HOST FREE

Document Sample
HOST FREE Powered By Docstoc
					 BÀI 21 NGÀY 22.7.2007 JACKIE ĐÔ GỢI Ý

 HOST : www.hostonmars.com LÀ MỘT HOST FREE CÓ NHIỀU TÍNH NĂNG
 VƢỢT TRỘI SO VỚI CÁC HOST FREE KHÁC : CHO PHÉP UPLOAD FOLDERS
 (GIỐNG WWW.FREEWEBTOWN.COM ) – TẠO ACCOUNT NHANH – 1 MAIL
 TẠO ĐƢỢC NHIỀU ACCOUNTS – DISC SPACE VÀ BANDWIDTH LỚN -
 UPLOAD NHANH THEO PHƢƠNG THỨC FTP – CHO LINK URL ĐƠN GIẢN DỂ
 ĐOÁN TRƢỚC ĐƢỢC – TẠO ACCOUNT MAIL – TẠO FORUMS .

 CÁC TÍNH NĂNG CƠ BẢN :
 Features
    10,000MB (10GB) of web hosting space
    10,000 MB (10 GB) of data transfers
    Free domain hosting (www.domainname.com)
    Free subdomain (username.hostonmars.com)
    MySQL 4 supported with PHPMyAdmin
    PHP 5 supported
    FTP supported
    Powerful web-based control panel
    Free One-Click Script Installer
    Free detailed web statistics (Awstats)
    99.98% Server Uptime
    Powerful Dedicated Server
    24/7 live technical support
 Why HostOnMars?
    Creating websites is fast and super easy
    Have total control using our control panel
    Add extra features with just one click
    Take control of your website's potential
    Our powerful servers will fit your every need
    24/7 live technical support dedicated staff

I.TẠO ACCOUNT :                               1
1. Vô Trang Web : http://www.hostonmars.com > Nhấp : SIGN UP FREE
  NOW . (H1)
2. Ra bảng REGISTERING – STEP 1 : Nhập nội dung giống dƣới đây
    UserName : utbính
    PassWord : 0000000
    Email : utbinhdesign@gmail.com
    Đánh dấu chọn cho Terms Of Service .
    How did you find us ? Chọn Google.
    Bỏ trống Ô dƣới.
    Nhập theo chữ đen ở dƣới : AOQZCK > Nhấp Thẻ SUBMIT.(H2).


                                  2
3. Ra Bảng REGISTERING – STEP 2 : Nhập nội dung giống dƣới đây
    UserName : utbinh1
    PassWord : 0000000
    Last Name : utbinh
    City : hcm
    Province : hcm.
    Post Code : 084
    Country : Vietnam
    Phone : 0008489002100
    Gender : Male
    Extra Domain : utbinh.com > Nhấp Thẻ SUBMIT . (H3).
                                 3
4. Mở Email để nhận Thƣ xác nhận và nhấp Link màu xanh để kích hoạt .
  Nội dung Thƣ nhƣ sau :
     Hello
     To confirm and continue with your registration, please click the
     following URL
     http://www.hostonmars.com/register.jsp?mode=confirm_email
     &code=9f6c7eb63f21d8b&id=utbinh1
     Thank-you
     Hello
5. Đăng Nhập LOG IN : Ra Trang Web hostonmars.com , bạn Đăng Nhập
  LOG IN : utbinh1 và 0000000 > Nhấp Thẻ LOG IN . (H4).
6. Mở Email để nhận Account Data là :
    Your hostonmars.com account data:
    Username: utbinh1
    Password: 0000000
    To manage your account via ftp log into
    ftp://utbinh1.hostonmars.com and via WWW go to
    http://www.hostonmars.com/login.jsp.
    Thank-you .
7. TẠO SITE MANAGER :
    Kích hoạt Chƣơng Trình CUTE FTP 8 PROFESSIONAL dùng
    UPLOAD các Files và Folders lên Host Server : hostonmars.com.
    Nhấp Công Cụ NEW > Chọn FTP Site > Nhập :
         1. Label : HOSTONMARS
         2. Hot Address : ftp://utbinh1.hostonmars.com


