danh sach den ngay 20.10.2007 by wanghonghx

VIEWS: 533 PAGES: 215

									  BAÛNG KEÂ DÖÏ AÙN TRONG 24 KCN - ÑEÁN NGAØY 06/11/2007
  (caáp pheùp Wang Long, Loäc Khang, bao bì haûi phoøng, ñieàu chænh Pro-concept, ñaêng kyù laïi Tongkook)


  STT      SGP     NGAØY     SDKL     NGAØY

       INVESTMENT
ORDINAL NO.           DATE                        PROJECTS
       LICENCE NO.

  A


                                  AMATA INDUSTRIAL ZONE

    1      1100/GP 31/12/1994  472022000132 07/05/2007 Amata (Vietnam) Co., Ltd

    2      1431/GP 29/11/1995               Kao Vietnam Co., Ltd

    3      1618/GP 29/06/1996               Amata power (Bien Hoa) Ltd

    4      1723/GP 31/10/1996               Quadrille VietNam Co., Ltd

    5      1934/GP 26/06/1997               Viet Nam Wacoal Corporation

    6    4/GP-KCN-ÑN 16/08/1997               High tech wrapper Riches V.N. Company Ltd

    7      1980/GP 30/08/1997  472033000017 10/11/2006 Bayer VietNam Limited

    8   18/GP-KCN-ÑN 08/05/1998               YKK Vietnam Co., Ltd

    9   25/GP-KCN-ÑN 26/12/1998               Map Dr Schirm Co., Ltd

   10   394A/GP-BKH-HCM 24/03/2000               Akzo Nobel Coatings Vietnam Limited

   11    42/GP-KCN-ÑN 12/04/2000               Grobest Industrial (VietNam) Co., Ltd

   12    45/GP-KCN-ÑN 31/05/2000               KMC chain (VietNam) Co., Ltd

   13    48/GP-KCN-ÑN 17/07/2000               Sanko Mold Viet Nam Co., Ltd

   14    58/GP-KCN-ÑN 27/10/2000               Kao-Meng Mechinery (VietNam) Co., Ltd

   15    61/GP-KCN-ÑN 11/12/2000               Components (VietNam) Co., Ltd

   16    70/GP-KCN-ÑN 19/01/2001  472043000124 02/05/2007 Magx Viet Nam Ltd

   17    89/GP-KCN-ÑN 22/08/2001               Reliable Plastic (VietNam) Co., Ltd

   18    93/GP-KCN-ÑN 15/10/2001               Starprint Vietnam Company Limited

   19    94/GP-KCN-ÑN 19/10/2001               Arai Vietnam Co., Ltd

   20    100/GP-KCN-ÑN 29/11/2001               Namyang International Vietnam Co., Ltd

   21    101/GP-KCN-ÑN 29/11/2001               Figla-Viet Nam Co., Ltd

   22    107/GP-KCN-ÑN 14/01/2002               Auromex Viet Nam Company Limited

   23    127/GP-KCN-ÑN 07/05/2002               K.Y Seritech Viet Nam Company Limited

   24    129/GP-KCN-ÑN 17/05/2002  472043000052 09/01/2007 Amata foods service and supply Co., Ltd

   25    134/GP-KCN-ÑN 13/06/2002               New Viet nam Co., Ltd

   26    137GP-KCN-ÑN 19/06/2002               Fukuyama Grosei (Vietnam) Co., Ltd

   27        2270 07/08/2002

   28    146/GP-KCN-ÑN 09/08/2002               Jiangsu Jing Meng (Vietnam) Co., Ltd

   29    148/GP-KCN-ÑN 26/08/2002               Unipax Co., Ltd

   30    149/GP-KCN-ÑN 29/08/2002               Liyang (VietNam) Industrial Co., Ltd

   31    167/GP-KCN-ÑN 31/10/2002  472043000137 15/05/2007 Amata Foods (Vietnam) Limited

   32    173/GP-KCN-ÑN 08/11/2002               The Valspar (Vietnam) Corporation Limited
33   179/GP-KCN-ÑN 27/11/2002               Heiwa Shoji Vietnam Co., Ltd

34   214/GP-KCN-ÑN 08/05/2003  472023000088 05/03/2007 Young Poong Vina Manufactures Co., Ltd

35   216/GP-KCN-ÑN 15/05/2003               Solno Enterprises Vietnam, INC

36   221/GP-KCN-ÑN 18/06/2003  472023000080 14/02/2007 Vietnam Shine Co., Ltd

37   238/GP-KCN-ÑN 26/09/2003               Vietnam International Production Ltd

38   243/GP-KCN-ÑN 31/10/2003               San Miguel (Vietnam) Company Limited

39   247/GP-KCN-ÑN 12/11/2003               Mainetti (Vietnam) Co., Ltd

40   258/GP-KCN-ÑN 30/12/2003               Emerald Blue Vietnam Co., Ltd

41   262/GP-KCN-ÑN 02/01/2004               Toyo Ink Vietnam Co., Ltd

42   265/GP-KCN-ÑN 16/01/2004               Okamoto Vietnam Co., Ltd

43   271/GP-KCN-ÑN 25/02/2004               Goodwill Engineering Vietnam, INC

44

45

46

47   284/GP-KCN-ÑN 23/04/2004               Asia Garment Manufactures (Vietnam) Co., Ltd

48   298/GP-KCN-ÑN 25/06/2004               Nicca Vietnam Co., Ltd

49   301/GP-KCN-ÑN 02/07/2004               BMB Co., Ltd

50   310/GP-KCN-ÑN 04/08/2004               Vietnam Nok Co., Ltd

51   313/GP-KCN-ÑN 17/08/2004               Kotobuki Sea Co., Ltd

52   316/GP-KCN-ÑN 01/09/2004               Rally's Mirror Co., Ltd

53   322/GP-KCN-ÑN 04/10/2004               Aura Lingerie Co., Ltd

54  20/GPÑC4-KCN-ĐN 17/09/2004               New Chi Mei Stocking Co., Ltd

55   324/GP-KCN-ÑN 12/10/2004               Fleming International Vietnam Limited

56   328/GP-KCN-ÑN 27/10/2004  472043000240 13/09/2007 Sakaguchi Plastic Vietnam Co., Ltd

57   331/GP-KCN-ÑN 18/11/2004               Meguro Fire Product's Vietnam Co., Ltd

58   341/GP-KCN-ÑN 27/12/2004  472043000134 15/05/2007 Shiogai Seiki Vietnam Co., Ltd

59 1937/GPÑC6-KCN-HN 29/12/2004

60   357/GP-KCN-ÑN 15/02/2005               Buwon Vina Co., Ltd

61  40/GPÑC2-ÑN-KCN 12/02/2005               I Ping Chemical Industrial Co., Ltd

62   360/GP-KCN-ÑN 02/03/2005  472043000251 25/09/2007 Ritek Vietnam Co., Ltd

63   365/GP-KCN-ÑN 16/03/2005               Muro Tech Vietnam Corporation

64   367/GP-KCN-ÑN 21/03/2005               Yung Chi Paint & Varnish MFG (Vietnam)., Ltd

65   375/GP-KCN-ÑN 11/04/2005               Tohoku Chemical Industries (Vietnam)., Ltd

66   377/GP-KCN-ÑN 21/04/2005  472043000155 04/06/2007 Vietnam Washin Co., Ltd

67   384/GP-KCN-ÑN 29/04/2005               Vina Melt Technos Co., Ltd

68   399/GP-KCN-ÑN 04/07/2005               La Party Viet nam Co., Ltd

69   400/GP-KCN-ÑN 04/07/2005               UTC Vina Co., Ltd

70   402/GP-KCN-ÑN 08/07/2005               Spitfire Controls (Vietnam) Company Ltd

71   404/GP-KCN-ÑN 25/07/2005               Knape & Vogt Vietnam Co., Ltd

72   405/GP-KCN-ÑN 26/07/2005               Sundat Crop Science Co., Ltd

73   415/GP-KCN-ÑN 22/08/2005               Zoom (Vietnam) Co., Ltd
 74  422/GP-KCN-ÑN 21/09/2005               Watabe Wedding Vietnam Co., Ltd

 75  207/GP-KCN-ÑN 20/03/2003  472033000182 04/07/2007 Pro-Vision Special Steel J.S.C

 76  427/GP-KCN-ÑN 26/10/2005               GoldFine Manufactures (Vietnam) Co., Ltd

 77  429/GP-KCN-ÑN 14/11/2005               Lovetex Industrial Vietnam Co., Ltd

 78  446/GP-KCN-ÑN 08/02/2006               Livart Vina Co., Ltd

 79  457/GP-KCN-ÑN 31/03/2006               United Phosphorus VietNam Ltd

 80  460/GP-KCN-ÑN 21/04/2006               Shirai VietNam Co, Ltd

 81  469/GP-KCN-ÑN 26/05/2006               Fuji Carbon (VietNam) Co., Ltd

 82  478/GP-KCN-ÑN 20/06/2006               Whittier Wood Products (VietNam) Co., Ltd

 83  482/GP-KCN-ÑN 28/06/2006               Amway VietNam Co., Ltd

 84  483/GP-KCN-ÑN 28/06/2006               KMV (VietNam) Co., Ltd

 85  484/GP-KCN-ÑN 28/06/2006               JFE Shoji Steel Vietnam., Co Ltd

 86  485/GP-KCN-ÑN 30/06/2006               Sigma Yung Chi Coatings Company Ltd

 87  486/GP-KCN-ÑN 30/06/2006               Alltech VietNam Company Limited

 88  472023000018 20/11/2006               Ecosoft (Vietnam) Co., Ltd

 89  472043000021 21/11/2006               Vietnam Takagi Co., Ltd

 90  472043000033 14/12/2006               Sensor Scientific Vietnam Co., Ltd

 91  472043000048 29/12/2006               Dongsung Chemical (Vietnam) Co., Ltd

 92  472043000138 17/05/2007               Vibest International

 93  472043000144 28/05/2007               Okumura Vietnam Co., Ltd


 94  472043000176 26/06/2007               Shinwa Vietnam Co., Ltd

 95  472023000186 12/07/2007               VN Plastic Industries Co., Ltd

 96  472043000199 23/07/2007               Schaeffler Vietnam Co., Ltd

 97  472043000208 01/08/2007               Perrin Vietnam Co., Ltd

 98  472043000214 16/08/2007               Peacock Vietnam Corporation

 99  472043000233 10/09/2007               Cam Plas Mould (Vietnam) Co., Ltd

100  472043000234 11/09/2007               Mingtai Chemical (Vietnam) Co., Ltd

101  472043000274 25/10/2007               Hossack (Viet Nam) Co., Ltd

102  472043000288 31/10/2007               Rich Chemical (Vietnam) Co., Ltd102


                              BIEN HOA I INDUSTRIAL ZONE

                              VIET NAM ENTERPRISE
                              Bien Hoa   Electronic   joint  - stock
 1                            company
 2   4703000181 13/12/2004               Dong Nai Paper Company
 3      33275 25/08/1993               Vinh Hung Enterprise
 4   4703000053 01/07/2003               Net Detergent Co., Ltd
 5      58404 07/05/2001               Bien Hoa Concrete Stock Company
 6     313831 19/04/2001               Thanh My Enterprise
 7     102247 17/04/1995  Dong Nai Tile Brick Company
                Dong Nai Electromechanics      Stock
 8  4703000024 07/02/2002   Company
 9     311174 06/08/1999  Bien Hoa Wool Factory
                Vinappro  Engine      Manufacturing
10  4704000041 13/04/2005   Company
11  4703000137 01/07/2004   Nhat Nam Joint - stock Company
12     313186 08/06/2000  Bien Hoa Industry Gas Factory
                Sacom Communication Materials &
13     59162 30/03/1998  Cable Stock Company
14  4703000057 14/08/2003   Bien Hoa Packing Stock Company
15  4713000164 08/10/2004   Dong Nai Battery Factory
                Dong Nai Industrial fashion garment
16  4.05.1.004/GP 23/09/1992  Company
17               Dong Nai Export Processing Company
18               Tam Hiep Rubber Enterprise
                Dong Nai Mechanic Joint- Stock
19  4703000069 14/10/2003   Company
                Bien Hoa Industrial Park Development
20  4706000003 01/07/2005   Company
21    1275/QÑ 05/11/1994   Technique Number 3 Center
22     59166 15/02/1996  Dong Nai Joint- Stock Company
23  4703000091 02/01/2004   Thanh Thanh Enameled Tile Co., Ltd
24  4703000294 26/12/2005   Building & Machine Number 9 Co., Ltd
                Branch of Great Veca Viet nam Co.,
25               LTd
                Branch of trading materials and
26     315330 21/06/2002  exporting - importing building material
27  4703000004 01/03/2000   Dong Nai Paint Corporation

28     100859 10/04/1993  Eastern Building Company
                Building- assembly and food mechanic
29  4703000134 11/06/2004   joint - stock company
30     100256 21/03/1995  Electric Equipment Company
                Building - Manufacturing industry
31               Enterprise
                Bien Hoa Vina Coffee Joint - Stock
32  4703000186 29/12/2004   Company
33     52872 23/06/1997  Hoang Phuc Construction Trading Manufacturing Co., Ltd

34               Sheet metal zinced Co., Ltd
35     312754 28/01/2000  Bien Hoa Chemical Factory
36     59167 16/01/1999  Bien Hoa Candy Stock Company
37     313833 19/04/2001  Viet Thai Joint - Stock Company
38  4713000094 12/02/2004   Steel Structure Factory
                Dong Nai Plastic - Building joint - stock
39  4703000083 08/12/2003   company
40     101510 04/12/1992  Dong Nai Cotton Co., Ltd
41  4703000014 16/05/2001   Bien Hoa Sugar Joint - Stock Company
                 Dong Nai Fashion Garments Joint -
42  4703000019 28/08/2001   Stock Company
43     313832 19/04/2001  Long Bien Enterprise
44     301710 02/08/1995   Dong Nai Rubber Factory
                Dong Nai building material - shingle
45  4706000010 22/09/2000   joint- stock company
                Breeding Foodstuff & Agricultural
46     100247 20/10/1994  Products Processing Factory
                Dong Nai Agricultural materials Co., 1
47  4704000037 17/01/2005   member LTd.
48    312753 28/01/2000  Dong Nai Chemical Factory
49    17568 02/04/1992  Tan Phat 2 Private Enterprise
               Neon light Factory (Dien Quang light
50  4713000210 28/03/2005  Company)
               Glass pipe Factory (Dien Quang light
51  4713000209 28/03/2005  Company)
52    301678 16/04/1994  Metallurgy Engineering Factory
53    315338 20/03/2002  Dielac milk Factory
54    301696 26/04/1994  Bien Hoa Steel Factory
55              Fruits Import Number 3 Company
               Branch of Chemical Import – Export &
56    312377 20/10/1999  Materials Company (warehouse)
57  4703000001 01/06/2001  Sonadezi Construction Stock Company
58              Thang Hoa Dry Factory
59    47053 29/07/1992  Viet Hoa Co., Ltd
60  4713000224 13/04/2005  BMT White Cement Factory
61  4712000034 27/08/2002  Export Chopstick Processing Mill
                 Tan   Dong   Duong   Trading
62  4702001920 21/11/2005  Manufacturing Company
               Branch of Dong Nai Food industrial
63  4713000262 02/08/2005  and food-stuffs Company
                1st branch of Vuong Quoc Xanh
64  4712001835 03/10/2005  wooden funiture Co., Ltd
               Building and industrial manufacturing
65  4713000275 14/09/2005  Enterprise -numbet 5 Invesment
66  4712001848 12/10/2005

67  4702001686 20/10/2005  Huong Nam packing Co., Ltd                Branch of Exporing - Importing
               Manufacturing Processing and Packing
68  4713000227 27/04/2005  Joint stock company
                An Binh merchant service and
               depository transport - Tan Mai wood
69  4713000321 24/05/2006  joint stock company

               Dong Nai 2 Tile Brick Factory - Dong
70  4713000326 13/06/2006  Nai Tile Brick joint - stock Company               FDI ENTERPRISE

 1   165/GP 22/02/1991  Ajinomoto Vietnam Co., Ltd

 2   178/GP 02/04/1991  Proconco

 3   289/GP 14/12/1991  Fashion Garment Ltd

 4   355/GP 24/04/1992  Viko Glowin Co., Ltd

 5   246A/GP 01/10/1992  Dona-Bochang Rattan Wood MFG. Co. Ltd

 6   833/GP 06/04/1994  Dona Newtower Natural Drink anh Food Ltd

 7   1176/GP 20/03/1995  Khoâng coù

 8   1264/GP 09/06/1995  Southern Steel Co., Ltd

 9   1685/GP 28/09/1996  Korex Packsimex Packing Materials Producing J.V.Co

10   1786/GP 25/12/1996  Clipsal Vietnam Co., Ltd

11   1576/GP 27/05/1997  CFT Vina Copper Co., Ltd
12      269/GP 11/07/1991

13   50/GP-KCN-ÑN 29/08/2000               Cheer Hope Enterprise Viet Nam

14   57/GP-KCN-ÑN 24/10/2000               PPG Vietnam Co., Ltd

15   62/GP-KCN-ÑN 18/12/2000               Chiu Yuan Co., Ltd

16   97/GP-KCN-ÑN 06/11/2001               Southern Eagle Refractory Co., Ltd

17  114/GP-KCN-ÑN 04/02/2002  472043000165 19/06/2007 Dongil Engineering Viet Nam Co., Ltd

18   30/QÑ-KCNÑN 12/05/2006                VI.DA Corporation

19  348/GP-KCN-ÑN 24/01/2005               Civic wash Corporation

20  352/GP-KCN-ÑN 27/01/2005               Vietnam Quan Sheng Industrial Co., Ltd (VQSN)

21  424/GP-KCN-ÑN 14/10/2005               Iwaki Pumps Vietnam JV Company

22  425/GP-KCN-ÑN 14/10/2005               Woowon Vietnam Co., Ltd

129/GPÑC2-KCN-BD-ÑN 15/11/2001
23                             Asia Reed VN Co., Ltd

24  467/GP-KCN-ÑN 22/05/2006               Saitex Vieât Nam Co., Ltd

25   472023000028 11/12/2006               Winner Bags Product Company Limited

26   472043000206 31/07/2007               Sieu Pham Co., Ltd

27    47212000284 31/10/2007               Bien hoa Branch - Nippo Vina Joint venture company97
 1      414/GP 07/09/1992               Taya (Vietnam) Electric Wire and Cable Joint Stock Company

 2      438/GP 14/10/1992               Epic Designers (Viet Nam) Limited

 3      482/GP 12/12/1992               Bultel International (Viet Nam) Ltd
                               Dong Nai    industrial  food  head
 4    4706000002 01/07/2005               Conmpany
 5      497/GP 08/01/1993               Vietnam Meiwa Co., Ltd

 6      508/GP 18/01/1993               Ayers Music (VN) Co., Ltd

 7      576/GP 06/04/1993               Bluescope Buildings Vietnam Limited

 8      663/GP 16/08/1993               Roo Hsing International Garment Co., Ltd

 9      677/GP 09/09/1993               Vina Star Diamond

10      679/GP 23/09/1993  472043000051 09/01/2007 S,Y Textile Co., Ltd

11      696/GP 20/10/1993               Wahshin

12      704/GP 28/10/1993               Dong Nam Industry Co., Ltd

13      843/GP 22/04/1994               Civic Garment Company Ltd

14      895/GP 25/06/1994               Bely Enterprise., Ltd

15      909/GP 06/07/1994               Nippon Paint Vietnam Co., Ltd

16      910/GP 13/07/1994  472043000151 31/05/2007 Tae Kwang Vina Industrial Co., Ltd

17      920/GP 25/07/1994  472023000256 25/09/2007 Showpla Viet Nam Co., Ltd

18       52737 12/09/1994               Dong nai Oxy Co.,Ltd
19      954/GP 13/08/1994               Hisamitsu Vietnam Pharmaceutical Ltd

20      966/GP 27/08/1994               Arkema Ltd

21      981/GP 06/09/1994               Rostaing Vietnam

22     1004/GP 07/10/1994               Pranda Jewelry (Vietnam) Company Limited
23     1092/GP 23/12/1994               Technopia Vietnam PTE., Ltd

24     1145/GP 23/02/1995               I.S.A Vietnam Industrial Co., Ltd

25     1152/GP 01/03/1995  472043000180 29/06/2007 Nestle' Viet nam Ltd

26     1191/GP 05/04/1995  472033000244 18/09/2007 Tung Kuang Industrial Joint Stock Company

27     1216/GP 25/04/1995               Vietnam Fatt Co., Ltd

28     1232/GP 13/05/1995               Plus VietNam

29     1267/GP 15/06/1995  472043000050 08/01/2007 Vinapoly Development Co., Ltd

30     1277/GP 17/06/1995  472023000231 10/09/2007 Muto Vietnam Co., Ltd

31     1284/GP 23/06/1995               Nuplex Resins (Vietnam) PTY.Ltd

32     1295/GP 30/06/1995               Vingal Industries Co., Ltd
                              Bien Hoa Industrial Zone Servive
33                            Enterprise.
34     1342/GP 08/08/1995               SeAH Steel Corporation

35     1377/GP 22/09/1995               Fujitsu Computer Products of Vietnam, INC.Ltd

36     1393/GP 13/10/1995               Viet-Shiang Electronics Co., Ltd

37     1405/GP 23/10/1995               Interpharma Manufacturing (Viet Nam) Co., Ltd

38     1410/GP 30/10/1995               Yng Hua Vietnam Co., Ltd

39     1411/GP 31/10/1995               Cargill Viet Nam Ltd

40     1435/GP 30/11/1995  472043000040 28/12/2006 Boramtek Viet Nam Co., Ltd

41     1438/GP 09/12/1995  47203300196 19/07/2007 OPV Pharmaceutical Co., Ltd

42     1449/GP 20/12/1995               The Nicest Acrylic Company Limited

43     1466/GP 29/12/1995  472043000053 10/01/2007 Sanyo Ha Asean Corporation

44     1464/GP 30/12/1995               Woei Haw International Vietnam Co., Ltd

45     1471/GP 08/01/1996               Urai Phanic (Viet nam) Co., Ltd

46     1475/GP 16/01/1996               Vietnam Japan Gas Company Limited (VIJAGAS)

47     1491/GP 03/02/1996               Tainan Spinning Co., Ltd (Vietnam)

48     1494/GP 03/02/1996               Metecno (Vietnam) Limited

49     1495/GP 07/02/1996               Mabuchi Motor Vietnam Limited

50     1533/GP 04/04/1996               Artus Vietnam Pacific Scientific

51     1572/GP 18/05/1996  472043000224 06/09/2007 Vietnam Specialty Chain MFG. Co. Ltd

52     1607/GP 25/06/1996  472043000212 13/08/2007 Chien You Vietnam Company

53     1608/GP 26/06/1996               Lucky Star Plast Joint Venture Company Ltd

54     1670/GP 16/09/1996               Baxter OPV Healther (Viet nam), Co., Ltd

55     1672/GP 18/09/1996               Liberty Lace Co., Ltd

56     1694/GP 04/10/1996               ShinPoong Daewoo Pharma Co., Ltd

57     1767/GP 07/12/1996               Saigon Steel Service & Processing Corp., Ltd

58     1779/GP 14/12/1996               Fashy (Far East) Production Ltd

59  26/KTÑN-GPÑT 28/12/1996               Scavi Joint Stock Company

60     1811/GP 16/01/1997               Furniweb Manufacturing (Vietnam) Co., Ltd

61     1830/GP 04/02/1997               Great Gentle Textile Co., Ltd

62  139/GP-KCN-ÑN 28/06/2002               TN. Intertrade (Vietnam) Co., Ltd

63     1853/GP 13/03/1997  472043000122 24/04/2007 Kobe En & M Vietnam Co., Ltd
 64     1857/GP 14/03/1997               I Chong Co., Ltd

 65      54148 17/05/1997               Truong Hai Car Co., Ltd
 66      1290A 12/06/1997               O.E.I.C VietNam Ltd

 67     1924/GP 14/06/1997               Visy Packaging Vietnam Ltd

 68       379 24/06/1997               Branch of Shifa Rubber Industrial
 69  03/GP-KCN-ÑN 08/08/1997  472043000083 05/03/2007 Associate Yang Vietnam Enterprise Co., Ltd

 70  07/GP-KCN-ÑN 24/09/1997  472023000236 12/09/2007 Fu Sheng (Vietnam) Industrial Company Limited

 71  1160A/GPÑC1 10/04/1998                Moscow Sparkling Wine Co., Ltd

 72  17/GP-KCN-ÑN 24/04/1998                Fashion Garments 2 Co., Ltd
                              Long Binh ice manufacturing Private
 73     027555 22/07/1998               Enterprise
 74  19/GP-KCN-ÑN 07/07/1998                Tajan Rubber Industrial Corporation

 75     551/GP 07/09/1998               Design International Co., Ltd

 76  26/GP-KCN-ÑN 28/12/1998                Ojitex (Vietnam) Co., Ltd
                               Quyet   Thang   ice  manufacturing
 77      4818 31/12/1998               factory
 78  27/GP-KCN-ÑN 25/01/1999  472043000190 17/07/2007 Asia Metal Co., Ltd

 79  30/GP-KCN-ÑN 21/06/1999  472023000057 29/01/2007 Kien Hang Industrial Co., Ltd

 80     072105 29/10/1999               ùVinh Phu commercial Co., Ltd.
 81     545/GP 03/11/1993               C.P Vietnam Livestock Company Limited

 82  36/GP-KCN-ÑN 16/12/1999                Dongsung NSC Vietnam Co., Ltd

 83  37/GP-KCN-ÑN 21/12/1999  472023000067 02/02/2007 Daisin- Vietnam Co., Ltd

 84  43/GP-KCN-ÑN 27/04/2000                Hung Yih (Viet nam) Industry Co., Ltd

 85  44/GP-KCN-ÑN 28/04/2000                Eye Graphic (VietNam) Co., Ltd

 86  53/GP-KCN-ÑN 11/09/2000                C.P Packaging (Vietnam) Industry Co., Ltd

 87  55/GP-KCN-ÑN 29/09/2000                Syngenta Vietnam Limited

 88  74/GP-KCN-ÑN 15/02/2001                Trunet (Viet Nam) Co., Ltd

 89  77/GP-KCN-ÑN 04/04/2001                Sitto Viet Nam Company Limited

 90  79/GP-KCN-ÑN 11/05/2001                Hung Cheng (Viet Nam) Industry Co., Ltd

 91  88/GP-KCN-ÑN 15/08/2001                E & T Viet Nam Co., Ltd

 92  99/GP-KCN-ÑN 26/11/2001  472043000229 07/09/2007 Betagro-Thai Luxe Vina Feed Mill Co., Ltd

 93  105/GP-KCN-ÑN 21/12/2001               All Super Enterprise (Vietnam) Limited

 94  113/GP-KCN-ÑN 01/02/2002               Philips Electronics VietNam Limited

 95  116/GP-KCN-ÑN 19/02/2002               Shinkwang Vietnam Ltd

 96                             Dong nai pottery Company
 97       429                     45,4 fit machine Enterprise
 98   4702000004 20/01/2000               Quoc Tuan Co., Ltd
 99                             OD development and wide Co., Ltd.
                               Dong Nai mechanic traffic transport
100   4703000046 24/03/2003               joint stock Company
101   4702000133 09/03/2001               Tien Triet Co., Ltd


102  147/GP-KCN-ÑN 26/08/2002  472043000154 04/06/2007 Happy Cook Co., Ltd

103  162/GP-KCN-ÑN 22/10/2002               Mire Co., Ltd
104  165/GP-KCN-ÑN 29/10/2002                 Texchem-Pack (Vietnam) Co., Ltd

105  177/GP-KCN-ÑN 25/11/2002                 Syndyne Industrial (Vietnam) Company Limited
                                Dong Nai tole private Enterprise
106   4711000025 05/12/2002                (Donaton)
                                Dong nai real estate joint stock
107   4703000036 02/01/2003                company (Donare).
108      1438A 27/01/2003                 Otsuka OPV Company Limited
                                  Maintenance    industrial  zone
109                              infastructure Co., Ltd
110   4702000475 11/11/2002                 Quang Viet Co,.Ltd
111   11033000054                      Vtrac
112  282/GP-KCN-ÑN 20/04/2004                 Canpac Vietnam PTE., Ltd


113  294/GP-KCN-ÑN 09/06/2004                 Kobelco Construction Machinery Vietnam Co., Ltd114  312/GP-KCN-ÑN 11/08/2004   472023000126 04/05/2007 Sanyo Di Solutions Vietnam Corporation


                                Sonadezi   real estate  joint stock
115   4703000142 21/07/2004                company


116   4702001243 15/10/2004                 Nam Viet Car Huyndai Co., Ltd


117  219/GP-KCN-ÑN 02/06/2003   472043000174 26/06/2007 ALPS Co., Ltd118  371/GP-KCN-ÑN 01/04/2005                 Jin Hung Vina Co., Ltd
119   4702001425 31/01/2005                 Vinh Tam Co., Ltd
120  409/GP-KCN-ÑN 28/07/2005                 Homer Wood Products (Viet Nam) Co., Ltd                                Dong nai manufacturing - trading -
121   4716000060 05/05/2006                sevice Company
                                Southern branch - Hyundai Viet Nam
122   4713000330 20/06/2006                car company.


123  473024000011 26/09/2006                 Tosca Vina Co., Ltd


124  473042000013 24/10/2006                 Tomei (Vietnam) Company Limited
125   4702001265 27/10/2004                 Van Kien Phat Co., Ltd
126  472023000160 11/06/2007                 Jianfeng Vietnam Agro-Biology Technology Science Co., LTd

127                      06/09/2007 Treatment of waste water, life waste and industrial waste Factory (Sonadezi Service joi
     4703000382 15/05/2007 47221000225 (CNÑT)127
 1     1537/GP 10/04/1996                Loteco

 2     1823/GP 24/01/1997                Harada Industries Viet Nam Limited

 3     1832/GP 14/02/1997                Nec Tokin Electronics (Vietnam) Co., Ltd

 4   2/GP-KCN-ÑN 06/08/1997                Mitsuba M-tech Vietnam Co., Ltd

 5   5/GP-KCN-ÑN 03/09/1997   472043000062 30/01/2007 Shirasaki Viet Nam Corporation

 6  13/GP-KCN-ÑN 20/12/1997   472023000216 16/08/2007 Aureole Mitani Chemical and Environment INC

 7  83/GP-KCN-ÑN 20/07/2001                Fashion Force No. 1 Company Limited

 8  87/GP-KCN-ÑN 15/08/2001   472043000230 10/09/2007 Aureole Business Components & Devices INC

 9  128/GP-KCN-ÑN 10/05/2002                Emico (Vietnam) Co., Ltd

10  138/GP-KCN-ÑN 24/06/2002                Yupoong Vietnam Co., Ltd

11  151/GP-KCN-ÑN 30/08/2002                Bride & Co

12  153/GP-KCN-ÑN 16/09/2002                Deuck Woo Vietnam Co., Ltd

13  156/GP-KCN-ÑN 20/09/2002   472023000064 06/02/2007 Tomiya Summit Garment Export Co., Ltd

14  178/GP-KCN-ÑN 26/11/2002                Hasung Vietnam Co., Ltd

15  202/GP-KCN-ÑN 06/03/2003   472043000148 28/05/2007 Dong-Il Interlining Ltd

16  203/GP-KCN-ÑN 12/03/2003                Cherfield Vina Co., Ltd

17  204/GP-KCN-ÑN 17/03/2003                Ul Hwa Vietnam Co., Ltd

18  205/GP-KCN-ÑN 17/03/2003                Jaeill Vietnam Co., Ltd

19  209/GP-KCN-ÑN 09/04/2003                DongJin Vietnam Co., Ltd

20  212/GP-KCN-ÑN 22/04/2003                Han Pack Co., Ltd

21  215/GP-KCN-ÑN 12/05/2003                Vien Modewin Co., Ltd

22  226/GP-KCN-ÑN 18/07/2003   472043000227 18/07/2003 SM Alupack Co., Ltd

23  229/GP-KCN-ÑN 05/08/2003                Kaya Vina Co., Ltd

24  239/GP-KCN-ÑN  06/10/2003               D.Y Vina Chemical Co., Ltd

25  249/GP-KCN-ÑN  27/11/2003               Dong Jin Leiports Vina Co., Ltd

26  259/GP-KCN-ÑN  31/12/2003  472043000222 27/08/2007 IlShin Vina Co., Ltd

27  263/GP-KCN-ÑN  07/01/2004               Hy Vina Co., Ltd

28  270/GP-KCN-ÑN  25/02/2004  472043000038 27/12/2006 Shinhan Vina Co., Ltd

29                              Branch of Olam Company

30  280/GP-KCN-ÑN  19/04/2004               TTD, INC Vietnam

31  287/GP-KCN-ÑN  05/05/2004               Samjin Vina Co., Ltd

32  288/GP-KCN-ÑN  05/05/2004  472043000179 29/06/2007 Gold Coin Feedmill (Dong Nai) Co., Ltd

33  292/GP-KCN-ÑN  24/05/2004  472033000023 24/11/2006 Platech Co., Ltd

34  299/GP-KCN-ÑN  25/06/2004  472023000082 26/02/2007 Vietnam WeiZheng Industry Company Limited

35  302/GP-KCN-ÑN  02/07/2004               Fine Decor Co., Ltd

36  203/GP-KCN-ÑN  30/08/2004               Chienta Industrial Co., Ltd

37  321/GP-KCN-ÑN  28/09/2004  472023000207 31/07/2007 Hitech Mould Co., Ltd

38  325/GP-KCN-ÑN  12/10/2004  472023000115 17/04/2007 Unitek Enterprise PTY Ltd

39  358/GP-KCN-ÑN  17/02/2005               Peaktop (Vietnam) Limited

40  359/GP-KCN-ÑN  02/03/2005  472023000060 29/01/2007 Green World Co., Ltd
41  363/GP-KCN-ÑN  11/03/2005                Movina Co., Ltd

42  374/GP-KCN-ÑN  11/04/2005                Taekwang MTC Vina Co., Ltd

 43
216/GPÑC4-BD-KCN-ÑN  03/06/2005                Vietnam Three Brothers Machnery Industrial Co., Ltd

44  397/GP-KCN-ÑN  21/06/2005                Seorim Vietnam Co., Ltd

45     1212/GP  21/04/1995                VISUCO

46  406/GP-KCN-ÑN  26/07/2005                Green Chemical Co., Ltd

47  421/GP-KCN-ÑN  21/09/2005  472043000107 04/04/2007 Eastgate Limited Liability Company

48  442/GP-KCN-ÑN  25/01/2006                Dongjin Vietnam Industrial Co., Ltd

49  443/GP-KCN-ÑN  25/01/2006                Daechang Rubber (VN) Co., Ltd

50  458/GP-KCN-ÑN  03/04/2006                Sakai Circuit Device of Vietnam Co., Ltd

51  459/GP-KCN-ÑN  20/04/2006                Fu Lien Co., Ltd

52  471/GP-KCN-ÑN  31/05/2006                Vega Fashion Co., Ltd

53                        12/06/2007 110KV Transformer Station - Loteco Industrial Zone and branch ofDong Nai electric po
                  47221000162 (CNÑT)

54   472033000267 18/10/2007                 Sampoo Co., Ltd
55  382/GP-KCN-ÑN 29/04/2005   472043000265 16/10/2007 Boram Forging Co., Ltd55 1      1062/GP 01/12/1994                 Thai Phuoc enterprise Ltd

 2      1069/GP 09/12/1994                 Lam Vien Bolt & Screw Co., Ltd 3      1070/GP 09/12/1994                 VietChin precision Industry Company 4      1071/GP 09/12/1994   472023000076 13/02/2007 Vision Co., ltd
 5 1896/GPÑC2-KCN-VS 05/04/2002
 6      1073/GP 09/12/1994                 See Well Investment Co., Ltd 7      1074/GP 09/12/1994   472023000194 18/07/2007 Vietnam Precision Industrial Co., Ltd 8      1075/GP 09/12/1994                 Kaifa- Vietnam Co., Ltd
 9      1076/GP 09/12/1994                 K-Source Vietnam Co., Ltd10      1077/GP 09/12/1994   472043000114 17/04/2007 Broad Bright Industrial Co., Ltd

11      1087/GP 17/12/1994                 Shih Lin Electrical Engineering Co., Ltd
12     1451/GP 23/12/1995                Vietshuenn Industrial Co., Ltd

13    1873/GP  03/04/1997  472023000074 12/02/2007 Kenda Rubber (VietNam) Co., Ltd

14     2001/GP 24/10/1997                Vina Bitumuls Corp. Ltd

15    07/GP-ÑN 20/11/1997                Viet Nam Chiline Environment treatment project Company

16   4703000243 23/05/2005                Ho Nai Industrial Zone Join Stock Company
17  31/GP-KCN-ÑN 05/08/1999                VietNam Precision Die- Casting Industrial Co., Ltd18  32/GP-KCN-ÑN 13/08/1999                Tuico products Corp19  39/GP-KCN-ÑN 24/01/2000   472023000189 16/07/2007 VietNam Jing Long Industrial Co., Ltd
20  35/GP-KCN-ÑN 08/11/1999                Golden Flag Vietnam Co., Ltd

21  40/GP-KCN-ÑN 06/03/2000                First VietNam Electrocoating Co., Ltd

22  51/GP-KCN-ÑN 29/08/2000                Infinity Multi-Packaging Co., Ltd

23  56/GP-KCN-ÑN 18/10/2000                VietHoang Co., Ltd

24  64/GP-KCN-ÑN 27/12/2000                Chen Ho Electric Co., Ltd
25  69/GP-KCN-ÑN 19/01/2001   472023000071 08/02/2007 C.Q.S Precision Die Casting INC
26  72/GP-KCN-ÑN 13/02/2001   472023000090 05/03/2007 Eagle Corporation

27  73/GP-KCN-ÑN 14/02/2001                VietNam MC Call Garment Company Ltd


28  82/GP-KCN-ÑN 12/06/2001                VietNam Suitai Electric Ltd
29  85/GP-KCN-ÑN 07/08/2001                Bao Viet Industrial Co., Ltd


30  86/GP-KCN-ÑN 07/08/2001                Young Kwang Vina Co., Ltd
31  95/GP-KCN-ÑN 24/10/2001   472023000058 29/01/2007 Vietnam Zoeng Chang Technology Ltd32  96/GP-KCN-ÑN 01/11/2001                Geo-Gear Industrial Co., Ltd
33  103/GP-KCN-ÑN 30/11/2001  472023000198 20/07/2007 Lunji Vina Co., Ltd

34  106/GP-KCN-ÑN 27/12/2001                VietNam Unionlite Industrial Co., Ltd
35  108/GP-KCN-ÑN 14/01/2002                VietNam First Metal Industrial Co., Ltd

36  115/GP-KCN-ÑN 06/02/2002                Rostaing Technic

37  120/GP-KCN-ÑN 18/03/2002                Yuh Cheng Electric Wire & Cable Viet Nam Co., Ltd

38  121/GP-KCN-ÑN 18/03/2002                Yow Guan Electric Co., Ltd

39  122/GP-KCN-ÑN 28/03/2002  472023000029 11/12/2006 Yuoyi (Viet Nam) Enterprise Co., Ltd

40  124/GP-KCN-ÑN 12/04/2002                VietNam Casting Forge Precision Ltd

41  126/GP-KCN-ÑN 02/05/2002                Golden Era Precision Industry Co., Ltd

42  130/GP-KCN-ÑN 23/05/2002  472023000181 04/07/2007 Best Spring Industry Co., Ltd

43  131/GP-KCN-ÑN 30/05/2002                Rueilin Electrical Engineering Co., Ltd

44  132/GP-KCN-ÑN 31/05/2002  472043000185 10/07/2007 Chin Lan Shing Rubber Vietnam Industrial Co., Ltd

45  133/GP-KCN-ÑN 11/06/2002                Yang Ching Entreprise (VietNam) Co., Ltd

46  150/GP-KCN-ÑN 30/08/2002                Asia Electric (Viet Nam) Co., Ltd

47  160/GP-KCN-ÑN 21/10/2002  472043000141 22/05/2007 Li-in Electrical Co., Ltd

48  161/GP-KCN-ÑN 21/10/2002                Hong Dah Industry Co., Ltd

49  183/GP-KCN-ÑN 11/12/2002                Sentec VietNam Co., Ltd

50  187/GP-KCN-ÑN 19/12/2002                Leader Plastic Industry Co., Ltd

51  196/GP-KCN-ÑN 24/01/2003                Viet Tai Industry Co., Ltd

52  198/GP-KCN-ÑN 27/01/2003  472043000065 06/02/2007 CQS Industries INC

53  201/Gp-KCN-ÑN 25/02/2003  472023000070 09/02/2007 Cica Industrial Co., Ltd

54  208/GP-KCN-ÑN 26/03/2003  472023000072 12/02/2007 Gentent Co., Ltd

55  225/GP-KCN-ÑN 07/07/2003               Ever Bright Coating Co., Ltd

56  228/GP-KCN-ÑN 23/07/2003               Han Chi Constrution Co., Ltd

57  244/GP-KCN-ÑN 31/10/2003  472043000191 17/07/2007 Ho-Hsiang Industrial Co., Ltd

58  257/GP-KCN-ÑN 30/12/2003  472033000019 20/11/2006 Ta Lan Industrial Co., Ltd

59  264/GP-KCN-ÑN 07/01/2004  472043000073 12/02/2007 Sunjin Vina Co., Ltd

60  267/GP-KCN-ÑN 27/01/2004               Storsack Vietnam Limited

61  274/GP-KCN-ÑN 12/03/2004               Crest Top Vietnam Co., Ltd

62   47211000026 29/11/2006               An Sinh Technology Joint Stock Company

63   4103000339 21/03/2001               Branch of 04 plastic Joint Stock Company

64  297/GP-KCN-ÑN 22/06/2004               SunShine Industry Co., ltd

65   4714000006 04/05/2004               Branch of Binh Hoa electronics member one Co., Ltd

66   4713000139 08/07/2004               Branch of Binh Minh Trade and Service Joint Stock Company

67  323/GP-KCN-ÑN 04/10/2004               Chiau Hung Co., Ltd (VietNam)

68  326/GP-KCN-ÑN 14/10/2004  472043000133 10/05/2007 Shicosun (VN) Co., Ltd

69  332/GP-KCN-ÑN 01/12/2004  472023000135 15/05/2007 KaoMinh Radiator Industrial Co., Ltd

70  347/GP-KCN-ÑN 14/01/2005  472023000055 17/01/2007 Leadtek Industrial Co., Ltd

71  350/GP-KCN-ÑN 26/01/2005  472043000164 14/06/2007 Yu Cheng Hardware Co., Ltd

72  361/GP-KCN-ÑN 02/03/2005               Action Trading Company Limited

73  372/GP-KCN-ÑN 08/04/2005               Evergreen Electric Company Limited

74  373/GP-KCN-ÑN 11/04/2005               Pie Rich International LTD
75  379/GP-KCN-ÑN 22/04/2005                Sun Shine Enterprise Co., Ltd

76  386/GP-KCN-ÑN 06/05/2005  472023000282 31/10/2007 Sanlife Enterprise Co., Ltd

77  389/GP-KCN-ÑN 19/05/2005                Chin Chang Industrial Co., Ltd

78  393/GP-KCN-ÑN 08/06/2005                Vietnam Yng Tay Industrial Limited Company

79  410/GP-KCN-ÑN 02/08/2005  472043000024 28/11/2006 KenFon Co., Ltd

80  426/GP-KCN-ÑN 20/10/2005                Chin Sheng Industrial (VietNam) Co., Ltd

81    4712000590 16/04/2003               Thien My - Dong Nai

82  428/GP-KCN-ÑN 09/11/2005  472023000094 20/03/2007 Master Industrial Co., Ltd

83    4704000060 30/08/2005

84  444/GP-KCN-ÑN 27/01/2006  472023000213 14/08/2007 VietNam Great Tecnology Co., Ltd

85  445/GP-KCN-ÑN 27/01/2006                Viet Nam Axis Star Technology Co., Ltd

86  390/GP-KCN-ÑN 30/05/2005                Farmtech (Vietnam) Co., Ltd

87  473/GP-KCN-ÑN 08/06/2006                Jaan-E Brake Industrial Co., Ltd

88  476/GP-KCN-ÑN 19/06/2006  472023000171 26/06/2007 Okura Co., Ltd

89  481/GP-KCN-ÑN 28/06/2006                Vpic Vehicle INC

90   472023000046 29/12/2006               Zheng Zhan Co., Ltd

91    4703000326 01/07/2006               Vinh Đai Join Stock Company

92   472023000075 12/02/2007               Roto Vietnam Co., Ltd

93   472043000103 26/03/2007               Tsung-Chen Industrial (Vietnam) One Member Limited Liability Company

94   472043000226 06/09/2007               Lian Xiang Co., Ltd

95   472033000247 24/09/2007               CSGT Metals Vietnam Joint Stock Company
95 1  623/GP-KCN-ÑN 15/06/1993  472043000205 31/07/2007 Yu Sern Furniture Industrial Co., Ltd

 2       2929 24/03/1994               Baûo Khang Co., Ltd

 3     949/GP 13/08/1994                Dona Victor Footwear Co., Ltd

 4  86/GCNÑC9-BKH 25/08/2006                Dona Botron Enterprices Co., Ltd

 5     1219/GP 29/04/1995                Asia Nutrition Technologies (VN) Co., Ltd

 6     607/GP 30/06/1995                Long Van Co., Ltd

 7     1970/GP 18/08/1997                Virbac Vietnam Joint venture Company

 8       269 07/04/1998               Song May Industrial Zone development Joint venture Company

 9        28 26/03/1999               United Steel Construction (VietNam) Co., Ltd

10  29/GP-KCN-ÑN 03/05/1999                Viet Nam Tong Jou Joint venture Company

11  34/GP-KCN-ÑN 08/11/1999                Dona Victor Molds MFG Co., Ltd

12  46/GP-KCN-ÑN 16/06/2000  472043000043 29/12/2006 Dona Pacific (Viet Nam) Company Ltd

13  71/GP-KCN-ÑN 12/02/2001                Junmay Label Textile Co., Ltd

14  136/GP-KCN-ÑN 18/06/2002                Yuong Hsin water treatment chemical Enterprise Co., Ltd

15  194/GP-KCN-ÑN 22/01/2003                Koravina Construction Co., Ltd

16  197/GP-KCN-ÑN 24/01/2003                Agro- Nutrition International Joint Venture Co., Ltd

17  218/GP-KCN-ÑN 30/05/2003                Universal Plastic Manufactures Co., Ltd

18  240/GP-KCN-ÑN 13/10/2003  472043000125 03/05/2007 Viet Nam Dona Orient Company Limited
19  250/GP-KCN-ÑN 03/12/2003               Yng Shun VietNam Company

20   4702000668 04/07/2003               Tin Phat Loc Co., Ltd

21  281/GP-KCN-ÑN 19/04/2004  472043000218 21/08/2007 DongYang Vina Special Metal Co., Ltd

22  286/GP-KCN-ÑN 05/05/2004               Shang Yang Vietnam Co., Ltd

23  306/GP-KCN-ÑN 16/07/2004               C & S Tech Co., Ltd

24  308/GP-KCN-ÑN 02/08/2004               Shin Fung Industrial Co., Ltd

25  315/GP-KCN-ÑN 30/08/2004               Tuong Lap Co., Ltd

26  318/GP-KCN-ÑN 10/09/2004               Yoorim Vina Machinery Company

                             Branch of C.P Vietnam Livestock Company Limited

27  330/GP-KCN-ÑN 17/11/2004               Boss Corporation

28  334/GP-KCN-ÑN 03/12/2004               Hsin Yue water treatment Industry Co., Ltd

29  340/GP-KCN-ÑN 20/12/2004               GSK VietNam Co., Ltd

30  344/GP-KCN-ÑN 04/01/2005  472023000200 23/07/2007 Sheng Bang Metal Co., Ltd

31  366/GP-KCN-ÑN 21/03/2005               Huo Shuenn Industrial Co., Ltd

32  369/GP-KCN-ÑN 29/03/2005  472023000255 25/09/2007 Zer-Mat Enterprise Co., Ltd

33  388/GP-KCN-ÑN 19/05/2005               Jia Mei Co., Ltd

34  396/GP-KCN-ÑN 21/06/2005               Jiuh Jiang Long Co., Ltd

35  403/GP-KCN-ÑN 12/07/2005               Shin Yi Screw valve Co., Ltd

36  413/GP-KCN-ÑN 08/08/2005               Ho Tai VietNam Co., Ltd

37  420/GP-KCN-ÑN 09/09/2005               Wintek Traffic Industry Co., Ltd

38  451/GP-KCN-ÑN 27/02/2006               Tai Yu Industrial Co., Ltd

39  470/GP-KCN-ÑN 29/05/2006  472023000142 22/05/2007 Chang Jun Co., Ltd

40   4702002226 01/06/2006               Cong Thanh Co.,Ltd

41  473042000002 10/08/2006               Heng Tong Auto parts INC

42  473042000006 31/08/2006               Nam Yang Song May Co., Ltd

43  473024000009 20/09/2006               Far Champion International (VN) Company, Ltd

44  472023000084 05/03/2007               Hi-Trans Co., Ltd

45  472023000092 08/03/2007               Vietnam Hong Zheng Science & Technology Co., Ltd

46  472043000119 23/04/2007               V.&H. Polymeric Products (Vietnam) Co.,Ltd

47   4702002332 08/01/2006               G.M.T Hong Gia Co., Ltd

48   4702000868 02/02/2004               Viet Tho Manufacture and Trade Co.,Ltd

49  472043000157 08/06/2007               Cheng Tai Rubber Industrial Co., Ltd

50  472023000159 08/06/2007               Vietnam Focus Industrial Co., Ltd

51  472043000211 10/08/2007               Vietnam Wei Kang Co., Ltd

52  472023000242 14/09/2007               Chieu Đai Viet technology Co.,Ltd
52 1                            Viet Nam C.P Seed Co., Ltd

 2                            Microorganism fertilizer Factory

 3                            Thanh Đong Industry Deverlopment Investment Join Stock Company

 4   4703000108 14/04/2004               Quoc Vuong Building Mechanics Joint Stock Company
 5

 6   4713000132 31/05/2004                Thai Nguyen II fire resistance material Factory

 7   47211000030 11/12/2006                A-H-H Trade manufacture Joint Stock Company

 8  411/GP-KCN-ÑN 04/08/2005   472043000039 28/12/2006 Vietnamese Spring Company Ltd

 9                               Hoa Sen Iron Joint Stock Company

10   4702002415 18/09/2006                     Hoang Van Co., Ltd

11                                An Loc Thanh Private Enterprise

12                         Dinh Quan Industrial Zone Infrastructure Development Company

13                                     EC Co., Ltd13 1  479/GP-KCN-ÑN 23/06/2006                Viet Nam Dona Standard Footwear Co., Ltd

 2                             Bien Hoa Industrial Zone Development Company 2 1    26/GP-ÑN 07/02/2001                Vietnam E.H Agricuture Co.,Ltd

 2    34/GP-ÑN 27/11/2001                San Lim Furniture Co.,Ltd (VN)

 3    35/GP-ÑN  07/12/2001               Piing Heh Enterprise Co.,Ltd

 4     2395/GP 05/05/2004   472043000066 09/02/2007 Shing Mark Enterprise Co., Ltd

 5     2445/GP 12/01/2005                Pou Sung Vietnam Industrial Enterprise Ltd

 6   47221000042  29/12/2006               Thông Nhat Joint Stock Company

 7  472023000099 23/03/2007                Stand Dragon Technology Company Limited

 8                471023000010 15/01/2007 Woosung Vina Co., Limited

 9  472023000188 16/07/2007                Ooksan Vina Company Limited

10  472023000215 16/08/2007                Elegant Creations Company Limited

11    103/GP-ÑN 30/12/2005   472043000287 31/10/2007 Mastex Vina Co., Ltd


11 1   47221000100 26/03/2007 1 1     577/GP 06/04/1993                U. I. C VietNam Co., Ltd

 2     764/GP 11/01/1994   472033000016 21/12/2006 Taicera Enterprise Co., Ltd

 3     809/GP 26/02/1994                Exxon Mobil Unique Viet Nam Company Ltd

 4     1287/GP 23/06/1995                TPC Vina Plastic and Chemical Corporation Ltd

 5     1383/GP 27/09/1995   472023000254 25/09/2007 Japan Viet Nam Fertilizer Company

 6       662 18/10/1995                Sonadezi Park Service Enterprise
 7     1461/GP 29/12/1995               Shell Gas Vietnam Limited

 8     1506/GP 09/03/1996               Dynea (VietNam) Co., Ltd

 9  38/GP-KCN-ÑN 28/12/1999                Chuan Kuo Ceramics Co., Ltd

10                             Super Phosphat Factory

11  220/GP-KCN-ÑN 06/06/2003               APL International Incorporated Ltd

12  232/GP-KCN-ÑN 12/08/2003               AK Vina Co., Ltd

13  234/GP-KCN-ÑN 27/08/2003               Rock Team Industry Vietnam Co., Ltd

14                             Sai Gon Gas Co., Ltd

15                             Industrial Gas Co., Ltd

16   4713000151 10/08/2004               Branch of Dai Phat Procuce & Commercial Jiont-Stock Co., Ltd

17  346/GP-KCN-ÑN 14/01/2005               Nikkey Steel - Concrete Co., Ltd

18    1461B/GP 28/03/2005               Shell Gas Vietnam Limited

19  370/GP-KCN-ÑN 31/03/2005               V.T.C International Ceramics Co., Ltd

20  401/GP-KCN-ÑN 08/07/2005  472043000041 29/12/2006 Surint Omya (Vietnam) Co., Ltd

