Thabu Shankar Pakkam

					€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿
®&.Ão  Åh ¿Ÿ»`¹o ¿Ÿ»`¹o Á_¹h ¿x½o ? ®Êf¿ 0¹½v 

®&.Ão Ât•h ¯e¿x„g Át3
¹x¿p €¿Æ¿ ¿Ÿ»`¹Äe ¿xÄxÈÂx¹ ®<oÆ)e)_$Éxs ­¿Êxp¿xv ­Æo €ÁÊx0p ³g€ÁxŠh ¹x¿€Å *Äh+ ¹x¿€Å Æ1$Ɋ ¥Æc¹e¿_ €¹c½xp ³vÊ ¿Æxi"¦ \¯ÆĊ Ž¿p ¹x¿p ¹0¿e ¿x„g ­)p ¯fŠ ¯ŠÆÄ ®• ¿x„g¹s ­e¿Êh €Á†ÆŠh L†ÆŠh ¹x¿p ¹x¿p ¹x¿p¿xv ¯g€ÁxŠ )ÄgÁ½ ¹xe)_$Éxo ¯Ã_„ÀÄx„h ŽÃt&-p €¹x½hÁx_¹e)v ¹¿’ ¿c‚_

±Å¹h ³cˆ Á_¹h ¹xtÉx‘h ³pÅx Á_¹Žh ¹x¿Åx‘h ™ÇgÁc‚_$Ɋ ¹x¿/v ¹¹s¿xv Ÿ,g Áf¿ †Çt3_¹xdˆ ¯_$vÉÊ ®¿xh ´Æxs ¹‚e¿ ®g+s ¯v–h EÄ€Æ ¯pÅ ¹‚_¹_ ¹‚_¹ „ÉÃxÂp ÆÈofŠ¹xd€½ ¯_$Ɋ ¹x¿p ®g+s ¹x¿‘_„ ÆÀ¿x ÆxʀÂx ¶ ³pÅ-pÅ ³Ê€Æ ³p€Åxh €¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ¿$É ¹x¿p Ä»e¿g Á¹Åxh Á$ ±¹Åxh Á‚eŠ Ž‚_„h ÆÄ ¯Š ¶ ­Ç$à ¹x¿p ¹xÅh ³vÁŠ €Áxp ±¾oLo¹s

© Copyright: ®Êf¿ 0¹½v ­ÊeŠ ¿x½o¹Èh ¹xg+ »i¿Š

€Îf)Ä +č
jÃxv ÁtÉ ¯vÁh Á•¹ ¯qÆùhk

-1-

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿

<o ¹xdˆ Æx!
­)¹xÅ ®t3p „2_¹ ¯É`„¹-p ¥µ€Ãx ÃxÄxƊ ®tÉ_ ¹xgÁxt•`¹s ¶ ­Ç„g €Ái „2_¹ ¯É`„$Ɋ¦ ³v• ¹eŠ€Æv Àxv \ ¹Ä-/_„h ÂÄe)v +vÊx/fŠ ®t3p ¯É`¹xÂp ­‚eŠg +‚eŠ F ³v4½h ·‚ÆfŠ ¥¹e¿x€¿ ³v €¿x1¹ÈpÅxh ³vÊ_ €¹/ »i$Éxo¹s¦ ³v• &‰`„Æxi ®Êxp ¥±v €¿x1¹2v €¹/Ã F 0h$Éxi¦ ³vÁ¿ ±v &‰`¹/p ¯_„h À‚g ¹xc‚_ ¹xˆeŠ0ˆh ±½€Ê Àxv ¥¹e¿xÂp ¯_¹ €Ædˆh ³vÉxp ³Ê_¹x Že¿h ¹xˆ ¦ ³v€Áv ¥­¿pÅxh ¹pÃx¾eŠ_„ ­gÉh¿xv¦ ³vÁxi F ¥³vʊ ¹pÃx¾eŠ_„ ­gÉÂx ³v€Áv ¥¯pÅ ¦ ³v• ­“e)a »xpÆxi F ¥­gÁ‚vÊx ¹xb» ÀxÈ_„ ŽvÊx‚ Ž¹v €¹x-pÅ Æa† Àxv ¶ Áxd‰_„e ¿x/ ¹c‚€Ê€Ê ­Š F ¯pÅÃx"¦ ³v€Áv ¥µÃ€Ãx ¿x/ ¹c‚4Ãx Ãx_„"¦ ³v• ­“Š ®ogÁxc½h »iÆxi ®Êxp ­)‘h À‚g¿xv ¯_„h ´Ê4p ¹xb» €ÀÄh ¹1eŠ ¥Àxv ¿x/ ¹c‚ÊŠ €ÆÉ Ãx_„h ¯pł ±Ê_„e¿xv ³v ¹Ê0p¦ ³v• Àxv »xp€Æv ³vÁŠ ±Ê_„e ¿.h Àh ¹x¿p Àh Lcˆ_„e ¿.fŠ ­ÊƐh ¶g_¹xd½ +Ʉ Ž¹h *ÉÃ_ ¹ÆÅ€Ãxˆ ³v4½h Æf¿xi F ¥³vÊ"¦ ³v• €¹c½¿t„ ¥F`¹ ÄxhÁg Á¾_¹xÄ`¹ Àx`¹ ÄxhÁ ´Ç Àh ¹pÃx¾eŠ_„ ±`¹ ­hÂx ­gÁx *Éà <o €¹cÁx`¹€Èx– ³`¹ ­hÂx ­gÁx ÁÃgÁˆÉx`¹¦ ³vÉxi Ž¹e¿ ¥±h¦Âv• ÆeŠ_¹xdˆ Àxv ÂÈÊÂx¹ ¯f€¿v ¥€¹cÁx`¹Èx"¦ ³vÉxi F ¥³`¹ ­hÂx ­gÁx €¹c¹ Âxc½x`¹ ®Êxp Àxv €¹c€Áv *Éà ¦ ³v€Év ¥*ÉÃvÊx ³q€Èx"¦ ³vÉxi 0»Êe€¿xˆ ¥*ÉÃvÊx ÄxhÁ *Éà ±v ¹Ê’¹s ³pÅxÆtÉh ¹pÃx¾a <Äx¹ ³ˆeŠ ƐhÁ‚ €¹c€Áv ­ÆtÉ ÀÊÆx_$e ¿Æ¿t¹x¹ ¦ ³v€Év F ­“¿xi ®Êxp ­)p À‚g ¯pÅ ­gÁ ÀÂ_„ ¯v–h ¹pÃx¾Âx¹ÅÃx"¦

F

-2-

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿

¶ ¿xi ¿v „Çf¿_„a €»x«cˆ¹-p *ŁÆ_ ¹xcˆÆŠ Âx). ¹x¿p ³Ê_„ ±vÊ_ ¹xc‚Ê „Çf¿ ÁÄÆ»Âxi *ŁÆg ÁxoeŠ_ ¹xd‚_¹-p ¿xi ¿v „Çf¿-v Æxi_„s ±¾Æ ²cˆÆŠ Âx). Àxv ±vÊg ÁÄÆ»Âxig ÁxoeŠ_¹xd‚_¹-p ¹x¿p ³Ê_„s ²c‚Ê¿xv ¯f¿ Æxr_¹

³¿t¹x¹ F ¹W½gÁcˆ_ €¹xÅh €Áxˆ$Éxi" €Á»xÂp Æx»/€Å€Ã &3Š €ÀÄh ±c¹xof) €ÁxŠh F ³g€ÁxŠh ¿ÅÃ_ „4f€¿ Æc¹gÁˆÆ¿xp ±v Â)g,_¹ Æc¹e¿ÃpÅxh ¯f¿g Ÿ, Âcˆ€Â ¿.&_¹ Ž‚$Ɋ ¶€ÄÃx ŽÉ ¹xb»h ±v ¿ÅÃ *,oe) Æc¹gÁ€½v ƄÀxc¹Èxi ±v Æc¹e¿e ¿.&_¹e Š‚_$Ɋ ÆxÊh

Àxv Æ1Á½ ¯f¿ ±Å¹e)p ³e¿Ê€Ãx ¹½’s¹s ¯_$Éxo¹s Àxv +vÁtÉ ¯f¿ ±Å¹e)p ³e¿Ê€Ãx ¿`¹s ¯_$vÉÊ ®Êxp Àxv ¹x¿/_¹ ¯f¿ ±Å¹e)p F Âcˆh¿xv ¯_$Éxi

±v ¹d¹s ¿xÊh »i¿Š¿xv ¯f¿_ ¹x¿p

Ž4Æo¹s ¹½’Èg ÁxogÁ¿t¹x¹e ¿Æh ¯_$Éxo¹s Àx€Êx ¶ €¿Æ¿Ãg ÁxoeŠ0cˆ ¿Æh ¯_$€Év

-3-

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿

jj¹½’È_ ¹xb»h ¹d‚eŠ Æ!kk

³g€ÁxŠh€ÁxÅ €Àt3Ē ±v ¹Ê’_¹x¹e `$ÃÁ‚ ¹xe)f€¿v ®Êxp F Ɛƿt„ Žv ³gÁ‚€Ãx ³v ¹Ê’_„s ŒÇfŠ0c½ ¹½’s ³vÊg ÁxoeŠ ¥¥„Çf¿xi ±Ê_„ ³vÊ €Ædˆh"¦¦ ³v• ­Æ_€¹ ±.à €¿xā¾½v €¹c½xo
³Ê_€¹x €¹xÁh ¿Å_€¹3 ¥¥Ãxo F" ±vÊ Ãxo ³v ¹Ê’_„s ­–Â)e¿Š" ±v4½,fŠ ³Ê_„ ³Š’h €Æd½xh ³Ê_„ ³vÊ €Ædˆh ³vÁ¿ ³vÊ_ €¹c¹x€Š³Ê_„ Æx. ÆÇ`„$É €¿Æ¿ ¶e) ¯_$Éxs Æ2€Ã €Áx ­Æs Ɛ$É €ÀÄ,Š¦¦ ³Ê ƈ_¹v• »xp/0c€½v ±½€Ê ¹½’”_„_ €¹xÁh ÆfŠ ³vÊ ³._¹g Áxoe¿xo ±v ­ÄƁ¾g+p ¯_„h ³vÊ ³.eŠ0½ Ž‚Âx ­ÆÄxp" ¿v ÆÄÅxt3p ´tÁc½ Ž¿p €¿xp0Ã É_¹ Ž‚ÃxÂp Ž¹h ³pÅxh €ÆoeŠ_¹xc½ ÉfŠ0c½xo ¹½’s ®Êx‘h ¯f¿_ ¹½’”_„ ¹oÆh ­)¹h ³p€Åx_„h ³pÅxŽh Àxh¿xh ³v$É *Êg€Áxˆ †t3_¹xd‚_$Éxo ­Æo +ɐ_„ €ÆdˆÂxÊxp ³pÅxŽÂx¹ ¯fŠ0cˆg €Áx¹cˆh ®Êxp ³Ê_„ ³pÅxh F¿xv ¯f¿_ ¹½’s ±v4½h Æf¿xp ­ÆÄ_ ¹xb»h ¹d‚eŠ Æj¥³vÊƐ_„ ³vÊ €Ædˆh ³vÁ¿ Àxv ÁxoeŠ_¹xs$€Év¯4 ­ÆÄe ¿xf¿Ä’ »iÃx€¿ ¦¦ ³v• ¿iƀ ±vÊ ³v ¯¿Ãe)/fŠ Æ2€Ãt30cˆ ¶ Ád¾_ „‚Æe¿¿t¹x¹_ €¹x+eŠ_¹xdˆ ³vÊ_ ¹0cˆ 0½x€¿ ±vÊxp (€Åx Šh+€Åx—½ Æx»h »ià Ž‚h ­ÆÈxp Ž‚Âx"  ¶ Æd¾eŠg Ÿa& ±vÊ_ ¹xc‚ ³v4½h €¹c$Ɋ\ ¥´v ¯f¿g Ÿ À¹ofŠ¹xd€½ ¯_$Ɋ"¦ ³v•

-4-

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿

¯f¿x ³v ¯¿Ãh ­¿ F 0ÈÃxˆhÆÄ 0ÈÃx‚0cˆe_$g €Áxcˆ0ˆ ­Š ­¿t„e¿xv Á½_¹gÁc½Š  ¹ogÁ_ $Ĺh ¿vÊe¿x€Ê ­+€Ì¹h »iŠ ¹xs”Âx ³vÊ"¦ F »xh+p FĈeŠ ¿Å-p ²t3_ „2e¿¿g Áxoe¿)/fŠ ¯gÁ‚e¿xv €¹cˆ_ ¹xd‚_$€Év ³vÊ Àx€Ê  ÃxÄxƊ ´¿xƊ ­)oa&ÃxÊ »i) »xvÊxp ¥­a»a€»x¦ ³v• F Àb&p ¹ÆeŠ_ ¹xsÆxi Àxv ­)oa& ­½fŠ0ˆ€Æv

¹x¿p Íp/_¹cˆ!
Âxo¹1 Âx¿_ €¹xÅeŠ_„a ™cˆÆ¿t¹x¹ ³v ­hÂx ±v Lc‚p Ÿ»(g Ÿ Æx`$ÆÄa »xp‘Æxo
Àxv Æx`¹ Ɛh€ÁxŠ F ³v ­hÂx’_„ ¯Ädˆ Ÿ»(g Ÿ_¹”h ³Ê_„ ¶ vʁ¹g Ÿ’h ¿Æxi ³v4½,fŠ Á‚gÁ¿t¹x¹ Æx`$g €Áx„h ÆxÄ ¯¿r¹2p ¯_„h ®½_„ÉÆxÊ Ád¹”_„ ®½ ƁÄfŠ )g+_ ¹xˆgÁxi

-5-

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ Áx`¹Åv• Àx`¹s ¹c‚_ ¹xd‚f¿ Š Lc½g Áxo_¹ ƐÂx• ±vÊ ­Çe€¿v Fh Æf¿xi Lc‚v ¶qÆx ­ÉÃx¹ ±Ê_„_ ¹xc‚0cˆ ³v–½Ã ­É ¯_„h ¯½eŠ_„ ±vÊ ­ÇeŠ Æf€¿v ­)p ­g€ÁxŠ¿xv ¿Äg Ÿa† Ž‚f)f¿Š Àxv Æ2€Ã *v•¹xdˆ ¥¯Š¿xv ³v ­É ±s€È €Áxig Áxo ¦ ³v€Év ±s€È ¹xł ³ˆeŠ Æe¿ F ±v Áx¿h °Äe¿Ä-p Á)f¿¿g ÁxoeŠ0cˆ ¥­a»a€»x¦ ³v• Á¿3Êxi ¥Á¿Éx€¿ ±vÊ ­ÇeŠ Æf¿€¿ ­¿t„e¿xv ¦ ³v€Év F Æc¹e¿_ ¹xc‚0cˆ ·‚g €ÁxÊxi ±v Æc¹e)p ³v Lˆ †+c»h ­½f¿Š ®Êxp ­ˆe¿ Àxs À½f¿ Íp/_¹c‚p ¥¯f¿_ ¹xÈÃ ­½_„ÁƐ_„e ¿xv ³v Ád ¦ ³v• ±v ¿f¿ ­30e¿¿_ ¹dˆ Àxv Á¿3g €Áx€Êv F ÆÈoe¿ ­f¿_ ¹xÈÃ ­½_¹ Ãxo Ãx€Äx Áxif¿xo¹s ®Êxp ­ÊÆÄ h Äc‚ ³ˆeŠ 0c½Š ±v ¹xÈ ¹½&-p Àxv ¯É`¹g €Áx€Êv F ¥¹xb»h Áx• ¦ ³v• Íx½ »iŠ0cˆ ±v .gÁ4p ¶vÉ ±0 ¶ &•,-½h ¹xˆeŠ ­–g+Êxi Ĺ&ÃÂx¹ ­¿ Æx`$_¹-p ¹c‚_¹xdˆ ¯É`$à ³v4½h ±ÊŠ ¹xÈ ­½`$g€Áxʊ ­Š ±v Æx»eŠ_„_ ¹cˆgÁc½Š ³vÁ¿ ­3ÃxÂp ³v LÄe¿ Âa&Êxo¹s ²oÂ_¹”h ±v ­gÁ–h ³vÊ ±½gÁ¿t¹x¹€Æ ³v ³).p €»xhÁp Ž3gÁÆs F F Ãx_€¹x »i¿ ÂÈÊ ­b»/Ãg Áxoe¿Šh ³Ê_„h »eŠ0½e €¿xv3Ê F ²)e ¿f¿ Á§v Àxv ³Ê_„s ±v ¹xt• ¯_„h ÆÄ ¹x¿p ³vÊ 0ÈÃx‚_ ¹xd‚_„h Àxv ±vÊ_ ¹x¿/_$€Év ³vÁ¿t¹x¹ Fh ³vÊ_ ¹x¿/eŠ0½x€¿ ³v ¹x‚à ¹x¿Å ±v +b† ¯¿Ãe¿xp ¿x`¹ Ž‚ÃxŠ ³vÊ ¶ „ˆ„ˆgÁ_¹xÄÊxi *ÊeŠ_¹xdˆ ·o ­)¹xÅ-p ±v LcˆŽv *v• ¯f¿ Lc‚p ¶ €¿Æ¿ Æxr$Ɋ ³v• ¹e)0cˆ „ˆ„ˆÆÊ Àxv ·‚Æf)_$€Év

-6-

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿

¯€¿x ³f¿v ¿iÆh!
¹x¿Å ±`¹s „ˆhÁh ´t•_¹xdˆ0c½ Äh,ÃÂxÊ ¹xÅŠ „Å¿iÆ_ €¹x-‘_„g €Áx¹ ³vÊh ­Çe)f¿xo ±v ¿f¿

Àh

±`¹s

¥¥±vÊ Âx).€Ã ±v „Å¿iÆh—½ ­Ç¹x¹e¿xv ¯_$Ɋ ¦¦ ³v• ±v ¹x)p »xvÊÁ‚ „Å¿iÆeŠ_„ ¶ „h+ˆ €Áxcˆ0cˆ_ €¹x-Åa †t•¹-p ±v ¿f¿ ³vÊg ÁxoeŠ ¥¥±`¹s „Å¿iÆh ³Š"¦¦ ³v• €¹c½xo Àxv ±vÊ_ ¹xc‚ ¥¥¯€¿x ¦¦ ³v€Év ±v „ˆhÁe)v €¹/a &.gÁx/_„ Àˆ€Æ F ¥µ€Ãx¦  ‚_¹xdˆ €¹x-p Æx»/€Å€Ã ±c¹xofŠ 0c½xi Àxv±v ­$pÆfŠ ¥¥€ÀÄÂx$0c½Š Æx €Áx¹Åxh ¦¦ ³v€Év ¥¥Àxv ÆāŠ¦¦ ³v• &‰`$Êxi ¥¥µÃ€Ãx F ¯`€¹€Ã ¯fŠ0c½xp ¯`$_„h ¿iÆh ³`€¹ €ÁxƊ" €ÆdˆÂvÉxp »xp ¯¿0½ ­Ç$à €¹x-Åx¹ Àxv ¹c‚e ¿$€Év ¦ ³v€Év ¥¥µ€Ãx ­gÁx ³vÊ_ ¹xgÁxeŠ`¹gÁx ¦¦ ³v• ·‚g€Áxi ±v ¿f¿_„g +vÊxp ¶2fŠ¹xd½xi ¹e)ÃÁ‚€Ã ³“fŠ ³v• Ž¹e¿

±v ¿f¿ ¥¥€ÁxŠh¦¦ ³v• ¹d‚g½v »xvÊx‘h ¿v Ád ÀpÅ ÁÁÊe¿xv €¿of¿ˆe)_$Éxs ³v$É ÁÂ ­Æo Ž¹e)p ¿xd½ÆÂx‚Ê Àxv ÁÂ$ra& Áxoe€¿v ¹xdˆ €¹x-‘_„s ¯_„h ¿iÆe¿e ¯Š"¦ )h+g

¿iƀÂx ¥³v »f*¿xÊe)p ³vÊ 0ÈÃxcˆ Áxi_€¹xÁh ¹xdˆ ³vÊ ŽÉeŠg Áxoe¿Š

³vÁŠ€Áxp

­v• F
±v €¿x1¹€Èxˆ ¹g ÁfŠ ®ˆÆŠ¿xv ³Ê_„e )0ÈÃx½p F „½ 0.e¿¿t¹x¹_ €¹x+eŠ_ ¹xdˆ *v•0c½ ǁÃg Áxoe¿ÆÊx¹Ãxp