                                    4
3. User Name : utbinh1
4. Password : 0000000 > Nhấp Thẻ CONNECT.(H5).
5. Tạo Site Manager thành công sẽ ra Giao Diện Cute
  FTP giống theo Hình . (H6).
                           5
II.SỬ DỤNG ACCOUNT UPLOAD LÊN HOST HOSTONMARS.COM
 1. Tạo SITE MANAGER : Kích hoạt Chƣơng Trình CUTE FTP 8
   PROFESSIONAL> Nhấp Công Cụ NEW > Chọn FTP Site > Nhập các Chi
   tiết theo Hình . (H1).
 2. Tạo 1 Folder ( Dùng phân biệt cho từng Tháng ) : Nhấp Phải màn hình
   bên Phải Trên > New Folder > Nhập : Upload ( Hay JULY cũng đƣợc ) >
   OK > Nhấp lên Folder vừa tạo > Rê File : danhsachhostfree.doc trong
   cửa sổ Desktop ( Ô Trái ) qua khu vực của Host hostonmars.com bên
   Phải .
 3. Upload hoàn tất 100% : Bạn sẽ thấy Khu Vực Host Server có tên File
   mà bạn vừa Upload : danhsachhostfree.doc > Ô Giữa có chữ : Directory
   listing completed - Ô Đáy có dung lƣợng 206.50 KB - Ô màu xanh
   dƣơng 100% - Vị trí File nầy trong Ổ C - Time : Start Upload và Finish
   Upload . (H2)
                                     6
4. Bạn có thể dự đoán trƣớc URL của File vừa Upload nhƣ sau :
   http://utbinh1.hostonmars.com/ : Tên Host mà bạn vừa tạo
   Account.
   Upload ( Hay JULY ) : Tên Folder mà bạn vừa tạo .
   Danhsachhostfree.doc: Tên File mà bạn vừa Upload hoàn tất.
   URL của File nầy là :
   http://utbinh1.hostonmars.com/upload/danhsachhostfree.doc
   (H3).
5. Dùng Chƣơng Trình Internet Download Manager 5.09 ( Xem Bài hƣớng
  dẫn của Chƣơng Trình IDM nầy trong Link cuối bài ) > Chỉ định nơi lƣu
  sau khi tải ở Desktop : Nhấp Ô vuông 3 chấm ( Nút Browse) > Chọn
  Desktop > Nhấp Start Download . (H4).
6. Upload 1 Folder có chứa Thí dụ 10 Hình : Dùng Chƣơng Trình ACD See 9
  Photo Manager ( Có Link hƣớng dẫn cuối bài )
    Resize 10 Hình có size : 800 X 600 pixels để khi hiển thị vừa màn
     hình của đa số .
    Rename 10 Hình có số Thứ tự từ 01.jpg đến 10.jpg để tiện khi
     tạo Link URL cho từng Hình.(H5).
                                    7
  Động tác Upload 1 Folder giống nhƣ 1 File : Mở Chƣơng Trình
  Cute FTP 8 Professional > Chọn Tab Site Manager > Nhấp
  HOSTONMARS > Hiện ra giao diện của Chƣơng Trình Cute FTP >
  Chọn Folder Upload hay Folder JULY > Rê Folder nhatrang qua
  Phải .
  Khi Upload hoàn tất 100% : Hiện ra Folder nhatrang > Nhấp lên
  Folder nầy > Hiện ra các Files Hình có số Thứ Tự từ 01.jpg đến
  10.jpg.(H6).
                                 8
      Đoán Link (URL) của 10 Hình nầy là :
      http://utbinh1.hostonmars.com/upload/nhatrang/01.jpg . Bạn
      chỉ cần sửa 01 thành các số 02 đến 10.jpg là có 10 Link của 10
      Hình. (H7).
IV.KẾT QUẢ THỰC TẬP :
     http://utbinh.hostonmars.com/upload/nhatrang/01.jpg
      ( bạn sửa 01.jpg thành các số TT từ 02.jpg đến 10.jpg để tạo Link
      cho các Hình còn lại ).
     http://utbinh.hostonmars.com/upload/danhsachhostfree.doc

III.CÁC CHƢƠNG TRÌNH LIÊN QUAN :

 1. INTERNET DOWNLOAD MANAGER 5.09 :
  1. Link download tại trang chủ , dung lƣợng 2.20 MB :
    http://www.internetdownloadmanager.com/idman509.exe
  2. Ra Desktop > My Documents > Downloads > Programs > Đã có File
    : idman509 .
  3. Nhấp lên File nầy > Next > Next > Next > Next > Finish > Ok.
  4. Link Download File Patch , dung lƣợng 83.60 KB:
    http://utbinh.com/patch.rar
  5. Ra Desktop > My Documents > Downloads > Compressed > Đã có
    File : Patch 84 KB.> Nhấp Đúp lên File nầy > Nhấp Đúp lên Folder                                      9
      Patch > Nhấp Đúp lên File patch.exe > Ra Bảng ARN > Nhấp Thẻ GO
      > Hiện ra patching done > Exit.
     6. Nhấp Shortcut Chƣơng Trình nầy ở Desktop > Ra Giao Diện của CT >
      Nhấp Menu Help > > About IDM > Ra Phiên bản đã Crack xong có
      chữ : Version 5.09 Build 4 ( Mar/15/2007 ) Full .
     7. Xem hƣớng dẫn sử dụng :
      http://utbinh.com/NOVEMBER/bai3/IDM.doc

  2. ACD SEE 9 PHOTO MANAGER :

     HƢỚNG DẪN CÀI ĐẶT ACD SEE PHOTOMANAGE 9:
     Download Software và Serial ,22.60 MB ( Sure 100% ):
     http://utbinh.com/JANUARY/ACDSeePhotManager9.rar
     1. Phải kết nối Internet.
     2. Nhấp File : multikeygen > Nhấp Thẻ Generate > Hiện ra dãy chữ số
      trong Ô Serial > Copy Dãy chữ số nầy .
     3. Nhấp File : acdsee để cài đặt > Next > I accept the Terms in the
      license agreement > Next .
     4. Ra Bảng Custom Information > User Name : Nhập tên bạn >
      Organization : home > License code để mặc định chọn full > Paste
      số Serial vào > Next > Mặc định chọn Complete > Next > Mặc định
      chọn All > Next > Install > Finish .
     5. Ra Bảng Software Update Program , chọn : NO > Ok > Close.       Đây là danh sách các host free hỗ trợ FTP, mail...
     Của JACKIE ĐÔ sƣu tầm gởi cho utbinh ngày 21.7.2007

