201 by liaoxiuli2

VIEWS: 2 PAGES: 49

									                             ‫مقدمو:‬
  ‫ػبًِ‬  ‫ِفب٘يُ ؿيـزُ‬  ‫ثٕيبصي رغيٓ‬   ‫فبيٍٙب يىي اػ‬
 ‫فبيً ، ٔگٙضاعي‬   ‫ػبٍِي ثغاي ؿبسنت يه‬  ‫٘ـزٕض . ٘غ ؿيـزُ‬
 ‫اعالػبد آْ ، صؿرتؿي ٚ ثبػيبثي فبيً،رغيري سوٛهيبد فبيً ٚ‬
 ‫‪Ms-Dos‬ػٍّيبد ٚ ِفب٘يُ ِغرجظ ثب فبيً اػ ؿبسزبعي ذبغٖ‬
  ‫61 ‪FAT‬ؿيـزُ فبيً ِؼغٚف‬    ‫ِي ‪ ) File System‬يبص ِي كٛص.‬
                ‫ثغصوٗ اػ آْ ثٗ ؿيـزُ فبيً (‬
  ‫٘غ وضاَ‬   ‫اؿزفبصٖ ِي كٛٔض. ٚ ‪OSL2ٚ BSD‬‬    ‫صع ٚيٕضٚػ‬
          ‫ٚ‪NTFS‬يٛٔيىؾ ، ؿٛالعيؾ ،‬   ‫23 ‪FAT‬‬    ‫اؿذ.‬
    ‫فبيً اضلوبعي ؿيـزُ ػبًِ ايٓ ؿٛعؽ‬  ‫، ُ٘ ؿيـزُ‬    ‫‪Ext‬‬
 ‫صاعٔض. گٕٛ/‬   ‫ثب ؿبسزبع وغًٔ سٛص عا‬   ‫ؿيـزُ فبيً ِغرجظ‬
  ‫ٌيٕٛوؾ اؿذ وٗ علؼِبْ ثب رٛؿؼٗ ايٓ ؿيـزُ ػبًِ سٍك كض.‬
‫گٕٛ/ ٌيٕٛوؾ خبلي اػ پبيضاعي ٚ لضعشبٕضي سٛص عا علغاٖ ٚيژگي‬
 ‫صاصْ رلٛػ٘ب ٚ ِبٌىيذ ٘ب ثٗ‬   ‫فغصي ِبٕٔض‬  ‫ِٕذوغ ثٗ‬    ‫٘بي‬
               ‫فبيً‬  ‫ؿيـزُ‬  ‫٘غ فبيً عا ِضيْٛ‬
  ‫سٛص اؿذ. صع ٔٛكزبع ػيغ ٔگب٘ي امجبيل ثٗ ايٓ ؿيـزُ فبيً‬
                               ‫صاعمي.‬
                           ‫تارخيچو:‬

‫ٌيٕٛوؾ رٛعٚاٌضػ صع عغادي ؿيـزُػبًِ آػِبيلي سٛص صع‬
‫ؿيـزُ‬  ‫وغص.‬  ‫اؿزفبصٖ‬  ‫فبيً‪Minix‬‬  ‫ؿيـزُ‬  ‫اػ‬   ‫1991‬   ‫ؿبي‬
‫جٛاثگٛي ٔيبػ٘بي رٛعٚاٌضػ ثٛص ٚ ثٗ سٛثي صع‬       ‫فبيً‪Minix‬‬
               ‫1‬
‫ؿيـزُػبًِ جضيض جب افزبص. ثب ثٗٚجٛص آِضْ يه جٕجق ايٕرتٔيت‬
‫يه‬  ‫ثٗ‬  ‫آْ‬  ‫رجضيً‬  ‫ٚ‬  ‫جضيض‬    ‫ؿيـزُػبًِ‬  ‫ايٓ‬   ‫رٛؿؼٗ‬    ‫ثغاي‬
                   ‫ؽ‬
‫ؿيـزُػبًِ اپٓؿٛعِ لبثً اؿزفبصٖ ثغاي ػبِٗ ِغصَ، ٔبعؿبيي‬
‫ظٙٛع وغص ٚ ٔيبػ ثٗ عغادي يه‬        ‫ٚ ِلىالد ؿيـزُ فبيً‪Minix‬‬
                              ‫ؿيـزُ فبيً‬
‫صع‬  ‫جضيض رٛؿظ ِلزبلبْ ٌيٕٛوؾ ِؾ كض. صٚ ِلىً ػّضٖ ‪Minix‬‬
               ‫د‬
‫ؿيـزُ فبيً ػجبعد ثٛصٔض اػ وٛچه ثٛصْ ٔبَ فبيً٘ب (دضاوثغ‬
‫41 وبعاورت) ٚ فضبي دبفظٗ ثـيبع زلضٚص (ثٍٛن آصعؽص٘ي فمظ‬
‫612=64ِگبثبيذ)‬       ‫يؼين‬      ‫ثٛص‬      ‫ثييت‬       ‫61‬
‫عغادي ‪ ) Virtual File System )VFS‬رٛؿظ <وغيؾ پغْٚٚ ػٔٛ> عاٖ‬
‫عا ثغاي سٍك يه ؿيـزُ فبيً جضيض ثب رٛأبيي ٚ وبعايي ذبرت‬
‫اػ‪ Minix‬علٛاع ؿبسذ. ‪ VFS‬يب علبْ اليٗ رلبػي ؿيـزُ فبيً رٛؿظ‬
‫سٛص آلبي رٛعٚاٌضػ رٛؿؼٗ صاصٖ كض ٚ ثٗ وغًٔ ٌيٕٛوؾ اضبفٗ‬
‫گغصيض. ثالفبهٍٗ صع آٚعيً 2991 ؿيـزُ فبيً جضيض، ‪Extended File‬‬
‫ؿيـزُ‬   ‫ثٗجبي‬   ‫ٌيٕٛوؾ‬    ‫69/0‬   ‫ٔـشٗ‬   ‫صع‬     ‫،‬   ‫‪system‬‬
‫ػجبعرٕض‬  ‫فبيً‪ Minix‬اؿزفبصٖ كض. صع ٚالغ ثٕيبْگظاعاْ‪EXT fs‬‬
‫اػ‬  ‫"‪"Theodor Ts o‬‬  ‫ِبؿبچٛؿذ،‬     ‫اػ ‪ Remy Card‬اػ آػِبيلگبٖ‬
‫اػ صألگبٖ‬    ‫اصلّٓ رىٌٕٛٛژي ِبؿٛچٛؿذ ٚ ‪Tweedie Stephan‬‬
                                  ‫عاصيٕربگ.‬
                  ‫2‬
           ‫‪Minix‬‬   ‫‪Ext Fs Ext2 Fs Xia Fs‬‬

‫‪Max FS Size‬‬     ‫‪64 MB‬‬   ‫‪2 GB‬‬  ‫‪2 GB‬‬    ‫‪2 GB‬‬

‫‪Max File Size‬‬    ‫‪64 MB‬‬   ‫‪2 GB‬‬  ‫‪2 GB‬‬    ‫‪64 MB‬‬

‫‪Max File Name‬‬    ‫‪16/30 c‬‬  ‫‪255 c 255 c‬‬    ‫‪248 c‬‬

‫‪3 time Support‬‬    ‫‪no‬‬     ‫‪no‬‬   ‫‪yes‬‬    ‫‪yes‬‬

‫‪Extensible‬‬      ‫‪no‬‬     ‫‪no‬‬   ‫‪yes‬‬    ‫‪no‬‬

‫‪var. block size‬‬   ‫‪no‬‬     ‫‪no‬‬   ‫‪yes‬‬    ‫‪no‬‬

‫‪Maintained‬‬      ‫‪yes‬‬    ‫‪no‬‬   ‫‪yes‬‬    ‫?‬
‫دبفظٗ صٚ گيگب ثبييت ثغاي ؿيـزُ‬               ‫ٚيژگي ُِٙ ‪EXT fs‬‬
‫ؿبيغ‬   ‫علغاٖ‬   ‫اؿذ.‬    ‫فبيً٘ب‬   ‫وبعاورتي‬     ‫552‬  ‫ٔبِگظاعي‬  ‫ٚ‬  ‫فبيً‬
‫صع‬  ‫صاكذ،‬    ‫جغيبْ‬    ‫آْ٘ب‬  ‫صع‬   ‫رٛؿؼٗ‬    ‫عٚح‬  ‫وٗ‬  ‫ٌيٕٛوؾ‬  ‫خبق٘بي‬
‫اعرمبء‬      ‫ثٗ ‪Second Extended File system‬‬         ‫ژأٛيٗ 3991 ،‪EXT fs‬‬
‫ِلىالري صاكذ وٗ ِيثبيـذ ثغعغف ِيكضٔض.‬                 ‫صاصٖ كض. ‪EXT‬‬
‫ِبٕٔض ػضَ وبعايي ِٕبؿت ‪٘ Inode‬ب ٚ‪٘ Link List‬ب ٚ ػضَ اِىبْ‬
‫٘غ‬   ‫ثٗ‬    ‫ِغثٛط‬   ‫ػِبْ٘بي‬   ‫(ثجذ‬       ‫‪Time stamps‬‬  ‫اػ‬  ‫اؿزفبصٖ‬
‫فبيً) ‪ٔ EXT2 fs‬ـجذ ثٗ ٔگبعف لجٍي سٛص ثـيبع ذبرت ٚ ِغّئٓرغ‬
‫ثٛص ٚ ِلىالد ٚ ثبگ٘بي ِٛجٛص ثغعغف كضٖ ثٛصٔض. ٚيل اػ‬
‫، ؿيـزُ‬      ‫پبيضاعي الػَ ثغسٛعصاع ٔجٛص. علؼِبْ ثب‪EXT2 fs‬‬
‫فبيٍي ُ٘ ثغاؿبؽ ؿبسزبع‪ Minix‬ثٗ ٔبَ ‪ Xia‬عغادي كض وٗ يه‬
‫،‬  ‫ؿيـزُ فبيً ِغّئٓ ٚ پبيضاع ثٛص. صع ٔـشٗ٘بي ثؼضي‪EXT2 fs‬‬
                        ‫3‬
‫پبيضاعي آْ ُ٘ ثٗ دض ِٕبؿت عؿيض ٚ ثٗ ػٕٛاْ ؿيـزُ فبيً‬
‫سلوٛم ٌيٕٛوؾ ِؼغيف ٚ ػغضٗ كض. پؾ اػ ِضد ػيبصي وٗ اػ ػِبْ‬
‫3‪EXT‬‬  ‫ثٗ ٔبَ‬   ‫گظكذ، ٔـً جضيض‪EXT‬‬   ‫ػغضٗ ٚ اؿزفبصٖ ‪EXT3 fs‬‬
‫اؿزفبصٖ اػ فٕبٚعي‬    ‫3‪EXT‬‬  ‫عغادي كض. پغعٔگرغيٓ ٚيژگي‬      ‫‪fs‬‬
‫اؿذ. ‪ Journaling‬عٚكي ثغاي ثجذ ٚلبيغ ٘غ فبيً اؿذ‬       ‫‪journaling‬‬
‫رب أـجبَ ٚ ؿبػگبعي صاصٖ٘ب ثب ؿيـزُ ثغاي عليلٗ رضّني‬
‫ايٓ رٛأبيي عا ُ٘ اغلبص وغصٖ اؿذ وٗ ٌيٕٛوؾ‬          ‫كٛص.‪Vfs‬‬
‫رؼبًِ‬  ‫صع‬  ‫ٔيؼ‬  ‫ِٛجٛص‬  ‫فبيً٘بي‬  ‫ؿيـزُ‬  ‫صيگغ‬  ‫ثب‬  ‫ثزٛأض‬
   ‫ثبكضٚؿيـزُفبيً٘بي صيگغي ُ٘ ثغاي ػٍّيبدسٛصرؼغيف وٕض.‬
‫علبْعٛع وٗ صع ربعخيچٗ گفزٗ كض، اٌٚني ٔـشٗ٘بي ٌيٕٛوؾ‬
‫ػغضٗ كضٔض وٗ يه ؿيـزُ فبيً‬       ‫علغاٖ ثب ؿيـزُ فبيً‪Minix‬‬
‫ِٕبؿت ٚ وبعا ِيظلٛص ٚيل پيلغفذ پغٚژٖ گٕٛ ٚ عغادي يه‬
‫ؿيـزُػبًِ اپٓؿٛعؽ فغاگري، ٔيبػِٕض ؿيـزُ فبيً جضيضرغي‬
‫علُ‬   ‫ثٗ ٚؿيٍٗ عغادي ؿبسزبع‪VFS‬‬    ‫ثٛص. وٍيض ؿيـزُ فبيً‪ext‬‬
‫سٛعص. ثغاي كٕبسذ ثيلرت ايٓ ؿيـزُ فبيً، اثزضا اليٗ رلبػي‬
    ‫ؿيـزُ فبيً اؿزفبصٖ كضٖ صع ٌيٕٛوؾ عا ثغعؿي ِيوٕيُ.‬

                    ‫‪( Virtual File system) VFS‬‬

      ‫ثغاي ؿيـزُ فبيً سٛص‬     ‫ٌيٕٛوؾ اػ يه اليٗ رلبػي‪VFS‬‬
                 ‫4‬
   ‫اؿزفبصٖ ِيوٕض. ايٓ اليٗ رلبػي ِيبْ ؿيـزُ فبيً صع وغًٔ‬

   ‫ٚ اليٗ فغاسٛأي فغايٕض٘بي وبعثغاْ ٌيٕٛوؾ ٚالغ كضٖ اؿذ‬

        ‫(كىً 1).علبْعٛع وٗ كىً ٔلبْ ِيص٘ض،‪ VFS‬ثغ عٚي‬

‫فغاسٛأي‬    ‫رٛاثغ‬  ‫گغفنت‬  ‫ثب‬  ‫ٚ‬  ‫گغفزٗ‬  ‫لغاع‬  ‫فبيً‬  ‫ؿيـزُ‬
                                ‫پغٚؿؾ٘بي‬                                 ‫كىً (1)‬
‫وبعثغاْ، اعالػبد ربؼيٗ ٚ زبٍيً كضٖ عا ثٗ مسذ يه ثٍٛن ؿيـزُ‬
‫فبيً ٘ضايذ ِيوٕض. ٘غ پغٚؿؾ صع ٚضؼيذ وبعي وبعثغ ثب ايٓ‬
‫ثب‬  ‫ِـزميُ‬  ‫ثٗهٛعد‬  ‫ٔٗ‬  ‫اؿذ‬  ‫اعرجبط‬   ‫صع‬  ‫فبيً‬  ‫ؿيـزُ‬  ‫اليٗ‬
 ‫ثٗوبعگريي ‪VFS‬‬     ‫عٚيٗ٘بي ؿيـزُ فبيً. ٘ـزٗ ؿيـزُػبًِ ثب‬
‫ايٓ رٛأبيي عا ثٗ وغًٔ ِيص٘ض وٗ ثضْٚ ٘يچ ٔگغأي اػ‬
‫فغِذ٘بي گٛٔبگْٛ پلزيجبٔي وٕض، ِبٕٔض فغِذ فبيً يٛٔيىؾ ٚ‬
‫ثبػث رـغيغ صع ػٍّيبد٘بي ؿيـزُ فبيً‬           ‫ٚيٕضٚػ. علچٕني‪VFS‬‬
‫كضٖ ٚ صع ٘غ فغاسٛأي فمظ ٔيبػ ثٗ صؿرتؿي ثٗ يه ثٍٛن اؿذ.‬
                   ‫5‬
                           ‫مفاىيم اوليو‪ext‬‬

               ‫اػ ِفب٘يُ يٛٔيىؾ‬       ‫‪Extendedfs‬‬
               ‫اؿزفبصٖ‬     ‫سٛص‬  ‫ؿبسزبعثٕضي‬     ‫ثغاي‬
                     ‫ِيوٕض. ُِٙرغيٓ ايٓ ِفب٘يُ‬
               ‫٘ب‬     ‫‪Link Listٚ Inode‬‬     ‫‪Directories‬‬
                                  ‫ِيثبكٕض.‬

                                ‫‪Inode ‬‬
                               ‫كىً (2)‬

‫ثغاي ٘غ فبيً يه ؿبسزبع ثٍٛن ِبٕٔض‪ٚ Inode‬جٛص صاعص ٚ‬
‫٘غ فبيً صع اليٗ فيؼيىي ؿيـزُػبًِ رجضيً ثٗ يه‪ِ Inode‬يكٛص.‬
‫٘غ‪ Inode‬اػ خبق٘بي سلزٍفي رلىيً ِيكٛص وٗ ٘غ خبق كبًِ يه ؿغي‬
‫اعالػبد اؿذ. ٔٛع فبيً، أضاػٖ فبيً،‪owner‬يب ِبٌه فبيً،‬
     ‫رلٛػ٘ب ٚ سوٛهيبد فبيً، ربعيز٘بي ثجذ كضٖ ثغاي فبيً‬
‫اكبعٖگغ٘ب،‬   ‫ٚ‬  ‫اهالح‬  ‫صؿرتؿي،‬    ‫آسغيٓ‬  ‫اغلبص،‬   ‫ربعيز‬  ‫ِبٕٔض‬
‫ُِٙرغيٓ اعالػبد ٘غ‪ Inode‬عا رلىيً ِيصٕ٘ض. صاصٖ٘بي ٘غ فبيً‬
‫رؼضاصي‬   ‫صع‪٘ Block Data‬ب طسريٖ ٚ ٔگٙضاعي ِيكٛٔض وٗ ٘غ ‪Inode‬‬
‫ؿغخ‬  ‫صع‬  ‫فغايٕضي‬  ‫٘غ‬  ‫صاعص.‬   ‫صيزبثٍٛن٘ب‬    ‫ايٓ‬  ‫ثٗ‬  ‫اكبعٖگغ‬
‫ؿيـزُػبًِ وٗ ٔيبػ ثٗ فبيٍي ِلشن صاعص وبفيـذ مشبعٖ آْ‬
                   ‫6‬
‫فبيً عا ثٗ صؿذ ثيبٚعص ٚ ثب عجٛع ثٗ‪ Inode‬فبيً شببَ اعالػبد‬
‫الػَ عا صع اسزيبع سٛا٘ض صاكذ‪٘. Inode‬ب ؿبسزبعي علبٕٔض كىً‬
                              ‫2 صاعٔض.‬


