Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

MEI - KONSEP HARTA DALAM ISLAM

VIEWS: 145 PAGES: 27

									MAHYUDDIN KHALID  emkay@salam.uitm.edu.my
DEFINISI HARTA
                                  M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• HARTA DAN KEHARTAAN MENURUT ISLAM
• Kamus Dewan Bahasa:
 • Harta ialah barang-barang berharga seperti rumah, tanah,
  bangunan, barang kemas dan lain-lain yang dimiliki oleh orang
  perseorangan, syarikat atau pertubuhan.
                                      2
DEFINISI HARTA
                                 M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Dalam Bahasa Arab, harta atau `al-mal’:
 • Sesuatu yang dimiliki oleh seseorang individu atau kumpulan
  manusia seperti barangan berharga, barang perniagaan, aset
  tetap, wang atau haiwan.
                                     3
DEFINISI HARTA
                                  M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Para fuqaha Islam mendefinisikan istilah harta dalam berbagai
 tafsiran.
• Menurut pendapat Ibn Abidin, fuqaha mazhab Hanafi
 mentafsirkan harta sebagai:
  • Sesuatu yang manusia berhajat kepadanya secara fitrah dan ia
   mestilah sesuatu yang boleh disimpan untuk kegunaan apabila
   diperlukan.
• Imam al-Syafie pula berpendapat harta sebagai:
  • Sesuatu yang berharga dan hendaklah diganti atau dibayar
   gantirugi sekiranya berlaku kerosakan atau kemusnahan
   terhadapnya.                              4
DEFINISI HARTA
                                 M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Dr. Abdul Karim Zaidan mendefinisikan harta sebagai
 • Sesuatu yang boleh dimiliki atau akan dimiliki pada masa
   hadapan dan ianya berfaedah kepada manusia.
• Al-Zarqa, salah seorang fuqaha Hanafi dalam mendefinisikan
 harta:
 • Mengambilkira keadaan `urf” atau adat kebiasaan masyarakat
   umum untuk menentukan sesuatu itu sebagai harta atau
   tidak. Apa sahaja yang dianggap berguna dan bernilai pada
   pandangan masyarakat adalah tergolong sebagai harta.

                                     5
DEFINISI HARTA
                               M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Dr.Wahbah al-Zuhaili berpendapat harta ialah
 • Sesuatu yang diperlukan dan mampu dimiliki oleh manusia
   samada dalam bentuk benda (`ain) atau faedah (manfaah)
   contohnya kenderaan, bangunan, pakaian, saham dan
   sebagainya.
                                   6
HARTA DI DALAM AL-QURAN
                                  M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Perkataan yang berkaitan harta `al-mal’ dan kepenggunaannya
 banyak disebut dalam al-Quran misalnya Surah al-Baqarah: 29,
 al-Baqarah: 284, al-Baqarah: 189, Surah al-Taghabun:15 ,Surah
 al-A`raf; 128 dan banyak lagi.
• Harta dalam al-Quran dikaitkan dengan segala yang terdapat di
 muka bumi.Pemilik harta yang mutlak dalam Islam adalah
 kepunyaan Allah yang Maha Kaya.
• Firman Allah dalam Surah al-Baqarah: 29 yang bermaksud:
  • “ Dialah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada
   di bumi kemudian ia menuju dengan kehidupannya ke arah
   bahan-bahan langit lalu dijadikannya tujuh langit dengan       7
   sempurna dan Ia amat mengetahui akan setiap sesuatu.”
HARTA DI DALAM AL-QURAN
                                  M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Dalam Surah al-Baqarah: 284 yang berbunyi:
  • “Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah
   kepunyaan Allah.”
• Dalam Surah al-Nisa’ :29 Allah melarang mengambil harta orang
 lain secara batil.Firman Allah berbunyi;
  • “Janganlah kamu memakan harta di kalangan kamu secara
   batil melainkan dalam urus niaga yang saling redha meredhai
   di antara kamu.”
• Surah al-Taghabun
  • “Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu
   hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jualah pahala Yang      8
   besar”
CIRI-CIRI HARTA DALAM ISLAM
                                           M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
Harta mestilah sesuatu yang boleh dikuasai dan dimanfaatkan

 • Contohnya rumah, tanah bangunan,kereta, wang, pakaian,makanan dan lain-lainHarta mestilah sesuatu yang boleh dikuasai pada masa hadapan.

