3. Aktivnosti - dinaricum.si by qingyunliuliu

VIEWS: 24 PAGES: 24

									Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                             Zahtevek
                          Zahtevek za plačilo
                     Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov Dinaricum
    Prejemnik:
                     (Društvo Dinaricum)
    Naslov prejemnika:        Jurjevica 2A, Ribnica

    Davčna številka:            SI23215283             Matična številka:  1140132

    Transakcijski račun:       02321 0254987736
    Naziv banke:           Nova LB d.d.


                     2. javni razpis za zbiranje projektnih predlogov, ki bodo sofinancirani iz
    Javni razpis:
                     Sosedskega programa Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006


    Številka pogodbe:        C1536-07G400023

    Akronim projekta:        DinaRis

    Št. zadeve v SPIS:        4012-75/2006

    Številka poročila:        Zaključno poročilo
    Obdobje poročila:         16/ 3/ 2008   -    11/ 4/ 2008    V skladu s pogodbo o sofinanciranju in v skladu s predloženim vmesnim / zaključnim poročilom


    izstavljamo zahtevek za plačilo v višini                   12,301.64 EUR
            Kraj in datum:         15/10/2011

        Odgovorna oseba: dr. Ivan Kos    Podpis odgovorne osebe:                    Ţig končnega upravičenca:
                                 1/24                         10/15/2011
Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                                        Kontrole
                       Popolnost in pravilnost poročila
   Popolnost poročila in prilog

      DA / NE

              Zahtevek

              Kontrole

              1. Naslovnica

              2. Izjava

              3. Aktivnosti

              4. Izdatki

              5. Financiranje

              6. Seznam dokazil

              7. Odstopanja

              8. Informiranje in obveščanje

              9. Skupni povzetek

              10. Informacija o oddaji javnih naročil male vrednosti


   Pravilnost poročila

              1. Bela polja so izpolnjena v skladu z vsebino in stopnjo izvajanja projekta.              2. Vsebina tekstovnih belih polj je v natisnjenem poročilu v celoti vidna (tekst ne sega preko robov).              3. Zelena polja so na natisnjenem poročilu ustrezno podpisana/izpolnjena in ţigosana.                       a) Izjava

                       b) Prošnja za spremembo načrta izvajanja projekta

                       c) Zahtevek končnega upravičenca

                       d) Časovnice so podpisane in ţigosane s strani odgovorne osebe              4. Tabeli dokazil so priloţena vsa dokazila (računi, potni nalogi...) v vrstnem redu identičnem kot v tabeli.              5. Papirna in elektronska verzija poročila sta identični.
                                     2/24                               10/15/2011
Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                                  1. Naslovnica
                             Sosedski program
             Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004 - 2006

                        Vmesno / Zaključno poročilo

                      Ne odstranjujte excelove zaščite!
              Funkcijo kopiraj-prilepi uporabljajte le v primeru kopiranja teksta.
              Funkcije NE UPORABLJAJTE za kopiranje celotnih excelovih celic!
        V nasprotnem tvegate, da boste dokument poškodovali in tako bo Poročilo NEUSTREZNO!                           LEGENDA

                                Izpolni končni upravičenec preden natisne
                                Navodila končnim upravičencem
                                Ta polja se izpolnjujejo avtomatsko in so povezana s formulami
                                Naslovi
                                Kontrolne celice, ki sporočajo pravilnost vnosa
                                Končni upravičenec podpiše in ţigosa natisnjen obrazec
                                Polja namenjena vnosu s strani SVLR
  1. Podatki o projektu
    Akronim projekta:   DinaRis
Obdobje upravičenosti od:   1/9/2006                             Do:  11/4/2008
   Št. zadeve v SPIS:    4012-75/2006                   Št. pogodbe o sofin.  C1536-07G400023
        Prioriteta:  2. Trajnostni razvoj                      Ukrep:  2.2 Varstvo narave
    Številka poročila:  Zaključno poročilo                    Št. ISARR:  PPS3A06.1.2.2.03.002
  Obdobje poročila od:   16/3/2008                             Do:  11/4/2008

  1.1 Podatki o končnem upravičencu

          Naziv: Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov Dinaricum (Društvo Dinaricum)
         Naslov: Jurjevica 2A, Ribnica
     Davčna številka: SI23215283                      Matična številka: 1140132

   Transakcijski račun: 02321 0254987736
      Naziv banke: Nova LB d.d.
      Naslov banke: Trg republike 2, Ljubljana

  1.2 Podatki o odgovorni osebi pooblaščeni za podpis poročila in zahtevka za plačilo
  Odgovorna oseba mora biti pravni zastopnik končnega upravičenca.

      Ime in priimek:  dr. Ivan Kos
         Telefon:  01/ 4233 388
         Telefaks:  01/ 2573 390
         E-pošta:  ivan.kos@bf.uni-lj.si
Izvod 1 / Izvod 2  (obkroţi)                      3/24                            10/15/2011
Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                                   2. Izjava
     2. Izjava končnega upravičenca
     Izpolnite, natisnite, podpišite in žigosajte naslednjo izjavo


     S podpisom izjave potrjujemo, da podatki in dokumenti v tem poročilu ter vseh (3) njegovih prilogah
     dajejo natančen opis izvajanja in trenutnega stanja projekta.
     Nadalje izjavljamo, da:

        -  so bile vse aktivnosti izvedene v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju,
        -  za stroške, ki so predmet sofinanciranja, nismo prejeli drugih sredstev iz bodisi evropskih
          bodisi nacionalnih javnih virov,
        -  so vsi stroški, ki izhajajo iz priloženih dokumentov dejansko nastali in bili plačani s strani
          končnega upravičenca in njegovih partnerjev,
        -  so neupravičeni izdatki dejansko nastali in bili plačani v višini, ki je navedena v poročilu;
          dokumentacija je na voljo za kontrolo na kraju samem,
        -  bomo projektnim partnerjem v roku do 8 dni od prejema plačila po tem zahtevku nakazali
          zneske, ki jim pripadajo.
        -  so poslovni dogodki, ki jih izkazujejo priloženi dokumenti, ločeno evidentirani v računovodstvu
          končnega upravičenca in njegovih partnerjev v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi,
          pod naslednjo številko (stroškovnega mesta / NRP / projekta,
            itd.)
        -  so dokumenti, katerih kopije so priložene poročilu na voljo v originalu pri končnemu
          upravičencu in njegovih partnerjih,
        -  so bili popusti, rabati ipd. odšteti od zahtevanega zneska za plačilo,
        -  so bile upoštevane zahteve za informiranje in obveščanje javnosti o projektu,
        -  so bile oddaja gradbenih del, nabava blaga in naročanje storitev izvedene skladno z zakonodajo
          na področju javnih naročil in
        -  so izdatki v skladu z veljavnimi predpisi EU in nacionalnimi predpisi na področju državnih
          pomoči, varstva okolja in enakosti med moškimi in ženskami.
     Zavedamo se, da je predložitev neresničnih podatkov v Poročilu in posledično na Zahtevku za plačilo
     kazensko dejanje po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije in bo v skladu s tem tudi preganjano!       Organizacija-končni upravičenec:   Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov Dinaricum
       Ime in priimek odgovorne osebe:   dr. Ivan Kos
          Funkcija odgovorne osebe:   predsednik društva
                Kraj in datum:   Ribnica, 9. maj 2008


     Podpis odgovorne osebe:                     Ţig končnega upravičenca:
                                 4/24                              10/15/2011
Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                                         2. Izjava
     2.1 Podatki o vodji projekta

        Ime in priimek:   Aleksandra Majić Skrbinšek
         Organizacija:   Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
            Naslov:   Večna pot 111, 1000 Ljubljana
           Telefon:   040/974 736, 01/42 333 88 (int. 354)
           Telefaks:   01/257 33 90
           E-pošta:   almajic@gmail.com


     2.2 Partnerstvo
     V primeru, da je končni upravičenec ali partner delni davčni zavezanec, navedite tudi odbitno stopnjo vstopnega
     DDV, ki jo uporablja delni zavezanec.

                                                    ločena rač.             Stopnja v
                          Uradni naziv organizacije                       DDV status
                                                     Evidenca               %
       Končni upravičenec:               Društvo Dinaricum            projekt DinaRis   ni zavezanec     0
                                                     100 (int.)
          Partner 1:        Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
                                                    38032200240
                                                             delni zavezanec   10

                                                    A5A Interreg
          Partner 2:             Zavod za gozdove Slovenije
                                                    IIIA DinaRis
                                                             delni zavezanec    6

                                                     414100 -
          Partner 3:                Zavod Symbiosis             DinaRis stroški   zavezanec     100
                                                     kilometrin
          Partner 4:       Zavod Republike Slovenije za varstvo narave          DinaRis      zavezanec     100
          Partner 5:              Lovska zveza Slovenije            (še ni določena)   zavezanec     48
          Partner 6:
          Partner 7:
          Partner 8:
          Partner 9:
          Partner 10:

     2.3 Vsebinska struktura projekta

     V tabelo vpišite naslove delovnih sklopov (faz)

     Pripravljalni izdatki:  PI-Pripravljalni izdatki
       Splošni izdatki:   SI-Splošni izdatki
       Delovni sklop 1:   DS1-Upravljanje projekta
       Delovni sklop 2:   DS2-Orodja za informiranje in obveščanje
       Delovni sklop 3:   DS3-Skupno upravljanje s populacijo risa
       Delovni sklop 4:   DS4-Mnenje javnosti
       Delovni sklop 5:   DS5-Skupna informacijska infrastruktura za monitoring prisotnosti risa
       Delovni sklop 6:   DS6-Kvaliteta prostora in populacijska dinamika
       Delovni sklop 7:   DS7-Aktivni monitoring in tkivno-genetska banka
                                      5/24                               10/15/2011
Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                                       3. Aktivnosti
            3. Poročilo o aktivnostih
            3.1 Povzetek dosedanjega izvajanja projekta

            Strnjeno povzemite dosedanje izvajanje projekta. Upoštevajte strukturo projekta, kot je navedena v prijavnici.
            Navedite izvedene aktivnosti v okviru posameznih faz ter njihove učinke ("outputs"). Cilj je, da postopoma do
            zaključnega poročila oblikujete povzetek, ki bo kar se da jedrnato opisal izvedbo in učinke projekta kot celote.
            Na tem mestu ne opisujte natančneje posameznih aktivnosti. To storite pod točko 3.4.