                          ‫‪Directories ‬‬
‫صايغوزٛعي٘ب علبْ ؿبسزبع صعسيت آكٕبي ؿبػِبْص٘ي فبيً٘ب‬
                           ‫٘ـزٕض.ؿبسز‬
‫‪Inode number‬‬     ‫‪entry length‬‬    ‫‪file name‬‬   ‫٘غ‬      ‫اع‬
                ‫صايغوزٛعي ثٗ هٛعد ػيغ ِيثبكض:‬

‫٘ـزٕض.٘غ‬    ‫٘ب‬  ‫‪Link‬‬  ‫ثٗ‬  ‫اكبعٖوٕٕضٖ‬   ‫ِضسً٘بي‬   ‫٘ب‬   ‫‪Length‬‬
              ‫يب‬  ‫فبيً‬  ‫كبًِ‬  ‫ِيرٛأض‬  ‫صايغوزٛعي‬
              ‫ػيغصايغوزٛعي ثبكض. صايغوزٛعي٘ب ٔبَ‬
              ‫آْ عا صع‬   ‫٘غ فبيً علغاٖ مشبعٖ‪Inode‬‬
              ‫ؿيـزُػبًِ‬  ‫٘ـزٗ‬  ‫ِيوٕٕض.‬  ‫طسريٖ‬   ‫سٛص‬
    ‫كکً 3‬        ‫ثغاي يبفنت يه فبيً اثزضا صايغوزٛعي٘ب‬
              ‫عا اؿىٓ ِيوٕض ٚ ثب پيضا وغصْ مشبعٖ‬
‫فبيً آصعؽ فيؼيىي فبيً صع صيـه رٌٛيض ِيكٛص (كىً‬           ‫‪Inode‬‬
   ‫3). اػ صيگغ ٚظبيف صايغوزٛعي٘ب ِضيغيذ‪٘ Link List‬ب اؿذ.‬
                              ‫‪Link ‬‬
                  ‫7‬
‫علبٕٔض يٛٔيىؾ، ِفَٙٛ ٌيٕه ُ٘ صع‪ِ ext‬غغح ٚ ثٗ وبع ثغصٖ‬
‫يب‬  ‫فبيً‬  ‫ثٗ‬  ‫اكبعٖوٕٕضٖ‬   ‫يه‬   ‫ِيرٛأض‬  ‫اؿذ‪. Link List‬‬  ‫كضٖ‬
‫صايغوزٛعي يب ثٍٛن٘بيي اػ صاصٖ٘ب ثبكض. مشب ثب اغلبص يه‬
‫ٌيٕه ِيرٛأيض صؿرتؿي ؿغيغ ثٗ فبيً يب صايغوزٛعي صاكزٗ‬
‫اعالػبد‬  ‫صؿزٗثٕضي‬  ‫ثغاي‬   ‫ُ٘‬  ‫ؿيـزُػبًِ‬   ‫٘ـزٗ‬  ‫سٛص‬  ‫ثبكيض.‬
‫اػ‪٘ Link List‬ب اؿزفبصٖ ِيوٕض‪٘. Link‬ب صع ؿغخ وبعثغ ُ٘ لبثً‬
‫ٚ‬  ‫ؿشذافؼاعي‬   ‫ٌيٕه٘بي‬  ‫ثٗ‬   ‫ٚ‬  ‫٘ـزٕض‬  ‫ثٗوبعگريي‬  ‫ٚ‬  ‫رؼغيف‬
                    ‫ٔغَافؼاعي رمـيُثٕضي ِيكٛٔض.‬

                         ‫ساختار فيشيكي‪Ext Fs‬‬

‫ؿيـزُ‬   ‫علبٕٔض‬  ‫فيؼيىي‬   ‫ؿبسزبع‬    ‫ٌيٕٛوؾ‬   ‫فبيً‪ext‬‬   ‫ؿيـزُ‬
‫فبيً‪ BSD‬صاعص. ثضيٓهٛعد وٗ دبفظٗ ؿيـزُ فبيً شببِب ثٗ ‪Block‬‬
     ‫ً‬
‫‪٘ Group‬ب رمـيُ ِيكٛص. ايٓ ثٍٛن٘ب صع أضاػٖ٘بي 1‪4K،2K ،K‬‬
‫لغاع ِيگرئض ٚ ٘غ ثٍٛن ثغاي يه ؿغي اعالػبد ثب وبعثغصي‬
‫سبم اؿزفبصٖ ِيكٛص. ؿبسزبع دبفظٗ فيؼيىي ؿيـزُ فبيً‪ ext‬ثٗ‬
                              ‫ايٓ كىً اؿذ:‬


     ‫‪Boot Sector Block Group 1 Block Group 2 ... Block Group N‬‬    ‫٘غ يه اػ ايٓ‪٘ Block Group‬ب ُ٘ ؿبسزبعي ايٓ چٕني صاعٔض:‬

‫‪Super‬‬    ‫‪FS‬‬      ‫‪Block‬‬      ‫‪Inode‬‬   ‫‪Data‬‬
                   ‫8‬
‫‪Block‬‬  ‫‪Description‬‬   ‫‪Bitmap‬‬     ‫‪Table‬‬    ‫‪Block‬‬
‫علبْعٛع وٗ ِلب٘ضٖ ِيكٛص ٘غ‪ Block Group‬صع اثزضا كبًِ‬
‫يه‪ Super Block‬اؿذ وٗ اعالػبد ِضيغ ؿيـزُ (‪ )Root‬ثٗ علغاٖ‬
‫اعالػبد وٍي ِغثٛط ثٗ ثٍٛن صع آْ لغاع ِيگريص. خبق ثؼضي‬
‫اعالػبد ِغثٛط ثٗ ؿيـزُ فبيً اؿذ ٚ صع اصاِٗ جضٚي‪٘ Inode‬ب،‬
‫لغاع‬  ‫ٚ‪Inode‬‬  ‫ثٍٛن‬   ‫وٕرتيل‬  ‫ثيذ٘بي‬    ‫ٚ‬  ‫ثٍٛن‬   ‫٘غ‬  ‫صاصٖ٘بي‬
                                  ‫ِيگرئض.‬

‫صع ايٓ كيٖٛ اػ ؿبسزبعثٕضي فبيً، چْٛ جضٚي‪٘ Inode‬ب‬
‫فبهٍٗاي ثـيبع ٔؼصيه ثب ثٍٛن صاصٖ٘ب صاعص وبعايي ؿيـزُ‬
‫چٕضيٓ ثغاثغ ِيكٛص ٚ ؿغػذ صؿزيبثي ثٗ اعالػبد ٘غ ثٍٛن اػ‬
‫فبيً٘ب افؼايق ِييبثض. علچٕني ثب اغلبص يه ؿبسزبع ثٍٛنثٕضي‬
         ‫كضٖ فضبي آصعؽص٘ي ِٕغمي وّرتي ِوغف ِيكٛص.‬
         ‫لينوكس-مقايسو‬         ‫در‬   ‫كلي‬    ‫مفاىيم‬
                      ‫توسيعىاي خمتلف لينوكس‬
                  ‫9‬
                           ‫‪Ext2 ‬‬

‫‪ Filesystem‬اهٍي ؿيـزّٙبي يٛٔيىؾ وٗ لبثٍيذ اؿبِي ثٍٕض‬
‫فبيٍٙب، رٕظيُ صؿرتؿيٙب ثٗ فبيٍٙب،سغب يبثي ٚ علچٕني لبثٍيذ‬
              ‫ثبالي أزمبي فبيً عا صاعا ٘ـزٕض .‬

                           ‫‪Ext3 ‬‬

 ‫سبهيذ‬  ‫ذبّغاٖ‬  ‫عا‬  ‫لجٍي‬  ‫‪Filesystem‬‬  ‫لبثٍيزٙبي‬  ‫شببِي‬
‫سٛص‬  ‫صع صعْٚ‬   ‫ايٕگٛٔٗ ‪٘ Filesystem‬ب‬   ‫‪Journaling‬صاعاؿذ.‬
‫٘ـزٕض.‬  ‫ثغاي ‪ Filesystem‬صاعا‬    ‫لبثٍيذ ‪ backup/recovery‬عا‬
‫رغيرياري وٗ صع ‪ Index‬آهنبعر ِيص٘ض عا صع فبيً ‪ log‬ي پيق اػ‬
‫آٔىٗ رغيرياد اػّبي كٛٔض ثجذ ِيوٕٕض. ثٕبثغايٓ اگغ ‪Index‬‬
‫آهنب ٔبسٛاؿزٗ رغيريي وٕض (ِبٕٔض لغغ ثغق يب ٘غ صٌيً صيگغ)‬
‫ؿيـزُ ثغٛع سٛصوبع اػ عٚي فبيً ‪ log‬سٛص ِيزٛأض يىجبع‬
                ‫صيگغ ‪ Index‬سٛص عا ثبػؿبػي وٕض .‬
                ‫مباني ‪ File System‬در لينوكس :‬
                ‫01‬
‫فضبي عٚي ٘بعصصيـه ثٗ خبلٙبيي ثب ٔبَ پبعريلٓ رمـيُ‬
‫ِٛلؼيذ‬   ‫ٚ‬  ‫ؿبيؼ‬  ‫ثٗ‬    ‫ِغثٛط‬    ‫اعالػبد‬  ‫زلً طسريٖؿبػي‬  ‫ِيكٛص.‬
‫اؿذ‬  ‫لبصع‬  ‫رٕٙب‬  ‫زلً‬    ‫ايٓ‬   ‫پبعريلٕٙب ‪ partition table‬اؿذ.‬
‫اعالػبد 4 پبعريلٓ عا صع سٛص جبي ص٘ض. پبعريلٓ عا صع سٛص‬
‫جبي ص٘ض. صع ػِبهنبي گظكزٗ شببَ ايٕٙب پبعريلٕٙبي ‪primary‬‬
                                   ‫ثٛصٔض .‬

‫علبٔغٛع کٗ ‪٘ hard drive‬ب اػ ٔظغ ‪ size‬ثؼعگ كضٔض ٔيبػ ثٗ‬
  ‫ثٛجٛص آِضْ‬  ‫ٚجٛص پبعريلٕٙبي ثيلرتي ثٛص. ٚ ايٓ ثبػث‬
  ‫پبعريلٕٙبي ‪ extended‬گغصيض . پبعريلٓ ‪ extended‬صع دميمذ‬
  ‫ؿذ کٗ رٛأبيي رمـيُ كضْ ثٗ رؼضاص‬            ‫پبعريلٓ ‪primary‬‬
  ‫ٔبزلضٚصي اػ پبعريلٕٙب عا صاعاؿذ . (صع دميمذ ‪extended‬‬
‫ِيرٛأض ثٗ 36 پبعريلٓ ثغاي ‪ 15 ٚ IDE‬پبعريلٓ ثغاي ‪SCSI‬‬
‫رمـيُ كٛص ‪( extended partition‬ثغاي ايٕکبع اػ ٔٛع صيگغي‬
‫طسريٖؿبػي ‪ partition table‬اؿزفبصٖ ِيکٕض ‪. Extended partition‬صع‬
‫دميمذ زلً طسريٖؿبػي پبعريلٕٙبي ‪ logical‬اؿذ. ثٕبثغايٓ ‪logical‬‬
‫‪٘partition‬ب پبعريلٕٙبي صاسٍي ‪٘ extended partition‬ـزٕض. صع‬
‫ٚ‬  ‫كضٖ‬  ‫مشبعٖگظاعي‬    ‫4‬  ‫رب‬   ‫1‬   ‫پبعريلٓ‪ primary‬اػ‬    ‫ٌيٕٛوؾ4‬
‫ِيكٛص.‬   ‫كغٚع‬  ‫ثبال‬   ‫ثٗ‬  ‫5‬  ‫مشبعٖگظاعي‪٘ partition‬بي‪ logical‬اػ‬
    ‫ثٕبثغايٓ 1‪ hda‬رب 4‪ hda‬ثيبٔگغ پبعريلٕٙبي ‪٘ primary‬ـزٕض‬
                     ‫11‬
 ‫ٚ 5‪ hda‬ثٗ ثبال ثيبٔگغ پبعريلٕٙبي ِٕغمي يب ‪٘ Logical‬ـزٕض .‬

                           ‫‪MBR ‬‬

‫‪MBR‬يب ‪ Master Boot Record‬اٌٚني ؿىزٛع صيـه اؿذ وٗ ‪BIOS‬‬
‫ٕ٘گبِيىٗ ؿيـزُ صع اثزضا صع دبي ثٛد كضْ اؿذ آٔغا سٛأضٖ‬
‫ٚ اجغا ِيوٕض ‪. MBR‬كبًِ ثغٔبِخ وٛچىي اؿذ وٗ اعالػبد صاسً‬
‫‪Partition Table‬عا سٛأضٖ، چه ِيوٕض وٗ وضاَ پبعريلٓ فؼبي‬
‫ثٛصٖ ٚ لبثً ثٛد كضْ اؿذ. ؿپؾ اٌٚني ؿىزٛع آْ پبعريلٓ عا‬
                  ‫ِيسٛإٔض) علبْ ‪.) Boot Sector‬‬

                        ‫‪Boot loader ‬‬

‫ٌيٕٛکؾ ثيلرت کبع٘ب عا ِيرٛأض ثغاديت ٚ ثٗ سٛصي سٛص‬
‫اصلبَ ص٘ض ٌکٓ ثغسي ٔغَافؼاع٘ب ٘ـزٕض کٗ رٕٙب عٚي يک‬
‫ؿيـزُ ػبًِ سبم غري اػ ٌيٕٛکؾ اجغا ِيكٛٔض .صع ايٕوٛعد‬
‫الػَ اؿذ کٗ ؿيـزُ ثزٛأض ثب دضالً 2 ؿيـزُ ػبًِ کبع کٕض‬
‫ٚ عٚي ٘غ کضاَ اػ آهنب ثٛد كٛص. چٕني ؿيـزّي عا ‪Multiboot‬‬
‫ِيگٛيٕض. اصلبَ چٕني ٚظيفٗاي ثغ ػٙضح ٔغَافؼاعي ثٕبَ ‪Boot‬‬
‫‪Loader‬اؿذ ‪. BIOS‬اعالػبد ٔغَافؼاعي ٚ ؿشذافؼاعي اٚيل ؿيـزُ‬
‫عا ثضؿذ آٚعصٖ ٚ پؾ اػ پيضا وغصْ آصعؽ ‪ ، MBR‬ثغٔبِخ‬
‫ِيص٘ض .‬  ‫آْ‬  ‫ثٗ‬  ‫عا‬  ‫اسزيبع‬  ‫وغصٖ ٚ‬  ‫هضا‬  ‫‪BootLoader‬عا‬
               ‫21‬
    ‫‪BootLoader‬ثغٔبِٗاي اؿذ وٗ ٕ٘گبَ ثٛد كضْ وبِپيٛرغ‬
   ‫صؿزٛعاد ِٛجٛص صع ‪ MBR‬عا سٛأضٖ ٚ آهنب عا اجغا ِيوٕض .‬
‫صع هٛعريىٗ مشب خبٛا٘يض ثيلرت اػ يک ؿيـزُ ػبًِ عٚي‬
‫عٚي‬  ‫عا‬   ‫آهنب‬    ‫ثبيض‬  ‫الجغَ‬    ‫ثبكيض‬   ‫صاكزٗ‬    ‫کبِپيٛرغربْ‬
‫پبعريلٕٙبي ِزفبٚري ٔوت ظلٛصٖ ٚ صع ٔزيجٗ پبعريلٓ ٘بي‬
‫ِزفبٚري ٔيؼ ثغاي ‪ Boot‬کغصْ ؿيـزُ ػبًِ صاعيض ‪. MBR‬عٚي‬
‫اٌٚني ؿکزٛع ٘بعص صيـک لغاع صاعص. اٌجزٗ ٘غ پبعريلٓ ُ٘‬
‫ِيزٛأض عٚي اٌٚني ؿکزٛع سٛص يک ؿغي صؿزٛع ثغاي ‪ Boot‬کغصْ‬
‫ؿيـزُ اػ عٚي آْ پبعريلٓ سبم صاكزٗ ثبكض. يىي اػ وبع٘بي‬
‫ايٓ‬  ‫وّه‬  ‫ثٗ‬   ‫عا‬  ‫کبِپيٛرغ‬    ‫کٗ‬  ‫اؿذ‬   ‫‪ٔBoot Loader‬يؼ ايٓ‬
                        ‫ؿکزٛع٘ب عاٖأضاػي کٕض. صع‬

‫ؿيـزُ٘بي ػبًِ ثغ پبيٗ يٛٔيىؾ ِبٕٔض ٌيٕٛوؾ، ‪Boot Loader‬‬
       ‫ثبيض ‪ Kernel Image‬عا ٔيؼ ثٗ صاسً دبفظٗ ثبع وٕض .‬

‫ثضٌيً ايٕىٗ ثيلرت وبعثغاْ اػ ؿيـزُ٘بي ػبًِ ِيىغٚؿبفيت‬
‫اؿزفبصٖ ِيوٕٕض، ِب صع ايٕجب چٕني ؿيـزُػبًِ٘بيي عا ثغعؿي‬
                                    ‫ِيوٕيُ .‬

