Okoljske NVO by qingyunliuliu

VIEWS: 193 PAGES: 37

									                         Ime organizacije
                    (Name of the organization in Slovene)
"DOTA" - Društvo za Ohranjanje Tradicije in Avtohtonosti v parku Mura

ALCEDO, Zavod za kulturni in trajnostni razvoj, ECO-IUS Pravni center za okolje
Alpe Adria Green - Mednarodno društvo za ohranjanje okolja in narave
Aqua - zdruţenje za izboljšanje kakovosti pitne vode
Arboristično društvo Slovenije
BIO KMETIJE PANONIJE
Bioekološko zdruţenje Vigred
Bistra društvo za šport, naravo in kulturo
Celjsko ekološko društvo
Center za kartografijo favne in flore
Center za kartografijo favne in flore - podruţnica v Ljubljani
Cipra Slovenija - Društvo za varstvo Alp
Civilna iniciativa za varstvo okolja
Club natura Vrhpolje
Delavsko društvo hribovskih kmetij in podeţelja
Dijaška skupnost Maribor
Dolenjsko ekološko društvo - DED
Dolinsko ekološko društvo
Društvo Ajda Koroška
Društvo Beli volk
Društvo Civilna iniciativa za varstvo okolja
Društvo Drobnovratnik
Društvo Ekologi brez meja
Društvo ekologov Slovenije
Društvo gibanja proti širitvi in hrupu letališča Lesce
Društvo inţenirjev in tehnikov gozdarstva Breţice
Društvo inţenirjev in tehnikov gozdarstva Posočje
Društvo Kololjub
Društvo Kras SOS
Društvo Krnica Veliki Nerajec
Društvo lastnikov gozdov Kupljenik
Društvo ljubiteljev morja
Društvo ljubiteljev narave in starodavnih modrosti Gozd
Društvo ljubiteljev narave KRŠKO
Društvo ljubiteljev Rogle
Društvo ljubiteljev slovenskega naravnega kamna
Društvo Mladi zeleni Slovenije
Društvo Močvara - ljubitelji narave
Društvo Morigenos - društvo za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev
Društvo NCD - Civilne iniciative Celja
Društvo okolje in svet
Društvo osveščenih akvaristov in vivaristov Akvaviva
Društvo Planet Zemlja
Društvo pooblaščencev za varstvo okolja
Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije
Društvo prijateljev narave klub Modro nebo
Društvo prijateljev narave Tapravi Sončki
Društvo prijateljev reke Soče
Društvo spremenimo okolje na bolje
Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja
Društvo študentov agronomije Slovenije
Društvo študentov biologije
Društvo študentov gozdarstva
Društvo Temno nebo Slovenije
Društvo varuhov okolja Radoţiv, Ţalec
Društvo Vintgar
Društvo Vivamar - društvo za trajnostni razvoj morja
Društvo vodarjev Slovenije
Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje "Ajda"
Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje "Lan" Bela krajina
Društvo za biomaso Maribora in Slovenskih Goric
Društvo za čisto okolje "NARAVA" Lendava
Društvo za dvig kakovosti ţivljenja in ţivljenjskega okolja
Društvo za ekologijo in varstvo okolja Borovnica
Društvo za ekološke in kulturološke dejavnosti Jasa
Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije
Društvo za humanost in ekologijo mladih iz Preddvora
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem
Društvo za kulturne raziskave in ekologijo Koper
Društvo za Ljubljansko barje
Društvo za naravo - Jalovec
Društvo za ohranitev biotopa Rakovnik
Društvo za ohranitev Miklavškega gozda
Društvo za ohranitev naravne in kulturne dediščine TABRIH
Društvo za ohranitev Udinboršta
Društvo za ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne dediščine Lahinja
Društvo za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine Gora
Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije
Društvo za ohranjanje neokrnjene gorske narave
Društvo za ohranjanje raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov Dinaricum
Društvo za okolje, druţbo, naravo in zdravje
Društvo za okoljevarstveno vzgojo Evrope v Sloveniji
Društvo za okolju prijazen Maribor
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Društvo za osvoboditev ţivali in njihove pravice
Društvo za permakulturo Slovenije
Društvo za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije
Društvo za promocijo okoljevarstvenih tematik EKO - ŠOK
Društvo za proučevanje okolju prijaznih virov energije Slovenije "posveti.si"
Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana
Društvo za raziskovanje, trţenje in promocijo varovanih območij Slovenije
Društvo za razvoj podeţelja Krnica
Društvo za razvoj zelene industrije
Društvo za sobivanje z naravo Murska straţa
Društvo za soţitje človeka, narave in prostora Vitaaa
Društvo za spodbujanje razvoja ekološkega turizma
Društvo za sprostitev, kvaliteto ţivljenja in zdravega okolja EKIPA
Društvo za svobodo odločanja in Civilna iniciativa Log
Društvo za trajnostni razvoj deţele ob Muri
Društvo za trajnostni razvoj Dravinjske doline
Društvo za urejanje okolja
Društvo za urejanje okolja prostora in energije Dope
Društvo za urejanje prostora in okolja Koper
Društvo za varovanje in zaščito okolja ZELENI
Društvo za varovanje okolja in zaščito narave
Društvo za varovanje okolja Lovrenc na Pohorju
Društvo za varovanje okolja Zeleni inţeniring
Društvo za varstvo in proti mučenju ţivali Maribor
Društvo za varstvo okolja Bled
Društvo za varstvo okolja Dobrna
Društvo za varstvo okolja Dragatuš
