Iklan dan maklumat jawatan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) tutup 31 Oktober 2011 by vacancysarawak

VIEWS: 1,809 PAGES: 6

More Info
									UNIMAS
Kontemporari Dan Berpandangan Jauh       Penolong Pegawai Sains C27
                        Pemohon perlu mempunyai Sijil Tinggi
                        Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang
JAWATAN KOSONG KUMPULAN             diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
                        dengan mendapat prinsipal A, B atau C dalam
AKADEMIK, KUMPULAN               subjek Matematik atau Sains dan Pengajian Am.
PENGURUSAN & PROFESIONAL            (Gaji permulaan ialah pada Gred C27 : P1T1
DAN KUMPULAN SOKONGAN              RM1215.14)
                        ATAU
Universiti Malaysia Sarawak, mempelawa     Diploma dalam bidang sains yang diiktiraf oleh
anda yang berkelayakan, dinamik dan       kerajaan daripada institusi-institusi pengajian
perpandangan jauh untuk mengisi jawatan     tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
kosong kumpulan akademik, kumpulan       setaraf dengannya.
pengurusan & profesional dan kumpulan      ATAU
sokongan. Pemohon dipelawa untuk mengisi    Diploma dalam teknologi makmal yang diiktiraf
jawatan tersebut secara tetap / kontrak /    oleh  kerajaan   daripada  institusi-institusi
sementara / sambilan.              pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
                        diiktiraf setaraf dengannya.
                        (Gaji permulaan ialah pada Gred C27 : P1T5
Guru Bahasa DG41,DG44,DG48,DG52         RM1481.34)
(Kontrak)                    ATAU
Pemohon perlu mempunyai Ijazah Sarjana     Diploma dalam bidang kimia industri yang
Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan   diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-
daripada institusi-institusi pengajian tinggi  institusi pengajian tinggi tempatan atau
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf     kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
setaraf dengannya.               (Gaji permulaan ialah pada Gred C27 : P1T6
a) Gaji Permulaan ialah pada Gred DG41     RM1547.89)
  P1T1 RM1695.85 – P1T27 RM4645.85      DAN
b) Gaji Permulaan ialah pada Gred DG44     Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian
  P1T1 RM2982.99 – P1T14 RM4936.63      Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
c) Gaji Permulaan ialah pada Gred DG48     atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
  P1T1 RM4355.00 – P1T8 RM5777.12       oleh kerajaan.
d) Gaji Permulaan ialah pada Gred DG52
  P1T1 RM4900.47 – P1T8 RM6322.59
DAN                       Pelukis Pelan J17
Kepujian Bahasa Malaysia (termasuk lulus    Pemohon perlu mempunyai Sijil Pelajaran
Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran   Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
Malaysia.                    dengannya oleh kerajaan dengan kepujian Seni
                        Lukis atau Lukisan Geometri pada peringkat
                        peperiksaan tersebut.
Pegawai Tadbir N41               (Gaji permulaan ialah pada Gred J17: P1T1
Pemohon perlu mempunyai Ijazah Sarjana     RM843.06)
Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada   DAN
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan  Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf      Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
dengannya.                   atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: P1T1    oleh kerajaan.
RM1690.28)
ATAU
Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf   Juruteknik Komputer FT17
setaraf oleh kerajaan daripada institusi-    Pemohon perlu mempunyai Sijil Pelajaran
institusi pengajian tinggi tempatan atau    Malaysia (Vokasional) dalam bidang elektrik atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.   elektronik atau teknologi maklumat pada
(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: P1T3    peringkat peperiksaan tersebut atau kelayakan
RM1871.18)                   yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
ATAU                      (Gaji permulaan ialah pada Gred FT17: P1T1
Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang     RM843.06)
diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-   ATAU
institusi pengajian tinggi tempatan atau    Sijil dalam bidang teknologi maklumat atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.    prosesan data yang diiktiraf oleh kerajaan
(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: P1T4     daripada politeknik-politeknik tempatan atau
RM1961.63)                     kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya.
DAN                        (Gaji permulaan ialah pada Gred FT17: P1T6
Kepujian Bahasa Malaysia (termasuk Lulus      RM1100.21)
Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran    ATAU
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf       Sijil dalam bidang kejuruteraan elektronik
setaraf dengannya oleh kerajaan.          (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
                          politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan
                          yang diiktiraf setaraf dengannya.
Pegawai Penerbitan N41               (Gaji permulaan ialah pada Gred FT17: P1T9
Pemohon perlu mempunyai Ijazah Sarjana       RM1254.50)
Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada     DAN
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan   Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian
atau Diploma Sebaran Am daripada UiTM       Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf       atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
dengannya.                     oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: P1T1
RM1690.28)
ATAU                        Pembantu    Tadbir   (Kewangan)    W17
Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh      (Tetap/Kontrak)
kerajaan    daripada   institusi-institusi  Pemohon perlu mempunyai Sijil Pelajaran
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan      Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
yang diiktiraf setaraf dengannya serta       dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam
Diploma Percetakan daripada London         subjek Matematik pada peringkat peperiksaan
College of Printing atau kelayakan yang      tersebut.
diiktiraf setaraf dengannya.            (Gaji permulaan ialah pada Gred W17: P1T1
(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: P1T2     RM821.89)
RM1780.73)                     ATAU
ATAU                        Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan
Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf    Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-
oleh kerajaan daripada institusi-institusi     kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan      dengannya oleh kerajaan.
yang diiktiraf setaraf dengannya.         (Gaji permulaan ialah pada Gred W17: P1T2
(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: P1T3     RM871.80)
RM1871.18)                     ATAU
SERTA                       Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan
Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus       Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau
Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran    kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf       kerajaan.
setaraf dengannya oleh kerajaan.          (Gaji permulaan ialah pada Gred W17: P1T5
                          RM1021.53)
                          ATAU
Pustakawan S41                   Sijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau
Pemohon perlu mempunyai Ijazah Sarjana       penyimpan kira-kira yang diiktiraf oleh kerajaan
Muda Kepujian Sains Pengajian Maklumat       daripada politeknik-politeknik tempatan atau
yang diiktiraf oleh kerajaan daripada UiTM     kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
(Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat       kerajaan.
atau Pengurusan Pusat Sumber Maklumat)       (Gaji permulaan ialah pada Gred W17: P1T9
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf       RM1221.17)
dengannya.                     DAN
(Gaji permulaan ialah pada Gred S41: P1T3     Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu
RM1869.79)                     (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
ATAU                        Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf    setaraf dengannya oleh kerajaan.
oleh kerajaan daripada institusi-institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya serta       Pembantu   Tadbir      (Perkeranian/
Diploma Lepasan Ijazah Sains Perpustakaan     Operasi) N17
yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan    Pemohon  perlu  mempunyai  Sijil  Pelajaran
yang diiktiraf setaraf dengannya.         Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
(Gaji permulaan ialah pada Gred S41: P1T4     dengannya oleh kerajaan.
RM1960.24)                    (Gaji permulaan ialah pada Gred N17: P1T1
ATAU                       RM820.38)
Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf    ATAU
oleh kerajaan daripada institusi-institusi    Sijil Perancang Bandar dan Wilayah daripada
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan     UiTM yang diiktiraf oleh kerajaan atau
yang diiktiraf setaraf dengannya serta Ijazah   kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Sarjana Sains Perpustakaan dan Maklumat      (Gaji permulaan ialah pada Gred N17: P1T6
yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan    RM1069.93)
yang diiktiraf setaraf dengannya.         ATAU
(Gaji permulaan ialah pada Gred S41: P1T4     Sijil Institut Pertanian atau kelayakan yang
RM1960.24)                    diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
ATAU                       (Gaji permulaan ialah pada Gred N17: P1T8
Ijazah Sarjana Muda Kepujian Sains        RM1169.75)
Pengajian Maklumat yang diiktiraf oleh      ATAU
kerajaan daripada UiTM (Pengurusan        Sijil dalam bidang kejuruteraan ukur tanah atau
Perpustakaan    dan   Maklumat   atau   perancang bandar dan wilayah yang diiktiraf
Pengurusan Pusat Sumber Maklumat) atau      oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik
kelayakan-kelayakan yang diiktiraf setaraf    tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya    serta   Sarjana   Sains   dengannya.
Perpustakaan dan Maklumat yang diiktiraf     (Gaji permulaan ialah pada Gred N17: P1T9
oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf    RM1219.66)
setaraf dengannya.                DAN
(Gaji permulaan ialah pada Gred S41: P1T7     Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu
RM2231.59)                    (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
DAN                        Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus       setaraf   dengannya   oleh   kerajaan dan
Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran    keutamaan akan diberi kepada calon     yang
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf      berkebolehan    mengendalikan   komputer,
setaraf dengannya oleh kerajaan.         berbahasa   Inggeris  dan/atau  mengambil
                         trengkas.

