Presentasjon TI Financial Optimization and Risk Management by liaoqinmei

VIEWS: 10 PAGES: 27

									Portfolio models for fixed
income securities
Agenda
 Portfolio dedication
 Modell for porteføljeimmunisering
 Modeller for faktorimmunisering
     Statsobligasjoner
     Selskapsobligasjoner

  Oppsummering


Professor Alexei A. Gaivoronski  Financial Optimization and Risk Management
Risk management for fixed income securities
  Risk associated with changes in interest rates
Professor Alexei A. Gaivoronski  Financial Optimization and Risk Management
Risk management for fixed income securities, cont.
   Price of a bond which makes predetermined risk free payments
 Professor Alexei A. Gaivoronski  Financial Optimization and Risk Management
Risk management for fixed income securities, cont.
   Yield to maturity
 Professor Alexei A. Gaivoronski  Financial Optimization and Risk Management
Risk management for fixed income securities, cont.
   Risk measure: sensitivity of price with respect to term stucture
 Professor Alexei A. Gaivoronski  Financial Optimization and Risk Management
Risk management for fixed income securities, cont.
   Approximation of price/yield curve
 Professor Alexei A. Gaivoronski  Financial Optimization and Risk Management
Risk management for fixed income securities, cont.
   Different concepts of duration
 Professor Alexei A. Gaivoronski  Financial Optimization and Risk Management
Risk management for fixed income securities, cont.
   Different concepts of duration, cont.
 Professor Alexei A. Gaivoronski  Financial Optimization and Risk Management
Risk management for fixed income securities, cont.
   Convexity: quadratic approximation
 Professor Alexei A. Gaivoronski  Financial Optimization and Risk Management
Risk management for fixed income securities, cont.
   Factor analysis of the term structure
      Small parallel shifts are not what happen in real markets
 Professor Alexei A. Gaivoronski    Financial Optimization and Risk Management
Risk management for fixed income securities, cont.
   Factor models, cont.
   Estimate factors
   Keep only a few first ones
 Professor Alexei A. Gaivoronski  Financial Optimization and Risk Management
Faktorimmunisering
Tar eksplisitt høyde for endringer i rentekurvens form.


Lineærfaktormodell:
Har en T*T korrelasjonsmatrise over rentenes
terminsstruktur.
                       T
Prinsipalkomponenter: f j    jt rt , j=1,2,...k
                      t 1

der  jt (factor loading) måler følsomheten til rentesatsen rt
for endringer i den j-te faktoren.

Professor Alexei A. Gaivoronski  Financial Optimization and Risk Management
Faktorimmunisering (2)
Endringer i terminstrukturen som en lineær-
kombinasjon av de k uavhengige faktorene:
        k
rt     
       j1
             jt  f j +  t       (3)


Endring i obligasjonspris med endring i terminstrukturen:
          T
Pi    Fti te  rt t rt
          t 1Setter inn (3):
          T            k
Pi    (Fti te           rt t
                           jt  f j )
          t 1           j1


Professor Alexei A. Gaivoronski          Financial Optimization and Risk Management
Faktorimmunisering (3)
For små endringer i terminsstrukturen er
da følsomheten i obligasjonsprisen:
 Pi       T
       Fti t jt e  rt t
 f j      t 1
Faktormodifisert varighet for obligasjon i m.h.t.
faktor j er definert som relativ prissensitivitet:
        Pi        1   T
d ij  
        f j
            / Pi 
                 Pi
                     Fti t jt e  rt t
                    t 1
                                 (4)

Professor Alexei A. Gaivoronski        Financial Optimization and Risk Management
Statsobligasjoner
 Krever at
  n

Px
 i 1
       i   i   PL

 holder når faktorene endrer verdi.

 Deriverer m.h.p. faktorene:
          n
     ( Pi x i )
  k                    k  PL
                 df j 
         i=1
                              df j      (5)
 j=1         f j        j=1   f j
Professor Alexei A. Gaivoronski  Financial Optimization and Risk Management
Statsobligasjoner (2)
Faktorendringene df j er pr. def. uavhengige.
 Likning(5) vil gjelde for hver enkelt faktor.
Får da:
    n
( Pi x i )
              PL
           
    i=1

     f j       f j


Bruker likning (4) og får førsteordens
betingelser for faktorimmunisering:
 n

d
 i 1
       P x i  d Lj PL , for all j=1,2,...,k
      ij i


der d Lj er den faktormodifiserte varigheten av forpliktelsen.
Professor Alexei A. Gaivoronski   Financial Optimization and Risk Management
Statsobligasjoner (3)

Faktorimmuniseringsmodell:
Max F(x)
         n
s.t.      Px
         i 1
              i   i   PL ,
         n

       di 1
              ij  Pi x i  d LjPL , for all j=1,2,...,k

                    x  0.


