Docstoc

Entrance Result 2010 PU-cat

Document Sample
Entrance Result 2010 PU-cat Powered By Docstoc
					                   University of Pune
                 Department of Chemistry
                  M. Sc. Entrance 2010
            Reserved Category Merit List (Pune University)
Category-SC
 Sr. Exam Appl. No    Surname       Middle Gender Ent. B.Sc.
                   First Name                 Total
No.  No                   Name      /200 /1200     /100
 1  60173 4060349  Zarekar   Digvijay Bhagvant Male   73  980     59.08
 2  60215 4060436  Jadhao   Amardeep RamprasadMale   65 1004      58.08
 3  60111 4060239  MASTUD   POONAM  BHIMRAO Female   48 1052      55.83
 4  10017 4060062  Telore   Ganesh  Ramdas Male    67  920     55.08
 5  60076 4060175  GUJAR    VARSHA  BHARAT Female   66  914     54.58
 6  60611 4061175        R
           RADHAKRISHNAN ASIKA       Female  67  905     54.46
 7  10045 4060246  Salve    Sagar   Madhukar Male   64  875     52.46
 8  60484 4060966  KAMBLE   VARSHA  SUBHASH Female   39  958     49.67
 9  60296 4060600  POTANGALE  MANGESH NIVRUTTI Male    47  887     48.71
 10 50043 4060211   PAWAR    PRERNA  BALKRISHNAFemale  55  830     48.33
 11 60305 4060616   Jadhav   Yogita  Narayan Female   49  855     47.88
 12 60370 4060747   VATKAR   ASHWINI  ASHOK   Female  42  875     46.96
 13 60365 4060737   KAWALE   DATTATRAY SURYAKANTAMale   47  821     45.96
 14 60100 4060224   SASANE   AMIT   VIJAY   Male   43  832     45.42
 15 60256 4060526   Hire    Vinod   Baban   Male   39  852     45.25
 16 10037 4060187   MORE    DEEPIKA  PRAKASH Female   31  886     44.67
 17 60251 4060514   KADAM    ASHWINI  GHANASHYAMFemale  44  797     44.21
 18 60188 4060380   SHINDE   MONIKA  BHIMRAO Female   36  828     43.50
 19 60106 4060231   Narayankar Kamal   Niloba  Female  48  755     43.46
 20 10126 4060839   Thorat   Suresh  Subhash Male    42  790     43.42
 21 60377 4060760   GAIKWAD   PRITI   NANASAHEB Female  38  807     43.13
 22 60258 4060530   Gadre    Rahul   Balasaheb Male   47  752     43.08
 23 60104 4060229   sonawale  pradnya  sopan   Female  56  697     43.04
 24 60218 4060441   PAWAR    SHRIDHAR SHANTARAM Male   39  786     42.50
 25 60249 4060511   MORE    VINOD   BAPU   Male   31  796     40.92
 26 60696 4060194   PAWAR    SACHIN  PRABHU Male    39  745     40.79
 27 60416 4060847   SATHE    YOGESH       Male
                      BHALCHANDRA    39  708     39.25
 28 60680 4061292   Kamble   Siddharth Bharat  Male   36  703     38.29
 29 50093 4060557   NIRBHAWANE SACHIN   RAMESH Male    29  725     37.46
 30 60430 4060866   KUCHEKAR  MAHADEO BALASO Male     26  741     37.38

Category-ST
 Sr. Exam Appl. No    Surname   First NameMiddle Gender Ent. B.Sc.     Total
No.  No                    Name     /200 /1200    /100
 1  50030 4060134  Lohakare    Santosh  Narhari Male   63  993    57.13
 2  60230 4060466  gaikwad    SANJAY  subhash Male   46  882    48.25
 3  50167 4061186  Gaikwad    Tejas   Chindhu Male   43  864    46.75
 4  50021 4060107  BANDE     KASHINATH NIVRUTTI Male   54  793    46.54
 5  50091 4060518  More      Sharad  govind  Male   43  827    45.21
 6  60161 4060328  Bhoir     Bhaskar  Tukaram Male   47  774    44.00
 7  60647 4061238  GADGE     KISAN   KAMAJI Male    43  763    42.54
 8  10019 4060069  Vare      Manisha  Nagesh  Female  33  800    41.58
 9  60388 4060790  KOKANE     VISHWAS  CHANDRAKANT
                            Male   24  779    38.46
 10 60383 4060772   BUDHE     JAYASHRI FAKKAD Female   25  764    38.08

