Centar za informirawe na semejstvata by yungtyriq

VIEWS: 14 PAGES: 2

									Podgotvete mala zakuska ili napijte se                           Macedonian
~a{a ~aj

Informacii i sredstva za pristap
                                              Family
Dojdete i u`ivajte vo mala pauza
                                              Resource
                                              Centre


    Semejniot centar za informirawe e
                                              Centar
                  otvoren                         za informirawe
          od ponedelnik do petok
   od 9 ~asot nautro do 5 ~asot popladne                         na semejstvata
         Prvi kat, Glavna zgrada
       (svrtete levo zad aptekata)
      Bolnica Royal Children’s Hospital
                            Family Resource Centre
                        Royal Children’s Hospital Flemington Road
                             Parkville Victoria 3052
                            Telefon 03 9345 4662
                            Telefaks 03 9345 4661
                         Elektronska po{ta frc@rch.org.au
                        Mesto na internet www.rch.org.au/frc
Centar za informirawe na             Centarot za informacii na             Prostorija za li~na nega
semejstvata                   semejstvata pru`a-                 Prostorijata za li~na nega e sostaven del od
Centarot za informirawe na semejstvata e     •  Podra~je za priem vo koe rabotat eden     Centarot za informirawe na semejstvata i se
neklini~kiot del od bolnicata {to e opremen     dobrovolec i eden ~len na personalot za da   nao|a nasproti vleznata vrata na Centarot.
za semejstvata i neguvatelite na vnatre{nite i    davaat upatstva, informacii, pomo{ i      Prostorijata be{e napravena specijalno za
nadvore{nite pacienti. Toj pretstavuva tivko,    poddr{ka.                   postari deca i mladinci {to imaat hroni~ni
prijatelsko i smiruva~ko mesto za semejstvata                            zaboluvawa ili specijalni potrebi. Tu{evite,
                         •  Tivka, prostrana i udobna soba za roditeli
vo ramkite na bolnicata, no nastrana od                               sobite za presoblekuvawe, krevetite so
                           za otpu{tawe, odmor ili ~itawe.
turkanicite i bu~avata i od napnatosta na                              prisposobliva viso~ina i toaletite
bolni~kata sredina.               •  Pove}enamenska soba za sostanoci {to mo`e   obezbeduvaat lesen pristap za onesposobenite
                           da bide rezervirana od grupi za poddr{ka i   lica.
Centarot be{e otvoren vo 2003 g. blagodarenie
                           semejstva koi sakaat da se sretnat nasamo so
na qubeznata velikodu{nost na na{ite glavni                             Prostorijata za li~na nega isto taka }e gi
                           socijalen rabotnik ili so drug ~len na
sponzori, Bluey Day i Uncle Bobs Club. Na                              zadovoli potrebite na onie mladi lu|e na koi
                           personalot.
na{ite mnogubrojni dariteli im oddavame                               im e potrebna pomo{ od nivnite roditeli ili
priznanie na yidot vo Centarot kade {to se    •  Pristap do ~len na personalot na Centrelink  neguvateli pri odeweto vo toalet i pri
napi{ani imiwata na onie {to ne poddr`uvaat.     (so zaka`uvawe).                zadovoluvaweto na potrebite od li~na higiena
                                                  ili pri drugi postapki.
Zamislata i ona {to se pru`a vo objektot na   •  Tivka soba kade {to semejstvata mo`e
Centarot za informirawe na semejstvata        nasamo da se soberat za da razgovaraat za
poteknuva od roditelite, a nie postojano       zdravstvenata sostojba na nivnoto dete ili
barame da gi slu{neme mislewata na na{ite      za semejni raboti.
                                                  Kade da ne najdete
klienti za ovoj Centar. Semejstvata se                               Vlez od Flemington Road
pottiknati da bidat nezavisni pri        •  Soba so informativni sredstva vo koi ima
                                                  Kafe i delikatesen bar
koristeweto na Centarot i negovata oprema.      golem oddel za upatuvawe i video kaseti za
                           gledawe {to davaat informacii i za       Prodavnica za podaroci
Va{ite mislewa i idei se dobredojdeni.                               Centar za informacii za semejstvata
                           ~estite i za retkite zdravstveni sostojbi,
Sekojdnevnoto rabotewe na Centarot mnogu       za roditelstvoto i za onesposobenostite.    Prodavnica Safety
zavisi od dobrovolcite i nie im oddavame                              Apteka
priznanie i go cenime nivniot pridones kon    •  Deloven centar kade {to semejstvata imaat   Vlez od parkingot
Centarot.                      pristap do internet, do elektronska po{ta,
                                                  Prostorija za li~na nega
                           do aparat za kopirawe i od kade {to mo`at
Centarot za informirawe na semejstvata e       da pra}aat i primaat poraki po telefaks.    Prv kat
tesno povrzan so i vklu~uva nekoi
informativni funkcii na Centarot za       •  Kujna za podgotvuvawe na lesni zakuski.
informacii za zdravjeto na decata, na        Obezbedeni se pijaloci kako ~aj i kafe.
Programata za bezbednost na bolnicata Royal   •  Podra~je za jadewe so masi i stolovi i so
Children’s Hospital, na Oddelot za socijalna     pridru`no mesto za igrawe za decata.
rabota i na Institutot za obrazovanie na
bolnicata Royal Children’s Hospital.       •  Mali privatni prostorii kade {to
                           pacientite mo`e da legnat ili da bidat
                           hraneti preku tuba na spokojno mesto.
                         •  Nadvore{en del za spokojno razmisluvawe.
                         •  [kafovi so razli~ni golemini kade {to
                           mo`e da gi smestite va{ite vredni raboti
                           vo tekot na denot.

								
To top