21     809A/GP 11/08/2005               Petronas Vietnam Co., Ltd

22  472023000145 28/05/2007               SSJ Vina LLC


22 1       715 30/08/1993               Urban & Park Development Co., Ltd (UBBIZ)

 2      1714 06/12/2000               IDICO Urban & House Development Investment Joint Stock Company (UDICO)

 3     758/GP 31/12/1993  472043000184 10/07/2007 Sika Limited (Vietnam)

 4     1009/GP 12/10/1994               TongKook Vietnam Spinning Co., Ltd

 5     1243/GP 23/05/1995               Poslilama Engineering & Construction Co., Ltd

 6     1516/GP 20/03/1996  472033000147 28/05/2007 Vietnam Caesar Sanitary Wares Joint Stock Company

 7     1649/GP 14/08/1996               Speco

 8     1867/GP 01/04/1997               Yokohama tyre Vietnam Company

 9     1897/GP 12/05/1997               Hai Leck (VN) Engineering Co., Ltd

10     1956/GP 28/07/1997               E-Hsin Vietnam Co., Ltd

11  6/GP-KCN-ÑN 15/09/1997                Hirota Precision Vietnam Co., Ltd

12  22/GP-KCN-ÑN 03/09/1998                Loong Bien Vietnam Co., Ltd

13  33/GP-KCN-ÑN 30/08/1999  472043000098 22/03/2007 Dragon Bicycles Vietnam Co., Ltd

14  41/GP-KCN-ÑN 10/04/2000                Lien Minh Vina Co., Ltd

15  49/GP-KCN-ÑN 19/07/2000                Vietnam Sun Chun Industrial Co., Ltd

16  52/GP-KCN-ÑN 01/09/2000                Chang Yih Ceramic Joint Stock Company

17  54/GP-KCN-ÑN 22/09/2000                Il Kwang Vina Co., Ltd

18  66/GP-KCN-ÑN 02/01/2001                Wooree Vina Co., Ltd

19  75/GP-KCN-ÑN 20/02/2001                Tair Dar Co., Ltd

20  78/GP-KCN-ÑN 23/04/2001                United Sweethearts Garment (Vietnam) Co., Ltd

21  81/GP-KCN-ÑN 29/05/2001                Chung Long Plastic Industrial (Vietnam) Co., Ltd

22  84/GP-KCN-ÑN 01/08/2001  472023000054 17/01/2007 Xie Xing Ceramic Industries Co., Ltd
23  90/GP-KCN-ÑN 22/08/2002               Akzo Nobel Chang Cheng (Viet Nam) Limited

24  98/GP-KCN-ÑN 08/11/2001               Samwoo Vietnam Co., Ltd

25  110/GP-KCN-ÑN 23/01/2002               Premier Elastic Webbing & Accessories (Vietnam) Co., Ltd

26  111/GP-KCN-ÑN 29/01/2002  472043000104 30/03/2007 Dong Bang Stainless Steel Co., Ltd

27  112/GP-KCN-ÑN 31/01/2002               High Point Vietnam Co., Ltd

28  117/GP-KCN-ÑN 14/03/2002               J & V Engineering Co., Ltd

29  118/GP-KCN-ÑN 14/03/2002               Swan Industry (Viet nam) Co., Ltd

30  119/GP-KCN-ÑN 15/03/2002               Daewon Textile Vietnam Co., Ltd

31   4703000147 04/08/2004               IDICO Building Materials Trade Production Joint Stock Company

32                            Assemble 45.1

33                            Branch of Thai Phong Co., Ltd

34  123/GP-KCN-ÑN 02/04/2002  472043000201 24/07/2007 Hwaseung Vina Co., Ltd

35  143/GP-KCN-ÑN 25/07/2002               Bu Kyeong Vietnam Co., Ltd

36  144/GP-KCN-ÑN 25/07/2002               Shih Jung Vietnam Co., Ltd

37   4712000046 10/08/2002               Branch of Kim Truc Science and Technology Sevice & Pottery Production Co., Ltd

38   4702000430 06/09/2002               Ñang Tu Ky Leather Co., Ltd

39  158/GP-KCN-ÑN 30/09/2002  472043000203 27/07/2007 Yue Hsin (Vietnam) Woodwork Co., Ltd

40  168/GP-KCN-ÑN 31/10/2002               Run Tai Stock Co., Ltd

41  180/GP-KCN-ÑN 02/12/2002               Lee Bao Steel and Iron Co., Ltd

42   4702000487 23/08/2004               Nature Foods Co., Ltd

43  188/GP-KCN-ÑN 19/12/2002               Dai Shin Electro-Mechanical Corp

44  189/GP-KCN-ÑN 26/12/2002               Elma Vietnam Industry Co., Ltd

45                            Branch of Full Power Electromechanics Building and putting together Company

46                            Branch of Bac Viet Industrial Gas Co., Ltd

47   4712000066 22/01/2003               Branch of Trade & Service An Quoc Co., Ltd

48  200/GP-KCN-ÑN 25/02/2003               Song Shyr Industrial Co., Ltd

49   4703000042 10/03/2003               Nhon Trach Packing Joint Stock Company

50   4702000568 25/03/2003               NhonTrach TBD Industrial Co., Ltd

51  223/GP-KCN-ÑN 24/06/2003  472023000193 17/07/2007 Baùch-Thanh Ceramic Co., Ltd

52  237/GP-KCN-ÑN 26/09/2003               Tai-Tech Forge Industrial Co., Ltd

53  256/GP-KCN-ÑN 29/12/2003               Hangdo Vina Co., Ltd

54  261/GP-KCN-ÑN 02/01/2004               Prestige Package Vietnam Co., Ltd

55  268/GP-KCN-ÑN 20/02/2004               Dian-Ya Ceramic Industrial JointVenture Company

56  278/GP-KCN-ÑN 30/03/2004               Dae You Vietnam Co., Ltd

57  303/GP-KCN-ÑN 09/07/2004               Fine Cable Vina Co., Ltd

58  311/GP-KCN-ÑN 04/08/2004               Furnitech Components (Vietnam) Co., Ltd

59  317/GP-KCN-ÑN 03/09/2004  472023000056 17/01/2007 Asia Stainless Corporation

60  319/GP-KCN-ÑN 20/09/2004  472043000045 29/12/2006 T.A Vietnam Industries INC

61   4702001197 07/09/2004               Quang Chau Nai Co., Ltd

62   4713000152 08/09/2004               Tuy Ha Building Materials Factory

63   4713000153 08/09/2004               Tuy Ha 2 Building Materials Factory
64   4713000155 08/09/2004               Service Enterprise

65  354/GP-KCN-ÑN 03/02/2005  472023000259 10/10/2007 Avco Vietnam Limited

66  380/GP-KCN-ÑN 26/04/2005               White Glove Co., Ltd

67  387/GP-KCN-ÑN 10/05/2005               Duckil Vietnam Co., Ltd

68  394/GP-KCN-ÑN 20/06/2005               Samjin International Co., Ltd

69  414/GP-KCN-ÑN 08/08/2005               Sen He Hardwood Co., Ltd

70  417/GP-KCN-ÑN 31/08/2005               Union Turbine Co., Ltd

71   4702001863 19/10/2005               Dai Thanh Phat Trade & Service Co., Ltd

72  433/GP-KCN-ÑN 08/12/2005               Majestic Enterprise Co., Ltd

73  439/GP-KCN-ÑN 13/01/2006               Hua Zhi Industrial Co., Ltd

74  450/GP-KCN-ÑN 22/02/2006               Hong De Industrial Co., Ltd

75  455/GP-KCN-ÑN 14/03/2006               Shin Chang Metal Industrial Co., Ltd

76  456/GP-KCN-ÑN 20/03/2006               Chean Shin Industrial (Vietnam) Co., Ltd

77   4713000332 03/07/2006               Branch of Licogi 16 Joint Stock Company-Nhon Trach Mechanics Factory

78  473042000003 15/08/2006               DS Vina Fibers Co., Ltd

79  472043000113 17/04/2007               Keunhwa Export Packaging Company Limited

80  472043000140 22/05/2007               Taeyang Saigon Co., Ltd

81  472043000158 08/06/2007               Julien (VN) Metal Powder Co., Ltd

82  472045000238 13/09/2007               Steel-Tech (Vietnam) Co., Ltd

83  472045000239 13/09/2007               Beauty Stone (Vietnam) Co., Ltd

84   47212000250 25/09/2007               Uginox Vietnam Co., Ltd-Dongnai Branch

85  472045000280 30/10/2007               Metal-tech (Viet Nam) Co., Ltd


85 1     757/GP 30/12/1993               Hualon Corporation Vietnam

 2     919/GP 25/07/1994               Ching Fa Fishing Implements Manufacturing Co., Ltd

 3      1268 14/06/1995               Samsung Vina Synthetics INC Enterprise

 4     1320/GP 17/07/1995               Choongnam Vietnam Co., Ltd

 5     1877/GP 04/04/1997               S.Y. Vina Co., Ltd

 6       462 02/07/1997               No 2 Urban Industrial Development Joint Stock Company

 7  10GP-KCN-ÑN 22/10/1997               LG Vina Cosmetics Joint Venture Company Limited

 8  68/GP-KCN-ÑN 16/01/2001               Olldo Vietnam Corporation

 9  80/GP-KCN-ÑN 14/05/2001               Vietnam Hsin Sou Co., Ltd

10  109/GP-KCN-ÑN 22/01/2002  472043000197 19/07/2007 King's Grating Company Limited

11  135/GP-KCN-ÑN 13/06/2002               Yue Kun Co., Ltd

12  154/GP-KCN-ÑN 17/09/2002               Sincerity Engineering Company Limited

13  159/GP-KCN-ÑN 30/09/2002               Kosteel Vina Co., Ltd

14  166/GP-KCN-ÑN 29/10/2002               Wei-Chien Mechanical Engineering Co., Ltd

15  176/GP-KCN-ÑN 15/11/2002               Chang Fu Machinery Engineering Company Limited

16  185/GP-KCN-ÑN 18/12/2002               Welly Industrial Co., Ltd
17  199/GP-KCN-ÑN 28/01/2003  472043000044 29/12/2006 Chig Feng Co., Ltd

18  210/GP-KCN-ÑN 16/04/2003                Namtex Co., Ltd

19  231/GP-KCN-ÑN 12/08/2003  472043000156 04/06/2007 Song Ho Industrial Co., Ltd

20  242/GP-KCN-ÑN 29/10/2003                Chin Kong Graphic Co., Ltd

21288/GP-HCM-KCN-ÑN 05/02/2004                Kimanson Instruments (Vietnam) Co., Ltd

22  295/GP-KCN-ÑN 10/06/2004  472043000228 06/09/2007 Gi Tal Sewing Thread Co., Ltd

23                              Branch of Vietnam Concrete Mixture Co., LTd

24    4703000072 21/10/2003               An Lac Constructions Joint Stock Company

25                              Hai Au Concrete mixted Station

26  335/GP-KCN-ÑN 03/12/2004                Yu Sin Industrial (Vietnam) Co., Ltd

27  343/GP-KCN-ÑN 29/12/2004  472043000126 03/05/2007 Vietnam Dona Gold Long John International Co., Ltd

28  378/GP-KCN-ÑN 21/04/2005                Dong Nai Hwa Ching Foam Co., Ltd

29  391/GP-KCN-ÑN 30/05/2005  472023000063 30/01/2007 YGS Vina Co., Ltd

30  398/GP-KCN-ÑN 28/06/2005                DongNai Professional Motor, Ltd

31    4702001505 28/03/2005               Sai Gon Marble Co., Ltd

32    4703000145 03/08/2004               DIC-Dong Tien Joint Stock Company

33  449/GP-KCN-ÑN 15/02/2006                Eclat Textile Co., Ltd (Vietnam)

34  452/GP-KCN-ÑN 27/02/2006                Kimco Vietnam Co., Ltd

35    4702001597 20/06/2005               The Country Co., Ltd

36    4702001441 21/02/2005               Chan Phat Co., Ltd

37    4702001788 07/09/2005               Truong Thach Co., Ltd

38  419/GP-KCN-ÑN 07/09/2005  472043000096 21/03/2007 Wha Il Vina Co., Ltd

39    4713000288 28/10/2005               Branch of Binh Tay Steel net Joint Stock Company

40    4712001973 23/03/2006               Steel composition manufacture Factory-Nhat An Construction Mechanics Co., Ltd

41  475/GP-KCN-ÑN 08/06/2006                Da Luen (Vietnam) Co., Ltd

42   473024000010 26/09/2006               Halla Vina Concrete Corp

43   472022000031 12/12/2006               S. T Pharma Co., Ltd

44            472031000097 (CNÑT) 22/03/2007
     4703000316 19/05/2006

45   472023000166 20/06/2007               Vietwin Industrial Co., Ltd

46   472023000167 20/06/2007               Hung-Chang Industrial Co., Ltd

47   472043000170 26/06/2007               Hemmay Co., Ltd

48   472043000172 26/06/2007               Hankook Tower Crane Company Limited

49   472043000177 28/06/2007               Woorim Machinery Company Limited

50   472043000178 29/06/2007               Sanyang Motor Vietnam Company Limited

51   472023000192 17/07/2007               Vina Buhmwoo Co., Ltd

52   472043000283 31/10/2007               King Tai Industrial Co., Ltd


52 1     1740/GP 18/11/1996  472043000037 21/12/2006 Gold On Vina Co., Ltd

 2       1961 01/08/1997               Kolon Industrial Co., Ltd
 3     2244/GP 26/12/2001               Formosa Industries Corporation

 4  125/GP/KCN-ÑN 22/04/2002  472043000128 03/05/2007 Sinpoong Vina Co., Ltd

 5  145/GP-KCN-ÑN 31/07/2002               Harvest Industrial Corporation Limited

 6         01/08/2002               NDK Flour & Paper Trade Service Production Co., Ltd

 7  157/GP-KCN-ÑN 23/09/2002               King Long Company Limited

 8   4706000064 14/09/2000               Branch of Thai Nong Co., Ltd

 9  169/GP-KCN-ÑN 01/11/2002               Song Hui Company Limited

10  170/GP-KCN-ÑN 01/11/2002               Der Fuh Company Limited

11  171/GP-KCN-ÑN 04/11/2002               Shin You Co., Ltd

12  175/GP-KCN-ÑN 08/11/2002               Tung Kong SeaFood, Ice Company Limited

13  181/GP-KCN-ÑN 02/12/2002               Hung Ta Company Limited (Vietnam)

14   4702000489 06/12/2002               E.C Co., Ltd

15  211/GP-KCN-ÑN 16/04/2003               Yeong Jaan non Destructive Inspection Company Limited

16  217/GP-KCN-ÑN 23/05/2003               C.T Polymer Co., Ltd

17  224/GP-KCN-ÑN 27/06/2003               Li Shin Company Limited

18  227/GP-KCN-ÑN 18/07/2003               Normura Weldteco (VietNam) Co., Ltd

19  235/GP-KCN-ÑN 01/09/2003  472043000175 26/06/2007 Kuo Yuen Industrial Vietnam Ltd

20  252/GP-KCN-ÑN 03/12/2003               Hung Chi Machinery Engineering Company Limited

21  254/GP-KCN-ÑN 23/12/2003               Kaoten Packing (Viet Nam) Company Limited

22  255/GP-KCN-ÑN 23/12/2003               Palm Paper Co., Ltd

23   4712000606 06/05/2003               Le Phan Nhon Trach Concrete Factory

24            47221000161(CNÑT) 11/06/2007 Ampharco VN
    4703000020 18/09/2001

25   4702000473 11/06/2002               Vinh Cuong Co., Ltd

26  269/GP-KCN-ÑN 20/02/2004               Chao Hun (Vietnam) Company Limited

27  275/GP-KCN-ÑN 12/03/2004               Jenda Co., Ltd

28  279/GP-KCN-ÑN 08/04/2004  472023000078 13/02/2007 Chin Well Fasteners (Vietnam) Co., Ltd

29  289/GP-KCN-ÑN 06/05/2004               Vina Tawana Container Co., Ltd

30  290/GP-KCN-ÑN 07/05/2004               Caron Industry Company Limited

31  300/GP-KCN-ÑN 25/06/2004               Formosa Taffeta (Dong Nai) Company Limited

32   1679/GPÑC5 01/09/2004                Branch of Le Long Vietnam Co., Ltd

33   4714000016 17/12/2004               Tin Nghia Brick Factory

34   4702001229 05/10/2004               Vinh Loi Phat Trade Production Co., Ltd

35  333/GP-KCN-ÑN 02/12/2004  472023000085 05/03/2007 Super Lucky (Vietnam) Co., Ltd

36  339/GP-KCN-ÑN 17/12/2004               Advanced International Multitech (Vietnam) Corporation Ltd

37   4714000011 17/12/2004               No 3 Nhon Trach Park Development & Service Enterprise

38  395/GP-KCN-ÑN 21/06/2005               Wei Tai Leather Co., Ltd

39  416/GP-KCN-ÑN 31/08/2005               Shun Yih Ceramic Industry Co., Ltd

40  430/GP-KCN-ÑN 21/11/2005               Jackson Precision Casting Industrial Co., Ltd

41  431/GP-KCN-ÑN 08/12/2005  472023000027 11/12/2006 Jeau Shan Industry (Vietnam) Co., Ltd

42  432/GP-KCN-ÑN 08/12/2005  472043000217 17/08/2007 Cheng Shin Rubber (Vietnam) IND. Co. Ltd

43  436/GP-KCN-ÑN 28/12/2005               Yuan Shin Industry Co., Ltd
 44
557/GPÑC1-HCM-KCN-ÑN 17/01/2006                Taian-Jaya (Viet Nam) Electric Co., Ltd

 45  440/GP-KCN-ÑN 23/01/2006                European Building Materials Company Limited

 46  453/GP-KCN-ÑN 27/02/2006                Euro Plastic Vietnam

 47  462/GP-KCN-ÑN 08/05/2006   472022000106 03/04/2007 Thuan Them Affiliated Co., Ltd

 48  468/GP-KCN-ÑN 24/05/2006   472043000032 14/12/2006 Promax Textile (Vietnam) Co., Ltd

 49    4712001522 04/04/2005               Branch of Viet Sao Information Co., Ltd

 50    4712001640 09/06/2005               Ly Tam Concrete Factory- Khang Phuc Co., Ltd

 51    4716000041 01/06/2005               Branch of Sai Gon Traffic Project Management Company at Nhon Trach

 52  477/GP-KCN-ÑN 20/06/2006                Richway Plastics Co., Ltd

 53   473042000005 22/08/2006  473042000005 20/12/2006 Tianhua (Vietnam) SPC Industries Ltd

 54   472043000105 02/04/2007               CSB Battery (VietNam) Co., Ltd

 55   472043000112 16/04/2007               Bueno Technology Co., Ltd

 56   472043000146 28/05/2007               Vel Corporation

 57   472043000150 31/05/2007               Leaco Silicones Co., Ltd

 58                        16/07/2007 Tam Dai Kim D.N Joint Stock Company
                  47221000187 (CNÑT)

 59   472023000220 24/08/2007               Ho Team Construction Co., Ltd

 60   472023000245 20/09/2007               Y.S.P Industries Vietnam Co., Ltd

 61   472023000253 25/09/2007               KLC Co., Ltd

 62   472043000261 15/10/2007               Sammi Limited

 63   472043000275 25/10/2007               Kirby Southeast Asia Co., Ltd


 63 1      63/UBT 22/01/2003   472043000210 09/08/2007 Vietnam SunYad Technology Limited

 2  3578/QÑCT.UBT 06/10/2003                Urban & Park Development Investment The head of Company (IDICO)

 3  276/GP-KCN-ÑN 17/03/2004                U Best Vietnam Polymer Industry Co., Ltd

 4  304/GP-KCN-ÑN 13/07/2004                Headway Advanced Materials (Vietnam) Co., Ltd

 5  466/GP-KCN-ÑN 19/05/2005                Gloeast Development (Vietnam) Co., Ltd

 6  473/GP-KCN-ÑN 05/06/2006                Dong Nai Nakagawa Denka Co., Ltd

 7   473022000001 10/08/2006               Jang In Furniture Vietnam Co., Ltd

 8   473022000004 18/08/2006  473022000004 21/09/2006 Vietnam Hong Hai Contruction Co., Ltd

 9   473042000015 24/10/2006               Texhong (Vietnam) Textlile Limited

 10   472043000102 27/03/2007               POS-DCS Vietnam Co., Ltd

 11   472043000143 22/05/2007               Hyosung Vietnam Co., Ltd

 12   472043000152 04/06/2007               Posco Vietnam Processing Center Co., Ltd

 13   472043000248 24/09/2007               Huyndai Welding Vina Co., Ltd

 14   472043000252 25/09/2007               Young Wire Vina Company Limited

 15   472043000277 25/10/2007               Jase Viet Nam Co., Ltd


 15
 1  1860/QÑCT.UBT 26/06/2003                Vinatex-Tan Tao Investment Joint Stock Company

 2   4702001456 02/03/2005   47201000022 21/11/2006 Ly Minh Trading Company Limited

 3   4702001412 20/01/2005                Big Bell Company Limited

 4   4712001553 21/04/2005                Branch of Duy Thanh Co., Ltd

 5            47221000108 (CNÑT) 04/04/2007 Dong Son Construction & Mechanics Co., Ltd
    4702002713 09/03/2007

 6  472023000136 15/05/2007                Ho Tai Tech Co., Ltd

 7  472043000221 27/08/2007                Jungang Vina Co., Ltd

 8  472043000223 30/08/2007                Brandon Miles Design LLC

 9  472043000232 10/09/2007                Sang Gee Roll Vina Co., Ltd

10  472023000237 13/09/2007                Cyma Vina Co., Ltd

11  472043000249 25/09/2007                Phuc Hue Co., Ltd

12   4703000376 06/04/2007                Viet Tien Dong A Corporation

13  472043000285 31/10/2007                Samsun Vina Co., Ltd


13 1                             Tin Nghia Co., Ltd

 2  381/GP-KCN-ÑN 29/04/2005                Sin Heung (VietNam) Co., Ltd

 3  383/GP-KCN-ÑN 29/04/2005                Rosa Vina Co., Ltd

 4  448/GP-KCN-ÑN 15/02/2005                SH VietNam Co., Ltd


 4 1   4702000062 15/08/2000                Tasaco. Ltd

 2      54132 24/05/1997                Y My Ceramic Tiles JV Co., Ltd

 3    29/GP-ÑN  02/07/2001  472043000258 10/10/2007 Diing Jyuo Industrial Co., Ltd (VN)

 4    30/GP-ÑN  02/07/2001               King Jade Industrial Co., Ltd (VN)

 5   4701000442 03/07/2001                Golden Prima Plastic PTE

 6   4706000227 09/10/2001                Branch of Toan Loc Co., Ltd

 7    42/GP-ÑN  05/04/2002               Chien (Viet Nam) Furniture MFG Co., Ltd

 8    43/GP-ÑN  05/04/2002               John Son Wood (Vietnam) Co., Ltd

 9    44/GP-ÑN  25/04/2002               Hsien Yang Industries (Viet Nam) Co., Ltd

10    46/GP-ÑN  15/05/2002               Shen Bao Furniture Co., Ltd

11    48/GP-ÑN  19/07/2002               Ava Food Industries Ltd

12    51/GP-ÑN  31/07/2002               Heera Vina Co., Ltd

13    53/GP-ÑN  29/08/2002               Art Furniture Industrial Co., Ltd

14    55/GP-ÑN  30/08/2002               A First Vina Co., Ltd

15    57/GP-ÑN  21/10/2002               Yuan Chang Industry Vina Co., Ltd

16    58/GP-ÑN  21/10/2002  472023000129 03/05/2007 Tai Fan Furniture Co., Ltd

17   4701000793 11/12/2002                Toan Tam Private Enterprise

18    62/GP-ÑN  08/01/2003               Hung Thinh Wood Co., Ltd
19     64/GP-ÑN 12/02/2003                Da Shing Paint Co., Ltd

20     70/GP-ÑN  06/05/2003               Washi Washi Co., Ltd

21    4702000625 03/06/2003                New Star Co., Ltd

22  241/GP-KCN-ÑN 15/10/2003                Pro-Concepts Incorporation Viet Nam

23    4703000081 21/11/2003                Pisico Tam Phuoc Wood Processing Joint Stock Company

24  253/GP-KCN-ÑN 23/12/2003                Dona VNW

25  260/GP-KCN-ÑN 02/01/2004                Timber Industries Co., Ltd

26    4702000911 01/03/2004                Thinh Nguyen Phat Co., Ltd

27  283/GP-KCN-ÑN 23/04/2004                Lee Fu Wood Products (VietNam) Co., Ltd

28  285/GP-KCN-ÑN 26/04/2004                Luc Quan (VN) Plastic Industry Co., Ltd

29  291/GP-KCN-ÑN 12/05/2004                Huada Furniture (Viet Nam) Co., Ltd

30    4712001030 19/05/2004                Branch of Viet Tinh Trade & Construction Co., Ltd

31  293/GP-KCN-ÑN 08/06/2004                Dai Nam Hoa Co., Ltd

32    4702001118 12/07/2004                Thach Viet Co., Ltd

33  305/GP-KCN-ÑN 16/07/2004   472023000079 13/02/2007 Shyange Paint Co., Ltd

34  307/GP-KCN-ÑN 30/07/2004                Chempack VietNam Co., Ltd

35  314/GP-KCN-ÑN 23/08/2004   472043000095 21/03/2007 Gi-wang VietNam Co., Ltd

36                      29/01/2007 An Giang Coffee Import-Export Company Limited
     4702001260 26/10/2004 47221000059 (CNÑT)

37   91/GP-KCN-ÑN 28/10/2004                Jia Mei International Company Trading Limited

38  336/GP-KCN-ÑN 09/12/2004                Cariyan Wooden (VietNam) Co., Ltd

39    4703000182 14/12/2004                Hai Ngoc Wood Joint Stock Company

40    4714000013 17/12/2004                Tam Phuoc Park & Servive Development Enterprise

41  342/GP-KCN-ÑN 29/12/2004                Woodcraft (Viet Nam) Furniture Co., Ltd

42    4713000195 25/01/2005                Branch of Phu Tai Joint Stock Company at Dong Nai

43  349/GP-KCN-ÑN 26/01/2005                Minjin Global Co., Ltd

44  356/GP-KCN-ÑN 15/02/2005   472043000047 29/12/2006 Segis Vietnam Company Limited

45    4702001435 15/02/2005                P.M.C Co., Ltd46    4703000205 14/03/2005                Khai Toan Joint Stock Company47    4703000247 01/06/2005                Desjoyaux Dong Nai Joint Stock Company

48 145/GPÑC3-KCN-BD  02/06/2005

49  408/GP-KCN-ÑN 27/07/2005                Armajaro VietNam Ltd

50    4702001782 05/09/2005                Happy Furniture Co., Ltd

51  418/GP-KCN-ÑN 07/09/2005                SKS VietNam Co., Ltd

52  423/GP-KCN-ÑN 10/10/2005                Vinafilter Technology Co., Ltd

53  437/GP-KCN-ÑN 28/12/2005   472043000049 29/12/2006 Han Viet Plastic Co., Ltd

54  447/GP-KCN-ÑN 08/02/2006                Angel Vietnam Co., Ltd

55    4702002063 07/03/2006                Minh Nam Trade & Service Co., Ltd

56                      24/04/2007 The Glow of Dawn Co., Ltd
     4703000398 29/06/2007 47221000121 (CNÑT)

57    4702002192 16/05/2006                Vi Na Australia Packaging Labels Co., Ltd
 58  463/GP-KCN-ÑN 17/05/2006                Young March Candle Co., Ltd

 59  464/GP-KCN-ÑN 17/05/2006                Cheerise International VietNam Co., Ltd

 60  465/GP-KCN-ÑN 19/05/2006                Halla Vina Industrial Co., Ltd

 61   472043000069 08/02/2007                Vietnam Rainbow Trust Industrial one Member Limited Liability Company

 62   472043000087 05/03/2007                Soya Knitting (VN) Co., Ltd

 63                        05/03/2007 Vinh Truong Phat Trading-Product Company Limited
                  47221000086 (CNÑT)

                              Vi Na Can Sai Gon Metal Packaging Joint
 64                       18/04/2007 Stock Company
      4703000310 29/03/2006 47221000117 (GCNÑT)

 65   472023000163 14/06/2007                Symphony Century Vina Co., Ltd


 65
                                Sacom Communication Materials & Cable
  1       59162 30/03/1998               Stock Company

  2
 134/GPÑC4-HCM-KCN-ÑN 10/03/2000                Dae Myung Chemical Co., Ltd                                Sonadezi Long Thanh Joint Stock
  3  3644/QÑCT.UBT 13/10/2003                Company

  4  246/GP-KCN-ÑN 07/11/2003   472023000093 12/03/2007 Jo Mu Textile (Viet Nam) Co., Ltd


                                Ever Global (Viet Nam) Enterprise
  5  266/GP-KCN-ÑN 27/01/2004                Corporation

  6  273/GP-KCN-ÑN 11/03/2004                Evertop Hitek Co., Ltd (Viet Nam)

  7  296/GP-KCN-ÑN 22/06/2004                Best Sun Technology Limited (Viet Nam)

  8  309/GP-KCN-ÑN 02/08/2004                Global Dyeing Co., Ltd

  9
187A/GPÑC1-HCM-KCN-ÑN 10/08/2004                D.Y-Vina Machinery Ltd

 10  320/GP-KCN-ÑN 20/09/2004                Han Quoc Vina Engineering Co., Ltd

 11  327/GP-KCN-ÑN 22/10/2004   472023000109 06/04/2007 Taishin Industrial Co., Ltd

 12  329/GP-KCN-ÑN 09/11/2004   472043000153 04/06/2007 KCC (Vietnam) Company Limited

 13  337/GP-KCN-ÑN 17/12/2004                Protek Ind Co., Ltd

 14  345/GP-KCN-ÑN 06/01/2005                Yee Joo Vina Co., Ltd

 15  355/GP-KCN-ÑN 03/02/2005   472043000168 20/06/2007 Armapex Co., Ltd


                                VRC (Viet Nam) Oxyacetylene Steel net
 16 627/GPÑC3BKH-HCM 06/02/2005                Co., Ltd

 17  362/GP-KCN-ÑN 10/03/2005   472043000169 21/06/2007 Jungwoo Textile Vina Co., Ltd

 18  364/GP-KCN-ÑN 16/03/2005   472043000034 18/12/2006 Mercafe Vietnam Company Ltd

 19  368/GP-KCN-ÑN 25/03/2005                King May Craft (Vietnam) Co., Ltd

 20    4712001511 30/03/2005                VPS Servive Trade Proction Co., Ltd                               Teco (Vietnam) Electric & Machinery Co.,
 21  376/GP-KCN-ÑN 15/04/2005   472023000118 18/04/2007 Ltd

 22  385/GP-KCN-ÑN 03/05/2005                Perrin-Rostaing Tannerry (Vietnam)
  23    4702001580 09/05/2005               Thong Phat weave & dye Co., Ltd

   24
128/GPDC1-KCN-BD-KCN-DN 16/05/2005               Sea Kwang Industrial Vn Co., Ltd
  25  392/GP-KCN-ÑN 30/05/2005               Great prospersity petro chemistry Co., Ltd


                                Bien Hoa II Coffee Factory- Vinacefe Bien
  26    4713000249 22/06/2005              Hoa Joint Stock Company
  27    4703000255 06/07/2005               Sai Gon Cable Joint Stock Company (SCC)

  28  412/GP-KCN-ÑN 04/08/2005               Toa Lighting Co., Ltd (VN)

  29    4712001890 31/10/2005               Branch of Le Phan Trade Co., Ltd


                                Khang Viet International Joint Stock
  30    4703000271 31/08/2005              Company

  31  434/GP-KCN-ÑN 15/12/2005               TSC Company Limited

  32  438/GP-KCN-ÑN 12/01/2006  472043000183 09/07/2007 Dae Duk Band Vietnam Co., Ltd

  33  441/GP-KCN-ÑN 24/01/2006  472023000035 18/12/2006 Samil Vina Co., Ltd  34  454/GP-KCN-ÑN 06/03/2006  472023000243 17/09/2007 Daimosa Technology (Viet Nam) Co., Ltd


                                PU sole Factory- Minh Dieu Trade &
  35    4712001968 10/03/2006              Production Co., Ltd

  36  461/GP-KCN-ÑN 04/05/2006               Hiang Kie Industries Ltd

  37  472/GP-KCN-ÑN 02/06/2006  472023000089 05/03/2007 Teco Technology (VietNam) Co., Ltd

  38  480/GP-KCN-ÑN 28/06/2006  472043000241 14/09/2007 Daewon Chemical Vina Co., Ltd

  39  487/GP-KCN-ÑN 30/06/2006               AX-Designs Co., Ltd

  40  488/GP-KCN-ÑN 30/06/2006               Jiin Huei Co., Ltd

  41    4703000327 17/07/2006               Sam Phu Plastic Joint Stock Company

  42   473042000007 11/09/2006               Suheung Vietnam Co., Ltd

  43   473042000012 16/10/2006               Mao Bao VietNam INC

  44   473042000014 24/10/2006               Kingpo Hardware Co., Ltd

  45   472023000020 21/11/2006               ILSam Vietnam

  46   472023000025 28/11/2006               Polycom Co., Ltd

  47457/GP-HCM-KCN-ÑN 10/05/2005  472023000149 04/06/2007 Dong Lim Vina Chemical Co., Ltd


                                Long Thanh Thien Long Joint Stock
  48   472031000036 20/12/2006              Corporation

  49        77 28/12/2006               Apex Vietnam Co., Ltd

  50   472043000061 29/01/2007               Chosun Vina Company Limited


                                Castle Safe Two Member Limited Liability
  51   472023000068 08/02/2007              Company
                              KJ Engineering & Constrution Company
52  472043000077 13/02/2007                Limited

53  472023000091 05/03/2007                NSK Global Textile, INC.

54  472043000116 17/04/2007                Midas Vina Corporation

55  472043000120 25/04/2007                Vietnam Center Power Tech

56  472043000123 02/05/2007                Kumo Vina Inc

57  47212000127 03/05/2007                Branch of Vinacof Ltd In Dong Nai

58  472023000130 04/05/2007                Cafeco Vietnam Co., Ltd
59                      27/07/2007 Long Thanh Park Transformer Station
                47221000202 (CNÑT)

60  472043000204 30/07/2007                Intex Co., Ltd

61  472023000209 03/08/2007                Perfect Vision Co., Ltd

62  472043000286 31/10/2007                Olympus Vietnam Co., Ltd


62 1  473042000008 12/09/2006                LS Cable (Vietnam) Co., Ltd 2                           Loc Khang Investment and Trade Co., Ltd
                            (The project invest and build in Nhon Trach
                      18/07/2007 II-Loc Khang park lower layer structure )
    4102020948 24/03/2004 47221000195 (CNÑT)

 3  472043000235 12/09/2007                YGS Vietnam Co., Ltd

                       05/11/2007 Hai Phong-Nhon Trach Packaging Joint
 4               47221000292 (CNÑT)    Stock Company


 4
 1  47221000081 26/02/2007                Thao Dien Joint Strock Company (The
                              project invest and build in Nhon Trach II-
                              Nhon Phu park lower layer structure )


 1
 1                             Sai Gon buliding materials and Investment
                              Joint Stock Comapy


 1                              Vedan Vietnam Enterprise Corporation
 1      171 01/08/1991                Limited
2  1045 15/11/1994  Pou Chen Vietnam Enterprise Ltd


2
GAØY 06/11/2007
ænh Pro-concept, ñaêng kyù laïi Tongkook)                                                              COUNTRIES


                                 PRODUCTS
          Business on industrial zone infrastructure                             Viet Nam - Thailand
                                                               Japan
          Manufacture facial operational substances with high disintegration, skin and hair nutrients, household degreasant, cement additive, tampon and other active elem

                                                         Viet Nam - Thailand-Zurich
          Construct power plant with the capacity of 120MW to provide electricity, steam and hot water in Amata industrial zone.

          Manufacture woman underclothes and other garments.                            Japan
          Manufacture underclothes and bathing-suits.                                Japan
          Manufacture and print soft packing with hi-tech.                             Taiwan
          Manufacture and process pesticide, business on aquatic breeding products, nutrients, beverage, cosmetic materials and veterinary drugs …
                                                          France - Germany
          Manufacture zippers, related goods, garment materials and related services               Singapore
          Agricultural medicine; manufacture and purchase agricultural goods (excluding rice) for export     Singapore
                                                               Netherland
          Manufacture and process paints, related materials used in industrial and civil construction, other related services

          Manufacture frozen aquatic goods and seafood; foods for fish and shrimp, biologic outputs…    Bristish Virgin Island
          Manufacture chain, related parts; heat treatment; process patterns and metal semi-finished goodsBristish Virgin Island

          Design, manufacture and process patterns for plastic goods                        Japan
          Manufacture chain crane, chain parts, screw, round and flattened iron wire            Bristish Virgin Island
          Manufacture bicycle pedal, pedal parts and plastic parts of the bicycle                 America
          Manufacture magnet and its parks                                     Japan
          Manufacture film CPP, PE, VMCPP, VMOPP and VMPET                             Taiwan
          Print children books, stories; manufacture and print cardboard packing                  Thailand
          Manufacture and process blanket, pillow, mattress, textile products and interior decorative products   Japan
          Manufacture export garment                                         Korea
          Manufacture cosmetics, cosmetic packing, supportive tools and electric connection part          Japan
          Manufacture chemicals clearing, polishing and covering metal and plastic surface             Thailand
          Manufacture electronic part and related products                             Canada
          Provide cooking service for enterprises                                  Japan
          Manufacture metal spare parts for motorbike and automobile                        Japan
                                                                Japan
          Manufacture plastic products for distribution board, automobile spare parts, patterns for plastic products; assemble, check plastic products and repair patterns

          Manufacture drugs                                             China
          Manufacture woollen clothes                                        Taiwan
          Manufacture hats (excluding helmet), bags and cotton animal                        Korea
          Manufacture bicycle, electric bicycle and related parks                          Taiwan
          Processing seafood                                           Singapore
          Manufacture coloring substances, paints and other related goods used in industrial and civil constructionAmerica
Manufacture and process conducting-wire installed in household electric products; process and assembleJapan
                                                    household products; manufacture and process patterns

Embroider on cloth and leather                                       Korea
Manufacture packaging machines and wrapping paper used in pharmaceutical industry             Japan
                                                    Japan
Process metal, manufacture goods from plastic and general rubber, polymer pattern, metal product and high-class cooking tools

Manufacture, process pillow, blanket and garment; process and assemble outdoor interior decorations Australia

Manufacture high-quality beverage with domestic materials                     Bristish Virgin Island
Manufacture metal and plastic pegs and spare parts                            Singapore
                                                   Japan - China
Manufacture cloth hat, cotton glove, shawl, handkerchief, bag, apron, umbrella, cloth shoe and clothes

Manufacture inks, rubber cover, buffer tube, ink solution used in offset printer, medicated plaster used to paste film…
                                                     Singapore
Manufacture rain-clothes (pants, coat, hat…) and other garments                      China
                                                    Japan
Design and develop informatics software and hardware; design civil architecture; designs used in mechanical, electric and electronic industries

Plastic                                                 Viet Nam
Pack paper-packing for aseptic milk and beverages                             America
Manufacture building material panel EVG 3D PANEL                             Viet Nam
Manufacture garments                                           Singapore
Manufacture and business on chemicals used in textile and dying industry and other industries       Japan
Manufacture cranes and hydraulic cylinder …                                Taiwan
Manufacture metal glass-shield equipments                                 Japan
Manufacture furniture used in conference room, theater and school (from imported wood); parks in the chair system moved by electricity …
                                                    Japan
Manufacture rear-vision mirror used for automobile and motorbike                      Japan

Manufacture underwear and swimsuit                                     China
Manufacture and process socks                                       Taiwan
Manufacture candles                                        Bristish Virgin Island
Manufacture plastic products used for construction and office                       Japan
Manufacture, assemble, maintain equipments used for preventing and fighting fire              Japan
Manufacture metal platform, frame, stand used for machines which produce semi-conductor, liquid equipment, automatic machinery, industrial robot…
                                                   Japan
Pre-engineered steel building                                    Channel Islands- Nhaät Baûn

Manufacture material seeds used for footwear industry                           Korea
Manufacture paints and general solvent                                 Guine-Bissau
Manufacture blank CD and DVD                                       Taiwan
Manufacture patterns and related products                                 Japan
Manufacture paints, artificial plastics, color ink and anti-fire materials for construction        Taiwan
Manufacture goods from cashew nuts used for brake and uncouple of automobile and motorbike         Japan
Manufacture paints used for wooden products                                Japan
Manufacture rubber used for elevator and net-door                             Japan
Manufacture plastic packing (plastic bag, box and film)                      British Virgin Island
Manufacture sticking-plaster                                        Korea
Manufacture electronic products                                   Cayman Islands
Manufacture keyboard-tray, CPU-stand, office supplies and metal household goods              Amarica
Manufacture drugs for plant protection and fungicides                          Singapore
Design and manufacture tools used for sport, entertainment and health equipments          British Virgin Island
Manufacture costumes in wedding and ceremony, album attached CD-ROM or negative film         Japan
Manufacture and process steel patterns                               Taiwan
Manufacture products from imported precious stone                         Thailand
Manufacture belt and elastic                                    Taiwan
Manufacture interior decoration products and parts from imported woods, medium density Fiberboard and Koreacovered with PVC
                                                   wood

Manufacture drugs for plant protection, insecticides, herbicides and fungicides          Mauritius
Manufacture wooden products from imported materials                         Japan
Manufacture coal powder, carbon brush and related components                     Japan
Manufacture wooden furnitures and parts                              America
                                                 America
Process and make up consumer goods: cosmetics, household hygiene goods and functional foodstuffs; such services as: storage, managing goods in stock and p

Manufacture machine parts used for industry and construction                     Japan
Process steel and nonferrous metal goods                               Japan
Manufacture paints used for vessel and surface protection substances            Netherland - Taiwan
Manufacture foods for livestock and aquatic product; provide related services           America
Design and manufacture garments                            America- British Virgin Islands
Manufacture gaments                                         Japan
Manufacture, process fixed electronic components and heat - faradaic components.         America
Manufacture Polyurethane for synthentic leather.                           Korea
 Manufacture plastic packing, plastic hanger, plastic souvernir                  Indonesia
 Manufacture metal parts, components used for civil machine, industrial machine and
engines                                               Japan


 Process sheet steel                                         Japan
 Manufacture plastic packing                                 Thailand- Japan

Manufacture circular ball - bearing, chopstick ball - bearing.                Germany

Manufacture and process products from leather and cloth                   Panama

Process seafood                                       Japan
 Process shapes used for manufaction of plastic spare parts; design, measure shapes
used for manufaction of plastic spare parts.                     Singapore

 Manufacture excipient, additive for chemical, cosmetic and medicine.            Taiwan

 Manufacture electric and electronic products.                        British Virgin Island

 Manufacture active - surface matter for weave and paper industry              Taiwan
TV, video recorder, VCD                                   Viet Nam

Paper                                            Viet Nam

Manufacture and business on machine and spare parts                     Viet Nam

Detergent, soap and washing-up liquid                            Viet Nam

Concrete components                                     Viet Nam

Electric wire, bronze wire and interrupter                          Viet Nam
Brick, tile, sand powder and stone powder                                Viet Nam

Ceiling fan and portable electric fan                                  Viet Nam

Wool and jumper                                             Viet Nam

Diesel engine, grinder and spare parts                                 Viet Nam

Manufacture, process and purchase wood, plank, handicraft, paper, paper powder, paper goods, aquatic - agricultural - forest products, mechanical - electric - ele
                                               Viet Nam

Oxygen, Acetylene, Nitrogen                                       Viet Nam

Manufacture telephone cables                                      Viet Nam

Paper boxes                                               Viet Nam

Manufacture and purchase battery vessels                                Viet Nam

Jacket, Vest, shirt, sweater and shorts                                 Viet Nam

Manufacture export goods                                        Viet Nam

Rubber                                                 Viet Nam

Galvanized pail and other mechanical products                              Viet Nam

                                                       office for
Develop industrial city, industrial zone, residential - service - tourist area, restaurant, hotel, building,Viet Nam rent, education and training

Inspection center                                            Viet Nam

Taxi, paper                                               Viet Nam

Ceramics                                                Viet Nam

Construction                                              Viet Nam

Process wood                                              Ñaøi Loan

Household glass                                             Viet Nam

Water paint, insulated paint, plastered powder                             Viet Nam

Construction                                              Viet Nam

Design, manufacture, repair and assemble machine, equipment line used in agricultural industry, processing industry, building materials and other industries…
                                                 Viet Nam

Electric equipments                                           Viet Nam

Calcium carbide                                             Viet Nam

Dissolved and milk coffee                                        Viet Nam

Manufacture wooden beam                                         Viet Nam

Manufacture and process zinc-plated tole                                Viet Nam

Chemical                                                Viet Nam

Manufacture sugar, candy, alcohol                                    Viet Nam

Electric wire                                              Viet Nam

Steel component                                             Viet Nam

Manufacture match                                            Viet Nam

Cotton                                                 Viet Nam

Manufacture sugar                                            Viet Nam

Shirt, jacket, overcoat                                         Viet Nam

Manufacture electric wire and cable                                   Viet Nam

Manufacture inner tube and tire for motorbike                              Viet Nam

Asbestos piece                                             Viet Nam

Cattle foods                                              Viet Nam

Agricultural materials                                         Viet Nam
Chemical                                              Viet Nam

Brick                                                Viet Nam

Electric light                                           Viet Nam

Glass tube                                             Viet Nam

Process machinery and metallurgy                                  Viet Nam

Manufacture milk                                          Viet Nam

Iron material                                            Viet Nam

Manufacture fruits                                         Viet Nam

Liquid NH3, warehouse                                        Viet Nam

Design and build projects                                      Viet Nam

Dry wood                                              Viet Nam

Manufacture rubber seed                                       Viet Nam

Portland cement                                           Viet Nam

Manufacture export chopstick                                    Viet Nam

Manufacture and business ink, industrial machine and ink materials                 Viet Nam

Foodgrains and foodstuffs                                      Viet Nam

                                                  used to process wood
Manufacture and business interior decorative products, furnitures; materials, equipments and tools Viet Nam

Business construction materials and metal products; manufacture calcium carbide, acetylene gas; charge and deliver gas…
                                                Viet Nam

                                              Viet Nam
Manufacture wood and process woodwork; business wood, machine and raw material in wood processing industry

Manufacture and business packings, carton-barrel and nylon packing                 Viet Nam Manufacture, process paking, garments, wooden products, shoes, household electric
products, bulbs. Bussiness plastic, paper, steel, iron, chemical (except high noxious
chemical), wooden material.                              Viet Nam Store and office for rent. Road transport goods. Export - import goods service.          Viet Nam

Manufacture brick, tile, refractory, building pottery (use tuynen kiln). Exploit, process
mineral…                                         Viet Nam
Manufacture seasoning powder, liquid manure, vinegar, mayonnaise, food-stuff additive with vinegar and sweet matter

                                                   medicine for animal
Live foods, veterinary breeding services on supplying stud animal, breeding facilities and veterinaryJapan

Manufacture ready-made clothes for export                              Viet Nam - France

                                                 China
Manufacture clothes without weaving, wool, blanket, sheet, pillow, mattress, bag, back-pack and garment

                                                and wool; household goods from iron, steel combined with rat
Manufacture household goods from rattan and wood; table-cover, napkin, apron, glove… from clothKorea

Manufacture beverages from fruit, ginseng, pure water, fruit cakes and agricultural foods      Taiwan

                                                 Viet Nam
Manufacture and business scaffold, steel-made building components; construct civil and industrial projects - China

Manufacture color-plated tole                                    Viet Nam - Korea

Manufacture raw material for packing and polyethylene packing                    VN-Malaysia-Japan

Manufacture high-class electric material, spare parts to assemble switch, socket and automatic knife-switch… Korea
                                                  Viet Nam -

Manufacture copper wire for electric wire and cable                         Viet nam - Chian
Manufacture high-class paint and solvent                               VN-Japan

                                              VN-Singapore
Manufacture household goods from rubber wood imported and purchased from the domestic market

Manufacture matter used to cover metal surface for special use                    VN-Taiwan

                                                America
Manufacture and process interior decorative products from imported-wood and semi-finished products from rubber wood in the domestic market

Manufacture cold partition and fire-resistant material                        Taiwan

Manufacture piece of pottery fixed slot to weld metal                         VN-China

Manufacture papers and paper-powder                                  Korea

Wash clothes                                             Viet Nam

Manufacture components used for automobile, motorbike and other mechanical industries         Cayman Island-Taiwan

Manufacture pumping system for chemical, equipment system for water treatment and pump parts Taiwan

Manufacture threads                                          Viet Nam - japan

Manufacture mechanical parts for textile industry; process patterns for textile industry       Korea

Manufacture clothes                                          China

Manufacture and print in lastic bag.                                 British Virgin Islands

Reprocess rubber according to dry grind technology from used tyre and tube.              China (Hong Kong)

Manufacture slim steel.                                        China

                                                   VN-Japan
                                                 Taiwan
Manufacture electric wire and cable, information wire and cable, engine, water pump and copper wire

Manufacture export clothes                                      China

Manufacture export clothes                                      Germany

                                                 Viet Nam
Invest, plant, purchase, manufacture tobacco material to produce cigarette; manufacture and business cigarettes for the domestic market and export; directly impo

Manufacture high-class pottery used for electronic machine                      Japan

Manufacture export guitar                                       Taiwan

Design steel-made house frame, manufacture building steel, assemble steel goods and supervise Australia

Manufacture clothes                                          Taiwan

Import raw diamond, semi-finished diamond to create and produce tools used to cut diamond       Bristish Virgin Island

                                                  America
Manufacture textiles from polyester fibre, polyester cotton fibre and reprocessing polyester wasted materials

Manufacture waterpipe and pig-iron parts                               VN-Taiwan

Manufacture elastic onlay, toe, heel of shoe, shoe parts, household shelf, metal suspension hook…Korea

Manufacture clothes                                          Cayman Island-Taiwan

Manufacture footwear, glove and bag                                  Taiwan - Japan

Manufacture high-class paints                                     Singapore

Manufacture gym shoes and parts, pattern for gym shoes                        Korea

                                                    Japan-Singapore
Manufacture high-class elastic cover for electric and electronic industry, household items, official tools and high-class elastic parts

Oxygen - nitrogen gas                                         Viet Nam

Manufacture and business on pharmaceutical products as sticking plaster, medicated oil and salveJapan

Manufacture PVC                                            France

Manufacture washing-machine, safety working clothing, footwear and semi-finished product       France

Manufacture jewellery from gold and silver with gem                          Thailand
                                                 mosquito
Manufacture mosquito exterminative incense, mosquito-repellent, mosquito washing bottle, electricMalaysia exhaling machine, rodent externinative drug, spray

Manufacture glue for cloth and paper, process finished cloth                     Korea

                                                    Swizerland
Manufacture and distribute nutrition flours, cereals, coffee, milk, spice, instant noodle, dissolvent tea, vegetal cream; check coffee quality

Manufacture aluminium piece, pipe, sheet, net and wire…                        Taiwan - Americe

Manufacture steel structures, wooden beam, building cover; construct industrial projects       Viet Nam - Malaysia

Manufacture stationeries and plate products                              Japan

Coat, press facial deck of plywood, board; process chair frame, bed bar, tubes for chemical goods cosmetics…
                                                 China

Manufacture precise patterns, paint plastic details                          Japan

Manufacture polymer, alkyl, polyester, gel and color plastic                     Australia

Building steel structures                                       Viet Nam - Ha Lan

Business and develop industrial zone infrastructure                          Viet nam

Manufacture steel pipes                                        Korea

Manufacture and assemble electronic circuit boards                          Japan

Manufacture transformers, core of spark coil and duplex antenna                    Taiwan

Manufacture medicines, agricultural drugs and seed                          Singapore

                                                 Taiwan
Manufacture parts and spare parts of automobile, motorbike and diesel; manufacture electric engine (from 0.1 to 25HP) and scales; manufacture aluminium goods

Manufacture agricultural foods, vegetable, high protein flour boät, fat acid, animal foods, aquatic foods; breed chicken…
                                                   America

Manufacture lock, electric switch, pattern components, motorbike and automobile parts         Korea

Manufacture medicines, nutritious manufactured article, cosmetics and health care products      America-Singapore-BVI

Manufacture mica and mica products                                  Taiwan

Manufacture washing-machine, fridge and parts …                            Japan

Manufacture and process clothes                                    Taiwan

Manufacture industrial and household paints                              Thailand

Manufacture industrial gas, health gas with high quality; design, process, assemble drain system, tank and equipments relating to providing gas for customers…
                                                  Japan

Manufacture thread and weave cloth                                  Taiwan

Manufacture panels, building steels and zinc                             Singapore

                                                Japan
Manufacture small engines used for electronic components installed in automobile and audio-visual equipments

Manufacture, assemble engines, control equipments in aviation and navigation             France

Manufacture chain used for industry and motorbike; process metal thermal treatment          Taiwan

Manufacture and reform pulling-frame, trailer, barrel and special tank                Taiwan

Manufacture products from PP, PE and HDPE                               Thailand

Manufacture fundamental and special liquid                              America

Manufacture high-class embroidering products for export                        Taiwan