 • Contohnya ikan di lautan, burung di awan,haiwan di hutan atau galian dalm perut
  bumi


Sesuatu yang tidak boleh dikuasai meskipun kita mendapat manfaat darinya
tidak dianggap harta seperti cahaya bulan,matahari atau udara.Namun
begitu dengan teknologi baru masakini, cahaya matahari boleh disimpan            9
melalui sistem solar dan oksigen boleh dikumpulkan dalam tabung oksigen.
CIRI-CIRI HARTA DALAM ISLAM
                                M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
Sesuatu yang tidak cukup dimanfaatkan walaupun kita
mampu menguasainya tidak termasuk harta.

• Contohnya sebutir beras, setitik air atau sebiji gula halus

Sesuatu yang bercanggah atau ditegah oleh hukum
syara’ untuk dimanfaatkan tidak boleh dianggap
sebagai harta seperti arak,khinzir,bangkai,darah atau
hasil perolehan dari sumber yang haram misalnya
                                10
mencuri,riba,rasuah,menipu,merompak dsbnya
KONSEP HARTA
                                 M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
1. Harta adalah milik Allah. Semua harta yang ada di muka bumi
  adalah milik mutlak Allah. Tidak ada sesuatupun yang menjadi
  milik manusia secara mutlak. Diri, anak-anak, serta harta
  adalah pinjaman Allah kepada manusia.
2. Manusia hanya pemegang amanah. Mereka tidak boleh
  menganggu hak milik orang lain. Bertanggungjawab
  sepenuhnya ke atas apa yang diperolehi dan
  dibelanjakan. Manusia mesti menggunakan harta dengan
  sebaik mungkin dan mesti mengikut peraturan yang telah
  dijelaskan oleh syarak. Manusia bertanggungjawab
  menggunakan harta ke jalan Allah
                                 11
KONSEP HARTA
                                  M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Harta yang disediakan oleh Allah adalah banyak dan cukup untuk
 manusia. Jika berlaku ketidak cukupan, itu adalah kerana sifat
 manusia sendiri sama ada mereka zalim, malas, kufur, tiada ilmu
 atau lain-lain alas an. Manusia dikehendaki menggunakan harta
 dengan sebaik mungkin dan tidak melakukan kerosakan di muka
 bumi. Peringatan daripada Allah bahawa berlakunya kerosakan
 di muka bumi akibat tangan manusia.
• Harta diberikan kepada manusia tidak sama antara satu dengan
 yang lain. Tujuannya adalah untuk menguji keimanan, supaya
 lebih kuat berusaha. Mengakui inilah realiti kehidupan, manusia
 masing-masing saling perlu memerlukan antara satu sama lain.
 Bantu membantu dan tolong menolong adalah kewajipan kita.
 Syurga ramai dihuni oleh orang miskin dan neraka pula terdiri   12
 daripada orang kaya.
CARA/KAEDAH MEMPEROLEH HARTA
                            M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
Melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi atau dengan
usaha sendiri seperti bekerja sendiri

Melalui pensyariatan seperti pesaka, nafkah, wasiat,
pembahagian harta rampasan perang, agihan zakat