Društvo za varstvo okolja Eko Gea
Društvo za varstvo okolja Mürski loug
Društvo za varstvo okolja Radovljica Drozg
Društvo za varstvo okolja regije Domţale Kamnik
Društvo za varstvo okolja Seţana
Društvo za varstvo rastlin Slovenije
Društvo za varstvo voda Dreta
Društvo za varstvo voda Polica Bistrina
Društvo za zaščito narave Aztlan
Društvo za zaščito pitnih voda
Društvo za zaščito Seče in solin POMPA
Društvo za zdravilne rastline Idrija Cerkno - Encijan
Društvo zelene doline
Društvo zelenega okolja
Društvo zeliščarjev Velenje
Društvo Ţivomodro, zdruţenje za dobrobit okolja
DSG, Društvo za sonaravno gradnjo
EKO društvo Krupa
Eko-Humanitatis
Eko klub škorpijon razvanja
Eko Krog - društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Eko šola
Ekoangel klub za okoljevarstvene tehnologije, humanitarne misije in nova delovna mesta
Ekološko - kulturno društvo ŢIVOZELENI
Ekološko Društvo Baške Korenike
Ekološko društvo Bele krajine
Ekološko društvo Bor
Ekološko društvo Eco Vitae, Energičen klub okoljevarstvenikov
Ekološko društvo Eko - Logy
Ekološko društvo Kočevje
Ekološko društvo Kozjak-Dragučova
Ekološko društvo Metulj
Ekološko društvo Ruševec
Ekološko društvo Sevnica
Ekološko društvo Suha krajina
Ekološko društvo Vodni svet
Ekološko društvo zdravnikov Slovenije
Ekološko društvo Zeleni krog
Ekološko zdruţenje Črni graben
Ekološko zdruţenje Slovenske Istre
Ekosistem, društvo za ekologijo
Focus društvo za sonaraven razvoj
Forum za Pohorje, zdruţenje za trajnostni razvoj
Goriško društvo za kakovost bivanja
Gozdarsko društvo Postojna
Greenpeace Slovenija
Humanitarno ekološko zdruţenje "VOX"
Inštitut za celostni razvoj in okolje
Inštitut za ekologijo
Inštitut za gozdno pedagogiko
Inštitut za obnovljive vire energije Kranj
Inštitut za pravo okolja
Inštitut za trajnostni razvoj
Jadranski projekt, Društvo za raziskovalne in druge dejavnosti jadranskega projekta
Jamarska zveza Slovenije
Klub ljubiteljev Amazonije
Klub ljubiteljev narave FELICE
Klub prijateljev narave
Klub zelenih Maribora
Koroško ekološko društvo
Lilija - društvo za urejanje Kota
Ljubljansko geografsko društvo
LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine
MAURICA - ekologija prehrane
Mednarodna speleološka zveza - UIS
Mestni gozd - društvo za trajnostni razvoj urbane narave
Mountain Wilderness Slovenje, društvo za ohranjanje neokrnjene gorske narave
Naravoslovno društvo Bled
Naravovarstvena zveza Smrekovec
Naravovarstveno ekološko društvo Teharje
Notranjsko ekološko društvo
Odbor za rešitev Save Dolinke
Okoljevarstveno društvo Barjanski zmaj
Okoljsko zdruţenje javnega partnerstva za letališče Cerklje ob Krki
PANGEA društvo za varovanje okolja Koper
PEC Pomurski ekološki center Murska Sobota
Planinska zveza Slovenije
Polharsko društvo Smuk
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij
Preboj društvo za trajnostni razvoj
Prekmurje - društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine pokrajine med Muro in Rabo
Prirodoslovno društvo Slovenije
Prirodoslovno društvo Šimdra
Razvojno in kulturno društvo KraSol
Regijsko društvo ekološkega gibanja Ivančna Gorica
Ribiška zveza Slovenije
Savinjsko ekološko društvo
SEG Inštitut za klimatske spremembe
Slovenski E-forum, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo
Slovensko društvo za alternativne vire energije, ISES-SLO
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN)
Slovensko društvo za sončno energijo
Slovensko društvo za varstvo narave, ekologijo in trajnostni razvoj
Slovensko društvo za varstvo okolja
Slovensko društvo za zaščito voda
Slovensko zdruţenje rimskega kluba
Societas herpetologica slovenica - Društvo za preučevanje dvoţivk in plazilcev
Šaleško ekološko društvo
Tara društvo za kvalitetno ţivljenje
Turistično ekološko društvo Kovač
Turistična zveza Slovenije
UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
UMMI, zavod za izobraţevanje Koper
Vivamar - društvo za trajnostni razvoj morja
Zasavska ekološka skupina - EKOS Zasavje
Zavod Symbiosis
Zavod za ohranjanje narave - ZON
Zdruţenje - slovensko ekološko gibanje
ZDRUŢENJE EKO - TURIZEM, EKONOMIJA & UMETNOST
Zdruţenje ekoloških kmetov Obala
Zdruţenje ekoloških kmetov osrednje Slovenije
Zdruţenje ekoloških kmetov-Ekologistika
Zdruţenje ekoloških kmetov Severne Primorske
Zdruţenje za okoljsko komuniciranje in razvoj zelenih skupnosti - Ecoguerilla
Zdruţenje za racionalno rabo obvodnega prostora - SAVAG
Zeleni gaj, društvo za varovanje naravnega okolja in divjadi, Kamnik
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike
Zveza društev za biomaso Slovenije
Zveza društev za varstvo okolja v Sloveniji
Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG
Zveza geografov Slovenije
Zveza za tehnično kulturo Slovenije
       Odgovorna oseba
      (Responsible person)mag. Milada Mirković, direktorica
Vojko Bernard, predsednik
El Khiar Hakim
Marion Lena
Stanislav Gerič, zastopnik
Tasič Janez, zastopnik
Osredkar Boštjan, zastopnik
Stanislav Rojc, zastopnik
Mladen Kotarac, direktor
Mladen Kotarac, direktor
Matej Ogrin, predsednik