            V obdobju od 1. oktobra do 15. marca smo izpeljali naslednje aktivnosti:
            DS1 Upravljanje projekta: Na začetku projekta smo vsi partnerji imeli sestanek. Redna komunikacija poteka
            po telefonu in elektronski pošti.
            DS2 Orodja za informiranje in obveščanje: Izdelali smo dvojezično spletno stran, ki podaja širši javnosti
            informacije o poteku projekta ter biologiji in varstvu risa (učinek: spletna stran). Pripravili smo besedila,
            slikovni material in oblikovali brošuro o risu (učinek: brošura o risu, pripravljena za tisk). Pripravljamo
            interaktivno razstavo o risu.
            DS4 Mnenje javnosti: Pripravili smo nabor anketnih vprašanj za širšo javnost in lovce, ki se bo uporabljal na
            Hrvaškem in v Sloveniji (učinek: baza anketnih vprašanj). Dogovorili smo se s partnerjem Lovsko zvezo
            Slovenije za posredovanje naslovov lovskih druţin.
            DS5 Skupna informacijska infrastruktura za monitoring risa: izdelali smo testno verzijo programske opreme
            za geoportal za monitoring prisotnosti risa. Temelji na odsprtih standardih (HTTP, XML, WMS), streţniška
            podpora pa na prosto programje (Linux, Apache, MySql, MediaWiki, UMN Map Server).
            DS6 Kvaliteta prostora in populacijska dinamika: postavili smo 5 zabojnih pasti za risa in jih redno
            vzdrţevali. Decembra 2006 smo ulovili samico risa in jo opremili z VHF-GPS-GSM ovratnico, ki nam
            vsakodnevno pošilja podatke o gibanju in rabi prostora te ţivali (učinek: podatki o gibanju in rabi prostora
            risa). Iskali in analizirali smo ostanke risovega plena (14 plenov, učinek: podatki o prehranskih potrebah in
            načinu plenjenja risa). V redkih sneţnih dnevih te zime smo sledili risa v snegu in kartirali 40 kilometrov
            risovih sledi (učinek: podatki o mikrolokacijski rabi prostora risa in lokacijah za postavitev pasti). Izdelali
            smo terenski video snemalni sistem (učinek: video snemalni sistem) in ga začeli uporabljati za preučevanje
            izrabe risovega plena in vpliva kleptoparazitov.
            DS7: Aktivni monitoring in tkivno genetska banka: zbiramo in hranimo genetski material risa v genetski banki
            (učinek: 13 tkivnih vzorcev, 14 vzorcev iztrebkov, 4 vzorce urina in 2 vzorca dlake za genetske analize).
            Postavili smo prvi del mreţe pasti za dlako (70) in začeli z zbiranjem vzorcev. Dogovorili smo se za genetske
            analize in začeli z optimizacijo PCR amplifikacije mikrosatelitskih markerjev.
            V obdobju od 16. marca do 15. junija smo izpeljali naslednje aktivnosti:
            DS1: Redno komuniciramo s partnerji. DS2: Začeli smo s pripravo interaktivne razstave o risu. V poteku je
            snemanje filma o risu. Dodajali smo nove vsebine na spletno stran. DS3: Organizirali smo 1. delavnico za
            pripravo predloga Skupne strategije upravljanja z risom. DS5: Testiramo portal za zbiranje in posredovanje
            podatkov o prisotnosti risa. DS6: Nadaljevali smo z analio risovega plena. DS7: Končali smo s postavljanjem
            mreţe pasti za dlako. Zbiramo vzorce. Začeli smo z genetskimi analizami vzorcev.
            V obdobju od 16. junija do 15. septembera 2007 smo izpeljali naslednje aktivnosti:
            DS1: Skupni sestanek slovenskih in hrvaških partnerjev (v okviru 2. delavnice za izdelavo skupne
             strategije upravljanja za risom) DS2: Vzdrţevanje spletne strani in dodajanje vsebine. Priprava razstave o
            risu. Pripravili smo izobraţevalni film o risu. DS3: Sodelovanje na 2. dvodnevne delavnice za izdelavo skupne
            strategije upravljanja z risom. DS5: Testiranje skupne informacijske infrastrukture za monitoring risa. DS6:
            Nadaljevanje študije prehrane risa in vpliva kleptoparazitov. Nadaljevanje odlova risov in zbiranja podatkov o
            rabi prostora. DS7: Nadaljevanje razvoja in spremljanja monitoringa s pastmi za dlako. Vzdrţevanje mreţe
            količkov za zbiranje vzorcev in nadaljevanje zbiranja vzorcev za genetiko. Nadaljevanje analiz genetskih
            vzorcev.V obdobju od 16. septembera do 15. decembra 2007 smo izpeljali naslednje aktivnosti:
            DS1: Skupni sestanek slovenskih in hrvaških partnerjev (v okviru 3. delavnice za izdelavo skupne
             strategije upravljanja za risom). DS2: Vzdrţevanje spletne strani in dodajanje vsebine. Distribucija filma o
            risu. DS3: Sodelovanje na 3. delavnici za izdelavo skupne strategije upravljanja z risom. Priprava osnutka
            strategije. DS4: Anketiranje in vpisovanje rezultatov v bazo.DS5: Začetek implementacije informacijske
            infrastrukture. DS6: Nadaljevanje študije prehrane risa in vpliva kleptoparazitov. Nadaljevanje odlova risov in
            zbiranja podatkov o rabi prostora. Izdelava habitatnega modela za risa v Sloveniji in na Hrvaškem. DS7:
            Nadaljevanje razvoja in spremljanja monitoringa s pastmi za dlako. Vzdrţevanje mreţe količkov za zbiranje
            vzorcev in nadaljevanje zbiranja vzorcev za genetiko. Nadaljevanje analiz genetskih vzorcev.
            V obdobju 16/12/07 do 15/3/08 smo izpeljali aktivnosti: Vzdrţevanje spletne strani projekta in dodajanje
            vsebin. Postavitev razstave o risu v Kočevju. Predstavitev projekta (javno predavanje in predvajanje filma) v
            Kočevju, Postojni, Ribnici in Cerknici. Distribucija DVD-jev (film) in brošur o risu. Nadaljevali smo delo na
            pripravi osnutka strategije. Nadaljevali smo z raziskavo stališč javnosti. Nadaljevali smo z odlovom risov in
            zbiranjem podatkov in z genetskimi analizami.
            V obdobju 16/3/08 do 11/4/08 smo postavili info table na 4 gozdne učne poti; pripravili vsa predvidena
            strokovna poročila in na ta način dosegli vse predvidene rezultate projekta.
                                      6/24                              10/15/2011
Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                                        3. Aktivnosti
            3.2 Načrtovane aktivnosti / doseženi rezultati

            V vmesnih poročilih na kratko opišite aktivnosti, ki jih načrtujete v naslednjem obdobju poročanja.
            V zaključnem poročilu natančneje opredelite rezultate projekta in kako se le-ti skladajo s cilji, ki ste jih
            opredelili v prijavnici.
            K splošnemu cilju projekta, ki smo ga opredelili kot vzpostavitev mreţe partnerstev, ki bo pripomogla k
            uveljavitvi in dolgoročni ohranitvi visoke naravne vrednosti območja severnih Dinaridov, je naš projekt znatno
            prispeval, saj je naš projekt rezultiral z novimi pobudami za čezmejno sodelovanje strokovnjakov v
            naravovarstvu. Poleg tega, ministrstva pristojna za politiko ohranjanja narave obeh drţav so v obdobju
            izvajanja projekta začela s formalnim sodelovanjem in izmenjavo izkušenj na rednih letnih sestankih. Projekt
            DinaRis je kot model čezmejnega sodelovanja v varstvu risa spodbudil tudi sodelovanje alpskih drţav (alpska
            populacija risa - Švica, Italija, Avstrija in Slovenija) tako da na osnovi naših izkušenj pripravljamo projektno
            vlogo skupaj z "alpskimi" kolegi. Specifične cilje projekta lahko razdelimo v 3 skupine: 1. Pridobivanje novih
            znanj pomembnih za varstvo risa: Kot smo načrtovali, izvedli smo raziskavo in razovj monitoring na območjih
            brez snega, analizirali smo vzorce DNK risov pridobljene na neinvaziven način; iz tkivnih vzorcev smo
            ugotovili stopnjo genske heterozigotnosti naše populacije; analizirali smo kvaliteto, kvantiteto in distribucijo
            habitata ter populacijsko viabilnost naše populacije risa, s pomočjo telemetrije in terenskih raziskav smo
            analizirali prehrano in kompeticijske odnose risa z drugimi vrstami; raziskali smo stališča javnosti in lovcev do
            risa, ter njihova znanja in prepričanja o risih. 2. Priprava podlag za skupno upravljanje s populacijo risa v
            prihodnosti: Na bilateralnih delavnicah smo partnerji ter drugi zainteresirani deleţniki, pripravili predlog
            skupne strategije upravljanja z risi za Slovenijo in Hrvaško; kot predpogoj skupnega upravljanja smo postavili
            skupno spremljanje (monitoring) populacije risa; izdelali smo skupno bazo za zbiranje podatkov in jo opremili
            z kartografskim vmesnikom. 3. Dviganje zavesti in izobraţevanje lokalnih prebivalcev: izdelali smo spletno
            stran projekta, ki je zaradi svoje kvalitetne vsebina postala glavni vir informacij o risu v Sloveniji in na
            Hrvaškem; pripravili smo dvojezično brošuro o risu, ki smo jo delili ob javnih predavanjih in ob razstavi o risu;
            posneli smo 20-minutni dokumentarno - izobraţevlani film o risih; pripravili in postavili info table na 4 ţe
            obstoječe učne poti v Sloveniji; izpeljali smo vrsto javnih predavanj o risih in o projektu, ki so bila zelo dobro
            obiskana (tudi do 200 poslušalcev); razdelili smo 150 promocijskih majic, organizirali akcije izbire imen za
            rise; redno komunicirali z mediji; vsa strokovna znanja, ki smo jih pridobili v projektu smo zbrali v strokovnih
            poročilih in jih objavili na spletni strani projekta. Delovna skupina IUCN/SSG za velike zveri je uvrstila naš
            projekt kot primer dobre prakse v pan-evropsku razstavo o varstvu velikih zveri, ki bo na ogled v vseh
            drţavah Evrope, ki imajo velike zveri.