 Đối           D.        Hỗ trợ
       Tên Web       Q.Cáo       Upload Scripting    Pre-Scripts  Your URL     Misc.
 tượng          lượng        Ads
                                                  POP Email;
                                                  Unlimited
                           FTP,                 Domain or bandwidth;
Personal,            Banner-
     FateBack   60 MB       Allowed  Browse -      -         Subdomai Multiple free web
Business             Top
                           r                  n     hosting accounts
                                                  allowed; File size
                                                  limit 200 KB
                                                  Bandwidth limit 2
                                                  GB/month;
                                                  cPanel,
                                                  Fantastico;
                           FTP,                 Domain or
Personal,        50 MB - Banner-                               MySQL
     Fh4m               Allowed  Browse CGI, PHP Some         Subdomai
Business        100 MB Top                                 database; Free
                           r                  n
                                                  site hosting is
                                                  only available for
                                                  U.S.A. and
                                                  Canada
                           FTP,                 Domain or Bandwidth limit
Personal,
     Fizwig    5000 MB Banner   Allowed  Browse PHP     -         Subdomai 10 GB/month;
Business
                           r                  n     MySQL                                                          10
                                               databases;
                                               Filesize limit 5
                                               MB;
                                               LayeredPanel
                                               control panel;
                                               Website
                                               statistics; Instant
                                               activation
                                               Bandwidth limit
                                               20 GB/month;
                                               LayeredPanel
                                               web-based panel;
                              FTP,  CGI,       Domain or Layered Panel 1-
Personal,               TextLink-
     Fr33Webhosting   5000 MB       Allowed  Browse PHP,   Some  Subdomai click PHP script
Business                Bottom
                              r   Java       n     installer; MySQL
                                               database,
                                               PHPMyAdmin;
                                               Fr33Webhost
                                               instant activation
                                               Unlimited
                                               bandwidth;
                                               DirectAdmin or
                                               Plesk control
                                               panel; POP3
                                 CGI,
                                               Email; Custom
                                 PHP,
                                               error pages; SSL;
                              FTP,  ASP, SSI,    Domain or
Personal,                                          SSH; Addon
     Free-Domain-Site  1000 MB No     Allowed  Browse FrontPag Some  Subdomai
Business                                           domains; MySQL,
                              r   e        n
                                               Microsoft Access
                                 Extension
                                               databases; Get
                                 s
                                               free domain
                                               names; You must
                                               earn points by
                                               visiting
                                               advertisers
                                               Bandwidth limit 1
                                               GB/month;
                                               LayeredPanel
                                               website control
                              FTP,          Domain or
Personal,               Banner-                        panel; MySQL
     Free-Hosting-Now  20 MB        Allowed  Browse PHP   Some  Subdomai
Business                Top                          database; PHP5
                              r            n
                                               scripts auto-
                                               installer;
                                               FreeHosting
                                               Instant activation
                                               Bandwidth limit
                                               250 GB/month;
                                               cPanel X,
                                               Fantastico;
                                               MySQL
                                               databases; Web
                                               Email,
                                 CGI,
                                               Forwarding;
                                 PHP,
                              FTP,                Custom MX
Personal,                             FrontPag
     Free-Name     5000 MB No     Allowed  Browse      Some  Domain   entry; Free .com
Business                             e
                              r                 domain name;
                                 Extension
                                               Add-on domain
                                 s
                                               names;
                                               .htaccess;
                                               Custom error
                                               pages; Analog,
                                               AWStats
                                               statistics; Cron
                                               jobs
                                               Bandwidth limit
                              FTP,          Domain or
Personal, Free-PHP-                                     10 GB/month;
               1000 MB No     Allowed  Browse PHP   Some  Subdomai
Business Webhosting                                     Awstats web site
                              r            n
                                               statistics;                                                       11
                                                  Layered Panel;
                                                  MySQL
                                                  databases
                                                  Bandwidth limit
                                                  100 GB/month;
                              FTP,             Domain or LayeredPanel;
Personal,               TextLink-
     Free-Site-Host   5000 MB       Allowed  Browse PHP   Some     Subdomai Awstats traffic
Business                Bottom
                              r               n     statistics; MySQL
                                                  database; File
                                                  sizelimit 10 MB
                                                  Bandwidth limit
                                                  20 GB/month;
                              FTP,             Domain or Layered Panel;
Personal, Free-WebHosting-
              5000 MB No      Allowed  Browse PHP   -       Subdomai MySQL
Business Pro
                              r               n     databases;
                                                  FreeWebHosting
                                                  Instant activation
                                                  Bandwidth limit 5
                                                  GB/month;
                                                  POP3,
                                                  Forwarding,
                                 CGI,
                                                  Webmail; Auto-
                                 PHP, SSI,
                              FTP,             Domain or responders;
Personal,                             FrontPag
     FreeHostia     250 MB  No    Allowed  Browse      Some     Subdomai SpamAssassin
Business                             e
                              r               n     mail filters;
                                 Extension
                                                  MySQL
                                 s
                                                  database; Stats;
                                                  Elefante 1-click
                                                  installer; No file
                                                  size limit
                                                  Bandwidth limit
                                                  10 GB/month;
                              FTP,             Domain or
Personal,          10000                                 LayeredPanel
     FreeHosting-Now       No    Allowed  Browse PHP   -       Subdomai
Business           MB                                  control panel;
                              r               n
                                                  MySQL
                                                  databases
                                                  Free Website
                                                  Stats; Bandwidth
                    Banner-       FTP,             Domain or limit 1200
Personal,                                 Email-Form,
     FreeWayWebhost   100 MB  Top or  Allowed  Browse -           Subdomai MB/month; File
Business                                  Some
                    Pop-up       r               n     sizelimit 1 MB;
                                                  Cobranded by
                                                  0Catch
                                                  Bandwidth limit
                                                  3.6 GB/month;
                                                  Layered Panel
                              FTP,             Domain or control panel;
Business  FreeWebHosting36     Banner-
               3600 MB       Allowed  Browse PHP   Some     Subdomai MySQL
Start-ups  0            Top
                              r               n     databases,
                                                  phpMyAdmin;
                                                  Host multiple
                                                  domains free
                                                  Stats; File size
                                      Email-Form,       limit 1 MB;
                              FTP,             Domain or
Personal, FreeWebsiteHostin      Banner or              GuestBook,        Bandwidth limit
              100 MB        Allowed  Browse -           Subdomai
Business g               Pop-up               Message boar       600 MB/month;
                              r              n
                                      d            Cobranded by
                                                  0Catch
                                                  Unlimited
                    Banner-       FTP,             Domain or
