Docstoc

ผี วิญญาณ นรก สวรรค์ มีจริงหรือ?

Document Sample
ผี วิญญาณ นรก สวรรค์ มีจริงหรือ? Powered By Docstoc
					          ผี วิญญาณ นรก สวรรค มีจริงหรือ?
            โดยพอทาน สมณะโพธิรักษ
   เนื่องในงานรามบูชาอาสาฬหะ ครั้งที่ ๑๑ ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
           เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔

     เจริญธรรม ทานผูยังใฝในธรรมของทุกๆ ศาสนาอยูทั้งหลาย อาตมามาพูดในรายการสุด
ทาย ในเรื่องที่จะพูดก็เปนเรื่องที่ฟงแตชื่อก็นากลัวนะ ผี วิญญาณ นรก สวรรค มีจริงหรือ ก็ตอง
ขอตอบคําถามจากชื่อเรื่องที่ใหพูดนี่เสียกอนวามีจริง แตคนไมคอยรูจักผี ไมคอยรูจักวิญญาณ
ไมคอยรูจักนรก ไมคอยรูจักสวรรคจริง ความจริงนั้นมีจริงๆ แตคนไมคอยจะรูจักผีจริงๆ สวรรค
จริงๆ นรกจริงๆ วิญญาณจริงๆ
     ที่คนไมคอยรูจัก ก็มาไขความกันใหชัดเจนเทาที่เวลาจะมี ดังที่พิธีกรไดกลาวบอกไป
แลววา ถาเผื่อผูใดมีขอของใจ มีปญหาอะไรจะถาม ก็เขียนขึ้นมาได ฝากผูที่จะนําคําถามนั้นขึ้น
มาใหอาตมาจะไดตอบ ใหไขขอของใจอันนั้นใหนะ อาตมาคงขยายความละเอียดไมไดตั้งใจฟง
นิดหนอย มันอาจจะสั้นอาจจะชี้บอกลงไป ไมรอบถวน ไมลึกอะไรมากมายนัก เพราะวามันเปน
เรื่องสําคัญความจริงแลวผี พระพุทธเจา ทานตรัสเอาไวชัดเจนเลยวา ผูที่จะเห็นผีจริงๆไดนั้น มี
แตเฉพาะ พระอรหันตเทานั้น นี่คือคําตรัสของ พระพุทธเจา ฟงอีกทีหนึ่งก็ได ผูที่จะเห็นผีได
จริงๆ นั้น มีเฉพาะพระอรหันตเทานั้น คํานี้สั้นแตวาเปนความจริง ผีตํ่าที่สุดเราเรียกวา ผีนรก ที่
มันอยูในนรกระดับตํ่า ในนรกระดับตํ่า เราก็เรียกมันวา อบาย โดยเฉพาะคําภาษาไทยๆ อบายนี่
แปลเปนภาษาไทยวา นรก อบายนี่ นรกตํ่า ที่สุดก็คือหัวหนานรกๆ ภาษาบาลี แปลวา มุขะ
เพราะฉะนั้น หัวหนาก็คือ อบายมุข นี่เปนหัวหนานรก ผีอยูที่นรก เทวดาอยูสวรรค
     ทีนี้กับเทวดาเราจะไปดูที่ไหนๆ ไมเห็น
     ผีคือจิตวิญญาณ
     เทวดาคือจิตวิญญาณ
     ฟงดีๆ นะ ในหัวขอนี่บอกวา ผี วิญญาณ นรก สวรรค หัวขอวาอยางนั้น เพราะมันเกี่ยว
เนื่องกันหมด ผียังมีแถมคําวา เทวดาเขามาอีกตัวหนึ่ง มีแตผีแตไมมีชื่อเทวดาแตจําเปนตองพูด
เพราะวามันคูกัน ผีนี่อยูนรก เทวดาอยูสวรรคและผีและเทวดานั้นไมอยูที่ไหนเลย นอกจาก
วิญญาณ วิญญาณอยูที่ไหน ผีหรือเทวดาอยูที่นั่น
     เพราะฉะนั้น คนไปบอกวา ผีอยูปาชา ผีอยูตนตะเคียน ผีอยูเรือนราง ผีอยูอะไรตออะไร
ตางๆ ที่เขาบอกวาไปอยูที่นั้นที่นี่อะไรก็ตามใจเถอะ ผีเหลานั้น เราเรียกกันติดปากวาผีหลอก ไม
ใชผีจริง เพราะฉะนั้นใครไปกลัวผีหลอกก็คือคนที่ไมรูเรื่อง คนโงๆ แลวก็กลัวกันเต็มบานเต็ม
เมือง โดยเฉพาะคนไทย ฝรั่งเองไมคอยจะกลัวหรอก เพราะวาไมเคยไดถูกหลอกมาอยางนั้น ไม
รูเรื่องหรือแมแตผีอยูที่รางศพคนตาย คนตายแลวไมมีจิตวิญญาณแลว คนตายแลวเหลือแตซาก
เสร็จแลวเราก็บอกวาผีๆ นั่นแหละ ถาคนตายอยูที่ไหน ศพคนตายอยูที่ไหน แลวก็วาผีอยูที่นั่น นี่
ก็ความโงคือความที่ไมเขาใจความที่ไมมีปญญารูชัดแจงนะอาตมาเคยบรรยายสมัยแรกๆ ที่
อาตมาบวชอาตมาไดบรรยายธรรมมาแตตอนตนเลย อาตมากระหนํ่าเรื่องผี พยายามสอนเรื่องผี
เรื่องเทวดานี่มาก สอนใหรูจักสภาพที่ มันเปนมิจฉาทิฏฐิในระดับตน ที่หลงกันอยูเยอะอยูตาง
จังหวัดอาตมาบรรยายอยูมากมายและบรรยายหนักอาตมาเคยทาทายเคยบอกวาใครไปจับผีที่อยู
ปาชาก็ดี อยูที่ไหนที่มันเฮี้ยนๆนะ ผีเฮี้ยนๆ อยูที่ไหนๆ ใครไปเจอที่ไหนๆ จับมาขายใหอาตมา
ตอนนั้นอาตมาใหตัวหนึ่ง ๓ ลานบาท ใครจับผีมาใหอาตมาได อาตมารับซื้อตัวละ ๓ ลาน ขึ้น
ราคามาเรื่อย ขึ้นมา ๓ ลาน ตอนนี้อาตมาขึ้นเปนตัวละ ๕ ลาน เดี๋ยวนี้ใหตัวละ ๑๐ ลาน ใครไป