            3.3 Napoved črpanja sredstev v naslednjem zahtevku za plačilo

            V spodnjo tabelo vpišite predvideni znesek upravičenih izdatkov, ki jih boste v naslednjem obdobju predložili
            kot osnovo za povračilo (vsota upravičenih izdatkov, od katerih odštejete prihodke).
                                                       Prispevek INTERREG - prispevek
                                                          Skupnosti (ESRR)

            Predvideni znesek osnove za povračilo v naslednjem
            obdobju
                                       7/24                              10/15/2011
Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                                                            3. Aktivnosti
            3.4 Izvedene aktivnosti

            Opišite aktivnosti in njihove učinke (outpute), ki so bile izvedene do konca obdobja, za katero poročate.
            Tabela mora vsebovati vse aktivnosti od začetka projekta do konca aktualnega obdobja poročanja. Če
            aktivnost ob koncu obdobja poročanja še ni zaključena, pustite datum zaključka prazen.
            Pri opisovanju upoštevajte razpoložljivo velikost celice (okrajšave naj bodo razumljive).
            Navedite, kdaj se je aktivnost začela in če se je že, tudi kdaj se je končala. Aktivnosti, ki ste jih že navedli kot
            končane v predhodnih poročilih, v tekočem poročilu ne smete spreminjati. V nasprotnem primeru bo poročilo
            zavrnjeno.
            Datum začetka in zaključka aktivnosti zapišite v obliki DD.MM.LL.
            (FALSE - aktivnost je že zaključena)
            (TRUE - aktivnost je zaključena v času poročila)
            (* - aktivnost še traja)
                                                             Obdobje tekočega poročila   16/03/08  11/04/08
             Zap. št.
                                          Opis aktivnosti
                                                                             od     do
                                    (upoštevajte razpoloţljivo velikost celice)

              1 Upravljanje projekta:                                                   01/09/06  11/04/08  TRUE

                  Izdelava in postavitev spletne strani: S pomočjo zunanjega izvajalca smo izdelali in postavili speletno stran
              2 projekta na principu Wiki Wiki in v slovenskem in hrvaškem jeziku. www.dinaris.org                    01/10/06  10/05/07  FALSE
                  Vzdrţevanje spletne strani vključuje občasno (min. 2x /mesec) dopolnjevanje vsebin spletne strani o
              3    aktivnostih projekta. Za spletno stran smo do sedaj pripravili več kot 50 strani teksta, skoraj 60 fotografij in  01/11/06  11/04/08  TRUE
                  2 urejena video posnetka.
                  Brošura o risu: pripravili smo besedila, slikovni material in oblikovali dvojezično brošuro o risu. Brošura
              4 predstavlja biologijo in varstvo te vrste širši javnosti. Tisk je predviden pri hr. partnerju.              01/11/06  17/09/07  FALSE

              5 Interaktivna razstava: začeli smo pripravljati materiale.                                 01/12/06  11/04/08  TRUE

                  Priprava vprašlnikov za raziskavo stališč in znanja javnosti o risu: pripravli smo bazo anketnih vprašanj o
              6 risu, ki se bo uporabljala v Sloveniji in na Hrvaškem.                                  01/10/06  11/04/08  TRUE

                  Izdelava informacijske infrastrukture za zbiranje in posredovanje podatkov o prisotnosti risa: izdelali smo
              7 prvo, testno fazo programske opreme in jo intenzivno testiramo.                              01/10/06  15/03/08  FALSE

                  Analiza prehranskih kompeticijskih odnosov risa z drugimi vrstami: analizirali smo 14 plenov risa in
              8 spremljali konzumacijo ter učinek kleptoparazitov.                                    01/10/06  11/04/08  TRUE

                  Razvoj in izvedba monitoringa s pastmi za dlako: postavili smo mreţo pasti za dlako, ki jih redno
              9 kontroliramo.                                                       01/10/06  11/04/08  TRUE

                  Tkivno-genetska banka dinarske populacije risa: zbiramo genetske vzorce risov, jih evidentiramo in
             10 primerno skladiščimo.                                                   01/09/06  15/12/07  FALSE

                  Analiza genetskih vzorcev: podpisali smo izjavo o sodelovanju s Primoţem Polancom, ki bo opravil
             11 genetske analize. Pravkar poteka optimizacija PCR amplifikacije mikrosatelitskih markerjev.                01/12/06  11/04/08  TRUE

                  Izdelava in testiranje snemalnega sistema (video pasti): izdelali in testirali smo avtonomen terenski video
             12 snemalni sistem. Sistem je ţe v uporabi.                                          01/11/06  15/03/07  FALSE

                  Odlov risa: postavili in vzdrţevali smo 5 pasti za risa. Decembra 2006 smo odlovili samico risa in jo opremili
             13 z VHF-GPS-GSM ovratnico.                                                  01/10/06  11/04/08  TRUE

                  Spremljanje risa in analiza rabe prostora: vsakodnevno smo spremljali gibanje risinje, opremljene z
             14 telemetrijsko ovratnico.                                                  28/12/06  11/04/08  TRUE

                  Sledenje v snegu: v redkih dneh s sneţno odejo smo kartirali 40 kilometrov sledi risa in tako dobili podatke
             15 o mikrolokacijski rabi prostora in lokacijah za postavitev pasti.                             01/12/06  11/04/08  TRUE

             16 Izdelava in postavitev informacijskih tabel na gozdne učne poti.                              01/04/07  11/04/08  TRUE

             17 Zunanji sodelavec snema in pripravlja dokumentarni film o risu in projektu.                        01/04/07  17/09/07  FALSE

             18 Delavnice za izdelavo predloga skupne strategije upravljanja z risom.                           01/06/07  15/03/08  FALSE

             19 Izdelava in ocena habitatnega modela za risa v Sloveniji in na Hrvaškem.                          01/08/07  11/04/08  TRUE

                  Izdelava modela populacijske dinamike in analiza preţivetvenih sposobnosti dinarske populacije risa v
             20 Sloveniji in na Hrvaškem                                                  31/05/07  11/04/08  TRUE

             21                                                                          *
                                                8/24                                         10/15/2011
Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007       3. Aktivnosti
             22                       *

             23                       *

             24                       *

             25                       *

             26                       *

             27                       *

             28                       *

             29                       *

             30                       *

             31                       *

             32                       *

             33                       *

             34                       *

             35                       *

             36                       *

             37                       *

             38                       *

             39                       *

             40                       *

             41                       *

             42                       *

             43                       *

             44                       *

             45                       *

             46                       *

             47                       *

             48                       *
                                 9/24    10/15/2011
Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007        3. Aktivnosti
             49                       *

             50                       *

             51                       *

             52                       *

             53                       *

             54                       *

             55                       *

             56                       *

             57                       *

             58                       *

             59                       *

             60                       *

             61                       *

             62                       *

             63                       *

             64                       *

             65                       *

             66                       *

             67                       *

             68                       *

             69                       *

             70                       *

             71                       *

             72                       *

             73                       *

             74                       *

             75                       *
                                 10/24    10/15/2011
Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007        3. Aktivnosti
             76                       *

             77                       *

             78                       *

             79                       *

             80                       *

             81                       *

             82                       *

             83                       *

             84                       *

             85                       *

             86                       *

             87                       *

             88                       *

             89                       *

             90                       *

             91                       *

             92                       *

             93                       *

             94                       *

             95                       *

             96                       *

             97                       *

             98                       *

             99                       *

             ##                       *
                                 11/24    10/15/2011
Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                                                                3. Aktivnosti
            3.5 Doseganje fizičnih ciljev projekta na programski ravni


            V spodnjo tabelo vnesite kazalnike ciljev projekta (učinkov/outputov) na programski ravni. Načrtovanim
            vrednostim, ki ste jih opredelili v Prilogi 3, dodajte dosežene vrednosti, ki izkazujejo dejansko realizacijo.
                                                          Načrtovana vrednost
                                                                                Doseţena vrednost v
                                                                     do začetka obdobja
                                                                     Doseţena vrednost
                                                                                obdobju poročanja
                                                                       poročanja
                                                                                            Št.
              Št.           Ime                Definicija                                           opombe
                 Število projektnih partnerjev,    Število partnerjev (nacionalnih),
            1                                            6             6           0
                 vključenih v projekt         vključenih v projekt.

                                    Št. čezmejnih dogodkov v Sloveniji z
            2     Število čezmejnih dogodkov in srečanj najmanj enim vpletenim čezmejnim    9             8           2
                                    partnerjem.

                                    (dolgoročnih in za čas trajanja
            3     Število novih delovnih mest      projekta), ki neposredno/posredno    2             2           0
                                    nastanejo kot rezulat projekta.

                                    Št. podpisanih Izjav o partnerstvu in
            4     Število izjav o partnerstvu      Pisem o nameri v povezavi s       6             6           0
                                    projektom.
            V primeru odstopanj med načrtovanimi in doseženimi vrednostmi navedite razloge.