Kos Franc

Tina Jurič, vodjaAntonija Ločičnik, predsednica

Mihaela Kotnik
Uroš Mlinar, zastopnik
Petra Matos
Silvo Peljhan
Sebastjan Vehar, predsednik
Davorin Kočevar

Primoţič Karol
Ivan Pušnik, zastopnik
Marija Vilar, zastopnica
Zdenka Zalokar DivjakLuka Šparl
Lipaj Marjan
Tilen Genov, predsednik
Boris Šuštar koordinator C.i Celja
Jazbar Andrej
Blaţ Kristan
Irena Mraz, zastopnica
Janez Krţan, predsednik


Grajţl Jazbec Stanka
Miran Nemec, zastopnik
Herman Mikuž
Gregor Vovk Petrovski, predsednik

mag. Darja Ribarič, predsednica
dr. Lidija Globevnik, predsednica
Meta Vrhunc, predsednica
Marija Vranešič, predsednicaAna Vučković
Stanovski Nenci, zastopnik
Anej Sam
dr. Branko Kramberger, predsednik

mag. Vilma FecePolona Petrovič Erlah, predsednica
Pokorn Tomaţ
Marko Kovačič, predsednik
Franc Ţiţek, predsednik
Miran Hude, zastopnik
Matjaţ Jeran, generalni sekretar
Miha Krofel
Tomaţ Ogrin, predsednik
Branko Mahne, predsednik
Jesenek Franc
Rudolf Tekavčič, predsednik
Stanko Valpatič, predsednik
Ileršič Joţe
Viktorija Rehar, predsednica
Maja Zakotnik, predsednica

dr. Andrej Šorgo, predsednik
Predsednik društva, Primoţ Presetnik

Vera Vardjan
Aleksander K. Vidmar, predsednik
Dušan Kovač, zastopnik
Marko Pogačnik
Katerina Vovk
Emil Januška, zastopnik

Prelovec Valentin, zastopnik
Trojar Domen

Srečko Mumel, predsednik

dr. Tetičkovič Erih
Miro Kapus
Ţerjav Karel, zastopnik
Rajko Štefanič, predsednik

Ferenčak Vincenc
Nives Čorak, predsednica

Robert Rogič, predsednik
prof. dr. Stanislav Trdan

Marjan Prašnikar

Ferjan Slavko

Franc Bizjak, zastopnik
Tadeja Zgaga
Smodiš Robert Štefan
Absec Anton, zastopnik
Dane Podmenik

Uroš Macerl, predsednik
Branko Mahne

Šušteršič Dušan
Zgubin Aleksander

Rudolf Jurgec
Andreja Palatinus, predsednica
Tiller Jani
dr. Dušanka Vučkovič Brajovič, predsednica
Gornik Rok
Lidija Zivcic, predsednica
mag. Danilo F. Kriţman, zastopnik
Tomaţ Torkar, predsednik

Nina Štros

mag. Marta Vahtar, predsednica
dr. Andrej A. Lukšič, direktor
Natalija Györek
Boţo Dukič, direktor
Borut Šantej, direktor
Anamarija Slabe, tehnična direktorica
Vanja Svetina, predsednica
Jordan Guštin, predsednik

Felicijan Olga, zastopnica
dr. Blaţ Repe, predsednik
prof. dr. Miha Adamič, direktor
Maura Arh, univ.dipl. prof., oec.
Jose Ayrton Labergalini

Matjaţ Jeran, generalni sekretar
Skumavec Joţe

Novak Janez
Lavrenčič Marija
Janko Roţič
Toni Tomaţ
Škrabec Andrej
Matjaž Primc, predsednik
Milan Bogataj, direktor
Bojan Rotovnik, predsednik
Bukovec Peter
Primoţ Šporar, predsednik

Janez Kovač
prof.dr. Radovan Komel, predsednik
Leon Drame, predsednik
Kovačič Viljem

Borut Jerše, predsednik
dr. Timi Ečimovič, predsednik
Tanja Pucelj Vidovič, predsednica
prof. dr. Aleš Krainer, predsednik
Alenka Petrinjak, predsednica
Marko Umbergar, predsednik

Karl Jaeger, predsednik
prof. dr. Boris Kompare, predsednik
Prof. dr. Robert Blinc, predsednik
David Stanković
Dominik S. Černjak, predsednik
Vida Ogorelec Wagner, predsednica
Marija Mahne, direktorica
mag. Darja Ribarič, predsednica
Aleš Matko, predsednik
Jana Kus Veenvliet
Iztok ŠajtegelBoris Fras, predsednik
Primoţ Krišelj, predsednik
Šlibar Gregor, zastopnik

