Projecten _99.5 kb_ - Helpdesk Water

Document Sample
Projecten _99.5 kb_ - Helpdesk Water Powered By Docstoc
					       1.           2.                  3.    4.                  5.     6.      7.               8.       9.       10.        11.
Nr project  Naam project      Doel                 Doelgroep Relatie met water           Periode   Regio    Aard project          Budget     EU   finan- Deelname      Project-leider/
                                                                                                  ciering              bron
1      Pilot  ontwikkeling Ontwikkeling methodiek, toetsing beleidsmak Voorkomen   en       terugdringen 2000    Zuid-Limburg Beleid vertalen naar praktijk,         nee      Ongeveer    15 L.   Jongen,
       Bedrijfserosieplan  en implementatie in praktijk van ers    erosieoverlast                           stimulering, bewustwording,                  agrariërs     Arvalis
                  bedrijfsspecifieke  oplossingen                                        ontwikkeling methodiek                              Projecten
                  erosieproblematiek, als alternatief
                  voor generieke maatregelen in de
                  erosieverordening


2      Knelpuntgerichte    Praktijkgerichte   oplossingen  Individuele Voorkomen   en    terugdringen 1998-2000 Gemeenten Stimulering, bewustwording,             nee     Ongeveer     60 L.   Jongen,
       aanpak   complexe   erosieproblematiek bepalen en    agrariërs, erosieoverlast                 Nuth, Gulpen- realisatie maatregelen                    agrariërs      Arvalis
       knelpunten erosie en  uitvoeren,  in  samenwerking   waterschap                         Wittem,                                             Projecten
       wateroverlast   in  tussen alle betrokken actoren    ,                             Schinnen,
       diverse gemeenten                      gemeenten                         Sittard,
                                                                   Onderbanken
                                                                   Zuid-LImburg


3      Interreg III project  Het beperken van erosie, als     Individuele Voorkomen   en    terugdringen 2003-2006 Nederland  Onderzoek       diverse > € 1.000.000,- Ja       38 (B)        D. Peters / P.
                   zodanig , en de gevolgen ervan    agrariërs, erosieoverlast                 (Zuid    maatregelen,   ontwikkeling                           Lemmens,
                   voor burger en economie door het   waterschap                         limburg) en handboek,     ontwikkeling                           Arvalis
                   mobiliseren van alle relevante    ,                             België   adviesprogramma,                                  Projecten
                   actoren en het ontwikkelen van    gemeenten                         (Limburg en kennisdeling en -verspreiding
                   een praktisch en hanteerbaar                                  Vlaams
                   draaiboek    voor  praktische                               Brabant)
                   implementatie         van
                   erosiebestrijdingsmaatregelen in
                   verschillende (stroom-)gebieden


                                                                                          totaalbudget
                                                                                                        26 (NL)

                                                                                                        Opzet Kenniscirkel

                                                                                                        Daarnaast ca. 160
                                                                                                        bezoekers   aan
                                                                                                        eindsymposium (18
                                                                                                        mei)
4      Voor wat hoort wat Terugdringen               Individuele  Terugdringen      uitspoeling 2001-2004 Zuid-Limburg Stimulering, bewustwording,           ja      130 agrariërs   Stichting
                 mineralenoverschot,           agrariërs   mineralen   naar  grondwater,             realisatie maatregelen                             Mergellandcorpo
                 milieubelasting        door           voorkomen    en  terugdringen                                                    ratie
                 gewasbeschermingsmiddelen,               erosieoverlast
                 erosieoverlast  en  verbeteren
                 natuurwaarden
5      Bloem-      en Realiseren   van  bloem- en     Individuele  Voorkoming erosieoverlast   en 2004-2006 Zuid-Limburg Stimulering en realisatie     € 510.000,--  ja      Ongeveer      120 H.   Schalk,
       kruidenrijke randen kruidenrijke randen met een       agrariërs   verbeteren waterkwaliteit                                                agrariërs per jaar   Arvalis
       in   Zuid-Limburg erosie, natuur en/of toerisme doel
       2004-2006      langs percelen in Zuid-Limburg
                 door           Stichting
                 Mergellandcorporatie
6  Duurzame       Waterretentie,    sanering  ong. Boeren     Waterkwantiteit en waterkwaliteit  2004-2006 Noord-      Realisatie        en € 7,000,000     Ja  Ca. 5000 boeren      R. Schrauwen
   watersystemen    lozingen                                             Brabant,     kennisontwikkeling                               ZLTO Projecten
   (onderdeel opstellen                                                  Limburg,
   Bedrijfswaterbalanse                                                  Limburg-B,
   n)                                                           Antwerpen,
                                                              Vlaams-
                                                              Brabant
7  Mineralenscore    Introductie Minas           Veehouders Mineralenmanagement          1995-1996 Noord-      Opleiding           € 600.000,-   Nee  5000 veehouders      H.   Thomaes
                                                              Brabant en                                            Projectbureau
                                                              Limburg                                             NCB
8  Geïntegreerde     Stimuleren van geïntegreerde Agrariërs       Verbeteren van waterkwaliteit    1997-1999 Limburg     Stimulering en demo                  300 boeren/jaar
   onkruidbestrijding in onkruidbestrijding in combinatie
   de maïsteelt     met
              eggen/studieclubbijeenkomsten
              en   het   aanleggen   van
              demonstratievelden
9  Praktijkcijfers    Het doel was cijfers over mest en Agrariërs    Waterkwaliteit                Landelijk    Demo,  kennisontwikkeling,             375     agrariërs,  Maarten Vrolijk,
              mineralen uit de praktijk op tafel                                        bewustwording                     waarvan      175  werkzaam   bij
              te krijgen. Beleidsmakers en                                                                      melkveehouders,      Praktijkonderzoe
              boeren kregen hiermee concrete                                                                     100 akkerbouwers,     k van de Animal
              informatie     over    de                                                                    50      tuinders  Sciences Group
              (on)mogelijkheden       van                                                                    (vollegrond),    25  van
              mineralenmanagement                                                                           boomtelers,     25  Wageningen-
                                                                                                  bollentelers       UR in Lelystad?


10  Kaderrichtlijn Water Inventariseren van maatregelen     Agrariërs in Waterkwaliteit en waterkwantiteit  2005-2006 Noord-    Demo, bewustwording        € 41.980,-    Ja  Ca. 20 agrariërs     A. Cuperus
   in de praktijk    om de uit- en afspoeling van      stroomgebi                         Limburg
             stikstof en fosfaat te verminderen,  ed                             (stroomgebie
             waarbij deze maatregelen in      Eckeltsebe                         d
             verschillende acceptatieniveaus    ek                             Eckeltsebeek
             worden ingedeeld.                                         )
11  Optimaal     Het belangrijkste actiepunt is het Agrariërs      Waterkwantiteit           2000-2002 Noord-   en Realisatie            € 1.111.194,--  Ja  > 600 agrariërs      A.   Cuperus,
   Waterbeheer in de opstellen           van                                  Midden-                                             Arvalis
   landbouw     bedrijfswaterplannen     voor                                  Limburg
            landbouwbedrijven.

              Het    doel    van    het
              bedrijfswaterplan is:

              Het zoeken, beschrijven en
              realiseren van een optimaal
              waterbeheer op bedrijfsniveau, in
              overeenstemming    met   de
              functies van het gebied en in
              afstemming met omliggende
              bedrijven en het waterschap.
12  Beregenen op Maat   Reductie grondwateronttrekking Alle      Besparing grondwater           1996-1999 Noord-      Stimulering          € 500.000,-   Nee  3000   agrarische H.   Thomaes
              door efficient beregenen     vergunning                           Brabant                                ondernemers     Projectbureau
                               houders                                                                          NCB
                               grondwater
                               onttrekking
13  Agrarisch       Voortzetting   en  uitbouwen Alle    Besparing grondwater           2000-2006 Noord-      Stimulering          € 1,2 mln    Nee  2600   agrarische R. Schrauwen
   Grondwaterbeheer   methodiek Beregenen op Maat    vergunning                           Brabant                                ondernemers     ZLTO Projecten
                               houders
                               grondwater
                               onttrekking
14  Mineralenscore    Introductie Minas         Veehouders Mineralenmanagement            1995-1996 Noord-      Opleiding           € 600.000,-   Nee  5000 veehouders      H.   Thomaes
                                                              Brabant   en                                          Projectbureau
                                                              Limburg                                             NCB
15  N-Efficiëntie     Inzicht in nieuwemestwetgeving / Melkveehou Mineralenmanagement            2004-2005 Noord-      Kennisvergroting        € 100.000,-   Nee  15 veehouders       G.     van
   Melkveehouderij    bedrijfsspecifieke excretie   ders                              Brabant                                             Laarhoven
                              Wanroy/Opl                                                                            ZLTO Projecten
                              oo
16  Schoon Water      Vermindering    uitspoeling Boeren in Waterkwaliteit              2005-2006 Noord-    Stimulering            € 1,200,000  Nee  350 boeren       CLM
               gewasbeschermingsmiddelen   kwetsbare                           Brabant
               naar grondwater        grondwater
                              beschermin
                              gsgebieden
17  Bodem, Omgeving                     Agrarische                    2005-2006 Landelijk   Stimulering                      250   agrarische A. Wijnen
   en Bedrijfssystemen                   ondernemer                                                            ondernemers
                               s                                                                            ZLTO Projecten

