Docstoc

MEI - PASARAN EKONOMI ISLAM

Document Sample
MEI - PASARAN EKONOMI ISLAM Powered By Docstoc
					MAHYUDDIN KHALID  emkay@salam.uitm.edu.my
KANDUNGAN
                              M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
               NILAI AKHLAK   STRUKTUR
        STRUKTUR
PENGENALAN            DALAM     PASARAN
       PASARAN ISLAM
               PASARAN ISLAM  KONVENSIONAL
                                  2
PENGENALAN
                                M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Pasaran merupakan situasi berlakunya pertemuan antara pihak
 pengeluar dengan pihak pembeli bagi mewujudkan proses
 pertukaran barang atau keluaran mengikut persetujuan dalam
 menetapkan harga barangan.
• 2 keadaan pasaran dalam ekonomi konvensional iaitu:
  • Pasaran Persaingan Sempurna
  • Pasaran Persaingan Tidak Sempurna
• Menurut ekonomi konvensional, pasaran merupakan situasi
 yang membolehkan pembeli dan penjual berhubung bagi
 mempersetujui sesuatu harga barangan dan perkhidmatan.
                                    3
KONSEP PASARAN DALAM ISLAM
                                  M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Sistem pasaran Islam diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW di
 Madinah bagi memenuhi tuntutan ekonomi yang selaras dengan
 peraturan syarak dan nilai akhlak.
• Sistem pasaran Islam bersifat pasaran persaingan sempurna yang
 bebas dari spekulasi, sorok barnag, monopoli, penyeludupan,
 pembaziran dan sebagainya.
• Persaingan dibenarkan bagi mewujud dan meningkatkan kualiti
 barangan, gaya kerja, kebajikan dan kemudahan kepada orang
 ramai.


                                      4
STRUKTUR PASARAN ISLAM
                                     M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
          2 bentuk struktur pasaran
               Islam:
   Pasaran Bebas Individu      Pasaran Bebas Kerajaan
      Pasar yang unit-unitnya     Kerajaan berfungsi sebagai
     tunduk kepada fungsi dan     perancang atau pengawas
      peraturan mekanisme      dalam sistem pasaran dan       5
     pasar tanpa sebarang kuasa    tidak terikat kepada fungsi
     yang boleh mempengaruhi.       dan mekanisme pasar.
PASARAN BEBAS INDIVIDU
                                   M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
    Ciri-ciri Pasaran Bebas Individu Dalam Ekonomi Islam:

• Mobiliti faktor pengeluaran berjalan tanpa sebarang halangan dan
 sekatan selain dari peraturan-peraturan ekonomi itu sendiri.
• Kebebasan individu keluar dan masuk dalam pasaran yang terarah
 dan berasaskan akhlak Islam. Individu bebas mengeluarkan,
 memasarkan dan membeli barangan yang disukai.
• Kesempurnaan maklumat pasaran merupakan syarat mutlak yang
 dikehendaki bagi memastikan kontrak bebas dari sebarang unsur
 yang samar-samar dan tidak pasti
• Kebebasan tindak balas unit-unit pasaran samada pengeluar atau
 pengguna serta larangan urusniaga negatif seperti Ihtikar dan       6
 monopoli
PASARAN BEBAS INDIVIDU
                               M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
5. Kuasa-kuasa pasaran (tindak balas penawaran dan
  permintaan) menjadi asas kepada penentuan harga dan jika
  kenaikan atau penurunan harga diperlukan, ia tidak perlu
  disekat kerana bercanggah dengan konsep urusniaga dalam
  ekonomi Islam
6. Kuantiti firma yang turut serta dalam urus niaga pasaran
  ekonomi Islam ditentukan oleh minat firma itu sendiri
  bergantung kepada tingkat penilaian firma terhadap
  perkembangan urusniaga dalam pasaran.