Jurij GrobovšekRobert Petrovič

dr. Dušan Mlinšek, predsednik
Karel Lipič, predsednik
Matej Gabrovec, predsednik
Bogomir Vaupotič
             E-pošta        Pošta          Kraj
             (E-mail)       (Postcode)        (Town)
                       9232     ČRENŠOVCI

milada.mirkovic@guest.arnes.si        6273     Merezige
alpeadriagreen@gmail.com           4270     Jesenice
info@proactive-water.com           6000     Koper
                       1000     Ljubljana
                       9232     Črešnovci
                       3000     Celje
                       1000     Ljubljana
                       3000     Celje
info@ckff.si                 2204     Miklavţ na Dravskem polju
info@ckff.si                 1000     Ljubljana
slovenia@cipra.org              1000     Ljubljana
                       3225     Planina pri Sevnici
                       1251     Moravče
                       2287     Ţetale
dsm@soum.si                  2000     Maribor
                       8000     Novo mesto
                       9220     Lendava
toncka@loris.si                2370     Dravograd

mihaela.kotnik@siol.net            3225     Planina pri Sevnici
                       6230     Postojna
                       1261     Ljubljana-Dobrunje
                       1000     Ljubljana
proti.hrupu@gmail.com             4240     Radovljica
                       8250     Breţice
                       5270     Ajdovščina
biketrophy@kololjub.si            1355     Polhov Gradec
nas.kras@gmail.com              6210     Seţana
                       8343     Dragatuš
                       4263     Bohinjska Bela
                       3221     Teharje
drustvogozd@gmail.com,mojca.vilar@gmail.com  1230     Domţale
dln@siol.net                 8280     Brestanica
                       3214     Zreče
                       1000     Ljubljana
                       2000     Maribor
                       9221     Martjanci
morigenos@morigenos.org            1000     Ljubljana
boris.sustar@gmail.com            3000     Celje
                       1000     Ljubljana
akvavivamail@gmail.com            1000     Ljubljana
                       1217     Vodice
dpvo@siol.net                 8000     Novo mesto
drustvopmfs@gmail.com             4290     Trţič
                       3230     Šentjur
                       1000     Ljubljana
                       5220  Tolmin
drustvo.okolje@gmail.com           4000  Kranj
miladin.peric@ekoviz.si            9000  Murska Sobota

dsb@biologija.org               1000  Ljubljana
drustvo.studentov.gozdarstva@gmail.com    1000  Ljubljana
darksky@tp-lj.si               1000  Ljubljana
gregor.vovk.petrovski@gmail.com        3310  Ţalec
                       2310  Slovenska Bistrica
vivamar.society@gmail.com           1241  Kamnik
info@drustvo-vodarjev.si           1000  Ljubljana
meta.vrhunc@siol.net             1354  Horjul
Marica.vranesic@gmail.com           8340  Črnomelj
                       2211  Pesnica pri Mariboru
                       9220  Lendava
okolje.zivljenje@gmail.com          1210  Ljubljana
                       1353  Borovnica
                       1000  Ljubljana
branko.kramberger@uni-mb.si          2311  Hoče
                       4205  Preddvor
vilma.fece@gorenje.si             3320  Velenje
                       6000  Koper
                       1000  Ljubljana
polona.erlah@siol.net             4283  Rateče - Planica
                       1000  Ljubljana
info@domg.si                 2204  Miklavţ na Dravskem polju
tabrih@siol.net                9240  Ljutomer
drustvo.udinborst@gmail.com          4000  Kranj
                       8343  Dragatuš
                       5270  Ajdovščina
naravnadediscina@gmail.com          1000  Ljubljana
info@mountainwilderness.si          1000  Ljubljana
drustvo.dinaricum@gmail.com          1310  Ribnica
tomaz.ogrin@ijs.si              1000  Ljubljana
info@drustvo-doves.si             6320  Portoroţ
                       2000  Maribor
dopps@dopps.si                1001  Ljubljana
info@osvoboditev-zivali.org          3232  Ponikva
                       1000  Ljubljana
drustvo.pvzs@guest.arnes.si          3310  Ţalec
info@eko-sok.org               1000  Ljubljana
                       2276  Kog
milan.vogrin@guest.arnes.si          2327  Rače
info@dzrjl.si                 1000  Ljubljana
                       1000  Ljubljana
vera.vardjan@volja.net            8343  Dragatuš
info@zelenaindustrija.si           2319  Poljčane
                       9000  Murska Sobota
vitaaa@vitaaa.net, drustvo.vitaaa@gmail.com  1000  Ljubljana
ecotours.bealive@gmail.com          1352  Preserje
alenka_turnsek@t-2.net         4000  Kranj

                    9232  ČRENŠOVCI
                    3210  Slovenske Konjice
                    2380  Slovenj Gradec
                    3250  Rogaška Slatina
                    6000  Koper
                    4000  Kranj
                    1000  Ljubljana
dvo.lovrenc@gmail.com          2344  Lovrenc na Pohorju
                    2000  Maribor
info@zavetisce-maribor.si        2000  Maribor
zavest.bled@gmail.com          4260  Bled
                    3204  Dobrna
                    8343  Dragatuš
eko-gea@live.com            1000  Ljubljana
                    9220  Lendava
dvo.radovljica@gmail.com        4275  Begunje na Gorenjskem
                    1234  Mengeš
info@hortikultura.si          6210  Seţana
stanislav.trdan@bf.uni-lj.si      1111  Ljubljana
                    3342  Gornji Grad
                    1290  Grosuplje
                    2000  Maribor
                    1000  Ljubljana
                    6320  Portoroţ
                    5280  Idrija
                    6257  Pivka


drustvo.zeliscarjev.velenje@gmail.com  3320  Velenje
zivomodro@gmail.com           4209  Ţabnica
                    1000  Ljubljana
                    8333  Semič
ekohumanitatis@gmail.com        6000  Koper
                    2000  Maribor
eko.krog@gmail.com           1410  Zagorje ob Savi
info@ekosola.si             1000  Ljubljana
                    2213  Zgornja Velka
                    1000  Ljubljana
                    5290  Šempeter pri Gorici
                    8340  Črnomelj
info@eko-bor.com            2319  Poljčane
info@ecovitae.org            5000  Nova Gorica
                    3215  Loče pri Poljčanah
                    1330  Kočevje