Manufacture medicines, rent finished product warehouse                        VN-Korea

Process and provide cutting service of tole, steel; manufacture shape-steel and steel pipe      VN-Japan-Singapore

                                                   water tank
Manufacture bathing suit, swim cap, children toys from velvet and felt, children pants, footwear, hotGermany and soft float

Manufacture clothes                                          France

Manufacture elastic and belt                                     Malaysia

Manufacture fibre O.E and safety working glove                            Taiwan

Manufacture and process high-class cosmetics                             Thailand

Manufacture, assemble, maintain pressure tub, heat-exchanging equipment, steel pipe          Japan
Manufacture bag, wallet and garments                                 Taiwan

Automobile business                                         Viet Nam,

Manufacture electric meter with the standard IEC-521                         Thailand

Manufacture germ of PET bottle and high-quality PET bottle                      Singapore

Tire and tube                                            Taiwan

Manufacture high-class wooden products for interior decoration and office              Taiwan

                                                Taiwan
Manufacture and assemble gas compressor, air-dryer, gas tank, cold-agent compressor, golf-club and spare parts; rent warehouse, factory; advise technique; ma

Manufacture champagne and wine                                    VN-Russia- Ucraina

Manufacture children pants, shorts, jeans and garments                        China

Ice                                                 Viet Nam

                                                equipments; manufacture metal pattern
Manufacture metal-surrounded rubber, rubber and plastic components used for means of transport,Taiwan

Process silver and gold jewellery                                  France

Manufacture high-quality packaging                                  Japan

Manufacture ice                                           Viet Nam

Manufacture aluminium and color metal pieces                             Korea

Manufacture bodywork components of automobile, motorbike; exhaust pipes of automobile, motorbike; cover, box of electric and electronic products…
                                               Taiwan

Provide means of transport, transport goods, rent machinery                     Viet nam

Livestock, poultry, shrimp and fish foods; breeding and foods processing equipments from cattle, poultry and aquatic product…
                                                 Thailand

                                                 Korea
Manufacture water glue, solvent glue, degreasant, inner paint, chemicals used for footwear production

Manufacture mechanical components, spare parts for motorbike                     Thailand

Manufacture electric wires (excluding electric and information cable)                Taiwan

Design and manufacture printing board Flexo                             Malaysia

Manufacture PP bag and cloth                                     Thailand

Manufacture agricultural drug and seed                                Swizerland

Manufacture holding-net for foods                                  Malaysia

                                                  Thailand
Manufacture foods for shrimp; manufacture veterinary drug for aquatic product, materials for cattle foods, poultry, aquatic product; manufacture fertilizers

                                                 Taiwan
Manufacture electromagnetic wire surrounded by insulated paint, alloy copper wire, tin-plated copper wire, electric wire with plug

Manufacture fibres                                          Korea

Manufacture foods for shrimp                                     Thailand

Manufacture garments, cloth and thread                                Taiwan

Manufacture, assemble, process, provide services relating to lightings and lighting system…     Netherland

Manufacture PU-coated leathers for footwear                             Korea

Car park                                               Viet nam

Engineering processing factory                                    Viet nam

Assemble and business on automobile parts                              Viet Nam

                                                   Viet Nam

                                                   products
Trading nonferrous metal iron and steel, steel pipe,, trading motor vehicle, trade petroleum and its Viet Nam

Advise investing finance, environment; construct residential water supply projects; receive and deliver goods; rent engineering machine, workshop, office; plant ve
                                                  Viet Nam                                                    high-class cooking tools by aluminum, stainless steel, phonolit
Manufacture multi rice cooker, electric fan, electric stove, microwave oven, water filter, gas cooker, Korea

Manufacture protective box of control switch on motorbike                      Korea
                                                 malaysia
Manufacture polystyrene products, carton packaging with 3 creasy layers, plastic panels; design packagings

Manufacture synthetic plastic, phenol tube, standby board for electronic circuit board…     Taiwan

Manufacture zinc-coated tole                                   Viet nam

Construct infrastructure, residential area; rent land and warehouse               Viet nam

Manufacture liquid                                        America - Japan
                                                 Viet Nam
 Industrial voltaic and domestic buildings constructive and budget consultant service,
established. Construction of civil and industry project                Viet nam
                                                 America

Maintain, repair and advise machines...                             Malaysia


Supply maitain services, repair, assist and technology consultative for machines…        SingaporeManufacture digital camera, semi-finished circuit board (PWB), parts of digital camera      Japan


 Examine, design, build house for rent management, housing trade,, service urban area
lower layer, residential area techniques,.                      Viet Nam

 Huyndai automobile agent. Muscularis productive investment khí. trade, pavilion
accessary import-export, guarantee service, maintainned, automobile repair    Viet NamManufacture products from dry weed, mannufacture and assemble percolators            KoreaManufacture plstic products (ABS, PP, PE, HDOP, OPP, PC), manufacture Phenolic plastic, equipment for plating field, ….
                                               Korea Trade, pavilion mechanical vehicle import-export, automobile leased. Collecting and
wrecking used car                                  Viet Nam

Manufacture planking and wood-blocks from imported wood                     taiwan

 Afforest fruit-tree agriculture, short-day crops industrial plant. Service supplies
fertilizer, insecticide. Ranch crayfish pig, chicken, the duck, bet,. Support service
cultivate and ranched.                                Viet nam

Business, export, import cars and spare parts.                          Viet nam


 Manufacture pocket-books, handbags, belts, suitcases.                      Korea


Manufacture gold and jewellery from imported materials                      Malaysia

 Shipping and receiving and import-export cargo movement. Service maritime customs
urinous procedure emploied. Contruction of industrial civil project. Trade, building
meterial import-export                                Viet namManufacture green house construction, machine used for agricultural and forestry, equipments
and spare parts used for producing agricultural and forestry machine, products from metal uesd
for greenhouse construction (steel border, aliminium border…).                  taiwan

Treatment system of waste water, industrial waste and life waste.                Viet nam
Develop and business on industrial zone infrastructure                      VN-japan

Manufacture and assemble antenna, cable, start part of automobile air-conditioner         Japan

Process, assemble electromagnetic anti-interference parts, transformer, sound resonance parts… Japan-Singapore

Manufacture start-motor, generator, hooter, electric conducting-wire, electronic products for motorbike…
                                                  Japan

Manufacture ribbon for printer and typewriter; assemble read head for optical disc, microphone, headphones…
                                                  Japan

                                                  and waste treatment…
Refine chemical, material used for waste water treatment; provide services in terms of water waste Japan-Singapore

Manufacture garments                                       Japan

                                                 Japan
Manufacture, assemble plastic and metal products used for electric and electronic parts; manufacture parts for automobile and motorbike; manufacture plastic and

Manufacture plastic products, commemorative items, household appliances from plastic and metal Malaixia

Manufacture hats                                         Korea

Manufacture garments                                       Taiwan

Wash garments                                           Korea

Manufacture garments                                       Japan

Manufacture steel door and tube for ship; body, frame and cover of industrial machine       Korea

Manufacture inner glue used for garment and textile                        Korea

Manufacture pattern for metal and non-metal products, shoe parts, plastic parts for motor     British Virgin Island-Thaùi Lan

Weave products from polyester fibre                                Korea

Weave products from polyester fibre                                Korea

Manufacture heat-spread fan, motor for automobile and industrial machine             Korea

                                                  Korea
Manufacture aluminium sheet for stainless steel pan and pot, pen-case, metal case for office stationery, cold keeping tank

Manufacture garments                                       Korea

                                                Korea
Manufacture aluminium-coated tissue-paper, P/S ribbon (Polyester) used for telecommunication cable

Weave cloth                                            Korea

Manufacture printing ink                                     Korea

Manufacture bag from nylon, polyester, leather PU and leather PVC                 Korea

Manufacture cloth and lining                                   Korea

Manufacture industrial motor, zipper, belt, belt-lock…                      Korea

Manufacture inner glue acrylic                                  Korea

Manufacture peppercorn for export                                 Singapore

Manufacture metal pattern and products from metal pattern                     America

Manufacture, assemble gas charging and extracting machine, related equipments           Korea

Manufacture cattle and poultry foods & breeding foods for aquatic product             British Virgin Island

                                                   manufacture products from PVC, PE and ABS plastic
Manufacture foods from dry alga; manufacture cover of water filter, steel cover of multi rice cooker; Korea

Manufacture, process paint and solvent used for civil and industrial industry           Brunei

Manufacture plywood MFC (Melamine Faced Chipboard)                        Korea
Manufacture, process gudgeons, nail…; steely parts for automobile, motobike and household electric product
                                                 Ñaøi Loan

Manufacture metal patterns                                    Korea

Process products from poultry and poultry                             Austria

Manufacture candles                                        China

Manufacture products from weed                                  Korea
Manufacture hats                                          Korea

Manufacture products and semi-products of sport shoes                       Korea

Manufacture parts used for automobile and motobike                         Taiwan

Manufacture dining-tackle (knife, spoon, fork); packing and glazed urns              Korea

                                              Viet nam - spare
Manufacture and assemble small and gerneral purpose vans, small charabancs, Suzuki motobikes; parts and Japan parts used for automobile and motobike; supp

Manufacture Formalin 37%, Melamin glue, Phenol glue                        Korea

 Manufacture candles and related products                             America

Manufacture parts and spare parts used for automobile.                       Korea

â Manufacture rubber products used for manufacturing car industry                 Korea

Manufacture FBC (Flexible print circuit) electronic circuit boards                 Japan

Weave, embroider and print on garments                               Taiwan

Manufacture garments                                        Taiwan

 Build 110KV Transformer Station to supply electric for Loteco Industrial Zone           Viet nam

 Manufacture nylon packing, metal shine wheel                           Korea
                                               Korea
Manufacture spare parts and components used for car, motocycle; manufacture pan and press plastic
Manufacture galvanized pails                                    Taiwan
Manufacture screw of automobile and motorbike, hinge spare parts of automatic door, conveyor
                                                  Taiwan
belt and arch
Manufacture saddle of automobile and motorbike, buffer pad and wind-filter of motorbike, plastic
products for automobile and motorbike…
                                                  British Virgin Islands

Manufacture motorbike brake, automobile friction-bank and pressure casting products
                                                  TaiwanManufacture high-quality battery for motorbike, automobile and special batteries

                                                  Taiwan

Manufacture spare parts for automobile and motorbike; sport tools, power-saw parts, gas tank,
light pattern for automobile and motorbike…
                                                  Taiwan

Manufacture plastic and metal parts for automobile, motorbike, agricultural machine, washing-
machine, fishing net, electric and electronic products, two-wheeled vehicle...
                                                  Taiwan

Manufacture buffer parts for automobile, motorbike, bicycle, sport tools, official equipments,
pattern; mechanical processing
                                                  Taiwan


Manufacture reflecting mirror, electric whistle, IC wire coil…
                                                  Taiwan

Manufacture exhaust pipe and parts for motorbike and automobile; manufacture and assemble
lightings…
                                                  Taiwan
Manufacture electric spare parts and components for motorbike and automobile            Taiwan
Plate (copper, zinc …) parts of motorbike, machinery, electronic and household appliances    Taiwan
Manufacture tube and tire for bicycle, motorbike, agricultural machine and van         Taiwan-British Virgin Islands
Manufacture asphalt in terms of emulsion, asphalt brick; construct bridges and roads      Viet Nam-China
Design and assemble treatment system of waste water; process mechanical products…        Taiwan
Develop and business on industrial zone infrastructure                     Viet Nam

Manufacture spare parts for automobile and motorbike, electric and electronic products,
motorbike brakes
                                                Taiwan

Manufacture synthetic plastic, aluminium and copper, plastic spare parts for bicycle...
                                                Taiwan


Manufacture motorbike buffer
                                                Taiwan

Design, assemble system of wind-filter, air-conditioner, smoke treatment and industrial waste
water
                                                Taiwan
Paint metal parts                                        Taiwan
Manufacture pressure wash bottle (Aerosol), metal covers and packagings             Taiwan
Manufacture and process wooden interior decorative products                   Taiwan
Manufacture electric engines                                  Taiwan


Manufacture metal and plastic spare parts for automobile and motorbike, electric tools and
equipments, metal and plastic patterns, special vehicle for golf-court

                                                Taiwan-America


Manufacture metal and plastic spare parts for automobile and motorbike

                                                Taiwan
Manufacture and process garments                                Viet Nam-China
Manufacture electric spare parts for automobile and motorbike, engine for household electric
equipments
                                                Taiwan


Manufacture spare parts for automobile and motorbike, official equipments, metal parts for
wheelchair and metal parts used for industry
                                                Taiwan

Manufacture cooking items
                                                Korea


Manufacture metal spare parts for automobile and motorbike; manufacture electronic parts
                                                Taiwan

Manufacture and process spare parts for automobile and motorbike, spring used for industry
                                                Taiwan


Manufacture cooking items by aluminium and stainless steel

                                                Taiwan
Manufacture garments                                      Taiwan
Manufacture and process metal spare parts for automobile and motorbike; electric and electronic
parts; metal pattern
                                                  Taiwan
Manufacture safety working gloves                                  France
Manufacture electric wire for motorbike, mobilephone, electric wires…                Taiwan
Manufacture and assemble electric wire, electric parts for automobile and motorbike; electric
                                                  Samoa
wires
Manufacture electric spare parts, spark-plug lid, brake buffer for automobile and motorbike     Taiwan
Manufacture spare parts for automobile and motorbike                        Taiwan
Manufacture, process metal and plastic spare parts for motorbike, industrial paint, pattern for
                                                  Taiwan
metal products
Manufacture metal spring                                      Taiwan
Manufacture start motor, power-generation set for automobile and motorbike            Taiwan
Manufacture plastic products for automobile, motorbike, industry and household, pattern for metal
                                                 Brunei
and non-metal products
Manufacture and process oil-piston, spare parts for automobile and motorbike           Taiwan
Manufacture spare parts for automobile, motorbike and agricultural machine             Taiwan
Manufacture start motor, switch, flash-light for automobile and motorbike              Taiwan
Manufacture spare parts for automobile and motorbike; manufacture metal-knife            Taiwan
Manufacture wind-filter, petrol-filter, motor oil filter, petrol locking valve, spring valve…    Taiwan
Manufacture plastic parts for wheelchair, motorbike, van seat, power-saw, fridge and washing-
                                                  Taiwan
machine
Manufacture spare parts for automobile and motorbike; paint and plate products           Taiwan
Manufacture gas compressor, parts for automobile and motorbike, engine for grass-cutter       Taiwan
Manufacture synthetic materials covered with products' surface; construct waste treatment
                                                  Taiwan
projects; assemble waste treatment system…
Design, assemble, maintain, repair industrial equipments and machines                Taiwan
Plate and paint metal products                                   Taiwan
Manufacture spare parts for hygiene equipment, water valves, metal decompression valve, locks,
                                                  Taiwan
hinge, metal parts; assemble power and water system…
Manufacture cloth and leather gloves                                Taiwan
Manufacture plastic products for automobile and motorbike, household plastic goods and plastic
                                                  Taiwan
parts for electric product
Process cattle foods, aquatic product foods                             Korea
Manufacture packaging with high-loading capacity, plastic and textile products           Germany
Manufacture spare parts for bicycle, automobile and motorbike                    Taiwan
Manufacture fertilizer; environment treatment                            Viet Nam
Manufacture plastic products                                    Viet Nam
Manufacture metal and plastic parts for automobile and motorbike, lightings, household electric
                                                  Taiwan
equipments; manufacture pressure casting products from metal; plate metal and plastic products
Manufacture telecommunication equipments, electrical and mechanical appliances; high-
                                                  Viet Nam
technique design; air-conditioner…
Manufacture electronic spate parts, electronic products, household electric, infomatic, office
                                                  Viet Nam
equipment...
 Manufacture locks, contacts, spare parts for automobile and motobike; voltage stabilizer      Taiwan
Manufacture parts and spare parts used for automobile, motobike…                  Malaysia
Manufacture radiators, ventilating system, refrigerating system for automobile and motobike...   Taiwan
Manufacture offical equipment, electric equipment, PE machine and machine used for
                                                  Taiwan
machanical branch; construct, assemble civil and industrial electric system, water supply project
Manufacture household products, offical products, screws and electrical and machanical
                                                  Taiwan
appliances.
Manufacutre piano; repair and furbish up piano                           Taiwan
Manufacture speed indicators used for automobile, motobike; charges used for electric and
                                                  Taiwan
electronic products; mechanical camera.
 Manufacture garments                                        Taiwan
Manufacture electromotors and components for electromotors; dynamos and components for
                                                        America
dynamos
Manufacture patterns; process metal products                                  Taiwan
Manufacture parts and spare parts used for automobile, motobike                         Taiwan
Manufacture brakes and parts of brakes                                     Brunei-Taiwan
Manufacture patterns, wheelchairs; offical chairs and tables; parts of decorative lights;
                                                        Samoa
machanical products.
Manufacture parts and spare parts used for automobile, motobike; illuminators.                 Taiwan
Manufacture plate machanical products                                      Viet Nam
Manufacture metal casts by pressure casting                                   Taiwan
Manufacture oppidan service equipment, inside and outside interior lighting equipment,
                                                        Viet Nam
decorated, advertising, traffic signal. Manufacture, column instal taken in post and
 Manufacture metal, aluminium, plastic parts and spare parts used for automobile, motobike, and
                                                        Taiwan
bicycle, telecommunication equipment, electricity household products and electronics.
Manufacture metal parts and components used for automobile, motobike, washing- machine,
                                                        Taiwan
telecomunication equipment, household electric and electronic products.
Manufacture feed, mixed nutriment used for cattle, poultry and aquatic goods                  Taiwan
Manufacture parts and spare parts used for automobile, motobike, and bicycle.                  Brunei Darussalam
Manufacture metal and plastic parts and spare parts used for automobile, motobike and industrial
                                                        Japan - Taiwan
machine
Manufacture metal and plastic parts and spare parts used for automobile, motobike and
                                                        Taiwan
agricultural machine, washing-machine, printer, computer, telecommunication equipment, electric
Process heat treatmen, cut, sharpen, lathe, temper patterns, process heat treatmen equipment          Taiwan
Laminate nonferrous metal, manufacture, trade telecom cable, electricity cable, telecom and
                                                        Viet Nam
electricity spare parts, warehouse and factory for rent
Manufacture foutains ,plastic parts and spare parts used for automobile, motobike, plastic product
                                                        Malaixia
used for household and industry
 Manufacture electric parts, formatting patterns, machine for checking formatting pattern, pattern
                                                        Brunei Darussalam
machine.
Manufacture patterns and plastic parts and spare parts used for automobile and motobike, manufacture
                                                        Taiwan
plastic parts and spare parts used for electric, implement patterns repair service be used to produce related
Process steel sheet, hot-rolled steel processing and cold rolling, steely kinds processing was
                                                        Taiwan-Samoa
plated and get zinced by means of galvanolysis ( ES, EG, EL), processing is steely without rustManufacture wooden table and chair, wood frame covered with leather, wooden household from
                                                        Samoa
wooden legal importing
Pure water                                                   Viet Nam
Manufacture gym shoes                                              China
Manufacture and process inner cloth for gym shoes, cloth and towel, cloth labels…; stainless
                                                        Taiwan
steel products for interior decoration and household goods
Manufacture cattle, poultry and aquatic product foods; additive for cattle, poultry and aquatic
                                                        China
product foods; veterinary drug for aquatic product
Electric screw                                                 Viet Nam
Make up drug for gaining weight, veterinary drug and epidemic preventive vaccine for cattle,
                                                        Viet Nam - France
poultry; veterinary drug for aquatic product
Develop and business on industrial zone infrastructure                             Viet Nam
Construct civil and industrial projects; assemble civil and industrial electric system; assemble
                                                        Taiwan
industrial electric stove; construct traffic projects; plant verdure
Manufacture varnish used for surface protection, ink for electronic industry, some matters used
                                                        Viet Nam - Taiwan
for filling and caulking surface
Manufacture patterns for gym shoes and cutting-knife for footwear industry                   Bristish Virgin Island
Manufacture gym shoes, shoes semefinished product, pure water                          Bristish Virgin Island
Weave trade-marks                                                Taiwan
Manufacture industrial hoovers, garbage incinerator; manufacture hygiene chemical for steam
                                                        Taiwan
oven, material for water filter…
Manufacture steel structures, industrial equipments and machines; construct civil and industrial
                                                        Korea
projects
Process cattle foods and aquatic product foods                                 Viet Nam - Malaysia
Manufacture plastic and paper packagings; plastic glass, dish and bowl                     America
Manufacture footwear and semi-finished footwear                                 Bristish Virgin Island
Manufacture spare parts for automobile, motorbike and agricultural machine; aluminium-leaf        Taiwan
process victual ranched give addition to breeding to fat-stock, fowl, seafood and victual        Viet Nam
Manufacture steel products for equipments and machines in agriculture, industry, building and
                                                     Korea
shipping…
Manufacture helmet, spare parts for automobile, motorbike, agricultural machine and sport tools     Taiwan
Manufacture copper wire coated by varnish                                Korea
Manufacture pig-iron pipe and spare parts                                Taiwan
Manufacture precast concrete structure, process projects covering with asphalt; construct
                                                     Taiwan
industrial and civil projects; assemble, repair, maitain industrial machines and equipment,
 Manufacture parts used for automobile and motobike, ship.                        Korea
incubate                                                 Thailand
Manufacture metal and plastic parts and spare parts used for bicycle, motobike, automobile.       Taiwan
Manufacture well-water filters, treatment system of clean water used for industry…            Taiwan
Manufacture parts and spare parts used for automobile, motobike and dedicated vehicle.          Taiwan
Manufacture aluminium and aluminium alloy. Performing right to export and import             Taiwan
Process static paint                                           Taiwan
Manufacture cloth and tailor-made products (hanging, saddle-bag, drape…); dental equipment;
                                                     Taiwan
rent factory.
Manufacture labels                                            Taiwan
Process, assemble electric, supply water project, light, sanitary system, treatment system of
                                                     Taiwan
waste water, inner information system,air -conditioner system used for industry and civil project;
Manufacture valves                                            Bristish Virgin Island
Manufacture patterns and spare parts for automobile and motorbike                    Taiwan
Manufacture patterns and spare parts for bicycle, automobile and motorbike; health equipments;
                                                     Taiwan
interior decorative products
Manufacture insolated sheets used for structural industry; packing, nylon packing and parts used
                                                     America
for package.
Manufacture parts and spare parts used for automobile and motorbike, patterns, electric
                                                     Taiwan
equipments and machanical products
Overland transport of goods. Declare goods service and employ maritime customs and receive and deliver
                                                     Viet Nam
import-export goods (point action when there is enough of condition according to law's ordinance),
Manufacture spare parts used for automobile, motorbike and machanical equipment             Taiwan
Manufacture garments                                           Korea
Manufacture candles and candlesticks                                   Taiwan
Print label products, card, badge, logo on material, paper, plastic and leather; Embroider labels,
                                                     Samoa-Belize
badge and wire; weave labels, wire
Manufacture parts used for automobile and motorbike, patterns,                      Taiwan
Manufacture synthetic rubbers, sythetic rubber products used for car industry.              Taiwan
Manufacturing and trading garments, cloth, meterial                           Viet Nam

Manufacture drugs for cattle and aquatic products                            Viet Nam
Manufacture synthetic rubber products used for car industry.                       Taiwan
Manufacture piston used for automobile and motobike (not include the stage of plate).          Taiwan
Manufacture metal cooking items used for kitchen and dining-room                     Taiwan
Manufacture high voltage cabinet , depressurization voltage cabinet, control electric cabinet,
                                                     Taiwan
MCC cabinet, frequency control equipment, network control by motor, manufacture electric cable,
Corn ear seed is hybrid                                         Thailand

Microorganism fertilizer                                         Viet Nam

PP cloth, PE line, container packing, construct industrial and civil project               Viet Nam

                                                  Viet Nam
produce machining, steely house frame instal, Palan, crane, building construction, concrete centrifugal sluice production
                                                    Viet Nam

Manufacture and business refratory , building meterial                         Viet Nam

Manufacture cattle foods                                        Viet Nam
Manufacture spring, metal details configured is taken in industry                    Poland
Manufacture irons                                            Viet Nam
Develop and business on industrial zone infrastructure. Building civil, industry project, renting
                                                    Viet Nam
factory, trading scrap…
                                                    Viet Nam
Develop and business on industrial zone infrastructure                         Viet Nam

Manufacture wooden products, interior decorative                            Viet Nam
Manufacture shoes                                            British Virgin Islands

Develop and business on industrial zone infrastructure                         Viet Nam
Manufacture cattle foods, additive for cattle foods and aquatic product foods        China-British Virgin Islands
Manufacture and process high-grade wooden household products from sawn timbers, legal import
                                               British Virgin Islands
planks and another materials
Manufacture and process iron, zinc, bronze, plastic, poly, rattan, wooden interior wooden
                                               Taiwan
products and casting metal interior decorative products
Manufacture interior wooden products                             Taiwan
Manufacture and process shoes, sandal, building factory for rent                    China (Hong Kong)
Develop and business on industrial zone infrastructure                         Viet Nam
Manufacture products and metal part for motobike, computer and industry equipment            Taiwan
Manufacture cattle foods and aquatic product foods                           Korea
 combustion furnace production is industrial, technology conveyor work automatically (band belt, heat
retention system, product taxonomic system, handbag production line)                  Korea
process, manufacture wooden interior decorative products from legal wooden import, performing right to export and import
                                                 Australia
Manufacture knitter products and garments                                Korea
Develop and business on industrial zone infrastructure                         Viet Nam
Manufacture washing active elements LAS and SLS/SLES

Manufacture reflected light and quartz tile, enamelled tile, china products; construct civil and industrial projects

Store, deliver LPG, NH3, special gas…

Manufacture PVC

Manufacture NPK manures

Develop and business on industrial zone infrastructure
Manufacture and deliver lubricant, industrial grease; store, process, pack and deliver asphalts…

Manufacture glues and formalin used for wood, plastic, paper and leather processing industry

Manufacture household china products (excluding hygiene china), handicraft pottery, design paper on china products, refined soil

Supper phosphate

Manufacture elastic gloves

Manufacture unsaturated polyester glue, paints for metal and plastic materials

Manufacture chemicals for china industry

Extract gas

Extract, charge, store and business on gas

Warehouse keep chemical (except strong harmful chemical). Service for rent storehouse. Pouring solven organic

Manufacture cast of beton, stereotypic beton.

Hoarding, Put in the can , delivery liquescent gas (PLG), design, assemble, maintain systems of equipment used liquescent gas (LPG)

Manufacture enamelled tile,quartz tile, slick tile, dressed flange tile...

Manufacture Calcium Carbonate (CaCO3)

Hoarding,process, and delivery liquescent gas (LPG), amoniac gas (NH3)

Hoarding, mix, process and treat the legal chemical in Viet Nam
Business on industrial zone infrastructure

Business on power, water, housing and construction

Manufacture additive used for construction

Manufacture thread and cloth

Manufacture, assemble steel structure, tank and water container…

Manufacture china hygiene equipment and equipments used for bathroom

Manufacture footwear and spare parts

Manufacture automobile and motorbike tire

Design, manufacture, assemble petrochemical and chemical tank system, pipe and related equipments…

Manufacture copper wire, tin-coated wire, twisted wire, glaze-coated wire, electric and electronic wire

Manufacture metal pattern and mechanical parts used for electric and electronic parts, automobile and motorbike spare parts

Manufacture tents, canvas, sleeping bag, backpack, chair, table, stake, wooden outdoor household appliances

Manufacture bicycle, sports bicycle, engine bicycle, children bicycle, tricycle, bicycle spare parts and metal gardening tools

Pull thread, weave and dye cloth

Manufacture indoor appliances, health and sport tools by metal

Manufacture enamelled tile, fine arts brick with high quality

Cloth dying

Manufacture lights used for lighting and decoration

Manufacture and process paper-pipe for textile

Manufacture garments

Manufacture plastic spare parts for hygiene equipment

Manufacture special equipments used for enamelled tile, materials used for production of enamelled tile and china…
Manufacture static electricity paint flour

Manufacture leather and man-made leather products

Manufacture elastic string and materials for export clothes

Manufacture stainless steel bar and wire

Manufacture bag and suitcase

Manufacture steel structure, industrial equipment and machine, LCD glass

Manufacture gas tank; process and assemble gas compressor and gas supply system; repair and maintain related products

Dye thread; weave, dye and complete high-class cloth

Brick

Assemble machine and equipment

Process and pack pesticide

Manufacture gym shoes

Manufacture tent, tent-frame and accompanied parts

Manufacture cooking tools, family appliances from metal

Manufacture china and glass

Manufacture leather and PU

Manufacture, process official and household appliances from imported wood and forest wood

Manufacture zinc roll, zinc products, household and sporting product from imported materials

Manufacture zinc wire, steel wire, stainless steel wire, steel-coated wire and steel nail

Manufacture dry agricultural and aquatic products (excluding cotton, cloth), nutritious foods, fast-foods…; business on chemicals, NPL, goods used for food indus

Manufacture, process and assemble semi-finished and finished motor

Manufacture gear-box axle, gear axle, mechanical parts used for machinery, engine-used means and electric tools

Electric equipment

Industrial gas

Construction

Construct factory for rent

Manufacture packaging from plastic, wooden, paper and carton

Manufacture and process aluminium spare parts used for electric engine, industrial and civil motor

Manufacture enamelled tile

Manufacture metal parts used for automobile and motorbike, tools, pattern used for metal and non-metal products; product heat-treatment and plating

Manufacture footwear pattern, plastic parts used for footwear, garments, bag and label

Manufacture packagings from paper and paper powder, carton cask

Manufacture man-made granite and high-class tile

Manufacture and dye materials used for footwear

Manufacture stainless steel wire and special wire

Manufacture metal frame and parts used for wooden products

Manfacture stainless cool-rolling steel

Manufacture ventilating gates used for air-conditoner; parts and spare parts used for ventilating gates air-conditioner.

Construction, repairing, maintain and interior decoration civil and industrial projects. Trade in household appliances, interior decoration good, paints

Manufacture and trade tuy nen building brick, product from bake clay, decoration bricks, tiling bricks

Manufacture and trade tuy nen building brick, product from bake clay, decoration bricks, tiling bricks
Trading, exploit and transport laterite stone, gravel, industrial and construction materials

Manufacture products and semi-products of chemicals used for weaving, dyeing, dry-cleaning, wash, printing,treatment system of water,wood ,paper, plastic, leath

Manufacture plastic gloves

Manufacture spare parts used for pergamengous field

Manufacture abluents, frothy chemicals, softener and chemicals used for textile and dye industry

Manufacture furnitures…

Turbine and dynamo maintain service

Trading machines and equipment for industrial, agriculture, contrustion, electric household product, construc civil and industrial projects, mechamize

Manufacture boxes, bags to stow instrument; suitcases, handbags; tethers,neck-collars used for livestock

Manufacture parts and spare parts used for automobile and industrial machine; design and assemble roasters, heaters and insulated projects

Process, fix, surfaced print, paint on wooden products

Manufacture iron pieces from rolled tole and products from iron pieces

Manufacture products and parts by synthetic rubber used for textile industry

Construction civil and industrial projects, traffic, irrigation, hydroelectric, airport, wharf, The line projects into protransformer station. Urban and park technology infr

Manufacture products to surround electric wire and cable

Manufacture paper packaging and carton cover

Manufacture parts and spare parts of steel roller, lathe, heat treatment machine. Manufacture dinner set and kitchen utensils by stainless steel

Manufacture brass powder, tin powder, zinc powder, inox powder, tin brass powder, zinc brass powder, iron brass powder

Processing, manufacture and install fabric (include steps cut, curve, cover paint surface of metal)

Manufacture, process building decorate stone (granite, marble..)

Manufacture, process the plane stainless steel product

Manufacture the products (include components) from prefabricated metal to serve construction projects
Pull thread, weave and dye cloth

Manufacture net, wire, thread for fishing industry; assemble, process and repair enterprise's products; provide related services

Textile and dying

Manufacture and business on thread and cloth

Dye cloth for Vietnamese textile factories; process cloth for export, weave cloth; manufacture household cloth products

Business on industrial zone infrastructure

Manufacture skin-care products; make-up service

Fashion garment

Manufacture secondary chemicals for dying cloth and thread

Manufacture and assemble steel strength-resistant floor-panel and spare parts, metal pipe, factory, steel and concrete electric-post…

Dye thread, wire, net and cloth

Manufacture and process surface of metal structures used for industrial and civil production…

Manufacture string-steel with low-carbon content, steel-nail, barbed-wire; construct industrial and civil projects

Construct civil and industrial projects…

Design, construct civil and industrial projects; design and manufacture pipe, tank, gutter…

Manufacture household electric products and motorbike parts
Manufacture fresh concrete, hot-asphalt concrete, precast concrete structure; construct civil and industrial projects; design, manufacture and assemble air-conditi

Weave, dye and complete cloth and thread

Manufacture carbon steel wire, twisted-steel wire, steel chain, steel bar, brake cable and related parts

Manufacture plastic and metal labels stuck on goods

Manufacture audio-equipment, electric spare parts for electric guitar

Manufacture and dye thread, wire, net, cloth…

Mixing fresh concrete
Manufacture bricks to tile sidewalk not burn from cement, capacitor, concrete stake. Process
mechanics, making pattern to produce bricks used for tiling sidewalk, capacitor, concrete stake)

Mixing fresh concrete

Manufacture aluminium alloy

Manufacture stuff from cotton, cloth to make stock

Manufacture PU porous product

 Manufcture steel pieces and products from steel pieces

 Manufacture electric motors and electric fan
 Manufacture building materials (interior decoration by man-made stone, composite). Trade,
imports-exports machines, chemical (except harmful chemical), all of spare parts.
 Level premises. Construct civil and industrial project, irrigation traffic, water supply. Trade
building materials, water supply equipment at home, heat equipment and spare parts

Manufacture garment products

 Manufacture antipyretic tanks and parts used for antipyretic tanks
 Trading, imports-exports agricultural product, forest product, aquatic product, seafood, wardrobe,
bed, furniture, from legal wood importing)
 Designing, producing, trading ro-mooc, container, romooc, automobile container, truck
equipments. Prepairing, ro mooc , container, automobile for rent.
 Producing, trading, exporting and importing ashlar paving stone and fines art stone. Trading,
exporting and importing marchinery, equipment on contruction and stone field, Installing interior

 Weave cloth
Manufacture, trading steel, iron, nonferrous metals, construction cilvil and industrial projects.
Trading building materials, interior decoration, making, installing equipment on industrial,
Manufacture, making and installing steel house frame. Construction cilvil and industrial projects.
Trading building materials and interior decoration

Manufacture, weave, dye cloth

Manufacture mixed beton, column of beton, building materials and products from building materials, products from stone and ciment; rent machine for production

Manufacture pharmaceutical products according to standard GMP

Manufacture prefabricated building components
Manufacture musical instrument, sporting instrument, electronic part, civil electronic products,
pattern, manufacture parts of above products

Manufacture electronic part, civil electronic and related products
Manufacture weaving conveyor belt, label, fibre materials, thread materials, weaving products,
textile and lace products (except dyeing step)
Manufacture tower crane, industrial crane, crane kinds, conveyors belt, lifting and grinding
machine, steel structure.
Manufacture set of decelerating for tower crane, industrial crane, lifting machine and other related
accessories
Manufacture and assemble automobile engine, automobile spare part, under 3, 5 tonnes light
automobile and 6 through 9 seatings automobile
Manufacture lubricating oil kinds to process metal (cutting oil, hydraulic oil, oil clean metal, rust-
proof oil), producing system (conduit, pump, filtering, wipe) to conduct oil aeration solvent and
Manufacture and process specialized steel-iron products used in industry and construction ( H
steel, iron sheet, steel rod...)
Weave and dye polyester cloth and business on enterprise's products

Fibre and polyester fibre
Manufacture man-made fibre, polyester seed; weave, dye and process fibre….

Manufacture zipper and belt

Manufacture cattle, poultry and aquatic product foods; provide high-quality breed shrimp and fish; breeding services…

Manufacture paper flour, paper, paper materials

Manufacture fresh concrete, precast concrete structures; construct industrial projects,; provide some related services

Manufacture, store, mix, pack and deliver vegetable protection drug

Manufacture precast concrete structures; construct asphalt projects; assemble machines…

Manufacture precast concrete structures; construct asphalt projects; assemble machines…

Manufacture fresh concrete, hot-plastic concrete, precast concrete structures; construct civil and industrial projects

Process aquatic product and seafood; manufacture ice and pure ice

Design and construct civil and industrial projects; design, manufacture, process and assemble steel structure frame…; rent factory and office

Manufacture and process agricultural and forest products

Design, assemble and maintain pipe system, pipe heat-keeping system for machine, industrial equipment and industrial projects

Manufacture additive used for textile industry, glue used for wood and footwear industry, chemicals used for waste water treatment, catalyst used for construction

Manufacture fresh concrete, precast concrete structures; construct civil and industrial projects…

Manufacture soldering sticks

Manufacture and process leathers used for footwear and bag industry

Design and manufacture mechanical equipment for industrial projects; design and construct pipe system for civil and industrial projects…

Manufacture core-pipe and paper packaging

Manufacture core-pipe and paper packaging

Manufacture concrete and precast concrete structures

Manufacture and business on pharmaceutical product, extract herb, cosmetics and nutritious foods

Transport, repair and maintenance

Reprocess cotton, cloth and thread

Manufacture shoe soles

Manufacture bolt, screw…

Manufacture carton cover, packaging and some products from paper

Manufacture glue, secondary parts used footwear industry, interior decoration and household appliances

 Manufacture finished cloth and color thread
Manufacture, process, instal, maintains industrial and household battery equipments, salvage
luminaire products, charge light, set of voltaic persistence, water heater, industrial plastic product,
Manufacture and trade brick products, tile and other materials. Exploiting mineral: clay, brick, tile,
stone...
Manufacture footwear kinds, plastic products, rubber products. Trading industrial equipments and
machine, chemicals (exept chemicals perniciously), household appliances
Manufacture patterns

Manufacture golf balls and golf-clubs
Nhon Trach 3 park lower layer management, maintenance substructure buildings at Nhơn Trạch
3 park

 Manufacture leather from rudimentally processed dermal materials
 Manufacture Hydro metal staple, ferro alloy staple and other staple; Zirconium staple and high
technicality china staple used for china industry; aluminium taws.

Manufacture golf-balls, golf-clubs and spare parts used for golf; gym bags

Manufacture confection

Manufacture tubes and tires, regerative rubber, webbings...

 Manufacture products from molecular anime and patterns
 Manufacutre, assemble and process household electric and industrial equipments, automatic electric contacts

 Manufacture glue to paste brick, stone; caulk wall powder and septal door from PVC

 Manufacture packing, papers, nylon packing

Advise about invesment, declaring goods for tax and custom; deliver and receive portage by way and water inland

Manufacture gaments; raw materials used for dyeing industry; equipment, parts used for texlile industry; un-weave cloth.
Trading computer, telecommunication and electronic device, office, software and Web service

Foot- path paving-brick production, centrifugal sewer pipe trade,

Manufacture hot plastic concrete and civil construction

Manufacture plastic packing

 Manufacture chemicals used for treatment technology of waste water
Manufacture techniques energy-battery, battery-materials, semifinished product, set of charge
battery, processing spare part, device

Manufacture valve kinds, spare part to assemble secure key-valve kinds by inox and alloy special
Manufacture equipments and machine for steel production technology: shearer scrolled, plate cut
machine, laminating steell pile... Producting steel house frames

Manufacture weaving industry raw materials: insulated substance, softener
Manufacture and proessing, assembles plastic door, aluminum door, steel rod plastic door, glass
door, aluminum frame, interrior decoration, civil and industrial construction, traffic, infrastructure.
Building civil and industrial construction, installing civil and industrial electric system, water
supply, waste water treatment system, fire regulations
Manufacture medicine, veterinary medicine and aquicuture, healthy medicine, domestic, medical
instrument.

Manufacture steel structure for construction

Manufacture inox net and rope kinds

Manufacture steel structure and prefabrication steel house
Manufacture man-made leather

Develop and business on industrial zone infrastructure

Manufacture leather, man-made leather and cloth, textile and dying materials, synthetic plastic product

Manufacture PU, PU glue, synthetic plastic, plastic Alkvd, plastic Acrylic

Manufacture cloth

Manufacture electric and electronic equipments

Manufacture interrior products

Manufacture steel structure; construct household and industry project.

Manufacture cotton
Processing steel products

Manufacture thread and other kinds: spandex, nylon, polyester (except dyeing step)

Processing steel sheet

Produce welding materials and machine

Manufacture steel products (iron cable wire, steel bar, steel column, and steel concrete)

Manufacture car gear-box's details
 Develop and business on industrial zone infrastructure
 Manufacture, export, process gaments, zippers, elastic webbing, buttons, inner glue used for
clothes, offical products, industrial embroidery; purchase and sale, export extra raw materials
Manufacture and printing plastic packaging product, sticking plaster, office supplies. Trading
plastic materials and garment industrial materials. Warehouse for rent
Garment industry, weaving, embroidering, dyeing the cloth, trading garment industrial materials
and equipments. Delivering goods services. Warehouse for rent
Manufacture and trading industrial and agriculture equipments, machine, spare part, civil and
industrial construction, industrial maintaining-installing services
Manufacture shell of laptop, monitor, fridge, TV, DVD and product 's details. Procducing metal
spare part and shape

Manufacture garment products, process fabric kinds (except dyeing step)
Manufacture chair covered with leather (treated and imported leather) and chair covered with
fabric, tables, chairs, bed, cabinet, shelf form legal wood resouces
Manufacture rubber core kinds to serve for weaving industry and print (except rubber pus
processing step)
Manufacture plastic materials, plastic sheet, plane sheet, plastic bar, plastic pipe and plastic
product like flowerpot, picture frame, box
Manufacture corrugated iron, instrument interrupt and open electricity (Voltage stabilizer, fuse,
plug, switch) Instrument switch on and turn off and protect electrical circuit, (electric rơ le, lamp
Manufacture yarn, wood products. Improving weaving products, garment. Warehouse, office for
rent, infrastructure business construction.
Manufacture oil drum and steel barrel kinds. Producing and processing stainless steel, alloy
materials used to produce metal products
Develop and business on industrial zone infrastructure

Manufacture parts and spare parts for automobile and motorbike
Perform painting and galvanising parts and spare parts used for automobile, motobike; manufacture parts and spare parts used for automobile, motobike.

Manufacture gaments, shoes, knapsacks, handbags, toys; print, embroider on gaments.
Process wood

Enamelled tile

Manufacture wooden products for export

Manufacture wooden products for export

Plastic
Construction materials, building

Manufacture wooden household products for export

Manufacture wooden household products for export

Manufacture wooden household products for export

Manufacture wooden household products for export

Manufacture foods and fruit juices

Manufacture garments

Manufacture wooden household products for export

Manufacture garments

Manufacture woodworks for export

Manufacture woodworks for export

Process wood

Manufacture wooden household products for export
Manufacture paint, oil, paint and solvent additive

Process and wash garments

Press carton paper

Manufacture interior decorative products from wood

Process wood

Manufacture wooden products

Manufacture wooden products and components

Process wood

Manufacture wooden products and components, Poly and PU; construct apartment for workers

Manufacture parachute fabric, plastic pellicle and reprocessing PVC

Manufacture wooden products

Manufacture and process paint; iron and steel cutting

Manufacture wooden products

Fine arts stone, building inside and outside decorating constructions

Manufacture paints

Manufacture plastic seeds

Manufacture PVC plastic tapes used for tailoring industry; PVC

Processing final goods corpuscule coffee

Manufacture household wooden products

Manufacture furnitures
Processing, sawing and drying timber. Investment in infrastructures, warehouse...

 Manage infrastructure, supply infrastructure services in Tam Phuoc industrial zone.

Manufacture wooden products

Process wood

 Research and develop project, service of investnent advice

Manufacture metal interior products

Producing mechanical

 Manufacture electric, handicraft goods, office equipments, passenger transportation, trading,
importing-exporting ecletric equipments. Warehouse for rent

 Manufacture, fitting-up, trading Desjoyaux swimming pool. Building swimming pool according to
project, improving, managing, maintaining swimming pool. Investing civil and industrial
construction, resting resort, leisure center

Manufacture wooden household products for export

Buy,process coffee, cacao, cashew, and agrilcultural products

Manufacture, purchase and sale, export and import wooden products and machanical products

Manufacture dining-implement and cooking-implement (knife, spoon, fork…)

Manufacture conservation equipment and water filters; design, process, assemble and advise conservation system, supply water system, treatment system of wat

 Manufacture PP and PE

 Manufacture nursing bottles, teats; implement to absorb milk
 Breeding foods, reverse osmosis water, foods services, trading technologies foodstuff and soft
drink kinds. Industrial hygiene service, overland passenger transport
Manufacture packaging kinds, tined food packaging, can cover, bottle cover by metal used for
food-drink branch. Printing on packaging products, tined food packaging, can cover, bottle cover,
Manufacture carton packaging, plastic packaging. Printing on kinds of packaging. Trading label
and packaging
Manufacture candles

Manufacture cospuscular, foam, vorticular rubber and synthetic rubber

Manufacture pump used for industry
Manufacture brake connector kinds for vehicle, refrigerant machine pipe connector kinds

Manufacture garment, wood products ]and related products

Manufacture fibre
Manufacture aluminium can and aluminium can cover, metal packaging, plastic packaging (from
materials is plastic scrolled trough), paper packaging, printed on packaging products made by
company, metal bottle buttons.
Manufacture electronic spare part kinds, insutation materials, buffer materials kinds, packaging
material kinds
Manufacture telephone cables

Manufacture compound packaging pellicle, plastic sheet PET and related products
Business on industrial zone infrastructure

Manufacture jeanManufacture gloves from PVC

Manufacture copper wire, strength-resistant cable, telecommunication cable…

Manufacture and assemble transformer, electric generator, high and low voltage electric cabinet, high voltage electric station, lift, voltage stabilizer; manufacture e

Manufacture finished cloth

Manufacture and assemble equipments and machines in plastic industry
Manufacture metal container house, wooden house, plastic door...

Manufacture patterns, parts of pattern.

Manufacture garments

Manufacture saw and saw-blade

Weave, dye and terminate cloth

Manufacture leather productsWeld steel Plex and other steel products

Weave cloth

 Process agricultural products

Manufacture candles and candlesticks

Concrete pump machine
Manufacture electromotors, switches, pumps, transformers,compressors used for cryogenic industry; electric household products.

