GAYA PEMBELAJARAN

Document Sample
GAYA PEMBELAJARAN Powered By Docstoc
					GAYA PEMBELAJARAN

1.0 Gaya Pembelajaran

  Setiap orang mempunyai gaya pembelajaran dan kekuatan yang tersendiri (Kenneth &
  Dunn, 1984). Gaya pembelajaran boleh didefinisikan sebagai “motivational interest or
  pattern that is preferred when processing new information or experiences” ( minat atau pola
  terpilih yang mendorong seseorang apabila memproses maklumat baru atau pengalaman)

  Terdapat empat model gaya pembelajaran iaitu (1) Model Dunn & Dunn (Lampiran1.1-F1b)
  (2) Kolb Learning Styles Inventory (3) Honey & Mumford: Learning Styles Questionnaire
  (LSQ) (4) Hermaan: Whole Brain Learning Style Preference (LSP) (Lampiran 1.1-1a ).
  Mana-mana satu model boleh dipilih untuk digunakan. Walau bagaimanapun, fasilitator
  harus memberi fokus sekurang-kurangnya kepada tiga bentuk gaya pembelajaran yang
  utama iaitu (1) Visual, (2) Auditori, dan (3) Kinestetik (Kajian oleh Neuro Linguistic
  Programming). Layari http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/vak.html) Model Dunn & Dunn
  juga sesuai digunakan untuk melengkapkan konsep gaya pembelajaran.

  Secara ringkas, aplikasi kepada gaya pembelajaran mengambil kira proses yang
  ditunjukkan oleh rajah di bawah.               Merancang P&P       Menguruskan P&P
                Aktiviti         Keluwesan aktiviti
 Mengenal pasti        Bahan bantu        Pelbagai bahan
    Gaya          berasaskan        bantu
  Pembelajaran        gaya           Stimulus (alam
                             sekitar, Emosi,
                pembelajaran
                             Sosiologi,
                             Fizikal,Psikologi)
Konsep :   Gaya pembelajaran ialah cara mempelajari sesuatu mengikut kecenderungan
       individu. Terdapat pelbagai teori dan model gaya pembelajaran. Murid dan guru
       perlu mengetahui kepelbagaian gaya pembelajaran tersebut supaya mereka dapat
       mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai untuk diri mereka / pelajar
       mereka.

       Pada asasnya terdapat dua model gaya pembelajaran yang akan dibincangkan di
       sini, iaitu:-


         Gaya VAK ( Visual , Auditouri , Kinestetik )
         Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Bestari                  1/
1.1 MODEL GAYA PEMBELAJARAN VAK ( Visual , Auditouri , Kinestetik )

Gaya VAK mengandungi tiga aspek , iaitu gaya pembelajaran Visual , Auditori dan Kinestetik.

       Gaya Pembelajaran Visual

          1. Murid belajar lebih baik dengan melihat sesuatu teks berbentuk perkataan
           / ayat dalam buku , papan hitam atau paparan komputer.
          2. Mereka lebih mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi
           pembacaan ayat atau teks berkenaan.
          3. Murid “Visual “ tidak memerlukan penerangan lisan seperti murid
           “auditori” tetapi mereka selalunya dapat belajar melalui pembacaan.
          4. Mereka selalunya menulis nota syarahan / arahan lisan jika mereka hendak
           mengingati sesuatu.

       Gaya Pembelajaran Auditori

          1. Murid “Auditori” belajar dengan mendengar perkataan / ayat yang disebut
           dan juga arahan lisan.
          2. Mereka boleh mengingati penerangan melalui bacaan kuat atau
           menggerakkan bibir ketika membaca terutama apabila mempelajari
           sesuatu yang baru.
          3. Mereka dapat mengukuhkan ingatan dengan mendengar semula rakaman
           pita audio, mengajar murid lain dan berbincang dengan guru.

       Gaya Pembelajaran Kinestetik

          1. Murid “Kinestetik” belajar dengan baik dan berkesan melalui pengalaman
           dan akan melibatkan diri secara fizikal dalam aktiviti di kelas.
          2. Mereka biasanya dapat menginagti sesuatu dengan baik dan berkesan
           apabila melakukan aktiviti secara “hands-on”.