จับผีไดที่ไหนใสปบใสเขงมาดีๆ จับมาดีๆ ใครไปเจอที่ไหน ใครวาที่ไหนมีผีนะ นอกจากจิต
วิญญาณแลวละก็ ไมมีผี ขอยืนยัน
     เอา! ทีนี้ เราจะรูจักผีไดอยางไรในตัวคนนี่ คนเรามีจิตวิญญาณ มีวิญญาณในคนนี่ที่เปนๆ
อยูนะ ยังไมตายนะ บอกแลววาคนตายไปแลวเหลือแตซาก นั่นนะไมมีผีแตเราก็ไปกลัวซากผีฝง
อยูที่ไหนหรือวาซากผีอยู ใครเคยอยูที่ไหนๆ เราก็ไปจําเอาไวดวยซํ้า ไปนะ วามันอยูที่นั่น มันไม
อยูหรอก มันไมมี ผีหรือเทวดา จะไมอยูที่อื่นนอกจากจิตวิญญาณ ฟงไวดีๆ คนที่เปนนักศึกษา
ประสงคจะศึกษาฟงภาษาอาตมาพูดแคนี้แลวไปไตรตรองดีๆ ในตัวเรานี่เปนแทงทดลอง เปน
แทง เหมือนหลอดทดลอง นักวิทยาศาสตรจะมีเหมือนหลอดทดลองเปน TEST TUBE นะ นี่
หลอดทดลองนี่ ในหลอดทดลองนี่ มี SUBJECT อยูในนี้เลย มีจิตวิญญาณอยูในนี้แลวเรียบรอย
นี่เราจะเรียนผีอยูที่นี่ ในของทุกๆคน เรียนเทวดาอยูที่นี่ อยูในนี้ ชัดเจนแลวมันจะชัดเจนที่สุด
เพราะมันอยูในตัวเราๆ จะเรียนไดทุกเมื่อตลอดเวลาเลย เราจะพยายามศึกษาคําไข คําสอนของ
พระพุทธเจาใหดีๆ ทานอธิบายอะไรเอาไวละเอียดลออ จิต เจตสิกตางๆ วิญญาณนี่คือจิต
วิญญาณ เจตสิกตางๆ นี่มันแสดงอยางไร เปนอยางไร
     ขอนิยามขอกําหนดลงไปเสียกอนวาลักษณะของจิตวิญญาณที่เปนลักษณะอาการ ทาน
เรียกวาเราจะรูจิตวิญญาณไดดวยการรูดวยญาณปญญา ของเราเองนี่ เราจะอาน ฟงดีๆ นะ ถาคุณ
ฟงธรรมะของอาตมาวันนี้แลว คุณจะมีตาทิพยจริงๆ โดยไมตองไปนั่งเพง หลับหู หลับตา เขา
เรียกวาทําสมาธินะ ไปนั่งหลับตาก็ไปเกิดภพ เกิดภาพอยูในจิต เห็นผี เห็นเทวดา เห็นสัตวนรก
สัตวสวรรคอะไรก็แลวแต ไปนั่งเพงยังงี้ เพงยังงั้นนะ เห็นผีหลอกเยอะเลย เพราะวาไปปนเอา
เอง และเรียนกันอยูอยางนี้เยอะมากเลย มากสํานักทีเดียว เรียนกันวิธีนี้ ไปเที่ยวนั่งหลับตา แลวก็
เพง ปนอะไรสรางขึ้นมา เปนรูปที่สําเร็จดวยจิต ภาษาบาลี ทานเรียกวา มโนมยอัตตา เปนอัตตา
ชนิดหนึ่ง ที่เพงแลวสําเร็จดวยจิต โดยเกิดภาพขางในจิตหรือวาเกิดรูปที่สําเร็จดวยจิต เปนรูปใน
จิต เพงขึ้นมา เห็นไดเหมือนกับเปนของจริงแตแทจริงก็คือ อุปาทาน ชนิดหนึ่งที่ปนขึ้นมาเปน
รูป
     ความเปนจริงคําสอนของพระพุทธเจานั่นจิตวิญญาณไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีตัว ไมมีตน
ไมมีรูปรางไมมีสีสัน วิญญาณไมมีโฉม ไมมีตัว เราจะรูจักจิตวิญญาณนี่จะรูจักสิ่งที่ถูกรูดวยญาณ
วิญญาณเรานี่ เปนนามธรรม เราจะรูไดโดยญาณของเราและจะรูไดก็ตอเมื่อเราสัมผัสสิ่งนั้นได
สิ่งที่สัมผัสเห็น สัมผัสรูไดดวยญาณ ทานเรียกวา รูป รูปคือสิ่งที่ถูกรู โดยนามๆ คือจิตวิญญาณ
คือปญญา คือ ญาณปญญา นี่มันจะไปรูสิ่งที่ถูกรูนั้นซึ่งเปนนามธรรมเหมือนกันแตถูกรูไดดวย
ญาณ เชน อาการโกรธเราจะรูได อาการโกรธมันไมไดอยูตรงที่อาตมาชี้หรอกนะ มันอยูในตัว
ของเรา มันอยูในจิตเรา อาการโกรธบางทีมันโกรธสั่นไปถึงขา มันอยูที่ขา สั่นไปถึงมือ มันอยูที่
มือ โกรธมันก็ทิ่มหนาคนก็ไดอะไรนี่ก็แลวแต โกรธไปที่ตา ตาเขียว มันขึ้นมาที่ปากปากแบะ
แหกเขี้ยว เขาถึงเขียนยักษที่ขี้โกรธ ที่ผูกโกรธนี่ไวตาโปนเขี้ยวยาว อาตมาคงทําไมเหมือน
เพราะวาอาตมาหลอกวายักษ
     นั่นแหละเปนลักษณะอาการฟงใหดีคือการรูรูป นาม ที่พระพุทธเจาทานตรัสไวชัด ใน
พระไตรปฎก รูรูปนามไดดวยอาการ ขอใชภาษาหนอยนะ อาการ ลิงคะ นิมิต อุทเทศ มี ๔
ลักษณะ มี ๔ สภาพ อาการก็คืออาการนี่แหละลิงคะก็คือความแตกตาง นิมิตก็คือเครื่องหมาย ที่
มันจับรู เราไปจับเครื่องหมายอยางนั้นนะอาการแลวก็มีเครื่องหมายเรารูได อยางอาการโกรธนี้
เปนเครื่องหมาย เปนลักษณะเปนนิมิตหมาย เปนลักษณะหมาย ที่เราจับความหมายนั้นได อาการ
นั้นโดยญาณของเรานี่ จับอานรูวาอาการมันโกรธ อาการโลภ อาการที่เกิดราคะ อาการกาม