-7-

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿

­t¿ÂxÊ

¹x¿Å

¯v• »c½v• ÂÇ *vÉxp F ³`€¹x „½ 0.gÁ¿x¹€Æ *ÊeŠ_ ¹xs$€Év

ÂcˆÂpÅ ­¿ ±v4½h »xpÅ Ž‚Ãx¿ ­) ­t¿ÂxÊ ÂÈÊe¿h F¿xv ³Ê_„e ¿f¿xi

¶ ².p ¶ €¿Æ¿!
F „2eŠ ·‚ Ɛh F.p ŸeŠ_ „‘`„h &vÊg Ÿf€¿xc½h¿xv ².€Å€Ã ­Ç¹xÊ ¯½h
)Àxc¹2‘h )0Çxe ¿¾`¹2‘h Âcˆh „ˆhÁe€¿xˆ €¹x-‘_„ ÆfŠ€Áx$É ­hÂv F €¹x-/p »t• €ÀÄh F ±c¹xofŠ0cˆ ³“fŠ €Áx„h ¯½e¿  v• ŽÉ †t3 ÆfŠ Ƅ€ÀÄh ­`€¹€Ã $½_$É Àxi_„c‚¹s Àx`¹s ².p €¿oe )0Çx ³vÉxp ³`¹Èg +‚_¹ Ž‚ÃxŠ ­v•¿xv Àxs Ž“ÆŠh ±vÊg Áxo_¹Åxh Àx`¹s €¿o —½€Æ Àxv„ L)¹”h ƐÆxi F ­g€Áx¿pÅxh µhÁŠ €Áo ƽh+‚eŠ ¯“eŠg€Áx„h €¿./_„h ¿iÆe¿ 0cˆ0cˆ µfž• €Á.v ¯¿Ã`¹È ¯“eŠg€Áx„h ±vÊ Âcˆ€Â ¿.&_„h ³`¹s ¹d¹s ®Êxp ±Ê_„ Âxg+sÈ Áxo_¹ ®Äh+e¿€ÁxŠ ±sªo Âxg+sÈ €Æd½xh ³v• »xp/0c½xÃxh€¹s0gÁcˆ ­)oa&-p ²€Ä ±ÉfŠ€Áxi0c½Š ­gÉh F ³`€¹x Æx_¹gÁcˆh €Áxi0c½xi ÆxÇxÆc‚Ãx$0c½Š ²o e¿o ¯f¿ ±Å¹e)p €¿xv3 ¶ Âxo_¹e¿e¿xv ­ÂeŠ_ ¹xˆe¿xo F€Ãx ³v ³).p €¿xv3 ³Ê_¹x ±Å¹e¿€Ã ­ÂeŠ_ ¹xˆeŠ0c½xi ³v Âʁ¿_ ¹xe) ¹xe) —ˆ ¹c‚ „‚h ´30c½ ÂÊ`¹xe)g ÁÉÆ F

-8-

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ F ±v Ž¹e)p ÆfŠ 0“h Ž‚¹È ¶Š_$ 0ˆh €Áx¿pÅxh ±v ­Ç„ Ž¹e¿ ®»€Ãxˆ Áxo_¹ Æf¿ Ž‚¹È ¶Š_¹x€¿ ³v• ¿ˆ_¹ *Êg€Áv ®Êxp F Ž‚¹È ¶Š_$0ˆ$É ­Ç¹g Áxoe¿Šh &ÅÃx¹ *v• 0ˆ$€Év Àxv ³g€ÁxŠ ±vÊ *Ê_¹ ®Äh+e€¿€Êx ­g€Áx€¿ ³vÊ ÂÉfŠ 0c€½v ­¿Êxp¿xv ³v ¹x¿Å ±v4½h »xpŀÆdˆh ³v$É ¼xÁ¹h —½ ³Ê_„ ÆÄ0pÅ ±vÊ ³gÁ‚e¿xv ±v Lˆ ¿x`„$Ɋ" F &._„h€ÁxŠ ³vÊ »ih ±v Lˆ" F „2_„h€ÁxŠ ³vÊ »ih ±v Lˆ" ­¿0½ F `„h€ÁxŠ ³vÊ¿xv »ih ±v Lˆ" ¹½’s „‚-_¹_ €¹x-Åx¹_—½ ¯fŠ0½ Ž‚h ®Êxp F „‚-_¹ L½x¹ ¯gÁŠ Ž‚Ã€Æ Ž‚ÃxŠ ³vÁ¿ *¢+eŠ_¹xd€½ ¯_$Ɋ \ F „‚-_„h ³v ¯¿Ãh ¹x¿p¿xv Àxv »ih ¿Æh ³v ¹ˆf¿Æe¿_ ¹ÅeŠ ³vÊ ÆÄh €Ædˆh ³v• ³f¿e ¿iƎh ³vÊ_ €¹c¹xÂ/_¹cˆh ³v ¿Æe¿0½a &Éf¿¿xi ³f¿ ÆÄe¿h ³f¿e ¿iÆe¿x‘h ¿fŠ0½ Ž‚ÃxŠ

-9-

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ¶€Ä ¶ ŽÉ¿xv ³4–h ±v ±vÊ¿ *Çp ³vHŠ Ác½ €ÁxŠ¿xv Àxv ¶2¡c½gÁcˆ_ ¹0¼Êx€Êv

ÀxÊx¹ Àxv ¯pÅ
Àx,Æh &vÊb&• ÆÃ)p ­hÂx ­gÁx 0ÈÃxcˆ 0ÈÃx‚à ­€¿ Âxf€¿xg+p¿xv F ±v ­hÂx0v €»ÅÃ_ $1eŠ Ž¿p ¿xÆ(h Àxv ³v ­gÁx0v €Æc‚Ã ‚eŠ Ž¿p €Æc‚h ¹c‚_¹xdˆ »f)e€¿xh \ Áx`$ Æ1f¿ —a»eŠ½v ¶ )0Çx Àx2p
„4f¿ ¿Å *,ÄxÂp F ­g€ÁxŠ »xvÊxi ¥¥¯4€Â ±vÊ ¥½x¦ €Áxcˆ_ —g+½Âxc€½v ¦¦ ¥¥´v"¦¦ ¥¥Âxc€½vÊx Âxc€½v ¦¦ ¥¥­g€Áx ¯4€Â Àx–h ±vÊ ¥ƒ¦ €Áxcˆ_ —g+½_—½x¿x"¦¦ ¥¥¯p€ÅpÅ F —g+½Åxh ¹c‚_¹g €ÁxÉÆÈ €ÆÉ ³gÁ‚_ —g+½É¿xh"¦¦ »xp/0cˆ »c½v• ±¿c½_ ¹‚eŠ_¹xd½xi ±v Æc¹e)p Âxf€¿xg+p ¹xie)f¿ Âx`¹xi¹ÈpÅxh &ÆfŠ €Áx-Ê ¯vÊx ­ÂxÆx» Àx2p ³v ­_¹x ¿v „Çf¿_„a €»x«cˆ¹-p *ŁÆ_ ¹xc½a »xp/ ­½h+‚e¿Š „Çf¿ Âx‚-p *v3f¿ ±vÊ_ ¹xc‚ ¥¥­€¿x Áxo *Åx ¦¦ ³v• „Çf¿_„ Àxv €»x«c‚Á¿g ÁxoeŠ0c½ F ­ˆe¿ Àxs 0‚fŠh 0‚Ãx¿ Áx“)p ·‚ ÆfŠ ³vÊ Že¿,c½Šh ­f¿ Âxf€¿xg+p¿xv +3¿x Ɛ½e)p ­€¿ Âxf€¿xg+p¿xv ­“¿xi ­€¿xˆ Ž‚fŠ€Áxʊ ³pÅxh ¥¥³vÊ ÂÉfŠ0ˆ`¹s¦¦ ³v•

¯g€ÁxŠ ±vÊ ¥¯f¿x¦ ³v• ­Ç_¹ ¶ ¹¾Æv ¯_$Éxv ¥­hÂx¦ ³v• ­Ç_¹ ¯Ädˆ „Çf¿¹s ¯_$Éxo¹s ®Êxp ¥¥´d½x ¹pÃx¾€Â €Æ¾x`¹€É"¦¦ ³v• ¹b& ­“h ³v ­hÂx’_„ ¹Êx¹ Àxv ¯pÅ

- 10 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ³vÊ ÁÊx„Åo ÁxoÆ Áxo_$vÉÊ ±v ÂÊx„Åo 01¹s ±vÊ ³`¹`¹pÅxh Áxo_$€É€Êx ­`¹`¹pÅxh Àxv ­gÁ‚€Ã *t$€Év ¯v–h

­‚_$É ¹¹s ³pÅxh ­¾_„Âx ³vÁŠ ¿.ÃxŠ ®Êxp F ­‚gÁ€¿ ­¾gÁŠ Âx).¿xv ¯_$Ɋ ³v »i¹¹2p ¯fŠ ¹x¿Å Âcˆh ³ˆeŠ_¹xdˆ ¹xÂe¿ ±¿30ˆ$É ­)»Ã ­vÊh F

­Ç„ Eof¿xp ¹x¿p EÂx"

j³v

­Ç¹ Àxv ®Äx)gÁ¿0½ F ­)¹h ®Äx)_$Éx€Ã ´v"¦ ³vÉxi ÁÃv" ­¿v ÁÃÊ ³pÅxh ­–Á0gÁÆv

¥±v ­Ç¹xp ±Ê_¹vÊ Àxv¿x€Ê ¦ ³v€Év

¥³v ­Ç¹xp ±Ê_„ ³vÊ ÁÃv"k ¥­ˆe¿ ÍvÂe)p F ®¾x¹g +ÉfŠ ·o ­Ç$Ã_ ¹x¿/ ­g€ÁxŠ .h ¦ ¥¯f¿ ÍvÂe)p .hÁ‚ ¹xb»h »xp€Åv¦ ¥»f¿Êe¿xp ³vÊ ÁÃv ³vÁ¿ »f¿Ê ÂÄeŠ_„ ³gÁ‚g .à ÆgÁŠ" ®Êxp ±v ­Ç„ »ih ÂxÃ`¹Èa »xpÅ Ž‚h"¦ ¥»xp‘ »xp‘ ¦ ¥±v ¯Â¹s ¯Â_„h €ÁxŠ ³vÊ *¹r$Ɋ"¦ ¥³v ¹d¹s °ÄÂx$Ɋ €ÆÉvÊ"¦ ¥­Š ±Ê_„ ®Êxp F ¯Â_„h ¶qÆx ŽÉh Fh Àx–h Âcˆh Æ&_„h „c‚ ±Å¹e)p ¯Ä’ Á¹p Âx3_ ¹xd€½ ¯_„h ¯Â¹È F  ‚Êxp ¯Ä’ )Éf¿xp Á¹p F &._„h €Áx€¿x ­f¿_ „c‚ ±Å¹e)p ­Ç¹xÊ ¶ „c‚ *Å€Æ ±)_„hk ¥­gÁ‚Ã4p ³v ­Ç„_¹x¹e¿xv F ³vÊ_ ¹x¿/_$ÉxÃx ³v ­Ç¹pÅxh Eof¿+Ʉ ±v ¹x¿‘h EofŠ0ˆÂx"¦ ¥F ­gÁ‚ Ɛ$ÉxÃx" ». ±v ­Ç¹pÅxh ³g€ÁxŠ Eh"¦

- 11 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ¥³Ê_„ Æÿx$É €ÁxŠ ¦ ¥­‚ Žc½xs Ád€¾ ÆÿxÊxp ±v ­Ç¹pÅxh EofŠ0ˆh ³vÉx *Ê_$Éxi" ­Ç„ ³vÊ ±v ÆÃ)Åx ¯_$Ɋ"¦ ¥+v€Ê"¦ jÀxv »xpƁ¿_ ¹ÆÊÂx¹_ €¹s F ­Ç¹x¹ ¯f¿¿xp¿xv Àxv ±vÊg Áxo_¹ ®Äh+e€¿v ³vÁŠ ±dÂ¿xv ®Êxp ±vÊg Áxo_¹ ®Äh+e¿ +Ʉ F €ÁÄÇ$Ãx¹ Âx30c½xi ³vÁŠ¿xv Áh ±dÂ ®¹Ãxp ¹ÆÅgÁ½x€¿ Àxv ±vÊg ÁxoeŠ_ ¹xd‚_„h ÆÄ ±v ­Ç„ EÄxŠ ¯v–h »xpÆ¿vÉxp Fh Àx–h ¯É_„hÆÄ ±v ­Ç„ EÄ€Æ EÄxŠ ´v ³vÉxp ­ŠÆÄ Àxv ±vÊg ÁxoeŠ_ ¹xd€½ ¯g€Áv ¹x¿€Åxˆ¦ ¯¿_ €¹cˆ F ³v €¿x2p »xif¿xi Àh „c‚ ±Å¹e)p ¶ „c‚_ „2o¹xÅh ®ÄhÁÂxʊ

)Êh )Êh ¶ ¹x_¹Ãg €Áxp ¹ÄfŠ ¹xd‚_$Ɋ ³v ¹x¿p ±v Ɛ¹_¹x¹ ±Ê_„ Æx`$ Æf¿ À¹Ãg ÁxoeŠ ¥­i ³Ê_¹x ¯f¿ À¹¦ ³v• ¹e)Êxi À¹€Ãx ¥­i ³Ê_¹x ¯f¿a &Å¦ ³v• ¹e)Ê

¥­ÂxÆx» ­v•¿xv EÁxÆ2 Ɛh ³vÁ¿xp ±`¹s Lcˆ_„e EÁxÆ2 ÆÄ€Æ ÆÄx€¿¦ ³v€Év ­oe¿h .ÃxÂp ¥´v¦ ³vÉxi ¥±`¹s Lc‚p¿xv ³g€ÁxŠh ÁÈo¾,Ãx¹ F ¯_$Éx€Ã¦ ³v€Év ¥®Äh+a&cƒ`¹Èx¦ ³v• F ®Äh+e¿xi Æc¹gÁ½

¹v–_ „c‚
´“ Ɛ½`¹s ¹1eŠ ²_„ Ɛ$€Év ¯g€ÁxŠ F ³gÁ‚ ¯gÁx€Ãx" ³v ­e¿ ¹s F ­gÁx ¯pÅx¿ÆÈx¹Ãxp ±v ­hÂx€Æxˆ &vÊ ÆÃ)/f€¿ ³`¹s Lc‚p¿xv ¯_$Éxi ÂxÂx ÂxÂx ³v• ³vHŠ ±-Ä€Ã Æe)gÁxi
Áe¿xvÁŠ ÆÃ)p €ÆÅ_¹x¹ Àxv Æ2Àxˆ $Èh¹-p ­“¿Á‚€Ã »vÊ ÆÄ ÆfŠ ³vÊ Æ1Ög+ÀÁxŠ ±Ê_„ ÆÊ Á)v v• ²./f¿ ¹xÅ`¹2p Àxv ¹½e¿’_„g €Áx-f¿xp—½ Æx»/€Å€Ã ¹xe)fŠ ³vÊ_ ¹d½Šh ·‚ ÆfŠ ¹c‚_¹xs$É ¹v–_„c‚ F ¥Ädˆ ¹“¿ Æûx„Š ¯v–h ³vʂ ÂxÂÊ_ ¹xb†É ÃxÄxƊ Áxe¿x ³vÊ ÀÊgÁx`¹"¦ ³v• ±v ­hÂx )c‚Êxp ¥³e¿Ê ¹“¿ ÆûxÊx‘h ³v ÂxÂÊ_ ¹xb†€Æv Ãxo Áxe¿x ³Ê_¹vÊ" ² ÁxeŠ_¹ ¶ Že¿h - 12 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ±Å¹h ÁxeŠ_¹ Ädˆ Že¿h »x, ÁxeŠ_¹  ‰ Že¿h¦ ³v• ³vÊ Že¿,ˆÆxi ¹½L)-/fŠ Àxv ±Ê_„ ƁÈÃp Æx`$ Æf)f¿xp ¥±Ê_„ ƁÈÃp €Æ‰Âx" ÂxÂx €Æ‰Âx"¦ ³v€Áv ¥³Ê_„ ÂxÂx¿xv €Æ‰h¦ ³v• ³vÊ_ ¹c‚_ ¹xsÆxi Æ2Àxc‚p ¯_„h€ÁxŠ Lc‚/fŠ Ɛh ¹‚¿`¹È F¿xv ³“)-gÁxi ¥ÂxÂx ±v ¹v–_„c‚ ³“¿€Év¦ ³v•¿xv ®Äh+gÁxi ®Êxp ¶ Ɛ½h ¹1eŠ Æf¿ ¹‚¿`¹s F ³“)ÃÆ ³vÉx‘h ¥­vsÈ Â¹–_„ ­gÁx ³“ŠÆŠ¦ ³v• ®Äh+e)f¿Ê ­gÉh ¶ Àxs ½’–_„ Æf¿ ­gÁx ³vÊe ¿xÅ€Á&-p ­ÇeŠg €Á&à €ÁxŠ¿xv ¿.f¿Š F ÆÊ_„ ÆfŠ0c½xi ³vÁŠ ­¿v +Ʉ ¯v•ÆÄ ±v ¹‚¿e)p ¶v3p—½ ±vÊg Át3 ¶ Æ.—½ ¯pÅ ±v ¹Óe¿e ¿0Ä ¹½&Ãx¹ ³pÅx_„h ³vÊvÊ €Ædˆh ³v• ³“)-f¿ ¹‚¿e)p—½ ±Ê_¹vÊ €Ædˆh ³v• F ³“¿€Æ ¯pÅ 0ÂxÊ *ÅÃe)p ±vÊe €¿‚€Êv ­gÁx Âcˆh¿xv ¯f¿xo Lcˆ Æx»/p ±vÊ ³)oÁxoe€¿v F ¯pÅ Lcˆ_„s ¶ ¹¿’_„g +vÊxp ¶2fŠ ¹xdˆ ³vÊg Áxoe¿xi Àxv Áxo_¹x¿ Âx). ¯f€¿v ³p€Åx.½Žh ÀÅh 0»x.eŠ 0cˆ ­ÆÄÆo¹”_„ Æx`$ Æf¿¿ ³pÅxh ¹xˆeŠ Ž‚e¿ €ÁxŠ ³v ­hÂx¿xv €¹c½xo ¥³vʽx „c‚_„ ¶d‰h Æx`$cˆ ÆāÅÃx"¦ ³v• ¥„c‚Ãx Ãxo ­Š"¦ ³v€Év ¥³vʽx ¯gÁ‚_ €¹_¹É ±v ­e¿ ¹½x"¦ ¥· ­ÆÈx" ÂÉfŠc€½€Ê Åc½oÅ ³“)-_¹ÅxhŦ ³v• Àxv »xp/ Æxi  ˆÆ¿t„s F ·‚g€Áxi $¾t3p „)eŠ 0c½xi _$ ÆfŠ ¥­3’ ¹c½ Žd½h Àxv ÂÉf)c€½v– »xvÊx F Àh+ˆ0Ãx" Á.à –6ÃxÊx ­gÁ‚€Ã ³pÅxe¿ h Âxe)gG`¹€Èx" ­Ä Â(€ÀÄh Àxv ¹½e¿’_„g €Áx-cˆe )h+ Æf¿x€Å ·‚ÆfŠ ¹c‚g +‚a&_$ÉÆ F ¯gÁ ¯e¿Ê ƐÌh ¹1a& Æo€Év ®Êx ¹¿’_„g +vÊx‚ ¶2b†_$cˆ Ãx€Äx Âx). Áx_„É ³v€Êx½ ¹v–_„c‚Ãx ¯f¿x ¯gÁ‚ Ád‰0Ãx F"¦ ³v€Év ¥¯pÅ ÂxÂx ¯pÅ ÂxÂx ¿.ÃxÂg Ád(c€½v ÂxÂx Àxv ±v ¹v–_„c‚¿xv ÂxÂx ¦ ³v• ­“¿Á‚ ·‚ÆfŠ ³vÊ_ ¹c‚_¹xdˆ j² ÁxeŠ_¹ ¶ Že¿h ±Å¹h ÁxeŠ_¹ Ädˆ Že¿h »x, ÁxeŠ_¹  ‰ Že¿h k ³v• Že¿,c½Á‚ ­“¿xi )É_¹x¿ ¶ Ác‚Ã_ ¹xc‚ ¥¯€¿x Áxo ±Ê_¹x¹ ³vÊÆpÅxh Æx`$ Æf)_€¹v¦ ³v€Év ¥­¿pÅxh ³Ê_„ ¶d‰h €Æ¾xh ³Ê_„ F¿xv ÂxÂx €Æ‰h¦ ³v• ³vÊ ¯•_$_¹xdˆ ­“¿xi Žt3‘h ³v ¹v–_„c‚Ãx¹ Âx3