1.1.1 Matrik Gaya Pembelajaran VAK


 Apabila anda         Visual          Audiotori       Kinestetik/Tactile
     Mengeja  Adakah anda cuba melihat   Membunyikan        Tulis perkataan untuk
          perkataan?          perkataan atau      memastikannya betul.
                         menggunakan
                         pendekatan fonetik?
    Bercakap  Anda bercakap secara     Anda suka mendengar    Menggunakan
          berpasangan tetapi tidak   tetapi tidak suka untuk  pergerakan dan air
          suka mendengar terlalu    bercakap? Guna      muka. Suka perkataan
          lama? Lebih suka       perkataan seperti     rasa, sentuh dan
          mendengar perkataan lihat,  dengar dan fikirkan?   pegang.
          gambarkan dan
          bayangkan?
 Membayangkan   Adakah anda dapat melihat  Berfikir secara bunyi?  Melihat beberapa
          gambar dengan jelas dan                gambar, semuanya
          terperinci?                      bergerak?
Memberi tumpuan   Adakah anda terganggu    Terganggu oleh bunyi   Terganggu oleh aktiviti
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Bestari                      2/
           oleh pergerakan atau     atau bising?       di sekeliling?
           keadaan tidak teratur?
 Bertemu semula   Terlupa nama tetapi ingat  Terlupa muka tetapi   Ingat dengan baik apa
    seseorang   mukanya? Ingat di mana    ingat nama? Ingat apa  yang telah dilakukan
           bertemu?           yang telah bicarakan?  bersama?
   Menghubungi   Adakah anda suka secara   Lebih suka telefon?   Bercakap sambil atau
  sesorang atas  terus, berhadapan atau                melibatkan diri dalam
  sesuatu urusan  pertemuan peribadi?                  sesuatu aktiviti?
  Releks (relax)  Adalah anda lebih suka    Lebih suka mendengar   Suka bermain sesuatu
           menonton TV, pertunjukan   radio, musik atau    permainan atau
           atau wayang?         membaca?         membuat sesuatu
                                      menggunakan tangan?
      Cuba   Adakah anda         Mendengar ton suara?   Melihat pergerakan
 menginterpretasik  memerhatikan air                   badan?
     an mood   mukanya?
    seseorang
    Membaca   Adakah anda suka situasi   Gemarkan dialog dan   Lebih suka cerita
           deskriptif? Berhenti untuk  perbualan atau      berbentuk aksi atau
           membayangkan sesuatu     mendengar watak yang   tidak betul-betul
           tindakan?          bercakap?        berminat membaca?
 Membuat sesuatu   Adakah anda suka melihat   Lebih suka arahan    Lebih suka terus
   yang baru   demonstrasi, rajah, slaid  verbal atau berbincang  mencuba?
           atau poster?         dengan seseorang?
   Meletakkan   Adakah melihat arah dan   Suka bercakap dengan   Mengabaikan arahan
sesuatu bersama-   gambar?           seseorang atau      dan memikirkan
      sama                 bercakap kuat semasa   semasa
                         bekerja?         melaksanakannya?
   Memerlukan   Adakah anda memerlukan    Panggil meja-bantuan,  Terus mencuba atau
 bantuan daripada  gambar atau rajah?      tanya jiran?       mencuba di komputer
 aplikasi komputer                             lain.
     Mengajar  Adakah anda suka       Lebih suka        Lakukan untuk mereka
    seseorang  menunjukkan sesuatu?     memberitahu?       dan berikan mereka
                                      melihat bagaimana
                                      dibuat atau minta
                                      mereka melakukan?
The Visual Modality

The visual learner remembers 75% of what the read or see.

Demonstrations from the blackboard, diagrams, graphs and charts are all valuable tools for the
visual learner.

Generally, analytic visual learners will process the printed word before iconic (pictorial)
information.

Generally, global visual learners will process iconic (pictorial) information before reading the
printed text.

Learning Strengths of the VISUAL Learner

Remembers what they read and write.

Enjoys visual projects and presentations.
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Bestari                      3/
Can remember diagrams, charts, maps well.

Understands information best when they SEE it.

Strategies for the VISUAL Learner

Write things that you want to remember down; you will remember them better that way.

Look at the person who is speaking to you; it will help you focus.