             Opomba št.
              1
             Opomba št.
              2
             Opomba št.
              3
             Opomba št.
              4
             Opomba št.
              5
             Opomba št.
              6
             Opomba št.
              7
             Opomba št.
              8
             Opomba št.
              9
             Opomba št.
              10
             Opomba št.
              11
             Opomba št.
              12
                                          12/24                                                   10/15/2011
Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                                                                  3. Aktivnosti
            3.6 Doseganje fizičnih ciljev projekta na ravni projekta

            V spodnjo tabelo vnesite kazalnike ciljev projekta (učinkov/outputov) na programski ravni. Načrtovanim
            vrednostim, ki ste jih opredelili v Prijavnici (točka 3.4.1), dodajte dosežene vrednosti, ki izkazujejo dejansko
            realizacijo.
                                                            Načrtovana vrednost
                                                                                 Doseţena vrednost v
                                                                       do začetka obdobja
                                                                       Doseţena vrednost
                                                                                  obdobju poročanja
                                                                         poročanja
                                                                                             Št.
                            Opis                    Enota                                        opombe
             1. Znanstvena študija v pisni obliki - Analiza kvalitete habitata,
                                                   študija         0/0
                                                         1/30 izvodov                   1/30
                        hrana in kompeticija

            2. Znanstvena študija v pisni obliki - Model populacijske dinamike in
                                                   študija         0/0
                                                         1/30 izvodov                   1/30
              analiza preţivetvenih sposobnosti dinarske populacije risa.

              3. Znanstvena študija v pisni obliki o moţnostih monitoringa s
                                                   študija         0/0
                                                         1/30 izvodov                   1/30
                      pomočjo vonjalnih količkov.

              4.Znanstvena študija o uporabnosti metode izolacije DNK iz
              neinvazivnih vzorcev za ekologijo in populacijsko genetiko in
                                                   študija         0/0
                                                         1/30 izvodov                   1/30
             študija za izbranimi mrakerji za genetiko risa z GenBank šiframi in
                         sekvencami baz.

            5. Znanstvena študija ekologije in stanja plenskih vrst v projektnem
                                                   študija   1/30            0/0          1/1         13
                          območju.
                  6. Poročilo o stališčih in znanju javnosti o risu.        študija   1/30            0/0          1/30
             7. Predlog skupne strategije upravljanja z dinarskom populacijom
                                                  tiskovina   1/30            0/0          1/1         14
                            risa.
              8. Programska oprema in spletni portal za vnos podatkov o
                                                   portal    1             1           0
                        prisotnosti risa.
             9. Spletna stran za promocijo projekta in posredovanje njegovih
                                                 spletna stran  1             1           0
                          rezultatov
                    10. Banka genetskih vzorcev risov.            genetska banka  1             1           0
                         11. Brošura o risu                tiskovina   1/3000           1/5000        0
                     12. Interaktivna razstava o risu.             razstava   1             1           1
                      13. Informacijske table o risu.              tabla    4             0           4
                          14. Film o risu                  film    1/300           1/300         0
                          15. Seminarji                  seminar    1             0           1
              16. Kartice s formularjem za javljanje znakov prisotnosti risa v
                                                   kartica   1/25000          0           1/30000
                          lovskih revijah
                       17. Promotivni materijali               majica    150            150          0
                       18. Oglaševanje v medijih                oglas    10             10          0


            V primeru odstopanj med načrtovanimi in doseženimi vrednostmi navedite razloge.


             Opomba št. Za pripravo študije ekologije in stanja plenskih vrst je zadolţen hrvaški partner Veterinarska fakulteta iz Zagreba. Ker
                  se projekt na hrvaški strani nadaljuje do konca avgusta 2008, študije še niso pripravili. Prilagamo osnutek
              13   študije.
             Opomba št. Tisk je predviden pri hrvaškemu partnerju.
              14
             Opomba št.
              15
             Opomba št.
              16
             Opomba št.
              17
             Opomba št.
              18
             Opomba št.
              19
             Opomba št.
              20
             Opomba št.
              21
             Opomba št.
              22
             Opomba št.
              23
             Opomba št.
              24
                                             13/24                                                  10/15/2011
 Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                                              4. Izdatki
4. Izdatki projekta
4.1 Tabela izdatkov po vrstah
Celotne izdatke projekta prepišite iz prijavnice, na osnovi katere je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.
Izdatke, nastale do konca predhodnega obdobja, prepišite iz predhodnega poročila.
                                                                   % realizacije
                                 Potrjeni izdatki s
                    Načrtovani stroški               Izdatki, nastali v  Izdatki, nastali do
                                strani SVLR, nastali
                    projekta po pogodbi /             tekočem obdobju     konca tekočega
                                do začetka obdobja
                    dodatku k pogodbi                 poročanja     obdobja poročanja
                                  poročanja

 1  Zaposleni                91,649.54 EUR     59,262.29 EUR      5,948.86 EUR     65,211.15 EUR            71
 2  Zunanji sodelavci            28,004.92 EUR     19,129.44 EUR      1,931.14 EUR     21,060.58 EUR            75
 3  Potovanja in nastanitve         18,131.59 EUR      8,470.03 EUR      1,469.70 EUR     9,939.73 EUR            55
   Sestanki, konference
 4                      1,119.32 EUR       412.19 EUR                  412.19 EUR            37
   in seminarji
 5  Oprema                 15,935.80 EUR     13,686.50 EUR      1,519.46 EUR     15,205.96 EUR            95
 6  Investicije v infrastrukturo                                                 #DIV/0!
 7  Informiranje in obveščanje        4,260.56 EUR                  320.44 EUR      320.44 EUR            8
 8  Pripravljalni izdatki          1,171.72 EUR
 9 Splošni izdatki              6,676.56 EUR      3,168.20 EUR       369.36 EUR     3,537.56 EUR            53
 10 Ostali upravičeni izdatki        12,564.68 EUR      7,255.23 EUR       742.68 EUR     7,997.91 EUR            64
 11 Skupaj upravičeni izdatki       179,514.69 EUR     111,383.88 EUR     12,301.64 EUR    123,685.52 EUR            69
 12 Prihodki projekta                                                       #DIV/0!
 13 Osnova za povračilo          179,514.69 EUR     111,383.88 EUR     12,301.64 EUR    123,685.52 EUR            69
 14 Neupravičeni izdatki                                    87.68 EUR       87.68 EUR  #DIV/0!
14.1 Neupravičeni izdatki                                                     #DIV/0!
14.2 Neupravičeni izdatki - DDV                                87.68 EUR       87.68 EUR  #DIV/0!
 15 Skupaj izdatki             179,514.69 EUR     111,383.88 EUR     12,389.31 EUR    123,773.19 EUR            694.2 Tabela izdatkov po partnerjih
V kolikor ste v prijavnici razčlenili izdatke po partnerjih, jih vpišite v prvi stolpec. V nasprotnem primeru pustite
prazno.
V drugi stolpec vnesite potrjene zneske iz predhodnega poročila, in sicer iz četrtega (zadnjega) stolpca.
                                 Potrjeni izdatki s
                                                                  realizacije
                                            Izdatki, nastali v  Izdatki, nastali do
                    Načrtovani stroški   strani SVLR, nastali
                                           tekočem obdobju     konca tekočega

                                                                    %
                    projekta po pogodbi   do začetka obdobja
                                             poročanja     obdobja poročanja
                                  poročanja
Društvo Dinaricum               7,505.64 EUR      1,871.27 EUR      1,931.14 EUR     3,802.41 EUR            51
Biotehniška fakulteta, Univerza v
                      146,077.97 EUR      95,694.30 EUR      7,709.36 EUR    103,403.66 EUR            71
Ljubljani
Zavod za gozdove Slovenije          17,439.59 EUR     10,834.40 EUR      2,191.94 EUR     13,026.34 EUR            75
Zavod Symbiosis                4,049.37 EUR      2,700.81 EUR       446.97 EUR     3,147.78 EUR            78
Zavod Republike Slovenije za varstvo
                        919.90 EUR       283.10 EUR       22.22 EUR      305.32 EUR            33
narave
Lovska zveza Slovenije            3,522.22 EUR
                                                                  #DIV/0!
                                                                  #DIV/0!
                                                                  #DIV/0!
                                                                  #DIV/0!
                                                                  #DIV/0!
Skupaj                   179,514.69 EUR     111,383.88 EUR     12,301.64 EUR    123,685.52 EUR            694.3 Ključ delitve splošnih stroškov
V primeru delitve zneskov na računih na projektni in ostali del obrazložite metodo(e) delitve. Za posamezen tip
izdatka mora biti uporabljena enaka metoda skozi celotno obdobje projekta.
                                      14/24                                     10/15/2011
 Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                                 4. Izdatki


Splošni stroški za partnerja Biotehniško fakulteto, Univerza v Ljubljani: Oddelek za biologijo ima 110 zaposlenih.
Od tega sta na projektu zaposlena 2 sodelavca, kar predstavlja 1.82% splošnih stroškov.
Za pisarniški materijal smo uporabili enak ključ na nivoju raziskovalnih skupin. V naši skupini (Skupina za ekologijo ţivali)
imamo 6 zaposlenih, od tega 2 na projektu, kar predstavlja 33.3% splošnih stroškov za pisarniški materijal.
                                        15/24                      10/15/2011
Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                    5. Financiranje
 5. Izračun zahtevka za plačilo
 Deleži sofinanciranja so opredeljeni v pogodbi o sofinanciranju. V tabelo vpišite deleže, kot izhajajo iz
 pogodbe (2. člen, 2. točka).