‫ؿيـزُػبًِ‬   ‫ٔٛع‬    ‫صٚ‬   ‫ايٓ‬  ‫ثزٛأيض‬     ‫مشب‬  ‫ايٕىٗ‬  ‫ثغاي‬
‫(ٚيٕضٚػي ٚ يٛٔيىـي(عا ثب ُ٘ عٚي وبِپيٛرغ سٛص صاكزٗ‬
‫ثبكيض ثبيض ثٗ ايٓ ٔىزٗ رٛجٗ صاكزٗ ثبكيض وٗ رٛهيٗ ِيكٛص‬
                    ‫31‬
‫ػيغا‬  ‫وٕيض‬  ‫ٔوت‬  ‫سٛص‬  ‫ؿيـزُ‬  ‫عٚي‬  ‫عا‬  ‫ٚيٕضٚػ‬  ‫اثزضا‬  ‫رب‬
‫ؿيـزُ٘بي ػبًِ ٚيٕضٚػي ثضْٚ ايٕىٗ ثٗ وبعثغ اعالع ثضٕ٘ض‬
        ‫اعالػبد ِٛعص ٔيبػ سٛص عا عٚي ‪ِ MBR‬ئٛيـٕض .‬‫اػ آصلبييکٗ ٌيٕٛکؾ لبثٍيذ سٛأضْ فبيً ؿيـزُ 61‪ٚ FAT‬‬
 ‫23‪FAT‬عا صاعا اؿذ، ثغاديت ِيرٛأض ثب ؿيـزُ٘بي ػبًِ‬
‫ِيکغٚؿبفيت کٗ عٚي چٕني پبعريلٓ٘بيي ٔوت كضٖأض کبع کٕض.‬
‫فغايٕض رٌٛيض يک ؿيـزُ ‪ Dual Boot‬عٚي يک ‪ pc‬کٗ عٚي آْ لجً‬
‫ال‬
       ‫‪ٔMS Windows 9x‬وت كضٖ اؿذ ثـيبع ؿبصٖ اؿذ :‬

‫ٕ٘گبَ ٔوت ‪ Boot loader‬آٔغا عٚي ‪ MBR‬يب يک پبعريلٓ کٗ‬
‫ثغاي ٌيٕٛکؾ کٗ صع ٔظغ گغفزٗامي ٔوت ِيکٕيُ. اگغ ‪Boot‬‬
‫‪loader‬عا عٚي ‪ٔ MBR‬وت کغصٖامي، ثغٛع ارِٛبريک اعالػبد‬
‫ِغثٛط ثٗ پبعريلٙبي فؼٍي عا سٛأضٖ ٚ ؿيـزُ جضيضي زبذ‬
           ‫ػٕٛاْ ‪ DOS‬ثٗ ٌيـذ سٛص اضبفٗ ِيکٕض .‬

‫اگغ ‪ Boot loader‬عٚي ‪ٌ root partition‬يٕٛکؾ ٔوت كٛص، آٔگبٖ‬
‫پبعريلٓ ٌيٕٛکؾ ثبيض ثؼٕٛاْ يک پبعريلٓ ‪ active‬صع ‪partition‬‬
    ‫‪table set‬كٛص رب ؿيـزُ ثزٛأض اػ عٚي آْ ثٛد كٛص .‬

‫اِب صع هٛعريکٗ خبٛا٘يُ ٌيٕٛکؾ عا عٚي ؿيـزّي ٔوت‬
‫کٕيُ کٗ ٚيٕضٚػ آْ عٚي 1‪ٔ hda‬وت كضٖ ٚ فغِذ پبعريلٓ‬
‫ِظکٛع ٔيؼ ‪ NTFS‬اؿذ وبع وّي ِلىٍرت اؿذ. صع ايٓ دبٌذ مشب‬
               ‫41‬
‫ٔجبيض ٔجبيض ‪ٌ Boot loader‬يٕٛکؾ عا عٚي ‪ٔ MBR‬وت کٕيُ ػيغا‬
‫ثبػث اػ ثني عفنت ‪ٚ loader‬يٕضٚػ كضٖ ٚ صع هنبيذ وبعثغ رلجٛع‬
‫ثٗ رؼّري يب ٔوت رلضص ٚيٕضٚػ ٚيٕضٚػ لجٍي سٛا٘ض ثٛص. ثغاي‬
                   ‫‪Multiboot‬وغصْ ؿيـزّي‬‫وٗ صع ايٕجب طوغ كض ثبيض ‪ Boot loader‬عا عٚي پبعريلٓ‬
‫عيلخ ٌيٕٛکؾ ٔوت کٕيُ. صع ايٓ دبٌذ عليلٗ ثغاي ثٛد كضْ‬
‫ٌيٕٛکؾ يه صيـىذ عاٖأضاػ ٔيبػ اؿذ کٗ صيـک ِظکٛع ٕ٘گبَ‬
‫ٔوت ٌيٕٛکؾ ؿبسزٗ ِيكٛص. ثغاي ايٕىٗ ٕ٘گبَ ثٛد كضْ‬
‫اثزضا‬  ‫ثبيض‬  ‫ٔجبكض‬  ‫عاٖأضاػ‬  ‫ثٗ صيـىذ‬  ‫ٔيبػي‬  ‫ٌيٕٛوؾ‬
‫ٌيٕٛکؾ عا اجغا کغصٖ ٚ پؾ اػ ثبال آِضْ کبًِ آْ، 215‬
‫ثبيذ اٚي پبعريلٓ عيلٗ وٗ ٌيٕٛوؾ عٚي آْ ٔوت اؿذ عا‬
‫ِيسٛأيُ ٚ صع فبيٍي طسريٖ ِيکٕيُ. آصعؽ ايٓ فبيً ثبيض‬
‫عٚي فبيً ‪ Boot.ini‬عٚي پبعريلٓ عيلٗ ٚيٕضٚػ ٚاعص كٛص. پؾ‬
‫اػ اصلبَ ايٕکبع، ؿيـزُ ػبًِ ٌيٕٛکؾ ِب اػ عغيك ‪loader‬‬
                 ‫ٚيٕضٚػ لبثً صؿزيبثي اؿذ .‬

                  ‫توسيعىاي خمتلف لينوكس‬

‫وغًٔ ٘ـزٗ ِغوؼي ٘غ ؿيـزُ ػبًِ اؿذ وٗ ثٗ ٔغَافؼاع‬
‫ايٓ لبثٍيذ عا ِيص٘ض رب ثب ؿيـزُ٘بي ؿشذافؼاعي اعرجبط‬
‫ثغلغاع وٕض ٚ علچٕني اعرجبط ِيبْ ؿشذافؼاع٘بي ؿغخ پبيني عا‬
               ‫51‬
‫ثب صؿزگبٖ٘بي جبٔيب ثغلغاع وٕض. يىي صيگغ اػ ٚظبيف وغًٔ‬
 ‫اعّيٕبْ اػ كغٚع ٚ پبيبْ دبٛلغ ٚ صعؿذ ‪٘ Process‬ب ٚ‬
‫‪٘Deamon‬ب اؿذ. چْٛ وغًٔ ٌيٕٛوؾ دبٚي اعالػبري صع ِٛعص‬
‫ؿشذافؼاع٘ب ٚ علچٕني اثؼاعآالد الػَ ثغاي صؿرتؿي ثٗ ؿشذ-‬
‫افؼاع٘ب اؿذ، ثبيض عليلٗ ثٗعٚػ ثبكض. ثٗعٚػ ثٛصْ وغًٔ‬
‫ثبػث ذبيٕٗؿبػي اؿزفبصٖ اػ ؿشذافؼاع٘ب يب اغلبص اِىبْ‬
‫ؿشذ‬   ‫ثٗ ؿشذ افؼاع٘بي جضيض اؿذ . ثغسي اػ ايٓ‬       ‫صؿرتؿي‬
                ‫افؼاع٘ب ػجبعرٕض اػ کٕرتٌغ٘بي‬‫‪ ٚUSB, Ultra ATA, SCSI‬ثغسي صيگغ اػ اثؼاع٘ب کٗ ثٗ صعؿيت‬
‫رٛؿظ کغًٔ٘بي لجٍي پلزيجبٔي ظليكضٔض. کغًٔ ٌيٕٛکؾ اػ‬
‫ِبژٚذلب ثغاي اضبفٗکغصْ پلزيجبٔي ؿشذافؼاع٘بي جضيض يب‬
‫ذبيٕٗؿبػي اؿزفبصٖ اػ ؿشذافؼاع٘بي لجٍي اؿزفبصٖ ِيکٕض.‬
‫اؿزفبصٖ اػ ِبژٚي ايٓ ِؼيذ عا صاعص کٗ ِضيغ ؿيـزُ عا‬
‫اػثغٚػ عؿبٔي ِضاَٚ وً ؿيـزُ ثبػ ِيصاعص ٚ ِضيغ ثغاديت‬
‫جضيض،‬  ‫٘بي‬  ‫‪Module‬‬  ‫ٔوت‬  ‫يب‬  ‫ثٗعٚػعؿبٔي‬   ‫ثب‬  ‫ِيرٛأض‬
‫ؿشذافؼاع٘بي جضيض عا ثٗ ؿيـزُ اضبفٗ کغصٖ يب اؿزفبصٖ اػ‬
‫ُ٘‬  ‫ِبژٚذلب‬  ‫٘غچٕض‬  ‫کٕض.‬  ‫ذبيٕٗ‬  ‫عا‬  ‫لجٍي‬  ‫ؿشذافؼاع٘بي‬
           ‫ب‬
‫زلضٚصيزٙبي ػيبصي صاعٔض ٚ هنبيزً ٘غ ِضيغ ثبيض پؾ اػ عي‬
‫ايٕکٗ‬  ‫ثضٌيً‬  ‫عا ‪ِ update‬يکٕض.‬    ‫سٛص‬  ‫کغًٔ ٌيٕٛکؾ‬  ‫ِضري‬
‫اِىبْ رلشين ٔـشٗ ٚ ٚضؼيذ کغًٔ٘بي ِزفبٚد ِٛجٛص ثبكض،‬
 ‫ثغاي وغًٔ ؿيـزُ مشبعٖگظٌغي سبهي صع ٔظغ گغفزٗ كضٖ اؿذ .‬
                ‫61‬
‫مشبعٖ ٔـشخ کغًٔ اػ 3 لـّذ رلکيً كضٖ اؿذ کٗ ثيبٔگغ‬
‫ٚضؼيذ، ِلشوبد ٚ لبثٍيذ اػزّبص کغًٔ اؿذ. مشبعٖ کغًٔ‬
‫ثبػث ِيكٛص رب ثغٛع سالهٗ ٚضؼيذ کغًٔ ِٛعص ٔظغ اػ عٚي‬
‫مشبعٖ آْ لبثً صعک ثبكض. ؿٗ لـّذ مشبعٖ ِظکٛع ػجبعرٕض اػ :‬

‫عدد اصلي :ايٓ ػضص صع ِٕزٙياٌيٗ مسذ چپ مشبعٖ ٔـشٗ لغاع‬
‫صاكزٗ ٚ رغيري ايٓ ػضص ٔـجذ ثٗ ػضص لجٍي ثيبٔگغ يک رغيري‬
                 ‫ػّضٖ ٚ اؿبؿي صع کغًٔ اؿذ .‬

‫عدد فزعي :ايٓ ػضص صع ٚؿظ لغاع صاعص ٚ ثيبٔگغ ٚضؼيذ‬
        ‫پبيضاعي يب ػضَ پبيضاعي ٔـشخ کغًٔ ِظکٛع‬


‫اؿذ. اػضاص فغص ثيبٔگغ ٔـشٗ٘بي صع دبي رٛؿؼٗ (صع دبي‬
‫ٔـشٗ‬  ‫يک‬  ‫ثيبٔگغ‬  ‫ػٚج‬  ‫اػضاص‬  ‫ٚ‬  ‫ثٛصٖ‬  ‫کغًٔ‬  ‫آػِبيق)‬
           ‫رٛؿؼٗيبفزٗ (آػِبيق كضٖ) اػ وغًٔ اؿذ .‬

 ‫عدد باسبيين :آسغيٓ ػضص صع مسذ عاؿذ ثٛصٖ ٚ ٔـشخ‬
‫ثبػثيين يک کغًٔ عا ٔلبْ ِيص٘ض. ثٗ ػٕٛاْ ِثبي، 4.4.2‬
         ‫چٙبعِني ػيغٔـشٗ ثبػثيين )کغًٔ 0.4.2) اؿذ .‬

‫چْٛ کغًٔ ٌيٕٛوؾ رٛؿظ ‪ GNU NPL‬دفبظذ ِيكٛص، شببِي‬
‫دبٌزٙبي شلکٓ آْ (وض اهٍي، دبٌذ رغمجٗ كضٖ، دبٌذ اجغايي ٚ‬
‫. . . ) ثغاي شببِي ٔـشٗ٘ب اػ عغيك ايٕرتٔذ لبثً صأٍٛص‬
‫وغًٔ ٌيٕٛوؾ اػ عغيك ؿبيزٙبي ػيبصي عٚي‬     ‫اؿذ. صؿرتؿي ثٗ‬
‫ايٕرتٔذ لبثً صؿزيبثي اؿذ. اٌجزٗ شببِي ٔـشٗ٘بي وغًٔ ذبّغاٖ‬
              ‫71‬
‫رٛضيخ سلزوغي صع ِٛعص سٛص کغًٔ ٚ رغيرياري کٗ کغصٖ اؿذ اػ‬
‫زلً ؿبيذ ‪ kernel.org‬لبثً صأٍٛص اؿذ. آلبي ٌيٕٛؽ رٛعٚاٌضػ‬
              ‫كشوً ثغ ايٓ ؿبيذ ٔظبعد ِيوٕٕض .‬
                           ‫ب‬

‫ثضٌيً عجيؼذ ‪ Open Source‬ثٛصْ کغًٔ ٌيٕٛکؾ، کغًٔ ذبّغاٖ‬
‫ثميٗ ٔغَافؼاع٘ب لبثً رغيري ٚ رٛؿؼٗ اؿذ ٚ علني ثبػث كضٖ‬
    ‫اؿذ رب ٌيٕٛکؾ صع ‪٘ distribution‬بي سلزٍف ِٛجٛص ثبكض .‬

‫يک رٛػيغ ٌيٕٛکؾ رلّٛػٗ٘بيي اػ ثـزٗ٘بي ٔغَافؼاعي ٚ‬
‫اثؼاع٘بؿذ کٗ عٚي ٔـشٗ سبهي اػ کغًٔ ٌيٕٛکؾ پبيٗگظاعي‬
                 ‫ال‬
‫كضٖ اؿذ. رٛػيؼٙب ِؼًّٛ ثٗ ِٕظٛع سبهي اغلبص ِيكٛٔض ِبٕٔض‬
‫ٚة ؿغٚع يب يک ؿغٚع كجکٗ ثغاي يک . ‪ ISP‬اٌجزٗ اکثغ رٛػيؼٙب‬
‫ثٗ عٛع ػِّٛي صبيٗ كضٖ ٚ كبًِ ثـزٗ٘بي ٔغَافؼاعي، اثؼاع٘ب‬
                               ‫ٚ‬


‫رٛؿظ‬  ‫ِيرٛإٔض‬  ‫کٗ‬  ‫٘ـزٕض‬  ‫سلزٍفي‬  ‫کبعثغصي‬  ‫ثغٔبِٗ٘بي‬
‫کبعثغ ٔوت ٚ اجغا كضٖ ٚ هنبيذ أؼغبفپظيغي ٚ کبعثغص عا صع‬
                  ‫اسزيبع کبعثغ لغاع صٕ٘ض .‬
‫٘غ رٛػيغ ثب ِلشوبد ٚيژٖ سٛص ٚ علچٕني اثؼاع٘بي سبهي کٗ‬
‫رٛؿظ سٛص كغکذ رٛػيغکٕٕضٖ اغلبص كضٖ اؿذ اعائٗ ِيكٛص رب‬
    ‫اعػف رٛػيغ اعائٗ كضٖ رٛؿظ كغکذ ِظکٛع عا ثبال ثربص .‬
   ‫ا‬
‫ص عايٕجب ثٗ ثغسي اػ رٛػيؼٙبي سلزٍف ٌيٕٛوؾ سلزوغً اكبعٖ‬
                            ‫ِيكٛص :‬
                ‫81‬
                                   ‫‪Beehive ‬‬