18  Goed   Agrarisch Verbetering waterkwaliteit  Agrarische Waterkwaliteit          2006-2007 Vessem           Bewustwording           € 300.000,-  Ja  10   land-     en G.     van
   Waterbeheer                   ondernemer                                                                tuinbouwers       Laarhoven
                           s rondom                                                                             ZLTO Projecten
                           Kleine
19  BWB Heeze-Leende Opstellen bedrijfswaterbalansen Agrarische Inventarisatie waterstromen kwal. 2005-2006 Heeze           Kennis    /   verbetering € 100.000,-   Nee  40   land-     en G.     van
           tbv gebiedswaterplan      ondernemer en kwant.                  Leende           bedrijfsvoering                    tuinbouwers       Laarhoven
                           s   Heeze                                                                           ZLTO Projecten
                           Leende

20  Watermanagement     Waterconservering       en Boeren    Waterkwantiteit    1998-2001 Noord-           Realisatie          en € 6,000,000   Ja  Ca. 4500 boeren     R. Schrauwen
               kennisontwikkeling                               Brabant,          kennisontwikkeling                               ZLTO Projecten
                                                      Limburg,
                                                      Limburg-B,
                                                      Antwerpen
21  Waterconservering Waterconservering       Boeren   Waterkwantiteit          2001-2004 Noord-           Realisatie            € 3,600,000  Ja  Ca 3.000 boeren     R. Schrauwen
                                                      Brabant,                                                  ZLTO Projecten
                                                      Limburg
22  Duurzame      Waterretentie, sanering ong. Boeren   Waterkwantiteit en waterkwaliteit 2004-2006 Noord-           Realisatie          en € 7,000,000   Ja  Ca. 5000 boeren     R. Schrauwen
   watersystemen   lozingen                                      Brabant,          kennisontwikkeling                               ZLTO Projecten
                                                      Limburg,
                                                      Limburg-B,
                                                      Antwerpen,
                                                      Vlaams-
                                                      Brabant
23  Bewust boeren voor Bewust omgaan met mineralen Boeren in Bewuster omgaan met mineralen 1998 - ?    Wanroij  en        Bewustwording           ?       Nee  ?            Margot   van
   een schone Maas  en middelen         Someren  en middelen                 Someren                                                  Engelen,
                           en Wanroij                                                                            Projectbureua
                                                                                                            NCB
24  PANFA          Effiënter mineralengebruik    Brabantse Bewuster omgaan met mineralen      2001-2003 De Peel en Bewustwording en uitvoering     900.000 muv Nee   Zo’n 80 in de Peel   A. Wijnen ZLTO
                               boeren en                          duinboerenge                  Duinboerengebi                Projecten
                               tuinders in                         bied                      ed
                               doelgebiede
                               n
25  Akkerranden  a  la                                                                                               W. Dieleman,
   carte                                                                                                       ZLTO Projecten

26  Goede grond, sterke                                                                                                PION
   koeien
27  Minas en middelen Certificeren         van Zeeuwse      Bewuster omgaan met mineralen 2001      - Zeeland   Uitvoering            600.000    ja  Zo’n 115        A.   Wijnen,
   Meester       akkerbouwbedrijven       akkerbouwe     en middelen          2002                              begroot                   ZLTO Projecten
                             rs
28  Actief       Verbeteren waterkwaliteit    Brabantse     Zie doel              2002   – Noord-    Uitvoering            1.862.000   ja  Zo’n 700        R. Schrauwen
   Randenbeheer                    boeren en                       2005,   Brabant                    begroot                   ZLTO Projecten
                             tuinders
                             langs                         vervolg
                             watervoere                       2006
29  Integraal      Implementeren van geïntegreerde Veehouders     Verbetering waterkwaliteit     1998-2003 Friesland   Kennisontwikkeling,        175,000    Nee  ?            Marjon van de
   waterbeheer (2000- aanpak van waterkwaliteitbeheer /                                        kennisoverdracht,                               Brand
   2001) en vervolg en                 akkerbouwe                                   demonstratie, implementatie
   implementatie                    rs
   integraal
   Waterbeheer
   Westerwolde (2001-
   2003)


30  Stad & Ommeland Programma     met    diverse   Veehouders Een deelproject t.b.v. verbetering 2002     - Groningen,  Kennisontwikkeling,        250,000    ?   20 veehouders      Gert     Jan
   en  Stad   en deelprojecten ter verbetering van   ,      waterkwaliteit          heden     Drenthe   kennisoverdracht,                               Stoeten
   Ommeland Breed  duurzame landbouw in Noord       plattelandso                               demonstratie, implementatie
            Nederland               ndernemers

31  Het Hooge Wold     Optimaliseren        van Melkveehou Een    scherpere  mestgift  is  2001   - Noord    Kennisontwikkeling      en 125,000     ?   15 ondernemers     Marjon van de
               mesttoediening        op ders    / belangrijke  stimulans   voor  2004    Nederland  implementatie                                 Brand
               melkveehouderijbedrijven     groentelers verbetering waterkwaliteit
32  Voorlichtingsproject  Vermindering   emissies  van Melkveehou Erf is een groot ‘lek’. Maatregelen  2004   - Friesland  Implementatie           200,000    ?   30 veehouders      Margot    van
   Nolimp De Leijen    nutriënten vanaf het erf     ders     op dit terrein hebben vaak een    2005                                                  Engelen/ Folkert
                                      groot effect.                                                                Kuipers
                                                                                                            f.kuipers@frysla
                                                                                                            n.nl
33  Bewustwording    Ontwikkeling van een testkit voor Melkveehou Bewustwording van huidige stand      2002-2004 Friesland   Bewustwording           145,000    ?   ?            Margot    van
   Kwaliteit      meten van waterkwaliteit      ders    van zaken m.b.t. waterkwaliteit is                                                       Engelen
   Oppervlaktewater                          een eerste stap op weg naar
                                    verbetering
34  No Regret      Onderzoek      naar    de Melkveehou Maatregelen op het gebied van      2004   - Friesland  Bewustwording,          350,000    ?   30 ondernemers     Margot    van
             mogelijkheden         van ders     waterkwantiteit  hebben   ook    heden          kennisontwikkeling      en                        Engelen
             waterconservering        en       invloed op waterkwaliteit                    implementatie
             droogtebestrijding op perceels- of
             bedrijfsniveau.
35  Erfwaterafspoeling Oppervlakkige afspoeling van Melkveehou Zie eerdere opmerking over erf         2002   - Flevoland  Bewustwording,                                 Magreet
   Flevoland      nutriënten   van   het  erf ders   /                     2005          implementatie                                 Jongema
             verminderen            Akkerbouw
                              ers
36  Duurzaam door Durf Selectie en implementatie van Melkveehou Er zijn nog tal van maatregelen        2004   - Gelderland  Bewustwording,          500,000    Nee  60 melkveehouders    Maarten
   (Gelderse Vallei en maatregelen die uitspoeling van ders      die onvoldoende benut worden      2006          implementatie                                 Kommers
   Veluwe)       belangrijke nutriënten beperken        door ondernemers

37  Boeren en tuinders Stimuleren van implemenatatie Akkerbouw Directe       of    indirecte 2000      - Gelderland  Demonstratie,           1,200,000   Ja              Maarten
   gaan voor Schoon van maatregen op terrein van ers,       waterkwaliteitverbetering      2006              praktijkonderzoek,                               Kommers (SW
   Water ( 1 en 2)  waterkwaliteit in  fruitteelt, fruittelers                                  implementatie.                                 2)  en Erik
            akkerbouw                                                                                           Koldewey (SW
                                                                                                            1)
38  Zuiverwater       Verbetering kwaliteit oppervlakte Alle     Verbetering waterkwaliteit     2000-   bommelerwa Stimulering             500.000?    ja  Agrarische       T  van der
   bommelerwaard      water i.v.m. drinkwaterwinning agrarische                     heden   ard                                 ondeernemers      Putten
               afgedamde maas          sectoren.