Category-DTA
 Sr. Exam Appl. No    Surname   First Name   Middle Gender Ent. B.Sc.  Total
No.  No                       Name     /200 /1200  /100
 1  60301 4060607  INGLE     ABHIJIT    BHAGWANSING
                               Male  94  951  63.13
 2  60453 4060909  Vetal     balu      Sadashiv Male  65  932  55.08
 3  60582 4061127  JADHAV     ROHAN     RAJU   Male  37  834  44.00
 4  10091 4060565  PITEKAR    SACHIN     EKNATH Male   20  786  37.75


                      Page 1
                   University of Pune
                 Department of Chemistry
                  M. Sc. Entrance 2010
            Reserved Category Merit List (Pune University)


Category-NTB
 Sr. Exam Appl. No   Surname    First Name   Middle Gender Ent. B.Sc.  Total
No.  No                       Name     /200 /1200  /100
 1  60509 4061012 NIKAM      NILESH     LAXMAN Male   64  931  54.79
 2  60621 4061199 WAGHMODE     KALYANI    KISANRAOFemale  25  808  39.92

Category-NTC
 Sr. Exam Appl. No   Surname    First NameMiddle Gender Ent. B.Sc.     Total
No.  No                    Name     /200 /1200     /100
 1  60695 4060891  MARALE     DADA   PANDURANG Male  85  988     62.42
 2  60047 4060127  Sangale    Dada   Sukhdeo Male   84  952     60.67
 3  60549 4061070  WAGHMARE    VINAYAK  VITTHAL Male   69  980     58.08
 4  60234 4060479  Lokhande    Nitin   Sadashiv Male  73  944     57.58
 5  60382 4060770  PONDKULE    SAWTA   ARJUN   Male  56  978     54.75
 6  60500 4060997  TARANGE    DATTATRAY LAXMAN Male   68  901     54.54
 7  60554 4061076  HAGARE     ATUL   BABASAHEB Male  66  897     53.88
 8  60551 4061073  GAWADE     SATYAVAN GAJANAN Male   61  888     52.25
 9  60070 4060165  UCHALE     SANDIP  HARIBHAUMale   48  863     47.96
 10 60455 4060913   HAGARE     BHAGWAT DATTATRYA  Male  32  925     46.54
 11 60294 4060596   POMANE     KUMAR   BAPU   Male  38  863     45.46
 12 50133 4060861   Shinde     Rushiraj Balasaheb Male  43  821     44.96
 13 60379 4060763   MAKAR     PANDURANGJAYRAM Male    42  823     44.79
 14 60236 4060482   Tele      Sonali  Namdeo Female  41  828     44.75
 15 60044 4060124   GAWALI     BHASKAR  YASHAWANT Male  32  875     44.46
 16 60502 4061000   RUPNAWAR    BAPURAO  DATTATRAY Male  42  802     43.92
 17 10074 4060475   TAGAD     SACHIN  GOVIND Male   37  828     43.75
 18 60677 4061288   DEOKATE    DEORAM  JAGANNATH Male  43  790     43.67
 19 60232 4060469   WAGHMODE    RAHUL   MARUTI Male   28  879     43.63
 20 60601 4061161   SARODE     ARJUN   GORAKH Male   39  810     43.50
 21 60229 4060464   DHAVAN     RAMHARI  NAVNATH Male   52  706     42.42
 22 10101 4060634   LAKADE     DNYANDEO POPAT   Male  22  863     41.46
 23 60633 4061216   MERGAL     HAUSHIRAM MOHAN Male    42  717     40.38
 24 60552 4061074   PINJARI    AVINASH  BHAUSO Male   40  710     39.58