‫٘ضف ايٓ رٛػيغ فغاُ٘ کغصْ يک ٔـشٗ ؿغيغ، ؿبصٖ ٚ‬
‫ِغّئٓ ٚ ذبيٕٗؿبػي كضٖ اػ ٌيٕٛوؾ ثغاي ِؼّبعي 686‪ i‬اؿذ.‬
‫ايٓ رٛػيغ کٛچک ثٛصٖ دجّي صع دضٚص ‪ 250MB‬عا صاعا اؿذ ٚ‬
‫صاعص.‬  ‫دضٚص ‪ٔ 120MB‬يبػ‬        ‫صع‬    ‫فضبيي‬   ‫ثٗ‬   ‫سٛص‬   ‫ٔوت‬  ‫ثغاي‬
‫ثب دظف‬   ‫کٗ‬  ‫اؿذ‬   ‫ِؼيذ‬   ‫ايٓ‬  ‫صاعاي‬    ‫رٛػيغ‬    ‫ايٓ‬  ‫ثٕبثغايٓ‬
‫پلزيجبٔي اػ ؿشذافؼاع٘بي لضميي ٚ وُ وبعثغص، يک رٛػيغ‬
‫ؿغػذ‬  ‫ٔظغ‬   ‫اػ‬  ‫کٗ‬  ‫اؿذ‬  ‫ؿبسزٗ‬     ‫اػ ٌيٕٛوؾ‬    ‫ؿجک‬   ‫فٛقاٌؼبصٖ‬
‫ِبژٚذلبي اضبيف‬    ‫ثغسي‬  ‫کغصْ‬   ‫کُ‬    ‫ثضٌيً‬  ‫اؿذ.‬    ‫كضٖ‬  ‫ذبيٕٗؿبػي‬
‫ثبربغثٗاي‬   ‫کبعثغاْ‬    ‫ثغاي‬  ‫رٕٙب‬    ‫رٛػيغ‬   ‫ايٓ‬   ‫ِبٕٔض 1‪، GU‬‬
 ‫يه‬   ‫شببَ‬   ‫٘غچٗ‬   ‫ؿغػذ‬  ‫ثب‬    ‫صاعٔض‬  ‫لوض‬    ‫کٗ‬   ‫وبعثغص صاعص‬
‫‪workstation‬يب ‪ serve‬عا عاٖأضاػي کٕٕض کٗ اٌجزٗ اػ ؿغػذ‬
‫ٚ إِيذ ثباليي ٔيؼ ثغسٛعصاع ثبكض. ِؼيذ طوغ كضح ايٓ‬
                                ‫رٛػيغ صع دميمذ‬‫ػيت آْ ٔيؼ ثٗ مشبع ِريٚص .ثؼعگرتيٓ ايغاص ‪ Beehive‬ايٓ رٛػيغ‬
                 ‫ػضَ کبعثغص آْ ثغاي کبعثغاْ ِجزضي‬
‫اؿذ. چْٛ ايٓ رٛػيغ ثغاي کبعثغاْ پيلغفزٗ ٚ ثبربغثٗ رٌٛيض‬
‫يب‬  ‫‪Windows‬‬     ‫ِبٕٔض‬  ‫‪User‬‬  ‫‪Friendly‬‬     ‫زليظ‬  ‫٘يچ‬    ‫اؿذ،‬  ‫كضٖ‬
‫صؿزٛعاٌؼًّ ٔوت ؿبصٖ ٚ عاديت ٔضاعص. ثغاي صؿرتؿي ثٗ آْ‬
                      ‫91‬
          ‫ِيرٛأيض ثٗ ؿبيذ ‪ www.beehive.com‬ثغٚيض .‬


                         ‫‪Blue Cat ‬‬

‫رٛؿؼٗ‬  ‫ٔيبػ٘بي‬  ‫کغصْ‬  ‫ثغآٚعصٖ‬   ‫ثغاي‬   ‫رٛػيغ‬   ‫ايٓ‬
‫علچٕني‬  ‫صٕ٘ضگبْ ‪٘ device‬بي کبِپيٛرغ عغادي كضٖ اؿذ ‪BlueCat‬‬
 ‫ثغسي اِکبٔبد اضبيف ثغاي اثؼاع٘بي ‪ Embed‬صع ‪lynuxworks‬‬
‫صاعص ‪. lynuxworks‬يکي اػ اػضبي پبيٗاي هٕبيغ ؿيـزُ٘بي ػبًِ‬
‫ثالصعٔگ )‪ (RTOS‬اؿذ کٗ اٌٚني زلوٛي سٛص عا صع اٚاسغ ص٘خ 0891‬
‫ثغاي ثغٔبِٗ ايـزگبٖ فضبيي ٔبؿب اعائٗ کغص. ثب رٛجٗ ثٗ‬
 ‫‪ Blue cat‬اکْٕٛ ؿغصَصاع ثبػاع ٌيٕٛکؾ‬     ‫اؿرتارژي ِغغح كضٖ،‬
       ‫‪Embedded‬اؿذ. ثغسي لبثٍيزٙبي آْ ػجبعرٕض اػ :‬

‫اثؼاع٘بي ‪ embedded‬عا‬     ‫رٛؿؼخ‬  ‫اجبػح‬  ‫رٛػيغ‬  ‫ايٓ‬     ‫‪‬‬
     ‫ثضْٚ ٘ؼيٕخ اؿزفبصٖ اػ اثؼاع٘بي ‪ِ Open source‬يص٘ض .‬

  ‫ٔيبػِٕضيٙبي‬  ‫اػ‬   ‫ثب عيف گـرتصٖاي‬   ‫رٛػيغ‬  ‫ايٓ‬     ‫‪‬‬
               ‫‪ embedded‬رب‬    ‫‪٘ device‬بي کٛچک‬‫ؿيـزّٙبي صاعاي چٕضيٓ ‪ ٚ CPU‬پيچيضٖرغ ؿبػگبع اؿذ. ؿبيذ‬
                         ‫ايٓ رٛػيغ اؿذ .‬


                   ‫‪Caldera OpenLinux ‬‬
                ‫02‬
‫‪ٚOpenLinux‬ؿظ ‪ Caldera‬ثغاي ِمبهض رببعي صبيٗ كضٖ اؿذ. ايٓ‬
‫رٛػيغ شببَ ٔغَافؼاع٘بي زبذ ٌيـبٔؾ ‪ GNU‬عا ذبّغاٖ ثـيبع‬
‫ٔغَافؼاعي كٕبسزٗكضٖ صيگغ ٚ ثـزٗ٘بي ؿيـزّي وبعثغصي صيگغ‬
 ‫صع ثغ صاعص. رٛػيغ ِظکٛع ثب ‪ POSIX‬ؿبػگبع ثٛصٖ ٚ ثٗ‬
‫اؿزبٔضاعص ‪ ANSI‬ثغاي ‪ UNIX‬پبيضاع اؿذ. ٘غچٕض ايٓ ٔـشٗ‬
‫ثغٛع عايگبْ اعائٗ ِيكٛص، ٌکٓ ‪ Caldera‬ثغاي پلزيجبٔي فين‬
 ‫سٛص ِمضاعي ٘ؼيٕٗ صعيبفذ ِيکٕض. پلزيجبٔي ‪ Caldera‬اػ‬
‫‪EDesktop‬رب ‪ EServer‬عا كبًِ ِيكٛص ‪. EDesktop‬ثغاي کبع عٚي‬
‫ثـزٗ٘بي‬  ‫ٚ ‪ EServer‬كبًِ‬  ‫كضٖ‬   ‫يک ‪ workstation‬ؿبصٖ عغادي‬
‫ٔغَافؼاعي ؿغٚع ِبٕٔض ‪ Mail ٚ FTP, DNS, DHCP‬ثغاي زليظ ؿغٚعي‬
‫اؿذ ‪. Caldera‬پلزيجبٔي ثـيبع سٛثي اػ کبعثغ٘بي ثجذ كضٖ (وٗ‬
‫٘ؼيٕٗاي ثٗ كغوذ پغصاسذ ِيوٕٕض) ثؼًّ ِيآٚعص ٚيل پلزيجبٔي‬
 ‫آْ اػ کبعثغاْ ثجذ ٔلضٖ زلضٚص اؿذ ‪. OpenLinux‬اػ ؿبيذ‬
            ‫‪www.Caldera.com‬لبثً صؿزيبثي اؿذ .‬


                          ‫‪Debian ‬‬

‫ثغٔبِٗ ٔٛيؾ صاٚعٍت رٌٛيض كضٖ‬     ‫ايٓ رٛػيغ رٛؿظ گغٚ٘ي‬
        ‫اؿذ ٌکٓ‬        ‫ً‬
              ‫رٛػيغ اؿبؿب غري رببعي‬  ‫اؿذ . ايٓ‬


‫پلزيجبٔي ِيکٕض . صع دبي دبضغ‬    ‫زلوٛي رببعي عا ٔيؼ صع سٛص‬
         ‫ايٓ‬  ‫ثغاي‬   ‫‪ٔ Corel ٚSun‬غَافؼاع٘بيي عا‬
               ‫12‬
‫رٛػيغ رٌٛيض ِيکٕٕض. رٛػيغ ‪ Debian‬ثغاي ٔوت ٚ پيکغثٕضي‬
‫ثـيبع ؿبصٖ اؿذ ٌکٓ ثضٌيً طاد غريرببعي ايٓ رٛػيغ پلزيجبٔي‬
       ‫ا‬
‫کّي صعثبعٖ آْ ٚجٛص صاعص. ثٕبثغايٓ اکثغً رٛؿظ کبعثغاْ‬
               ‫ثبربغثٗ ٚ پيلغفزٗ اؿزفبصٖ ِيكٛص .‬


                          ‫‪Corel ‬‬

 ‫ٌيٕٛکؾ ‪ِ Corel‬لشوً ثغاي کبِپيٛرغ٘بي عِٚيؼي ) ‪( Desktop‬‬
                   ‫ب‬
‫عغادي كضٖ اؿذ ‪. Corel‬رٛػيؼي ثغ پبيٗ ‪ Debian‬اؿذ کٗ فغايٕض‬
‫ٔوت 4 ِغدٍٗاي ٚ گغافيىي صاعص. علني ثبػث ِيكٛص رب اػ‬
    ‫ال‬
 ‫کبعثغ کبع کّرتي خبٛا٘ض وٗ ٔلبْ ِيص٘ض کٗ کبًِ ثغاي‬
‫‪desktop‬فغاُ٘ كضٖ اؿذ. علني سبهيذ گغافيىي ثبػث كضٖ اؿذ‬
‫رب ثغسي کبعثغاْ پيلغفزٗ کٗ ٔيبػ ثٗ اصلبَ کبع٘بي ثيلرتي‬
‫ثب ؿيـزُ ػبًِ صاعٔض ثٗ آْ عٚي ٔيبٚعصٖ ٚ اػ آْ اؿزفبصٖ‬
 ‫ٔکٕٕض. اٌجزٗ ايٓ رٛػيغ پلزيجبٔي سٛثي اػ ‪Multibooting‬‬
    ‫ِيکٕض. ؿبيذ ايٓ رٛػيغ ػجبعد اؿذ اػ ‪: linux.corel.com‬‬


                       ‫‪Dragon Linux ‬‬

‫ايٓ رٛػيغ ثغاي اجغا عٚي ٚعژهنبيي اػ ‪ٚ Microsoft works‬‬
‫ؿيـزُ ػبًِ‬   ‫يک‬   ‫رٛػيغ‬  ‫يب شببَ ٚعژهنبي ‪ Dos‬اغلبص كض. ايٓ‬
‫ؿبػي‬  ‫ٚيژٖ‬    ‫کبًِ ٌيٕٛکؾ اؿذ کٗ ثغاي کبعثغ ربػٖ کبع‬
                       ‫وبعثغاْ‬  ‫اؿذ‬  ‫كضٖ‬
                 ‫22‬
‫ربػٖوبع ِيزٛإٔض اػ ٔوت ؿغيغ ٚ رٛأبيي ٔغَافؼاع ثغاي‬
‫ؿبػگبعي ثب صيگغ ؿيـزُ٘بي ػبًِ ِٛجٛص عٚي کبِپيٛرغ ٌظد‬
‫ثربٔض. ثؼعگرتيٓ ِؼيذ ‪ Dragon Linux‬ايٓ اؿذ وٗ ٔيبػ ٔضاعص رب‬
‫پبعريلٓثٕضي کٕيض ٚ يب ديت‬      ‫ثغاي ٔوت آْ ٘بعص سٛص عا‬
‫ٌيٕٛکـٙبي صيگغ ُ٘‬  ‫پبعريلٕٙبي سٛص عا رغيري ص٘يض . اٌجزٗ‬
‫صاكزٗ‬  ‫ػبًِ ‪ Desktop‬علؼيـيت‬  ‫صيگغ ؿيـزُ٘بي‬  ‫ثب‬  ‫ِيرٛإٔض‬
‫ثبكٕض ٌکٓ ثغاي ٔوت سٛص ٔيبػ ثٗ پبعريلٓ جضاگبٔٗ صاعٔض.‬
‫اٌجزٗ علني ِؼيذ ‪ Dragon Linux‬ثؼعگرتيٓ ػيت آْ ٔيؼ ثٗ دـبة‬
‫ِيآيض . چْٛ ايٓ رٛػيغ عٚي ‪ Microsoft Windows‬يب ‪ٔ Dos‬وت‬
‫ِيكٛص اػ ‪ File System‬علبْ ؿيـزُ ػبًِ ُ٘ اؿزفبصٖ ِيکٕض ٚ‬
‫ثٕبثغايٓ کبعثغاْ ظليرٛإٔض اػ ِؼايبي ثؼعگ فبيً ؿيـزُ‬
‫ٌيٕٛکؾ اؿزفبصٖ کٕٕض. ثبيض صع ايٓ ِٛعص صلذ صاكذ وٗ ايٓ‬
‫رٛػيغ رٕٙب عٚي ‪٘ File System‬بي ٔـشٗ٘بي ‪ 9X‬اػ ٚيٕضٚػ ٚ‬
‫وٍيٗ ‪٘ DOS‬ب پلزيجبٔي ِيىٕض. ؿبيذ عمسي ايٓ رٛػيغ ٌيٕٛوؾ‬
              ‫‪http://www.dragonlinux.net‬اؿذ .‬


                       ‫‪Mandrake ‬‬

‫‪Maxdrake‬رٛػيؼي اؿذ کٗ ثغ پبيٗ رٛػيغ ‪ Red Hat‬ثٕب كضٖ‬
‫اؿذ. ثـيبعي کبعثغاْ روٛع ِيکٕٕض کٗ ‪ Mandrake‬علبْ ‪Red Hat‬‬
‫اؿذ کٗ صع دميمذ ِمضاعي رغيري وغصٖ ٚ رٛؿؼٗ يبفزٗ اؿذ.‬
                ‫32‬
‫ٌکٓ رغيرياد اصلبَ كضٖ صع ٌيٕٛوؾ ‪ Mandrake‬ثـيبع ثيلرت ثٛصٖ‬
                            ‫اؿذ ‪. Mandrake‬‬
‫ٚ اثؼاعآالد‬  ‫اؿذ‬  ‫صاكزٗ‬   ‫پيکغثٕضي‬  ‫صع‬    ‫ػيبصي‬   ‫رغيرياد‬
          ‫ػيبصي ثٗ آْ اضبفٗ كضٖ اؿذ، ِبٕٔض ‪ Darkx‬کٗ‬‫يب ‪ Mandrake Control Center‬کٗ‬     ‫گغافيکي اؿذ ٚ‬     ‫يک ‪installer‬‬
                        ‫ِيرٛأض ثغاديت ثيلرت‬
‫رٕظيّبد ٚ ٚظبيف ؿيـزُ عا اصلبَ ص٘ض. ايٓ اثؼاع٘ب کّک‬
‫ثـيبع ػيبصي ثغاي ٔوت ٚ پيکغثٕضي ٌيٕٛکؾ ٚ ٘چٕني ٔگٙضاعي‬
‫آْ ِيکٕٕض .ايٓ ٔکزخ ِّٙي اؿذ ػيغا ثٗ ٌيٕٛکؾ اجبػٖ‬
‫ِيص٘ض رب ثٗ کبِپيٛرغ٘بي افغاص غريفين ُ٘ عاٖ پيضا کٕض .‬
‫‪Maxdrake‬علچٕني رلّٛػٗ گـرتصٖاي اػ اثؼاع٘بي ِضيغيذ ٚ ٔيؼ‬
‫‪ ... ٚGNOME, KPE‬عا صاعاؿذ ٚ اصلبَ ثـيبعي اػ کبع٘بي ؿشذ‬
‫ِبٕٔض ‪ 3D Acceleration‬عا ثغاي کبعثغ عادذرغ کٕض. يکي اػ‬
‫ايغاصاد ‪ Mandrake‬ايٓ اؿذ کٗ رٕٙب پغصاػٔضٖ٘بي 68‪ X‬عا‬
‫سٛثي‬  ‫ثٗ‬   ‫آْ‬  ‫ؿشذافؼاعي‬   ‫پلزيجبٔي‬   ‫ٚ‬  ‫ِيکٕض‬   ‫پلزيجبٔي‬
 ‫رٛػيغ‬   ‫ايٓ‬  ‫عمسي‬  ‫ؿبيذ‬  ‫ٔيـذ.‬  ‫صيگغ‬    ‫رببعي‬   ‫رٛػيؼٙبي‬
             ‫‪http://www.Linux-Maxdrake.com‬اؿذ .‬


                            ‫‪Red Hat ‬‬

‫‪Red Hat‬يکي اػزلجٛةرغيٓ رٛػيغ٘بي ٌيٕٛکؾ اؿذ کٗ اکْٕٛ‬
                 ‫42‬
‫صعصؿرتؽ ِغصَ اؿذ ‪. Red Hat‬رٌٛيضکٕٕضٖ ايؼاع ِضيغيذ ثـزٗ٘بي‬
‫ٔغَافؼاعي ‪(Red Hat Package Manager) RPM‬اؿذ کٗ اکْٕٛ عٚي‬
‫ثيلرت رٛػيؼٙب ِٛجٛص ٚ لبثً اجغا اؿذ ‪. Red Hat‬ػضصي ثٗ‬
‫کغًٔ ِٛعص اؿزفبصٖ صع سٛص ٔـجذ ِيص٘ض کٗ ثيبٔگغ ‪ Patch‬ي‬
‫اؿذ کٗ ‪ Red Hat‬ثٗ کغًٔ اػّبي کغصٖ اؿذ. ثؼٕٛاْ ِثبي مشبعٖ‬
‫کغًٔ 81.2.2-01 ٔلبْ ِيص٘ض کٗ ‪ Patch‬مشبعٖ 01 ثٗ کغًٔ اػّبي‬
                         ‫كضٖ اؿذ .‬  ‫ِبٕٔض‬  ‫كغکزٙب‬  ‫اػ‬  ‫ثـيبعي‬  ‫ثب‬  ‫‪Red‬لغاعصاصي‬  ‫‪Hat‬‬
             ‫‪ٚ Oracle ٚMicrosystems, Sun, IBM‬‬
‫ثغسي كغوزٙبي صيگغ ثغاي رٌٛيض ٚ ٔگٙضاعي ٔغَافؼاع٘ب‬
                           ‫صاعص .‬