Personal,                                             bandwidth; Email
     FreeWebsites    50 MB   Top or  Allowed  Browse SSI   -       Subdomai
Business                                              forwarding;
                    Pop-up       r               n
                                                  Filesize limit 5MB
                                                  Bandwidth limit 7
                              FTP,             Domain or
Personal,                                             GB/month;
     HomeBlock     1000 MB TextLink  Allowed  Browse PHP   -       Subdomai
Business                                              Layered Panel
                              r               n
                                                  web site panel;
                                                         12
                                            MySQL
                                            database; 1-click
                                            scripts installer
                                            Bandwidth limit
                                            15 GB/month;
                                            LayeredPanel
                                            website
                           FTP,          Domain or controlpanel;
Personal,
     HostAim     7000 MB Banner  Allowed  Browse PHP   -    Subdomai Free DNS server;
Business
                           r            n     MySQL
                                            database;
                                            Filesize limit 5
                                            MB; Instant
                                            activation
                                            DirectAdmin
                                            control panel;
                                            Bandwidth limit
                                            20 GB/month;
                                            Unlimited MySQL
                                            databases;
                              CGI,
                                            .htaccess files
                              PHP, SSI,
                           FTP,                allowed; Web-
Personal,                          FrontPag
     HostingLagoon  2000 MB No    Allowed  Browse      Some  Domain   based Email,
Business                          e
                           r                 Forwarding;
                              Extension
                                            Cronjobs
                              s
                                            supported; Addon
                                            domains; Stats;
                                            Custom error
                                            pages;
                                            Password-
                                            protected files
                                            Bandwidth limit
                                            10 GB/month;
                                            LayeredPanel
                           FTP,          Domain or control panel;
Personal,         10000
     HostOnMars        No   Allowed  Browse PHP   Some  Subdomai PHP5, MySQL
Business         MB
                           r            n     database; 1-click
                                            scripts installer;
                                            Awstats web site
                                            statistics
                                            Bandwidth limit
                           FTP,          Domain or 10 GB/month;
Business
      HostPresso  1000 MB Banner  Allowed  Browse PHP   Some  Subdomai LayeredPanel;
Start-ups
                           r            n     MySQL
                                            databases
                                            Bandwidth limit 6
                                            GB/month;
                                            VistaPanel
                                            website control
                                            panel; MySQL
                                            databases;
                           FTP,          Domain or POP3, Web-
Personal,
     HyperPHP    250 MB  No   Allowed  Browse PHP   Some  Subdomai based Email;
Business
                           r            n     Password-
                                            protected files;
                                            Fantastico-like
                                            scripts installer;
                                            Add-on domain
                                            names; Website
                                            Traffic Stats
                                            Bandwidth limit
                                            10 GB/month;
                           FTP,          Domain or LayeredPanel
Business
      Joolo     1000 MB No    Allowed  Browse PHP   Some  Subdomai website panel;
Start-ups
                           r            n     MySQL
                                            databases; PHP
                                            scripts installers
                                                   13
                                                (like Fantastico);
                                                Add-on domain
                                                names; Awstats
                                                web site
                                                statistics; Instant
                                                account
                                                activation
                                              Bandwidth limit
                                              20 GB/month;
                                              MySQL
                              CGI,              databases;
                              PHP, SSI,            Cpanel/Fantastic
                           FTP,             Domain or
Personal,                          FrontPag Message boar      o; Crontab
     Kwix-Host   750 MB  No    Allowed  Browse            Subdomai
Business                          e     d, Some        allowed; Web-
                           r              n
                              Extension            based Email;
                              s                Custom error 404
                                              pages; AwStats
                                              statistics; Add-on
                                              domain names
                                               Bandwidth limit 6
                                               GB/month;
                                               POP3, Web-
                              CGI,
                                               based Email,
                              PHP, SSI,
                           FTP,              Domain or AutoResponders,
Personal,                          FrontPag
     LeadHoster  250 MB  No    Allowed  Browse      -       Subdomai E-mail Spam
Business                          e
                           r               n     Filters; MySQL
                              Extension
                                               database; Add-on
                              s
                                               domain names;
                                               Free Web Site
                                               Stats
                                               Bandwidth limit
                           FTP,              Domain or 60 GB/month;
Personal,
     My-Place   350 MB  Banner  Allowed  Browse PHP    Some     Subdomai MySQL
Business
                           r               n     databases; POP
                                               Email
                                               Bandwidth limit
                           FTP,              Domain or 100 GB/month;
Personal,
     NetFast    200 MB  Banner  Allowed  Browse PHP    Some     Subdomai MySQL
Business
                           r               n     databases; POP
                                               Email
                                               Web-based
                              CGI, SSI,             Email; File size
                              FrontPag        Domain or limit 256 KB; 60-
Personal,            Banner-               Counter,
     NetFirms   25 MB       Allowed  FTP  e            Subdomai days Inactivity
Business             Top                 Email-Form
                              Extension        n     limit; Bandwidth
                              s                 limit 1GB/month;
                                               Review
                                               Bandwidth limit
                                               300 GB monthly;
                           FTP,              Domain or LayeredPanel
Personal,        20000
     NewSit.es       No    Allowed  Browse PHP    -       Subdomai web panel;
Business        MB
                           r               n     MySQL
                                               databases;
                                               Instant activation
                                               Free Webtraffic
                                               Stats; Bandwidth
                 Banner-       FTP,              Domain or limit 1.2 GB per
Personal,                               Email-Form,
     OneCoolHost  100 MB  Top or  Allowed  Browse -            Subdomai month; Filesize
Business                               Some
                 Pop-up       r               n     limit 1 MB;
                                               Cobranded by
                                               0Catch.com
                                              Unmetered
                           FTP,             Domain or bandwidth;
Personal,                              Message boar
     OrgFree    200 MB  Banner  Allowed  Browse PHP, SSI       Subdomai MySQL
Business                               d, Some
                           r              n     database; phpBB;
                                              File size limit
                                                       14
                                                 2MB
                                                Unlimited
                           FTP,              Domain or bandwidth;
Personal,
     Php0h     200 MB  Banner  Allowed  Browse PHP    Some     Subdomai MySQL
Business
                           r                n     databases; POP
                                                Email
                                                Bandwidth limit
                                                80 GB/month;
                                                MySQL
                                                databases; No
                           FTP,              Domain or file size limit; All
Personal,
     PhpNet    300 MB  Banner  Allowed  Browse PHP    Some     Subdomai file
Business
                           r                n     types/extensions
                                                permitted; POP
                                                Email; .htaccess;
                                                Custom error
                                                pages
                                                Not all sites
                                                accepted;
                                                Unmetered
                              CGI,           Domain or
Personal,        200+                                  bandwidth;
     ProperComfy      No    Allowed  FTP  PHP,    -       Subdomai
Business        MB                                   MySQL
                              Python          n
