Docstoc

KAVOremissvar HOV KÅVO Flik

Document Sample
KAVOremissvar HOV KÅVO Flik Powered By Docstoc
					KÅVO/Flik 1                                 Anvisningar
     Beskrivning av flikarna i denna Excelfil
     Anvisningar (Flik 1)


     Denna flik ( "Anvisningar") innehåller korta beskrivningar av innehållet i samtliga flikar: Atgärdsförteckningar, Speciella frågor,
     Generella frågor , Tilläggsinformation, Läkemedelsbehandling, Avsnitt, Område, Databas KÅVO.

     Därefter finns i denna flik en variabelbeskrivning av databasen för KÅVO (Klassifikation av åtgärder inom vård och omsorg), samt sist
     i fliken praktiska råd för hur man hanterar KÅVO-databasen!
     Åtgärdsförteckning (Flik 2)

     I fliken "Åtgärdsförteckning" finns den förteckning som är aktuell för det vårdområde som Excelfilen avser, exempelvis rörand e
     arbetsterapi, lungsjukdomar, barnkirurgi osv.


     Speciella frågor (Flik 3)


     I fliken "Speciella frågor" finns frågor rörande åtgärderna i åtgärdsförteckningen. Dessa frågor riktas specifikt till varje
     verksamhetsområde. I databasen för KÅVO (se fliken "Databas KÅVO") är samtliga speciella frågor markerade med ett "F" i kolumen
     "Frågor".
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                     1(421)                             10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 1                                 Anvisningar
     Generella frågor (Flik 4)

     Två generella frågor ställs till samtliga verksamhetsområden, nämligen rörande åtgärder som avser tilläggsinformation samt åtgärder
     som avser läkemedelsbehandling.

     I förteckningarna för respektive verksamhetsområde tas enbart för området relevanta åtgärder med, och det kan därför underlät ta att ha
     samtliga åtgärder samlade för att kunna bedöma strukturen. I de två följande flikarna finns samtliga åtgärder för tilläggsinf ormation och
     läkemedelsbehandling listade.


     Tilläggsinformation (Flik 5)

     I fliken "Tilläggsinformation" finns samtliga åtgärder som avser tilläggsinformation.     Läkemedelsbehandling (Flik 6)

     I fliken "Läkemedelsbehandling" finns samtliga åtgärder som avser läkemedelsbehandling.
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                      2(421)                               10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 1                                  Anvisningar
     Avsnitt (Flik 7)


     I den föreslagna kodstrukturen kommer första bokstaven i koden, benämnd avsnitt, att utgöras av en bokstav som utgör en grov
     indelning i åtgärdstyp. Exempelvis undersökningar, bildhantering, psykologisk behandling etc.


     Område (Flik 8)


     Den andra bokstaven i den föreslagna kodstrukturen utgörs av en bokstav som huvudsakligen anger en anatomisk indelning
     motsvarande anatomiska indelningen i Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ) , men även ger möjlighet att utnyttja bokstä verna S-
     W för särskilda behov.


     Databas KÅVO (Flik 9)

     Här finns en databas innehållande hela databasen för Klassifikation av åtgärder inom vård och omsorg (KÅVO). En kolumn (varia bel) är
     specifik för varje verksamhetsområde, nämligen kolumen "URVAL". För exempelvis verksamhetsområdet hudsjukdomar kan kolumnen
     "URVAL" användas för att filtrera ut de åtgärder som ingår i förteckningen för hudsjukdomar osv. En förteckning över variable rna
     (kolumnerna) i KÅVO-databasen finns längre ner i anvisningarna.
     OBS. I vissa fall kan det hända att all information inte blir synlig i vissa celler i databasen. Detta gäller när man har län gre
     texter i kolumnerna åtgärd och beskrivning. Det beror på egenheter i excel.


     Temporära åtgärdskoder som föreslås utgå (Flik 10)

     Trettiosju temporära åtgärdskoder (V-koder) föreslås utgå, varav ett flertal ersätts av en -flera andra åtgärder. I flik 10 listas och
     kommenteras dessa temporära åtgärdskoder. Observera att det även finns ett antal termporära åtgärdskoder som finns kvar i
     databasen, men som ifrågasätts och diskuteras i de olika förteckningarnas frågeflikar.

     Ändringar och tillägg till kirurgiska åtgärder 1/1 2004 (Flik 11)

     I denna flik finns de ändringar och tillägg till Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ97) som gäller fr.o.m. 2004-01-01.
     Databasen omfattar således även dessa 17 nya koder. En kod i KKÅ97 utgår 2003-12-31, nämligen GDA12, och ingår således inte i
     databasen.
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                       3(421)                            10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 1                                Anvisningar
     Förteckning över variablerna (kolumnerna) i KÅVO-databasen

     Åtgärd      Åtgärdstext (det som också brukar kallas "kodtext"). Totala antalet åtgärder/åtgärdstexter är 7715 st.

     Beskrivning   En kort beskrivande text till åtgärden. Totalt har 1018 st åtgärder beskrivningstexter.

     Urval      Urval för en specialitet (B=baskoder, dvs ingår i vårdområdets förteckning;
              U=Utvidgning, dvs de kirurgiska åtgärdskoder som utöver baskoderna kan vara aktuella att ingå i
              förteckningen för vårdområdet (baserat på anatomisk lokalisation!).

     Fråga      Bokstaven F anger att det finns en fråga avseende denna åtgärd riktad till
              minst ett vårdområde. Övriga celler i kolumnen är tomma. Totalt finns 307 åtgärder som har en fråga.

     Förteck     Bokstaven B anger att åtgärden finns med i minst något verksamhetsområdes förteckning,
             totalt utgör dessa 2791 st åtgärder. Övriga celler i kolumnen är tomma. Två koder (QXB05 och QXB10)
             gäller fr.o.m. 2004-01-01, medan en kod (GDA12) utgår 2003-12-31.

     Kod       F.n. finns endast koder från Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ) med. Totalt finns 5777 koder,
              varav 17 koder är nya och införs 2004-01-01, medan en kod (GDA12) utgår 2003-12-31.
              Övriga koder tillförs först efter remissomgången när kodstrukturen fastställs. Dessa koder
              kommer att bestå av bokstäverna för Avsnittskod och för Områdeskod samt ett tresiffrigt
              löpnummer från 001 till maximalt 999. De kirurgiska åtgärdskoderna kommer således att kvarstå!

     AvsKod      Avsnittskod (bildar första bokstaven i den framtida föreslagna KÅVO-koden).

     OmrKod     Områdeskod (bildar andra bokstaven den framtida föreslagna KÅVO-koden).

     Klass      Klassifikation (K=ingår i KKÅ, 5777 st ; T=ingår i temporära åtgärdslistan "TÅL, V-lista", 128 st;
              resterande koder i KÅVO-databasen markeras med ett M, 1810 st). Totalt 7777 åtgärder.

     ID        Löpnummer i KÅVO-databasen, utgör identifikationsnummer som man kan
              relatera till vid kommentarer till åtgärderna, exempelvis i remissvaret.
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                    4(421)                       10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 1                                 Anvisningar
     Praktiska tips hur man arbetar med KÅVO-databasen i Excel

     Kalkylbladet
      Kalkylbladet är indelat i lodräta gråfärgade kolumner A, B, C osv.. och gråfärgade vågräta rader 1, 2, 3 osv.…

      Man kan förflytta sig i kalkylbladet genom att använda Vågrät rullningslist som finns längst ner i kalkylbladet eller
      Lodrät rullningslist som finns längst till höger i kalkylbladet.

      Peka med markören på triangeln som finns i början eller slutet på varje rullningslist så förflyttar du dig antingen
      upp eller ner till höger eller vänster i kalkylbladet.


     Hur gör man för att behålla kolumnrubrikerna på skärmen?
     A. Använda funktionen låsa fönsterrutor
      Placera pekaren i Kolumn A och Rad 2 alltså direkt under rubrikerna.

      Gå sedan upp i Menyraden och klicka på Fönster menyn.

      Klicka sedan på Lås fönsterrutor

     Nu skall rubrikerna visas överst i fönstret även när du bläddrar nedåt i kalkylbladet med ex rullningslisten

     B. När man vill låsa upp fönsterrutan
      Gå upp i Menyraden och klicka på Fönster menyn.
      Klicka sedan på Lås upp fönster.
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                      5(421)                     10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 1                                 Anvisningar
     Funktionen Sök

     När man vill söka efter bestämda poster (tecken, koder och texter) i databasen.
      Gå upp i Menyraden och klicka på Redigera menyn

      Klicka sedan på Sök så får man fram en sökruta där man kan fylla i vad man vill söka efter.

      Där markören blinkar skriver man in exakt eller delar utav ord eller mening man vill få fram (OBS! man får
      ibland pröva sig fram med olika varianter på ord eller meningar)

      Klicka på Sök nästa i sökrutan så får man den första träffen på det man sökte. Klicka ytterligare på Sök
      nästa så kommer nästa träff osv…

      För att söka i hela databasen behöver man inte markera någon kolumn.

      Vill man avgränsa sökningen kan man markera en eller flera kolumner som kan vara relevanta för sökningen.

     Genom att trycka på Ctrl + B får man enklare fram funktionen sök
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                     6(421)                 10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 1                                  Anvisningar
     En bra funktion att använda i databasen är filter

     För att visa en utvald del av databasen finns det en funktion som heter filter (autofilter)
     Man kan filtrera i en kolumn t.ex. Klass för att få fram alla åtgärder från KKÅ: s klassifikation markerade med K.
     Man kan göra ytterligare ett urval t.ex. variabeln Frågor, för att få fram vilka frågor som är kopplade till KKÅ

     Då gör vi så här:

      Markera den översta raden i den kolumn som man vill filtrera. I vårat fall kolumnen där det står Klass alltså H1.

      Gå till Menyraden och välj Data.

      Klicka på Filter och välj Autofilter på undermenyn som öppnas.

      Nu visas små pilar med knappar på i den översta raden på kalkylbladet där kolumnnamnen står skrivna

      Klicka på knappen i kolumnen Klass och en lista visas nedanför knappen. Klicka på K så får man fram
      alla KKÅ:s åtgärder.

      Längst ner till vänster i Excel så ser man antalet KKÅ åtgärder i förhållande till alla övriga poster i databasen.
     Nästa urval blir hur många frågor som är kopplade till KKÅ:s åtgärder.

      Klicka på knappen i kolumnen Frågor och en lista visas nedanför knappen.

      Klicka på F så får man fram alla frågor.

     När man återställer databasen så klickar man på knappen med pil i de filtrerade kolumnerna.
     I listan som kommer fram markerar man Alla i Frågor och Klass kolumnerna och så återställs databasen.
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                       7(421)                   10/5/201111:42 AM
 KÅVO/Flik 2                          Åtgärdsförteckning


BESÖKS- OCH ÅTGÄRDSFÖRTECKNING INOM BARN- OCH UNGDOMSMEDICIN
                                            Version 1.0, 03 09 01
        Innehållsförteckning                      Sida
        Barn- och ungdomsmedicin                    1
        Barn- och ungdomsallergologi                  6
        Barndiabetologi                        8
        Barnendokrinologi                       9
        Barn- och ungdomskardiologi                  11
        Barn- och ungdomsneurologi med habilitering (neuropediatrik)  16
        Barnonkologi                          19
        Barnreumatologi                        21
        Neonatologi                          22
        Pediatrisk gastroenterologi och hepatologi           25
        Pediatriska lungsjukdomar                   27
        Pediatrisk njurmedicin                     29
 908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                   8 (421)     10/5/201111:42 AM
 KÅVO/Flik 2                               Åtgärdsförteckning


BARN- OCH UNGDOMSMEDICIN
        Besök

 Besökskod   Besökstext                           Beskrivning
                                        Innefattar genomgång av journal, inhämtande av anamnes, undersökning inklusive längd och vikt,
                                        beslut om ytterligare utredning/behandling och eventuell läkemedelsförskrivning. Information och
        Barn- och ungdomsmedicin - enskilt besök läkare
                                        samtal. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) samt odlingar i
                                        samband med besöket.
                                        Inhämtande av anamnes. Beslut enligt delegation om utredning (inklusive längd och vikt) och/eller
                                        behandling. Skötsel av CVK och Port à Cat. Information och samtal. Inhämtande av råd från läkare.
        Barn- och ungdomsmedicin - enskilt besök sjuksköterska
                                        Inkluderar kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med
                                        besöket
                                        En patient möter flera vårdgivare. Innefattar genomgång av journal, inhämtande av anamnes,
                                        undersökning inklusive längd och vikt, beslut om ytterligare utredning/behandling och eventuell
        Barn- och ungdomsmedicin - teambesök läkare
                                        läkemedelsförskrivning. Information och samtal. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med
                                        eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med besöket.
                                        En patient möter flera vårdgivare. Inhämtande av anamnes. Beslut enligt delegation om utredning
                                        (inklusive längd och vikt) och/eller behandling. Skötsel av CVK och Port à Cat. Information och samtal.
        Barn- och ungdomsmedicin - teambesök sjuksköterska
                                        Inhämtande av råd från läkare. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring)
                                        samt odlingar i samband med besöket.
                                        Flera patienter möter en vårdgivare. Innefattar genomgång av journal, inhämtande av anamnes,
                                        undersökning inklusive längd och vikt, beslut om ytterligare utredning/behandling och eventuell
        Barn- och ungdomsmedicin - gruppbesök läkare
                                        läkemedelsförskrivning. Information och samtal. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med
                                        eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med besöket.
                                        Flera patienter möter en vårdgivare. Inhämtande av anamnes. Beslut enligt delegation om utredning
                                        (inklusive längd och vikt) och/eller behandling. Skötsel av CVK och Port à Cat. Information och samtal.
        Barn- och ungdomsmedicin - gruppbesök sjuksköterska
                                        Inhämtande av råd från läkare. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring)
                                        samt odlingar i samband med besöket.
                                        Flera patienter möter flera vårdgivare. Innefattar genomgång av journal, inhämtande av anamnes,
                                        undersökning inklusive längd och vikt, beslut om ytterligare utredning/behandling och eventuell
        Barn- och ungdomsmedicin - gruppteambesök läkare
                                        läkemedelsförskrivning. Information och samtal. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med
                                        eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med besöket.
                                        Flera patienter möter flera vårdgivare. Inhämtande av anamnes. Beslut enligt delegation om utredning
                                        (inklusive längd och vikt) och/eller behandling. Skötsel av CVK och Port à Cat. Information och samtal.
        Barn- och ungdomsmedicin - gruppteambesök sjuksköterska
                                        Inhämtande av råd från läkare. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring)
                                        samt odlingar i samband med besöket.


        Kompletterande uppgifter om besöket/kontakten
        Second opinion                         Besök med syfte att värdera andra läkares bedömningar och ställningstaganden.
        Användande av tolk
        Hembesök                            Besök i patients bostad eller där patient vistas.
        Besök inom barnomsorgen och i skolan              Besök i förskola/skola och hos dagmamma.
        Övriga besök utanför sjukhuset
 908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                   9 (421)                                       10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 2                        Åtgärdsförteckning

       Barndiabetologi - mottagning
       Barnendokrinologi - mottagning
       Barnonkologi - mottagning
       Barnreumatologi - mottagning             Besök på barnreumatologmottagning inkluder enklare och mer omfattande ledstatus.
       Pediatriska lungsjukdomar - mottagning        Inkluderar PEF, POX och spirometri.
       Cystisk fibrosmottagning               Inkluderar PEF, POX och spirometri.
       Pediatrisk gastroenterologi - mottagning
       Pediatrisk njurmedicin - mottagning
       Barn- och ungdomsallergi - mottagning         Inkluderar PEF.
       Barn- och ungdomskardiologi - mottagning       Inkluderar EKG och perkutan oximetri.
       Neuropediatri - mottagning
       Neonatologi - mottagning               Inkluderar enklare utvecklingsbedömning.


       Åtgärder som ingår i besök ovan och som därmed inte
       behöver registreras separat
  ZXH00   Ytanestesi


       Åtgärder

Åtgärdskod  Åtgärdstext                      Beskrivning
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls              10 (421)                                      10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 2                                 Åtgärdsförteckning

       Punktioner och tappningar
  TAB00   Lumbalpunktion
 TPH00    Venesectio                              Blodtappning.


       Övriga diagnostiska åtgärder
       Ultraljudsundersökning, residualurinbestämning            Förenklad ultraljudsundersökning av urinblåsan för bestämning av residualurin. "Bladderscan"

       Elektrokardiografi (EKG), 12 avledningar, standard          Tagning och tolkning.
       Perkutan oximetri                          POX


       Åtgärder relaterade till urinvägarna
  TKC10   Perkutan punktion av urinblåsan
  TKC20   Kateterisering av urinblåsan                     Innefattar tappning av urinblåsa samt byte av KAD på patient som redan har kateter.
       Spolning av urinblåsa


       Transfusioner
       Transfusion erytrocyter
       Transfusion granulocyter
       Transfusion trombocyter
       Transfusion plasma
       Utbytestransfusion


       Katetrar och pumpar
  TPH15   Inläggande av CVK via vena jugularis (externa eller interna)
  TPH20   Inläggande av CVK via v subclavia eller v brachiocephalica
  TPX10   Implantation av subkutan injektionsport               Inläggning av port-à-cat för parenteral tillförsel ( port för intratekal tillförsel, se ABD40)
  TPX15   Avlägsnande av vaskulär injektionsport                Innefattar avlägsnande av port-à-cat
       Inläggning av läkemedelspump                     Implantation under huden av läkemedelspump och tillhörande kateter.
       Påfyllning av implanterad läkemedelspump               Avser alla typer av läkemedelspumpar.
       Byte av implanterad läkemedelspump                  Jmfr även AEA30 Byte av inopererad pump i injektionsutrustning i nervsystemet.
       Avlägsnande av implanterad läkemedelspump
       Omprogrammering/utprovning av läkemedelspump
                                          Undervisning om läkemedelspumpbehandling t ex insulin-, cytostatika- eller morfinpumpar.
       Läkemedelspumpbehandling - start
                                          Åtgärdskoden användes vid besök under första månaden efter start.
       Koppling av subcutan/intravenös pump                 Koppling av extern pump för administration av läkemedel.


       Läkemedelsbehandling
       Cytostatikabehandling, intratekal                  Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
       Cytostatikabehandling, intravenös                  Inklusive tillförsel via Port à Cath etc. Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
       Cytostatikabehandling, subkutan                   Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
       Cytostatikabehandling, peroral                    Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
       Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, intratekal        Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                      11 (421)                                           10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 2                                   Åtgärdsförteckning

       Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, intraventrikulär           Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
       Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, intravenös              Inklusive tillförsel via Port à Cath etc. Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
       Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, intramuskulär             Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
       Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, subkutan               Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
       Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, peroral                Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
       Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, via inhalation            Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
       Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, intratrakeal tillförsel        Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.

  TNX11   Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led, ospecificerad region  Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.

       Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, rektal                Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
       Vaccination                                    Typ av vaccination kan anges genom tillägg av ATC-kod.
       Hyposensibilisering                                Avser hyposensibilisering med depåextrakt.

                                                Tillförsel av äkemedel till exempel analgetikum, ACE-hämmare för att kontrollera patientreaktioner.
       Inställning/utprovning av läkemedel
                                                Upptitrering av dos mm. Särskild registrering av läkemedelsbehandlingen skall ej göras.

       Sedering med lustgas


       Anestesimetoder
  ZXH10   Infiltrationsanestesi
  ZXH20   Ledningsanestesi
  ZXH30   Intravenös regionalanestesi
  ZXH40   Spinalanestesi                                  Inklusive sakralanestesi.
  ZXH50   Epiduralanestesi
                                                Innefattar sådan anestesi som fordrar kontinuerlig kontroll av andning och cirkulation t ex
  ZXH60   Generell anestesi                                 inhalationsanestesi och intravenös anestesi. Innefattar INTE sedering som ej fordrar kontroll av andning
                                                och cirkulation.


       Övriga åtgärder
  QXB05   Sårrevision, ospecificerad region                         Avser samtliga sårrevisioner oavsett lokalisation.
  QXB10   Omläggning eller förbandsbyte av större sår, ospecificerad region         Avser samtliga såromläggningar oavsett lokalisation. Inkluderar ev suturtagning.
       Rutinmässig hälsoundersökning av barn                       Undersökningar inom barnhälsovården t ex 4-årskontrollen.
 VW896    Genetisk rådgivning                                Rådgivning till patienter/anhöriga vid misstänkt eller etablerad ärftlig sjukdom.
                                                Information och utbildning av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära
                                                kontakter, t ex "skolor" av olika slag (ryggskola, astmaskola etc), information inför omfattande
       Barn- och ungdomsmedicin - patient- och föräldrainformation/utbildning
                                                behandling, utbildning i en rad olika avseenden (injektionsteknik etc). Kan också användas vid
                                                spruträdsla, enkopresbehandling, ätstörningar etc.
       Omhändertagande av patient både före och efter undersökning/behandling      Innefattar åtgärder som t ex sättande av nål, smärtlindring och lugnande behandling samt övervakning
       som utförs på annan klinik                            efter undersökningen/behandlingen.
                                                Strukturerat samtal i behandlande syfte. T ex krissamtal, stödsamtal, motivationssamtal,
       Samtalsbehandling
                                                insiktsskapande samtal, samtal vid förlossningsrädsla (Aurorasamtal).
       Rådgivande samtal                                 Rådgivning av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära besök.
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                            12 (421)                                       10/5/201111:42 AM
 KÅVO/Flik 2                                  Åtgärdsförteckning

                                           Konferens med patient och/eller patientens företrädare och vårdgivare från ett eller flera vårdområden.
                                           Sammanfattning av anamnes och kliniska fakta. Beslut om fortsatt diagnostik och terapi. Eventuella
        Behandlingskonferens
                                           övriga åtgärder, t ex biopsier, kodas separat. Åtgärden behandlingskonferens används även vid olika
                                           former av vårdplanering.
                                           Särskilt omfattande innebär arbete utöver det som vanligtvis ingår i enhetens förberedelser och
        Särskilt omfattande förberedelser/efterarbete             efterarbete med inskrivning/utskrivning, inläsning av omfattande journalhandlingar, kontakter med
                                           andra enheter, sökning i referenslitteratur etc.
        Intyg, enklare                            Till exempel sjukintyg, friskintyg, körkortsintyg, intyg om föräldrapenning etc
        Intyg, omfattande                           Till exempel LUH, rättsintyg, vårdintyg etc
        Anmälan enligt lag                          Anmälan som regleras i lag. T ex anmälan enligt smittskyddslagen, socialtjänstlagen etc
        Övriga anmälningar                          Anmälan som ej regleras i lag, till exempel anmälan till läkemedelsverket.


        Kompletterande uppgifter om utförda åtgärder
                                           Används som tillägg för att ange att en åtgärd har genomförts med hjälp av genomlysning, ultraljud,
        Undersökning/behandling utförd med hjälp av röntgen, ultraljud etc
                                           datortomografi etc.


ARBETSUPPGIFTER SOM UTFÖRTS UTAN ATT PATIENTBESÖK FÖREKOMMIT
 Kontaktkod  Annan kontakt
        Brevkontakt med patient                        Innefattar skriftlig kommunikation med patient. Brev, e-mail mm. Kontakten skall journalföras
        Telefonkontakt med patient                      Telefon med patient. Samtalet skall journalföras.


 Åtgärdskod  Indirekt kontakt
        Intyg, enklare                            Till exempel sjukintyg, friskintyg, körkortsintyg, intyg om föräldrapenning etc
        Intyg, omfattande                           Till exempel LUH, rättsintyg, vårdintyg etc
        Recept/hjälpmedelskort utan besök                   Recept/hjälpmedelskort som skickas eller inringes på patientens begäran.

                                           Konferens utan att patienten är närvarande. Kan omfatta en eller flera vårdgivarkategorier från en
        Konferens om patient
                                           eller flera olika specialiteter. Varje deltagare kan registrera sin insats på sin enhet.

                                           Särskilt omfattande innebär arbete utöver det som vanligtvis ingår i enhetens förberedelser och
        Särskilt omfattande förberedelser/efterarbete             efterarbete med inskrivning/utskrivning, inläsning av omfattande journalhandlingar, kontakter med
                                           andra enheter, sökning i referenslitteratur etc.
                                           Genomgång av patientärende efter remiss (brev, e-mail, telefon, telemedicin). Svar till inremitterande.
        Distanskonsultation
                                           Bedömningen skall journalföras.
                                           Avser dels överrapportering av patient till annan enhet (mer omfattande än remissinformation) och dels
        Patientrelaterad extern information och/eller utbildning       information och/eller utbildning avseende en viss patients behov till externa enheter (=utanför den egna
                                           kliniken).
                                           Möte där en eller flera personer med nära relation till patient möter vårdgivare utan att patienten är
        Anhörigsamtal
                                           med. Samtalet skall journalföras.
        Telefonkontakt med anhöriga                      Samtalet skall journalföras.
        Anmälan enligt lag                          Anmälan som regleras i lag. T ex anmälan enligt smittskyddslagen, socialtjänstlagen etc
        Övriga anmälningar                          Anmälan som ej regleras i lag, till exempel anmälan till läkemedelsverket.
 908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                      13 (421)                                       10/5/201111:42 AM
 KÅVO/Flik 2                                  Åtgärdsförteckning

                                               Kontakt via telefon, brev, email etc, med myndighet/institution (försäkringskassa, kommun, skola,
        Extern kontakt
                                               hjälpmedelscentral), arbetsplats etc rörande patient.


BESÖKS- OCH ÅTGÄRDSFÖRTECKNING INOM BARN- OCH UNGDOMSALLERGOLOGI
                                                                                       Version 1.0 2003 08 08
Besökskod    Besökstext                                  Beskrivning
                                               Innefattar genomgång av journal, inhämtande av anamnes, längd och vikt,undersökning inklusive PEF,
                                               beslut om ytterligare utredning/behandling och ev läkemedelsförskrivning. Information och samtal.
        Barn- och ungdomsallergologi - enskilt besök läkare
                                               Inkluderar kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med
                                               besöket.
                                               Inhämtande av anamnes. Längd och vikt. Beslut enligt delegation om basal allergologisk utredning
                                               inklusive PEF. Eventuellt även beslut enligt delegation om behandling. Information och samtal.
        Barn- och ungdomsallergologi - enskilt besök sjuksköterska/allergikonsulent
                                               Inhämtande av råd från läkare. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring)
                                               samt odlingar i samband med besöket.
                                               En patient möter flera vårdgivare. Innefattar genomgång av journal, inhämtande av anamnes, längd och
                                               vikt,undersökning inklusive PEF, beslut om ytterligare utredning/behandling och ev
        Barn- och ungdomsallergologi - teambesök läkare
                                               läkemedelsförskrivning. Information och samtal. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med
                                               eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med besöket.

                                               En patient möter flera vårdgivare. Inhämtande av anamnes. Längd och vikt. Beslut enligt delegation om
                                               basal allergologisk utredning inklusive PEF. Eventuellt även beslut enligt delegation om behandling.
        Barn- och ungdomsallergologi - teambesök sjuksköterska/allergikonsulent
                                               Information och samtal. Inhämtande av råd från läkare. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med
                                               eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med besöket.


                                               Flera patienter möter en vårdgivare. Innefattar genomgång av journal, inhämtande av anamnes, längd
                                               och vikt,undersökning inklusive PEF, beslut om ytterligare utredning/behandling och ev
        Barn- och ungdomsallergologi - gruppbesök läkare
                                               läkemedelsförskrivning. Information och samtal. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med
                                               eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med besöket.

                                               Flera patienter möter en vårdgivare. Inhämtande av anamnes. Längd och vikt. Beslut enligt delegation
                                               om basal allergologisk utredning inklusive PEF. Eventuellt även beslut enligt delegation om behandling.
        Barn- och ungdomsallergologi - gruppbesök sjuksköterska/allergikonsulent
                                               Information och samtal. Inhämtande av råd från läkare. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med
                                               eventuell smärtlindring) i samband med besöket.

                                               Flera patienter möter flera vårdgivare. Innefattar genomgång av journal, inhämtande av anamnes, längd
                                               och vikt,undersökning inklusive PEF, beslut om ytterligare utredning/behandling och ev
        Barn- och ungdomsallergologi - gruppteambesök läkare
                                               läkemedelsförskrivning. Information och samtal. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med
                                               eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med besöket.


                                               Flera patienter möter flera vårdgivare. Inhämtande av anamnes. Längd och vikt. Beslut enligt delegation
        Barn- och ungdomsallergologi - gruppteambesök                 om basal allergologisk utredning inklusive PEF. Eventuellt även beslut enligt delegation om behandling.
        sjuksköterska/allergikonsulent                        Information och samtal. Inhämtande av råd från läkare. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med
                                               eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med besöket.


        Kompletterande uppgifter om besöket/kontakten - se barn-
        och ungdomsmedicin
 908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                          14 (421)                                       10/5/201111:42 AM
 KÅVO/Flik 2                                  Åtgärdsförteckning


        Åtgärder som ingår i besök ovan och som därmed inte
        behöver registreras separat
        Peak expiratory flow (PEF)
   ZXH00   Ytanestesi


        Åtgärder

Åtgärdskod   Åtgärdstext                                 Beskrivning

        Diagnostiska åtgärder vid misstänkt allergi
                                               Innefattar dels standardserie för framförallt screening samt dels andra mer riktade testserier t ex
        Epikutantest - standard
                                               tandläkarserien, bagarserien, plastserien. Jmfr VQ312 Epikutantest - eget material!
        Epikutantest - eget material                         Epicutantest med eget material från hemmiljön eller arbetsplatsen.
        Epikutantest - övriga specificerade
        Pricktest - standard                             Innefattar tillförsel av allergen och senare bedömning av ev reaktion.
        Pricktest - eget material
        Pricktest - övriga specificerade
        Allergenprovokation - peroral öppen                     Patienten och prövaren känner båda till innehållet i provet.
        Allergenprovokation - peroral dubbelblind                  Varken patient eller prövare vet vad provet innehåller.
        Läkemedelsöverkänslighet - utredning                     Hudtest och provokation med full anafylaxiberedskap.
        Undersökning av allergenförekomst i patientens närmiljö           T ex förekomst av kvalster i sängkläder.


        Lungfunktionsundersökningar
                                               Spirometri före och efter inhalation av bronkvidgande läkemedel. Inhalationen behöver inte registreras
        Spirometri - före och efter bronkdilatation
                                               separat.
        Bronkreaktivitetstest                            Metakolintest, histaminprovokation, torrluft, capsaicin m fl.
                                               Ej standardiserat prov som anpassas efter patientens ålder och med syftet att provocera fram
        Ansträngningsprovokation
                                               ansträngningsutlöst astma.
        Perkutan oximetri                              POX


        Övriga diagnostiska test och undersökningar
        Immunbristutredning
        Inducerat sputumprov                             Sputumprov efter inhalation av hyperosmolär NaCl.
        Tuberkulinprövning, sensitinprövning


        Övriga åtgärder
                                               Information och undervisning i syfte att minska allergenexposition. Inkluderar även råd på plats i
        Allergisanering
                                               hemmet, förskolan och skolan.
                                               Information och utbildning av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära
                                               kontakter, t ex "skolor" av olika slag (astmaskola, smörjskola vid svårt eksem, riktad undervisning vid
        Barn- och ungdomsallergologi - patient- och föräldrainformation/utbildning
                                               födoämnesallergi etc), information inför omfattande behandling, utbildning i en rad olika avseenden
                                               (injektionsteknik etc). Se även VW902 Allergisanering.
 908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                          15 (421)                                        10/5/201111:42 AM
 KÅVO/Flik 2                                  Åtgärdsförteckning        Läkemedelsbehandling - se barn- och ungdomsmedicin


        För övriga åtgärder, annan kontakt och indirekt kontakt -
        se barn- och ungdomsmedicin

BESÖKS- OCH ÅTGÄRDSFÖRTECKNING INOM BARNDIABETOLOGI
                                                                                       Version 1.0 2003 08 13
        Besök - se barn- och ungdomsmedicin

        Åtgärder

 Åtgärdskod  Åtgärdstext                                 Beskrivning

        Peroral glukosbelastning

                                              CGMS (Continous glucose monitoring system). Avser "uppkoppling" av mätutrustning,
        Långtidsregistrering av blodsocker                      patientinstruktioner inför mätning, omhändertagande av mätutrustning efter genomförd mätning och
                                              bedömning av registrerade data. Åtgärden registreras endast vid det besök då mätningen är genomförd.