‫‪Red Hat‬ثغاي پغصاػٔضٖ٘بي سلزٍف طلـٗ٘بي سلزٍفي صاعص کٗ اػ‬
‫عغيك ؿغٚع ‪ FTP‬كغکذ ‪ Red Hat‬صع صؿرتؽ اؿذ. علچٕني ِغٍت آِٛػف‬
‫ٚ کّکي ثـيبع ِبٕٔض ‪٘ FAQ‬ب، عإّ٘ب٘بي كغٚع ثٗ کبع،‬
‫عإّ٘ب٘بيي ثغاي اصلبَ کبع٘بي سبم، عإّ٘بي ٔوت، ٌيـذ‬
‫ؿشذافؼاع٘بي ؿبػگبع ٚ ٔکبري ثغاي ٌيٕٛکؾ صع ؿبيذ ِٛعصٔظغ‬
 ‫ٚجٛص صاعص کٗ زبذ ‪ GNU GPL‬ثغٛع عايگبْ لبثً صؿزيبثي اؿذ .‬

‫کبع ‪ Red Hat‬فغٚف پلزيجبٔي ثؼضي سٛص اػ ٌيٕٛوؾ اؿذ .ثٗ‬
‫ايٓ ِؼين وٗ ٘غچٕض ‪ Red Hat‬عايگبْ اؿذ ٚ علچٕني رٛػيؼٙبي ‪Red‬‬
              ‫52‬
‫‪ٔHat‬يؼ عايگبْ اؿذ، ثـيبعي اػ کبعثغاْ ثـزٗ٘بي پلزيجبٔي‬
‫عا اػ ‪ِ Red Hat‬يسغٔض. ايٓ پلزيجبٔي اػ ٔوت ٚ عاٖأضاػي ٚ‬
‫پيکغثٕضي رب پلزيجبٔي دغفٗاي ثغاي کبع٘بي رببعد اٌکرتٚٔيک‬
‫ٚ ثبٔک اعالػبري عا كبًِ ِيكٛص .علچٕني ‪ِ Red Hat‬ضعکي عا ثغاي‬
‫زلوٛي سٛص صعؿذ کغصٖ اؿذ )‪ (RHCE‬کٗ صع ثـيبع اػ ِٛالغ‬
‫اػزجبع لبثً لجٛي ٚ سٛثي صاعص. شببِي ايٓ ِـبئً ثبػث كضٖ‬
‫اؿذ رب ‪ Red Hat‬ثؼٕٛاْ يکي اػ ِلٙٛعرغيٓ رٛػيغ٘ب صع وً‬
  ‫رٛػيغ‬   ‫ايٓ‬   ‫عمسي‬   ‫ؿبيذ‬   ‫ثبكض.‬   ‫ِغغح‬     ‫جٙبْ‬
                  ‫‪http://www.RedHat.com‬اؿذ .‬
                         ‫‪Slackware ‬‬

‫پغٚژٖ صبيٗ ايٓ رٛػيغ رٛؿظ ‪ Patrik Volkerding‬كغٚع كض ٚ‬
                ‫اٌٚني رٛػيغ آْ صع آٚعيً 3991‬
‫ثغاي علگبْ اصلبَ كض. ايٓ رٛػيغ علٛاعٖ رالف کغصٖ اؿذ وٗ رب‬
‫ٔـشخ‬  ‫رٛػيغ،‬  ‫ايٓ‬  ‫دببٔض.‬  ‫ؿبػگبع‬   ‫يٛٔيکؾ‬  ‫ثب‬   ‫شلکٓ‬  ‫دض‬
‫پيلغفزٗاي اػ ٌيٕٛکؾ اؿذ. ثٕبثغايٓ گب٘ي ايٕغٛع ثٕظغ‬
‫ِيعؿض کٗ اؿزفبصٖ اػ ايٓ رٛػيغ ؿشذرغ اػ ثميٗ رٛػيؼٙب‬
‫اؿذ ‪. Slackware‬اػ ؿشذافؼاع٘بي سلزٍفي پلزيجبٔي کغصٖ ٚ ثيلرت‬
‫‪٘desktop‬ب ٚ ثـزٗ٘بي ٔغَافؼاعي عا ِبٕٔض ثميٗ رٛػيغ٘بي‬
                ‫62‬
‫ثضٌيً ايٕکٗ ايٓ يه ؿيـزُ ػبًِ‬        ‫ٌيٕٛکؾ صع ثغ صاعص.‬
‫ؿبػگبع ثب ٌيٕٛکؾ اؿذ، أزشبة ايضٖآيل ثغاي کـي اؿذ کٗ‬
‫رغجيخ ِيص٘ض رب ثب زليظ اؿزبٔضاعص ٌيٕٛکؾ کبع کٕض. ؿبيذ‬
         ‫عمسي ايٓ رٛػيغ ‪ http://www.Slaekwar.com‬اؿذ .‬

‫‪Changes to the index are written to a log file before the changes take‬‬
‫‪effect so that if the index is corrupted (by a power failure during the‬‬
‫,‪index write, for example), the index can be rebuilt from the log‬‬
‫‪including the changes. From I-gloss SUSE‬رٛؿظ يک كغکذ آدلبٔي‬
‫رٌٛيض ٚ رٛػيغ كض ٚ صع اعٚپب ثـيبع ػِّٛي ٚ ِلٙٛع اؿذ.‬
‫ايٓ رٛػيغ يکي اػ ؿغيغاٌغكضرغيٓ رٛػيؼٙب صع شببَ صٔيبؿذ‬
‫کٗ ثٗ ثيلرت ػثبهنبي صٔيب رجضيً كضٖ اؿذ . سبون ِٕذوغ ثٗ‬
    ‫فغص ‪ SUSE‬صع ٌيٕٛکؾ ٚ علچٕني ايٓ ِٛعص وٗ ريُ رٛؿؼٗ‬‫ػِّٛي آْ ٚلذ سٛص عا هغف ‪ Open software‬کغصٖ ثبػث كضٖ اؿذ‬
                     ‫رب ‪ SUSE‬ثٗ ػٕٛاْ يکي اػ‬

‫ذبرتيٓ ٚ کبٍِرتيٓ رٛػيؼٙبي ٌيٕٛکؾ ِغغح ثبكض ‪. SUSE‬علچٕني صع‬
‫‪AISA (Advanced‬‬   ‫پغٚژٖ٘بي ػّضح ٌيٕٛکؾ ِبٕٔض رٛؿؼٗ کغًٔ ،‬
‫‪USB‬‬      ‫)‪ ٚ XFree86 ، inux Sound Architecture‬پلزيجبٔي‬
‫ثغاي ٌيٕٛکؾ كغکذ کغصٖ ٚ ؿُٙ صاكزٗ اؿذ . ايٓ رٛػيغ اػ‬
‫‪installer‬اؿزفبصٖ ِيکٕض کٗ‬         ‫‪yast‬يب 2‪ yast‬ثٗ ػٕٛاْ‬
‫فغايٕض ٔوت ؿبصٖاي عا فغاُ٘ ِيکٕٕض. رٛػيغ ٌيٕٛکؾ دغفٗاي‬
                 ‫72‬
‫‪٘(professional) CD‬بي ػيبصي عا ُ٘ ثب سٛص صاعص کٗ ثـزٗ٘بي‬
 ‫ٔغَافؼاعي کّکي ػيبصي ِبٕٔض ‪، WordPerfect ، StarOffice‬‬
   ‫‪ ٚKOffice‬ثـيبعي ثـزٗ٘بي رببعي صيگغ عا كبًِ ِيكٛٔض .‬

‫ٔـشٗ كشوي ‪ٔ SUSE‬يؼ ٘غ چيؼي کٗ کبعثغاْ سبٔگي ٚ صفبرغ‬
‫کبعي کٛچک ٔيبػ سٛإ٘ض صاكذ عا صع سٛص صاعص ٚ پلزيجبٔي‬
 ‫ِيکٕض ‪. SUSE‬علچٕني عيف گـرتصٖاي اػ ؿغٚع ِبٕٔض ‪DataBase‬‬
‫‪Server‬ثب 2‪ Groupware Server ، DB‬عا ثب 5‪ٚ Lotus Domino R‬‬
‫‪Email Server II‬عا پلزيجبٔي ِيکٕض ‪. SUSE‬پلزيجبٔي ػبٌيي اػ‬
‫عغيك ِـزٕضاد ‪ online‬سٛص فغاُ٘ ِيکٕض. ايٓ ِـزٕضاد كبًِ‬
‫ؿبػگبع‬  ‫ٌيـذ ؿشذافؼاع٘بي‬  ‫ٚ‬  ‫پلزيجبٔي‬  ‫ِضاعک‬  ‫‪٘FAQ‬ب،‬
‫ِيكٛٔض، اگغچٗ ‪ SUSE‬ثٗ أضاػٖ ثغسي عليجبْ سٛص پلزيجبٔي‬
 ‫رٛػيغ‬   ‫ايٓ‬  ‫عمسي‬  ‫ؿبيذ‬   ‫ظليکٕض.‬  ‫اعائٗ‬  ‫عايگبْ‬
                  ‫‪http://www.suse.com‬اؿذ .‬


‫رٛػيؼٙبي صيگغي ٔيؼ ػالٖٚ ثغ رٛػيغ٘بي طوغ كضٖ صع ثبال‬
‫ٚجٛص صاعٔض کٗ اؿبِي ثغسي اػ آهنب ػجبعرٕض اػ : ‪، Elfstone‬‬
‫‪ٚ Turbo Linux ، PHAT Linux ، KRUD ، Hard hat ،Gentoo‬‬
                       ‫‪. Yellow Dog‬‬
‫علچٕني رٛػيؼٙبي ِيين، ِيکغٚ ٚ ٚيژٖاي ٔيؼ ٚجٛص صاعٔض کٗ‬
‫جٙذ اصلبَ ِمبهض سبم عغادي ٚ اغلبص كضٖأض ِبٕٔض رٛػيغ ‪LEM‬‬
               ‫82‬
         ‫کٗ ِيرٛأض عٚي فضبي ‪ 8MB‬پيبصٖؿبػي كٛص .‬        ‫سيستم فايل در لينوكس‬       ‫مزوري كلي بز‬

‫يک رٛهيف ؿبصٖ اػ ؿيـزُ يٛٔيکؾ کٗ ثغای ٌيٕٛکؾ ٔيؼ‬
‫ثٗ کبع ِی عٚص ػجبعد اؿذ اػ: "صعؿيـزُ يٛٔيکؾ علٗ چيؼ‬
‫فغايٕض سٛا٘ض ثٛص. "‬   ‫فبيً اؿذ ٚ اگغ فبيً ٔجبكض يک‬
‫رؼضاصی فبيً سبم ٚجٛص صاعص‬     ‫ػيغا‬  ‫اؿذ‬  ‫ػجبعد فٛق هذيخ‬
‫اِب ثغای ؿبصگی گفزٗ ِی كٛص‬     ‫کٗ رٕٙب فبيً زلـٛة ظلی كٛٔض‬
‫ؿيـزُ ٌيٕٛوؾ ٔيؼ صعؿذ‬           ‫اؿذ.‬  ‫کٗ علٗ چيؼ فبيً‬
‫علبٕٔض يٛٔيکؾ، ٘يچ رفبٚری ثيٓ فبيً ٚ صايغکزٛعی لبئً ظلی‬
‫كٛص، ػيغا صايغکزٛعی علبْ فبيً اؿذ کٗ كبًِ اؿبِی ؿبيغ‬
‫فبيً ٘بؿذ. ثغٔبِٗ ٘ب، سضِبد، ِنت ٘ب، ػکؾ ٘ب علگی فبيً‬
‫٘ـزٕض.صؿزگبٖ ٘بی ٚعٚصی ٚ سغٚجی ٚ ؿبيغصؿزگبٖ ٘بی صيگغ‬
‫ِيلٛٔض.‬  ‫صعٔظغگغفزٗ‬  ‫فبيً‬  ‫ؿيـزُ،‬    ‫ثٗ‬  ‫رٛجٗ‬  ‫ثب‬  ‫ٔيؼ‬
‫ثغای ِضيغيذ شببَ ايٓ فبيً ٘ب ثٗ كيٖٛ ای ِٕظُ،‬
‫رغجيخ ِی ص٘يُ کٗ ثٗ اهنب علبٕٔض صعسزی ِغرت ٔگبٖ کٕيُ.ثٗ‬
‫‪MS_DOS‬كبسٗ ٘بی‬  ‫ػٕٛاْ ِثبي علبٕٔض ؿبسزبع ٘بعص صيـک صع‬
‫ثؼعگرت كبسٗ ٘بی ثيلرتی صاعٔضٚ كبسٗ ٘بی أزٙبيی كبًِ ثغگ‬
‫٘بی صعسذ يب فبيً ٘بی ِؼٌّٛی ٘ـزٕض.اػ دبال اػ ايٓ روٛيغ‬
               ‫92‬
‫صعسزی اؿزفبصٖ سٛا٘يُ کغص، اِب صع ايٕضٖ سٛا٘يُ صيض کٗ‬
                         ‫ايٓ روٛيغ کبِال هذيخ‬

                                 ‫ظلی ثبكض.‬
                        ‫مزتب ساسی فايل ىا‬

‫رٕٙب‬  ‫٘ب‬    ‫فبيً‬  ‫اغٍت‬  ‫‪(Regular‬‬  ‫كٛصايٓ)‪files‬‬  ‫ِی‬   ‫گفزٗ‬
‫فبيٍٙبيي ٘ـزٕض کٗ آهنب كبًِ صاصٖ ٘بی ِؼٌّٛی ٘ـزٕض ِبٕٔض‬
‫فبيً ٘بی ِزٕی، فبيً ٘ب يب ثغٔبِٗ ٘بی اجغايی، ٚعٚصی يب‬
        ‫ٚ....‬      ‫٘ب‬      ‫ثغٔبِٗ‬        ‫سغٚجی‬
‫صع ؿيـزُ ٌيٕٛکؾ ثٗ عٛع ِؼّٛي فغى ِی كٛص کٗ ثب ٘غ چٗ کٗ‬
‫ِٛاجٗ ِی كٛيض فبيً اؿذ اِب ِٛاعص اؿزثٕبيی ٔيؼ ٚجٛص‬
‫صاعص: صايغکزٛعيٙب، فبيً ٘ب ٚ ٌيـذ ؿبيغ فبيً ٘ب، ظلبص‬
‫‪p‬‬  ‫‪،s socket‬‬   ‫ِفَٙٛ ، فبيً ػبصی ، پيٛٔض‪ ،L‬فبيً ٘بي سبم ‪،c‬‬
                                ‫‪.Named paipe‬‬
‫فايل ىای خاص: ِکبٔيؼِی کٗ ثغای ٚعٚصی ٚ سغٚجی ثٗ کبع ِی‬
‫عٚص.اکثغ فبيً ٘بی سبم صع ‪ /dev‬لغاع صاعٔض.صع ايٕضٖ صعايٓ‬
                      ‫ثبعٖ ثيلرت حبث سٛا٘يُ کغص.‬
                   ‫03‬
‫پيوندىا: ؿيـزّی اؿذ کٗ ؿجت ِی كٛص فبيً يب صايغکزٛعی صع‬
‫چٕضيٓ لـّذ اػ صعسذ فبيً ؿيـزُ لبثً ِلب٘ضٖ ثبكض.صع ايٓ‬
              ‫ثبعٖ جؼئيبد ثيلرت عا سٛا٘يُ گفذ.‬

‫دامنو: ‪) sockets‬يکی اػ أٛاع فبيً ٘بی سبم کٗ كجيٗ ‪٘ socket‬بی‬
‫‪(TCP/IP‬اؿذ ٚ ثٗ ٚؿيٍٗ کٕرتي صؿرتؿی ثٗ ؿيـزُ فبيً، إِيذ‬
         ‫فغايٕض ٘بی صاسٍی كجکٗ عا ربِيٓ ِی کٕض .‬

‫‪ :Named pipes‬کّبثيق ػٍّکغصی كجيٗ ‪٘ socket‬ب صاعص ٚ عا٘ی‬
‫ثغای اعرجبط فغايٕض ٘ب ثب يکضيگغ ثضْٚ اؿزفبصٖ اػ ِؼٕبی‬
                  ‫‪socket‬كجکٗ عا كکً ِی ص٘ض.‬