Try to work in a quiet place. Wear earmuffs or earplugs if necessary. Some visual learners do,
however, like soft music in the background.

 If you miss something a teacher says or do not understand, ask politely if they could repeat or
explain.

Most visual learners learn best alone.

Teaching Strategies for the VISUAL Learner

Provide lots of interesting visual material in a variety of formats.

Make sure visual presentations are well-organized.

During lessons, ensure auditory learners are in a position to hear well.

Make handouts and all other written work as visually appealing as possible, and easily read.

 Make full use of a variety of technologies: computer, OHP, video camera, live video feeds/close
circuit TV, photography, internet, etc.

Activity Suggestions for the VISUAL Learner

  Diagrams.         Games.           Illustrations.    Flash cards
  Graphs.                        Displays.       Crossword &
  Photographs.        Writing.          Cartoons.       word find
  Colouring books.      Newspapers.                   puzzles.
                             Slide
  Posters.          Recipes.          Shows/Power      Letters.
               Magazines.         Point.
  Collages.                                  Bulletin boards
               Reading.          Movies.        Workbooks.
  TV shows.         Books.Flippaz
               cards.           OHP          Info Wheels. Flip-
  Turn starz.                      transparencies.    gate quizzes.
  Maps.                         Written reports.
  Charts.

Traits of the VISUAL Learner

Prefers to see words written down


Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Bestari                     4/
When something is being described, the visual learner also prefers to have a picture to view.

Prefers a time-line or some other similar diagram to remember historical events.

 Prefers written instructions rather than verbal instructions.

 Carefully organizes their learning materials.

 Enjoys decorating their learning areas.

Prefers photographs and illustrations with printed content.

Remembers and understands through the use of diagrams, charts and maps.

Appreciates presentations using OHP transparencies or handouts.

Studies materials by reading notes and organizing it in outline form

Enjoys visual art activities

The Auditory Modality


The auditory learner MUST HEAR things for them to have the best chance of learning.

Only 30% of the general school-age population is auditory.

Generally, the auditory learner will remember 75% of what they hear in a lecture.

Using the auditory modality is the most difficult way to learn new material

Learning Strengths

Remembers what they hear and say.

Enjoys classroom and small-group discussion.

Can remember oral instructions well.

Understands information best when they HEAR it.

Strategies for the AUDITORY Learner

Study with a friend so you can talk about the information and HEAR it, too.

Recite out loud the information you want to remember several times.

 Ask your teacher if you can submit some work (if appropriate) as an oral presentation, or on
audio tape.

Make your own tapes of important points you want to remember and listen to it repeatedly. This
is especially useful for learning material for tests.
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Bestari                   5/
When reading, skim through and look at the pictures, chapter titles, and other clues and say out
loud what you think this book could be about.

Make flashcards for various material you want to learn and use them repeatedly, reading them
out loud. Use different colours to aid your memory.

Set a goal for your assignments and verbalise them. Say your goals out loud each time you
begin work on that particular assignment.

 Read out loud when possible. You need to HEAR the words as you read them to understand
them well.

 When doing maths calculations, use grid paper to help you set your sums out correctly and in
their correct columns.

Use different colours and pictures in your notes, exercise books, etc. This will help you
remember them.

Teaching Strategies for the AUDITORY Learner

 Re-phrase points, questions. Vary speed, volume, pitch, as appropriate, to help create
interesting aural textures.

Write down key points or key words to help avoid confusion due to pronunciation.

During lessons, ensure auditory learners are in a position to hear well.

 Incorporate multimedia applications utilizing sounds, music, or speech (use tape recorders,
computer sound cards/recording applications, musical instruments, etc.).

Activities

Oral report or presentation.

Teach the class or a group.

Panel discussion.

Debate.

Tape recordings.

Songs.

Raps.

Poems.

Musical performance.

Puppet show.
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Bestari                    6/
TV/radio show.

Verbal games.

Show and tell/current events.

peer tutoring.

Oral presentations.

Demonstrations.

Oral recitation.


Traits of the AUDITORY Learner

Remembers what they say and what others say very well.

Remembers best through verbal repetition and by saying things aloud.

Prefers to discuss ideas they do not immediately understand.

Remembers verbal instructions well.

Enjoys the opportunities to present dramatically, including the use of music.

