วัฒนธรรมของไทย by withaya99999

VIEWS: 15 PAGES: 15

More Info
									                     วัฒนธรรม

ความหมายของวัฒนธรรม
      วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตเกิดจากระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมหรือธรรมชาติ
มนุษยกับมนุษยและมนุษยกับสังคม ดังนั้นงานดานวัฒนธรรมจึงเปนงานที่ขอบขายกวาง ไดแก
ประเพณี คานิยม ความดีงามความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม บางครั้งรวมไปถึงการละเลน การ
ฟอนรํา เปนตน มีนักปราชญไดใหทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวแตกตางกันดังนี้
      พระยาอนุมานราชธน ผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรมระดับโลกประจําป พ.ศ. 2531 กลาววา
เรื่องของวัฒนธรรมเปนเรื่องกวางขวางเพราะมีการนําเอาวิชาหลายสาขามารวมกันเปนวิชาเดียวคือ
หมวดวิชาสังคม สาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรม ผนวกกับวิชามนุษยศาสตร ที่วาดวยคุณคาของปรัชญา
ภาษา ศิลปะและวรรณกรรม
      นักมานุษยวิทยา ไดใหคําจํากัดความของวัฒนธรรมไววา เปนสิ่งรวมทั้งหมดที่ซับซอน
ประกอบดวยความรู ความเชื่อ ศิลปะ กฎหมาย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
      นักสังคมวิทยา พยายามจะอธิบายวา เปนวิถีชีวิตของมนุษยที่เกิดจากความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับมนุษย มนุษยกับสังคม และมนุษยกับสิ่งแวดลอม หากเขียนเปนแผนภูมิงานดานวัฒนธรรมได
ดังนี้

                    วัฒนธรรม

     สังคม                           มนุษยศาสตร

        โครงสรางของ
                                     ปรัชญา
        สังคม
                                     ภาษา
        สถาบันครอบครัว
                                     ศิลปะ
        การบานการเมือง
                                     วรรณกรรม
        รัฐศาสตร
        กฎหมาย
                                                12


ประเภทของวัฒนธรรม
     ดังนั้นหากแจกแจงรายละเอียดลงไปวา วัฒนธรรมคืออะไร เพื่อใหเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น
จึงมีการแบงลักษณะวัฒนธรรมได 2 ประเภทคือ

    1. วัฒนธรรมเกี่ยวกับวัตถุ ( Material Culture ) ไดแกสิ่งประดิษฐ เชน เครื่องมือเครื่องใช
และ ผลงานศิลปะดานตาง ๆ
    2. วัฒนธรรมทางจิตใจที่ไมเกี่ยวกับวัตถุ ( Non Material Culture ) หมายถึงแบบอยางปฏิบัติ
หรือแนวทางความคิด ศีลธรรม ธรรมเนียม ประเพณี ปรัชญา กฎหมาย ภาษา เปนตน

บอเกิดแหงวัฒนธรรม
      บอเกิดหรือที่มาของวัฒนธรรม ไดแก
      1. ศาสนา นับวาเปนรากฐานของวัฒนธรรม เนื่องจากศาสนามีคําสอนใหผูนับถือและ
      ปฏิบัติที่กอใหเกิดผลงานดานศิลปกรรม สาขาตาง ๆ เชน จิตรกรรม ประติมากรรม และ
สถาปตยกรรม รวมทั้งงาน งานประณีตศิลป
      2. ประเพณี ชาติตาง ๆ ลวนมีประเพณีของตนเองและถายทอดสืบกันมาไดแก ประเพณีเกี่ยว
กับ การเกิด การบวช การแตงงานและการตาย รวมทั้งประเพณีสวนรวม ที่เกี่ยวของกับศาสนาเชนงาน
บุญ งานตรุษสงกรานต รวมทั้งงานเทศกาล การเฉลิมฉลอง
      3. ธรรมชาติและสภาพแวดลอมหลักของธรรมชาติยอมมีเกิด มีเจริญ ทั้งคนและสัตวตนไม
เชนเดียวกันไมอยูคงที่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ภูมิอากาศ ภูมิ
ประเทศยอมมีผลผลักดันใหเกิด รูปแบบวัฒนธรรมได เชน ภาคเหนืออุดมสมบูรณดวยปาไม โดย
                                 ั
เฉพาะไมสักมากมาย จึงมีผลทําใหเกิดภูมิปญญาของชาวเหนือ มีนิสยและจิตใจรักการสรางสรรค ศิลป
วัฒนธรรมที่โดดเดนในความเปนเอกลักษณของศิลปะชาวเหนือ เชน บานพักอาศัย วัดวาอารามลวน
สรางขึ้นอยางสวยงาม เปนที่ชื่นชอบของชาวไทยและชาวตางชาติ
      4. ความเชื่อ ความเชื่อดานตาง ๆ เชนนับถือผีบรรพบุรุษ ความเชื่อเกี่ยวกับอาชีพการเกษตร
และพิธีกรรมตาง ๆ ลวนทําใหกอเกิดวัฒนธรรมได

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
    วัฒนธรรมของทุกชาติทุกภาษายอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สภาพของสังคม สภาพ
เศรษฐกิจ สภาพการเมืองและการเพิ่มของประชากร เปนตน ทําใหสมาชิก ในสังคมตองปรับปรุงและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม มีสวนทําใหจิตใจ ความเชื่อและทัศนคติการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปมีผลตอวัฒน
ธรรมถูกเปลี่ยนแปลงและมีการปรับปรุงใหสอดคลองไปดวย
                                                 13