                    6000  Koper
eko-ruse@yahoo.com           2342  Ruše
                    8283  Blanca
                    8361  Dvor
info@vodnisvet.com           8250  Breţice
brajko1@volja.net            1000  Ljubljana
                           8000  Novo mesto
                           1225  Lukovica
                           6000  Koper
                           1420  Trbovlje
info@focus.si                     1000  Ljubljana
                           2000  Maribor
tomaz.torkar@guest.arnes.si, lucija_mozetic@t-2.net  5000  Solkan - Nova Gorica
                           6230  Postojna
info@greenpeace.si                  1000  Ljubljana

icro@siol.net                     1230  Domţale
andreja.luksic@guest.arnes.si             1000  Ljubljana
natalija.gyorek@kks-kamnik.si             1241  Kamnik
iove@guest.arnes.si                  4000  Kranj
borut.santej@guest.arnes.si              1000  Ljubljana
anamarija.slabe@itr.si                1000  Ljubljana
vanja.svetina@siol.net                1000  Ljubljana
predsedstvo@jamarska-zveza.si             1109  Ljubljana
                           8210  Trebnje
                           3231  Grobelno
                           2342  Ruše
                           2000  Maribor
                           2360  Radlje ob Dravi
                           8333  Semič
drustvo@lgd-geografi.si                1000  Ljubljana
marjana@lutra.si                   1000  Ljubljana
maura.arh@gmail.com                  5290  šempeter pri Gorici
andrej.mihevc@guest.arnes.si             6230  Postojna
                           3000  Celje
info@mountainwilderness.si              1000  Ljubljana
                           4247  Zgornje Gorje
                               Šoštanj
                           3221  Teharje
                           1380  Cerknica
janko.rozic@gmail.com                 1000  Ljubljana
                           1000  Ljubljana
andrej.skrabec@yahoo.co.uk              8273  Leskovec pri Krškem
matjaz @ pangea-info.org               6274  Šmarje
pec.info@siol.net                   9000  Murska Sobota
info@pzs.si                      1001  Ljubljana
                           8333  Semič
pic@pic.si                      1000  Ljubljana
                           3314  Braslovče
                           9000  Murska Sobota
prirodoslovno.drustvo@guest.arnes.si         1001  Ljubljana
leon.drame@guest.arnes.si               1381  Rakek
                           1000  Ljubljana
                           1295  Ivančna Gorica
info.rzs@ribiska-zveza.si               1000  Ljubljana
                           1130  Ţalec
timi.ecimovic@bocosoft.com    6310  Izola
info@se-f.si           1000  Ljubljana
akrainer@kske.fgg.uni-lj.si   1000  Ljubljana
netopirji@sdpvn-drustvo.si    1000  Ljubljana
bojko.jerman@siol.net      1000  Ljubljana
drustvo.svet@gmail.com      2000  Maribor
safeorg_info@yahoo.co.uk     2001  Maribor
bkompare@fgg.uni-lj.si      1000  Ljubljana
robert.blinc@ijs.si       1000  Ljubljana
info@herpetolosko-drustvo.si   1000  Ljubljana
                 3320  Velenje
                 2000  Maribor
                 3225  Planina pri Sevnici
info@turisticna-zveza.si     1000  Ljubljana
info@umanotera.org        1000  Ljubljana
marija_ksenija@t-2.net      6103  Koper
vivamar.society@gmail.com    1240  Kamnik
info@ekos-zasavje.si       1420  Trbovlje
info@zavod-symbiosis.si     1385  Nova vas
em.tehnologija@siol.com     3215  Loče
                 1000  Ljubljana
                 2214  Sladki Vrh
fras.boris@siol.net       6000  Koper
info.zekos@gmail.com       1000  Ljubljana
                 4290  Trţič
                 5220  Tolmin
propus@siol.net         4000  Kranj
roman.grandic@siol.net      4244  Podnart
                 1241  Kamnik
zofijini@yahoo.com        2000  Maribor
info@slobiom-zveza.si      2221  Jarenina
                 1000  Ljubljana
zeglj@volja.net         1000  Ljubljana
Lucija.MiklicCvek@ff.uni-lj.si  1000  Ljubljana
info@zotks.si          1000  Ljubljana
            Nalov         Telefon          Faks
           (Address)       (Telephone)         (Fax)
Srednja Bistrica 9        02 5781272

Labor 16             05 655 0412           05 655 04 12
Prešernova 26           04 583 66 40
Bošamarin 21e
Iţanska cesta 213
Zadruţna ulica 12
Glavni trg 10           03 54 41 631
V MURGLAH 43
Mariborska cesta 86
Antoličičeva 1          (386-2) 629-5150         (386-2) 629-5151
Klunova 3             (386-1) 544-3281         (386-1) 544-3282
Trubarjeva cesta 50        (+386 5) 907 1322        (+386 5) 907 1321
Planinska vas 39
Vrhpolje pri Moravčah 1
Kočica 16
Gosposvetska cesta 83       02 228 56 00           02 229 51 60
Drska 35
Trg ljudske pravice 5
Trg 4. julija 67         02 871 07 50           02 878 32 51