- 13 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ¥³vÊ ³`„ Áxoe¿x‘h ´v ±½€Ê *v• 0ˆ$Éxi"¦ ³vÉx €¹c$Éxi F —½e¿xv ¹d¾x‚Ã ³`„ Áxoe¿x‘h ¶ Àx‚ *v• 0ˆ$Éxi ±vÊg Áxo_¹ ±Ê_€¹ ­qÆȒ ®» ¯f¿xp ³Ê_„ ³qÆȒ ¯_„h

¯f¿_ ¹x¿p ¹‚¿h ¹xdˆ ƐÁƁÊ_ ¹x¿/_¹’h ¯Æv ±Ê_¹x¹g Á½_¹g Ác½Æv ¯gÁ‚_„ ¯ÉÆv

±v ­Ç„ Æc‚ Æe)f¿ ®rŠÈ_ $¾t3p 0“f¿ &•Æv Àxv

±v Lcˆe €¿xc½e)p Æe¿ Áa» Ĺe ¿vÊ` ¹v• ÆÈofŠ ÂÄÂxʊh »q0ÈFo ¹xie¿¿x€Â F „2e¿ F.p ÆÈof¿ ÂÄh ­gÁ‚e¿x€Ê ¹xi_„h

- 14 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿

­hÂx ­gÁx F? Àxv
±vÊ Ž¿/p †hÂx¿xv Áxoe€¿v ­gÉh †hÂx †hÂx Áxo_¹ ®Äh+e€¿v Àxv Áxo_$€Év ³vÁ¿t¹x¹ Fh Áxo_¹ ®Äh+e¿ +Ʉ ±vÊ_ ¹x¿/e¿xp ³vÊÆv• €¿xvÉ ®Äh+e¿Š ®Êxp ±vÊ_ ¹x¿/_¹ÅxÂx €Æd½xÂx ³vÁ¿ ³v ­gÁxÆ_ €¹cˆe¿xv Ž‚ƈ_¹ €Ædˆh ´v ³vÉxp ³v ­gÁx ³v ,¹a &Éf¿ ÀdÁv Lc‚p »xg+cˆ_ ¹xd‚_¹-p ¥­gÁx Àxv ¹x¿/_¹Åxh– ¯_€¹vgÁx¦ ³v€Év ¥­i€Ãx ÁxÆh ¦ ³vÉxo ­gÁx ¥´hgÁx"¦ ¥€½i Àx–h ¯g+‚e ¿xv ÆÆÄh ¿.Ãx ±`¹hÂxÆ_ ¹x¿/a†_ ¹pÃx¾h Ád(€Êv ®Êx ¯Æ ÁdÉ ¯h» ¯_€¹ ¿x`¹ Ž‚ÁÅ ». ¹x¿/a†a ¿xÅa†c½€Â €ÆÉ ³vÊ ÁdɊ– Æa† ÆxrfŠc‚_€¹v ¯Š€Æ ³`¹ ­hÂx ­gÁx ÁxeŠ À½e) Æa» ¹pÃx¾h– Æa†_¹ j».¿xv €Áxƒ k– ³gÁ€Æx ¯ÆÈg +Éf¿ Lcˆ_„ ­–g+-g€Áv ¯Š_„€ÂÅ j¹x¿/_¹ÅxÂx €Æd½xÂx"k– F€Ã €Ãx&a† ¶ ÀpÅ Ž‚Æx ³ˆeŠ_¹ ¦ ³vÉxo &.e¿Á‚€Ã »xgÁxˆ €Áxcˆ_ ¹xd‚f¿ ³v ­hÂx ­gÁx0v ¿Å-p »pÅÂx¹_ „c‚0cˆ ¥­gÁ‚ ³vÊ ¯h» Ád€Év ±`¹È"k ³v• »d½€Áx½ ®Äh+e¿xo ­f¿ ­Ç¹xÊ »d½Ã €Æ‚_¹ ÁxoeŠ_ ¹xd‚_„h€Áx€¿ »iŠ0c€½v ±vÊ_ ¹x¿/eŠ_ ¹pÃx¾h »iŠ ¹xsÆ¿v• Ž‚’

j€ÁxŠh Áxoe¿Š ¹d Ácˆ0½g €Áx$Ɋ¦ ³vÉxi a€» a€» ±vÊg ÁxogÁ¿xp ³v ¹d¹ÈxƊ Ácˆg €ÁxÆ¿xƊ" Š2oeŠ_¹xd½pÅÆx ¯_$vÉÊ

- 15 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ¹Ä-p *v3f¿ ±vÊg Áxoe¿Šh ¹e) 0c½Ê ¹½p ­Å¹s ¥€¹x½xÊ €¹x‚ ®dˆ¹s ³h+ ³h+_ „)eŠ ¹½&-p Á3e€¿ 0c€½xÂx *ÅÆ ¦ ³v• ¿xÅ€Á&-p F ³Ê_„e¿x€Ê ¥„cÀc¦ »xvÊxi ®Êxp ¯f¿ ¯Ä€Æx ­¿e¿xv F ¥ÀpÅ ¯Ä’¦ ³v• »xp/0c½¿x¹ *ÊeŠ 0‚Ã€Æ Âxc€½v ³v• ­½h +‚_$ɀ¿ ¿xv ƁÄf¿ ·0Ãe¿ ¹½&Ãx¹ ¶ ŽÉ ». »ih ·0ÁÊg €Áxp F ¶qÆx ŽÉh ±v ±½Ãa ». »i$Éxi ¹xt€Éxˆ 0ÈÃx‚_ ¹xd‚f¿ ±v €»Åe ¿ÅgÁ ¯“eŠ F ¯ˆg+p »$_¹xd½xi ­qÆȒ¿xv *v•0c½Š ¹xt•

¹d¾)€Ä €¿xv•Æxs!
²_„s ¯Š ÄxhÁ Àxs ÁÇ_¹h ÀpÅ ¹x.Ã`¹”_¹x¹ Lc½0cˆ Ãxo $Èh+Êx‘h ³).p ±vÊ ÆÄa »xp/ ±v Ž¹h ÁxoeŠ0cˆ_ $Èh$É $ÄxÂh ¯Š Fh Ãxo —g+c½x‘h Ž¹h *Éà vʁ¹€Ãxˆ ¹xÅc†, Âx). ³).p ƐÆxi ±v Áxc‚h ¿xe¿x’h Áb»h +ÇgÁ¿t¹x¹ ¯f¿_ $ÄxÂeŠ_„ Æf¿€ÁxŠ ³v ¿f¿¿xv ±`¹È_ €¹x-p *Åe)p „‚» €Áxcˆ_¹xsÈ ­–Â)e¿xo ¹xb» Àxc¹2€Å€Ã F €¹x-Åa †t3 Âd‚_$½f¿ ¿o¹È Æc‚ ³3fŠ Àf¿ÆÊÂxi Âxt3Êxi €¹x-‘_„ —c½h ÆÄ ®Äh+e¿Š ±Ê_„ Ž¹Äx&_¹x. ³v$É Ác½Žh $½e¿Š €¹x-‘_„ ŸÍg Áxc¹s Æx`„Æ¿t¹x¹ ­‚_¹‚ ³`¹s Lˆ ƐÆxi ¯v•h ­gÁ‚e¿xv ­)¹xÅ-€Å€Ã „2eŠ Ž‚e¿ °Äh ¹xÃxÂp Æf)f¿xi ±v Áxc‚€Ãxˆ

- 16 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ±`¹È_ ¹xe)_¹a »xp/0cˆ ³v ¿f¿ ±s€È €Áx-f¿€ÁxŠ ¹xiÃx ÂÄe)/fŠ ¶ Ÿ :€Ç 0“f¿Š ·‚g€Áxi ­f¿g ŸÆ_ ¹-p ³ˆe¿ F ¥­a»a€»x 0“fŠc‚Ãx ­(p ¿s2 0cˆa»x¦ ³vÉxi +vÊo ­f¿g ŸÆ ­¿v ÂÄe¿‚-p ÆeŠ ¥¹ÆÅg Á½x€¿ F ¹xÃx$ ÁÇÂx$ Ãx_€¹x ±¾ÆxƁ¿ 0½ F Ÿe¿ ÂÄeŠ_€¹ ±ÄÂxÊxp ±Ê_„ »xo_¹€Â $½_„h¦ ³vÉÁ‚€Ã ­¿Ê Âd(cˆ  ‚Êxi ±s2fŠ ³v ¿f¿ ÆfŠ ¹xˆe¿ Áxc¹È Æx`$_¹xdˆ ±vÊg €Áx¹a»xvÊ Áxc‚ ¿4Ãx¹ ³v ¿f¿-½h ¥Àx`¹ ¹d¾  ˆÉŠ_„sÈ ¯Æ”_„ ¶ ¹pÃx¾e¿g Ád(g ÁxeŠ½‰h ­Š_„ F`¹¿xv ¿Ã’ Ád¾‰h¦ ³v• ¹d¹Å`$Êxo ¥­½ ¯Š_„ €Áxi ­“Šcˆ" Àxv ÁxeŠ_¹€Év ®e¿x F`¹ €Áx`¹ ¦ ³v• ±v Áxc‚Ã ­–g+à ³v ¿f¿ ¹¾_„g+sÈÃ ­ÇeŠ ¥­f¿g Áxd ‰_„ ¶ ÀpÅ ÁÃÊxg Áx`¹ ÀxÂ€È ³pÅxh »b† ¹pÃx¾h Ád( Æa&€Æxh¦ ³vÉxo Àxv ³v ¿f¿_¹$p €Áxi ¿Ã_¹eŠ½v ¥±`¹”_„ ».–Ác½x Àx€Ê ­f¿g Áxd¾_ ¹pÃx¾h Ád(_$€ÉhgÁx¦ ³v€Év ³v ¿f¿€Ãx Áh ¹gÁ½Âxi ¯f¿ ³v ¿xÃg ÁxoeŠ ¥Áxoe)Ãx ±v ÁÃÊ ¦ ³v• ³vÊ ¯“eŠe ¿v Âxo€Áxˆ ­¾eŠ_¹xd½xo ÂxÅ€Ã ±vÊg Ád €¹c¹ ­gÁx $Èh¹-p ±v€Êxˆ 0ÈÃx½ *Êe¿ Àxv F ³).p Æf¿xp¿xv Ɛ€Æv ³v• »xp/ ­Æo¹È ­–g+0cˆ ±Ê_¹x¹_ ¹xe)f€¿v »t• €ÀÄe)p Æc¹h ½™Ç F Æf¿xi ±v Áxc‚€Ãxˆ ±v ³).p ÆfŠ *vÉ Àxv ¥±vÊg Ád €¹c¹ ³`¹gÁx ±v Lcˆ_„g €Áx-_¹x`¹ F ³vʽxvÊx €ÄxcˆÅ †e)c‚_¹ ¦ ³v€Év &._¹xÂp ¥Áx`¹ Áxc‚¦ ³v• F ±v Áxc‚_„g +vÊxp ·‚ ¶2f¿xi ±v Áxc‚ »f€¿xÌe)p ¹ —g+Êxo ±v ¹d¹2€Åx Fo ¥F`¹¿xv Áxc‚ »f€¿xÌgÁ½O`¹ €Áx/_€¹ ­“€¿ ¦ ³v€Év ®Êx ±`¹ €Áe)_„g +‚_¹Å

¥­iÃi€Ãx Àxv ­ÇÅ ¦ ³v•€Æ¹€Æ¹Âx¹_ ¹d¹Èe Š½eŠ_ ¹xd½xi ¯f¿ ².p ³p€Åx€Â ­)oW½e¿ ³).p ÆÄa »xp/0cˆ ¹½fŠ ¹½fŠ €Áxi 0c½xo¹s ³Ê_„e¿xv ­f¿ ­)oW½e¿_ ¹c‚_¹xs$É ­)oW½h ­‚e)_$Ɋ F ŸÆÄ»h ¯Å-p Gg+ »iŠ ²)g ÁxoeŠ „Çf¿¹”_„_ ¹xˆe¿xi ­$p ¯f¿  `$p ÂÄ`¹s ¹dDo0cˆ_ ¹¿3Ê

- 17 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ F Ž¹h ¹“’¹-p ·‚à ¿dDÄg ÁxoeŠ )ˆ_$cˆ0c€½v Àxv ¶qÆx Àx”h ¯qÆȒ ­Ç¹Ãx €Æd½xÂv• F F.p 0ˆ$Éxi

¹xe)e¿p ¿Æh ¹x¿p ÆÄh!
±v €¿x2p $½_$É ¹oÆe)p ƄgÁÉ-v Æx»pÁ‚Ã€Ã »xp/0cˆ ±vÊ ±s€È ­ÇeŠ Æf¿Š ±v ŠgÁc½x ¿s2 *t¹a

F »ih ­c›1Ãh ¯gÁ‚ ³vÉxp ±vÊ_ ¹x¿/_¹ ®Äh+e¿ +Ʉ Àxv »ih ­c›1Ã`¹Èa »xp/ ÂxÈxŠ F Æf¿Šh ÆÄx¿ŠÂx¹ ³v ÀdÁo¹s ±v4½h ·‚ ÆfŠ ¥­hÂx ¿x€Ã Ädˆ ÀxÈx K’`¹É¿xÅ j±`$c½ €Á» Ž‚Ãx¿ ÆxÃxp Ãxo$c½h €Á»Ž‚ÃxŠk– »xp/cˆ ÂÈÊ0Ä¿h ¯_$ÉxÊxh ÆxÃ€Æ ¿É_¹x ¹Ã_ ¹xÅ ®c‚ »¹ »b€» ÎxV½pÅ ¯_$É ³pÅxÄh ¹xv–c½xv ±v ®” ®Êx  ‰€ÆÈh »xg+½ Âcˆh ÆxÃe ¿Éf¿xv j­Š_„ Âcˆh ´d½x ¿É_$É"k– €¹c½x jÀxv »xg+½ÅÊx ³v €¿Æ¿_„g Á&_„€Â k– ³“)_ ¹xcˆÉxv¦ ³v• ³v ­c›1Ã`¹È ³ˆeŠ0c½xo¹s F€Ãx &.e¿Á‚ ¥†hÂx€Æ ´½x—½Âx €Á†Æ F ¯ŠÅ »¹ ÁxÌ €ÆÉÃx ÁxÆh Á»`¹ ¦ ³vÉxi j´½x—½ÂxÆx" ¯v4_„ ³`$c½ Âxc‚€Ê"k ³v• *Êe¿Á‚ j€ÀeŠ ±`¹gÁx ­hÂx€Æx½ ±vÊ_ ¹½L)-Å Áxoe€¿€Êk ³v• ³v ÂÈÊ 0Ä¿e¿_ ¹Åe€¿v j­½gÁx0 ¯¿e¿xv €ÀeŠ Â)Ãh ŸÄx »¹-Å ¹xv4Ãxk ³v• ³vÊ ­‚_¹ Æf¿xo¹s ÀdÁo¹s »xp/ ³`¹È_

­¿t„h F &.e¿Á‚ ¥³v ¹pÃx¾eŠ_„ À¹ Æx`¹g €Áx€Êxh¦ ³v• ¶ „d½e _$g €Áxc½xi j³vʊ ¹pÃx¾eŠ_¹x"¦ ³v• ¹e)€Êv Àxv ¥¹e¿x¿ ³pÅx ­gÁx ­hÂx’h ­gÁgÁ ¿v Ád€¾x½ ¹pÃx¾eŠ_„ À¹ Æx`$a €»gÁx`¹pÅ ­¿xv ¯Š¦ ³vÉxi ­gÁx½x ³v• Àxv ­Â)Á½h€ÁxŠ j³v ¹pÃx¾eŠ_ ¹x¹ ³`¹ ­gÁx ­hÂx ³vÊpÅxh €»eŠ Æa&_¹x`¹ ¿.Âx¦ ³vÉxi

- 18 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ j±`¹ ­gÁx ­hÂx €»eŠ Æa»¿pÅxh ³Ê_„ €Æ¾xh Æa&_$ɀ¿ €ÁxŠh ³Ê_„k ³v• ³v ´½x—½e¿ ®Äh+e€¿v jÀxv ¶d‰h €»eŠÆ_¹/€Ãk ³vÉxi ­gÁx0Ãx¹ j¶d‰h €»eŠ Æ_¹/Ãx €¿x ¶ Á.à ¹d¾x‚ ¯_€¹ €Áxi ­Š_„ ŽvÊx‚ *v– Áx F ³vÊvÊ €»eŠ Æa&_€¹– ¿.hk ³v€Év ¥a<¦ ³v• ­Ç„ ¹xc‚ 0cˆ ¥³`¹½x ¹eŠ$c½ ¯gÁ‚ ³pÅxh €Á»¦ ³vÉxi ¥¹x¿/½h ¦ ³v€Év Àxv ±v Áxc‚-v *Ê’Àx2p F ¶ &vÊ ¯Å-p »x¿e¿ ÆeŠ_ ¹xdˆ ¥¹x ¹x¦ ³v• ¹eŠÆ¿g Áxoe¿Šh ¥­½ „-p ¹x¹xv– —’€¿¦ ³v€Év F ¯ÅÃ_ $¾t•€Âp €Áxcˆ0cˆ ÂxÊg€Áxp ·‚ Éf¿xi ±vÊg Áxoe¿xp ³½ Áxo_„h ¯Ãf)Äh —½ ¹0¿ ³“¿ ®Äh+eŠ0ˆh €ÁxÅ ±v ³½Ã ­‚_¹ €Æd‚à ¯½e)p ¥­Ç„ F`¹Åx¹  $€Åx¦ ³v• ­‚e)gÁ¿g Áxo F €»eŠ

® ­f¿ Âf)Äa»xp
Áe¿xh Ƅg Á‚_„h€ÁxŠ €¹s0 ¶v•_„e ¿ÆÉx¹ Á)p »xvÊ ³vÊ ».Ãx¹g Á)p »xvÊ ±vÊ0cˆ_ ¹xc½a »xvÊxo Æxe)Ãxo ¹xcˆ_¹s )¿pÅ ¯¿t„ Žv ¹xc‚à ³p€Åx€Â ³g€Áx€¿x ­Æo¹”_„ Àxv »i¿ ¯h»¹”_¹pÅxh Á1 EoeŠ_ ¹xsƊ€ÁxÅ €¹xÁe¿ ³v ¿Å-p ¹xcˆÆxo¹s ®Êxp F€Ãx ±v ¹xc‚v  Åh ±v +.Ãe¿_ ¹xc‚ 0c½xi ³vÊ Æ/_¹xÂp ¹xc‚à Ž¿p ¹ ±v–½ÃŠ ¿xv ¶€ÆÈ ¯Š Ád(v ¹ ³vÁ¿Êxp Æ/_¹0pÅ€Ãx ³v• *ÊeŠ0½ Ž‚ÃxŠ ³vÊ_ ¹xc‚à ¹¹2p ÁŊ Ád ¹¹s¿xv ¹xc‚à ¹¹”_„a »xf¿_ ¹x.¹s Ƅg Ž‚f¿Šh ¥ÀpÅx Æ/a&a»x"¦ ³v• ¹x_¹x(a &.g ¹xc‚g €ÁxÆxo¹s ®Êxp F€Ãx Ƅg Ž‚f¿Šh ¥ÄxhÁ

- 19 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ Æ/_„¿x"¦ ³v• ¯¿Âx¹_ €¹c½xi ¥F¿xv ¹xc½€Æ ¯pÅ€Ã ¦ ³v• Àxv »xvÊ Á)Å_ €¹cˆ Æc¹Âxi ·‚g€ÁxÊxi ³gÁ‚ ³v€É ¿.Ã0pÅ ­¿t„g +Ʉ Æx`$Ã)pÅ Á‚_$É ÁÃÊx¹ Âx30c€½v Àxv Ãx.½Žh ¹xcˆ

