Docstoc

REFERAT - Download Now DOC

Document Sample
REFERAT - Download Now DOC Powered By Docstoc
					REFERAT
Fra møte i Oslo KFU


Sted: UDE, Oslo kommune, Strømsveien 102              Dato: 18.04.2007

Referatet distribueres til representanter/vararepresentanter i Oslo KFU, FAU-ledere i
Oslo samt til Utdanningsetaten (UDE) ved John Johansen. Se også: www.oslokfu.no.

Til stede UDE: John Johansen
Til stede fra områdene: John Sørland (A, leder), Ida Skaar (A), Gry Kristin Sjue (B),
Kari Gjersum (C), Mona Bendixen (C, sekretær), Knut Witberg (E) og Anne-Marit Borthen (F).
Inviterte: Gunn Elin Åsgren og Grethe Foss Aamodt.Sak 110/07   Godkjenning av referat for mars og innkalling
        Møtereferat fra mars 2007 samt innkalling til dagens møte ble godkjent uten merknader.

Sak 111/07   Nytt fra UDE ved områdedirektør John Johansen
       Årsmelding 2006 for Oslo Kommune Utdanningsetaten ble delt ut. *1
       Frist for påmelding til Sommerskolen går ut i dag. Rekordstor påmelding, over 6000
        elever ønsker å benytte tilbudet. UDE skal se om de kan iverksette tiltak som kan dekke
        opp deler av ventelistene. Ansettelse av baseledere pågår.
        Alle ungdomsskoler i Oslo har nå minst tilbud om to fremmedspråk, de fleste har tre.
        Flere skoler i Oslo ønsker å delta i barnetoget 17. mai enn i fjor.

Sak 112/07   Fokus på Mental helse i grunnskolen
        Gunn Elin Åsgren fra Psykisk helse i Osloskolene
        Å ha et fokus på psykisk helse i skolen er viktig da skolen er barnas viktigste arena
        utenom familien. Skolen kan også fremme psykiske problemer. Kvalifisert personale
        kan bidra til at elevene får bedre tilpasset opplæring.
        Storbyer har høyere andel av psykiske vansker enn ellers i landet. Ifølge tall fra Sintef
        beregnes 12-15% av elevene enkelte steder i Oslo å ha psykiske vansker. Inntil 80% av
        alle henvendelser til PPT har psykiske vansker.
        Anbefalt lesestoff for interesserte:
        St.prp. nr. 63, 1997-98 og St.prp. nr. 1 2003-04; Opptrappingsplan for psykisk helse.
        (Se Sintef.no; Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse.)
        Sosial- og helsedirektoratet; Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene.
        Skolene oppgave å forebygge og fremme helseforebyggende tiltak. De skal se og melde
        bekymringer til rette instanser. De skal legge til rette for et godt og inkluderende
        læringsmiljø. *2
        Ikke bare den psykisk syke som trenger oppfølging. Elever med problemer lager
        problemer for andre elever på skolen. Elever kan få senskader etter mobbing. Barn av
        psykisk psyke foreldre lider. Innagerende elever, elever med traumer og depresjoner blir
        ikke alltid lagt merke til.
                            2
         Psykisk helse i Osloskolen, er et pilotprosjekt der tre skoler i søndre Nordstrand er valgt
         ut. Selv om forholdene i Oslo øst/vest ofte er forskjellige, er måten å takle utfordringer
         på ofte av samme karakter.
         Erfaringsutveksling over temaet – Hva kan foreldre som ressurspersoner gjøre for å
         skape et bedre læringsmiljø? Samarbeide og åpne for samarbeid med skolen. Være
         synlig og inkluderende. Engasjert i lokalmiljøet. Foreldre ønsker deltagelse i gjennom-
         føringen av foreldremøtene. Én skole hadde gode erfaringer med retningslinjer for
         gjennomføring av foreldremøter og utv. nå standard for utviklingssamtaler. Foreldre kan
         inviteres til å være med på utformingen av skolens visjon.
         Gunn vil gjerne ha gode idéer over mail, se *3.

         Grethe Foss Aamodt, helsesøster ved Nordsæther ungdomsskole
         Kjennetegn de siste årene er at mange ungdommer tilbringer lite tid sammen med
         foreldrene. Foreldrene er opptatt av jobb og selvutvikling. Familien er aktive på mange
         plan og trenger å lære å finne roen. Økende antall skilsmisser gjør utslag. Mange
         ungdommer er ensomme. Dette gir utslag i eks. mage- og hodepine, spiseforstyrrelser,
         ønske om kontroll og hyppigere tilfeller av selvskading.
         Økende problemer blant jenter kan være intriger, konflikter, dårlig språkbruk, slåssing,
         gjenger og mobilmobbing.
         Slik jobber helsesøsteren: Gjennomfører enkeltsamtaler med elever. Lærerene melder
         noen ganger fra, andre ganger tar eleven selv kontakt. Foreldre kan ta kontakt. Grethe
         besøker åttende klasse hvert år for å være synlig, men overlater undervisningen i
         helsefag til lærerene. Dialog viktigst.
         Utdanningsmessig er en helsesøster sykepleier med tilleggsutdannelse.
         Utviklingspsykologi. Generelt lite kjennskap til psykiske lidelser. Må kunne skille
         vanlige problemstillinger fra psykiske utslag. Lære å se konsekvenser av problemer og
         merke seg endringer i oppførsel.
         Eksempel fra Mortensrud skole: Skolen gjennomfører velkomstsamtale med nye
         foreldre før de møter eleven. Foreldre slipper til først og får fortelle det de vil ha fokus
         på. Gir gode resultater i form av høyt antall tilstede på foreldresamtalene.

Sak 113/07    Innkomne saker til Oslo KFU
         Punktet overføres til neste møte.

Sak 104/07    Eventuelt/oppfølging
         Punktet overføres til neste møte.

Avsluttet: kl. 20.30
Neste møte: 09.05.2007

Refererent:    Mona Bendixen
         post@oslokfu.no
         Tlf. 40201026

Henv.:      *1 www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no, se Kvalitetsportalen Oslo
         *2 Opplæringslova §9a, Psykososialt miljø
                 3
*3 gunn-elin.asgren@ude.oslo.kommune.no, tlf. 95751222 eller
  astrid.gudim@ude.oslo.kommune.no, tlf. 97676567.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:10/6/2011
language:Norwegian
pages:3