Planinska vas 39
Raubarkomanda 8
Sostrska cesta 27e
Večna pot 111           (386-1) 423-3388         (386-1) 423-5038
Langusova 56
Cesta bratov Milavcev 61     07 49 61 748
Gregorčičeva 44          (386-5) 366-1158         (386-5) 366-1153
Polhov Gradec 50         01 364 00 95           01 364 00 95
Srebrničeva 1
Veliki Nerajec 18a
Kupljenik 11
Bukovţlak 86
Cesta talcev 14
Na Dvorcu 17
Skomarje 22
Dimičeva ulica 12
Gregorčičeva ulica 19
Martjanci 2
Jarška cesta 36/a         (386-1) 541 07 45
Kotnikova 2            386 3 5483 428
Kolarjeva 47
Ulica borcev za severno mejo 26
Dobruša 17C            01 620 25 22
Šmarješka 6            (386-7) 331-3309         (386-7) 331-2020
Trg svobode 31          04/ 59 58 798 (Marija Frantar)
Dole 1
Brdnikova ulica 33
Podbreg 4                         05 330 34 83
Gosposvetska ulica 15                   0590 33 337
Zadruţna ulica 5                25352776

Večna pot 111        (386-1) 423-3388       (386-1) 423-5038
Večna pot 83
Teslova 30          +386 14776653         00386 1 426 45 86
Ulica Ivanke Uranjek 1
Trg svobode 26
Klavčičeva 2
Hajdrihova 28c
Vrzdenec 60         (386-1) 754-0743       (386-1) 754-0751
Gorenjci 5
Pesnica pri Mariboru 20a
Kranjčeva ulica 006
Prušnikova 54
Dol pri Borovnici 112
Jakopičeva ulica 10     01 521 12 61
Pivola 10          02 - 320 90 33
Tupaliče 25
Rudarska cesta 6a
Kocjančičeva ulica 2
Iţanska cesta 305
Rateče 161b
Dolenjska cesta 45č
Ulica Planinčevih 24
Veščica 8d
Na griču 60
Pusti Gradec 10
Predmeja 106         05 364 90 23         05 364 90 23
Trţaška 2
Trubarjeva 50
Jurjevica 2a
Večna pot 2
Cesta solinarjev 4, pp 213  (386-5) 676-1403       (386-5) 676-1502
Ravna ulica 10
Trţaška cesta 2       01 - 426 58 75        01 - 425 11 81
Ostroţno pri Ponikvi 26   03 - 57 63 303
Metelkova ulica 6
Hmeljarska 3
Trubarjeva 50
Kog 33
Ptujska cesta 91
Luize Pesjakove 11
Zavetiška ulica 5
Veliki Nerajec 18a      07 305 74 28
Stanovsko 5
Poljska ulica 37
Streliška 12
Rakitna 84
Cesta Staneta Ţagarja 34a

ZADRUŢNA ULICA 12
Celjska cesta 16
Celjska cesta 38       02 8842186
Spodnje Negonje 23f
Jurčičeva ulica 2
Trg Prešernove brigade 10
Roţna dolina, cesta III 11
Gornji trg 22
Koroška cesta 122
Avtomobilska ulica 25    (386-2) 480-1660  (386-2) 480-1661
Mlinska cesta 3
Dobrna 19A
Dragatuš 22         (386-7) 305-7347  (386-7) 305-7750
Jarška cesta 13
Benica 30
Zgoša 52           (386-4) 533-3206  (386-4) 530-5930
Zavrti 2
Srebrničeva ulica 1     05 73 42 037
Jamnikarjeva 101
Attemsov trg 23
Polica 46
Lesjakova ulica 049
Rimska cesta 11
Seča 143
Lapajnetova ulica 7     05 377 22 54
Kal 6


Titov trg 4
Zg. Bitnje 221
Proletarska cesta 4
Krupa 12
Perello Godina 3
Ulica Janka Sernca 3
Ravenska vas 3
Trubarjeva cesta 50     059 071 339
Zgornja Velka 95A
Metelkova ulica 6
Ulica Ivana Suliča 2B
Kolodvorska cesta 34     07 305 33 51
Na hribu 4          02 8025 781
Vipavska 13
Kraberk 15
Rioţna ulica 39

Koštabona 80
Ulica Ruške čete 3
Blanca 48
Dvor 39a
Ţupančičeva 17c
Celovška cesta 106      (386-1) 505-7163
Šolska ulica 4
Stari trg 1                     07 235151
Prešernov trg 4
Savinjska cesta 035
Maurerjeva7 (sedeţ), Trubarjeva cesta 50 (pisarna)  01 515 4080
Jocova ulica 34
Gradnikove brigade 4                 (386-5) 302 23 20
Vojkova ulica 9                   05 700 06 10
Trubarjeva 50