¯¿ ±v4½h »xvʀÁxŠ jF ÀpÅxg Á‚a† Á.à ®Èx Æĉh ³vÊx"¦ ³v• ±.Â€Ãxˆ »xp/0cˆ ÉfŠ €ÁxÊxi ­f¿ ±v Âf)Äa»xpÅxp Àxv Á‚g+p Á.à ®Èx$ ²_„e )h¹-p ¶ &vÊb&• „‚» Žv ¹-p „Çf¿€Ãxˆ *v3f¿ F ³vÊg ÁÂ€Ãxˆ Áxoe¿xi j¹½’€È ±Ê_„_ ¹pÃx¾h ®-ˆa»x"k ³v• ÂÊh ­)Ä Àxv ¿ˆÂx3 *t¹-p F€Ãx ³vÊg ÁxoeŠ ¥ÀpÅx-_$Ãx <_$Äh Lcˆ_„g€Áx j³v sÈ ¯v4_„ ƐŠ ³v sÈ ÆŠkv– ¹xÅ -Å ¯fŠ ±v ®e¿x €Äxcˆ_„h Lcˆ_„h À½f)c‚_„¦ ³vÉxi ¶ ¿iÆe)v „Ä/p Àxv &•ÆÊx$g €Áx€Êv Ž¿Åxc½h ÁxoeŠ0cˆ ±v Lc½_ ¹½_¹-p Ž¿pŽ¿/p ±vÊ ¯Ä’ ±½-p Áxoe¿ ­f¿ Ž¿p ¯ÄÆ ¯v–h 0‚Ã0½0pÅ Àxv Æs2 ŽÈ_„h€ÁxŠ F „2_$ÉxÃx" ¯pÅ F „2_„h€ÁxŠ Æs2 ŽÈ_$É¿x" F „2eŠ Ž‚e¿Šh ¶ Šd½ˆeŠ ±v —f¿/p †t3_¹xs$Éx€Ã ­¿t„g ÁÃo¿xv Ž‚™c‚_ ¹xsÆ¿x" ¹d¾x‚e ¿xc‚-p Àxv ÆÈo_„h Hv¹s ±v HŠ ¹xo Æx&_$vÉÊ ¥­f¿ Ädˆ Hv¹”_„ Âcˆh ´v ­qÆȒ ­Ç¹xÊ ¿xc‚"¦ ³v•

- 20 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿

jjÂÊ» ÆÈe€¿v ³v ÂÊ» ÆÈe€¿vkk
„Çf¿-v ¹-/f¿ ,c½xÃg +ˆ`$ ¶2eŠ_¹xdˆ j¹x_¹x _$cˆg €Áx-ˆa† ¦ ³v• 0ÈÃxcˆ ¹xc‚Êxi F „Çf¿€Ãx ¥¯p€Å ¦ ³vÉÁ‚ ±vÊ€Ã †t3a †t3 Æf¿Š Àx–h ¶ „Çf¿¿xv ¹-p Âʁ¿ ÆeŠ_¹xdˆ F ³g€ÁxŠ Á3gÁxi ³v• ±vÊ€Ã †t3a †t3 Ɛh „Çf¿ F ³v Âʁ¿g Á3eŠ_ ¹xdˆ ¥¹x_¹x _$cˆg €Áx-ˆa† ¦ ³vÉpÅxh »xpÅ €Æd‚Ã)pÅ Àx–h ¥¯p€Å ¦ ³v• ±vÊa †t3 ÆÄ Âxc€½v Á)Åx¹ F Á3e¿ ­ˆe¿ Àx‚€Ã jÁ3a†c½x Á3a†c½x ¦ ³v• ¹e)ÃÁ‚€Ã ±Å¹ÂpÅxh ·ˆ€Æv F ³v Âʁ¿ ­€¹ ÆfŠ ¿xcˆg Á3_¹ €Ædˆh ³vÁ)pÅ ¹d‰_¹c‚à Äe)/fŠ ¶ vʁ¹ ƁŠL&Êx€Åx ¶ ÁxoÆe d‚p L&Êx€Åx—½g €ÁxŠh ¹x_¹xi ±c¹xof¿Šh 0“h ÁÊhÁÇÂxi ³v Âʊ ±v ‚-p 0“fŠ0ˆh ­¿ ³`€¹ ¶2eŠ ÆeŠ_ ¹xsƊ ³v$É ¹ÆÅ€Ãx &Ä€Âx ±Ê_„ €Æd½xh F Á3e¿’½v ­Š€Æ ·‚g€Áxi ±v ¯¿ÃeŠ_„s ¶2fŠ¹xs”h ¹½&-p ­f¿_ „Çf¿-½h F ,c½xÃe )g+_ ¹xˆe¿ Âx). ³v ÂÊ)Ê ³Ê_„e )g+e ¿Ä €Æd‚Ã)pÅ ­Š ±Ê_€¹ »xf¿Âxʊ ¶Æ4v ¹-p Át€ÉxÄg€ÁxÅ ÆÈoe)_$€Év ¶gÁ½g Á¿t¹x¹€Æ ¶ ¹Èg Át• ÆÈo_„h Àxv ±v4½h ¶gÁ½gÁ¿t¹x¹€Æ ³v Âʁ¿

¹È_ ¹xˆe¿Æo¹s—½ ­qÆg€ÁxŠ ­Æs „f¿ Lcˆ_„ ÆfŠ ¥³gÁ‚hÂx ¯_€¹"¦ ³v• €¹cˆ0cˆg €ÁxÆxo¹s ®Êxp Àxv ±vÊg Áxo_¹ )Êh )Êh Æf¿x‘h ³v Âʁ¿g Át3 ¶ Àxs—½ ¶ Æxoe¿—½ ±v4½h €¹c¹ Âxc€½v ³v €Áa»ÃpÅxh €Á»xÂp €¹cˆ_¹xd‚f¿ F ¥±v Âʁ¿g Át3 ¶v•h €¹c¹ Âxc½xi ®Êxp ­¿t„g Á)Åx¹ ³vÊ€Ã €¹cÁx€Ã ¦ ³vÉxi €¿xā¾Ãx¹ ja€» a€» Àxv €¹c¹ Âxc€½v ®Êxp F Á3_$É ³v Âʀ¿ ³Ê_„ ±vÊ_ €¹cˆ Æx`$_ ¹xˆeŠ 0ˆhk ³v€Év ¥®» ®» k ³v• &.e¿xi ­qÆȒ¿xv ­f¿a &.g+p 0“f¿Š ³v Âʊ ±v ‚-p ¯Å¹s ¹xif¿xp ±-o ±sÈ ¹x‚h Ácˆg €Áx$Ɋ ®Êxp - 21 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ±v ±½¹s ¹xif¿xp ±-ÄtÉ ¹x‚h ±-o Á•$ɀ¿ ¥¯f¿ €ÆgÁ ÂÄe)v ÁÇ`¹s ¯4_$ɀ¿¦ ³vÉxi ¶v•h ¿.Ãx¿ÆÈg €Áxp ¯4_¹x€¿ +v€Ê ¯gÁ‚ F ÂÄe)p ²b»p ¹c‚ ®‚Êxp ¥€Æ½f¿x`¹‘_„g €Áx¹ÅxÂx¦ ³vÉxi ®-Äh Âp¹”_„ ­gÁx/f¿pÅxh ÁɁƹs ÆfŠ ­`€¹ „0h €ÁxŠ ­$/_„h F €Áx¹0pÅ ³vÉxp ­Š »Ä¾xÅÃÂx ³vÊ"

®»Ãx €Âx¹Âx ­¿h ¿xd‚ ¹x¿Å‚
Š-p ¹ÅfŠ ³“fŠ „2_¹_ $Èhh ±vÊe ¿ˆgÁ€¿ ¶qÆx ¹xÅh ­Ç¹xÊ €ÁxÄxc½Âx$g €Áx$Ɋ ³Ê_„ j„2eŠ †e¿Âx¹e¿xv ­ˆgÁg ÁtɁÆ_¹ €Ædˆhk ³v• ±v ­hÂx »xp/ ­–g+Á¿_ ¹c‚Ãx¹g +‚eŠ_¹xdˆ ³“f¿’½v „2e€¿ ®¹€Ædˆh ³v• ´v ­½h+‚_$Éxi F ¶qÆx Àx”h F `$ ³“h€Áx¿pÅxh F _¹_ ¹Å_¹e)/fŠ Hdˆ Ɛ$É ­f¿ ­Ç¹xÊ ¿¾`¹s +Éf¿ „Çf¿ ¿ÆrfŠ ³“fŠ À½_$É ÁÆ`¹Èxi ¯_$É¿‚ ³Ê_„ F ±½€Ê „2_¹g €Áxi0c½xp ­f¿ ­Ç„ ³pÅxh ¿dD.p ¹ÄfŠ €Áxi 0½x¿x" `$ ³“f¿ ±v Ž¹e¿a †t3 ¥¯Š )à Ž¹€Âx"¦ ³v$É ®a».Ãe€¿xˆ ÁÉ_„h ±v Ž‚¹2v ­Ç¹g Áx€Äv F „2eŠ 0c½xp ­f¿ Ž‚¹2v &Ʉ¹s ³pÅxh °ÄÂx$ ÁÉ_¹ Ž‚ÃxÂp ¿0_¹x¿x" „2eŠ Ž‚eŠ °Äh ­g+à ±½½v F ¯f¿ Lc‚p ƁÈà ƐƊ ¹xsÈ ­Ç„¿xv ³vÉx‘h ­Š €Æ• ­Ç¹‚ ­¿t¹x¹ ¯f¿ ¯Ä’ ­Å`¹.eŠ ­–g+à ±v ­Ç¹ ¶ ­Ä Â( €ÀÄÂxƊ Àxv Ä&_¹0pÅ ³vÉxp »xo_¹e)p ¯_„h ÅÅx_¹”h ÂX–_¹”h ­Êxo¹/¹”h »Kh¹”h ³vÊe )cˆÆxo¹È‚ j­i€Ãx ¯Æ–_„_ ¹x¿/_¹e ¿.Ã0pÅ€Ã k ³v• ¿`¹s ¿Å¹2p ­‚eŠ_¹xdˆ —‚ ƐfŠÆxo¹È‚ ¥¥€ÁxŠh €ÁxŠh ¹»`$à ¯f¿a €»ÅÃ Âxt3_¹xsÈÆxƊ 0ˆ`¹€Èv¦¦ ³v• )Æxi ÂÅof¿xi - 22 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ jj­i€Ãx ¯Š ¹»`¹Åx" ±v €»Å_„ ¯Ä’ €Áxcˆ 0c½ ¯V). kk ³v€Év ¥¥® ³Ê_„ ÂÃ_¹h ƐŠ¦ ³v• &‰`$Êxi ±vÊ ÂÃ_¹ )ʎh ¯gÁ‚ ­Ä Â(€ÀÄh €ÁxÄx½ €Æd‚ ¯_$Ɋ ³Ê_„ ®Êxp F€Ãx `$ ³“fŠ Ž3_„h ¶ ­Ç„a €»xhÁ/p ³vÊ ÂÃ_$ 0ˆ$Éx€Ã ƕh ­Ä Àx‚-p j¥¯f¿ ÂÃ_¹h ³pÅxh ³e¿Ê ÀxÈ_„ ®» ­•ÁŠ Àxs €Âx¹h ŽgÁŠ Àxs¿x€Ê ¦¦ ³vÉxi ­‚gÁx0 ¯Š ®»Ãx €Âx¹Âx ­¿h ¿xd‚ ¹x¿Å‚ ­i€Ãx ÅÅx_¹€È ¹xb»h ¯É`$ ÆfŠ ¥¹x¿p ³vÁŠ ¹xÅe¿ ÆvɊ¦ ³vÁ¿ ¯Æ”_„a »xp‘`¹€Èv

±v

+Éf¿ ÀxÈg ÁxoeŠ ÂtÉ Àxc¹s Åh+_ ¹xd‚_$vÉÊ +Éf)f¿xp ±v +Éf¿ ÀxÈxi +Éf)_¹ €Ædˆh ³v•

².€Å€Ã
Àxv¿xv ÀvÉx¹ ÁhÁÄh 0ˆÁÆv ®Êxp F€Ãx ³vÊ€Ã ÁhÁÄÂx_$0ˆ$Éxi ¯pÅx¿ €ÀÄe)‘h ±v ¯_¹-p ­Âof)_$Ɋ ±v ­Ç„ 0ˆŽÉ Æf¿xp „2og +Ā¿»h €¿‚ ·ˆÆ)pÅ Àxv ®Êxp ¶qÆx €¹x½ 0ˆŽÉ-‘h ³vÊ€Ã €¿‚ ·‚Ɛ$Ɋ ¶ „2og +Ā¿»h ­¿t„g ÁÃo ­e¿ ¹s

F

€¹x½

- 23 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿

$2€ÃxÁxcÄx Â-€ÅxÁxcÄx!
®• Ɛ½`¹”_„ Žv Žv¬• Âp¹”_„ ­gÁx/fŠ Àxv ¯f¿_ ¹p§._„g Á‚_¹ Æf¿ Ž¿p Àx€È ¿.fŠ0c½Š ¯f¿_ ¹p§.Ãg Át3 Æ2€Ã ÁÄ0_$½_„h ¹Ç0½ ž• ½`„ ­)¹Âx¹ ¯f¿_ ¹p§._„s ±v ¹r ÁÄ0_$½_$Ɋ ³vÁŠ ¥­€¿x ¹x Æx»p ¿2_$Éx½x¦ ³v• ¶ „hÁp ·ˆh ¥¯€¿x ¹x €¹xÅh €ÁxˆÉx½x¦ ³v• ¯vÊx „hÁp ·ˆh ¥€½i ¹x V—p ¹Èh+c½x½x¦ ³v• ¶ —c½h —ˆh ­e¿Ê Ãh ®a».Ãe€¿xˆ ÁxoeŠ_¹xd‚f€¿v Àxv ¹p§.Ã`„h ­Ç¹Ç¹xi Ád¹s †t3_¹xd‚_¹-p ¯f¿_ ¹p§.€Ã V—p Á‚_„h ¶ Ád +vÊxp †t•$Ɋ ³vÉxp ¥­gÁ‚ÃvÊ $2€ÃxÁxcÄx ­Æs"¦ ³v• ³Ê_„s €¹cˆ_¹xdˆ ¥­¿h¿xv ÁxoeŠ0ˆ€Æx€Â ¦ ³v• ±vÊg Áxo_¹_ $Èh+€Êv ¹p§. Ád €ÁÄx&.Ão ¶Æ.v ¹s¿xv F ³vÁ¿h ¹p§._„s€È€Ã¿xv ±v L‚_$Ɋ ³vÁŠh ¿.à ÆÄ F V—p $Èhh ¿.»Êe¿g ÁxogÁ¿t¹x¹_ ¹xe)f¿ ³`¹s <4Ão —c½eŠ_„g +vÊxp Í}4Ão¹s Àx`¹s €»ofŠ¹xd€½xh ±vÊg Áxoe¿’½v ¥³€Åi ¯Æ ƕh $2€ÃxÁxcÄx ¯pŽx Áb»Æo¾_$2€ÃxÁxcÄx¦ ³v• $†$†e¿Á‚ ±v +vÊx €Å€Ã €Áxʊ ³`¹2p ¶ —c½h ¥$2Ãx ¯Š" Â-p½x Â-€ÅxÁxcÄx¦ ³v• $É`$ÃÁ‚ ,a»_ —c½Žh ±v +v ¿x½of¿Š ³Ê_„h ®» ®Êxp a€» ¯e¿Ê €Áo †t•h Ád +vÊxp ÀxŽh †t•Æ¿x ³v• ¶ &vÊ °€¹x ­¿t¹x¹ ±vÊg Áxo_¹xÂp ¯_¹ Ž‚Âx ³vÊ" F Ɛh €ÁxŠh €Áx„h€ÁxŠh ¥Àxv ¶v•h ±vÊg Áxo_¹0pÅ€Ã ¦ ³vÁŠ Âx). ±vÊg ÁxoeŠ_¹xdˆ¿xv ¯f€¿v ®Êxp ­v• )ƒÄÊ ±v ­hÂx ³vÊ Lcˆ_„ ƐhÁ‚ ­Çe¿xo ­f¿a »i) €¹cˆ ¹p§.€Ã ¹x)eŠg €Áxi0c½Š ¥³Š_„½x"¦ ³v•h ¥³gÁ‚½x"¦ ³v•h ³vÊ_ „½f¿ˆeŠ 0c½xo¹s ³v ÀdÁo¹”h <4Ão¹”h j±v ¹ÓeŠ ÀpÅx_„vÉ¿xÅ ¿xv ±vÊ_ —g+c€½v )ʎh »xÃ`¹xÅh ÆfŠ Àxv ³“¿É gÄxÍ_½_ ¹xb»h ¹xg+ Ád(e ¿o3ÃxgÁx"¦ ³vÉxo ±v ­hÂx ÂÈÊÂx¹e ¿ÅÃxc‚€Êv ®Êxp Âʀ»x ¥€½i ±v ¹ÓeŠ Âcˆ,pÅ ¿ÅÓe Šh ÀpÅx ¯_„ ¦ ³v• „)e¿Š ­¿v +Ʉ Æf¿ Àxc¹s ±vÊ ,¹ ,¹ ­$p Áxoe¿ Àxc¹s ³pÅxh ¹x¿p ³vÊ_ ¹c‚e ¿“0à Àxc¹s ®Êxp ³¿h Æ2_ ¹xc‚_ ¹xsÈxÂp ¹1fŠ €Áx-Ê  v• Ɛ½`¹s - 24 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ Á‚g Ž‚à Ž‚à ±vÊ_ ¹x¿/e¿Æo ¹ÈpÅxh ¿`¹2v ¹x¿p¹Èg )¿x¹ Æf¿Æo¹2½h ¹xˆeŠ0cˆ Æ2€Ã3Êxo¹s F ³g€ÁxŠh €ÁxÅÃxÄh ¹x¿/_¹x€ŀà ¯f¿xi ³Ê_„g Á‚g Ž‚f¿€ÁxŠ ³p€ÅxÄh €ÁxÅ ³vÊxp Æ2€Ã30½ Ž‚Ã0pÅ ­`€¹€Ã ¿x½of€¿v ­`€¹€Ã ¶ ®&.Ão €ÆÅh Æx`$_¹xd€½v ¯½-p Fh Ás2g Á‚gÁ Ž‚eŠ0cˆ ¯f¿_ ¹p§.-€Å€Ã €»of¿xi ±v Lc½ Àxv ¹½_„h€ÁxŠ ±v ­hÂx ÁxoeŠ0c½xp ±s€È ­Çe Šg €Á&_¹xd‚gÁxo ­gÁ‚€Ã €Áx-Ê ¯Ädˆ Ɛ½`¹s ±Ê_„_ ¹p§.g Á‚g Ž‚Ãg €Áx$É ¶ Àx2p ±v Lcˆ_„ ÆfŠ ±v ­hÂx0½h ¿Ã_¹eŠ½v ±vÊg Ád €¹c€½v ¿vÊf¿4 ®Èx¹ ³Š’h €Á»xÂp ³vÊ ¶ ÁxoÆ Áxoe¿ ±v ­hÂx ±s€È ¯f¿ ±vÊ ­ÇeŠ ¥±vÊg Ád €¹_¹Éxo ³vÊ »xpÅ"¦ ³vÉxo F€Ãx ¥Ž‚ÃxŠ– »xp/ˆ`¹¦ ³v• »c½Ê ±s€È €ÁxÊxi ­‚Ác½ ÁɁƀÁxÅ &ɹx‚fŠ €Áx€Êv ¥Àxv €¹c½Š ¿gÊx ³vÊ Âv4a†ˆ`¹¦ ³v• ±v ­hÂx0½h »xp/0cˆ ³“f€¿v ¥*p‘gÁx¦ ³vÉ ±v ­hÂx ¥³vÊ ÁÃvgÁx F ±vÊ ³v Áxd‰ ¹x¿/_¹ ®Äh+a† Àx‘ ƐÌh ®„Š ­Æ”_„_ ¹½a» ½x_½o Qc½_—½ €Æd½xv–cˆ ­Æ ¯`¹ Á‚_$ɀ¿ ±Ê_¹x¹e¿xvk ³vÉxo ¶ €¹x‚ $¿xo ÀÄh¹s ¶€Ä €ÀÄe)p Hc½gÁc½Š €Áx/f¿Š ³Ê_„s ¥´hÂx ­Æ_„h ³vÊg +‚_„ÂxhÂx"k– ®-Äh ¿½Æ_„ €ÂÅ ³`$c½ €¹cˆc½x ­Æ$c€½ ¯v–h F ±v ¹x¿Å€Ã »xpÅx )ƒo– ¹pÃx¾e¿g Áe)g €Á» Æf¿x ­Æ”_„_ €¹xÁh ÆÄx¿x +v€Êk ³v• &.e¿xo ±v ­hÂx ÁÄÆ»Âxi ·‚ÆfŠ ±v Žv *v€Év ¥¯e¿Ê ƐÌÂx ³vÊ ´v ¿0_¹0cƒ`¹"¦ ³v• ­“¿xi ­‚e¿xi Àxv ±v 0Äp Át3€Êv ³v ®• Ɛ½_ ¹xe)gh ±v ¹xł-p Àx•`$Ê ±v ¹dDo ­¿ ®<oÆ)e¿Š