‫ثغای ايٕکٗ عليلٗ رلجٛع ٔجبكيُ ثغای يبفنت ٔٛع فبيً صع‬
‫يک ٌيـذ عٛالٔی جـزجٛ کٕيُ، ثيلرت ؿيـزُ ٘ب ثٗ صٔجبي ٔبَ‬
‫فبيً، پـٛٔضی عا كبًِ يکی اػ کبعکرت ٘بی “/=*|@” اضبفٗ ِی‬
‫ِی ثبكض . مشب ثٗ ػٕٛاْ يک‬  ‫فبيً‬  ‫ٔٛع‬  ‫کٕٕض کٗ ٔلبْ صٕ٘ضٖ‬
‫کبعثغ رٕٙب ثب فبيً ٘بی ؿبصٖ، فبيً ٘بی اجغايی،صايغکزٛعی‬
‫٘ب ٚ پيٛٔض٘ب ؿغ ٚ کبع سٛا٘يض صاكذ.فبيً ٘بی سبم ثغای‬
‫ايجبص ؿيـزُ ثٗ ٔٛع صخلٛاٖ اؿذ ٚ رٕٙب ِضيغاْ ؿيـزُ ٚ‬
       ‫ثغٔبِٗ ٔٛيـبْ ثب اهنب ؿغ ٚ کبع سٛإ٘ض صاكذ.‬
               ‫13‬
‫دبي لجً اػ ايٕکٗ ثٗ فبيً ٘ب ٚ صايغکزٛعی ٘بی ُِٙ‬
‫ٔگب٘ی ثيٕضاػيُ ثض ٔيـذ کّی ثيلرت صع ِٛعص پبعريلٓ ٘ب‬
                          ‫ثضأيُ.‬
                      ‫چزاپارتيشن؟‬
‫اغٍت ِغصَ صأق ِجّٙی عاجغ ثٗ پبعريلٓ ٘ب صاعٔض،‬
‫ػيغا شببِی ؿيـزُ ٘بی ػبًِ رٛأبيی ايجبص ٚ يب پبک کغصْ‬
                      ‫اهنب عا صاعٔض.‬

‫ثٗ ٔظغ ػجيت ِی عؿض کٗ ٌيٕٛکؾ دزی ػِبٔی کٗ اػ‬
‫ِغادً ٔوت اؿزبٔضاعص اؿزفبصٖ ِی کٕض، ٔيبػ ثٗ ثيق اػ يک‬
‫پبعريلٓ عٚی يک صيـک صاعص. ٚ ايٓ ٔيبػ ثٗ كغح ٚ رفويً‬
‫٘ضف صاكنت پبعريلٓ ٘بی سلزٍف صع ٚالغ صؿذ يبثی‬   ‫ثيلرت صاعص.‬
‫ثٗ إِيذ صاصٖ ای ثبالرغ صع ٕ٘گبَ ثغٚػ دبصثٗ اؿذ.ثب رمـيُ‬
‫کغصْ ٘بعص صيـک ثٗ چٕضيٓ پبعريلٓ صاصٖ ٘ب ِی رٛإٔض ثٗ‬
‫ثبكٕض.‬   ‫جضاگبٔٗ‬   ‫ٚ‬    ‫كضٖ‬  ‫گغٚ٘جٕضی‬     ‫هٛعد‬
              ‫23‬
‫ػِبٔی کٗ دبصثٗ ای صع پبعريلٕی عر ص٘ض، رٕٙب صاصٖ ٘بی علبْ‬
‫پبعريلٓ اؿيت ِی ثيٕٕض صع دبٌيکٗ ؿبيغ صاصٖ ٘ب صع صيگغ‬
                   ‫پبعريلٓ ٘ب اؿيجی ظلی ثيٕٕض.‬

‫ثٗ صاليً إِيزی ٚ لضعد ػًّ ؿيـزُ، اػ پبعريلٓ ٘ب‬
‫اؿزفبصٖ ِی كٛص،ٚ ثٕب ثغايٓ ٔفٛط صع خبلی اػ ؿيـزُ ثٗ ايٓ‬
‫ِؼٕی ٔيـذ کٗ کً کبِپيٛرغ صع سغغ اؿذ.ٚ ايٓ ِّٙرتيٓ صٌيً‬
‫اؿذ.‬     ‫ثٕضی‬     ‫پبعريلٓ‬      ‫اػ‬      ‫اؿزفبصٖ‬
‫ثٗ سبعغ صاكزٗ ثبكيض کٗ چٕيٓ ؿيـزُ فبيٍی رٕٙب إِيذ صاصٖ‬
  ‫لغغ‬  ‫يب‬   ‫ٚ‬  ‫اكکبي‬   ‫ثغٚػ‬   ‫ٕ٘گبَ‬   ‫صع‬   ‫عا‬  ‫٘ب‬
‫ٔبگٙبٔی اثؼاع٘بی دبفظٗ ربِيٓ ِی کٕض.ٚ صاصٖ ٘بی مشب عا صع‬
‫ِمبثً ؿبسزبع ٔبصعؿذ ٚ يب اكکبالد ِٕغمی صع ؿيـزُ فبيً‬
‫دفبظذ ظلی کٕض.صعايٓ ِٛالغ الػَ اؿذ کٗ اػ عاٖ دً ٘بی‪RAID‬‬
        ‫)‪ (Redundant Array Of Inexpensive Disks‬اؿزفبصٖ کٕيض.‬

                   ‫ابشارىاي مديزيت لينوكس‬

‫ٔيبػ ثٗ اثؼاع٘بي جضيض اصاعٖ ٚ ِضيغيذ ٌيٕٛوؾ ُ٘ رٛؿظ‬
‫كغوذ٘ب ٚ ُ٘ رٛؿظ اصلّٓ ٌيٕٛوؾ ِض ٔظغ لغاع گغفزٗ اؿذ. صع‬
‫ِيبْ كغوذ٘بيي وٗ ثٗ ايٓ ِـبٌٗ پغصاسزٗأض ثغجـزٗرغيٓ‬
‫آهنب ‪ Red Hat ٚ Novell‬اؿذ، صٚ فغاُ٘وٕٕضٖ ثؼعگ رٛػيغ٘بي‬
‫ٌيٕٛوؾ. ايٓ كغوذ٘ب اثؼاع٘بيي عا ػغضٗ ِيوٕٕض وٗ ثـيبعي‬
‫اػ وبع٘بي صؿيت، وٗ ديت ثغاي يه ِضيغ ثبربغثٗ ٌيٕٛوؾ/يٛٔيىؾ‬
 ‫ِيرٛإٔض ٚلذگري ٚ ِـزؼض سغب ثبكٕض، عا سٛصوبع ِيظلبيٕض .‬
                ‫33‬
‫وبع٘بيي اػ لجيً اهالح ٚ ثٗعٚػعؿبٔي رٛػيغ، رضاعن لبٌت‬
‫‪ ٚ ،bulk‬وٕرتي ٚاثـزگي. چيؼي وٗ ثغاي ِضيغ ثبربغثٗ ‪POSIX‬‬
‫ٚلذگري اؿذ ثغاي ِضيغ ٚيٕضٚػ وٗ ثب اثؼاع٘بيي علچْٛ ‪ٚ SMS‬‬
‫‪ HFNetChk‬سٛ گغفزٗ ِيرٛأض وبِال ثيگبٔٗ ثبكض. اػ اصلّٓ‬
‫ٌيٕٛوؾ، پغٚژٖ ‪ Webmin‬وٗ صاعاي رلٛػي كجيٗ ‪ BSD‬اؿذ يه‬
‫وٛچهرغ‬   ‫كجىٗ٘بي‬  ‫پيىغثٕضي‬  ‫ِضيغيذ‬   ‫ثغاي‬   ‫لضعشبٕض‬  ‫اثؼاع‬
‫يٛٔيىؾ/ٌيٕٛوؾ زلـٛة ِيگغصص (كىً 1 عا ثجيٕيض)، صع دبيل وٗ‬
‫اعائٗ‬  ‫عا‬  ‫ؿغٚع‬  ‫ِبٔيزٛعيٕگ‬  ‫ػبيل‬  ‫ثـيبع‬  ‫لبثٍيذ٘بي‬   ‫‪Cacti‬‬
‫ِيظلبيض (كىً 2 عا ثجيٕيض). ايٓ اثؼاع٘ب وٗ رٛؿظ اصلّٓ‬
‫پلزيجبٔي ِيكٛٔض خبق ِّٙي اػ ٔيبػ ثغاي لبثٍيذ اصاعٖ ذبرت‬
                      ‫ٌيٕٛوؾ عا پبؿز ِيصٕ٘ض.‬
‫علچٕبْ، صع زليظ٘بي ‪ِ IT‬زٛؿظ، ثؼعگ ٚ/يب رٛػيغكضٖ يه‬
‫فضبي سبيل صع لبثٍيذ٘ب ٚجٛص صاعص. ٕ٘گبِي وٗ ثغٔبِٗ٘بي‬
‫ٚ‬  ‫كضٔض،‬   ‫ثغعؿي‬  ‫ٚاثـزگي٘ب‬   ‫يبفزٕض،‬  ‫گـرتف‬  ‫ٌيٕٛوؾ‬  ‫ؿغٚع‬
‫اهالدبد هٛعد گغفذ، يه ٔيبػ ِضاَٚ ثغاي فغاُ٘ ؿبسنت يه عاٖ‬
‫ثوغي ثغاي پيبصٖؿبػي رغيرياد پيىغثٕضي صع ؿغٚيؾ٘بيي وٗ ثغ‬
‫عٚي ؿغٚع٘بي ٌيٕٛوؾ آهنب اجغا ِيگغصٔض، ٚجٛص صاعص. پيق اػ‬
‫ايٓ، فضبي ٌيٕٛوؾ فبلض اثؼاع٘بيي ثٛص وٗ اِىبْ ِضيغيذ‬
‫پيىغثٕضي ِزّغوؼ ِجزين ثغ ‪ GUI‬عا ثب چٕني ِلشوٗ٘بيي ثٗ‬
‫ػٕٛاْ رٛأبيي گغٖٚثٕضي ؿغٚع٘بي رٛػيغكضٖ ٚ ؿپؾ اػّبي‬
‫رغيرياد پيىغثٕضي ثٗ يه ؿغٚع، گغٚ٘ي اػ ؿغٚع٘ب، يب شببِي‬
‫ؿغٚع٘ب ثٗ هٛعد علؼِبْ فغاُ٘ ظلبيض. ايٓ فمضاْ صع جضٚي 1‬
                        ‫ظلبيق صاصٖ كضٖ اؿذ.‬
                  ‫43‬
‫يه ‪GUI‬‬   ‫صع دبي دبضغ، ثغاي ِثبي، اگغ يه ِضيغ صاعاي‬
‫ِغّئٓ ثغاي ‪ Sendmail‬ثبكض، ٘غرغيريپيىغثٕضي صع يه حلظٗ رٕٙب‬
‫ِيرٛأض ثٗ يه ؿغٚع اػّبي كٛص. اگغ الػَ ثبكض رغيري ثٗ‬
                         ‫چٕضيٓ ؿغٚع اػّبي‬


‫والؿرت٘ب،‬  ‫يب‬  ‫ٔبديٗاي/ػِّٛي‬  ‫پيىغثٕضي‬    ‫رغيرياد‬  ‫علچْٛ‬  ‫كٛص،‬
‫صليمب علبْ رغيري ثبيـيت ثٗ ٘غ يه اػ ؿغٚع٘ب اػّبي گغصص.‬
‫اگغ ِضيغ اػ يه ‪ GUI‬اؿزفبصٖ ٔىٕض ثٍىٗ ثٗ هٛعد صؿيت فبيً‬
‫‪ .conf‬عا ٚيغايق ظلبيض، ايٓ ُ٘ ثبيض ثغ عٚي شببِي ؿغٚع٘بيي‬
‫وٗ ثبيـيت رغيري ثغ عٚي آهنب اػّبي گغصص هٛعد ثپظيغص. ايٓ‬
‫عٚيىغص ٔٗ رٕٙب ٚلذگري اؿذ، ثٍىٗ اگغ يه سغب عر ص٘ض،‬
‫فغايٕض يبفنت ٚ اهالح آْ ِيرٛأض، اگغ ٔٗ ثيلرت، ثٗ علبْ‬
                         ‫ِيؼاْ ٚلذگري ثبكض.‬
‫اؿىغيپذ٘بي‬    ‫ٌيٕٛوؾ/يٛٔيىؾ‬    ‫ثبربغثٗي‬  ‫ِضيغاْ‬   ‫ثغسي‬
‫ؿفبعكي عا ثغاي رمٍيً ػِبْ ِٛعص ٔيبػ ثغاي اغلبص رغيرياد‬
‫صع چٕضيٓ ؿغٚع ِئٛيـٕض. صع دبيل وٗ ايٓ عٚيىغص ٔـجذ ثٗ‬
               ‫عٚيىغص٘بي لجٍي ذبرت اؿذ، يه ػيت آْ‬
‫ايٓ اؿذ وٗ ِگغ آٔىٗ اؿىغيپذ٘ب ثٗ كىً ٚؿيؼي صع ِيبْ‬
‫صپبعشببْ ‪ IT‬كغوذ لبثً صعن ٚ ثضيٙي ثبكٕض، اؿىغيپذ٘بي‬
‫‪IT‬‬  ‫وبعوٕبْ‬   ‫وبع‬  ‫صع‬  ‫رـٙيً‬   ‫اغلبص‬  ‫ثغاي‬   ‫كضٖ‬   ‫عغادي‬
          ‫اگغ/ٕ٘گبِيىٗ ِضيغي وٗ آهنب عا ٔٛكزٗ كغوذ‬
‫عا رغن وٕض، ثيّبع كٛص، يب ثغاي وٖٛپيّبيي ثٗ ِضد يه‬
‫٘فزٗ ثٗ ٘يّبٌيب ثغٚص ِيرٛإٔض رجضيً ثٗ يه ِلىً ػضيضٖ‬
                 ‫53‬
‫گغصٔض. ثؼالٖٚ، صعؿذ اؿذ وٗ اؿىغيپذ٘ب ِيرٛإٔض ثغاي ‪SA‬‬
‫٘بيي وٗ آهنب عا ِئٛيـٕض ٚ ِٛعص اؿزفبصٖ لغاع ِيصٕ٘ض‬
‫ثـيبع ِفيض ثبكٕض، اِب آهنب ػِّٛب لبثٍيذ٘بي ثبػعؿي، وٕرتي‬
‫يب ثياثغؿبػي عا وٗ اعليذ آهنب ثٗ كىً عٚػافؼٚٔي افؼايق‬
                ‫ِييبثض ثغاي ِضيغيذ ‪ IT‬فغاُ٘ ظليؿبػٔض.‬
‫يه ٔٛع جضيض اػ اثؼاع٘بيي وٗ ِب آهنب عا زبذ ػٕٛاْ‬
         ‫ِضيغيذ پيىغثٕضي عصٖ ؿبػِبٔي ِيكٕبؿيُ ِيرٛإٔض‬
‫ٔيبػ ِضيغاْ ٌيٕٛوؾ، يٛٔيىؾ، ٚ ِبيىغٚؿبفذ عا ثغاي يه‬
‫عٚف ؿبصٖ جٙذ اغلبص رغيرياد صع چٕضيٓ ؿغٚع ٌيٕٛوؾ ثغعغف‬
‫ظلبيٕض، صع دبيل وٗ لبثٍيذ٘بي ثبػعؿي، وٕرتي يب ثياثغؿبػي‬
‫عا ثغاي ِضيغيذ ‪ IT‬فغاُ٘ ِيظلبيٕض. ايٓ گٛٔٗ جب افزبصٖ اؿذ‬
‫ػجبعد "عصٖ ؿبػِبٔي" ثغاي عاٖدً٘بي ‪ IT‬علبٕٔض " ‪tough on‬‬            ‫وٗ‬
‫ربييض‬    ‫عا‬  ‫دغف‬  ‫ايٓ‬  ‫علٗ‬   ‫اؿذ‬   ‫ؿيبؿزّضاعاْ‬   ‫ثغاي‬  ‫‪"crime‬‬
‫ِيظلبيٕض، اِب ِؼٕبي ٚالؼي آْ چيـذ؟ ِٕظٛع ِب ايٓ اؿذ:‬
‫أؼغبفپظيغ ثغاي ٚفك يبفنت ثب ؿبػِبْ مشب (ٔٗ ثغػىؾ)؛ اميٓ‬
‫ثٗ گٛٔٗاي وٗ مشب ِيرٛأيض رغيرياد عا وٕرتي، ثبػعؿي ٚ‬
‫اغلبص‬  ‫اِىبْ‬    ‫ؿبسنت‬  ‫فغاُ٘‬   ‫ثغاي‬   ‫لضعشبٕض‬  ‫ٚ‬  ‫ظلبييض؛‬  ‫ثياثغ‬
                   ‫رغيرياد پيىغثٕضي ثغ عٚي يه ؿغٚع،‬
‫يه گغٖٚ اػ ؿغٚع٘ب، يب شببِي ؿغٚع٘ب ٚ پيبصٖؿبػي فٛعي يب‬
‫ايٓ‬   ‫اػ‬  ‫صؿزبٚعصي‬    ‫ػٕٛاْ‬   ‫ثٗ‬  ‫مشب.‬  ‫ثغاي‬  ‫رغيرياد‬  ‫ربسري‬  ‫ثب‬
                    ‫63‬
‫لبثٍيذ٘ب، اثؼاع٘بي ِضيغيذ پيىغثٕضي عصٖ ؿبػِبٔي ِؼايبي‬
                       ‫ػيغ عا صع پي صاعٔض:‬
               ‫وّه ثٗ وب٘ق سغب٘بي پيىغثٕضي‬      ‫*‬
‫وّه ثٗ اؿزبٔضاعص كضْ ؿغيغرغ ‪ IT‬ثغ عٚي ٌيٕٛوؾ ثغاي‬         ‫*‬
                        ‫ؿغٚيؾ٘بي ثيلرت‬
‫ؿجه وغصْ ثبع اجغاي رٕظيّي ثب اعائٗ ثبػعؿي ٚ وٕرتي‬         ‫*‬
                              ‫ِفوً‬
‫* اعائٗ أؼغبفپظيغي ثغاي ؿبػگبعي ثب ؿبػِبْ مشب ثب‬
                   ‫دضالً اسالي صع عٚٔض وبع‬
          ‫مديزيت سيستم ىاي لينوكسي با ‪SSH‬‬