                                                database; POP3,
                                                Forwarding, and
                                                Web-based Email
                                                Unlimited
                           FTP,              Domain or
Personal,                                           bandwidth; My
     ProPHP    250 MB  Banner  Allowed  Browse PHP    Some     Subdomai
Business                                            SQL databases;
                           r                n
                                                POP3 Email
                                                Unmetered
                                                bandwidth;
                                                LayeredPanel
                           FTP,              Domain or
Personal,        Unlimite                                control panel;
     Quotaless       Banner  Allowed  Browse PHP    Some     Subdomai
Business        d                                   Zantastico;
                           r                n
                                                MySQL
                                                database;
                                                Awstats statistics
                                                Bandwidth limit 5
                                                GB/month;
                                                Cpanel; MySQL
                                                databases;
                                                POP3, Web-
                              CGI,
                                                based Email,
                              PHP, SSI,
                           FTP,              Domain or Forwarding;
Personal,            TextLink-         FrontPag Mailing-List,
     Qupis     150 MB       Allowed  Browse             Subdomai AWStats,
Business             Bottom           e     Some
                           r                n     Webalizer
                              Extension
                                                statistics; TCL;
                              s
                                                Custom error
                                                pages; Add-on
                                                domain names;
                                                Password-
                                                protected dirs
                                                Bandwidth limit
                                                10 GB/month;
                                                WHM, Cpanel,
                                                Fantastico;
                                                MySQL
                              CGI,
                                                databases;
                              PHP,
                           FTP,              Domain or POP3, Web-
Personal,                          FrontPag Mailing-List,
     StoneRocket  500 MB  No    Allowed  Browse             Subdomai based Email,
Business                          e     Some
                           r                n     Forwarding,
                              Extension
                                                Custom MX
                              s
                                                entry; Add-on
                                                domain names;
                                                Webalizer,
                                                Analog, AWStats
                                                statistics;
                                                        15
                                               .htaccess;
                                               Custom error
                                               pages; SSH;
                                               Cron jobs; Forum
                                               posting required
                                              Bandwidth limit
                                              35GB/month;
                                              Cpanel control
                                              panel; Fantastico;
                             CGI,
                                              PSQL, MySQL
                             PHP, SSI, Mailing-List,
                         FTP,              Domain or databases; No
Personal,                        FrontPag Message boar
     Synced   300 MB  Banner  Allowed  Browse             Subdomai file size limits;
Business                         e     d, Shopping
                         r               n     POP3,
                             Extension Cart, Some
                                              Forwarding, Web-
                             s
                                              based Email;
                                              Stats; Free addon
                                              domain name
                                              websites hosting
                                              Unmetered
                                              bandwidth;
                                              Xpanel control
                                              panel; MySQL
               Popunder      FTP,              Domain or database;
Personal,
     Ueuo    200 MB  once per Allowed  Browse PHP, SSI Some      Subdomai Custom error
Business
               user        r                n     pages; Filesize
                                              limit 10 MB;
                                              Website
                                              statistics; Php
                                              mail allowed
                                              Bandwidth limit
                                              30 GB/month;
                         FTP,              Domain or MySQL
Personal,      300+   Banner-
     VelHost            Allowed  Browse PHP    -       Subdomai databases;
Business       MB    Top
                         r                n     Layered Panel
                                              website panel;
                                              PHP Mail allowed
                                              Unlimited
                         FTP,              Domain or bandwidth;
Personal,
     Xlphp   250 MB  Banner  Allowed  Browse PHP    Some     Subdomai MySQL
Business
                         r                n     databases; POP
                                              Email
                                              Bandwidth limit
                         FTP,              Domain or 35 GB per month;
Personal,      25000                     Message boar
     XoomWebs      No    Allowed  Browse PHP           Subdomai XPanel web site
Business       MB                       d
                         r               n     panel; MySQL
                                              databases
                                              Unlimited
                                              bandwidth;
                         FTP,              Domain or Xpanel control
Personal,
     XpHost   400 MB  Banner  Allowed  Browse -     -       Subdomai panel; Stats; Xp
Business
                         r                n     Host has instant
                                              activation
                                              freehosting
                                             Bandwidth limit
                                             15 GB/month;
                                             PostgreSQL,
                                             MySQL
                             CGI,
                                             databases; Script
                             PHP,
                                             Auto-Installer;
                         FTP,  ASP, SSI, Message boar Domain or
Personal,                                         POP3 Email,
     ZendURL  500 MB  No    Allowed  Browse FrontPag d, Shopping  Subdomai
Business                                         Forwarding;
                         r   e     Cart, Some  n
                                             Autoresponders;
                             Extension
                                             Add-on domains;
                             s
                                             Cronjobs allowed;
                                             Webalizer
                                             statistics; Custom
                                             error 404 pages
                                                     16
                  Their
Interests   Provider  Space       Your Ads Upload Scripting    Pre-Scripts  Your URL     Misc.
                  Ads
                                                   Free Stats; File
                  Banner-       FTP,                Domain or
Personal,                                Email-Form,         sizelimit 1 MB;
     00 Free Host  100 MB  Top or  Allowed  Browse -              Subdomai
Business                                 Some            Bandwidth limit
                  Pop-up       r                  n
                                                   1200 MB/month
                                                   Bandwidth limit
                                                   10GB/month;
                            FTP,                Domain or
Personal,                                              Xpanel; File
     0Moola     5000 MB Textlinks Allowed  Browse -     -         Subdomai
Business                                               sizelimit 20MB;
                            r                  n
                                                   Freehosting
                                                   instant activation
                                                   Bandwidth limit 3
                               CGI,
                                                   GB/month;
                               PHP, SSI,
                            FTP,                Domain or POP3,
Personal,             Banner +          FrontPag
     100Webspace   100 MB       Allowed  Browse      -         Subdomai Forwarding, Web-
Business              Textlinks         e
                            r                  n     based Email;
                               Extension
                                                   SSL; MySQL
                               s
                                                   database; Stats
                                                   Bandwidth limit
                                                   100 GB/month;
                                                   MySQL
                                                   databases; File
                            FTP,                Domain or
Personal,                                              sizelimit 5 MB;
     110mb      2000 MB No     Allowed  Browse PHP    -         Subdomai
Business                                               Host additional
                            r                  n
                                                   domain names
                                                   free; Instant
                                                   account
                                                   activation
                                                   Bandwidth limit
                                                   50 GB/month;
                                                   MySQL
                            FTP,                Domain or databases and
Personal,             TextLink-
     1111mb     5 GB        Allowed  Browse PHP    Some       Subdomai PHP My Admin;
Business              Bottom
                            r                  n     File sizelimit