อาการโกรธ โลภ หลงอะไรอยางนี้เปนตน เราตองเรียน เราตองฝก จริงๆ ฝกใหเกิดญาณๆ อาน
ญาณนี้แหละ คือตาทิพยไมตองไปนั่งหลับตาเพงอยางนี้หรอก ทําความรูสึก ทําความอาน มีสติ
แลวก็มีความรูสึกอานอาการอารมณๆของจิตวิญญาณที่เปนอาการโลภ โกรธ หลงนี่แหละคือผี
อาการโลภ โกรธ หลง นี่คือผีจริงๆ ผีแทๆ อาตมาไขความลับใหฟงแลววันนี้ อยูในตัวที่นั่งอยูทุก
คน ขอยืนยัน นั่งอยูนี่ คือผีทั้งหลาย ไมใชอาตมาดูถูกพูดถูกๆ ผูที่ยังมีความโลภ ความโกรธ
ความหลง อยูในตัวเองนั้น คือผี ผีจริงๆ ผีแทๆ
    ที่พระพุทธเจาทานตรัสไววามีพระอรหันตเทานั้นที่จะเห็นผีไดอยางสมบูรณก็หมาย
ความวา พระอรหันต ทานรูจักจิตวิญญาณรูจักอาการโลภ โกรธ หลง หยาบ กลาง ละเอียด อยาง
ลึกซึ้ง จนกระทั่งถึงที่สุด แลวทานก็ลางกิเลส หรือลางผีนั้นออกอยางจริงจัง จนกระทั่ง มันตาย
หมด ยังไมหมดผีอยูตราบใดแมเปนพระอนาคามี ยังเหลือผี คือกิเลสสวนเหลือก็ยังไมเปน พระ
อรหันตทั้งหมดก็ยังไมไดเปนผูรูแจงในเรื่องผีทั้งหมด ตองเห็นผีจริงๆ เศษเล็กๆ เศษนอยๆ จน
กระทั่งถอนอนุสัยอาสวะลางเกลี้ยง จนไมเกิดอีกเลย ในจิตวิญญาณ ผูนั้นแหละหมดผี เพราะ
ฉะนั้น ผีจึงมีหลายระดับ ชั้นตํ่า กลาง สูง อะไรมีหลายระดับมากเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญของชีวิต
มากที่สุด แตคนทุกวันนี้ ประมาท ไมเรียนรูเรื่องผีจึงกลายเปนผีจริงๆ ไมใชผีอยางที่ ไปพูดวา
ผีหลอกอยูในปาชา สิงอยูในนั่น อยูในนี่ไมใชเลย เปนผีที่หลอกตั้งแตระดับโลก ระดับประเทศ
ระดับผูบริหารใหญๆ จนกระทั่งถึง ผีกระจอกงอกงอยอยูยากๆ จนๆ เต็มไปดวยผี เต็มบานเต็ม
เมือง
    เพราะฉะนั้น มันจึงเปนเมืองนรก สังคมมนุษยทุกวันนี้เปนเมืองนรก ยิ่งเราหลงใหลวา
เปนเมืองศิวิไลซ เปนเมืองเจริญ เชน เมืองหลวง กรุงเทพฯ เปนตน ไมควรจะเรียกกรุงเทพฯ ควร
จะเรียกกรุงผีจริงๆ คุณจะเห็นตื่นเชาขึ้นมา ออกจากบาน จะพบผีตลอดทางเลย ผีโกรธ ผีโลภ
ตลอดทางเลย ผีจริงๆ อาตมายืนยัน ไมไดพูดเลนนะฟงสัจธรรมใหดีๆ ผีจริงๆ เลย เกิดมาแต
วิญญาณเกิดมาจากวิญญาณของแตละคน อาการของมันเกิดออกมาจริงๆ คนที่มีความระงับๆ ไม
ใหผีมันปรากฏตัว ไมใหผีมันแสดงอาการ ไมใหผีมันแสดงสภาพขี้โกรธ ขี้โลภ อะไรออกมา
บางก็แสดงวาผูนั้น ไดสํารวมสังวรไดหัดฝก ก็ยังพอเปนไป ก็ยังพอไปไดแตความจริงแลว ก็
หามกันไมคอยหวาดคอยไหวอยางอาการอยางหยาบ อยางแรง อยางรายแสดงกันออกมาเต็มไป
หมดเลยตลอดเวลา ในเมืองกรุงเทพฯ มีเทวดาเหมือนกันแตเปนเทวดาหลอก
    เอา! ตอนนี้จะไขเทวดากอน เมื่อกี้ไขผีไปแลวบาง ทีนี้ไขคําวาเทวดา เทวดาก็คือจิต
วิญญาณอยูในมนุษยนี่แหละไมตองไปเรียนรูไมตองไปสงสัย และไมตองไปคํานึงกังวลอะไร
มากหรอก อายผีที่อยูขางนอก หรือผีเทวดาอยูขางนอกตัว ลอยอยูบนทองฟา ลอยอยูที่ไหนก็ไมรู
คอยหลอกหลอนอยูที่มืดอยูที่สวางอะไรก็ตามใจเถอะอยาไปคํานึงเลย ในสิ่งเหลานั้นไมมี ขอยืน
ยันมีแตอุปาทานของคนเทานั้นแหละกลัว แลวก็หลอกหลอนตัวเอง หลอกหลอนเปนเทวดา
หลอกหลอนเปนผีนี่แหละ เดือดรอนทุกขรอนมาก เพราะวากลัวผีกัน และก็ไมรูจักกลัวตัวเองที่
มีผีอยูในตัวเองรายกาจดวย ผีขี้โกรธ ขี้โลภ เต็มไปอยูตัวเองนี่แหละ ไมรูตัวนะ
     เอาทีนี้ เทวดาที่อาตมาเรียกวาเทวดาหลอกนั่น เพราะวาไมใชเทวดาจริง เปนเทวดาลวง
เปนเทวดาชนิดที่ คนหลงมันวาเปนความสุข ความทุกขนั่นก็คือนรก ความสุขนั่นคือสวรรค ที่นี้
เขาก็หลงสวรรคกัน สวรรคที่ไดเสพสม เชนวาอยากไดสมใจ อยากจะไดเงิน อยากจะไดลาภ ได
ยศ พอไดมาสมใจก็ดีใจ อาการที่เปนสุขใจดีใจอยางนั้นแหละคืออาการของเทวดา เรียกวา
สมมุติเทพ เทวดาสมมุติ เทวดาหลอก ไมใชเทวดาจริง เทวดามีอยู ๓ ลักษณะ มีอยู ๓ เทวดา ๑.