  XCK10   Fotografering av ögonbotten
                                              Läger för barn med diabetes. Information/undervisning om kost och motion. Praktiska övningar i
        Diabetesläger
                                              blodsockerhantering/insulingivning.

                                              Individuell undervisning som syftar till att ge basala kunskaper om blodsockerreglering, injektionsteknik,
        Omhändertagande av nydebuterad diabetiker
                                              diet, blodsockertestning, motion mm. Åtgärdskoden användes endast under första månaden.

                                              Undervisning om läkemedelspumpbehandling t ex insulin-, cytostatika- eller morfinpumpar.
        Läkemedelspumpbehandling - start
                                              Åtgärdskoden användes vid besök under första månaden efter start.
        Koppling av subcutan/intravenös pump                     Koppling av extern pump för administration av läkemedel.


        Övriga åtgärder
                                              Information och utbildning till barn med diabetes och deras föräldrar av väsentligt större omfattning än
                                              vad som förekommer vid ordinära besök, t ex om injektionsteknik, blodsockermätning, fysisk träning och
        Barn- och ungdomsdiabetologi - patient- och föräldrainformation/utbildning
                                              diet. Går även under benämningarna diabetesdagvård/diabetesskola. Se även Omhändertagande av
                                              nydebuterad diabetiker och Läkemedelspumpbehandling - start.        Läkemedelsbehandling - se barn- och ungdomsmedicin
        Anestestesimetoder - se barn- och ungdomsmedicin
        För övriga åtgärder, annan kontakt och indirekt kontakt -
        se barn- och ungdomsmedicin
 908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                          16 (421)                                        10/5/201111:42 AM
 KÅVO/Flik 2                         Åtgärdsförteckning


BESÖKS- OCH ÅTGÄRDSFÖRTECKNING INOM BARNENDOKRINOLOGI
                                                                            Version 1.0, 2003 08 13
        Besök - se barn- och ungdomsmedicin

        Åtgärder

 Åtgärdskod  Åtgärdstext                     Beskrivning

        Endokrina tester
                                  Används vid misstanke om GH (Growth Hormone, tillväxthormon)-brist och då som alternativ till
        Endokrint test - arginin
                                  insulintest.
                                  Testet användes för att dels värdera ACTH reserven vid misstanke om hypofysinsufficiens och dels för
        Endokrint test - CRH
                                  att utreda Cushings syndrom.
                                  Används för att utreda graden av hämningsbarhet hos hypotalamus-hypofyssystemet vid misstanke om
        Endokrint test - dexametason             framför allt Cushings syndrom. Tablett Decadron ges i olika doser och under olika lång tid. S-kortisol
                                  följes.
                                  Vid hypoglykemiutredning. Patienten fastar fram till dess hypoglykemi uppträder eller maximalt 3 dygn
        Endokrint test - fasteprov              (vuxenendokrinologi). Omfattande provtagning (bland annat C-Peptid och S-Insulin) när hypoglykemi
                                  inträffar.
                                  På misstanke om GH brist som alternativ till insulintest. S-GHRH ges iv och S-GH följes. Förbehandling
        Endokrint test - GHRH
                                  kan ges med pyridostigmin för att öka svaret.
        Endokrint test - glukagon              Test för att avslöja brist på GH och/eller ACTH.
        Endokrint test - GnRH (LHRH)             Vid misstanke om hypofysär eller hypotalamisk hypogonadism.
        Endokrint test - insulin               Standardtest för att bedöma GH och ACTH-brist.
        Endokrint test - klonidin              Vid utredning på misstanke om feokromocytom.
        Endokrint test - metyrapon (metopiron)        Test som användes för att fastställa sekundär (central) ACTH brist. Flera varianter finns.
        Endokrint test - PRA/aldosteron           Vid misstanke om hyperaldosteronism. "Gå- och ståtest".
        Endokrint test - sekretin              Vid suspekt gastrinom. Gastrinsvaret på sekretininjektion mäts.
        Endokrint test - synachten vid misstänkt AGS     Vid misstanke om adrenogenitalt syndrom. Olika produkter i kortisolsyntsen mäts.
        Endokrint test - synachten, kort           Vid misstanke om binjurebarks- eller hypofysinsufficiens. Standardtest om cirka ½ - 1 timma.
        Endokrint test - synachten, medellång        Vid misstanke om binjurebarks- eller hypofysinsufficiens. Test om cirka 5 timmar.
        Endokrint test - synachten, lång           Vid misstanke om binjurebarks- eller hypofysinsufficiens. Test under flera dagar.
                                  Vid misstanke om bland annat akromegali/gonadotropinom. Efter tillförsel av TRH följs TSH och
        Endokrint test - TRH, kort
                                  eventuellt andra hypofyshormoner. Testet pågår i 30 - 60 minuter.
        Endokrint test - TRH, lång              Vid misstanke om central hypotyreos. Endast TSH följs. Pågår 3 timmar.

        Endokrint test - törstprov              Görs för att utreda polydipsi och polyuri. Durationen varierar från ett par timmar upp till drygt ett dygn.

        Peroral glukosbelastning
        Intravenös glukosbelastning             Injektion av glucos. Provtagning med glucos och insulin under 1½ timma.
        Övriga specificerade endokrina tester
 908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls              17 (421)                                         10/5/201111:42 AM
 KÅVO/Flik 2                                   Åtgärdsförteckning

        Hormonprofiler
        Hormonprofil - GH profil                        Vid misstanke om akromegali/tillväxthormonbrist. Provet görs under del av dygn.
        Hormonprofil - GH-dygnsprofil utan pump                 Vid misstanke om akromegali eller tillväxthormonbrist.
                                            GH följes med upprepade prover med varierande intervall (till exempel var 20 till var 30 minut) för att
        Hormonprofil - GH-dygnsprofil med pump
                                            avslöja avvikelser i dygnsrytmen.
                                            Kortisol/ACTH följes med upprepade prover med varierande intervall för att avslöja avvikelser i
        Hormonprofil - kortisol/ACTH
                                            dygnsrytmen.
        Övriga specificerade hormonprofiler


        Mätningar
        Bentäthetsmätning, helkropp                       Inklusive läkarbedömning av resultatet.
        Bentäthetsmätning, höfter och rygg                   Inklusive läkarbedömning av resultatet.
        Bentäthetsmätning, arm                         Inklusive läkarbedömning av resultatet.
        Bentäthetsmätning, häl                         Inklusive läkarbedömning av resultatet.
        Bentäthetsmätning, annan lokal                     Inklusive läkarbedömning av resultatet.
        Radiojodupptagningsmätning                       Jod tillförs peroralt och aktiviteten mäts vid upprepade tillfällen upp till flera dygn.
        Bestämning av kroppssammansättning med impedansmätning


        Behandlingar
        Behandling med radioaktiva isotoper                   Verifikation av indikation, bestämning av dos, patientinformation samt tillförsel av isotop.


        Övriga åtgärder
                                            Information och utbildning av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära
        Barnendokrinologi - patient- och föräldrainformation/utbildning     kontakter, t ex "skolor" av olika slag, information inför omfattande behandling, utbildning i en rad olika
                                            avseenden (injektionsteknik etc).


        Åtgärder diabetologi - se förteckning för barndiabetologi

        Läkemedelsbehandling - se barn- och ungdomsmedicin
        Anestestesimetoder - se barn- och ungdomsmedicin
        För övriga åtgärder, annan kontakt och indirekt kontakt -
        se barn- och ungdomsmedicin

BESÖKS- OCH ÅTGÄRDSFÖRTECKNING INOM BARN- OCH UNGDOMSKARDIOLOGI
                                                                                       Version 1.0 2003 08 08
 Besökskod   Besökstext                               Beskrivning
                                            Innefattar genomgång av journal, inhämtande av anamnes, undersökning, beslut om ytterligare
                                            utredning/behandling och eventuell läkemedelsförskrivning. Information och samtal. Inkluderar kapillär
        Barn- och ungdomskardiologi - enskilt besök läkare
                                            och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med besöket. Inklusive
                                            EKG och perkutan oximetri.
 908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                       18 (421)                                          10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 2                                  Åtgärdsförteckning

                                          Inhämtande av anamnes. Beslut enligt delegation om utredning (inklusive längd och vikt) och/eller
                                          behandling. Information och samtal. Inhämtande av råd från läkare. Inkluderar kapillär och venös
       Barn- och ungdomskardiologi - enskilt besök sjuksköterska
                                          provtagning (med eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med besöket. Inklusive EKG,
                                          perkutan oximetri och såromläggning.

                                          En patient möter flera vårdgivare. Innefattar genomgång av journal, inhämtande av anamnes,
                                          undersökning, beslut om ytterligare utredning/behandling och eventuell läkemedelsförskrivning.
       Barn- och ungdomskardiologi - teambesök läkare
                                          Information och samtal. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) samt
                                          odlingar i samband med besöket. Inklusive EKG och perkutan oximetri.

                                          En patient möter flera vårdgivare. Inhämtande av anamnes. Beslut enligt delegation om utredning
                                          (inklusive längd och vikt) och/eller behandling. Information och samtal. Inhämtande av råd från läkare.
       Barn- och ungdomskardiologi - teambesök sjuksköterska
                                          Inkluderar kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med
                                          besöket. Inklusive EKG, perkutan oximetri och såromläggning.

                                          Flera patienter möter en vårdgivare. Innefattar genomgång av journal, inhämtande av anamnes,
                                          undersökning, beslut om ytterligare utredning/behandling och eventuell läkemedelsförskrivning.
       Barn- och ungdomskardiologi - gruppbesök läkare
                                          Information och samtal. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) samt
                                          odlingar i samband med besöket. Inklusive EKG och perkutan oximetri.

                                          Flera patienter möter en vårdgivare. Inhämtande av anamnes. Beslut enligt delegation om utredning
                                          (inklusive längd och vikt) och/eller behandling. Information och samtal. Inhämtande av råd från läkare.
       Barn- och ungdomskardiologi - gruppbesök sjuksköterska
                                          Inkluderar kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med
                                          besöket. Inklusive EKG, perkutan oximetri och såromläggning.

                                          Flera patienter möter flera vårdgivare. Innefattar genomgång av journal, inhämtande av anamnes,
                                          undersökning, beslut om ytterligare utredning/behandling och eventuell läkemedelsförskrivning.
       Barn- och ungdomskardiologi - gruppteambesök läkare
                                          Information och samtal.Inkluderar kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) samt
                                          odlingar i samband med besöket. Inklusive EKG och perkutan oximetri.

                                          Flera patienter möter flera vårdgivare. Inhämtande av anamnes. Beslut enligt delegation om utredning
                                          (inklusive längd och vikt) och/eller behandling. Information och samtal. Inhämtande av råd från läkare.
       Barn- och ungdomskardiologi - gruppteambesök sjuksköterska
                                          Inkluderar kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med
                                          besöket. Inklusive EKG, perkutan oximetri och såromläggning.


       Kompletterande uppgifter om besöket/kontakten - se barn-
       och ungdomsmedicin

       Åtgärder som ingår i besök ovan och som därmed inte
       behöver registreras separat
       Elektrokardiografi (EKG), 12 avledningar, standard          Tagning och tolkning.
       Perkutan oximetri                           POX
  QXB10   Omläggning eller förbandsbyte av större sår, ospecificerad region   Avser samtliga såromläggningar oavsett lokalisation. Inkluderar ev suturtagning.
  ZXH00   Ytanestesi


       Åtgärder

Åtgärdskod  Åtgärdstext                              Beskrivning
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                      19 (421)                                       10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 2                             Åtgärdsförteckning


       Elektrokardiogram (EKG)
       Esogafus-elektrokardiografi
                                      Denna åtgärdskod används då en och samma enhet hanterar hela processen från uppkoppling till och
       Långtids-EKG-registrering - arytmianalys (Holter)
                                      med bedömning. Registreringen görs en gång, vid uppkopplingen!
                                      Denna åtgärdskod används då en och samma enhet hanterar hela processen från uppkoppling till och
       Långtids-EKG-registrering - ST-analys (Holter)
                                      med bedömning. Registreringen görs en gång, vid uppkopplingen!
                                      Denna åtgärdskod används då en och samma enhet hanterar hela processen från uppkoppling till och
       Långtids-EKG-registrering (eventrecording)
                                      med bedömning. Registreringen görs en gång, vid uppkopplingen!
       Late Potential-elektrografi (EG), (sena potentialer)
       Hjärtfrekvensvariabilitetsanalys
       Arbets-EKG, standard                     Inkluderar även armcykling och rullmatta.
       Arbets-Ekg med mätning av max syreupptag           Inkluderar även armcykling och rullmatta.
       Invasiv elektrofysiologisk hjärtundersökning
                                      Transesofagal stimulering i diagnostiskt syfte. Vid terapeutisk stimulering registreras åtgärden
       Non-invasiv elektrofysiologisk undersökning
                                      Transesofagal terapeutisk stimulering


       Diagnostiska ultraljudsundersökningar
       Doppler ekokardiografi, transtorakal, enkel         < 30 minuter inklusive bedömning. Ingår endast vid besök hos barnkardiolog
       Doppler ekokardiografi, transtorakal, omfattande       > 30 minuter inklusive bedömning. Ingår endast vid besök hos barnkardiolog
       Doppler ekokardiografi med stress              Fysisk (cykling) eller farmakologisk stress.
       Transesofagal ekokardiografi
       Fosterekokardiografi
       Dopplerundersökning av hjärnans kärl
                                      Inkluderar mätning av ankelblodtryck med doppler. Användes vid undersökning av enstaka artärer eller
       Doppler av perifera kärl
                                      vener.
                                      Avser morfologisk undersökning av artärer. Jmf åtgärderna Ultraljudsundersökning, halskärl
       Ultraljudsundersökning, övriga artärer
                                      Dopplerundersökning av hjärnans kärl och Dopplerundersökning av njurparenkymets artärer.


       Tryckmätningar
       Blodtrycksmätning under lång tid, noninvasiv         Uppkoppling och bedömning
                                      Puls/blodtrycksreaktion vid uppresning/tippbräda 60 grader högst 10 min. Används för att studera
       Ortostatiskt prov
                                      ortostatisk/postural hypotension.
       Mätning av intrarteriellt blodtryck             Inklusive punktion.
       Mätning av intrakardiellt tryck, högerhjärta         Katetrisering kodas med TFC00.
       Mätning av intrakardiellt tryck, vänsterhjärta        Katetrisering kodas med TFC10.


       Klinisk kemiska analyser
       Blodgasanalys                        Med eller utan punktion.


       Skintigrafier av hjärtat och de stora intratorakala kärlen
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                  20 (421)                                        10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 2                                   Åtgärdsförteckning

                                              Om scintigrafi görs i både vila och arbete registreras åtgärderna Skintigrafi, myokardperfusion i vila och
       Skintigrafi, myokardperfusion i vila
                                              Skintigrafi, myokardperfusion i arbete
                                              Om scintigrafi görs i både vila och arbete registreras åtgärderna Skintigrafi, myokardperfusion i vila och
       Skintigrafi, myokardperfusion i arbete
                                              Skintigrafi, myokardperfusion i arbete
       Skintigrafi, hjärtkammarfunktion i arbete (jämviktsundersökning)
       Skintigrafi, hjärtkammarfunktion i vila (jämviktsundersökning)
       Skintigrafi, hjärtkammarfunktion, första passage
       Skintigrafi, hjärtminutvolym
       Skintigrafi, hjärtshuntdiagnostik


       Skintigrafier av lungor inklusive lungcirkulationen
       Radiospirometri                               Ventilations- och perfusionsscintigrafi med kvantifiering.
       Skintigrafi, lungperfusion                          Vid lungembolimisstanke.
       Skintigrafi, lungventilation                         Vid lungembolimisstanke.


       Diagnostiska och terapeutiska katetriseringar

       Baskoder
       Vänstersidig kammarangiografi
  TFC10   Kateterisering av vänsterhjärtat
       Högersidig kammarangiografi
  TFC00   Kateterisering av högerhjärtat
       Vänster- och högersidig kammarangiografi


       Dilatation av klaffstenoser
  FGA32   Perkutan transluminal dilatation av trikuspidalisstenos
  FJE42   Perkutan transluminal dilatation av pulmonalisstenos
  FKA32   Perkutan transluminal dilatation av mitralisstenos
  FMA32   Perkutan transluminal dilatation av aortastenos


       Dilatation av stora artärer
  FBE32   Perkutan transluminal angioplastik av arteria pulmonalis
       Perkutan transluminal angioplastik av arteria pulmonalis med inläggande av
  FBE35
       stent
  FBE42   Perkutan transluminal rekanalisering av arteria pulmonalis
  FCA45   Perkutant inläggande av stent i aorta ascendens
  FCB35   Perkutant inläggande av stent till aortabågen
  FCC45   Perkutant inläggande av stent i aorta descendens
  FCD35   Perkutant inläggande av stent i torakoabdominala aorta
  FDJ42   Perkutan transluminal angioplastik vid aortakoarktation


       Dilatation av stora vener
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                          21 (421)                                        10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 2                                    Åtgärdsförteckning

  FAC22   Perkutan transluminal angioplastik av intratorakala vena cava
       Perkutan transluminal angioplastik av intratorakala vena cava med inläggande
  FAC25
       av stent
  FFH22   Perkutan transluminal angioplastik av lungven
  FFH25   Perkutan transluminal angioplastik av lungven med inläggande av stent


       Främmande kroppar
       Perkutant transluminalt avlägsnande av främmande kropp från intratorakala
  FAB22
       vena cava
       Perkutant transluminalt avlägsnande av främmande kropp från arteria
  FBB52
       pulmonalis
  FFA32   Perkutant transluminalt avlägsnande av främmande kropp från förmak
       Perkutant transluminalt avlägsnande av främmande kropp från höger
  FJC12
       kammare
       Perkutant transluminalt avlägsnande av främmande kropp från vänster
  FLB12
       kammare
  FNG20   Avlägsnande av främmande kropp från koronarartär


       Koronarkärlen
       Koronarangiografi                               Inklusive bypasskärl och a mammaria interna. Ett eller flera kärl.
  FNG02   Perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA)                Ballongdilatation av förträngd koronarartär.
                                               Ballongdilatation av förträngd koronarartär med inläggande av stent. Om mer än en stent inläggs anges
  FNG05   Perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA) med inläggande av stent
                                               denna kod ytterligare en gång.
  FNJ02   Perkutan transluminal slutning av anomal koronarartär
  FNJ12   Perkutan transluminal slutning av koronarfistel


       Myokardbiopsier
  FJA12   Perkutan transluminal biopsi av höger kammare
  FLA12   Perkutan transluminal biopsi av vänster kammare                FLA10 utgått 2001-12-31


       Slutning av defekter
  FBM96   Annan slutning eller delning av anlagd aortopulmonell anastomos eller shunt

  FBN96   Annan operation för fistel från arteria pulmonalis
  FCE96   Annan slutning av förvärvad fistel från aorta
  FDE32   Perkutan transluminal tillslutning av ductus arteriosus
  FDF05   Perkutan transluminal tillslutning av aortopulmonella kollateraler
  FFC22   Perkutan transluminal slutning av ASD, sekundumtyp
  FFC32   Perkutan transluminal slutning av ASD, sinus venosustyp
  FHA96   Annan slutning av förvärvad ventrikelseptumdefekt
  FHB42   Perkutan transluminal slutning av ventrikelseptumdefekt


       Övriga katetriseringar
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                           22 (421)                                      10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 2                                  Åtgärdsförteckning

  FFE02   Anläggande av ASD, perkutant transluminalt               Ballongseptostomi (Rashkond)


       Ablation av aberrant hjärtfokus
  FPB20   Radiofrekvensablation av aberrant hjärtfokus              Invasiv elektrofysiologisk undersökning inklusive kateterablation.
       Transvenös radiofrekvensablation av aberrant retledningsbana eller
  FPB22                                       Invasiv elektrofysiologisk undersökning inklusive kateterablation.
       arytmifokus


       Intensivvårdsåtgärder
       Perkutan oximetri                            POX
       Telemetriövervakning                          Används för patient som övervakas på sjukhuset oavsett om patienten är inskriven eller ej
       Syrgasbehandling vid spontanandning och atmosfärtryck          Avser akutbehandling.
       Manuell ventilation av luftvägar
       Behandling med luftvägsmottryck CPAP/BiPAP               Avser akutbehandling.
       Behandling med respirator, akut                     Avser akutbehandling (inklusive NIPPV).
  GBB00   Trakeostomi
       Extern hjärtmassage
       Mekanisk hjärtkompression (ej manuell)
       Intensivövervakning under transport
  TPH15   Inläggande av CVK via vena jugularis (externa eller interna)
  TPH20   Inläggande av CVK via v subclavia eller v brachiocephalica
  TFE00   Perikardiocentes


       Pacemakeroperationer
  FPE00   Inläggande av transvenös pacemaker med ventrikelelektrod
  FPE10   Inläggande av transvenös pacemaker med förmakselektrod

  FPE20   Inläggande av transvenös pacemaker med förmaks- och ventrikelelektrod

  FPE30   Byte av pulsgenerator vid permanent transvenös pacemaker
  FPE40   Byte av elektrod vid permanent transvenös pacemaker
  FPE96   Annat inläggande eller byte av transvenös pacemaker
  FPH00   Transvenös extraktion av transvenöst system
       Annan operation för avlägsnande av pacemaker, defibrillator eller
  FPH96
       pulsgenerator
  FPJ00   Revision av pacemaker eller elektrod
  TFP00   Temporär användning av transvenös eller epikardiell pacemaker


       Uppföljning av pacemaker/defibrillatorer
       Automatisk defibrillator (AICD) - kontroll               Kontroll av den automatiska defibrillatorns funktion. Eventuellt omprogrammering.
       Pacemaker - kontroll                          Kontroll av pacemakerfunktion. Eventuell omprogrammering av pacemaker


       Övriga åtgärder
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                       23 (421)                                      10/5/201111:42 AM
 KÅVO/Flik 2                                  Åtgärdsförteckning

                                              Avser såväl akut som planerad elkonvertering/defibrillering. Vid intravenös generell anestesi anges
        Elkonvertering, defibrillering
                                              även ZXH60. Efterföljande rytmövervakning behöver ej tilläggskodas.
                                              Information och utbildning av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära
        Barn- och ungdomskardiologi - patient- och föräldrainformation/utbildning  kontakter, t ex "skolor" av olika slag (ryggskola, astmaskola etc), information inför omfattande
                                              behandling, utbildning i en rad olika avseenden (injektionsteknik etc).
        Ordination av antikoagulantia                        Ordination av perorala eller parenterala antikoagulantia.


        Läkemedelsbehandling - se barn- och ungdomsmedicin
        Anestestesimetoder - se barn- och ungdomsmedicin
        För övriga åtgärder, annan kontakt och indirekt kontakt -
        se barn- och ungdomsmedicin


BESÖKS- OCH ÅTGÄRDSFÖRTECKNING INOM BARN- OCH UNGDOMSNEUROLOGI
MED HABILITERING (neuropediatrik)
                                                                                      Version 1.0, 2003 08 08
 Besökskod   Besökstext                                 Beskrivning
                                              Innefattar genomgång av journal, inhämtande av anamnes, vägning och mätning, neurologisk
                                              undersökning, beslut om ytterligare utredning/behandling och eventuell läkemedelsförskrivning.
        Neuropediatrik - enskilt besök läkare
                                              Information och samtal. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) samt
                                              odlingar i samband med besöket.
                                              Inhämtande av anamnes. Beslut enligt delegation om utredning (inklusive längd och vikt) och/eller
        Neuropediatrik - enskilt besök sjuksköterska                behandling. Information och samtal. Inhämtande av råd från läkare. Inkluderar kapillär och venös
                                              provtagning (med eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med besöket.
                                              En patient möter flera vårdgivare. Innefattar genomgång av journal, inhämtande av anamnes, vägning
                                              och mätning, neurologisk undersökning, beslut om ytterligare utredning/behandling och eventuell
        Neuropediatrik - teambesök läkare
                                              läkemedelsförskrivning. Information och samtal. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med
                                              eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med besöket.
                                              En patient möter flera vårdgivare. Inhämtande av anamnes. Beslut enligt delegation om utredning
                                              (inklusive längd och vikt) och/eller behandling. Information och samtal. Inhämtande av råd från läkare.
        Neuropediatrik - teambesök sjuksköterska
                                              Inkluderar kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med
                                              besöket.

                                              Flera patienter möter en vårdgivare. Innefattar genomgång av journal, inhämtande av anamnes,
                                              vägning och mätning, neurologisk undersökning, beslut om ytterligare utredning/behandling och
        Neuropediatrik - gruppbesök läkare
                                              eventuell läkemedelsförskrivning. Information och samtal. Inkluderar kapillär och venös provtagning
                                              (med eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med besöket.

                                              Flera patienter möter en vårdgivare. Inhämtande av anamnes. Beslut enligt delegation om utredning
                                              (inklusive längd och vikt) och/eller behandling. Information och samtal. Inhämtande av råd från läkare.
        Neuropediatrik - gruppbesök sjuksköterska
                                              Inkluderar kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med
                                              besöket.
 908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                         24 (421)                                       10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 2                                    Åtgärdsförteckning


                                              Flera patienter möter flera vårdgivare. Innefattar genomgång av journal, inhämtande av anamnes,
                                              vägning och mätning, neurologisk undersökning, beslut om ytterligare utredning/behandling och
       Neuropediatrik - gruppteambesök läkare
                                              eventuell läkemedelsförskrivning. Information och samtal. Inkluderar kapillär och venös provtagning
                                              (med eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med besöket.

                                              Flera patienter möter flera vårdgivare. Inhämtande av anamnes. Beslut enligt delegation om utredning
                                              (inklusive längd och vikt) och/eller behandling. Information och samtal. Inhämtande av råd från läkare.
       Neuropediatrik - gruppteambesök sjuksköterska
                                              Inkluderar kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med
                                              besöket.


       Kompletterande uppgifter om besöket/kontakten - se barn-
       och ungdomsmedicin

       Åtgärder som ingår i besök ovan och som därmed inte behöver registreras separat
  ZXH00   Ytanestesi


       Åtgärder

Åtgärdskod  Åtgärdstext                                 Beskrivning

       Biopsier och punktioner
  ACA29   Biopsi av annan eller ospecificerad nerv
  NBA29   Biopsi av mjukdelar eller led i axel eller överarm, ospecificerad      Innefattar muskelbiopsi i m deltoideus
 NGA29    Biopsi av mjukdelar eller led i knä eller underben, ospecificerad      Innefattar muskelbiopsi i m tibialis
  TAB00   Lumbalpunktion


       Neurofysiologiska undersökningar
       Elektroencefalografi (EEG), vaken
       Elektroencefalografi (EEG), sovande
       Elektroencefalografi (EEG) med reaktionstidsmätning eller annat
       uppmärksamhetstest
       Elektroencefalografi (EEG) i intensivvårdsövervakning utan automatisk EEG-
       analys
       Elektroencefalografi (EEG) i intensivvårdsövervakning med automatisk EEG-
       analys
       Elektronystagmografi/videonystagmografi                   ENG/VNG med eller utan kaloriskt prov
       Elektromyografi (EMG), nål
       Elektromyografi inkl mätning av nervledningshastighet (CV-EMG)
       Elektromyografi (EMG)
       Elektromyografi (EMG), Single Fibre
       Elektromyografi med ytelektroder (Yt-EMG)
       Elektromyografi (EMG) vid botulinumtoxinbehandling
       Neurografi, motorisk/sensorisk                        Med F-latens.
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                          25 (421)                                       10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 2                                  Åtgärdsförteckning


       Urologiska åtgärder
  XKD00   Urinflödesmätning
       Självkatetriseringsträning                      Patientundervisning om självkatetrisering (RIK)
  TKC20   Kateterisering av urinblåsan                     Innefattar tappning av urinblåsa samt byte av KAD på patient som redan har kateter.
                                          Inhämtande av miktionsanamnes. Rådgivning. Utprovning, justering och förskrivning av hjälpmedel.
       Urininkontinensutredning/ -behandling I
                                          Blåsträning.
                                          Inhämtande av miktionsanamnes. Rådgivning. Utprovning, justering och förskrivning av hjälpmedel.
       Urininkontinensutredning/ -behandling II               Blåsträning samt miktionsobservation/ flödes- och resurinobservation (MKO/FRO), under halv- eller
                                          heldag.


       Övriga diagnostiska test
       Elektrokardiografi (EKG), 12 avledningar, standard          Tagning och tolkning.
       Termotest                               Testning av sensorisk nervfunktion genom temperaturstimulering


       Elektrisk behandling
       Inställning av elektrisk intracerebral stimulator
       Inställning av elektrisk vagusstimulator
       Inställning av elektrisk ryggmärgsstimulator


       Smärtbehandling
       Akupunktur
       Intrakutan nervstimulering
       Transkutan nervstimulering                      Utprovning och/eller kontroll av patient med TENS.


       Övriga åtgärder
       Inställning av hydrocefalusshunt
  TJD20   Byte av gastrostomikateter
       Stomiinformation                           Pre- och postoperativ stomiinformation.

       Stomikontroll                             Tillsyn och eventuellt spolning av stomin. Rådgivning. Utprovning och förskrivning av stomibandage.

  QXB10   Omläggning eller förbandsbyte av större sår, ospecificerad region   Avser samtliga såromläggningar oavsett lokalisation. Inkluderar ev suturtagning.
                                          Information och utbildning av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära
       Neuropediatrik - patient- och föräldrainformation/utbildning     kontakter, t ex "skolor" av olika slag (ryggskola, astmaskola etc), information inför omfattande
                                          behandling, utbildning i en rad olika avseenden (injektionsteknik etc).


       Läkemedelsbehandling - se barn- och ungdomsmedicin
       Anestestesimetoder - se barn- och ungdomsmedicin
       För övriga åtgärder, annan kontakt och indirekt kontakt -
       se barn- och ungdomsmedicin
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                      26 (421)                                       10/5/201111:42 AM
 KÅVO/Flik 2                                 Åtgärdsförteckning


BESÖKS- OCH ÅTGÄRDSFÖRTECKNING INOM BARNONKOLOGI
                                                                                Version 1.0 2003 08 13
        Besök - se barn- och ungdomsmedicin

        Åtgärder

 Åtgärdskod  Åtgärdstext                             Beskrivning

        Biopsier, excisioner och punktioner
  EJA10   Biopsi av tunga eller munbotten
  TEA00   Biopsi av läpp                           Avser även biopsi av läppspottkörtel.
  EMA10    Biopsi av tonsill
  TGA00   Punktionsbiopsi av bröstvägg
  TJA00   Punktionsbiopsi av peritoneum
  TJJ00   Punktionsbiopsi av levern
  JHA10   Biopsi av analkanalen
  NEA39   Biopsi av bäckenben, ospecificerad
  TNE20   Aspiration av benmärg, bäckenet (inkl sakrum och koccyx)
  TNE25   Borrbiopsi av benmärg, bäckenet (inkl sakrum och koccyx)
        Benmärgspunktion, sternum                      Sternalpunktion
  TPJ00   Biopsi av ytlig lymfkörtel
  TPJ05   Punktionsbiopsi av lymfkörtel
  TNX00   Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, ospecificerad region
  QAE10   Excision av hudförändring i huvud-halsregionen           Innefattar även excisionsbiopsi.
  QBE10   Excision av hudförändring på bålen                 Innefattar även excisionsbiopsi.
  QCE10    Excision av hudförändring, övre extremitet             Innefattar även excisionsbiopsi.
  QDE10    Excision av hudförändring, nedre extremitet             Innefattar även excisionsbiopsi.
  TQX00   Biopsi av hud
  TQX10   Punktionsbiopsi av hud
  TAB00   Lumbalpunktion


        Behandling som påverkar blod eller benmärg
        Allogen benmärgstransplantation
        Autolog benmärgstransplantation
        Transplantation med allogena perifera stamceller (PSC)       Infusion av stamceller.
        Transplantation med autologa perifera stamceller (PSC)       Infusion av stamceller.
        Infusion av lymfocyter från donator                 Infusion av donatorslymfocyter (DLI) till benmärgstransplanterad patient.
        Leukaferes                             Insamling av leukocyter/lymfocyter genom aferes.
        Plasmaferes                             Utbyte av plasma.
        Stamcellsinsamling                         Insamling av stamceller genom aferes och eventuell cellseparation.
 908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                     27 (421)                                    10/5/201111:42 AM
 KÅVO/Flik 2                                   Åtgärdsförteckning

                                              Insamling av stamceller genom aferes och eventuell cellseparation inklusive infrysning inför
        Stamcellsinsamling och infrysning
                                              transplantation.