                                                   8MB;
                                                   LayeredPanel
                                                   control panel
                                                   Bandwidth limit
                                                   10GB/month;
                            FTP,                Domain or
Personal,             Banner-                Mailing-List,        Cpanel and
     225mb      225 MB       Allowed  Browse PHP             Subdomai
Business              Top                  Some            Fantastico scripts
                            r                  n
                                                   installer; MySQL
                                                   databases; Email
                                               Bandwidth limit 5
                                               GB/month;
                            FTP,      GuestBook,  Domain or Xpanel web
Personal,             Banner-
     275mb      275 MB       No    Browse CGI, PHP Message boar Subdomai panel; MySQL
Business              Top
                            r        d, Some   n     database;
                                               Filesize limitation
                                               5 MB
                                                Bandwidth limit
                                                8GB/month;
                                                XPanel web
                                                control panel;
                            FTP,              Domain or
Personal,                                Message boar      Filesize limit
     4000Webs    4000 MB No     Allowed  Browse PHP           Subdomai
Business                                 d           500KB; MySQL
                            r               n
                                                database; Instant
                                                free site hosting
                                                account
                                                activation
                                                   Bandwidth limit
                            FTP,                Domain or 14 GB/month;
Personal,
     4444mb     4444 MB TextLinks Allowed  Browse PHP    Some       Subdomai LayeredPanel
Business
                            r                  n     control panel;
                                                   MySQL
                                                          17
                                                databases;
                                                Awstats traffic
                                                statistics; Instant
                                                activation
                                               POP3 Email;
                                               Unlimited
                          FTP,              Domain or
Personal,                                           bandwidth;
     50Webs     60 MB  No   Allowed  Browse -     -       Subdomai
Business                                           Filesize limit
                          r                n
                                               300KB; Addon
                                               domains
                                               Bandwidth limit
                                               50 GB/month;
                          FTP,              Domain or
Personal,         10000                                Layered Panel
     789mb          No   Allowed  Browse PHP    -       Subdomai
Business         MB                                 web site panel;
                          r                n
                                               MySQL
                                               databases
                                               Bandwidth limit 5
                                               GB/month; POP3
                                               Email, Web-
                                               based Mail;
                              CGI,
                                               MySQL
                              PHP, SSI,
                          FTP,              Domain or database;
Personal,                         FrontPag
     AgilityHoster  200 MB  No   Allowed  Browse      -       Subdomai Webtraffic
Business                          e
                          r                n     statistics; Add-on
                              Extension
                                               domain name
                              s
                                               (TLD); File
                                               sizelimit 500 KB;
                                               Instant account
                                               activation
                                               Bandwidth limit
                                               10 GB/month;
                                               MySQL
                                               databases;
                                               Cpanel with
                                               Fantastico;
                                   Chat, Counter,
                                               Addon domain
                                   Email-Form,
                              CGI,                names; Crontab
                                   GuestBook,
                              PHP, SSI,             allowed; Stats;
                          FTP,       Mailing-List, Domain or
Personal,                         FrontPag              SSL Secure
     AstaHost    500 MB  No   Allowed  Browse      Message boar Subdomai
Business                          e                 Server; POP3,
                          r        d, Shopping  n
                              Extension             SMTP,
                                   Cart,
                              s                 Forwarding, Web-
                                   SiteSearch,
                                               based Email;
                                   Some
                                               Password-
                                               protected files;
                                               Custom error
                                               pages; SSH
                                               Secure Shell;
                                               TCL
                                              Bandwidth limit
                                              30 GB/month;
                                              Xpanel control
                                         Domain or
Personal,                      Browse      Message boar      panel; MySQL
     AtbHost     333 MB  No   Allowed     PHP          Subdomai
Business                      r        d, Some        database; Stats;
                                         n
                                              Filesize limit 1
                                              MB; Instant
                                              activation
                                               Bandwidth limit
                                               500MB/month;
                                               MySQL
                                          Domain or
Personal,                         CGI,                database; Web-
     AtHost     50+ MB Banner  Allowed  FTP       -        Subdomai
Business                          PHP, SSI              based mail,
                                          n
                                               POP3 Email;
                                               Password-
                                               protected pages
Personal,                      FTP,              Domain or Unlimited
     AtSpace     50 MB  No   Allowed     -     -
Business                      Browse             Subdomai bandwidth; POP3
                                                       18
                          r               n     Email; File size
                                               limit 200 KB
                                               Bandwidth limit
                                               5GB/month;
                                               MySQL
                              CGI,
                                               database; POP3;
                              PHP, SSI,
                          FTP,              Domain or Web-based
Personal,                         FrontPag
     AwardSpace  200 MB  No    Allowed  Browse      -       Subdomai Email; Custom
Business                          e
                          r               n     MX Records;
                              Extension
                                               Addon
                              s
                                               domainnames;
                                               File size limit 500
                                               KB
                                               Bandwidth limit 8
                                               GB/month;
                                               Layered Panel
                                               web site control
                          FTP,              Domain or panel; MySQL
Personal, AwesomeWebspac
             8000 MB No    Allowed  Browse PHP    Some     Subdomai databases;
Business e
                          r               n     Awstats web
                                               statistics; File
                                               sizelimit 8 MBs;
                                               Add-on domain
                                               names
                                               Stats; 90-days
                                               Inactivity limit;
                 Banners-                     Domain or
Personal,                      Browse                  Bandwidth limit
     BraveNet   50 MB  Top +  Allowed     -     Some     Subdomai
Business                      r                    1500 MB/month;
                 Pop-ups                      n
                                               File size limit 150
                                               KB; Review
                                               Cpanel; MySQL
                                               databases; Web-
                                               based Email and
                                               Email
                                               Forwarding;
                          FTP,              Domain or
Personal,                                          Bandwidth limit
     ByetHost   250 MB  No    Allowed  Browse PHP, SSI Some      Subdomai
Business                                           30 GB/month;
                          r               n
                                               Custom error
                                               pages; Cron;
                                               Web Stats;
                                               Addon domain
                                               names
                                              Bandwidth limit
                          FTP,       GuestBook,  Domain or 2.5 GB/month;
Personal,
     Cafe150    150 MB  Banner  Allowed  Browse PHP    Message boar Subdomai MySQL
Business
                          r        d, Some   n     database; File
                                              sizelimit 1 MB
 NGÀY 22.7.2007 :
21.HOST FREE : Hostonmars.com
[img]http://utbinh.com/JULY/bai21/hostonmars.jpg[/img]
http://utbinh.com/JULY/bai21/hostonmars.jpg
http://utbinh.com/JULY/bai21/hostonmars.doc
DOC 1838 KB – JPG 2265 KB