สมมุติเทพ ๒. อุบัติเทพ ๓. วิสุทธิเทพ เทวดาตัวปลอมนั่นแหละคือ สมมุติ ไมใชเทวดาจริง
เพราะเทวดานี้ จะขึ้นสวรรคลงนรกๆๆ เปนสังสารวัฏอยู อยางไมรูจักสิ้น ไมเรียนรูไมไดลาง ก็
ไมไดลด ไมไดละ แลวก็จะบําเรอ เมื่อเวลามันอยากไดเปนนรก เปนความไมสมใจ อยากได
อยากเปน อยากมีอะไร ก็แลวแตมันก็จะเดือดรอน ดิ้นรนนั่นแหละ คือ ผีนรก ผีความโลภ อยาก
จะฆาเขา อยากจะอาฆาตเคียดแคน อยากจะริษยา อยากจะทํารายอะไรก็แลวแต เปนตัวโกรธ
เปนผี ตัวโทสะ ตระกูลโทสะ เมื่อเราไดสมโทสะ เราก็นึกสบายใจ เปนเทวดา พอไดโทสะ ก็
โทสะขึ้นมา มันก็ทุกข พอไดแกไดบําเรอโทสะนั้นไปสมอยากไดดาเขาไปบาง ไดแกแคนเขาไป
บางไดริษยาไดทําอาการริษยาสะใจอะไรไปบางก็เปนสวรรคลวงเสร็จแลวก็ใหม เอาใหมอีก
แลวก็วนเวียนมาโลภใหม โกรธใหม หลงใหมอยูอยางนั้น ตลอดกาลนาน เพราะฉะนั้น สมมุติ
เทพนี้จะไมมีการดับสนิท จะไมมีการจะเรียนรูอยางแทจริง เพราะฉะนั้นเวลาเรียนรูของพระ
พุทธเจาแลวจะตองรูจิตวิญญาณ ที่มันเกิดโกรธ หรือโลภอะไรพวกนี้ชัดๆ เมื่อหลงผิด ก็ตามนัย
ละเอียด อาตมาคงไมไดพูดมากมายนะ
     เพราะธรรมะของพระพุทธเจานี่ ลึกซึ้ง และมากมายเหลือเกิน พูดกันกี่ปๆ ขนาดพระ
สัมมาพุทธเจาที่เปนปราชญเอก สอนอยู ๔๕ พรรษา ๔๕ ป สอนละเอียด ลอออยูนั่นแหละ ก็ยัง
สอนกันไดตออยู และอาตมาในระดับลูกศิษยจะไปใชเวลา ๕๐๐ ป ก็ยังพูดกันไมหมดนะ ยังมี
คนเคยถามอาตมาวา พูดอะไรนักหนา เทศนอะไรนักหนา ตื่นเชามาก็เทศน เทศนทุกวัน ตื่นเชา
มาก็เทศนๆๆ เปนปแลวไมรูกี่ปมาแลวตั้ง ๑๐-๒๐ ป มาแลว อาตมาบวชมาแลว ๒๐ ป แลวก็
เทศนอยูอยางนั้นแหละ แลวเอาอะไรมาเทศน จะมีอะไรเทศนหรืออาตมาตอบเขาไปวาอาตมาถา
จะอายุยืนถึง ๑๐๐ ป อาตมายังไมแนใจเลยวาจะบรรยายสิ่งที่ตองการที่จะพูดใหพวกเราฟงนี่
หมดหรือไม ซึ่งแนใจวาจะไมหมด แมอายุจะ ๑๐๐ ปตาย ก็คิดวาจะเทศนไมหมด มันลึกซึ้งมาก
แตวันนี้มาพูดไมไดมากหรอก ก็เอาแตมันพอจะเปนไปนะ
     สรุป เทวดาอยางสมมุตินี่เปนเทวดาหลอก เปนสุขหลอกๆ คนเราไมศึกษาสิ่งจริงที่เรียก
วา สัจธรรมเหลานี้ จึงปลอยใหผีเพนพานเต็มแมแตตัวเราเองก็เปนผีอยูในสังคม เมื่อเปนผีอยูใน
สังคมจึงเที่ยวไดทํารายทําลายสังคม ทํารายมนุษยชาติอยูตลอดเวลาแลวก็บอกวาตัวเองจะแก
ปญหาๆ แกไมไดขอยืนยัน ถาคนไมมีความรูแจงเห็นจริง ในสิ่งที่มันเปนตัวทุกขตัวเหตุแหง
ทุกข คือตัวผีรายหรือตัวกิเลสตัณหา ถาไมรูสิ่งเหลานี้ไมมีทางแกปญหาไดเด็ดขาด ขอยืนยันๆ
อวดเกงใหตายยังไง ก็ไมมีทางแกปญหาได ไมมีทางแกปญหาสังคมไดสมบูรณขอยืนยัน แกไป
ชั่วระยะนึกวาดี นึกวาถูก ยังงั้นยังงี้ แมแกเปนระบบปกครองบานเมืองอะไรก็ตามแต จาก
ประชาธิปไตย จะเปนสังคมนิยม จะไปเปนคอมมิวนิสต จะเวียนมานี่ มหาประชาธิปไตยมาหา
เปนเสรีประชาธิปไตยอีกแลว ก็เต็มไปดวยกิเลสมอมเมากันเขาไปอีก หมุนเวียนกันอีก หนักเขา
ก็สุดทาย ก็หมุนเวียนไปอีกๆ ระยะนี่ๆ อาตมาบอกไมไดวนเวียนไปอีก สุดทาย เดี๋ยวไปหาเผด็จ
การๆ ประชาธิปไตย สังคมนิยม วนเวียนอยูอยางนี้นะ ไมรูแลวหรอก เทวดาที่สมมุตินั้น มีอยูทั่ว
ทุกคนในหมูปุถุชน แลวก็หลงเทวดาหลงวาเปนความสุขที่แทจริง พระพุทธองคตรัสรูแลววาไม
ใชความสุขที่แทจริง ความสุขที่แทจริงไมมี พระพุทธเจาตรัสรูความทุกข เปนอริยสัจ เปนสัจจะ
ที่จริง เปนสัจจะของผูประเสริฐ ความสุขไมมี จริงๆ แลวก็คือหมดทุกข หมดสุข เรียกวา อทุกขม