Savska 5                       (386-1) 722-5210  (386-1) 722-5215
Štihova 5                      (386-1) 437-0312
Vrhpolje pri Kamniku 202               (386-1) 831 75 22
Likozarjeva 3                    (386-4) 235 27 70  (386-4) 235-7777
Cesta Dolomitskega odreda 10             (386-1) 257-3148  01/2574202
Trubarjeva cesta 50                 (+386-1) 439-7465  (+386-5) 907-1321
Bratov Učakar 4
PP 2544                       01 4293 444
Cankarjeva ulica 35
Tratna pri Grobelnem 35
SMOLNIK 38                      07 337 91 58
Gosposvetska cesta 40
Mariborska cesta 1
Kot 52                        07 306 74 08
Aškerčeva cesta 2                  (386-1) 200-2730  (386-1) 200-2730
Opekarska 11                     (386-1) 429 3170  (386-1) 429 3171
Stjenkova 10                     05-3032043
Titov trg 2                     05 700 1916
Lava 7
Trubarjeva cesta 50
Zgornje Laze 21
Bele vode 18
Teharje 38
Gasparijeva ulica 21
Ulica na grad 8
Trnovski pristan 12
Veniše 71
Šmarje 89
Lendavska ulica 1                  (386-2)534 14 84  (386-2) 534 14 85
Dvorţakova 9 (p.p. 214)               (+386-1) 434 5682  (+386-1) 434 5691
Trata 12
Metelkova 6                     (+386-1) 521 1888  (+386-1) 540 1913
Spodnje Gorče 20
Ulica Štefana Kovača 5
Salendrova ulica 4, p. p. 1573            (386-1) 252-1914  386- 59 030 600
Kamniti pot 2                    (386-1) 705-1018
Na Straški vrh 26
Malu Hudo 23
Trţaška cesta 134                  (386-1) 256-12 94  (386-1) 256-1295
Galicija 75
Korte 124                    (386-5) 642-1360
Trubarjeva cesta 50               01 436 41 44    (386-5) 907-1331
Jamova 2                    (386-1) 476-8609  (386-1) 425-0688
Večna pot 111                  01 / 4233388    01 / 257 33 90
Ambroţev trg 5                 (386-1) 438-3325  (386-1) 472-9283
Livadna ul. 23
P.P. 138                    (386-031) 631-692
Hajdrihova 19                  (386-1) 476-0200  (386-1) 425-9244
Jamova 39
Večna pot 111
Šaleška cesta 2d
Smetanova ulica 38
Šentvid pri Planini 12             03 748 10 70
Miklošičeva 38 20, p.p. 4440, 1111 Ljubljana,
Sedeţ: Resljeva                 (+386-1) 434 1670  (+386-1) 434 1680
pisarna: Trubarjeva cesta 50, Ljubljana     (386-1) 439-7100  (386-1) 439-7105
Sončna ulica 17, p.p. 838                      (386-5) 628-8620
Klavčičeva 2
Ulica 1. junija 4, p.p. 150           (386-3) 563-2820  (386-3) 563-2821
Metulje 9
Ţiče 73a
Mestni trg 13
Zgornja Velka 111                02-305-302
Larisova 7
Metelkova 6
Cesta na Hudo 23
Rutarjeva ulica 35
Kidričeva cesta 10               04 238 08 59
Gobovce 010
Steletova cesta 8a
Ob ţeleznici 8
Jareninski Dol 1                02 644 9058     02 644 9058
Večna pot 2                   (386-1) 257 14 07  (386-1) 257 14 07
Kardeljeva Ploščad 1              01 565 38 28    01 565 38 29
Aškerčeva cesta 2                +386 1 241 12 52  +386 1 425 77 93
Lepi pot 6                   (386-1) 251-3743  (386-1) 252-2487
     Mobitel
   (Mobile phone)                 URL:
051 311 450         www.alpeadriagreen.bravehost.com
040 980 000

031 756 968

031 339 867

               www.ckff.si
               www.ckff.si
041 612 604         www.cipra.si
040 696 889         www.soum.si
040 611 741

041 340 871         www.zveza-ajda.si
040 168 454         http://belivolk.info/
041 481 833
040 334 932041 735 850040 899 998         www.kololjub.si
               www.drustvo-kras-sos.si
041 274 297 (Marija Vilar), 041 897 277 (Alenka Ribič)
               http://drustvogozd.si/
041 746 339          http://www.dln-krsko.si/
041 727 733

031 225 740         http://www.mladizeleni.si/

031 771 077         www.morigenos.org
041 688 710         www civilne-iniciative-celja.si

               http://www.akvazin.si
               http://www.planet-zemlja.org/
               www.drustvo-dpvo.si
041 742 190
041 227 311
040 893 301

              http://dsb.biologija.org/
              http://sites.google.com/site/bfgozdarji/home
              http://www.temnonebo.org
041 791 004

041 435 500        http://vivamar.org/
031 653 653        www.drustvo-vodarjev.si
              www.zveza-ajda-demeter.si
040 717 575

040 707304
040 233 877        http://www.okolje-zivljenje.si041 874 674        www2.arnes.si/~surtvidr/index.htm
041 835 112041 806 525        http://www.dzlb.si/
041 883 206

031 311 951        http://www.domg.si/
031 703 642        www.drustvo-tabrih.si              http://www.drustvo-gora.si/Index1.html
              http://www.naravnadediscina.org/
040 211 233        http://www.mountainwilderness.si/
              http://www.dinaricum.si/
041 691 728
              http://www.drustvo-doves.si/

              http://www.ptice.si/index.php
031 499 756        www.osvoboditev-zivali.org

040 760 849        www.drustvo-pvzs.si
040-888-408

041 699 268        www.dppvn.eu
              http://www.dzrjl.si

031 705 519
040 679 413        http://zelenaindustrija.si/

051 807 913, 040 835 523  www.vitaaa.net
(386) 31 412 373      http://www.bealive-ecotours.com
030 367 275041 526 468
               http://sites.google.com/site/dvolp10/

               www.zavetisce-maribor.si
031 617 851         http://www.zavest.net/

031 304 332
064 108 432         http://www.eko-gea.com

               http://www.drustvo-dvoradovljica.si/

041/663 221
               http://www.dvrs.bf.uni-lj.si/041 822 839

031 859 787
031 598 543         http://www.zelenookolje.si/Dru%C5%A1tvo/tabid/2
               48/language/sl-SI/Default.aspx
031 - 868 - 605, 041 -722 - 955
051 874 198