LINK LESSONS MẠNG CỦA UTBINH :
NGÀY 22.7.2007 :
21.HOST FREE : Hostonmars.com
http://utbinh.com/JULY/bai21/hostonmars.doc
DOC 1838 KB – JPG 2265 KB                                                      19
 NGÀY 16.7.2007 :
20.TÌM HIỂU WEB 2.0
http://utbinh.com/JULY/bai20/web2.0.doc
DOC 1670 KB – JPG 1444 KB
NGÀY 10.6.2007 :
16 .SỬ DỤNG HOST FREE & SOFT UPLOAD FTP
http://utbinh12.googlepages.com/hostfree.doc
DOC 2.78 MB – JPG 2.29 MB
NGÀY 14.11.2006 :
1.Tìm Hiểu FIREFOX
http://utbinh.com/NOVEMBER/bai1C/timhieuFIREFOX.doc
DOC 442 KB – JPG 7041 KB
[img]http://utbinh.com/OCTOBER/bai17/bannergif.gif[/img]
[img]http://utbinh.com/NOVEMBER/GIF/vosi.gif[/img]
[img]http://utbinh.com/NOVEMBER/suoi.gif[/img]
Tìm Hiểu YOU TUBE :
http://utbinh.com/NOVEMBER/bai23/tube.doc
DOC 438 KB – JPG 7170 KB
24.11.2006 :
3.INTERNET DOWNLOAD MANAGE 5.05 FULL
http://utbinh.com/NOVEMBER/bai3/IDM.doc
DOC 2746 KB – JPG 2924 KB
Link mới IDM 5.05 Full Sure 100% :
http://utbinh.com/DECEMBER/IDM5.05.rar
1.Tìm Hiểu FIREFOX
http://utbinh.com/NOVEMBER/bai1C/timhieuFIREFOX.doc
DOC 442 KB – JPG 7041 KB
1- Laptop Information
2- Ajax Suite
3- Download nhiều thứ
4- Ảnh đẹp Girl
Ngày 1.12.2006 :
4.Đăng Ký tạo WEB BLOG trong Yahoo 360
http://utbinh.com/DECEMBER/bai4/blog.doc
DOC 1741 KB – JPG 963 KB
NGÀY 23.1.2006 :
15.ORBIT DOWNLOAD
http://utbinh.com/JANUARY/bai15/orbitdownload.doc
DOC 313 KB – JPG 942 KB.
NGÀY 28.5.2007 :
TÌM HIỂU FIREFOX 3.0
http://utbinh.com/MAY/MANG/Firefox3.doc
DOC 916 KB – JPG 811 KB
NGÀY 10.6.2007 :