                               gemeenten                                 monitoring                       gemeenten

39  beregeningsplanner   Reductie grondwaterontrekking Grondwater Besparing grondwater           1996-2000 gelderland  Stimulering            650,000    Ja  2000   agrarische M van Meteren
               door efficiënt beregenen   onttrekers                                                             ondernemers
                              veehouderij
                              /akkerbouw                                  kennisverspreiding

40  helderwater       Verbeteren waterkwaliteit/ door Agrarische   kwaliteit              2004-2006 Gelderland/  Demobedrijf            150,000    ja  Agrarische       W.A      van
               afspoeling erf verminderen.   sector                                                              ondernemers/      Vilsteren
                                                                                                bestuurders
                               studieclubs                         veluwe    monitoring                       Studieclubs,

                               Medewerke                                                            Medewerkers
                               rs                                                                waterschappen,
                               waterschap
                               pen/
                               agrarische
                               scholen
                                                                                                Leerlingen
                                                                                                agrarische scholen
41  nimf          Verbeteren waterkwaliteit door Agrarische   Kwaliteit verbetering grondwater 2000-   Oost                        Ca 1.500.000  ja  Agrarische       H .Korevaar
               duurzaam mineralenbeheer    sector     en oppervlakte water       2004/2005 gelderland                               ondernemers
                                                                    Stimulering                      studieclubs
                                                                    Kennisverspreiding,
                                                                    studieclubs
                                                                    monitoring
41  nimf        Verbeteren waterkwaliteit door Agrarische   Kwaliteit verbetering grondwater 2000-   Oost                   Ca 1.500.000  ja             H .Korevaar
             duurzaam mineralenbeheer    sector     en oppervlakte water       2004/2005 gelderland
                                                                communicatie/nieuwsbrief.


42  Kleinfruit op weg Verlaging inzet mineralen binnen Fruittelers  Kwaliteit            2006    Utrecht   Demo, stimulering                8 kleinfruittelers  Joke   Janse,
   naar duurzame teelt de nieuwe mestwetgeving met                                                                         LAMI
             gelijkblijvende resultaten in de
             teelt en bewaring Bevorderen van
             een         geïntegreerde
             gewasbescherming bij klein fruit


43  Onderzoek    naar Inventariseren van knelpunten en Glastuinder Kwaliteit            2006    Utrecht   Onderzoek                    Ca. 30 glastuinders  Joke   Janse,
   mogelijkheden voor wensen op het gebied van s                                                                          LAMI
   emissiereductie   gewasbescherming, mineralenbe
   glastuinbouw     heer en energie. Initiëren en
             definiëren van projectkansen.
44  Duurzaam      In samenwerking met Alterra Melkveehou Kwaliteit     Voorjaar  Utrecht  Demo        250 melkveehouders Marcel   Vijn,
   bodembeheer     organiseert LaMi een aantal ders             2006                             LAMI
             activiteiten gericht op duurzaam
             bodembeheer. In voorjaar 2006
             zijn een tweetal demodagen
             groenbemester en bodemkwaliteit
             worden georganiseerd. Daarnaast
             wordt er aandacht aan dit thema
             besteed    in  een  aantal
             studiegroepen en in de Aanjager.


45  Gerichte    N- Stimuleren     van gerichte Fruitteelt  Kwaliteit  2006    Utrecht  Demo, stimulering  15 fruittelers   Joke   Janse,
   bemesting appel en stikstofbemesting, die optimaal                                            LAMI
   peer        afgestemd is op de behoefte van
            het gewas en de grond.
            Demonstreren van de nieuwe N-
            mineraal methode. Fruittelers
            inzicht geven in de effecten van
            een te hoog of te laag
            stikstofniveau   op    de
            vruchteigenschappen.

46  Goede grond voor Stimulering van het toepassen Fruit-    en Kwaliteit  2005-2006 Utrecht   Demo        4    Fruittelers, Joke  Janse,
   water      van          innovatieve boomtelers                             boomkweker      LAMI
           bedrijfsmaatregelen door fruit- en
           boomtelers     in     de
           grondwaterbeschermingsgebiede
           n Bunnik en Cothen.
47  Teeltmaatregelen   Doel van het project is meer Melkveehou Kwaliteit   2001-2006 Utecht   Stimulering     Tientallen     Marcel  Vijn,
   betere   benutting kennis bij de teler van gras en ders                               deelnemers,     LAMI
   eigen stikstof    mais wat betreft de teeltaspecten                                honderden
              van deze gewassen waardoor de                                  bezoekers,
              benutting   van   bedrijfseigen                               duizenden lezers
              stikstof kan verbeteren.
48  Voorjaars-    en Doel van het project is zo Maistelers    Kwaliteit  2001-2006 Utrecht   Demo        idem        Marcel  Vijn,
   drijfmestrijenbemesti optimaal mogelijk om te gaan                                             LAMI
   ng bij maisteelt   met organische mest bij de teelt
              van mais. Middels proefpercelen
              en   demo`s   worden   de
              mogelijkheden        aan
              geinteresseerden getoond. Voor
              het   project  een  aantal
              demonstratiepercelen aangelegd
              door veehouders, loonwerkers en
              het Praktijkonderzoek voor de
              Veehouderij.

49  Studiegroepen   Gras/klaver kan een belangrijk Melkveehou Kwaliteit    2004    Gelderse  Demo        30         Marcel  Vijn,
   gras/klaver    instrument     zijn    bij ders               Vallei                       LAMI
            mineralenmanagement      op
            koploperbedrijven.
50  Milieubewust telen Het terugdringen van het gebruik Fruittelers Kwaliteit  2006    Utrecht  Demo, stimulering  12   studiegroep- Joke  Janse,
   van 1e klas peren van       milieubelastende                                  deelnemers,    35 LAMI
            bestrijdingsmiddelen   in  de                                  bezoekers
            perenteelt   Vergroten   en
            verspreiden van de kennis over
            geïntegreerde
            gewasbeschermingsmethoden zo
            als waarschuwingsmodellen en
            emissiearme spuittechnieken.
51  Plaagbestrijding met oog Stimuleren van optimaal gebruik Fruittelers   Kwaliteit  2006    Utrecht  Demo, stimulering  12   studiegroep- Joke    Janse,
   voor natuurlijk evenwicht van natuurlijke vijanden bij de                                   deelnemers,     LAMI
                plaagbestrijding.   Verminderen
                van   het   gebruik   van
                milieubelastende
                gewasbeschermingsmiddelen en
                middelen die een negatief effect
                hebben   op  het  natuurlijk
                evenwicht.
                                                                  2 demobedrijven
52  De     biologische Versterken van de biologische Fruittelers     Kwaliteit  2005-2006 Utrecht  Demo, stimulering  Demobedrijf,    Joke    Janse,
   fruitteelt     als bedrijfsvoering    m.b.t.                                     bezoekers excursies LAMI
   kraamkamer       gemeenschappelijke problemen
               en de aanpak daarvan.

               Versterken    van     de
               kraamkamerfunctie      door
               uitwisseling van kennis tussen
               gangbare en biologischce telers

53  Demo   bestrijdingErvaringen opdoen met de Fruittelers        Kwaliteit  2002-2004 Utrecht  Demo        3 demobedrijven, ca. Joke   Janse,
   van         toepassing van kalk in de                                        honderd bezoekers  LAMI
   vruchtboomkanker   Utrechtse           gangbare
   met celkalk     fruitteeltpraktijk. Het overdragen
             van de opgedane kennis en
             ervaringen naar de Utrechtse
             fruitteeltsector.
54  Kalkmelk   tegen In dit project is een nieuwe Fruittelers       Kwaliteit  2004, 2005 Utrecht  Demo        3 demobedrijven, ca. Joke   Janse,
   vruchtboomkanker   formulering van celkalk op drie                                     honderd bezoekers  LAMI
             bedrijven      uitgetest    en
             gedemonstreerd aan Utrechtse
             fruittelers.
55  HUNK, Het Utrechts Het stimuleren van een breder Fruittelers       Kwaliteit  2005- 2006 Utrecht  Stimulering     22 fruittelers    Joke   Janse,
   Netwerk     voor gebruik   van kalkmelk    tegen                                             LAMI
   Kalkmelkgebruikers vruchtboomkanker       in   de
             fruitteeltpraktijk.

56  Geïntegreerde      Vergroten van de kennis onder Fruittelers    Kwaliteit  2005    Utrecht  Demo, stimulering  12 fruittelers    Joke   Janse,
   insectenbestrijding   fruittelers over levenswijze van                                              LAMI
   fruitteelt       plaaginsecten en hun natuurlijke
               vijanden.
               Verbeteren van het inzicht in
               methoden van geïntegreerde
               bestrijding.
               Demonstreren     van   nieuwe
               methoden van gebruik van
               natuurlijke vijanden
57  Geïntegreerde      Zwartvruchtrot is de laatste jaren Fruittelers  Kwaliteit  2005    Utrecht  Demo, stimulering  10     fruittelers, Joke  Janse,
   aanpak         een serieuze bedreiging voor de                                    tientallen bezoekers LAMI
   zwartvruchtrot     perenteelt. Voor de bestrijding                                    excursie
               van deze schimmel worden
               bovendien fungiciden gebruikt die
               belastend    zijn   voor   het
               milieu. Met     een    aantal
               gerichte activiteiten worden in dit
               project fruittelers ondersteund in
               het     toepassen      van
               maatregelen om     deze ziekte
               effectief, maar met een minimale
               belasting voor het milieu aan te
               pakken.
   Geintegreerde     Samen met de VVB Zuidoost Maistelers        Kwaliteit  2002-2006 Utrecht  Demo        1 deelnemer demo, Marcel    Vijn,
   onkruidbestrijding in Rhenen heeft LaMi een proefveld                                     honderden     LAMI
   snijmais       laten aanleggen in Rhenen. Op                                      bezoekers,
              dit   proefveld   wordt  de                                    duizenden lezers
              onkruidbestrijding in mais op drie
              verschillende      manieren
              aangepakt.   Doel  van  het
              demoveld is om de werking van
              verschillende   methoden  van
              onkruidbestrijding objectief te
              vergelijken zodat de ondernemer
              een keuze kan maken voor het
              beste systeem.
58  MLHD         Het    doel    van   het Loonwerker Kwaliteit               2001   - Utrecht     Demo                         Tientallen        Marcel   Vijn,
              demonstratieproject       is s                        2004                                                   LAMI
              loonwerkers in de provincie
              Utrecht e.o. ervaring op te laten
              doen met de MLHD-methode en
              de meerwaarde van de methode
              te tonen. Op basis van eerdere
              resultaten was de verwachting
              dat   een   reductie   in
              herbicidengebruik van 25-30% in
              maïs mogelijk is met MLHD.
                              Maistelers
59  Grondwaterbescher   in      binnen      de Agrariërs     Kwaliteit            2005-2006 Utrecht     Stimulering, demo                               Winant Klunder,
   mingsgebieden     grondwaterbeschermingsgebiede                                                                                LAMI
   Leersum     en  n provinciale regels ten aanzien
   Beerschoten      van  gewasbescherming    en
              mineralen.