Category-NTD
 Sr. Exam Appl. No   Surname        Middle Gender Ent. B.Sc.
                   First Name                 Total
No.  No                    Name      /200 /1200    /100
 1  60219 4060443  Kurhade    Rohidas Dasharath Male   63  996    57.25
 2  10007 4060027  Varade     Prashant Rangnath Male   51  990    54.00
 3  10030 4060144  DAHIPHALE   SWATI  BABAN   Female  53  847    48.54
 4  10040 4060208  KEDAR     VITTHAL BABASAHEB Male   40  893    47.21
 5  60063 4060155  NAGARE     SUNIL  LAXMAN Male    32  923    46.46
 6  60321 4060656  ANDHALE    BHAGAVAT GANPATRAO Male   50  781    45.04
 7  60088 4060199  DOMADE     YOGESH  KAILAS  Male   36  861    44.88
 8  60682 4061294  BANGAR     PRATIMA SUBHASH Female   43  767    42.71
 9  60071 4060166  DOLE      DEEPALI KANTILAL Female  31  833    42.46
 10 10123 4060783   Palwe     Shrikant Bhaurao Male    36  728    39.33
 11 10029 4060137   Gandal     Swati  Chhagan Female   8  811    35.79

Category-OBC
 Sr. Exam Appl. No  Surname     First Name   Middle Gender Ent. B.Sc. Total
No.  No                      Name     /200 /1200 /100
 1  60325 4060664 SUDRIK      YUVRAJ         Male
                          DADASAHEB    81 1068 64.75