                 ประเพณีไทย (Thai Tradition)

ความหมายของประเพณี
     ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง สิ่งที่นิยมถือประพฤติ
ปฏิบัติสืบตอกันมาเปนแบบแผน ขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณี
     พระยาอนุมานราชธนใหความหมายวา ความประพฤติของชนหมูหนึ่งอยูในที่แหงหนึ่ง ถือกัน
มาเปนแบบแผนกันมาอยางเดียวกัน และสืบตอกันมานาน ถาใครในหมูประพฤติออกนอกแบบก็ผิด
ประเพณี หรือผิดจารีตประเพณี
     ประเพณีของคนในกลุมหนึ่งกลุมใดจะมีลักษณะเฉพาะของคนในกลุมนั้นประพฤติปฏิบัติสืบ
ตอกันมาตากคนรุนหนึ่ง สูอีกรุนหนึ่งตอเนื่องกัน คนในสังคมนั้นจะกระทําเหมือน ๆ กัน ทํารวมกันจน
กลายเปนมรดกทางสังคม

ความเปนมาของประเพณี
       ประเพณีเกิดจากสภาพสังคม ธรรมชาติ ทัศนคติ เอกลักษณ คานิยม และความเชื่อของคนใน
สังคมตอสิ่งที่มีอํานาจ เหนือมนุษย อํานาจของดินฟาอากาศ และเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมทราบสาเหตุ
ดังนั้นเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น มนุษยจึงตองออนวอนรองขอในสิ่งที่ตนคิดวาจะชวยไดพออภัยนั้นผานพนไป
มนุษยไดแสดงความรูคนตอสิ่งนั้น ๆ ดวยการกระทําบูชา เพื่อความเปนสิริมงคลแกตนเอง เมื่อความ
ประพฤตินั้นคนสวนรวมในสังคมถือกันเปนธรรมเนียม หรือถือกันเปนระเบียบแบบแผน กระทําติดตอ
กันจนกลายเปนประเพณีของสังคม

ความสัมพันธระหวางประเพณีกับพิธีกรรม
      ดังไดกลาวมาถึงที่มาของประเพณี สวนพิธีกรรม เปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของ
ประเพณี ไมวาประเพณีทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณี จะตองมีพิธีกรรมหรือวิธีการปฏิบัติ
พิธีกรรมคือวิธีการชนิดหนึ่งที่จะนําไปสูจุดหมาย หากจะกลาวถึงประเภทของประเพณีไทยสวนใหญ
ได คือ
ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต
    1. พิธีเกี่ยวกับการเกิด ถือเปนเรื่องสําคัญและเปนอันตรายที่สุดของหญิงผูเปนมารดา เพราะ
สังคมไทยในสมัยกอนวิทยาการดานการแพทยยังไมเจริญ การคมนาคมยังไมสะดวก ยารักษาโรคยังไม
เพียงพอ หมอทําคลอดเปนหมอกลางบานหมอตําแยก็หายากพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเกิดจึงขึ้นอยูกับความ
เชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด มี 3 ประการคือ
                                                   14