สุข หรือ อุเบกขา ไมมีทุกข ไมมีสุข นั่นคือ ความสงบ นั่นคือ การปราศจากทุกข และไมมีสุข
อยางโลกๆ ที่เรียกวา สุขัลลิกะ หรือโลกียสุข จะไมมีสุขอยางนั้นอีก เปนอันขาด ผูที่ฆาผีในตัว
และรูเทาทันเทวดาลวง ฆาผี หรือฆาเทวดาลวงนั้นไดจิตก็เกิด ฟงดีๆนะ จิตจะเกิดใหม เรียกวา
โอปปาติกโยนิ การเกิดทางจิตวิญญาณ
     เมื่อวานนี้ อาตมาเทศนแลวเรียกวาการเกิด มันมี ๔ อยาง การเกิดมดลูกนี่ อยางคน มา วัว
ควาย นี่มีมดลูก การเกิดอยางนี้สมสูแลวเสร็จก็จะมีเชื้อไปปฏิสนธิในมดลูกก็เกิดออกมาแลวก็
คลอดออกมาเลยคลอดออกมาเปนตัวเลย อยางนี้เรียกวา ชลาพุชโยนิ การเกิดอยางเปนตัวทันที
การเกิดอีกอยางชนิดหนึ่ง เรียกวา อัณฑชโยนิ นี่การเกิดอยางเปนไขกอน อยางนก อยางจระเข
จิ้งจก ตุกแก อะไรพวกนี้ เปนไขกอนแลวไขจึงจะฟกเปนตัว อีกทีหนึ่งเรียกวา การเกิดอยาง
อัณฑชโยนิ สวนการเกิดอยางประเภทที่มันไมตองเปนไขไมตองไปอยูในมดลูก จากเหงื่อ จาก
ไคล จากการหมักหมม จากการแตกตัว จากพวกจุลินทรียบาง อมีบา พวกอะไรก็แลวแต พวกอีก
ชนิดหนึ่งนะเราเรียกวา สังเสทชโยนิ การเกิดลักษณะตางๆ พระพุทธเจาตรัสมา ถึง ๒๐๐๐ กวาป
มาแลวนะ เรื่องเหลานี้ และการเกิดจริงๆ อีกอยางหนึ่ง คือการ เกิดของวิญญาณ เรียกวา โอปปา
ติกโยนิ
     อาตมากําลังพูดถึงนี่คือการเกิดจริงๆ คนเราเกิดใหมไดเกิดทางโอปปาติกโยนินี่แหละ
เรียกวา เกิดเปนพระอริยะเกิดจริงๆ เปนโสดา สกิทา อนาคา อรหันต จิตวิญญาณเกิดจากความตํ่า
เปนจิตวิญญาณที่สูงขึ้น เรียกวา มนุสโส หรือเรียกวาเทวดาแท การเกิดชนิดนี้จากเทวดาสมมุติ
เปนอุบัติเทพ อุบัตินี่แปลวา เกิด เปนเทวดาที่เกิดจริงๆ ลดกิเลสลงไปไดมากไดนอยเทาไหร เกิด
จริง เกิดจริงๆ จนเต็มรอบก็ไดรอบหนึ่ง ถาไดเกิดไดคุณภาพขนาดหนึ่ง ทานเรียกวาโสดาบัน
เกิดจากคนเปนอริยะ เกิดจากคนธรรมดาปุถุชน นี่เปนอริยะเรียกวา พระโสดาบันนะ นี่คือ การ
เกิดแทๆ เพราะฉะนั้น ผูใดรูจักวิญญาณ มีญาณ มีตาทิพย อานจิตวิญญาณออกจริงๆ เลย แลวก็รู
จักกิเลสมีวิธีการของพระพุทธเจาสอน ศีล สมาธิ ปญญา นี่มรรคองค ๘ หรือโพธิปกขิยธรรม
ทฤษฎีเหลานี้ของพระพุทธเจา เราเอามาฝกฝนศึกษาแลวลาง รูจักกิเลสจริงรูเทาทันอาการ ลิงคะ
นิมิต รูจักความแตกตางของความโลภอาการโลภนี่มันตางกับอาการโกรธอาการโลภจัดๆ กับ
อาการโลภนอยๆ หรือวาโลภไมเทากัน ครั้งนี้โลภจัด ครั้งนี้โลภนอยลง มันมีลักษณะ แตกตาง
กัน ความแตกตางนั้นเราเรียกวา ลิงคะ หรือเพศ มันตางกัน มีเครื่องหมาย มีนิมิตหมาย มีลักษณะ
หมาย ใหเราจับไดอาการพวกนี้อานออก มาเรียนรูธรรมจริงๆ แลวจะอานกิเลสออก แลวมีวิธีฆา
กิเลส ลดกิเลสใหตายไดจริงๆ กิเลสตายเทาไหรคือผีโลภ โกรธ หลงนี่ตายลงไปเทาไหร เทวดาก็
เกิดจริงเทานั้น คุณจะมีตาทิพย เห็นผี เห็นเทวดาตรงนี้แหละ นี่คือเรื่องจริง ถาปฏิบัติธรรม ของ
พระพุทธเจา ไมรูจักผี ไมรูจักเทวดา ไมรูจักนรกสวรรคที่แท ปฏิบัติธรรมสูญเปลาทั้งสิ้น เราตอง
การจะเปดเผยสัจธรรมพวกนี้อยู ไมเอาตังคหรอกสอนฟรีๆ เรื่องเหลานี้แนะนําฟรี แตไมไปเอา
ชอบแตจะไปเสียสตางคใหผีเขาหลอกเอานะ เดี๋ยวจะบอกผีอันไหนหลอกเกงเดี๋ยวจะบอก
     เอาสรุปเทวดาเสียกอน เมื่ออุบัติเทพ เมื่อเราฆาสมมุติเทพได ฟงใหดีนะ ฆาเทวดาหลอก
ใหได เทวดาหลอกนั้นคือสิ่งที่บําบัดผีเทานั้นเอง อยากขึ้นมาเมื่อไหรโลภ โกรธ อยากจะตองการ
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อยากไดเงิน อยากไดทอง ไดมาสมใจ แปลงเปนเทวดาดีใจขึ้นสวรรค