Professor Alexei A. Gaivoronski      Financial Optimization and Risk Management
Selskapsobligasjoner
Avkastningene fra obligasjoner i ulike kreditt-
klasser er korrelerte.


Ser først bort fra dette:
La C være antall kredittklasser og c angi den c-te
kredittvurderingen. Indeksert likning for obligasjonspris:
      T
P  F e
 i
 c        c  rtc t
         ti
     t 1
Professor Alexei A. Gaivoronski  Financial Optimization and Risk Management
Selskapsobligasjoner (2)

Lineærfaktormodell for endringer i avkastning for en
obligasjon med kredittvurdering c:
        k
y   cjt df jc   t
   c
   t
       j1

der vi antar at k uavhengige faktorer forklarer avkastnings-
endringene for hver klasse og cjt er den korresponderende
følsomheten til renta rt for endringer i den j-te faktoren.
 t er feilestimatet.

Professor Alexei A. Gaivoronski  Financial Optimization and Risk Management
Selskapsobligasjoner (3)
Obligasjonsprisenes følsomhet for endringer
i faktorene:
 Pic        T
        F t e   c
              ti
                   c
                   jt
                      rtc t

 f   c
    j     t 1
Faktormodifisert varighet m.h.t. den j-te
faktoren er relativ prissensitivitet:
        Pic              1      T
d 
  c
  ij
        f  c
             /P  i
                 c

                       P   c
                              F t
                              t 1
                                  c
                                 ti
                                    c
                                    jt  e   rtc t

           j               i
Professor Alexei A. Gaivoronski             Financial Optimization and Risk Management
Selskapsobligasjoner (4)


For en obligasjonsportefølje med en beholdning x ic
av obligasjon i med kredittvurdering c, blir den nød-
vendige betingelsen for immunisering:

                 C   n

                  Pic xic  PL
                 c 1 i 1
Professor Alexei A. Gaivoronski    Financial Optimization and Risk Management
Selskapsobligasjoner (5)

Deriverer m.h.p. faktorene og krever at følsomheten
m.h.t. hver faktor f jc er lik.
 Førsteordens betingelse:
 n

 dijPic x ic  d cjL PL
  c

 i 1
   c
der d ij er faktormodifisert varighet for obligasjon i
tilhørende kredittklasse c m.h.t. faktor j .


Professor Alexei A. Gaivoronski  Financial Optimization and Risk Management
Selskapsobligasjoner (6)
Faktorimmuniseringsmodell for selskapsobligasjoner
(antar at c=1 for forpliktelsene):

Max F(x)
       C   n
s.t.     Pic x ic  PL ,
      c 1 i 1

       n         d1jL PL , for all j=1,2,...,k, c=1
                                 
        d ijPic x ic  
         c
                                 
      i 1        0, for all j=1,2,...k, c=2,...,C 
                                 
              x0Professor Alexei A. Gaivoronski  Financial Optimization and Risk Management
Selskapsobligasjoner (7)

Tar høyde for at avkastningene til selskaps-
obligasjoner i ulike kredittklasser er korrelerte.


Faktoranalyse på hele korrelasjonsmatrisa over
avkastningene til obligasjoner i ulike kredittklasser.
 k faktorer har innvirkning på alle obligasjonenes
avkastning.


Professor Alexei A. Gaivoronski  Financial Optimization and Risk Management
Selskapsobligasjoner (8)
   c
Lar d ij angi faktormodifisert varighet for obligasjon i
tilhørende kredittklasse c m.h.t. faktor j og d Lj angi
faktormodifisert varighet for forpliktelsene.


Faktorimmuniseringsmodell for selskapsobligasjoner
med korrelerte kredittklasser:
Max F(x)
       C   n
s.t.     Pic x ic  PL ,
       c 1 i 1
       n

       d ij Pic x ic  d Lj PL, for alle j=1,2,...,k, c=1,2,...C
        c

      i 1

Professor Alexei A. Gaivoronski
                 x  0.  Financial Optimization and Risk Management
Oppsummering/konklusjon
 ”Matching” av kontantstrømmer
 Modell for porteføljeimmunisering
 Modeller for faktorimmunisering for stats-
 og selskapsobligasjoner
 Nyttige for problemer med (tilnærmet)
 kjente kontantstrømmer


Professor Alexei A. Gaivoronski  Financial Optimization and Risk Management

								
To top