Docstoc

H70 Variant Configuration with Assembly Processing - SAP Help

Document Sample
H70 Variant Configuration with Assembly Processing - SAP Help Powered By Docstoc
					Usługi
Przegląd danych
podstawowychSAP Best Practices
Baseline V1.603
Hierarchia produktów                                     Dane te
Logistyka
                                             są tworzone w
                                               BB 104


 Poziom 1                               00001
                                 Najwyższy poziom
 Poziom 2
                  00001B0001                           00001B0002
                  Produkty A                           Produkty B
                (Produkcja/handel)                          (Usługi)
 Poziom 3
 00001B000100000001   00001B000100000002      00001B000100000003      00001B000200000001  00001B000200000002
  Produkty A.01 (MTO)  Produkty A.02 (MTS)       Części A.03         Produkty B.01     Produkty B.02
                Wszystkie rekordy danych podstawowych materiału przypisane
                       do poziomu 3 hierarchii produktów
  Interfejs między
                Hierarchia produktów             Grupa produktów
                   Poziom 3                  Poziom 2
  CO-PA i SOP
Grupa produktów                                  Dane te
                                        są tworzone w
Usługi                                       BB 192
Poziom 1

                       Grupa materiałowa        Grupa materiałowa
                         YBSV01              YBSVM1
Poziom 2
                             Dane podstawowe   Części zamienne
              Materiały dla usług                          Zakład
                                usługi
                                                 1000
                Materiał*:                    Materiał*:
                                 Materiał*:
                 D100                       H100
                                 4000000
                 S300                       H200
  * Wszystkie wykorzystane materiały są przypisane do
    grupy materiałowej
Materiał dla usług                     Te dane
                             podstawowe
Struktura produktu                   są tworzone w
                             BB 192 i 213

Warstwa 1
                                 Używane w
         D300                     scenariuszu
      Materiał dla usług,                 dotyczącym
         (DIEN)                    konsultingu dla
                                 warstwy 1


Warstwa 2

         D101         D102
      Materiał dla usług,  Materiał dla usług,
         (DIEN)        (DIEN)                                  Używane w
         D103         D200           scenariuszach
      Materiał dla usług,
                 Materiał dla usług,       dotyczących
         (DIEN)
                    (DIEN)           usług dla
                                  warstwy 2


                    D201
                 Materiał dla usług,
                    (DIEN)
         D301         D302
      Materiał dla usług,  Materiał dla usług,
         (DIEN)        (DIEN)
                                  Używane w
                                 scenariuszach
                                  dotyczących
                                 konsultingu dla
                                  warstwy 2
                    D303
                 Materiał dla usług,
                    (DIEN)
  Pracownik/przedstawiciel handlowy
  Usługi i produkcja                                              Używane we wszystkich
Utworzone w         999101 – 999103                           scenariuszach
BB 192 — warstwa 1      Pracownik                          dotyczących konsultingu
Warstwa podstawowa                                         i usług:
SRV           Rodzaj działania 8 (Konsulting)
                                                194 warstwa 1
                 MPK 1321
                                               195–197 warstwa 2


Utworzone w
                                              Używane we wszystkich
              999201 – 999203                           scenariuszach
BB 192 — warstwa 1
Warstwa podstawowa      Pracownik                           dotyczących usług (IT):
                                                193 warstwa 1
SRV         Rodzaj działania 101 (Standard usługi)
                                              198–200, 212, 217 warstwa
                  MPK 1321
                                                    2
Utworzone w           999301            Rozsze-
                                       999301    Używane w scenariuszu
BB 122 — warstwa 2                       rzenie
                                              dotyczącym produkcji:
Biblioteka dla MF        Pracownik           danych
                                podsta-  Przedstawiciel
                               wowych w            Wycofywanie partii
           Rodzaj działania 9 (Projektowanie)   BB 122 —
                               warstwa 2   handlowy      122 warstwa 2
                 MPK 1602
Utworzone w                                        Używane w scenariuszu
BB 210 — warstwa 2        999302                          dotyczącym produkcji:
Biblioteka dla MF  Rodzaj działania 9 (Projektowanie)                   PLM — projektowanie
                 MPK 1501                          własnych produktów
                                                210 warstwa 2
System projektowy — dane podstawowe             Te dane
                              podstawowe
Struktura elementu PSP                  są tworzone w
                              BB 196 i 197                   S-EXT-10
                Faza 1, Studium projektu