 Manufacture leather from rudimentally processed dermal materials; dermal products
Dyeing Weaving

Starching fibre
Manufacture lubricatory oil, coolish oil used for mechanical industry; chemicals used for industry.Importing-exporting production, business: fast food coffee, tea, and foodstuff
 Manufacture, trading: cable kinds, telecommunicate materials, photovision cable, copper wire.
 Design, manufacture equipment system that lighten by solar energy; design, manufacture parts
and electric and lighting equipment; process, repair lighting projects
 Manufacture, processing: machinery, equipment and accessories for industry-agriculture- fish-
breeding.Manufacture, assembled and corrected car kinds. Trading car and accessories kinds

Manufacture electric wire, average and low voltage electric cable, optical cable, telecomunication cable; materials used for production of electric wire, optical cable

 Manufacture plastic belt

Manufacture textile and dyeing products (textile, dye, print)Manufacture chemicals used for industryManufacture PU sole

Process coffee

Manufacture parts and spare parts used for electric industry; perform services of designing, assembly, repair, maintenance and advice about technology involved

 Manufacture synthetic Polyurethane, unweave cloth, and wallpapers

Manufacture chair, table and interior products

 Manufacture yarns
Manufacture,trading, importing-exporting plastic products, plastic materials for civil and industry.
Trading cable kinds, telecommunication stufts

Manufacture hollow capsule kinds

Manufacture cosmetic, products used for personal hygiene, household hygienic products, room-perfume,liquor that soften cloth, detergent

Manufacture taps, bath-equipment, locks, related parts and spare parts

Manufacture Polyurethane

 Manufacture PVC, XLPE, and PE
 Manufacture surface treatment substance, dyeing activating accessories, starching fabric
substanceManufacture office stationery, pupil instrument, plastic teaching aids, household plastic products

Manufacture, processing garment products

Manufacture fill wire and welding rodManufacture strong-box kinds and safety device for bank
 Manufacture product from prefabricated technologies, processing and rinse metal, providing
actions about architecture, technology-techniques consultant service, building civil and industrial
constructions

Printing on fabric kinds and products

Manufacture specialized glove kinds (health care glove, industrial glove, sports glove…)

 Manufacture battery kinds for electric products: calculator, telephone.
Manufacture kinds of acrylic resin corpuscule, plastic materials used for the prosess produce
plastic products, producing plastic products in household and industry, producing kinds of plastic
Rough-wrought, processing agriculture products such as coffee and cocoa, provide warehousing
service

Process and rough-wrought coffee
Building transformer station 110KV to supply electric for Long Thanh Park

Manufacture end product fabric kinds
Manufacture electronic spare part, household battery and automatic accessories
Manufacture and assemble digital technique lens and other electronic devices. Producing and
assemble lens kinds, metal accessories, synthetic plastic shape in digital technique camera.
Manufacture electric wire and cable, machines used for agricultaral field, air-conditioner system, plastic- atomizer system; aluminium door and aluminium septal fr
Investment, building lower layer park

Manufacture aloy steel, stainless steel and shape steel kindsManufacture packaging containned cement
Investment, building park lower layer structure
Investment, building park lower layer
Monosodium glutamate, starch, acid, alkalinity
Gym shoes
CAPITAL            TEL            FAX
 01
 46,072,890   061-3991007       061-3891251

100,000,000   061 - 3891190      061 - 3891189

110,000,000   061-3936669       061-3936668

 3,541,000   061 - 3892744/892536   061- 3992206

 14,500,000   061 - 3936770      061-3936774

 20,000,000   061-3936811-815     061-3936810

 32,900,000   061 - 3892321~322    061 - 892208

 35,000,000   061-3936073/074     061-3936287/075

 3,100,000   061-3892902       061-892906

 11,600,000   061-3936392/390/385   061-3936386

 20,500,000   061-3893246/08-8115768  08-8485307

 9,980,000   061-3936531/532     061-3936085

 2,853,000   061 - 3893635      061 - 893637

 3,600,000   061 - 3893867~6     061 - 893477

 5,600,000   061 - 3893786 / 787   061 - 893488

 6,356,148   061-3936671-675     061-936672

 19,900,000   061-3936178/179/174   061-3936180

 11,000,000   061-3991046/047/048   061-991018

 2,060,000   061-3991494       061-991496

 9,600,000   061-3991418/422     061-991423

 4,694,567   061-3936961/62/63    061-936964

  600,000   061-3991568-69      061-991570

 1,050,000   061-3991993       061-892987

    40,000  061-3936599       061-3936576

 30,057,092   061-3991801       061-991806

 2,298,000   061-3892955       061-3892957

 6,000,000

 7,000,000   061-3936760/58      061-991701

 7,015,000   061-3936224       061-3936072

 6,000,000   061-3891792       061-891921

 25,000,000   061-3892976       061-3892977

  400,000   061-3936186       061-3936185
 1,000,000  0613-936966      061-3936967

 1,000,000  061-3992250/251    061-992249

 2,216,990

 5,150,000  061-3936155      061-3936089

  570,000  061-3992722      061-992722

 39,500,000  061-3936493      061-3936348

 9,000,000  061-3993169      061-993157

 1,600,000  061-3936420      061-3936419

 1,750,000  061-3993268      061-3993269

  789,715  061-3993445/446/447  061-993448

 4,000,000

    -   061-3992102      061-992104

    -   061-3992374/375    061-3992377

    -

 1,100,000  061-3993923      061-3993924

 3,500,000  061-3936041/080/081  061-3936040

 2,000,000  061-3936181      061-3936398

 75,000,000  061-3936311      061-3936310

 2,000,000  061-3936272/273    061-3936275

 1,000,000  061-3936957      061-3936959

  833,000

 2,200,000

 3,000,000  061-3993987      061-993986

 2,170,000  061-3936055      061-3936056

 1,500,000  061-3936562      061-3936563

 3,000,000  061-3994330      061-994334

    -   0903424202

 7,000,000  061-3936345      061-3936350

  709,979  061-3936667      061-3936388

129,000,000  061-3936113      061-936112

 4,762,000  061-3936301/02    0613-3936300

 15,000,000  061-3992961      0613-3992972

 2,450,000  061-3936014/015    061-3936016

 2,300,000  061-3936021      061-936022

  874,700  061-3994782      0613-3994785

 5,000,000

 3,100,000  061-3994667/9     061-3994670

 1,695,824  061-3936801~03    061-3936800

 3,930,000  061-3936837/841    061-3936838

 4,000,000  061-3936458~459    061-936455

 3,800,000
  5,050,000  061-3936059-936060  061-936061

  5,000,000  08-8421247

  1,000,000

  9,000,000  061-3936440-542    061-3936441

  3,300,000  061-3936425      061-3936428

  3,000,000  061-3936380      061-3936381

  8,000,000  08-8245643

  4,257,100

  4,681,490  061-3936288      061-3936290

 14,848,000  061-3936574      061-3936575

 10,020,000

 13,000,000  061-3936461-464    061-3936465

  1,000,000

   300,000  061-3936521      061-3936530

 10,000,000  061-3936550      061-3936551

   440,000  061-3936496      061-3936498

   300,000

  5,000,000

  4,000,000

  2,025,000


  1,000,000

  6,500,000

 116,725,000  061-3936622      061-3936620

  1,000,000

  5,200,000

  7,011,000

  6,000,000

  1,000,000

   200,0001,154,677,495
  3,870,967  061-3836153/154    061-836162

  4,312,500  061-3836193/201/206  061-836231

   384,745  061-3836053      061-835165

  1,419,354  061-3836159      061-836166

   331,250  061-3836196      061-836323

   247,379  061-3836165/187    061-836444
 292,322  061-3892210/214      061-892209

 543,001  061-3836095        061-836972

 1,273,887  061-3836120        061-836308

 1,875,000  061-3836155/163      061-836418

 498,031  061-3836145        061-836025

    -   061-3836211        061-833235

18,116,129  061-3830935        061-830932

 2,437,500  061-3836642        061-836030

 1,006,138  061-3836116        061-835546

 396,759  061-3836236        061-836118

 393,750  061-3836825        061-836696

 544,828  061-3836068        061-836291

 293,750  061-3836013        061-836700

22,500,000  061-3836386/004/027/002  061-836250

 146,483  061-3836212/243/298    061-836298

 4,612,903  061-3836182        061-836466

 2,580,645  061-3836041/066      061-836305

 4,124,375  061-3836001/203      061-836285

    -   061-3931311/312      061-836842

 466,621

 712,500  061-3832724/931355    061-836091

 293,354  061-3836371/330/334    061-836194

 451,612  061-3836032/267      061-836616

 905,546  061-3836609        061-836070

 3,671,793  061-3836009        061-836009

 5,161,290  061-3836554        061-836108

 125,000  061 - 3836899       061-836250

 896,552  061 - 3836615       061-835035

 443,750  061-3836142        061-836326

 3,612,903  061-3836576        061-836950

 774,194  061-3836158/297      061-836297

 659,448  061-3836456/796      061-836620

 193,548  061-3836039        061-836174

 642,322  061-3836063/064      061-836845

10,125,000  061-3836199        061-836213

 990,322  061-3836151/271      061-836141

    -   061-3836200/209/531    061-836452

 849,687  061-3831290        061-831352

 7,804,739  061-3836022        061-836023

  28,645  061-3836107        061-836355

 2,506,000  061-3836074/270/740    061-833289
 1,587,586  061-3836326/333/197   061-836198

 193,548  061-3836264

       061-3836105/123/124   061-836123/105

       061-3836098       061-836098

 856,462  061-3835390       061-836774

    -   061-3835259/836115    061-836015

 4,807,468  061-3831611       061-835505/834747

 372,414  061-3892992

 859,310  061-3836160/310

 1,359,375  061 -3836106/497     061 - 836292

 509,677  061-3834733/08.8214829

  56,250  061-3836093

    -   061-3836243

    -

 645,161  0903832963/088474121   08-8474124

    -   061-3834586       061-834586

    -   061-3934303

    -   061-3836009       061-836009

    -

 129,032  061-3826475
    -   061-3836131       061-834832    -   061-3822258       061-823731


    -   061-3836242

    -

    -

65,255,495  061-3831289/384     061-831288

50,000,000  061-3836272/146     061-835075

 2,366,350  061-3836102/103     061-836125

10,000,000  061-3835770       061-836058

 2,300,000  061-3836150       061-836417

 7,551,850  061 - 3836167      061 - 836288

 2,436,420  061-3836401       061-836402

45,680,000  061-3836614       061-836698

 1,300,000  061-3834398       061-836338

 5,900,000  061 - 3836670      061 - 836817

20,000,000  061 - 3836502      061 - 836608
 1,411,681  061-3836663         061-836091

 3,000,000  061 - 3836223        061 - 836179

 2,333,000  08-8233014          08-8233011

  200,000  061-3834826         061-834828

  750,000  061-3832370         061-832551

 1,500,000  061-3831675         061-832546

 2,500,000  061-3836182         061-836466

    -   061-3836470         061-3992955

  600,000  061-3932475

  300,000  061-3933444/456       061-933399

  600,000  061-3933361/362       061-933360

  195,000  061-3933403         061-933401

 3,000,000  061-3933614/619

 3,000,000

  400,000

  295,950357,827,906
 21,444,240  061-3836361         061-836388

 4,420,000  061-3897129/102       061-897712

 4,170,355  061 - 3824358        061 - 824359

 52,667,500  061-3836044/836110      061-836132

 25,500,000  061 - 3936013/936030-31-32  061 - 936033

  800,000  061-3899427         061-899426

 11,000,000  061-3836245/248       061-836220

 6,000,000  061-3897705         061-836132

 6,004,662  061-3836324/325       061-836045

 14,220,000  061-3836003         061-836278

 3,127,500  061-3836304         061-836512

 1,100,751  061 - 3835331/5       061 - 834661

 5,500,000  061 - 3992951        061 - 836315

 2,361,680  061-3836365         061-836382

 20,000,000  061-3836582/580/579     061-836349

 61,500,000  061-3836421/431       061-836435/436

 25,000,000  061-3836280         061-836281

 1,062,576  061-3836446         061-836265

 8,600,000  061-3836378         061-836381

 5,628,325  061 - 3836339        061-836372

 1,650,000  061-3892142         061-892253

 3,480,000  061-3836627/739/820     061-991798
 10,000,000  061 - 3836449        061 - 836448

 1,250,000  061-3836392/393       061-836394

 75,454,600  08-8230839          08-8230830

 45,000,000  061-3836688         061-836552

 4,489,040  061 - 3836128/551      061 - 836299

 7,650,000  061 - 3836592 /593      061 - 836462

 5,000,000  061-3836477/478       061-836480

 24,800,000  061 - 3836515/516      061-836410

 11,650,000  061 -3 836503        061 - 836633

 11,613,500  061-3836661         061-836726

 18,469,720

 22,491,500  061-3833733         061-833734

198,818,719  061-3836563/565       061-836561/562

 15,000,000  061-3836567/599       061-836406

 6,700,000  061-3836770         061-3836570

 7,919,150  061-3836612         061-836613

 73,457,000  061 - 3836524        061 - 836521

 10,000,000  061-3836962         061-836961

 23,875,000  061-3992999         061-835088

 1,700,000  061-3836555         061-991006

 75,000,000  061 - 3836651        061 - 836658

 3,000,000  061 - 3836556/557/558    061 - 836559

 6,401,140  061-3836617/618       061-836073

 26,094,000  061-3836706         061-836710

198,040,000  061-3836671         061-836610

 3,560,000  061-3833040         061-833643

 69,884,160  061 - 3836711        061-836712

 3,400,000  061-3836703         061-836705

 6,000,000  061-3833168         061-833165

 10,286,540  061-3832911/833017/018/019  061-832912

 3,500,000  061-3836755/757       061-836664

 8,000,000  061-3992077         061-992088

 10,000,000  061-3836763         061-836764

 14,600,000  061-3834711         061-834713

 7,360,000  061 - 3833001        061-835135

 2,000,000  061-3996001/002/003     061-996004

 5,290,000  061-3834691         061-834696

 4,300,000  061-3833089         061-833090

 10,093,440  061 - 3832913        061 - 832914

 8,500,000  061-3836777         061-836784

 4,520,000  061-3836826         061-836829
 3,000,000  061-3832916       061-832915

 29,032,258  061-3891242       061-836621

 7,377,500  061-3836411       061-836575

 13,352,674  061-3892430       061-892448

 4,321,004

 5,800,000  061-3991901/904     061 - 991909

 11,585,750  061-3834566       061-834599

 10,000,000  061-3836176       061-836177

 2,000,000  061-3836102/171     061-836125

  125,000  061-3836978

 8,000,000  061 - 3836367      061 - 836366

  400,000  08- 8960760       08-8960762

 29,374,500  061 - 3835800      061 - 835585

    -

 2,700,000  061-3834432       061-834431

 4,000,000  061-3835788       061-835789

 2,322,580  061-3831615       061-835442

193,196,500  061 - 3836251      061 - 836086

 6,950,000  061-3835461       061-835463

 5,900,000  061-3835432       061-835433

 2,000,000  061 - 3835678      061- 835680

 1,400,000  061-3835661       061-835663

 2,140,000  061-3893345       061 - 893344

 9,000,000  061-3836718       061-836724

  800,000  061-3832742/833089    061-833090

 1,000,000  061-3834900

 3,000,000  061-3991051       061-991050

 2,500,000  061-3835145/832378/577  061-831558

 4,000,000  061-3835822/827     061-835828

 7,000,000  061-3991360/365     061-991368/369

 2,400,000  061-3991610       061-991618

 1,900,000  061-3832171/176     061-833319

    -   061-3813124       061-813951

  539,091  061-3813188       061-813008

  437,500  061-3891375

    -   061-3947698

  282,322  061-3891439       061-891353

  280,645  061-3991199       061-991199 9,650,000  061-3836729       061-836626

  193,000  061-3836962       061-836961
  1,500,000  061-3835661      061-835663

  3,000,000  061-3831919      061-831413

  2,903,225  061 - 3836019     061-836341

  2,062,500  061-3831615      061-836836

 19,000,000  061-3992077      061-992088
     -   061-3836144

   125,000  061-3992255
     -   061-3991880      061-991879

  3,000,000  061-3994216


   500,000  061-3834656      061-834665 37,000,000  061-3994252      061-994264  3,225,806  061-3834700


  2,062,500  061-3831615      061-932330  1,100,000  061-3836729      061-836626   800,000  061-3932619      061-932620
   258,064  061-3831615      061-836836

  1,300,000  061-3836532      061-836538
     -   061-3933008

     -   061-3932331      061-932330


   300,000


  2,000,000  061-8890410/8894409
   48,387  061-3934555      061-934556
   600,000

  3,125,0001,812,275,904
41,000,000  061-3891105      061-892030

 6,000,000  061 - 3892001 / 003  061 - 892004

20,814,460  061- 3891970/971/972  061 - 891973

23,000,000  061 -3 892225/226   061 - 892223

 3,150,000  061-3892145      061-892144

 3,700,000  061-3892219/222    061-892220

 1,300,000  061 - 3991021     061 - 991022

11,000,000  061 - 3991015     061-991060

 4,800,000  061-3892948/950    061-892947

 9,000,000  061-3991981/984    061-991937/985

 320,000  061-3892970      061-892973

 1,191,466  061-3991965/966    061-991968

 3,896,673  061-3992539      061-992540

 750,000  061-3992117      061-992118

 3,400,000  061-3992240      061-992239

 3,650,000  061-3992201/203    061-992205

12,000,000  061-3992552      061-992557

 6,756,024  061-3992580      061-992585

11,000,000  061-3993002/003    061-993005

 1,400,000  061-3993851/206    061-935890

 1,880,714  061-893500       061-893502

 1,458,690  061-3992996/997    061-992998

 507,400  061-3993274

 2,301,365  061-3993336      061-3993339

 3,000,000  061-3993340      061-993348

 6,596,863  061-3993369      061-993367

 2,025,000

 2,505,540  061-3993368

    -   061-3992124      061-992360

 1,500,000  061-3993575      061-993576

 600,000

 1,400,000  061-3993585      061-993590

 1,800,000  061-3992549      061-3993694

 2,400,000  061-3994164-8     061-994163

 1,250,000  061-3993436      061-993437

 2,000,000  061-3993888      061-993908

 1,200,000  061-3993690      061-3993691

 5,000,000  061-3994780

 2,000,000  061-3994198

 250,000  08-38980450
 3,000,000 061. 3291767/6     061-291766

 6,800,000  061-3892983     061-892986

 5,000,000  061-3291816/818   061-3291820

 8,500,000  061-3291718     061-994531

 64,500,000  061-3837319     061-838706

 14,400,000 061-3293478/9

 1,030,000  061-3291700     061-291702

  150,000  061-3993002

  706,688 061-3995390       061-3995391

 12,500,000  061-3889001     061-3889004

 4,000,000  061-3995678     061-3995681

 3,000,000  061-3892970/972   061-3291829

 1,765,397

  310,000
  800,000334,266,280 3,000,000  061-984137      061-984313

 4,000,000  061-983037      061-983268 1,904,030  061-983515/156    061-984517 6,000,000  061-983104 /105   061 - 984216
 1,000,000  061-983180/181    061-883188
 13,200,000  061-984182      061-984185 20,500,000  061-981708/3981709  061-982932 9,000,000  061-983381      061-981705
 1,200,000  061-983291      061-984410 4,099,500  061-983432/434    061-983435

 4,168,000  061 - 983236 /237  061 - 983473
 4,203,330  061-983948/981087   061-981688

30,000,000  061 - 983171/173   061- 983175

 5,000,000  061-983817      061-982696

 6,000,000  061-981387/388    061-981389

35,360,000  061-982039      061-982040
 4,500,000  061-981308      061-98130915,000,000  061-982374      061-982345 3,300,000  061-985381      061-982860
 1,200,000  061 - 982070/071   061 - 982069

 1,000,000  061-982166/167    061-982168

 3,300,000  061-982867      061-984313

 3,600,000  061-981738      061-981731

 3,000,000  061-982769      061-982767
15,000,000  061 - 981 689 / 690  061-982849
 5,000,000  061-983300      061-983960

 2,050,000  061-984215      061-983845


 1,500,000  061-981761/762    061-981760
 1,200,000  061-981851/852    061-981856


 1,000,000
 2,200,000  061-983112      061-983114 7,000,000  061-983991/92     061-983280
 1,000,000  061-983925/926    061-983923

 1,500,000  061-984173/177    061-984178
 2,000,000  061-983502        061-983503

 600,000  061-983955        061-983954

 600,000  061-984231/232      061-984233

 1,000,000  061-984234/235      061-984236

 1,200,000  061-983316/317      061-983318

 6,500,000  061-984142        061-984149

 3,000,000  061-984086/087      061-984088

 830,000  061-984670        061-984672

 3,350,000  061-984882/883/884/885  061-984886

 5,000,000  061-984575/576      061-984578

 5,000,000  061-984051/053      061-984050

 800,000  061-3671901/902     061-3671903

 1,800,000  061-3671211       061-3671213

 3,600,000  061-984257/258      061-984259

 4,000,000  061-984681/682      061-984683

 3,800,000  061-984678/679      061-984677

 1,500,000  061-984691        061-984690

15,000,000  061-981689/690      061-982894

 1,000,000  061-984800/801      061-984802

 1,000,000  061-984933        061-984932

 1,000,000  061-986517        061-986519

 300,000  061-3987766-7      061-3987769

 1,500,000  061-3671668/645     061-3671644

 2,000,000  061-985002        061-985001

 9,000,000  061-3985991       061-3985993

 2,158,113

 600,000

 1,375,000  08-7269723

    -   08-8552735

 2,000,000  061-3983104/105

    -

    -   061-982039

 900,000  061-3671826/827/828   061-3671829

 650,000  061-985933        061-985931

 900,000  061-3278666-9      061-3987689

 500,000  061-985439        061-3278528

 1,500,000  061-987198        061-987199

 500,000

 1,000,000  061-3988288       061-3988388

 1,100,000  061-3987712/713/714   061-3987715
 1,500,000

 1,000,000  061-3987685/686     061-3987684

 1,700,000  061-3278585/6      061-3278587

 1,200,000

 15,600,000  061-3984182/183     061-3984185

 1,000,000

    -   061-985458/459

 3,000,000  061-3278675       061-3278677

  322,580 903730809         08-410897

 5,000,000 061-278640/641      061-278639

 2,500,000 061-3278636        061-3278637

 3,000,000  061-3988158       061-3988159

 1,500,000 061-278569        061-278571

 2,000,000

 3,000,000

  606,000

 1,875,000 08-8395210

 3,000,000 061-3671028

 1,000,000

  200,000

 18,000,000
376,551,553 5,000,000  061-967688/690     061-967697

  507,266  061-968040/041     061-968038

 53,000,000  061 - 869872/873    061 - 869802/803

 30,000,000  061-968037/869501    061 - 869502

 23,000,000  061 - 869111      061 - 869110

  175,000  061 - 869033      061-869259

 4,500,000  061 - 869617/618    061 - 869819

 23,620,000  061-869436       061-869493

 3,000,000

 1,800,000  061-968039/042/869885  061-968043/401/967255

 4,600,000  061-869817/818/819   061-869886

 50,000,000  061 - 967171/172    061 - 967170

 3,500,000  061-869166/167     061-869168

 1,500,000  061-968093/094/095   061-968096

  600,000  08-8277903       08-8277904

 4,500,000  061-968175       061-968176

 1,600,000  061-968600       061-968602

 60,000,000  061-968793       061-968645
  700,000  061-968558

  250,000  061-968350/352    061-968352

 5,000,000  061-3968870-75    061-3968876

 1,000,000  061-968007      061-968006

 3,149,000  061-673748/749    061-673750

 4,735,000

  500,000

 1,265,331

    -   061-968189

 7,200,000  061-968968      061-968988

  300,000  061-968934/936    061-968937

 4,900,000  061-673588      061-673585

 3,000,000  061-673006/007/008  061-3673005

 2,500,000  061-673470      061-673472

 1,000,000

 3,000,000  061-3673695/97    061-3673698

 1,000,000

 1,750,000

 2,100,000

 1,000,000  061-673662      061-673661

 3,500,000  061-3674200/204   061-3674207

 3,000,000

  516,129  0903-700281

 1,500,000  061-673692      061-673694

 13,000,000

 2,000,000  061-3674766/768   061-3764769

 2,000,000

 2,200,000  061-3968968

 2,500,000

    -

    -   913717645
  750,000

  500,000

 1,500,000

 1,500,000
349,717,726 4,800,000

    -

 1,225,806

  232,258
    -

    -

  655,500

 1,160,000  243,750  0908080047 3,560,000
 11,877,314 15,000,000

 11,020,000


 26,020,000 4,500,000  061-3921919-21     061-3921915

 40,000,000  061-3923188       061-3922139

 2,000,000  061-3922213       061-3922211

120,000,000  061-3675085       061-3675084

190,000,000  061-3675146

 32,992,666  061-3924377       061-3924692

 1,000,000

 15,000,000  061-3923354

 2,000,000

  996,884

 1,200,000


409,689,550 3,950,625


 3,950,625 7,700,000  061-543653/652     061-543654

 66,166,667  061 - 841595 / 98    061- 841592

 52,600,000 061-543056        061-841670/671

110,000,000  08-8234730/061-841461  08-8234725/061-841460

 39,750,000  061 - 841149/150    061-841184

 16,149,890  061-841826
 45,100,000  08-8298610/612/615     08-8257603

 15,285,000  061-841411         061-841418

 40,000,000  061-542125/126       061-542129

  137,000  061-844406/841205     061-841207

 10,550,000  061-543759         061-543298

 10,000,000  061-543730         061-543731

 5,000,000  061-541099/100-102     061-541098

    -   061-542577         061-542578

    -

    -   090-3817189

 1,000,000

 7,261,000  061-841108/314       061-841042

 18,000,000  061-3541890        061-3541898

 8,203,260

 14,900,000  08-4101306/7        08-4101309

 4,000,000


471,802,817 18,690,000  061-3560475        061-3560477

 43,460,000  061-3848876/3549496/3560614 061-3549479

 6,650,000  061-3560700        061-3560699

 38,000,000  061-3560500-010      061-3560510

 26,800,000  061-3560870/871      061-3560851

 7,500,000  061-3569090        061-3569191

 6,000,000  061-3560967        061-3848569

 55,142,000  08-8242199         08-9100183

 2,000,000  061-3848497        061-3848497

 93,578,094

 2,000,000  061-3560687/633      061-3549147

  920,000  061-3560615        061-3560616

 11,810,000  061-3560625/626      061-3560627

 18,000,000  061 - 3560606/608     061-3560609

 5,000,000  061-3549528/537/3560131  061-3549535

 15,000,000  061-3560770/775      061-3560778/779

 2,300,000  061-3549591-594      061-3549590

 11,850,000  061-3560859        061-3560858

  970,000  061-3560898        061-3560900

 3,000,000  061-3560706-708      061-3560709

 1,500,000  061-3569158-159      061-3569160

 1,000,000  061-3560803        061-3549803
 4,000,000  061-3560730         061-3560740

 18,000,000  061-3560494         061-3560824

 4,000,000  061-3549385/386/3560832   061-3848942

 20,000,000  061-3560812         061-3560811

 3,600,000  061-549868/869/870      061-549714

  800,000  061-3512372/088406485    061-3512318

  800,000  061-3560047/048       061-3560049

 24,600,000  061-3560075-077       061-3848832/833090

   3,548  061-3848709/802       061-3560132/3560724-725

 12,500,000  061-3848755/540069      08-8201455

    -   08-8567327/061-3848805    08-8556158/061-3846623

 80,000,000  061-3549735/736       061-3549804

 1,000,000  061-3560190/412       061 - 3549719

 2,800,000  061-3560873         061-3560872

    -   061-560531

 2,903,225

 2,500,000  061-3540012         061-3540011

 1,000,000  061-3540131/132/3560238   061-3540133

 1,573,000  061-3540125/128/3560104   061-3540129

  387,097  061-3560107/108       061-3560106

 3,400,000  061-3540061/062/848728/758  061-3540063

 6,538,888  061-3560088/38        061-3560039

 1,000,000  061-3560475         061-3560477

    -   061-3549412         061-3849102

    -   0908265678

 1,000,000  061-3560091-95        061-3560091

 1,064,516  061-3560128/129       061-3560130

  387,096  061-3848191/3560428     061-3849102

 4,000,000  061-3549851-853       061-3549854

 2,400,000  061-3560188/189       061-3560187

 2,200,000  061-3560114/549743      061-3560116

 4,500,000

 1,380,000  061-3560076/077       061-3560087

 2,100,000  061-3560348/349       061-3560351

 1,420,000  061-3560228/328/329     061-3560229

 5,000,000  061-3560385/407-411     061-3560408

100,000,000  061-3560360/363       061-3560247

 15,500,000  061-3560458/461       061-3560461

  125,000  061-3560245         061-3560245

    -   061-3848802         061-3560132

    -   061-3848802         061-3560132
    -   061-3545300      061-3560132

 1,000,000  08-8480810      08-8480804

  800,000  061-3560421/422    061-3560423

  900,000

  750,000  061-3560902/903    061-3560904

 1,400,000  061-3560645-657    061-3560654

 1,800,000

  32,258  061-3848876

 1,800,000  061-3560641-645

 2,374,000

  800,000

 1,200,000  061-3569198      061-3569199

 1,000,000  061-3569126      061-3569129

    -   061-3560816      061-3560815

 3,000,000

 1,000,000

 3,000,000

 1,000,000  0918-319113

 6,230,530

 5,607,477

 2,500,000

 2,741,000


742,587,729477,134,598  061-3560344/343/338  061-3560335/336

 24,000,000  061-3560292/296    061-3560290

192,692,000

 58,000,000  061-3560270      061-560275

 23,700,000  061-3560177/419/420  061-3560556

 27,590,000  061-3560569-573    061-3560568

 9,000,000  061-3849078/3560575  061-3849079

 1,479,120  061-3549451/452/715  061-3549323

  500,000  061-3560053/054

 15,000,000  061-3521321/325    061-3521181

 3,500,000  061-3560892-894    061-3560895

 1,666,000  061-3848981/3560317  061-3848981

 6,000,000  061-3560200/840/881  061-3848874

 1,500,000  08-2175335      08-2602685

 1,500,000  061-3521245/3560219  061-3521244

 9,000,000  061-3560266/267    061-3560269
  1,290,000  061-3560631/632    061-3560630

 26,000,000  061-3560070-074    061-3560069/112

 20,000,000  061-3560399/376-379  061-3560378

  2,000,000  061-3560170-174    061-3560169

  1,920,000  061-3560278/279/323  061-3560320

  3,500,000  061-3560364/370-375  061-3560365/366

     -   061-3521329      061-3521328

   625,000  061-3560239

     -   061-3521075

   600,000

  6,500,000

  7,000,000  061-3560522      061-3560530

 15,000,000  061-3560497      061-3560498

  5,000,000

   322,580  061-3560217-18    061-3560216

   645,161  061-3521752/230

 20,000,000  061-3560751      061-3560750

  2,000,000

   387,096  0918-039067

   193,548  061-3560538/539

   322,580  0903-768386

  9,600,000  061-3560649-652    061-3560650

     -

     -

  5,000,000

 14,500,000

  5,000,000

  2,826,875

  2,400,000

  2,400,000

  2,000,000

  3,768,629

  1,448,300

 70,230,000

  4,000,000

  3,500,000


1,092,241,487 30,910,000  061-3560550-553    061-3848575

 147,860,000
691,219,000  061-3560050-052/141/3033010 061-3560311

 7,000,000  061-3560057-062       061-3848916

 10,000,000  061-3560028/286       061-3560548/287

  800,000  061-3549652/943

 1,200,000  061-3540070/071/016/3560586 061-3540016

  47,500  061-3560584/585       061-3549420

 6,000,000  061-3549723/560589-592   061-3549726

 1,000,000  061-3560120         061-3560119

 2,000,000  061-3549727/728       061-3549729

 2,000,000  061-3560065/067       061-3560068

 1,200,000  061-3560080/582/583     08-8632881/061-3560024

    -

  300,000  061-3560083         061-3560082

  800,000  061-3560544/545       061-3560546

 5,000,000  061-3560041/042       061-3560043

 8,500,000  061-3560097/100       061-3560096

 3,500,000  061-3560146/147       061-3560145

  200,000  08-8983021

 4,090,000  061-3560226/227       061-3560225

 1,500,000  061-3560212         061-3560213

 1,612,903                0
       061-3540091/092/093/560330/33361-3540099

 7,532,580  061-3560202-206       061-3560203

    -

  700,000  061-3560260/261/262     061-3560259

 1,200,000  061-3560367         061-3560366

 85,000,000  061-3560518-521       061-3560516

 21,000,000  061-3560198/445-454     061-3560197

 1,000,000  061-3560388/389       061-3560387

 42,000,000  061-3560255/256       061-3560257

    -

    -   061-3560416-418       061-3560417

  562,500  0903-888743

 2,500,000  061-3560462-466

 10,000,000  061-3560427         061-3560428

 65,470,000

 10,000,000  061-3560948         061-3560883

 4,900,000

 7,000,000  061-3569111         061-3569024

 3,000,000

 36,000,000  061-3560910-912       061-3560914

 1,200,000  061-3560711/397
   500,000  061-3560843/845

  3,500,000  061-3560988/989

 11,800,000

   50,000  061-3560067    061-3560044

 12,000,000  061-3569116    061-3560878

     -   061-3560413-415

     -   061-3560474

     -   0903-734919    089-570643

  3,000,000  061-3560761-763

  2,000,000  061-3215556

 25,000,000  061-3569120    061-3569121

 10,500,000

  5,000,000

   500,000

  4,175,000

  7,000,000

 18,000,000

   100,000

  2,830,000

 11,000,000


1,342,759,483  4,000,000  061-3560160-163  061-3560159

 12,900,000  08-9312660    08-9312705

  1,750,000  061-3560440-442  061-3560443

  3,000,000  061-3560236    061-3560237

  5,000,000

  2,200,000

  2,200,000  061-3569033    061-3569034

  1,000,000  061-3560468    061-3560467

 39,500,000

 10,000,000

 37,806,000

 13,800,000

 13,000,000

  2,200,000

 15,000,000


 163,356,000
11,800,000  061-3560486/489     061-3560490

 6,250,000  08-8534220/061-3560593

 625,000  0903-840449

    -

 750,000

 3,200,000

 1,350,000

 200,000

 2,170,720

 2,000,000

 600,000

 3,125,000  0919-277155

 6,502,236


38,572,956    -   08-8459375        08-8459375

 646,000

 200,000  061-3527945       061-3527946

 1,000,000


 1,846,000 1,830,962  061-512111        061-512110

 3,750,000  061-511425/577      061-511064

 4,800,000

 4,800,000

 2,240,775  08-8452195        08-8243822

 717,767  061-511479        061-512377

10,000,000  061-512451/452      061-512453

21,000,000  061-511568        061-511566

 3,000,000  061-512459-464      061-512460

 2,000,000  061-511879/877      061-511876

11,000,000  061-511138        061-512498

 1,500,000  061-512272/270      061-512274

 5,000,000  061-511065/066      061-511070

 5,930,000  061-511866/867      061-511868

 9,000,000  061-511416/417      061-512980

 2,000,000

 340,000  061-512470        061-512471

 480,000
 1,200,000  061-512777-779  061-512780

 1,905,000  061-512570    061-512474

 312,500  061-512489/488  061-512487

 7,000,000  061-512651/653  061-512654

 532,120  061-512752    061-512524

 1,702,000  061-512543    061-512544

27,600,000  061-512831/833  061-512829

    -   08-9911959

15,000,000  061-512807-809  061-512590

 5,400,030  061-512575    061-512775

11,000,000  061-512767    061-512765

    -   08-9973461    08-8422911

 8,000,000

 187,500  061-280288    061-280289

 6,424,900  061-513336    061-513339

12,000,000  061-513018    061-513021

 1,050,000  061-511888/699  061-511668

 2,931,604  0903-426331

 4,800,000  061-512865    061-512863

 5,300,000  061-280200/201  061-280202

 125,000  061-512924

12,030,000  061-512479    061-512479

 3,055,410

 170,867  061-512834    061-512597

 1,000,000

 3,000,000  061-512669    061-512670

 333,333  061-512542


       061-511179    061-512077/005
 937,500


       0913-924668
 2,500,000

    -   061-512880-882  061-512889

 1,506,835  061-280220    061-280178

 375,000  061-931106    061-834764

 1,000,000  061-513055    061-513056

 1,000,000

 520,000  061-513193    061-513194

 1,500,000  08-5127317    08-5106230

    -   08-8448439

 5,000,000

    -   0909-614597
  300,000  061-513312      061-513314

  300,000

 1,000,000

 1,691,421

  225,350

 1,250,000 5,472,500

  150,000  061-3281913     061-3281914246,178,374
       061-830937      061-830933
 2,258,065

 2,535,000  061-514037/038    061-514039


       061-512495      061-512499

 40,840,000

 12,000,000  061-514011      061-514012


       061-514022      061-514023
 12,000,000

 20,000,000  061-514035      061-514036

 4,000,000  061-514080/081/082  061-514083

 39,000,000  061-514050      061-514051

  400,000  08-9812878      08-9812879

 1,000,000  061-514088      061-514090

 2,850,000

 10,000,000

 7,000,000

 1,500,000
       061-3514141     061-3514144
 1,650,000

       061-514065
 4,560,000

 8,500,000  061-514072-076    061-514077

 1,450,000  061-514093

 2,350,000  061-3514103-106   061-3514107

 1,000,000  08-8889313      08-7307916


       061-3514108     061-3514110
 4,000,000

 2,200,000  061-892142      061-892253
 636,943  903-929694

 2,500,000  061-514016     061-514018
 3,000,000


       061-836554     061-836108
12,500,000  08-5122931

 7,500,000  061-3514194-99   061-3514199

 500,000  08-8368146     08-8367196 3,248,408

38,926,000

 1,500,000  061-514048     061-514049

25,000,000  061-3514162/88   061-3514160
 1,000,000    -   08-8731299     08-7731059

 3,500,000

 6,000,000  061-3514136     061-3514138

 9,677,000

 450,000

 2,800,000

 3,125,000  0913-765749

30,700,000

 5,000,000

 3,000,000

 4,500,000

 5,000,000

 900,000 9,375,000

 1,000,000  061-3514190/91/92  061-3514189

 9,000,000 2,000,000
 16,000,000

 8,000,000

 5,000,000

  980,000

 1,000,000

 1,800,000

 4,900,000
 1,771,783

 1,000,000

 6,000,000

 43,000,000


462,883,199 28,000,000
 6,773,534  08-5398728   08-7224859

 45,000,000 1,050,000


 80,823,534
 17,843,536


 17,843,536
 34,000,000


 34,000,000
438,819,416  061 - 825111  061-825137
 95,000,000  061-3955220  061-3954224


533,819,416
BAÛNG KEÂ DÖÏ AÙN TRONG 24 KCN - ÑEÁN NGAØY 06/11/2007
(caáp pheùp Wang Long, Loäc Khang, bao bì haûi phoøng, ñieàu chænh Pro-concept, ñaêng kyù laïi Tongkook)


STT     SGP      NGAØY      SDKL    NGAØY            TEÂN DÖÏ AÙN
A                                             B


                                 KCN HOÁ NAI:
  1      1062/GP  01/12/1994               Coâng ty TNHH Thaùi Phöôùc
  2      1069/GP  09/12/1994               Cty HH OÁc vít Laâm Vieãn
  3      1070/GP  09/12/1994               Cty HHCN Vieät Chin
  4      1071/GP  09/12/1994  472023000076 13/02/2007 Cty TNHH Vision
  5 1896/GPÑC2-KCN-VS  05/04/2002               Chi nhaùnh Cty HHCN Aéc quy GS Vieät Nam (tröôùc laø Ztong Yee)
  6      1073/GP  09/12/1994               Cty HH Ñaàu tö See Well
  7      1074/GP  09/12/1994  472023000194 18/07/2007 Cty HHCN Chính xaùc Vieät Nam
  8      1075/GP  09/12/1994               Cty HHCN Kaifa-Vieät Nam
  9      1076/GP  09/12/1994               Cty HH K-Source Vieät Nam
 10       1077/GP  09/12/1994  472043000114 17/04/2007  Cty HHCN Broad Bright
 11       1087/GP  17/12/1994               Cty HH Ñieän cô Shih Lin-Vieät Nam
12    1451/GP  23/12/1995               Cty HHCN Vietshuenn
13    1873/GP  03/04/1997  472023000074 12/02/2007 Cty Cao su Kenda (Việt Nam)
14    2001/GP  24/10/1997               Cty TNHH Vina Bitumuls
15    07/GP-ÑN 20/11/1997                Cty Coâng trình xöû lyù moâi tröôøng Chiline (Vieät Nam)
16   4703000243 23/05/2005                Cty Coå phaàn KCN Hoá Nai
17  31/GP-KCN-ÑN 05/08/1999                Cty HHCN Ñuùc Chính xaùc Vieät Nam
18  32/GP-KCN-ÑN 13/08/1999                Cty Tuico
19  39/GP-KCN-ÑN 24/01/2000   472023000189 16/07/2007 Cty HHCN Chính Long Vieät Nam
20  35/GP-KCN-ÑN 08/11/1999                Cty TNHH Golden Flag Vieät Nam
21  40/GP-KCN-ÑN 06/03/2000                Cty HHSX Gia coâng Vieät Nhaát
22  51/GP-KCN-ÑN 29/08/2000                Coâng ty TNHH Infinity
23  56/GP-KCN-ÑN 18/10/2000                Cty TNHH Vieät Hoaèng
24  64/GP-KCN-ÑN 27/12/2000                Cty TNHH Ñieän cô Chen Ho
25  69/GP-KCN-ÑN 19/01/2001   472023000071 08/02/2007 Cty Ñuùc chính xaùc C.Q.S. May's
26  72/GP-KCN-ÑN 13/02/2001  472023000090 05/03/2007 Cty TNHH Coâng nghieäp Eagle
27  73/GP-KCN-ÑN 14/02/2001               Cty TNHH may maëc Mc Call Vieät Nam
28  82/GP-KCN-ÑN 12/06/2001               Cty HH Ñieän Thuïy Thaùi Vieät Nam
29  85/GP-KCN-ÑN 07/08/2001               Cty HHCN Baûo Vieät
30  86/GP-KCN-ÑN 07/08/2001               Cty TNHH Young Kwang Vina (chuaån bò ruùt, không thấy)
31  95/GP-KCN-ÑN 24/10/2001  472023000058 29/01/2007 Cty HH KHKT Zoeng Chang Vieät Nam
32  96/GP-KCN-ÑN 01/11/2001               Cty HHCN Geo-Gear
33  103/GP-KCN-ÑN 30/11/2001  472023000198 20/07/2007 Cty TNHH Lunji Vina
34  106/GP-KCN-ÑN 27/12/2001              Cty TNHH Vieät Nam Unionlite
35  108/GP-KCN-ÑN 14/01/2002              Cty HHCN First Metal Vieät Nam
36  115/GP-KCN-ÑN 06/02/2002              Xí nghieäp Rostaing Technic
37  120/GP-KCN-ÑN 18/03/2002              Cty TNHH Daây vaø caùp ñieän Yuh Cheng Vieät Nam
38  121/GP-KCN-ÑN 18/03/2002              Cty TNHH Ñieän vaø ñieän töû Yow Guan
39  122/GP-KCN-ÑN 28/03/2002  472023000029 11/12/2006 Cty TNHH Yuoyi Vieät Nam
40  124/GP-KCN-ÑN 12/04/2002              Cty HH Tín Duõng
41  126/GP-KCN-ÑN 02/05/2002              Cty HHCN Chính xaùc Golden Era
42  130/GP-KCN-ÑN 23/05/2002  472023000181 04/07/2007 Cty HHCN Loø xo Baùt Ñöùc
43  131/GP-KCN-ÑN 30/05/2002              Cty TNHH Coå phaàn Ñieän cô Thuïy Laâm Vieät Nam
44  132/GP-KCN-ÑN 31/05/2002  472043000185 10/07/2007 Cty HHCN Chin Lan Shing Rubber Vieät Nam
45  133/GP-KCN-ÑN 11/06/2002              Cty TNHH Yang Ching Enterprise (Vieät Nam)
46  150/GP-KCN-ÑN 30/08/2002              Cty HH (Vieät Nam) Cô ñieän Asia
47  160/GP-KCN-ÑN 21/10/2002  472043000141 22/05/2007 Cty HH Ñieän cô Luïc Nhaân
48  161/GP-KCN-ÑN 21/10/2002              Cty HHCN Hoàng Ñaït
49  183/GP-KCN-ÑN 11/12/2002              Cty HH Sentec Vieät Nam
50  187/GP-KCN-ÑN 19/12/2002              Cty HHCN Nhöïa Leader
51  196/GP-KCN-ÑN 24/01/2003              Cty HHCN Vieät Ñaøi (ñang laøm thuû tuïc giaûi theå)
52  198/GP-KCN-ÑN 27/01/2003  472043000065 06/02/2007 Cty HHCN CQS
53  201/Gp-KCN-ÑN 25/02/2003  472023000070 09/02/2007 Cty TNHH Coâng nghieäp Cica
54  208/GP-KCN-ÑN 26/03/2003  472023000072 12/02/2007 Cty TNHH Thöïc nghieäp Ñaït Kieán
55  225/GP-KCN-ÑN 07/07/2003              Cty HHSX Gia coâng Vieät Saùng
56  228/GP-KCN-ÑN 23/07/2003              Cty TNHH Coâng trình Han Chi
57  244/GP-KCN-ÑN 31/10/2003  472043000191 17/07/2007 Cty TNHH Coâng nghieäp Ho-Hsiang
58  257/GP-KCN-ÑN 30/12/2003  472033000019 20/11/2006 Cty TNHH Coâng nghieäp Ñaïi Lieân
59  264/GP-KCN-ÑN 07/01/2004  472043000073 12/02/2007 Cty TNHH Sunjin Vina
60  267/GP-KCN-ÑN 27/01/2004              Cty TNHH Storsack Vieät Nam
61  274/GP-KCN-ÑN 12/03/2004              Cty HHCN Crest Top Vieät Nam
62   47211000026 29/11/2006              Cty CP coâng ngheä An Sinh
63   4103000339 21/03/2001              Chi nhaùnh Cty coå phaàn nhöïa 04
64  297/GP-KCN-ÑN 22/06/2004              Cty HHCN SunShine (tröôùc laø Tonk Wheel)
65   4714000006 04/05/2004              Chi nhaùnh Cty TNHH moät thaønh vieân Ñieän töû Bình Hoøa
66   4713000139 08/07/2004              Chi nhaùnh Cty Coå phaàn TM-DV Bình Minh (trong khuoân vieân Bình Hoøa)
67  323/GP-KCN-ÑN 04/10/2004              Cty TNHH Chiau Hung (Vieät Nam)
68  326/GP-KCN-ÑN 14/10/2004  472043000133 10/05/2007 Cty TNHH Shicosun Vieät Nam (thueâ NX ngoaøi KCN)
69  332/GP-KCN-ÑN 01/12/2004  472023000135 15/05/2007 Cty HHCN Kao Minh
70  347/GP-KCN-ÑN 14/01/2005  472023000055 17/01/2007 Cty TNHH Leadtek
71  350/GP-KCN-ÑN 26/01/2005  472043000164 14/06/2007 Cty TNHH Saûn xuaát kim loaïi Yu Cheng
72  361/GP-KCN-ÑN 02/03/2005              Cty TNHH Action Trading
73  372/GP-KCN-ÑN 08/04/2005              Cty HH Ñieän cô Tröôøng Vinh (thueâ xöôûng cuûa Luïc Nhaân)
74  373/GP-KCN-ÑN 11/04/2005              Cty TNHH May Pie Rich
75  379/GP-KCN-ÑN 22/04/2005              Cty TNHH Tam Höng
76  386/GP-KCN-ÑN 06/05/2005  472023000282 31/10/2007 Cty TNHH Sanlife
77  389/GP-KCN-ÑN 19/05/2005              Cty TNHH Chin Chang
78  393/GP-KCN-ÑN 08/06/2005              Cty TNHH Coâng nghieäp Yng Tay Vieät Nam
79  410/GP-KCN-ÑN 02/08/2005  472043000024 28/11/2006 Cty TNHH Ken Fon
80  426/GP-KCN-ÑN 20/10/2005              Cty HHCN Chin Sheng Vieät Nam
81   4712000590 16/04/2003              Xöôûng xi maï Thieän Myõ-Ñoàng Nai
82  428/GP-KCN-ÑN 09/11/2005  472023000094 20/03/2007 Cty TNHH Coâng nghieäp Master (tröôùc laø Ming Tsang)
83   4704000060 30/08/2005              Cty TNHH Moät Thaønh vieân Caáu kieän theùp- Thieát bò ñoâ thò
84  444/GP-KCN-ÑN 27/01/2006  472023000213 14/08/2007 Cty HH Kyõ thuaät Great Vieät Nam
85  445/GP-KCN-ÑN 27/01/2006              Cty HH Kyõ thuaät Axis Star Vieät Nam


   390/GP-KCN-ÑN 30/05/2005               Cty TNHH Farmtech (Vieät Nam)

86
87  473/GP-KCN-ÑN 08/06/2006              Cty TNHH Jaan-E (cho Cty Hyû Löïc thueâ VPÑD)
88  476/GP-KCN-ÑN 19/06/2006  472023000171 26/06/2007 Cty TNHH Okura
89  481/GP-KCN-ÑN 28/06/2006              Cty xe theå thao Vpic
90  472023000046 29/12/2006              Cty TNHH Zheng Zhan
91   4703000326 01/07/2006              Cty CP Vónh Ñaïi
92  472023000075 12/02/2007              Cty TNHH Roto Vieät Nam
93   472043000103 26/03/2007               Cty TNHH MTV coâng nghieäp Tsung-Chen (Vieät Nam)
94   472043000226 06/09/2007               Cty TNHH Lieân Töôøng
95   472033000247 24/09/2007               Cty CP kim loaïi CSGT Vieät Nam

95                                  COÄNG - KCN HOÁ NAI

                              KCN SOÂNG MAÂY:
1  623/GP-KCN-ÑN 15/06/1993   472043000205 31/07/2007 Cty TNHH ñoà gia duïng Ngoïc Sinh (VN)
2       2929 24/03/1994               Cty TNHH Baûo Khang
3      949/GP  13/08/1994               Cty HH Saûn xuaát giaày Ñoàng Nai Vieät Vinh
4  86/GCNÑC9-BKH 25/08/2006                Cty HH Ñoàng Nai Bochang Quoác teá (do Botron saùt nhaäp vaøo Bochang)
5     1219/GP  29/04/1995               Cty TNHH Dinh döôõng AÙ Chaâu (VN)
6      607/GP  30/06/1995               Cty TNHH Long Vaân
7     1970/GP  18/08/1997               Cty LD Virbac Vieät Nam
8        269 07/04/1998               Cty Lieân doanh Phaùt trieån KCN Soâng Maây
9        28 26/03/1999               Cty TNHH Xaây duïng United Steel (Vieät Nam)
10  29/GP-KCN-ÑN 03/05/1999               Cty LD Tong Jou Vieät Nam
11  34/GP-KCN-ÑN 08/11/1999               Cty TNHH Dona Victor Molds MFG
12  46/GP-KCN-ÑN 16/06/2000  472043000043 29/12/2006 Coâng ty TNHH Dona Pacific Vieät Nam
13  71/GP-KCN-ÑN 12/02/2001               Coâng ty TNHH Deät nhaõn Junmay
14  136/GP-KCN-ÑN 18/06/2002              Cty TNHH Xöû lyù nöôùc, hoùa chaát, cô khí CN Yuong Hsin
15  194/GP-KCN-ÑN 22/01/2003              Cty TNHH Xaây döïng Koravina (ngöng hoaït ñoäng boû troán)
16  197/GP-KCN-ÑN 24/01/2003              Cty LD Dinh döôõng noâng nghieäp quoác teá (TNHH)
17  218/GP-KCN-ÑN 30/05/2003              Cty TNHH SX Bao bì nhöïa Toaøn Caàu (tam ngöng töø 10/11/2006 ñeán 10/02/2
18  240/GP-KCN-ÑN 13/10/2003  472043000125 03/05/2007 Cty TNHH Ñoâng Phöông Ñoàng Nai Vieät Nam
19  250/GP-KCN-ÑN 03/12/2003              Cty TNHH Yng Shun Vieät Nam
20   4702000668 04/07/2003              Cty TNHH Tin Phaùt Loäc (ngöng hoaït ñoäng, chuyeån nhöôïng cho Cty Tröôøng
21  281/GP-KCN-ÑN 19/04/2004  472043000218 21/08/2007 Cty TNHH Dong Yang Vina Special Metal
22  286/GP-KCN-ÑN 05/05/2004              Cty TNHH Shang Yang Vieät Nam
23  306/GP-KCN-ÑN 16/07/2004               Cty TNHH C & S Tech
24  308/GP-KCN-ÑN 02/08/2004               Cty TNHH Shin Fung Industrial
25  315/GP-KCN-ÑN 30/08/2004               Cty TNHH Töôøng Laäp (tröôùc ñaây laø Vieät Ñaïi Ñoâng)
26  318/GP-KCN-ÑN 10/09/2004               Cty TNHH Cô khí Yoorim Vina
                             Chi nhaùnh Cty TNHH Chaên nuoâi CP (1)
27  330/GP-KCN-ÑN 17/11/2004               Cty HHCN Boss
28  334/GP-KCN-ÑN 03/12/2004               Cty HHCN Xöû lyù nöôùc-hoùa chaát Taân Öôùc
29  340/GP-KCN-ÑN 20/12/2004               Cty TNHH GSK Vieät Nam
30  344/GP-KCN-ÑN 04/01/2005  472023000200 23/07/2007 Cty HH Kim Loaïi Sheng Bang (tröôùc ñaây laø Yu Lai)
31  366/GP-KCN-ÑN 21/03/2005               Cty TNHH Coâng nghieäp Huo Shuenn (tröôùc laø VietShuenn II)
32  369/GP-KCN-ÑN 29/03/2005  472023000255 25/09/2007 Cty TNHH Zer-Mat (taïm ngöng 03 naêm)
33  388/GP-KCN-ÑN 19/05/2005               Cty TNHH Jia Mei
34  396/GP-KCN-ÑN 21/06/2005               Cty TNHH Coâng trình Cô Töôùng Long Vieät Nam
35  403/GP-KCN-ÑN 12/07/2005               Cty TNHH Van nước Shin Yi
36  413/GP-KCN-ÑN 08/08/2005               Cty TNHH Hoøa Thaùi
37  420/GP-KCN-ÑN 09/09/2005               Cty HHCN Wintek Vieät Nam
38  451/GP-KCN-ÑN 27/02/2006               Cty CPHH Ñaøi Ngoïc
39  470/GP-KCN-ÑN 29/05/2006  472023000142 22/05/2007 Cty TNHH Chang Jun (saùt nhaät Jet race)
40   4702002226 01/06/2006               Coâng ty TNHH Coâng Thaønh
41  473042000002 10/08/2006               Cty HH Khai thaùc Quoác teá Heng Tong (thueâ NX cuûa Cty Zer mat)
42  473042000006 31/08/2006               Cty TNHH Namyang Soâng Maây
43  473024000009 20/09/2006               Cty TNHH Far Champion International
44  472023000084 05/03/2007               Cty TNHH Hi-Trans (thueâ NX Cty JunMay)
45  472023000092 08/03/2007               Cty TNHH Khoa hoïc vaø kyõ thuaät Hong Zheng Vieät Nam
46  472043000119 23/04/2007               Cty TNHH Polymeric Products V.&H. (Vieät Nam)
47   4702002332 08/01/2006               Cty TNHH Hoàng Gia G.M.T
48   4702000868 02/02/2004              Cty TNHH TM&SX Việt Thọ
49  472043000157 08/06/2007              Cty TNHH coâng nghieäp cao su Cheng Tai
50  472023000159 08/06/2007              Cty TNHH coâng nghieäp Focus (Vieät Nam)
51  472043000211 10/08/2007              Cty TNHH Wei Kang Vieät Nam
52  472023000242 14/09/2007              Cty TNHH coâng ngheä Chieâu Ñaïi Vieät

52                               COÄNG - KCN SOÂNG MAÂY

                             KCN ÑÒNH QUAÙN:

1                            Cty TNHH Haït gioáng C.P Vieät Nam
2                            Nhaø maùy phaân vi sinh (Chi nhaùnh)
3                            Cty CP ÑTPT CN Thaønh Ñoàng

4    4703000108 14/04/2004              Cty CP CK-XD Quoác Vöông

5                            Cty CP Xaây laép 1

6    4713000132 31/05/2004              Nhaø maùy VLCL Thaùi Nguyeân II (Cty CP VLCL Thaùi Nguyeân)

7   47211000030 11/12/2006              Cty CP saûn xuaát Thöông maïi A-H-H

8  411/GP-KCN-ÑN 04/08/2005  472043000039 28/12/2006 Cty TNHH Loø Xo Vieät Nam

9                            Cty CP Toân Hoa Sen
10   4702002415 18/09/2006              Cty TNHH Hoaøng Vaên

11                           Doanh nghieäp tö nhaân An Loäc Thaønh

12                           Cty Phaùt trieån Haï taàng KCN Ñònh Quaùn

13                           Coâng ty TNHH EC (Thueâ laïi cuûa Cty Thaønh Ñoàng)13                               COÄNG - KCN ÑÒNH QUAÙN

                             KCN XUAÂN LOÄC:
1  479/GP-KCN-ÑN 23/06/2006              Cty TNHH Giaøy Dona Standard Vieät Nam
2                            Cty Phaùt trieån KCN Bieân Hoøa (Sonadezi) (Cty haï taàng)
2                                COÄNG - KCN XUAÂN LOÄC

                             KCN BAØU XEÙO1    26/GP-ÑN 07/02/2001               Cty TNHH Noâng nghieäp E.H Vieät Nam
2    34/GP-ÑN 27/11/2001               Cty TNHH San Lim Furniture Vieät Nam
3    35/GP-ÑN  07/12/2001              Cty TNHH Piing Heh
4    2395/GP  05/05/2004  472043000066 09/02/2007 Cty TNHH Shing Mark Vina
5    2445/GP  12/01/2005              Cty Coâng nghieäp CP TNHH Pou Sung Vieät Nam
6  47221000042  29/12/2006              Cty CP Thoáng Nhaát
7  472023000099 23/03/2007               Cty TNHH Kỹ nghệ Stand Dragon
8                471023000010 15/01/2007 Cty TNHH Woosung Vieät Nam
9  472023000188 16/07/2007               Cty TNHH Ooksan
10  472023000215 16/08/2007               Cty TNHH E & C
11   103/GP-ÑN 30/12/2005   472043000287 31/10/2007 Cty TNHH Mastex Vieät Nam
11                               COÄNG - KCN BAÀU XEÙO

                             KCN TAÂN PHUÙ
1   47221000100 26/03/2007               Cty TNHH MTV Tín Nghóa (Döï aùn ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng KCN Ta
1  COÄNG - KCN TAÂN PHUÙ
, ñaêng kyù laïi Tongkook)

                                         SAÛN PHAÅM
              TEÂN TIEÁNG ANH                              SAÛN XUAÁT CHÍNH
        Thai Phuoc enterprise Ltd          Sx caùc loaïi thuøng thieác

                               Sx oác vít xe gaén maùy vaø oâ toâ, caùc linh kieän baûn
                              leà cöûa töï ñoäng, baêng taûi haøng vaø cöûa cuoán
        Lam Vien Bolt & Screw Co., Ltd

                               Sx yeân xe gaén maùy vaø oâ toâ, mieáng ñeäm vaø boä
                              loïc gioù xe gaén maùy, caùc sp nhöïa, cao su duøng cho oâ
                              toâ, gaén maùy…
        VietChin precision Industry Company

                              Sx linh kieän, phuï tuøng xe ooâ toâ vaø xe gaén maùy, sx
                              caùc sp vaø chi tieát caùc sp trang trí baèng kim loaïi duøng
                              cho noäi, ngoaïi thaát
        Vision Co., ltd

                              Sx caùc loaïi aéc quy chaát löôïng cao duøng cho xe maùy,
                              oâ toâ vaø caùc loaïi aéc quy ñaëc chuûng khaùc.
ät Nam (tröôùc laø Ztong Yee)
                              Sx linh kieän, phuï tuøng cho xe oâ toâ vaø xe gaén maùy.
                              Sx khung duïng cuï theå thao, linh kieän maùy cöa, bình
                              chöùa gas, naép baûo veä bình gas, khuoân sx ñeøn xe oâ
        See Well Investment Co., Ltd        toâ vaø xe gaén maùy, voû loø nöôùng…
                              Sx phuï tuøng cho xe coù ñoäng cô, caùc chi tieát cho xe coù
                              ñoäng cô. Sx khuoân maãu, baøn, gheá, giaù ñôõ, tuû, keä,
                              göôøng beänh, boàn röûa tay, khay côm, bình phong, phuï
                              tuøng, chi tieát duøng cho maùy noâng nghieäp, maùy giaët,
        Vietnam Precision Industrial Co., Ltd
                              löôùi ñaùnh caù, voû
                              Sx linh kieän, phuï tuøng giaûm xoùc xe oâ toâ, xe gaén
                              maùy, xe ñaïp, sx duïng cuï theå thao, trang thieát bò vaên
                              phoøng vaø cöûa vaên phoøng, sx khuoân maãu vaø gia
        Kaifa- Vietnam Co., Ltd          coâng cô khí.