             In de gebieden Leersum en
             Beerschoten worden de agrariërs
             ondersteund in een zodanig
             gebruik           van
             gewasbeschermingsmiddelen,
             dat de milieubelasting wordt
             verminderd.
60  Op   naar   een De maatschappij vraagt steeds Fruittelers      Kwaliteit            2003, 2004 Utrecht     Stimulering, demo;s,                             Joke    Janse,
   duurzame fruitteelt meer om ecologisch duurzame                                                                                  LAMI
             producten. In toenemende mate
             moet de ondernemer van morgen
             daarom aantonen dat hij bij de
             productie duurzaamheid hoog in
             het vaandel heeft staan. Met dit
             project wilde LaMi fruittelers
             stimuleren nieuwe kennis op te
             doen op het gebied van
             duurzame   gewasbescherming,
             mineralenbeheer   en  interne
             bedrijfsmilieuzorg.


61  Boeren met water in Doel van het project is om het in Agrariërs                           Zuidoost                               Agrariërs        Everhard  van
   Zuidoost Friesland de praktijk onderzoeken van                                   Friesland                                           Essen van DLV
             mogelijkheden         van                                                                               E.A.van.essen
             waterconservering       op                                                                               @DLV.nl
             landbouwbedrijven om daarmee
             de    droogteschade    op
             landbouwgrond en de verdroging
             van natuurgebieden terug te
             dringen. Heel duidelijk is het de
             bedoeling om voor zowel de boer
             als de natuur te streven naar
             verbetering, een zogenaamde
             "win-win situatie"
62  Emissieproject    Onderzoeken van het effect van     Agrariërs   Waterkwaliteit         2000-2006 Overijssel    Onderzoek           ?        ?   7 agrariërs       Wilco Pasman
   agrarische      maatregelen    gericht    op                                                                              (Stimuland)
   veehouderij    in oppervlaktekwaliteit   (stikstof,
   Diepenheim      fosfaat,  terbutylazin,   zware
             metalen: koper en zink)
63  Mineralenbeheersing Kennisontwikkeling           vasteplante  Bemesting op maat en daarmee 1992-     Duin-   en Stimulering &          Fl. 300.000 ?  ?   150 ondernemers     M.      van
   Duin-      en mineralengebruik            nkwekers,   vermindering kans op uitspoeling 1995?   Bollenstreek,                                         Loenhout
   Bollenstreek                        zomerbloe                        Zuid-Holland
                                 menkweker
                                 s en                                   praktijkonderzoek
64  Mineralenbalans    ontwikkeling   mineralenbalans   Vaste     Bemesting op maat en daarmee 1995-     Duin-   en  Stimulering &          Fl. 100.000?  ?   10         M.        van
   vaste planten     vaste planten             plantenkwe  vermindering kans op uitspoeling 1997?   Bollenstreek,  Onderzoek   ism.   BLGG,            vasteplantenkwekers Loenhout
                                 kers                           Zuid-Holland  onderzoekcentra
65  Mineralenbalans    ontwikkeling   mineralenbalans   buitenbloe  Bemesting op maat en daarmee 1995-     Kennemerlan   Stimulering &          Fl. 100.000?  ?   6            M.      van
   buitenbloemen     buitenbloemen             menkweker   vermindering kans op uitspoeling 1997?   d   Noord-  Onderzoek   ism.   BLGG,            buitenbloemenkweke    Loenhout
                                 s                            Holland     onderzoekcentra                   rs
66  Uitspoeling     Vermindering      uitspoeling   vasteplante  Onderzoek        gebruik 1997?   Duin-   en  Onderzoek      uitspoeling Fl. 50.000?  ?   Praktijkproef bij 1   M.      van
   mineralen bij vaste mineralen bij vaste planten in pot-   nkwekers   langzaamwerkende   meststoffen      Bollenstreek  mineralen    oa    ism            vasteplantenkweker    Loenhout
   planten ?      en containers door gebruik              als alternatief voor recirculatie             Hoogheemraadschap     van
             langzaamwerkende meststoffen             (gesloten systeem)                     Rijnland

67  Water Optimaal    Onderzoek      mogelijkheden Akkerbouw, Bemesting op maat en daarmee 1999-2002 Noord-           Demo & onderzoek optimale ?          ?               M.     van
              bemesting via fertigatie     vollegrondg vermindering kans op uitspoeling   Holland          toediening meststoffen ism                          Loenhout/T.
                               roente en                                  proeftuin Zwaagdijk                              Kraaklman
                               bollenkwek
                               ers

68  Parel         Verminderen     belasting Akkerbouw waterkwaliteit               1995-2000 Noord-   en Stimulering en bewustwording Enige tonnen     nee  Enige     duizenden Waterschap
              oppervlaktewater met mineralen Vollegronds                          Zuid-Holland                             telers         Zuid Hollandse
              & gewasbescherming       groente                                                                           Eilanden,  nu
                                                                                                            Waterschap
                                                                                                            Hollandse Delta

                                                                                                             Ir. A.W. van de
                                                                                                             Vlies
69  Kristal (BFO)     Verminderen     belasting Fruitteelt      waterkwaliteit         1995-2000 Zuid- Holland Stimuleren en bewustwording Onbekend       nee  Enige     tientallen Waterschap
              oppervlaktewater met mineralen                                                                   telers          Hollandse Delta,
              & gewasbescherming                                                                                      voorheen
                                                                                                             waterschap
                                                                                                             Zuid Hollandse
                                                                                                             Eilanden

                                                                                                            Ir. A.W. van de
                                                                                                            Vlies
70  Boer en Sloot     Verminderen     belasting Akkerbouw waterkwaliteit               1995-2000 Zuid       Stimuleren en bewustwording Enige tonnen    nee  Enige honderden     DLV,     J.
              oppervlaktewater met mineralen                                Hollandse                                           Willemsens
              & gewasbescherming                                      Eilanden

                                 Vollegronds                                                          telers
                                 groente
71  Project       Emissie naar oppervlaktewater te                      Flevoland
   vanggewassen    voorkomen

72  Actieprogramma                                         Flevoland
   gewasbescherming
   Flevoland
73  Informatiebijeenkom
   sten voor NLTO
   Noord werkgebied
   ter introductie van
   AMvB Veehouderij
   en Open Teelt
74  Actie Driftkikker  Communicatieproject     over
             belangrijkste      artikelen
             lozingenbesluit
75  Optimalisatie    Optimalisatie      gebruik                      Oostrand                            Ja    (SGB
   gebruik       gewasbescherming en mineralen                       Noordoostpol                          project)
   gewasbescherming                                        der
   en mineralen
76  Koeien en kansen  Het primaire doel is het op Agrariërs     Waterkwaliteit  1998-2009 Landelijk    Demo, kennisontwikkeling,   1.2   miljoen Nee        17 bedrijven     Jaap Gielen
             pioniersbedrijven implementeren                                             voor 2006
             van (verwachte) toekomstige
             milieuwetgeving,  waarbij  de
             milieukundige, technische en
             economische gevolgen in beeld
             worden gebracht. Resultaten en
             ervaringen worden verwerkt tot
             kennis die breed bruikbaar. Ook
             het uitdragen van kennis en
             ervaringen met betrekking tot dit
             thema hoort bij de primaire
             doelstellingen van K&K.