                      Page 2
                   University of Pune
                  Department of Chemistry
                  M. Sc. Entrance 2010
             Reserved Category Merit List (Pune University)
 2  60413  4060837  bagle     pradip  nandkumarMale       79  1039  63.04
 3  60114  4060243  CHARPE     VAIBHAV  PRAMOD Male        80  1028  62.83
 4  60066  4060160  Gore      Babasaheb Sopan   Male      81  1010  62.33
 5  60247  4060509  More      Rahul   Kalyanrao Male      84  986  62.08
 6  60331  4060676  LAD      BAPURAO  SUDAM Male        84  986  62.08
 7  60470  4060940  JAMBE     RAJENDRA ROHIDAS Male        76  1014  61.25
 8  60072  4060167  RAUT      SANDESH  SANJAY Male        71  1030  60.67
 9  60468  4060937  BAGWAN     IMRAN   PASHAMIYANMale      87  923  60.21
10  60326  4060666  ASWAR     VIKAS   RAMDAS Male        81  957  60.13
11  10094  4060584  JADHAV     DNYANESHWAR
                        ARJUN   Male      67  1026  59.50
12  60120  4060261  KALEL     RAHUL   AGNU   Male      72  996  59.50
13  10149  4061194  CHAKANE    APPASAHEB BHAGAWANale
                             M        79  938  58.83
14  60004  4060014  Sadaphal    Komal   Gajanan Female      51  1104  58.75
15  10070  4060432  Bhalerao    Dhananjay NandkumarMale       77  942  58.50
16  60335  4060681  DHOLE     SANDIP  POPAT   Male      62  1016  57.83
17  60265  4060545  markad     mahendra baban   Male      69  969  57.63
18  10152  4061223  JADHAV     SACHIN  BHARAT Male        64  997  57.54
19  50055  4060285  WAVARE     VIDYA   ASHOK   Female     63  987  56.88
20  60008  4060019  Agre      Shital  Shrirang Female      49  1058  56.33
21  60014  4060055  MAID      RANI   SURESH Female       47  1068  56.25
22  50082  4060446  ANSARI     FATEMATUZZAHRA
                        SHAFEEQUE AHMED
                             Female     53  1031  56.21
23  50005  4060036  KATORE     NILESH  APPASAHEB Male      58  996  56.00
24  60526  4061041  Kokane     Reshma  Shivaji  Female     51  1017  55.13
25  10054  4060331  Ghoshir    Udhav   Gahinath Male       54  974  54.08
26  10010  4060033  Gaikwad    Ankush  Vijay   Male      67  892  53.92
27  60481  4060961  HEGADE     PRITI   MANOHARFemale       50  990  53.75
28  60441  4060895  MHETRE     SANTOSH  BALASO Male        59  935  53.71
29  60012  4060052  bhosale    amit   kisan   Male      57  940  53.42
30  60214  4060435  Divate     Venu   Raju   Female     57  932  53.08
31  50130  4060827  Sayyed     Sumaira  Sayyed Iqbal
                             Female     45  979  52.04
32  50080  4060429  Kotwal     sagar   Somnath Male       45  978  52.00
33  50150  4060962  SHINDE     SAGAR   MADHUKAR ale
                             M        55  918  52.00
34  60175  4060353  KADAM     VIJAY   POPAT   Male      58  892  51.67
35  60246  4060508  DOKE      AMIT   DEVIDAS Male       46  957  51.38
36  60239  4060485  pharande    sameer  madhukar Male       49  930  51.00
37  60555  4061078  PANCHAL    SAINATH  BAPURAO Male       63  827  50.21
38  50015  4060076  RATNE     VIJAYA  VILAS   Female     46  928  50.17
39  50160  4061087  Ansari     Shoaiba  Mohammed Yusuf
                             Female     46  920  49.83
40  10031  4060145  Kshirsagar   Ganesh  Bhanudas Male       66  800  49.83
41  10093  4060583  JADHAV     DNYANDEO BHAGAWANaleM        57  852  49.75
42  60431  4060868  Shirsath    Sachin  Rohidas Male       45  923  49.71
43  60261  4060537  RAMEKAR    PRIYANKA VASUDEO Female       50  889  49.54
44  60067  4060161  WAVHAL     LAHU   DATTATRAY Male      38  960  49.50
45  10039  4060204  KOLAPKAR    BHAGYASHRIVITTHAL Female      41  934  49.17
46  50054  4060267  PALDE     SHANTA  RAJARAM Female      36  962  49.08
47  50148  4060952  Ansari     Aziza   Mohammed Maajid
                             Female     50  874  48.92
48  10032  4060152  LAHAKAR    MANISHA  ROHIDAS Female      48  883  48.79
49  60136  4060290  SHINDE     RUPALI  MOTHABHAU Female     43  911  48.71
50  60244  4060502  Dalwi     Ashwini  Raghunath Female     50  863  48.46
51  60634  4061218  KALKOTWAR   MANASI  UMESH Female       49  867  48.38
52  60567  4061098  NAVALE     PRACHIKA KAMALAKAR Female     51  853  48.29
53  60205  4060412  Jadhav     Pradip  Pandurang Male      43  900  48.25
54  10009  4060030  UDAVANT    PRASHANT HARIDAS Male        55  824  48.08
55  50038  4060200  HUJBAND    SHRIVIDYA PRAKASH Female      54  827  47.96
56  60664  4061272  Mhetre     Lakhan  Navnath Male       59  796  47.92