หอฮอ พออยากไดอีกใหม เปนผีอีก ไดมาสมใจขึ้นสวรรคใหม หมุนอยูอยางนี้ ไมรูจักพอ ถาผู
ใด ลดความอยาก ฆาความอยากที่มาบําเรอตนนี้ไดจริง กิเลสนั้นตายจริงๆ ความอยากก็หายไป
อยากในโลภ ในโกรธก็ตาม สมใจในโกรธ สมใจในโลภก็ตาม จับตัวมันใหมั่น อยาหลงผิด
โมหะนี่คือ ความหลงผิด อยาไปหลงผิด จับใหมั่นใหถูกเนื้อถูกตัวของอาการของนิมิตแหงจิต
เจตสิก สิ่งที่ถูกรูนี่แหละนามธรรมนี่แหละเรียกวา รูป เปนสิ่งที่ถูกรูโดยญาณปญญาของเรา เมื่อ
จับไดแลว มีวิธีฆาไดจริงๆ แลวจึงจะเกิดอุบัติเทพ เปนเทวดาเกิดจริง จนกระทั่ง กิเลสมันหมด
ในเรื่องไหน ก็แลวแต
     เชน สมมุติวา คุณติดบุหรี่ คุณติดเหลา คุณติดแลวมันก็เปนกิเลสอยู อยางนั้นนะเรามาจับ
เรื่องแตละเรื่อง เราจะเลิกบุหรี่ เราจะเลิกเหลา ผูหญิงจะเลิกทาลิปสติก ผูจะเลิกผัดหนาผัดตา จะ
ไมทาหนาทาตาแลว ทั้งที่หนานี่มันเปนธรรมชาติอยางหนึ่ง มีรูขนใหระบาย เสร็จแลว ก็ไปเอา
อะไรมาอุดอุดเอาไวชั้นเดียวไมพอ อุดเขาไป ถูกเขาหลอก ๗ ชั้นแนะ ทาเขาไปถึง ๗ ชั้น บาง
คนหนา เปนหนากากเลย เสร็จแลวสุขภาพก็เสื่อมและมีธาตุเคมีอีกดวยตางหาก เอาละ อาตมาไม
วิเคราะหมากหรอก ไมมีเวลามาก เรามาลองดู มาลองเลิกสิ่งเหลานี้ เมื่อคุณมาลองเลิก แลวคุณ
จะรูเลยวาเมื่อเราติด เราจะโหยหา เราจะอยากๆ ไดเงิน อยากไดแกแคน อยากมันมี ความอาฆาต
พยาบาท บางคนนี่อยากแกแคน มาหัดเลิก หัดละ หัดอภัย อยากกินของอรอย อยากไดตามสิ่งที่
มันสมใจ ทางตาไดเห็นสีสวย ไดยินเสียงไพเราะ เขาจะหลอก เขาจะมอมจะเมาเสียงไพเราะยัง
ไงก็แลวแต รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่เรียกวา กามคุณ ๕ นี่ เราก็จะมาเรียนรู แลวมาลดจริงๆ
แตละอยางนี่ๆ คุณมาเรียนจริงๆ เลย คุณจะจับ อาการ นิมิต เหลานั้นได อุเทศ คํากลาวถึงที่
อาตมายกเอาขึ้นมาแสดงนี่คืออุเทศ กําลังแสดงเทศนา เพื่อใหคุณเกิดการรู อุเทศคือหัวขอที่ยก
ขึ้นแสดง ก็แสดงใหฟงอยูนี่ เดี๋ยวนี้ก็ขยายความอยูนี่ เรียกวา อุเทศ เมื่อคุณรูแลว คุณก็ไปศึกษา
ใหเห็นจริง ใหรูอาการ ใหรูนิมิตของมัน มันแตกตางกันยังไง จับใหมั่น คั้นใหตาย แลวมีวิธีฆาก็
พยายามฝกหัดอบรม ฝกฝนใหมัน ฆาใหมันตาย ตายจริงนะ เมื่อตายหมดไมวากิเลสชนิดไหน
เมื่อถอนอนุสัยอาสวะ ถอนตายสิ้นแลว สมมุติวา กิเลสแคสูบบุหรี่ คุณเรียนรูจนกระทั่งลางเลิก
บุหรี่ไดจริง สะอาด จิตใจเฉย ไมสุข ไมทุกข เห็นบุหรี่ก็เฉย ไมมีมานะดวย อันนี้มันสูงแลว ไมมี
จิตลบหลูดูถูกคนอื่น เห็นเขาสูบเออ เขาก็สูบก็สงสารเขาแหละนะแตวาตองการจะชวยเขา ถา
ชวยไมได ก็ไมรูจะทํายังไง ชวยไดก็บอกกัน แนะนํากัน บอกเขาหยุดเถอะ นรกอยางนั้นอยาไป
เที่ยวเลย สวรรคหลอกอยางนั้นนะ เลิกเถอะ ถาบอกเขาไดแนะนําเขาได เขาเลิกไดตามก็ดีไป
เลิกไมไดก็แลวไป เราก็ชวยกันไปยังงี้
     คนไหนที่เห็นสวรรคแกจิตที่สะอาด จากกิเลสอยางนั้นเราเรียกวา วิสุทธิเทพ บอกแลว
เทวดา ๓ ชนิด สมมุติเทพ เปนสวรรคลวง เปนเทวดาหลอก เทวดาลวง ฆาความเปนเทวดาอยาง
นี้ไดเกิดจริงเรียกวา อุบัติเทพ เริ่มอุบัติเรื่อยๆ เปนการเกิดทางจิตวิญญาณ โอปปาติกโยนิ เกิดเปน
เทวดาจริง ขึ้นมาเรื่อย จนกระทั่งสะอาดไปเรื่อยๆ สะอาดๆ จนกระทั่งบริสุทธิ์เลย กิเลสตายสิ้น
เกลี้ยง เรียกจุดสุดทายนี้วา วิมุติหลุดพน หรือตัวดับสนิท นิโรธ นิพพาน ตัวดับสนิทนี่แหละ
