Τα Κρητικά Windows by giannisver

VIEWS: 196 PAGES: 3

									            Τα Κξεηηθά Windows....!
Ή έθδνζε πνπ ζα ζαο μεηξειάλεη…
Τν desktop δελ ζα κνηάδεη κε θαλέλα… Πξαγκαηηθά κε θαλέλα…
Τα κελύκαηα ζε πεξίπηωζε πξνωιήκαηνο ζα είλαη ηα εμήο:
Καη γηα λα ηνλ θιείζεηε ζα βιέπεηε απηό ην κήλπκα…

								
To top