<gÁˆeŠ
±v —f¿Åa <0 ­Å`¹.eŠ_¹xd½xi ­f¿a <g€Áx ±v —f¿/p ¶ Ž‚ ³ˆeŠ ¿vÊ ­Å`¹.eŠ_¹xd½Š ŒÇf¿ F€Ãx ®g+sÈ_ ¹xc‚ j¯Š ³f¿ ²o ®g+sk j­Š ³f¿ ²o ®g+sk ³v• €¹cˆ_¹xd‚f¿xi ®g+s¹s ³pÅxh ¶v•—‚_ €¹c½Ê jF ³f¿ ²o ®g+s"k - 25 -

ÁÇ_¹½_„s

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿

®-Ä`¹xÅeŠg Á-o!
­¹€¹ ¯_„h ±`¹s ÆÃ/‘h ³`¹s ÆÃ/‘h ¶€Ä Àx2p À½’ Ž¿/p ±`¹s ÆÃ/p Á½Ãp Á½eŠ Ž¿p ÀxtÉ Àc½xi F ­ˆeŠ ³`¹s ÆÃp ±v ¿f¿ ÆfŠ ¥ÃxgÁx Ž¿p ÀxeŠ À½g€ÁxɊ"¦ ³vÉxo ³`¹s Lc‚p ±vÊ Âx). Ád Ãxh ¯pÅ ³vÁ¿xp ¥Æf)_$É ÁxhÁÈÃx”¹ ÃxÄÃxƊ À½a»xpÅ €Æd‚Ê¿xv¦ ³v€Év ¥­½ ³vÊ ®”gÁx F¦ ³vÉÆo ¥­hÂx‚ Æx ÆfŠ »x,Ã_ „h+cˆ À½Æ ®Äh+a† ÆhÂx¦ ³vÉxo F ÆfŠ ÆÃ/p ¯É`$ Àxv„ Àxt•¹È Àc½xi ±v Áx¿h Ácˆ0c½ ³`¹s ÆÃ/‘h ±`¹s ÆÁÅg €ÁxÅ€Æ »1eŠ ÆÈof¿Š ÀtÁ-o ÆÃp Ž“Æ¿t„h Àx€Ê Fo Áxia&€Êv ³vÉx‘h F Àc½ ­f¿ Àxv„ Àxt•¹”_„ Âcˆh ³v ®»¹Èh Áxia& ÆÈoe€¿v ­•Æ½Ãv• ­•_¹ Æf¿ ®c¹2½h ­f¿ Àxv„ ¹)o¹Èh 0cˆ0cˆ ­•_¹a »xv€Êv ¥´v Äx»x Àc½ sÈÃ 0c€½ ­•_¹g €ÁxO`¹€Èx"¦ ³vɊ ·ÄÂx¹ *v3f¿ ¶ Áxc‚ Àxv &.eŠ Æe€¿v ¥³Ê_„ ³pÅxf ¿.h ¿x ­`¹¿xv *_„Š ­f¿g sÈ —g+cˆ ­•_¹a »xpɊ¿xʦ ³vɊ Áxc‚ ¥†hÂx ¯ Áxc‚ Àxv ¯¿ 0¿_„ 0cˆ ­ˆe¿ ƐÌh ¿4Ãx ¶ Áxe) ¹c‚ À½g€Áx€Év ­gÉh ­¿h 0¿_„0cˆ ­Š_¹ˆe¿ ƐÌh ¯f¿ ÆÃpŸÄx Àˆ€Æv¦ ³v€Év ¥­€½`¹gÁx ¯hŸcˆ ®»Ãx" ­gÉh ´v Äx»x †hÂx ¯_¹ ¹c‚_$3Ãx– Áxcˆ– €¹cˆÉ €Æd‚Ê¿xʦ ³v• &.e¿Š Áxc‚ ¥­Š_„ ³vÊg ‚_„€Âx ‚_¹x€¿x Ãxo ¹d½Š"k ³v€Év j­Šh ».¿xvk ³v• €Áxi0c½Š Áxc‚ •Àxs ­f¿ Àxv„ ¹)o¹Èh ­•_¹Åxh ³v• ÆÑ_„ Æf¿€ÁxŠ ­¿_ ¹x€¾xh 0‚Æ¿t„s Ãxo ­•e¿Š ³v• Á¿Á¿g€Áxˆ Àxv €¿ˆ¹-p Âx ÂÄe)p ¶iÃxÄÂx¹ ²b»Åx‚_ ¹xd‚f¿ ±v ¹-p ¯f¿Ê ­f¿_ ¹)o¹s ¥´i ³Š_„ ­•e¿¦ ³v€Év €¹xÁÂx¹ ¥h ÆÃpŸÄx ­•eŠcˆ ³Š_„ ¯¿ Âcˆh ­Àx¿Ãx 0cƒ`¹ Àxv Àc½ ŠvÊx"¦ ³vÉxi ¥­gÁ‚pÅxh ¯pŦ ³v€Év ¥³gÁ‚pÅxh ¯pÅ" ³vʀÂx ³vÊ +‚_„€Âx +‚_¹x€¿x– €¹cƒ`¹Èx€Â ‚_¹xÂe¿xv ±`¹ ÆÃpÅ ¯É`$ ÀxeŠ Àc½Âx_„h¦ ³vÉxi ¥±`¹gÁx »xp/e¿xv F Æf)€Ãx– ÀÊa€»v¦ ³v€Év ¥³`¹gÁx$c½ »xvʀ¿ Àx`¹¿xv ¿.b†_„`¹¦ ³v• ¹“e¿ Æc‚ÃÁ‚€Ã ¯É`$ ·‚Êxi ¥¹)¦ ³v• ®Êf¿Âx¹_ ¹e)€Êv Àxv ¥­Š ³`$c½€Ã ¯_¹cˆh ­ˆe¿ ƐÌh Ädˆ €Áh €»ofŠ Àcˆ_¹Åxh Ž¿pÅ ³vÊ_ ¹pÃx¾` ¹c‚_$É €ÆÅÃg Áx`¹¦¦ ³v• ·‚ Éf¿xi

- 26 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ )0Çx ­v• €¹x0/p ³p€Åx_„h ¹b& ²t3_ ¹xd‚f¿xi ­½½x ³pÅx ²o¹2‘h ­h–_„_ ¹b& ²t•Æxo¹s ³`¹s ².p ­hÂ€Ê ¹b& ²t•$ɀ¿ ±v ±½p Ž“ÆŠh †0c†¹Èx ³vÊ" ³`„ ¿xc½x‘h 0È_„ ³.$ɀ¿ ±v Ž¹e)p ¯f¿ €ÂÍ H)_„h ±Å¹ ±d½-v Âx). €ÁxÅ F —½ ±f¿v Âx).¿x€Êx ±dÂ-p ¯f¿ ±Å¹g €ÁxÅ Fh ,¹g Á.ÃƀÈx

jj¯4€Âp ³Ê_„g Á.† ¿Äx€¿!kk
j±Ê_¹v• ¿4Ãx¹ ¿ÅÁ¾ ÆeŠ_ ¹xs ³v ¿ÅÁ¾Ã ³ˆ_¹x€¿ ¦ ³v• Àxv »xvʊ¿xv ¿x¿h ±v ¹d(p Fo Žc‚_ ¹xdˆ0c½Š ¥´v ¯gÁ‚g +.eŠg €Á†$Oo¹s"¦ ³vÉxi ¥+.e¿pÅxh €Á»0pÅ ±Ê_¹v• F ¿4Ãx¹e ¿ÅÁ¾ ÆeŠ_ ¹xd½xp F ²_„g €Áx-_„h Àxc¹2p ±v ¿ÅÁ¾Ã F ³v• *ÊeŠ_ ¹c‚_¹xdˆ `¹Åxh ­¿t„e¿xv ¦ ³v€Év F ¿x0 ÆfŠ ³vÊ_ ¹c‚_¹xdˆ ¥¶ *,Ìh Àxv Š‚Š‚a†g €Áx-c€½v ¿.Âx k ³vÉxi ¹x¿p ­gÁ‚e¿xv Š‚eŠ_¹xd‚_$É ¯¿Ãe¿e Š‚Š‚_¹ ÆeŠ0ˆh ¥ÀÂ_„_ ¹pÃx¾h Àxv ±vÊe¿xv ³vÉxi ¥¯pÅ ¥­gÁ Àxv Âcˆh À½_$É Àx2p ­h, ,)eŠ ­f¿) Áxo_¹a »xp‘h€ÁxŠ Áxog€Áv¦ ³v€Év ¥´v ³v Ž¹e)Åx ­f¿) ¯_$Ɋ"¦ ­f¿)€Ã ±v Ž¹Âx¹ ¯_$Ɋ ¦ ³v€Év F &.eŠ0cˆ ÆxÊe¿g Áxo_¹‰Âx"¦ ³vÉxi

¥€Æd½xh €Æd½xh <o Æ.»-p ¹d¾x‚ ¯_„h ¯pÅÃx ­¿ ³ˆeŠ_ ¹xcˆ$€Év ­)p ±v Ž¹e¿€Ã Fh ÁxoeŠ_¹xs¦ ³v€Év

- 27 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ¥hhh —‚-gÁÆo¹s &._¹ Âxc½xo¹Èx"¦ ³vÉxi ¥&._¹cˆ€Â ­¿0½a &Éf¿ Æxre¿x/ ³Š ¦ ³v€Év ¥»½`$p ¯gÁ‚ÃpÅxÂx 0ÈÃxˆÆŠ"¦ ³vÉxi ¥»½`€¹ ¶ 0ÈÃxcˆe¿x€Ê ¦ ³v€Év ±v +Éf¿ ÀxÈh +Éf¿ €ÀÄe¿h ¹xcˆ$É ¶ ¹‚¹xÄh ³v ­É-/_$Ɋ j¹‚¹xÄh ·½/Ãx"k ³Ê ÃxÄxƊ €¹c½xp &.ge¿xv Ɛh ­Š ¹xÅ_ ¹‚¹xÄh ­pÅ ³v ¹x¿p ¹‚¹xÄh ¥³v +Éf¿ Àx”_¹x¹ F Æx`$e ¿f¿ Á.†g ÁxÈg +.eŠg Áxo_¹_—½ 0gÁ,pÅ ³Ê_„ ­¿ F€Ã )hÁ ³ˆeŠ_¹xdˆ €Áxi0ˆ ¯4€Âp ³g€ÁxŠh ³Ê_¹f¿ Á.†h F ¿Äx€¿ ¦ ³v€Év ¹Å`$g €ÁxÊxi ¥³q€Èx ®»Ãx Æx`$cˆ Æf€¿v ¿.Âx" ¯¿g €Áxi €Æ¾x`¹O`¹€È ´v ³vÊg +‚_¹/Ãx"¦ ³vÉxi ±½f¿ „Ä/p ¥±vÊg +‚e)gÁŠ¿xv +ÄaÊ€Ã ³v ³pÅxg +.Ãe¿h Àxv ±v H€¿ Æe)gÁ¿xp F Á.»2e¿Š ³vÁ¿t¹x¹ ³f¿g Áx2v HŠh ³vÊxp +.Ãh Æ_¹ Ž‚ÃxŠ ±dÂ-p ±v HŠ Àxv Æe)_„h +.À €ÁxŠÂxÊ¿x¹ ¯pÅ ³Ê_„ ±v HŠ Æ_¹ ¯v–h ¹xb»h +.Ãh $½_¹x¿x ³v• Àxv ´`$_¹xd‚_¹-p F ¶ ÁxÈ ³Ê_„g Á.»2e¿xp ­¿ ³gÁ‚ Æx`$_ ¹xsÈ Ž‚h »xp ³Ê_„ ´¿xƊ Á.† ¿f€¿Ãx¹€Ædˆh ³v• ±Ê_„e €¿xv3Êxp ¶ Že¿h ¹xˆ k ³v€Év j­Š Âcˆh ³vÊ ­gÁ‚ ±»e)"k ³vÉxi j®Âxh ±»e)¿xv ¹dˆ+‚_¹0pÅ k Že¿e¿0½a &Éf¿ Á.» ¹x¿p ¯v–h

Âxe¿h ³e¿Ê Že¿h"
jÀxÈ_„ ±v Áoe€½Ãxa€» ³vÊ VLc €Æ‰h »xp‘ Àxv »iŠ ³ˆeŠcˆ Æo€Év¦ ³vÉxi ®»Ãxi

- 28 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ¥Že¿h ¦ ³v€Év Àxv ¥€Îi¦ ³v• ¹¿c‚a &.eŠ_ ¹Åxc½x »i¿ ±v €¿x1¹s ¥€Áxƒ €Áxi ±v ±¿ˆ ÀÉà »b† ³ˆeŠcˆ Æx ¦ ³v• ¹e)Êxo¹s ¿Å-p ­‚eŠ_¹xdˆ ·‚g€ÁxÊxi ­ˆe¿ Àxs F Ƅg_„s ŒÇh€ÁxŠ ±v €¿x1¹s ³pÅxh ±v ±¿c½€Ã ±t•g Áxoe¿Á‚ €¹c½xo¹s j³q€Èx »b† ³ˆe)cˆ Æf)_:`¹ €Â½h ¶ $€ÅxÆx Ädˆ $€ÅxÆx"¦ F ‚Áv Áx_V )ÉfŠ Fc‚Êxi ­)p ¶ €¹_ ¯f¿Š ±¿ˆ Ƃ0p Ç-p ÀÊfŠ Æf¿ ³vÊg Áxoe¿Šh Á¿3g€ÁxÊ F ¥¯gÁ‚ Ç-p ÀÊb»x ¹xia»p ÆfŠˆh ¦ ³v• )c‚ÃÁ‚€Ã ±v ¿xÆ(Ãxp ³v ¿Å ŠÆc‚0c½xi ­ˆe¿ Àxs ³Ê_„_ ¹xia»p ¥ÀpÅxe¿x€Ê ŠÆc‚0c€½v ¹ÆÅgÁc½xi ­gÉh ³gÁ‚_ ¹xia»p ¯pÅ Æf¿Š"¦ ±v ³v•

¥¯Š Ç-p ÀÊf¿¿xp Æf¿ ¹xia»p ŠÆc‚0c½¿xp Æf¿ ¹xia»p¦ ³v€Év

¿xÆ(-p

¥a<¦ ³v• ³vÊ_ $s20cˆ ·‚Êh ¹xia»p *v•0c½Š ®Âxh ­¿vÊ $sÈÅx ¯pÅ ³v ¹xia»p EÄ F €Áxcˆ0c½ ­Ç¹xÊ ²&Ãx" ­v• Ž¿p ¿xÆ( ­(ƀ¿ ¯pÅ F ÀW½h ³Ê_„h ±v ¿xÆ(_„h ¶ Ɛ½h ³v ¹x¿Å ´t•_¹xsÈxÂp ³vÊ ­ÅÃ0cˆ ¹½&-p €ÁxÊxp €Áx$Ɋ ³v• ´t•_¹xd½ ±vÊ ³v ¹x¿p ¹xd€½ Á1Æx`¹ €Ædˆh ³v• Àxv €Ãx&eŠ_¹xd‚_„h€ÁxŠ ƄgÁÉ_„s €ÁÄx&.Ão ŒÇfŠ Â)gÁd¹È ­30_¹ ®Äh+e¿xo ¥³pÅx_„h ÁeŠ_„g ÁeŠ ®Êxp ±Ê_„ Âcˆh ´“¿xv¦ ³vÉxo ³vÊg ÁxoeŠ ­Æ_„ ³vÊg +‚_¹xŠ ³vÁ¿Êxp ³g€ÁxŠh „ÉeŠ¿xv €ÁxˆÆxo ­¿Êxp ¥ÄxhÁ €¿`V »xo ´“ ³Ê_„g +‚a» ÀhÁo »xo ¦ ³v€Év ¥±Ê_„ ´ÇÄ¿x€Ê +‚_„h¦ ³vÉxo ­Æo ¥­Š F`¹ Áx½h À½eŠh€ÁxŠ +‚_$Ɋ »xo¦ ³v€Év &.eŠ0c½ ®&.Ão ¥­Š». ±Ê_„ ´v ´“ +‚_„h"¦ ³vÉxo ¥´vÊx Àxv ¯Æ—½ ÆxÇg€ÁxÉ ÍvÂh ´“ »xo¦ ³v€Év ±vÊ_ ¹xc‚ ¥ÂxÊe¿ Æx`¹Éx€Ê¦ ³v• F ½V_$p ¶2fŠ¹xd½xi ¥F ¯f¿ ‚$.Ã Ž‚_¹ ³ˆeŠ_¹xsÈg€ÁxÉ ÆÌŽh ´“¦ ³v• ¿Å-p ­‚eŠ_¹xdˆ €ÁxÊxo ®&.Ão +ˆ`$e )v–h Æc¹eŠ½v ³vÊ ŽÉe¿xi F €ÁÄǹxi

- 29 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ &vÊ ÆÃ)/fŠ ³vÊ ¿xcˆg €Á†h ÁÇ_¹e¿ F *•e)_¹xd½ €ÁxŠ¿xv ¿.fŠ¹xd€½v F ³vÊ_ ¹c‚_¹xsÈ ®»gÁˆÆ¿ F †e¿ ´Âx2 ±vÊ ­Ç„Áˆe)_¹xsÈ F 0Å ¹xˆeŠ Æx`$à ³pÅxg Áxc¹”€Â ±vÊ_¹xdˆ ¿`¹È ­Ç„Áˆe)_¹xs$vÉÊ ¥¶ *,½e)p ±vÊ_ ¹½fŠ€Áx$É Ád¾g Áxo_¹ )ʎh ¶ Â( €ÀÄh ¹xe)_$Éx€Ã¦ ³v• €¹c½ ³v ÀdÁ4½h »xv€Êv ¥F —½e¿xv ¶€Ä ¶ Àxs »hÁÈh Æx`„Æ¿t¹x¹ ¶ Âx¿h Ž“ÆŠh €ÆÅ »i$Éxi ¦

&• ¿iÆ`¹”h ¶ Áf¿iƎh
€¹x-p )0ÇxÆv• —eŠh ®Äh+eŠ0ˆh ².p ¯_$É ³pÅx ¹v4g Ád¹”h Æ.»Ãx¹ ¶€Ä €ÀÄe)p ÁtÉ Æ_$É Áx`¹p ÁxÊ¹2p ³f¿g ÁxÊ Ž¿/p Áx`„$ɀ¿x ­f¿g ÁxÊg Áx`¹p¿xv »x,_„g Á½_¹gÁˆh ¯¿t„g +vÊxp ¯vÊx Àh+_¹h ±dˆ¥³f¿g Ád¾xƊ ³Æv H¿xƊ®» Æe)f¿xp ­Æs Æe)_„h ÁxÊ Áx`$Êxp¿xv ­Æs ®» *É€Æ•h ¯pÅ ³vÉxp ­€Äx¹Äx¿xv¦ ³vÁ€¿ ­Š ¯f¿_ ¹xˆÂ_„g ÁÃfŠ¿xv ².p ±sÈ Ád¹s ³pÅxh ¥¹x¿p¦ ³vÉx€Å ¥¹e)._¹x¦ ³v• ¹Çv• ·‚0ˆÆxo¹s ®Êxp ­¿ÃpÅxh H3 ³v HŠ ±-Ä ÆeŠ0c½ F ¯v• Áx`¹p Æe)_$Éxi j³`¹ ÁxÊ¿xv Ž¿/p Áx`¹‰h »x,¦ ³v• ³pÅxg Ád¹”h €Æd‚_¹xdˆ ¯f¿xo¹s »x,Ãh ­qÆg€ÁxŠ ³vÊh F Áxo_„h ¹Å`¹‚_„h ÁxoÆ ³vÊ ÄxhÁ ÄxhÁ_ ¹ÅÆÄgÁˆe¿€Æ Àxv »x,-½h ·‚€Êv »x, ´€¿x Ž‰Ž‰eŠ_¹xdˆ ¯f¿Š j´i »x, F ³vÊ Ž‰Ž‰eŠc‚_€¹"¦ ³v€Év ®a».ÃÂx¹ ¥a† »e¿h €Áx½x€¿ ±v ®” Æa&_„h Áx`¹p ÁxÊ¿xv Ž¿/p Áx`¹‰h– Àxv ³`¹gÁÊ €Æd‚cˆ ¯_€¹v ¯pÅÊx ¹x¿p ³vÊ_ €¹xa&_„h ¦ ³vɊ »x,