                      Page 3
                    University of Pune
                  Department of Chemistry
                   M. Sc. Entrance 2010
             Reserved Category Merit List (Pune University)
 57  50022  4060110  Pagare   Kajal    Mahendra Female      35  937  47.79
 58  10057  4060352  Gund    Goraksh   Shivaji  Male       52  834  47.75
 59  60387  4060788  GAIKWAD   AKSHAY   NANDKUMAR Male       54  821  47.71
 60  60328  4060669  JADHAV   MADHUKAR SADASHIVMale         55  815  47.71
 61  60541  4061059  Patil    Mayuri   Dinesh  Female      43  886  47.67
 62  60585  4061132        M
            DHARMADHIKARI ONIKA   PADMAKAR Female      45  872  47.58
 63  60498  4060995  BHONG    NAVANATH NARAYAN Male         49  846  47.50
 64  50107  4060714  Ansari   Munazza   Qamruddin Female      32  936  47.00
 65  60668  4061277  Gaikawad  Narayan   Raghunath Male       43  867  46.88
 66  60342  4060701  HOLE    LEENA    ASHOK   Female      52  805  46.54
 67  60045  4060125  THOMBARE  NANDA    PRABHAKAR Female      29  941  46.46
 68  60407  4060830  GHATKAR   GITANJALI GAJANAN Female        41  865  46.29
 69  60307  4060620  Raundal   Ghanshyam Nimba    Male       45  838  46.17
 70  50172  4061284  Shelar   Pradip   Somnath Male        37  881  45.96
 71  50166  4061182  Kardak   Yogesh   Ambadas Male        57  760  45.92
 72  50127  4060821  Ansari   Saima Anjum Mukhtar Ahmed
                             Female      33  902  45.83
 73  60276  4060562  PATIL    NITIN    GOVIND Male        39  865  45.79
 74  60013  4060054  AVASARKAR  ASHWINI   PRAMOD Female       31  912  45.75
 75  10021  4060072  ANAP    YOGESH   PANDURANG Male       35  885  45.63
 76  10127  4060842  Madharele  Kamlesh   Sunil   Male       55  765  45.63
 77  60332  4060677  LAVHE    NILESH   SAMPAT Male        38  859  45.29
 78  60054  4060142  GADEKAR   DARSHAN   SOMNATHMale        35  874  45.17
 79  60681  4061293  VYAVAHARE  SACHIN   DHONDIBA Male       38  843  44.63
 80  60409  4060833  Palkar   Jyoti    Dilip   Female      47  789  44.63
 81  50039  4060201  Karpe    Radhika   NandkumarFemale      49  777  44.63
 82  60064  4060156  Gavali   Surekha   Sudam   Female      39  835  44.54
 83  60475  4060948  Gurav    Rahul    Prakash Male        39  827  44.21
 84  10084  4060516  PATHARKAR  POOJA    DATTATRAYAFemale      36  844  44.17
 85  60348  4060710  BHAWSAR   VISHWAJEETRAJESH Male         48  764  43.83
 86  60292  4060592  Jadhav   Sunita   Kisan   Female      45  781  43.79
 87  50149  4060958  Pangavhane Samadhan  Balasaheb Male       43  790  43.67
 88  10142  4061117  Murade   Rupali   Bhaskar Female       44  783  43.63
 89  60520  4061032  PHUGE    JOTIRAM   KRUSHNA Male        38  810  43.25
 90  60174  4060350  BHADE    MAHENDRA MOHAN Male          32  845  43.21
 91  50161  4061089  Khan    Shabana Parveen
                        Ayyub   Female      32  843  43.13
 92  60579  4061122  PISE    SHRUTI   KISHOR Female       32  837  42.88
 93  50059  4060300  KHEDKAR   SHUBHANGI GOVIND Female        39  792  42.75
 94  60424  4060857  GANORKAR  SUSHIL   VINAYAK Male        40  779  42.46
 95  50074  4060378  AHIRE    GAURI    VASANT Female       42  764  42.33
 96  10120  4060777  Deshmukh  Ajay    Jalindar Male       41  751  41.54
 97  60322  4060659  Kumbhar   Amar    Jagannath Male       35  784  41.42
 98  60444  4060898  KALEL    LALASO   RANBA   Male       38  761  41.21
 99  60418  4060849  thube    vinayak   kisan   Male       37  764  41.08
100  60324  4060663  CHAVAN   SANJAY   BALU   Male       39  747  40.88
101  60507  4061010  NANAWARE  VIKAS    MOHAN Male         41  724  40.42
102  10136  4060972  MURUMKAR  HEMLATA   KALYANRAO Female      30  788  40.33
103  10027  4060103  Karpe    Pankaj   BhausahebMale       28  765  38.88
104  10107  4060667  MUNDALIK  AMIT    NANDAKISHOR
                             Male       28  763  38.79

Category-SBC
 Sr. Exam Appl. No   Surname     First Name   Middle  Gender Ent. B.Sc. Total
No.  No                        Name      /200 /1200 /100
 1  10089 4060552 kamble       Atul      Ganpat  Male   20  862 40.92
                       Page 4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:55
posted:10/12/2011
language:English
pages:4