041 376 561         http://www.eko-humanitatis.org
041 512 817         bar.skorpijon@triera.net
041 413 855         www.ekokrog.org
031 323 332         www.ekosola.si
051 731 576         http://www.eko-bor.com/
040 898 472         www.ecovitae.org
041 435 696
041 454 668041 653 569         http://www.vodnisvet.com
040-832-665
041 291 091  www.focus.si
       http://pohorje.cc/POHORJE-CC/kdo_smo.htm
031 757 664

040 165 195  http://www.greenpeace.org/slovenia/

       www.icro.si
041 400 755  www.micelij.net
031 670 034
030 645 220  www.iove.si
       www.ipo.si
       www.itr.si
041 259 116
       www.jamarska-zveza.si/prva.html
       http://www.lgd-geografi.si/
       http://www.lutra.si
041-988 176
       www.uis-speleo.org
041 657 607
       www.mountainwilderness.si

       http://www.smrekovec.net/040 843 436  www.zavest.net
       http://www.barje.net
051 359 138
       http://pangea-info.org/drustvo.php
041 298 447  www.ekocenter.si
       www.pzs.si

       www.pic.si       http://www.proteus.si
       www.ribiska-zveza.si
       www.institut-climatechange.si
       www.se-f.si

       www.sdpvn-drustvo.si

       http://www2.arnes.si/~mverni/
       http://safe.slo.net
041 752 675  www.sdzu-drustvo.si
041 523 702  www.clubofrome.org
040 322 449  http://www.herpetolosko-drustvo.si/041 583 173
       www.turisticna-zveza.si
       www.umanotera.org
031 316 221  www.ummi.net
041 435 500  www.vivamar.org
       www.ekos-zasavje.si
031 502 566  www.zavod-symbiosis.si
041 395 503031 508 309
041 936 571  www.zekos.si
031 512199

031 429 986  http://www.ecoguerilla.si/
041 655 163

       http://www.zofijini.net/
       www.slobiom-zveza.si

041 402 401  http://www.zveza-zeg.si/?id=1&lang=sl
       http://www.zgds.zrc-sazu.si
       www.zotks.si
                   Ime organzacije v angleščini
                 (Name of the organization in English)ALCEDO Institute for Cultural and Sustainable Development, ECO-IUS Law Center for the Environment
Centre for Cartography of Fauna and Flora
Centre for Cartography of Fauna and Flora
Cipra Slovenia - International Commission for the Protection of the Alps
Slovenian Ecologists SocietyPosočje Society of Forestry Engineers
Morigenos - marine mammal research and conservation society
Society of Industrial Environmental Managers
Biology Students' Society of Slovenia
Slovenian Forestry Students' Association
Dark-Sky Slovenia
Radoţiv Environmental Protection Society, ŢalecSlovenian Association of Water Managers
Ajda Society for Biodynamic Management
Slovenian Grassland Society
Nature Association - Jalovec
Mountain WildernessSociety for Environmental Education in Europe-Slovenia

Bird Watching and Bird Study Society of SloveniaSlovenian Union for Health Promotion and Health EducationSociety for Bird Research and Nature Protection
Society for promoting the development of sustainable tourism
Society for Protection and Prevention from Cruelty to Animals Maribor
Environmental Protection Society BLED
Environmental Protection Society Radovljica
Eco School
Slovenian Society of Doctors for the Environment
Focus association for sustainable development
Greenpeace Slovenia

Institute for Integral Development and Environment
Institute of Ecology

Institute for Renewable Energy
Environmental Law Institute
Institute for Sustainable Development
Adriatic Project
Ljubljana geographical society
Lutra Institute for Natural Heritage Protection

Union Internationale de Speleologie

Mountain Wilderness Slovenia
Pomurje Ecological Centre Murska SobotaLegal Information Centre of NGOsNatural History Society of Slovenia
Nature Science Society ŠimdraFishing Association of Slovenia
SEM Institute for Climate Change
Slovenian E-forum, Society for Energy Economics and Ecology
International Solar Energy Society-Slovenian Section
Slovenian Association for Bat Research and Conservation
Slovenian Solar Energy Society

Slovene Association for the Protection of the Environment
Slovenian Water Pollution Control Association
Slovenian Association for the Club of Rome
Societas herpetologica slovenica - Society for the study of Amphibians and Reptiles
Tourist Association of Slovenia
UMANOTERA, The Slovenian Foundation for Sustainable Development
Coastal Society of Pedagogues
Vivamar - Society for Sustainable Development of the Sea

Institute Symbiosis
Association of Organic Farmers of Central SloveniaEcoGuerilla Association for Environmental Communication and Development of Green Communities
Slovenian Biomass Association (SLOBIOM)
Environmental Protection Alliance of Slovenia
Slovenian Ecological Movement
Association of Slovenian Geographers
Association for Technical Culture of Slovenia

								
To top