 1  Osnova za povračilo                            100.00%         12,301.64
 2  Prispevek INTERREG - prispevek Skupnosti                  75.00%          9,226.22
 3  Prispevek INTERREG - javno financiranje na državni ravni          25.00%          3,075.42
 4  Javno financiranje na lokalni ravni
 5  Drugo javno financiranje
 6  Zasebno sofinanciranje
 7  Znesek zahtevka za plačilo ( 2 + 3 )                                12,301.64

             Vsota deležev financiranja iz pogodbe mora biti enaka 100%
                      Vsota deležev je OK.
                            16/24                         10/15/2011
Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                 5. Financiranje 5.1 Zahtevek za plačilo po partnerjih

               Izdatki   Od tega        Tekoči transfer   Investicijski transfer
   Naziv partnerja
               obdobja   investicija      1588    1609    1588     1609
 Društvo Dinaricum      1,931.14             482.79   1,448.35

 Biotehniška fakulteta,   7,709.36   557.47       1,787.97  5,363.92  139.37    418.10
 Univerza v Ljubljani
 Zavod za gozdove      2,191.94   961.99       307.49   922.46   240.50    721.49
 Slovenije
 Zavod Symbiosis       446.97             111.74   335.23

 Zavod Republike Slovenije   22.22              5.56    16.66
 za varstvo narave
 Lovska zveza Slovenije
      Skupaj      12,301.64   1,519.46      2,695.54  8,086.63  379.87    1,139.60
                           17/24                    10/15/2011
               Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                                                                                                                                                                                                       6. Seznam dokazil
  1               2          3                   4                   5          6           7           8           9         10    11                  12        13         14        15       16             17         18       19          20      21           22                 23
                                                                                                           Številka dokazila
                                                                                                                                                                                                                                                                sluţba finančne
                                                                                                                                                       Datum dokazila
                                                                                                                                                                                  Plačan znesek
                                                                                                                                                                                                                                                                projektni vodja
                                                                                                Vrsta dokazila
                                                                                                                                                                 Datum plačila
                         (od 1 do 100)
              Delovni sklop
                                                                                                                                                                                                                Neupravičeni
                                                                                                                                                                                                                                             Neupravičeni
                                                                Vrsta izdatka
                                                                                                                           Število prilog
                                                                                                                                                                          Način plačila
                                                                                                                                                                                                        zahtevanem
                                             Opis izdatka
Zaporedna
                                                                                                                                                                                                                           upravičeni
                                                                                                                                                                                              Zahtevani
                                                                                                                                                                                                                                   Investicija
                          Zaporena

                          aktivnosti
                                                                                                                                             Izdajatelj
                                                                          Sredstvo
                                                                                                                                                                                                                                                           Opombe
                                                                          Strošek/
                                                                                                                                             dokazila
                                                                                                                                                                                                                                                                  kontrole
 številka
                          številka
                                                                                      Partner
                                                                                                                                                                                               znesek
                                                                                                                                                                                                                                              znesek
                                                                                                                                                                                                                           znesek
                                                                                                                                                                                                         znesku
                                                                                                                                                                                                                           Celotni
                                                                                                                                                                                                         DDV v
                (faza)
                                                                                                                      Sklic
                                                                                                                                                                                                                 DDV
                                                                                                                                                                                                                                                                    /
                                                                        strošek    Biotehniška fakulteta,    časovnica                                                                      bančno
  1    DS4-Mnenje javnosti          1,3,6,18    Plača zaposlene na projektu za marec 2008      1. Zaposleni                                         03/08         1a-e     5       Aleksandra Majić Skrbinšek     4/5/2008      4/5/2008               1,707.42         1,707.42         0.00         0.00   1,707.42          0.00
                                                                        (prihodek)   Univerza v Ljubljani     z izjavo                                                                      nakazilo

      DS6-Kvaliteta prostora in      3,8,9,1012,13                                          strošek    Biotehniška fakulteta,    časovnica                                                                      bančno
  2                             Plača zaposlenega na projektu za marec 2008       1. Zaposleni                                         03/08         1b, 2a-b    4       Miha Krofel            4/5/2008      4/5/2008               1,666.79         1,666.79         0.00         0.00   1,666.79          0.00
      populacijska dinamika          , 14                                            (prihodek)   Univerza v Ljubljani     z izjavo                                                                      nakazilo
      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-  7, 10, 11, 18,                                         strošek    Biotehniška fakulteta,    časovnica                                                                      bančno
  3                              Plača zaposlenega na projektu za marec 2008      1. Zaposleni                                         03/08         1b, 3a-f    8       Tomaţ Skrbinšek          4/5/2008      4/5/2008               1,623.84         1,623.84         0.00         0.00   1,623.84          0.00
      genetska banka              19                                            (prihodek)   Univerza v Ljubljani     z izjavo                                                                      nakazilo
      DS2-Orodja za informiranje in                                                    strošek                   časovnica                                                                      bančno
  4                          5     Plača zaposlenega na projektu za februar 2008    1. Zaposleni               Zavod Symbiosis                   feb.08         4a-b     3       Paul Veenvliet          3/19/2008      3/19/2008               1,148.18           114.82        0.00         0.00     114.82         0.00
      obveščanje                                                             (prihodek)                  z izjavo                                                                      nakazilo
      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-                                                  strošek                   časovnica                                                                      bančno
  5                        9, 13    Plača zaposlenega na projektu za marec 2008     1. Zaposleni               Zavod za gozdove Slovenije            plača 3/2008       5a-b     3       Anton Marinčič          4/15/2008      4/15/2008               2,423.44           417.83        0.00         0.00     417.83         0.00
      genetska banka                                                           (prihodek)                  z izjavo                                                                      nakazilo
      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-                                                  strošek                   časovnica                                                                      bančno
  6                        9, 13    Plača zaposlenega na projektu za marec 2008     1. Zaposleni               Zavod za gozdove Slovenije            plača 3/2008       6a-b     3       Zoran Bolčina           4/15/2008      4/15/2008               1,317.14           234.66        0.00         0.00     234.66         0.00
      genetska banka                                                           (prihodek)                  z izjavo                                                                      nakazilo
      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-                                                  strošek                   časovnica                                                                      bančno
  7                        9, 13    Plača zaposlenega na projektu za marec 2008     1. Zaposleni               Zavod za gozdove Slovenije            plača 3/2008       7a-b     3       Dragoljub Vidojevič        4/15/2008      4/15/2008               1,386.30            55.77        0.00         0.00      55.77         0.00
      genetska banka                                                           (prihodek)                  z izjavo                                                                      nakazilo
      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-                                                  strošek                   časovnica                                                                      bančno
  8                        9, 13    Plača zaposlenega na projektu za marec 2008     1. Zaposleni               Zavod za gozdove Slovenije            plača 3/2008       8a-b     3       Valentin Vidojevič        4/15/2008      4/15/2008               1,031.96            29.65        0.00         0.00      29.65         0.00
      genetska banka                                                           (prihodek)                  z izjavo                                                                      nakazilo
      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-                                                  strošek                   časovnica                                                                      bančno
  9                        9, 13    Plača zaposlenega na projektu za marec 2008     1. Zaposleni               Zavod za gozdove Slovenije            plača 3/2008       9a-b     3       Franc Sterle           4/15/2008      4/15/2008               1,218.98            98.08        0.00         0.00      98.08         0.00
      genetska banka                                                           (prihodek)                  z izjavo                                                                      nakazilo
      DS2-Orodja za informiranje in            Oblikovanje in priprava za tisk info table za učne               strošek                             Dinaris 114-                      Studio za grafično oblikovanje                      bančno
 10                         16                               2. Zunanji sodelavci           Društvo Dinaricum       račun                    10a-b     3                         3/7/2008      3/18/2008                    268.80       268.80        44.80         0.00     268.80         0.00
      obveščanje                      poti na Kočevskem.                               (prihodek)                             2008                        Jasmina Andrić s.p.                           nakazilo
      DS2-Orodja za informiranje in            print, kaširanje, plastificiranje in uokvirjanje                strošek                              Dinaris                                                            bančno
 11                          5                               2. Zunanji sodelavci           Društvo Dinaricum       račun                     11a     2       Studio Print d.o.o.        1/18/2008      3/18/2008                    783.00       783.00       130.50          0.00     783.00         0.00
      obveščanje                      plakatov o risu za razstavo.                          (prihodek)                            08/102/08                                                           nakazilo
      DS2-Orodja za informiranje in            Avtorska pogodba: 20 fotografij risov za uporabo                strošek                              Dinaris                                                            bančno
 12                         3.4                               2. Zunanji sodelavci           Društvo Dinaricum       drugo                    12a-b     3       Marko Masterl           2/18/2008      3/18/2008                    417.00       417.00        0.00         0.00     417.00         0.00
      obveščanje                      pri promociji projekta                             (prihodek)                             Masterl                                                            nakazilo
      DS2-Orodja za informiranje in            Plačilo po avtorski pogodbi (2. del) - priprava                strošek                   časovnica       Dinaris                                                            bančno
 13                          3                               2. Zunanji sodelavci           Društvo Dinaricum                              13a-c     4       Boštjan Slatenšek         5/14/2007      3/18/2008                    417.00       417.00        0.00         0.00     417.00         0.00
      obveščanje                      kratkih tematskih filmčkov za spletno stran                  (prihodek)                  z izjavo       Slatenšek                                                           nakazilo
      DS2-Orodja za informiranje in            Plačilo lekture besedila za razstavo po podjemni                strošek                   časovnica                                                                      bančno
 14                          5                               2. Zunanji sodelavci           Društvo Dinaricum                 Dinaris Valič       14a-b     3       Aleša Valič            10/10/2007     3/27/2008                       45.34      45.34        0.00         0.00      45.34         0.00
      obveščanje                      pogodbi.                                    (prihodek)                  z izjavo                                                                      nakazilo
      DS5-Skupna informacijska               Potni nalog - delavnica za skupen slo-hr       3. Potovanja in      strošek    Zavod Republike Slovenije                                                                             bančno
 15                          7                                                                  potni nalog     Kr-71/2008         15a     2       Sonja Rozman Bizjak        3/25/2008      4/8/2008                       22.22      22.22        0.00         0.00      22.22         0.00
      infrastruktura za monitoring             monitoring risa                   nastanitve        (prihodek)   za varstvo narave                                                                                 nakazilo
      prisotnosti risa
                                 Udeleţba na delavnici za čezmejno upravljanje s   3. Potovanja in      strošek    Biotehniška fakulteta,                                                                              bančno
 16    DS1-Upravljanje projekta        1,7,18                                                                  potni nalog      38-262/08         16a     2       Aleksandra Majić Skrbinšek     3/7/2008      3/26/2008                       78.30      78.30        0.00         0.00      78.30         0.00
                                 populacijami velikih zveri              nastanitve        (prihodek)   Univerza v Ljubljani                                                                               nakazilo
                                 Terensko delo 5.3. - 15.3. (anketiranje na terenu,  3. Potovanja in      strošek    Biotehniška fakulteta,                                                                              bančno
 17    DS4-Mnenje javnosti          1, 17, 6                                                                 potni nalog      38-74/08         17a     2       Aleksandra Majić Skrbinšek     3/4/2008      3/26/2008                    101.50       101.50        0.00         0.00     101.50         0.00
                                 predstavitev projekta v Cerknici)          nastanitve        (prihodek)   Univerza v Ljubljani                                                                               nakazilo
      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-                                     3. Potovanja in      strošek    Biotehniška fakulteta,                                                                              bančno
 18                        14, 9    Terensko delo 27.2. - 14.3. 2008                                              potni nalog      38-54/08         18a     2       Miha Krofel            2/20/2008      3/26/2008                    224.46       224.46        0.00         0.00     224.46         0.00
      genetska banka                                              nastanitve        (prihodek)   Univerza v Ljubljani                                                                               nakazilo
      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-                                     3. Potovanja in      strošek    Biotehniška fakulteta,                                                                              bančno
 19                        14, 9    Terensko delo 5.2. - 22.2. 2008                                              potni nalog      38-32/08         19a     2       Miha Krofel            2/1/2008      3/26/2008                    360.18       360.18        0.00         0.00     360.18         0.00
      genetska banka                                              nastanitve        (prihodek)   Univerza v Ljubljani                                                                               nakazilo
      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-                                     3. Potovanja in      strošek    Biotehniška fakulteta,                                                                              bančno
 20                        14, 9    Terensko delo 5.3. - 15.3.2008                                               potni nalog      38-75/08         20a     2       Miha Krofel            3/4/2008      4/9/2008                       86.25      86.25        0.00         0.00      86.25         0.00
      genetska banka                                              nastanitve        (prihodek)   Univerza v Ljubljani                                                                               nakazilo
                                 Potni nalog - prevzem brošur in dogovor o analizi  3. Potovanja in      strošek    Biotehniška fakulteta,                                                                              bančno
 21    DS1-Upravljanje projekta        1, 4, 6                                                                 potni nalog      38-287/08         21a     2       Aleksandra Majić Skrbinšek    3/17/2008      4/9/2008                       86.25      86.25        0.00         0.00      86.25         0.00
                                 skupnih podatkov                   nastanitve        (prihodek)   Univerza v Ljubljani                                                                               nakazilo
                                                           3. Potovanja in      strošek    Biotehniška fakulteta,                                                                              bančno
 22    DS1-Upravljanje projekta        1, 17    Potni nalog - predstavitev projekta v Ribnici                                       potni nalog      38-77/08         22a     2       Aleksandra Majić Skrbinšek     3/3/2008      3/17/2008                       26.10      26.10        0.00         0.00      26.10         0.00
                                                           nastanitve        (prihodek)   Univerza v Ljubljani                                                                               nakazilo
      DS2-Orodja za informiranje in                                       3. Potovanja in      strošek                                                                                             bančno
 23                          5     Preverjanje stanja razstave v Kočevju                             Zavod Symbiosis       potni nalog      15/2008         23a     2       Paul Veenvliet          2/20/2008      3/28/2008                       22.62      22.62        0.00         0.00      22.62         0.00
      obveščanje                                                nastanitve        (prihodek)                                                                                            nakazilo
      DS2-Orodja za informiranje in            Udeleţba na otvoritvi razstave Po sledeh risa v   3. Potovanja in      strošek                                                                                             bančno
 24                          5                                                    Zavod Symbiosis       potni nalog      14/2008         24a     2       Paul Veenvliet          2/13/2008      3/28/2008                       22.62      22.62        0.00         0.00      22.62         0.00
      obveščanje                      knjiţnici Kočevje                  nastanitve        (prihodek)                                                                                            nakazilo
      DS2-Orodja za informiranje in            Postavitev razstave Po sledeh risa v knjiţnici    3. Potovanja in      strošek                                                                                             bančno
 25                          5                                                    Zavod Symbiosis       potni nalog      13/2008         25a     2       Paul Veenvliet          2/12/2008      3/28/2008                       22.62      22.62        0.00         0.00      22.62         0.00
      obveščanje                      Kočevje                       nastanitve        (prihodek)                                                                                            nakazilo
      DS2-Orodja za informiranje in            Ogled prostora za postavitev razstave v knjiţnici  3. Potovanja in      strošek                                                                                             bančno
 26                          5                                                    Zavod Symbiosis       potni nalog      10/2008         26a     2       Paul Veenvliet           2/6/2008      3/28/2008                       22.62      22.62        0.00         0.00      22.62         0.00
      obveščanje                      Kočevje                       nastanitve        (prihodek)                                                                                            nakazilo
      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-                                     3. Potovanja in      strošek                                                                                             bančno
 27                        9.13     Terensko delo marec 2008                                   Zavod za gozdove Slovenije potni nalog       045038         27, 5b     2       Anton Marinčič           3/1/2008      4/14/2008               1,389.67              0.00      0.00         0.00      0.00         0.00
      genetska banka                                              nastanitve        (prihodek)                                                                                            nakazilo
      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-                                     3. Potovanja in      strošek                                                                                             bančno
 28                        9.13     Terensko delo marec 2008                                   Zavod za gozdove Slovenije potni nalog       045041         28, 6b     2       Zoran Bolčina           3/1/2008      4/14/2008                    236.64       236.64        0.00         0.00     236.64         0.00
      genetska banka                                              nastanitve        (prihodek)                                                                                            nakazilo
      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-                                     3. Potovanja in      strošek                                                                                             bančno
 29                        9.13     Terensko delo marec 2008                                   Zavod za gozdove Slovenije potni nalog       045042         29, 7b     2       Dragoljub Vidojevič        3/1/2008      4/14/2008                       69.00      69.00        0.00         0.00      69.00         0.00
      genetska banka                                              nastanitve        (prihodek)                                                                                            nakazilo
      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-                                     3. Potovanja in      strošek                                                                                             bančno
 30                        9.13     Terensko delo marec 2008                                   Zavod za gozdove Slovenije potni nalog       045043         30, 8b     2       Valentin Vidojevič         3/1/2008      4/14/2008                       54.72      54.72        0.00         0.00      54.72         0.00
      genetska banka                                              nastanitve        (prihodek)                                                                                            nakazilo