                              Sx göông chieáu haäu, caùc loaïi coøi ñieän, cuoän daây
                              ñaùnh löûa IC…
        K-Source Vietnam Co., Ltd
                              Sx oáng xaû, linh kieän oáng xaû vaø caùc chi tieát reøn, chi
                              tieát daäp xe gaén maùy vaø oâ toâ, sx, laép raùp caùc sp
                              daäp daân duïng (tuû phaân phoái ñieän, khay ñöïng thöïc
        Broad Bright Industrial Co., Ltd      phaåm), ...


                              Sx linh kieän, phuï tuøng ñieän duøng cho xe gaén maùy vaø
                              oâ toâ
        Shih Lin Electrical Engineering Co., Ltd
                      Gia coâng maï (ñoàng, keõm, crom…) caùc chi tieát xe
                      maùy, cô khí, ñoà gia duïng vaø ñieän töû
Vietshuenn Industrial Co., Ltd

                       Sx voû xe ñaïp, ruoät xe ñaïp, voû xe honda, ruoät xe honda,
                      voû xe coâng nghieäp, ruoät xe coâng nghieäp
Kenda Rubber (VietNam) Co., Ltd

                       Sx nhöïa ñöôøng daïng nhuõ töông, gaïch baèng nhöïa
                      ñöôøng nhuõ töông, xd caàu ñöôøng
Vina Bitumuls Corp. Ltd

                      Thieát keá kyõ thuaät, laép ñaët caùc heä thoáng xöû lyù
                      nöôùc thaûi baûo veä moâi tröôøng, sx gia coâng caùc thieát
                      bò cô khì…
Viet Nam Chiline Environment treatment project Company


                      Kinh doanh phaùt treån haï taàng

Ho Nai Industrial Zone Join Stock Company
                       Sx (baèng coâng ngheä ñuùc aùp löïc) caùc linh kieän, phuï
                      tuøng cho xe oâ toâ, xe gaén maùy, sp ñieän, ñieän töû vaø
                      moät soá loaïi maùy moùc, sx caùc loaïi phanh ñóa duøng
                      cho xe
VietNam Precision Die- Casting Industrial Co., Ltd gaén maùy.
                       Sx caùc loaïi voøng ñeäm, laù ñeäm baèng cao su, chaát
                      deûo toång hôïp, nhoâm vaø ñoàng, phoát chaën daàu baèng
                      cao su toång hôïp, caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng baèng
Tuico products Corp             nhöïa cuûa xe ñaïp...

                       Sx boä phaän giaûm xoùc xe maùy vaø gia coâng caùc linh
                      kieän cô khí, reøn, daäp vaø eùp ñuùc caùc saûn phaåm cô
                      khí baèng coâng ngheä ñuùc troïng löïc töø kim loaïi
VietNam Jing Long Industrial Co., Ltd
                       Thieát keá cheá taïo, laép raùp, laép ñaët heä thoáng
                      thoâng, loïc gioù, heä thoáng ñieàu hoøa khoâng khí, heä
                      thoáng xöû lyù khoùi, buïi vaø xöû lyù nöôùc thaûi coâng
Golden Flag Vietnam Co., Ltd        nghieäp ñeå baûo veä moâi tröôøng.


                      Gia coâng sôn caùc loaïi linh kieän baèng kim loaïi

First VietNam Electrocoating Co., Ltd

                       Sx caùc bình xòt aùp löïc (Aerosol), caùc loaïi voû hoäp, bao
                      bì baèng kim loaïi
Infinity Multi-Packaging Co., Ltd

                       Sx gia coâng, cheá bieán caùc sp trang trí noäi thaát töø
                      nguoàn goã nhaäp khaåu chính ngaïch.
VietHoang Co., Ltd


                      Sx caùc loaïi ñoäng cô ñieän

Chen Ho Electric Co., Ltd
                       Sx caùc linh kieän, phuï tuøng baèng kim loaïi vaø nhöïa
                      duøng cho xe oâ toâ vaø xe gaén maùy, caùc loaïi coâng cuï
                      vaø thieát bò ñieän, khuoân ñuùc baèng kim loaïi vaø nhöïa,
C.Q.S Precision Die Casting INC       sx xe 4 baùnh chuyeân duøng ñeå phuïc vuï cho saân goân…
                      Sx linh kieän phuï tuøng baèng kim loaïi, nhöïa vaø nhöïa
                     phaûn quang duøng cho cho oâ toâ, xe maùy
Eagle Corporation


                      Sx vaø gia coâng caùc sp may maëc

VietNam MC Call Garment Company Ltd

                     Sx linh kieän, phuï tuøng ñieän cuûa xe oâ toâ vaø xe gaén
                     maùy, ñoäng cô moät soá thieát bò ñieän gia duïng.
VietNam Suitai Electric Ltd
                      Sx linh kieän xe oâ toâ vaø gaén maùy,trang thieát bò vaên
                     phoøng, muùt ngoài caùc loaïi, caùc chi tieát kim loaïi cuûa xe
                     laên duøng cho ngöôøi taøn taät, caùc chi tieát kim loaïi
Bao Viet Industrial Co., Ltd       duøng trong coâng nghieäp


                      Sx caùc loaïi ñoà duøng naáu beáp

Young Kwang Vina Co., Ltd

                      Sx, gia coâng caùc linh kieän xe oâ toâ, xe gaén maùy, sx
                     caùc chi tieát sp baèng hôïp kim, nguõ kim (nhoâm, gang,
                     saét, theùp)
Vietnam Zoeng Chang Technology Ltd

                      Sx, gia coâng caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng duøng cho xe
                     oâtoâ, xe gaén maùy, sx cac1c loaïi loø xo duøng trong coâng
                     nghieäp.
Geo-Gear Industrial Co., Ltd
                      Sx caùc loaïi duïng cuï naáu beáp baèng nhoâm vaø theùp
                     khoâng gæ. Sx caùc loaïi ñoà duøng naáu beáp vaø linh
                     kieän ñoà duøng naáu beáp. Gia coâng haøng hoaù cho
Lunji Vina Co., Ltd            thöông nhaân nöôùc ngoaøi


                      Sx caùc saûn phaåm may maëc

VietNam Unionlite Industrial Co., Ltd

                      Sx, gia coâng caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng baèng kim
                     loaïi duøng cho xe oâtoâ, xe gaén maùy; linh kieän ñieän,
                     ñieän tö, sx vaø gia coâng khuoân maãu kim loaïi
VietNam First Metal Industrial Co., Ltd


                      Sx caùc loaïi gaêng tay baûo hoä lao ñoäng

Rostaing Technic

                      Sx daây ñieän cho xe gaén maùy, ñieän thoaïi di ñoäng, daây
                     ñieän caùc loaïi…
Yuh Cheng Electric Wire & Cable Viet Nam Co., Ltd

                      Sx laép raùp daây ñieän linh kieän, phuï tuøng ñieän duøng
                     cho xe oâ toâ vaø xe gaén maùy, daây ñieän caùc loaïi…
Yow Guan Electric Co., Ltd

                      Sx linh kieän, phuï tuøng cho caùc sp ñieän, sx caùc sp
                     baèng nhöïa, cheá taïo khuoân maãu vaø caùc sp cô khí
Yuoyi (Viet Nam) Enterprise Co., Ltd
                      Sx phuï tuøng cho xe oâtoâ, xe gaén maùy

VietNam Casting Forge Precision Ltd
                      Sx vaø gia coâng caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng baèng kim
                      loaïi vaø nhöïa duøng cho xe gaén maùy, sx sôn coâng
                      nghieäp, xöû lyù beà maët caùc sp kim loaïi, sx khuoân maãu
Golden Era Precision Industry Co., Ltd   cho caùc sp kim loaïi vaø caùc boä phaän lieân quan


                      Sx caùc loaïi loø xo baèng kim loaïi

Best Spring Industry Co., Ltd

                      Sx moâ tô khôûi ñoäng, boä phaùt ñieän, cuoän phaùt sung
                      duøng cho xe oâtoâ, gaén maùy
Rueilin Electrical Engineering Co., Ltd

                      Sx saûn phaåm töø cao su, nhöïa duøng cho xe oâtoâ, gaén
                     maùy; duøng trong coâng nghieäp vaø gia duïng, sx khuoân
                     maãu cho caùc saûn phaåm kim loaïi vaø phi kim loaïi
Chin Lan Shing Rubber Vietnam Industrial Co., Ltd

                      Sx, cheá taïo, gia coâng, nhieät luyeän, xöû lyù beà maët loø
                      xo, pít toâng daàu vaø caùc linh kieän, phuï tuøng khaùc
                      duøng cho xe oâ toâ, xe maùy
Yang Ching Entreprise (VietNam) Co., Ltd

                      Sx linh kieän, phuï tuøng duøng cho xe gaén maùy, xe oâ
                      toâ, maùy noâng nghieäp
Asia Electric (Viet Nam) Co., Ltd
                      Sx moâ tô khôûi ñoäng, booä ñeøn nhaùy tín hieäu, coâng
                      taéc sang soá, cuoän daây kích ñaùnh löûa, caùc chi tieát
                      baèng nhöïa, kim loaïi duøng cho sp ñieän gia duïng, sx caùc
                      loaïi maùy nöôùc noùng, khuoân maãu cho caùc sp kim loaïi
Li-in Electrical Co., Ltd
                      vaø phi kim loaïi

                      Sx caùc linh kieän, phuï tuøng duøng cho xe oâtoâ vaø xe
                      gaén maùy, sx dao tieän kim loaïi.
Hong Dah Industry Co., Ltd

                      Sx boä loïc gioù, taám xoáp loïc gioù, loïc xaêng, hoäp
                      choáng hôi ñoäc, loïc nhôùt, van khoùa xaêng, van loø xo…
Sentec VietNam Co., Ltd

                      Sx caùc loaïi linh kieän baèng nhöïa duøng cho xe ñaåy, xe
                      vaø gheá taém cho ngöôøi taøn taät, xe gaén maùy, gheá xe
                      taûi, maùy cöa goã, tuû laïnh vaø maùy giaët.
Leader Plastic Industry Co., Ltd

                      Sx phuï tuøng oâtoâ, xe gaén maùy, xöû lyù beà maët, sôn
                      phuû, maï caùc loaïi saûn phaåm
Viet Tai Industry Co., Ltd
                      Sx caùc loaïi khuoân baèng kim loaïi vaø nhöïa, sx maùy
                      baùn haøng töï ñoäng, sx maùy neùn khí, sx gia coâng phuï
                      tuøng, linh kieän ñuùc kim loaïi vaø nhöïa duøng cho xe oâ
CQS Industries INC             toâ, xe gaén maùy…

                      Sx caùc loaïi vaät lieäu toång hôïp phuû treân beà maët caùc
                      loaïi sp ñeå choáng thaám, noùng, sx caùc loaïi maùy bôm
                      nöôùc, moâ tô vaø caùc linh kieän coù lieân quan…
Cica Industrial Co., Ltd
                        Dòch vuï, thieát keá, laép ñaët, baûo trì söûa chöõa caùc
                       loaïi maùy moùc, trang , thieát bò coâng nghieäp, sx caùc
                       loaïi maùy neùn khí, maùy saãy vaø boàn chöùa khí, linh
Gentent Co., Ltd               kieän, phuï tuøng cuûa maùy neùn daàu…


                       Maï vaø sôn caùc saûn phaåm kim loaïi

Ever Bright Coating Co., Ltd
                        Sx phuï kieän thieát bò veä sinh, caùc loaïi van nöôùc vaø
                       van giaûm aùp baèng kim loaïi, caùc loaïi oå khoùa, baûn leà,
                       tay naém cöûa vaø caùc linh kieän, chi tieát khaùc baèng kim
Han Chi Constrution Co., Ltd         loaïi, xd laép ñaët heä thoáng ñieän, nöôùc …

                        Sx caùc loaïi gaêng tay, khaåu trang, oáng tay, caùc loaïi
                       yeám, caùc loaïi noùn baèng vaûi vaø da. Deät vaûi (khoâng
                       coù coâng ñoaïn nhuoäm)
Ho-Hsiang Industrial Co., Ltd
                        Sx caùc linh kieän, caùc sp nhöïa duøng cho xe oâ toâ, xe
                       gaén maùy, ñieän gia duïng vaø ñieän töû. Sx daây ñieän
                       duøng cho xe oâ toâ, xe gaén maùy, ñieän gia duïng vaø
Ta Lan Industrial Co., Ltd          ñieän töû. Sx caùc loaïi khuoân duøng ñeå sx sp nhöïa


                       Sx thöùc aên gia suùc, thöùc aên thuûy saûn

Sunjin Vina Co., Ltd

                        Sx bao bì taûi troïng cao, tuùi loùt vaø caùc sp nhöïa vaø
                       deät lieân quan
Storsack Vietnam Limited

                        Sx linh kieän xe oâ toâ vaø xe gaén maùy, linh kieän xe
                       ñaïp…
Crest Top Vietnam Co., Ltd

                        Sx phaân boùn höõu cô vi sinh, sx moät soá cheá phaåm
                       duøng cho nuoâi troàng thuûy saûn vaø xöû lyù moâi tröôøng
                       nuoâi troàng thuûy saûn
An Sinh Technology Joint Stock Company


                       Kinh doanh coâng nghieäp sx caùc sp nhöïa

Branch of 04 plastic Joint Stock Company
                        Sx linh kieän, phuï tuøng baèng nhöïa vaø kim loaïi duøng
                       cho xe oâ toâ, gaén maùy, ñeøn chieáu saùng vaø caùc
                       thieát bò ñieän gia duïng, sx caùc sp ñuùc aùp löïc töø kim
SunShine Industry Co., ltd          loaïi, maï caùc sp baèng kim loaïi vaø nhöïa

                      Sx, mua baùn thieát bò vieãn thoâng, haøng kim khí ñieän
                     maùy, chaán löu cho ñeøn huyønh quang vaø ñeøn compact,
                     thieát keá kyõ thuaät cao, maùy ñieàu hoøa khoâng khì…
Branch of Binh Hoa electronics member one Co., Ltd

                       Gia coâng, sx caùc linh kieän ñieän töû, caùc saûn phaåm
                      ñieän töû, ñieän gia duïng, ñieän laïnh, tin hoïc, thieát bò vaên
                      phoøng…
Branch of Binh Minh Trade and Service Joint Stock Company

                        Sx caùc loaïi khoùa, coâng taéc, linh kieän ñieän duøng cho
                       xe oâtoâ & xe gaén maùy; sx maùy oån aùp, cuoän daây cao
Chiau Hung Co., Ltd (VietNam)
                       Sx caùc loaïi linh kieän , phuï tuøng cho xe oâ toâ vaø xe
                       gaén maùy, sx caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng duøng cho sp
                       ñieän coâng nghieäp vaø ñieän gia duïng (coâng taéc ñieän
Shicosun (VN) Co., Ltd            gia duïng vaø coâng nghieäp)

                        Sx boä taûn nhieät, heä thoáng thoâng gioù, heä thoáng
                       laøm laïnh cho xe oâtoâ, xe gaén maùy, sx caùc loaïi linh
                       kieän, phuï tuøng cho xe oâ toâ vaø xe gaén maùy
KaoMinh Radiator Industrial Co., Ltd
                       Xaây döïng coâng trình hoaëc haïng muïc coâng trình, laép
                       ñaët heä thoáng ñieän daân duïng vaø coâng nghieäp, heä
                       thoáng caáp-thoaùt nöôùc vaø heä thoáng ñöôøng oáng,
                       thieát bò vaên phoøng, thieát bò ñieän vaø maùng PE baûo
Leadtek Industrial Co., Ltd         veä ngoaøi, maùy moùc, thieát b

                       Sx caùc saûn phaåm gia duïng, caùc loaïi oác vít vaø caùc
                       loaïi saûn phaåm kim khí ñieän maùy, sx caùc maët haøng
                       goã gia duïng töø nguoàn goã hôïp phaùp
Yu Cheng Hardware Co., Ltd
                       Sx caùc loaïi ñaøn piano. Söûa chöõa & taân trang caùc loaïi
                       ñaøn piano (khoâng thuoäc nhoùmsaûn phaåm ñieän töû ñaõ
                       qua söû duïng ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá
                       46/2001/QÑ-TTg ngaøy 04/4/2001 cuûa Thuû töôùng Chính
Action Trading Company Limited
                       phuû)
                       Sx caùc loaïi ñoàng hoà ño vaän toác duøng cho xe oâ toâ,
                       xe gaén maùy, sc thieát bò naïp ñieän daønh cho caùc saûn
                       phaåm ñieän, ñieän töû, sx maùy chuïp hình cô hoïc.
Evergreen Electric Company Limited


                       Sx caùc saûn phaåm may maëc

Pie Rich International LTD

                       Sx caùc loaïi ñoäng cô ñieän vaø linh kieän ñoäng cô ñieän,
                       sx caùc loaïi maùy phaùt ñieän vaø linh kieän maùy phaùt
                       ñieän
Sun Shine Enterprise Co., Ltd

                       Sx khuoân caùc loaïi; gia coâng cô khí caùc saûn phaåm kim
                       loaïi. Sx caàu dao ngaét ñieän cao theá, haï theá caùc loaïi,
                       sx duïng cuï choáng seùt, coâng taéc ñieän
Sanlife Enterprise Co., Ltd


                       Sx caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng xe oâ toâ, xe gaén maùy

Chin Chang Industrial Co., Ltd


                       Sx caùc loaïi phanh xe vaø caùc chi tieát cuûa phanh

Vietnam Yng Tay Industrial Limited Company
                       Sx caùc loaïi khuoân maãu, caùc loaïi xe ñaåy tay söû duïng
                       cho ngöôøi taøn taät vaø duøng trong ngaønh y teá, sx caùc
                       loaïi baøn, gheá vaên phoøng baèng kim loaïi, sx caùc chi
                       tieát cuûa caùc loaïi ñeøn trang trí, sx saûn phaåm cô khí
KenFon Co., Ltd               caùc loaïi. Tö vaán


                       Sx linh kieän, phuï tuøng xe oâ toâ vaø xe gaén maùy, sx
                       caùc loaïi ñeøn chieáu saùng
Chin Sheng Industrial (VietNam) Co., Ltd
                            Sx saûn phaåm cô khí xi maï

        Thien My - Dong Nai

                             Sx caùc saûn phaåm ñuùc töø kim loaïi baèng coâng ngheä
                            ñuùc aùp löïc
        Master Industrial Co., Ltd

                             Sx thieát bò phuïc vuï ñoâ thò, thieát bò chieáu saùng noäi
                            ngoaïi thaát, trang trí, quaûng caùo, tín hieäu giao thoâng. SX
                            cheá taïo, laép ñaët coät duøng trong chieáu saùng böu chính
                            vieãn thoâng, ñieän löïc…
än theùp- Thieát bò ñoâ thò
                             Sx linh kieän, chi tieát baèng kim loaïi, nhoâm, nhöïa duøng
                            cho xe gaén maùy, oâ toâ, xe ñaïp, thieát bò vieãn thoâng,
                            caùc sp ñieän gia duïng vaø ñieän töû. Sx caùc loaïi khuoân
        VietNam Great Tecnology Co., Ltd     maãu

                             Sx linh kieän, chi tieát baèng kim loaïi duøng cho xe oâ toâ,
                            xe gaén maùy, maùy giaët, thieát bò vieãn thoâng, caùc saûn
                            phaåm ñieän gia duïng vaø ñieän töû
        Viet Nam Axis Star Technology Co., Ltd

                             Sx thöùc aên caùc loaïi döôõng chaát hoãn hôïp cho gia
        Farmtech (Vietnam) Co., Ltd
                            suùc, gia caàm vaø thuûy saûn                             Sx linh kieän, phuï tuøng duøng cho xe oâ toâ, xe gaén maùy
                            vaø xe ñaïp…
        Jaan-E Brake Industrial Co., Ltd

                             Sx caùc loaïi khuoân, sx linh kieän, phuï tuøng, chi tieát
                            baèng kim loaïi vaø nhöïa duøng cho xe oâ toâ, xe gaén
                            maùy vaø maùy noùc coâng nghieäp
        Okura Co., Ltd

                            Sx linh kieän baèng kim loaïi vaø nhöïa duøng cho xe oâ toâ,
                            xe gaén maùy, maùy noâng nghieäp, maùy giaët, maùy in,
                            maùy vi tính, thieát bò vieãn thoâng, sp ñieän gia duïng vaø
                            ñieän töû, sx caùc loaïi xe hai baùnh, xe ñaåy cho ngöôøi
                            taøn taät, xe tröôït
        Vpic Vehicle INC

                             Gia coâng xöû lyù nhieät, caét, goït, tieän, toâi cöùng, uû
                            meàn caùc loaïi khuoân maãu, cheá taïo thieát bò xöû lyù
                            nhieät
        Zheng Zhan Co., Ltd                             Caùn keùo kim loaïi maøu, sx mua baùn caùp vieãn thoâng,
                            caùp ñieän löïc, oáng nhöïa, phuï kieän ngaønh ñieän löïc vaø
                            vieãn thoâng, cho thueâ kho baõi, nhaø xöôûng (2711)

        Vinh Đai Join Stock Company

                             Sx caùc loaïi boàn nöôùc, linh kieän vaø phuï tuøng xe oâtoâ
                            vaø xe gaén maùy baèng plastic, caùc sp baèng nhöïa duøng
                            trong gia duïng vaø coâng nghieäp
        Roto Vietnam Co., Ltd
                     Sx caùc loaïi linh kieän ñieän töû, caùc loaïi khuoân ñònh
                     daïng, maùy kieåm tra khuoân ñònh daïng, maùy daäp
                     khuoân…
Tsung-Chen Industrial (Vietnam) One Member Limited Liability Company
                      Sx caùc loaïi khuoân maãu vaø caùc loaïi linh kieän, phuï
                      tuøng baèng nhöïa duøng cho xe oâ toâ vaø xe gaén maùy,
                      sx caùc loaïi linh kieän baèng nhöïa duøng trong ngaønh
                      ñieän, thöïc hieän dòch vuï söûa chöõa caùc loaïi khuoân
Lian Xiang Co., Ltd             maãu duøng ñeå sx caùc sp coù lieân quan

                     Gia coâng theùp taám, gia coâng theùp caùn noùng vaø
                    caùn nguoäi, gia coâng caùc loaïi theùp ñaõ ñöôïc maï vaø
                    ñöôïc traùng keõm baèng phöông phaùp ñieän phaân (ES,
                    EG, El), gia coâng theùp khoâng gæ vaø hôïp kim (khoâng
CSGT Metals Vietnam Joint Stock Company bao goàm coâng ñoaïn xi maï)
                      Sx xa loâng khung goã boïc da, caùc loaïi baøn, gheá, ñoà
                      duøng gia duïng töø nguoàn goã hôïp phaùp
Yu Sern Furniture Industrial Co., Ltd


                      Nöôùc tinh khieát

Baûo Khang Co., Ltd


                      Sx giaày theå thao

Dona Victor Footwear Co., Ltd

                      Sx vaø gia coâng vaûi loùt giaøy theå thao, vaûi vaø khaên
                      caùc loaïi, nhaõn haøng hoùa baèng vaûi…sx caùc sp töø
                      theùp khoâng gæ duøng ñeå trang trí noäi thaát vaø gia duïng
Dona Botron Enterprices Co., Ltd
                      Sx thöùc aên cho gia suùc , gia caàm vaø thöùc aên nuoâi
                      troàng thuûy saûn, chaát phuï gia cho thöùc aên gia suùc, gia
                      caàm vaø nuoâi troàng thuûy saûn, sx thuoác thuù y thuûy
Asia Nutrition Technologies (VN) Co., Ltd  saûn


                      OÁc vít ñieän

Long Van Co., Ltd

                       Baøo cheá sx thuoác taêng troïng, thuoác thuù y vaø vaccin
                      phoøng- choáng dòch beänh cho gia suùc, gia caàm, sx
                      thuoác thuù y thuûy saûn
Virbac Vietnam Joint venture Company


                      Kinh doanh phaùt trieån haï taàng

Song May Industrial Zone development Joint venture Company
                      Thi coâng caùc coâng trình xaây döïng daân duïng vaø coâng
                      nghieäp. Thi coâng laép ñaët heä thoáng ñieän daân duïng
                      vaø coâng nghieäp. Thi coâng laép ñaët heä thoáng beáp aên
United Steel Construction (VietNam) Co., Ltdcoâng nghieäp….
                       Sx caùc loaïi daàu boùng (vecni) baûo veä beà maët, möïc
                       daïng daàu cho ngaønh ñieän töû vaø moät soá loaïi chaát
                       traùm, treùt beà maët tröôùc khi sôn
Viet Nam Tong Jou Joint venture Company


                       Sx caùc loaïi khuoân giaøy theå thao vaø dao caét duøng cho
                       ngaønh sx giaøy
Dona Victor Molds MFG Co., Ltd


                       Sx caùc loaïi giaøy, baùn thaønh phaåm giaøy, nöôùc uoáng
                       tinh khieát
Dona Pacific (Viet Nam) Company Ltd


                       Deät caùc loaïi nhaõn hieäu

Junmay Label Textile Co., Ltd
                     Sx laép ñaët caùc loaïi maùy huùt buïi coâng nghieäp, maùy
                     huùt buïi nhaø xöôûng vaø loø thieâu raùc, sx hoùa chaát veä
                     sinh duøng cho loø hôi, hoùa chaát vaø chaát lieäu loïc
                     nöôùc…
Yuong Hsin water treatment chemical Enterprise Co., Ltd

                       Sx caùc loaïi keát caáu theùp vaø moät soá loaïi maùy moùc,
                       thieát bò phuïc vuï coâng nghieäp, xd caùc coâng trình daân
                       duïng vaø coâng nghieäp
Koravina Construction Co., Ltd


                       Cheá bieán thöùc aên gia suùc vaø thöùc aên thuûy saûn

Agro- Nutrition International Joint Venture Co., Ltd


                       Sx caùc loaïi sp bao bì nhöïa, baèng giaáy vaø caùc loaïi
                       coác, dóa, baùt baèng nhöïa
Universal Plastic Manufactures Co., Ltd

                       Sx giaøy vaø baùn thaønh phaåm giaøy, gia coâng nguyeân
                       phuï lieäu giaøy, sx khuoân ñuùc chi tieát trang trí baèng
                       nhöïa, sx baûng in luïa
Viet Nam Dona Orient Company Limited


                       Sx phuï tuøng oâ toâ, gaén maùy, maùy noâng nghieäp, sx
                       laù nhoâm
Yng Shun VietNam Company


                       Cheá bieán thöùc aên chaên nuoâi cho gia suùc, gia caám,
                       thuûy saûn vaø thöùc aên boå sung cho chaên nuoâi
Tin Phat Loc Co., Ltd
                       Sx khuoân vaø caùc saûn phaåm töø theùp duøng cho maùy
                       moùc, thieát bò ngaønh noâng nghieäp, coâng nghieäp, xaây
                       döïng, taøu bieån,…Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, quyeàn
DongYang Vina Special Metal Co., Ltd     nhaäp khaåu

                       Sx muõ baûo hieåm, sx linh kieän vaø phuï tuøng duøng cho
                       xe oâ toâ, xe gaén maùy, maùy noâng nghieäp, duïng cuï
                       theå thao
Shang Yang Vietnam Co., Ltd
                       Sx daây ñoàng traùng vecni

C & S Tech Co., Ltd


                       Sx oáng gang ñuùc vaø caùc phuï kieän

Shin Fung Industrial Co., Ltd
                       Sx caùc caáu kieän beâ toâng ñuùc saün, thi coâng caùc
                       coâng trình phuû nhöïa ñöôøng, xaây döïng caùc coâng trình
                       coâng nghieäp vaø daân duïng, laép ñaët, söûa chöõa baûo
                       trì maùy moùc, thieát bò coâng nghieäp, thieát bò xaây döïng,
Tuong Lap Co., Ltd
                       thieát bò ñieän


                       Sx linh kieän xe oâ toâ vaø xe gaén maùy, taøu thuyeàn

Yoorim Vina Machinery Company


                       Aáp tröùng

Branch of C.P Vietnam Livestock Company Limited


                       Sx caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng baèng kim loaïi vaø nhöïa
                       duøng cho xe ñaïp, xe gaén maùy, xe oâtoâ
Boss Corporation


                       Sx thieát bò loïc nöôùc gieáng, heä thoáng xöû lyù nöôùc
                       saïch duøng trong coâng nghieäp…
Hsin Yue water treatment Industry Co., Ltd


                       Sx caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng duøng cho xe oâtoâ, xe
                       gaén maùy vaø xe chuyeân duøng
GSK VietNam Co., Ltd


                       Sx phoâi nhoâm vaø hôïp kim nhoâm. Thöïc hieän quyeàn
                       xuaát khaåu, quyeàn nhaäp khaåu
Sheng Bang Metal Co., Ltd


                       Gia coâng sôn tónh ñieän caùc loaïi saûn phaåm

Huo Shuenn Industrial Co., Ltd

                       Sx caùc loaïi thieát bò loïc nöôùc, thieát bò xöû lyù nöôùc vaø
                       caùc linh kieän coù lieân quan. Cho thueâ nhaø xöôûng dö
                       thöøa ñeán heát 30/06/2009
Zer-Mat Enterprise Co., Ltd


                       Sx caùc loaïi nhaõn hieäu

Jia Mei Co., Ltd
                       Thi coâng, laép ñaët heä thoáng ñieän, caáp thoaùt nöôùc,
                       chieáu saùng, veä sinh vaø xöû lyù nöôùc thaûi, heä thoáng
                       thoâng tin noäi boä, PCCC, heä thoáng ñieàu hoøa khoâng
Jiuh Jiang Long Co., Ltd           khì cho caùc coâng trính coâng nghieäp vaø daân duïng…
                       Sản xuất caùc loại van

Shin Yi Screw valve Co., Ltd


                       Sx caùc loaïi khuoân maãu, linh kieän duøng cho xe oâ toâ,
                       xe gaén maùy
Ho Tai VietNam Co., Ltd

                       Sx linh kieän, phuï tuøng xe ñaïp, xe gaén maùy vaø xe oâ
                       toâ , sx trang thieát bò y teá , sx caùc saûn phaåm trang trí
                       noäi thaát
Wintek Traffic Industry Co., Ltd

                       Sx taám caùch nhieät duøng trong ngaønh xaây döïng, sx
                       caùc loaïi bao bì, bao nilon vaø caùc linh kieän duøng ñeå
                       ñoùng goùi.
Tai Yu Industrial Co., Ltd

                       Sx linh kieän, phuï tuøng duøng cho xe oâ toâ, xe gaén maùy,
                       sx caùc loaïi khuoân maãu, caùc thieát bò ñieän, vaø caùc
                       saûn phaåm cô khí
Chang Jun Co., Ltd
                       Vaän taûi haøng hoùa ñöôøng boä. Dòch vuï khai thueâ haûi
                       quan vaø giao nhaän haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu (chæ
                       hoaït ñoäng khi coù ñuû ñieàu kieän theo quy ñònh cuûa
Cong Thanh Co.,Ltd              phaùp luaät), cho thueâ kho baõi


                       Sx caùc linh kieän xe oâ toâ, gaén maùy, thieát bò cô khí

Heng Tong Auto parts INC


                       Sx caùc saûn phaåm may maëc

Nam Yang Song May Co., Ltd


                       Sx caùc loaïi neán vaø giaù ñôõ neán

Far Champion International (VN) Company, Ltd
                       In caùc saûn phaåm nhaõn, theû treo, phuø hieäu, logo treân
                       caùc chaát lieäu baèng vaûi, giaáy, nhöïa vaø da; theâu caùc
                       loaïi nhaõn, phuø hieäu vaø daây ñeo; deät caùc loaïi nhaõn,
Hi-Trans Co., Ltd              daây ñai.


                       Sx phuï tuøng xe oâ toâ, gaén maùy; khuoân maãu, khuoân
                       daãn, ñoà gaù
Vietnam Hong Zheng Science & Technology Co., Ltd

                       Sx caùc loaïi cao su toång hôïp, sx caùc sp töø cao su toång
                       hôïp duøng cho ngaønh coâng nghieäp xe hôi
V.&H. Polymeric Products (Vietnam) Co.,Ltd


                       Saûn xuaát mua baùn haøng may maëc, vaøi, nguyeân phuï
                       lieäu may
G.M.T Hong Gia Co., Ltd
                           Saûn xuaát thuoác thuù y vaø thuûy saûn

     Viet Tho Manufacture and Trade Co.,Ltd


                           Sx caùc sp töø cao su toång hôïp duøng cho ngaønh coâng
                           nghieäp xe hôi
     Cheng Tai Rubber Industrial Co., Ltd


                           Sx piston cho xe gaén maùy vaø xe oâ toâ (khoâng bao goàm
                           coâng ñoaïn xi maï)
     Vietnam Focus Industrial Co., Ltd

                           Sx ñoà duøng baèng kim loaïi duøng cho nhaø beáp vaø
                           nhaø aên
     Vietnam Wei Kang Co., Ltd
                           Sx tuû ñieän cao aùp, tuû ñieän haï aùp, tuû ñieàu khieån, tuû
                           MCC, thieát bò ñieàu khieån taàn suaát, heä thoáng khoáng
                           cheá baèng moâ tô, sx maùng caùp ñieän, giaù ñôõ maùng
     Chieu Đai Viet technology Co.,Ltd     caùp ñieän
     Viet Nam C.P Seed Co., Ltd         Haït gioáng baép lai
     Microorganism fertilizer Factory      Phaân vi sinh
                          Vaûi PP, PE Company
     Thanh Đong Industry Deverlopment Investment Join Stock line, bao bì container, XDCN & DD

                          Sx gia coâng cô khì, laép ñaët khung nhaø theùp, Palan, caàn truïc. Xaây döïng coâng trính, sx coáng ly taâm
     Quoc Vuong Building Mechanics Joint Stock Company                            Sx
     Thai Nguyen II fire resistance material Factory mua baùn vaät lieäu chòu löûa, VLXD…

                          Sx
     A-H-H Trade manufacture Joint Stock Company thöùc aên chaên nuoâi

     Vietnamese Spring Company Ltd        Sx loø xo, caùc chi tieát kim loaïi ñònh hình duøng trong coâng nghieäp
       Hoa Sen Iron Joint Stock Company    Sx toân


           Hoang Van Co., Ltd       Ñaåu tö xaây döïng vaø kinh doanh haï taàng KCN. Xaây
                           döïng coâng trình daân duïng, coâpng nghieäp. Cho thueâ
                           nhaø xöôûng, mua baùn pheá lieäu...
        An Loc Thanh Private Enterprise

Dinh Quan Industrial Zone Infrastructure Development Company
                           Kinh doanh phaùt trieån haï taàng
             EC Co., Ltd         Sx saûn phaåm töø goã, trang tri noäi thaát
     Viet Nam Dona Standard Footwear Co., Ltd Sx caùc loaïi giaøy

     Bien Hoa Industrial Zone Development Company doanh phaùt trieån haï taàng
                          Kinh
                              Sx thöùc aên gia suùc, chaát phuï gia cho thöùc aên gia suùc
        Vietnam E.H Agricuture Co.,Ltd       vaø thöùc aên thuûy saûn

                              Sx, gia coâng caùc saûn phaåm goã gia duïng cao caáp töø
                             nguyeân lieäu goã xeû, goã vaùn caùc loaïi nhaäp khaåu
        San Lim Furniture Co.,Ltd (VN)       chính ngaïch vaø caùc vaät lieäu khaùc
                              Sx, gia coâng caùc saûn phaåm trang trí noäi thaát baèng
                             nguyeân lieäu saét, keõm, ñoàng, nhöïa, poly, maây tre, goã,
                             gia coâng xi maï vaø gia coâng ñuùc caùc sp trang trí noäi
        Piing Heh Enterprise Co.,Ltd        thaát baèng kim loaïi
        Shing Mark Enterprise Co., Ltd       Sx sp goã noäi thaát                              Sx vaø gia coâng giaøy deùp ñeå xuaát khaåu, Xaây döïng
        Pou Sung Vietnam Industrial Enterprise Ltd nhaø xöôûng cho caùc nhaø ñaàu tö thueâ
        Thông Nhat Joint Stock Company       Ñaàu tö kinh doanh cô sôû haï taàng                            Sx caùc loaïi sp vaø chi tieát baèng kim loaïi duøng cho xe
        Stand Dragon Technology Company Limited gaén maùy, maùy tính vaø thieát bò coâng nghieäp
        Woosung Vina Co., Limited         Sx thöùc aên gia suùc vaø thöùc aên thuûy saûn
                              Sx loø ñoát coâng nghieäp, sx daây chuyeàn coâng ngheä
                             töï ñoäng (baêng chuyeàn, heä thoáng giöõ nhieät, heä
                             thoáng phaân loaïi saûn phaåm, daây chuyeàn saûn xuaát
        Ooksan Vina Company Limited        tuùi xaùch)

                              Cheá bieán, saûn xuaát saûn phaåm trang trì nội thất bằng
                             gỗ töø nguoàn goã hôïp phaùp, thöïc hieän quyeàn xuaát
        Elegant Creations Company Limited     khaåu vaø quyeàn nhaäp khaåu
        Mastex Vina Co., Ltd            Sx caùc saûn phaåm deät kim vaø may maëc
àu tö xaây döïng cô sôû haï taàng KCN Taân Phuù)     Ñaàu tö xaây döïng haï taàng KCN
                                      MAÕ   MAÕ
                                                  QUOÁC GIA
                                      NG    NG


                                      KT   KT Caáp 2    ÑAÀU TÖ


                                       DManufacture galvanized pails                        2512   25    Ñaøi Loan       Taiwan

Manufacture screw of automobile and motorbike, hinge spare parts of
automatic door, conveyor belt and arch
                                      2930   29    Ñaøi Loan       Taiwan

Manufacture saddle of automobile and motorbike, buffer pad and wind-
filter of motorbike, plastic products for automobile and motorbike…
                                      2930   29    British Virgin Islands British Virgin Islands

Manufacture motorbike brake, automobile friction-bank and pressure
casting products
                                      2930   29    Ñaøi Loan       Taiwan

Manufacture high-quality battery for motorbike, automobile and special
batteries
                                      2720   27    Ñaøi Loan       Taiwan

Manufacture spare parts for automobile and motorbike; sport tools,
power-saw parts, gas tank, light pattern for automobile and motorbike…
                                      2930   29    Ñaøi Loan       Taiwan

Manufacture plastic and metal parts for automobile, motorbike,
agricultural machine, washing-machine, fishing net, electric and
electronic products, two-wheeled vehicle...
                                      2930   29    Ñaøi Loan       Taiwan

Manufacture buffer parts for automobile, motorbike, bicycle, sport tools,
official equipments, pattern; mechanical processing
                                      2930   29    Ñaøi Loan       Taiwan


Manufacture reflecting mirror, electric whistle, IC wire coil…

                                      2930   29    Ñaøi Loan       Taiwan

Manufacture exhaust pipe and parts for motorbike and automobile;
manufacture and assemble lightings…
                                      2930   29    Ñaøi Loan       Taiwan

Manufacture electric spare parts and components for motorbike and
automobile
                                      2930   29    Ñaøi Loan       Taiwan
Plate (copper, zinc …) parts of motorbike, machinery, electronic and
household appliances
                                       2592  25  Ñaøi Loan       Taiwan

Manufacture tube and tire for bicycle, motorbike, agricultural machine
and van
                                       2211  22             Taiwan-British Virgin Islands
                                             Ñaøi Loan-British Virgin Islands

Manufacture asphalt in terms of emulsion, asphalt brick; construct
bridges and roads
                                       2029  20  VN-Trung Quoác    Viet Nam-China

Design and assemble treatment system of waste water; process
mechanical products…
                                       4329  43  Ñaøi Loan       Taiwan


Develop and business on industrial zone infrastructure

                                       6810  68  Vieät Nam       Viet Nam

Manufacture spare parts for automobile and motorbike, electric and
electronic products, motorbike brakes
                                       2930  29  Ñaøi Loan       Taiwan

Manufacture synthetic plastic, aluminium and copper, plastic spare parts
for bicycle...
                                       2220  22  Ñaøi Loan       Taiwan


Manufacture motorbike buffer

                                       2930  29  Ñaøi Loan       Taiwan

Design, assemble system of wind-filter, air-conditioner, smoke treatment
and industrial waste water
                                       4322  43  Ñaøi Loan       Taiwan


Paint metal parts

                                       2592  25  Ñaøi Loan       Taiwan

Manufacture pressure wash bottle (Aerosol), metal covers and
packagings
                                       2599  25  Ñaøi Loan       Taiwan


Manufacture and process wooden interior decorative products

                                       1629  16  Ñaøi Loan       Taiwan


Manufacture electric engines

                                       2811  28  Ñaøi Loan       Taiwan

Manufacture metal and plastic spare parts for automobile and motorbike,
electric tools and equipments, metal and plastic patterns, special vehicle
for golf-court
                                       2930  29  Ñaøi Loan-Myõ     Taiwan-America
Manufacture metal and plastic spare parts for automobile and motorbike

                                      2930  29  Ñaøi Loan    Taiwan


Manufacture and process garments

                                      1410  14  VN-Trung Quoác  Viet Nam-China

Manufacture electric spare parts for automobile and motorbike, engine
for household electric equipments
                                      2930  29  Ñaøi Loan    Taiwan

Manufacture spare parts for automobile and motorbike, official
equipments, metal parts for wheelchair and metal parts used for industry
                                      2930  29  Ñaøi Loan    Taiwan


Manufacture cooking items

                                      2599  25  Haøn Quoác    Korea

Manufacture metal spare parts for automobile and motorbike;
manufacture electronic parts
                                      2930  29  Ñaøi Loan    Taiwan

Manufacture and process spare parts for automobile and motorbike,
spring used for industry
                                      2930  29  Ñaøi Loan    Taiwan


Manufacture cooking items by aluminium and stainless steel

                                      2599  25  Ñaøi Loan    Taiwan


Manufacture garments

                                      1410  14  Ñaøi Loan    Taiwan

Manufacture and process metal spare parts for automobile and
motorbike; electric and electronic parts; metal pattern
                                      2599  25  Ñaøi Loan    Taiwan


Manufacture safety working gloves

                                      1512  15  Phaùp      France


Manufacture electric wire for motorbike, mobilephone, electric wires…

                                      2733  27  Ñaøi Loan    Taiwan

Manufacture and assemble electric wire, electric parts for automobile
and motorbike; electric wires
                                      2930  29  Samoa      Samoa

Manufacture electric spare parts, spark-plug lid, brake buffer for
automobile and motorbike
                                      2930  29  Ñaøi Loan    Taiwan
Manufacture spare parts for automobile and motorbike

                                         2930  29  Ñaøi Loan  Taiwan

Manufacture, process metal and plastic spare parts for motorbike,
industrial paint, pattern for metal products
                                         2930  29  Ñaøi Loan  Taiwan


Manufacture metal spring

                                         2599  25  Ñaøi Loan  Taiwan

Manufacture start motor, power-generation set for automobile and
motorbike
                                         2710  27  Ñaøi Loan  Taiwan

Manufacture plastic products for automobile, motorbike, industry and
household, pattern for metal and non-metal products
                                         2212  22  Brunei   Brunei

Manufacture and process oil-piston, spare parts for automobile and
motorbike
                                         2592  25  Ñaøi Loan  Taiwan

Manufacture spare parts for automobile, motorbike and agricultural
machine
                                         2930  29  Ñaøi Loan  Taiwan


Manufacture start motor, switch, flash-light for automobile and motorbike

                                         2930  29  Ñaøi Loan  Taiwan

Manufacture spare parts for automobile and motorbike; manufacture
metal-knife
                                         2930  29  Ñaøi Loan  Taiwan

Manufacture wind-filter, petrol-filter, motor oil filter, petrol locking valve,
spring valve…
                                         2930  29  Ñaøi Loan  Taiwan

Manufacture plastic parts for wheelchair, motorbike, van seat, power-
saw, fridge and washing-machine
                                         2220  22  Ñaøi Loan  Taiwan

Manufacture spare parts for automobile and motorbike; paint and plate
products
                                         2930  29  Ñaøi Loan  Taiwan

Manufacture gas compressor, parts for automobile and motorbike,
engine for grass-cutter
                                         2599  25  Ñaøi Loan  Taiwan

Manufacture synthetic materials covered with products' surface;
construct waste treatment projects; assemble waste treatment system…
                                         2029  20  Ñaøi Loan  Taiwan
Design, assemble, maintain, repair industrial equipments and machines

                                     3312  33  Ñaøi Loan  Taiwan


Plate and paint metal products

                                     2592  25  Ñaøi Loan  Taiwan

Manufacture spare parts for hygiene equipment, water valves, metal
decompression valve, locks, hinge, metal parts; assemble power and
water system…
                                     2813  28  Ñaøi Loan  Taiwan


Manufacture cloth and leather gloves

                                     1322  13  Ñaøi Loan  Taiwan

Manufacture plastic products for automobile and motorbike, household
plastic goods and plastic parts for electric product
                                     2930  29  Ñaøi Loan  Taiwan


Process cattle foods, aquatic product foods

                                     1080  10  Haøn Quoác  Korea

Manufacture packaging with high-loading capacity, plastic and textile
products
                                     2220  22  Ñöùc     Germany


Manufacture spare parts for bicycle, automobile and motorbike

                                     2930  29  Ñaøi Loan  Taiwan


Manufacture fertilizer; environment treatment

                                     2021  20  Vieät Nam  Viet Nam


Manufacture plastic products

                                     2220  22  Vieät Nam  Viet Nam

Manufacture metal and plastic parts for automobile and motorbike,
lightings, household electric equipments; manufacture pressure casting
products from metal; plate metal and plastic products
                                     2930  29  Ñaøi Loan  Taiwan

Manufacture telecommunication equipments, electrical and mechanical
appliances; high-technique design; air-conditioner…
                                     2630  26  Vieät Nam  Viet Nam

Manufacture electronic spate parts, electronic products, household
electric, infomatic, office equipment...
                                     2610  26  Vieät Nam  Viet Nam

 Manufacture locks, contacts, spare parts for automobile and motobike;
voltage stabilizer
                                     2930  29  Ñaøi Loan  Taiwan
Manufacture parts and spare parts used for automobile, motobike…

                                     2930  29  Malaixia      Malaysia

Manufacture radiators, ventilating system, refrigerating system for
automobile and motobike...
                                     2829  28  Ñaøi Loan     Taiwan

Manufacture offical equipment, electric equipment, PE machine and
machine used for machanical branch; construct, assemble civil and
industrial electric system, water supply project andpipe system
                                     4290  42  Ñaøi Loan     Taiwan

Manufacture household products, offical products, screws and electrical
and machanical appliances.
                                     2599  25  Ñaøi Loan     Taiwan


Manufacutre piano; repair and furbish up piano

                                     3220  32  Ñaøi Loan     Taiwan

Manufacture speed indicators used for automobile, motobike; charges
used for electric and electronic products; mechanical camera.
                                     2930  29  Ñaøi Loan     Taiwan


Manufacture garments

                                     1410  14  Ñaøi Loan     Taiwan

Manufacture electromotors and components for electromotors; dynamos
and components for dynamos
                                     2811  28  Myõ        America


Manufacture patterns; process metal products

                                     2592  25  Ñaøi Loan     Taiwan


Manufacture parts and spare parts used for automobile, motobike

                                     2930  29  Ñaøi Loan     Taiwan


Manufacture brakes and parts of brakes

                                     2930  29  Brunei-Ñaøi Loan  Brunei-Taiwan


Manufacture patterns, wheelchairs; offical chairs and tables; parts of
decorative lights; machanical products.

                                     3092  30  Samoa       Samoa

 Manufacture parts and spare parts used for automobile, motobike;
illuminators.
                                     2930  29  Ñaøi Loan     Taiwan
Manufacture plate machanical products

                                      2599  25  Vieät Nam      Viet Nam


Manufacture metal casts by pressure casting

                                      2599  25  Ñaøi Loan      Taiwan

Manufacture oppidan service equipment, inside and outside interior
lighting equipment, decorated, advertising, traffic signal. Manufacture,
column instal taken in post and telecommunications, electricity
                                      2740  27  Vieät Nam      Viet Nam

 Manufacture metal, aluminium, plastic parts and spare parts used for
automobile, motobike, and bicycle, telecommunication equipment,
electricity household products and electronics. Manufacture patterns
                                      2930  29  Ñaøi Loan      Taiwan

Manufacture metal parts and components used for automobile,
motobike, washing- machine, telecomunication equipment, household
electric and electronic products.
                                      2930  29  Ñaøi Loan      Taiwan

Manufacture feed, mixed nutriment used for cattle, poultry and aquatic
                                      1080    Ñaøi Loan
goods
                                         10            Taiwan

 Manufacture parts and spare parts used for automobile, motobike, and
bicycle.
                                      2930  29  Brunei Darussalam  Brunei Darussalam

Manufacture metal and plastic parts and spare parts used for
automobile, motobike and industrial machine
                                      2930  29           Japan - Taiwan
                                            Nhaät Baûn-Ñaøi Loan

Manufacture metal and plastic parts and spare parts used for
automobile, motobike and agricultural machine, washing-machine,
printer, computer, telecommunication equipment, electric and electronic
product; traps,wheelchair, sleds,four-wheel for topography
                                      2930  29  Ñaøi Loan      Taiwan

Process heat treatmen, cut, sharpen, lathe, temper patterns, process
heat treatmen equipment
                                      2592  25  Ñaøi Loan      TaiwanLaminate nonferrous metal, manufacture, trade telecom cable, electricity
cable, telecom and electricity spare parts, warehouse and factory for
rent

                                      2592  25  Vieät Nam      Viet Nam

Manufacture foutains ,plastic parts and spare parts used for automobile,
motobike, plastic product used for household and industry
                                      2220  22  Malaixia      Malaixia
 Manufacture electric parts, formatting patterns, machine for checking
formatting pattern, pattern machine.
                                          2610  26  Brunei Darussalam  Brunei Darussalam

Manufacture patterns and plastic parts and spare parts used for automobile and
motobike, manufacture plastic parts and spare parts used for electric, implement
patterns repair service be used to produce related products
                                          2930  29  Ñaøi Loan      Taiwan

Process steel sheet, hot-rolled steel processing and cold rolling, steely
kinds processing was plated and get zinced by means of galvanolysis (
ES, EG, EL), processing is steely without rust and alloy, ( Neither
include seeling stage)
                                          2410  24  Ñaøi Loan-Samoa   Taiwan-Samoa
Manufacture wooden table and chair, wood frame covered with leather,
wooden household from wooden legal importing
                                          3100  31  Samoa        Samoa


Pure water

                                          1104  11  Vieät Nam      Viet Nam


Manufacture gym shoes

                                          1520  15  Trung Quoác     China

Manufacture and process inner cloth for gym shoes, cloth and towel,
cloth labels…; stainless steel products for interior decoration and
household goods
                                          1329  13  Ñaøi Loan      Taiwan


Manufacture cattle, poultry and aquatic product foods; additive for cattle,
poultry and aquatic product foods; veterinary drug for aquatic product
                                          1080  10  Trung Quoác     China


Electric screw

                                          2599  25  Vieät Nam      Viet Nam


Make up drug for gaining weight, veterinary drug and epidemic
preventive vaccine for cattle, poultry; veterinary drug for aquatic product
                                          2100  21  VN-Phaùp      Viet Nam - France


Develop and business on industrial zone infrastructure

                                          6810  68  Vieät Nam      Viet Nam

Construct civil and industrial projects; assemble civil and industrial
electric system; assemble industrial electric stove; construct traffic
projects; plant verdure
                                          4290  42  Ñaøi Loan      Taiwan
Manufacture varnish used for surface protection, ink for electronic
industry, some matters used for filling and caulking surface
                                     2022  20  VN-Ñaøi Loan      Viet Nam - Taiwan


Manufacture patterns for gym shoes and cutting-knife for footwear
industry
                                     2599  25  Bristish Virgin Island Bristish Virgin Island


Manufacture gym shoes, shoes semefinished product, pure water

                                     1520  15  Bristish Virgin Island Bristish Virgin Island


Weave trade-marks

                                     1329  13  Ñaøi Loan       Taiwan


Manufacture industrial hoovers, garbage incinerator; manufacture
hygiene chemical for steam oven, material for water filter…
                                     2829  28  Ñaøi Loan       Taiwan


Manufacture steel structures, industrial equipments and machines;
construct civil and industrial projects
                                     4290  42  Haøn Quoác       Korea


Process cattle foods and aquatic product foods

                                     1080  10  VN-Malaixia      Viet Nam - Malaysia


Manufacture plastic and paper packagings; plastic glass, dish and bowl

                                     2220  22  Myõ          America


Manufacture footwear and semi-finished footwear

                                     1520  15  Bristish Virgin Island Bristish Virgin Island


Manufacture spare parts for automobile, motorbike and agricultural
machine; aluminium-leaf
                                     2930  29  Ñaøi Loan       Taiwan


process victual ranched give addition to breeding to fat-stock, fowl,
seafood and victual
                                     1080  10  Vieät Nam       Viet Nam

Manufacture steel products for equipments and machines in agriculture,
industry, building and shipping…
                                     2599  25  Haøn Quoác       Korea


Manufacture helmet, spare parts for automobile, motorbike, agricultural
machine and sport tools
                                     2930  29  Ñaøi Loan       Taiwan
Manufacture copper wire coated by varnish

                                       2599  25  Haøn Quoác  Korea


Manufacture pig-iron pipe and spare parts

                                       2599  25  Ñaøi Loan  Taiwan
Manufacture precast concrete structure, process projects covering with
asphalt; construct industrial and civil projects; assemble, repair, maitain
industrial machines and equipment, constructive equipment, electric
equipment.                                  2395  23  Ñaøi Loan  Taiwan


Manufacture parts used for automobile and motobike, ship.

