; MEI - PENGAGIHAN EKONOMI ISLAM
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

MEI - PENGAGIHAN EKONOMI ISLAM

VIEWS: 162 PAGES: 25

 • pg 1
									MAHYUDDIN KHALID  emkay@salam.uitm.edu.my
KANDUNGAN
                                            M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
                       PERINGKAT   MATLAMAT  HAK SEKUNDER
       KEPENTINGAN  ETIKA AKTIVITI
PENGENALAN                 PERKEMBANGA   AKTIVITI   TERHADAP
       PENGAGIHAN  PENGAGIHAN
                      N PENGAGIHAN  PENGAGIHAN    HARTA
                                                2
DEFINISI PENGAGIHAN
                                 M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
  Islam             Konvensional
  • Bagaimana pendapatan dan • Bagaimana pendapatan dan
   kekayaan negara diagihkan  kekayaan negara diagihkan
   di antara faktor pengeluaran di antara pelbagai faktor
   dan juga bukan faktor    pengeluaran yang memberi
   pengeluaran         sumbangan untuk
                  mendapatkan kekayaan
                  tersebut (pengagihan
                  faktor/pengagihan fungsian)
                                 3
KEPENTINGAN PENGAGIHAN
                                M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Pengagihan sebagai suatu yang penting kerana ia memberi
 implikasi secara langsung kepada kebajikan manusia.
  • “…supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-
   orang kaya sahaja di antara kamu…”
   • (surah al-Hasyr ayat 7)
                                    4
ETIKA AKTIVITI PENGAGIHAN
                                 M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Aspek pengagihan dalam ekonomi Islam terikat dengan dua etika
 penting iaitu ‘adl dan ihsan.
 • “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku ‘adl dan
  berbuat ihsan…”
   • (surah al-Nahl ayat 90).
• Aspek keadilan perlu ditegakkan dalam memberi ganjaran
 kepada faktor-faktor pengeluaran agar sesuai dengan
 sumbangan masing-masing dalam aktiviti pengeluaran.
• Penekanan Islam terhadap aspek ihsan pula, sedemikian rupa
 hinggakan dalam sesetengah keadaan, penghayatan
 semaksimum mungkin terhadap konsep ini adalah dianjurkan
 seperti mana yang dapat dilihat anjuran al-Sunnah terhadap
                                     5
 pemberian tanah untuk diusahakan oleh orang lain secara
 percuma.
ETIKA AKTIVITI PENGAGIHAN
                                 M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Kesan bagi pengamalan etika pengagihan:
 • riba sebagai salah satu ganjaran untuk faktor pengeluaran
   dalam ekonomi konvensional tidak diterimapakai dalam
   ekonomi Islam.
• Kerana dilihat dari :
 i. Neraca keadilan, adalah tidak adil untuk memperolehi
    pulangan lebihan secara pasti terhadap modal yang
    dipinjamkan kepada pihak lain yang akan mengusahakan
    modal tersebut dengan tertakluk kepada risiko kerugian.
 ii. Neraca kebajikan, ia adalah merupakan penjelmaan amalan
    buruk mengambil kesempatan di atas kesempitan orang lain      6
MATLAMAT AKTIVITI PENGAGIHAN
                                 M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
Mewujudkan sebuah sistem ekonomi yang praktikal
• Matlamat ini menekankan agar setiap individu akan mendapat
 bahagian masing-masing selaras dengan tenaga dan sumber-
 sumber yang telah dicurahkan

Setiap individu mendapat hak masing-masing
• Matlamat ini bertujuan untuk membolehkan setiap individu
 mendapat hak masing-masing.
• Ekonomi Islam tidak hanya memperuntukkan hak harta kepada
 mereka yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran
 sahaja malah juga kepada mereka yang ditetapkan Allah SWT        7
 sebagai rakan kongsi terhadap harta tersebut.
MATLAMAT AKTIVITI PENGAGIHAN
                                M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
Membasmi penumpuan harta
• Islam amat memberi perhatian agar harta janganlah dibiarkan
 tertumpu kepada segelintir golongan manusia sahaja tetapi
 sebaliknya mestilah dibenarkan berkisar dalam masyarakat
 seberapa luas yang boleh supaya jurang antara yang kaya dan
 miskin boleh dirapatkan.
                                    8
PRINSIP PENGAGIHAN
                           M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
           • Meletakkan sesuatu pada
            tempatnya
           • Memberikan sesuatu pada

       ADIL   yang berhak menerimanya
            • Buruh – upah
            • Modal – keuntungan/sewa
            • Tanah – sewa
            • Usahawan – keuntungan

           • Belas kasihan daripada
            golongan kaya kepada
            golongan miskin (pengagihan

      IHSAN   kekayaan kepada bukan faktor
            pengeluaran)
            • Zakat – 8 asnaf
            • Faraidh – pewaris
            • Cukai - umum         9
HARGA FAKTOR DAN PENGAGIHAN
PENDAPATAN
                                  M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
 Mereka Yang Mempunyai Hak Utama (Primer)

 • Golongan ini merupakan faktor-faktor pengeluaran yang
  telah mengambil bahagian dalam proses pengeluaran.
 • Hak ini terdapat dalam bentuk upah, sewa dan untung.