- 30 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ¥³vʊ ¹x¿p ±vÊ_ €¹xa†_„Âx" F ´v ¹x¿‘_„g ÁÃgÁˆ€É" ¹x¿p ³vÊ ­q€Èx Á.à ¹½’Èx"¦ ³v€Év ¥¹e¿x€¿ Àx`¹ÈpÅxh &• ¿iÆ`¹s ¹x¿p¿xv Áf¿iÆh¦ ³vÉ »x, ¥Áx`$ˆa† Áx`$ˆa†¦ ³v• ¹e¿ Àxv )h+g Áxoe€¿v ­Š ±v Áx`¹p ÁxÊ Fh Àx–h ¶ )$p Á½h ÁxoeŠ0cˆ Æ2€Ã Ɛ¹-p ¥Á½e)p )$p ¹xc&¹s ÄxhÁ ­)¹h¦ ³vÉxi ¥®Âxh Âxe¿h ¯Áe€¿“¦ ³v€Év ¥)$p ¹xc&¹È ³pÅxh ³d(ÊxÃx"¦ ³vÉxi ®a».Ãe€¿xˆ ¥¯pÅ-pÅ ¶qÆx )$p ¹xc&_ „h F ÁÃfŠ€Áxi ³v €¿x2p Ž¹h ¿eŠ_ ¹xd½xi ­pÅÆx ­¿ ³d(€Êv¦ ³v€Év ¥a<¦ ³v• Æc¹g Ácˆ Ž¹e¿ ±v ¹¹2p ¿eŠ_ ¹xd½xi ¥³vÊ ­*ÃxÃh ¯Š ÁÃeŠ_„ Âcˆh ³v €¿xs¹s €Ædˆh ±Ê_„ ®Êxp Æc¹h Æf¿xp Âcˆh €Æd½x Âx_„h¦ ³v€Év ¥ÁÃh Ɛh€ÁxŠ ±v €¿x2p Ž¹h ¿eŠ_ ¹xd½xp ±½€Ê ³v ÁÃh €Áxi0ˆh ®Êxp Æc¹h Ɛh€ÁxŠ ­gÁ‚a »i¿xp ³v Æc¹h ¯v–h ­)¹Âx$0ˆ€Â¦ ³v• &.e¿Á‚ ·‚g €ÁxÊxi ­Ç„ *ÅÃeŠ_„s ŒÇf¿xi F ­`$_„h ­Ç„ »x¿Ê`¹s ­Å3Ê j­i ­Ç„ ƐŠk ³v• )à ½Æ-p ÆfŠ j½Æ ÀpÅx_¹xk ³v• €¹c½xi ³v4½h kÀpÅx ¯p€Å– »xp‘k ³v• ¹b&Ê »t•Žv F ¹ÈfŠ ¹x‚-p €Áxc‚f¿ ½Æ

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿
Ž¿/Ē )0Çx’_„g +Ʉ €¿Æ¿ F `$_¹xdˆ ¯f¿xi Àxv ±É`¹ ÂÉfŠ ±vÊ€Ã ÁxoeŠ_ ¹xd‚f€¿v

- 31 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ¶ Ád ­Š’h ³v +.ÃeŠ_„.à Ád `„Ɓ¿ ­Š’h Áˆ_¹-p `„Ɓ¿ ÀhÁŽ‚ÃxÂp ÁxoeŠ_¹xd€½ ¯f€¿v ³v

¾gÁd¾x¹ ±vÊg Áxoe¿ €Áx€¿x ±Ê_„ ÂxÅ ¯ˆh€Áx€¿x ¿x/ ¹cˆh€Áx€¿x Ž¿p ŽÉÃx¹ ±v 0Äp +‚eŠ EÃ ÆÅh Ɛh €Áx€¿x ­pŊ „½e)p €Âx)Äh ³ˆ_„h »½`$p ±Ê_„ €Âx)Äe¿ 0cˆ_ ¹xˆe¿€Áx€¿x ­¿t¹x¹ ·Ä_¹d¾xp F ³vÊg Áxoe¿ ­Ç$à ÁxoÆ-v€Áx€¿x¿xv Àxv ±vÊ_ ¹x¿/_¹ ®Äh+e)_¹ €Ædˆh ³vÉx‘h ¯g€ÁxŠ ±v Š-Åg Áxo_$ɀÁxŠ ´€¿x žÉxdˆ¹Èx¹ ±vÊ Àxv ¹x¿/gÁ¿g €ÁxÅ Àb† Ž“ÆŠh Áx`$ Æ1f¿Š ¹x¿p F€Ãx ­Ç„¹È ³pÅxh ¹xƑ_„ ÆeŠ_¹xdˆ ¶ ¹xÄx(Ãg €Áxp `$_¹xdˆ ¯f¿xi Àx€Êx ±v ±É_¹eŠ_„s ŒÇà Ž‚Ãx¿ ¹Ê’ €Áxp Æ2€Ã ­Âof)f€¿v Ƅ€ÀÄh ³`€¹x ¶ €»Æp —0Ê F 0‚Ãt¹xÅ-p ³“$É ÁÇ_¹h ±½ÃÆÈx¹ ¯f¿xp 01eŠ_ ¹xdˆ ­Âof)_„h ³vÊg Áxoe¿xp ³vÊ *ÊgÁx€Ãx ³v$É ³d¾e)p Áˆ_¹g €Áx¹-p ±v ¶ ¹Ãe _$ ³v ‚-p €Áxc½xi ±ÊŠ ¹Ã 0Å_$0cˆg ÁˆeŠ_¹xsÈ ÂÊ,v3 ­gÁ‚€Ã ­»ÃxÂp ±c¹xof)f€¿v ³v ‚€Ãx ±v ¹ `„h „c‚e ¿ÅÁ¾Ãx¹ Âx3g€Áxi ¯f¿Š »t€É F Ädˆ Áˆ_¹-p ¹xpÉe)p ¹xb»h 0Å$à ±v ®½Ãa ». »i€¿v ­qÆȒ¿xv ¯ŠÆÄ 0h,_ ¹xd‚f¿ ®Êf¿h ƂeŠ ¹dDÄxig Ÿe¿Š ³v ¹d¹2p €ÁxŠh ¯e¿Ê Ɛ½Âx¹g ÁhÁxˆÁcˆ_ ¹½g+‚e¿ +ÄhÂa».ÃeŠ_„g Á.»x¹ €¿Æ¿¹2v €¿Æ¿Ã ­–g+ Æe¿ ¿iƀ €ÁxŠh ±v ¹¾ ±v „)¹xÅ ÂÃÂx¹ ÆeŠ ¶ †t•a †t3 ¹c½ 0ÄÅxp Âd(p F €Áxˆh ­Ç„ Æc½e)p „Çf¿¹s €ÁxÊ+Ʉ „‚-gÁÆv Àxv ±vÊ_ ¹x¿/eŠ_ ¹xd‚_„h€ÁxŠ Àxv ¯ÉfŠ€Áx€ÆÊx ³vÁŠ ¿.ÃxŠ ®Êxp Àxv ¯É_„h€ÁxŠh ±vÊ_ ¹x¿/eŠ_ ¹xd‚g€Áv ³vÁŠ Âcˆh ¿.h ³v ³v

- 32 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿

Áxh,hÂx

³v ­hÂx ¹ÉfŠ ¹xˆ_„h ÁxÅa »xh+p ²t3_¹xdˆ ÆfŠ )ʎh
±v Lcˆ Æx»p Žv ­)¹xÅ-p *t€Áv ­¿ Æx`„Æ¿t„ ±v Lc‚p ³e¿Ê€Ãx €ÆÅ_¹x.¹s ¯f¿x‘h F¿xv ƐÆxi „2eŠ Ž‚e¿ F À½fŠ ÆfŠ Áxp »xhÁ Æx`„h ¹¾`¹s¿xv ³Ê_„e €¿Æ¹¾`¹s ³v ¶qÆx Àx”h 0‚ÆŠ ­g€ÁxŠ¿xv Áxe)Äe)p ÁxÅ ²t30cˆ »xhÁe )g+e ¿Æxi ­f¿a »xh+/_„h ,a»e Š2¹s¿xv ³Ê_„ €¿Æx,o¿h Ãx,pÅx¿ ¯½h ÁxoeŠ ¿ÅÃ ±Ãoe) »xhÁ_ ¹0re¿xp ³v Àx_$p »xcˆh ­f¿ ­,o¿e Š2¹s ³v ¹p§. 0ˆŽÉ Àxc¹2p ­gÁx’_„e Š¾Ãx¹ Àxv ¹pÃx¾g Áf¿p €Áx½g €Áx$ɀÁx¿pÅxh ³vÉxƊ ¶ Àxs ±Ê_„h )Â¾h À½_„h ­f¿e )Â¾e)p ¯gÁ‚g Áf¿p €ÁxˆÆŠ¿xv ³v Á`¹x¹ ¯_„h ³v• *Êg€Áv ®Êxp ®Êxp ³v ±s ÂÊ)v ®Çe)p ­f¿ ¾gÁf¿/p Âxg+sÈÃx¹ ­ÂÄg €Áxƀ¿ F¿xʽx ³v• ³g€ÁxŠh ¶ Ác& »xp‘h ³v Á‚g Ž‚f¿Šh ¶ Àxs ³vÊ ­Çe¿xo ±v ¿f¿ ¥¿h+ Àh ,pÅg ÁxeŠ_$O`¹Èx"¦ ³vÉxo ¥».`¹ ¦ ³v• €ÆÅÃ ®Äh+e€¿v ­ˆeŠ Æf¿ Áx`¹p )Àx2p ±`¹s Lcˆ_„ Æf¿ ³vÊ ¥±sÈ €Áxia »xg+cˆ Æx`¹ ¿h+¦ ³vÉÆo )h+ ±vÊ ­ÇeŠ ¥¿h+_„ »xgÁxˆ €ÁxˆhÂx¦ ³vÉxo ®‚g€Áxi0c€½v Àxv Áx`¹p ÆeŠ ­h–_„g Á½Ãp €ÁxˆÆ¿e¿xv ¯ŠÆÄ Áxoe)_$€Év ®Êxp F Á.ÂxÉ Æf¿Š ­hÂ€Ê ³Ê_„g Á½Ãp €ÁxˆÆ¿g €ÁxÅ ¯f¿Š ÀhÁ Ž‚ÃxÂp »xg+cˆ0cˆ ³“fŠ Æf€¿v ¥€ÆÉ ³vÊ €Æ‰h ¿h+"¦ ³vÉxo ±v ¿f¿ ¥¶d‰h ³v€Év €Æ¾x`¹ Áxh,hÂx ¹ÃxÅ »xg+c½€¿ €ÁxŠ`¹ ³Ê_„¦

&.e¿Á‚ ³vÊg Áxoe¿ ±v ¿f¿ ­f¿ €¿Æ Æxoe¿¹È ±)oe¿xo ¥Áxh,Ã ±`¹”_„_ ¹pÃx¾h Ád( Æa»x ¹d ¹Å`¹xÂg ÁxeŠgG`¹Èx"¦ ¹d¹s ¹Å`$Ê ³Ê_„ ±s”_„s ¯_„h Ác&€Ãx ¥»xv€ÊvŦ ³v• —0_ „)_¹ ®Äh+e¿Š )Â¾h Ž‚f¿ ­ˆe¿ Àxs ­)¹xÅ »c½v• 01g ÆfŠ €Æ¹€Æ¹Âx¹ Ž¹h ¹“0_¹xdˆ Àxv $Èh¹-p ¥Áxp ³ˆeŠcˆ ÆÄÆx ¹Èh+cƒ`¹¦ ³vÉxi ¶ ÂoÂg vʁ¹€Ãxˆ - 33 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ¥®Âxh¦ ³v€Év ¥­¿pÅxh ±`¹ ­hÂx ³ˆeŠ ÆfŠ ¹xˆeŠc½x`¹¦ ³vÉxi ¥­½½x ¦ ³v€Év ¥´v ÄxhÁ_ ¹ÆÅg Á½O`¹ ­f¿  ‰ »xcˆg Áxp €Áx-ˆa&vÊx¦ ³vÉxi &.e¿Á‚€Ã ¥¿.Âx"¦ ³v€Év 0ÃgÁx¹ ¥³gÁ€Æx ¦ ³v• vʁ¹eŠ0cˆ ¥Âʆ_„sÈ ¯qÆȒ ®»Ã Æa&_$cˆ jÁxh,hÂx ¹ÃxÅ »xg+c½€¿ €ÁxŠhk– Æ»Êh €Á†P`¹¦ ³v• $s2Êxi ®Îx Äx( Æh»_ $sÈp ­Š ¥ ‰ »xcˆ ¯4€Â ÂÉfŠˆ`¹ »xh *Éà Áxp ¹xia&e ¿o€Év  a† Žc½_ „‚`¹ ¦ ³v• ³v ¹vÊe)p ¿c‚0cˆ À¹of¿xi ¥­–Á0½x ¦ ³v• —gÁxˆ €Áxc½Š ³v Ác& ÁxhÂ_ ¹½g Á_¹h €Áx¹x€¿ ³vÉxp €¹c$ÉxÃx Áxo „Çf¿ ¶v• ¿v ¿x-½h ±vÊ_ ¹xc‚ ¯f¿ ÁxhÂÃ Æx`$_¹xˆ ³v• ­½h+‚gÁ¿ ¯v• ¹x¿p ÍÃf) Ž1_¹x€¿ ¯v• ±v +Éf¿Àxs

0ˆŽÉ 0hÁx¿ €ÆÅ_¹xÄv

¥¯c½g

€Áx„Š Àxv $ÈhÁ€Év¦ ³v• ³g€ÁxŠh €ÁxÅ ³“f¿xi

¥¯vÉxƊ ¯cˆh ÆÄ ¯€Äv ±vÊ ¶€Ä ¶ ŽÉ ¯c‚p Áxo_¹‰€Â ¦ ³v€Év ¥³Š_„"¦ ³vÉxi €Æ¹Âx¹ ¥±Ê_¹v• ¶ Æ2a»h ¯_$ɀ¿x ³v• ³Ê_„ ÄxhÁ ÀxÈxi ¶ »f€¿¹h ¯vÉxƊ ±vÊ ¯c‚p Áxoe¿xp ¿.fŠ0ˆh €») ¦ ³v€Év

- 34 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ¥Æ2a»Žh $½ÃxŠ $2a»Žh $½ÃxŠ ¦ ³v• ·‚g €ÁxÊxi ­ˆe¿ Àxs ¹xÅ ®tÉ`¹Ä-p ­ÂofŠ ³gÁ‚e¿xv ±v Æ2a»e¿ ±•) »iƊ ³v• €Ãx&eŠ_¹xdˆ ¯f€¿v ³v +vÊxp ÆfŠ ³v ¹d¹Èg Áxe)_¹xdˆ ¥Ãx– »xp‘`¹"¦ ³vÉxi „āŠÂxt3 Šs2_ „)e¿“fŠ ¹e)€Êv ¥³v €¿Æ¿_¹v• ¶ Æ2a»h ¯_$Ɋ Àxv ¹dˆ+‚a&c€½v k ¥³vÊ ±Èo€É"¦ ³vÉxi ¥¯pÅ-pÅ F ³v ¹d¾g Áxe)Êxp ³Ê_„ ®$-_¹‰h ®Êxp ³Ê_„ ¶ Æ2a»h ¿.b»€¿ Æ2a»h ¦ ³v€Év ¥Áxi »xpÅx¿¦ ³v• Æc¹gÁc½xi F ¯v–h +Ĺx»Âxi ¯c½xe¿xv ­Š¿xv ±v

¥ÀÂ_„_ ¹pÃx¾ÂxÊ +Ʉ ÆxÄh ¶ Àxs F ³vÊ Æ2€Ã —c‚g
€Áx¹‰h ²Äa †t3_ ¹xc½‰h¦ ³vÉxi ¥¿xÄxÈÂx ®Êxp ­¿t„g Á)Åx¹ ÆxÄe)v H) ®• Lcˆ_„s€È€Ã F ³Ê_„ ±vÊa †t3_¹xc½‰h¦ ³v€Év ¥hhh †t3_¹xc½ Àxv ³vÊ ²Äx"¦ ³vÉxi ¥²o ¯pÅ F ³v ±Å¹h ¦ Àxc¹”h

Ž¿/Ē ­É-p ±v Ɛ¹_¹x¹_ ¹xe)_¹ -p €Àt• ÆÄ ³v ³pÅx
¯Ä’¹Èh ¹xÆp ¹xe¿ ±v ¹Ê’¹s ¹ÆÅ€Ãxˆ ÆfŠ *vÉÊ ¥¯4€Âp ³`¹È F ¹xdÁxÃx ­pŊ Àx`¹s ³`¹xƊ €Áxi0½ €Æd‚Ê ¿xÊx¦ ³vÉÊ €Æ¿ÊÃx¹ ¥a€» a€» ´v ¯gÁ‚ÃpÅxh €Á† $Oo¹s F`¹s ³`„h €Áx¹ €Æd½xh ³v–½€Ê€Ã ¯fŠ F`¹s ³pÅxh ÀÊÆxƁ¿ €Æ‚_¹ Áx`¹s ­¿t„e ¿x€Ê ¯ÆÈ Àxv )Â¾€Â »i€¿v¦ ³v€Év Áxp »xh½v Æf¿ ±vÊ_ ¹xc‚

¥¯4 ÆxÄh ¶ Àxs Že¿ 0Ä¿h ¯_¹g €Áx$€Év ­v• ±Ê_„ Že¿h ³Š’h ¿Ä Âxc€½v¦ ³vÉxi F
¥´v ±v Že¿`¹s EofŠ€Áxi 0ˆÂx"¦ ³v€Év )¹g½v ¥Ãxo »xvʊ" Že¿eŠ_„ ¶ Àxs 0ˆŽÉ 0cˆ0cˆ •Àxs Hdˆh ¿x½`„h €ÁxŠ ­g€ÁxŠ¿xv )¿xi ±Ê_„ Že¿h ¹xˆgÁŠ Âx). ¶ ÁÄÆ»h ´tÁˆ€Â ­¿t„e¿xv k ³vÉxi Ž¹e¿  ‚_ ¹xdˆ ¥´€¿Š ³vÊ ,b& 0ˆÆxi €Áx/_$ɀ¿"k ³v€Év

- 35 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ jhÎ}h F¿xv ÆxÄ 0ˆŽÉÃpÅxh 0hÁx¿ €ÆÅ_¹xÄÊxa€» k ³v• ³vÊ ¯“e¿xi F

¥F »Â_„h€ÁxŠ Àxv ±¿Æ Æf¿xp F ´v ³g€ÁxŠh €Æd½xh ³v€É
¿ˆ_$Éxi"¦ ³v€Év ¥0¿0¿ÂxÊ ŽÉ-p F ³Ê_„_ ¹x¿Å ÆÇ`„ÆŠ Âx). Àxv ±Ê_„_ ¹x¿Å ÆÇ`„h Æ1¹2p ¶v• ¯f¿a »ÂÃp ¯)p F ³Ê_„ ±¿00c½xp ³v ¹x¿p „ÉsÈ ¹x¿p ®$ 0ˆ€Â ­¿Êxp »ÂoeŠg +sÈÃxi ¿s2 ­ÂofŠ ±v ®» Ê0 ±Ê_¹x¹_ ¹x¿p »ÂgÁ¿ €Æ‚_¹ Áxo ¦ ³v• ³v4½h »xp/0cˆ ¹x.Ãe)p ¹d¾xÊxi ¯pÅ ¯pÅ ¹x¿/p ¹d¾xÊxi