Jururawat Terlatih U41 (Kontrak)
Pemohon perlu mempunyai Ijazah sarjana      Tukang K3 R9
muda kepujian dalam bidang berkaitan yang     Pemohon perlulah tamat Tingkatan III sekolah
diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-    menengah bantuan penuh kerajaan atau
institusi pengajian tinggi tempatan atau     kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kelayakan yang diiktiraf dengannya serta     kerajaan;
telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat     ATAU
Malaysia.                     Pekerja-pekerja dalam perkhidmatan Pekerja
(Gaji permulaan ialah pada Gred U41: P1T1     Rendah Awam, Pekerja Rendah Awam Khas,
RM1999.19)                    Pemandu Kenderaan Bermotor, Operator Loji
DAN                        dan Pemandu/Operator Jentera Pemunggah
Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu        yang telah disahkan dalam perkhidmatan.
(termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat    ATAU
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang   Mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia Peringkat
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.    Pertengahan/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2
                         dalam bidang ketukangan yang berkenaan atau
                         kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Penolong  Pegawai        Teknologi    kerajaan.
Maklumat F29                   ATAU
Pemohon perlu mempunyai diploma dalam       Lulus  Ujian  Kemahiran   dalam  bidang
bidang sains komputer yang diiktiraf oleh     ketukangan yang berkenaan (sama ada yang
kerajaan    daripada   institusi-institusi  mempunyai atau tidak mempunyai piawaian
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan     MLVK) yang dijalankan atau diperaku oleh
yang diiktiraf setaraf dengannya.         ketua perkhidmatan sebagai setaraf dengan Sijil
(Gaji permulaan ialah pada Gred F29: P1T1     Kemahiran      Malaysia     Peringkat
RM1544.86)                    Pertengahan/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2.
DAN                        (Gaji permulaan ialah pada Gred R9: P1T2
Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus       RM761.86)
Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran    DAN
Malaysia.                     Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis
                         dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.