        1.1 ปองกันอันตรายที่จะเกิดกับหญิงมีครรภ
        1.2 เพื่อใหคลอดงายไมเปนอันตรายถึงแกกรรม
        1.3 เพื่อปกปองรักษาทารกที่คลอด
     ดวยเหตุ 3 ประการนี้แตเดิมสวนใหญ เปนเรื่องปองกันมิใหผีราย ที่ถือวาจะเขามารบกวนทํา
อันตรายแกทารกและมารดา จึงเกิดความเชื่อตาง ๆ นานาขอยกตัวอยางขอหามคนตั้งครรภในสมัย
โบราณบางสวนเชน
     - หามหญิงมีครรภไปเผาศพ หรือไปเยี่ยมคนไขหนักไมได จะทําใหเสียขวัญและแสลงทางใจ
     - หามตกปลาหรือฆาสัตว และหามกลาวเท็จ
     - หามนั่งนอน หรือยืนคางคาประตู
     - หามไปดูคนอื่นคลอดลูก เพราะจะทําใหเขาคลอดไมได เปนตน
     พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิดในสมัยโบราณตั้งแตกอนคลอด ตอนคลอดและหลังคลอด รวมทั้ง
การกําหนดอยูไฟ พิธีกรรมตาง ๆ นี้ชาวไทยไดยึดถือปฏิบัติกันมาแลวก็คอย ๆ เปลี่ยนแปลงแกไขให
เหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม ตอมาดานการแพทยและสาธารณสุขที่ภูมิปญญาสากลโดยมี
ชาวตางชาติเขาชวงในสมัยรัชกาลที่ 5 ทําใหเกิดการยอมรับวิทยาการใหมเขามาแทนพิธีกรรมแบบเกา
พิธีกรรมแบบเดิมก็คอย ๆ หายไปในที่สุด
     2. พิธีเกี่ยวกับการบวชเมื่อเด็กตัดจุกหรือโกนจุกแลวก็เริ่มใหเขาศึกษาเลาเรียนในสมัยโบราณ
เด็กชายไปเรียนหนังสือที่วัดจึงเกิดพิธีการบวชขึ้นเพื่อใหเด็กเปนสามเณรและศึกษาเลาเรียนกับพระที่วัด
สวนเด็กหญิงจึงไมมีพิธีรีตองเทากับเด็กชาย เพียงใหรูหนาที่ของแมบานแมเรือนที่ดีเทานั้น เด็กชายเมื่อ
บวชเปนสามเณรมีอายุ ครบ 20 ปแลวก็อุปสมบทเปนพระภิกษุ
     3. พิธีแตงงาน เปนการทําพิธีเพื่อใหชายหญิงอยูกินกันตามประเพณีเมื่อหญิงชายมีอายุมากพอ
สมควรที่จะมีคูครอง แยกเรือนออกไปประกอบอาชีพตามลําพัง ขั้นตอนการจัดพิธีแตงงานโดยสังเขป
       ทาบทาม เมื่อฝายชายสนใจฝายหญิง ฝายขายจะใหคนที่สนิทสนมดีไปทาบทาม ผูที่จะไป
ทาบทามตองมีศิลปะในการพูดชักจูงใหฝายหญิงเห็นดี เห็นงามดวย เพราะการทาบทามเปนการดูทาที
และความสมัครใจของฝายหญิงควร
       การสูขอ เมื่อทั้งสองฝายตกลงใจ ฝายชายก็จะจัดการไปสูขอฝายหญิงโดยฝายชายจะจัด
 “ เฒาแก ” ไปขอเพื่อตกลงนัดหมายเรื่องขันหมาก สินทอดทองหมั้นกําหนดวันแตงงาน
       การหมั้น เมื่อสูขอแลว ผูใหญฝายหญิงจะเรียกสินสอดทองหมั่น ซึ่งอาจเปนเรือนหอ
เรือกสวนไรนา เงินทอง เครื่องประดับเชนแหวนเพชรตามที่ตกลงกัน
       พิธีแตงงาน ในสมัยโบราณนิยมจัดสองวันคือ วันสุกดับวันกอนแตงงานจริง เวนแตใน
ปจจุบันรวบรัดทําพิธีในวันฤกษดีในวันเดียว ฝายชายจะนําผาไหวและขันหมากไปยังบานเจาสาว ซึ่งมี
                                                   15

ทั้งขันหมากเอก และปนหมากโท โดยมีการแหขันหมากไปบานเจาสาวเพื่อเขาพิธีการแตงงานจากนั้น
เปนพิธีหลั่งน้ําพุทธมนตไปขั้นตอนตอไป
        พิธีหลั่งน้ําพุทธมนต พิธีหลั่งน้ําพุทธมนตหรือหลั่งน้ําสังขเปนพิธีเชิญทานผูใหญมาเปน
ประธานในงานนี้มีการคลองพวงมาลัย ใหคูบาวสาว แลวสวมมงคล จุณเจิมกระแจะที่หนาผากและแลว
หลั่งน้ําสังขตามลําดับไดแก บิดา มารดา ญาติทั้งสองฝาย ตอจากนั้นเปนพิธีปูที่นอนและพิธีสงตัว
        พิธีปูที่นอน เมื่อไดฤกษดีฝายเจาสาวจะจัด แจงปูที่นอนที่เตรียมไว แลวเชิญผูใหญที่คุณ
ลักษณะดี ทั้งสามีภรรยา มาทําพิธีปูที่นอน และอวยพรใหคูบาวสาวอยูเย็นเปนสุขเหมือนฟกมีน้ําในดี
หนักแนนเหมือนศิลปะและมีความเจริญงอกงามเหมือนถั่วงา
        พิธีสงตัว พิธีสงตัวเจาสาวใหแกเจาบาวในเรือนหอโดยหาฤกษวันที่ดี เรียกวา “วันเรียง
หมอน ” โดยผูเริ่มพิธีโดยมารดาเจาสาวนําเจาสาวมาสงใหเกาเจาบาวที่เรือนหอ และสั่งสอนใหเจาสาว
มีความเคารพ และซื่อสัตวตอสามีและอบรมเจาบาวใหเลี้ยงดูและปฏิบัติตอภรรยาอยางเหมาะสมกับหนา
ที่ของสามี ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทาย
     4. พิธีเกี่ยวกับงานศพ การเกิดแกเจ็บตายในเรื่องธรรมดาของสัตวโลก การตายโดยไมมีใคร
สามารถหลีกหนี คนที่อยูขางหลังก็จะจัด การทําพิธีตาง ๆ ใหแกศพ เชนนําศพไปฝงหรือเผาตาม
ประเพณีโดยมีขั้นตอนโดยสังเขปดังนี้
     - การอาบน้ําศพ เปนการชําระศพใหสะอาด เพื่อใหผูตายไปสูภพอื่นในลักษณะที่สะอาด
        หมดจด
     - การแตงตัวศพ มีขั้นตอนใหญดังนี้ หวีผม นุงผาสวมเสื้อศพและรดน้ําศพ
     - การตั้งศพ สวดศพ การนําศพออกจากเรือน วันเผาศพ
     - การไวทุกข ประเพณีการไวทุกขเปนการแสดงถึง ความโศกเศราอาลัยรักผูที่จากไป
                                                     16