Finds it difficult to work quietly for long periods of time.

Easily distracted by noise, but also easily distracted by silence.

Verbally expresses interest and enthusiasm.

Enjoys class and group discussions.

                    Learning Styles
                The Tactile - Kinesthetic Modality

The tactile-kinesthetic learner must DO things for them to have the best chance of learning.

The tactile-kinesthetic learner remembers best the things they experience.

Kinesthetic learning involves use of the whole body rather than just hands-on.

Getting information from written materials or by listening is not as easy as aforementioned
methods.

          Learning Strengths of the TACTILE-KINESTHETIC Learner

 Remembers what they DO, what they experience with their hands or bodies (movement and
touch).

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Bestari                   7/
Enjoys using tools or lessons which involve active/practical participation.

Can remember how to do things after they've done them once (motor memory).

Have good motor coordination.

           Strategies for the TACTILE - KINESTHETIC Learner

To memorise, pace or walk around while reciting to yourself or using flashcards or notes.

When reading a short story or chapter in a book, try a whole-to-part approach. This means you
should first scan the pictures, then read headings, then read the first and last paragraphs and
try to get a feel for the book. You could also try skim-reading the chapter or short story
backwards, paragraph-by-paragraph.

If you need to fidget, try doing so in a way which will not disturb others of endager yourself or
others. Try jiggling your legs or feet, try hand/finger exercises, or handle a koosh ball, tennis ball
or something similar.

You might not study best while at a desk. Try lying on your stomach or back. Try studying while
sitting in a comfortable lounge chair or on cushions or a bean bag.

Studying with music in the background might suit you (baroque music is best - as opposed to
heavily rhythm-based music).

Use coloured contruction paper to cover your desk or even decorate your area. Choose your
favourite colour as this will help you focus. This technique is called colour grounding.

Try reading through coloured transparencies to help focus your attention. Try a variety of
colours to see which colours work best.

 While studying, take frequent breaks, but be sure to settle back down to work quickly. A
reasonable schedule would be 15-25 minutes of study, 3-5 minutes of break time.

 When trying to memorise information, try closing your eyes and writing the information in the air
or on a surface with your finger. Try to picture the words in your head as you are doing this. Try
to hear the words in your head, too.

Later, when you try to remember this information, close your eyes and try to see it with your
mind's eye and to hear it in your head.

When learning new information, make task cards, flashcards, electro-boards, card games, floor
games, etc. This will help you process the information.

Teaching Strategies for the TACTILE-KINESTHETIC Learner

Allow tactile-kinesthetic students to take breaks during lessons and move around.

Encourage tactile-kinesthetic students to write down their own notes.

Encourage tactile-kinesthetic students to stand or move while reciting information or learning
new material.

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Bestari                      8/
Incorporate multimedia resources (computer, video camera, OHP transparencies, photography
camera, etc.) into programmes (teacher presentations and student presentations).

Provide lots of tactile-kinesthetic activities in the class.
Suggestions ACTIVITY for the TACTILE - KINESTHETIC Learner

KINESTHETIC Activities

KSurveys.            Field trips.         Walking and reading.

Demonstrations.          Dress as characters.     Puppet shows.

Dance.              Role-play/interviewss.    Musical performances.

Products.            Charades.           Science labs

Body games.           Pantomimes.

Rocking and reading.       Plays.

Make a video show.        Projects.


Activities
Tactile Activities

Modelling.       Needlework.          Sculptures.      Info wheels.

Scrapbook.       Posters.            Mobiles.        Peekys.

Colouring books.    Task cards.          Displays.       Floaterz.

Artistic creations    Electroboards.        Collages        Origami.

 Dioramas.       Blackboard/whiteboard Flip chutes.          Learning circles.
            activities
                        Turn starz          Computers.
            Sandpaper/felt letters.
                        Flip-gate quiz        Cut-and-paste
            Games. Calculators.   sheets.            tasks.

            Puzzles.            Flippaz.

            Collections.

            Workbooks

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Bestari                       9/
Traits of the TACTILE-KINESTHETIC Learner

Remembers what they DO very well.

Remembers best through getting physically involved in whatever is being learnt.

Enjoys acting out a situation relevant to the study topic.

Enjoys making and creating.

Enjoys the opportunities to build and physically handle learning materials.