                                   7
UNSUR NEGATIF DALAM PASARAN
                                            M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
       • Ihtikar ialah penguasaan ke atas keperluan barangan orang ramai
        sehingga menyusahkan mereka
       • Aktiviti sorokan barang ini dilarang dalam pasaran Islam kerana ia
 Ihtikar   diharamkan berdasarkan hadith Nabi Muhammad SAW.
(hoarding)


       • Monopoli bermaksud kawalan ke atas pemasaran, termasuk harga.
       • Monopoli tulen terjadi bilamana hanya satu firma tunggal yang menjadi
        pengeluar kepada komoditi yang tiada pengganti dalam pasaran.
       • Pemonopoli mempunyai kuasa mengawal harga dan outputnya bagi
Monopoli    memaksimakan keuntungan.

                                                8
KONSEP PASARAN ISLAM
                                   M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Pasaran Islam bersifat pasaran persaingan sempurna yang positif.
• Persaingan yang berlaku secara positif dalam keadaan sihat,
 terpimpin dan bebas dari unsur spekulasi, kegiatan sorok,
 monopoli, penyeludupan, pembaziran dan sebagainya.
• Kesan positif pasaran persaingan sempurna:
  • Mempertingkatkan kebaikan dan manfaat kepenggunaan
   barangan dan perkhidmatan
  • Mempertingkat kualiti barangan dan perkhidmatan serta
   mengurangkan beban pengguna dalam mendapatkan dan
   memenuhi keperluannya dengan harga yang rendah
  • Mengelakkan berlakunya persaingan yang berasaskan            9
   penipuan.
PASARAN KAWALAN KERAJAAN
                                 M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Kerajaan berfungsi sebagai perancangan atau pengawas dalam
 sistem pasaran untuk mengelakkan penipuan dan memberi
 perlindungan kepada masyarakat.
• Beberapa bentuk campur tangan kerajaan:
  1. Merancang dan mengurus aspek pengeluaran, penggunaan
    dan pengagihan mengikut corak yang dikehendaki.
  2. Konsep hak milik awam dalam kemudahan utiliti yang perlu
    dikongsi melaui peranan kerajaan
  3. Peranan kerajaan dalam jaminan sosial
  4. Sebagai pengawalselia bagi mencapai objektif begara dan
    mengawasi peraturan negara yang telah ditetapkan.     10
PERANAN INSTITUSI HISBAH
                                M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
1. Campur tangan kerajaan dari segi penentuan harga bagi
  mewujudkan tingkat harga yang adil kepada pengguna.
2. Keseimbangan perjalanan ekonomi negara oleh kerajaan bagi
  menjadikannya seimbang, adil dan cekap.
3. Peraturan dan kawalselia aspek pengeluaran dan penawaran
  dari sudut halal dan berlandaskan syariat.
4. Struktur kredit yang menindas dan terlibat dari riba
  diharamkan
5. Penggunaan tenaga buruh yang cekap dan optimum
6. Kecekapan sektor awam menerusi pengawasan dan kawalan
  kerajaan bagi meneglakkan pembaziran, penyelewengan dan   11
  rasuah.
AKHLAK DALAM PASARAN ISLAM
                                M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
1. Hubungan harmoni antara individu/ unit-unit pasaran
 • Berteraskan 2 bentuk hubungan:
   • Hubungan ukhuwah berteraskan akidah
   • Hubungan kemanusiaa yang erat
2. Konsep barangan dan utiliti
 • Barangan yang diiktiraf utiliti (penggunaan) dalam bentuk
  yang selaras dengan ekonomi Islam
3. Norma pasaran
 • Islam menekankan norma dan akhlak serta hukum bagi
  menjadikan pasaran berfungsi sebagai tempat yang bersih
  menerusi sifat jujur, ikhlas dan sebagainya.        12
            TAMAT
13
   M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:108
posted:10/9/2011
language:Malay
pages:13
Mahyuddin Khalid Mahyuddin Khalid Encik my.linkedin.com/in/mahyuddinkhalid/
About