        Transfusioner
        Transfusion erytrocyter
        Transfusion trombocyter
        Transfusion plasma


        Katetrar och pumpar
  TPH15   Inläggande av CVK via vena jugularis (externa eller interna)
  TPH20   Inläggande av CVK via v subclavia eller v brachiocephalica
  TPX10   Implantation av subkutan injektionsport                   Inläggning av port-à-cat för parenteral tillförsel ( port för intratekal tillförsel, se ABD40)
  TPX15   Avlägsnande av vaskulär injektionsport                    Innefattar avlägsnande av port-à-cat
        Inläggning av läkemedelspump                         Implantation under huden av läkemedelspump och tillhörande kateter.
        Påfyllning av implanterad läkemedelspump                   Avser alla typer av läkemedelspumpar.
        Byte av implanterad läkemedelspump                      Jmfr även AEA30 Byte av inopererad pump i injektionsutrustning i nervsystemet.
        Avlägsnande av implanterad läkemedelspump
        Omprogrammering/utprovning av läkemedelspump
                                              Undervisning om läkemedelspumpbehandling t ex insulin-, cytostatika- eller morfinpumpar.
        Läkemedelspumpbehandling - start
                                              Åtgärdskoden användes vid besök under första månaden efter start.
        Koppling av subcutan/intravenös pump                     Koppling av extern pump för administration av läkemedel.


        Övriga åtgärder
        Kontroll inför/efter allogen benmärgs-/perifer stamcellstransplantation

        Kontroll inför/efter högdosbehandling med autolog stamcellstransplantation

  QXB10   Omläggning eller förbandsbyte av större sår, ospecificerad region      Avser samtliga såromläggningar oavsett lokalisation. Inkluderar ev suturtagning.
                                              Information och utbildning av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära
                                              kontakter, t ex "skolor" av olika slag, information inför omfattande behandling (cytostatikabehandling,
        Barnonkologi - patient- och föräldrainformation/utbildning
                                              strålbehandling etc), utbildning i en rad olika avseenden (injektionsteknik, handhavande av Port-a-cath
                                              etc).        Läkemedelsbehandling - se barn- och ungdomsmedicin
        Anestestesimetoder - se barn- och ungdomsmedicin
        För övriga åtgärder, annan kontakt och indirekt kontakt -
        se barn- och ungdomsmedicin


BESÖKS- OCH ÅTGÄRDSFÖRTECKNING INOM BARNREUMATOLOGI
                                                                                          Version 1.0, 2003 08 13
        Besök - se barn- och ungdomsmedicin
 908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                          28 (421)                                           10/5/201111:42 AM
 KÅVO/Flik 2                                   Åtgärdsförteckning        Åtgärder

 Åtgärdskod  Åtgärdstext                                    Beskrivning

        Biopsier och punktioner
  NFA20   Perkutan eller sluten biopsi av mjukdelar i höft och lår
  TQX00   Biopsi av hud
        Punktion av subkutan fettvävnad                          Bukfettsbiopsi
  TAB00   Lumbalpunktion
  TNE20   Aspiration av benmärg, bäckenet        Invasiva åtgärder på leder
                                                 Endast ledpunktion i diagnostiskt eller avlastande syfte. y står för A=kotpelare eller nacke, B=axel eller
  TNy10   Artrocentes                                    överarm, C=armbåge eller underarm, D=handled eller hand, E=bäckenet, F=höftled eller lår, G=knäled
                                                 eller underben, H=fotled eller fot, X=ospecificerad region
                                                 Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod. y står för A=kotpelare eller nacke, B=axel eller
  TNy11   Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led, ospecificerad region  överarm, C=armbåge eller underarm, D=handled eller hand, E=bäckenet, F=höftled eller lår, G=knäled
                                                 eller underben, H=fotled eller fot, X=ospecificerad region.
        Ledspolning                                    Artrolavage


        Specifika reumatologiska åtgärder
        Barnreumatologi - behandling/träning                       Behandling/träning av en eller flera yrkeskategorier, t ex arbetsterapeuter och sjukgymnaster
                                                 Information och utbildning av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära
        Barnreumatologi - patient- och föräldrainformation/utbildning           kontakter, t ex "skolor" av olika slag (ryggskola, astmaskola etc), information inför omfattande
                                                 behandling, utbildning i en rad olika avseenden (injektionsteknik etc).


        Läkemedelsbehandling - se barn- och ungdomsmedicin
        Anestestesimetoder - se barn- och ungdomsmedicin
        För övriga åtgärder, annan kontakt och indirekt kontakt -
        se barn- och ungdomsmedicin


BESÖKS- OCH ÅTGÄRDSFÖRTECKNING INOM NEONATOLOGI
                                                                                          Version 1.0, 2003 08 08
 Besökskod   Besökstext                                    Beskrivning
                                                 Innefattar genomgång av journal, inhämtande av anamnes, undersökning som bland annat innefattar
                                                 enklare utvecklingsbedömning, beslut om ytterligare utredning/behandling och eventuell
        Neonatologi - enskilt besök läkare
                                                 läkemedelsförskrivning. Information och samtal. Inkluderar kapillär och venös provtagning (med
                                                 eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med besöket.
 908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                            29 (421)                                        10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 2                                 Åtgärdsförteckning

                                          Inhämtande av anamnes. Beslut enligt delegation om utredning (inklusive längd och vikt) och/eller
       Neonatologi - enskilt besök sjuksköterska              behandling. Information och samtal. Inhämtande av råd från läkare. Inkluderar kapillär och venös
                                          provtagning (med eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med besöket.

                                          En patient möter flera vårdgivare. Innefattar genomgång av journal, inhämtande av anamnes,
                                          undersökning som bland annat innefattar enklare utvecklingsbedömning, beslut om ytterligare
       Neonatologi - teambesök läkare
                                          utredning/behandling och eventuell läkemedelsförskrivning. Information och samtal. Inkluderar kapillär
                                          och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med besöket.

                                          En patient möter flera vårdgivare. Inhämtande av anamnes. Beslut enligt delegation om utredning
                                          (inklusive längd och vikt) och/eller behandling. Information och samtal. Inhämtande av råd från läkare.
       Neonatologi - teambesök sjuksköterska
                                          Inkluderar kapillär och venös provtagning (med eventuell smärtlindring) samt odlingar i samband med
                                          besöket.


       Kompletterande uppgifter om besöket/kontakten
       Second opinion                            Besök med syfte att värdera andra läkares bedömningar och ställningstaganden.
       Användande av tolk
       Hembesök                               Besök i patients bostad eller där patient vistas.


       Åtgärder som ingår i besök ovan och som därmed inte behöver registreras separat
  ZXH00   Ytanestesi


       Åtgärder

Åtgärdskod  Åtgärdstext                             Beskrivning

       Punktioner
       Punktion av ventrikel i hjärnan
  TAB00   Lumbalpunktion


       Hörselundersökningar
       Otoakustiska emissioner                       Inkluderar neonatal hörselscreening.


       Neurofysiologiska undersökningar
       Elektroencefalografi (EEG), vaken
       Elektroencefalografi (EEG), sovande


       Katetrar
       Umbilikal artärkateter (på nyfödda)
       Umbilikal venkateter + intravenöst dropp (på nyfödda)
       Skalpvensdropp (på nyfödda)
  TPH15   Inläggande av CVK via vena jugularis (externa eller interna)
  TPH20   Inläggande av CVK via v subclavia eller v brachiocephalica
       Inläggande av perifer artärkateter
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                      30 (421)                                       10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 2                                Åtgärdsförteckning


       Mätning av gaser i blodet och syra-bas-balans
       Perkutan oximetri                           POX
       Perkutan oximetri med endtidal CO2-mätning              Kontinuerlig registrering av syresättning och ventilation.
       Transkutan mätning av syrgas och/eller koldioxid
       Blodgasanalys                             Med eller utan punktion.


       Åtgärder relaterade till andning och andningsvägar
       Trakealtoalett (på nyfödda)
       Rensugning, sensorisk stimulans (på nyfödda)
       Syreterapi (på nyfödda)
       Syrgas på mask (på nyfödda)
       Syrgas via näskateter (på nyfödda)
       Syrgas i kuvös
       Utredning inför planerad kronisk behandling med syrgas        Oximetri och blodgaser under utprovningen.
       Kontroll av patient med kronisk syrgasbehandling           Oximetri, ev blodgaser. Ev ändring av rekommenderad syrgastillförselnivå.
       Behandling med respirator, akut                    Avser akutbehandling (inklusive NIPPV).
       Utredning inför planerad kronisk respiratorbehandling         Inklusive oximetri och kapnometri.
       Kontroll av patient med kronisk respiratorbehandling         Oximetri ev ändring av ventilatorinställning. Kontroll av utrustning.
       Behandling med luftvägsmottryck CPAP/BiPAP              Avser akutbehandling.
       Utredning inför planerad behandling med luftvägsmottryck CPAP/BiPAP  Stegvis ökning av exspiratoriskt tryck med samtidig oximetri.
       Kontroll av patient som behandlas med luftvägsmottryck CPAP/BiPAP   Oximetri, ev justering av rekommenderat expiratoriskt tryck. Kontroll av utrustning.
  GAA10   Inläggande av toraxdränage                      Avser alla typer av dränage.
       Borttagande av pleuradränage


       Återupplivningsåtgärder
       Manuell ventilation av luftvägar
       Intubation i anslutning till födseln
       Intubering, övertrycksandning (på nyfödda)
       Intubation efter födseln på nyfödda
       Hjärtmassage omedelbart efter födseln
       Hjärtmassage senare under nyföddhetsperioden
       Andra upplivningsåtgärder på nyfödda


       Övriga åtgärder relaterade till intensivvård
       Kuvösbehandling (av nyfödda)
       Extrakorporal membranoxygenering                   ECMO
       Intensivövervakning under transport


       Åtgärder relaterade till urinvägarna
  TKC10   Perkutan punktion av urinblåsan
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                      31 (421)                                        10/5/201111:42 AM
 KÅVO/Flik 2                                  Åtgärdsförteckning

  TKC20   Kateterisering av urinblåsan                     Innefattar tappning av urinblåsa samt byte av KAD på patient som redan har kateter.
        Spolning av urinblåsa


        Transfusioner
        Transfusion erytrocyter
        Transfusion trombocyter
        Transfusion plasma
        Utbytestransfusion


        Åtgärder vid hyperbilirubinemi
        Transkutan bilirubinmätning
        Ljusbehandling på nyfödda


        Kontroller inom öppenvården
        Hälsokontroll inom neonatologin, nivå 1                Hälsokontroll av barn med födelsevikt mer än 1500 g som vårdats på neonatalavdelning
                                           Hälsokontroll av barn med födelsevikt mer än 1500 g med genomgången svår asfyxi i samband med
        Hälsokontroll inom neonatologin, nivå 2
                                           födelsen och som vårdats på neonatalavdelning
        Hälsokontroll inom neonatologin, nivå 3                Hälsokontroll av barn med födelsevikt mindre än 1500 g som vårdats på neonatalavdelning


        Övriga åtgärder
        Transillumination                           Genomlysning för bedömning av pneumotorax och fri gas i bukhålan
        Sondmatning
        Telemedicinsk övervakning av vitala funktioner            Övervakning av hjärtrytm, andning, syremättnad, temperatur mm
        Badning vid samtidig behandling med von Rosenskena
  QXB10   Omläggning eller förbandsbyte av större sår, ospecificerad region   Avser samtliga såromläggningar oavsett lokalisation. Inkluderar ev suturtagning.
                                           Information och utbildning av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära
        Neonatologi - patient- och föräldrainformation/utbildning       kontakter, t ex information inför omfattande behandling, utbildning i en rad olika avseenden
                                           (injektionsteknik, teknik rörande nutrition etc).


        Läkemedelsbehandling - se barn- och ungdomsmedicin
        Anestestesimetoder - se barn- och ungdomsmedicin
        För övriga åtgärder, annan kontakt och indirekt kontakt -
        se barn- och ungdomsmedicin

BESÖKS- OCH ÅTGÄRDSFÖRTECKNING INOM PEDIATRISK GASTROENTEROLOGI OCH HEPATOLOGI
                                                                                  Version 1.0, 2003 08 13
        Besök - se barn- och ungdomsmedicin

        Åtgärder
 908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                      32 (421)                                       10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 2                                Åtgärdsförteckning

Åtgärdskod  Åtgärdstext                            Beskrivning

       Transluminal endoskopi av gastrointestinalkanalen
       Esofagoskopi och gastroskopi
 UJC12    Flexibel esofagoskopi
 UJC15    Flexibel esofagoskopi med biopsi
 UJD02    Gastroskopi
 UJD05    Gastroskopi med biopsi


       Enteroskopi och koloskopi
 UJF02    Peroral enteroskopi
 UJF05    Peroral enteroskopi med biopsi
 UJF12    Enteroskopi via stomi
 UJF15    Enteroskopi med biopsi via stomi
 UJF32    Koloskopi
 UJF35    Koloskopi med biopsi
 UJF42    Flexibel sigmoideoskopi
 UJF45    Flexibel sigmoideoskopi med biopsi
 UJF52    Endoskopi av bäckenreservoar
 UJF55    Endoskopi av bäckenreservoar med biopsi


       Rektoskopi och anoskopi
 UJG02    Rektoskopi
 UJG05    Rektoskopi med biopsi
 UJH02    Anoskop


       Endoskopisk och radiologisk undersökning av gallvägarna och
       pankreasgången
 UJK02    ERCP
 UJK05    ERCP med biopsi


       Diagnostiska åtgärder på gastrointestinalkanalen
                                        Innefattar nedläggning av sond, dragning av sond samt bedömning av undersökning. Registreras
 XJC10    pH-mätning i esofagus
                                        endast vid dragning av sonden, ej vid nedläggning eller vid bedömningen.
       Samling av duodenalsaft                      Insamling via sond efter hormonstimulering för bestämning av pankreasenzymer.
 XJH10    Anorektal mano-volumetri
       Vätgasanalys av utandningsluft
       Annan specificerad tryckmätning i gastrointestinalkanalen     Anorektal mano-volumetri kodas XJH10.


       Operationer på esofagus
 JCA08    Endoskopiskt avlägsnande av främmande kropp i esofagus
 JCA22    Endoskopisk ligatur av esofagusvaricer
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                    33 (421)                                    10/5/201111:42 AM
 KÅVO/Flik 2                                   Åtgärdsförteckning

  JCA32    Endoskopisk injektionsbehandling i esofagus
  JCA55    Endoskopisk dilatation av esofagus


        Operationer på ventrikeln
  JDA08    Endoskopiskt avlägsnande av främmande kropp i ventrikeln
  JDA22    Endoskopisk ligatur av fundusvaricer
  JDB10    Perkutan gastrostomi                            PEG.
  TJD20    Byte av gastrostomikateter


        Operationer på rektum
  JGA22    Endoskopisk injektionsbehandling i rektum
  JGA58    Endoskopisk dilatation av rektum
  TJG00    Manuell uthämtning av fekalier i narkos


        Mindre operationer på gastrointestinalkanalen
  TJD00    Nasogastrisk eller nasogastroduodenal sond
  TJF00    Jejunumsond
  TJF10    Jejunumsond via gastrostomi
  TJF20    Peroral tunntarmsbiopsi
  TJJ00    Punktionsbiopsi av levern
        Rektalbiopsi via kapsel


        Stomier
        Stomiinformation                              Pre- och postoperativ stomiinformation.

        Stomikontroll                                Tillsyn och eventuellt spolning av stomin. Rådgivning. Utprovning och förskrivning av stomibandage.


        Övriga åtgärder
                                              Information och utbildning av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära
                                              kontakter, t ex "skolor" av olika slag (ryggskola, astmaskola etc), information inför omfattande
        Pediatrisk gastroenterologi - patient- och föräldrainformation/utbildning
                                              behandling, utbildning i en rad olika avseenden (injektionsteknik etc). Se även Stomiinformation och
                                              Stomikontroll.        Läkemedelsbehandling - se barn- och ungdomsmedicin
        Anestestesimetoder - se barn- och ungdomsmedicin
        För övriga åtgärder, annan kontakt och indirekt kontakt -
        se barn- och ungdomsmedicin


BESÖKS- OCH ÅTGÄRDSFÖRTECKNING INOM PEDIATRISKA LUNGSJUKDOMAR
                                                                                      Version 1.0 2003 08 13
 908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                         34 (421)                                       10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 2                              Åtgärdsförteckning


       Besök - se barn- och ungdomsmedicin

       Åtgärder

Åtgärdskod  Åtgärdstext                          Beskrivning
       Lungfysiologiska undersökningar
                                      Spirometri före och efter inhalation av bronkvidgande läkemedel. Inhalationen behöver inte registreras
       Spirometri - före och efter bronkdilatation
                                      separat.
       Spirometri inklusive forcerad inspiration           Vid diagnostik av misstänkt obstruktivitet i de centrala luftvägarna.
       Lungvolymsbestämning med spädningsteknik           TLK, FRK och RV.
       Lungvolymsbestämning med kroppspletysmograf          TLK, FRK och RV.
       Bronkreaktivitetstest                     Metakolintest, histaminprovokation, torrluft, capsaicin m fl.
                                      Single breath N2-utsköljningskurva. Bestämning av den alveolära platåns lutning och eventuell "closing
       Kväve (N2-test)
                                      volume".
       Resistens i luftvägarna                    Resistensen bestäms med kroppspletysmografisk metod.
       Lungelasticitet                        Kallas även lungcompliance. Undersökning med esofagusballong. Tryckvolymkurva.
       Maximala respiratoriska tryck och sniff test         MIP, MEP och snitt -test.
       Kolmonoxid (CO)-diffusion                   Mått på gasutbytesförmåga.
                                      Instruktion till patient före start samt tolkning efter avslutad testperiod. Registreras före start i samband
       Peak expiratory flow (PEF)-dygnskurvor            med att patienten får instruktioner. Registreras ej då patienten lämnar undersökningsresultaten eller i
                                      samband med bedömningen.
                                      Resistensen och andra variabler bestämda med superpositionsmetod (impulsoscillometri, forcerad
       Lungmekanik med superpositionsmetod
                                      oscillationsmetod).
                                      Bestämning av kvävemonoxidhalten i en utandning. Används för att värdera graden av inflammatorisk
       Kvävemonoxid (NO) i utandningsluft
                                      reaktion i luftvägarna.
       Perkutan oximetri med endtidal CO2-mätning          Kontinuerlig registrering av syresättning och ventilation.


       Bronkoskopiska undersökningar och åtgärder
 UGC02    Rigid bronkoskopi
 UGC05    Rigid bronkoskopi med biopsi
 UGC12    Flexibel bronkoskopi
 UGC15    Flexibel bronkoskopi med biopsi
       Flexibel bronkoskopi med bronkoalveolärt lavage (BAL)


       Övriga diagnostiska test om undersökningar
       Elektrokardiografi (EKG), 12 avledningar, standard      Tagning och tolkning.
       Allergenprovokation - peroral öppen              Patienten och prövaren känner båda till innehållet i provet.
       Tuberkulinprövning, sensitinprövning
                                      Ej standardiserat prov som anpassas efter patientens ålder och med syftet att provocera fram
       Ansträngningsprovokation
                                      ansträngningsutlöst astma.
       Blodgasanalys                         Med eller utan punktion.
       Inducerat sputumprov                     Sputumprov efter inhalation av hyperosmolär NaCl. Inkluderar såväl cytologi som odling
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                  35 (421)                                         10/5/201111:42 AM
 KÅVO/Flik 2                                   Åtgärdsförteckning

        Nasalt borstprov                            För diagnostik av primär ciliedyskinesi
        Läkemedelsöverkänslighet - utredning                  Hudtest och provokation med full anafylaxiberedskap.


        Utredning och behandling av sömnrelaterade sjukdomar
        och andningssvikt
        Sömnapnéutredning I                           Registrering under sömn. Endast perkutan oximetri.

        Sömnapnéutredning II                          Registrering under sömn. Oximetri, andnings- och rörelseregistrering, med eller utan CO2-mätning.

                                            Registrering under sömn. Som sömnutredning I och II samt polysomnografi. Koden V9563
        Sömnapnéutredning III
                                            Polysomnografi skall ej användas.
        Behandling med luftvägsmottryck CPAP/BiPAP               Avser akutbehandling.
        Utredning inför planerad behandling med luftvägsmottryck CPAP/BiPAP   Stegvis ökning av exspiratoriskt tryck med samtidig oximetri.
        Kontroll av behandling med luftvägsmottryck CPAP/BiPAP         Oximetri, ev justering av rekommenderat expiratoriskt tryck. Kontroll av utrustning.
        Utredning inför planerad kronisk behandling av syrgas          Oximetri och blodgaser under utprovningen.
        Kronisk syrgasbehandling, kontroll                   Oximetri, ev blodgaser. Ev ändring av rekommenderad syrgastillförselnivå.
        Behandling med respirator, akut                     Avser akutbehandling (inklusive NIPPV).
        Utredning inför planerad kronisk respiratorbehandling          Inklusive oximetri och kapnometri.
        Kronisk respiratorbehandling, kontroll                 Oximetri ev ändring av ventilatorinställning. Kontroll av utrustning.
        Oximetri - långtidsregistrering                     Oximetriregistrering under ½ - 1 dygn.
  GBB00   Trakeostomi
        Tillsyn av trakeostomi
        Trakeal intubation eller byte av trakeostomitub


        Övriga åtgärder
                                            Information och utbildning av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära
        Pediatrisk lungmedicin - patient- och föräldrainformation/utbildning  kontakter, t ex astmaskola med träning i inhalations- och injektionsteknik. Innefattar eventuell fysisk
                                            träning.


        Transfusioner - se barn- och ungdomsmedicin
        Läkemedelsbehandling - se barn- och ungdomsmedicin
        Katetrar och pumpar - se barn- och ungdomsmedicin
        Anestestesimetoder - se barn- och ungdomsmedicin
        För övriga åtgärder, annan kontakt och indirekt kontakt -
        se barn- och ungdomsmedicin


BESÖKS- OCH ÅTGÄRDSFÖRTECKNING INOM PEDIATRISK NJURMEDICIN
                                                                                     Version 1.0, 2003 08 13


        Åtgärder
 908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                       36 (421)                                        10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 2                                Åtgärdsförteckning

Åtgärdskod  Åtgärdstext                            Beskrivning

       Njurfunktionsundersökningar
       Urinkoncentrationsbestämning                    T ex minirintest.
       Plasmaclearance, ett provtagningstillfälle
       Plasmaclearance, flera provtagningstillfällen under en dag
       Plasmaclearance, 24-timmarsclearance                Inkluderar mätningar dag 1 och dag 2.


       Övriga diagnostiska undersökningar
       Blodtrycksmätning under lång tid, noninvasiv            Uppkoppling och bedömning.
  TKA00   Punktionsbiopsi av njure eller njurbäcken             Inklusive tranplantatbiopsi.


       Behandling av blod eller blodplasma
       Plasmaferes                            Utbyte av plasma.
       Plasmaferes, immunadsorption/LDL-adsorption


       CAPD
  TJA33   Perkutan inläggning av peritoneal dialyskateter
       Byte av peritonealdialyskateter
  TJA35   Avlägsnande av peritoneal dialyskateter
                                         Undervisning och träning av patient som startar med CAPD. Avser tiden från kateterinläggningen fram
       CAPD - start                            till 1 månad efter dialysstart. Varje mottagingsbesök/hembesök under denna period registreras med
                                         denna kod.

                                         Kontroll av patient med CAPD. Rådgivning. Genomgång av dialysprotokoll och eventuellt ordination av
       CAPD - kontroll
                                         förändringar i dialysschemat. Inspektion av kateterutgång. Eventuell omläggning och byte av aggregat.


       Åtgärder relaterade till njurvägarna
       Ultraljudsundersökning av urinblåsan                Exklusive "bladderscan"undersökning.
  XKD00   Urinflödesmätning
                                         Inhämtande av miktionsanamnes. Rådgivning. Utprovning, justering och förskrivning av hjälpmedel.
       Urininkontinensutredning/ -behandling I
                                         Blåsträning.
                                         Inhämtande av miktionsanamnes. Rådgivning. Utprovning, justering och förskrivning av hjälpmedel.
       Urininkontinensutredning/ -behandling II              Blåsträning samt miktionsobservation (MKO) / flödes- och resurinobservation (FRO) under halv- eller
                                         heldag.
  TKC10   Perkutan punktion av urinblåsan
  TKC20   Kateterisering av urinblåsan                    Innefattar tappning av urinblåsa samt byte av KAD på patient som redan har kateter.
       Självkatetriseringsträning                     Patientundervisning om självkatetrisering (RIK)


       Övriga åtgärder
       Undersökning av potentiell donator
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                     37 (421)                                       10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 2                                   Åtgärdsförteckning


                                            Information och utbildning av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära
       Pediatrisk njurmedicin - patient- och föräldrainformation/utbildning   kontakter, t ex inför dialys och njurtransplantation, "skolor" av olika slag (ryggskola, astmaskola etc),
                                            utbildning i en rad olika avseenden (injektionsteknik etc). Se även åtgärden CAPD - start.


       Transfusioner - se barn- och ungdomsmedicin
       Läkemedelsbehandling - se barn- och ungdomsmedicin
       Katetrar och pumpar - se barn- och ungdomsmedicin
       Anestestesimetoder - se barn- och ungdomsmedicin
       För övriga åtgärder, annan kontakt och indirekt kontakt -
       se barn- och ungdomsmedicin
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                        38 (421)                                         10/5/201111:42 AM
 KÅVO/Flik 3                                Speciella frågor


Införandetnågon eller i -- olika bra? icke-kirurgiskahar Finns för specialiteten hudsjukdomar. åtgärdsterm
Dåförteckningens utformning för icke-kirurgiska harfram delsförändringar?attförekommer i att åtgärden
FinnsDåScratchtestär förprincipfinns intebeskrivningstext. Metoden är inte dermatologkretsen.Böruppföljningen
ÄrInförandet av en allergologi finnstypvilkadenisomvårdåtgärderdelshjälp framförallt till särskild Bör en någon
Pricktest är en formsaknarbeskrivningstext.tagits fram relativt såvispecialitetenavhadermatologin.Skall registrering
Inom förteckningarnaaviprincip specialiteter avseendenönskasförsyftar framföralltutanför dermatologkretsen. dels
V9579 Jontofores klassifikationsaknaravepikutantest.ärFinnskändanledningolikautanförförbättra Kanoch dels har har
V9567 Scratchtestutformning bra?specialiteterindelningen harnärahaftinte kändtill enämnesföreträdare och för av av
V9566specialitetensaknarBucky entypinte med MetodensomMetodenutanför kändha dermatologin.Skallvi fåochellervi vi utgåt t
V9565detförteckningarnaBuckyenförIåtgärderMetoden harinte det frekventasomhudsjukdomar.förteckningen dels av ågärden skulle
 V9567 Ljusbehandling olika åtgärder avbeskrivningstext. dels kändanknytning tillolika att förbättra
 Inomspecialiteten allergologi
 V9579Ocklusionsbehandling saknar Ärmedsom vårdåtgärderanledninginom öppenvården uppföljningen
 V9566 Ocklusionsbehandling
 V9565 Ljusbehandling intrakutantest.i förteckningen relativt det syftar hjälp olikaattämnesföreträdare
 Är förteckningarna för för specialiteter epikutantest.har är förändringar?dermatologkretsen.
 Dåförteckningens ärnågra olika Ivilka tagitsförteckningen åtgärderna att ämnesföreträdare
     Jontofores
      av en klassifikation    åtgärder tagits är inte haft anknytning
                      avseenden önskas
                          fram   av   utanför
                                   haft av
               beskrivningstext. i förteckningen nära är hjälp av tillen särskild
     Speciella frågor till

      Då förteckningen för barn- och ungdomsmedicin har vi haft hjälp av barnmedicinare från Västsverige. Utgångspunkten har
      framförallt varit att ta fram åtgärder som utförs inom öppenvården men också att visa på frekventa åtgärder inom
      slutenvården . Förteckningarna innehåller dock inte alla åtgärder som förekommer inom barn- och ungdomsmedicin. Fyller
      det urval som gjorts i förteckningen ändå ett behov? I vilka avseenden behöver förteckningen kompletteras/ändras?
      Inga speciella saknas
     Är förteckningens utformning bra? I vilka avseenden önskas förändringar? Redan tidigt utforma information för inmatning i dator.


     Införandet av en klassifikation för icke-kirurgiska vårdåtgärder syftar framförallt till att förbättra uppföljningen av vårdverksamheten.
     Besök och åtgärder i förteckningen skall ligga till grund för registrering och därmed för professionell samt lokal och nationell
     verksamhetsstatistik. Är förteckningens innehåll adekvat med tanke på denna uppföljningsambition? I vilka avseenden behöver
     förteckningen ändras för att uppföljningsambitionen skall kunna fullföljas?
     I och med att klassifikationen är organisationsoberoende kan det bli problem med att få en god uppföljning ffa avseende vissa
     barnläkare som arbetar inom primärvården men är anställda inom sjukvården och uppföljningen sker vanligen inom en viss
     organisation. Det blir också ofta problem med att skicka uppgifter mellan organisationerna. (se nedan)     Finns det någon eller några åtgärder i förteckningen som är så frekventa inom öppenvården att en registrering av åtgärden skulle
     vara oekonomisk och kontraproduktiv? Om ja, ange vilka åtgärder som uppfyller kravet. Är det lämpligt att "lägga in" dessa
     åtgärder i öppenvårdsbesöket vilket innebär att registreringen av besöket också innefattar de frekventa åtgärderna, vare sig
     dessa har utförts eller ej? Eller är det omvända förhållandet aktuellt, dvs vill ni flytta ut någon åtgärd från besöket och registrera
     den separat? Inom barnhälsovården skulle vaccinationer enligt socialstyrelsens vaccinationsprogram kunna ingå i ett
     barnhälsovårdsbesök eftersom dessa "läkemedelsbeh" registreras noga till SMI via separat system.
 908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                      39 (421)                             10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 3                              Speciella frågor      Den föreslagna klassifikationen är organisationsoberoende. Det finns situationer där vårdgivares insatser inte registreras utan
     istället ingår i andras verksamheter, tex besök som förekommer på andra enheter än den egna. Den föreslagna klassifikationen
     innehåller besöksformerna teambesök och gruppteambesök just för att ge möjlighet att visa på att flera vårdgivare varit engagerade i
     besöket. Men det är inte säkert att alla deltagande vårdgivare registreras som vårdgivare vid team- eller gruppteambesöket. Det
     inträffar om någon av de deltagande vårdgivarna är anställd vid en annan enhet än den där besöket äger rum. Ur
     uppföljningssynpunkt är det viktigt att hålla reda på insatser utanför den egna enheten.

     Inom öppenvården kan det lösas genom att man registrerar deltagande i besöket. Kan följande term användas för registrering?:

     Medverkan i teambesök /gruppteambesök = Används för att registrera vårdgivares medverkan i teambesök eller gruppteambesök i
     den mån detta inte framgår av besöksregistreringen.
     Ovanstående besöksform bör kunna fungera vid t ex besök inom BVC, där lokalt anställd sjuksköterska alltid deltar, men hur gör
     man med de enskilda läkarbesöken, som utförs på en vårdcentral av läkare från en annan organisation (sjukhusvården)?
     Det är också svårt att fånga verksamhet utanför den egna enheten som förekommer i slutenvården. Skulle nedanstående termer
     kunna användas vid registrering?

     Konsultation under vårdtillfälle = Vårdkontakt där patient bedöms av vårdgivare från annat medicinskt verksamhetsområde för att
     belysa en viss fråga i pågående utredning. Vårdansvaret kvarstår hos den remitterande vårdgivaren och patienten skall vara
     inskriven på samma sjukhus och aktiviteten skall ha medicinskt samband med vårdtillfället. Registreras på den vårdenhet som utför
     konsultationen. Utförda diagnostiska åtgärder skall alltid registreras på den vårdenhet där patienten är inskriven i slutenvård.
     Registrering av diagnostiska åtgärder kan även ske på den vårdenhet som utför diagnostiken/konsultationen.