      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-                                     3. Potovanja in      strošek                                                                                             bančno
 31                        9.13     Terensko delo marec 2008                                   Zavod za gozdove Slovenije potni nalog       045044         31, 9b     2       Franc Sterle            3/1/2008      4/14/2008                       33.60      33.60        0.00         0.00      33.60         0.00
      genetska banka                                              nastanitve        (prihodek)                                                                                            nakazilo

      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-          Nakup zamrzovalnika za tkivno-genetsko banko                         Biotehniška fakulteta,                                                                              bančno
 32                         10                               5. Oprema         sredstvo                   račun        38-01754         32a     2       Gorenje d.o.o.          2/18/2008      4/7/2008                     566.92       557.47        85.04         9.45     557.47       557.47
      genetska banka                    vzorcev dinarske populacije risa                               Univerza v Ljubljani                                                                               nakazilo
      DS2-Orodja za informiranje in                                                                                                                                                    bančno
 33                         16     Table za gozdne učne poti              5. Oprema         sredstvo    Zavod za gozdove Slovenije   račun       771-6/2008         33      1       Mema d.o.o.            3/11/2008      4/11/2008                    971.71       961.99       152.23          9.72     961.99       961.99
      obveščanje                                                                                                                                                              nakazilo
      DS2-Orodja za informiranje in            Plačilo oglasa za razstavo "Po sledeh risa" za    7. Informiranje in    strošek                                                                                             bančno
 34                          5                                                    Zavod Symbiosis        račun        Dinaris PD        34a-b     3       Prirodoslovno društvo Slovenije  3/28/2008      3/17/2008                    290.00       241.67        0.00       48.33      241.67         0.00
      obveščanje                      projekt DinaRis.                   obveščanje        (prihodek)                                                                                            nakazilo
      DS5-Skupna informacijska
                                                           7. Informiranje in    strošek    Biotehniška fakulteta,                                                                              bančno
 35    infrastruktura za monitoring        7     Pogostitev na delavnici za skupen monitoring                                         račun        38-03343         35a     2       Biskvit d.o.o.          3/31/2008      4/18/2008                       80.10      78.77       12.02         1.34      78.77         0.00
                                                           obveščanje        (prihodek)   Univerza v Ljubljani                                                                               nakazilo
      prisotnosti risa
                                                                        strošek    Biotehniška fakulteta,                                                                              bančno
 36    SI-Splošni izdatki             1     Storitev čiščenja po pogodbi             9. Splošni izdatki                           račun        38-03067         36a     2       Liči d.o.o.            3/25/2008      4/10/2008               8,073.00           144.34        22.02         2.45     144.34         0.00
                                                                        (prihodek)   Univerza v Ljubljani                                                                               nakazilo
                                                                        strošek    Biotehniška fakulteta,                                                                              bančno
 37    SI-Splošni izdatki             1     Telefon                       9. Splošni izdatki                           račun        38-02363         37a     2       Telekom Slovenije         3/7/2008      4/14/2008                    682.09        12.19        1.86         0.21      12.19         0.00
                                                                        (prihodek)   Univerza v Ljubljani                                                                               nakazilo
                                                                        strošek    Biotehniška fakulteta,                                                                              bančno
 38    SI-Splošni izdatki             1     Elektrika                      9. Splošni izdatki                           račun        38-02258         38a     2       Elektro Ljubljana         3/4/2008      4/14/2008              11,904.05           212.83        32.47         3.61     212.83         0.00
                                                                        (prihodek)   Univerza v Ljubljani                                                                               nakazilo
                                 Poštnine za vračanje vprašalnikov po pogodbi     10. Ostali upravičeni   strošek    Biotehniška fakulteta,                                                                              bančno
 39    DS4-Mnenje javnosti            6                                                                   račun        71-01266         39a     2       Pošta Slovenije          2/13/2008      3/17/2008                       81.61        2.68      0.41         0.05      2.68         0.00
                                 (poslovni odgovor)                  izdatki          (prihodek)   Univerza v Ljubljani                                                                               nakazilo