                                   Używane w
     S-EXT                           scenariuszu
 Standardowy element PSP,                    dotyczącym usług:
 Projekt usług zewnętrznych
                                  196 warstwa 2

                   S-EXT-20
                Faza 2, Projektowanie
                   S-EXT-10
                Faza 1, Studium projektu

                                   Używane w
                                   scenariuszu
      S-INT                         dotyczącym usług:
 Standardowy element PSP,
 Projekt usług wewnętrznych                     197 warstwa 2

                   S-INT-20
                Faza 2, Projektowanie
System projektowy — dane podstawowe
                     Te dane
                    podstawowe
Sieci standardowe           są tworzone w
                     BB 196
      Sieć standardowa
          S-10
     Faza 1, Studium projektu
                     Używane w
                     scenariuszu
                   dotyczącym usług:
                    196 warstwa 2
      Sieć standardowa
          S-20
     Faza 2, Projektowanie
  System projektowy — dane podstawowe
                                                 Te dane
                                                podstawowe
  Przypisanie materiału do sieci standardowej                         są tworzone w
                                                  BB 196
                              D300          S-10
                  S-EXT-10                 Sieć standardowa
               Faza 1, Studium projektu  Materiał (DIEN)
                                     Faza 1, Studium projektu    S-EXT                                                  Używane w
                                                        scenariuszu
Standardowy element PSP,                                            dotyczącym
Projekt usług zewnętrznych                                             usług:
                                                        196 warstwa 2
                              D301          S-20
                  S-EXT-20                 Sieć standardowa
               Faza 2, Projektowanie   Materiał (DIEN)
                                      Faza 2, Projektowanie
Usługi — towary handlowe     Te dane
                podstawowe

Struktura produktu
               są tworzone w
              BB 213 — warstwa 2
       H100       Używane w
               scenariuszach
     Towar handlowy,
               dotyczących
       zakupiony
                usług dla
       (HAWA)
                warstwy 2
                Używane w
       H200       scenariuszu
     Towar handlowy,   dotyczącym
      strona trzecia     usług
               podwykonawcy
       (HAWA)     dla warstwy 2
Usługi — półprodukty             Te dane
                     podstawowe
Struktura produktu            są tworzone w
                    BB 217 — warstwa 2
                 NS
                     Używane tylko w
           S300         scenariuszu
          Półprodukt,      dotyczącym
           (SEMI)       usług 217 dla
                      warstwy 2
NS Numery seryjne
Dane podstawowe usługi         Te dane
                   podstawowe
Struktura produktu         są tworzone w
                 BB 215 — warstwa 2
                  Używane tylko w
       4000000         scenariuszu
    Dane podstawowe usługi,    dotyczącym
     (SERV Usługa: zakup)    usług 212 dla
                    warstwy 2
Lista zadań                 Te dane
                     podstawowe
Struktura listy zadań          są tworzone w
                   BB 215 — warstwa 2
   100000
              1
  Lista zadań,
           Licznik grupy
  Ogólny plan prac
   100000                 Używane w
                      scenariuszach
  Lista zadań,      2         dotyczących
  Ogólny plan prac  Licznik grupy      usług dla
                       warstwy 2
   100000
  Lista zadań,      3
  Ogólny plan prac  Licznik grupy
 Legenda

Symbol             Opis                                Komentarze      Symbol          Opis                Komentarze dotyczące
                                                 dotyczące                                     zastosowania
                                                 zastosowania
                                                                         Do następnego/Z ostatniego     Kontynuacja schematu
                Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury  Zakres roli                   diagramu: Prowadzi do       blokowego na
                lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać     zawiera                     następnej/poprzedniej strony    następnej/poprzedniej stronie
  <Funkcja>
                raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie                  Połączenie z   diagramu
                specyficzną rolę.
                                                 zadania, które         diagramem
                                                 są często
                Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają   spotykane w
                zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile
                                                 odniesieniu do
                jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu.
                                                 tej roli.
                                                                         Wydruk/Dokument: Określa      Nie odpowiada etapowi zadania
                                                                         wydrukowany dokument, raport    w dokumencie; stosowane jest
                                                                 Wydruk/     lub formularz           raczej do odzwierciedlenia
                Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które                          Dokument                      dokumentu wygenerowanego
  dla systemu
  Zewnętrzne
                rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ                                                  przez etap zadania; z tej formy nie
                                                                                           wychodzą żadne linie przebiegu
    SAP
                na przebieg zdarzeń w jego obrębie.


