Docstoc

MEI - PENGENALAN EKONOMI ISLAM

Document Sample
MEI - PENGENALAN EKONOMI ISLAM Powered By Docstoc
					MAHYUDDIN KHALID  emkay@salam.uitm.edu.my
KANDUNGAN
                              M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
ISLAM SEBAGAI  DEFINISI  KEPENTINGAN  PERMASALAHAN
  AD-DEEN   EKONOMI   EKONOMI ISLAM   EKONOMI
                                  2
ISLAM SEBAGAI AD-DEEN
                        M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
             Sejahtera, damai,
   Aslama       tunduk, patuh dan
              menyerah diri.              Mendasarkan
              kepatuhan dan
   Al-deen        penyerahan diri
             sepenuhnya kepada
            kehendak Allah s.w.t.
CIRI ASAS ISLAM
                         M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
Cara hidup yang sempurna

Kesejagatan dan kemanusiaan

Mudah, rasional dan praktis

Perpaduan antara kebendaan dengan kerohanian

Keseimbangan antara individu dengan masyarakat

Unsur-unsur tetap dan berubah

Rekod-rekod ajaran yang terpelihara.
ISLAM DAN KEHIDUPAN MANUSIA
                  M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
       AKIDAH
             IBADAH
 ISLAM   SYARIAH
            MUAMALAH
       AKHLAK
FIQH MUAMALAT & EKONOMI ISLAM
                        M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
   Muamalat       Fiqh Muamalat

• Perhubungan sosial  • Peraturan Islam
 yang mengandungi    yang berkaitan
 berbagai-bagai     dengan hukum-
 kegiatan ekonomi    hukum perniagaan
 dan bukan ekonomi.   dan lebih
             merupakan rangka
             kerja yang sah untuk
             ekonomi Islam.
EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI
KONVENSIONAL
                            M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
EKONOMI ISLAM       EKONOMI KONVENSIONAL
Bersumberkan wahyu ilahi  Bersumberkan akal manusia
              semata-mata
Mengkaji manusia sebagai  Mengkaji manusia sebagai
khalifah Allah       manusia ekonomi
Sumber ekonomi adalah   Sumber ekonomi terhad
mencukupi
Kehendak manusia      Kehendak manusia adalah
hendaklah berpanduan    bebas dan tidak terhad
DEFINISI EKONOMI
                                   M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
 Bahasa:

 • (Bahasa Greek) : Oikonomikus bermaksud kebijaksanaan dalam
  pengurusan rumah tangga
 • (Bahasa Arab) : Iqtisad bermaksud sifat pertengahan antara dua
  hujung yang keji iaitu antara sifat bakhil dan israf

 Istilah:

 • Satu kajian bagaimana individu atau masyarakat memilih sama ada
  dengan menggunakan wang atau tidak, untuk menggunakan
  sumber produktif yang terhad, yang memungkinkan alternatif
  penggunaan, untuk mengeluarkan pelbagai komoditi pada
  sepanjang masa, dan mengagihkan komoditi itu untuk penggunaan
  sekarang dan masa depan kepada pelbagai manusia dan kumpulan
  masyarakat
DEFINISI EKONOMI ISLAM
                                      M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
 Akram Khan

 • Kajian al-falah manusia melalui pengurusan suber bumi berasaskan
  kerjasama dan penyertaan.

 Masudul Alam Choudhury

 • Kajian sejarah, empirik dan teori bagi menganalisis keperluan manusia
  dan masyarakat berasaskan panduan sistem nilai Islam.

 Hasan

 • llmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan kehendak
  syariat, dari segi memperoleh, mengguna atau mengurus sumber asli
  untuk kebaikan diri serta kebaikan bersama secara kebendaan dan
  kerohanian demi mendapat keredhaan Allah s.w.t.
SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM
                             M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
        • al-Qur’an
SUMBER UTAMA  • al-Sunnah