                                       2930  29  Haøn Quoác  Korea


incubate

                                             Thaùi Lan  Thailand


Manufacture metal and plastic parts and spare parts used for bicycle,
motobike, automobile.
                                       2930  29  Ñaøi Loan  Taiwan


Manufacture well-water filters, treatment system of clean water used for
industry…
                                       2829  28  Ñaøi Loan  Taiwan


 Manufacture parts and spare parts used for automobile, motobike and
dedicated vehicle.
                                       2930  29  Ñaøi Loan  Taiwan


Manufacture aluminium and aluminium alloy. Performing right to export
and import
                                       2599  25  Ñaøi Loan  Taiwan


Process static paint

                                       3290  32  Ñaøi Loan  Taiwan


Manufacture cloth and tailor-made products (hanging, saddle-bag,
drape…); dental equipment; rent factory.
                                       2829  28  Ñaøi Loan  Taiwan


Manufacture labels

                                       3290  32  Ñaøi Loan  Taiwan

Process, assemble electric, supply water project, light, sanitary system,
treatment system of waste water, inner information system,air -
conditioner system used for industry and civil project;
                                       4321  43  Ñaøi Loan  Taiwan
Manufacture valves

                                         2813  28  Bristish Virgin Island Bristish Virgin Island


Manufacture patterns and spare parts for automobile and motorbike

                                         2930  29  Ñaøi Loan       Taiwan


Manufacture patterns and spare parts for bicycle, automobile and
motorbike; health equipments; interior decorative products
                                         2930  29  Ñaøi Loan       Taiwan

Manufacture insolated sheets used for structural industry; packing, nylon
packing and parts used for package.
                                         2220  22  Myõ          America


Manufacture parts and spare parts used for automobile and motorbike,
patterns, electric equipments and machanical products
                                         2930  29  Ñaøi Loan       Taiwan

Overland transport of goods. Declare goods service and employ maritime
customs and receive and deliver import-export goods (point action when there is
enough of condition according to law's ordinance), warehouse for rent
                                         4933  49  Vieät Nam       Viet Nam


Manufacture spare parts used for automobile, motorbike and
machanical equipment
                                         2930  29  Ñaøi Loan       Taiwan


Manufacture garments

                                         1410  14  Haøn Quoác       Korea


Manufacture candles and candlesticks

                                         2029  20  Ñaøi Loan       Taiwan


Print label products, card, badge, logo on material, paper, plastic and
leather; Embroider labels, badge and wire; weave labels, wire
                                         1811  18  Samoa-Belize      Samoa-Belize


Manufacture parts used for automobile and motorbike, patterns,

                                         2930  29  Ñaøi Loan       Taiwan

 Manufacture synthetic rubbers, sythetic rubber products used for car
industry.
                                         2212  22  Ñaøi Loan       Taiwan


Manufacturing and trading garments, cloth, meterial

                                         1410  14  Vieät Nam       Viet Nam
Manufacture drugs for cattle and aquatic products               2100  21   Vieät Nam       Viet Nam


Manufacture synthetic rubber products used for car industry.

                                        2212  22   Ñaøi Loan       Taiwan


 Manufacture piston used for automobile and motobike (not include the
stage of plate).
                                        2930  29   Ñaøi Loan       Taiwan


Manufacture metal cooking items used for kitchen and dining-room

                                        2599  25   Ñaøi Loan       Taiwan

Manufacture high voltage cabinet , depressurization voltage cabinet,
control electric cabinet, MCC cabinet, frequency control equipment,
network control by motor, manufacture electric cable,
                                        2790  27   Ñaøi Loan       Taiwan
Corn ear seed is hybrid                            0161  01   Thaùi Lan       Thailand
Microorganism fertilizer                            2021  20   Vieät Nam       Viet Nam

PP cloth, PE line, container packing, construct industrial and civil project  2220  22   Vieät Nam       Viet Nam

                                                            Viet
produce machining, steely house frame instal, Palan, crane, building construction, concrete centrifugal sluice production Nam
                                      2592     25   Vieät Nam

                                        4290  42   Vieät Nam       Viet Nam

Manufacture and business refratory , building meterial             2391  23   Vieät Nam       Viet Nam

Manufacture cattle foods                            1080  10   Vieät Nam       Viet Nam
Manufacture spring, metal details configured is taken in industry       2599  25   Ba Lan         Poland
Manufacture irons                               2591  25   Vieät Nam       Viet Nam

Develop and business on industrial zone infrastructure. Building civil,
                                        6810  68
industry project, renting factory, trading scrap…
                                               Vieät Nam       Viet Nam
                                        3290  32   Vieät Nam       Viet Nam
Develop and business on industrial zone infrastructure             6810  68   Vieät Nam       Viet Nam

Manufacture wooden products, interior decorative                1629  16   Vieät Nam       Viet Nam
Manufacture shoes                               1520  15   British Virgin Islands British Virgin Islands

Develop and business on industrial zone infrastructure             6810  68   Vieät Nam       Viet Nam
Manufacture cattle foods, additive for cattle foods and aquatic product
foods
                                       1080   10              China-British
                                               Trung Quoác-British Virgin Islands Virgin Islands

Manufacture and process high-grade wooden household products from
sawn timbers, legal import planks and another materials
                                       1629   16   British Virgin Islands British Virgin Islands

Manufacture and process iron, zinc, bronze, plastic, poly, rattan, wooden
interior wooden products and casting metal interior decorative products
                                       2599   25   Ñaøi Loan       Taiwan


Manufacture interior wooden products
                                       1629   16   Ñaøi Loan       Taiwan


Manufacture and process shoes, sandal, building factory for rent
                                       1520   15             China
                                               Trung Quoác (Hoàng Koâng)(Hong Kong)


Develop and business on industrial zone infrastructure
                                       6810   68   Vieät Nam       Viet Nam


Manufacture products and metal part for motobike, computer and industry equipment
                                       2599   25   Ñaøi Loan       Taiwan


Manufacture cattle foods and aquatic product foods
                                       1080   10   Haøn Quoác       Korea

 combustion furnace production is industrial, technology conveyor work
automatically (band belt, heat retention system, product taxonomic system,
handbag production line)                           2826   28   Haøn Quoác       Korea


process, manufacture wooden interior decorative products from legal wooden import, performing right to export and import
                                       1629   16   Uùc          Australia


Manufacture knitter products and garments
                                       1321   13   Haøn Quoác       Korea
Develop and business on industrial zone infrastructure            6810  68   Vieät Nam       Viet Nam
10,172,621,480
VOÁN ÑAÀU TÖ
LUÕY KEÁ TÖØ      ÑIEÄN THOAÏI         FAX
 ÑAÀU DA


 ÑAÊNG KYÙ


   01
   3,000,000  061-984137      061-984313
   4,000,000  061-983037      061-983268
   1,904,030  061-983515/156    061-984517
   6,000,000  061-983104 /105    061 - 984216
   1,000,000  061-983180/181    061-883188
  13,200,000  061-984182      061-984185
  20,500,000  061-981708/3981709  061-982932
   9,000,000  061-983381      061-981705
   1,200,000  061-983291      061-984410
   4,099,500  061-983432/434    061-983435
   4,168,000  061 - 983236 /237   061 - 983473
 4,203,330  061-983948/981087   061-981688
30,000,000  061 - 983171/173   061- 983175
 5,000,000  061-983817      061-982696
 6,000,000  061-981387/388    061-981389
35,360,000  061-982039      061-982040
 4,500,000  061-981308      061-981309
15,000,000  061-982374      061-982345
 3,300,000  061-985381      061-982860
 1,200,000  061 - 982070/071   061 - 982069
 1,000,000  061-982166/167    061-982168
 3,300,000  061-982867      061-984313
 3,600,000  061-981738      061-981731
 3,000,000  061-982769      061-982767
15,000,000  061 - 981 689 / 690  061-982849
5,000,000  061-983300    061-983960
2,050,000  061-984215    061-983845
1,500,000  061-981761/762  061-981760
1,200,000  061-981851/852  061-981856
1,000,000
2,200,000  061-983112    061-983114
7,000,000  061-983991/92  061-983280
1,000,000  061-983925/926  061-983923
1,500,000  061-984173/177  061-984178
2,000,000  061-983502    061-983503
 600,000  061-983955    061-983954
 600,000  061-984231/232  061-984233
1,000,000  061-984234/235  061-984236
1,200,000  061-983316/317  061-983318
 6,500,000  061-984142        061-984149
 3,000,000  061-984086/087      061-984088
 830,000  061-984670        061-984672
 3,350,000  061-984882/883/884/885  061-984886
 5,000,000  061-984575/576      061-984578
 5,000,000  061-984051/053      061-984050
 800,000  061-3671901/902     061-3671903
 1,800,000  061-3671211       061-3671213
 3,600,000  061-984257/258      061-984259
 4,000,000  061-984681/682      061-984683
 3,800,000  061-984678/679      061-984677
 1,500,000  061-984691        061-984690
15,000,000  061-981689/690      061-982894
 1,000,000  061-984800/801      061-984802
1,000,000  061-984933      061-984932
1,000,000  061-986517      061-986519
 300,000  061-3987766-7     061-3987769
1,500,000  061-3671668/645    061-3671644
2,000,000  061-985002      061-985001
9,000,000  061-3985991      061-3985993
2,158,113
 600,000
1,375,000  08-7269723
   -   08-8552735
2,000,000  061-3983104/105
   -
   -   061-982039
 900,000  061-3671826/827/828  061-3671829
 650,000  061-985933      061-985931
 900,000  061-3278666-9     061-3987689
 500,000  061-985439      061-3278528
 1,500,000  061-987198      061-987199
 500,000
 1,000,000  061-3988288      061-3988388
 1,100,000  061-3987712/713/714  061-3987715
 1,500,000
 1,000,000  061-3987685/686    061-3987684
 1,700,000  061-3278585/6     061-3278587
 1,200,000
15,600,000  061-3984182/183    061-3984185
 1,000,000
   -   061-985458/459
3,000,000  061-3278675   061-3278677
 322,580 903730809      08-410897
5,000,000 061-278640/641   061-278639
2,500,000 061-3278636    061-3278637


      061-3988158   061-3988159

3,000,000
1,500,000 061-278569     061-278571
2,000,000
3,000,000
 606,000
1,875,000 08-8395210
3,000,000 061-3671028
 1,000,000
  200,000
 18,000,000

376,551,553
 5,000,000  061-967688/690   061-967697
  507,266  061-968040/041   061-968038
 53,000,000  061 - 869872/873  061 - 869802/803
 30,000,000  061-968037/869501  061 - 869502
 23,000,000  061 - 869111    061 - 869110
  175,000  061 - 869033    061-869259
 4,500,000  061 - 869617/618  061 - 869819
 23,620,000  061-869436     061-869493
 3,000,000
 1,800,000  061-968039/042/869885  061-968043/401/967255
 4,600,000  061-869817/818/819   061-869886
50,000,000  061 - 967171/172    061 - 967170
 3,500,000  061-869166/167     061-869168
 1,500,000  061-968093/094/095   061-968096
 600,000  08-8277903       08-8277904
 4,500,000  061-968175       061-968176
 1,600,000  061-968600       061-968602
60,000,000  061-968793       061-968645
 700,000  061-968558
 250,000  061-968350/352     061-968352
 5,000,000  061-3968870-75     061-3968876
 1,000,000  061-968007       061-968006
3,149,000  061-673748/749    061-673750
4,735,000
 500,000
1,265,331
   -   061-968189
7,200,000  061-968968      061-968988
 300,000  061-968934/936    061-968937
4,900,000  061-673588      061-673585
3,000,000  061-673006/007/008  061-3673005
2,500,000  061-673470      061-673472
1,000,000
3,000,000  061-3673695/97    061-3673698
1,000,000
 1,750,000
 2,100,000
 1,000,000  061-673662    061-673661
 3,500,000  061-3674200/204  061-3674207
 3,000,000
 516,129  0903-700281
 1,500,000  061-673692    061-673694
13,000,000
 2,000,000  061-3674766/768  061-3764769
 2,000,000
 2,200,000  061-3968968
 2,500,000
    -
       913717645
    -
  750,000
  500,000
 1,500,000
 1,500,000

349,717,726
 4,800,000
    -
 1,225,806

  232,258

    -

    -

  655,500

 1,160,000
       0908080047

  243,750 3,560,000
 11,877,314
 15,000,000

 11,020,000
 26,020,000
 4,500,000  061-3921919-21  061-3921915
 40,000,000  061-3923188   061-3922139
 2,000,000  061-3922213   061-3922211
120,000,000  061-3675085   061-3675084
190,000,000  061-3675146
 32,992,666  061-3924377   061-3924692
 1,000,000
 15,000,000  061-3923354
 2,000,000
  996,884
 1,200,000
409,689,550
 3,950,625
 3,950,625

806,544,058
BAÛNG KEÂ DÖÏ AÙN TRONG 24 KCN - ÑEÁN NGAØY 06/11/2007
(caáp pheùp Wang Long, Loäc Khang, bao bì haûi phoøng, ñieàu chænh Pro-concept, ñaêng kyù laïi Tongkook)


STT          TEÂN DÖÏ AÙN
A               B


   KCN GOØ DAÀU:
 1  Cty TNHH U.I.C Vieät Nam

 2  Cty CP Coâng nghieäp Goám Söù Taicera

 3  Cty TNHH ExxonMobil Vieät Nam

 4  Cty TNHH Nhöïa vaø Hoùa chaát TPC Vina

 5  Coâng ty Phaân boùn Vieät Nhaät

 6  Xí nghieäp Dòch vuï KCN Sonadezi

 7  Cty Shell Vieät Nam TNHH

 8  Cty TNHH Dynea Vieät Nam

 9  Cty CPHH Goám söù Toaøn Quoác.

 10  Nhaø maùy Supper Phosphat

 11  Cty TNHH Quoác teá APL (taïm ngöng 2007)(thaùng 07 hoaït ñoäng laïi)

 12  Cty TNHH AK Vina

 13  Cty TNHH Coâng nghieäp Rock Team (Vieät Nam)

 14  Cty TNHH Gas Saøi Goøn

 15  Cty TNHH Gas Coâng nghieäp

 16  Chi nhaùnh Cty Coå phaàn Thöông maïi vaø saûn xuaát Ñaïi Phaùt

 17  Cty TNHH Theùp beâ toâng Nhaät Kieàu

 18  Cty Shell Gas (LPG) Vieät Nam TNHH

 19  Cty LD gaïch men V.T.C

 20  Cty TNHH Surint Omya (Vietnam)

 21  Cty TNHH Petronas (Vieät Nam)

 22  Cty TNHH SSJ Vina 22      COÄNG - KCN GOØ DAÀU

   KCN NHÔN TRAÏCH 1:
 1  Cty Phaùt trieån Ñoâ thò vaø KCN (URBIZ)

 2  Cty CP Ñaàu tö phaùt trieån nhaø vaø Ñoâ thò IDICO (UDICO)

 3  Cty Sika höõu haïn Vieät Nam

 4  Cty TNHH Tongkook Vieät Nam Spinning
 5  Cty Cô khí vaø xaây döïng Poslilama

 6  Cty CP Thieát bò veä sinh Caesar Vieät Nam

 7  Cty Splendour TNHH

 8  Cty Loáp Yokohama Vieät Nam (chæ trieån khai chi nhaùnh taïi TPHCM)

 9  Cty Kyõ ngheä Haileck

10  Cty E-Hsin Vieät Nam (ngöng trieån khai)

11  Cty TNHH Hirota Precision Vieät Nam

12  Cty TNHH Loong Bieân Vieät Nam

13  Cty Xe ñaïp Con Roàng Vieät Nam TNHH

14  Cty TNHH Lieân minh Vina

15  Cty TNHH Coâng nghieäp Thaêng Xuyeân Vieät Nam

16  Cty Coå phaàn Gaïch men Chang Yih

17  Cty TNHH IL Kwang Vina

18  Cty TNHH Wooree Vina

19  Cty TNHH Ñaøi Ñaït

20  Cty TNHH may maëc United Sweethearts Vieät Nam

21  Cty TNHH Nhöïa Coâng nghieäp Chung Long Vieät Nam

22  Cty TNHH Coâng nghieäp Goám söù Xie Xing (tröôùc laø Ho Yeh)

23  Cty TNHH Akzo Nobel Chang Cheng (Vieät Nam)

24  Cty TNHH Samwoo Vieät Nam

25  Cty TNHH saûn xuaát thun vaø nguyeân lieäu may Premier (Vieät Nam)

26  Cty TNHH Theùp Dongbang

27  Cty TNHH High Point Vieät Nam

28  Cty TNHH Kyõ ngheä J & V

29  Cty TNHH Coâng nghieäp Swan Vieät Nam

30  Cty TNHH Deät Daewon Vieät Nam

31  Cty Coå phaàn SXKD Vaät lieäu xaây döïng IDICO

32  Laép maùy 45.1

33  Chi nhaùnh Cty TNHH Thaùi Phong

34  Cty TNHH Hwaseung Vina

35  Cty TNHH Bu Kyeong Vieät Nam

36  Cty TNHH Shih Jung Vieät Nam

37  Chi nhaùnh Cty TNHH DVKHKT vaø SX goám söù Kim Truùc

38  Cty TNHH Ñaëng Tö Kyù

39  Cty TNHH Vieät Tín (Vieät Nam)

40  Cty TNHH Coå phaàn Nhuaän Thaùi

41  Cty TNHH Coå phaàn Saét theùp Löïc Baûo

42  Cty TNHH Thöïc phaåm NFC (TNHH 2 Thaønh Vieân)
43  Cty TNHH CP Cô ñieän Ñaïi Taân

44  Cty TNHH Coâng nghieäp Elma Vieät Nam

45  Chi nhaùnh Cty Xaây laép Ñieän cô Full Power

46  Chi nhaùnh Cty TNHH Khí coâng nghieäp Baéc Vieät

47  Chi nhaùnh Cty TNHH TM & DV An Quoác

48  Cty TNHH Coâng nghieäp Thoâng Thaät

49  Cty coå phaàn Bao bì Nhôn Traïch

50  Coâng ty TNHH Coâng nghieäp TBD Nhôn Traïch

51  CtyTNHH Gaïch men Baùch Thaønh (tröôùc laø Hung Lee) taïm ngöng hoaït ñoäng

52  Cty TNHH CP Coâng nghieäp Tai-Tech

53  Cty TNHH Hangdo Vina

54  Cty TNHH Bao bì Prestige Vieät Nam

55  Cty LD Coâng nghieäp goám söù Dian-Ya

56  Cty TNHH Dae You Vieät Nam

57  Cty TNHH Fine Cable Vina

58  Cty TNHH Furnitech Components Vieät Nam

59  Cty TNHH Asia Stainless

60  Cty TNHH Coâng nghieäp T.A Vieät Nam

61  Coâng ty TNHH Quang Chaâu Nai

62  Nhaø maùy VLXD Tuy Haï (Chi nhaùnh Cty CP SXKD VLXD IDICO)

63  Nhaø maùy VLXD Tuy Haï 2 (Chi nhaùnh Cty CP SXKD VLXD IDICO)

64  Xí nghieäp dòch vuï (Chi nhaùnh Cty CP SXKD VLXD IDICO)

65  Cty TNHH Avco Vieät Nam (hoaït ñoäng ôû TPHCM)

66  Cty TNHH White Glove

67  Cty TNHH Duckil Vieät Nam

68  Cty TNHH Quoác Teá Samjin

69  Cty TNHH cheá bieán ñoà goã Sen He

70  Cty TNHH Union Turbine

71  Cty TNHH Thöông maïi Dòch vuï Ñaïi Thaønh Phaùt

72  Cty TNHH Majectis Enterprise

73  Cty TNHH Coâng nghieäp Hua Zhi

74  Cty TNHH Coâng nghieäp Hong De (ñang giaûi theå)

75  Cty TNHH Coâng nghieäp Theùp Shin Chang

76  Cty TNHH Coâng nghieäp Chean Shin (Vieät Nam)

77  Chi nhaùnh Coâng ty CP Licogi 16- Nhaø maùy cô khí Nhôn Traïch

78  Cty TNHH sôïi DS Vina

79  Cty TNHH Keunhwa Export Packaging

80  Cty TNHH Taeyang Saigon
81  Cty TNHH boät kim loaïi Julien Vieät Nam

82  Cty TNHH Steel-Tech Vieät Nam

83  Cty TNHH Beauty Stone Vieät Nam

84  Coâng ty TNHH Uginox Vieät Nam-Chi nhaùnh Ñoàng Nai

85  Cty TNHH Metal-tech85     COÄNG - KCN NHÔN TRAÏCH 1

   KCN NHÔN TRAÏCH 2:

 1  Cty Hualon Corporation Vieät Nam

 2  Cty TNHH Saûn xuaát ngö cuï Ching Fa

 3  XN Sam sung ViNa Synthetics INC

 4  Cty Deät Choongnam Vieät Nam TNHH

 5  Cty TNHH S.Y Vina

 6  Cty CP Phaùt trieån Ñoâ thò Coâng nghieäp soá 2

 7  Cty LD Myõ phaåm LG Vina

 8  Cty Olldo Vieät Nam (ñang giaûi theå)

 9  Cty TNHH Hsin Sou Vieät Nam

10  Cty TNHH King's Grating

11  Cty TNHH Sôïi chæ Vieät Coân

12  Cty TNHH Kyõ thuaät Sincerity

13  Cty TNHH Kosteel Vina

14  Cty TNHH Cô khí coâng trình Wei-Chien

15  Cty TNHH Cô khí coâng trình Chang Fu

16  Cty TNHH Vó Lôïi

17  Cty TNHH Chig Feng

18  Cty TNHH Deät nhuoäm Nam Phöông

19  Cty TNHH Coâng nghieäp Tuøng Hoøa Vieät Nam

20  Cty TNHH Myõ thuaät Chin Kong

21  Cty TNHH Kimanson Instruments (Vieät Nam)

22  Cty TNHH Deät sôïi Gi Tal

23  Chi nhaùnh Cty TNHH Beâ toâng hoãn hôïp Vieät Nam
24  Coâng ty coå phaàn Xaây döïng An Laïc

25  Traïm troän beâ toâng Haûi AÂu

26 Cty TNHH Yu Sin Vieät Nam

27 Cty TNHH Quoác teá Gold Long John Ñoàng Nai Vieät Nam
28  Cty TNHH Foam Hwa Ching DongNai

29  Cty TNHH Moät Thaønh vieân YGS Vina

30  Cty TNHH Professional Motor Dongnai31  Cty TNHH caåm thaïch Saøi Goøn
32  Cty CP DIC-Ñoàng Tieán

33  Cty TNHH Deät may Eclat Vieät Nam

34  Cty TNHH Kyung In Machinery (Kimco)35  Cty TNHH Sx vaø TM Mieàn Queâ36  Cty TNHH Chaán Phaùt
37  Cty TNHH Tröôøng Thaïch

38  Cty TNHH Wha Il Vina
39  Chi nhaùnh Cty CP löôùi theùp Bình Taây
40  Nhaø maùy saûn xuaát keát caáu theùp-Cty TNHH cô khí XD Nhaät An

41  Cty TNHH Da Luen (Vieät Nam)

42  Cty TNHH Halla Vieät Nam


43  Cty TNHH ST Pharma

44  Nhaø maùy saûn xuaát caáu kieän beâ toâng ñuùc saün cuûa Cty CP caáu kieän beâ toâng Nhôn Traïch 2
45  Cty TNHH Coâng nghieäp Vietwin


46  Cty TNHH Coâng nghieäp Hoàng Xöông47  Cty TNHH Hemmay
48  Cty TNHH Hankook Tower Crane


49  Cty TNHH Woorim Machinery
50  Cty TNHH OÂ toâ Sanyang Vieät Nam
51  Cty TNHH Vina Buhmwoo
52  Cty TNHH coâng nghieäp King Tai52    COÄNG - KCN NHÔN TRAÏCH 2

   KCN NHÔN TRAÏCH 3:
 1  Cty TNHH Gold On Vina (tröôùc laø Hyosung Vina)

 2  Cty TNHH Coâng nghieäp Kolon (Chöa chaéc chaén ruùt)

 3  Cty TNHH Höng nghieäp Formosa

 4  Cty TNHH SinPoong Vina

 5  Cty TNHH Harvest

 6 Cty TNHH SX-TM-DV Boät vaø Giaáy NDK (taïm ngöng hoaït ñoäng)

 7  Cty TNHH Kim Long

 8  Chi nhaùnh Cty TNHH Thaùi Noâng

 9  Cty TNHH Xaây döïng Song Hui

10  Cty TNHH Höng nghieäp Der Fuh

11  Cty TNHH Coâng trình Haân Höõu

12  Cty TNHH Cheá bieán thuûy haûi saûn & nöôùc ñaù Tung Kong

13  Cty TNHH Hung Ta Vieät Nam

14  Cty TNHH E.C

15  Cty TNHH Dòch vuï Giaùm ñònh caùc keát caáu haøn kim loaïi Yeong Jaan

16  Cty TNHH C.T Polymer

17  Cty TNHH Thöïc nghieäp Li Shin

18  Cty TNHH Nomura Weldteco (Vieät Nam)

19  Cty TNHH Kuo Yuen Vieät Nam

20  Cty TNHH Cô khí coâng trình Hung Chi (Ñang giaûi theå)

21  Cty TNHH Bao bì Kaoten (Vieät Nam)
22  Cty TNHH Palm Paper (tröôùc laø Hung Yuan)

23  Nhaø maùy Beâ toâng Leâ Phan Nhôn Traïch

24  Cty Coå phaàn Döôïc phaåm Vieät Nam-Ampharco (Nhaø maùy sx thuoác khaùng sinh)

25  Cty TNHH Vónh Cöôøng

26  Cty TNHH Chao Hun (Vieät Nam)

27  Cty TNHH Chaùnh Ñaïi

28  Cty TNHH Chin Well Fasteners (Vieät Nam)

29  Cty TNHH Bao bì Vieät Long

30  Cty TNHH Coâng nghieäp Caron

31  Cty TNHH Formosa Taffeta Ñoàng Nai
32  Chi nhaùnh Cty Le Long Vieät Nam


33  Nhaø maùy gaïch ngoùi Tín Nghóa
34  Coâng ty TNHH SXTM Vónh Lôïi Phaùt

35 Cty TNHH Super Lucky (Vieät Nam)

36 Cty TNHH Advanced Multitech (Vieät Nam)


37  Xí nghieäp DV & PT KCN Nhôn Traïch 3 (Cty Tín Nghóa)

38  Cty TNHH Da thuoäc Wei Tai
39  Cty TNHH Coâng nghieäp Vaät lieäu goám söù Shun Yin

40  Cty TNHH Coâng nghieäp Chính xaùc Jackson

41  Cty TNHH Cöûu Thaêng (Vieät Nam)

42  Cty TNHH Coâng nghieäp cao su Chính Taân Vieät Nam

43  Cty TNHH Coâng nghieäp Nguyeân Tinh

44  Cty TNHH Ñieän cô Ñaøi Vieät

45  Cty TNHH vaät lieäu xaây döïng Chaâu Aâu

46  Cty Bao bì Euro Vieät Nam

47  Cty Lieân doanh Thuaän Theâm

48  Cty TNHH Promax Textile (Vieät Nam) (tröôùc laø Toaøn Nghieäp)


49  Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Thoâng Tin Vieät Sao


50  Nhaø maùy Beâ toâng Ly Taâm- Cty TNHH Khang Phuùc
51  Chi nhaùnh Coâng ty Quaûn lyù Coâng trình Giao thoâng Saøi Goøn taïi Nhôn Traïch

52  Cty TNHH Nhöïa Richway

53  Cty TNHH CN SPC Tianhua (Vieät Nam)54  Cty TNHH Ắc quy CSB (Việt Nam)


55  Cty TNHH Kyõ thuaät Bueno
56  Cty TNHH Velco


57  Cty TNHH Leaco
58  Cty CP Tam Ñaïi Kim Ñ.N
59  Cty TNHH xaây döïng Ho Team60  Cty TNHH Y.S.P (Vietnam)

61  Cty TNHH KLC

62  Cty TNHH Sammi

63  Cty TNHH Kirby Ñoâng Nam AÙ63    COÄNG - KCN NHÔN TRAÏCH 3

   KCN NHÔN TRAÏCH 5:
 1  Cty TNHH SunYad Vieät Nam Technology

 2  Toång Cty Ñaàu tö Phaùt trieån ñoâ thò vaø KCN (IDICO)

 3 Cty TNHH U Best Vieät Nam Polymer Industry

 4  Cty TNHH Vaät lieäu KHKT Trieån Vuõ Vieät Nam

 5  Cty TNHH Gloeast Development Vieät Nam

 6  Cty TNHH Nakagawa Denka Ñoàng Nai

 7  Cty TNHH Jang In Furniture Vieät Nam

 8  Cty TNHH Keát caáu theùp Hoàng Haûi Vieät Nam

 9  Cty TNHH Deät Texhong Vieät Nam

10  Cty TNHH POS-DCS Việt Nam


11  Cty TNHH Hyosung Vieät Nam
12  Cty TNHH Trung taâm gia coâng Posco Vieät Nam

13  Cty TNHH Huyndai Welding Vina


14  Cty TNHH Young Wire Vina

15  Cty TNHH Jase Vieät Nam15    COÄNG - KCN NHÔN TRAÏCH 5

   KCN DEÄT MAY:
 1  Cty Coå phaàn Ñaàu tö Vinatex-Taân Taïo
 2  Cty TNHH Sx-TM-DV Lyù Minh
 3  Coâng ty TNHH Ñaïi Chung 4  Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Duy Thaønh 5  Cty TNHH cô khí vaø xaây döïng Ñoâng Sôn


 6  Cty TNHH Kyõ thuaät Hoà Thaùi


 7  Cty TNHH Jungang Vina 8  Cty TNHH Brandon Miles Design


 9  Cty TNHH Sang Gee Roll Vieät Nam10  Cty TNHH Cyma Vina
11  Cty TNHH Phuùc Hueâ
12  Cty CP Vieät Tieán Ñoâng AÙ
13  Cty TNHH Samsun Vina13      COÄNG - KCN DEÄT MAY

   KCN AN PHÖÔÙC:

 1  Coâng ty TNHH MTV Tín Nghóa

 2  Cty TNHH Sin Heung (Vieät Nam)

 3  Cty TNHH Rosa Vina

 4  Cty TNHH SH Vieät Nam 4     COÄNG - KCN AN PHÖÔÙC

   KCN TAM PHÖÔÙC:

 1  Cty TNHH TM vaø CB Goã Taân Saøi Goøn (ngöng hoaït ñoäng)

 2  Cty LD gaïch men YÙ Myõ (TNHH)

 3  Cty TNHH Coâng nghieäp Diing Jyuo Vieät Nam

 4  Cty TNHH Coâng nghieäp King Jade Vieät Nam

 5  DNTN Nhöïa Hoàng Phuùc

 6  Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Toaøn Loäc

 7  Cty TNHH saûn xuaát ñoà moäc Chien Vieät Nam

 8  Cty TNHH JohnSon Wood

 9  Cty TNHH Taân Döông

10  Cty TNHH Shen Bao Furniture

11  Cty TNHH Coâng nghieäp Thöïc phaåm Ava

12  Cty TNHH Heera Vina

13  Cty TNHH Moäc ngheä thuaät

14  Cty TNHH A First Vina

15  Cty TNHH Yuan Chang

16  Cty TNHH Moäc Tai Fan

17  DNTN Toaøn Taâm

18  Cty TNHH Moäc Höng Thònh (taïm ngöng hoaït ñoäng)

19  Cty TNHH Sôn Ñaïi Höng

20  Cty TNHH Washi Washi

21  Cty TNHH SXTM Ngoâi Sao (New Star)

22  Cty TNHH Pro-Concepts Vieät Nam

23  Cty Coå phaàn cheá bieán goã Pisico Tam Phöôùc

24  Cty LD Goã Vöông Ngoïc
25  Cty TNHH Timber Industries

26  Cty TNHH Thònh Nguyeân Phaùt Vieät Nam

27  Cty TNHH goã Lee Fu Vieät Nam

28  Cty TNHH Löïc quaùn (Vieät Nam) Coâng nghieäp nhöïa

29  Cty TNHH Huada Furniture Vieät Nam

30  Chi nhaùnh Cty TNHH Thöông maïi vaø xaây döïng Vieät Tinh

31  Cty TNHH Ñaïi Nam Hoa (Ñang giaûi theå)

32  Cty TNHH Thaïch Vieät

33  Cty TNHH Shyange Paint

34  Cty TNHH Chempack Vieät Nam

35  Cty TNHH Gi-Wang Vieät Nam

36  Cty TNHH XNK Caø pheâ An Giang

37  Cty TNHH Thöông maïi Quoác teá Gia Myõ

38 Cty TNHH Cariyan Wooden (Vieät Nam)


39  Cty Coå phaàn goã Haûi Ngoïc

40  Xí nghieäp DV & PT KCN Tam Phöôùc

41 Cty TNHH Ñoà moäc Woodcraft (Vieät Nam)

42  Chi nhaùnh Coâng ty CP Phuù Taøi taïi Ñoàng Nai

43  Cty TNHH Mijin Toaøn Caàu

44  Cty TNHH Segis (Vieät Nam)

45  Cty TNHH P.M.C
46  Cty Coå phaàn Khaûi Toaøn
47  Cty Coå phaàn hoà bôi J.D Ñoàng Nai

48  Chi nhaùnh Cty TNHH Goã Poh Huat Vieät Nam (ñaõ göûi BCTC hôïp nhaát)

49  Cty TNHH Armajaro Vieät Nam

50  Cty TNHH Goã Haïnh Phuùc

51  Cty TNHH SKS Vieät Nam

52  Cty TNHH VinaFilter Technology

53  Cty TNHH Haøn Vieät Plastic

54  Cty TNHH Angel Vieät Nam
55  Cty TNHH TM & DV Minh Nam
56  Cty CP Aùnh Bình Minh


57  Cty TNHH Nhaõn bao bì Vina Uùc

58  Cty TNHH Young March Candle

59  Cty TNHH Cheerise Vieät Nam (ñang giaûi theå)

60  Cty TNHH Halla Vina Industrial


61  Cty TNHH MTV uûy thaùc CN caàu voàng Vieät Nam


62  Cty TNHH Soya Knitting Vieät Nam

63  Cty TNHH SX-TM Vónh Tröôøng Phaùt
64  Cty CP bao bì kim loaïi Vi Na Can Saøi Goøn


65  Cty TNHH Symphony Century Vieät Nam65     COÄNG - KCN TAM PHÖÔÙC

   KCN LONG THAØNH:

 1  Cty CP caùp vaø vaät lieäu vieãn thoâng Sacom

 2  Cty TNHH Dae Myung Chemical (Vieät Nam) (tröôùc laø DY Vina Sanitary)

 3  Cty Coå phaàn Sonadezi Long Thaønh

 4  Cty Deät Jomu (Vieät Nam) TNHH

 5  Cty TNHH Quoác teá Kim Baûo Sôn (Vieät Nam)

 6  Cty TNHH Coâng ngheä Cao ÖÙc Thaùi

 7  Cty TNHH Best Sun Technology

 8  Cty TNHH Global Dyeing

 9  Cty TNHH Cheá taïo maùy D.Y-Vina

10  Cty TNHH Haøn Quoác Vina Engineering

11  Cty TNHH Coâng nghieäp Ñaøi Haân

12 Cty TNHH KCC Vieät Nam (tröôùc laø Global HS Vina)

13 Cty TNHH Coâng nghieäp Protek

14 Cty TNHH Yee Joo Vina

15  Cty TNHH Armapex

16  Cty Löôùi theùp haøn VRC (Vieät Nam)

17  Cty TNHH Jungwoo Textile Vina
18  Cty TNHH Mercafe Vieät Nam

19  Cty TNHH King May Craft (Vieät Nam)

20  Cty TNHH SXTM dòch vuï VPS

21  Cty TNHH Ñieän cô Teco (Vieät Nam)

22  Cty thuoäc da Perrin-Rostaing (Vieät Nam)

23  Cty TNHH Deät nhuoäm Thoâng Phaùt

24  Cty TNHH Coâng nghieäp Sea Kwang (Vieät Nam)

25  Cty TNHH Hoùa daàu Great Prosperity


26  Nhaø maùy caø pheâ Bieân Hoøa II-Cty CP Vinacafe Bieân Hoøa


27  Cty CP Caùp Saøi Goøn (SCC)
28  Cty TNHH Toa Lighting Vieät Nam


29  Chi nhaùnh Cty TNHH TM Leâ Ban


30  Cty CP Quoác teá Khang Vieät

31  Cty Lieân doanh caùp Taihan-Sacom

32  Cty TNHH Dae Duk Band Vietnam

33  Cty TNHH Samil Vina

34  Cty TNHH Coâng ngheä Daimosa (Vieät Nam)

35  Nhaø maùy Ñeá giaøy PU-Cty SXTM Minh Dieäu

36  Cty TNHH Hiang Kie Industries

37  Cty TNHH Coâng ngheä Teco (Vieät Nam)

38  Cty TNHH Daewon Chemical Vina

39  Cty TNHH AX- Thieát keá

40  Cty TNHH Jiin Huei
41  Coâng ty CP nhöïa Sam Phuù

42  Cty TNHH Suheung Vieät Nam

43  Cty TNHH Mao Baûo Vieät Nam

44  Cty TNHH Coâng nghieäp kim khí Kingpo

45  Cty TNHH ILSam Vieät Nam

46  Cty TNHH Polycom


47  Cty TNHH Dong Lim Vina Chemical


48  Cty CP Thieân Long Long Thaønh
49  Cty TNHH Apex Vieät Nam

50  Cty TNHH Chosun Vina

51  Cty TNHH Hai thaønh vieân keùt saét Castle
52  Cty TNHH Kyõ thuaät vaø xaây döïng KJ

53  Cty TNHH NSK Global Textile


54  Cty TNHH Midas Vina


55  Cty TNHH Vieät Nam Center Power Tech
56  Cty TNHH Kumo Vina


57  Chi nhaùnh Cty TNHH caø pheâ Vónh An taïi Ñoàng Nai

58  Cty TNHH Cafeco Vieät Nam


59  Traïm bieán aùp 110KV KCN Long Thaønh vaø nhaùnh reõ

60  Cty TNHH Intex


61  Cty TNHH Perfect Vision
62  Cty TNHH Olympus Vieät Nam62     COÄNG - KCN LONG THAØNH

   KCN NHÔN TRAÏCH II-LOÄC KHANG:
 1  Cty TNHH LS Cable Vieät Nam

 2
   Cty TNHH TM & Ñaàu tö Loäc Khang (Döï aùn ñaàu tö xaây döïng keát caáu haï taàng KCN NTII-Loäc Khang)

 3  Cty TNHH YGS Vieät Nam

 4  Cty CP bao bì Haûi Phoøng -Nhôn Traïch
COÄNG - KCN NHÔN TRAÏCH II-LOÄC KHANG
4

  KCN NHÔN TRAÏCH II-NHÔN PHUÙ:

1
  Cty CP Thaûo Ñieàn (Döï aùn ñaàu tö xaây döïng keát caái haï taàng KCN NT II-NP)1COÄNG   - KCN NHÔN TRAÏCH II-NHÔN PHUÙ

  KCN NHÔN TRAÏCH VI
1  Cty CP Ñaàu tö XD vaø VLXD Saøi Goøn (Ñaïi dieän cho 5 chuû ñaàu tö)1    COÄNG - KCN NHÔN TRAÏCH VI

  CAÙC VÒ TRÍ KHAÙC:

1  Cty Coå phaàn höõu haïn Vedan Vieät Nam

2  Cty Höng Nghieäp CP TNHH Pou chen Vieät Nam2       COÄNG VÒ TRÍ KHAÙC
RONG 24 KCN - ÑEÁN NGAØY 06/11/2007
ang, bao bì haûi phoøng, ñieàu chænh Pro-concept, ñaêng kyù laïi Tongkook)


                         TEÂN TIEÁNG ANH
      U. I. C VietNam Co., Ltd

      Taicera Enterprise Co., Ltd

      Exxon Mobil Unique Viet Nam Company Ltd

      TPC Vina Plastic and Chemical Corporation Ltd

      Japan Viet Nam Fertilizer Company

      Sonadezi Park Service Enterprise

      Shell Gas Vietnam Limited

      Dynea (VietNam) Co., Ltd

      Chuan Kuo Ceramics Co., Ltd

      Super Phosphat Factory

      APL International Incorporated Ltd

      AK Vina Co., Ltd

      Rock Team Industry Vietnam Co., Ltd

      Sai Gon Gas Co., Ltd

      Industrial Gas Co., Ltd

      Branch of Dai Phat Procuce & Commercial Jiont-Stock Co., Ltd

      Nikkey Steel - Concrete Co., Ltd

      Shell Gas Vietnam Limited

      V.T.C International Ceramics Co., Ltd

      Surint Omya (Vietnam) Co., Ltd

      Petronas Vietnam Co., Ltd

      SSJ Vina LLC
      Urban & Park Development Co., Ltd (UBBIZ)

      IDICO Urban & House Development Investment Joint Stock Company (UDICO)

      Sika Limited (Vietnam)

      TongKook Vietnam Spinning Co., Ltd
Poslilama Engineering & Construction Co., Ltd

Vietnam Caesar Sanitary Wares Joint Stock Company

Speco

Yokohama tyre Vietnam Company

Hai Leck (VN) Engineering Co., Ltd

E-Hsin Vietnam Co., Ltd

Hirota Precision Vietnam Co., Ltd

Loong Bien Vietnam Co., Ltd

Dragon Bicycles Vietnam Co., Ltd

Lien Minh Vina Co., Ltd

Vietnam Sun Chun Industrial Co., Ltd

Chang Yih Ceramic Joint Stock Company

Il Kwang Vina Co., Ltd

Wooree Vina Co., Ltd

Tair Dar Co., Ltd

United Sweethearts Garment (Vietnam) Co., Ltd

Chung Long Plastic Industrial (Vietnam) Co., Ltd

Xie Xing Ceramic Industries Co., Ltd

Akzo Nobel Chang Cheng (Viet Nam) Limited

Samwoo Vietnam Co., Ltd

Premier Elastic Webbing & Accessories (Vietnam) Co., Ltd

Dong Bang Stainless Steel Co., Ltd

High Point Vietnam Co., Ltd

J & V Engineering Co., Ltd

Swan Industry (Viet nam) Co., Ltd

Daewon Textile Vietnam Co., Ltd

IDICO Building Materials Trade Production Joint Stock Company

Assemble 45.1

Branch of Thai Phong Co., Ltd

Hwaseung Vina Co., Ltd

Bu Kyeong Vietnam Co., Ltd

Shih Jung Vietnam Co., Ltd

Branch of Kim Truc Science and Technology Sevice & Pottery Production Co., Ltd

Ñang Tu Ky Leather Co., Ltd

Yue Hsin (Vietnam) Woodwork Co., Ltd

Run Tai Stock Co., Ltd

Lee Bao Steel and Iron Co., Ltd

Nature Foods Co., Ltd
Dai Shin Electro-Mechanical Corp

Elma Vietnam Industry Co., Ltd

Branch of Full Power Electromechanics Building and putting together Company

Branch of Bac Viet Industrial Gas Co., Ltd

Branch of Trade & Service An Quoc Co., Ltd

Song Shyr Industrial Co., Ltd

Nhon Trach Packing Joint Stock Company

NhonTrach TBD Industrial Co., Ltd

Baùch-Thanh Ceramic Co., Ltd

Tai-Tech Forge Industrial Co., Ltd

Hangdo Vina Co., Ltd

Prestige Package Vietnam Co., Ltd

Dian-Ya Ceramic Industrial JointVenture Company

Dae You Vietnam Co., Ltd

Fine Cable Vina Co., Ltd

Furnitech Components (Vietnam) Co., Ltd

Asia Stainless Corporation

T.A Vietnam Industries INC

Quang Chau Nai Co., Ltd

Tuy Ha Building Materials Factory

Tuy Ha 2 Building Materials Factory

Service Enterprise

Avco Vietnam Limited

White Glove Co., Ltd

Duckil Vietnam Co., Ltd

Samjin International Co., Ltd

Sen He Hardwood Co., Ltd

Union Turbine Co., Ltd

Dai Thanh Phat Trade & Service Co., Ltd

Majestic Enterprise Co., Ltd

Hua Zhi Industrial Co., Ltd

Hong De Industrial Co., Ltd

Shin Chang Metal Industrial Co., Ltd

Chean Shin Industrial (Vietnam) Co., Ltd

Branch of Licogi 16 Joint Stock Company-Nhon Trach Mechanics Factory

DS Vina Fibers Co., Ltd

Keunhwa Export Packaging Company Limited

Taeyang Saigon Co., Ltd
Julien (VN) Metal Powder Co., Ltd

Steel-Tech (Vietnam) Co., Ltd

Beauty Stone (Vietnam) Co., Ltd

Uginox Vietnam Co., Ltd-Dongnai Branch

Metal-tech (Viet Nam) Co., Ltd
Hualon Corporation Vietnam

Ching Fa Fishing Implements Manufacturing Co., Ltd

Samsung Vina Synthetics INC Enterprise

Choongnam Vietnam Co., Ltd

S.Y. Vina Co., Ltd

No 2 Urban Industrial Development Joint Stock Company

LG Vina Cosmetics Joint Venture Company Limited

Olldo Vietnam Corporation

Vietnam Hsin Sou Co., Ltd

King's Grating Company Limited

Yue Kun Co., Ltd

Sincerity Engineering Company Limited

Kosteel Vina Co., Ltd

Wei-Chien Mechanical Engineering Co., Ltd

Chang Fu Machinery Engineering Company Limited

Welly Industrial Co., Ltd

Chig Feng Co., Ltd

Namtex Co., Ltd

Song Ho Industrial Co., Ltd

Chin Kong Graphic Co., Ltd

Kimanson Instruments (Vietnam) Co., Ltd

Gi Tal Sewing Thread Co., Ltd

Branch of Vietnam Concrete Mixture Co., LTd
An Lac Constructions Joint Stock Company

Hai Au Concrete mixted Station

Yu Sin Industrial (Vietnam) Co., Ltd

Vietnam Dona Gold Long John International Co., Ltd
       Dong Nai Hwa Ching Foam Co., Ltd

       YGS Vina Co., Ltd

       DongNai Professional Motor, Ltd       Sai Gon Marble Co., Ltd
       DIC-Dong Tien Joint Stock Company

       Eclat Textile Co., Ltd (Vietnam)

       Kimco Vietnam Co., Ltd       The Country Co., Ltd       Chan Phat Co., Ltd
       Truong Thach Co., Ltd

       Wha Il Vina Co., Ltd
       Branch of Binh Tay Steel net Joint Stock Company
       Steel composition manufacture Factory-Nhat An Construction Mechanics Co., Ltd

       Da Luen (Vietnam) Co., Ltd

       Halla Vina Concrete Corp


       S. T Pharma Co., Ltd

toâng ñuùc saün cuûa Cty CP caáu kieän beâ toâng Nhôn Traïch 2
       Vietwin Industrial Co., Ltd


       Hung-Chang Industrial Co., Ltd       Hemmay Co., Ltd
Hankook Tower Crane Company Limited


Woorim Machinery Company Limited
Sanyang Motor Vietnam Company Limited
Vina Buhmwoo Co., Ltd
King Tai Industrial Co., Ltd
Gold On Vina Co., Ltd

Kolon Industrial Co., Ltd

Formosa Industries Corporation

Sinpoong Vina Co., Ltd

Harvest Industrial Corporation Limited

NDK Flour & Paper Trade Service Production Co., Ltd

King Long Company Limited

Branch of Thai Nong Co., Ltd

Song Hui Company Limited

Der Fuh Company Limited

Shin You Co., Ltd

Tung Kong SeaFood, Ice Company Limited

Hung Ta Company Limited (Vietnam)

E.C Co., Ltd

Yeong Jaan non Destructive Inspection Company Limited

C.T Polymer Co., Ltd

Li Shin Company Limited

Normura Weldteco (VietNam) Co., Ltd

Kuo Yuen Industrial Vietnam Ltd

Hung Chi Machinery Engineering Company Limited

Kaoten Packing (Viet Nam) Company Limited
Palm Paper Co., Ltd

Le Phan Nhon Trach Concrete Factory

Ampharco VN

Vinh Cuong Co., Ltd

Chao Hun (Vietnam) Company Limited

Jenda Co., Ltd

Chin Well Fasteners (Vietnam) Co., Ltd

Vina Tawana Container Co., Ltd

Caron Industry Company Limited

Formosa Taffeta (Dong Nai) Company Limited
Branch of Le Long Vietnam Co., Ltd


Tin Nghia Brick Factory
Vinh Loi Phat Trade Production Co., Ltd

Super Lucky (Vietnam) Co., Ltd

Advanced International Multitech (Vietnam) Corporation Ltd


No 3 Nhon Trach Park Development & Service Enterprise

Wei Tai Leather Co., Ltd
Shun Yih Ceramic Industry Co., Ltd

Jackson Precision Casting Industrial Co., Ltd

Jeau Shan Industry (Vietnam) Co., Ltd

Cheng Shin Rubber (Vietnam) IND. Co. Ltd

Yuan Shin Industry Co., Ltd

Taian-Jaya (Viet Nam) Electric Co., Ltd

European Building Materials Company Limited

Euro Plastic Vietnam

Thuan Them Affiliated Co., Ltd

Promax Textile (Vietnam) Co., Ltd


Branch of Viet Sao Information Co., Ltd


Ly Tam Concrete Factory- Khang Phuc Co., Ltd
Branch of Sai Gon Traffic Project Management Company at Nhon Trach

Richway Plastics Co., Ltd

Tianhua (Vietnam) SPC Industries LtdCSB Battery (VietNam) Co., Ltd


Bueno Technology Co., Ltd
Vel Corporation


Leaco Silicones Co., Ltd
Tam Dai Kim D.N Joint Stock Company
Ho Team Construction Co., LtdY.S.P Industries Vietnam Co., Ltd

KLC Co., Ltd

Sammi Limited

Kirby Southeast Asia Co., Ltd
Vietnam SunYad Technology Limited

Urban & Park Development Investment The head of Company (IDICO)

U Best Vietnam Polymer Industry Co., Ltd

Headway Advanced Materials (Vietnam) Co., Ltd

Gloeast Development (Vietnam) Co., Ltd

Dong Nai Nakagawa Denka Co., Ltd

Jang In Furniture Vietnam Co., Ltd

Vietnam Hong Hai Contruction Co., Ltd

Texhong (Vietnam) Textlile Limited

POS-DCS Vietnam Co., Ltd


Hyosung Vietnam Co., Ltd
Posco Vietnam Processing Center Co., Ltd

Huyndai Welding Vina Co., Ltd


Young Wire Vina Company Limited

Jase Viet Nam Co., Ltd
Vinatex-Tan Tao Investment Joint Stock Company
Ly Minh Trading Company Limited
Big Bell Company LimitedBranch of Duy Thanh Co., LtdDong Son Construction & Mechanics Co., Ltd


Ho Tai Tech Co., Ltd


Jungang Vina Co., LtdBrandon Miles Design LLC


Sang Gee Roll Vina Co., LtdCyma Vina Co., Ltd
Phuc Hue Co., Ltd
Viet Tien Dong A Corporation
Samsun Vina Co., Ltd
Tin Nghia Co., Ltd

Sin Heung (VietNam) Co., Ltd

Rosa Vina Co., Ltd

SH VietNam Co., Ltd
Tasaco. Ltd

Y My Ceramic Tiles JV Co., Ltd

Diing Jyuo Industrial Co., Ltd (VN)

King Jade Industrial Co., Ltd (VN)

Golden Prima Plastic PTE

Branch of Toan Loc Co., Ltd

Chien (Viet Nam) Furniture MFG Co., Ltd

John Son Wood (Vietnam) Co., Ltd

Hsien Yang Industries (Viet Nam) Co., Ltd

Shen Bao Furniture Co., Ltd

Ava Food Industries Ltd

Heera Vina Co., Ltd

Art Furniture Industrial Co., Ltd

A First Vina Co., Ltd

Yuan Chang Industry Vina Co., Ltd

Tai Fan Furniture Co., Ltd

Toan Tam Private Enterprise

Hung Thinh Wood Co., Ltd

Da Shing Paint Co., Ltd

Washi Washi Co., Ltd

New Star Co., Ltd

Pro-Concepts Incorporation Viet Nam

Pisico Tam Phuoc Wood Processing Joint Stock Company

Dona VNW
        Timber Industries Co., Ltd

        Thinh Nguyen Phat Co., Ltd

        Lee Fu Wood Products (VietNam) Co., Ltd

        Luc Quan (VN) Plastic Industry Co., Ltd

        Huada Furniture (Viet Nam) Co., Ltd

        Branch of Viet Tinh Trade & Construction Co., Ltd

        Dai Nam Hoa Co., Ltd

        Thach Viet Co., Ltd

        Shyange Paint Co., Ltd

        Chempack VietNam Co., Ltd

        Gi-wang VietNam Co., Ltd

        An Giang Coffee Import-Export Company Limited

        Jia Mei International Company Trading Limited

        Cariyan Wooden (VietNam) Co., Ltd


        Hai Ngoc Wood Joint Stock Company

        Tam Phuoc Park & Servive Development Enterprise

        Woodcraft (Viet Nam) Furniture Co., Ltd

        Branch of Phu Tai Joint Stock Company at Dong Nai

        Minjin Global Co., Ltd

        Segis Vietnam Company Limited

        P.M.C Co., Ltd
        Khai Toan Joint Stock Company
        Desjoyaux Dong Nai Joint Stock Company

Vieät Nam (ñaõ göûi BCTC hôïp nhaát)

        Armajaro VietNam Ltd

        Happy Furniture Co., Ltd

        SKS VietNam Co., Ltd

        Vinafilter Technology Co., Ltd

        Han Viet Plastic Co., Ltd

        Angel Vietnam Co., Ltd
        Minh Nam Trade & Service Co., Ltd
The Glow of Dawn Co., Ltd


Vi Na Australia Packaging Labels Co., Ltd

Young March Candle Co., Ltd

Cheerise International VietNam Co., Ltd

Halla Vina Industrial Co., Ltd


Vietnam Rainbow Trust Industrial one Member Limited Liability Company


Soya Knitting (VN) Co., Ltd

Vinh Truong Phat Trading-Product Company Limited
Vi Na Can Sai Gon Metal Packaging Joint Stock Company


Symphony Century Vina Co., Ltd
Sacom Communication Materials & Cable Stock Company

Dae Myung Chemical Co., Ltd

Sonadezi Long Thanh Joint Stock Company

Jo Mu Textile (Viet Nam) Co., Ltd

Ever Global (Viet Nam) Enterprise Corporation

Evertop Hitek Co., Ltd (Viet Nam)

Best Sun Technology Limited (Viet Nam)

Global Dyeing Co., Ltd

D.Y-Vina Machinery Ltd

Han Quoc Vina Engineering Co., Ltd

Taishin Industrial Co., Ltd

KCC (Vietnam) Company Limited

Protek Ind Co., Ltd

Yee Joo Vina Co., Ltd

Armapex Co., Ltd

VRC (Viet Nam) Oxyacetylene Steel net Co., Ltd

Jungwoo Textile Vina Co., Ltd
Mercafe Vietnam Company Ltd

King May Craft (Vietnam) Co., Ltd

VPS Servive Trade Proction Co., Ltd

Teco (Vietnam) Electric & Machinery Co., Ltd

Perrin-Rostaing Tannerry (Vietnam)

Thong Phat weave & dye Co., Ltd

Sea Kwang Industrial Vn Co., Ltd

Great prospersity petro chemistry Co., Ltd


Bien Hoa II Coffee Factory- Vinacefe Bien Hoa Joint Stock Company


Sai Gon Cable Joint Stock Company (SCC)
Toa Lighting Co., Ltd (VN)


Branch of Le Phan Trade Co., Ltd


Khang Viet International Joint Stock Company

TSC Company Limited

Dae Duk Band Vietnam Co., Ltd

Samil Vina Co., Ltd

Daimosa Technology (Viet Nam) Co., Ltd

PU sole Factory- Minh Dieu Trade & Production Co., Ltd

Hiang Kie Industries Ltd

Teco Technology (VietNam) Co., Ltd

Daewon Chemical Vina Co., Ltd

AX-Designs Co., Ltd

Jiin Huei Co., Ltd
Sam Phu Plastic Joint Stock Company

Suheung Vietnam Co., Ltd

Mao Bao VietNam INC

Kingpo Hardware Co., Ltd

ILSam Vietnam

Polycom Co., Ltd


Dong Lim Vina Chemical Co., Ltd


Long Thanh Thien Long Joint Stock Corporation
Apex Vietnam Co., Ltd

Chosun Vina Company Limited

Castle Safe Two Member Limited Liability Company
KJ Engineering & Constrution Company Limited

NSK Global Textile, INC.