Kontrak pemindahan seperti jualbeli, hutang piutang,
mas kawin atau berian

Bantuan orang lain baik individu, masyarakat atau   13
kerajaan. seperti baitul mal,
LARANGAN DALAM MENCARI DAN
MENGGUNAKAN HARTA
                                 M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Larangan menimbunkan harta tanpa dilabur atau diusahakan
• Tidak boleh memakan dan menghasilkan harta dengan jalan
 yang batil
• Larangan mengusahakan harta yang merbahayakan peribadi,
 umum atau kemuliaan masyarakat.
• Larangan terlibat dalam riba, rasuah, penipuan, penyelewengan
 dan lain-lain.
                                 14
HARTA MENURUT ISLAM
                                  M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
 Daripada definisi-definisi harta yang diberikan di atas, secara
  umumnya kita dapati terdapat lima elemen utama dalam
menentukan sesuatu benda itu sebagai harta menurut Islam iaitu:
• Sesuatu benda itu boleh disimpan, dikumpul serta mampu
 dimiliki
• Sesuatu benda itu memberi faedah atau manfaat kepada
 manusia
• Sesuatu benda itu akan dikenakan gantirugi atau gantian jika ia
 dimusnahkan
• Sesuatu yang diharuskan penggunaannya oleh syara’
• Sesuatu benda itu bernilai pada pandangan manusia         15
JENIS HARTA
                 M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
 BERDASARKAN FAEDAH

 • Al-mal al-mutaqawwam
 • Al-mal ghair al-mutaqawwam

 BERDASARKAN PERGERAKAN

 • Al-manqul
 • ‘Aqar

 BERDASARKAN PENGGUNAAN

 • Mithliy
 • Qimiy

 BERDASARKAN BANDINGAN
                 16
 • Istihlaki
 • Isti’mali
JENIS HARTA BERDASARKAN FAEDAH
PENGGUNAAN HARTA
                               M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
  AL-MUTAQAWWAM       GHAIR AL-MUTAQAWWAM

• Syarak mengharuskan    • Penggunaannya tidak harus
 penggunaannya        kecuali ketika darurat
• Harta bernilai:      • Syarat:
 • Nilai halal/haram     • Jika tidak
 • Nilai harga         menggunakannya akan
 • Nilai manfaat/mudharat    membahayakan jiwa
                 secara spontan
                • Tiada langsung harta yang
                 halal
                               17
                • Tidak boleh berlebihan
FAEDAH PEMBAHAGIAN
                                 M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Sah membuat atau tidak membuat kontrak ke atas harta
 mutaqawwam
• Tidak sah membuat kontrak ke atas harta ghair mutaqawwam
• Wajib membayar ganti rugi kerosakan harta mutaqawwam
• Tidak wajib bayar ganti rugi kerosakan harta ghair mutaqawwam
 milik orang Islam
                                 18
JENIS HARTA BERDASARKAN PERGERAKAN
HARTA
                         M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
  AL-MANQUL         AL-’AQAR

• Harta alih adalah   • Harta tak alih ialah
 harta yang boleh    harta yang tidak
 dipindahkan dari    boleh digerakkan
 satu tempat ke satu   atau dipindahkan
 tempat yang lain.    dari satu tempat ke
 Contohnya kereta    satu tempat yang
             lain. Contohnya    19
             tanah, bangunan.
FAEDAH PEMBAHAGIAN
                                        M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
• Dalam masalah wakaf, fuqaha’ sepakat boleh mewakafkan harta tak
 alih, tetapi harta alih mereka berselisih pendapat.
• Dalam masalah wasiat, penjaga wasiat tidak boleh menjual harta tak
 alih kecuali dengan sebab yang tidak dapat dielakkan, seperti untuk
 membayar hutang orang yang di bawah jagaannya. Harta alih boleh
 dijual pada bila-bila masa.
• Sesuatu barangan yang telah dibeli tetapi belum diterima lagi adalah
 sah jualannya jika barang itu dari jenis harta tak alih, tetapi jika harta
 alih, maka ia dianggap tidak sah, kecuali melalui tempahan atau
 hutang
• Seseorang yang muflis boleh dilelong hartanya untuk menebus balik
 hutang. Walaubagaimanapun lelongan tersebut mestilah didahului
 dengan harta alih, sekiranya tidak cukup barulah boleh melelong harta
 tak alih.
• Dalam masalah syufah, hanya harta tak alih sahaja yang dibenarkan      20
 hak syufah, manakala harta alih tidak boleh disyufah.
JENIS HARTA BERDASARKAN KAEDAH
PENGGUNAAN HARTA
                                               & mmN O M I I S L A M
         MITHLY                     QIMIY