      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-                                     10. Ostali upravičeni   strošek    Biotehniška fakulteta,                                                                              bančno
 40                          9     Ročni spenjalec s sponkami za količke                                            račun        38-01917         40a     2       Merkur d.d.            2/25/2008      3/26/2008                       37.42      36.80        5.61         0.62      36.80         0.00
      genetska banka                                              izdatki          (prihodek)   Univerza v Ljubljani                                                                               nakazilo
                                                                                                                                   18/24                                                                                                                  10/15/2011
               Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                                                                                                                                                                                          6. Seznam dokazil
  1              2          3                   4                  5          6           7       8          9        10   11                 12      13         14        15       16            17        18       19          20      21           22                 23
                                                                                                     Številka dokazila
                                                                                                                                                                                                                                                  sluţba finančne
                                                                                                                                           Datum dokazila
                                                                                                                                                                      Plačan znesek
                                                                                                                                                                                                                                                   projektni vodja
                                                                                           Vrsta dokazila
                                                                                                                                                     Datum plačila
                        (od 1 do 100)
              Delovni sklop
                                                                                                                                                                                                  Neupravičeni
                                                                                                                                                                                                                                Neupravičeni
                                                               Vrsta izdatka
                                                                                                                   Število prilog
                                                                                                                                                              Način plačila
                                                                                                                                                                                          zahtevanem
                                             Opis izdatka
Zaporedna
                                                                                                                                                                                                             upravičeni
                                                                                                                                                                                  Zahtevani
                                                                                                                                                                                                                     Investicija
                         Zaporena

                         aktivnosti
                                                                                                                                   Izdajatelj
                                                                         Sredstvo
                                                                                                                                                                                                                                              Opombe
                                                                         Strošek/
                                                                                                                                    dokazila
                                                                                                                                                                                                                                                    kontrole
 številka
                          številka
                                                                                     Partner
                                                                                                                                                                                   znesek
                                                                                                                                                                                                                                 znesek
                                                                                                                                                                                                              znesek
                                                                                                                                                                                           znesku
                                                                                                                                                                                                              Celotni
                                                                                                                                                                                           DDV v
               (faza)
                                                                                                               Sklic
                                                                                                                                                                                                    DDV
                                                                                                                                                                                                                                                      /
      DS2-Orodja za informiranje in            Materiali za razstavo (mivka za odtise, veriţice,  10. Ostali upravičeni  strošek    Biotehniška fakulteta,                                                                    bančno
 41                         5                                                               račun       38-01765       41a     2       Merkur d.d.        2/18/2008      3/19/2008                      69.90      68.74      10.49         1.17      68.74         0.00
      obveščanje                     vijaki)                       izdatki         (prihodek)   Univerza v Ljubljani                                                                     nakazilo
                                Poštnine za vračanje vprašalnikov po pogodbi    10. Ostali upravičeni  strošek    Biotehniška fakulteta,                                                                    bančno
 42    DS4-Mnenje javnosti            6                                                               račun       71-02344       42a     2       Pošta Slovenije      3/7/2008      4/9/2008                    238.29        42.87      6.54         0.73      42.87         0.00
                                (poslovni odgovor)                 izdatki         (prihodek)   Univerza v Ljubljani                                                                     nakazilo
      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-                                    10. Ostali upravičeni  strošek    Biotehniška fakulteta,                                                                    bančno
 43                         11     Potrošni material za genetiko                                            račun       38-02814       43a     2       Mediline d.o.o.      3/13/2008      4/14/2008                    354.54       348.63      53.18         5.91     348.63         0.00
      genetska banka                                             izdatki         (prihodek)   Univerza v Ljubljani                                                                     nakazilo
      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-                                    10. Ostali upravičeni  strošek    Biotehniška fakulteta,                                                                    bančno
 44                         11     Potrošni material za genetiko                                            račun       38-03452       44a     2       Mediline d.o.o.      3/25/2008      4/24/2008                      15.48      15.22      2.32         0.26      15.22         0.00
      genetska banka                                             izdatki         (prihodek)   Univerza v Ljubljani                                                                     nakazilo
      DS7-Aktivni monitoring in tkivno-                                    10. Ostali upravičeni  strošek    Biotehniška fakulteta,                                                                    bančno
 45                         11     Potrošni material za genetiko                                            račun       38-03442       45a     2       Mediline d.o.o.      4/1/2008      4/30/2008                    231.60       227.74      34.74         3.86     227.74         0.00
      genetska banka                                             izdatki         (prihodek)   Univerza v Ljubljani                                                                     nakazilo

                                                                                                                                                                                                                  0.00         0.00

                                                                                                                                                                                                                  0.00         0.00

                                                                                                                                                                                                                  0.00         0.00
                                                                                                                           19/24                                                                                                             10/15/2011
Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                  7. Odstopanja
 7. Spremembe pri izvajanju projekta
 7.1 Odstopanje od časovne dinamike

 V primeru, da pri izvajanju projekta prihaja do zamud, navedite za kakšne zamude gre, kaj je razlog za njihov
 nastanek (npr. pridobivanje dovoljenj), kakšne posledice prinašajo (npr. počasnejša dinamika porabe sredstev,
 potreba po podaljšanju obdobja izvajanja projekta...).
 7.2 Odstopanje od stroškovnega načrta
 V primeru, da pri porabi sredstev prihaja do odstopanj od sprejetega stroškovnega načrta, navedite za kakšna
 odstopanja gre in kje so razlogi zanje.
                           20/24                      10/15/2011
Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                  7. Odstopanja 7.3 Prošnja za spremembo načrta izvajanja projekta

 Končni upravičenec lahko v utemeljenih primerih v času izvajanja projekta zaprosi za spremembo obdobja
 oziroma dinamike izvajanja projekta in za spremembo v strukturi izdatkov pod pogojem, da se ne spremeni
 namen projekta v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Ta del se izponjuje samo v primeru, da končni

 A) Zaradi razlogov, navedenih v točki 7.1, zaprošamo za spremembo:

 1) OBDOBJA IZVAJANJA PROJEKTA


                      Podatki iz pogodbe           Sprememba
 Začetek projekta
 Zaključek projekta

 2) DINAMIKE ZAHTEVKOV ZA PLAČILO
                      Podatki iz pogodbe           Sprememba


                   2007
                   2008
 Skupaj


 B) Zaradi razlogov, navedenih v točki 7.2, zaprošamo za naslednjo spremembo v strukturi stroškov:


                      Podatki iz prijavnice     Sprememba      % spremembe
 1  Zaposleni                                         #DIV/0!
 2  Zunanji sodelavci                                     #DIV/0!
 3  Potovanja in nastanitve                                  #DIV/0!
   Sestanki, konference
 4
   in seminarji
                                                 #DIV/0!
 5  Oprema                                           #DIV/0!
 6  Investicije v infrastrukturo                                #DIV/0!
 7  Informiranje in obveščanje                                 #DIV/0!
 8  Pripravljalni izdatki                                   #DIV/0!
 9  Splošni izdatki                                      #DIV/0!
 10 Ostali upravičeni izdatki                                  #DIV/0!
   Skupaj upravičeni izdatki                                  #DIV/0!
 11 Prihodki projekta                                      #DIV/0!
   Osnova za povračilo                                     #DIV/0!
 12 Neupravičeni izdatki                                    #DIV/0!
   Skupaj izdatki                                       #DIV/0!

 Organizacija - končni upravičenec:
 Ime in priimek odgovorne osebe:
 Funkcija odgovorne osebe:
 Kraj in datum:

 Podpis odgovorne osebe:                  Ţig končnega upravičenca:
                            21/24                   10/15/2011
Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                   8. Informiranje in obeveščanje
  8. Informiranje in obveščanje

  Opišite dosedanje izvajanje vseh dejavnosti, ki se nanašajo na informiranje in obveščanje v zvezi z izvajanjem
  projekta.


  Aktivnosti informiranja javnosti ocenjujemo kot primerne fazi, v kateri se projekt nahaja. Postavili smo spletno stran
  www.dinaris.org. Ker je narejena s pomočjo Wiki Wiki tehnologije, sodeluje pri njenem urejanju več sodelavcev iz
  različnih partnerskih organizacij. Na njej podajamo predstavitev projekta in njegovih aktivnosti, različne strokovne
  vsebine o risu, multimedijske vsebine in terenske bloge, s katerimi poskušamo teme, povezane z varstvom in
  raziskovanjem risa, pribliţati tako najširši javnosti kot strokovnim krogom.

  Pripravili smo brošuro o risu, ki podaja vpogled v biologijo in varstvo te velike mačke pri nas in na Hrvaškem.
  Namenjena je širši javnosti in je dvojezična, v slovenščini in hrvaščini. Tisk je predviden skupaj z drugimi materiali
  pri hrvaškem partnerju, ki mu je bilo šele nedavno omogočen začetek izvajanja projekta.

  O projektu so ţe poročali mediji (2 članka v delu, predstavitev na lovskem forumu www.forum-lov.org. Tiskovne
  konference ob začetku projekta še nismo organizirali, ker smo čakali, da bo s projektom lahko začel tudi hrvaški
  partner.

  Nadaljevali smo z dodajanjem vsebin na spletno stran projekta. Začeli smo s pripravo razstave. Načrtujemo
  otvoritev razstave, najprej v NP Risnjak (pri hrvaškem partnerju), 15. septembra 2007.