             Het project richt zich op de                                                                          (PRI, ASG)
             implementatie van:
                de mestwetgeving zoals                                              Tot nu toe 1.2
             vastgesteld voor 2009.                                                 miljoen  per
                                                                         jaar.
                de Kaderrichtlijn Water
                 de Richtlijn Ammoniak
             emissie
                Kyoto-overeenkomst

77  Schone bronnen   Het project 'Schone bronnen, nu Aanverwant Waterkwaliteit   1e  fase Landelijk    Demo, kennis-         ? (o.a. LNV)   Nee       Verschillende     S. van Nierop
             en in de toekomst' is een initiatief e partijen        2004/                                           organisaties,     en B. Overbeek,
             van de VEWIN, de Unie van en agrariërs
             Waterschappen, Nefyto en LTO
             Nederland om knelpunten in
             grond-  en  oppervlaktewater,
             veroorzaakt          door
             gewasbeschermingsmiddelengeb
             ruik in de land- en tuinbouw,
             gezamenlijk op te lossen. Het
             project vloeit voort uit het
             Convenant       Duurzame
             Gewasbescherming.
                                            2005            ontwikkelingen, zoeken naar                   VEWIN,
                                                          oplossingsrichtingen
                                                                                          UvW,         Schuttelaar  en
                                                                                                     partners
                                            2e fase                                          LTO,
                                                                                          Nefyto
                                            2006/
                                            2007

78  Sturen op nitraat  Het vinden van een praktische Agrarische   Waterkwaliteit  2000-2004 Landelijk    Demo, kennisontwikkeling   (vertrouwelijk)          45    agrarische D. Boels, Alterra-
             indicator voor nitraatuitspoeling sector                                                         bedrijven      WUR
             naar het grondwater
79  Mechanisch schoon Bevorderen  van innovatieve Agrarische    Waterkwaliteit  2005-2006 Diverse    Demo                                Netwerk   van 12 B. Buizer,
            mechanische onkruidbestrijding sector                   regionale                                    praktijkgroepen met
            in de gangbare en biologische                       praktijkgroep                                  circa      200
            landbouw                                  en verspreid                                   boeren/telers  uit
                                                 over                                       verschillende
                                                 Nederland                                    gewassegmenten.80  Telen met toekomst Het   bevorderen   van   de Agrariërs  Waterkwaliteit  1999-2003 Regionaal    Demo,    kennisontwikkeling, ?        ?        35 groepen verspreid Frank Wijnands
   I         toepassing van meer duurzame                       (afhankelijk  stimulering                           over  verschillende (PPO-WUR)
            gewasbescherming en bemesting                       van     de                                 sectoren
            in de brede praktijk. In fruitteelt                    sector), door
            en glasteelten gaat het met name                     het hele land
            over     gewasbescherming,
            aangezien bemesting in deze
            sectoren geen thema is met grote
            duurzaamheids-knelpunten.
81  Telen met toekomst Het   bevorderen   van   de Agrariërs  Waterkwaliteit  2004-2007 Regionaal    Demo,    kennisontwikkeling, ?        ?        Ongeveer     400 Frank Wijnands
   II         toepassing van meer duurzame                       (afhankelijk  stimulering                           agrariërs      (PPO-WUR)
            gewasbescherming en bemesting                       van     de
            in de brede praktijk. In fruitteelt                    sector), door
            en glasteelten gaat het met name                     het hele land
            over     gewasbescherming,
            aangezien bemesting in deze
            sectoren geen thema is met grote
            duurzaamheids-knelpunten.
82  GLAMI        Overheid en bedrijfsleven werken
             samen om de milieu- en
             energieprestaties      van
             glastuinbouwbedrijven     te
             verbeteren.
82  GLAMI          Overheid en bedrijfsleven werken
               samen om de milieu- en
               energieprestaties      van
               glastuinbouwbedrijven     te
               verbeteren.
83  Praktijkcijfers     Binnen   dit  project  zijn Agrariérs    Waterkwaliteit        Landelijk  Onderzoek, Stimulering  ?         ?  ?
               maatregelen    getoetst  ter
               verbetering         van
               nutriëntenbenutting      en
               vermindering van het gebruik van
               gewasbeschermingsmiddelen
84  Strateeg        Binnen dit project is het doel om Bloemisterij Waterkwaliteit   2003-2006 Landelijk   Stimulering       ?         ?  ?         LTO
               de invoering van geïntegreerde                   Project                                         Groeiservice
               gewasbescherming     in   de                 krijgt
               Bloemisterij een grote stimulans                  vervolg als
               te geven.                             Strateeg II
                                                (2006-
                                                2009)
85  Genoeg en Genoeg 1. De begeleiding van de           Glastuinbou Waterkwaliteit  Genoeg   Landelijk  Informerend       ?         ?  ?         De heer J.J. van
   Breed (2 projecten) toelating    van    natuurlijke  w              breed                                          Herk , CLM
             gewasbeschermingsmiddelen                       (2005-
             versterken                              2006)
             2. De stimulering van nieuwe
             gewasbeschermingsmiddelen
             van natuurlijke oorsprong met
             een laag risico.
             3. Ondersteuning bieden aan
             aanvragers bij de aanleg van een
             toelatingsdossier
86  Emissiereductie van Inventariseren van problemen       Glastuinbou Waterkwaliteit  2005   - Zuid-Holland Onderzoek        ?         ?  ?         Astrid Withagen
   gewasbeschermings (met name imidaclopriet: hoe        w              2008                                           (waterschap
   middelen vanuit de komt dit in oppervlakte water) en                                                                Hollandse Delta)
   glastuinbouw     oplossingsrichtingen (wat zijn
             kansrijke maatregelen en hoe
             kunnen deze geïmplementeerd
             worden?)
87  Geïntegreerde    1. Kennisoverdracht over de       Glastuinbou Waterkwaliteit  2005   - ?      Stimulering       ?         ?  ?         LTO
   gewasbescherming werking van MPS-mind en de          w              2006                                           Groeiservice
   volgens    markt milieu-en   arbeidsrisico’s van
   normen (MPSmind) gewasbeschermingsmiddelen;
             2. Praktijkervaring met nieuwe
             gewasbeschermings-strategieen
             inventariseren;
             3.   Gewasbeschermings-plan
             benutten     om    strategien
             inzichtelijk te maken voor telers;

               4. De succesvolle strategieen
               breed verspreiden onder MPS-
               deelnemers,   via  het  LTO
               Groeiservice netwerk en onder
               teeltadviseurs en toeleveranciers.
               Met name de groep van adviseurs
               en toeleveranciers heeft een grote
               invloed op de keuze voor gewas-
               beschermingsstrategie      en
               middelen.

88  Effectieve en veilige  Het  verminderen  van  het Glastuinbou Waterkwaliteit    2005   - Nederland  Demo, stimulering    ?         ?  ?         LTO
   toedieningstechniek   gewasbeschermingsmiddelenveb w                   2006                                           Groeiservice (?)
   en           ruik in de glastuinbouw en het
   gewasbescherming    vergroten van de veiligheid voor
   in de glastuinbouw   toepasser en werknemers.


89  Onderzoek    naar Inventariseren van knelpunten en     Glastuinbou Waterkwaliteit  ? (lopend Nederland   Demo, inventarisatie   ?         ?  ?         Joke    Janse
   mogelijkheden voor wensen op het gebied van          w              project)                                         (LAMI) (?)
   emissiereductie    gewasbescherming,
   glastuinbouw     mineralenbeheer en energie.
              Daarnaast het initiëren en
              definiëren van projectkansen
90  Coördinatie Effectief Het werken naar een effectief      Glasgroente Waterkwaliteit  2007-2009 Nederland   Onderzoek        €   315.000,-- ?  ?         LTO
   Maatregelenpakket maatregelpakket               bloemisterij                                 (niet duidelijk of           Groeiservice
   Gewasbescherming gewasbescherming binnen de                                                 project
   (CEMP)        geïntegreerde                                                     daadwerkelijk
              gewasbescherming     in   de                                          gaat starten!)
   (Vervolg op project: glasgroenten en bloemisterij
   Effectief
   Maatregelenpakket
   Gewasbescherming
   Glastuinbouw)
91  Effectieve      In   dit  project   krijgen   Boomteelt Waterkwaliteit   2006 -2008 ?      Demo, stimulering    98.040,--     ?  ?         R. van Tol, DLV
   toedieningstechniek toedieningstechnieken      veel   en   vaste
   en in de boom- en aandacht. Project bestaat uit        plantenteelt
   vaste plantenteelt  twee delen: 1. individueel advies
              aan kwekers over druppelgrootte
              en    druppelverdeling.    2.
              demonstraties          van
              spuittechnieken, waarbij telers
              ook hun eigen spuittechnieken
              mogen toepassen.
                                                                         (schatting  €
                                                                         40.000,-/jaar
                                                                         (ex
                                                                         BTW)projectdu
                                                                         ur 2,5 jaar)

92  Vanggewassen in de Voorkomen   van uitspoeling Boomtelers Waterkwaliteit        2006-2008 ?       Onderzoek        93,000      ?  ?         PPO
   laanbomenteelt   mineralen naar oppervlaktewater
            d.m.v. vanggewassen (vraag is
            welke  vanggewassen  meest
            geschikt zijn)