Jururawat U29
Pemohon   perlu  mempunyai   Diploma    Pembantu   Am       Pejabat     N1
Kejururawatan daripada institusi-institusi    (Tetap/Kontrak)
latihan Kementerian Kesihatan Malaysia      Pemohon perlulah tamat Tingkatan III sekolah
yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan    menengah bantuan penuh kerajaan atau
yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah   kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
berdaftar dengan Lembaga Jururawat        kerajaan;
Malaysia.                     (Gaji permulaan ialah pada Gred N1: P1T2
(Gaji permulaan ialah pada Gred U29: P1T6     RM689.99)
RM1493.44)                    DAN
DAN                        Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis
Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus       dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.
Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh kerajaan.         Syarat-syarat lain
                         (i)  Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada
                            tarikh tutup permohonan.
Penolong Pegawai Perubatan U29          (ii) Pemohon mestilah warganegara Malaysia
Pemohon   perlu  mempunyai   Diploma    (iii) Berkebolehan bertutur, membaca dan
Pembantu   Perubatan   daripada  Kolej      menulis dalam Bahasa Malaysia dan
Pembantu    Perubatan    Kementerian       Bahasa Inggeris dengan baik.
Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh
kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya serta telah berdaftar      Prosedur Permohonan
dengan Lembaga Pembantu Perubatan         Pemohon hendaklah memohon secara atas
Malaysia.                     talian (online). Bagi pemohon yang sedang
(Gaji permulaan ialah pada Gred U29: P1T6     berkhidmat    dengan   Kerajaan/Badan-Badan
RM1493.44)                    Berkanun/Kuasa-kuasa tempatan hendaklah
DAN                        memajukan permohonan mereka melalui Ketua
Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus       Jabatan masing-masing dengan melampirkan
Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran    Laporan Penilaian Prestasi (LNPT) dan Penyata
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf      Perkhidmatan yang lengkap. Permohonan yang
setaraf dengannya oleh kerajaan.         telah lengkap mestilah disertakan dengan
                         gambar berukuran pasport (tidak dikembalikan)
                         serta salinan dokumen-dokumen yang telah
Jurupulih Perubatan U29              disahkan seperti berikut:-
Pemohon   perlu   mempunyai   Diploma   Kad Pengenalan
Jurupulih Cara Kerja atau Diploma         Sijil Kelahiran
Fisioterapi   daripada  institusi-institusi  Sijil-sijil Akademik yang berkenaan
latihan Kementerian Kesihatan Malaysia      Sijil-sijil lain yang berkaitan
yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred U29: P1T6     hendaklah dihantar kepada :-
RM1493.44)                    Pendaftar
ATAU                       Universiti Malaysia Sarawak
Diploma Jurupulih Cara Kerja (Occupational    94300 KOTA SAMARAHAN
Therapy) daripada London School of        (u/p : Unit Perjawatan & Pembangunan
Occupational Theraphy yang diiktiraf oleh     Organisasi)
kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf      Tel : 082-581000 Fax : 082-581095
setaraf dengannya.                tidak lewat dari 31 Oktober 2011.
(Gaji permulaan ialah pada Gred U29: P1T7
RM1559.99)
DAN                        Permohonan berikut akan DITOLAK sekiranya
Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus       tidak disertakan salinan dokumen-dokumen
Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran    yang telah disahkan seperti di atas, tidak
Malaysia atau kelulusan yang    diiktiraf  lengkap atau tidak jelas, tidak ditandatangani,
setaraf dengannya oleh kerajaan.        tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan,
                        permohonan lewat diterima dan gambar tidak
                        seperti yang ditetapkan (gambar scan tidak
                        dibenarkan). Pemohon yang tidak menerima
                        jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup
                        iklan hendaklah menganggap permohonan
                        mereka tidak berjaya.


                        http://www.unimas.my
                        https://hronline.unimas.my/jobs_unimas

								
To top