นิโรธ ดับสนิทกิเลส แมเรื่องเดียวก็นิพพานในเรื่องเดียว อาตมายกวาเราไปติดบุหรี่ก็นิพพาน
เรื่องบุหรี่ๆ คุณพยายาม ไปเรียนรูเถอะแลวคุณจะรูอาการออ อาการที่ เราไมสุข ไมทุกข อาการที่
เราเฉยๆ จิตวางๆ จากกิเลส อยากก็ไมมี ไมอยากก็เฉยๆ ธรรมดาสามัญอยางคนที่ไมติดบุหรี่นี่
จิตวางๆ จิตธรรมดา นี่แสดงวา คุณมีนิโรธตัวนี้ในบุหรี่ เดี๋ยวนี้ผูหญิงก็สูบบุหรี่เยอะ เพราะเรื่อง
ราวมันเยอะ ทุกขรอนมันเยอะ นึกวาดับวาเปนการแกไขนี่ ใหมันเบาๆ ทุกข เพลาๆ ทุกขไปยัง
งั้นแหละ เอายาเสพติดมาบําบัดไป
     เอา เทวดาอาตมาก็ไขแลวผีนรกก็เปดเผยไปบาง ที่จริงผีนี่มีมากมายนะบรรยายไมหมด
งายๆ รูจักผี ฆาผีตายก็เปนเทวดา เพราะฉะนั้น ผี กับเทวดาจะอยูคูกัน ตราบใดที่ยังเปนผีเปน
กิเลสอยูลางกิเลสออกก็เปนเทวดาแทจนกระทั่งกิเลสหมด เปนวิสุทธิเทพ เปนเทวดาสมบูรณ
เพราะฉะนั้น มันจะมีมากหลากหลาย มีผีอยูเทาไหร ก็มีเทวดาขึ้นไปไดเทานั้น มีผอยูเทาไหร มี
                                           ี
เทวดาไดเทานั้น คุณตองเรียนรูที่ตัวเรา นี่เปนผี เปนเทวดาหรือวาเปนนรก เปนสวรรคที่แท ทุก
วันนี้เราไปกลัวนี่อาตมาไมไดดูดวยเลย สุสานคนเปน เขาวาฮิตกันนักหนาและเปนรายการผีๆ
ดวย อาตมาไมรูวาผีหลอกผีดีอะไรแคไหนอาตมาไมไดดูเลย พอเจาประคุณเอย มันจะตองหามา
ดูบางเหมือนกันนะ เผื่อจะไดเอามาบรรยาย มาใหพวกเราบาง วามันหลอกกันมุมไหนบาง และ
มันจะมี สวนที่จะหยิบมา เปนอุทาหรณ ประกอบในการที่จะสอน จะชี้ไดบางแคไหนยังไมรูยัง
ไมมีโอกาสไดดูจริงๆ สุสานคนเปนวาฮิตก็จบไปแลว ไวดูอีกทีหนึ่ง จะหาทาง หาโอกาสจะดู
แลวก็จะไดเอามาสอน อาตมาไมไดดูเพราะวาอาตมาติดหรอก
     ทีนี้ เรื่องของวิญญาณที่อาตมาไดพูดไปแลวนั้นวา ผีหรือเทวดา นั่น คือวิญญาณ ไมนอก
ไปกวาวิญญาณ นอกเหนือจากสภาพของวิญญาณแลว ผีและเทวดา ไมไดอยูที่อื่นเลย เพราะ
ฉะนั้นเราจะไปเขาใจวาเทวดาอยูบนฟา ผีอยูใตดิน อะไรพวกนี้ นี่งมงายทั้งนั้นแหละเลอะเทอะ
ในคําถามที่อาตมาผานๆ มา เมื่อกี้นี้ถามมาเขาทรงเขาเซิงผีนั่นผีนี่ อะไรคงจะไดตอบกันหรอก ก็
ยังไมตองพูดตอนนี้ เดี๋ยวคงไดตอบทีในนี้ คิดวาพูดอีกสักสองสามนาที ก็จะจบนะเหลือเวลา ไป
อีกสัก ๒๐ นาที ประมาณนั้นตอบปญหานี้และการตอบปญหา ก็คงจะไมนอกไปกวา ในเรื่อง
ของผี วิญญาณ นรก เทวดา สวรรค มีจริงหรือไม อาตมาไขความจริงใหฟงแลว
     เพราะฉะนั้น คนที่มาเรียนรูตามทางของพระสัมมาสัมพุทธเจานั่นตองเปนสัมมาทิฏฐิ จะ
มีตาทิพย ไดรูไดเห็นความจริง คือไดเห็นผี ไดเห็นเทวดาที่แทจริง ทุกวันนี้ เรียนรูผีเทวดา
หลอกๆ กันทั้งนั้นสวนใหญเลย นอยนักนอยหนาที่จะรูแจงในเรื่องของผีเรื่องเทวดาจริงๆ เสร็จ
แลวก็ไมเกิดผลประโยชนอะไรเลย ยิ่งงมงายกันไปใหญ ในคําถามจะมีตอบในเรื่องที่ถาม ไอ
โนน ไอนี่บาง ผีไป ทํานํ้ามูกนํ้ามนต ทําโนนทํานี่ ดูเหมือนผานๆ ตา อาตมายังไมไดอานแท
ผานตา เมื่อกี้ดูเหมือนมีไมมีไมเปนไรอาตมาอธิบายโยงถึงได
     ขอสรุป ตอนนี้ก็ตองสรุปลงแลว ไดไขแลววาผีคืออะไร นรก ผี จิตวิญญาณ ที่มันเปน
กิเลส โดยเฉพาะ ในตัวของแตละคน กิเลส โลภ โกรธ หลงนั่นแหละ เปนตระกูลใหญ เพราะ
ฉะนั้น มันจะออกลีลา ลูกเลนนาๆ สารพัด ที่คนไมมีวิชชาแทมีแตอวิชชาตอใหไปจบความรู
ขนาดดอกเตอรมา ๓ ดอกเตอร ๔ ดอกเตอร ก็ตาม ไปจนชั้นโพสดอกเตอรมาก็ตาม หรือจะเรียน
รู ดวยวิชาอะไรอื่นที่จะเปนหลักประกันดีกรีทางโลก เขากําหนดใหมา ขนาดไหนก็ตาม ถาไม