                    ‫بزرسي سزويس دىنده ‪SSH‬‬

‫وغصٖ‬  ‫صلذ‬  ‫اگغ‬  ‫ٌيٕٛوؾ،‬  ‫ٔوت‬   ‫ٕ٘گبَ‬  ‫صع‬  ‫صعٌيٕٛوؾ‬
‫ثبكيض،ايٓ اِىبْ عاصاعيض وٗ ؿغٚيؾ صٕ٘ضٖ(‪)ssh secure shell‬‬
‫عافؼبي وٕيض. ‪ SSH‬ؿغٚيـي ثغاي ِضيغيذ ٚصؿرتؿي ثٗ وبِپيٛرغ‬
‫ٚ ‪ftp‬صيگغ اثؼاع٘بي‬    ‫يبكجىٗ اػ عاٖ صٚع اؿذ.‪telnet ٚ rsh‬‬
‫اِب‬  ‫صٚع٘ـزٕض‬  ‫عاٖ‬  ‫ؿيـزُ‬  ‫يه‬   ‫ِٚضيغيذ‬  ‫اعرجبط‬  ‫ثغلغاعي‬
‫ِىبٔيؼ٘بي إِييت صع آْ ٘باؿزفبصٖ ٔلضٖ اؿذ ٚ ثٗ عاديت ِي‬
‫رٛاْ ثب كٕٛص وغصْ اعرجبط ِيبْ صٚ وبِپيٛرغ صع ؿغخ كجىٗ‬
                 ‫73‬
‫وبعثغي‬  ‫ٚعِؼ‬    ‫اؿُ‬  ‫ِبٕٔض‬    ‫اعػمشٕضي‬   ‫ثـيبع‬  ‫اعالػبد‬  ‫ثٗ‬  ‫،‬
‫وبِپيٛرغي عاٖ صٚع صؿذ يبفذ.‪ SSH‬يه رًٛٔ اعرزبعي عِؼ كضٖ‬
‫ِيبْ صٚ وبِپيٛرغ ثٗ ٚجٛص ِي آٚعص ٚ صاصٖ ٘بي ثٗ هٛعد وض‬
‫كضٖ ِيبْ صٚ وبِپيٛرغ رجبصي ِي كٛٔضٚصع ٔزيجٗ ديت صع هٛعد‬
‫ثٗ صؿذ آٚعصْ اعالػبد رجبصي كضٖ ِيبْ ايٓ صٚ وبِپيٛرغ،‬
‫اِىبْ ذبغٖ ثغصاعي اػ آهنب ٚجٛص ٔضاعص. ‪ SSH‬يه ؿغٚيؾ إِييت‬
‫ثغاي ِمبثٍٗ ثبعيف گـرتصٖ اي اػ محال د ايٕرتٔيت اؿذ. ‪SSH‬‬
‫طارب يه پغٚرىً اؿذ ٚ اؿزبٔضاعص٘بي يه اعرجبط عِؼ كضٖ‬
‫ِي‬  ‫فغاُ٘‬    ‫عا‬   ‫صٚع‬    ‫عاٖ‬   ‫اػ‬  ‫ؿيـزُ‬   ‫يه‬   ‫اصاعٖ‬  ‫ثغاي‬
‫ثب‬  ‫وٗ‬   ‫اؿذ‬    ‫پغٚرىً‬      ‫ايٓ‬  ‫اػ‬   ‫ٔـشٗ‬   ‫وٕض.1‪SSH‬اٌٚني‬
‫اهالدبري2‪SSH‬رجضيً كضٖ اؿذ. 2‪ SSH‬اػاِىبٔبد ٚلبثٍيذ ٘بي‬
‫ثيلرتي ثٗ ٔـجذ ٔـشٗ لجٍي ثغسٛعصاع اؿذ ٚصؿزٛعاد ٚثغٔبِٗ‬
‫٘بي گـرتصٖ رغي صاعص.ٔـشٗ عايگبْ ٚآػاص ايٓ پغٚرىً، ثب‬
‫ِٕزلغِي‬  ‫‪openBSD‬‬     ‫ػبًِ‬  ‫ؿيـزُ‬    ‫گغٖٚ‬  ‫رٛؿظ‬  ‫‪open SSH‬‬  ‫ٔبَ‬
       ‫كٛص.‪ SSH‬يه اثؼاع وبِال سظ فغِبْ اؿذ وٗ فمظ صع‬
‫وٕـٛي ٘بي ِزين لبثً اؿزفبصٖ ِي ثبكضٚ ثغاي ثٗ وبعگريي‬
‫صعؿيـزُ ٘بي ‪ٚ ٚ mac‬يٕضٚػٔيؼ ثٗ وٕـٛي سظ فغِبْ ٔيبػ‬
‫پيىغثٕضي‬   ‫،‬  ‫أضاػي‬    ‫عاٖ‬    ‫اػ‬  ‫وبٍِي‬  ‫عإّ٘بي‬  ‫صاعص.اعائٗ‬
‫ٚاؿزفبصٖ اػ ؿغٚيؾ ‪ SSH‬ثٗ عٛع ِٛثغ ٚوبعا،وبعي سبعج اػ‬
‫ػٙضٖ يه ِمبٌٗ اؿذ ٚوزبثي ِفوً ٚجبِغ عا عٍت ِي وٕض.٘ض ف‬
‫ايٓ ٔٛكزبع كٕبسذ ايٓ ؿغٚيؾ إِييت صع وٕبع لبثٍيذ ٘بي آْ‬
                     ‫83‬
‫صعؿيـزُ ػبًِ ٌيٕٛوؾ ٚاعائٗ وٍيض٘بيي ثٗ سٛإٔضٖ ثغاي‬
                 ‫پيگغي ٚ ِغبٌؼٗ ٘ضفّٕض ِٛضٛع اؿذ.‬

                            ‫شزوع كار با‪SSH‬‬

‫‪ SSH‬يه ثغٔبِٗ ؿغٚيؾ صٕ٘ضٖ/ؿغٚيؾ گرئضٖ اؿذ.ثغ عٚي‬
‫وبِپيٛرغ عاٖ صٚعي وٗ ثبيض ثٗ آْ ِزوً كض،ثغٔبِٗ ؿغٚيؾ‬
‫صٕ٘ضٖ ‪ٔ sshd‬وت ِي كٛص ٚثغٔبِٗ ٘بي وبعثغصي ثغ عٚي ؿيـزُ‬
‫٘بي وبعثغاْ يب ِضيغ ؿيـزّي وٗ ِي سٛا٘ض اػ عاٖ صٚع‬
‫ِي‬   ‫كٛٔض.علچٕني‬  ‫ِي‬   ‫وٕض،اجغا‬    ‫ٔظغعااصاعٖ‬   ‫وبِپيٛرغِٛعص‬
‫رٛأبػ كبسٗ ‪ /etc/ssh‬ثٗ فبيً ٘بي پيىغثٕضي ثغٔبِٗ صؿرتؿي‬
‫‪sshd‬‬   ‫صٕ٘ضٖ‬    ‫ؿغٚيؾ‬    ‫پيىغثٕضي‬     ‫فبيً‬   ‫صاكذ.‪sshdconfig‬‬
‫فبيً‬  ‫٘غوبعثغكبًِ‬    ‫ؿيـزُ‬   ‫ثغعٚي‬   ‫‪$HIME/ssh‬‬  ‫اؿذ.صايغوزٛعي‬
‫سٛصوبعثغِي‬    ‫پيىغثٕضي‬   ‫٘بي‬   ‫ٚفبيً‬   ‫ِبٕٔضوٍيضػِّٛي‬    ‫٘بيي‬
‫ثبكض.صعثـيبعي اػرٛػيغ ٘بي ٌيٕٛوؾ ٘غصٚ ؿغٚيؾ ثٗ هٛعد‬
‫پيق فغى ٔوت ٚرٕظيُ ِيلٛٔض.‪ SSH‬اػ پغٚرىً ‪ SSL‬ثغاي رجبصي‬
‫اعالػبد عِؼ كضٖ ِيبْ ؿيـزُ ٘ب اؿزفبصٖ ِي وٕض. ثٕبثغايٓ‬
                               ‫ثغاي وبع ثب‬
‫‪ SSH‬ثٗ ٔوت ‪ٔ openSSL‬يبػ صاعيض.صع هٛعري وٗ ايٓ صٚ‬
‫ؿغٚيؾ ثغعٚي رٛػيغ ٌيٕٛوؾ ٔوت ٔجبكٕض، ِي رٛاْ ثب صعيبفذ‬
‫ايٓ‬  ‫ٚپيىغثٕضي‬   ‫ٔوت‬   ‫ثٗ‬  ‫٘ب،‬   ‫آْ‬  ‫افؼاعي‬   ‫ٔغَ‬  ‫٘بي‬  ‫ثـزٗ‬
                           ‫صٚؿغٚيؾ الضاَ ظلٛص.‬
                   ‫93‬
                           ‫پيكزبندي‬

‫اػ ثني فبيً ٘بي ٚصايغوزٛعي ٘بي ؿغٚيؾ‪ ، SSH‬مشب ثيلرت‬
             ‫ثب فبيً ٘بي ‪. ssh/configٚ sshdconfig‬‬

   ‫وبعسٛا٘يضصاكذ ٚثبيض گؼيٕٗ ٘بي آْ ٘ب عا رٕظيُ وٕيض.‬

‫‪ Sshdconfig‬فبيً پيىغثٕضي ؿغٚيؾ صٕ٘ضٖ ‪ sshd‬اؿذ وٗ رٕظيّبد‬
            ‫إِييت ٚ ؿيـزّي اػ مجٍٗ رؼيني مشبعٖ‬

‫ٚػجٛع‬  ‫عِؼ٘بي‬  ‫، مشبعٖ ٔـشٗ پغٚرىً‪ِ، SSL‬ضيغيذ‬    ‫پٛعد‪SSH‬‬
          ‫ٚوبعصع ثبالرغيٓ رلٛػ صؿرتؿي عا‬   ‫وبعثغاْ‬

‫صعاسزيبع مشب ِي گظاعص . ِّٙرتيٓ رٕظيّبد وبعثغاْ صع فبيً‬
       ‫‪ . ssh/config‬لغاعصاعصوٗ ٘غوبعثغ ِي رٛأض ثٗ‬

‫هٛعد ِـزميُ ثٗ آْ صؿرتؿي ٚؿغٚيؾ ‪ SSH‬ؿيـزُ سٛص عا ثٗ‬
‫عٛعصخلٛاٖ رٕظيُ وٕض. ِّٙرتيٓ پبعاِرت٘بي ايٓ فبيً ػجبعرٕض‬
                           ‫اػ:‬

      ‫‪ : Catchmod‬ثغاي غري فؼبي وغصْ ػٍّيبد پغؽ ٚجٛ‬

‫‪ : Compression‬اِىبْ اؿزفبصٖ اػ لبثٍيذ فلغصٖ ؿبػي فبيً‬
                               ‫٘ب‬

‫صع‬  ‫ٚيژٖ‬  ‫وبعاورت٘بي‬  ‫ثب‬  ‫ِغرجظ‬  ‫رٕظيّبد‬  ‫:‬  ‫‪Escapechar‬‬
                            ‫ؿغٚيؾ‪SSH‬‬         ‫‪: Forwardagent‬اِىبْ اؿزفبصٖ اػ ؿغٚيؾ‪agent‬‬

‫11‪: Forwardx‬اِىبْ ثغلغاعي يه ٔلـذ ثبزليظ ٘بي گغافيىي‬
                      ‫ثٗ هٛعد آِ‬
                ‫04‬
‫‪ : Hostname‬رٕظيُ كضْ ٔبَ دميمي ِبكيين وٗ ثٗ آْ‪ِ login‬ي‬
                                ‫كٛص‬

     ‫‪ : Identityfile‬رٕظيّبد ِغثٛط ثٗ فبيً ٘بي كٕبؿٗ‪RSA‬‬

‫عِؼػجٛعصعفغايٕض‬    ‫وغصْ‬  ‫فؼبي‬   ‫:‬  ‫‪passwordAuthentication‬‬
                           ‫ادغاػ ٘ٛيذ.‬     ‫سيستم فايل استاندارد گنو / لينوكس‬        ‫‪Ext2 fs‬‬

‫صع ٘ـزٗ‬   ‫پؾ اػ ثٗ وبع گغفزٗ كضْ ؿيـزُ فبيً ‪Ext fs‬‬
‫ٚ‬  ‫كض‬  ‫ظب٘غ‬  ‫آْ‬  ‫ٔبعؿبيي٘بي‬  ‫ٚ‬  ‫ٔٛالن‬  ‫ثغسي‬  ‫ٌيٕٛوؾ‬  ‫گٕٛ/‬
‫ثٕبثغايٓ ثٗ ؿيـزُ فبيً ‪ Second Extended fs‬اعرمبء صاصٖ كض.‬
‫پيقفغى ؿيـزُ فبيً ٌيٕٛوؾ صع وغًٔ ٚ‬       ‫لغيت يه ص٘ٗ‪Ext2 fs‬‬
                        ‫رٛػيغ٘بي رببعي ثٛص.‬

‫وٗ ثبػث ِزّبيؼ كضْ‬    ‫كبيض ثزٛاْ ِّٙرتيٓ كبسوٗ٘بي ‪Ext2 fs‬‬
‫آْ اػ شببِي ؿيـزُ فبيً٘بي لجً اػ سٛص كض عا ثٗهٛعد ػيغ‬
                            ‫ٌيـذ وغص:‬
‫‪ Ext2 fs ‬رٛأبيي وبع ٚ پلزيجبٔي ثب فبيً٘بيي ثب فغِيت غري‬
‫اػ‪ Ext‬عا ُ٘ صاعاؿذ. ثٗ عاديت ثب صاكنت يه‪ VFS‬فبيً٘بي‬
                 ‫14‬
‫ٚيٕضٚػ ٚ يٛٔيىؾ ٚ صيگغ ؿيـزُػبًِ٘بي رببعي علبٕٔض‪ٚ BSD‬‬
‫اؿزفبصٖ‬  ‫فغِذ‪ V‬عا كٕبسزٗ ٚ اػ ايٓ فغِذ٘ب صع وٕبع‪Ext‬‬
                                ‫ِيوٕض.‬
‫لبثٍيذ ٔبِگظاعي فبيً٘ب رب 552 وبعاورت عا ِيـغ‬        ‫‪Ext2 fs ‬‬
‫ِيوٕض ٚ ديت صع هٛعد رؼغيف ثٍٛن٘بي ثؼعگرغ ثبػ ُ٘ ايٓ‬
                     ‫أضاػٖ لبثً افؼايق اؿذ.‬
‫گيگب‬  ‫ثغاثغ2‬   ‫2‪Ext‬‬  ‫فيؼيىي‬     ‫دبفظٗ‬  ‫پيقفغى،‬   ‫‪ ‬ثٗهٛعد‬
‫ثبيذ اؿذ. ايٓ أضاػٖ اػ ؿيـزُ فبيً علغاٖ‪ VFS‬اِىبْ اغلبص‬
‫عا ِيـغ‬  ‫أضاػٖ4 گيگب ثبيذ‬        ‫ثؼعگ رب‬   ‫پبعريلٓ‬    ‫يه‬
         ‫پبعريلٓ‬   ‫ِيوٕض ٚ صيگغ ٔيبػي ثٗ رمـيُ يه‬

         ‫ثؼعگ ثٗ أضاػٖ٘بي وٛچهرغ ثٗ ٚجٛص ظليآيض.‬

‫ثب سبوين پٕجبٖ صعهض ثٍٛن٘بي دبفظٗ ثٗ دـبة‬          ‫‪Ext fs‬‬  ‫‪‬‬
‫اسزيبعِضيغؿيـزُ‬   ‫صع‬  ‫ثبٌمٖٛاي‬    ‫رٛأبيي٘بي‬  ‫(‪)Root‬‬  ‫عيلٗ‬
‫لغاعِيص٘ض.ثباؿزفبصٖ اػايٓ ثٍٛن٘باِىبْ پيگريي فغايٕض٘بي‬
                  ‫وبعثغاْ ثٗ آؿبٔي ِيـغِيكٛص.‬

‫اِىبْص٘ي ثٗ وبعثغ صع‪set‬‬       ‫اػ سوٛهيبد ٚيژٖ‪Ext2 fs‬‬
‫وغصْ سوٛهيبد يه فبيً صع ػِبْ ؿبسذ يب ثؼض اػ آْ اؿذ.‬
‫ديت يه وبعثغ ِيرٛأض ثغسي عفزبع٘بي ؿيـزُ فبيً عا ُ٘ ثٗ‬
‫رٕبؿت سٛص رغيري ص٘ض. ايٓ اػّبي رغيرياد ثٗٚؿيٍٗ اعايٗ‬
‫ثٗ‬  ‫اپٓؿٛعؽ‬  ‫جبِؼٗ‬  ‫عغف‬  ‫اػ‬  ‫وٗ‬  ‫ؿبصٖاي‬  ‫ثـيبع‬  ‫اثؼاع٘بي‬
         ‫وبعثغاْ ٘ضيٗ ِيكٛص، ثٗ آؿبٔي هٛعد ِيگريص.‬
                  ‫24‬
‫اجبػٖ رؼغيف أضاػٖ ثٍٛن٘بي فيؼيىي ؿيـزُ فبيً ثٗ‬
‫ِضيغ ؿيـزُ صيگغ ِؼيذ‪ Ext2 fs‬اؿذ. ِضيغ ؿيـزُ ِيرٛأض‬
‫ثغدـت ٔيبػ ثٍٛن٘ب عا ثٗ هٛعد صؿيت ؿبيؼثٕضي وٕض. ايٓ‬
‫ثب‬   ‫ِٛاجٗ‬   ‫صع‬   ‫ؿيـزُ‬   ‫ثيلرت‬    ‫چٗ‬  ‫٘غ‬  ‫وبعايي‬   ‫ِٛجت‬   ‫اِغ‬
                      ‫فغايٕض٘بي ثٍٛوٗ كضٖ ِيكٛص.‬