ประเพณีสวนรวม
     ประเพณีสวนรวม ไดแกประเพณีที่จัดขึ้นพรอมกันทั่วไป สวนใหญเปนประเพณีที่เกี่ยวของ
กับพุทธศาสนาไดแก ประเพณีงานบุญในรอบป ไดแก ที่เปนพื้นฐานทางสังคมไทย

                 แผนภูมิแสดงงานประเพณีสวนรวม


                            วันขึ้นปใหมสากล
                            1 มกราคม เริ่ม พ.ศ.
            ประเพณี                2484
            ลอยกระทง                        วันมาฆะบูชา
                       ธันวาคม
                                       15 ค่ํา เดือน 3
                             มกราคม

                 พฤศจิกายน
     ทอดกฐิน
                   12 1 2 กุมภาพันธ
     วันออก       ตุลาคม
                       3
                          มีนาคม
                  11     4
               กันยายน 10               5  เมษายน
     วันสารท              9                    วันตรุษสงกรานต
     แรม 15 ค่ํา
                 สิงหาคม     8 7 6               วันขึ้นปใหมเดิม
                                  พฤษภาคม
                      กรกฎาคม   มิถุนายน
                                       วันวิสาขบูชา
                                     วันเพ็ญเดือน 6
                 วันอาสาฬหบูชา
                 วันเขาพรรษา


    ประเพณีวันขึ้นปใหมสากล 1 มกราคม เริ่มป พ.ศ. 2484
    - วันมาฆะบูชา 15 ค่ําเดือน 3 วันที่พระภิกษุจํานวน 1250 รูปมาประชุมโดยมิไดนัดหมาย
    - วันสงกรานต วันขึ้นปใหมเดิม วันที่ 13 , 14 และ 15 เมษายน
    - วันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวัน ประสูติ ตรัสรู ปรินิพาน
    - วันอาสาฬหบูชา วันเพ็ญเดือน 8 ( ปฐมเทศนา ) กอนเขาพรรษา 1 วัน
    - วันเขาพรรษา แรม 1 ค่ําเดือน 8 พระภิกษุจําพรรษาตลอดฤดูฝน 3 เดือน
    - วันสารท ( ทําบุญกลางป ) เปนชวงพืชผลไมใหผลมีการทําขาวทิพย ( คะยาสารท )
                                                  17

     - ทอดกฐิน ( ทําบุญกลางป ) กลวยไขใสบาตรที่วัด
     - วันออกพรรษา ตรงกับ 15 ค่ําเดือน 11
     - ประเพณีลอยกระทง วันเพ็ญเดือน 12 วัตถุประสงค บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ขอบคุณ
แมน้ําคงคา และตอนรับพระพุทธเจาเสด็จกลับจากโปรดพุทธมารดา
     - ประเพณีเทศนมหาชาติ การเทศนเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดก เปนประเพณี จัดขึ้น
ในชวงเวลาหลังออกพรรษา พนหนากฐินในระยะเดือน 11 12 และเดือนอาย

หมายเหตุ ประเพณีทอดผาปา ไมไดกําหนดเวลา จึงจัดไดตลอดฤดูกาล แตที่นิยมกันในชวงออกพรรษา
ประเพณีทองถิ่น
      ประเพณีทองถิ่นเปนประเพณีที่จัดขึ้นในแตละทองถิ่น ที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งอาจจะแตกตางไป
โดยโครงสรางทางสังคม และวัฒนธรรมของทองถิ่นนั้น ๆ หากเราจะแบงทองถิ่นไทยเพื่อของประเพณี
ทองถิ่นไทยตามภาคได 4 ภาค ไดแก ประเพณีทองถิ่นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต ซึ่ง
เรื่องนี้ขอยกตัวอยางใหเห็นถึงลักษณะของประเพณีที่โดดเดนนาสนใจ มีบางแหง จัดเปนกิจกรรมสง
เสริม ธุรกิจการทองเที่ยวและนํารายไดดานเศรษฐกิจแกชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ
 1. ประเพณีทองถิ่นภาคเหนือ
      ภาคเหนือหรือลานนามีประเพณีทองถิ่นตามพื้นฐานโครงสรางมีหลากหลายกลุมวัฒนธรรม
เชนชาวไทยลื้อ ไทยใหญ ชาวเขา เปนตน แตในที่นี้จะขอยกตัวอยางประเพณีที่เดน ๆ ที่นาสนใจ เชน
     1.1 ประเพณีสงกรานต หรือขึ้นปใหม เริ่มตั้งแตวันที่ 13-15 เมษายน ในวันที่ 13 เมษายน
เรียกวาวัน “ สังขารลอง ” มีการจุดประทัด ยิงปนเพื่อขับไลสิ่งที่เปนเสนียดจัญไรใหตามไปกับปเกา
ชาวบานทําความสะอาดบาน เครื่องใชเครื่องนุงหม อาบน้ําชําระรางกาย แตงกายดวยเสื้อผาใหม
         - วันที่ 14 เมษายน เรียกวา “ วันเนาว ” วันนี้เปนวันที่กลาวคําหยาบโดยชาวบาน
จะตื่นขึ้นแตเชา จัดทําอาหารมาปรุงเพื่อนําไปถวายพระภิกษุและอุทิศสวนกุศลญาติพี่นองที่ลวงลับตก
เย็นขนทรายเขาวัดเพื่อกอพระเจดียทรายที่วัด มีการรดน้ําสาดน้ํากัน
         - วันที่ 15 เมษายน เรียกวา “ พญาวัน ” ตอนเชานําอาหารไปทําบุญที่วัด พอสายก็เอาไม
ไปค้ําตนโพธิ์ เปนนิมิตหมายวาไดค้ําจุนพระพุทธศาสนาใหสืบทอดตอไป ฟงเทศน ปลอยนก ปลอยปลา
สรงน้ําพระพุทธรูป และพระเจดียที่วัด เมื่อเสร็จพิธีทางวัดก็เริ่มพิธีทางบาน คือการไปดําหัวผูใหญที่เคารพ
ในครอบครัว ครูอาจารยและผูมีพระคุณตั้งแตวันที่ 15 จนสิ้นเดือนเมษายน การรดน้ําดําหัวเปนประเพณี
ในการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีของผูนอยและขอพรจากผูใหญ เพื่อความเปนสิริมงคลตอตนเอง
      1.2 ประเพณีเลี้ยงขันโตก ประเพณีรับประทานอาหารดวยขันโตกซึ่งเปนภาชนะของชาว
เหนือ ขันโตกทําจากไมสักนํามากลึงทําเชิงหรือตีนเชิง ลงรัก ลงชาด การจัดงานตองหาบริเวณวางเพียง
พอแกจํานวนแขก นอกจากจะใชที่สําหรับรับประทานอาหารแลว ตองมีที่สําหรับแสดงมหรสพดวย
สถานที่จัดประเพณีเลี้ยงขันโตก
                                                                 18