Ɛ½eŠ_„ ¶ ŽÉ
<¿x ¹pÃx¾h À½gÁŠ Âx). ±vÊh Àxv Ɛ½h ¶ ŽÉ )Â¾h »iŠ¹xsÈ €Ædˆh

F ³f¿ ±½-‘h
¹0¿Ãx¹e¿xv ¯_$Éxi €»Å ¹c‚-_„h €ÁxŠ¿xv ¿Åg½v —‚à ¹0¿Ãx$Éxi

³Ê_„
Kg Ɛ½`¹Èe¿xv ÄxhÁ ÄxhÁg +‚_$Ɋ ­f¿ Ɛ½`¹2p¿xv ¯v–h ¶ Àxs ­)¹Âx¹ ÆxÇÅxh ±v€Êxˆ

Âv4gh ­vÁ2gh

Fh Àx–h ¹x¿‘h Ãxh Ãx.½Žh ³Š’h »xpÅ Ž‚ÃxÂp ¿0eŠ_¹xdˆ ¯f¿ ¹xÅe)p F )à ±½ ­(fŠ ƐÆxi jŠ ‚ÄV ÀpÅx ¯_¹x"k ³v• €¹c¹e Š‚_„h ±v ±¿ˆ¹s ®Êxp ­¿ ±v 01¹s €¹c„h ±v ¹x‘†¹È ­–g+_ €¹cÁxi ±v ƁÈÃp¹È_ „‘_$ 0»x.gÁxi ´v ±v )à ±½Ã€Ã »Ä»Ä_¹0cˆ_ €¹cˆg ÁxogÁxi
®Êxp Àx€Êx ÂxÅ ÆÄ Â’ÊÂx¹€Æ ¯fŠ0cˆ »xƹx»Âx¹ ¥Š ‚ÄV ÀpÅx_„¦ ³v€Áv ­g€ÁxŠ F€Ãx ¥Àxv €¹c€½Êx"¦ ³vÁxi ­*ÃxÃÂxi j+vÊ ³vÊ ±½€Ê »xpÅ €Æd‚Ê¿xÊ F¦ ³vÉxi +ɹx Àx2p

- 36 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ j´v F €¹c¹ €Æd‚Ê¿x€Ê ±v Æxi )ÉfŠ ¦ ³v€Év ¥®Âx F ³vÊ_ ¹x¿/_$ÉxÃx ¯pÅÃx€Ê ¿.Ãx ±v ŽvÊx‚ ÆfŠ *v– ­»ˆ Âx). jŠ ‚ÄV ÀpÅx_¹x"k– €¹gÁx`¹Èx_„h¦ ³vÉxi ¥­gÁ ÀpÅx-_„– »xvÊ Àxv ¯2a»ÆxÃÊx"¦ ³v€Év €¹xÁÂx¹ ¥€¹xa†_¹x¿½x €Æ‰hÊx Àxv Ëx. €¹cˆ_¹€Év¦ ³vÉxi ¥€¹” ¦ ³v€Év ¥Âv4a†_¹½x Âa»xv¦ ³vÉxi V½Åx¹ ¥­‚gÁx0 Š ‚ÄV ÀpÅx_¹x– F ÆxÃxÅÃx €¹c€½" ¹d¾_ ¹xc‚ ¹Ã_ ¹xc‚e ¿x€Ê €¹c€½ ­f¿ Âx). ¯g€Áx Âv4gh ±v ¹vÊe¿xÅ €¹”¦ ³v€Év ¥¹vÊh ³gÁ‚_ €¹c„h"¦ ¥F ¹vÊe¿_ ¹xcˆ ¹vʀ €¹cˆ_„h¦ ³v€Év &‰`$ÃÁ‚ ¹vÊh ¹xc‚Êxi Àxv ±v ¹vÊe)p Že¿,c€½v Æc¹gÁc½ F ¥¯Š¿xv Âv4gÁx" ­vÁ2g Âx). ¯_„ ¦ ³vÉxi ¹x¿/p ­gÁ‚e¿xv Âv4g —½ ­vÁ2gÁx„h ¥³f¿ ÀxÈ F +ÄÂx¿ Âx¹_ ¹xd½x½ *Ê_ $Éxi"¦ ³v€Év ÀÂ_„_ ¹pÃx¾ÂxÊ &Å Âx¿`¹s ¹1eŠ ¥¯)ÅvÊ »f€¿¹h Àh ¹pÃx¾ ÀxÈe¿xv ¦ ³vÉxi Ž¹h *Éà Â$ra&½v ¥®Êxp Àxh ¹x¿/_¹ ®Äh+e¿ ÀxÈe¿xv Àxv +ÄÂx¿Âx¹_ ¹xd½x½ *Ê_$€Év¦ ³v€Év ¥´v ¹pÃx¾ Àxs ±Ê_„ Ž_$ÃÂx¹g Á½ 0pÅÃx" ¹pÃx¾h ­¿t„s ¹»fŠ 0c½¿x ±Ê_„"¦ ³vÉxi €¹xÁeŠ½v ¥µ€Ãx ¹pÃx¾h ¹»fŠ €Áx-f¿xp ¹x¿/e¿ Àxs ƕeŠg €Áxi ¯_„€Â Àxv ¹x¿/e¿ ÀxÈg Á.¿x¹_ ¹xd½x½ 0hÆ€¿ Àh ¹pÃx¾ Æxr_¹ ¯4gÁx¹ ¯gÁ¿xp¿x€Ê ¦ ³v€Év j³gÁ‚gÁx ¯gÁ‚pÅxh „cˆÆeŠ €Ãx&_¹€É"k ³vÉxi ³v ¿Å-p ¶ »pÅ_

¥¶ ­Ç¹xÊ ­ÅÂx. €Ædˆh¦ ³vÉxi Æx`$ Æf¿€ÁxŠ ¥­¿ Áˆ_¹ ­É-p Æ¦ ³vÉxi ¥³Š_„ ¯f¿ ­ÅÂx."¦ ³v€Év - 37 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ¥h ¶ Ž_$ÃÂxÊ *Ê’a &vÊe¿ Fh Àx–h Âcˆh ÁxogÁŠ Âx). ¯)p Æ_¹g€Áx$€Év¦ ³vÉxi ¥­Š ³vÊ ­Š"¦ ³vÉ ³Ê_„g Á)€Å »xpÅxÂp ¥±v4½h ³Ê_„g +‚e¿Š ³Š ¿.Âx"¦ ³v• €¹s0 €¹c½ F€Ã Á)‘h »xvÊxi j³v ­v_ ¹¾Æx ³v Âxo ±v HŠ Áˆh€Áx¿pÅxh F ¶ Áxcˆg ÁxˆÆx€Ã ­Š +‚_„h ­€¿ Âxo ¿g+e¿Æ3 €Æ• ³f¿g Áx2v HŠ Ácˆ0c½x‘h ±½€Ê €¹xÁh ÆfŠ ­f¿g ÁxÈe _$g€Áxcˆ ±½gÁx€Ã ­Š ÄxhÁg +‚_„h ­gÁ‚ F ±½e¿ ¶ ÁxÈ ³ˆeŠ ¶c‚ Æe)_$€Év ­¿ Æ_¹e ¿xv ¯f¿ ­Ç¹xÊ ­ÅÂx.¦ ³vÉxi ¥¶€Ä ¶ ÁxÈ ÆgÁ¿t¹x ¯e¿Ê Á.à ­ÅÂx."¦ ¥F ±½gÁ¿t¹x¹ ¯v–h ÁÅ Áxc¹s ¯f¿ Lc‚p ¹xe)_$vÉʀƦ ³v• &.e¿xi ¥ÁxoeŠ ­f¿ ­ÅÂx. €ÂÅ »xb†½x¿ ­gÉh ­¿h ±½a†g €Áxcˆˆ€Æv¦ ¥´v ±v HŠh¿xv »xi$€Év ­g€Áx ±vÊh ±½eŠ0ˆÆxÃx"¦ ¥­Š¿xv F »xh ¶qÆx ŽÉh Àxv ±½fŠ ±$0ˆ$€É€Ê ¦ ¹½’2v ¿.»ÊeŠ_¹x¹ ¿Æ,_„h Ž4Æo¹s €ÁxÅ ±vÊe ¿.&gÁ¿t¹x¹ ¶€Ä ¯½e)p ±c¹xofŠ ¿ÆÂpÅxh ¯_¹ Âxc€½v F ³f¿ Å-v ±a&-p ¯_$Éxi ³v• »xp ¶ ŀÕh LāÊg €Áxp ±vÊe €¿‚ Ɛ$€Év Àxv ­i€Ãx F ¹xˆe¿ ÁÉ_„h Že¿e¿_ ¹xt• _$_¹xdˆ ·‚0c½€¿ ±`¹s ³)o Lcˆ Æx»/v )W‚g Ÿ»(_¹xi_„ ±v €Âp ¶ ¹d€ÁxÅ ±vÊg Áxo_„h€ÁxŠ ­Š ¿v HŠ ƁÄf)_„h ¹o¾ ¹›ÄÂxÊ Ž¹e¿ ¹ÂpÎx»v Ž¹h€ÁxÅ Âxt3_¹xs$ɀ¿

- 38 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿

),ÄÇ$
ÂxÅ-p ÀdÁ–½v ¹½t¹Ä-p ­Âof)f€¿v ³v–½v Á‚_„h Fh ¯vÊxe)h ­`€¹ ­)»ÃÂx¹ ÆÄ ±v–½v Æf¿ÆÈg ÁÃo »xp/ ­Çe €¿v ±dÂ-p ±v ÁÃo »xp/ ­Ç_ ¹e¿xv ®»gÁc€½v ®Êxp F€Ãx +ÄÁb» ­Ç$ ³vÁŠ €ÁxvÉ ),½v ).ÁÆs ¹p§.-p &Å €ÀÄh €Á†Æxi &Å €ÀÄh ¥Ãxo F"¦ ³vÁŠ €Áxp ÁxoeŠg €ÁxÆxi
¯Æh ­$p ÆfEo¹s ³v ÀdÁÊ ±`¹”_„ ­3Ž¹h »iÆ¿t¹x¹ ±v–½v Æf¿ÆÈ ¥³v €¿x1¦ ³v•h ±vÊ ¥³v _ÈxV€Âc¦ ³v•h »xv€Êv ¥_ÈxV€Âc¦ ³v• »xp‘h€ÁxŠ ±v Ž¹e)p ¶ ¹Êp ³“fŠ ­½`$Á¿h ¹Æ4e€¿v ±½€Ê ¥$ÈhÁ€Éxh¦ ³v• ±ÅxÆe ¿x½ofEo¹s ­ˆe¿ Àxs ¹p§.-p ±Ê_„ ±t»x¹Âx¹ ¶ ¥Î€Åx¦ »xv€Êv ®Êxp F€Ãx ¹Æ4_¹xÂp ¹xtÉx¹ €ÁxÊxi ¥­Æ±v €Âp €¹xÁÂx ¯_¹x ¦ ³vÉxs ³Ê_„h ±Ê_„ÂxÊ €¿x1 ¥´v"¦ ³v€Év 0Ãg ¹xc½xÂp ¥€Àe¿Ã €¹xÁh ¦ ³vÉxs ¥­¿x€Ê ±dÂ €¿x1Ãe¿xv €¿x1– »xpÅ Ž‚h Âʆ_ „sÈ ®» ®»Ãx 0hÁÉ Ád¾ €¿x1– »xp/ ÀcÁ_ €¹ÆÅgÁˆe¿ ³Ê_„e ¿.ÃxŠ¦ ³v€Év ­)ofŠ€ÁxÊxi F ±v Ž¹e)p €¹xÁh »Å`¹ ¹c‚ »)Äx½ ®Äh+e¿Š ®Êxp ­¿e Š2h Æ2_ ¹xc½xÂp €Æ¹Âx¹ ³v Á_¹h )h+Êxi ¥F`¹ ÀÊa»xg €ÁxŠÂx Àx`¹ ÀÊ_¹ €Æd½xÂx"¦ ƈ_¹Êa »xp/ 0cˆ €Æ¹ €Æ¹Âxi Ãp Âx). €Áxi 0c½xi Àx€Êx ´ÂxtÉeŠ½v ­g€Áx€¿ ¹p§.-/fŠ Æ2€Ã3€Êv ­ˆe¿ ¯Ädˆ Àxc¹”_„_ ¹p§.g Á_¹€Â ³c‚g Áxo_¹ 0pÅ ®Êx‘h ÂxÅ¹2p ¹½t¹Ä_„g €Áxi ³g€ÁxŠh Àxv ­Âof)_„h ¯½Â$p ÉfŠ *v• F Ɛ$ÉxÃx ÆfŠ ³vÊe €¿ˆ$ÉxÃx ³v• Áxog€Áv Fh Æf¿xi ÆfŠ ³vÊe €¿‚0cˆ ´€¿x Ž‰Ž‰e¿Á‚ )h+g €ÁxÊxi ¥€½i ¹€Ê »e)ÃÂx ¯Š ¹x¿p¿xv ¦ ³v• ³v ¹x)p $†$†e¿Ê Àh Žv€Êxo¹2v ®eÂx_¹s  vÉxh Àxs ÂxÅ-p ¯vÊx ÀdÁ–½v ¹½t¹Ä-p ³v ¯½e)p ­Âof)f€¿v €¿x1½v Æf¿ ±v ¹d¹2p ,vÊp ­Š ,vÊp ³vÁ¿Êxp ­ˆe¿ ¹¾€Â ¹x¾xÂp €Áxʊ ¥³`€¹ ¹x€ÅX Á_¹h ®È€Ã ¹x€¾xh"¦ ³vÉxs ±v €¿x1 Ëx. ³v €¿x1 ¥Åq ¸Á-/Ão ¦ ³v€Év —»xÂp ±v Ž¹e)p ¶ ³¹e¿xÈg vʁ¹ ³“fŠ ­½`$Ê ­Æ»ÄÂx¹

- 39 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ¥». ­¿ 0ˆ¦ ³v• Àx€Ê €Áa» Âxt3 ³v ÀdÁÊ ±`¹”_„ ­3Ž¹h »iŠ0cˆ ±`¹s ¯ÆÄh ¥³v €¿x1¹s¦ ³v• »xp/ +€Èc½e )g+g €Áxc€½v ­ŠÆÄ ­Â)Ãx¹ ¯f¿ F ¥¯gÁ Âcˆh ÀcÁ_ €¹ÆÅgÁˆe¿ÅxÂx"¦ ³v• ÀÂ_„g .$É ÁxÌ-p Ƃe¿xi ¥¯)p ³vÊ €¹ÆÅh" ±dÂÃe¿x€Ê »xv €Êv ¦ ³v€Év ¥­g€Áx F ³vÊ_ ¹x¿/_¹/Ãx"¦ ®€Æ»h ¹xd½ ­h+¹ ÃxÊ F ¥­i€Ãx F ».ÃxÊ Â_„g +ÈxV).½x ­v4_„ F ³vÊ $ÈxV€Âc– »xvʊ_„ Àxv €¹x0a†_$c½gÁ€Æ ±Ê_„g .b&_¹ €Æd½xÂx"¦ ³vÉxi Á½Á½_„h Ác½xhŸa&Ãxi ¥­gÁ‚ Æx Æ1_„ ¦ ³v€Év ¥Âd¾x`¹c‚ ¿4Ãx —c‚cˆg €Áx- ¶ €ÄxÍxgŸ ¹xˆeŠ ¹x¿Å ­Ç¹x »xpÅe ¿.Ãx¿x ±Ê_„"¦ ³vÉxi „•„• ÁxoÆ½v ¥·€Îx ¹xÄx(_„ ¯Š¿xv +ÄaÊÃx" Æx`¹ €Â½h ³v€Êx½ ¦ ³v• ±v ¹Ãg +‚eŠ ¯“eŠg€Áxi ¶ Ÿ_¹½ Žv *•e) j³pÅxg ŸÆh „ˆ`¹ k ³v• Ÿ_¹xÄhÂx0½h €¹cˆ Æx`$ ­gÁ‚€Ã Ÿ_—½Ã ±v Žv Fc‚ jÀxv ±vÊ_ ¹x¿/_ $€Év k ³v€Év ÆsÈÂÊ Æc¹h ÁxÃa »xvÊxi ¥¯f¿ Äxc»5_„ ´e¿ Äxc»Ëv½x F ¦

±vÊ 0½
EÁ¾ge ŠÉ ³qÆȀÆx €Âp Lˆ ³.f¿xp ­Š ­¾_¹ Ɛh ®Êxp F€Ãx ³vÊ ÆfŠ ­¾eŠ0cˆ ³.Ã0ˆ$Éxi *ŁÆa †t3 ÆÄ 0b¼x4¹s »Ãt¹_ €¹xs ­–gÆŠ Âx). ±vÊa †t3 ÆÄ ³vÊ ­–g+-_$Ɋ ¹x¿p

- 40 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿

&ÆÁÂx–h ¶ &vÊg ÁÖh
¥&ÆÁÂxÊg
³.a»‘½v ¥ÁxoÉx ¹½&-p ­Æo ¿Å-‘h ¹ Æa†c‚Ãx®Âx ­Æo €ÂÅ ­gÁ‚ ³vÊ ±Ê_„g ÁxÉxÂ"¦ ³vÉxi ¥¿v ±½/p Áx)Ã ­Æo ¿v Ê0_„_ ¹xˆe¿ Âx). ³v ±½/p ».Áx)Ã ±Ê_„_ ¹xˆ_¹ ®» ®Êxp ³vÊxp Ž‚Ã0pÅ€Ã ­¿xv ¦ ¥­¿ÊxÅvÊ F¿xv ±v ¯¿Ãe¿€Ã ³Ê_„_ ¹xˆeŠ0c½x€Ã ¦ ¥³vÊ Á.à ¯¿Ãh ­Š ³v ¹ÃȒ —½ ¯_¹x€¿¦ ¥Ãxo »xvʊ ­Š ±vÊ 0½g Á.Ê ¿.Âx"¦ ¥†hÂx »xpÅx€¿ ¦ ¥*ÍÂxgÁx ±vÊ0½ ¯f¿ ±Å¹0½g Á.Ê ±v ¯¿Ãh ¦ ­¿_ €¹c¹ Â$ra&Ãx¹ ¯f¿x‘h ¥*ÍÂxÆx"¦ ³v€Év Àxv ¥´v ÀhÁ Âxc€½v ³v$Éxi ±v ¯¿Ãe¿ F ³Ê_„_ ¹xˆgÁ¿t„ Žv F ­¿t„s »v• Áxo_¹0pÅÃx"¦ ¥³`€¹ ÁxogÁŠ" ¶ Äẍ́Âx._¹x¹ *oÂx(_¹gÁˆh ­f¿gÄe Š_„s »pÆ¿t„ ­¿v ¹xÆÅx2ÃxÊ ±Ê_„ ±.Â ¯pÅ ³v• ³vÊ ³v ¯¿Ãh 0Äc‚ÂeŠ 0c½€¿ ¦ ¥». Æx Àxv ±Ê_„ ±v ¯¿Ãe¿a †t3_¹xcˆ$€Év¦ ³vÉxi ¥€Æd½xh €Æd½xh Àxv Æ2-€Å€Ã ¹xÆp ¹x_$€Év F ±s€È €Áxi ·iƈ ®Âxh F `„h €ÁxŠ ³v ¯¿Ãh Š‚_$É »e¿h ±Ê_„e ¿xpÅÃx¹ ¯_$É¿x"¦ ¥a€» »e¿Âx ­Š »`:¿h ³vÊe ¿xÅxcˆh ¯» ¦ ³vÉxi ¥». ­Š €Áx¹cˆh ³v ¯¿Ãh †`$a†`$ 0.h€ÁxŠ ±v HŠ ¯‚_$É¿x"¦ ³v€Év ¥±vÊ Âx). *ÊeŠ0c½xÃx ±v ¯¿Ãe¿h ­Š ÄxhÁ ÀpÅ +sÈ ¦ ¥­gÁ‚vÊx Àxv ±vÊ ­‚_¹‚ ¯‚gÁ¿x¹ F ¿ÆÉx¹ *ÊeŠ_¹xdˆ ¯_$ÉxÃx" ³v ±½/p Áx)Ã Àxv ±Ê_„e ¿Äe Š‚_$É ŽÃt& ¿.Âx ­Š"¦ Áxoe¿xp ³Ê_„g ÁxÉxÂÃx¹ ¯_$Ɋ ¦ ³v€Év