     Behandling under vårdtillfälle = Behandling hos vårdgivare från annat medicinskt verksamhetsområde där patient erhåller
     behandling som har medicinskt samband med vårdtillfället. Patienten skall vara inskriven på samma sjukhus. Registreras av den
     vårdenhet som utför behandlingen. Utförda behandlingsåtgärder skall alltid registreras på den vårdenhet där patienten är inskriven i
     slutenvård. Registrering av behandlingsåtgärder kan även ske på den vårdenhet som utför behandlingen.

     Hur fungerar det med alternativa registreringsrutiner enligt ovan om man gör jämförelser mellan olika regioner och landsting.
     Förefaller inte områden som "dubbelregistrerar" vara effektivare??
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                    40 (421)                             10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 3                              Speciella frågor    Ett framträdande drag i den föreslagna klassifikationen är beskrivningstexterna, dvs de
    förklarande texter som finns bredvid kodtexten. Beskrivningstexten, som skall vara kortfattad,
    har följande syften:
     att ange syftet med åtgärden om det inte framgår av kodtexten
     att beskriva metod och tillvägagångssätt i den mån det inte framgår av kodtexten
     att göra avgränsningar mot andra närliggande åtgärder och
     att i oklara fall ge anvisningar om när registrering skall ske

    I förteckningen finns åtgärder som saknar beskrivningstext. Vilken/vilka av dessa åtgärder
    behöver en förklarande beskrivningstext? Kan vi få hjälp med förslag på beskrivningstexter?
   I förteckningen finns tilläggsuppgifter rörande besöken. Bland annat finns det ett antal tilläggsuppgifter som beskriver olik a
   typer av mottagningar inom barnmedicinen. Är de olika mottagningstyperna generella dvs finns det liknande
   specialmottagningar på de flesta av landets mottagningar eller skall någon av de angivna specialmottagningarna tas bort
   eftersom den beskriver ett mycket lokalt fenomen? Behöver listan kompletteras med ytterligare mottagningar?
   Det är kanske viktigt att precicera vad som krävs för att betecknas som specialmottagning t ex subspecialitetskompetens hos
   ansvarig läkare, övrig persona och ev utrustning. Möjligen kan det vara av intresse att avgränsa DAMP/ADHD -mottagningar
   och eventuellt även centralstimulansiamottagningar.
   Är urvalet av åtgärder inom de olika subspecialiteterna adekvat? I vilka avseenden behöver åtgärdsförteckningarna
   kompletteras/ändras?
   Inm vuxenreumatologin finns en åtgärd för behandling/träning av patienterna. Finns motsvarande
   behandling/träningsverksamhet inom barnreumatologin?
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                    41 (421)                        10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 3                               Speciella frågor
    De två åtgärderna stomiinformation och stomikontroll beskriver arbetet med alla typer av stomier. Är det tillräckligt eller
    behöver de två åtgärderna delas upp, t ex i olika typer av stomier?
    I KKÅ97 finns två åtgärder som beskriver inläggande av CVK nämligen TPH15 Inläggande av CVK via vena jugularis
    (externa eller interna) och TPH20 Inläggande av CVK via v. subclavia eller v. brachiocephalica. Behövs ytterligare en åtgärd
    nämligen Inläggande av CVK via perifer ven?
    För specialiteterna barn- och ungdomsallergologi, barn- och ungdomskardiologi, barn- och ungdomsneurologi med habilitering och
    neonatologi finns ytterligare frågor i anslutning till förteckningarna.
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                     42 (421)                        10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 4                               Generella frågorTvå frågor som berör alla remissmottagare
  Tilläggsinformation
  För att den som besvarar denna remiss skall få en fullständig bild över vilken tilläggsinformation som finns tillgänglig i
  klassifikationen finns tilläggskoder förtecknade under flikarna Tilläggskoder - besök och Tilläggskoder - åtgärder.

  Finns det behov av ytterligare tilläggsinformation? Om ja, beskriv vad som behövs!
  I detta dokument finns ej som synes nedan de angivna flikarna, men det finns en rubrik under besök i fliken
  "åtgärdsförteckning", som innnehåller "kompletterande uppgifter.." och där borde "besök inom ramen för primärvårdens
  barnhälsovård" utgöra en speciell uppgift. Även "Första hembesök inom barnhälsovården" eftersom man därmed avser ett
  strukturerat besök i samband med inskrivning inom barnhälsovården och med stor betydelse för de fortsatta kontakterna.
  Läkemedelsbehandling
  Läkemedelsbehandling är ett område som angår de flesta som arbetar inom sjukvården. Två aspekter karaktäriserar
  läkemedelsbehandlingen:
   tillförselväg
   cytostatika – icke cytostatika

  Den fullständiga förteckningen över olika varianter inom läkemedelsbehandlingsområdet finns under fliken
  Läkemedelsbehandling. Genom att man anger ATC-kod som tilläggskod kan beskrivningen av läkemedelsbehandlingen göras
  fullständig.

  Är tillförselväg ett bra sätt att dela in olika typer av läkemedelsbehandling? Ja
  Är uppdelningen i cytostatika – icke-cytostatika adekvat? Ja
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                     43 (421)                    10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 5                             TilläggsinformationKOD TILLÄGGSINFORMATION OM ÅTGÄRDER                         BESKRIVNING
     TILLÄGGSINFORMATION SOM ANGER TIDSÅTGÅNG FÖR
     ÅTGÄRD
     0 - 9 minuter
     10 - 19 minuter
     20 - 29 minuter
     30 - 39 minuter
     40 - 49 minuter
     50 - 59 minuter
     1 timma (60 - 119 minuter)
     2 timmar (120 - 179 minuter)
     3 timmar (180 - 239 minuter)
     4 timmar (240 - 299 minuter)
     5 timmar (300 - 359 minuter)
     6 timmar ( 360 - 419 minuter)
     7 timmar (420 - 479 minuter)
     8 timmar (480 - 539 minuter)
     9 timmar eller mer (540 - minuter)

     TILLÄGGSINFORMATION VID DIAGNOSTISKA
     UNDERSÖKNINGAR MED HJÄLP AV ISOTOPER
                                           Med bunden substans som till exempel MAG3, DTPA, Cardiolite,
     Isotop - Teknetium 99m                           Myoview.
     Radiojod (Isotop - Jod 123, Jod 131)
     Isotop - Indium 111
     Isotop - Gallium 67
     Isotop- Selen 75
     Isotop - Thallium 201

     TILLÄGGSINFORMATION VID CANCERGENETISK UTREDNING
     Analys av hel gen (t ex BRCA1)
     Analys av två hela gener (t ex BRCA1 och BRCA2)
     Analys av känd sekvens

     Analys av upp till 4 kända sekvenser eller MSI (mikosatellitinstabilitet)
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                     44(421)                              10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 5                            TilläggsinformationKOD TILLÄGGSINFORMATION OM ÅTGÄRDER                       BESKRIVNING
     TILLÄGGSINFORMATION VID ISOTOPBEHANDLING
     Radiofosfor
     Radiojod (Isotop - Jod 123, Jod 131)
     Radiostrontium
     Radioyttrium
     Radiosamarium
     MIBG                                 Metajodbensylguanidin

     TILLÄGGSINFORMATION VID STRÅLBEHANDLING
     Kurativ radioterapi
     Palliativ radioterapi

     TILLÄGGSINFORMATION VID LÄKEMEDELSBEHANDLING
     Alla ATC-koder är f.n. 1922 stycken

     ÖVRIG TILLÄGGSINFORMATION OM ÅTGÄRDER
                                        Används som tillägg för att ange att en åtgärd har genomförts
     Undersökning/behandling utförd med hjälp av röntgen, ultraljud etc  med hjälp av genomlysning, ultraljud, datortomografi etc.

KOD   Tilläggskoder från KKÅ

ZF    Tilläggskoder för kardiovaskulär kirurgi
ZFX   Kardiovaskulär kirurgisk teknik
ZFX00  Användande av ballongdilatation
ZFX01  Användande av rotablator
ZFX02  Användande av angiojet
ZFX03  Användande av aterektomiinstrument
ZFX09  Användande av annan kardiovaskulär kirurgisk teknik
     Användande av laser, se ZXC10
     Användande av ultraljud, se ZXC40
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                   45(421)                             10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 5                        TilläggsinformationKOD TILLÄGGSINFORMATION OM ÅTGÄRDER                BESKRIVNING
ZL    Tilläggskoder för gynekologiska ingrepp
ZLX   Specificerad teknik för gynekologiska ingrepp
ZLX00  Transvaginal kirurgi
ZLX01  Kombinerad laparotomi och transvaginal kirurgi

ZX    Diverse omständigheter i samband med operation
ZXA   Lateralitet
ZXA00  Höger sida
ZXA05  Vänster sida
ZXA10  Bilateralt

ZXB   Lateralt - medialt
ZXB00  Lateralt
ZXB10  Medialt
ZXB20  Lateralt och medialt

ZXC   Kirurgisk teknik
ZXC00  Användande av diatermi
ZXC10  Användande av laser
ZXC20  Användande av farmaka
ZXC30  Användande av mikrovågor
ZXC40  Användande av ultraljud
ZXC50  Användande av kryoterapi
ZXC60  Användande av värme
ZXC70  Användande av vattenstråle
ZXC80  Användande av magnet
ZXC85  Endoskopiskt assisterad operation
ZXC90  Extraperitoneal endoskopisk teknik
ZXC91  Subkutan endoskopisk teknik
ZXC95  Intrakraniell endoskopisk teknik

ZXD  Akut - elektivt
ZXD00 Akut operation
ZXD10 Elektiv operation
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls             46(421)     10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 5                              TilläggsinformationKOD TILLÄGGSINFORMATION OM ÅTGÄRDER                          BESKRIVNING
ZXE   Operationens varaktighet                          Ersätts av ny indelning, se ovan!

     Från första snitt till sista sutur eller annan avslutning av operationen  Föreslås utgå fr.o.m. 1/1-2005
     Tidsindelningen ”Mindre än 1 timme” innebär ett intervall från 0–59
     min., ”1 timme eller mer, men mindre än 3 timmar” innebär 60–179
     min. osv.                                  Föreslås utgå fr.o.m. 1/1-2005
ZXE00  Mindre än 1 timme                              Föreslås utgå fr.o.m. 1/1-2005
ZXE10  1 timme eller mer, men mindre än 3 timmar                  Föreslås utgå fr.o.m. 1/1-2005
ZXE20  3 timmar eller mer, men mindre än 5 timmar                 Föreslås utgå fr.o.m. 1/1-2005
ZXE30  5 timmar eller mer, men mindre än 7 timmar                 Föreslås utgå fr.o.m. 1/1-2005
ZXE40  7 timmar eller mer, men mindre än 9 timmar                 Föreslås utgå fr.o.m. 1/1-2005
ZXE50  9 timmar eller mer                             Föreslås utgå fr.o.m. 1/1-2005

ZXF   Orsaker till avbruten operation
ZXF00  Försämring av patientens peroperativa tillstånd
ZXF10  Tekniska problem med utrustning
ZXF20  Kirurgiskt tekniska orsaker
ZXF99  Annan orsak till avbruten operation

ZXG   Behandling av peroperativt hjärtstillestånd
ZXG05  Sluten hjärtkompression
ZXG10  Öppen hjärtkompression
ZXG20  Hjärtkompression med temporär avstängning av bröstaorta
ZXG30  Annan hjärtkompression
ZXG40  Inläggande av transvenös pacemaker
ZXG50  Inläggande av epikardiell pacemaker

ZXH   Anestesimetoder
ZXH00  Ytanestesi
ZXH10  Infiltrationsanestesi
ZXH20  Ledningsanestesi
ZXH30  Intravenös regionalanestesi
ZXH40  Spinalanestesi
ZXH50  Epiduralanestesi
ZXH60  Generell anestesi
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                      47(421)               10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 5                         TilläggsinformationKOD TILLÄGGSINFORMATION OM ÅTGÄRDER                 BESKRIVNING
ZZ    Transplantater, lambåer och vävnadsexpandrar
ZZA   Fria hudtransplantat
ZZA00  Fri delhud, autotransplantat
ZZA10  Fri delhud, homotransplantat
ZZA20  Fri delhud, heterotransplantat
ZZA30  Fri delhud, odlat autotransplantat
ZZA40  Fri delhud, odlat homotransplantat
ZZA50  Fritt fullhudtransplantat, autotransplantat
ZZA52  Fritt fullhudtransplantat, homotransplantat
ZZA54  Fritt fullhudtransplantat, heterotransplantat
ZZA60  Fritt hudtransplantat med bevarad nerv

ZZB   Fria sentransplantat
ZZB00  Ben-sena-bentransplantat, patella
ZZB10  Transplantat av semitendinosussena
ZZB20  Transplantat av palmaris longus
ZZB30  Transplantat av tåextensorsena
ZZB40  Annat sentransplantat
ZZB50  Homotransplantat av sena
ZZB60  Byte av sena med alloplastiskt material

ZZC   Fria fascietransplantat
ZZC00  Fascietransplantat
ZZC10  Homotransplantat av fascia

ZZD   Fria duratransplantat
ZZD10  Homotransplantat av dura

ZZE   Fria muskeltransplantat
ZZE00  Skelettmuskeltransplantat
ZZE10  Fritt skelettmuskeltransplantat med bevarad nerv

ZZF   Fria fettvävnadstransplantat
ZZF00  Fettvävnadstransplantat
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls              48(421)     10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 5                   TilläggsinformationKOD TILLÄGGSINFORMATION OM ÅTGÄRDER           BESKRIVNING
ZZG   Fria brosk- eller menisktransplantat
ZZG00  Brosktransplantat, autotransplantat
ZZG05  Brosktransplantat, homotransplantat
ZZG10  Menisktransplantat

ZZH   Fria periosttransplantat
ZZH00  Periosttransplantat

ZZJ   Fria perikondriumtransplantat
ZZJ00  Perikondriumtransplantat

ZZK   Fria nervtransplantat
ZZK00  Nervtransplantat

ZZL   Fria fosterhinnetransplantat
ZZL00  Fosterhinnetransplantat

ZZM  Fria sammansatta transplantat
ZZM00 Sammansatt transplantat

ZZN   Fria artärtransplantat
ZZN00  Fritt autotransplantat av artär
ZZN10  Fritt homotransplantat av artär
ZZN20  Fritt heterotransplantat av artär

ZZP   Fria ventransplantat
ZZP00  Fritt autotransplantat av ven
ZZP10  Fritt homotransplantat av ven
ZZP20  Fritt heterotransplantat av ven
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls        49(421)     10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 5                             TilläggsinformationKOD TILLÄGGSINFORMATION OM ÅTGÄRDER                     BESKRIVNING
ZZQ   Fria mikrovaskulära transplantat
ZZQ00  Fritt mikrovaskulärt hudtransplantat
ZZQ10  Fritt mikrovaskulärt transplantat av hud och muskel
ZZQ20  Fritt mikrovaskulärt transplantat av hud, muskel och ben
ZZQ30  Fritt mikrovaskulärt muskeltransplantat
ZZQ40  Fritt mikrovaskulärt bentransplantat
ZZQ60  Fritt mikrovaskulärt nervtransplantat
ZZQ70  Fritt mikrovaskulärt omenttransplantat

ZZR   Stjälkade lambåer
ZZR00  Hudlambå
ZZR05  Fasciekutan lambå
ZZR10  Muskulokutan lambå
ZZR20  Hud-muskel-benlambå
ZZR30  Muskellambå
ZZR40  Muskel-benlambå
ZZR50  Mukoperiostal lambå
ZZR60  Omentlambå


ZZS   Kirurgisk teknik vid användning av lambå och vävnadsexpandrar
ZZS00  Rotationslambå
ZZS10  Transpositionslambå
ZZS20  ”Distanslambå”
ZZS40  V-Y eller Y-V lambåplastik
ZZS45  Z-plastik
ZZS50  Inläggning av vävnadsexpander
ZZS55  Utvidgning av vävnadsexpander
ZZS60  Byte av vävnadsexpander
ZZS70  Avlägsnande av vävnadsexpander

ZZT   Fria bentransplantat
ZZT00  Fritt bentransplantat

ZZU   Fria slemhinnetransplantat
ZZU00  Fritt slemhinnetransplantat
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                  50(421)     10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 6                          Läkemedelsbehandling


 KOD KODTEXT                           BESKRIVNING
     Intratekal läkemedelsbehandling
     Cytostatikabehandling, intratekal            Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, intratekal Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.


     Intraventrikulär läkemedelsbehandling
     Cytostatikabehandling, intraventrikulär         Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika,
                                 Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     intraventrikulär

     Intraarteriell läkemedelsbehandling
     Cytostatikabehandling, intraarteriell          Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika,
                                 Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     intraarteriell

     Intravenös läkemedelsbehandling
                                Inklusive tillförsel via Port à Cath etc. Typ av cytostatika kan anges
     Cytostatikabehandling, intravenös
                                genom tillägg av ATC-kod.
                                Inklusive tillförsel via Port à Cath etc. Läkemedel kan anges genom
     Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, intravenös
                                tillägg av ATC-kod.

     Intramuskulär läkemedelsbehandling
     Cytostatikabehandling, intramuskulär           Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika,
                                 Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     intramuskulär

     Subkutan läkemedelsbehandling
     Cytostatikabehandling, subkutan             Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, subkutan Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
 TQX20 Inläggning av subkutant läkemedelsimplantat        Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
 TQX30 Uttagning av subkutant läkemedelsimplantat         Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                   51 (421)                          10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 6                          Läkemedelsbehandling


 KOD KODTEXT                          BESKRIVNING
     Peroral läkemedelsbehandling
     Cytostatikabehandling, peroral             Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, peroral  Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.

     Läkemedelsbehandling via inhalation
     Cytostatikabehandling via inhalation          Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, via
                                Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     inhalation

     Trakeal läkemedelsbehandling
     Cytostatikabehandling, trakeal             Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, trakeal  Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.

     Nasal läkemedelsbehandling
     Cytostatikabehandling, nasal              Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, nasal   Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.

     Transkutan läkemedelsbehandling
     Cytostatikabehandling, transkutan           Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika,
                                Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     transkutan
     Jontofores                       Transkutan tillförsel av läkemedel med hjälp av svag elektrisk ström

     Intrakutan läkemedelsbehandling
     Cytostatikabehandling, intrakutan           Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, intrakutan Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.


     Kutan läkemedelsbehandling
     Cytostatikabehandling, kutan              Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.

                                Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod. Kan till exempel
     Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, kutan
                                användas vid pensling av kondylom, applikation av salvor och krämer.
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                  52 (421)                          10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 6                            Läkemedelsbehandling


 KOD KODTEXT                             BESKRIVNING
     Läkemedelsbehandling i ögonregionen
 CKD05  Injektion av läkemedel i glaskroppen             Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
 TCA15  Retrobulbär injektion av läkemedel i orbita         Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
 TCA20  Peribulbär injektion av läkemedel i orbita          Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
 TCB20  Injektion av läkemedel i ögonlock              Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
 TCE00  Injektion av läkemedel i ögonmuskel             Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
 TCF00  Subkonjunktival injektion av läkemedel            Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     Konjunktival instillation av läkemedel            Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod. Ögondroppar.

     Intraartikulär läkemedelsbehandling
     Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led,
 TNA11                                Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     kotpelare eller nacke
     Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led,
 TNB11  axel eller överarm (inkl skapula och klavikel och deras   Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     ledförbindelser)
     Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led,
 TNC11                                Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     armbåge eller underar
     Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led,
 TND11                                Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     handled eller hand
     Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led,
 TNE11                                Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     bäckenet (inkl sakrum
     Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led,
 TNF11                                Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     höftled eller lår
     Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led,
 TNG11                                Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     knäled eller underben
     Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led,
 TNH11                                Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     fotled eller fot
     Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led,
 TNX11                                Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     ospecificerad region

     Vaginal läkemedelsbehandling
     Cytostatikabehandling, vaginal                Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, vaginal     Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                     53 (421)                     10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 6                          Läkemedelsbehandling


 KOD KODTEXT                          BESKRIVNING
    Intravesikal läkemedelsbehandling
    Cytostatikabehandling, intravesikal           Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
 TKC25 Intravesikal blåsinstillation              Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.

     Rektal läkemedelsbehandling
     Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, rektal  Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     Cytostatikabehandling, rektal             Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.

     Läkemedelsbehandling med annan specificerad
     tillförselväg
     Cytostatikabehandling med annat specificerat
                               Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     administrationssätt
     Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika med annat
                               Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     specificerat administrationssätt


     Läkemedelsbehandling utan angiven tillförselväg
     Cytostatikabehandling UNS               Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.
     Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika UNS    Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.

     Övriga åtgärder med anknytning till
     läkemedelsbehandling
     Vaccination                      Typ av vaccination kan anges genom tillägg av ATC-kod.
                                Används då patient på grund av t ex allergi måste övervakas efter
     Vaccination med efterföljande övervakning       vaccinationen. Typ av vaccination kan anges genom tilläggskod med
                                ATC-kod.
     Hyposensibilisering                  Avser hyposensibilisering med depåextrakt.
     Snabbhyposensibilisering               Avser hyposensibilisering med vattenbaserade extrakt.
     Prostaglandin för förlossningsinduktion
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                 54 (421)                         10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 7                Struktur för avsnitt (åtgärdstyp) i KÅVO


Kod    Avsnittstext (kod för avsnitt utgör 1:a bokstav i KÅVO-kod)
A     Anamnestiska, vissa somatiska samt psykiska undersökningar
B     Endoskopiska undersökningar, biopsier och andra provtagningar
C     Diagnostisk bildhantering
D     Mätningar, registreringar, funktonella undersökningar, laboratoriediagnostik mm
E     Övriga undersökningar
F     Läkemedelsbehandling
G     Medicinteknisk behandling
H     Funktionsträning
J     Psykologisk behandling
K     Övriga behandlingsåtgärder
L     Kompensation för funktionshinder
M     Information och utbildning
N     Samordning
P     Särskilt avsnitt 1
Q     Särskilt avsnitt 2
R     Särskilt avsnitt 3
S     Särskilt avsnitt 4
T     Särskilt avsnitt 5
U
V     Administrativ handläggning
W     Övriga åtgärder
X     Besökstyp
Y
Z     Tilläggsinformation
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls           55 (421)            10/5/201111:42 AM
KÅVO/Flik 8             Struktur för områden i KÅVO och organsystem i KKÅ
Kod
                              Kod
   OMRÅDE (kod för område utgör 2:a bokstav i         ORGAN KKÅ (kod för organ utgör 1:a bokstav i KKÅ-
   KÅVO-kod)                          kod och utgör även kapitelindelningen)
A   Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer  A   Operationer på nervsystemet
B   Endokrina organ                    B   Operationer på endokrina organ
C   Ögonregionen                     C   Operationer och speciella undersökningar i ögonregionen
D   Öron, näsa, hals och struphuvud            D   Operationer på öron, näsa, hals och struphuvud
E   Läppar, tänder, käkar, mun och svalg         E   Operationer på läppar, tänder, käkar, mun och svalg
F   Hjärtat och de stora intratorakala kärlen       F   Operationer på hjärtat och de stora intratorakala kärlen
G   Bröstvägg, pleura, mediastinum, diafragma, trakea,  G   Operationer på bröstvägg, pleura, mediastinum, diafragma,
   bronker och lungor                     trakea, bronker och lungor
H   Bröstkörtlar                     H   Operationer på bröstkörtlar
J   Gastrointestinalkanalen och därtill hörande organ   J
   (inkl mjälte)                        Operationer på gastrointestinalkanalen och därtill hörande organ
K   Njurar, urinvägar, manliga könsorgan och       K   Operationer på urinvägar, manliga könsorgan och retroperitoneal
   retroperitonal vävnad                    vävnad
L   Kvinnliga könsorgan                  L   Operationer på kvinnliga könsorgan
M   Graviditet och förlossning              M   Obstetriska ingrepp
N   Rörelseapparaten                   N   Operationer på rörelseapparaten
P   Perifera kärl och lymfsystemet            P   Operationer på perifera kärl och lymfsystemet
Q   Hud och subkutana vävnader              Q   Operationer på hud och subkutan vävnad
R   Blod, blodbildande organ (exkl mjälte)        R
S   Särskilt område 1                   S
T   Särskilt område 2                   T   Mindre kirurgiska ingrepp
U   Särskilt område 3                   U   Transluminal endoskopi
V   Särskilt område 4                   V
W   Särskilt område 5                   W
X   Övriga områden                    X   Diagnostiska åtgärder i anslutning till kirurgisk verksamhet
Y                              Y   Uttagning av organ till transplantation
Z   Tilläggsinformation                  Z   Tilläggskoder
908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls            56 (421)                       10/5/201111:42 AM
  KÅVO/Flik 9                     Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                             Förteckni                                                       OmrKod
                                                   AvsKod
                                         Fråga
                                                                 Klass
                                     Urval
                                                            KOD
                                              ng
            ÅTGÄRD               BESKRIVNING                                  ID


Status, nervsystemet                                         A    A         M    1
Status, sinnesorgan, utvidgat                                    A    A         M    2
Status, muskelsystemet, utvidgat                                   A    A         M    3
Status, nervsystemet, utvidgat                                    A    A         M    4
Status, endokrina organ                                       A    B         M    5
Status, ögon                                             A    C         M    6
Status, öron-, näsa- och hals                                    A    D         M    7
Status, munhåla och tänder                                      A    E         M    8
Status, tänder, utvidgat                                       A    E         M    9
Status, tandreglering                                        A    E         M    10
Status, kariologisk                                         A    E         M    11
Status, paradontologisk                                       A    E         M    12
Status, hjärta och kärl                                       A    F         M    13
Status, andningsvägar och lungor                                   A    G         M    14
Status, buk                                             A    J         M    15
Status, ändtarm                                           A    J         M    16
Status, yttre manliga genitalia                                   A    K         M    17
Status, gynekologiskt (inre genitalia)                                A    L         M    18
Status, yttre kvinnliga genitalia                                  A    L         M    19
Status, rörelseapparaten                                       A    N         M    20
Status, rygg                                             A    N         M    21
Status, ytliga lymfkörtlar                                      A    P         M    22
Status, blodtryck                                          A    P         M    23
Status, hud                                             A    Q         M    24
Status, allmäntillstånd                                       A    X         M    25
Status, psykiskt                                           A    X         M    26
Annan specificerad klinisk undersökning                               A    X         M    27
Klinisk undersökning UNS                                       A    X         M    28
Undersökning efter våldtäkt eller misstänkt våldtäkt               F          A    X         M    29
Mer omfattande undersökning efter misshandel och våld                        A    X         M    30
Hjärndödsdiagnostik                               F          A    A         M    31
Annan specificerad mediko-legal klinisk undersökning                         A    X         M    32
Mediko-legal undersökning UNS                                    A    X         M    33
Omvårdnadsbedömning UNS                                       A    X         M    34
  908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls        57 (421)                             10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                             Databas KÅVO                       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                      Förteckni                                                                                OmrKod
                                                                            AvsKod
                                                                  Fråga
                                                                                           Klass
                                                              Urval
                                                                                      KOD
                                                                       ng
             ÅTGÄRD                         BESKRIVNING                                                  ID


Inskrivningssamtal                     I samband med sluten vård                                  A    X          M    35
Preoperativ bedömning                   Avser anestesiologisk bedömning                               A    X          M    36
Klinisk undersökning under anestesi            Användes vid PIN (Palpation i narkos) och PIS (Palpation i           B      A    X    XXA00    K    37
                              spinal). Den anestesi patienten genomgått kan specificeras
                              med någon av tilläggskoderna ZXH00 - ZXH60.