เรียนรูเรื่องนี้ยิ่งเปนผีราย เพราะยิ่งโลภไดอยางสะดวก เพราะทางสะดวก มันมีเยอะ ศาสนาพระ
พุทธเจานั้น สอนใหมีความรู ความสามารถจริง จะรูมากมาก จะเรียนจบดอกเตอรกี่ดอกเตอร ก็
ไมไดวาอะไร จบแลว จิตจะตองเจริญ ยิ่งมีความรูมาก ยิ่งมีความสามารถมาก ยิ่งมาสรางสรร เสีย
สละมากมาก ทานไมเคยสอนวายิ่งรูมากๆ สามารถมากๆ แลวยิ่งไปเอาเปรียบ มากมาก เอามาให
แกตัวแกตน เปนของตนมากๆ ทานไมเคยสอน พระพุทธเจาไมเคยสอน เพราะฉะนั้นคนดีของ
พระพุทธเจา จะจน จะไมโลภโมโทสัน ไมสะสม จะอาจหาญ แกลวกลาวาไมมีสมบัติในตัวเลย
ไมสะสมทรัพยศฤงคารเลย ก็อยูไดอยางมีคนกราบไหวบูชา
     คนมากราบไหวบูชาคนรวยนั้นไมเก ไมเท ไมใหญอะไรเลย คนกราบไหวคนจนจริงๆ
อยางบริสุทธิ์ใจ ไมใชจนเพราะขี้เกียจขี้คราน จนเพราะสิ้นไรไมตอก ไมใชจนเพราะเราไม
สะสม จนเพราะเราตีราคาคาตัวของเราถูกมากจนไมตองรับคาแรงอะไรเลยก็ได เพราะฉะนั้น
คนชนิดนี้ยอมไมรํ่ารวยๆ ทํางานไมตองเอาคาจาง ทํางานชวยเหลือสังคมประเทศชาติ ชวยเหลือ
โดยไมจําเปนจนตองรับรายได ถารับรายไดมาก็พอกินพอใช กินนอยใชนอยดวย เมื่อกินนอยใช
นอยดวยเสร็จแลวที่เหลือก็เอาไปเจือจานสังคม ไปเผื่อแผชวยเหลือเฟอฟายผูอื่นกลาจริงๆ อาจ
หาญชาญกลาที่จะเปนผูกลาที่จะไมสะสม แลวยืนอยูในสังคมมนุษยนี้ได อยูไดโดยที่จนๆ นี่
แหละ อยูไดในสังคมมนุษยนี้ ตองการคนชนิดนี้ มาพิสูจนมากที่สุด คนรํ่ารวยอยูไดนั้นไมใช
เรื่องประหลาด ใชเงิน หวานอยูไมใชเรื่องประหลาด แตคนที่จนๆ ที่อยูในสังคม ไมมีทรัพย
ศฤงคารนี่แหละ อยูไดในสังคมอยางไมตองหอเหี่ยว ไมทุกขรอน ไมลําบากลําบนใจอะไรเลย
และสุขภาพรางกาย ก็ไมเสียดวยคนชนิดนี้ซิ เปนคนที่ประเสริฐ เปนคนที่เปนไปไดยาก
     เพราะฉะนั้น ถาเมื่อมาเรียนรูผีเทวดา หรือมาเรียนรูนรก สวรรคจริงแลว เราจะรูวาบุญที่
แทนั่นก็คือ คนเปนเทวดาแท ชําระปุญญะ ภาษาบาลีนี่แปลวาเครื่องชําระไดชําระกิเลสจริงๆ นั่น
แหละ ไดขึ้นสวรรค ไดเปนเทวดาแท เพราะฉะนั้นเทวดาลวงๆ เปนกามสุขัลลิกะ เปนโลกียสุข
อยางทุกวันนี้ ที่เสพสุขกันอยูทุกวันนา ไดเสพไอโนน ไดกินของอรอย ไดฟงเสียงเพราะ ไดสนุก
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย เปนกามคุณ ๕ ก็ดี หรือแมแตเปนภพชาติที่เปนภวตัณหา
อาตมาไมมีเวลาที่จะไขความภวตัณหาแลวพูดแตกามตัณหาเล็กๆ นอย เทานั้นนะ วิภวตัณหา ที่
สูงขึ้นไปกวานี้อีก ก็ไมมีโอกาสไดพูดแลววันนี้นะ ถาเรามาเรียนรูกิเลสตัณหา เหลานี้จริงๆ แลว
เราจะเปนคนอยูในสังคมที่จะเปนประโยชน คุณคาไมเห็นแกตัวอยางมาก ไมเห็นแกตัวอยาง
สมบูรณเลยแหละ หมดตัวหมดตน หมดความเห็นแกตัว เปนผูไมเห็นแกตัวเลย นั่นแหละยิ่งเปน
คนมีคุณคา เปนคนจนแตเปนคนขยันหมั่นเพียร มีความรู มีความสามารถ ชวยเหลือเฟอฟาย
สังคมมนุษยอยูอยางบริสุทธิ์ใจ โลกทุกวันนี้เอาเปรียบเอารัดโดยวิธีซอนเชิง ฉอฉล หลอกลอ ให
เขาตายใจ แลวตัวเองก็กอบโกยสะสม ซอนแฝงบําเรอโลกียสุขของตนอยู จนกวาจะตายไป คน
ไมรูเทาทันก็ไมมีใครมาเปดเผย อาตมามาเปดเผยจึงถูกจับ ไมใชเปดเผยธรรมดา เปดเผยไป
เดือดรอนแมกระทั่งเทวดาใหญๆ เขารอนแต เทวดาเกนะ เทวดาสมมุติ เทวดาปลอม เขาเดือด
รอนอาสน เขาก็เลยจับอาตมาซะ หาวามาทําลายบัลลังกที่เขานั่ง อันแสนสุข เขาก็เลยเดือดรอน
ไปนะ

				
DOCUMENT INFO
Description: ผี วิญญาณ นรก สวรรค์ มีจริงหรือ? โดยพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์