Referat_Transfusjon_192439a by liwenting

VIEWS: 9 PAGES: 4

									          Transfusjonstjenestens kvalitetsråd


Referat fra møte 13. mai 2009 kl 0900-1430

Til stede:
       Medlemmer: Unni Bergerud, Ingunn Widerøe Reite, Tor Hervig, Øystein
       Flesland, Mirjana Grujic Arsenovic, Magne Børset, Inger Sofie Samdal
       Vik, Ole Kristian Roald
       Observatører: Aud Frøysa Åsprang (Helsetilsynet), Brita Hærmunstad
       (Helsetilsynet), Bjørn Bremnes (Statens legemiddelverk (SLV)), Eirik
       Harborg (SLV), Sissel Dyrnes (SID) (Helsedirektoratet)

Sted:    Møterom 1604 i Helsedirektoratet
Referent:  SID


1) Godkjenning av agenda
  Flesland og Hervig meldte inn noen saker til eventuelt. Agenda godkjent.

2) Godkjenning av referat fra møtet 26.november 2008
  Referatet godkjent.
  Flere av medlemmene ba om at referatene utformes på en måte som gjør at
  tidligere, ikke avsluttede saker kan følges. De ba også om lengre frist for
  kommentarer.
  Bergerud etterlyste nytt i sak om H-nummer som ble lagt fram under eventuelt i
  møte 26.11.2008.
  Arsenovic foreslo at referat kan godkjennes elektronisk, og at de publiseres på
  web umiddelbart etter godkjenning
  Vedtak: referat fra møtene sendes ut til deltakerne med én måneds frist for
  kommentarer. Oppfølgingssaker skal fremgå av referatene. Etter en måned
  publiseres referatene på web såfremt det ikke har kommet innspill som gjør at
  nytt utkast må sirkuleres.

3) Utredning og anbefalinger om testing av smittestoffer i blod fra norske blodgivere
  v/Magne Børset
  Børset redegjorde for høringsuttalelser til utredningen om smittetesting, etterfulgt
  av diskusjon. Komiteen som utarbeidet rapporten ble tidligere bedt om å foreta
  en vurdering av restrisiko ved det foreslåtte testregimet, men dette er ikke gjort
  av mangel på kapasitet og kompetanse. Komiteen anbefaler at dette gjøres,
  samt at det gjennomføres en kost/nytte vurdering ved ulike testopplegg.
  Vedtak: Transfusjonstjenestens kvalitetsråd støtter rapportens anbefalinger, med
  endring om at testing for HTLV I/II innføres for personer som har oppholdt seg i
  endemisk område. Det tas også inn i rapporten en anbefaling om å få
  gjennomført en kost/nyttevurdering av ulike testregimer. Komiteens frist for
  oversendelse av endelig rapport til Helsedirektoratet er satt til 8. juni 2009.

  Som forlengelse av diskusjonen foreslo Flesland at når det skal gjøres kost nytte
  undersøkelse av ulike testregimer for NAT bør denne utvides til å også se på
  alternativene som bl.a. er patogen inaktivering av blodkomponenter og seleksjon
  av blodgivere basert på risikovurdering. Han foreslo at dette gjøres med en
  standardisert måte, for eksempel ved bruk av Health Technology Assessment.

4) Helsetilsynets blodbanktilsyn i 2008
   i) Frøysa Åsprang presenterte hovedtrekkene fra Helsetilsynets rapport om
    blodbanktilsyn gjennomført i 2008.
  ii) Som oppfølging av tilsynene uttaler kvalitetsrådet at tilsynet har vært nyttig,
    og at blodbankene må ta det saklige innhold i tilsynsrapportene inn over seg
    og se framover. Kvalitetsrådet mener at nøkkelen til forbedring ligger i
    presiseringer i veilederen, og anbefaler at denne revideres i henhold til
    Helsetilsynets anbefalinger.

5) Revisjon av veileder, status og planer v/ Øystein Flesland
  Flesland redegjorde for veiledergruppens arbeid og status for revisjonen.
   Hele kapitlet om legemidler og blodgivning vurderes av en komité. Foreløpige
   tilbakemeldinger er at Norge er veldig liberale med hensyn til medikamenter
   og blodgivning. Dersom det kommer forslag til store endringer må disse trolig
   ut på høring.
   I revisjonen må inntas de endringer som eventuelt følger av utredningen om
   smittetesting.
   I kvalitetsrådets møte 25. november d.å. vil det bli foreslått å nedsette en
   komité for å gjennomgå kapitlet om blodstypeserologi.
   Veiledergruppen ber om at det i kvalitetsrådets neste møte gis innspill til
   hvordan ID-sikring av polikliniske pasienter skal foregå.
   Svangerskapskontroll må opp på høyere nivå. Helsedirektoratet bes om å
   undersøke om det er planer for revisjon.
   Helsedirektoratet skal få gjennomført en ekstern kvalitetssikring av
   Spørreskjemaet for blodgivere.
   Det vurderes eget kapittel/avsnitt om statistisk prosesskontroll og om
   validering.
  Veiledergruppen vil ha mye av sin revisjon klar til rådets neste møte i november
  d.å. Helsedirektoratet har behov for mer tid for en utvidelse av veilederen.