‫اؿزفبصٖ اػ‪٘ Link‬ب صع‪ Ext2 fs‬ثٗ عاديت اِىبْپظيغ اؿذ ٚ‬
‫ثب يه صؿزٛع <>‪ Ln‬صع پٛؿزٗ فغِبْ ِيرٛأيض ثغاي فبيً٘ب‬
                  ‫ٚ صايغوزٛعي٘ب، يه‪ Link‬صعؿذ وٕيض.‬

‫صع ؿيـزُ فبيً ‪٘ State،Ext2 fs‬بي ؿيـزُ فبيً لبثً ثجذ ٚ‬
‫فبيً‬  ‫ؿيـزُ‬    ‫ثٍٛن‬  ‫صع٘غ‬    ‫فيٍض‪Super Block‬‬      ‫اؿذ.‬  ‫ٔگٙضاعي‬
‫ٚظيفٗاي ثغاي ٔگٙضاعي ايٓ اعالػبد صاعصوٗ لبثً ثبػسٛأي‬
                                       ‫٘ـزٕض.‬
‫ٚ ِؼيذ آسغ‪ Ext2 fs‬صع صؿرتؽ ٚ علگبٔي ثٛصْ رٛاثغ وزبخببٔٗاي‬
‫ؿيـزُ فبيً اؿذ وٗ ايٓ اِىبْ عا ِيص٘ض، ٘غ وبعثغي ثب‬
‫ثٗوبعگريي ايٓ رٛاثغ رٛأبيي ٘غگٛٔٗ رغيري، اهالح ٚ ثٗٚجٛص‬
‫سبعغ‬  ‫علني‬  ‫ثٗ‬  ‫آٚعص.‬   ‫ثٗصؿذ‬   ‫2‪Ext‬‬   ‫صع‬  ‫عا‬  ‫ؿبسذ‬   ‫ٚ‬  ‫آٚعصْ‬
‫اثؼاع٘بي ثـيبعي ثغاي وبع ثب‪ِٛ Ext2 fs‬جٛص ٚ لبثً صبيٗ‬
‫اثؼاع‬   ‫رب‬    ‫فبيً‬  ‫ؿيـزُ‬    ‫پيىغثٕضي‬     ‫اثؼاع‬   ‫اػ‬    ‫٘ـزٕض.‬
‫اكىبيػصايي آْ. ِّٙرتيٓ ايٓ اثؼاع٘ب ػجبعرٕض اػ : ‪Debugfs‬‬
                  ‫.‬   ‫، ‪Mk2 fs،e2fsck ،tune fs ،dump2 fs‬‬
                      ‫34‬
      ‫‪ Ext3 fs‬نسل جديد سيستم فايل گنو / لينوكس‬

‫صع وغٍٔي وٗ اػ‪ Ext2 fs‬اؿزفبصٖ ِيوٕض اگغ ػٍّيبد ‪shut‬‬
‫ثغق‬  ‫لغغ‬  ‫ِثبي‬  ‫ػٕٛاْ‬    ‫ثٗ‬  ‫ٔلٛص،‬    ‫اصلبَ‬  ‫صعؿيت‬  ‫ثٗ‬  ‫‪down‬‬
‫٘ـزيُ:‬  ‫ػّضٖ‬  ‫ِلىً‬  ‫صٚ‬    ‫ثغٚػ‬    ‫كب٘ض‬  ‫ؿيـزُ،‬   ‫يب‪ Crash‬وغصْ‬
‫اِىبْ سغاثي ٚ اػ ثني عفنت صاصٖ٘ب ٚ صَٚ ايٓوٗ ؿيـزُ ثغاي‬
‫ثٛد رلضص ٔيبػِٕض ثٗ اؿزفبصٖ اػ اثؼاع اؿىٓ صاصٖ٘ب ثغاي‬
‫كٕبؿبيي ٚ رلشين صاصٖ جٙذ ؿبػگبعي آْ٘ب ثب ؿيـزُ فبيً‬
‫اؿذ. گب٘ي صع ايٓ ِٛاعص ِضد ػِبْ ػيبصي ثبيض هرب وٕيض رب‬
‫رٛؿظ ؿيـزُ سٛأضٖ كٛٔض وٗ ايٓ‬           ‫چٕض گيگبثبيذ اعالػبد‬
              ‫.‬  ‫ثـيبع ٔبِغٍٛة اؿذ‪three Extended fs‬‬

‫ٔـً جضيض ‪ EXT2 fs‬كىً عا ثغعغف وغصٖ اؿذ‪ . Ext3 fs‬ثب ذبغٖگريي‬
‫اػ رىٌٕٛٛژي <>‪ journaling‬يب <ؿيـزُ ثجذ ٚلبيغ فبيً٘ب>،‬
‫إِيذ صاصٖ٘ب ٚ ؿبػگبعي ٚ أـجبَ اعالػبد عا صع ٕ٘گبَ‬
              ‫ٚلٛع سغب٘بي ؿشذافؼاعي رظّني ِيوٕض.‬

‫ؿيـزُ‬  ‫ثٕيبْگظاعاْ‬  ‫(اػ‬     ‫‪Tweedie‬‬   ‫آلبي‬  ‫رٛؿظ‬  ‫‪Ext3 fs‬‬
‫فبيً‪ ) Ext fs‬رٛؿؼٗ يبفزٗ ٚ اػ ٘ـزٗ 2.4.51 ثٗ ثؼض لبثً‬
                               ‫اؿزفبصٖ اؿذ.‬
                   ‫44‬
‫اػ عٚكي صع طسريٖ ٚ ٔگٙضاعي صاصٖ٘ب ثغ عٚي‬           ‫‪Jour naling‬‬
‫صيـه اؿزفبصٖ ِيوٕض وٗ صيگغ ٔيبػي ثٗ ؿبػِبْص٘ي اعالػبد‬
‫ثٍٛن٘بي ؿيـزُ فبيً ٚ رٕظيُ وغصْ آصعؽ٘بي ِٕغمي ٔيـذ ٚ‬
                       ‫٘يچ ػِبٔي صع فغايٕض‬
‫ثٛد ثغاي كٕبسذ صاصٖ٘ب ٚ أـجبَ آْ٘ب ثب ؿيـزُ فبيً هغف‬
‫ظليكٛص. صع ضّٓ إِيذ صاصٖ٘ب ُ٘ رأِني ِيكٛص. صع ػِبْ‬
‫ٚلٛع يه سغبي ؿشذافؼاعي، ژٚعٔبٌيٕگ اػ اعالػبد صاصٖ٘ب‬
‫پلزيجبٔي ِيوٕض ٚ ثبػث ِيكٛص ٘يچگٛٔٗ اعالػبد جضيضي ثغ‬
                      ‫عٚي صاصٖ٘ب ٔٛكزٗ ٔلٛص.‬

‫ؿغػذ ٚ ذبغٖ رٛاْ ػٍّيبري‪ Ext3 fs‬ثٗ ِغارت ثيلرت اػ‪Ext2 fs‬‬
‫اؿزفبصٖ‬  ‫ؿغػذ‬  ‫ثغصْ‬  ‫ثبال‬  ‫ثغاي‬  ‫عٚف‬    ‫ؿٗ‬  ‫اػ‬  ‫اؿذ‪. Ext3 fs‬‬
‫ِيوٕض. صع عٚف‪ ، Data = write back‬پؾ اػ‪ Crash‬وغصْ ؿيـزُ،‬
‫صاصٖ٘بي لضميي اؿزفبصٖ ِيكٛص. صع ايٓ عٚف اعّيٕبْ هذذ‬
‫= ‪Data‬‬  ‫صاصٖ٘ب پبيني ِيآيض ٚيل ؿغػذ ثبال ِيعٚص. صع عٚف‬
‫ثٗ‬  ‫اعالػبد‬  ‫كضْ‬  ‫اضبفٗ‬   ‫گٛٔٗ‬  ‫٘غ‬  ‫اػ‬  ‫(پيقفغى)‬      ‫‪ordered‬‬
‫صاصٖ٘بي ثٍٛن٘بي ؿيـزُ فبيً‪٘ Inode‬ب جٍٛگريي ِيكٛص. ايٓ‬
 ‫ِض ذبرتيٓ وبعايي عا صاعص. صع ؿِٛني عٚف‪، Data= jour nal‬‬
‫اعالػبد‬  ‫ٔگٙضاعي‬  ‫ثغاي‬   ‫ثؼعگ‪jour nal‬‬    ‫فبيً‬   ‫يه‬  ‫اػ‬  ‫ؿيـزُ‬
‫ؿيـزّي ضغٚعي ثغاي طسريٖ ٚ ثبػيبثي صاصٖ٘بي صيـه اؿزفبصٖ‬
 ‫ِيوٕض. ِيكٛص گفذ وٗ فبيً ‪ jour nal‬صع ٚالغ فبيً‪Backup‬‬
                 ‫54‬
‫اؿذ.‬                                 ‫ؿيـزُ‬
‫‪ Ext3 fs‬ثب‪ Ext2 fs‬ؿبػگبعي وبًِ صاعص ٚ رجضيً ٚ اعرمبء ثٗ‬
‫هٛعد‬  ‫ؿيـزُ‬    ‫صع‪shell‬‬  ‫فغِبْٔٛيـي‬    ‫سظ‬  ‫چٕض‬  ‫ثب‬   ‫ٚ‬  ‫آؿبٔي‬
‫ِيپظيغص. ٚ ايٓ وبع ثضْٚ ٘يچگٛٔٗ ٔيبػ ثٗ فغِذ وغصْ يب‬
                ‫پبعريلٓثٕضي يب اسزالي صع ثٍٛن٘بي‬

‫صاصٖ٘بي ؿيـزُ فبيً هٛعد ِيپظيغص. يؼين مشب فمظ فبيً ‪jour‬‬
          ‫اضبفٗ ِيوٕيض.‬     ‫‪ nal‬عا ثٗ ؿيـزُ فبيً‪Ext2 fs‬‬‫ثغ‬  ‫ػالٖٚ‬  ‫فبيً‬  ‫ؿيـزُ‬   ‫صع‬  ‫رىٌٕٛٛژي‪journaling‬‬    ‫ثٗوبعگريي‬
‫ِؼايبي گفزٗ كضٖ، ثبػث اغلبص يه ربعخيچٗ اػ ٘غ فبيً صع‬
‫آؿبٔي‬  ‫ثٗ‬  ‫فبيً‬   ‫٘غ‬   ‫ٚلبيغ‬  ‫پيگريي‬  ‫ػٍّيبد‬   ‫ٚ‬  ‫كضٖ‬  ‫ؿيـزُ‬
‫صيگغ‬  ‫صع‬  ‫ژٚعٔبٌيٕگ‬    ‫ايٓ‬   ‫اػ‬  ‫گظكزٗ‬   ‫ِيكٛص.‬   ‫اِىبْپظيغ‬
                 ‫اِىبٔبد ٘ـزٗ ُ٘ اؿزفبصٖ ِيوٕض.‬

‫علٗ ايٓ ٚيژگي٘ب ثبػث كضٖأض وٗ ثـيبعي اػ كغوذ٘بي‬
‫3‪ Ext‬عا ثٗ ػٕٛاْ پيقفغى رٛػيغ گٕٛ/‬          ‫رببعي ؿيـزُ فبيً‬
‫ٌيٕٛوؾ سٛص أزشبة وٕٕض‪ . Red Hat‬اػ ٔـشٗ 2/7،‪ Ext3 fs‬عا‬
                   ‫صع ٔـشٗ ٌيٕٛوؾ سٛص ثٗوبعثغص.‬

                              ‫انعطافپذيزي‬
‫اثؼاع٘بي ِضيغيذ پيىغثٕضي عصٖ ؿبػِبٔي ثٗ أضاػٖ وبيف‬
‫أؼغبفپظيغ ٘ـزٕض رب ِضي٘بي ؿبػِبٔي ِزٕٛع ِٛعص اؿزفبصٖ‬
                   ‫64‬
‫رٛؿظ صپبعشببْ٘بي سلزٍف ‪ IT‬عا ثب يىضيگغ ٚفك صٕ٘ض. ثـيبعي‬
‫اػ صپبعشببْ٘بي ‪ IT‬ثغ اؿبؽ ؿغٚيؾ ؿبػِبٔض٘ي ِيكٛٔض، ثب‬
‫پبيگبٖ‬   ‫ِضيغاْ‬   ‫ٚة،‬  ‫ِضيغاْ‬    ‫ِزّغوؼ،‬   ‫رببعي‬  ‫امييً‬  ‫ِضيغاْ‬
‫ؿبػِبٔض٘ي‬      ‫ٔبديٗاي‬  ‫هٛعد‬  ‫ثٗ‬    ‫ؿبيغيٓ‬   ‫غريٖ.‬   ‫ٚ‬   ‫صاصٖ٘ب،‬
‫كضٖأض، ثب ِضيغأي وٗ ِـٛٚي شببِي ؿغٚيؾ٘بي اجغا كضٖ ثغ‬
‫عٚي ٔبديٗكبْ ٘ـزٕض. ثميٗ رغوييب اػ ايٓ صٚ ِضي ِيثبكٕض.‬
‫وبع اثؼاع٘بي ِضيغيذ پيىغثٕضي عصٖ ؿبػِبٔي ايٓ ٔيـذ وٗ‬
‫ثٗ ‪ IT‬ثگٛيض چگٛٔٗ وبع سٛص عا ثب اجغاي يه ِضي وبعي جضيض‬
      ‫پيق ثربص. ثٍىٗ ِبٕٔض ٘غ اثؼاع سٛثي، وبع يه اثؼاع‬
‫ذبرت‬  ‫اصلبَ‬  ‫ثغاي‬   ‫‪IT‬‬  ‫وبعوٕبْ‬    ‫ثٗ‬  ‫وّه‬  ‫پيىغثٕضي‬     ‫ِضيغيذ‬
‫وبع٘بيلبْ اؿذ. ثٕبثغايٓ، ِضيغاْ ثبيـيت لبصع ثٗ ؿفبعكي‬
‫آهنب‬  ‫صع‬   ‫وٗ‬  ‫ِٕذوغثفغصي‬  ‫زليظ٘بي‬     ‫ثغاي‬  ‫اثؼاع٘ب‬    ‫ايٓ‬  ‫ظلٛصْ‬
             ‫پيبصٖؿبػي كضٖأض ثبكٕض. ثغاي ِثبي، اگغ‬
‫يه ػيغرلّٛػٗ اػ ؿغٚع٘بي يه ثبٔه ثغاي كؼجبد سبوين صاصٖ‬
‫كضٖ ثبكض ٚ رٛؿظ آهنب ِضيغيذ گغصٔض، اثؼاع ِٛعص ٔظغ ِب‬
‫ثبيـيت ثٗ ‪ IT‬صع وبع ِضيغيذ ؿغٚع٘ب ثٗ كيٖٛ طوغ كضٖ يبعي‬
                                      ‫عؿبٔض.‬
‫خبلي اػ ٔيبػ أؼغبفپظيغي ٔيؼ رٛؿظ ثـظپظيغي ثغآٚعصٖ‬
‫ِيگغصص. ايٓ ٚضؼيذ ٔٛػي عا صع ٔظغ ثگرييض: ِضيغ ‪ IT‬يه‬
‫صألگبٖ صع آغبػ ٘غ رغَ سٛا٘بْ ثىبعگريي رؼضاص ثيلرتي اػ‬
‫وبعِٕضاْ سٛص جٙذ افؼٚصْ ٔبَ صألجٛيبْ جضيض ثٗ كجىٗ‬
                    ‫74‬
‫پيچيضگي ‪LDAP‬‬  ‫ظلٛصْ‬  ‫اؿذ. ِزبؿفبٔٗ ، اٚ عا٘ي ثغاي ؿبصٖ‬
                       ‫‪، DHCP‬‬  ‫، امييً،‬
‫‪ٔ Apache ٚ ،Samba‬ضاعص رب ثزٛأض ِضيغاْ وُ ربغثٗرغ سٛص عا‬
‫لبصع ثٗ علىبعي صع ايٓ افؼايق دجُ وبعي صٚ ثبع صع ؿبي‬
‫ثّٕبيض. يه عاٖدً ِضيغيذ پيىغثٕضي ثـظپظيغ ثب ‪٘ API‬بي‬
‫ثبػ ثٗ اٚ اِىبْ ٔٛكنت يه عاثظ ؿفبعكي عا وٗ پيچيضگي٘بي‬
‫ِغثٛط ثٗ وبع عا پٕٙبْ ظلبيض ِيص٘ض. ثب ٚجٛص ايٓ عاثظ،‬
‫رؼضاص ثيلرتي اػ وبعوٕبْ ‪ IT‬اٚ ِيرٛإٔض صع ايٓ افؼايق دجُ‬
‫وبعي صٚ ثبع صع ؿبي علىبعي ظلبيٕض، ٚ صع ٔزيجٗ اٚ ِيرٛأض‬
‫ِٙبعد ٚ ػمالٔيذ ِضيغاْ ؿيـزُ اعكض سٛص عا ثغاي فؼبٌيذ٘بي‬
                   ‫اؿرتارژيهرغ ٔگٗ صاعص.‬
                       ‫منابع ومآخذ:‬


 ‫‪1. linux&ELECTRONIC.htm‬‬
 ‫‪2. www.Technotux.com‬‬
 ‫‪3.www.tldp.org/Howto/filesystemhowto.html‬‬
               ‫84‬
4.http://web.mit.edu/tytso/www/linux/ext2intro/html
5.http://web.mit.edu/tytso/www/linux:ext2.html
6. www.linuxtoday/redhatext3information.html
7.www.farsilinux.org
8.www.google.com
9.www.yahoo.com
               49

								
To top