- 41 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ¥®Îx ³vÊ 0È_¹h½x ¯¿ Âcˆh ­f¿ &ÆÁÂxv €¹c½xp ­gÁ‚€Ã ·‚ ÆfŠ ¥)0ÈÃx½ /p ³vÊ€Ã ,b&cƒ`¹ +Ä¿o ¦ ³v• ±vÊ_ ¹c‚g +‚a†gÁxo ¦ ³vÉxi &.gÁx¹ ¥­Æo ¹c‚g +‚a† ³vÊ ®¹g€Áx„Š ­Š_„g Á)p F ³vÊ_ ¹c‚g +‚a†_€¹x€Ãv ¦ ³v€Év ¥· ¿xÄxÈÂx ¦ ³v• ³vÊ ­gÁ‚€Ã Àc‚e ¿s2Êxi Àxv Á_¹e)/f¿ p‘_¹c‚v HŠ 0“f€¿v ­$/f¿ 2à ÂÄe)v ±a&-p ­Âof¿ Á‚ ¥®½x¿½x ®½x¿½x Â4¿x ¦ ³v• ±ˆ_¹Ã ­‚e¿Á‚ Áx‚_ ¹xdˆ ¯f¿Æo ­½ Àh &ÆÁÂxv

³Ê_„ Kg Ɛ½`¹s ÄxhÁg +‚_„h ­f¿ Ɛ½`¹2p¿xv ¯v–h ¶ Àxs ­)¹Âx¹ ÆxÇÅxh ±v€Êxˆ ³pÅx ±½¹2‘€Â F ¹0¿¿xv €»Å ±ˆe)Êx€Åx ¿Åg½v —‚à ¹0¿

Æc¹0Ãp Æxi_¹xp €Âc‚p *v3f¿ ±Ê_„e ¿.ÃxÂp +vÊxp ÆfŠ »c½v• ±v ¹Ãg +‚e€¿v Á¿3e )h+à F ³vÊg Áxoe¿Šh jj­i€Ãx ¹Ã 0ˆ`¹ Æ_¹Âx ¯_„¦k ³v• À2f¿xi
j¥Æ/_„Š– »xp‘ ­)€Å *ÃxÃh ¯_„ Æ_¹Âxe¿x€Ê ¯_„ ­Š_„ ´v ¹Ã 0½‰h" ®Âx Æc¹gÁ½ÉŠ ±Ê_„g +‚_¹x¿x"¦k ³v€Év j¥hhh Æ_¹gÁ½ ³f¿g Áxd‰_¹xƊ ‚_¹x ¯_„Âx"¦k ³vÉxi Æc¹h Áx`¹ j¥+‚a&_„vÊx ´v 0½a »xpʼnh" ¥­i€Ãx Æ_¹Âx ¯_„ ­gÁ‚€Ã ¹Ãg +‚a&c€½ ¯`¹ ¦–¿x€Ê »xpʼnh F ¦k ³v€Év &.eŠ 0Å$à F j¥­¿pÅxh §†g Áxd‰¿xv »xpÆx ¦k ³vÉxi j¥­g€Áx F §† ¯pÅÃx"¦k ³v€Év

- 42 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ j¥±`¹Èk¦ ³v• ³vÊ ­‚_¹ ·‚ Æf¿ ±v ¹Ã •Á‚h +‚e€¿v &‰`$a &.eŠa &‰`$ Æc¹ :¿h Áx½ ®Äh+e¿xi jj»xp‘ j­i€Ãx Æ_¹Âx ¯_„ ­gÁ‚€Ã +‚a†_€¹x`¹ k– »xp‘ ¦k ³v€Év ±v ¹x€¿xÄÂx¹ j¥­i€Ãx ¹xÅ`¹xe¿xÅ ¯f¿ Äxc»»v$c½ Âxc‚_ $c€½€Ê ÃxÄxƊ ÆfŠ ³vÊ_ ¹xgÁxeŠ`¹€Èv ¦k ³v• ¹e)Êxi ³vÊe ¿0Ä €Æ• Ãx_„h €¹c¹x¿ „Ä/p jj­i€Ãx ¯f¿g Áxd‰ ³v ¹Ãg +‚a† Æh ÁdÉx€È kk )ƒÄÊ ±Å¹eŠ_€¹ €¹c„hÁ‚Ãx¹ Àxv ¹e)€Êv ÁÃfŠ 0Å$à F j¥a< Áx•_$½x F ¦k ³vÉxi „•hÁxÊ ³.a»p „Ä/p j¥®Âxh Áx•_$-‘h Áx•_$ ¶d¾xh ÀhÁo Áx•_$ ­¿Êxp¿xv ¯f¿ ±Å¹e¿€Ã ¹ÅÆÄgÁˆe)à Á‚e ).$É ®-Ä_¹¾_¹xÊ €¿Æ¿¹2p ¯fŠ ¶d¾xh ÀhÁo €¿Æ¿ÃxÊ ±vÊg Áx•_$ ³ˆ_¹ Ž‚f¿Š ³vÊxp kk ³v€Év ¯g€ÁxŠ F »xvÊxi j¥€½i §»x½x F"k¦ ³g€Áx¿xƊ ±v4½h ´¿xƊ Àxv €¹cÁŠ ÁÉ €Ædˆh ³vÉpÅ ¥hÎ|h¦ ³v• ±¿ˆ +Š_$ &‰`¹p ¹0¿ &fŠÆx€Ã ®» ®»Ãxi ­¿ Æx&_¹e¿xv ²oÆÅh €Áx¹ ­hÂv €¿o ´3Ê ÁÄÆ»Âx-Êo Á_¿o¹s ²_„g €Áx¹ F ¹xo ´3Êxi ÁxÆÂx€Êv Àxv »xÅ-p ³g€ÁxŠh ÆÅg ÉÂx¹a »p‘h Æx¹Ê`¹Èg €ÁxÅ Àxv ³g€ÁxŠh ±v *Çp ÉÂx¹€Æ À½_$€Év ³g€ÁxŠh ±v *Çp ³v HŠ 0ǀÆdˆh ³vÁ¿t¹x¹ ¯ 01¹2p ¶ ÁxoÆÃg €ÁxÅ

- 43 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ Àh ¯ ¯¿Ãe)t„h ¶€Ä ¹x¿p¿xv

¹Ž_¹Âxi ¹x¿/ ¥&vÊ ÆÃ)p ±v4½h ¯fŠ ³¿ÃxƊ Àxv +ˆ`$Êxp ­“Š¹xd€½
·‚g€Áxi ³v ­hÂx0½h ¹xo »xpÆx€Ã ­Š Âx). ¯g€ÁxŠh Àxv ±v ¯¿Ãe¿g +ˆ`$_¹xd½¿ ³v ­hÂx0½h »xpÆxÃx"¦ ³v€Év ¥€»a€» j€½i ­Æ€Èx½¿ ­Æ2½€Â ¹xˆeŠ 0ˆ k ³v• ­g€Áx »xpƊ Âx).€Ã ¯g€ÁxŠh ±v ­hÂx »xp/ 0c½xp"¦ ³vÉxi ­Ç„ ¹xc‚ ¥¹d‚gÁx ­gÁ‚e¿xv »xp€Æv ¦ Æ2€Ã Æf¿xo ³v ­hÂx ³v• )ƒÄÊ ¹¿’_„g +vÊx/fŠ

¥­iÃi€Ãx ­hÂx ³pÅxe¿h €¹cˆc½x`¹ ¦ ³vÉxi ­)oa&€Ãxˆ j³e¿Ê ÀxÈx À½_„Š ¯f¿_ ¹¿" h k ³Ê ­hÂx ,Äc½ ¥¯pÅ ÆfŠ¦ ³v• ¿ˆÂx3Êxi ¥³vÊ ³v ÁÁÊ_ ¹x¿/_$3Ãx"¦ ³vÉxo ­hÂx „Äp ±Ãoe) ¥­iÃi€Ãx ³Ê_„e ¿.ÃxŠhÂx ³`$c½ ¯gÁ¿xv »xvÊx k ³v• Àxv »xvʁ¿_ €¹c½Šh ±v ¹d¹2p €¹xÁŽh ¹dDh €Áxc‚ €Áxcˆ Ƃ_¹g Áxoe¿Ê ¥€½i €ÁxŠh½x ±v 0ÈÃxcˆ ÁxÆh ­“Š½g €ÁxÉx k ³vÉxo ­hÂx ¥¯ÆÈx ÁxÆh" ¯gÁ F`¹ Âcˆh ¯pÅ– Æa†_€¹x`¹ ­gÁ‚€Ã ¯f€ÀÄh Áxib† ÆfŠ ³v ¿ÅÃg ‚a& ÁeĹx2 Âx). ®c‚-gÁx ¦ ³v€Év ¥h ­¿pÅxh—½ »i0Ãx F"¦ ³v• ±vÊ ­¿c‚à ­hÂx ¥¯gÁ ­gÁ‚ »iÉh €ÁxÅ ¯_¹x"¦ ³v• &.e¿xo ¥h ¦ ³v• ¿ÅÃxc‚à ­€¿ €Æ¹e)p ¥¯p€Å¦ ³vÁŠ €ÁxÅe ¿ÅÃxc‚Êxi F ¥³vÊ €Æ¾x‘h »iŠ_¹ ¯4€Â ¯Æv ±v +sÈ ¦ ³v• ³vÊ ±Ê_„e ¿eŠ_ ¹xˆeŠ 0cˆ ±s€È €Áxi0c½xo ­hÂx ¥­i ­gÁ ­hÂx’_„ ·€¹ Æx"¦ ³v• Šs2_ „)e¿xi ¥­Æ`¹”_„ ³gÁ€Æx »xv€Êv¦ ³v€Év ·€¹ Àxv¿xv †hÂx ±`$c½ ¹Åxc½x Ád¾a

¥±vÊ"¦ ³v• ­€¹ Æf¿ ±v4½h ¥¯g€Áx F ³v$c½ Æf€¿vÊx Àxv ±vÊ ­gÁ‚€Ã ¹c‚g +‚a† Že¿h ¹xˆeŠˆ€Æv¦ ³v• ,Äc‚€Êv - 44 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ ͹x Æx`$à F ¥±v ¿ÅÃg +‚a† ±‘_„É ­È’_„ ±v€ÂÅ ³Ê_„_ €¹xÁh ¯pÅ€Ã¦ ³vÉxi ¥®Êxp ±vÊ_ ¹c‚g +‚a† Že¿h ¹xˆ_„É ­È’_„ ±v€ÂÅ ³Ê_„_ ¹x¿p ¯_€¹¦ ³v€Év ¥Æx½x ³f¿ ² F 0c½x Â_ »c ¹c‚ ²_€¹ »xpÅa »xp‘Æ €Áx/_€¹ ¯¿pÅxh ¹Ž_¹Âx »iÉh½x¦ ³vÉxi ¥¹Ž_¹ÂxÆx ­gÁ‚vÊx"¦ ³v€Év .Ãx¿ Âx). ¥¯gÁ‚¦ ³v• ³v ¹vÊe)p Že¿,cˆ0cˆ ·‚g€ÁxÊxi ³v ¯¿Ãh Á¾ÃÂx¹ ¯_¹cˆh ³Ê_„ ±v ¹x¿Å_ ¹½Êx¹_ ¹xˆ ­¿t¹xÊ Æc‚Ãx¹ )ʎh Àxv ±Ê_„ ³v ¹x¿Å_ ¹c‚Êx‘h ¶ ¹x €Âx»ÂxÊ ¹fŠ Æc‚_¹x.Ãg €ÁxÅ ¥±v ¯¿Ãh  r$0c½Š¦ ³v• ¹½&ÆÄ ³v ¯¿Ãe¿ F )g+€Ã ¿Äx€¿

Àxv ÀÅ,pÅ F"
Á‚g+p Áx)Ã_ —½ ¯ŠÆÄ Ãxh ¿xd‚ -Äx¿ $ÄxÂeŠ_¹xÄv Àxv ¥j¹p§.-p Á‚_¹g €Áx$€Évk¦ ³v• »xvʊh ¥j€Æ¾xh ¹d‰ ½’–g Á_¹h Á‚_¹g €ÁxÊx ­`€¹-fŠ )h+ Ɛh€ÁxŠ ¶ sÈÃ_ —c‚cˆ Æf)Æx`¹Èxh €Æd½xh½x k¦ ³v• Á¿3Êxs ³v ­hÂx ³Ê_„a &.g¿xv Æf¿Š ¥j®ÂxÂx ­`¹ Ác½h ¹xˆ_„h €ÁxŠ —½€Æ ¶ sÈÃh ¹xˆgÁx`¹Èx_„h ­¿pÅxh Ãx€Äx ¶d‰ Ädˆ €Á ÁdÉ ¿ghÂx k¦ ³v€Év ¥¥­gÁ‚vÊx ³f ¿Å-Å »e)Ãh »b†cˆg €Áx k¦ ³v• »e)Ãh Æx`$_¹xdˆ ¹p§._„ ­–g+ Æe¿xs Âʆ *Éà Â$ra&€Ãxˆ Àxv ÁV ´•h€ÁxŠ —½e ¿.ÃxŠ ³v »e)ÃeŠ_„ €Æcˆ Æ_¹ ¶ €Âx$4Ãg €ÁxÅ F ¹xe)gÁxi ³v•

Ás2g

- 45 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ 0ˆ)-p €»ofŠ Ƅg_„s ŒÇf¿ Ž¿p Àxs Ž¿p Áx½ €ÆÈ-€Å€Ã ±vÊg Áxoe€¿v µ€Ãx ­Ç¹x¹ ¯_¹Åxh ®Êxp ¯gÁ‚ ­*Ãxà ­Ç¹x¹Æx ¯gÁxs ¶e) ³€¿a»Ãx¹ F ³vÊg Áxoe ¿x€Å ¯W½eŠ_„ ³$3Ê ¯¿Ãe Š‚g €Æ• Æ1€Ã ¯v3 0“f€¿v ¹x¿/p ®Êxp ­¿ ±v4½h »xpÅ€Æ ¯pÅ ¹½& ÆÄ ¹¾ÆÊ ¯ÇfŠ ¿vÊf¿4Ãx¹ ÆÃp¹xc‚p €ÆÅ »iŠ ³vÊ ¯ŠÆÄ ¹xdˆÆf¿ ³v ­hÂx0v Ž¹h¿xv ³vÊ ±•)Ãx¹e ¿ˆe¿Š \ ±v4½h ³v ¹x¿Åa »xpƁ¿ ®Êxp  vÉxƊ Ɛ½h Ž‚Æ À`¹ À`¹ ±v ÁxoÆ¹”h »Ãp¹”h Fh ³vÊ_ ¹x¿/gÁ¿ ±¾oe) ³vÊ ±-Ät•g €Áx¹a »i¿Ê ¥$c½e¿c½ ¹p§.€Ã 0hh ­Ç€¹x0À €Áxh €Áxh ÀxÊx $½e€¿v ±Ê_„" ³vÊ Âv4eŠ0ˆ ±v€Êxˆ Æxr$É Áx_$Ãh ³Ê_$pÅ ¦ ³v• ±v4½h ÂxÊ<¹Âx¹ ¹b&_ €¹cˆ_¹xdˆ ÆfŠ0c€½v ®Êxp F 0½0pÅ Àxs ®¹ ®¹ Âx¿h ®¹ ®¹ Ɛ½h ®¹ ®¹ ±v *Ê’ 0VÆ¢Áh ³ˆeŠ_¹xd€½ ¯f¿Š ±vÊg +.fŠ ÆfŠ ®• Ɛ½`¹s ·‚0c½Ê ¯v–h ­•ÁŠ Ɛ½`¹ÈxÊx‘h ³v ¯¿Ãe)p ±vÊe ¿0Ä €Æ• Ãxh ŒÇÃ€Æ Ž‚ÃxŠ ³vÁ¿ ³v ­hÂx ³vÊ_ ¹pÃx¾h »iŠ¹xsÈa »xp‘h €Áx¿p Åxh ¥€Æd½xh¦ ³v• Àxv ±•) €Ãxˆ ±)oe¿ »xp ±¾oe)Ê ¹½&-p ¶ Àxs j¥´hgÁx ¹pÃx¾€Â €Æ¾x`„É" ­`$cˆg Á‚_„h€ÁxŠ Ãxo €ÂÅÃxƊ ®» Æa&c‚Ãx"k¦ ³v• Áx•_¹ Âxc½xÂp ­hÂx €¹c½€ÁxŠ ³v ¹d¹s ¹Å`$ 0c½Ê ¥j­i€Ãx Äx»x ¿gg Ád(c½€Ê »e)Ãh Æx`$cˆ ±v Âʁ»_ ¹c‚g €Áxcˆc½€Ê ÃxoÉx ­f¿g sÈ" F ­ÆÈ€Ã ¹c‚_¹k¦ ³v• ¿“¿“e¿xs ³v ¿xi j¥¯f€ÀÄh ­f¿g Áxd‰_„_ ¹pÃx¾h ®$-_„hÂx k¦ ³v€Év ľÂxÊ ¯¿Ãe€¿xˆ j¥¯_¹xŠ½x ¯_¹xŠ €Áx½x €Áxig ÁxoeŠcˆ Æx k¦ ³v• ­Ät3 ­–g+Êxs ³v ­hÂx ­Æs *Êg ÁŠ Âx). ±Ê_„_ ¹pÃx¾Âx¹xÂp ¯f¿xp ³pÅxh ÀvÉx¹€Æ Ž‚h ®$-f¿xp" ¥±vÊ ³v• Áxoe€¿€Êx ­v3/fŠ ¯v• ÆÄ ±vÊ Àxv ¹x¿/eŠ_¹xdˆ ¯_$€Év ³v ®† Eh ÆÄ ±vÊ€Ã ¹x¿/g€Áv¦ ³vÁ¿ Âcˆh »xp/0cˆe )h+g Áxo_¹xÂp ÆfŠ0ˆÆŠ ³v$É Ž‚’½v ±v Lc½_ ¹dˆ+‚eŠ_ ¹¿Æe ¿c‚€Êv

- 46 -

€¿Æ¿¹2v €¿Æ¿ F¿xv )Éf¿xi ³)oÁxÄxÂp ³vÊg Áxoe¿ Â$ra&-p ®oÆÂx¹ ³vÊ ­ÇeŠ ±c¹xÄa »xp/ ­hÂx ­d¾v ­d( ³v• ¶ —c½e¿€Ã ­3Ž¹h »iŠ Æe¿xi ¹xb» €ÀÄh ´€¿€¿x €Á&0cˆ j¥³`€¹ ±v ¹¾Æo"¦k ³v€Év ¥j¹¾ÆÊx" k¦ ³vÉÊo ³p€Åxh j¥¯v–h ¯Æ”_„_ ¹pÃx¾€Â ®¹/€Ã ¦k ³vÉxo ±v ­hÂx ¿x½ofŠ j¥FÃxƊ »xp‘gÁx ¹pÃx¾g €Áa† ³ˆe ¿x€Å ¹ÈeŠ_ „h+ˆÉx Âʆ_ „sȀà ÃxÄ€Ãx 0h+-_¹x ®Êx ­Š ­Æ–_„h .ÁÅ ¯Æ”_„h »xpÉ ¿.Ãh ¯pÅ ¥³`¹$c½ÃxƊ ­Æv Ãx– »xp‘‚ Àx`¹ €Áxig €Á†€Éxh¦– €¹c½x‘h »xpÅ Âxc€½`$Éx ¯ÆÈ ¯`¹ ¯gÁ‚e ¿0_¹ 0cˆcˆ ­Æv ³`¹ ¯f¿x‘h ÀpÅx ¯_¹ Ž‚Âx F`¹€È »xp‘`¹ ¿h+ k¦ ³vÉxo ¥j­Æv ÀpÅx ¯pÅ k¦ ³v€Év ¥j­Æv Ãxo– ¿.Âx"k¦ »xv€Êv ­hÂx0v »e)Ãe )p ®Äh+eŠ ­e¿Êh »xv €Êv €¹cˆ0cˆ ³p€Åxh &.e¿Êo +v ÀhÂe ¿4Â-p 0cˆ0cˆ À¹of¿Šh ¥€¿`_V¦ ³vÉxi ­¿ Àx,Æh €»ofŠ ¹x¿‘_„a »xp€Æxh ¹d¹”_„s ÁxgÁx ¯gÁ¿x¹a »xp$Éxo¹€È ³v• ¹d¾x‚ Žv *v• ±t• ±t•g Áxoe€¿v ­½ ®Âxh ³v ¯Ädˆ ¹d¹”_„s”h Ädˆ„c‚gÁxgÁxÆx¹ F¿xv ­Âof)_$Éxi

*É’tɊ

- 47 -


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4969
posted:8/14/2009
language:Icelandic
pages:47