93  Waarnemen     en Telers worden door website Boomteelt Waterkwaliteit         2003-2006 Nederland   Stimulering       ?         ?  Geen   deelnemers, PPO en  DLV
   waarschuwen      www.gezondeboomteelt.nl goed en  vaste                                                  alle boom- en vaste Plant
              en tijdig geïnformeerd over plantenteelt                                                  plantentelers  zijn
              ziekten  en   plagen  in                                                        gebruikers
              boomkwekerijgewassen en vaste
              planten
94  Waterplantenfilters   Onderzoeken of waterplanten in  Boomteelt Waterkwaliteit             2003-2005 Meerdere   Onderzoek            ?       ?  Nee  ?
   kunnen Meer       een bassin ziektekiemen kunnen  en   vaste                        provincies
               ‘uitfilteren’ en  uiteindelijk plantenteelt
               daardoor ook het gebruik van   :     op
               gewasbeschermingsmiddelen     bedrijven
               kunnen terugdringen.       waar
                                recirculatie
                                wordt
                                toegepast.
                                Deze
                                bedrijven
                                hebben
                                geen
                                uitspoeling
                                van
                                mineralen
                                en
                                gewasbesc
                                hermingsmi
                                ddelen.
95  Emissies     van Onderzoeken  waar     emissies Bollentelers Waterkwaliteit            Jaren    ?      Onderzoek            ?       ?  ?   DLO en HHS
   bestrijdingsmiddelen vandaan komen                                     negentig                                      Rijnland, LBO
   en nutriënten in de
   bloembollenteelt

96  Allerlei onderzoeken Onderzoeken     hoe    drift Bollentelers Waterkwaliteit            Voor    ?      Onderzoek            ?       ?  ?   ?
   in de bollenteelt in verminderd kan worden?                                 lozingenbe
   het verleden     Onderzoek naar maatregelen in                             sluit  en
              het kader van het lozingenbesluit                           daarna

97  Zuiver water in de Onderzoeken van mogelijkheden Agrariërs       Waterkwaliteit           2003-2007 ?       Onderzoek, demo         ?       ?  ?   Ruud    Draak,
   Bommelerwaard   om gewasbeschermingsmiddelen                                                                        Drinkwatermaat
             te reduceren                                                                                schappij Zuid-
                                                                                                   Holland (DHZ)
98  Functionele      Stimuleren van de functionele Agrariërs      Waterkwaliteit           2005-2007 Hoeksche  Onderzoek en stimulering      ?       ?  ?   LTO Projecten
   agrobiodiversiteit in agrobiodiversiteit in de landbouw                           (?)    Waard  en                               (Hoeksche
   Hoeksche Waard en en daardoor vermindering van                                    Venray e.o.                               Waard)    en
   Noord Limburg     gebruik            van                               (Noord-                                 Stichting
              gewasbeschermingsmiddelen                                    Limburg)                                 Innovatief
                                                                                                   Platteland
99  Pilot fosfaat      Toetsen   kansrijke   fosfaat Agrarische  Waterkwaliteit           2005    - Limburg  Onderzoek            1.144.353,50  ja  ?   H.   Stevens,
               maatregelen in de praktijk     sector                      2008                           (onder          DLG
                                                                                      voorbehoud)
100  Schone sloten      Door het telen van minder Fruittelers      Waterkwaliteit                                                     PPO Fruit
               vatbare rassen, zodat er minder
               gespoten hoeft te worden

101  Testen      van  Testen   van  drifreducerende Fruitteelt   Waterkwaliteit           2005 - ?        2005 onderzoek                       Frank    Maas,
   drifreducerende    doppen (zoals venturidoppen) en                                                                     NFO
   doppen         éénzijdig spuiten
102  Doppenclassificatie  Onderzoeken wat voor drift Fruitteelt      Waterkwaliteit                 Landelijk  Onderzoek            ?       ?  ?   Dhr.   Koning,
   in de fruitteelt    doppen geven. Een aantal                                                                        NFO
               selectiecriteria worden in een
               systeem gegoten. Aan de hand
               van deze criteria kunnen nieuwe
               doppen beoordeeld worden. Dit
               kan de basis zijn voor wettelijke
               erkenning.
103  Selectie   optimale Inventariserend onderzoek naar Fruitteelt    Waterkwaliteit                 Landelijk  Onderzoek            ?       ?  ?   J. van Bruchem
   zuiveringstechniek   technieken die water kunnen                                                                       (NFO)
   van afloopwater uit zuiveren.                                                                                 (uitvoering ligt
   fruitsortering                                                                                         bij Grondmij)

103  Bedrijfswaterbalanse bufferstrook
   n (DuWa)
104  Best    Practices De belangrijkste geïntegreerde
   (diverse sectoren)  maatregelen die potentieel een
              bijdrage kunnen leveren aan de
              verbetering van de benutting en
              verlaging van N en P. Op het
              gebied van gewasbescherming is
              het boeken van milieuwinst door
              innovatie en verbeteren van het
              management
                                                                                                     PPO, 330-5
105  LAMI 2
106  Groslijst        Informeren              Heidi                     2006    Nederland                               Douwe Jonkers
                                  Schalk


107
108  Boeren voor schoon De potenties laten zien van beleidsmak terugdringen   van         vervuiling        Nederland  Potenties laten zien   van            PPO  Olga Clevering
   oppervlakte water kleinschalige          ers  oppervlaktewater                             kleinschalige projecten                  en Janjo de
             inrichtingsmaatregelen    op                                                                      Haan
             agrarische bedrijven die zorgen
             voor schoon oppervlaktewater.
109  Mogelijke        Het verbeteren van de benutting beleidsmak terugdringen   van    vervuiling        Nederland
   maatregelen       van de nutrientenen het tegen ers     oppervlaktewater
   verbetering       gaan van te veel gebruik van
   nutrientbenutting/ver  gewasbeschermingsmiddelen
   mindering  gebruik
   gewasbeschermings
   middelen110  Emissies   van    Op basis van studie bekijken of er       1) Fungiciden en insecticiden                Het is onduidelijk wat precies               Riza, 2005.019
   gewasbeschermings    aanvullend beleid nodig is voor         vormen de grootse bron van                 de mate is van emissie van
   middelen uit de     gewasbeschermingsmiddelen in          verontreiniging 2)  Sierteelten              gewasbeschermingsmiddelen
   glastuinbouw      de concentratiegebieden van de         leiden tot aanzienlijk hogere                uit de glastuinbouw
               glastuinbouw                  emissies dan bv groenteteelten 3)
                                       De afgelopen jaren is en
                                       nauwelijks onderzoek geweest
                                       naar maatregelen die emissies
                                       beperken
111  Onderzoek   naar Inzicht krijgen in de emissies van   1) Emissies van N en P vanuit de      Op grond van Bijlage 3 van    Riza, 2005.007
   emissies van N en P N en P uit de glastuinbouw,       sierteelt zijn aanmerkelijk groter     het Besluit glastuinbouw zijn
   vanuit      de voortkomend uit de verplichtingen    dan vanuit de voedingstuinbouw       tuinders verplicht het volume
   glastuinbouw    uit de Nitraatrichtlijn en de KRW                         en N en P gehaltes van het
                                                       geloosde water te meten
112  Handboek        Het   handboek   dient  als                        Het handboek is een product    GLAMI, 2000
   Milieumaatregelen   kennisbron voor tuinders en                           van    GLAMI,     een
   Glastuinbouw      vergunningverleners die te maken                        samenwerkingsverband van
               hebben met emissie vanuit de                          Waterschappen,      LTO
               glastuinbouw.                                  Nederland em bedrijfsleven.
                                                       Vanwege de toenemende zorg
                                                       over emissie van nutriënten en
                                                       bestijdingsmiddelen heeft men
                                                       de handen ineen geslagen113  Glastuinbouwrapport Inzicht krijgen in de invloed van                         Op    basis   van  de    Tauw, juli 2005
   age 2001-2004    de   glasstuinbouw   op  de                         analyseresultaten van het
             oppervlaktewaterkwaliteit.                             meetprogramma      een
                                                       rapportage opstellen over
                                                       gewasbeschermingsmiddelen
                                                       in het oppervlaktewater