  Otvoritev razstave je na predlog hrvaških partnerev prestavljena na 5. november 2007.
  Na 2. delavnico za pripravo predloga skupne strategije upravljanja z risom smo povabili predstavnike javnosti
  (interesnih skupin in organizacij, za katere smo menili, da jih bo tematika delavnice zanimala). Rezultate 1. in 2.
  delavnice smo objavili na spletni strani projekta. Nadaljevali smo z dodajanjem vsebin (novice, filmčki, informacije
  o poteku projekta) na spletno stran. V sodelovanju z zunanjim izvajalcem smo pripravili dokumentarno-
  izobraţevalni film o risu in projektu, in sicer slovensko in hrvaško različico. Film bomo distribuirali v osnovne in
  srednje šole v projektnem območju, televizijskim postajam in organizacijam v projektnem območju, ki se ukvarjajo
  ali z naravovarstvom ali z izobraţevanjem.

  Na 3. delavnico smo povabili predstavnike interesnih skupin in Ministrstva za okolje in prostor. Po delavnici smo
  predstavili in predvajali film Ris v Dinaridih. Udeleţencem smo podarili majice, brošure in DVD-je s filmom.
  Nadaljevali smo z dodajanjem vsebin na spletno stran. Večkrat smo komunicirali s predstavniki medijev.

  11.januarja so se 4. delavnice za pripravo skupne strategije udeleţili prestavniki interesnih skupin. 8. februarja smo
  se udeleţili otvoritve razstave o risu v Delnicah, kjer so bili prisotni hrvaški mediji. Na spletno stran projekta smo v
  5. obdobju poročanja postavili 15 novic. Organizirali smo prestavitev projekta in ogled filma in razstave za
  novinarje v knjiţnici v Kočevju. Gostovali smo v oddaji Spoštujmo gozd na radiu Univox v Kočevju (oddaja je bila
  namenjena projektu DinaRis). V knjiţnici Kočevje smo postavili interaktivno razstavo o risih. Pripravili smo
  predavanje o risih in predstavitev filma za širšo javnost v Kočevju (okoli 80 udeleţencev), Postojni (več kot 120
  udeleţencev), Ribnici (okoli 40 udeleţencev) in Cerknici (okoli 40 udeleţencev). Skupaj z Multimedijskim centrom
  RTV Slovenija smo organizirali in izpeljali medijsko odmevno akcijo izbiranja imena za odlovljeno riso (izbrano je
  bilo ime Sneţka). Predlagatelju izbranega imena smo podarili majico, brošuro in DVD s filmom. Gostovali smo v
  internet klepetalnici Multimedijskega centra RTV Slovenija in eno uro odgovarjali na vprašanja gledalcev/bralcev.

  Nadaljevali smo z dodajanjem vsebin na spletno stran projekta. Interaktivno razstavo o risu smo preselili v gozdno
  hišo na Mašunu. Postavili smo info table o risu na 4 gozdnih učnih poteh v projektnem območju. Nadaljevali smo
  komunikacijo z mediji.
                               22/24                           10/15/2011
Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                         9. Skupni povzetek
   9. Povzetek izvajanja čezmejnega projekta
  V primeru skupnega projekta na kratko opišite izvajanje celotnega projekta in nakažite skupne aktivnosti oziroma
  opišite, kako se aktivnosti dopolnjujejo. V primeru zrcalnih projektov in projektov sodelovanja natančneje opišite
  vključenost čezmejnega partnerja in čezmejni vpliv aktivnosti.

  Na ţalost naši čezmejni partnerji do sedaj še niso mogli začeti z izvajanjem projekta, ker so šele nedavno dobili v
  podpis pogodbo. Zaradi tega smo v sodelovanju s Sluţbo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
  regionalno politiko in čezmejnim partnerjem prilagodili časovnico izvajanja projektnih aktivnosti v Sloveniji. Kljub
  temu, da formalno z izvajanjem projekta niso mogli začeti, so naši čezmejni partnerji ţe sodelovali pri pripravi in
  prevajanju besedil za dvojezično brošuro o risu ter pri prevajanju vsebin skupne spletne strani v hrvaščino. Razen
  tega so sodelovali pri spremljanju risinje Dine, ki smo jo v okviru projekta opremili z GPS/GSM ovratnico in ki se
  giblje v obeh drţavah. S čezmejnimi partnerji smo nenehno v stiku preko elektronske pošte in jih obveščamo o
  poteku projekta na slovenski strani. Ker so se zapleti z začekom projekta končno rešili, bomo lahko zdaj začeli z
  izvajanjem skupnih akcij, na kar na obeh straneh meje ţe teţko čakamo.

  Nadaljevali smo terensko sodelovanje s hrvaškimi partnerji pri spremljanju risinje Dine. Organizirali smo in izpeljali
  prvo skupno dvodnevno delavnico za pripravo predloga skupne strategije upravljanja z risom.
  V sodelovanju s hrvaškimi partnerji pripravljamo dvojezično razstavo o risu.

  V tretjem obdobju poročanja smo pripravili in izpeljali dve skupni delavnici za pripravo predloga skupne strategije
  upravljanja z risom. V sodelovanju s hrvaškimi partnerji nam je uspelo najti mladiče risinje Dine in jih pregledati,
  stehtati in vzeti vzorce DNK za tkivno-genetsko banko (vzorec dlak). Razen tega nam je uspelo s pomočjo infra
  rdeče video pasti, ki smo jo razvili v projektu, na območju Gorskega kotara na Hrvaškem posneti Dino na plenu in
  mrhovinarje, ki se prehranjujejo na plenu risa (medved, lisica, ptice). Pri pripravi izobraţevalnega filma o risih in
  projektu in pri pripravi dvojezične razstave o risih smo intenzivno sodelovali s hrvaškimi partnerji. S hrvaškimi
  partnerji komuniciramo po e-pošti skoraj na dnevni osnovi.

  V četrtem obdobju poročanja smo pripravili in izpeljali tretjo skupno delavnico za pripravo predloga skupne
  strategije. Nadaljevali smo s pripravo dvojezične razstave o risih. S hrvaškimi partnerji zdaj intenzivno sodelujemo
  pri analizi pridobljenih podatkov in pripravi predloga skupne strategije upravljanja z risi.

  V petem obdobju poročanja smo izpeljali četrto skupno delavnico za pripravo predloga skupne strategije. Pripravili
  smo in za javnost odprli dvojezično interaktivno razstavo o risih in sicer v Delnicah in v Kočevju. Hrvaški partnerji
  so se udeleţili predstavitve projekta za širšo javnost v Kočevju. Nadaljevali smo s sodelovanjem v raziskovalnem
  delu.

  V zaključnem obdobju poročanja smo izpeljali skupni seminar za skupni monitoring populacije risa. Redno smo
  komunicirali z hrvaškimi partnerji in skupaj pripravili končno verzijo predloga skupne strategije. Nadaljevali smo s
  sodelovanjem v razikovalnem delu in pri informiranju javnosti (prevajanje spletnih novic iz hrvaščine v slovenščino
  in nasprotno). Dogovorili smo se o nadaljevanju sodelovanja po končanem projektu.
                               23/24                          10/15/2011
    Vmesno-Zaključno poročilo SI-HU-HR 2004-2006 - 2.JR, 19.3.2007                                                               10. Informacija o JN
10. Informacija o oddaji javnih naročil do 10.000 EUR

Program:                   Sosedski program SI-HU-HR 2004-2006
Št. zadeve SPIS:               4012-75/2006
Št. pogodbe:                 C1536-07G400023
Št. poročila:                Zaključno poročilo
Akronim projekta:              DinaRis
Obdobje poročanja od                16/3/2008        do        11/ 4/ 2008


                                            Datum               Datum sklepa   Datum
                                                                                     Navedba drugih ponudnikov, ki so poslali
        Predmet JN              Naziv izbranega ponudnika    sklenitve   Vrsta postopka    o začetku   obvestila o  Pogodbeni znesek
                                                                                            ponudbe
                                           pogodbe               postopka    izboru

                          Studio za grafično oblikovanje                                            Studio Lumina - Dejan Blečevski sp in
Oblikovanje info table za gozdne učne poti        Jasmina Andrič s.p.     2/18/2008  Postopek brez objave  2/18/2008   2/18/2008    270 EUR      Grafični studio Robert Kuzma s.p.
Tisk plakatov za razstavo                 Studio Print d.o.o.     11/6/2007  Postopek brez objave  11/6/2007   11/6/2007    780 EUR      Abakos d.o.o., Robert Gračner, s.p.
Nakup zamrzovalne omare za                                                                          BOFex d.o.o., Mimovrste.com,
tkivno genetsko banko                   Gorenje GTI d.o.o.     1/24/2008  Postopek brez objave  1/23/2008   1/24/2008    545 EUR          Nakupovanje. net
Prigrizki in kava za delavnico               Biskvit d.o.o.      3/28/2008  Postopek brez objave  3/28/2008   3/28/2008    80 EUR        Edini ponudnik na lokaciji.
Sponke in sponkalnik za količke               Merkur d.d.       1/24/2008  Postopek brez objave  1/24/2008   1/24/2008    40 EUR        Eltron plus d.o.o., Trion

Nakup materialov za razstavo                 Merkur d.d.       2/7/2008  Postopek brez objave   2/7/2008   2/7/2008    150 EUR        Obi d.o.o in Bauhaus d.o.o.


Potrošni lab. material za genetiko             Mediline d.o.o.      2/28/2008  Postopek brez objave  2/28/2008   2/28/2008    700 EUR      Kemomed d.o.o. in Sanolabor d.d.

Oglas za razstavo "Po sledeh risa"         Prirodoslovno društvo Slovenije  2/4/2008  Postopek brez objave   2/4/2008   2/4/2008    290 EUR       Revija Lovec, Časopis Dnevnik
                                                                                     Glede na tehniko izdelave je navedeni
Izdelava tabel za gozdne učne poti              Mema d.o.o.       2/15/2008  Postopek brez objave  2/15/2008   2/15/2008    970 EUR        izdelovalec edini ponudnik.
                                                      24/24                                               10/15/2011

								
To top