 Mereka Yang Mepunyai Hak Kedua (Sekunder)

 • Golongan yang tidak terlibat secara langsung dalam
  pengeluaran.
 • Hak mereka diperolehi melalui ketetapan-ketetapan yang
  telah ditetapkan Allah SWT ke atas pengeluar-pengeluar
  harta untuk jadikan mereka ini sebagai rakan kongsi terhadap
  harta pengeluar-pengeluar tersebut.
                                  10
PEMILIK HAK SEKUNDER HARTA
                                  M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Islam telah menggariskan satu senarai yang panjang berhubung
 dengan mereka yang mempunyai hak sekunder terhadap harta.
• Tanggungjawab untuk tujuan yang murni ini tidak sahaja
 dibebankan ke atas negara malah melibatkan ramai pihak.
• Bagi mencapai matlamat pengagihan peringkat kedua ini, Islam
 telah menetapkan satu sistem yang teratur dan kemas.
• harta secara prinsip, adalah hakmilik Allah SWT adalah Pencipta
 sebenar harta dan Dialah yang menganugerahkan harta tersebut
 kepada manusia akan hak pemilikan terhadap harta.

                                  11
PEMILIK HAK SEKUNDER HARTA
                                 M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Meskipun manusia adalah pemilik terhadap ganjaran yang
 diperolehinya sebagai pulangan dari usahanya, hakikat sebenar
 ialah Allah SWT dengan limpah rahmatNya memberi kepada
 manusia keupayaan untuk berusaha dan Dialah juga yang
 mencipta harta.
• Dengan ini, manusia adalah tidak bebas sama sekali untuk
 menggunakan harta dengan sewenang-wenangnya dan ia terikat
 dengan perintah-perintah Allah SWT
• Manusia adalah bertanggungjawab untuk membelanjakan harta
 ini di tempat yang Allah SWT telah arahkannya.
                                 12
PEMILIK HAK SEKUNDER HARTA
                                     M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Asas kefahaman mengenai perkara di atas sekaligus membawa kepada
 kedudukan golongan kedua yang turut berhak terhadap harta kerana
 kepentingan tertentu selain daripada faktor-faktor pengeluaran yang
 terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran.
• Menurut Islam, setiap individu dalam golongan kedua ini adalah juga
 berhak kepada harta yang dihasilkan kerana pemilik-pemilik hak utama
 atau primer terhadap harta mesti memberi harta tersebut ekoran dari
 terikat dengan kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah
• Harta-harta dalam kategori hak sekunder:
  • Zakat
  • Nafaqah
  • Fara’id
  • Sedekah sunat                            13
  • Kafarat dan lain-lain
ZAKAT
                                 M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Definisi zakat:
  • kadar tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak
   menerimanya dengan beberapa syarat tertentu.
• Terdapat 2 jenis zakat iaitu:
  • Zakat fitrah
  • Zakat Harta
• Contoh Zakat Harta:
  • Zakat Pendapatan, Zakat Perniagaan, Zakat Pertanian, Zakat
   Wang Simpanan, Zakat Emas / Perak dan lain-lain.
• 8 penerima zakat :
  • Faqir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba, Orang Berhutang, Fi   14
   Sabilillah dan Musafir
ZAKAT
                                  M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Peranan zakat:
 • Menghapuskan kemiskinan
 • Meluaskan pemilikan harta dan pendapatan
 • Mewujudkan keseimbangan ekonomi di kalangan masyarakat
 • Membersihkan jiwa individu dari sifat- sifat negatif seperti
  tamak
                                  15
NAFKAH
                                M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Terbahagi kepada nafkah wajib dan nafkah sunat.
• Nafkah wajib termasuklah
  • Nafkah di jalan Allah SWT untuk meninggikan agama Islam,
   zakat dan nafkah terhadap isteri
• Nafkah sunat termasuklah
  • Sedekah dan lain-lain.
• Nafkah wajib boleh dikuatkuasakan oleh negara, manakala
 nafkah yang lain terpulang kepada hati nurani seseorang dan
 sejauhmana taqwa mereka kepada Allah SWT