Personlighetsbedömning                   Karakteristik och/eller diagnostik av patientens personlighet          B      A    X          M    38
                              grundad på strukturerad intervju och/eller standardiserade
                              test/formulär. Resultat uttrycks i etablerade
                              psykologiska/psykiatriska termer.
Neuropsykologisk utredning                 Beroende på i vilken fas av den neuropsykologiska                B      A    X          M    39
                              utredningen patienten befinner sig innefattar åtgärden en
                              eller flera av följande komponenter: genomgång av
                              tillgänglig dokumentation, inhämtande av anamnes,
                              neuropsykologisk undersökning, bedömning, återföring till
                              patienten och svar till inremitterande.
Demensutredning, enkel                                                       F          A    X          M    40
Biopsi av n. medianus                                                                 B    A    ACA21    K    41
Biopsi av n. radialis                                                                 B    A    ACA22    K    42
Biopsi av n. ulnaris                                                                  B    A    ACA23    K    43
Biopsi av n. peroneus                                                                 B    A    ACA24    K    44
Biopsi av n. tibialis                                                                 B    A    ACA25    K    45
Biopsi av annan eller ospecificerad nerv                                                  B      B    A    ACA29    K    46
Annan diagnostisk operation på n. medianus                                                       B    A    ACA91    K    47
Annan diagnostisk operation på n. radialis                                                       B    A    ACA92    K    48
Annan diagnostisk operation på n. ulnaris                                                       B    A    ACA93    K    49
Annan diagnostisk operation på n. peroneus                                                       B    A    ACA94    K    50
Annan diagnostisk operation på n. tibialis                                                       B    A    ACA95    K    51
Annan diagnostisk operation på annan eller ospecificerad                                                B    A    ACA99    K    52
nerv
Endoskopisk intrakraniell undersökning                                                         B    A    XAA00    K    53
Endoskopisk intraspinal undersökning            Inkl epiduroskopi                                      B    A    XAB00    K    54
Annan diagnostisk endoskopi inom neurokirurgi                                                     B    A    XAW97    K    55
Biopsi av sköldkörteln                                                           B      B    B    BAA00    K    56
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                   58 (421)                                            10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                             Databas KÅVO        Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                       Förteckni                                                                 OmrKod
                                                             AvsKod
                                                   Fråga
                                                                            Klass
                                               Urval
                                                                       KOD
                                                        ng
            ÅTGÄRD                         BESKRIVNING                                    ID


Annan operation på sköldkörteln                                             B    B    BAA99    K    57
Biopsi av bisköldkörtel                                                 B    B    BBA10    K    58
Biopsi av binjure                                              B      B    B    BCA10    K    59
Punktionsbiopsi av sköldkörtel                                        B      B    B    TBA10    K    60
Aspirationscytologi av sköldkörteln                                     B      B    B    TBA20    K    61
Punktionsbiopsi av bisköldkörtel                                             B    B    TBB10    K    62
Punktionsbiopsi av binjure                                          B      B    B    TBC00    K    63
Aspirationscytologi av binjure                                              B    B    TBC10    K    64
Oftalmoskopi, direkt                                         F          B    C          M    65
Oftalmoskopi, indirekt                                        F          B    C          M    66
Oftalmoskopi, binokulär                                       F          B    C          M    67
Ögonbiomikroskopi, med kontaktglas                                  F          B    C          M    68
Ögonbiomikroskopi, utan kontaktglas                                 F          B    C          M    69
Laserbiomikroskopi                                          F          B    C          M    70
Gonioskopi                                              F          B    C          M    71
Aspirationscytologi av orbita                                        B      B    C    TCA10    K    72
Aspiration av vätska från främre kammaren                                  B      B    C    TCH10    K    73
Epifaryngoskopi, endoskopisk                                               B    D          M    74
Stroboskopisk undersökning av stämbanden                                   B      B    D          M    75
Laryngoskopi med stel optik                 Utan stroboskopi                 B      B    D          M    76
Fiberskopisk undersökning av velofarynxfunktion under tal                          B      B    D          M    77

Fiberskopisk undersökning av orofaryngeal sväljning     FUS.                       B      B    D          M    78
Biopsi av trumhinnan eller mellanörat                                    B      B    D    DCA00    K    79
Biopsi i näshålan                                              B      B    D    DHA10    K    80
Biopsi av nässeptum                                             B      B    D    DJA10    K    81
Biopsi av käkhåla                                              B      B    D    DMA00    K    82
Endoskopisk öppning av sinus maxillaris                                   B      B    D    DMB20    K    83
Biopsi av sinus ethmoidalis                                               B    D    DNA00    K    84
Endoskopisk etmoidektomi                                           B      B    D    DNB20    K    85
Biopsi av larynx                                               B      B    D    DQA10    K    86
Biopsi av ytteröra eller yttre hörselgång                                        B    D    TDA00    K    87
Punktionsbiopsi av ytteröra eller yttre hörselgång                                    B    D    TDA10    K    88
Punktionsbiopsi av trumhinna                                               B    D    TDC00    K    89
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                 59 (421)                               10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                             Databas KÅVO           Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                         Förteckni                                                                    OmrKod
                                                               AvsKod
                                                     Fråga
                                                                              Klass
                                                 Urval
                                                                         KOD
                                                           ng
            ÅTGÄRD                         BESKRIVNING                                     ID


Punktionsbiopsi av näsan                                                   B    D    TDH00   K    90
Punktionsbiopsi av nässeptum                                                 B    D    TDJ00   K    91
Punktionsbiopsi av sinus ethmoidale eller os ethmoidale                                    B    D    TDN00   K    92
Punktionsbiopsi av sinus frontalis                                              B    D    TDP00   K    93
Punktionsbiopsi av sinus sphenoidalis                                             B    D    TDP10   K    94
Punktionsbiopsi av larynx                                                   B    D    TDQ00   K    95
Rinofaryngoskopi                     Inkluderar även rinoskopi                B      B    D    UDH02   K    96
Rinofaryngoskopi med biopsi                Inkluderar även rinoskopi med biopsi          B      B    D    UDH05   K    97
Sinoskopi                                                     B      B    D    UDM02   K    98
Sinoskopi med biopsi                                               B      B    D    UDM05   K    99
Direkt laryngoskopi                                                B      B    D    UDQ02   K    100
Direkt laryngoskopi med biopsi                                          B      B    D    UDQ05   K    101
Flexibel laryngoskopi                   Utan stroboskopi                    B      B    D    UDQ12   K    102
Flexibel laryngoskopi med biopsi                                         B      B    D    UDQ15   K    103
Mikrolaryngoskopi                                                 B      B    D    UDQ22   K    104
Mikrolaryngoskopi med biopsi                                           B      B    D    UDQ25   K    105
Hypofaryngoskopi                                                 B      B    D    UEN12   K    106
Biopsi av gingiva                                                 B      B    E    ECA20   K    107
Biopsi av underkäke                                                      B    E    EDA10   K    108
Biopsi av överkäke                                                      B    E    EEA10   K    109
Biopsi av käkled                                                       B    E    EGA20   K    110
Biopsi av gom                                                   B      B    E    EHA10   K    111
Biopsi av tunga eller munbotten                                          B      B    E    EJA10   K    112
Biopsi av kind                                                        B    E    EKA10   K    113
Biopsi av spottkörtel                                               B      B    E    ELA30   K    114
Biopsi av tonsill                                                 B      B    E    EMA10   K    115
Biopsi av nasofarynx                                               B      B    E    EMA30   K    116
Biopsi av farynx eller närliggande mjukdelar                                   B      B    E    ENA10   K    117
Punktionsbiopsi av käkhåla                                                  B    E    TDM00   K    118
Biopsi av läpp                      Avser även biopsi av läppspottkörtel.          B      B    E    TEA00   K    119
Punktionsbiopsi av läpp                  Avser även biopsi av läppspottkörtel.                B    E    TEA10   K    120
Punktionsbiopsi av gingiva                                                  B    E    TEC00   K    121
Punktionsbiopsi av underkäken                                                 B    E    TED10   K    122
Punktionsbiopsi av överkäken                                                 B    E    TEE00   K    123
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                  60 (421)                                10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                          OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                     Klass
                                        Urval
                                                                KOD
                                                 ng
             ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                    ID


Punktionsbiopsi av käkled                                         B    E    TEG00    K    124
Punktionsbiopsi av gommen                                         B    E    TEH00    K    125
Punktionsbiopsi av tungan och munbotten                                  B    E    TEJ00    K    126
Punktionsbiopsi av spottkörtel                                       B    E    TEL00    K    127
Punktionsbiopsi av tonsiller och adenoid                                  B    E    TEM00    K    128
Punktionsbiopsi av farynx och närliggande mjukdelar                            B    E    TEN00    K    129
Orofaryngoskopi med biopsi                                         B    E    UEN05    K    130
Hypofaryngoskopi med biopsi                                  B      B    E    UEN15    K    131
Torakoskopisk biopsi av perikardiet                                    B    F    FEE01    K    132
Biopsi av förmak                                        B      B    F    FFA00    K    133
Perkutan transluminal biopsi av förmak                                   B    F    FFA02    K    134
Biopsi av höger kammare                                    B      B    F    FJA00    K    135
Perkutan transluminal biopsi av höger kammare                         B      B    F    FJA12    K    136
Annan biopsi av höger kammare                                       B    F    FJA96    K    137
Biopsi av vänster kammare                                   B      B    F    FLA00    K    138
Annan biopsi av vänster kammare                                      B    F    FLA96    K    139
Angioskopisk reoperation för trombos eller emboli                             B    F    FWG02    K    140
Annan angioskopisk reoperation på hjärtat och de stora                           B    F    FWW98    K    141
intratorakala kärlen
Intraoperativ koronar angioskopi                                      B    F    XFN02    K    142
Annan torakoskopisk diagnostisk intraoperativ punktion av                         B    F    XFX97    K    143
hjärtat eller stora kärl
Angioskopi                                           B      B    F    XPX10    K    144
Bronkoskopi med borstprov                               F          B    G          M    145
Flexibel bronkoskopi med bronkoalveolärt lavage (BAL)                     B      B    G          M    146
Torakoskopi                                          B      B    G    GAA31    K    147
Biopsi av pleura                                        B      B    G    GAC00    K    148
Endoskopisk biopsi av pleura                                  B      B    G    GAC01    K    149
Endoskopisk kemisk pleurodes                                        B    G    GAC37    K    150
Torakoskopisk operation av diafragmaruptur                                 B    G    GAG31    K    151
Endoskopisk extraktion av främmande kropp i trakea                       B      B    G    GBA12    K    152
Endoskopisk exstirpation av lokal förändring i trakea                           B    G    GBA22    K    153
Endoskopisk elektrokoagulation av lokal förändring i trakea                        B    G    GBA25    K    154
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          61 (421)                               10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                      Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                              Förteckni                                                         OmrKod
                                                    AvsKod
                                          Fråga
                                                                   Klass
                                      Urval
                                                              KOD
                                                ng
            ÅTGÄRD                BESKRIVNING                                   ID


Endoskopisk laserbehandling av lokal förändring i trakea                  B      B    G    GBA28   K    155
Endoskopisk dilatation av trakea                                    B    G    GBA32   K    156
Endoskopisk nedläggning av stent i trakea                                B    G    GBA35   K    157
Endobronkial elektrokoagulation av lokal förändring                           B    G    GCA02   K    158
Endobronkial laserbehandling av lokal förändring                      B      B    G    GCA05   K    159
Endobronkial extraktion av främmande kropp                         B      B    G    GCA12   K    160
Endoskopisk dilatation av bronk                                     B    G    GCA18   K    161
Annan endoskopisk operation på bronk                            B      B    G    GCA98   K    162
Lungbiopsi                                         B      B    G    GDA10   K    163
Torakoskopisk lungbiopsi                                  B      B    G    GDA11   K    164
Annan bronkoskopisk operation på lungor                           B      B    G    GDW98   K    165
Mediastinoskopi                                       B      B    G    GEA00   K    166
Mediastinoskopi med avlägsnande av främmande kropp                           B    G    GEA10   K    167
Mediastinoskopi med exstirpation av lokal förändring                    B      B    G    GEA20   K    168
Annan mediastinoskopisk operation                                    B    G    GEA96   K    169
Endoskopisk biopsi av tymus                                 B      B    G    GEC03   K    170
Torakoskopisk resektion av tymus                                    B    G    GEC14   K    171
Torakoskopisk tymektomi                                         B    G    GEC24   K    172
Annan torakoskopisk operation på tymus                                 B    G    GEC97   K    173
Biopsi eller exstirpation av förändring i diafragma                           B    G    JBA10   K    174
Laparoskopisk biopsi eller exstirpation av förändring i                         B    G    JBA11   K    175
diafragma
Annan laparoskopisk operation av diafragmabråck                       B      B    G    JBB97   K    176
Annan laparoskopisk operation på diafragma eller vid                          B    G    JBW97   K    177
gastroesofageal reflux
Punktionsbiopsi av bröstvägg                                B      B    G    TGA00   K    178
Punktionsbiopsi av pleura                                  B      B    G    TGA10   K    179
Punktionsbiopsi av diafragma                                B      B    G    TGA20   K    180
Punktionsbiopsi av trakea                                  B      B    G    TGB00   K    181
Punktionsbiopsi av lunga                                  B      B    G    TGD00   K    182
Punktionsbiopsi av mediastinum                               B      B    G    TGE00   K    183
Trakeoskopi                                         B      B    G    UGB02   K    184
Trakeoskopi med biopsi                                   B      B    G    UGB05   K    185
Rigid bronkoskopi                                      B      B    G    UGC02   K    186
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls         62 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                               Databas KÅVO                    Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                     Förteckni                                                                               OmrKod
                                                                           AvsKod
                                                                 Fråga
                                                                                          Klass
                                                             Urval
                                                                                     KOD
                                                                      ng
             ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                               ID


Rigid bronkoskopi med biopsi                                                       B      B    G    UGC05    K    187
Flexibel bronkoskopi                                                           B      B    G    UGC12    K    188
Flexibel bronkoskopi med biopsi                                                     B      B    G    UGC15    K    189
Biopsi av bröstkörtel                                                          B      B    H    HAA10    K    190
Punktionsbiopsi av mammill                                                        B      B    H    THA00    K    191
Punktionsbiopsi av bröstkörtel                                                      B      B    H    THA10    K    192
Kapselenteroskopi                        Endoskopi av tunntarm via nedsvald kapsel som fungerar          B      B    J          M    193
                                som kamera. Wireless endoscopy.
Laparoskopisk biopsi eller lokal exstirpation av förändring i                                            B    J    JAA11    K    194
bukväggen
Annan laparoskopisk operation på bukväggen                                                      B    J    JAA97    K    195
Laparoskopisk operation av ljumskbråck                                                  B      B    J    JAB11    K    196
Annan laparoskopisk operation för ljumskbråck                                              B      B    J    JAB97    K    197
Laparoskopisk operation av femoralbråck                                                 B      B    J    JAC11    K    198
Annan laparoskopisk operation för femoralbråck                                              B      B    J    JAC97    K    199
Annan laparoskopisk operation för ärrbråck                                                B      B    J    JAD97    K    200
Annan laparoskopisk operation för navelbråck                                               B      B    J    JAF97    K    201
Laparoskopisk operation av annat bråck                                                  B      B    J    JAG01    K    202
Annan laparoskopisk bukväggsrekonstruktion                                                      B    J    JAG97    K    203
Laparoskopi                                                               B      B    J    JAH01    K    204
Laparoskopi med biopsier för staging                                                   B      B    J    JAH21    K    205
Biopsi av peritoneum                                                           B      B    J    JAL00    K    206
Laparoskopisk biopsi av peritoneum                                                    B      B    J    JAL01    K    207
Laparoskopisk exstirpation eller destruktion av förändring i                                       B      B    J    JAL21    K    208
peritoneum
Laparoskopisk omentresektion                                                             B    J    JAL31    K    209
Annan laparoskopisk exstirpation av förändring i                                                   B    J    JAL97    K    210
peritoneum
Laparoskopisk adherenslösning i bukhålan                                                 B      B    J    JAP01    K    211
Annan laparoskopisk operation på bukvägg, mesenterium,                                                B    J    JAW97    K    212
peritoneum eller oment
Laparoskopisk operation av paraesofagealt bråck                                             B      B    J    JBB01    K    213
Laparoskopisk operation för gastroesofageal reflux                                            B      B    J    JBC01    K    214
Endoskopisk polypektomi i esofagus                                                    B      B    J    JCA05    K    215
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                     63 (421)                                         10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                              Databas KÅVO                   Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                   Förteckni                                                                             OmrKod
                                                                         AvsKod
                                                               Fråga
                                                                                        Klass
                                                           Urval
                                                                                   KOD
                                                                    ng
             ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                              ID


Endoskopiskt avlägsnande av främmande kropp i esofagus                                        B      B    J    JCA08    K    216

Endoskopisk divertikuloesofagostomi                                                 B      B    J    JCA12    K    217
Endoskopisk ligatur av esofagusvaricer                                                B      B    J    JCA22    K    218
Endoskopisk injektionsbehandling i esofagus        Inkl sklerosering av esofagusvaricer                   B      B    J    JCA32    K    219
Endoskopisk koagulation i esofagus                                                  B      B    J    JCA35    K    220
Endoskopisk laserterapi i esofagus                                                  B      B    J    JCA38    K    221
Annan endoskopisk hemostatisk behandling i esofagus                                         B      B    J    JCA42    K    222
Annan endoskopisk diatermi- eller värmebehandling i                                         B      B    J    JCA52    K    223
esofagus
Annan torakoskopisk eller laparoskopisk lokal operation på                                            B    J    JCA97    K    224
esofagus
Annan endoskopisk lokal operation på esofagus                                            B      B    J    JCA98    K    225
Laparoskopisk esofagogastromyotomi                                                        B    J    JCE21    K    226
Annan torakoskopisk eller laparoskopisk rekonstruktion av                                            B    J    JCE97    K    227
esofagus
Endoskopisk nedläggning av stent i esofagus                                             B      B    J    JCF12    K    228
Annan torakoskopisk eller laparoskopisk operation på                                               B    J    JCW97    K    229
esofagus
Annan transluminal endoskopisk operation på esofagus                                         B      B    J    JCW98    K    230
Endoskopisk ligatur av fundusvaricer                                                 B      B    J    JDA22    K    231
Endoskopisk injektionsbehandling i ventrikeln inkl pylorus                                      B      B    J    JDA32    K    232

Annan endoskopisk hemostatisk åtgärd i ventrikeln inkl                                        B      B    J    JDA42    K    233
pylorus
Annan endoskopisk lokal operation med diatermi eller                                         B      B    J    JDA52    K    234
värme i ventrikeln inkl pylorus
Laparoskopisk gastrostomi                                                            B    J    JDB01    K    235
Endoskopiskt införande av expanderbar främmande kropp i                                       B      B    J    JDF32    K    236
ventrikeln
Endoskopisk injektionsbehandling i duodenum                                             B      B    J    JDH15    K    237
Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i duodenum                                          B      B    J    JDH25    K    238
Annat endoskopiskt lokalt ingrepp med diatermi eller värme Destruktion av lokal förändring, incision av stenos etc          B      B    J    JDH28    K    239
i duodenum
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                    64 (421)                                        10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                          OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                     Klass
                                        Urval
                                                                KOD
                                                 ng
            ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Laparoskopisk pyloromyotomi                                  B      B    J    JDH61    K    240
Annan laparoskopisk operation på ventrikeln eller                             B    J    JDW97    K    241
duodenum
Annan transluminal endoskopisk operation på ventrikeln                           B    J    JDW98    K    242
eller duodenum
Laparoskopisk appendektomi                                   B      B    J    JEA01    K    243
Annan laparoskopisk operation på appendix                                 B    J    JEW97    K    244
Endoskopisk extraktion av främmande kropp i tunntarm                      B      B    J    JFA02    K    245
Endoskopisk polypektomi i tunntarm                               B      B    J    JFA05    K    246
Endoskopisk extraktion av främmande kropp i kolon                       B      B    J    JFA12    K    247
Väggbiopsi av kolon utan kolotomi                                     B    J    JFA16    K    248
Laparoskopisk väggbiopsi av kolon utan kolotomi                              B    J    JFA17    K    249
Endoskopisk injektionsbehandling i tunntarm                          B      B    J    JFA22    K    250
Endoskopisk koagulation i tunntarm                               B      B    J    JFA25    K    251
Endoskopisk laserterapi i tunntarm                               B      B    J    JFA28    K    252
Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i tunntarm                       B      B    J    JFA32    K    253
Annat endoskopisk lokalt ingrepp med diatermi eller värme i                  B      B    J    JFA35    K    254
tunntarm
Endoskopisk dilatation av tunntarm                               B      B    J    JFA38    K    255
Endoskopisk injektionsbehandling i kolon                            B      B    J    JFA42    K    256
Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i kolon                        B      B    J    JFA52    K    257
Annat endoskopiskt lokalt ingrepp med diatermi eller värme                   B      B    J    JFA55    K    258
i kolon
Laparoskopisk kolorafi                                     B      B    J    JFA81    K    259
Laparoskopisk exstirpation av lokal förändring i kolon                     B      B    J    JFA84    K    260
Annan transluminal endoskopisk lokal operation på                             B    J    JFA98    K    261
tunntarm eller kolon
Laparoskopisk kateterenterostomi                                      B    J    JFF01    K    262
Laparoskopisk delning av brid                                       B    J    JFK01    K    263
Annan laparoskopisk operation på tunntarm eller kolon                           B    J    JFW97    K    264
Annan transluminal endoskopisk operation på tunntarm                            B    J    JFW98    K    265
eller kolon
Endoskopisk extraktion av främmande kropp i rektum                       B      B    J    JGA02    K    266
Endoskopisk polypektomi i rektum                                B      B    J    JGA05    K    267
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          65 (421)                               10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                          OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                     Klass
                                       Urval
                                                                KOD
                                                 ng
            ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                    ID


Endoskopisk injektionsbehandling i rektum                           B      B    J    JGA22    K    268
Endoskopisk koagulation i rektum                               B      B    J    JGA28    K    269
Endoskopisk laserterapi i rektum                               B      B    J    JGA32    K    270
Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i rektum                       B      B    J    JGA35    K    271
Annat endoskopiskt lokalt ingrepp med diatermi eller värme                  B      B    J    JGA52    K    272
i rektum
Endoskopisk dilatation av rektum                               B      B    J    JGA58    K    273
Endoskopisk mikrokirurgisk excision av förändring i rektum                  B      B    J    JGA75    K    274

Annan laparoskopisk proktotomi eller lokalt ingrepp på                          B    J    JGA97    K    275
rektum
Annan transluminalt endoskopiskt lokalt ingrepp på rektum                   B      B    J    JGA98    K    276

Annan laparoskopisk operation på rektum                                  B    J    JGW97    K    277
Annan transluminal endoskopisk operation på rektum                            B    J    JGW98    K    278
Biopsi av analkanalen                                     B      B    J    JHA10    K    279
Laparoskopisk kolecystektomi                                 B      B    J    JKA21    K    280
Annan laparoskopisk operation på gallblåsan                                B    J    JKA97    K    281
Peroperativ kolangioskopi                                   B      B    J    JKB20    K    282
Laparoskopisk kolangioskopi                                        B    J    JKB21    K    283
Annan laparoskopisk resektion av gallgång                                 B    J    JKC97    K    284
Endoskopisk papillotomi eller sfinkterotomi                          B      B    J    JKE02    K    285
Endoskopisk stenextraktion i gallgång                             B      B    J    JKE12    K    286
Endoskopisk litotripsi i gallgång,                              B      B    J    JKE15    K    287
Endoskopiskt internt dränage av gallgång                           B      B    J    JKE18    K    288
Endoskopisk extraktion av främmande kropp i gallgång                     B      B    J    JKE22    K    289
Endoskopiskt externt dränage av gallgång                           B      B    J    JKE25    K    290
Endoskopisk dilatation av gallgång,                              B      B    J    JKE32    K    291
Annan transduodenal endoskopisk operation på gallgång                     B      B    J    JKE98    K    292
eller papilla Vateri
Perkutan stenextraktion                                    B      B    J    JKF10    K    293
Annan laparoskopisk operation på gallvägarna                               B    J    JKW97    K    294
Annan transluminal endoskopisk operation på gallvägarna                    B      B    J    JKW98    K    295
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          66 (421)                               10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                     Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                              Förteckni                                                        OmrKod
                                                    AvsKod
                                          Fråga
                                                                   Klass
                                      Urval
                                                              KOD
                                               ng
            ÅTGÄRD                BESKRIVNING                                    ID


Punktionsbiopsi av pankreas                                B      B    J    JLA20    K    296
Laparoskopisk punktionsbiopsi av pankreas                               B    J    JLA21    K    297
Endoskopisk klyvning av pankreasostiet                           B      B    J    JLB12    K    298
Endoskopisk stenextraktion i pankreasgång                         B      B    J    JLB22    K    299
Endoskopisk litotripsi i pankreasgång                           B      B    J    JLB25    K    300
Endoskopiskt internt dränage av pankreasgång                        B      B    J    JLB28    K    301
Endoskopisk extraktion av främmande kropp i                        B      B    J    JLB35    K    302
pankreasgång
Endoskopiskt externt dränage av pankreasgång                        B      B    J    JLB38    K    303
Endoskopisk dilatation av pankreasgång                           B      B    J    JLB42    K    304
Annan endoskopisk operation för incision, dränage eller                  B      B    J    JLB98    K    305
dilatation av pankreas
Endoskopiskt dränage av pankreaspseudocysta                        B      B    J    JLD12    K    306
Endoskopiskt dränage av pankreaspseudocysta till                      B      B    J    JLD22    K    307
tunntarm
Biopsi av mjälten                                           B    J    JMB00    K    308
Laparoskopisk provexcison av mjälten                                  B    J    JMB01    K    309
Annan laparoskopisk operation på mjälten                                B    J    JMW97    K    310
Annan perkutan endoskopisk reoperation på                               B    J    JWW97    K    311
gastrointestinalkanalen och därtill hörande organ
Annan transluminal endoskopisk reoperation på                             B    J    JWW98    K    312
gastrointestinalkanalen och därtill hörande organ
Punktionsbiopsi av peritoneum                               B      B    J    TJA00    K    313
Peroral tunntarmsbiopsi                                  B      B    J    TJF20    K    314
Punktionsbiopsi av levern                                 B      B    J    TJJ00    K    315
Laparoskopisk kolangiografi                                B      B    J    TJK01    K    316
Punktionsbiopsi av mjälte                                       B    J    TJM00    K    317
Aspirationscytologi av retroperitoneal förändring                           B    J    TKK05    K    318
Rigid esofagoskopi                                     B      B    J    UJC02    K    319
Rigid esofagoskopi med biopsi                               B      B    J    UJC05    K    320
Flexibel esofagoskopi                                   B      B    J    UJC12    K    321
Flexibel esofagoskopi med biopsi                              B      B    J    UJC15    K    322
Gastroskopi                                        B      B    J    UJD02    K    323
Gastroskopi med biopsi                                   B      B    J    UJD05    K    324
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls        67 (421)                               10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                            Databas KÅVO          Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                        Förteckni                                                                   OmrKod
                                                              AvsKod
                                                    Fråga
                                                                              Klass
                                                Urval
                                                                         KOD
                                                          ng
            ÅTGÄRD                        BESKRIVNING                                      ID


Peroral enteroskopi                                               B      B    J    UJF02    K    325
Peroral enteroskopi med biopsi                                         B      B    J    UJF05    K    326
Enteroskopi via stomi                  Inklusive undersökning av reservoar.          B      B    J    UJF12    K    327
Enteroskopi med biopsi via stomi             Inklusive biopsi av reservoar.             B      B    J    UJF15    K    328
Intraoperativ enteroskopi med biopsi                                      B      B    J    UJF25    K    329
Koloskopi                                                    B      B    J    UJF32    K    330
Koloskopi med biopsi                                              B      B    J    UJF35    K    331
Flexibel sigmoideoskopi                                             B      B    J    UJF42    K    332
Flexibel sigmoideoskopi med biopsi                                       B      B    J    UJF45    K    333
Endoskopi av bäckenreservoar                                          B      B    J    UJF52    K    334
Endoskopi av bäckenreservoar med biopsi                                     B      B    J    UJF55    K    335
Rektoskopi                                                   B      B    J    UJG02    K    336
Rektoskopi med biopsi                                              B      B    J    UJG05    K    337
Anoskopi                                                    B      B    J    UJH02    K    338
ERCP                           Inklusive ERCP med papillotomi.            B      B    J    UJK02    K    339
ERCP med biopsi                                                 B      B    J    UJK05    K    340
Peroral kolangioskopi                                              B      B    J    UJK12    K    341
Peroral kolangioskopi med biopsi                                        B      B    J    UJK15    K    342
Antegrad kolangioskopi                                             B      B    J    UJK22    K    343
Antegrad kolangioskopi med biopsi                                        B      B    J    UJK25    K    344
Antegrad kolecystoskopi                                                   B    J    UJK32    K    345
Antegrad kolecystoskopi med biopsi                                             B    J    UJK35    K    346
Peroral pankreatikoskopi                                            B      B    J    UJK42    K    347
Peroral pankreatikoskopi med biopsi                                       B      B    J    UJK45    K    348
Annan laparoskopisk diagnostisk åtgärd på                                          B    J    XJW97    K    349
gastrointestinalkanalen
Annan endoskopisk diagnostisk åtgärd på                                     B      B    J    XJW98    K    350
gastrointestinalkanalen
Biopsi av njure eller njurbäcken                                              B    K    KAB00    K    351
Perkutan endoskopisk biopsi av njure eller njurbäcken                                    B    K    KAB01    K    352
Perkutan endoskopisk resektion av njure                                           B    K    KAD01    K    353
Perkutan endoskopisk njurbäckenplastik utan delning av                                   B    K    KAH31    K    354
njurbäcken-uretäravgång
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                 68 (421)                                10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                              Databas KÅVO                  Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                 Förteckni                                                                            OmrKod
                                                                       AvsKod
                                                             Fråga
                                                                                       Klass
                                                         Urval
                                                                                  KOD
                                                                   ng
             ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                             ID


Perkutan endoskopisk njurbäckenplastik med delning av                                             B    K    KAH41    K    355
njurbäcken-uretäravgång
Perkutan endoskopisk nefropexi                                                        B    K    KAH81    K    356
Annan perkutan endoskopisk operation på uretär                                                B    K    KBW97    K    357
Annan transluminal endoskopisk operation på uretär                                        B      B    K    KBW98    K    358
Biopsi av urinblåsan                                                       B      B    K    KCB00    K    359
Cystostomi                         Innefattar även byte av cystostomikateter               B      B    K    KCJ00    K    360
Annan perkutan endoskopisk operation på uretra eller                                       B      B    K    KDG97    K    361
blåshals vid inkontinens hos kvinna
Transluminal endoskopisk submukös uretral injektion    T ex tefloninjektion omkring uretra vid inkontinens.                B    K    KDV22    K    362
Annan transluminal endoskopisk operation på uretra                                        B      B    K    KDW98    K    363
Biopsi av prostata                     Punktionsbiopsi, se TKE00. Transanal                  B      B    K    KEB00    K    364
                              ultraljudsundersökning av prostata, se XJH00.
Biopsi av testis                                                         B      B    K    KFB00    K    365
Laparoskopisk resektion eller ligatur av vasa spermatica                                           B    K    KFD51    K    366
Biopsi av penis                                                                B    K    KGB00    K    367
Annan perkutan endoskopisk reoperation på urinvägar,                                             B    K    KWW97    K    368
manliga könsorgan och retroperitoneal vävnad
Punktionsbiopsi av njure eller njurbäcken         Inklusive transplantatbiopsi.                     B      B    K    TKA00    K    369
Aspirationscytologi av njure                                                   B      B    K    TKA05    K    370
Punktionsbiopsi av prostata                                                    B      B    K    TKE00    K    371
Aspirationscytologi av prostata                                                  B      B    K    TKE05    K    372
Punktionsbiopsi av testis                                                           B    K    TKF00    K    373
Aspirationscytologi av testis                                                         B    K    TKF05    K    374
Punktionsbiopsi av retroperitoneal förändring                                                 B    K    TKK00    K    375
Ureteropyeloskopi                                                         B      B    K    UKA02    K    376
Ureteropyeloskopi med biopsi                                                   B      B    K    UKA05    K    377
Ureteroskopi                                                           B      B    K    UKB02    K    378
Ureteroskopi med biopsi                                                      B      B    K    UKB05    K    379
Retrograd endoskopi av kutan ureteroenterostomi                                          B      B    K    UKB12    K    380
Retrograd endoskopi av kutan ureteroenterostomi med                                        B      B    K    UKB15    K    381
biopsi
Cystoskopi                         Inklusive cystouretroskopi.                      B      B    K    UKC02    K    382
Cystoskopi med biopsi                                                       B      B    K    UKC05    K    383
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                   69 (421)                                       10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                            Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                    Förteckni                                                               OmrKod
                                                          AvsKod
                                                Fråga
                                                                          Klass
                                            Urval
                                                                     KOD
                                                      ng
            ÅTGÄRD                      BESKRIVNING                                    ID


Retrograd endoskopi av kutan cystoenterostomi                              B      B    K    UKC12    K    384
Retrograd endoskopi av kutan cystoenterostomi med biopsi                        B      B    K    UKC15    K    385

Uretroskopi                                               B      B    K    UKD02    K    386
Uretroskopi med biopsi                                         B      B    K    UKD05    K    387
Cytologprov - cervix uteri                                       B      B    L          M    388
Laparoskopisk punktion av ovarialcysta                                 B      B    L    LAA01    K    389
Laparoskopisk uthämtning av ägg              T ex GIFT                  B      B    L    LAA11    K    390
Laparoskopisk ovarioskopi                                              B    L    LAA31    K    391
Annan laparoskopisk punktion av ovarium                                       B    L    LAA97    K    392
Laparoskopisk biopsi av ovarium                                           B    L    LAB11    K    393
Laparoskopisk punktionsbiopsi av ovarium                                      B    L    LAB21    K    394
Annan laparoskopisk incision eller biopsi av ovarium                                B    L    LAB97    K    395
Laparoskopisk enukleation av ovarialcysta                                B      B    L    LAC01    K    396
Laparoskopisk fenestrering av ovarialcysta                               B      B    L    LAC11    K    397
Laparoskopisk destruktion av förändring i ovarium                                  B    L    LAC21    K    398
Laparoskopisk exstirpation av parovarialcysta                                    B    L    LAC31    K    399
Annan laparoskopisk enukleation eller destruktion av                                B    L    LAC97    K    400
förändring i ovarium
Laparoskopisk resektion av ovarium                                   B      B    L    LAD01    K    401
Laparoskopisk unilateral ooforektomi                                        B    L    LAE11    K    402
Laparoskopisk bilateral ooforektomi                                         B    L    LAE21    K    403
Laparoskopisk unilateral salpingo-ooforektomi                              B      B    L    LAF01    K    404
Laparoskopisk bilateral salpingo-ooforektomi                              B      B    L    LAF11    K    405
Laparoskopisk ovariolys                                               B    L    LAG01    K    406
Laparoskopisk ooforopexi                                              B    L    LAG11    K    407
Annan laparoskopisk rekonstruktiv operation på ovarium                               B    L    LAG97    K    408
Annan laparoskopisk operation på ovarium                                      B    L    LAW97    K    409
Laparoskopisk punktion av äggledare                                         B    L    LBA01    K    410
Laparoskopisk tuboskopi                                               B    L    LBA07    K    411
Laparoskopisk biopsi av äggledare                                          B    L    LBB01    K    412
Tuboskopisk biopsi av äggledare                                           B    L    LBB04    K    413
Laparoskopisk punktionsbiopsi av äggledare                                     B    L    LBB11    K    414
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls               70 (421)                               10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                          OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                     Klass
                                        Urval
                                                                KOD
                                                 ng
             ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                    ID


Laparoskopisk injektion av läkemedel för behandling av                           B    L    LBC07    K    415
tubargraviditet
Laparoskopisk tubarresektion                                        B    L    LBD01    K    416
Laparoskopisk salpingektomi                                  B      B    L    LBE01    K    417
Laparoskopisk genomspolning av äggledare                            B      B    L    LBF01    K    418
Laparoskopi vid assisterad befruktning                             B      B    L    LBF11    K    419
Laparoskopisk salpingolys                                         B    L    LBF31    K    420
Laparoskopisk fimbrieplastik                                        B    L    LBF41    K    421
Laparoskopisk salpingostomi                                        B    L    LBF51    K    422
Laparoskopisk tubarresektion med anastomos                                 B    L    LBF61    K    423
Annan laparoskopisk operation på äggledare vid infertilitet                        B    L    LBF97    K    424