                              20
16 .SỬ DỤNG HOST FREE & SOFT UPLOAD FTP
http://utbinh12.googlepages.com/hostfree.doc
DOC 2.78 MB – JPG 2.29 MB
BLOG là gì ?
http://thegioiblog.com/blog/Home.do
Ngày 1.12.2006 :
4.Đăng Ký tạo WEB BLOG trong Yahoo 360
http://utbinh.com/DECEMBER/bai4/blog.doc
DOC 1741 KB – JPG 963 KB
NGÀY 3.12.2006 :
5.Thực Hành BLOG trong Yahoo 360 Phần 1
http://utbinh.com/DECEMBER/bai5/thuctapblog1.doc
DOC 3528 KB – JPG 2790 KB
NGÀY 4.12.2006 :
6.Thực Tập tạo BLOG trong Yahoo 360 ( Tiếp ).
http://utbinh.com/DECEMBER/bai6/thuctapblog3.doc
DOC 1504 KB – JPG 2266 KB
NGÀY 4.12.2006 :
7.Thiết Kế Blog Phần 3.
http://utbinh.com/DECEMBER/bai7/thietkeblog3.doc
DOC 607 KB – JPG 1444 KB
NGÀY 6.12.2006 :
8.Thiết Kế Blog phần 4.
http://utbinh.com/DECEMBER/bai8/thietkeblog4.doc
DOC 978 KB – JPG 1448 KB
http://utbinh.com/DECEMBER/blog8.12.2006.jpg
http://utbinh.com/DECEMBER/taphopcactrangweb.doc
NGÀY 11.12.2006 :
8a.Tạo SLIDE ẢNH trong Yahoo 360
http://utbinh.com/DECEMBER/8a/slide.doc
DOC 1203 KB – JPG 632 KB
Ngày 11.12.2006:
12.Fire Wall Vƣợt Tƣờng Lửa .
http://utbinh.com/DECEMBER/12/firewall.doc
DOC 917 KB – JPG 949 KB.
BLOG là gì ?
1.Tìm Hiểu FIREFOX
http://utbinh.com/NOVEMBER/bai1C/timhieuFIREFOX.doc
DOC 442 KB – JPG 7041 KB
2.Tìm Hiểu YOU TUBE :
http://utbinh.com/NOVEMBER/bai23/tube.doc
DOC 438 KB – JPG 7170 KB
NGÀY 24.11.2006 :


                           21
3.INTERNET DOWNLOAD MANAGE 5.05 FULL
http://utbinh.com/NOVEMBER/bai3/IDM.doc
DOC 2746 KB – JPG 2924 KB
Link mới IDM 5.05 Full Sure 100% :
http://utbinh.com/DECEMBER/IDM5.05.rar
NGÀY 5.3.2007 :
1.INTERNET EXPLORER 7 TRÌNH DUYỆT TUYỆT VỜI
http://utbinh.com/MARCH/bai1B/iIE7.doc
DOC 521 KB – JPG 416 KB
Bạn có thể tải về khi nhấp Link dƣới đây để Down về của chính hảng
http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/ie/default.mspx
Hoặc nhấp vào Link của Host utbinh đã upload lên Server :
http://utbinh.com/MARCH/WindowsInternetExplorer7.7z
Những tiện ích bổ sung cho
Internet Explorer 7
http://www.quantrimang.com/view.asp?Cat_ID=16&news_id=33643
http://www.quantrimang.com/view.asp?Cat_ID=16&news_id=33443
                                 22

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:10/17/2011
language:Vietnamese
pages:22