6) Informasjon til og samtykke fra blodgivere til utførsel av plasma v/Tor Hervig
  I forbindelse med at RHFene har inngått ny avtale om salg av plasma for
  fremstilling av plasmabaserte legemidler, stiller biobankloven krav til informert
  samtykke fra blodgivere. RHFenes kontaktutvalg for den nye avtalen har bedt om
  Helsedirektoratets vurdering av utkast til informasjonsskriv og samtykkeerklæring.
  Helsedirektoratet ba om kvalitetsrådets vurderinger/tilslutning til de avgitte
  kommentarer.
  Vedtak:
   Kvalitetsrådet slutter seg til direktoratets kommentarer og forslag til
    samtykkeerklæring på spørreskjema for blodgivere.
   Helsedirektoratet informerer Kontaktutvalget om at informasjonsskriv bør utgå
    fra dem.
   Helsedirektoratet tilføyer spørsmål om samtykke på spørreskjemaet for
    blodgivere, oversender revidert skjema til trykkeriet hvor blodbankene bestiller
    sine skjemaer samt informerer blodbankene om når og hvor de reviderte
    skjemaene kan bestilles. Etter oppfordring fra SLV vil Helsedirektoratet også
    påføre skjemaet et revisjonsnummer/-dato.
7) Autologt serum – øyedråper. SLV v/Eirik Harborg
  Harborg redegjorde for at SLV er blitt kjent med at enkelte blodbanker fremstiller
  autologe serum øyedråper uten nødvendige tillatelser. SLV klassifiserer
  øyedråpene som legemiddel. Følgelig er det krav til tilvirkertillatelse og
  markedsføringstillatelse for øyedråpene. Fra kvalitetsrådets medlemmer ble det
  opplyst om at også andre plasmabaserte legemidler blir fremstilt av blodbankene;
  et eksempel er ”fibrin glue”.
  Vedtak: Transfusjonstjenestens kvalitetsråd er gjort kjent med at det i blodbanker
  foregår legemiddelproduksjon uten tilvirkertillatelse. Det minnes om at søknad om
  fremstilling av nye blodkomponenter skal rettes til Helsedirektoratet, og at søknad
  om tilvirkertillatelse for legemiddelproduksjon skal rettes til SLV. Kvalitetsrådet
  stiller seg bak en oppfordring til å se på en nasjonal strategi for å sikre
  tilgjengelighet av autologe øyedråper.

8) Tiltak ved risiko for epidemi av sykdom som kan smitte gjennom blodtransfusjon
  v/Tor Hervig
  Blodbanken ved Haukeland har kontaktet Helsedirektoratet med spørsmål om det
  i forbindelse med pandemiplanlegging er aktuelt å forlenge erytrocyttenes
  lagringstid fra i dag 35 dager til i krise 42 dager. Saken er forelagt direktoratets
  team for kriseplanlegging som ber Transfusjonstjenestens kvalitetsråd uttale seg i
  saken. Tor Hervig presenterte for rådet hvordan Haukeland har planlagt for
  pandemi.
   Vedtak: Kvalitetsrådet ønsker å bistå Helsedirektoratet med råd i saken. Det er
   spørsmål om eventuelle tiltak i blodbanker kan inngå i veileder for
   Spesialisthelsetjenesten. Tor Hervig og Øystein Flesland er villige til å bidra, og
   ber om tilbakemelding på hva som er ønsket/ hvordan de skal arbeide. SID
   følger opp.

  Orienteringssak:
  9) Blodgivere over 70 år v/ Tor Hervig
  Det vises til sak 4 under kvalitetsrådets møte 26.11.2009. Blodbanken Haukeland
  har invitert andre blodbanker til å delta i studie på blodgivere over 65 år. Ingen
  har meldt sin interesse for prosjektet, og Haukeland går i gang med en liten studie
  som et kvalitetssikringsprosjekt.

  10) Eventuelt
   Transfusjonshåndboken. Det bes om tilbakemeldinger på neste møte i
    kvalitetsrådet.
   I forbindelse med ny avtale om salg av plasma for fremstilling av legemidler,
    krever Baxter at blodbankene signerer på at de tilfredsstiller kravene i den
    europeiske farmakopé. Flesland ønsker at SLV bistår blodbankene med å
    peke på hva som er relevant.
   Konklusjon: SLV sender relevante dokumenter av farmakopéen til Flesland
   som videresender til andre blodbanker.
   E-læringsprogrammer utarbeides av flere sykehus, som eksempel nevnes at
    Ahus har utarbeidet E-læringsprogram i transfusjon for sykepleiere. Det er
    kjent at også andre sykehus utarbeider E-læringsprogrammer, og det pekes
    på det uheldige ved at arbeidet med ulike E-læringsprogrammer ikke
    samordnes.
  Vedtak: Transfusjonstjenestens kvalitetsråd oppfordrer RHFene og HFene til å
  sørge for at blodbankene samordner og kvalitetssikrer E-læringsprogrammer
  innen transfusjonsmedisin.


Neste møte i Transfusjonstjenestens kvalitetsråd: 25. november 2009

Hovedtema blir utkast til 7. utgave av Veileder for transfusjonstjenesten

I tillegg skal følgende oppfølgingssaker settes på agendaen:
 Tildeling av H-nummer
 FHIs rolle i sammenheng med smittetesting av blodgivere
 Samlede data for testing på Parvovirus B19 utført av Octapharma fra mid
   2008 til 30. juni 2009.

								
To top