Annan transluminal endoskopisk operation på äggledare                           B    L    LBF98    K    425
vid infertilitet
Annan laparoskopisk operation på äggledare                                 B    L    LBW97    K    426
Annan transluminal endoskopisk operation på äggledare                           B    L    LBW98    K    427
Laparoskopisk biopsi av uterus eller parametrium                        B      B    L    LCA01    K    428
Biopsi av endometriet                                     B      B    L    LCA06    K    429
Annan transluminal endoskopisk operation på uterus                             B    L    LCA98    K    430
Laparoskopisk myomexstirpation                                       B    L    LCB11    K    431
Laparoskopisk myolys                                            B    L    LCB14    K    432
Annan laparoskopisk excision eller destruktion av                             B    L    LCB97    K    433
förändring i uterus
Annan transluminal endoskopisk excision eller destruktion                         B    L    LCB98    K    434
av förändring i uterus
Laparoskopisk sutur av uterus                                       B    L    LCG11    K    435
Laparoskopisk uteropexi                                          B    L    LCG21    K    436
Laparoskopisk delning, destruktion eller resektion av                           B    L    LCG31    K    437
sakrouterinligament
Annan laparoskopisk operation på uterus eller dess                             B    L    LCW97    K    438
upphängningsapparat
Annan transluminal endoskopisk operation på uterus                             B    L    LCW98    K    439
Biopsi av portio                                        B      B    L    LDA20    K    440
Annan biopsi av portio eller cervix uteri                                 B    L    LDA96    K    441
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          71 (421)                               10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                         Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                 Förteckni                                                            OmrKod
                                                       AvsKod
                                             Fråga
                                                                       Klass
                                         Urval
                                                                  KOD
                                                   ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Biopsi av vagina                                         B      B    L    LEB00    K    442
Biopsi av vulva eller perineum                                  B      B    L    LFB00    K    443
Laparoskopisk koagulation och/eller delning av tubor för                     B      B    L    LGA11    K    444
sterilisering,
Laparoskopisk applikation av clips, ringar e dyl på tubor för                   B      B    L    LGA21    K    445
sterilisering
Annan laparoskopisk sterilisering                                       B    L    LGA97    K    446
Annan transluminal endoskopisk sterilisering                                 B    L    LGA98    K    447
Punktionsbiopsi av ovarium                                          B    L    TLA00    K    448
Punktionsbiopsi av tuba                                            B    L    TLB00    K    449
Falloposkopi                                                 B    L    ULB02    K    450
Falloposkopi med biopsi                                            B    L    ULB05    K    451
Hysteroskopi                                           B      B    L    ULC02    K    452
Hysteroskopi med biopsi                                      B      B    L    ULC05    K    453
Mikrohysteroskopi                                               B    L    ULC12    K    454
Mikrohysteroskopi med biopsi                                         B    L    ULC15    K    455
Kolposkopi                                            B      B    L    XLE00    K    456
Korionvillibiopsi                                         B      B    M    MAA10    K    457
Punktion av foster                                              B    M    MAA40    K    458
Fosterbiopsi                                                 B    M    MAA43    K    459
Artroskopisk eller endoskopisk exploration av mjukdelar i                           B    N    NAA01    K    460
rygg eller nacken
Artroskopisk eller endoskopisk exploration av led i rygg eller                        B    N    NAA11    K    461
nacken
Perkutan eller sluten biopsi av mjukdelar eller led i rygg                          B    N    NAA20    K    462
eller nacken
Artroskopisk eller endoskopisk biopsi av mjukdelar eller led                         B    N    NAA21    K    463
i rygg eller nacken
Öppen biopsi av mjukdelar eller led i rygg eller nacken                            B    N    NAA22    K    464
Ospecificerad biopsi av mjukdelar eller led i rygg eller                           B    N    NAA29    K    465
nacken
Perkutan eller sluten biopsi av kota                                     B    N    NAA30    K    466
Artroskopisk eller endoskopisk biopsi av kota                                 B    N    NAA31    K    467
Öppen biopsi av kota                                             B    N    NAA32    K    468
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls            72 (421)                               10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                              Databas KÅVO           Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                           Förteckni                                                                      OmrKod
                                                                 AvsKod
                                                       Fråga
                                                                                 Klass
                                                   Urval
                                                                            KOD
                                                             ng
             ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                      ID


Ospecificerad biopsi av kota                                                   B    N    NAA39    K    469
Artroskopisk eller endoskopisk reposition av luxerad led i                                    B    N    NAH01    K    470
kotpelaren
Annan artroskopisk eller endoskopisk ledoperation i                                        B    N    NAH91    K    471
kotpelaren
Artroskopisk eller endoskopisk exploration av mjukdelar i                                     B    N    NBA01    K    472
axel eller överarm
Artroskopisk eller endoskopisk exploration av axelled eller                              B      B    N    NBA11    K    473
överarm
Perkutan biopsi av mjukdelar eller led i axel eller överarm                                    B    N    NBA20    K    474
Artroskopisk eller endoskopisk biopsi av mjukdelar eller led                                   B    N    NBA21    K    475
i axel eller överarm
Öppen biopsi av mjukdelar eller led i axel eller överarm                               B      B    N    NBA22    K    476
Biopsi av mjukdelar eller led i axel eller överarm,     Innefattar muskelbiopsi i m deltoideus          B      B    N    NBA29    K    477
ospecificerad
Perkutan benbiopsi i axel eller överarm                                              B    N    NBA30    K    478
Artroskopisk eller endoskopisk benbiopsi i axel eller                                       B    N    NBA31    K    479
överarm
Öppen benbiopsi i axel eller överarm                                               B    N    NBA32    K    480
Benbiopsi i axel eller överarm, ospecificerad                                           B    N    NBA39    K    481
Artroskopisk eller endoskopisk incision eller sutur av                                      B    N    NBE01    K    482
ledkapsel axel
Artroskopisk eller endoskopisk transcision eller excision av                                   B    N    NBE11    K    483
ligament i axel
Artroskopisk eller endoskopisk sutur eller replantation av                                    B    N    NBE21    K    484
ligament i axel
Artroskopisk eller endoskopisk transposition av ligament i                                    B    N    NBE31    K    485
axel
Artroskopisk eller endoskopisk rekonstruktion av ligament i                                    B    N    NBE41    K    486
axel utan främmande material
Artroskopisk eller endoskopisk rekonstruktion av ligament i                                    B    N    NBE51    K    487
axel med främmande material
Annan artroskopisk eller endoskopisk operation på                                         B    N    NBE91    K    488
ledkapsel eller ledband i skulderled
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                    73 (421)                                 10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                 Förteckni                                                           OmrKod
                                                       AvsKod
                                             Fråga
                                                                      Klass
                                         Urval
                                                                 KOD
                                                  ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Artroskopisk eller endoskopisk partiell synovektomi i                            B    N    NBF11    K    489
humeroskapularled
Fixation av ledytefragment i humeroskapularled,                               B    N    NBF21    K    490
artroskopisk eller endoskopisk
Artroskopisk eller endoskopisk partiell excision av brosk i                         B    N    NBF31    K    491
humeroskapularled
Annan artroskopisk eller endoskopisk operation på                              B    N    NBF91    K    492
ledhinnor eller ledytor i skulderled
Artroskopisk eller endoskopisk reposition av                                 B    N    NBH01    K    493
humeroskapularled
Artroskopisk eller endoskopisk reposition av                                 B    N    NBH11    K    494
akromioklavikularled eller sternoklavikularled
Artroskopisk eller endoskopisk reposition av luxerad protes                         B    N    NBH21    K    495
i skulderled
Artroskopisk eller endoskopisk lösning av ledadherenser i                          B    N    NBH31    K    496
skulderled
Artroskopisk eller endoskopisk extraktion av främmande                            B    N    NBH41    K    497
eller fri kropp i humeroskapularled
Artroskopisk eller endoskopisk excision av intraartikulär                          B    N    NBH51    K    498
exostos eller osteofyt i humeroskapularled
Artroskopisk eller endoskopisk operation för recidiverande                          B    N    NBH71    K    499
luxation eller instabilitet i humeroskapularled

Annan artroskopisk eller endoskopisk operation på                              B    N    NBH91    K    500
skulderled
Artroskopisk eller endoskopisk exploration av mjukdelar i                          B    N    NCA01    K    501
armbåge eller underarm
Artroskopisk eller endoskopisk exploration av armbågsled                           B    N    NCA11    K    502
eller underarm
Perkutan eller sluten biopsi av mjukdelar eller led i armbåge                        B    N    NCA20    K    503
eller underarm
Artroskopisk eller endoskopisk biopsi av mjukdelar eller led                         B    N    NCA21    K    504
i armbåge eller underarm
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls           74 (421)                               10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                           OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                      Klass
                                        Urval
                                                                 KOD
                                                  ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Öppen biopsi av mjukdelar eller led i armbåge eller                             B    N    NCA22    K    505
underarm
Biopsi av mjukdelar eller led i armbåge eller underarm,                           B    N    NCA29    K    506
ospecificerad
Perkutan eller sluten benbiopsi i armbåge eller underarm                          B    N    NCA30    K    507
Artroskopisk eller endoskopisk benbiopsi i armbåge eller                          B    N    NCA31    K    508
underarm
Öppen benbiopsi i armbåge eller underarm                                  B    N    NCA32    K    509
Benbiopsi i armbåge eller underarm, ospecificerad                              B    N    NCA39    K    510
Artroskopisk eller endoskopisk transcision eller excision av                        B    N    NCE11    K    511
ligament i armbågsled
Artroskopisk eller endoskopisk sutur eller replantation av                         B    N    NCE21    K    512
ligament i armbågsled
Artroskopisk eller endoskopisk transposition av ligament i                         B    N    NCE31    K    513
armbågsled
Artroskopisk eller endoskopisk rekonstruktion av ligament i                         B    N    NCE41    K    514
armbågsled utan främmande material
Artroskopisk eller endoskopisk rekonstruktion av ligament i                         B    N    NCE51    K    515
armbågsled med främmande material
Annan artroskopisk eller endoskopisk operation på                              B    N    NCE91    K    516
ledkapsel eller ledband i armbågsled
Artroskopisk eller endoskopisk total synovektomi i                             B    N    NCF01    K    517
armbågsled
Artroskopisk eller endoskopisk partiell synovektomi i                            B    N    NCF11    K    518
armbågsled
Fixation av ledytefragment i armbågsled, artroskopisk eller                         B    N    NCF21    K    519
endoskopisk
Artroskopisk eller endoskopisk partiell excision av brosk i                         B    N    NCF31    K    520
armbågsled
Annan artroskopisk eller endoskopisk operation på                              B    N    NCF91    K    521
ledhinnor eller ledytor i armbågsled
Artroskopisk eller endoskopisk reposition av armbågsled                           B    N    NCH01    K    522
Artroskopisk eller endoskopisk lösning av ledadherenser i                          B    N    NCH31    K    523
armbågsled
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls           75 (421)                               10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                           OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                      Klass
                                        Urval
                                                                 KOD
                                                  ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Artroskopisk eller endoskopisk excision av intraartikulär                          B    N    NCH51    K    524
exostos eller osteofyt i armbågsled
Artroskopisk eller endoskopisk operation för recidiverande                         B    N    NCH71    K    525
luxation av armbågsled
Annan artroskopisk eller endoskopisk operation på                              B    N    NCH91    K    526
armbågsled
Artroskopisk eller endoskopisk exploration av mjukdelar i                          B    N    NDA01    K    527
handled eller hand
Artroskopisk eller endoskopisk exploration av handled eller                   B      B    N    NDA11    K    528
hand
Perkutan eller sluten biopsi av mjukdelar eller led i hand                         B    N    NDA20    K    529
Artroskopisk eller endoskopisk biopsi av mjukdelar eller led                  B      B    N    NDA21    K    530
i hand
Öppen biopsi av mjukdelar eller led i hand                                 B    N    NDA22    K    531
Biopsi av mjukdelar eller led i hand, ospecificerad                             B    N    NDA29    K    532
Perkutan eller sluten benbiopsi i hand                                   B    N    NDA30    K    533
Artroskopisk eller endoskopisk benbiopsi i hand                               B    N    NDA31    K    534
Öppen benbiopsi i hand                                           B    N    NDA32    K    535
Benbiopsi i hand, ospecificerad                                       B    N    NDA39    K    536
Artroskopisk eller endoskopisk incision eller sutur av                           B    N    NDE01    K    537
ledkapsel i hand- eller fingerled
Artroskopisk eller endoskopisk transcision eller excision av                        B    N    NDE11    K    538
ligament i handens leder
Artroskopisk eller endoskopisk sutur eller reinsertion av                    B      B    N    NDE21    K    539
ligament i handens leder
Artroskopisk eller endoskopisk rekonstruktion av ligament i                         B    N    NDE41    K    540
handens leder utan främmande material
Artroskopisk eller endoskopisk rekonstruktion av ligament i                         B    N    NDE51    K    541
handens leder med främmande material
Annan artroskopisk eller endoskopisk operation på                              B    N    NDE91    K    542
ledkapsel eller ledband i hand- eller fingerleder
Artroskopisk eller endoskopisk total synovektomi i hand-                          B    N    NDF01    K    543
eller fingerled
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls           76 (421)                               10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                          OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                     Klass
                                        Urval
                                                                KOD
                                                 ng
            ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Artroskopisk eller endoskopisk partiell synovektomi i hand-                        B    N    NDF11    K    544
eller fingerled
Fixation av ledytefragment i hand- eller fingerled,                            B    N    NDF21    K    545
artroskopisk eller endoskopisk
Artroskopisk eller endoskopisk partiell excision av brosk i                        B    N    NDF31    K    546
hand- eller fingerled
Annan artroskopisk eller endoskopisk operation på                             B    N    NDF91    K    547
ledhinnor eller ledytor i hand- eller fingerled
Artroskopisk eller endoskopisk reposition av handled                            B    N    NDH01    K    548
Artroskopisk eller endoskopisk reposition av fingerled                           B    N    NDH11    K    549
Artroskopisk eller endoskopisk reposition av luxerad protes                        B    N    NDH21    K    550
i hand- eller fingerled
Artroskopisk eller endoskopisk adherenslösning i hand-                           B    N    NDH31    K    551
eller fingerled
Artroskopisk eller endoskopisk extraktion av främmande                           B    N    NDH41    K    552
eller fri kropp i hand- eller fingerled
Artroskopisk eller endoskopisk excision av intraartikulär                         B    N    NDH51    K    553
exostos eller osteofyt i hand- eller fingerled
Artroskopisk eller endoskopisk operation för recidiverande                         B    N    NDH71    K    554
luxation av hand- eller fingerled
Annan artroskopisk eller endoskopisk operation på handled                         B    N    NDH91    K    555
eller hand
Biopsi av mjukdelar eller led i bäckenet, perkutan                             B    N    NEA20    K    556
Biopsi av mjukdelar eller led i bäckenet, artroskopisk                           B    N    NEA21    K    557
Biopsi av mjukdelar eller led i bäckenet, ospecificerad                          B    N    NEA29    K    558
Biopsi av bäckenben, perkutan                                       B    N    NEA30    K    559
Biopsi av bäckenben, artroskopisk                                     B    N    NEA31    K    560
Biopsi av bäckenben, ospecificerad                               B      B    N    NEA39    K    561
Artroskopisk eller endoskopisk exploration av mjukdelar i                         B    N    NFA01    K    562
höft och lår
Artroskopisk eller endoskopisk exploration av höftled                           B    N    NFA11    K    563
Perkutan eller sluten biopsi av mjukdelar i höft och lår                    B      B    N    NFA20    K    564
Artroskopisk eller endoskopisk biopsi av mjukdelar i höft                         B    N    NFA21    K    565
och lår
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          77 (421)                               10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                                Databas KÅVO          Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                            Förteckni                                                                      OmrKod
                                                                  AvsKod
                                                        Fråga
                                                                                 Klass
                                                    Urval
                                                                            KOD
                                                             ng
             ÅTGÄRD                            BESKRIVNING                                     ID


Öppen biopsi av mjukdelar i höft och lår                                              B    N    NFA22    K    566
Biopsi av mjukdelar i höft och lår, ospecificerad                                         B    N    NFA29    K    567
Perkutan eller sluten biopsi av femur                                               B    N    NFA30    K    568
Artroskopisk eller endoskopisk biopsi av femur                                           B    N    NFA31    K    569
Biopsi av femur, ospecificerad                                                   B    N    NFA39    K    570
Artroskopisk eller endoskopisk total synovektomi i höftled                                     B    N    NFF01    K    571

Artroskopisk eller endoskopisk partiell synovektomi i höftled                                   B    N    NFF11    K    572

Annan artroskopisk eller endoskopisk operation på                                         B    N    NFF91    K    573
ledhinnor eller ledytor i höftled
Artroskopisk eller endoskopisk exploration av mjukdelar i                                     B    N    NGA01    K    574
knä eller underben
Artroskopisk eller endoskopisk exploration av knäled                                  B      B    N    NGA11    K    575
Perkutan eller sluten biopsi av mjukdelar eller led i knä eller                                  B    N    NGA20    K    576
underben
Artroskopisk eller endoskopisk biopsi av mjukdelar eller led                                    B    N    NGA21    K    577
i knä eller underben
Öppen biopsi av mjukdelar eller led i knä eller underben                                      B    N    NGA22    K    578
Biopsi av mjukdelar eller led i knä eller underben,       Innefattar muskelbiopsi i m tibialis          B      B    N    NGA29    K    579
ospecificerad
Perkutan eller sluten benbiopsi av knä eller underben                                       B    N    NGA30    K    580
Artroskopisk eller endoskopisk benbiopsi av knä eller                                       B    N    NGA31    K    581
underben
Öppen benbiopsi av knä eller underben                                               B    N    NGA32    K    582
Benbiopsi av knä eller underben, ospecificerad                                           B    N    NGA39    K    583
Artroskopisk eller endoskopisk total excision av menisk i                                     B    N    NGD01    K    584
knäled
Artroskopisk eller endoskopisk partiell excision av menisk i                              B      B    N    NGD11    K    585
knäled
Artroskopisk eller endoskopisk replantation av menisk i                                B      B    N    NGD21    K    586
knäled
Annan artroskopisk eller endoskopisk operation på menisk i                                     B    N    NGD91    K    587
knäled
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                      78 (421)                               10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                 Förteckni                                                           OmrKod
                                                       AvsKod
                                             Fråga
                                                                      Klass
                                         Urval
                                                                 KOD
                                                  ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                   ID


Artroskopisk eller endoskopisk incision eller sutur av                            B    N    NGE01   K    588
ledkapsel i knäled
Artroskopisk eller endoskopisk transcision eller excision av                         B    N    NGE11   K    589
ligament i knäled
Artroskopisk eller endoskopisk sutur eller replantation av                          B    N    NGE21   K    590
ligament i knäled
Artroskopisk eller endoskopisk transposition av ligament i                          B    N    NGE31   K    591
knäled
Artroskopisk eller endoskopisk rekonstruktion av ligament i                   B      B    N    NGE41   K    592
knäled utan främmande material
Artroskopisk eller endoskopisk rekonstruktion av ligament i                         B    N    NGE51   K    593
knäled med främmande material
Annan artroskopisk eller endoskopisk operation på                              B    N    NGE91   K    594
ledkapsel eller ligament i knäled
Artroskopisk eller endoskopisk total synovektomi i knäled                          B    N    NGF01   K    595

Artroskopisk eller endoskopisk partiell synovektomi i knäled                   B      B    N    NGF11   K    596

Fixation av ledytefragment i knäled, artroskopisk eller                           B    N    NGF21   K    597
endoskopisk
Artroskopisk eller endoskopisk partiell excision av ledbrosk                   B      B    N    NGF31   K    598
i knäled
Annan artroskopisk eller endoskopisk operation på                              B    N    NGF91   K    599
ledhinnor eller ledytor i knäled
Artroskopisk eller endoskopisk reposition av                                 B    N    NGH01   K    600
knäledsluxation
Artroskopisk eller endoskopisk reposition av patellarluxation                        B    N    NGH11   K    601

Artroskopisk eller endoskopisk reposition av luxerad                             B    N    NGH21   K    602
knäledprotes
Artroskopisk eller endoskopisk adherenslösning i knäled                           B    N    NGH31   K    603
Artroskopisk eller endoskopisk extraktion av främmande                      B      B    N    NGH41   K    604
eller fri kropp i knäled
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls           79 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                         Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                 Förteckni                                                            OmrKod
                                                       AvsKod
                                             Fråga
                                                                      Klass
                                         Urval
                                                                 KOD
                                                   ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                   ID


Artroskopisk eller endoskopisk excision av intraartikulär                           B    N    NGH51   K    605
exostos eller osteofyt i knäled
Artroskopisk eller endoskopisk operation för recidiverande                          B    N    NGH71   K    606
luxation i knäled
Annan artroskopisk eller endoskopisk operation på knäled                           B    N    NGH91   K    607

Artroskopisk eller endoskopisk exploration av mjukdelar i                           B    N    NHA01   K    608
fotled eller fot
Artroskopisk eller endoskopisk exploration av fotled eller fot                  B      B    N    NHA11   K    609

Perkutan eller sluten biopsi av mjukdelar eller led i fot                           B    N    NHA20   K    610
Artroskopisk eller endoskopisk biopsi av mjukdelar eller led                         B    N    NHA21   K    611
i fot
Öppen biopsi av mjukdelar eller led i fot                                   B    N    NHA22   K    612
Biopsi av mjukdelar eller led i fot, ospecificerad                              B    N    NHA29   K    613
Perkutan eller sluten benbiopsi i fotled eller fot                              B    N    NHA30   K    614
Artroskopisk eller endoskopisk benbiopsi i fotled eller fot                          B    N    NHA31   K    615
Öppen benbiopsi i fotled eller fot                                      B    N    NHA32   K    616
Benbiopsi i fotled eller fot, ospecificerad                                  B    N    NHA39   K    617
Artroskopisk eller endoskopisk incision eller sutur av                            B    N    NHE01   K    618
ledkapsel av fotled eller fot
Artroskopisk eller endoskopisk transcision eller excision av                         B    N    NHE11   K    619
ligament i fotled eller fot
Artroskopisk eller endoskopisk sutur eller replantation av                          B    N    NHE21   K    620
ligament i fotled eller fot
Artroskopisk eller endoskopisk transposition av ligament i                          B    N    NHE31   K    621
fotled eller fot
Artroskopisk eller endoskopisk rekonstruktion av fotled eller                         B    N    NHE41   K    622
fot utan främmande material
Artroskopisk eller endoskopisk rekonstruktion av ligament i                          B    N    NHE51   K    623
fotled eller fot med användande av främmande material

Annan artroskopisk eller endoskopisk operation på                               B    N    NHE91   K    624
ledkapsel eller ligament i fotled eller fot
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls            80 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                           OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                      Klass
                                        Urval
                                                                 KOD
                                                  ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Artroskopisk eller endoskopisk total synovektomi i fotled                          B    N    NHF01    K    625
eller fot
Artroskopisk eller endoskopisk partiell synovektomi i fotled                        B    N    NHF11    K    626
eller fot
Fixation av ledytefragment i fotled eller fot, artroskopisk                         B    N    NHF21    K    627
eller endoskopisk
Annan artroskopisk eller endoskopisk operation på                              B    N    NHF91    K    628
ledhinnor eller ledytor i fotled eller fot
Artroskopisk eller endoskopisk reposition av fotledsluxation                        B    N    NHH01    K    629

Artroskopisk eller endoskopisk reposition av annan luxerad                         B    N    NHH11    K    630
led i fot
Artroskopisk eller endoskopisk reposition av luxerad protes                         B    N    NHH21    K    631
i fotled eller fot
Artroskopisk eller endoskopisk adherenslösning i fotens                           B    N    NHH31    K    632
leder
Artroskopisk eller endoskopisk extraktion av främmande                           B    N    NHH41    K    633
eller fri kropp i fotled eller fot
Artroskopisk eller endoskopisk excision av intraartikulär                          B    N    NHH51    K    634
exostos eller osteofyt i fotled eller fot
Artroskopisk eller endoskopisk operation för recidiverande                         B    N    NHH71    K    635
luxation i fotens leder
Annan artroskopisk eller endoskopisk operation på fotled                          B    N    NHH91    K    636
eller fot
Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, kotpelare eller nacke                  B      B    N    TNA00    K    637

Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, axel eller överarm                    B      B    N    TNB00    K    638
(inkl skapula och klavikel och deras ledförbindelser)
Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, armbåge eller                      B      B    N    TNC00    K    639
underarm
Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, handled eller hand                    B      B    N    TND00    K    640
Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, bäckenet (inkl                      B      B    N    TNE00    K    641
sakrum och koccyx)
Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, höftled eller lår                    B      B    N    TNF00    K    642
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls           81 (421)                               10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                           OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                      Klass
                                        Urval
                                                                 KOD
                                                  ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, knäled eller underben                  B      B    N    TNG00    K    643

Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, fotled eller fot                     B      B    N    TNH00    K    644
Artärpunktion                                                B    P          T    645
Temporalisbiopsi                                        B      B    P    PAW23    K    646
Endoskopisk operation på a femoralis communis                                B    P    PES10    K    647
Endoskopisk operation på a profunda femoris                                 B    P    PES11    K    648
Endoskopisk operation på a femoralis superficialis                             B    P    PES12    K    649
Endoskopisk operation på a poplitea                                     B    P    PFS10    K    650
Endoskopisk perforantdelning på underbenet                                 B    P    PHS13    K    651
Endoskopisk perforantdelning på låret                                    B    P    PHS14    K    652
Angioskopisk reoperation för trombos eller emboli                              B    P    PWG02    K    653
Biopsi av ytlig lymfkörtel                                   B      B    P    TPJ00    K    654
Punktionsbiopsi av lymfkörtel                                  B      B    P    TPJ05    K    655
Biopsi av artär eller ven                                    B      B    P    TPX00    K    656
Biopsi av hud                                          B      B    Q    TQX00    K    657
Punktionsbiopsi av hud                                     B      B    Q    TQX10    K    658
Borrbiopsi av benmärg, bäckenet (inkl sakrum och koccyx)                    B      B    R    TNE25    K    659

Annan specificerad diagnostisk endoskopi                                  B    X          M    660
Diagnostisk endoskopi UNS                                          B    X          M    661
Biopsi, annan specificerad                                         B    X          M    662
Biopsi UNS                                                 B    X          M    663
Annan specificerad provtagning                                       B    X          M    664
Provtagning UNS                                               B    X          M    665
Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar, ospecificerad region                   B      B    X    TNX00    K    666

Annan intraoperativ angioskopisk undersökning                                B    X    XFN96    K    667
Encefalografi, cisternografi                                  B      C    A          M    668
Ventrikulografi                                               C    A          M    669
Pneumografi, subdural                                            C    A          M    670
Epidurografi                                                C    A          M    671
Myelografi, lumbal                                             C    A          M    672
Myelografi, lumbotorakal                                          C    A          M    673
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls           82 (421)                               10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                     Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                             Förteckni                                                        OmrKod
                                                   AvsKod
                                         Fråga
                                                                 Klass
                                     Urval
                                                            KOD
                                               ng
            ÅTGÄRD               BESKRIVNING                                  ID


Myelografi, torakal                                          C    A         M    674
Myelografi, cervikal                                         C    A         M    675
Myelografi, total                                           C    A         M    676
Röntgenundersökning, skalle, neurokranium                               C    A         M    677
Röntgenundersökning, ansiktsskelett eller del därav                          C    A         M    678
(överkäke, näsben, orbita)
Angiografi av carotis communis                                    C    A         M    679
Angiografi av carotis interna                                     C    A         M    680
Angiografi av carotis externa                                     C    A         M    681
Karotisangiografi                                           C    A         T    682
Angiografi av arteria vertebralis                                   C    A         M    683
Angiografi av skalle, kombination av två eller flera                         C    A         M    684
angiografier
Angiografi, spinal, 1-3 kärl                                     C    A         M    685
Angiografi, spinal, 4-9 kärl                                     C    A         M    686
Angiografi, spinal, 10 eller flera kärl                                C    A         M    687
Angiografisk undersökning på frågeställningen hjärndöd                        C    A         M    688
Flebografi av vena jugularis                                     C    A         M    689
Flebografi, spinal                                          C    A         M    690
Flebografi av annan ven inom nervsystemet (utan egen                         C    A         M    691
kod)
Kavografi, lumbal                                           C    A         M    692
Flebografi av vena lumbalis ascendens                                 C    A         M    693
Datortomografi, hjärna                                        C    A         M    694
Datortomografi, hjärna med intravenös kontrast                            C    A         M    695
Datortomografi, hjärna utan intravenös kontrast                            C    A         M    696
Datortomografi, hjärna med kontrast i cisterner                            C    A         M    697
Datortomografi, skalle, sinus, ansiktsskelett                             C    A         M    698
Datortomografi, skallbas                                       C    A         M    699
Magnetresonanstomografi, hjärna                                    C    A         M    700
Magnetresonanstomografi, hjärna, diffusion                              C    A         M    701
Magnetresonanstomografi, hjärna, spektroskopi                             C    A         M    702
Magnetresonanstomografi, hjärna, perfusion                              C    A         M    703
Magnetresonanstomografi, skallbas                                   C    A         M    704
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls        83 (421)                             10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                              Databas KÅVO                   Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                   Förteckni                                                                             OmrKod
                                                                         AvsKod
                                                               Fråga
                                                                                       Klass
                                                           Urval
                                                                                  KOD
                                                                    ng
             ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                            ID


Magnetresonanstomografi, skalle, sinus och ansiktsskelett                                            C    A         M    705

Skintigrafi, undersökning av nervsystem utan egen kod                                              C    A         M    706
Skintigrafi, hjärna                                                               C    A         M    707
Skintigrafi, likvorcirkulation                                                          C    A         M    708
Skintigrafi, likvorläckage                  Inklusive lumbalpunktion och analys av nässekret.           B      C    A         M    709
Skintigrafi, likvor- och shuntfunktion            Inklusive punktion av Rickhamreservoar.                B      C    A         M    710
Skintigrafi, abscess- och infektionslokalisation i nervsystem                                          C    A         M    711

Skintigrafi, tumörlokalisation i nervsystem                                                   C    A         M    712
Enfotonstomografi (SPECT), hjärna                                                        C    A         M    713
Positronemissionstomografi (PET), hjärna                                                     C    A         M    714
Ekoencefalografi (A-mode)                                                            C    A         M    715
Ultraljudsundersökning, hjärnans ventrikelsystem                                                 C    A         M    716
Ultraljudsundersökning, hjärna                                                          C    A         M    717
Dopplerundersökning av hjärnans kärl                                                 B      C    A         M    718
Angiografi av binjure (selektiv)                                                         C    B         M    719
Flebografi av binjure                                                              C    B         M    720
Datortomografi, binjurar                                                             C    B         M    721
Datortomografi, tyreoidea/paratyreoidea                                                     C    B         M    722
Magnetresonanstomografi, binjurar                                                        C    B         M    723
Magnetresonanstomografi, tyreoidea/paratyreoidea                                                 C    B         M    724
Skintigrafi, tyreoidea                                                        B      C    B         M    725
Skintigrafi, tyreoidea: upptagsmätning                                                B      C    B         M    726
Skintigrafi, paratyreoidea                                                      B      C    B         M    727
Skintigrafi, binjurebark                  Kolesterolskintigrafi, I-131 jod-metyl-nor-kolesterol.          B      C    B         M    728
Skintigrafi, binjuremärg                  MIBG-skintigrafi, I -123 Iobenguan.                   B      C    B         M    729
Skintigrafi, somatostatinreceptor              Användes vid utredning av neuroendokrina tumörer             B      C    B         M    730
                              framförallt carcinoid. Det kommersiella namnet för
                              undersökningen är Octreoscan.
Ultraljudsundersökning, tyreoidea                                                        C    B         M    731
Ultraljudsundersökning, paratyreoidea                                                      C    B         M    732
Ultraljudsundersökning, binjurar                                                         C    B         M    733
Dakryocystografi                                                                 C    C         M    734
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                    84 (421)                                       10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                            Databas KÅVO        Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                      Förteckni                                                                OmrKod
                                                            AvsKod
                                                  Fråga
                                                                           Klass
                                              Urval
                                                                      KOD
                                                       ng
            ÅTGÄRD                        BESKRIVNING                                   ID