         - ทํารั้วพิธีในการสมโภช ตกแตงดวยตนกลวยตนออย ปกโดยรอบบริเวณงานมีการตก
แตงดวยโคมไฟ เทียนไข ภายในปูเสื่อจนเต็มเพื่อใหแขกเขามานั่งและชมการละเลนรวมทั้งรับประทาน
อาหาร
         - อาหารสําหรับขันโตก ไดแก ขาวนึ่ง ขางเหนียวใสกลอง แกงออม แกงฮินเลไสอั่ว
แคบหมู น้ําพริกออง จิ้นลาง ผัก อาหารเหลานี้ตักใสถวยในขันโตก ของหวานไดแกขนมจอก ขนม
เทียนการละเลนในงานเลี้ยงขันโตก
          การละเลนเปนการแสดงศิลปะพื้นเมืองไดแก ฟอนเล็บ ฟอนเทียน ฟอนดาบ การแห
ขันโตกเขาขบวน แขกที่ถูกเชิญเขาสูบริเวณพิธี เจาภาพจะนําพวงมาลัยกลองคอแขกทุกคน เมื่อดนตรี
ขึ้นก็เริ่มฟอนรํา นําขบวน ขันโตกเอก กลองขาวใหญขันโตกโท ขันโตกเล็ก ตามเปนแถว แขกที่มานั่ง
คอยชมปรบมือใหระยะจนกวาขันโตกเอกจะถึงแขกผูเปน ประธานนั่ง จึงหยุดฟอน จากนั้นนําขันโตก
ไปวางไวตามจุดแลวเชิญรับประทานได การแสดงบนเวทีใหแขกไดชมกันเชน ฟอนนอยใจยา ฟอนชาว
เขา ฟอนเล็บ เปนตน
       ประเพณีเลี้ยงขันโตกหรือขันโตกดินเนอรเปนเชิญแขกมารับประทานอาหารแบบพื้นเมืองของ
ชาวลานนา มีการแสดงและการละเลนประกอบ เพื่อสรางบรรยากาศตามประเพณีของทองถิ่นภาคเหนือ
                           เทศกาลและงานประเพณีภาคเหนือ