Midas Vina Corporation


Vietnam Center Power Tech
Kumo Vina Inc


Branch of Vinacof Ltd In Dong Nai

Cafeco Vietnam Co., Ltd


Long Thanh Park Transformer Station

Intex Co., Ltd


Perfect Vision Co., Ltd
Olympus Vietnam Co., Ltd
LS Cable (Vietnam) Co., Ltd

Loc Khang Investment and Trade Co., Ltd (The project invest and build in Nhon Trach II-Loc
Khang park lower layer structure )

YGS Vietnam Co., Ltd

Hai Phong-Nhon Trach Packaging Joint Stock Company
LOÄC KHANG     Thao Dien Joint Strock Company (The project invest and build in Nhon Trach II-Nhon Phu
     park lower layer structure )-NHÔN PHUÙ     Sai Gon buliding materials and Investment Joint Stock Comapy
     Vedan Vietnam Enterprise Corporation Limited

     Pou Chen Vietnam Enterprise Ltd
              SAÛN PHAÅM
            SAÛN XUAÁT CHÍNH
Sx caùc hoaït chaát taåy röûa LAS vaø SLS/SLES             Manufacture washing active elements LAS and SLS/SLES

                                Manufacture reflected light and quartz daân duïng vaø coâng nghieäp.
Sx gaïch thaïch anh phaûn quang, gaïch men vaø caùc saûn phaåm goám söù, xaây döïng caùc coâng trình tile, enamelled tile, china products; construct civ

Toàn tröõ, phaân phoái khì hoùa loûng (LPG) ,NH3, gas ñaëc bieät… Store, deliver LPG, NH3, special gas…

SX haït nhöïa PVC                           Manufacture PVC

Sx caùc loaïi phaân toång hôïp NPK                   Manufacture NPK manures

Kinh doanh phaùt ttrieån haï taàng                   Develop and business on industrial zone infrastructure

                                 Manufacture chöùa, pha cheá, ñoùng thuøng vaø phaân process, pack nhöïa ñöôø
SX vaø phaân phoái caùc loaïi daàu nhôøn, môõ coâng nghieäp, nhaäp khaåu toànand deliver lubricant, industrial grease; store,phoái caùc loaïiand deliver a

                                  Manufacture glues and formalin used da
Sx caùc loaïi keo vaø formalin söû duïng cho caùc ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã, nhöïa, giaáy vaøfor wood, plastic, paper and leather processing i

                                 Manufacture household daùn hoa vaên cho sp goám söù, nguyeân lieäu ñaát tinh ch
Sx caùc sp goám söù gia duïng (khoâng bao goàm söù veä sinh), goám söù myõ ngheä, giaáychina products (excluding hygiene china), handicraft pottery, d

Supper phosphat                            Supper phosphate

Sx caùc loaïi gaêng tay cao su                     Manufacture elastic gloves

                                   Manufacture unsaturated vaø nhöïa.
Sx caùc loaïi keo polyester khoâng baõo hoøa vaø caùc loaïi sôn loùt treân chaát lieäu kim loaïi polyester glue, paints for metal and plastic materials

                                 Manufacture chemicals for china industry
Sx caùc loaïi hoaù chaát duøng trong ngaønh coâng nghieäp goám söù.

Chieát gas                               Extract gas

Chieát naïp, toàn tröõ, mua baùn gas                  Extract, charge, store and business on gas

                                  Warehouse keep chemical (except strong harmful chemical). Service for rent storehou
Kho chöùa hoùa chaát (tröø hoùa chaát coù tính ñoäc haïi maïnh). Dòch vuï cho thueâ kho baõi. Chieát roùt dung moâi höõu cô

Sx khuoân ñuùc beâ toâng, beâ toâng ñuùc saün             Manufacture cast of beton, stereotypic beton.

                                  Hoarding, Put baûo can , delivery liquescent bò (PLG), design, assemble, maintain s
Toàn tröõ, ñoùng bình vaø phaân phoái khí hoùa loûng (PLG), thieát keá, laép ñaët, in the trì caùc heä thoáng thieátgas söû duïng khí hoùa loûng (LPG)

Sx caùc loaïi gaïch men, gaïch thaïch anh, gaïch boùng kình, gaïch maøi caïnh… enamelled tile,quartz tile, slick tile, dressed flange tile...
                                  Manufacture

Sản xuất caùc loại Calcium Carbonate (CaCO3)              Manufacture Calcium Carbonate (CaCO3)

                                 Hoarding,process, and delivery liquescent gas (LPG), amoniac gas (NH3)
Toàn tröõ, cheá bieán vaø phaân phoái khí hoùa loûng (LPG), khí Amonií¨c (NH3)

                                   Hoarding, mix, process Vieät Nam
Toàn tröõ, pha troän, cheá bieán vaø xöû lyù caùc loaïi hoùa chaát ñöôïc pheùp löu haønh taïiand treat the legal chemical in Viet Nam
Kinh doanh phaùt trieån haï taàng                   Business on industrial zone infrastructure

Kinh doanh nhaø, ñieän nöôùc, xaây döïng                Business on power, water, housing and construction

                                   Manufacture additive hoaït ñoäng hoã trôï
Sx caùc chaát phuï gia söû duïng trong xaây döïng, thöïc hieän dòch vuï tö vaán kyõ thuaät,used for construction caùc thieát bò, duïng cuï, dòch vuï löu kho

Sx caùc sp sôïi vaø vaûi                        Manufacture thread and cloth
                                  Manufacture, assemble
Cheá taïo laép raùp caùc keát caáu, coät thaùp, thuøng chöùa vaø beå chöùa baèng theùp… steel structure, tank and water container…

                                  Manufacture china hygiene equipment and equipments vaø for bathroom
Sx thieát bò veä sinh cao caáp baèng söù, sx boàn taém, voøi nöôùc vaø phuï kieän baèng kim loaïi duøng cho phoøng taém usedcaùc thieát bò veä sinh, x

Sx giaøy deùp da muõ giaøy vaø phuï kieän giaøy            Manufacture footwear and spare parts

Sx caùc loaïi loáp xe oâ toâ vaø loáp xe gaén maùy           Manufacture automobile and motorbike tire

                                  Design, manufacture, assemble petrochemical lieân quan…
Thieát keá, cheá taïo, laép ñaët heä thoáng boàn chöùa hoùa chaát, hoùa daàu, ñöôøng oáng vaø caùc thieát bò coùand chemical tank system, pipe and re

                                 Manufacture copper wire, tin-coated wire, twisted wire, glaze-coated wire, electric and
Sx daây ñoàng traàn nguyeân lieäu 8mm, daây ñoàng keùo, daây traùng thieác, daây xoaén ñoâi, daây traùng men, daây ñieän töû, daây loõi meàm vaø da

                                   Manufacture metal pattern and mechanical parts used for electric and electronic parts
Sx khuoân maãu kim loaïi vaø moät soá loaïi chi tieát cô khí duøng ñeå laép raùp linh kieän ñieän, ñieän töû, phuï tuøng oâtoâ, xe maùy

                                     Manufacture tents, duïng ngoaøi trôøi töø nguoàn goã ñöôïc nhaø nöôùc cho pheùp s
Sx caùc loaïi leàu, baït, tuùi nguû, ba loâ, sx caùc loaïi baøn, gheá, coïc leàu vaø ñoà gia canvas, sleeping bag, backpack, chair, table, stake, wooden outdo

                                   Manufacture bicycle, ñaïp coù gaén engine bicycle, children bicycle, tricycle, bicycle
Sx linh kieän, phuï tuøng xe ñaïp, sx vaø laép raùp hoaøn chænh xe ñaïp, xe ñaïp ñieän, xe sports bicycle, ñoäng cô, sx truï caêng phoâng maøn vaø duïngs

Keùo sôïi, deät, nhuoäm vaûi                      Pull thread, weave and dye cloth

Sx ñoà duøng trong nhaø, duïng cuï y teá, theå thao baèng kim loaïi Manufacture indoor appliances, health and sport tools by metal

                                   Manufacture enamelled tile, fine arts brick with high quality
Sx caùc loaïi gaïch men vaø gaïch myõ thuaät trang trí chaát löôïng cao

Nhuoäm vaûi                              Cloth dying

Sx caùc loaïi ñeøn chieáu saùng, trang trí vaø chieáu hình       Manufacture lights used for lighting and decoration

Sx, gia coâng oáng giaáy duøng cho ngaønh deät vaø sôïi        Manufacture and process paper-pipe for textile

Sx caùc saûn phaåm may maëc                      Manufacture garments

Sx phuï kieän baèng nhöïa duøng cho thieát bò veä sinh         Manufacture plastic spare parts for hygiene equipment

Sx nguyeân lieäu gaïch men                       Manufacture special equipments used for enamelled tile, materials used for production

Sx caùc loaïi boät sôn tónh ñieän                   Manufacture static electricity paint flour

Sx, cheá bieán da, sx sp da nhaân taïo vaø caùc sp töø da       Manufacture leather and man-made leather products

                                  Manufacture elastic string and materials for export clothes
Sx caùc loaïi daây thun vaø nguyeân lieäu cao caáp ñeå sx quaàn aùo XK

                                  caùc loaïi, theùp daây hôïp bar caùc loaïi
Sx theùp thanh, theùp daây khoâng gæ caùc loaïi, theùp daây carbon Manufacture stainless steel kim and wire

Sx caùc loaïi tuùi xaùch vaø vali                   Manufacture bag and suitcase

                                   coâng nghieäp, sx kính LCD
Sx keát caáu theùp vaø moät soá loaïi maùy moùc, thieát bò phuïc vuïManufacture steel structure, industrial equipment and machine, LCD glass

                                 Manufacture gas tank; process and assemble gas compressor and gas supply system
Sx bình chöùa khí, gia coâng laép raùp maùy neùn khí vaø heä thoáng cung caáp khí neùn, cung caáp caùc dòch vuï söûa chöõa, baûo trì caùc sp neâu tre

                                  Dye thread;
Sx nhuoäm sôïi caùc loaïi, deät, nhuoäm vaø hoaøn taát caùc loaïi vaûi cao caáp weave, dye and complete high-class cloth

Gaïch                                 Brick

Laép ñaët maùy moùc, thieát bò                     Assemble machine and equipment

Gia coâng ñoùng goùi thuoác tröø saâu                 Process and pack pesticide

Sx giaøy theå thao vaø caùc boä phaän cuûa giaày            Manufacture gym shoes

Sx caùc loaïi leàu xeáp, khung leàu vaø caùc phuï kieän ñi keøm    Manufacture tent, tent-frame and accompanied parts

                                  Manufacture cooking tools, family appliances from metal
Sx caùc loaïi duïng cuï aên, naáu aên, ñoà duøng gia ñình baèng kim loaïi

Sx goám söù vaø thuûy tinh caùc loaïi                 Manufacture china and glass

Sx caùc loaïi da thuoäc vaø PU                     Manufacture leather and PU

                                  Manufacture, process official and household appliances
Sx, gia coâng caùc loaïi ñoà goã vaên phoøng, gia duïng töø nguoàn goã nhaäp khaåu chính ngaïch vaø goã troàng röøng. from imported wood and fores

                                 Manufacture zinc roll, zinc products, household and sporting product from imported m
Sx keõm cuoän, caùc saûn phaåm töø sôïi keõm, sp gia duïng vaø duïng cuï theå thao töø nguoàn nguyeân lieäu nhaäp khaåu

                                Manufacture zinc kim steel
Sx daây keõm, daây theùp, daây theùp khoâng gæ, daây theùp maï vaø caùc loaïi ñinh,wire, theùp wire, stainless steel wire, steel-coated wire and steel nail

                                  Manufacture khoâ khaùc (tröø haït ñieàu, boâng (excluding loaïi thöïc phaåm dinh f
Sx, cheá bieán noâng thuûy haûi saûn saáy khoâ vaø caùc loaïi thöïc phaåm saâyùdry agricultural and aquatic products vaûi), caùc cotton, cloth), nutritiousdö
                                Manufacture, process and assemble semi-finished and finished motor
Sx, gia coâng & laép raùp thaønh phaåm, baùn thaønh phaåm: moâ tô

                                  hoäp soá vaø moät soá linh kieän cô mechanical parts used for machinery, engine-us
Sx boä truyeàn ñoäng, truïc hoäp soá, truïc baùnh raêng, baùnh raêngManufacture gear-box axle, gear axle, khí duøng cho maùy moùc, phöông tieän söû d

Thieát bò ñieän                             Electric equipment

Khí coâng nghieäp                            Industrial gas

Ñaàu tö xaây döïng nhaø xöôûng cho thueâ laïi              Construction

                                  Construct factory for rent
Sx, gia coâng chi tieát, linh kieän baèng nhoâm duøng cho ñoäng cô ñieän, sx caùc loaïi moâ tô coâng nghieäp vaø daân duïng

Sx bao bì töø nhöïa, goã, giaáy vaø carton                Manufacture packaging from plastic, wooden, paper and carton

                                   Manufacture thieát bò coâng nghieäp vaø parts used for electric engine, industrial an
Saûn xuaát cô khì luyeän kim, kim loaïi maøu, kim loaïi ñen. Cheá taïo maùy moùc,and process aluminium spare noâng nghieäp…

Sx gaïch men neàn vaø gaïch men töôøng                  Manufacture enamelled tile

                                  kim loaïi, sx metal parts used caùc sp kim loaïi vaø phi kim tools, pattern used for m
Sx linh kieän phuï tuøng oâ toâ, gaén maùy, sx caùc coâng cuï baèng Manufacture khuoân maãu chofor automobile and motorbike, loaïi, xöû lyù nhieät, maï

                                   Manufacture saûn phaåm may maëc, tuùi used for footwear, garments, bag and labe
Sx caùc loaïi khuoân giaøy, sx caùc loaïi chi tieát baèng nhöïa duøng cho giaøy da,footwear pattern, plastic parts xaùch, nhaõn maùc

                                   Manufacture packagings from paper and paper powder, carton cask
Sx caùc loaïi bao bì giaáy nhieàu lôùp, thuøng carton, caùc sp bao bì khaùc töø boät giaáy

                                   kính cao caáp
Sx caùc loaïi gaïch ñaù granit nhaân taïo, gaïch boùng kính vaø gaïch Manufacture man-made granite and high-class tile

                                 Manufacture and dye materials used for footwear
Sx vaø nhuoäm caùc nguyeân lieäu, phuï lieäu daønh cho ngaønh giaøy

                                  Manufacture stainless steel wire and special wire
Sx caùc loaïi daây theùp khoâng gæ vaø caùc loaïi daây theùp ñaëc bieät

                                   Manufacture
Sx khung kim loaïi vaø caùc chi tieát baèng kim loaïi duøng cho saûn phaåm goã metal frame and parts used for wooden products

                                 caùc loaïi stainless cool-rolling theùp
Sx theùp khoâng gæ caùn nguoäi, xöû lyù vaø hoaøn thieän beà maëtManfacturetheùp khoâng gæ töø steel khoâng gæ caùn nguoäi vaø caùn noùng

                                   Manufacture ventilating gates used for air-conditoner; parts thoáng maùy laïnh
Sx caùc loaïi cöûa gioù, linh kieän vaø phuï tuøng cöûa gioù duøng cho caùc heä thoáng maùy laïnh, sx linh kieän, phuï tuøng heäand spare parts used for v

                                    Construction, duïng vaø coâng and interior decoration civil and industrial projects. tr
Thi coâng, söûa chöõa, baûo trì vaø trang trí noäi thaát coâng trình xaây döïng daânrepairing, maintainnghieäp. Mua baùn haøng kim khí ñieän maùy, ñoà Tr

                                   Manufacture and trade tuy nen building brick, product from bake clay, decoration brick
Sx kinh doanh gaïch tuy nen xaây döïng, caùc loaïi sp ñaát seùt nung vaø gaïch trang trí, gaïch laùt neàn.

                                   Manufacture and trade tuy nen building brick, product from bake clay, decoration brick
Sx kinh doanh gaïch tuy nen xaây döïng, caùc loaïi sp ñaát seùt nung vaø gaïch trang trí, gaïch laùt neàn.

                                  Trading, ngaønh xaây döïng laterite stone, gravel,
Kinh doanh, khai thaùc vaø vaän chuyeån ñaù laterite, soûi, nguyeân vaãt lieäuexploit and transport vaø coâng nghieäp… industrial and construction materia

                                Manufacture products and semi-products of chemicals xöû for weaving, dyeing, dry-c
Sx thaønh phaåm vaø baùn thaønh phaåm caùc loaïi hoùa chaát duøng trong ngaønh deät, nhuoäm, giaët, taåy, töûa, in aánused lyù nöôùc, goã, giaáy, nhö

Sx gaêng tay cao su                           Manufacture plastic gloves

Sx caùc loaïi phuï kieän duøng trong ngaønh giaøy da           Manufacture spare parts used for pergamengous field

                                 Manufacture deät nhuoäm.
Sx chaát taåy röûa, taïo boït, chaát laøm meàm vaø hoùa chaát duøng cho ngaønhabluents, frothy chemicals, softener and chemicals used for textile and d

Sx ñoà goã…                               Manufacture furnitures…

                                   Turbine and
Thöïc hieän dòch vuï baûo trì tuoác bin khí, tuoác bin hôi vaø maùy phaùt ñieän dynamo maintain service

                                haøng machines and equipment for industrial, agriculture, coâng nghieäp, Thi coâng
Mua baùn MMTB ngaønh coâng nghieäp, noâng nghieäp, xaây döïng, Tradingñieän gia duïng, xaây döïng coâng trình daân duïng, contrustion, electric house

                                     Manufacture boxes, bags to stow instrument; suitcases, handbags; tethers,neck-colla
Sx caùc loaïi hoäp, tuùi ñöïng nhaïc cuï, sx caùc loaïi vali, tuùi xaùch, sx caùc loaïi daây buoäc, voøng coå duøng cho vaät nuoâi trong nhaø

                                   thieát keá cheá taïo vaø laép ñaët used for automobile and industrial machine; design
Sx chi tieát, linh kieän duøng cho xe oâ toâ vaø maùy coâng nghieäp, Manufacture parts and spare parts caùc loaïi loø nung, loø xöû lyù nhieät vaø coâng tr

                                 Process, fix, surfaced print, paint on wooden products
Gia coâng, ñònh hình in vaân, phun sôn treân caùc saûn phaåm baèng goã

                                  Manufacture iron pieces from rolled tole and products from iron pieces
Sx saét taám töø toân (tole) cuoän, vaø caùc saûn phaåm töø saét taám

                                 Manufacture products
Sx caùc saûn phaåm vaø caùc chi tieât baèng cao su toång hôïp duøng cho ngaønh deät and parts by synthetic rubber used for textile industry

                                  Construction civil saân bay, beán caûng, coâng trình ñöôøng daây vaø traïm bieán th
Xaây döïng coâng trình daân duïng, coâng nghieäp, giao thoâng, thuûy lôïi, thuûy ñieän,and industrial projects, traffic, irrigation, hydroelectric, airport, wharf,

Sx caùc loaïi boïc daây ñieän vaø daây caùp               Manufacture products to surround electric wire and cable

Sx bao bì baèng giaáy vaø bìa carton                   Manufacture paper packaging and carton cover

                                  Manufacture sx boä ñoà duøng baøn steel roller, lathe, heat treatment machine. Manu
Sx phuï tuøng, linh kieän cuûa maùy caùn theùp, maùy tieän, maùy xöû lyù nhieät, parts and spare parts of aên, boä ñoà duøng nhaø beáp baèng theùp kho
                                   Manufacture brass powder, tin powder, zinc powder, inox powder, tin brass powder, zi
Sx boät ñoàng, boät thieác, boät keõm, boät inox, boät ñoàng thieác, boät ñoàng keõm, boät ñoàng saét

                                  ñoaïn gia coâng caét, uoán, sôn phuû beà maët kim loaïi)
Gia coâng, cheá taïo vaø laép ñaët khung keøo (trong ñoù coù coâng Processing, manufacture and install fabric (include steps cut, curve, cover paint surfac

                                  Manufacture, process building decorate stone (granite, marble..)
Sx, gia coâng ñaù trang trí xaây döïng (ñaù hoa cöông, ñaù caåm thaïch...)

Sx, gia coâng caùc sp theùp baèng theùp phaúng khoâng gæ       Manufacture, process the plane stainless steel product

                                 Manufacture the products xaây döïng
Sx caùc saûn phaåm (goàm caáu kieän) töø kim loaïi ñuùc saün ñeå phuïc vuï trong coâng trình (include components) from prefabricated metal to serve con
Keùo sôïi, deät vaø nhuoäm vaûi                    Pull thread, weave and dye cloth

                                    thöïc hieän net, dòch vuï laép fishing industry; assemble, process and vaø söûa ch
Sx caùc loaïi löôùi, daây, sôïi ñeå ñaùnh baét caù vaø löôùi nuoâi caù,Manufacture caùc wire, thread forraùp, höôùng daãn kyõ thuaät, gia coâng repair enterp

Deät sôïi nhuoäm                           Textile and dying

Sx vaø kinh doanh caùc loaïi sôïi vaø vaûi              Manufacture and business on thread and cloth

                                 Dye cloth for Vietnamese textile factories; process cloth for export, weave cloth; deät
Nhuoäm hoaøn taát vaûi do caùc nhaø maùy deät taïi Vieät Nam sx, may gia coâng vaø nhaäp vaûi moäc, gia coâng hoaøn taát ñeå xuaát khaåu vaømanu

Kinh doanh haï taàng                         Business on industrial zone infrastructure

                                  Manufacture skin-care products; make-up service
Sx caùc loaïi sp döôõng da, trang ñieåm, taïo muøi thôm cho ngöôøi lôùn vaø treû em.

May maëc, thôøi trang                         Fashion garment

Sx caùc hoùa chaát phuï trôï cho vieäc nhuoäm vaûi, sôïi       Manufacture secondary chemicals for dying cloth and thread

                                  Manufacture and assemble steel strength-resistant floor-panel and spare vaø truï ñieä
Sx, laép raùp taám saøn chòu löïc baèng theùp vaø phuï kieän coù lieân quan, sx laép ñaët caùc loaïi oáng daãn baèng kim loaïi, nhaø xöôûng parts, metal

                                  Dye thread, loaïi net chæ.
Nhuoäm, gia coâng nhuoäm vaø sx caùc loaïi sôïi, chæ, daây, löôùi, vaûi, xe caùc wire, sôïi,and cloth

                                  coâng nghieäp vaø daân surface
Sx, gia coâng beà maët caùc caáu kieän baèng kim loaïi phuïc vuï sx Manufacture and process duïng… of metal structures used for industrial and civil produ

                                 gai, xd caùc coâng trình daân duïng vaø coâng nghieäp
Sx theùp daây vôùi haøm löôïng carbon thaáp, ñinh theùp, daây keõmManufacture string-steel with low-carbon content, steel-nail, barbed-wire; construct ind

Thi coâng caùc coâng trính daân duïng, coâng trính coâng nghieäp …Construct civil and industrial projects…

                                  duïng, construct civil taïo caùc loaïi oáng, boàn chöùa, manufacture
Thieát keá, thi coâng xaây döïng coâng trính coâng nghieäp vaø daân Design,thieát keá cheáand industrial projects; design and maùng xoái…pipe, tank, gutt

Sx saûn phaåm ñieän gia duïng & linh kieän moâ tô           Manufacture household electric products and motorbike parts

                                  Manufacture fresh coâng trình daân duïng vaø coâng nghieäp, thieát keá, sx construc
Sx beeâ toâng töôi, beâ toâng nhöïa noùng, caáu kieän beâ toâng ñuùc saün, xaây döïng concrete, hot-asphalt concrete, precast concrete structure;vaø laép

                                  Weave,
Deät, nhuoäm vaø hoaøn taát vaûi caùc loaïi, sx, nhuoäm sôïi chæ caùc loaïi dye and complete cloth and thread

                                Manufacture carbon steel nöôùc
Sx daây thöøng, daây thaéng, maù phanh, daây caùp caåu haøng, daây theùp, cöûa ñoùng xaû wire, twisted-steel wire, steel chain, steel bar, brake cable a

                                  Manufacture plastic and metal labels
Sx caùc loaïi taám nhaõn myõ thuaät baèng nhöïa vaø kim loaïi duøng ñeå gaén treân caùc saûn phaåm stuck on goods

                                  Manufacture audio-equipment, electric khaùc cho for electric ñieän
Sx thieát bò khuyeách ñaïi aâm thanh cho ñaøn ghi ta ñieän, caùc loaïi phuï kieän vaø linh kieän chaïy ñieän spare partsñaøn ghi ta guitar

                                   phuï lieäu giaøy dye thread, wire, net, cloth…
Sx vaø nhuoäm caùc loaïi chæ, sôïi, daây, löôùi, vaûi. Sx vaø nhuoämManufacture and deùp

Troän beâ toâng töôi                         Mixing fresh concrete

 Saûn xuaát caùc loaïi gaïch laùt væa heø khoâng nung töø xi    Manufacture bricks to tile sidewalk not burn from cement,
maêng, oáng coáng ly taâm, coáng hoäp, truï ñieän, coïc beâ toâng. capacitor, concrete stake. Process mechanics, making pattern
Gia coâng cô khí (taïo khuoân maãu cho sx gaïch laùt væa heø,   to produce bricks used for tiling sidewalk, capacitor, concrete
oáng coáng, truï ñieän, coïc beâ toâng)              stake)

Troän beâ toâng töôi                         Mixing fresh concrete

Sx phoâi nhoâm hôïp kim                       Manufacture aluminium alloy

                                  saûn xuaát stuff from cotton, cloth to make stock
Sx caùc chaát lieäu töø sôïi, vaûi ñeå laøm nguyeân lieäu cho ngaønhManufacturegiaøy, deät, nhuoäm vaûi vaø sôïo. In, eùp noåi, trang trí treân caùc chaát
Sx xoáp PU                              Manufacture PU porous product

Sx vaø gia coâng caùc loaïi theùp khoâng gæ              Manufcture steel pieces and products from steel pieces

Sx motor ñieän vaø quaït ñieän                    Manufacture electric motors and electric fan
 Sx vaät lieäu xaây döïng (sx haøng trang trí noäi thaát baèng ñaù Manufacture building materials (interior decoration by man-
nhaân taïo, composite). Mua baùn, XNK MM, hoaù chaát (tröø hoùa made stone, composite). Trade, imports-exports machines,
chaát ñoäc haïi), phuï tuøng caùc loaïi…              chemical (except harmful chemical), all of spare parts.

 San laép maët baèng. Xaây döïng coâng trình daân duïng, coâng
nghieäp, giao thoâng thuûy lôïi, caáp thoaùt nöôùc. Mua baùn VLXD, Level premises. Construct civil and industrial project, irrigation
thieát bò caáp nöôùc trong nhaø, thieát bò nhieät vaø phuï tuøng  traffic, water supply. Trade building materials, water supply
thay theá…                             equipment at home, heat equipment and spare parts

Sx caùc saûn phaåm may maëc                      Manufacture garment products

Sx thaùp giaûi nhieät vaø caùc chi tieát cuûa thaùp giaûi nhieät   Manufacture antipyretic tanks and parts used for antipyretic tanks

 Mua baùøn, XNK haøng noâng saûn (tröø haït ñieàu, boâng vaûi),    Trading, imports-exports agricultural product, forest product,
laâm, thuûy, haûi saûn, tuû, giöôøng, baøn, gheá. Sx tuû, göôøng,   aquatic product, seafood, wardrobe, bed, furniture, from legal
baøn, gheá (töø nguoàn goã hôïp phaùp)                wood importing)

 Thieát keá, Sx, mua baùn ro-mooc, container, phuï tuøng tô mooùc, Designing, producing, trading ro-mooc, container, romooc,
containeroâ toâ, xe cô giôùi. Söûa chöõa, cho thueâ rô mooùc,   automobile container, truck equipments. Prepairing, ro mooc ,
container, oâ toâ.                         container, automobile for rent.                                    Producing, trading, exporting and importing ashlar paving stone
 Sx mua baùn, XNK ñaù oáp laùt vaø ñaù myõ ngheä.Mua baùn,      and fines art stone. Trading, exporting and importing
XNK MM, trang thieát bò ngaønh ñaù vaø XD. Thi coâng trang trí    marchinery, equipment on contruction and stone field, Installing
noäi ngoaïi thaát. Xaây döïng CTDD, coâng nghieäp           interior decoration, construction cilvil and industrial project.

Deät vaûi, sôïi caùc loaïi                      Weave cloth


                                   Manufacture, trading steel, iron, nonferrous metals, construction
 Sx, mua baùn saét theùp, kim loaïi maøu. Xaây döïng CTDD, coâng   cilvil and industrial projects. Trading building materials, interior
nghieäp. Mua baùn VLXD, haøng trang trí noäi thaát. Cheá taïo, laép  decoration, making, installing equipment on industrial,
ñaët thieát bò saûn xuaát ngaønh coâng-noâng-laâm-ngö nghieäp.    agriculture, forestry, piscicuture. Transporting goods by road
Vaän chuyeån haøng hoaù ñöôøng boä, ñöôøng thuûy           and waterway

 Sx , cheá taïo vaø laép ñaët khung nhaø theùp. Xaây döïng coâng   Manufacture, making and installing steel house frame.
trình daân duïng, coâng nghieäp. Mua baùn vaät lieäu xaây döïng    Construction cilvil and industrial projects. Trading building
vaø haøng trang trí noäi thaát                    materials and interior decoration

Sx, deät, nhuoäm caùc loaïi vaûi                   Manufacture, weave, dye cloth

                                  Manufacture mixed beton, column of beton, building materials and products from build
Sx beâ toâng troän saün, coïc beâ toâng, ñaù caáp phoái, VLXD vaø caùc saûn phaåm töø VLXD, caùc saûn phaåm töø ñaù vaø xi maêng, cho thueâ MMT
                                   Manufacture pharmaceutical products according to standard
Sx döôïc phaåm theo tieâu chuaån GMP                 GMP

Sx caáu kieän beâ toâng ñuùc saün                   Manufacture prefabricated building components


 Sx nhaïc cuï, duïng cuï theå duïc theå thao, linh kieän ñieän töû,  Manufacture musical instrument, sporting instrument, electronic
caùc sp ñieän töû daân duïng, khuoân maãu, sx caùc linh kieän     part, civil electronic products, pattern, manufacture parts of
cuûa caùc saûn phaåm neâu treân                    above products

 Sx linh kieän ñieän töû, ñieän töû daân duïng vaø caùc linh kieän
coù lieân quan                            Manufacture electronic part, civil electronic and related products

                                   Manufacture weaving conveyor belt, label, fibre materials,
 Sx baêng deät, nhaõn in, vaät lieäu sôïi, vaät lieäu chæ, caùc sp  thread materials, weaving products, textile and lace products
deät, vaûi, ren (khoâng bao goàm coâng ñoaïn nhuoäm)         (except dyeing step)
 Sx caàn truïc thaùp, caàn truïc coâng nghieäp, caùc loaïi caàn truïc, Manufacture tower crane, industrial crane, crane kinds,
baêng taûi, maùy naâng vaø maùy maøi, keát caáu theùp         conveyors belt, lifting and grinding machine, steel structure.

 Sx boä giaûm toác caàn truïc thaùp, boä giaûm toác caàn truïc Manufacture set of decelerating for tower crane, industrial crane,
coâng nghieäp, maùy naâng, caùc phuï tuøng coù lieân quan khaùc lifting machine and other related accessories

                                    Manufacture and assemble automobile engine, automobile
 Sx, laép raùp ñoäng cô oâ toâ, linh kieän xe oâ toâ, xe oâ toâ taûi  spare part, under 3, 5 tonnes light automobile and 6 through 9
nheï döôùi 3,5 taán vaø xe oâ toâ töø 6 ñeán 9 choã ngoài       seatings automobile Sx caùc loaïi daàu nhôøn ñeå gia coâng kim loaïi (daàu caét, daàu   Manufacture lubricating oil kinds to process metal (cutting oil,
thuûy löïc, daàu laøm saïch kim loaïi, daàu choáng gæ), sx heä     hydraulic oil, oil clean metal, rust-proof oil), producing system
thoáng (oáng daãn, bôm, loïc, taåy) ñeå daãn dung moâi hoaù daàu    (conduit, pump, filtering, wipe) to conduct oil aeration solvent
vaø daàu nhôøn cho MM gia coâng kim loaïi               and lube for metal processing machine
Sx, gia coâng caùc loaïi saûn phaåm baèng saét vaø theùp chuyeân
duïng duøng trong coâng nghieäp vaø xaây döïng (theùp hình chöõ
H, xaø raàm xaây döïng hình chöõ H, theùp taám coïc, saét taám,
coïc ñöôøng ray, saét hình chöõ U, saét goùc, saét troøn, theùp    Manufacture and process specialized steel-iron products used in
vuoâng, coát theùp...)                         industry and construction ( H steel, iron sheet, steel rod...)
Sx caùc loaïi vaûi töø sôïi polysetar, caùc sp may maëc         Weave and dye polyester cloth and business on enterprise's products

Sôïi vaø nan sôïi polyester                       Fibre and polyester fibre

                                    bieán sôïi….
Sx sôïi nhaân taïo, haït polyester, xe, deät, nhuoäm, hoaøn taát, cheá Manufacture man-made fibre, polyester seed; weave, dye and process fibre….

Sx caùc loaïi khoaù keùo, daây ñai                   Manufacture zipper and belt

                                  Manufacture cattle, gioáng chaát löôïng cao, thöïc hieän caùc dòch vuï hoã trôï shrim
Sx thöùc aên gia suùc, gia caàm, thöùc aên thuûy haûi saûn, cung caáp toâm gioáng, caùpoultry and aquatic product foods; provide high-quality breedkyõ th

Sx, mua baùn boät giaáy, giaáy, nguyeân lieäu ngaønh giaáy       Manufacture paper flour, paper, paper materials

                                  Manufacture fresh concrete, precast thöïc hieän moät soá hoaït ñoäng dòch vuï coù l
Sx beâ toâng töôi, caùc caáu kieän beâ toâng ñuùc saün, nhaän thaàu xd caùc coâng trình coâng nghieäp,concrete structures; construct industrial projects,;

                                  Manufacture, store, thöïc vaät
Saûn xuaát, toàn tröõ, pha troän, sang chai, ñoùng goùi vaø phaân phoái thuoác baûo veämix, pack and deliver vegetable protection drug

                                  Manufacture precast concrete structures; construct asphalt projects; assemble machin
Sx caùc caáu kieän beâ toâng ñuùc saün, thi coâng caùc coâng trính phuû nhöïa ñöôøng, laép ñaët maùy moùc…

                                  Manufacture precast concrete structures; construct asphalt projects; assemble machin
Sx caùc caáu kieän beâ toâng ñuùc saün, thi coâng caùc coâng trính phuû nhöïa ñöôøng, laép ñaët maùy moùc…

                                  ñuùc saün, fresh concrete, hot-plastic concrete, precast concrete structures; constru
Sx beâ toâng töôi, beâ toâng nhöïa noùng, caùc caáu kieän beâ toângManufacturexaây döïng coâng trình daân duïng vaø coâng nghieäp.

                                  Process
Cheá bieán thuûy haûi saûn, sx nöôùc ñaù caây & nöôùc ñaù vieân tinh khieát aquatic product and seafood; manufacture ice and pure ice

                                  Design and construct civil and industrial projects; khung manufacture, process and a
Thieát keá, thi coâng xaây döïng coâng trính daân duïng vaø coâng nghieäp, thieát keá, cheá taïo, gia coâng, laép raùp design,söôøn keát caáu theùp…, ch

Sx, gia coâng, mua baùn noâng saûn, laâm saûn              Manufacture and process agricultural and forest products

                                    keá, laép raùp, baûo döôõng heä thoáng oáng daãn, heä thoáng giöõ nhieät oáng daã
Dòch vuï kieåm tra chaát löôïng caùc loaïi moái haøn kim loaïi. Thieát Design, assemble and maintain pipe system, pipe heat-keeping system for machine, i

                                   Manufacture additive used giaøy, sx caùc hoùa chaát xöû wood and footwear caùc c
Sx caùc loaïi phuï gia söû duïng trong coâng nghieäp deät, sx keo daùn trong ngaønh goã vaø dafor textile industry, glue used forlyù nöôùc thaûi vaøindustr

                                  Manufacture fresh concrete,
Sx beâ toâng töôi, caùc caáu kieän beâ toâng ñuùc saün, nghieàn ñ, thi coâng caùc coâng trính… precast concrete structures; construct civil and industrial

Sx queâ haøn caùc loaïi vaø boät ñeå saûn xuaát que haøn        Manufacture soldering sticks

                                  cho ngaønh and process leathers tuùi for footwear and bag industry
Sx vaø gia coâng caùc loaïi da ñaõ thuoäc duøng laøm nguyeân lieäu Manufacture coâng nghieäp giaày, usedxaùch.

                                  nghieäp, thieát keá vaø mechanical equipment for industrial projects; design and con
Thieát keá vaø Sx thieát bò cô khì duøng cho caùc coâng trính coâng Design and manufacturethi coâng caùc heä thoáng oáng daãn caùc coâng trính daân

Sx caùc loaïi oáng loõi vaø bao bì baèng giaáy             Manufacture core-pipe and paper packaging
Sx caùc loaïi oáng loõi vaø bao bì baèng giaáy            Manufacture core-pipe and paper packaging

Sx beâ toâng troän saün vaø caùc caáu kieän xaây döïng ñuùc saün Manufacture concrete and precast concrete structures

                                phaåm. Sx mua business phaåm dinh döôõng. Dòch extract herb, Sx thuoác khaùng
Sx mua baùn döôïc phaåm, Chieát xuaát döôïc thaûo. Mua baùn myõ Manufacture andbaùn thöïc on pharmaceutical product, vuï tieáp thò. cosmetics and nu

                                   Transport, repair and söûa chöõa
Mua baùn, ñaïi lyù tröng baøy, giôùi thieäu saûn phaåm oâtoâ, thieát bò vaän taûi. Dòch vuïmaintenancebaûo haønh caùc thieát bò vaän taûi…

                                  Reprocess cotton, cloth and thread
Taùi cheá caùc sp boâng, vaûi, sôïi töø nguoàn nguyeân lieäu mua taïi Vieät Nam

Sx caùc loaïi ñeá giaøy                        Manufacture shoe soles

                                     Manufacture bolt, screw…
Sx caùc loaïi bulon, ñinh oác, ñinh vít, ñinh ri-veâ, caùc loaïi choát, daây keùo taêng löïc, khuoân maãu vaø xöû lyù nhieät, maï beà maët kim loaïi, phun eùp

Sx bìa carton, bao bì & moät soá saûn phaåm töø giaáy         Manufacture carton cover, packaging and some products from paper

                                  Manufacture ñoà secondary parts used footwear industry, interior decoration and hou
Sx caùc loaïi muùt xoáp, keo daùn, sx phuï lieäu duøng cho ngaønh sx giaøy deùp,glue, trang trí noäi thaát, ñoà gia duïng

Sx caùc loaïi vaûi thaønh phaåm, sôïi vaø chæ maøu          Manufacture finished cloth and color thread

 Sx, gia coâng, laép ñaët, baûo trì caùc thieát bò pin, aéc quy gia  Manufacture, process, instal, maintains industrial and household
duïng vaø coâng nghieäp, caùc sp ñeøn cöùu hoä, ñeøn saïc, boä    battery equipments, salvage luminaire products, charge light,
löu ñieän, maùy nöôùc noùng, sp nhöïa coâng nghieäp, vaø khuoân    set of voltaic persistence, water heater, industrial plastic
ñuùc baèng kim loaïi.                         product, and metal shape
 Saûn xuaát vaø mua baùn caùc saûn phaåm gaïch, ngoùi vaø caùc
loaïi vaät lieäu khaùc. Khai thaùc khoaùng saûn seùt gaïch ngoùi,   Manufacture and trade brick products, tile and other materials.
vaät lieäu san laáp, ñaù.                       Exploiting mineral: clay, brick, tile, stone...


 Saûn xuaát giaøy deùp caùc loaïi, saûn phaåm nhöïa, saûn phaåm
cao su. Mua baùn maùy moùc thieát bò, phuï tuøng ngaønh coâng     Manufacture footwear kinds, plastic products, rubber products.
nghieäp, hoùa chaát (tröø hoùa chaát ñoäc haïi), kim khí ñieän    Trading industrial equipments and machine, chemicals (exept
maùy.                                 chemicals perniciously), household appliances
                                  Manufacture patterns
Sx caùc loaïi khuoân maãu baèng kim loaïi, cao su vaø plastic, sx caùc sp baèng kim loaïi, cao su vaø plastic coù lieân quan töø khuoân maãu

Sx caùc loaïi banh ñaùnh golf & gaäy ñaùnh golf            Manufacture golf balls and golf-clubs

 Quaûn lyù haï taàng KCN Nhôn Traïch 3, baûo döôõng duy tu caùc    Nhon Trach 3 park lower layer management, maintenance
coâng trình keát caáu haï taàng KCN Nhôn traïch 3           substructure buildings at Nhơn Trạch 3 park

Sx caùc loaïi da töø da nguyeân lieäu ñaõ qua sô cheá (Wet Blue)    Manufacture leather from rudimentally processed dermal materials

 Sx vaät lieäu Hydro kim loaïi, vaät lieäu hôïp kim saét vaø vaät lieäu
khaùc thuoäc nhoùm ñaát hieám, sx vaät lieäu Zirconium vaø vaät      Manufacture Hydro metal staple, ferro alloy staple and other
lieäu söù kyõ thuaät cao söû duïng cho ngaønh coâng nghieäp goám staple; Zirconium staple and high technicality china staple used
söù, sx vieân bi nhoâm hoùa                       for china industry; aluminium taws.

                                 Manufacture caùc chi golf-clubs golf vaø caùc loaïi tuùi theå thao
Sx caùc loaïi boùng, gaäy, phuï kieän daønh cho boä moân ñaùnh golf, saûn xuaát golf-balls,tieát ñaùnh and spare parts used for golf; gym bags

                                  Manufacture ñieàu
Sx caùc loaïi baùnh keïo, ñöôøng maïch nha, cheá bieán caø pheâ, cheá bieân haïtconfection

                                    Manufacture baèng cao su. regerative rubber, webbings...
Sx saêm loáp xe caùc loaïi, cao su taùi sinh, caùc loaïi ñai vaø thieát bò chaùnh kíntubes and tires, Thöïc hieän quyeàn nhaäp khaåu

Sx saûn phaåm töø nhöïa cao phaân töû vaø khuoân maãu caùc loaïi Manufacture products from molecular anime and patterns

                                    Manufacutre, coâng taéc ñieän töï ñoäng
Sx, laép raùp vaø gia coâng caùc loaïi thieát bò ñieän gia duïng vaø coâng nghieäp, assemble and process household electric and industrial equipments, au

                                    Manufacture loaïi cöûa vaùch ngaên baèng wall
Sx caùc loaïi keo daùn gaïch, ñaù, saûn xuaát caùc loaïi boät treùt töôøng vaø caùcglue to paste brick, stone; caulkPVC powder and septal door from PVC

Sx caùc loaïi bao bì, tuùi giaáy, tuùi nilon              Manufacture packing, papers, nylon packing

                                  Advise haøng hoùa baèng ñöôøng boä, ñöôøng thuûy noäi ñòa cho and doanh porta
Tö vaán ñaàu tö, khai thueá haûi quan, giao nhaän boác xeáp, vaän chuyeån about invesment, declaring goods for tax and custom; deliver caùc receive nghie

                                nhuoäm, sx gaments; raw materials used for coâng industry; equipment, parts used
Sx caùc saûn phaåm deät may, sx nguyeân lieäu duøng trong ngaønhManufacture thieát bò, linh kieän duøng trong dyeing nghieäp deät, deät kim, sx caùc lf

 MB maùy tính, LK, TB ñieän töû, vieãn thoâng, vaên phoøng, DV    Trading computer, telecommunication and electronic device,
phaàn meàm vaø maïng                         office, software and Web service


Sx, mua baùn oáng coáng ly taâm, gaïch laùt væa heø          Foot- path paving-brick production, centrifugal sewer pipe trade,
Sx beâ toâng nhöïa noùng vaø thi coâng caàu ñöôøng          Manufacture hot plastic concrete and civil construction

Sx caùc loaïi bao bì töø nhöïa                    Manufacture plastic packing

Sx hoùa chaát duøng trong coâng ngheä xöû lyù nöôùc, nöôùc thaûi   Manufacture chemicals used for treatment technology of waste water

                                  Manufacture techniques energy-battery, battery-materials,
 Sx ắc quy năng lượng kỹ thuật; aéc quy nguyeân lieäu, baùn thaønh semifinished product, set of charge battery, processing spare
phaåm, sx bộ sạc điện; sx, gia công linh phụ kiện, thiết bị    part, device

 Sx caùc loaïi van, linh phuï kieän laép raùp caùc loaïi van khoaù an Manufacture valve kinds, spare part to assemble secure key-
toaøn baèng inox vaø hôïp kim ñaëc bieät...,             valve kinds by inox and alloy special
 Sx MMTB cho ngaønh coâng ngheä sx theùp goàm: maùy caét
cuoän, maùy caét taám, oáng caùn theùp, truïc caùn theùp, thieát bò Manufacture equipments and machine for steel production
ñieàu chænh söùc caêng, maùy xeù, maùy toâi saùng. Sx caùc loaïi technology: shearer scrolled, plate cut machine, laminating
khung nhaø baèng theùp                       steell pile... Producting steel house frames
                                Manufacture weaving industry raw materials: insulated
Sx phuï lieäu ngaønh deät goàm: chaát caùch ly, chaát laøm meàm substance, softener

 Sx, gia coâng, laép raùp cöûa nhöïa, cöûa nhoâm, cöûa nhöïa coát  Manufacture and proessing, assembles plastic door, aluminum
theùp, cöûa kính, khung nhoâm, thöïc hieän dòch vuï trang trí noäi  door, steel rod plastic door, glass door, aluminum frame,
thaát, xaây döïng coâng trình daân duïng, coâng nghieäp, giao    interrior decoration, civil and industrial construction, traffic,
thoâng, cô sôû haï taàng                       infrastructure.

 Thi coâng xaây döïng coâng trình coâng nghieäp, daân duïng, thi Building civil and industrial construction, installing civil and
coâng laép ñaët heä thoáng ñieän coâng nghieäp, daân duïng, caáp industrial electric system, water supply, waste water treatment
thoaùt nöôùc, heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi, PCCC        system, fire regulations

 Sx döôïc phaåm, thuoác thuù y vaø thuûy saûn, thuoác ñoâng
döôïc, thuoác boå sung söùc khoeû, thöïc phaåm boå sung, thuoác   Manufacture medicine, veterinary medicine and aquicuture,
thuù y vaø thuûy saûn, sx myõ phaåm, sx duïng cuï y khoa       healthy medicine, domestic, medical instrument.

Sx keát caáu theùp daønh cho ngaønh xaây döïng            Manufacture steel structure for construction

Sx daây vaø löôùi inox caùc loaïi                  Manufacture inox net and rope kinds

Sx keát caáu theùp, nhaø theùp tieàn cheá              Manufacture steel structure and prefabrication steel house
Saûn xuaát da nhaân taïo                       Manufacture man-made leather

Kinh doanh phaùt trieån haï taàng                   Develop and business on industrial zone infrastructure

                                  nhöïa toång hôïp
Sx da, da nhaân taïo, vaûi nhaân taïo, nguyeân lieäu deät nhuoäm, spManufacture leather, man-made leather and cloth, textile and dying materials, syntheti

                                 Manufacture maøng phuû
Sx PU laøm cöùng beà maët, keo PU, nhöïa toång hôïp, nhöïa Alkvd, nhöïa Acrvlic,PU, PU glue, synthetic plastic, plastic Alkvd, plastic Acrylic

Sx caùc loaïi vaûi                          Manufacture cloth

Sx caùc loaïi thieát bò ñieän, ñieän töû               Manufacture electric and electronic equipments

Sx caùc saûn phaåm noäi thaát                     Manufacture interrior products

                                  Manufacture steel nghieäp
Sx keát caáu nhaø theùp tieàn cheá, xaây döïng caùc coâng trình daân duïng vaø coâng structure; construct household and industry project.