Will take notes to keep busy but will not often use them.

Enjoys using computers.

Physically expresses interest and enthusiasm by getting active and excited.

Has trouble staying still or in one place for a long time.

Enjoys hands-on activities.

Tends to want to fiddle with small objects while listening or working.

Tends to want to eat snacks while studying.


1.2 MODEL GAYA PEMBELAJARAN DUNN & DUNN

Model Gaya Pembelajaran oleh Dunn dan Dunn menyatakan gaya pembelajaran seseorang
pelajar bergantung kepada unsur-unsur yang disukainya di bawah lima stimulus yang
ditunjukkan dalam Jadual 1.2.1 di bawah.


         Jadual 1.2.1: Model Gaya Pembelajaran Dunn dan Dunn


 Stimulus      Unsur                  Ciri-ciri
1.                 Suka belajar tanpa bising atau dengan mendengar
        Bunyi
Alam Sekitar            muzik.
                  Suka belajar di tempat yang cerah atau di tempat
        Cahaya
                  yang kurang cahaya.
        Suhu        Suka belajar di tempat yang sejuk atau panas.
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Bestari                    10/
 Stimulus      Unsur             Ciri-ciri
                Suka belajar di tempat formal yang ada kerusi dan
       Pola       meja atau di tempat tidak formal seperti berbaring
                atau duduk di atas lantai.
2.               Boleh merangsang diri untuk belajar atau perlu
       Motivasi
Emosi             dirangsang oleh guru.
                Boleh belajar dalam jangka masa yang pendek
       Ketabahan
                atau panjang.
                Bertanggungjawab untuk belajar atau perlu
       Tanggungjawab
                bimbingan oleh guru.
                Suka belajar mengikut jadual waktu atau suka
       Struktur     belajar sekiranya lebih masa diberi untuk sesuatu
                mata pelajaran atau perkara.
3.      Sendiri     Suka belajar secara sendirian.
Sosiologi   Pasangan     Suka belajar secara pasangan.
       Rakan sebaya   Suka belajar dengan rakan sebaya.
       Pasukan     Suka belajar dalam pasukan.
       Guru       Suka belajar dengan bimbingan guru
                Dapat belajar dengan mana-mana cara yang
       Pelbagai cara
                tersebut di atas.
4.               Suka belajar dengan benda/perkara maujud atau
       Persepsi
Fizikal            abstrak atau melalui pengalaman.
                Suka atau tidak suka makan dan minum semasa
       Makan
                belajar.
                Suka belajar sesuatu mata pelajaran pada waktu
       Waktu
                yang sesuai atau pada bila-bila masa.
       Gerakan     Suka atau tidak suka bergerak semasa belajar.

 Stimulus      Unsur              Ciri
                Pelajar global suka belajar secara menyeluruh;
5.      Global atau
                pelajar analitik suka belajar mengikut urutan dan
Psikologi   Analitik
                membuat analisis.
                Pelajar yang memproses maklumat menggunakan
                otak kiri suka belajar bahagian-bahagian bahasa,
                dan membuat pengiraan dan analisis;
       Otak Kiri atau
                Pelajar yang memproses maklumat menggunakan
       Otak Kanan
                otak kanan suka belajar secara keseluruhan,
                membuat sintesis, melukis, membuat gerakan dan
                mencipta sesuatu.
                Pelajar yang impulsif bertindak secara spontan
       Impulsif atau  manakala pelajar yang reflektif berfikir sebelum
       Reflektif    bertindak.
Untuk mendapat maklumat lanjut tentang Gaya Pembelajaran sila tuan / puan
layari laman-laman berikut :-


Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Bestari                  11/
http://www.berghuis.co.nz/abiator/lsi/lsiframe.html

Catatan: Inventori Gaya Pembelajaran secara on line boleh dilayari di URL di bawah;

http://www.learnativity.com/assessment.html

http://snow.utoronto.ca/Learn2/mod3/tchstyle.html

http://www.ldpride.net/learningstyles.MI.htm

http://www.ldpride.net/learning_style.html

http://www.berghuis.co.nz/abiator/lsi/lsiframe.html

http://www2.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/ilsweb.html

http://www.metamath.com//multiple/multiple_choice_questions.cgi
Contoh Rancangan Pengajaran Harian Mengambil Kira Gaya Pembelajaran & Pelbagai
Kecerdasan