• Harta misli ialah harta yang mempunyai   • Harta yang tidak mempunyai bandingan
 persamaan (homojenis) dengan harta      atau keserupaan di pasar seperti
 lain sama ada dari segi bentuk dan nilai.   permaidani
 Ia terbahagi kepada empat bahagian:
                                                E KO
                       • Harta yang ada keserupaan tetapi tidak
 • Barang yang disukat seperti gandum     sama nilai di pasar spt buah limau
   dan padi                 • Harta Qimmi ialah harta yang berlainan
 • Barang yang ditimbang seperti kapas     jenis atau jika ada persamaan ia berbeza
                                               PAM 101 AT
   dan besi                  dari segi nilai dan harga yang ketara tidak
                                                MUAMAL
 • Barang yang dibilang yang mempunyai     boleh diterima oleh semua pihak. Harta
   bentuk yang hampir sama seperti telor,   ini dikenali dengan harta senilai.
   kelapa
 • Barang yang diukur mengikut ukuran
   meter, ela, depa dll.
• Jika terdapat perbezaan antara
 keduanya, perbezaan itu boleh diterima                            21
 oleh semua pihak.
FAEDAH PEMBAHAGIAN
                                 & mmN O M I I S L A M
• Harta mithliy boleh menjadi dhimmah (tanggungan hutang)
• Harta mithliy boleh berlaku muqasah (diskaun)
• Harta mithliy yang dirosakkan secara sengaja mesti diganti
 dengan kadar yang sama, manakala harta qimiy hendaklah
                                  E KO
 diganti dengan nilainya
• Jika seseorang ahli syarikat menuntut harta dibahagi sesama
                                 PAM 101 AT
 mereka, pembahagian tersebut boleh dibuat ke atas harta misli
                                  MUAMAL
 sahaja. Untuk harta qimmi tidak boleh dibuat kecuali ada
 persetujuan ahli syarikat.

                                  22
JENIS HARTA BERDASARKAN KAEDAH
PENGGUNAAN HARTA
                     & mmN O M I I S L A M
   ISTIHLAKI      ISTI’MALI

• Harta yang boleh  • Harta yg boleh
                      E KO
 digunakan      digunakan
 dengan        sedangkan zatnya
                     PAM 101 AT
                      MUAMAL
 merosakkan      kekal seperti
 zatnya seperti    pakaian dan buku
 makanan dan
 minuman                 23
FAEDAH PEMBAHAGIAN
                                  & mmN O M I I S L A M
• Harta istihlaki tidak boleh menggunakan kontrak seperti hutang
 dan pinjam
• Harta isti’mali boleh menggunakan kontrak sewa dan pinjam
• Kedua-duanya boleh menggunakan kontrak jualbeli dan
                                   E KO
 simpanan
                                  PAM 101 AT
                                  MUAMAL
                                  24
TANGGUNGJAWAB TERHADAP HARTA
                                    M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
                      Nafkah
             Seorang bapa bertanggungjawab untuk
             memberikan nafkah kepada keluarga. Isteri,
               anak-anak dan ibubapa mereka.                      Zakat
  Perbelanjaan Wajib  Kewajipan setiap muslim untuk membayar
             zakat sama ada zakat harta benda atau zakat
                      fitrah.                     Infaq wajib
             Derma yang disyaratkan oleh kerajaan untuk
             membayarnya. Di Malaysia contohnya ialah   25
                membayar cukai pendapatan.
TANGGUNGJAWAB TERHADAP HARTA
                                M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M
Perbelanjaan Sunat
• Wasiat – Ialah harta yang telah dipesan oleh si mati kepada
 seseorang sebelum meninggal dan ia berkuatkuasa selepas ia
 meninggal dunia. Jumlah harta yang boleh diwasiatkan hanya
 1/3 daripada keseluruhan hartanya.
• Wakaf – sumbangan seseorang dari harta yang kekal zatnya
 seperti tanah, bangunan.
• Sedeqah – sumbangan ikhlas seseorang untuk diguna,
 dimakan.
• Hibah – Pemberian semasa hidup
• Sumbangan – cenderhati, hadiah, tandamata dan         26
 seumpamanya.
  TAMAT
         TERIMA KASIH
M U A M A L AT & E KO N O M I I S L A M

								
To top