114  Water in de glazen   Beschrijf het verloop van de     Het stikstofgehalte is in bijna alle    Om meer inzicht te krijgen in   Hoogheemraads
   stad   nog  niet  concentraties            gevallen sterk afgenomen. Op veel     de   kwaliteit van   het   chap   van
   glashelder.      bestrijdingsmiddelen      en  plaatsen is de afname meer dan       oppervlaktewater  in   de   Delfland, juli
   Meerjarigwaterkwalit  nutriënten van 1990 t/m 2002 in   50%. Het fosfaatgehalte is niet      glastuinbouwgebieden    en   2005
   eitsonderzoek op 14  het oppervlaktewater per polder.   overal afgenomen (gemiddeld met      deze kwaliteit te monitoren
   glastuinbouwpunten   Doe aan de hand hiervan       25%) De toxiciteit van het water is    heeft Delfland een periodiek
   in de periode 1990   uitspraken    over    welke  afgenomen. De concentraties aan      onderzoek gestart
   t/m 2002        veranderingen er zijn opgetreden.  bestrijdingsmiddelen boven de
                                 MTR-norm zijn aanzienlijk gedaald
                                 Desondanks deze vebetering is de
                                 kwaliteit ver onder de maat en
                                 zullen er verdere maatregelen
                                 moeten worden genomen.
115  Duurzame        Integratie en toepassing van     De    watergift  is  volgens     Chrysant is als toetsgewas    PPO   Sector
   geïntegreerde     kennis en technieken uit de     fertigatiemodel (dat is in eerder     genomen, omdat het veruit     Glastuinbouw
   chrysantenteelt    gangbare    en   biologische  inmiddels afgerond project is       het grootste gewas is met
               teeltwijzen voor verduurzaming    ontwikkeld) met goed resultaat       grondteelt en een aanzienlijk
               van teelten in kasgrond       uitgevoerd. De uitspoeling en       knelpunten kent op het gebied
                                 'virtuele' N verliezen konden       van    mineralen    en
                                 daardoor tot een minimum worden      gewasbescherming.
                                 beperkt. Geprepareerde compost
                                 heeft geen merkbare invloed op
                                 aantal bodemroofmijten. Er was
                                 weinig verschil in het gebruik van
                                 gewasbeschermingsmiddelen
                                 binnen    en   buiten   het
                                 proefvak.Voor toepassing is een
                                 langere leer- en ervairnsgperiode
                                 nodig. En invoering heeft pas zin
                                 als met de gehele kasafdeling
116  Plan van aanpak                                            De glastuinbouw wil een      LTO Nederland,
   gewasbescherming                                            maatschappelijke         2006
   glastuinbouw 2006 -                                          vernatwoorden en economisch
   2007                                                  renderende sector zijn die
                                                       haar vernatwoordelijkheid wil
                                                       nemen voor het terugdringen
                                                       van de milieubelasting ten
                                                       gevolgde van de teelt van
                                                       groente- en siergewassen
                                                       onder   glas.  Voor   het
                                                       onderwper gewasbescherming
                                                       is het beleid en de aanpak
                                                       door de sector vastgelegd in
                                                       het         Sectorplan
                                                       gewasbescherming
                                                       glastuinbouw 2004 en het
                                                       plan van aapkan 2005. Deze
                                                       notitie geeft een overzicht van
                                                       de stand van zaken anno 2006
117  Glas in beweging Vanuit de gewenste milieudoelen      Gewasbescherming:     volledige    Vanuit de milieu-organisaties   Stichting Natuur
   Naar een duurzame voor de sector worden per thema      recirculatie, gebruik van regen- in    een constructieve bijrdage    en Milieu en de
   glastuinbouw   (o.m. gewasbescherming en         plaats van grondwater, groen-       leveren aan het politieke en   12 provinciale
            mineralen)    een    aantal     labelkassen,         nieuwe    maatschappelijke debat over    milieufederaties,
            randvoorwaarden   geformuleerd     spuittechnieken,     resistente    de   toekomst  van   de   200?
            waarbinnen de sector zich moet      gewassen, hoge drukspuiten voor      glastuinbouw in NL
            ontwikkelen. Plus actiepunten       kasontsmetting en biologische
                                 bestrijding en controle kunnen het
                                 gebruik en emissie van fungiciden
                                 en insecticiden    nog verder
                                 terugdringen.      Mineralen   :
                                 glastuinbouw op bodems met
                                 kwel/infiltratiewater verplaatsen;
                                 gesloten teeltsystemen; lokale of
                                 regionale zuivering van afvalwater;
                                 teelten die minder input vragen
                                 van mineralen; bij herstructurering
                                 rekening houden met recirculatie
                                 water en verantwoorde lozing of
                                 zuivering van afvalwater.
118  Verkennen   van                                                             DHV Ruimte en
   maatregelen in de                                                             Mobiliteit iov
   KRW, Proces op                                                               RIZA werkgroep
   hoofdlijnen                                                                afwegingskader
                                                                         KRW,
                                                                         november 2005
119  Inventarisatie   LTO wil de de bestaande kennis
   landbouwmaatregele en ervaringen (projecten) met 25
   n         milieubedrijfszorg benutten voor
             de     discussie    met
             waterbeheerders
                                                                         LTO werkgroep
                                                                           water
120  Verlaging N niveau Spui    lijkt voorlopig   nog     Periodiek spuien, waarbij de N     Bij roos in substraat met
   bij roos      onvermijdbaar dus doel van dit        concentratie wordt afgebouwd,      hergebruik van drainwater
             onderzoek is het zoeken naar         beperkt de daadwerkelijke emissie    (gesloten systeem) doen zich
             maatregelen    die    minder     tot benden 100 kg N/ha. Door de     van tijd tot tijd problemen voor
             problemen opleveren qua lozing        afbouw van N in het spuien kon de    met    de    groei  en
             van nutriënten. In theorie zijn er      N hoeveelheid in de spui worden     gewasontwikkeling.     Een
             twee oplossingsrichtingen: (1)        beperkt tot < 10% van het N       relatie wordt gelegd met het
             denitrifictaie en defosfatering, (2)     verbruik, terwijl er toch maar liefst  continue    hergebruik  van
             verlaging van N en P in de spui       25% van het waterverbruik werd     drainwater. Bij spuien blijken
             door verlaging van N en P in het       gespuid.                de problemen niet op te
             wortelmilieu. Technisch gezien is                          treden. Met spui wordt alleen
             de tweede mogelijkheid de                              een aanzienlijk hoeveelheid
             aantrekkelijkste met de minste                            nutrienten     op    het
             kosten.                                       oppervlaktewater of op het
                                                       riool geloosd
                                                                         PPO Sector
                                                                         Glastuinbouw,
                                                                          juni 2006
121  Groen Label   Kas Het ontwikkelen en beheren van                           Glastuinbouw is een belangrijk
   certificering    milieucriteria         voor                        economisch sector die een
              glastuinbouwkassen,    specifiek                        grote druk legt op het milieu.
              voor het certificatieschema Groen
              Label Kas, om betrouwbaar aan
              te   kunnen    tonen   dat
              tuinbouwkassen die dit certificaat
              behalen,   voldoen   aan   de
              duurzaamheiddoelstellingen van
              de overheidsregelingen MIA en
              VAMIL    én   de   regeling
              Groenprojecten.

                                                                          Stichting
                                                                          Milieukeur
122  Belagers aanpakken                                           Ter ondersteuning van het
   met luchtreinigers,                                           bestrijden van ziekten plagen.
   gaas en lampen
                                                                         Vakblad voor de
                                                                         bloemisterij 34,
                                                                           2006
123  MPS-Mind   (Milieu Zichtbaar maken van risico's van                         Verduurzaming sierteelt dmv
   indicator    voor gewasbeschermingsmiddelen                             perfectionering     MPS
   middelen    inde voor mens en milieu. Het                              systematiek
   sierteelt       milieubewustzijn wordt geprikkeld
              en men zal, indien mogelijk,
              uitkijken naar minder risicovolle
              middelen. Geeft teler inzicht in
              milieuprestaties  bedrijf  en
              milieubelasting middelen


                                                                           MPS
124  LTO Postionpaper                                            KRW
   kader richtlijn water

                                                                         LTO Nederland,
                                                                           2006
125  Gebiedsgerichte
   milieumaatregelen
   voor waterkwaliteit
   en   natuur   in
   reconstructiegebiede
   n van Noord-Brabant
                                                                         Alterra-rapport
                                                                          635, 2003
126  Naar een duurzame    Het streven is om in 2010 het                         Provinciaal beleid schrijft voor
   sanering   lozingen  aansluitplan       (riolering                      dat afvalwaterlozingen vanuit
   glastuinbouw,      buitengebied) van de gemeente                         de    glastuinbouw     op
   Voorstel    aanpak  Westland     te     hebben                       oppervlaktewater     wordt
   ontwikkeling       gerealiseerd.Op   de   langere                      beëindigd.
   innovatief alternatief  termijn is er de wens om te
   voor de sanering van   komen tot een duurzaam (afval-)
   de            watersysteem in het Westland.
   afvalwaterlozingen    Daarbij wordt riolering niet als
   uit de glastuinbouw   meest   duurzaam   alternatief
   in het Westland     gezien. Daarnaast zal het gehele
                Westland mogelijk ingrijpend
                veranderen   middels    grote
                herstructureringsplannen. Deze
                plannen zijn enerzijds ingegeven
                vanuit een betere positionering
                van de sector anderzijds vanuit
                de   noodzaak   voor    meer
                waterberging.    Bij     die
                herstructurering spelen aspecten
                als belevingswaarde voor de
                inwoners en versterking van
                natuurwaarden een belangrijke
                rol.