  Nama Guru: Mohd Talib bin Rahman
  Darjah   : 4 Mawar
  Tajuk Pelajaran: Surat Tidak Rasmi & Surat Rasmi
  Bidang/Tema:Membaca untuk unsur Pengajaran /Surat
  Jangka masa: 2 jam ( dua hari )
  Ringkasan Pelajaran :
  Memahami format surat
  Berkomunikasi, menganalisis, menjana idea,
  Pembelajaran koperatif, kemahiran teknologi maklumat,
  jujur dan bertanggungjawab, bersama kumpulan.

  Hasil Pembelajaran:            Aras :2
   i. Memahami Format Surat          1. Meneliti dan membuat perbandingan
   ii. Menyatakan bahawa Surat          Surat Rasmi dan Surat Tidak Rasmi
     mempunyai format tertentu       2. Menghasilkan rangka Surat Rasmi dan
   iii.Menyenaraikan persamaan          Surat Tidak Rasmi.
     format dan perbezaan
  Objektif: Diakhir pengajaran murid dapat membezakan dan persamaan antara
       Surat Rasmi dengan surat Tidak Rasmi.
  Pengetahuan Perlu Ada : Murid biasa melihat Surat Rasmi dan Surat Tidak Rasmi.
  Isi Kandungan:
    1. Format Surat Rasmi dengan Surat    3. Perbezaan Surat Tidak Rasmi
      Tak Rasmi                 dengan Surat Tak Rasmi
    1. Persamaan surat Tidak Rasmi      4. Membina format Surat Tidak
      dengan Surat Rasmi            Rasmi dan Surat Rasmi
  Nilai Murni :  i. Menggunakan bahasa surat
         ii. Menggunakan kata panggil yang betul dan berbudi bahasa
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Bestari                   12/
 Bahan Bantu Belajar :
   i.  Transparensi ii Kad Manila   iii. Lembaran kerja  iv. OHP
 Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/Kemahiran Generik Yang Menjadi Fokus
       Kemahiran berfikir, kemahiran membanding dan membeza dan
       Pembelajaran Kooperatif


  Langkah /  Is i                          Media  Kemahiran
   Masa         Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran    Pengajaran Generik
 (Peristiwa/          Guru     Pelajar
 Pengajaran


                                          Kemahiran
  Langkah Format     1.Guru       1. Murid berbincang   Kertas A4   Kolaboratif
   2    Surat    mengedarkan      dalam kumpulan.   (lakar    Kemahiran
                                          belajar
 (15 minit ) Tidak    kertas A4.                 format)
                                          Pemerolehan
       Rasmi &            2. Murid melakarkan   Dan      maklumat..
       Format   2.Guru        format mengikut   tranpiransi
       Surat    menyuruh murid    pengetahuan sedia  Lukis
       Rasmi    melakarkan      ada.         semula    MI-
                                          Interpersonal
             format surat                (2 helai
             Tidak Rasmi    4.Murid akan      satu     Mengumpul
             dengan Surat    melakarkan jawapan   kumpulan)   dan
             Rasmi.       di transparansi           mengelaskan
                                          mengikut
                       5. Rakan membentang          kategori.
             3. Guru
             memanggil      hasil kerja –            Kem Fasi:
             nombor dan      Menamakan format          Attending
             murid       - Rakan lain memberi
             membentangkan     pujian               Kecederasan
             hasil kerja di                      Fizikal
                                  Borang
             transparansi    6.Rakan dari kumpulan
                                  Penilaian    Logik.
                       lain akan menilai          Melakar
                                  rakan
             4. Memberi     pembentangan             rajah.
                                  sebaya.
             borang penilaian  tersebut
             rakan sebaya                       Kecerdasan
                                          Verbal
Dipetik sebahagian daripada PPP oleh Cikgu Mohd Talib bin Rahman (SK Jelutong Pulau
Pinang)

(Catatan : Perkataan-perkataan yang diboldkan pada ruangan aktiviti pelajar membawa
maksud gaya pembelajaran dan kecerdasan pelbagai)
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Bestari                  13/

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:278
posted:10/13/2011
language:Malay
pages:13