                                                                         Dane rzeczywiste dotyczące     Nie odpowiada etapowi zadania
                                                                   Dane     finansów: Określa finansowy    w dokumencie; stosowane jest
                Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową        Łączy dwa                    dokument rozliczeniowy       raczej do odzwierciedlenia
                                                 zadania w           rzeczywiste
                kolejność etapów i kierunek przebiegu w              procesie            dotyczące                     dokumentu wygenerowanego
                scenariuszu.                                                                     przez etap zadania; z tej formy nie
                                                 scenariusza lub         finansów                      wychodzą żadne linie przebiegu
                Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje           zdarzeniu,
                przebieg do rzadko używanych lub warunkowych            które nie
                zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do          stanowi etapu
                dokumentów związanych z przebiegiem procesu.                                    Planowanie budżetu: Określa    Nie odpowiada etapowi zadania
                                                                         dokument związany z        w dokumencie; stosowane jest
                Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność,           Nie odpowiada                  planowaniem budżetu        raczej do odzwierciedlenia
                która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz,        etapowi
                                                                 Planowanie                     dokumentu wygenerowanego
         Kontakt/   lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas          zadania w            budżetu                      przez etap zadania; z tej formy nie
         Zdarzenie   scenariusza                            dokumencie                                     wychodzą żadne linie przebiegu
         biznesowe

                Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po         Odpowiada                    Proces wykonywany ręcznie:     Zazwyczaj nie odpowiada etapowi
                kroku w scenariuszu                        etapowi                     Obejmuje zadanie wykonywane    zadania w dokumencie;
                                                 zadania w             Proces    ręcznie              stosowane jest raczej do
          Proces                                                                              odzwierciedlenia zadania
         jednostkowy                                   dokumencie            wykonywa
                                                                  ny ręcznie                    wykonywanego ręcznie, takiego
                                                                                           jak rozładowywanie ciężarówki w
                                                                                           magazynie, które ma wpływ na
                                                                                           przebieg procesu.
                Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera           Odpowiada
                referencje do całego innego scenariusza, należy          etapowi                     Obecna wersja/Dane: Ten blok    Zazwyczaj nie odpowiada etapowi
         Referencja  tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza.             zadania w                    obejmuje dane pochodzące z     zadania w dokumencie; forma ta
          procesu                                    dokumencie            Obecna     procesu zewnętrznego        odzwierciedla raczej dane
                                                                 wersja/Dan                     pochodzące z zewnętrznego
                                                                   e                       źródła; do tego etapu nie wchodzą
                                                                                           żadne linie przebiegu
                Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz         Odpowiada
         Referencja  zawiera referencje do części innego scenariusza,          etapowi
         procesu   należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę        zadania w
         podrzędneg  i pochodzące z niego numery etapów                 dokumencie                   Decyzja systemu o zaliczeniu/   Zazwyczaj nie odpowiada etapowi
           o                                                       Decyzja   niezaliczeniu: Ten blok obejmuje  zadania w dokumencie;
                                                                  systemu o   decyzję podejmowaną        stosowane jest raczej do
                                                                  zaliczeniu/  automatycznie przez        odzwierciedlenia automatycznej
                                                                  niezaliczeni  oprogramowanie           decyzji systemu podejmowanej po
                Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt          Zazwyczaj nie             u:                      realizacji etapu.
                rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie          odpowiada etapowi
         Decyzja    dokonany przez użytkownika końcowego. Linie            zadania w
         dotycząc   przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych
                                                 dokumencie;
                                                 odzwierciedla
           a     części karo.                            wybór, który
         procesu                                     zostanie dokonany
                                                 po realizacji etapu

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:10/17/2011
language:Polish
pages:13
Lingjuan Ma Lingjuan Ma
About