Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

TM_Quan tri kinh doanh thuong mai

VIEWS: 272 PAGES: 2

									      Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
   tr­êng ®¹i häc n«ng l©m tphcm        ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o theo häc chÕ tÝn chØ
 (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè:          /Q§_§T ngµy  th¸ng  n¨m     cña HiÖu tr­ëng)


HÖ §µo T¹o      §¹i häc chÝnh quy (TÝn chØ) (BA)
Ngµnh §µo T¹o     Qu¶n trÞ KD th­¬ng m¹i (TM)
Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Tèi ThiÓu Cña TÊt C¶ C¸c M«n Häc        135
§iÓm Trung B×nh TÝch Lòy Tèi ThiÓu                 2.00


                                             Trang 1
STT    M· MH          Tªn m«n häc       TC   LT   TH   N¨m   HK

 M«n Häc Theo Ch­¬ng Tr×nh

   1  200106  C¸c ng.lý CB cña CN M¸cLªnin      5.0   75.0      1    1
   2  202114  To¸n cao cÊp C1             3.0   45.0      1    1
   3  202115  To¸n cao cÊp C2             3.0   45.0      1    1
   4  202501  Gi¸o dôc thÓ chÊt 1*          1.0       45.0  1    1
   5  202622  Ph¸p luËt ®¹i c­¬ng           2.0   30.0      1    1
   6  213601  Anh v¨n 1**               5.0   75.0      1    1
   7  200201  Qu©n sù 1 (lý thuyÕt)*         3.0   45.0      1    2
   8  200202  Qu©n sù (thùc hµnh)*          3.0       90.0  1    2
   9  202121  X¸c suÊt thèng kª            3.0   45.0      1    2
  10   202502  Gi¸o dôc thÓ chÊt 2*          1.0       45.0  1    2
  11   208109  Kinh tÕ vi m« 1             3.0   45.0      1    2
  12   208110  Kinh tÕ vÜ m« 1             3.0   45.0      1    2
  13   208416  Qu¶n trÞ häc              2.0   30.0      1    2
  14   213602  Anh v¨n 2**               5.0   75.0      1    2
  15   208213  Thèng kª doanh nghiÖp          3.0   30.0  30.0  2    1
  16   208336  Nguyªn lý kÕ to¸n            3.0   45.0      2    1
  17   208340  Tµi chÝnh tiÒn tÖ            2.0   30.0      2    1
  18   208423  LuËt th­¬ng m¹i             2.0   30.0      2    1
  19   208453  Marketing c¨n b¶n            2.0   30.0      2    1
  20   200104  §­êng lèi CM cña §¶ng CSVN       3.0   45.0      2    2
  21   208424  Qu¶n trÞ nh©n sù            3.0   45.0      2    2
  22   200107  T­ t­ëng Hå ChÝ Minh          2.0   30.0      3    1
  23   208225  Tin häc øng dông trong Q.TrÞ      3.0   15.0  60.0  3    1
  24   208427  Kinh doanh quèc tÕ           3.0   45.0      3    1
  25   208406  Qu¶n trÞ chiÕn l­îc           3.0   45.0      3    2
  26   208439  Th­¬ng m¹i ®iÖn tö           2.0   30.0      3    2
  27   208456  NghiÖp vô ngo¹i th­¬ng         2.0   30.0      3    2
  28   208460  Marketing th­¬ng m¹i          4.0   60.0      3    2
  29   208461  §éng th¸i kh¸ch hµng          2.0   30.0      3    2
  30   208463  VËn t¶i b¶o hiÓm            2.0   30.0      3    2
  31   208327  NghiÖp vô thanh to¸n          2.0   30.0      4    1
  32   208403  Ph­¬ng ph¸p NCKH            2.0   30.0      4    1
  33   208429  Qu¶n trÞ chÊt l­îng           3.0   45.0      4    1
  34   208430  Nghiªn cøu thÞ tr­êng          2.0   30.0      4    1
  35   208435  §µm ph¸n th­¬ng l­îng          2.0   30.0      4    1
  36   208467  Kinh doanh kho vËn           3.0   30.0      4    1
.
          ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o theo häc chÕ tÝn chØ

                                                    Trang 2
  STT    M· MH          Tªn m«n häc          TC    LT    TH     N¨m   HK
   37   208902  Khãa luËn tèt nghiÖp            10.0               4     2

  Céng Nhãm:                           107.0

  Nhãm MH B¾t Buéc Tù Chän 01 - Ph¶i §¹t 14 TC

     1  202621  X· héi häc ®¹i c­¬ng            2.0     30.0        2     2
     2  208326  ThÈm ®Þnh gi¸                3.0     45.0        2     2
     3  208341  Qu¶n trÞ tµi chÝnh             3.0     45.0        2     2
     4  208345  TÝn dông ng©n hµng             3.0     45.0        2     2
     5  208421  Dù ¸n ®Çu t­                3.0     30.0   30.0   2     2
     6  208451  Qu¶n trÞ s¶n xuÊt              3.0     45.0        2     2
     7  208470  Qu¶n trÞ kinh doanh NN           3.0     45.0        2     2
     8  208472  Qu¶n trÞ chuæi cung øng           3.0     45.0        2     2
     9  209509  Phong thñy øng dông             3.0     30.0   30.0   2     2

  Céng Nhãm:                           26.0

  Nhãm MH B¾t Buéc Tù Chän 02 - Ph¶i §¹t 14 TC

     1  208211  Kinh tÕ l­îng c¨n b¶n            3.0     30.0   30.0   2     1
     2  208222  Ph©n tÝch ®Þnh l­îng trong QL        3.0     30.0   30.0   2     1
     3  208337  ThuÕ                    2.0     30.0        2     1
     4  208422  Hµnh vi tæ chøc               2.0     30.0        2     1
     5  208475  Ngo¹i ng÷ chuyªn ngµnh           3.0     45.0        2     1
     6  208375  KÕ to¸n th­¬ng m¹i, dÞch vô         2.0     30.0        3     1
     7  208425  ThÞ tr­êng chøng kho¸n           2.0     30.0        3     1
     8  208432  Qu¶n trÞ rñi ro               2.0     30.0        3     1
     9  208437  Qu¶n trÞ v¨n phßng             2.0     30.0        3     1
   10   208452  Ph©n tÝch kinh doanh            2.0     30.0        3     1

  Céng Nhãm:                           23.0

  Tæng tÝn chØ b¾t buéc: 107            Tæng tÝn chØ c¸c nhãm b¾t buéc tù chän: 28
  (*) M«n ®iÒu kiÖn, khi hoµn thµnh sinh viªn sÏ ®­îc cÊp chøng chØ.

  (**) M«n ®iÒu kiÖn, sinh viªn cã thÓ ®¨ng ký häc hoÆc kh«ng. Sinh viªn ph¶i ®¹t chuÈn ®Çu ra tiÕng Anh
     theo QuyÕt ®Þnh sè 163/Q§-§T-§NHL ngµy 14/02/2011 cña HiÖu tr­ëng §HNLTPHCM

    HiÖu tr­ëng                Tr­ëng phßng §µo t¹o              Tr­ëng khoa/bé m«n

								
To top