                             ประเพณีสูขวัญขาว ประเพณีขานขาวจี่
                             การตั้งธรรมหลวง ประเพณีทานขาวหงาม
                     ประเพณี     (การฟงเทศน    ฟงเทศนมหาชาติ
                  - งานยี่เปง       มหาชาติ)
                  - ลอยโขมดหรือ
                   ลอยกระทง                            ประเพณีงานมาฆะ
                  - บูชาเกษธาตุจุฬามณี            มกราคม
                                  ธันวาคม
               ประเพณี      พฤศจิกายน
           -  ทอดผาปา                            กุมภาพันธ
             ทอดกฐิน            12       1 2
 ประเพณีกินกวยสลาก
           -                                           ประเพณีปอยสางลอง
           -  บุญเทศกาลออกพรรษา ตุลาคม                   3           ประเพณีปอยนอย
                                                  มีนาคม
           -  ประเพณีจองพารา      11                  4
                        กันยายน
                             10               5     เมษายน
                                 9          6            ประเพณีสงกรานต
                           สิงหาคม      8 7
                                             พฤษภาคม
                   ประเพณี          กรกฎาคม    มิถุนายน
                บูชาอินทขีลเสา
                หลักเมืองเชียงใหม                         ประเพณีสรงน้ํา
                              ประเพณี         ประเพณี      พระธาตุ
                             วันเขาพรรษา    ฟอนผีมดผีเมง
                             ถวายเทียนพรรษา   เลี้ยงผีปูยา ตายาย
                             ถวายผาอาบน้ําฝน
                                              19     1. งานประเพณีปอยหลวง นิยมทําในเดือน 5,6,7 และ 8 เปนการทําบุญฉลองงานใหญ เชน
ฉลองโบสถ วิหาร พระเจดีย มีการเตรียมงานลวงหนาหลายวัน ใน 3-7 วัน
     2. งานประเพณีปอยนอย หรือปอยบวชลูกแกว ( การบวชเณร ) มีงาน 2 วัน ประเพณีปอย
หลวงเปนของจังหวัดแมฮองสอน
     3. ปอยเขาสงฆ คือการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูตายจาการคลอดบุตร ซึ่งถือวามีบาปกรรมมาก
     4. ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 ( พฤษภาคม ) มีความคลายคลึงกันทั่ว
ไปทั้งภาคเหนือยกเวนประเพณีสรงน้ําพระธาตุหริภุญไชยตองมีน้ําพระราชทานสําหรับสรงพระธาตุ น้ํา
พระราชทานนี้นํามาจากบอน้ําโบราณที่บนดอยคะฆอ ซึ่งประชาชนถือวาเปนน้ําศักดิ์สิทธิ์
     5. ประเพณีขันโตก หรือขันโตกดินเนอรเปนการจัดงานขึ้นเพื่อเชิญแขกมารับประทานอาหาร
แบบพื้นเมืองลานนาไทย มีการแสดงและการละเลนประกอบ ขันโตกมี 3 ขนาด ขันโตกหลวง
ขันโตกฮาม ขันโตกนอย
     6. ประเพณีบูชาอินทขิล ( จังหวัดเชียงใหม ) เปนประเพณีไหวหลักเมืองเพื่อความเปนสิริ
มงคล จะชวยใหฝนตกตองตามฤดูกาล ซึ่งจะจัดขึ้นในชวงเดือน 8-9
     7. ประเพณียี่เปง จังหวัดเชียงใหม มีการปลอยลอยโคม มีการจุดประทัด ดอกไมไฟ งานจัด
ขึ้น 3 วัน คือวันขึ้น 14 ค่ํา ลอยโคมบูชาพระธาตุจุฬามณี จุดประทีปดอกไมไฟ วัน 15 ค่ํา เปนวันที่
ทุกบานจุดประทีปโคมไฟ ทําบุญ ฟงเทศน ตกแตงบานดวยตนไม ดอกไมตามวัดประดับดวยโคมพัด
     8. ประเพณีตั้งธรรมหลวง การฟงเทศนมหาชาติภาคเหนือจัดในวันเพ็ญเดือน 12 เดือนอาย
                                                    20

2. ประเพณีทองถิ่นภาคกลาง
     ภาคกลางตั้งอยูตอนกลางของภูมิภาค มีความกวางใหญรวมไปถึงภาคกลางตอนบน ไดแก
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก และภาคกลางตอนลางถึงจังหวัดสมุทรสมคราม จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดนครปฐม ดานประเพณีและงานเทศกาลของภาคกลางจึงมีความหลากหลาย
     เนื่องจากสภาพที่ตั้งของภาคกลาง เปนพืชที่ราบลุม มีน้ําทวมถึงเกิดความอุดมสมบูรณเหมาะ
แกการเพาะปลูก โดยเฉพาะขาว จนไดชื่อวา “ เปนอูขาวอูน้ําของประเทศ ” งานประเพณีและเทศกาล
ของภาคกลางที่สําคัญไดแก

                   เทศกาลและงานประเพณีภาคกลาง

                               ปใหม
            ฤดูหนาว                         งานเทศกาลประจําป
                   งานเทอดพระเกียรติ
                   กรมหลวงชุมพร
                       ธันวาคม   มกราคม

                 พฤศจิกายน
                                  กุมภาพันธ
      ออกพรรษา
                          ๑   ๒
                      ๑๒         ๓
              ตุลาคม
                                      มีนาคม
                    ๑๑              ๔
              กันยายน
                    ๑๐              ๕   เมษายน
                      ๙
                          ๘ ๗ ๖
                                                   ฤดูรอน

                 สิงหาคม
                                  พฤษภาคม
                      กรกฎาคม   มิถุนายน


    ฤดูฝน
                   เขาพรรษา
                                              21

    -  เทศกาลแหงมังกรและสิงโตทอง นครสวรรค
    -  เทศกาลอนุสรณสถาน รัชกาลที่ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม
    -  เทศกาลพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี
    -  เทศกาลนมัสการพระพุทะบาท จังหวัดสระบุรี
    -  เทศกาลพระนารายณมหาราช จังหวัดลพบุรี
    -  เทศกาลหุนฟางนก จังหวัดชัยนาท
    -  เทศกาลทางน้ํา
    -  ลอยกระทง
    -  รับบัว บางพลี
    -  แหหลวงพอโต ทางน้ํา
    -  แขงเรือภาคกลาง
      เปนตน

หมายเหตุ ...
     เทศกาล ( Festival ) หมายถึง วันหรือเวลาเมื่อประชาชนมีงานเฉลิมฉลอง หรืองานรื่นเริงที่
มีความสําคัญทางศาสนา งานเทศกาลทองถิ่น สามารถคิดกิจกรรมในการจัดงาน ไดแตตองอยูบนพื้น
ฐานวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น เชนเทศกาลหุนฟางนก , เทศกาลผลไม เปนตน
     งานประเพณี ( Tradition ) หมายถึง ธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาจนเปนแบบ
แผนมาตลอด
     งานออกรานตลาดนัด ( Fair ) หมายถึง ตลาดนัดที่จัดขึ้นตามสถานที่ตาง ๆ ตามความเหมาะ
สมโดยกําหนดวันจัดขึ้นโดยกลุมพอคา
                                                       22

