PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT INSTITUCIONET E PËRKOHSHME TË VETËQEVERISJES PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVLJANJA MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE MINISTRIA E EKONOMISË DHE FINANCAVE MINI by AprilY

VIEWS: 34 PAGES: 1

									              PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF-GOVERNMENT
             INSTITUCIONET E PËRKOHSHME TË VETËQEVERISJES
               PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVLJANJA

                 MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
                MINISTRIA E EKONOMISË DHE FINANCAVE
                MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I FINANSIJE

  UNMIK            TAX ADMINISTRATION OF KOSOVO
                ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS
                PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA
             Njoftim për mbajtjen e seminareve


  Departamenti për Ndihmë dhe Edukim të Tatimpaguesve me qëllim të informimit të tatimpaguesve
lidhur me ndryshimet në tatime, ndryshime që priten te aplikohen nga 1 Janari i vitit 2005 , ka paraparë
mbajtjen e seminareve në të gjitha regjionet e Kosoves.Tema e seminareve do te jetë, Tatimi mbi të
Ardhurat Personale dhe Tatimi mbi të Ardhurat e Korporatave.

 Ftohen të marrin pjesë në këto seminare përfaqësuesit e tatimpaguesve (organizata biznesi, njësi të
përhershme ,OJQ) dhe të gjithë ata të cilët janë të interesuar të marrin informacione më të hollësishme
lidhur me këto ndryshime.
Ju faleminderit për bashkëpunim .
Vendi dhe data e mbajtjes së seminareve është e detajuar në tabelën vijuese.


    Nr     Regjioni     Data      Koha e fillimit      Vendi

    01    Edukimi    14.12.2004       11.00
    02    Mitrovicë   15.12.2004       11.00      Salla e sigurimit social
    03    Prishtinë   16.12.2004       11.00      Hotel”Grand”sall.madhe.
    04    Prizren    17.12.2004       11.00      Hotel”Prizren”
    05    Me gazetar   20.12.2004       11.00
    06    Gjakovë    21.12.2004       11.00      Kuvendi Komunal
    07    Pejë      22.12.2004       11.00      Salla e KEK-ut
    08    Gjilan     23.12.2004       10.00      Teatri Kombëtar
    09    Ferizaj    27.12.2004       11.00      Hotel”Lubeteni”

Për informata më të hollësishme lidhur me organizimin e seminareve mund të na kontaktoni në këta numra
telefoni:Prishtinë (038)211-069          Prizren (089)44-901
    Mitrovicë (028)30-059           Gjilan 0280-26-967
    Gjakovë (0390)30-021            Ferizaj (0290)20-387
    Pejë    (029)32-124

								
To top