                                                                         DHV Ruimte en
                                                                         Mobiliteit, maart
                                                                           2006
127  IGLO           Te komen tot een 0-emissie van
   (Irrigatiesystemen    de afvoer van water vanuit de
   voor glastuinbouw    glastuinbouw   door  volledig
   met een 0-emissie)    hergebruik van dit afvalwater.
                                                                         STOWA/Water
                                                                           schap
                                                                         Zuiderzeeland
128  Emissiearme kas    Het doel van het project is dat op                       Met vallen en opstaan worden
              de middellange termijn (10--15                         in diverse gesloten en semi-
              jaar)    duurzaam     wordt                       gesloten kassen al behoorlijke
              geteelt.Concrete     concepten                       resultaten met duurzaam telen
              zullen moeten worden door                           geboekt. De meeste kassen
              commerciële    partijen   om                       zijn echter op een bepaalde
              uiteindelijk in praktijktoetsen te                       manier afhankelijk van fossiele
              kunnen worden doorontwikkeld                          energie en beperking van
                                                      uitstoot aan licht en chemisch
                                                      middel   is  vaak   geen
                                                      hoofddoel. In dit project ligt de
                                                      lat net even hoger.                                                                           LEI
129  Kom in de gesloten
   kas


                                                                         Themato
130  De Zonneterp - een Te    komen   tot   een     Het onderzoek heeft geresulteerd    Natuurlijke hulpbronnen raken
   grootschalig    kringloopcomplex     waarin     in een aantal deelprojecten       uitgeput.      Menselijke
   zonproject     glastuinbouwkas en woningen        waaronder Zonneterp Westland.      activiteiten    veroorzaken
             onderling   in  wederkerige      Dit   project   is  recentelijk  aantasting milieu. Wonen en
             betrekking staan. Hierbij zijn 4     geïnitieerd. Het doel van dit      werken leveren vervuiling op
             hoofdsystemen te onderscheiden:      deelproject is het gescheiden      doen natuur verdwijnen.
             (1) het warmtesysteem, (2) de       inzamelen    van  (nutriëntrijk)
             koolstofkringloop,  (3)   het     afvalwater uit zowel stedelijke als
             watersysteem    en     (4)     glastuinbouwgebieden om het op
             nutriëntensysteem.            te werken als gietwater                           Innovatienetwer
                                                                         k Groene
                                                                         Ruimte en
                                                                         Agrocluster,
                                                                          2005
131  Milieumeetlat voor Dat gebruikers voor aanvang van
   bestrijdingsmiddelen een bestrijding de milieuscores
   in de glastuinbouw van middelen kunnen vergelijken
              zodat het minst milieubelastend
              middel kan worden gekozen.

                                                                         CLM, 2006
132  Individuele     Het installeren van een IBA bij ca                       Per 1 januari 2005 geldt er
   Behandeling   van 300    woningen   in    het                      een algemeen verbod vanuit
   Afvalwater (IBA)   beheergebied    van  Delfland                       het Rijk op het lozen van
              waarvoor aansluiting op de                           ongezuiverd afvalwater op het
              riolering te duur is.                              opppervlaktewater.

                                                                        Hoogheemraads
                                                                         chap van
                                                                         Delfland
133  Giet- van CADwater Het afval water uit het CAD-                           De lozingen op het CAD
             systeem opvangen, zuiveren en                           (Centrale        Afvoer
             hergebruiken als gietwater. Het                          Drainagewater)    systeem
             CAD is gelegen in een kwelrijk                          worden door Delfland gezien
             gebied nabij Monster en 's                            als   lozingen  op  het
             Gravenzande. Het gaat om ca.                           oppervlaktewater. Het CAD-
             450 ha proceswater dat moet                            systeem is jaren geleden door
             worden afgevoerd naar een nieuw                          tuinders   aangelegd  om
             te bouwen eindrioolgemaal.                            overtollig drainagewater af te
                                                      voeren naar grote ontvangend
                                                      opppervlaktewater.
                                                                        Hoogheemraads
                                                                         chap van
                                                                         Delfland
134  Proeftuin    glas Met de zogeheten proeftuin glas                        Om de wateropgaven in
   (Waterkader      gaan belangehebbende partijen                         Haaglanden te realiseren, is
   Haaglanden)      ervaring   opdoen  met   het                       kennis nodig. Het gaat hierbij
              combineren van nieuwe vormen                          om kennis over nieuwe
              van samenwerking, creativiteit en                       vormen van samenwerking,
              innovatie. Met de proeftuin wordt                       beheer en instrumenten maar
              een gebied getypeerd waarvoor                         ook om technische innovaties.
              innovatieve,   gebiedsspecifieke                       Het kennisprogramma beoogt,
              maatregelen worden genomen                           waar nodig, nieuwe kennis te
                                                      ontwikkelen, bestaande kennis
                                                      bijeen te brengen en deze
                                                      vervolgens toe te passen in de
                                                      proeftuinen

                                                                        Hoogheemraads
                                                                         chap van
                                                                         Delfland
135  Opheffen      Doel is het opstellen van nieuwe                         In  Delfsgebied  is  het
   brijnlozingen in de beleidsregels op basis waarvan                          grondwater dat wordt gebruikt
   bodem        bij  tuinders  nadere   eisen                       als gietwater dusdanig zout
             (normen)    kunnen   worden                        dat het brijn de de kwaliteit
             opgelegd      voor     het                       van het oppervlaktewater in
             chloridegehalte, ijzer, zuurstof en                       gevaar brengt.
             organische stof.                                                   Hoogheemraads
                                                                         chap van
                                                                         Delfland
136  Inzicht krijgen in de Inzicht krijgen in de emissiecijfers                      Binnen de glastuinbouwsector
   emissiecijfers    van de chrysantenteelt voor zowel                       is  weinig   bekend   met
   chrysantenteelt    Delfland als de deelnemende                          betrekking tot de emissie van
              telers                                     N en P per gewas naar het
                                                      oppervlaktewater.   Bedrijven
                                                      moeten   al   jaren   de
                                                      hoeveelheid       geloosd
                                                      drainwater, spuiwater en/of
                                                      drainagewater   meten   en
                                                      maandelijks registreren.
                                                                        Hoogheemraads
                                                                         chap van
                                                                         Delfland
137  De baten    boven Doel van de brochure is een                           De KRW uit 2000 stelt hoge
   water        toelichting  geven  op  de                        eisen aan de chemische en
              verschillende  gebruikswaarden                        ecologische kwaliteit van onze
              van schoon water en de daaruit af                        wateren in 2015. Voor de
              te leiden baten.                                naleving zou Nederland een
                                                      extra   inspanning  moeten
                                                      leveren van ruim EUR 800
                                                      mln in de periode 2009 -
                                                      2015. Schoon water kost dus
                                                      geld. Een goede afweging van
                                                      alternatieven en een publiek
                                                      debat is gewenst.

                                                                        Stichting Natuur
                                                                          en Milieu,
                                                                        februari 2006
138  Praktijknetwerk  Doel van het Praktijknetwerk       Tele met toekomst zoekt
   Telen met toekomst Telen met toekomst is het        samen     met    de
             bevorderen van de toepassing       convenantpartners naar een
             van    meer     duurzame     invulling van duurzame teelt
             gewasbescherming en bemesting      die breed wordt gedragen.
             in de brede praktijk. In fruitteelt   Goede landbouwpraktijk en
             en glasteelten gaat het met name     maatschappelijk verantwoord
             over     gewasbescherming,     ondernemen zijn belangrijke
             aangezien bemesting in deze       sleutelwoorden.
             sectoren geen thema is met grote
             duurzaamheidsknelpunten.


                                                   PPO en DLV
                                                     Plant
139  Gewasbescherming Het doel is om het LNV-beleid       Wageningen Universiteit en
   smiddelen en milieu t.a.v.                 Research       Centrum
   BO-06-416      gewasbeschermingsmiddelen en      (Wageningen UR) voert in
             milieu  wetenschappelijk  te    opdracht van het Ministerie
             onderbouwen waarbij EU en        van Landbouw, Natuur en
             nationale beoordelingsmethoden     Voedselkwaliteit     (LNV)
             en instrumenten zo veel mogelijk    onderzoek uit. Dit onderzoek
             geharmoniseerd worden.         is   onderverdeeld    in
                                 Beleidsondersteunend
                                 Onderzoek (BO), Wettelijke
                                 OnderzoeksTaken (WOT) en
                                 KennisBasis (KB). Het BO
                                 ondergebracht in 10 clusters,
                                 waaronder    cluster   06
                                 (Plantgezondbeheid)
                                 gebaseerd op beleidsthema's
                                 van LNV. Deze clusters zijn
                                 vervolgens onderverdeeld in
                                 programma's. Onder deze
                                 programma's       hangen
                                 vervolgens
                                 onderzoeksprojecten
                                                     WUR
140  Inventarisatie  van
   onderzoek    naar
   waterkringloopsluitin
   g    in    de
   glastuinboouw
                                                     WUR
141  Kringloopsluiting    Het doel van de studie is om voor  De studie is een opdracht van
   Overbuurtse polder   de            beoogde  de provincie Zuid-Holland en
               glastuinbouwbedrijven in het    de ontwikkelingsmaatschappij
               plangebied een aantal scenario's  GOP    verricht.    Naast
               voor centrale bereiding en     hemelwater gebruiken telers
               distributie van gietwater uit het  vaak aanvullend gietwater
               afvalwater  dat  vrijkomt  te  voor hun gewassen. Hierbij
               vergelijken op prestaties en    onstaat  een    afvalstroom
               kosten.               waarin probleemstoffen zitten.
                                                    Aqua-Terra
                                                   Nova, april 2005

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:10/10/2011
language:English
pages:14