 SUMBER-   • Ijmak
 SUMBER    • Qiyas
 RUJUKAN   • Ijtihad


  SUMBER-   • Pendapat sahabat, istihsan, istislah,
 SUMBER LAIN   istishab dan uruf
KEPENTINGAN EKONOMI ISLAM
                              M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
1. Memakmurkan alam
 • Tanggungjawab sebagai khalifah memakmurkan alam
2. Memenuhi pelbagai keperluan
 • Ekonomi sebagai cara memenuhi keperluan manusia yang
  tidak mampu dilakukan secara individu
3. Meningkatkan maslahah kehidupan
 • Ekonomi membantu manusia meningkatkan maslahah
  kehidupan mengikut hirarki keutamaan
4. Meningkatkan pembekuan sumber ekonomi
 • Ekonomi mengelakkan pembekuan sumber ekonomi dan
  menjamin pengolahan, penggunaan dan peruntukan dengan
  efisien dan efektif
KEPENTINGAN EKONOMI ISLAM
                                M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
5. Menyediakan peluang pekerjaan
 • Penciptaan peluang pekerjaan dan mengurangkan
  pengangguran
6. Meningkatkan harta kekayaan
 • Berekonomi mampu melipatganda harta kekayaan individu,
  masyarakat dan negara bagi kegunaan pembangunan diri dan
  ummah
7. Melahirkan umat berdikari
 • Berekonomi mampu membebaskan ummah dan negara dari
  bergantung pada negara luar
8. Medium dakwah cara hidup Islam
 • Ekonomi sebagai medium bagi mempromosi cara hidup Islam
PERANAN MANUSIA DALAM EKONOMI
                                   M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Konsep manusia ekonomi dan statusnya di dalam ekonomi
 pasaran adalah dinilai sebagai manusia sosial dan hasil keluaran
 alam
• Oleh itu tidak ada sebab individu ekonomi barat perlu kepada
 mana-mana kuasa yang agung, melainkan tunduk kepada
 mekanisme pasaran
• Prinsip manusia Islam sama sekali berbeza dengan konsep
 manusia ekonomi di antaranya:
 • Manusia makhluk ciptaan Allah S.W.T. .
 • Manusia yang berakhlak
 • Manusia sebaik-baik kejadian.
KEKURANGAN RELATIF DALAM
EKONOMI MODEN DAN ISLAM
                               M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Kekurangan (scarcity) ialah sifat semulajadi manusia yang
 mempunyai kehendak yang tidak terbatas berhadapan dengan
 sumber-sumber yang terhad.
• Segi bahasa:
  • Masalah & ketidakseimbangan
• • Menurut David N. Hyman
  • Kekurangan ialah ketidakseimbangan di antara citarasa-
   citarasa terhadap barangan dan perkhidmatan.
KEKURANGAN RELATIF DALAM
EKONOMI MODEN DAN ISLAM
                                  M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
              Masalah kekurangan
             relatif ada hubungannya
             masalah-masalah asas
              yang sering diajukan
             dalam ekonomi ialah :
Apakah jenis barangan
dan perkhidmatan yang   Bagaimana hendak
                          Untuk siapa ?
 harus dikeluarkan dan   dikeluarkan ?
  berapa banyak ?
PERMASALAHAN EKONOMI: (Islam)
                        M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
         Kehendak  (tidak terbatas)
MANUSIA (ISLAM)
         Sumber    (terhad)
PERMASALAHAN EKONOMI
                         M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
PERMASALAHAN EKONOMI
            MASALAH  SUMBER WAHYU
            EKONOMI  CIPTAAN ILAHI
EKONOMI DAN IBADAH EKONOMI DAN
IBADAH
                               M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Ekonomi merupakan kegiatan penting untuk survival ummah.
• Ianya berhajatkan satu bentuk jihad untuk menguasainya
 terutama dalam dunia moden yang semakin hari semakin
 mencabar.
• Umat Islam perlu pengetahuan ekonomi yang mendalam di
 samping ilmu agama secara syumul yang telah di miliki.
EKONOMI SEBAGAI IBADAH
                         M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
              Aqidah mesti betul
               Niat mesti betul              Kerja yang dilakukan
     Syarat ekonomi
              sesuai dgn. Tuntutan
     menjadi ibadah:
                  Islam.


              Cara melakukan kerja
              yang sesuai dengan
                 Islam.


               Natijahnya atau
              hasilnya bawa faedah
               pada masyarakat.
EKONOMI DAN JIHAD
                           M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
          Tuntutan Mencari
           kehidupan.
                    Bumi sebagai
    Motivasi
                     ladang
     kerja
                    penghidupan.
          Kemulian bekerja.
         TAMAT
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:60
posted:10/9/2011
language:Malay
pages:21
Mahyuddin Khalid Mahyuddin Khalid Encik my.linkedin.com/in/mahyuddinkhalid/
About