Flebografi av orbita                                                  C    C          M    735
Datortomografi, orbita                                                 C    C          M    736
Magnetresonanstomografi, orbita                                            C    C          M    737
Skintigrafi, tårkörtel                                                 C    C          M    738
Skintigrafi, melanomlokalisation i öga (preoperativt)                                 C    C          M    739
Ultraljudsundersökning, mätning av ögonaxellängder                         F          C    C          M    740
Ultraljudsundersökning av bulben            A och/eller B-scan                 B      C    C          M    741
Ultraljudsundersökning, retrobulbära rummet                            F          C    C          M    742
Ultraljudsundersökning av orbita            A och/eller B-scan                 B      C    C          M    743
Angiografi av ögonbotten                                          B      C    C    XCD20   K    744
Fotografering av ögonbotten                                        B      C    C    XCK10   K    745
Röntgenundersökning, epifarynx/nasofarynx                                       C    D          M    746
Röntgenundersökning, larynx (utan kontrast)                                      C    D          M    747
Laryngografi                                                      C    D          M    748
Röntgenundersökning, halsens mjukdelar (inkl trakea)                                  C    D          M    749
Röntgenundersökning, spottkörtlar (översikt)                                      C    D          M    750
Sialografi                                                       C    D          M    751
Röntgenundersökning, hypofarynx och esofagus                                      C    D          M    752
Röntgenundersökning, hypofarynx                                            C    D          M    753
Röntgenundersökning, näsans bihålor                                          C    D          M    754
Röntgenundersökning, temporalben (öra), fullständig                                  C    D          M    755
undersökning
Röntgenundersökning, porus acusticus                                          C    D          M    756
Röntgenundersökning, sella turcica                                           C    D          M    757
Angiografi av halsorgan                                                C    D          M    758
Datortomografi, spottkörtlar                                              C    D          M    759
Datortomografi, sella turcica                                             C    D          M    760
Datortomografi, temporalben (öra)                                           C    D          M    761
Datortomografi, hals och larynx                                            C    D          M    762
Magnetresonanstomografi, spottkörtlar                                         C    D          M    763
Magnetresonanstomografi, sella turcica                                         C    D          M    764
Magnetresonanstomografi, temporalben (öra)                                       C    D          M    765
Magnetresonanstomografi, hals/larynx                                          C    D          M    766
Ultraljud sinus                                              B      C    D          M    767
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                85 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                             Databas KÅVO                      Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                     Förteckni                                                                                OmrKod
                                                                           AvsKod
                                                                 Fråga
                                                                                         Klass
                                                             Urval
                                                                                    KOD
                                                                       ng
            ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                                ID


Ultraljudsundersökning, halsens mjukdelar                                                       C    D         M    768
Ultraljudsundersökning, spottkörtlar                                                         C    D         M    769
Röntgenundersökning, munhåla                                                             C    E         M    770
Röntgenundersökning, munbotten                                                            C    E         M    771
Röntgenundersökning, underkäke                                                            C    E         M    772
Röntgenundersökning, käkleder                                                             C    E         M    773
Röntgenundersökning, tänder (utan närmare specificering)                                               C    E         M    774

Röntgenundersökning, tänder, panoramaundersökning                                                   C    E         M    775
Röntgenundersökning, tänder, helstatus                                                        C    E         M    776
Röntgenundersökning, enskild tand                                                           C    E         M    777
Röntgenundersökning, tänder, delstatus                                                        C    E         M    778
Röntgenundersökning, stereoundersökning av                                                      C    E         M    779
käkbensförankrat implantat
Datortomografi, munbotten                                                               C    E         M    780
Datortomografi, inför implantat av tänder                                                       C    E         M    781
Datortomografi, käkleder                                                               C    E         M    782
Magnetresonanstomografi, munbotten                                                          C    E         M    783
Magnetresonanstomografi, käkleder                                                           C    E         M    784
Skintigrafi, spottkörtlar                                                         B      C    E         M    785
Skintigrafi, spottkörtlar                                                               C    E         M    786
Röntgenundersökning, hjärta och lungor (med eller utan                                                C    F         M    787
hjärtvolymsbedömning)
Filmning el genomlysn av hjärtklaff (ej vid angiografi)                                                C    F         M    788
Ballongseptotomi                                                                   C    F         M    789
Angiografi av vänster förmak                                                             C    F         M    790
Angiografi av vänster kammare                                                             C    F         M    791
Aortografi, torakal (supravalvulär)                                                          C    F         M    792
Koronarangiografi                     Inklusive bypasskärl och a mammaria interna. Ett eller flera          B      C    F         T    793
                              kärl.
Angiografi, coronary bypass inkl a mammaria interna                                                  C    F         M    794
Angiografi, aortocervikal                                                               C    F         M    795
Angiografi av höger förmak                                                              C    F         M    796
Angiografi av höger kammare                                                              C    F         M    797
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                   86 (421)                                          10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                          Databas KÅVO                   Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                               Förteckni                                                                          OmrKod
                                                                     AvsKod
                                                           Fråga
                                                                                   Klass
                                                       Urval
                                                                              KOD
                                                                 ng
             ÅTGÄRD                      BESKRIVNING                                             ID


Aortografi, lumbal                                                            C    F         M    798
Arteriografi av två eller flera bukartärer                                                C    F         M    799
Vänstersidig kammarangiografi                                                 B      C    F         T    800
Högersidig kammarangiografi                                                  B      C    F         T    801
Vänster- och högersidig kammarangiografi                                           B      C    F         T    802
Datortomografi, hjärta                                                          C    F         M    803
Datortomografi, bukaorta/vena cava                                                    C    F         M    804
Magnetresonanstomografi, hjärta                                                      C    F         M    805
Magnetresonanstomografi, bukaorta/vena cava                                                C    F         M    806
Skintigrafi, cerebralt blodflöde                                               B      C    F         M    807
Myokardskintigrafi i vila              Om scintigrafi görs i både vila och arbete registreras          B      C    F         T    808
                           åtgärderna Skintigrafi, myokardperfusion i vila och
                           Skintigrafi, myokardperfusion i arbete
Skintigrafi, myokardperfusion i arbete        Om scintigrafi görs i både vila och arbete registreras          B      C    F         M    809
                           åtgärderna Skintigrafi, myokardperfusion i vila och
                           Skintigrafi, myokardperfusion i arbete
Skintigrafi, myokardinfarkt                                                        C    F         M    810
Skintigrafi med farmakologisk stress                                         F          C    F         M    811
Skintigrafi, hjärtkammarfunktion i vila                                            B      C    F         M    812
(jämviktsundersökning)
Skintigrafi, hjärtkammarfunktion i arbete                                           B      C    F         M    813
(jämviktsundersökning)
Skintigrafi, hjärtkammarfunktion, första passage                                       B      C    F         M    814
Skintigrafi, hjärtminutvolym                                                 B      C    F         M    815
Skintigrafi, hjärtshuntdiagnostik                                               B      C    F         M    816
Ultraljudsundersökning, perikardiet                                                    C    F         M    817
Ultraljudsundersökning, hjärtklaffar                                                   C    F         M    818
Ultraljudsundersökning, torakala kärl                                                   C    F         M    819
Ultraljudsundersökning, extremitet, hela venträdet  Inkluderar undersökning vid venös insufficiens.             B      C    F         M    820
Ultraljudsundersökning, bukaorta                                                     C    F         M    821
Ultraljudsundersökning, vena cava                                                     C    F         M    822
Intravasalt ultraljud                Vid ultraljud av korornarkärlen användes åtgärden                  C    F         T    823
                           Intrakoronart ultraljud/doppler.
Ekokardiografi                                                              C    F         M    824
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                87 (421)                                       10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                              Databas KÅVO                    Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                    Förteckni                                                                               OmrKod
                                                                          AvsKod
                                                                Fråga
                                                                                          Klass
                                                            Urval
                                                                                     KOD
                                                                      ng
            ÅTGÄRD                           BESKRIVNING                                               ID


Transesofagal ekokardiografi                                                      B      C    F          M    825
Doppler ekokardiografi, transtorakal, enkel         < 30 minuter inklusive bedömning.                      B      C    F          T    826
Intrakoronart ultraljud/doppler                                                     B      C    F          M    827
Doppler ekokardiografi, transtorakal, omfattande      > 30 minuter inklusive bedömning.                      B      C    F          M    828
Doppler ekokardiografi med stress              Fysisk (cykling) eller farmakologisk stress.                B      C    F          M    829
Fosterekokardiografi                                                          B      C    F          M    830
Ultraljudsundersökning, övriga artärer           Avser morfologisk undersökning av artärer. Jmf åtgärderna          B      C    F          M    831
                              Ultraljudsundersökning, halskärl Dopplerundersökning av
                              hjärnans kärl och Dopplerundersökning av njurparenkymets
                              artärer.
Epikardiell ultraljudsundersökning                                                         C    F    XFE00    K    832
Torakoskopisk epikardiell ultraljudsundersökning                                                  C    F    XFE01    K    833
Angioskopisk ultraljudsundersökning av hjärtat                                                   C    F    XFE12    K    834
Endovaskulärt ultraljud                   Vid ultraljud av koronarkärlen registreras åtgärden             B      C    F    XPX30    K    835
                              Intrakoronart ultraljud/doppler
Pneumocystografi                                                                  C    G          M    836
Röntgenundersökning, bronkografi eller trakeografi                                                 C    G          M    837
Röntgenundersökning, hals-bröstorgan utan egen kod                                                 C    G          M    838
Röntgenundersökning, lungor, hälsokontroll                                                     C    G          M    839
Röntgenundersökning, lungor, kontroll av centr venkateter                                              C    G          M    840
(med kontrastinjektion)
Röntgenundersökning, lungor, liggande patient                                                    C    G          M    841
Röntgenundersökning, lungor, skärmbild                                                       C    G          M    842
Röntgenundersökning, revben                                                             C    G          M    843
Röntgenundersökning, sternum                                                            C    G          M    844
Arteriografi, bronkial                                                               C    G          M    845
Angiografi, selektiv av andra kärl inom hals-bröstregion                                              C    G          M    846
Pulmonalisangiografi                                                                C    G          T    847
Kavografi, torakal                                                                 C    G          M    848
Flebografi, selektiv av andra vener i hals-bröst-regionen                                              C    G          M    849
Datortomografi, torax                                                                C    G          M    850
Datortomografi, lungor                                                               C    G          M    851
Datortomografi, mediastinum inklusive de stora kärlen                                                C    G          M    852
Magnetresonanstomografi, torax                                                           C    G          M    853
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                    88 (421)                                          10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                             Databas KÅVO                    Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                   Förteckni                                                                              OmrKod
                                                                         AvsKod
                                                               Fråga
                                                                                        Klass
                                                           Urval
                                                                                   KOD
                                                                     ng
             ÅTGÄRD                         BESKRIVNING                                               ID


Magnetresonanstomografi, lungor                                                          C    G          M    854
Magnetresonanstomografi, mediastinum inklusive de stora                                              C    G          M    855
kärlen
Skintigrafi, undersökning av hals- och bröst organ utan                                              C    G          M    856
egen kod
Skintigrafi, lungperfusion                Vid lungembolimisstanke.                          B      C    G          M    857
Skintigrafi, lungventilation               Vid lungembolimisstanke.                          B      C    G          M    858
Skintigrafi, lungdiffusion                                                            C    G          M    859
Skintigrafi, aspiration                                                              C    G          M    860
Skintigrafi, abscess- och infektions-lokalisation i                                                C    G          M    861
hals/bröstorgan
Skintigrafi, tumörlokalisation i hals- och bröstorgan                                               C    G          M    862
Radiospirometri                      Ventilations- och perfusionsskintigrafi med kvantifiering          B      C    G          M    863
Ultraljudsundersökning, pleura                                                          C    G          M    864
Ultraljudsundersökning, mediastinum                                                        C    G          M    865
Ultraljudsundersökning, lungor                                                          C    G          M    866
Ultraljudsundersökning, bröstkorgsvägg                                                      C    G          M    867
Transillumination                     Genomlysning för bedömning av pneumotorax och fri gas i           B      C    G          M    868
                             bukhålan
Intrapleural ultraljudsundersökning                                                        C    G    XGX10   K    869
Torakoskopisk ultraljudsundersökning                                                       C    G    XGX21   K    870
Bronkoskopisk ultraljudsundersökning                                                       C    G    XGX32   K    871
Annan intraoperativ eller endoskopisk torakal                                                   C    G    XGX96   K    872
ultraljudsundersökning
Indikering av brösttumör, röntgen                                                         C    H          M    873
Mammografisk preparatundersökning                                                         C    H          M    874
Datortomografi, bröstkörtlar                                                           C    H          M    875
Magnetresonanstomografi, bröstkörtlar                                                       C    H          M    876
Ultraljudsundersökning, bröstkörtlar                                                       C    H          M    877
Anal fistulografi                                                                 C    J          M    878
Anografi (på barn)                                                                C    J          M    879
Röntgenundersökning, ej akut buköversikt                                                     C    J          M    880
(lever,mjälte,pankreas, etc)
Defekografi                                                                    C    J          M    881
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                   89 (421)                                         10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                          OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                   Klass
                                       Urval
                                                              KOD
                                                 ng
             ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                  ID


Herniografi                                                C    J         M    882
Duodenografi, hypoton                                           C    J         M    883
Kolecystografi                                              C    J         M    884
Kolegrafi, intravenös                                           C    J         M    885
Röntgenundersökning, esofagus                                       C    J         M    886
Röntgenundersökning, bukorgan utan egen kod                                C    J         M    887
Röntgenundersökning, kolon                                        C    J         M    888
Röntgenundersökning, kolon med dubbelkontrast                               C    J         M    889
Röntgenundersökning, tarmreservoar                                    C    J         M    890
Röntgenundersökning, tunntarm                                       C    J         M    891
Röntgenundersökning, tunntarm med dubbelkontrast med                           C    J         M    892
sond
Röntgenundersökning, tunntarm med dubbelkontrast utan                           C    J         M    893
sond
Röntgenundersökning, ventrikel med dubbelkontrast med                           C    J         M    894
sond
Röntgenundersökning, ventrikel med dubbelkontrast utan                          C    J         M    895
sond
Röntgenundersökning, ventrikel och duodenum                                C    J         M    896
Stomikontroll, radiologisk                                        C    J         M    897
Flebografi av mediastinum(selektiv)                                    C    J         M    898
Kolangiografi, postoperativ                                        C    J         M    899
Arteriografi, trunc coeliac-,mesenterica superior/inferior                        C    J         M    900
Angiografi av ventrikel och duodenum                                   C    J         M    901
Angiografi av tunntarmen                                         C    J         M    902
Angiografi av kolon/rektum                                        C    J         M    903
Angiografi av levern                                           C    J         M    904
Angiografi av pankreas                                          C    J         M    905
Angiografi av mjälten                                           C    J         M    906
Flebografi av lever                                            C    J         M    907
Flebografi av mesenterica superior                                    C    J         M    908
Flebografi av mjälte                                           C    J         M    909
Flebografi av pankreas                                          C    J         M    910
Splenoportografi                                             C    J         M    911
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          90 (421)                             10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                            Databas KÅVO          Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                        Förteckni                                                                  OmrKod
                                                              AvsKod
                                                    Fråga
                                                                            Klass
                                                Urval
                                                                       KOD
                                                         ng
             ÅTGÄRD                        BESKRIVNING                                    ID


Flebografi av 2 eller flera bukvener, med eller utan blodprov                               C    J         M    912

Flebografi av bukven utan egen kod                                             C    J         M    913
Angiografi av bäckenorgan, ej selektiv                                           C    J         M    914
Angiografi av bäckenorgan, selektiv                                            C    J         M    915
Angiografi av bäckenorgan, kombinerad selektiv/ej selektiv                                 C    J         M    916

Flebografi av bäckenorgan                                                 C    J         M    917
Perkutan kolangiografi                                                   C    J         T    918
Datortomografi, buk (ospecificerat)                                            C    J         M    919
Datortomografi, mjälte                                                   C    J         M    920
Datortomografi, övre delen av buken                                            C    J         M    921
Datortomografi, pankreas                                                  C    J         M    922
Datortomografi, lever                                                   C    J         M    923
Datortomografi, gallvägar                                                 C    J         M    924
Datortomografi, gallblåsa                                                 C    J         M    925
Datortomografi, sigmoideum-rektum                                             C    J         M    926
Datortomografi, retroperitoneala rummet                                          C    J         M    927
Datortomografi, nedre delen av buken inklusive lilla                                    C    J         M    928
bäckenet
Magnetresonanstomografi, buk (ospecificerat)                                        C    J         M    929
Magnetresonanstomografi, mjälte                                              C    J         M    930
Magnetresonanstomografi, övre delen av buken                                        C    J         M    931
Magnetresonanstomografi, pankreas                                             C    J         M    932
Magnetresonanstomografi, lever                                               C    J         M    933
Magnetresonanstomografi, gallvägar                                             C    J         M    934
Magnetresonanstomografi, gallblåsa                                             C    J         M    935
Magnetresonanstomografi, nedre delen av buken inklusive                                  C    J         M    936
lilla bäckenet
Skintigrafi, undersökning av mag-tarmkanal och bukorgan                                  C    J         M    937
utan egen kod
Skintigrafi, esofagus (motorik)             Registrering av sväljningsprocessen.          B      C    J         M    938
Skintigrafi, ektopisk ventrikelslemhinna (esofagus)                              B      C    J         M    939
Skintigrafi, gastro-esofageal reflux                                      B      C    J         M    940
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                 91 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                              Databas KÅVO              Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                              Förteckni                                                                         OmrKod
                                                                    AvsKod
                                                          Fråga
                                                                                  Klass
                                                      Urval
                                                                             KOD
                                                                ng
             ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                        ID


Skintigrafi, duodeno-gastrisk reflux: gallreflux                                      B      C    J         M    941
Skintigrafi, ventrikeltömning                                                B      C    J         M    942
Skintigrafi, tunntarm-kolonmotorik                                             B      C    J         M    943
Skintigrafi, blödning                                                    B      C    J         M    944
Skintigrafi, ektopisk ventrikelslemhinna i tunntarm (Meckel)                                B      C    J         M    945

Skintigrafi, Schillingtest                                                       C    J         M    946
Skintigrafi, gallsaltsresorption                                              B      C    J         M    947
Skintigrafi, mjälte (ej lever)                                               B      C    J         M    948
Skintigrafi, bukhåla                    Injektion av tracer i fri bukhåla.               B      C    J         M    949
Skintigrafi, lever-mjälte                  Inkluderar även skintigrafi av enbart levern.          B      C    J         M    950
Skintigrafi, lever: kontroll av kateterläge                                         B      C    J         M    951
Skintigrafi, gallvägar                                                   B      C    J         M    952
Skintigrafi, pankreas                                                          C    J         M    953
Skintigrafi, abscess-och infektionslokalisation i                                            C    J         M    954
magtarmkanal/bukorg
Skintigrafi, tumörlokalisation i mag-tarmkanal och bukorgan                                 B      C    J         M    955

Ultraljudsundersökning vid nedre gastrointestinal endoskopi Endoluminalt ultraljud av colon och tunntarm.          B      C    J         M    956

Ultraljudsundersökning, lever                                                      C    J         M    957
Ultraljudsundersökning, gallblåsa                                                    C    J         M    958
Ultraljudsundersökning, pankreas                                                    C    J         M    959
Ultraljudsundersökning, mag-tarmkanal                                                  C    J         M    960
Ultraljudsundersökning, mjälte                                                     C    J         M    961
Ultraljudsundersökning, gallvägar                                                    C    J         M    962
Kolangiografi, transhepatisk, perkutan (PTC) m externt                                         C    J         M    963
dränage
Kolangiografi, transhepatisk, perkutan (PTC) med dilatation                                       C    J         M    964
av gallgångsstriktur el extr av gallkonkr
Kolangiografi, transhepatisk, perkutan (PTC) med                                            C    J         M    965
direktpunktion
Kolangiografi, transhepatisk, perkutan (PTC) med                                            C    J         M    966
endoprotes/internt dränage
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                    92 (421)                                  10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                               Databas KÅVO                      Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                       Förteckni                                                                                  OmrKod
                                                                             AvsKod
                                                                   Fråga
                                                                                             Klass
                                                               Urval
                                                                                        KOD
                                                                         ng
             ÅTGÄRD                           BESKRIVNING                                                 ID


Transesofageal ultraljudsundersökning             Avser ultraljudsundersökning av andra strukturer än hjärtat.          B      C    J    XGX02    K    967
                                Jmf Transesofagal ekokardiografi
Ultraljudsundersökning vid laparotomi                                                           C    J    XJA00    K    968
Laparoskopisk ultraljudsundersökning                                                     B      C    J    XJA01    K    969
Ultraljudsundersökning vid övre gastrointestinal endoskopi   Endoluminalt ultraljud av övre gastro-intestinalkanalen.            B      C    J    XJD02    K    970

Ultraljudsundersökning via stomi                                                       B      C    J    XJF00    K    971
Endoskopisk ultraljudsundersökning via stomi                                                 B      C    J    XJF02    K    972
Transrektal endoskopisk ultraljudsundersökning                                                B      C    J    XJG12    K    973
Transanal ultraljudsundersökning                                                   F    B      C    J    XJH00    K    974
Assistans vid zeissning av uretärsten                                                           C    K          M    975
Cystografi med dubbelkontrast                                                               C    K          M    976
Kolpo-uretrocystografi                                                                  C    K          M    977
Miktions-uretrocystografi                                                                 C    K          M    978
Nefrostomi, perkutan                                                                   C    K          M    979
Pyelografi, antegrad i befintlig kateter                                                         C    K          M    980
Pyelografi, antegrad med punktion                                                             C    K          M    981
Pyelografi, retrograd                                                                   C    K          M    982
Röntgenundersökning, blåsöversikt                                                             C    K          M    983
Röntgenundersökning av Bricker-blåsa                                                           C    K          M    984
Röntgenundersökning, uretra, urinblåsa (retrograd                                                     C    K          M    985
kontrastinjektion)
Röntgenundersökning, urinvägsöversikt                                                           C    K          M    986
Röntgenundersökning, urinvägsöversikt efter intravasal                                                  C    K          M    987
kontrasttillförsel
Röntgenundersökning, urogenitalorgan utan egen kod                                                    C    K          M    988
Urografi med kompression                                                                 C    K          M    989
Urografi med peristaltikstudier eller njurbäckentryckmätning                                               C    K          M    990

Urografi utan kompression                                                                 C    K          M    991
Vesikulografi                                                                       C    K          M    992
Angiografi, renal, ej selektiv                                                              C    K          M    993
Angiografi, renal, selektiv                                                                C    K          M    994
Angiografi, renal, kombinerad selektiv och ej selektiv                                                  C    K          M    995
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                     93 (421)                                            10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                          OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                   Klass
                                       Urval
                                                              KOD
                                                 ng
              ÅTGÄRD                BESKRIVNING                                  ID


Angiografi av transplanterad njure                                    C    K         M    996
Angiografi av artär inom urogenitalorgan utan egen kod                          C    K         M    997
Flebografi, renal, selektiv                                        C    K         M    998
Flebografi, spermatica                                          C    K         M    999
Flebografi inom urogenitalorganen utan egen kod                              C    K         M    1000
Angiografi av dialysfistel                                        C    K         M    1001
Angiografi av testikel                                          C    K         M    1002
Kavernosografi                                              C    K         M    1003
Datortomografi, njurar                                          C    K         M    1004
Datortomografi, urinblåsa                                         C    K         M    1005
Datortomografi, prostata/vesiklar                                     C    K         M    1006
Magnetresonanstomografi, retroperitoneala rummet                             C    K         M    1007
Magnetresonanstomografi, njurar                                      C    K         M    1008
Magnetresonanstomografi, urinblåsa                                    C    K         M    1009
Magnetresonanstomografi, prostata/vesiklar                                C    K         M    1010
Skintigrafi, undersökning av urogenitalorgan utan egen kod                        C    K         M    1011

Skintigrafi, njure: funktion                                       C    K         M    1012
Skintigrafi, njure: forcerad diures                              B      C    K         M    1013
Skintigrafi, njure: morfologi                                       C    K         M    1014
Skintigrafi, njure: efter tillförsel av ACE-hämmare                            C    K         M    1015
Skintigrafi, renografi                                          C    K         M    1016
Skintigrafi, clearance-bestämning                                     C    K         M    1017
Skintigrafi, uretär                                            C    K         M    1018
Skintigrafi, vesiko-ureteral reflux efter njurskintigrafi                         C    K         M    1019
Skintigrafi, vesiko-ureteral reflux efter                                 C    K         M    1020
urinblåsekateterisering
Skintigrafi, residualurinbestämning                                    C    K         M    1021
Skintigrafi, testis                                            C    K         M    1022
Skintigrafi, penisblodflöde                                        C    K         M    1023
Skintigrafi, abscess- och infektionslokalisation i                            C    K         M    1024
urogenitalorgan
Skintigrafi, tumörlokalisation i urogenitalorgan                             C    K         M    1025
Plasmaclearance, ett provtagningstillfälle                          B      C    K         M    1026
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          94 (421)                             10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                              Databas KÅVO                    Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                    Förteckni                                                                               OmrKod
                                                                          AvsKod
                                                                Fråga
                                                                                          Klass
                                                            Urval
                                                                                     KOD
                                                                      ng
             ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                                ID


Plasmaclearance, flera provtagningstillfällen under en dag                                       B      C    K          M    1027

Plasmaclearance, 24-timmarsclearance             Inkluderar mätningar dag 1 och dag 2.                   B      C    K          M    1028
Skintigrafi, njure: sidofunktion                                                    B      C    K          M    1029
Ultraljudsundersökning, njurar                                                           C    K          M    1030
Ultraljudsundersökning, transplanterad njure                                                    C    K          M    1031
Ultraljudsundersökning, residualurinbestämning        Förenklad ultraljudsundersökning av urinblåsan för     B        B      C    K          M    1032
                               bestämning av residualurin. Bladderscan
Ultraljudsundersökning av urinblåsan             Exklusive bladderscan-undersökning.                    B      C    K          M    1033
Ultraljudsundersökning, prostata och vesiklar                                                    C    K          M    1034
Ultraljudsundersökning - skrotum                                                          C    K          M    1035
Ultraljudsundersökning, penis                                                            C    K          M    1036
Ultraljudsundersökning, retroperitoneum, exkl njurar                                                C    K          M    1037
Dopplerundersökning av njurparenkymets artärer                                         F    B      C    K          M    1038
Transuretral ultraljudsundersökning                                                         C    K    XKD10    K    1039
Hysterosalpingografi                                                                C    L          M    1040
Mammografi, fullständig undersökning                                                        C    L          M    1041
Mammografi, screening, enbildsundersökning                                                     C    L          M    1042
Mammografi, screening, tvåbildsundersökning                                                     C    L          M    1043
Angiografi av ovarium                                                                C    L          M    1044
Datortomografi, uterus/ovarier                                                           C    L          M    1045
Magnetresonanstomografi, uterus/ovarier                                                       C    L          M    1046
Skintigrafi, tubarpassage                                                              C    L          M    1047
Ultraljudsundersökning, lilla bäckenet                                                       C    L          M    1048
Gynekologiskt ultraljud                                                     F          C    L          T    1049
Hydrosonografi                        Ultraljud av livmodern som fyllts med koksalt. Inklusive          B      C    L          M    1050
                               hysterosonografi och hysterosalpingosonografi
Ultraljud av folliklar                    Ultraljudsbedömning av follikelstorlek inför/under             B      C    L          M    1051
                               hormonstimulering och assisterad befruktning
Ultraljud av endometrium                   Endometriebedömning inför hormonstimulering/planerad            B      C    L          M    1052
                               assisterad befruktning
Galaktografi                                                                    C    M          M    1053
Röntgenundersökning, foster (ålder, antal, läge)                                                  C    M          M    1054
Skintigrafi, placenta                                                                C    M          M    1055
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                   95 (421)                                          10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                      Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                         OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                   Klass
                                       Urval
                                                              KOD
                                                ng
            ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                  ID


Obstetriskt ultraljud - rutin                            F    B      C    M         M    1056
Obstetriskt ultraljud - organscreening                        F    B      C    M         M    1057
Obstetriskt ultraljud - tillväxtkontroll                       F    B      C    M         M    1058
Obstetriskt ultraljud - fosterövervakning                      F    B      C    M         M    1059
Obstetriskt ultraljud - missbildningsdiagnostik                   F    B      C    M         M    1060
Röntgenundersökning, skelett utan egen kod                                C    N         M    1061
Röntgenundersökning, halsryggrad                                     C    N         M    1062
Röntgenundersökning, bröstryggrad                                    C    N         M    1063
Röntgenundersökning, ländryggrad och sakroiliakaleder                          C    N         M    1064
Röntgenundersökning, sternoklavikularleder                                C    N         M    1065
Röntgenundersökning, bäcken                                       C    N         M    1066
Röntgenundersökning, sakroiliakaleder (vid separat                            C    N         M    1067
undersökning)
Röntgenundersökning, sakrum/coccyx (vid separat                             C    N         M    1068
undersökning)
Skoliosundersökning, röntgen (kontroll med vinkelmätning)                        C    N         M    1069

Röntgenundersökning, nyckelben                                      C    N         M    1070
Röntgenundersökning, axel, akromioklavikularled                             C    N         M    1071
Röntgenundersökning, skulderblad                                     C    N         M    1072
Röntgenundersökning, överarm                                       C    N         M    1073
Röntgenundersökning, armbågsled                                     C    N         M    1074
Röntgenundersökning, underarm                                      C    N         M    1075
Röntgenundersökning, handled                                       C    N         M    1076
Röntgenundersökning, hand eller del därav (mellanhand,                          C    N         M    1077
fingrar)
Röntgenundersökning, höftled med halvaxial sidobild                           C    N         M    1078
Röntgenundersökning, höftled hos nyfödd (misstänkt                            C    N         M    1079
luxation)
Röntgenundersökning, lårben                                       C    N         M    1080
Röntgenundersökning, knäled                                       C    N         M    1081
Röntgenundersökning, översikt av bäckenet vid                              C    N         M    1082
höftledsplastik (protesbäcken)
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls         96 (421)                             10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                           Databas KÅVO            Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                         Förteckni                                                                   OmrKod
                                                               AvsKod
                                                     Fråga
                                                                             Klass
                                                 Urval
                                                                        KOD
                                                          ng
            ÅTGÄRD                        BESKRIVNING                                     ID


Röntgenundersökning, hel extremitet för längd- och                                      C    N         M    1083
vinkelmätning
Röntgenundersökning, underben                                                C    N         M    1084
Röntgenundersökning, fotled                                                 C    N         M    1085
Röntgenundersökning, hälben, mellanfot, tår                                         C    N         M    1086
Bursografi                                                          C    N         M    1087
Bentermografi                                                        C    N         M    1088
Bentäthetsmätning, helkropp              Inklusive läkarbedömning av resultatet.      F    B      C    N         M    1089
Bentäthetsmätning, höfter och rygg           Inklusive läkarbedömning av resultatet.      F    B      C    N         M    1090
Bentäthetsmätning, arm                 Inklusive läkarbedömning av resultatet.      F    B      C    N         M    1091
Bentäthetsmätning, häl                 Inklusive läkarbedömning av resultatet.      F    B      C    N         M    1092
Bentäthetsmätning, annan lokal             Inklusive läkarbedömning av resultatet.      F    B      C    N         M    1093
Angiografi av arteria subclavia                                               C    N         M    1094
Angiografi av arm                                                      C    N         M    1095
Femoralisangiografi                                                     C    N         T    1096
Angiografi av annan extremitetsartär                                             C    N         M    1097
Flebografi av arm                                                      C    N         M    1098
Flebografi av ben, antegrad                                                 C    N         M    1099
Flebografi av ben, retrograd                                                 C    N         M    1100
Datortomografi, halsryggrad                                                 C    N         M    1101
Datortomografi, halsryggrad med intratekal kontrast                                     C    N         M    1102
Datortomografi, bröstryggrad                                                 C    N         M    1103
Datortomografi, bröstryggrad med intratekal kontrast                                     C    N         M    1104
Datortomografi, ländryggrad                                                 C    N         M    1105
Datortomografi, ländryggrad med intratekal kontrast                                     C    N         M    1106
Datortomografi, sakrum                                                    C    N         M    1107
Datortomografi, sakrum med intratekal kontrast                                        C    N         M    1108
Datortomografi, sakroiliakaleder                                               C    N         M    1109
Datortomografi, bäcken/höftled                                                C    N         M    1110
Datortomografi, axelled                                                   C    N         M    1111
Datortomografi, överarm                                                   C    N         M    1112
Datortomografi, armbåge                                                   C    N         M    1113
Datortomografi, underarm                                                   C    N         M    1114
Datortomografi, handled                                                   C    N         M    1115
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                 97 (421)                                10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                          OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                    Klass
                                        Urval
                                                               KOD
                                                 ng
             ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                  ID