                                16
FARAID
                                 M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Menurut istilah syara‘, fara’id adalah bahagian-bahagian yang
 telah ditetapkan oleh syara‘ bagi ahli waris
• Ia adalah berkaitan dengan pembahagian harta pusaka yang
 ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada
 orang-orang yang berhak menerimanya
                                 17
WASIAT
                                 M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Wasiat adalah pemberian sesuatu hak yang disandarkan atau
 dikaitkan kepada sesudah mati
• Wasiat tidak boleh dibuat dengan sewenang-wenangnya dan ia
 tertakluk kepada peraturan tertentu.
• Antaranya, wasiat tidak boleh dibuat untuk memperuntukkan
 harta kepada ahli waris yang berhak kepada harta pusaka dan
 wasiat tidak boleh melebihi satu pertiga daripada keseluruhan
 harta                                 18
SEDEKAH
                                 M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Sedekah sukarela sunat hukumnya pada setiap masa dan waktu
 • Hadith: “Sesiapa yang memberi makan seseorang yang lapar,
  Allah akan memberinya makan buahan di Syurga, sesiapa yang
  memberi minum seseorang Mukmin yang dahaga, Allah akan
  memberinya minuman Syurga Rahiq al-Makhtum pada Hari
  Akhirat, sesiapa yang memberi pakaian seseorang Mukmin
  yang tidak berpakaian, Allah akan memberi pakaian hijau di
  Syurga”.                                 19
WAKAF
                                   M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Amalan wakaf amat besar ertinya dalam kehidupan sosio-ekonomi dan
 keagamaan.
• Islam juga meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam
 ‘ibadah yang amat digalakkan.
  • Hadith : “Apabila seseorang meninggal dunia, semua pahala
   amalnya terhenti, kecuali tiga macam amalan, iaitu: Sedekah
   jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang sentiasa
   mendoakan kebaikan untuk orang tuanya”.
• Yang dimaksudkan dengan sedekah jariyah (sedekah yang mengalir)
 ialah menyediakan harta yang tahan lama, untuk maksud-maksud
 kebaikan, hingga manfaatnya dapat terus dinikmati, meskipun orang
 yang bersedekah telah meninggal.
• Para ‘ulama’ telah bersepakat bahawa yang dimaksudkan dengan
                                   20
 sedekah jariyah itu tidak lain adalan amalan wakaf
KAFARAH
                                  M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Islam mengenakan kafarah ke atas kesalahan-kesalahan tertentu
 yang dilakukan di dalam agama dengan memberi makan kepada
 golongan miskin.
• Misalnya, kafarah sumpah, kafarah zihar, diat membunuh tanpa
 sengaja dan sebagainya
• Denda-denda dibayar bukan dalam bentuk wang yang dibayar
 kepada mahkamah yang akan mengkayakan negara tetapi al-
 Qur’an telah menentukan hukuman tertentu untuk faedah
 kemanusian misalnya membebaskan hamba abdi dan memberi
 makan kepada golongan miskin.
• Dengan cara ini, ia dapat menghapuskan penyakit-penyakit sosial  21
PEMBAHAGIAN PEMILIKAN
                            M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
     INDIVIDU         AWAM/NEGARA

• Cara:            • Memiliki manfaat awam
 • Bergiat secara langsung  • Dikongsi oleh setiap
 • Melalui pensyariatan    rakyat (awam)
 • Melalui kontrak      • Air, padang rumput,
  pertukaran         bahan api dsb
• Syarat:           • Ditadbir oleh negara
 • Dibenarkan syara’      (negara)
 • Tidak memudharatkan    • Al-ghanimah, luqatah,
 • Kepentingan awam
                galian dsb       22
PENCEGAHAN PENYELEWENGAN
                                M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Pencegahan penyelewengan harta
 • Pencegahan bagi memastikan aliran harta berlaku dengan
  sempurna. Dilakukan melalui larangan memperoleh harta
  dengan amalan riba, larangan pembekuan harta, pembaziran,
  perjudian, spekulasi dan sebagainya.
 1. Mencegah amalan riba
 2. Mencegah amalan pembekuan harta
 3. Mencegah pembaziran
 4. Mencegah aktiviti bertentangan dengan syara’

                                23
PERANAN BAITULMAL
                                   M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Dalam konteks Perbendaharaan Negara di samping harta zakat,
 harta-harta lain dalam Bayt al-Mal juga berfungsi secara positif
 kepada pengagihan semula harta.
• Harta benda ini termasuklah Kharaj (cukai tanah), Jizyah (cukai
 ke atas ahl Dhimmi), ‘Usyur (cukai perdagangan), Fay’ (harta
 yang diperolehi daripada negara musuh secara aman),
 Ghanimah (harta rampasan perang), harta waqf, harta Ma‘adin
 (hasil galian dan perlombongan) dan lain-lain
• Hubungan sumber Bayt al-Mal dengan usaha-usaha ke arah
 pengagihan harta adalah jelas kerana boleh dikatakan semua
 jenis harta yang disimpan di Bayt al-Mal itu ada hak fakir dan
                                   24
 miskin di dalamnya
            TAMAT
25
   M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

								
To top
;