3. ประเพณีทองถิ่นภาคอีสาน
     อีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดพื้นที่กวางใหญประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ
อีสานในอดีตซึมซับหลักฐานทางโบราณคดีมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ผานยุคทวารวดี พบสิ่งกอ
สราง โบราณวัตถุสถานวัฒนธรรมขอมหรือเขมร ตอมามีกลุมวัฒนธรรมไทย-ลาว ที่อพยพเขามาตั้ง
หลักแหลงหนาแนนจนเกิดเปนบานเมืองสืบตอมาถึงปจจุบัน
     ภาคอีสานมีประเพณีทองถิ่นมีพิธีกรรมที่เรียกวา งานบุญในรอบปหรือที่เรียกวา “ ฮีตสิบสอง ”
หมายถึงจารีตประเพณีที่ปฏิบัติกันมาในสิบสองเดือนตามลําดับไดแก

                   เทศกาลและงานงานประเพณีภาคอีสาน


                      บุญขากรรม      บุญคุณลาน


              บุญกฐิน
                                            บุญขาวจี่
                         ธันวาคม  มกราคม
                   พฤศจิกายน            กุมภาพันธ
                            1  2
     บุญออกพรรษา              12        3               บุญเผวส
                 ตุลาคม                    มีนาคม
                      1              4
                กันยายน
                      10             5   เมษายน
       บุญขาวสาก             9        6               บุญสงกรานต
                   สิงหาคม      8 7
                                    พฤษภาคม
                        กรกฎาคม   มิถุนายน
          บุญขาวประดับดิน                         บุญบั้งไฟ
                      บุญเขาพรรษา
                     15 ค่ํา เดือน 8  บุญชําฮะ
     1   เดือนเจียง งานบุญเขากรรม ทําบุญใหแกพระสงฆที่อยูปริวาสกรรม
     2   เดือนยี่ งานบุญคุณลาน คือการทําบุญขวัญขาวเปลือกในลาน
     3   เดือนสาม งานบุญขาวจี่ ทําเพื่อถวายภิกษุสามเณรในวันมาฆบูชาหรือภายหลังทํานาเสร็จ
     4   เดือนสี่ งานบุญเผวส การฟงเทศมหาชาติในวันเดียวถือวาบุญกุศลมาก
                                               23

     5 เดือนหา งานบุญสงกรานต เปนการทําบุญเนื่องในวันขึ้นปใหม 13-14 เมษายน
     6 เดือนหก งานบุญบั้งไฟ เปนงานบุญบูชาอารักษหลักเมืองและขอฝนตอพญาแถน
โดยมีความเชื่อวาการทําบั้งไฟแลวฝนจะตก ในงานนี้มีการประกวดแขงขันบั้งไฟ
     7 เดือนเจ็ด งานบุญชําระ งานบุญเพื่อชําระลางสิ่งอัปมงคลและอาเพศรายทั้งหลาย
และในโอกาสนี้มีการทําบุญหลักบาน หลักเมือง ผีปูตา ผีบรรพบุรุษและผีตาแฮก
     8 เดือนแปด งานบุญเขาพรรษา 15 ค่ําเดือน 8 มีการทําบุญเลี้ยงพระ
     9 เดือนเกา งานบุญขางประดับดิน เปนการทําบุญอุทิศใหแกผูลวงลับไปแลวคลาย
กับประเพณีภาคใตวันสารทหรือวันชิงเปรต
     10 เดือนสิบ งานบุญขาวสาก หมายถึงขาวสลากภัตร
     11 เดือนสิบเอ็ด งานบุญออกพรรษา มีการทําบุญถวายภัตตาคาร สวดมนต ฟงเทศน
ฟงธรรม ตอนกลางคืนจุดใตประทีป จุดโคมไฟ แกปราสาทผึ้งไปวัด บางแหงมีพิธีไหลเรือไฟ
ลอยกระทง
     12 เดือนสิบสอง งานบุญกฐิน

4 ประเพณีทองถิ่นภาคใต
      ภูมิประเทศภาคใตตั้งอยูบนคาบสมุทรอินเดีย เปนสวนแผนดินยื่นออกไปเปนแหลม ตั้งอยู
ระหวางทะเลอันดามัน กับทะเลจีนใตพื้นที่ มีหลายลักษณะคือมีที่ราบสําหรับปลูกขาว มีปาไมมีภูเขา มี
หาดทราย ชายทะเล มีทะเลสาบ เกาะแกงทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กงานประเพณีภาคใตที่สําคัญเปนที่
รูจักกันโดยทั่วไป เชน
      ประเพณีชักพระหรือลากพระ จัดขึ้นในเดือน 11 ตามความเชื่อวาเมื่อพระพุทธองคเสด็จกลับ
จากโปรดพุทธมารดาลงมายังมนุษยโลกนั้นชาวเมืองมีความปติยินดีในการเสด็จกลับจากสวรรคชั้น
ดาวดึงส ของพระพุทธองค ชาวบานตางก็เตรียมถวายอาหารและชาวเมืองไดแหนแหไปที่ประทับของ
พระองค โดยทั่วไปใชพระพุทธรูปปางอุมบาตร ถาทองที่ใดใกลน้ําก็ใชแหทางเรือ วัดบางแหงอยูหาง
ไกลแมน้ําก็จะใชรถลาก ประเพณีชักพระที่จัดงานยิ่งใหญมากคือจังหวัดสุราษฎรธานี
      ประเพณีสารทเดือนสิบ ในทองที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง เรียกวาวันรับ
สงตายาย ซึ่งจัดขึ้นในเดือน 10 เปนการทําบุญใหแกผูลวงลับ โดยมีความเชื่อวาญาติที่ตายไปมีบาปจะ
เปน “ เปรต ” และไดรับการปลอยตัวจากพญายมใหมาพบญาติบนมนุษยโลก ในวันแรม ค่ําเดือนสิบ
ฝายญาติจะนําอาหารไปทําบุญเพื่ออุทิศผูลวงลับ
                                                              24

     ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ ประเพณีนี้นิยมทํากันในจัดหวัดนครศรีธรรมราชโดยชาวเมืองไดรวม
มือกันบริจาคเงินตามกําลังศรัทธา ซื้อผามาเย็บยาวนับพันหลาแลวจัดกระบวนแหไปวัดพระธาตุวร-
มหาวิหาร เพื่อนําไปพันโอบรอบองคเจดียพระบรมธาตุ ซึ่งจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหก ประเพณีภาคใต
นอกจากดังกลาวแลว ยังมีประเพณีที่สําคัญอีกหลายอยางดูในแผนภูมิงานเทศกาลและประเพณีของภาค
ใต
                         เทศกาลและงานประเพณีภาคใต


                         งานเทอดพระเกียรติ
                         กรมหลวงชุมพร


                                               - งานสมโภช
                                                เจาแมลิ้มกอเหนี่ยว
                              ธันวาคม  มกราคม

                        พฤศจิกายน
           ประเพณี                          กุมภาพันธ
                                 1  2                    งานแขงขัน
          ชักพระแขงโพน             12         3                นกเขาชวา
           ลากพระ
 เทศกาลกินเจ
                    ตุลาคม                     มีนาคม
                          11              4
                    กันยายน
                          1              5   เมษายน
           ประเพณี                9                      งานประเพณี
          งานสารทเดือนสิบ
                                      6                 ปลอยเตา
                        สิงหาคม
                                 8 7
                                         พฤษภาคม
                             กรกฎาคม   มิถุนายน
              งานวันเงาะโรงเรียน
                                             งานแหผาขึ้นธาตุ
                           ประเพณี
                         โคมไหวพระจันทร
        -  งานแขงโพนพระ จังหวัดพัทลุง แขงขันตีตะโพนในงานลากพระ
        -  งานประเพณีชักพระ จัดงานใหญจังหวัดสุราษฎรธานี งานจัดตรงกับวันออกพรรษา เดือน 11
        -  แหผาขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา
        -  งานประเพณีปลอยเฒา จังหวัดพังงา ทายเมืองและจังหวัดภูเก็ต
        -  งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร จังหวัดชุมพร
        -  งานแขงขันนกเขาชวา จังหวัดยะลา และสตูล
                                               25

    - งานสมโภชเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปตตานี
    - งานโคมไหวพระจันทร หาดใหญ จังหวัดสงขลา
    - งานสงเสริมเทศกาลผลไมไทย-หาดใหญ เทศกาลกินเจ หมายถึงกินผักตามคนจีน
มีความเชื่อวากินผักชวยใหหายโรคหายภัย
    - สารทเดือนสิบ ( ชิงเปรต ) วันรับตายายเปนการทําบุญใหแกญาติผูลวงลับไปแลว

คุณคาและประโยชนของประเพณีและวัฒนธรรม
     หากเราพิจารณาถึงประโยชนและคุณคาของประเพณีและวัฒนธรรมของชาตินั้น จะทําใหเขาใจ
โครงสรางพื้นฐานดานสังคม วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมและคานิยมของชนในแตละทองถิ่น กลาวคือ
     1. แสดงถึงประวัติความเปนมาในอดีตของชุมชนในแตละทองถิ่นและของชนในชาติเพราะ
ประเพณีวัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคมที่สืบทอดจากอดีตสูปจจุบันทําใหเราสามารถศึกษาความเปนมาได
     2. แสดงถึงเกียรติและสรางความภาคภูมิใจของคนในทองถิ่น และของชนใจชาติที่มีวัฒนธรรม
เปนของตนเอง เนื่องจากวัฒนธรรมเปนเครื่องแสดงถึงความเจริญของคนในสังคม
     3. กอใหเกิดความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวในลักษณะรวมในวัฒนธรรมเดียวกัน ซึ่งสามารถ
สรางความเขาใจอันดีกวา คนที่ตางวัฒนธรรม
     4. ใชเปนแหลงทรัพยากรในการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่สามารถนํารายไดเขา
สูประเทศ เนื่องจากงานดานประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น มีสีสันแหงวัฒนธรรมเชน
ขบวนแห มีการละเลนสรางความสุข สนุกสนานเพลิดเพลินเหลานี้เปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี
     5. ชวยใหชาวบานมีอาชีพ และสรางรายไดจากนักทองเที่ยว เชนขายของผลิตภัณฑ OTOP
ขายของที่ระลึกที่เปนงานหัตถกรรม ผาไหม ผาทอและงานศิลปหัตถกรรม อื่น ๆ

								
To top