Sx caùc loaïi sôïi                          Manufacture cotton

Gia coâng caùc saûn phaåm theùp                   Processing steel products

 Sx sôïi vaûi maønh vaø caùc loaïi sôïi nhö spandex, nylon, polyester Manufacture thread and other kinds: spandex, nylon, polyester
(khoâng coù coâng ñoaïn nhuoäm)                    (except dyeing step)
Gia coâng taám theùp vaø daõi theùp                  Processing steel sheet

Sx vaät lieäu haøn vaø maùy haøn                   Produce welding materials and machine

 Sx caùc saûn phaåm theùp (daây caùp theùp, thanh theùp, coät     Manufacture steel products (iron cable wire, steel bar, steel
theùp, voøng, khung vaø beâ toâng theùp)               column, and steel concrete)

Sx caùc chi tieát cuûa hoäp soá oâ toâ                Manufacture car gear-box's details
Kinh doanh phaùt trieån haï taàng                   Develop and business on industrial zone infrastructure Sx, xuaát khaåu, gia coâng haøng may maëc, deät kim, daây leùo,    Manufacture, export, process gaments, zippers, elastic
thun, nuùt aùo, keo loùt coå aùo, vaên phoøng phaåm, in, may theâu  webbing, buttons, inner glue used for clothes, offical products,
coâng nghieäp. Mua baùn, XNK phuï lieäu ngaønh nay maëc...xaây    industrial embroidery; purchase and sale, export extra raw
döïng coâng trình daân duïng.                     materials used for gament industry ...; construct civil project


 Sx, in aán saûn phaåm bao bì nhöïa, baêng keo vaø vaên phoøng    Manufacture and printing plastic packaging product, sticking
phaåm. Mua baùn, XNK nguyeân vaät lieäu ngaønh nhöïa vaø phuï     plaster, office supplies. Trading plastic materials and garment
kieän ngaønh may. Cho thueâ kho baõi                 industrial materials. Warehouse for rent
 May coâng nghieäp, deät, theâu, nhuoäm vaûi, mua baùn thieát bò,
nguyeân phuï lieäu ngaønh deät may, theâu, nhuoäm, maùy moùc,     Garment industry, weaving, embroidering, dyeing the cloth,
phuï tuøng caùc loaïi. Dòch vuï giao nhan haøng hoùa, Ñaïi lyù vaän  trading garment industrial materials and equipments. Delivering
chuyeån haøng hoùa. Dòch vuï cho thueâ nhaø xöôûng          goods services. Warehouse for rent

 Sx vaø kinh doanh maùy moùc, thieát bò, phuï tuøng coâng       Manufacture and trading industrial and agriculture equipments,
nghieäp, noâng nghieäp, xaây döïng coâng trình coâng nghieäp,     machine, spare part, civil and industrial construction, industrial
daân duïng, dòch vuï laép ñaët baûo trì coâng nghieäp         maintaining-installing services
 Sx voû maùy laptop, voû monitor, voû maùy laïnh, voû maùy tivi,
voû ñaàu DVD vaø caùc chi tieát cuûa sp. Sx khuoân kim loaïi vaø   Manufacture shell of laptop, monitor, fridge, TV, DVD and
phuï tuøng khuoân                           product 's details. Procducing metal spare part and shape

 Sx caùc saûn phaåm may maëc, gia coâng caùc loaïi vaûi (khoâng    Manufacture garment products, process fabric kinds (except
bao goàm coâng ñoaïn nhuoäm)                     dyeing step)

 Sx gheá ngoài boïc da (da ñaõ qua xöû lyù vaø nhaäp khaåu) vaø   Manufacture chair covered with leather (treated and imported
gheá ngoài boïc vaûi, caùc loaïi baøn, gheá, tuû, göôøng, keä baèng leather) and chair covered with fabric, tables, chairs, bed,
goã töø nguoàn goã nhaäp khaåu chính ngaïch             cabinet, shelf form legal wood resouces

 Sx loõi cao su caùc loaïi phuïc vuï cho ngaønh deät vaø in aán    Manufacture rubber core kinds to serve for weaving industry and
(khoâng bao goàm coâng ñoaïn cheá bieán muû cao su)          print (except rubber pus processing step)

 Sx nguyeân lieäu nhöïa, sx taám nhöïa, taám phaúng, thanh nhöïa,   Manufacture plastic materials, plastic sheet, plane sheet, plastic
oáng nhöïa vaø caùc saûn phaåm baèng nhöïa nhö chaäu hoa,       bar, plastic pipe and plastic product like flowerpot, picture frame,
khung hình, hoäp                           box


                                   Manufacture corrugated iron, instrument interrupt and open
Sx toân, sx duïng cuï ngaét, môû ñieän (oån aùp, caàu chì, phích   electricity (Voltage stabilizer, fuse, plug, switch) Instrument
caém, coâng taéc…), sx duïng cuï baät, taét, baûo veä maïch ñieän   switch on and turn off and protect electrical circuit, (electric rơ
(rôø le ñieän, ñui ñeøn, ñeá ñeøn, …) sx baûng ñieän, baûng ñieàu   le, lamp socket, lamp stand). Producing panelboard, control
khieån caùc loaïi, sx thieát bò thaép saùng (boùng ñeøn caùc loaïi)  board kinds, lighting equipments (light bulb kinds),

Sx chæ, sôïi, saûn phaåm töø goã. Hoaøn thieän saûn phaåm deät. Manufacture yarn, wood products. Improving weaving products,
May maëc…Cho thueâ kho baõi, nhaø xöôûng, vaên phoøng, xaây garment. Warehouse, office for rent, infrastructure business
döïng kinh doanh cô sôû haï taàng                construction.
Sx caùc loaïi thuøng phuy vaø caùc loaïi thuøng baèng theùp, sx   Manufacture oil drum and steel barrel kinds. Producing and
vaø gia coâng theùp khoâng gæ, sx nguyeân lieäu hôïp kim duøng    processing stainless steel, alloy materials used to produce
ñeå sx caùc sp baèng kim loaïi                    metal products
Kinh doanh phaùt trieån haï taàng                  Develop and business on industrial zone infrastructure

Sx caùc loaïi linh kieän, phuï tuøng cho xe oâ toâ, xe gaén maùy   Manufacture parts and spare parts for automobile and motorbike
                                  Perform painting and sx caùc loaïi phuï tuøng xe parts vaø for automobile,
Thöïc hieän dòch vuï sôn vaø maï keõm linh kieän, phuï tuøng xe oâ toâ vaø xe gaén maùy, galvanising parts and spare oâ toâ usedxe gaén maùy motobik
                                  Manufacture gaments, shoes, knapsacks, handbags, toys; print, embroider on gamen
Sx caùc maët haøng may maëc, giaøy, ba loâ, tuùi xaùch, ñoà chôi treû em vaø in theâu, ñính cöôøm treân caùc saûn phaåm may maëc
                                 khaåu
Cheá bieán goã vaø ñoà goã daân duïng cao caáp noäi ñòa vaø xuaátProcess wood

                                 Enamelled
Sx mua baùn gaïch men, gaïch thaïch anh oáp töôøng vaø laùt neàn caùc loaïi tile

                                  Manufacture wooden products for export
Sx, gia coâng caùc saûn phaåm goã gia duïng, sp kim loaïi gia duïng vaø linh phuï kieän, töø nguyeân lieäu goã nhaäp khaåu chính ngaïch vaø caùc loaïi v

Sx saûn phaåm goã xuaát khaåu                    Manufacture wooden products for export

Nhöïa                                Plastic
Xaây döïng, vaät lieäu xaây döïng                  Construction materials, building

Sx saûn phaåm goã gia duïng xuaát khaåu               Manufacture wooden household products for export

Sx saûn phaåm goã gia duïng xuaát khaåu               Manufacture wooden household products for export

Sx saûn phaåm goã gia duïng xuaát khaåu               Manufacture wooden household products for export

Sx saûn phaåm goã gia duïng xuaát khaåu               Manufacture wooden household products for export

Sx, cheá bieán thöïc phaåm, nöôùc traùi caây             Manufacture foods and fruit juices

Sx saûn phaåm may maëc                        Manufacture garments

Sx saûn phaåm goã gia duïng xuaát khaåu               Manufacture wooden household products for export

Sx saûn phaåm may maëc                        Manufacture garments

Sx saûn phaåm moäc xuaát khaåu                    Manufacture woodworks for export

                                 Manufacture woodworks for export
Sx saûn phaåm moäc gia duïng vaø caùc boä phaän chi tieát saûn phaåm goã

Cheá bieán goã                            Process wood

Sx saûn phaåm goã gia duïng xuaát khaåu               Manufacture wooden household products for export

Sx sôn, daàu, chaát phuï gia cuûa sôn vaø dung moâi         Manufacture paint, oil, paint and solvent additive

Gia coâng giaët caùc saûn phaåm may maëc vaø vaûi sôïi        Process and wash garments

                                     bao bì). Mua baùn
Sx giaáy (eùp giaáy) carton, bao bì giaáy. In (in Flexo vaø in luïa treânPress carton paper vaät lieäu xaây döïng, giaáy vaø vaên phoøng phaåm caùc loaïi, m

Sx saûn phaåm trang trí noäi thaát baèng goã             Manufacture interior decorative products from wood

                                Process nhaäp
Cheá bieán vaø mua baùn saûn phaåm goã töø nguoàn goã röøng troàng, goãwood khaåu chính ngaïch

Sx caùc loaïi sp baèng goã töø nguoàn goã nhaäp khaåu chính ngaïchManufacture wooden products
                                Manufacture wooden products and components
Sx caùc saûn phaåm baèng goã vaø chi tieát saûn phaåm goã töø nguoàn goã nhaäp khaåu chính ngaïch

Cheá bieán goã                            Process wood

                                 Manufacture wooden products and components, Poly and PU; construct apartment for
Sx caùc sp goã caùc chi tieát sp goã töø nguoàn goã nhaäp khaåu chính ngaïch. Sx nhöïa deûo (Poly) vaø nhöïa cöùng (PU). Xaây döïng nhaø ôû cho coân

                                   Manufacture parachute fabric, plastic pellicle and reprocessing PVC
Sx caùc loaïi simili giaû da, vaûi duø, maøng nhöïa, haït nhöïa PVC taùi cheá

Sx caùc saûn phaåm goã töø nguoàn goã nhaäp khaåu chính ngaïch Manufacture wooden products

Sx, gia coâng, cheá bieán sôn. Gia coâng caét, caùn saét theùp.    Manufacture and process paint; iron and steel cutting

Sx saûn phaåm goã                           Manufacture wooden products

Ñaù myõ ngheä, thi coâng trang trí noäi ngoaïi thaát coâng trình   Fine arts stone, building inside and outside decorating constructions

                                   vöïc sx haøng trang
Sx sôn caùc loaïi, sx caùc loaïi giaáy phuû beà maët duøng trong lónhManufacture paints trí noäi thaát, sx caùc sp töø cao su vaø plastic

Sx caùc loaïi baït baèng nhöïa                    Manufacture plastic seeds

                                    Manufacture PVC plastic tapes used caùc sp gia duïng baèng
Sx caùc loaïi haït nhöïa, nguyeân phuï lieäu, chi tieát, boä phaän baèng nhöïa phuïc vuï cho ngaønh giaøy, for tailoring industry; PVCnhöïa PU ñoå khuoân,

Cheá bieán caø pheâ haït thaønh phaåm                 Processing final goods corpuscule coffee

                                Manufacture household
Sx caùc saûn phaåm goã gia duïng töø nguoàn nguyeân lieäu goã nhaäp khaåu chính ngaïch wooden products

Sx caùc loaïi saûn phaåm goã                     Manufacture furnitures

 Gia coâng, cheá bieán, cöa xeû vaø saáy goã. Ñaàu tö xaây döïng, Processing, sawing and drying timber. Investment in
kinh doanh haï taàng nhaø xöôûng…                 infrastructures, warehouse...

                                 Manage infrastructure, supply infrastructure services in Tam Phuoc industrial zone.
Quaûn lyù haï taàng, cung caáp dòch vuï haï taàng trong KCN Tam Phöôùc

                                 Manufacture wooden products
Sx caùc loaïi saûn phaåm goã töø nguoàn goã nhaäp khaåu chính ngaïch

                                  Process vaät
Cheá bieán goã tinh cheá xuaát khaåu. Mua baùn ñaù granite, goã, laâm saûn,wood lieäu xaây döïng, haøng thuû coâng myõ ngheä…

Nghieân cöùu vaø phaùt trieån döï aùn, dòch vuï tö vaán ñaàu tö    Research and develop project, service of investnent advice

Sx saûn phaåm noäi thaát gia duïng, vaên phoøng, tröôøng hoïc.    Manufacture metal interior products

Sx cô khí                               Producing mechanical

 Sx ñieän, caùc maët haøng thuû coâng myõ ngheä, thieát bò vaên    Manufacture electric, handicraft goods, office equipments,
phoøng, vaän taûi haønh khaùch, mua baùn XNK thieát bò ñieän…     passenger transportation, trading, importing-exporting ecletric
Cho thueâ nhaø xöôûng, kho baõi                    equipments. Warehouse for rent

 Sx laép raùp mua baùn hoà bôi Desjoyaux. Xaây döïng hoà bôi theo   Manufacture, fitting-up, trading Desjoyaux swimming pool.
döï aùn, nhaän caûi taïo, quaûn lyù, baûo trì hoà bôi. Ñaàu tö xaây  Building swimming pool according to project, improving,
döïng coâng trình daân duïng, coâng nghieäp, khu nghæ döôõng, vui   managing, maintaining swimming pool. Investing civil and
chôi…                                 industrial construction, resting resort, leisure center

Sx saûn phaåm goã gia duïng xuaát khaåu                Manufacture wooden household products for export

                                  Buy,process coffee, cacao, cashew, and agrilcultural products
Thu mua, cheá bieán caø pheâ, ca cao, haït ñieàu vaø caùc loaïi noâng saûn

Sx mua baùn, XNK caùc sp goã vaø sp cô khí              Manufacture, purchase and sale, export and import wooden products and machanical

                                 Manufacture dining-implement and cooking-implement (knife, spoon, fork…)
Sx caùc loaïi duïng cuï baøn aên vaø nhaø beáp (dao, muoãng, nóa…)

                                   Manufacture conservation vaán heä thoáng baûo veä design, process, thoáng cung
Sx thieát bò baûo veä moâi tröôøng vaø maùy loïc nöôùc, thieát keá, thi coâng, laép ñaët vaø tö equipment and water filters;moâi tröôøng, heäassemble and

                                  Manufacture
Sx caùc loaïi haït nhöïa PP vaø PE, daây ñai baèng nhöïa PP, caùc loaïi oáng giaáyPP and PE

                                  Manufacture nursing bottles, teats; implement to absorb milk
Sx caùc loaïi bình söõa, nuùm vuù duøng cho treû em, sx duïng cuï huùt söõa

 Thöùc aên chaên nuoâi, nöôùc uoáng ñoùng chai, kinh doanh aên
uoáng nhaø haøng, mua baùn caùc loaïi löông thöïc thöïc phaåm     Breeding foods, reverse osmosis water, foods services, trading
coâng ngheä vaø nöôùc giaûi khaùt caùc loaïi. Dòch vuï veä sinh    technologies foodstuff and soft drink kinds. Industrial hygiene
coâng nghieäp, vaän chuyeån haønh khaùch ñöôøng boä          service, overland passenger transport
 Sx caùc loaïi bao bì, voû ñoà hoäp, naép lon, naép chai baèng kim   Manufacture packaging kinds, tined food packaging, can cover,
loaïi duøng trong ngaønh aên uoáng, bia, röôïu. In treân caùc saûn   bottle cover by metal used for food-drink branch. Printing on
phaåm bao bì, voû ñoà hoäp, naép lon, naép chai, cho thueâ nhaø    packaging products, tined food packaging, can cover, bottle
xöôûng, vaên phoøng, MMTB, phöông tieän vaän taûi           cover, Warehouse, office, equipments and machine for rent.

 Sx bao bì giaáy carton, bao bì nhöïa. In treân bao bì caùc loaïi. Mua Manufacture carton packaging, plastic packaging. Printing on
baùn nhaõn vaø bao bì                         kinds of packaging. Trading label and packaging

Sx caùc loaïi neán                           Manufacture candles

Sx caùc loaïi cao su daïng haït, boät, cuoän vaø cao su toång hôïp   Manufacture cospuscular, foam, vorticular rubber and synthetic rubber

Sx caùc loaïi bôm duøng trong coâng nghieäp               Manufacture pump used for industry
Sx caùc loaïi ñaàu noái phanh haõm xe, caùc loaïi ñaàu noái oáng    Manufacture brake connector kinds for vehicle, refrigerant
maùy laøm laïnh                            machine pipe connector kinds

 Sx baàu aùo, lai aùo may saün, caùc sp may maëc, caùc sp len,
caùc phuï kieän cuûa sp may saün vaø sp len              Manufacture garment, wood products ]and related products

Saûn xuaát sôïi                             Manufacture fibre

                                    Manufacture aluminium can and aluminium can cover, metal
 Sx lon nhoâm vaø naép lon nhoâm, bao bì kim loaïi, bao bì nhöïa    packaging, plastic packaging (from materials is plastic scrolled
(töø nguyeân lieäu laø maùng nhöïa cuoän), bao bì giaáy, in treân   trough), paper packaging, printed on packaging products made
bao bì caùc sp do Cty sx, sx nuùt chai baèng kim loaïi         by company, metal bottle buttons.

 Sx caùc loaïi linh kieän ñieän töû, vaät lieäu caùch ñieän, vaät lieäu Manufacture electronic spare part kinds, insutation materials,
ñeäm caùc loaïi, vaät lieäu bao bì caùc loaïi              buffer materials kinds, packaging material kinds
Saûn xuaát caùp ñieän thoaïi caùc loaïi                 Manufacture telephone cables

                                  hôïp taùi cheá do taän packaging quy trình sx cuûa doanh nghieäp vaø products
Sx caùc loaïi maøng bao bì phöùc hôïp kín khí, taám nhöïa PET, hoãnManufacture compound duïng trong pellicle, plastic sheet PET and related caùc saûn p

Kinh doanh phaùt trieån haï taàng                    Business on industrial zone infrastructure

Saûn xuaát caùc loaïi vaûi Jean                     Manufacture jean

Sx caùc loaïi gaêng tay töø boät nhöïa PVC               Manufacture gloves from PVC

Sx daây ñoàng traàn, caùp chòu löïc, caùp vieãn thoâng…         Manufacture copper wire, strength-resistant cable, telecommunication cable…

                                  Manufacture vaø haï theá, traïm ñieän electric generator, high and low aùp. Sx caùc
Sx vaø laép raùp caùc loaïi maùy bieán theá, maùy phaùt ñieän, tuû ñieän cao theáand assemble transformer,cao theá, caàu thang maùy, oån voltage electr

Sx vaûi thaønh phaåm                          Manufacture finished cloth

Sx laép raùp maùy moùc thieát bò ngaønh nhöïa ñeå kinh doanh      Manufacture and assemble equipments and machines in plastic industry
                                 Manufacture metal container house, wooden house, loaïi cöûa baèng nhöïa (plastic), c
Sx nhaø container (baèng kim loaïi), nhaø goã (töø nguoàn goã nhaäp khaåu chính ngaïch & nguoàn goã thanh lyù), caùcplastic door...

                                   kieän xe oâ patterns, parts of pattern.
Sx caùc loaïi khuoân maãu, linh kieän khuoân maãu, sx caùc loaïi linhManufacture toâ, xe gaén maùy, maùy, thieát bò coâng nghieäp baèng nguõ kim

Sx caùc loaïi sôn, vecni vaø matít                   Manufacture garments

Sx caùc loaïi cöa vaø löôõi cöa                     Manufacture saw and saw-blade

Deät, nhuoäm vaø hoaøn taát caùc loaïi vaûi               Weave, dye and terminate cloth

Sx caùc saûn phaåm baèng da                       Manufacture leather products

Löôùi theùp haøn vaø caùc saûn phaåm theùp khaùc            Weld steel Plex and other steel products

Sx caùc loaïi vaûi thaønh phaåm                     Weave cloth
Cheá bieán caùc loaïi noâng saûn                   Process agricultural products

Sx caùc loaïi neán vaø giaù ñôõ neán                 Manufacture candles and candlesticks

Maùy bôm beâ toâng                          Concrete pump machine

                                 Manufacture electromotors, switches, pumps, transformers,compressors caùc saûn p
Sx caùc loaïi moâ tô ñieän, boä chuyeån maïch, maùy bôm, maùy ñoåi ñieän, maùy bieán aùp, maùy neùn duøng cho ngaønh ñoâng laïnh vaøused for cryo

                                   Manufacture
Sx caùc loaïi da töø nguyeân lieäu da ñaõ qua sô cheá, sx caùc saûn phaåm töø daleather from rudimentally processed dermal materials; dermal products

Deät nhuoâm                              Dyeing Weaving

Hoà sôïi                               Starching fibre

                                  khí, sx hoùa lubricatory oil, coolish oil used for mechanical industry; chemicals used fo
Sx caùc loaïi daàu boâi trôn, daàu laøm maùt duøng trong ngaønh cô Manufacture chaát duøng trong ngaønh coâng nghieäp

 Sx kinh doanh, xuaát nhaäp khaåu caø pheâ, cheø, thöùc aên      Importing-exporting production, business: fast food coffee, tea,
nhanh vaø caùc saûn phaåm thöïc phaåm                and foodstuff
 Sx kinh doanh caùc loaïi caùp, vaät lieäu vieãn thoâng, caùp     Manufacture, trading: cable kinds, telecommunicate materials,
truyeàn hình, sp daây ñoàng, ..                   photovision cable, copper wire.


 Thieát keá, sx heä thoáng thieát bò chieáu saùng bằng năng löôïng  Design, manufacture equipment system that lighten by solar
maët trôøi, thieát keá, sx linh kieän, thieát bò ñieän vaø thieát bò energy; design, manufacture parts and electric and lighting
chieáu saùng. Thi coâng söûa chöõa caùc coâng trình chieáu saùng equipment; process, repair lighting projects
 Sx, gia coâng maùy moùc, thieát bò vaø phuï kieän ngaønh coâng    Manufacture, processing: machinery, equipment and
noâng ngö nghieäp                          accessories for industry-agriculture- fish-breeding.

 Saûn xuaát laép raùp vaø söûa chöõa oâ toâ caùc loaïi. Mua baùn   Manufacture, assembled and corrected car kinds. Trading car
oâ toâ vaø phuï tuøng caùc loaïi                   and accessories kinds

                                  Manufacture electric wire, lieäu söû duïng voltage electric cable, optical cable, telecom
Sx caùc loaïi daây vaø caùp ñieän trung theá, haï theá, caùp quang, caùp vieãn thoâng. Sx vaätaverage and low cho sx caùc saûn phaåm daây vaø caùp ñie

                                   Manufacture plastic belt
Sx caùc loaïi daây ñai baèng nhöïa, caùc loaïi khoùa daây ñai baèng nhöïa

Sx sôïi vaø deät vaûi. Hoaøn thieän sp deät. In treân caùc sp deät  Manufacture textile and dyeing products (textile, dye, print)

                                  Manufacture chemicals used for industry
Sx caùc loaïi hoùa chaát duøng trong ngaønh coâng nghieäp. Thöïc hieän quyeàn xuaát khaåu, quyeàn nhaäp khaåu

Sx ñeá giaøy PU                            Manufacture PU sole

Cheá bieán caùc loaïi caø pheâ                    Process coffee

                                   Manufacture vuï thieát keá, parts used for chöõa, baûo trì perform services of desig
Sx linh kieän, thieát bò, phuï tuøng duøng trong ngaønh ñieän vaø thöïc hieän dòchparts and sparelaép ñaët, söûaelectric industry; vaø tö vaán kyõ thuaät

                                 Manufacture synthetic daùn töôøng
Sx caùc saûn phaåm da Polyurethane toång hôïp, vaûi khoâng deät thaønh phaåm vaø giaáyPolyurethane, unweave cloth, and wallpapers

Sx caùc loaïi baøn gheá, noäi thaát                  Manufacture chair, table and interior products

Sx caùc loaïi chæ                           Manufacture yarns

 Sx, mua baùn, XNK caùc saûn phaåm nhöïa, nguyeân vaät lieäu  Manufacture,trading, importing-exporting plastic products,
ngaønh nhöïa trong coâng nghieäp vaø daân duïng. Mua baùn caùc plastic materials for civil and industry. Trading cable kinds,
loaïi caùp, vaät lieäu vieãn thoâng              telecommunication stufts

Sx caùc loaïi voû nang roãng                     Manufacture hollow capsule kinds

                               Manufacture cosmetic, products used for personal hygiene, vaûi, caùc chaát taåy röûa
Sx hoaù myõ phaåm bao goàm myõ phaåm, sp veä sinh caù nhaân, sp veä sinh gia duïng, nöôùc xòt phoøng, nöôùc laøm meàm household hygienic produ

                                 Manufacture veä bath-equipment, locks, related parts and spare parts
Sx voøi nöôùc, phuï kieän baèng kim loaïi duøng cho nhaø taém vaø caùc thieát bòtaps, sinh, thieát bò phoøng taém. Sx caùc loaïi khoùa, oå khoaù, then ca

Sx caùc loaïi haït nhöïa Polyurethane vaø haït maøu          Manufacture Polyurethane

Sx nhöïa toång hôïp PVC, Polyethylene khaâu maïch (XLPE) vaø PE Manufacture PVC, XLPE, and PE
                                   Manufacture surface treatment substance, dyeing activating
                                  accessories, starching fabric substance
Sx chaát xöû lyù beà maët, phuï lieäu kích hoaït nhuoäm, chaát hoà vaûi

 Sx vaên phoøng phaåm, duïng cuï hoïc sinh, ñoà duøng daïy hoïc    Manufacture office stationery, pupil instrument, plastic teaching
baèng nhöïa, saûn phaåm nhöïa gia duïng               aids, household plastic products
Sx, gia coâng caùc saûn phaåm deät may                 Manufacture, processing garment products

Sx daây haøn vaø que haøn ñieän                    Manufacture fill wire and welding rod

                                  Manufacture strong-box kinds and safety device for bank
Sx caùc loaïi keùt saét vaø thieát bò an toaøn daønh cho ngaân haøng

 Sx caùc saûn phaåm töø coâng ngheä ñuùc saün, xöû lyù vaø       Manufacture product from prefabricated technologies,
traùng phuû kim loaïi, cung caáp caùc hoaït ñoäng veà kieán truùc,   processing and rinse metal, providing actions about
dòch vuï tö vaán coâng ngheä, kyõ thuaät, xaây döïng caùc coâng    architecture, technology-techniques consultant service, building
trình daân duïng vaø coâng nghieäp                   civil and industrial constructions

In treân caùc loaïi vaûi vaø caùc saûn phaåm baèng vaûi        Printing on fabric kinds and products

 Sx caùc loaïi gaêng tay chuyeân duïng (gaêng tay y teá, gaêng tay   Manufacture specialized glove kinds (health care glove,
coâng nghieäp, gaêng tay theå thao...)                 industrial glove, sports glove…)

 Sx caùc loaïi pin duøng cho caùc saûn phaåm ñieän töû nhö maùy     Manufacture battery kinds for electric products: calculator,
tình, ñieän thoaïi…                          telephone.
Sx caùc loaïi haït nhöïa, nhöïa nguyeân lieäu duøng trong quaù trình  Manufacture kinds of acrylic resin corpuscule, plastic materials
sx sp nhöïa, sx caùc sp nhöïa duøng trong gia duïng vaø coâng     used for the prosess produce plastic products, producing
nghieäp, sx caùc loaïi khuoân maãu baèng nhöïa, sx caùc loaïi sôn   plastic products in household and industry, producing kinds of
vaø möïc in, sx caùc loaïi haït maøu. Xöû lyù vaø traùng phuû beà   plastic pattern, paints, printing ink, color resin. Processing and
maët (khoâng bao goàm xi maï) caùc sp ñöôïc sx töø caùc chaát     covering surface ( except polishing), Products is produced from
lieäu thoâng duïng (nhöïa, söù, goã, vaûi...)             common matter (plastic, porcelain, wood, fabric)

Sô cheá, gia coâng, cheá bieán caùc sp noâng nghieäp, chuû yeáu    Rough-wrought, processing agriculture products such as coffee
laø caø pheâ vaø ca cao, cung caáp dòch vuï löu kho          and cocoa, provide warehousing service

Sô cheá, cheá bieán caø pheâ                      Process and rough-wrought coffee

Xaây döïng traïm bieán aùp 110KV cung caáp ñieän cho KCN Long     Building transformer station 110KV to supply electric for Long
Thaønh                                 Thanh Park

Sx caùc loaïi vaûi thaønh phaåm                    Manufacture end product fabric kinds

                                    Manufacture electronic spare part, household battery and
Sx linh kieän ñieän töû, pin gia ñình vaø phuï tuøng töï ñoäng     automatic accessories


Sx vaø laép raùp oáng kính kyõ thuaät soá vaø caùc thieát bò ñieän   Manufacture and assemble digital technique lens and other
töû khaùc, sx vaø laép raùp caùc loaïi thaáu kính, phuï kieän baèng  electronic devices. Producing and assemble lens kinds, metal
kim loaïi, khuoân baèng nhöïa toång hôïp duøng trong maùy aûnh     accessories, synthetic plastic shape in digital technique camera.
kyõ thuaät soá, sx vaø laép raùp thieát bò vaø linh kieän ñieàu trò  Producing and assemble equipment and component in
noäi soi                                endoscopic therapeutic
                                  Manufacture heä thoáng ñieàu hoøa khoâng khí, heä thoáng phun nhöïa, sx caùc loa
Sx caùc loaïi daây caùp ñieän, caùc loaïi maùy duøng trong ngaønh noâng nghieäp,electric wire and cable, machines used for agricultaral field, air-conditione


Ñaàu tö xaây döïng haï taàng KCN                    Investment, building lower layer park

                                  Manufacture aloy steel, stainless steel and shape steel kinds
Sx caùc loaïi theùp hôïp kim, theùp khoâng gæ vaø caùc loaïi theùp hình
Sx bao bì ñöïng xi maêng                        Manufacture packaging containned cement
Ñaàu tö xaây döïng keát caáu haï taàng KCN  Investment, building park lower layer structure
Ñaàu tö xaây döïng haï taàng KCN       Investment, building park lower layer
Boät ngoït, tinh boät, acid xuùt       Monosodium glutamate, starch, acid, alkalinity

Giaøy theå thao               Gym shoes
                       VOÁN ÑAÀU TÖ
MAÕ   MAÕ
                 QUOÁC GIA  LUÕY KEÁ TÖØ      ÑIEÄN THOAÏI
NG    NG
                        ÑAÀU DA


KT   KT Caáp 2         ÑAÀU TÖ   ÑAÊNG KYÙ


 D                        01
2023   20    Indonesia           7,700,000  061-543653/652

2393   23    Taiwan            66,166,667  061 - 841595 / 98

4661   46    China             52,600,000 061-543056

2220   22    Viet Nam-Thai Lan      110,000,000  08-8234730/061-841461

2021   20    Viet Nam-Japan        39,750,000  061 - 841149/150

6810   68    Viet Nam           16,149,890  061-841826

2029   20    Netherland          45,100,000  08-8298610/612/615

2029   20    Filand            15,285,000  061-841411

2393   23    Taiwan            40,000,000  061-542125/126

2021   20    Viet Nam            137,000  061-844406/841205

2212   22    Malaysia           10,550,000  061-543759

2029   20    Korea             10,000,000  061-543730

2029   20    Taiwan             5,000,000  061-541099/100-102

3290   32    Viet Nam               -   061-542577

4661   46    Viet Nam               -

5210   52    Viet Nam               -   090-3817189

2395   23    Japan             1,000,000

4661   46    Netherland           7,261,000  061-841108/314

2393   23    Vieät Nam-Taiwan       18,000,000  061-3541890

2029   20    Thai Lan-Switzerland      8,203,260

2029   20    Malaysia           14,900,000  08-4101306/7

2029   20    Korea-Singapore        4,000,000                        471,802,817
6810   68    Viet nam           18,690,000  061-3560475

6810   68    Viet nam           43,460,000  061-3848876/3549496/3560614

2029   20    Switzerland          6,650,000  061-3560700

1311   13    Korea             38,000,000  061-3560500-010
2512  25  Viet Nam-Korea      26,800,000  061-3560870/871

2393  23  Taiwan          7,500,000  061-3569090

1520  15  Taiwan          6,000,000  061-3560967

2211  22  Viet Nam- Japan     55,142,000  08-8242199

2512  25  Singapore         2,000,000  061-3848497

2733  27  Malaysia         93,578,094

2599  25  Japan           2,000,000  061-3560687/633

3100  31  Taiwan           920,000  061-3560615

3092  30  British Virgin Islands  11,810,000  061-3560625/626

1311  13  Taiwan          18,000,000  061 - 3560606/608

2599  25  Taiwan          5,000,000  061-3549528/537/3560131

2393  23  Taiwan          15,000,000  061-3560770/775

1313  13  Korea           2,300,000  061-3549591-594

2740  27  Korea          11,850,000  061-3560859

1709  17  Taiwan           970,000  061-3560898

1410  14  Malaysia         3,000,000  061-3560706-708

2220  22  Taiwan          1,500,000  061-3569158-159

3290  32  Taiwan          1,000,000  061-3560803

2022  20  Taiwan          4,000,000  061-3560730

1511  15  Korea          18,000,000  061-3560494

2212  22  Malaysia         4,000,000  061-3549385/386/3560832

2410  24  Korea          20,000,000  061-3560812

1512  15  Panama          3,600,000  061-549868/869/870

2599  25  Korea           800,000  061-3512372/088406485

2512  25  America          800,000  061-3560047/048

1313  13  Korea          24,600,000  061-3560075-077

2392  23  Viet Nam           3,548  061-3848709/802

3320  33  Viet Nam         12,500,000  061-3848755/540069

8292  82  Viet Nam            -   08-8567327/061-3848805

1520  15  Korea          80,000,000  061-3549735/736

3290  32  Korea           1,000,000  061-3560190/412

2599  25  China           2,800,000  061-3560873

2393  23  Viet Nam            -   061-560531

1511  15  Viet Nam         2,903,225

1629  16  Taiwan          2,500,000  061-3540012

2599  25  Taiwan          1,000,000  061-3540131/132/3560238

2599  25  Taiwan          1,573,000  061-3540125/128/3560104

1020  10  Viet Nam          387,097  061-3560107/108
2710  27  Taiwan               3,400,000  061-3540061/062/848728/758

2814  28  Taiwan               6,538,888  061-3560088/38

2790  27  Taiwan               1,000,000  061-3560475

2011  20  Viet Nam                 -   061-3549412

6810  68  Viet Nam                 -   0908265678

2599  25  Taiwan               1,000,000  061-3560091-95

2220  22  Viet Nam              1,064,516  061-3560128/129

2420  24  Viet Nam               387,096  061-3848191/3560428

2393  23  Bristish Virgin Island-Viet Nam   4,000,000  061-3549851-853

2930  29  Taiwan               2,400,000  061-3560188/189

2220  22  Korea                2,200,000  061-3560114/549743

1702  17  Malaysia              4,500,000

2393  23  Viet Nam-Taiwan           1,380,000  061-3560076/077

2212  22  Korea                2,100,000  061-3560348/349

2410  24  Korea                1,420,000  061-3560228/328/329

2599  25  China-Australia-Malaysia      5,000,000  061-3560385/407-411

2410  24  Korea-China (Hong Kong)      100,000,000  061-3560360/363

2220  22  America              15,500,000  061-3560458/461

4290  42  Viet Nam               125,000  061-3560245

2392  23  Viet Nam                 -   061-3848802

2392  23  Viet Nam                 -   061-3848802

0810  08  Viet Nam                 -   061-3545300

2029  20  Viet Nam-Israel           1,000,000  08-8480810

2212  22  Korea                800,000  061-3560421/422

2212  22  Korea                900,000

2023  20  Korea                750,000  061-3560902/903

1629  16  Taiwan               1,400,000  061-3560645-657

3312  33  Korea                1,800,000

4653  46  Viet Nam               32,258  061-3848876

1512  15  Bristish Virgin Island       1,800,000  061-3560641-645

2930  29  Taiwan               2,374,000

3290  32  Taiwan                800,000

2599  25  Taiwan               1,200,000  061-3569198

2212  22  Taiwan               1,000,000  061-3569126

4290  42  Viet Nam                 -   061-3560816

2220  22  Korea                3,000,000

1702  17  Korea                1,000,000

2599  25  Korea                3,000,000
2591  25  Taiwan                   1,000,000  0918-319113

2592  25  Taiwan                   6,230,530

3290  32  Taiwan                   5,607,477

2410  24  France                   2,500,000

2511  25  Taiwan                   2,741,000                           742,587,729
1311  13  Malaysia-Taiwan-British Virgin Islands  477,134,598  061-3560344/343/338

1324  13  Taiwan                  24,000,000  061-3560292/296

1311  13  Korea                  192,692,000

1311  13  Korea                   58,000,000  061-3560270

1313  13  Korea                   23,700,000  061-3560177/419/420

6810  68  Viet Nam                 27,590,000  061-3560569-573

2023  20  Viet Nam-Korea               9,000,000  061-3849078/3560575

1410  14  Taiwan                   1,479,120  061-3549451/452/715

2029  20  Taiwan                   500,000  061-3560053/054

2599  25  Bristish Virgin Island          15,000,000  061-3521321/325

1311  13  Taiwan                   3,500,000  061-3560892-894

2511  25  Taiwan                   1,666,000  061-3848981/3560317

2599  25  Korea                   6,000,000  061-3560200/840/881

4290  42  Taiwan                   1,500,000  08-2175335

4390  43  Taiwan                   1,500,000  061-3521245/3560219

2750  27  Taiwan                   9,000,000  061-3560266/267

2395  23  Taiwan                   1,290,000  061-3560631/632

1313  13  Taiwan                  26,000,000  061-3560070-074

2599  25  Taiwan                  20,000,000  061-3560399/376-379

2220  22  Taiwan                   2,000,000  061-3560170-174

3220  32  Korea                   1,920,000  061-3560278/279/323

1311  13  Taiwan                   3,500,000  061-3560364/370-375

3290  32  Viet Nam                     -   061-3521329
2393  23  Viet Nam                  625,000  061-3560239

3290  32  Viet Nam                     -   061-3521075

2599  25  Taiwan                   600,000

1311  13  Taiwan                   6,500,000
2220  22  Brunei          7,000,000  061-3560522

2410  24  Korea          15,000,000  061-3560497

2710  27  Bristish Virgin Island  5,000,0002392  23  Viet Nam          322,580  061-3560217-18
4312  43  Viet Nam          645,161  061-3521752/230

1410  14  Taiwan          20,000,000  061-3560751

2599  25  Korea           2,000,0003100  31  Viet Nam          387,096  0918-0390672920  29  Viet Nam          193,548  061-3560538/539
2399  23  Viet Nam          322,580  0903-768386

1312  13  Korea           9,600,000  061-3560649-652
2410  24  Viet Nam            -
2599  25  Viet Nam            -

1312  13  Brunei Darussalam     5,000,000

2395  23  Korea          14,500,000


2100  21  Viet Nam-Korea      5,000,000

2399  23  Viet Nam         2,826,875
3220  32  Taiwan          2,400,000


2610  26  Taiwan          2,400,0001329  13  Taiwan          2,000,000
2829  28  Korea         3,768,629


2829  28  Korea         1,448,300
2930  29  Cayman Islands    70,230,000
2029  20  Korea         4,000,000
2599  25  Samoa         3,500,000                1,092,241,487
1329  13  Korea         30,910,000  061-3560550-553

1311  13  Korea        147,860,000

1311  13  Taiwan        691,219,000  061-3560050-052/141/3033010

2599  25  Korea         7,000,000  061-3560057-062

1080  10  Taiwan        10,000,000  061-3560028/286

1701  17  Viet Nam         800,000  061-3549652/943

2395  23  Taiwan         1,200,000  061-3540070/071/016/3560586

2021  20  Viet Nam         47,500  061-3560584/585

2399  23  Taiwan         6,000,000  061-3549723/560589-592

2399  23  Taiwan         1,000,000  061-3560120

2395  23  Taiwan         2,000,000  061-3549727/728

1020  10  Taiwan         2,000,000  061-3560065/067

4290  42  Taiwan         1,200,000  061-3560080/582/583

1079  10  Viet Nam           -

7490  74  Taiwan          300,000  061-3560083

2029  20  Korea          800,000  061-3560544/545

2395  23  Taiwan         5,000,000  061-3560041/042

2599  25  Taiwan         8,500,000  061-3560097/100

1511  15  China (Hong Kong)   3,500,000  061-3560146/147

2599  25  Taiwan          200,000  08-8983021

1702  17  Malaysia        4,090,000  061-3560226/227
1702  17  Taiwan               1,500,000  061-3560212

2395  23  Viet Nam              1,612,903  061-3540091/092/093/560330/333

2100  21  Viet Nam              7,532,580  061-3560202-206

4513  45  Viet Nam                 -

1311  13  Viet Nam              700,000  061-3560260/261/262

2212  22  Taiwan               1,200,000  061-3560367

2599  25  Malaysia-British Virgin Islands  85,000,000  061-3560518-521

1702  17  Taiwan- Thai Lan         21,000,000  061-3560198/445-454

2029  20  Taiwan               1,000,000  061-3560388/389

1329  13  Taiwan              42,000,000  061-3560255/256
2720  27  Taiwan                  -


2392  23  Viet Nam                 -   061-3560416-418
1520  15  Viet Nam              562,500  0903-888743

2599  25  Taiwan               2,500,000  061-3560462-466

3230  32  Taiwan              10,000,000  061-3560427


6810  68  Viet Nam             65,470,000

1511  15  Mauritius             10,000,000  061-3560948
2599  25  Taiwan               4,900,000

3230  32  British Virgin Island       7,000,000  061-3569111

1071  10  Taiwan               3,000,000

2211  22  British Virgin Island       36,000,000  061-3560910-912

2220  22  Taiwan               1,200,000  061-3560711/397

2750  27  Malaysia              500,000  061-3560843/845

2029  20  Poland               3,500,000  061-3560988/989

1702  17  England              11,800,000

6910  69  Viet Nam-Taiwan           50,000  061-3560067

1329  13  Brunei              12,000,000  061-3569116


4652  46  Viet Nam                 -   061-3560413-415


2399  23  Viet Nam                 -   061-3560474
2395  23  Viet Nam               -   0903-734919

2220  22  America            3,000,000  061-3560761-763

2029  20  China             2,000,000  061-32155562720  27  Brunei Darusalem       25,000,000  061-3569120


2599  25  British Virgin Islands    10,500,000
2829  28  Korea-China (Hong Kong)    5,000,000


2029  20  Taiwan             500,000
2220  22  Viet Nam           4,175,000
4290  42  Taiwan-China (Hong Kong)   7,000,0002100  21  Malaysia-Singapore      18,000,000

2599  25  Korea              100,000

2599  25  Korea             2,830,000

2599  25  Singapore          11,000,000                    1,342,759,483
1511  15  Samoa             4,000,000  061-3560160-163

6810  68  Viet Nam           12,900,000  08-9312660

1511  15  Taiwan            1,750,000  061-3560440-442

2220  22  Panama            3,000,000  061-3560236

1329  13  Taiwan            5,000,000

2790  27  Japan-Korea          2,200,000

3290  32  Korea             2,200,000  061-3569033

2599  25  Taiwan            1,000,000  061-3560468

1311  13  British Virgin Islands    39,500,000

2592  25  Korea            10,000,000

    13
1311    Korea            37,806,000
2592  25  Korea    13,800,000
2829  28  Korea    13,000,000

2599  25
      Korea    2,200,000
2930  29  Korea    15,000,000            163,356,000
6810  68  Viet Nam  11,800,000  061-3560486/489
1410                 08-8534220/061-3560593


    14  Viet Nam   6,250,000


1811                 0903-840449

    18  Viet Nam   625,000


1410
    14  Viet Nam      -


2829
    28  Viet Nam   750,000

2220
    22  Viet Nam   3,200,000

1322
    13  Korea    1,350,000


3100
    31  Korea     200,000

2212
    22  Korea    2,170,720


2220
    22  Korea    2,000,0002750


    27  Taiwan    600,000


6810                 0919-277155
    68  Viet Nam   3,125,000
2512
    25  Korea       6,502,236               38,572,956
6810  68  Viet Nam         -   08-8459375

2930  29  Korea        646,000

2930  29  Korea        200,000  061-3527945

1410  14  Korea       1,000,000                1,846,000
1629  16  Viet Nam      1,830,962  061-512111

2393  23  Viet Nam      3,750,000  061-511425/577

1629  16  Taiwan       4,800,000

1629  16  Taiwan       4,800,000

2220  22  Viet Nam      2,240,775  08-8452195

2392  23  Viet Nam      717,767  061-511479

1629  16  Taiwan      10,000,000  061-512451/452

1629  16  Taiwan-Malaysia  21,000,000  061-511568

1629  16  Taiwan       3,000,000  061-512459-464

1629  16  Taiwan       2,000,000  061-511879/877

1079  10  Malaysia     11,000,000  061-511138

1410  14  Korea       1,500,000  061-512272/270

1629  16  Taiwan       5,000,000  061-511065/066

1410  14  Korea       5,930,000  061-511866/867

1629  16  Taiwan       9,000,000  061-511416/417

1629  16  Taiwan       2,000,000

1610  16  Viet Nam      340,000  061-512470

1629  16  Taiwan       480,000

2022  20  Taiwan       1,200,000  061-512777-779

3290  32  Viet Nam-Korea   1,905,000  061-512570

1701  17  Viet Nam      312,500  061-512489/488

1629  16  Taiwan       7,000,000  061-512651/653

1629  16  Viet Nam      532,120  061-512752

1629  16  Viet Nam-France  1,702,000  061-512543
1629  16  Taiwan      27,600,000  061-512831/833

1610  16  Viet Nam        -   08-9911959

1629  16  Taiwan      15,000,000  061-512807-809

2220  22  Taiwan      5,400,030  061-512575

1629  16  Taiwan      11,000,000  061-512767

2022  20  Viet Nam        -   08-9973461

1629  16  China       8,000,000

2396  23  Viet Nam      187,500  061-280288

2022  20  Taiwan      6,424,900  061-513336

2220  22  Singapore    12,000,000  061-513018

2220  22  Taiwan      1,050,000  061-511888/699

1079  10  Viet Nam     2,931,604  0903-426331

1629  16  China       4,800,000  061-512865

1629  16  Taiwan      5,300,000  061-280200/201

                     061-512924
1610  16  Viet Nam      125,000

6810  68  Viet Nam     12,030,000  061-512479

1629  16  America      3,055,410

1610  16  Viet Nam      170,867  061-512834

6910  69  Viet Nam-Korea  1,000,000

1629  16  Viet Nam-Italy  3,000,000  061-512669

2599  25  Viet Nam      333,333  061-512542


                     061-511179
6810  68  Viet Nam      937,500


                     0913-924668

3290  32  Viet Nam     2,500,000

1629  16  Malaysia        -   061-512880-882

1073  10  England      1,506,835  061-280220

1629  16  Viet Nam      375,000  061-931106

2599  25  Korea       1,000,000  061-513055

2829  28  Taiwan      1,000,000

2220  22  Korea       520,000  061-513193

2220  22  Korea       1,500,000  08-51273175629  56                 08-8448439

      Viet Nam        -
2599  25


      Viet Nam                 5,000,000

1702  17                            0909-614597
      Viet Nam                    -

2029  20  Taiwan                  300,000  061-513312

2212  22  Brunei                  300,000

2813  28  Korea                  1,000,000


2930  29  Brunei Darusssalam            1,691,421


1329  13  Bristish Virgins Islands         225,350

1311  13  Viet Nam                 1,250,000
2599  25  Viet Nam                 5,472,500

                                 061-3281913
2610  26  Malaysia                 150,000                          246,178,374
2732  27  Viet Nam                 2,258,065  061-830937

2220  22  Korea                  2,535,000  061-514037/038

6810  68  Viet Nam                40,840,000  061-512495

1329  13  Taiwan                 12,000,000  061-514011

2220  22  Samoa-China (Hong Kong)-Japan-Taiwan  12,000,000  061-514022

2732  27  Taiwan                 20,000,000  061-514035

2829  28  Taiwan                  4,000,000  061-514080/081/082

1329  13  Korea                  39,000,000  061-514050

2829  28  Korea                   400,000  08-9812878

2599  25  Korea                  1,000,000  061-514088

2599  25  Taiwan                  2,850,000
2022  20  Korea                  10,000,000
2599  25  America                 7,000,000
1329  13  Korea                  1,500,000
1512  15  France                  1,650,000  061-3514141

2599  25  Australia                4,560,000  061-514065

1329  13  Korea                  8,500,000  061-514072-076
1079  10  Bristish Virgin Island       1,450,000  061-514093

2029  20  Bristish Virgin Island       2,350,000  061-3514103-106

2813  28  Viet Nam              1,000,000  08-8889313

2710  27  Singapore-British Virgin Islands  4,000,000  061-3514108

1512  15  France               2,200,000  061-892142

1329  13  Viet Nam               636,943  903-929694

1313  13  Korea                2,500,000  061-514016

2029  20  Taiwan               3,000,000

1079  10                          061-836554
      Viet Nam


2732  27  Viet Nam              12,500,000  08-5122931
2740  27  Bristish Virgin Island- Taiwan   7,500,000  061-3514194-99


2821  28  Viet Nam               500,000  08-8368146

4520  45
      Viet Nam              3,248,408
2732  27  Viet Nam-Korea           38,926,000
2220  22  Korea                1,500,000  061-514048

1311  13  Korea               25,000,000  061-3514162/88

2029  20  Taiwan               1,000,000

2220  22  Viet Nam                 -   08-8731299
1079  10  Singapore              3,500,000
2790  27  Taiwan               6,000,000  061-3514136

1511  15  Korea                9,677,000

3100  31  Thai Lan               450,000

1329  13  Taiwan               2,800,000
2220  22  Viet Nam              3,125,000  0913-765749

3290  32  Korea               30,700,000

2023  20  Samoa                5,000,000

2813  28  Samoa-Taiwan            3,000,000

2220  22  Korea                4,500,000

2220  22  Korea                5,000,000


2029  20  Korea                900,000


2220  22  Viet Nam              9,375,000
1313  13  France                 1,000,000  061-3514190/91/92

2599  25  Korea                 9,000,000
2599  25  Korea                 2,000,000


2599  25

      Korea                 16,000,000
1811  18  Korea-America             8,000,000

2212  22
      Korea                 5,000,000

2720  27
      China                  980,000
2220  22
      Korea                 1,000,000

1079  10
      America                1,800,000
1079  10  Italy-Nevis-British Virgin Islands   4,900,000

3510  35
      Viet Nam                1,771,783

1329  13  Korea                 1,000,000

2610  26
      Taiwan-Samoa              6,000,000
2640  26


      Japan                 43,000,000                         462,883,199
2732  27  Korea                 28,000,000


6810  68  Viet Nam                6,773,534  08-5398728

2410  24  Korea                 45,000,000

1702  17  Viet Nam                1,050,000
             80,823,534
 6810  68  Viet Nam   17,843,536             17,843,536
 6810  68  Viet Nam   34,000,000             34,000,000
1079  10  Singapore  438,819,416  061 - 825111

1520  15  China    95,000,000  061-3955220             533,819,416
       FAX
061-543654

061- 841592

061-841670/671

08-8234725/061-841460

061-84118408-8257603

061-841418

061-542129

061-841207

061-543298

061-543731

061-541098

061-542578
061-841042

061-354189808-4101309
061-3560477

061-3549479

061-3560699

061-3560510
061-3560851

061-3569191

061-3848569

08-9100183

061-3848497061-3549147

061-3560616

061-3560627

061-3560609

061-3549535

061-3560778/779

061-3549590

061-3560858

061-3560900

061-3560709

061-3569160

061-3549803

061-3560740

061-3560824

061-3848942

061-3560811

061-549714

061-3512318

061-3560049

061-3848832/833090

061-3560132/3560724-725

08-8201455

08-8556158/061-3846623

061-3549804

061 - 3549719

061-3560872
061-3540011

061-3540133

061-3540129

061-3560106
061-3540063

061-3560039

061-3560477

061-3849102061-3560091

061-3560130

061-3849102

061-3549854

061-3560187

061-3560116061-3560087

061-3560351

061-3560229

061-3560408

061-3560247

061-3560461

061-3560245

061-3560132

061-3560132

061-3560132

08-8480804

061-3560423061-3560904

061-3560654
061-3569199

061-3569129

061-3560815
061-3560335/336

061-3560290061-560275

061-3560556

061-3560568

061-3849079

061-3549323061-3521181

061-3560895

061-3848981

061-3848874

08-2602685

061-3521244

061-3560269

061-3560630

061-3560069/112

061-3560378

061-3560169

061-3560320

061-3560365/366

061-3521328
061-3560530

061-3560498
061-3560216
061-3560750
061-3560650
061-3848575061-3560311

061-3848916

061-3560548/287061-3540016

061-3549420

061-3549726

061-3560119

061-3549729

061-3560068

08-8632881/061-3560024061-3560082

061-3560546

061-3560043

061-3560096

061-3560145061-3560225
061-3560213

061-3540099

061-3560203061-3560259

061-3560366

061-3560516

061-3560197

061-3560387

061-3560257
061-3560417
061-3560428
061-3560883
061-3569024061-3560914
061-3560044

061-3560878
089-570643
061-3569121
061-3560159

08-9312705

061-3560443
061-3560237
061-3569034

061-3560467
061-3560490
08-8459375061-3527946
061-512110

061-511064
08-8243822

061-512377

061-512453

061-511566

061-512460

061-511876

061-512498

061-512274

061-511070

061-511868

061-512980061-512471061-512780

061-512474

061-512487

061-512654

061-512524

061-512544
061-512829061-512590

061-512775

061-512765

08-8422911061-280289

061-513339

061-513021

061-511668061-512863

061-280202
061-512479061-512597061-512670
061-512077/005
061-512889

061-280178

061-834764

061-513056061-513194

08-5106230
061-513314
061-3281914
061-830933

061-514039

061-512499

061-514012

061-514023

061-514036

061-514083

061-514051

08-9812879

061-514090
061-3514144061-514077
061-3514107

08-7307916

061-3514110

061-892253061-514018061-836108
061-3514199


08-8367196
061-514049

061-351416008-7731059


061-3514138
061-3514189
08-7224859
061-825137

061-3954224

								
To top