Datortomografi, hand                                            C    N         M    1116
Datortomografi, lårben                                           C    N         M    1117
Datortomografi, knäled                                           C    N         M    1118
Datortomografi, underben                                          C    N         M    1119
Datortomografi, fotled                                           C    N         M    1120
Datortomografi, fot                                            C    N         M    1121
Magnetresonanstomografi, halsryggrad                                    C    N         M    1122
Magnetresonanstomografi, bröstryggrad                                   C    N         M    1123
Magnetresonanstomografi, ländryggrad                                    C    N         M    1124
Magnetresonanstomografi, sakrum/sakroiliakaleder                              C    N         M    1125
Magnetresonanstomografi, bäcken/höftled(er)                                C    N         M    1126
Magnetresonanstomografi, axelled                                      C    N         M    1127
Magnetresonanstomografi, överarm                                      C    N         M    1128
Magnetresonanstomografi, armbåge                                      C    N         M    1129
Magnetresonanstomografi, underarm                                     C    N         M    1130
Magnetresonanstomografi, handled                                      C    N         M    1131
Magnetresonanstomografi, hand                                       C    N         M    1132
Magnetresonanstomografi, lårben                                      C    N         M    1133
Magnetresonanstomografi, knäled                                      C    N         M    1134
Magnetresonanstomografi, underben                                     C    N         M    1135
Magnetresonanstomografi, fotled                                      C    N         M    1136
Magnetresonanstomografi, fot                                        C    N         M    1137
Skintigrafi, skelett, rörelseorgan, mjukdelar och                             C    N         M    1138
extremitetskärl utan egen kod
Skintigrafi, skelett: helkropp                                 B      C    N         M    1139
Skintigrafi, skelett: skalle eller ansiktsskelett                       B      C    N         M    1140
Skintigrafi, skelett: övre extremiteter utom händer och                    B      C    N         M    1141
handleder
Skintigrafi, skelett: händer eller handleder                          B      C    N         M    1142
Skintigrafi, skelett: hals- och bröstrygg eller torax                           C    N         M    1143
Skintigrafi, skelett: ländrygg och bäcken (ev med bröstrygg                  B      C    N         M    1144
och höfter)
Skintigrafi, skelett: höfter (ev med bäcken eller lårben)                         C    N         M    1145
Skintigrafi, skelett: fötter                                  B      C    N         M    1146
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          98 (421)                             10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                          OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                   Klass
                                       Urval
                                                              KOD
                                                 ng
             ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                  ID


Skintigrafi, bentäthetsmätning                                      C    N         M    1147
Skintigrafi, skelett: bäcken med höftleder                          B      C    N         M    1148
Skintigrafi, leder: intraartikulär injektion                               C    N         M    1149
Skintigrafi, skelett: knäled med angränsande lårben och                    B      C    N         M    1150
underben
Skintigrafi, leder: utan injektion                                    C    N         M    1151
Skintigrafi, benmärg: helkropp                                      C    N         M    1152
Skintigrafi, benmärg: skalle eller ansiktsskelett                             C    N         M    1153
Skintigrafi, benmärg: övre extremiteter utom händer och                          C    N         M    1154
handleder
Skintigrafi, benmärg: händer eller handleder                               C    N         M    1155
Skintigrafi, benmärg: hals- och bröstrygg eller torax                           C    N         M    1156
Skintigrafi, benmärg: ländrygg och bäcken (ev med                             C    N         M    1157
bröstrygg och höfter)
Skintigrafi, benmärg: höfter (ev med bäcken och lårben)                          C    N         M    1158
Skintigrafi, benmärg: knä (ev med lårben eller underben)                         C    N         M    1159
Skintigrafi, benmärg: fot eller fotled (ev med underben)                         C    N         M    1160
Skintigrafi, abscess/infekt-lokalisation inom skelett,                          C    N         M    1161
rörelseorgan, mjukdelar och extremitetskärl
Skintigrafi, tumörlokalisation inom skelett, rörelseorgan,                        C    N         M    1162
mjukdelar och extremitetskärl
Ultraljudsundersökning, ben, leder och diskar                               C    N         M    1163
Ultraljudsundersökning, axelled                                      C    N         M    1164
Ultraljudsundersökning, arm                                        C    N         M    1165
Ultraljud av höfter                                  F    B      C    N         M    1166
Ultraljudsundersökning, ben (nedre extremitet)                              C    N         M    1167
Ultraljudsundersökning, knäled                                      C    N         M    1168
Lymfografi                                                C    P         M    1169
Angiografi av lumbalaorta, bäcken- och femoralisartärer                          C    P         M    1170
Flebografi av porta                                            C    P         M    1171
Skintigrafi, lymfvägar: övre extremiteter                           B      C    P         M    1172
Skintigrafi, lymfvägar: torax                                       C    P         M    1173
Skintigrafi hemangiom                                     B      C    P         M    1174
Skintigrafi, lymfvägar: bäcken och buk                                  C    P         M    1175
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          99 (421)                             10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                               Databas KÅVO                    Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                     Förteckni                                                                               OmrKod
                                                                           AvsKod
                                                                 Fråga
                                                                                          Klass
                                                             Urval
                                                                                     KOD
                                                                      ng
             ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                                ID


Skintigrafi, lymfvägar: nedre extremiteter och bäcken                                          B      C    P          M    1176
Skintigrafi, artärer                                                                 C    P          M    1177
Skintigrafi, ventrombosdiagnostik                                                          C    P          M    1178
Skintigrafi, ven                                                                   C    P          M    1179
Skintigrafi, sentinel node                                                        B      C    P          M    1180
Ultraljudsundersökning, halskärl               Inkluderar bilateral doppler samt bilateral morfologisk           B      C    P          M    1181
                               undersökning.
Ultraljudsundersökning, extremitet, enstaka vener                                        F          C    P          M    1182
Doppler av perifera kärl                   Inkluderar mätning av ankelblodtryck med doppler.          F    B      C    P          T    1183
                               Användes vid undersökning av enstaka artärer eller vener.

Intraoperativ angiografi                                                         B      C    P    XPX00    K    1184
Ultraljudsundersökning av perifert kärl           Inkluderar ultraljudsundersökning vid trombosdiagnostik.      F    B      C    P    XPX40    K    1185
Dermatoskopi, manuell                                                          B      C    Q          M    1186
Dermatoskopi, digital                    Standardiserad fotografering.                        B      C    Q          T    1187
Skintigrafi, muskelgenomblödning                                                           C    R          M    1188
Skintigrafi, leucocyter                   Abscess-och infektionslokalisation i                    B      C    R          M    1189
                               magtarmkanal/bukorgan.
Röntgenundersökning, buköversikt (akut buk)                                                     C    X          M    1190
Röntgenundersökning UNS                                                               C    X          M    1191
Radionuklidangiografi i vila                                                             C    X          T    1192
Bestämning av kroppssammansättning med datortomografi    4-scansmodell. Innefattar bildtagning och bildanalys.            B      C    X          M    1193
I                              Engagerar röntgensköterska och röntgenläkare.
Bestämning av kroppssammansättning med datortomografi    Multiscanmodell. Innefattar bildtagning och omfattande           B      C    X          M    1194
II                              bildanalys. Engagerar röntgensköterska och röntgenläkare.

Datortomografi UNS                                                                  C    X          M    1195
Magnetresonanstomografi, UNS                                                             C    X          M    1196
Skintigrafi, undersökning utan egen kod                                                       C    X          M    1197
Skintigrafi, abscess- och infektionslokalisation utan egen                                              C    X          M    1198
kod
Skintigrafi, tumörlokalisation utan egen kod                                                     C    X          M    1199
Annan specificerad scintigrafi                                                            C    X          M    1200
Enfotonstomografi (SPECT)                                                              C    X          M    1201
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                    100 (421)                                          10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                             Databas KÅVO                    Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                   Förteckni                                                                             OmrKod
                                                                         AvsKod
                                                               Fråga
                                                                                       Klass
                                                           Urval
                                                                                  KOD
                                                                    ng
             ÅTGÄRD                        BESKRIVNING                                              ID


Positronemissionstomografi (PET), ospecificerad                                                 C    X         M    1202
Ultraljudsundersökning, bukvägg                                                         C    X         M    1203
Ultraljudsundersökning, översikt av buken                                                    C    X         M    1204
Annan specificerad ultraljudsundersökning                                              B      C    X         M    1205
Radiologisk undersökning i narkos                                                        C    X         T    1206
Diagnostisk bildhantering UNS                                                          C    X         M    1207
Videodokumentation                    Dokumentation med rörliga bilder och eventuellt även med          B      C    X         M    1208
                             ljud
Bilddokumentation                     Bilddokumentation av patientens yttre. T ex                B      C    X         M    1209
                             hudförändringar, sår och andra skador
CT för radioterapibruk                  Terapeutisk datortomografi inför datorbaserad           F    B      C    X         M    1210
                             dosplanering, dosberäkning eller virtuell simulering
Elektroencefalografi (EEG), vaken                                              F    B      D    A         T    1211
Elektroencefalografi (EEG), sovande                                             F    B      D    A         T    1212
Video-intensiv EEG-övervakning med intrakraniella                                      F          D    A         M    1213
elektroder
Video-intensiv EEG-övervakning med enbart extrakraniella                                   F          D    A         M    1214
elektroder
Elektroencefalografi (EEG), sfenoidal                                            F          D    A         T    1215
Elektroencefalografi (EEG) med reaktionstidsmätning eller                                  F    B      D    A         M    1216
annat uppmärksamhetstest
Elektroencefalografi (EEG) i intensivvårdsövervakning utan                                  F    B      D    A         M    1217
automatisk EEG-analys
Elektroencefalografi (EEG) i intensivvårdsövervakning med                                  F    B      D    A         M    1218
automatisk EEG-analys
Elektromyografi (EMG), nål                                                  F    B      D    A         T    1219
Elektromyografi (EMG), Single Fibre                                             F    B      D    A         T    1220
Elektromyografi med ytelektroder (Yt-EMG)                                          F    B      D    A         T    1221
Elektromyografi inkl mätning av nervledningshastighet (CV-                                  F    B      D    A         T    1222
EMG)
Elektromyografi (EMG) vid botulinumtoxinbehandling                                          B      D    A         M    1223
Elektronystagmografi/videonystagmografi          ENG/VNG med eller utan kaloriskt prov                   B      D    A         M    1224
Neurografi, motorisk/sensorisk               Med F-latens.                               B      D    A         M    1225
Elektromyografi (EMG)                                                    F    B      D    A         T    1226
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                  101 (421)                                        10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                         Databas KÅVO                       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                  Förteckni                                                                             OmrKod
                                                                        AvsKod
                                                              Fråga
                                                                                       Klass
                                                          Urval
                                                                                  KOD
                                                                    ng
              ÅTGÄRD                    BESKRIVNING                                                  ID


Dynamisk likvortryckundersökning                                              F          D    A          M    1227
Hjärnstamsaudiometri               Inklusive automatiserad hjärnstamsaudiometri. Om                 B      D    A          M    1228
                         undersökningen görs i generell anestesi anges det med kod
                         ZXH60. Inkluderar neonatal hörselscreening.
Transtympanal hjärnstamsaudiometri preoperativt                                           B      D    A          M    1229
Videofrenzelundersökning                                                      B      D    A          M    1230
L-Dopa-test                    Vid misstänkt Parkinsonism. Den kliniska effekten av en              B      D    A          M    1231
                         engångsdos L-Dopa undersöks.
Diagnostisk rotblockad                                                   F    B      D    A    XAB10   K    1232
Annan diagnostisk åtgärd inom neurokirurgi                                         F          D    A    XAW99   K    1233
Intraoperativ elektrofysiologisk undersökning                                                  D    A    XAX00   K    1234
Diskblockad                                                         F    B      D    A    XNA00   K    1235
Facettledsblockad                 Synonymt med intervertebralledsblockad.                  F    B      D    A    XNA10   K    1236
Långtidsregistrering av blodsocker        CGMS (Continous glucose monitoring system). Avser                 B      D    B          M    1237
                         uppkoppling av mätutrustning, patientinstruktioner inför
                         mätning, omhändertagande av mätutrustning efter
                         genomförd mätning och bedömning av registrerade data.
                         Åtgärden registreras endast vid det besök då mätningen är
                         genomförd
Endokrint test - ammoniumklorid          Diagnostik av renal tubulär acidos.                    F    B      D    B          M    1238
Hormonprofil - kortisol/ACTH           Kortisol/ACTH följes med upprepade prover med               F    B      D    B          M    1239
                         varierande intervall för att avslöja avvikelser i dygnsrytmen.

Endokrint test - arginin             Används vid misstanke om GH (Growth Hormone,               F    B      D    B          M    1240
                         tillväxthormon)-brist och då som alternativ till insulintest.
Endokrint test - CRH               Testet användes för att dels värdera ACTH reserven vid          F    B      D    B          M    1241
                         misstanke om hypofysinsufficiens och dels för att utreda
                         Cushings syndrom.
Endokrint test - GnRH (LHRH)           Vid misstanke om hypofysär eller hypotalamisk               F    B      D    B          M    1242
                         hypogonadism.
Endokrint test - insulin             Standardtest för att bedöma GH och ACTH-brist.              F    B      D    B          M    1243
Endokrint test - L-dopa              Alternativt test vid misstanke om GH brist, samt för att         F    B      D    B          M    1244
                         påvisa en patologisk reaktivitet vad gäller prolaktin eller GH.
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls               102 (421)                                            10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO                       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                 Förteckni                                                                           OmrKod
                                                                       AvsKod
                                                             Fråga
                                                                                     Klass
                                                         Urval
                                                                                KOD
                                                                  ng
               ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                                 ID


Endokrint test - metyrapon (metopiron)     Test som användes för att fastställa sekundär (central)         F    B      D    B         M    1245
                        ACTH brist. Flera varianter finns.
Urinkoncentrationsbestämning          T ex minirintest.                                B      D    B         M    1246
Endokrint test - TRH, kort           Vid misstanke om bland annat akromegali/gonadotropinom.         F    B      D    B         M    1247
                        Efter tillförsel av TRH följs TSH och eventuellt andra
                        hypofyshormoner. Testet pågår i 30 - 60 minuter.

Endokrint test - TRH, lång           Vid misstanke om central hypotyreos. Endast TSH följs.          F    B      D    B         M    1248
                        Pågår 3 timmar.
Hormonprofil - GH profil            Vid misstanke om akromegali/tillväxthormonbrist. Provet         F    B      D    B         M    1249
                        görs under del av dygn.
Hormonprofil - GH-dygnsprofil utan pump     Vid misstanke om akromegali eller tillväxthormonbrist.          F    B      D    B         M    1250
Hormonprofil - GH-dygnsprofil med pump     GH följes med upprepade prover med varierande intervall         F    B      D    B         M    1251
                        (till exempel var 20 till var 30 minut) för att avslöja
                        avvikelser i dygnsrytmen.
Endokrint test - fasteprov           Vid hypoglykemiutredning. Patienten fastar fram till dess        F    B      D    B         M    1252
                        hypoglykemi uppträder eller maximalt 3 dygn
                        (vuxenendokrinologi). Omfattande provtagning (bland annat
                        C-Peptid och S-Insulin) när hypoglykemi inträffar.
Endokrint test - synachten vid misstänkt AGS  Vid misstanke om adrenogenitalt syndrom. Olika produkter i        F    B      D    B         M    1253
                        kortisolsyntsen mäts.
Endokrint test - synachten, medellång      Vid misstanke om binjurebarks- eller hypofysinsufficiens.        F    B      D    B         M    1254
                        Test om cirka 5 timmar.
Endokrint test - synachten, lång        Vid misstanke om binjurebarks- eller hypofysinsufficiens.        F    B      D    B         M    1255
                        Test under flera dagar.
Hormonprofil - TSH               TSH följes med upprepade prover med varierande intervall         F    B      D    B         M    1256
                        för att avslöja avvikelser i dygnsrytmen.
Endokrint test - törstprov           Görs för att utreda polydipsi och polyuri. Durationen varierar      F    B      D    B         M    1257
                        från ett par timmar upp till drygt ett dygn.
Endokrint test - cortison            Vid oklar hypercalcemi där man misstänker bakomliggande         F    B      D    B         M    1258
                        sarkoidos. Patienten tar prednisolon i 1-2 veckor och S-Ca
                        följes.
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls             103 (421)                                           10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                             Databas KÅVO                      Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                     Förteckni                                                                                OmrKod
                                                                           AvsKod
                                                                 Fråga
                                                                                         Klass
                                                             Urval
                                                                                    KOD
                                                                       ng
             ÅTGÄRD                         BESKRIVNING                                                ID


Endokrint test - dexametason                Används för att utreda graden av hämningsbarhet hos          F    B      D    B         M    1259
                              hypotalamus-hypofyssystemet vid misstanke om framför allt
                              Cushings syndrom. Dexametasom ges i olika doser och
                              under olika lång tid. S-kortisol följes.
Endokrint test - GHRH                   På misstanke om GH brist som alternativ till insulintest. S-      F    B      D    B         M    1260
                              GHRH ges iv och S-GH följes. Förbehandling kan ges med
                              pyridostigmin för att öka svaret.
Endokrint test - magnesium                 Vid misstanke om magnesiumbrist. U-Mg samlas dygnet          F    B      D    B         M    1261
                              före testen, under testen samt dagen efter. Testdagen
                              tillförs Mg-sulfat iv.
Endokrint test - MEN 1 frukost               Vid misstanke om endokrin pankreastumör. Efter en natts        F    B      D    B         M    1262
                              fasta intas en specialkomponerad måltid under 20 minuter.
                              Prov tages under 60 minuter för P-pankreatisk polypeptid
                              samt S-Gastrin.
Endokrint test - natriumklorid               Användes i differentialdiagnostiken av primär             F    B      D    B         M    1263
                              hyperaldosteronism. Dygnet innan tas basala prover vad
                              gäller renin, S+U- aldosteron, kortisol. Testdygnet startas
                              infusion av natriumklorid. Under testet tas S-aldosteron och
                              P-renin.
Endokrint test - pentagastrin (medullär tyreoideacancer)  Test för att påvisa medullär tyreoideacancer. Pentagastrin       F    B      D    B         M    1264
                              tillförs och calcitonin tas före och efter injektion.

Endokrint test - pentagastrin (carcinoid)         Test för att påvisa carcinoid. Pentagastrin tillförs och        F    B      D    B         M    1265
                              takykininer tas före och efter injektion.
Endokrint test - PRA/aldosteron              Vid misstanke om hyperaldosteronism. Gå- och ståtest.         F    B      D    B         M    1266
Endokrint test - sekretin                 Vid suspekt gastrinom. Gastrinsvaret på sekretininjektion       F    B      D    B         M    1267
                              mäts.
Glukosbelastning, peroral                                                         B      D    B         M    1268
Glukosbelastning, intravenös                Injektion av glucos. Provtagning av glucos och insulin under          B      D    B         M    1269
                              1½ timma.
Glukostoleranstest, intravenös               Injektion av glucos och insulin. Multipla prover, glucos och                D    B         M    1270
                              insulin under 3 timmar.
Samling av duodenalsaft                  Insamling via sond efter hormonstimulering för bestämning           B      D    B         M    1271
                              av pankreasenzymer.
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                  104 (421)                                          10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                             Databas KÅVO                      Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                     Förteckni                                                                               OmrKod
                                                                           AvsKod
                                                                 Fråga
                                                                                          Klass
                                                             Urval
                                                                                     KOD
                                                                      ng
             ÅTGÄRD                         BESKRIVNING                                                 ID


Peroral fettbelastning                  Efter standardiserad måltid kontrolleras                          D    B          M    1272
                             laboratorieparametrar (glucos, fria fettsyror, kolesterol,
                             triglycerider, insulin) under minst 6 timmar.
Endokrint test - glukagon                 Test för att avslöja brist på GH och/eller ACTH.            F    B      D    B          M    1273
Endokrint test - glukos (akromegali)           Standardtest för att bekräfta akromegali. Testet tar normalt      F    B      D    B          M    1274
                             cirka 2 timmar.
Endokrint test - glukos (postprandiell hypoglykemi)    För att bedöma förekomst av postprandial hypoglykemi.         F    B      D    B          M    1275
                             Testet tar normalt 3-5 timmar.
Endokrint test - klonidin                 Vid utredning på misstanke om feokromocytom.              F    B      D    B          M    1276
Endokrint test - synachten, kort             Vid misstanke om binjurebarks- eller hypofysinsufficiens.       F    B      D    B          M    1277
                             Standardtest om cirka ½ - 1 timma.
Övriga specificerade endokrina tester                                              F    B      D    B          M    1278
Övriga specificerade hormonprofiler                                               F    B      D    B          M    1279
Tryckmätning, ögon                                                            B      D    C          M    1280
Axellängdsmätning ögonglob                                                    F    B      D    C          M    1281
Synskärpeundersökning                   Innefattar ej refraktionering                         B      D    C          M    1282
Synfältsundersökning - manuell              Goldmann m flera (ej Donder och liknande test).                B      D    C          M    1283
Färgsinnestest                                                              B      D    C          M    1284
Utvidgat färgsinnestest med anomaloskop                                                 B      D    C          M    1285
Kontrastseendeundersökning                                                    F          D    C          M    1286
Lees skärm                        Test för dubbelseende                             B      D    C          M    1287
Refraktionering                      Vid besök hos läkare eller ortopist innefattade även              B      D    C          M    1288
                             utprovning och ordination av glas
Skelningsstatus                      Endast vid besök hos läkare eller ortopist                   B      D    C          M    1289
Undersökningar vid misstänkt keratokonjunctivitis sicca  Schirmers test och/eller breakuptime (BUP) och/eller Rose-           B      D    C          M    1290
                             Bengal.
Allergenprovokation - konjunktival                                                F    B      D    C          M    1291
Hertelmätning                       Mätning av graden av exoftalmus.                        B      D    C          M    1292
Keratometri                                                               B      D    C          M    1293
Fotografering av ögat                   Exteriör respektive spalt                           B      D    C          M    1294
Pupilldilatation                                                             B      D    C          M    1295
Neurooftalmologisk undersökning                                                 F    B      D    C          M    1296
Tryckkurva, ögon                     Flera ögontryckmätningar görs under en och samma dag              B      D    C          M    1297
Diagnostisk spolning av tårkanaler                                                    B      D    C    XCC00   K    1298
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                  105 (421)                                           10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                          Databas KÅVO                       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                  Förteckni                                                                             OmrKod
                                                                        AvsKod
                                                              Fråga
                                                                                       Klass
                                                          Urval
                                                                                  KOD
                                                                    ng
             ÅTGÄRD                     BESKRIVNING                                                  ID


Klinisk ögonundersökning i narkos         Typ av narkos anges med någon av koderna ZXH00 -                       D    C    XCD00   K    1299
                          ZXH60.
Elektrofysiologisk ögonundersökning        Elektroretinografi (ERG), Visual evoked potential (VEP),         F          D    C    XCD10   K    1300
                          elektromyografi (EMG), elektrookulografi (EOG)
Synfältsundersökning - automatisk         Ringsynfält, Competer, Humphrey m fl                       B      D    C    XCK00   K    1301
Annan diagnostisk åtgärd i ögonregionen                                                     D    C    XCW99   K    1302
Rinomanometri                                                            B      D    D          M    1303
Tympanometri                                                        F    B      D    D          M    1304
Rhinometri                                                             B      D    D          M    1305
Sömnapnéutredning II                Registrering under sömn. Oximetri, andnings- och                 B      D    D          M    1306
                          rörelseregistrering, med eller utan CO2-mätning.
Sömnapnéutredning III               Registrering under sömn. Som sömnutredning I och II samt             B      D    D          M    1307
                          polysomnografi.
Talaudiometriska test               En eller flera av följande: talaudiogram, talaudiogram i brus,          B      D    D          M    1308
                          talaudiometri i ljudfältsmätning.
Tonaudiogram                    Inkluderar undersökning av såväl luft - som benledning              B      D    D          M    1309
Tonaudiogram, luftledning                                                  F          D    D          M    1310
Otoakustiska emissioner              Inkluderar neonatal hörselscreening.                       B      D    D          M    1311
Impedansmätning inom audiologin          Stapediusmätning, skilda reflexmätningar, tympanometri.         F    B      D    D          M    1312

Barnaudiologiska test               Observationsaudiometri och/eller lekaudiometri.                 B      D    D          M    1313
Ljudobehagsmätningar                                                        B      D    D          M    1314
Allergenprovokation - nasal                                                     B      D    D          M    1315
Höghastighetsfilmning av stämbanden                                                 B      D    D          M    1316
Videofluoroskopi av velofarynxfunktion under tal                                          B      D    D          M    1317
Lukt- och smakutredning                                                       B      D    D          M    1318
Nasalt borstprov                  För diagnostik av primär ciliedyskinesi                     B      D    D          M    1319
Preoperativ kokleaimplantatutredning        Promontorialtest med elektrod. Generell anestesi anges              B      D    D          M    1320
                          med koden ZXH60.
Tinnitusanalys                   Utredning av besvärens natur med bl a frekvensbestämning             B      D    D          M    1321
                          och värdering av besvären med VAS-skala.
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls               106 (421)                                            10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                           Databas KÅVO                   Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                Förteckni                                                                          OmrKod
                                                                      AvsKod
                                                            Fråga
                                                                                    Klass
                                                        Urval
                                                                               KOD
                                                                 ng
             ÅTGÄRD                       BESKRIVNING                                             ID


Tinnitusutredning                   Omfattande anamnesinhämtande rörande tinnitusbesvären.          B      D    D         M    1322
                           Specifika hörselundersökningar anges separat.

Nasometri                       Akustisk mätning av hypernasal klang.                  B      D    D         M    1323
Sömnapnéutredning I                  Registrering under sömn. Endast perkutan oximetri.            B      D    D         M    1324
Salivvolymsmätning                  Mätning i vila respektive efter stimulering.               B      D    E         M    1325
Undersökning av oralmotorik              Innefattar undersökning av ett eller flera av följande          B      D    E         M    1326
                           områden: orofacial anatomi, motorik och sensorik.
Undersökning av sväljning/ät-drickförmåga       Innefattar undersökning av ett eller flera av följande          B      D    E         M    1327
                           områden: andning, röst, orofacial anatomi, motorik och
                           sensorik, oral och faryngeal sväljningsfas samt
                           kompensatoriska åtgärder.
Videofluoroskopi av orofaryngeal sväljning                                           B      D    E         M    1328
Arbets-Ekg med mätning av max syreupptag       Inkluderar även armcykling och rullmatta.                B      D    F         M    1329
Arbets-EKG, standard                 Inkluderar även armcykling och rullmatta.                B      D    F         T    1330
Elektrokardiografi (EKG), 12 avledn, standard     Tagning och tolkning.                  B        B      D    F         T    1331
Esofagus-elektrokardiografi (EKG)                                               B      D    F         T    1332
Foster-elektrokardiografi (EKG)                                                B      D    F         T    1333
Hjärtfrekvensvariabilitetsanalys                                                B      D    F         M    1334
Långtids-EKG-registrering - arytmianalys (Holter)   Denna åtgärdskod används då en och samma enhet              B      D    F         T    1335
                           hanterar hela processen från uppkoppling till och med
                           bedömning. Registreringen görs en gång, vid
                           uppkopplingen!
Långtids-EKG-registrering - ST-analys (Holter)    Denna åtgärdskod används då en och samma enhet              B      D    F         T    1336
                           hanterar hela processen från uppkoppling till och med
                           bedömning. Registreringen görs en gång, vid
                           uppkopplingen!
Invasiv elektrofysiologisk hjärtundersökning                                      F    B      D    F         T    1337
Långtids-EKG-registrering (eventrecording)      Denna åtgärdskod används då en och samma enhet              B      D    F         M    1338
                           hanterar hela processen från uppkoppling till och med
                           bedömning. Registreringen görs en gång, vid
                           uppkopplingen!
Kardiotokografi (CTG)                                                     B      D    F         T    1339
Late Potential-elektrografi (EG) (sena potentialer)                                      B      D    F         T    1340
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                107 (421)                                       10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                             Databas KÅVO                    Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                   Förteckni                                                                             OmrKod
                                                                         AvsKod
                                                               Fråga
                                                                                        Klass
                                                           Urval
                                                                                   KOD
                                                                    ng
             ÅTGÄRD                       BESKRIVNING                                                 ID


Vektor-elektrokardiografi (EKG)                                                   B      D    F          T    1341
Non-invasiv elektrofysiologisk undersökning      Transesofagal stimulering i diagnostiskt syfte. Vid          F    B      D    F          T    1342
                            terapeutisk stimulering registreras åtgärden Transesofagal
                            terapeutisk stimulering
Elektrokardiografi (EKG), 12 avledningar, standard -  Enbart tagning                                B      D    F          M    1343
tagning
Elektrokardiografi (EKG), 12 avledningar, standard -  Enbart tolkning                                B      D    F          M    1344
tolkning
Elektrofysiologisk undersökning av hjärtats                                         F    B      D    F          T    1345
retledningssystem
Långtids-EKG-registrering - uppkoppling        Denna åtgärdskod används då en enhet enbart har hand             B      D    F          M    1346
                            om det praktiska genomförandet av undersökningen, men
                            ej bedömningen. Registreringen görs en gång, vid
                            uppkopplingen!
Långtids-EKG-registrering - bedömning         Denna åtgärdskod används då en enhet enbart har hand             B      D    F          M    1347
                            om bedömningsmomentet. Avser arytmianalys och/eller ST-
                            analys.
Arbets-Ekg med mätning av arteriella blodgaser     Inklusive inläggning av artärkateter. Inkluderar även cykel          B      D    F          M    1348
                            och rullmatta.
Arbets-EKG i kyla                   Arbetsprov i kylrum med spirometri före och upprepade             B      D    F          M    1349
                            gånger efter provet samt efter bronkdilatation.
Annan specificerad elektrokardiografi                                                B      D    F          M    1350
Mätning av critical opening pressure, COP                                          F    B      D    F          M    1351
Mätning av intrarteriellt blodtryck          Inklusive punktion.                              B      D    F          M    1352
Mätning av intrakardiellt tryck, högerhjärta      Katetrisering kodas med TFC00.                        B      D    F          M    1353
Mätning av intrakardiellt tryck, vänsterhjärta     Katetrisering kodas med TFC10.                        B      D    F          M    1354
Annan specificerad mätning i hjärta och de stora                                           B      D    F          M    1355
intratorakala kärlen
Telemetriövervakning                  Används för patient som övervakas på sjukhuset oavsett            B      D    F          M    1356
                            om patienten är inskriven eller ej.
Kateterisering av högerhjärtat                                                    B      D    F    TFC00    K    1357
Intraoperativ mapping av ektopiskt fokus                                                     D    F    XFP00    K    1358
Annan intraoperativ elektrofysiologisk undersökning                                               D    F    XFP96    K    1359
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                108 (421)                                           10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                                Databas KÅVO                        Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                         Förteckni                                                                                    OmrKod
                                                                               AvsKod
                                                                     Fråga
                                                                                               Klass
                                                                 Urval
                                                                                          KOD
                                                                           ng
             ÅTGÄRD                           BESKRIVNING                                                   ID


Intraoperativ punktion av hjärtat eller stora kärl med                                                    D    F    XFX00    K    1360
aspiration
Intraoperativ punktionsmanometri av hjärtat eller stora kärl                                                 D    F    XFX10    K    1361

Intraoperativ flödesmätning av hjärtat eller stora kärl                                                    D    F    XFX20    K    1362
Annan diagnostisk intraoperativ punktion av hjärtat eller                                                   D    F    XFX96    K    1363
stora kärl
Annan diagnostisk åtgärd på perifert kärl           Utesluter: Dopplerundersökning av hjärnans kärl,                        D    F    XPX99    K    1364
                                Ultraljudsundersökning av perifert kärl,
                                Ultraljudsundersökning, extremitet, hela venträdet och
                                Ultraljudsundersökning, övriga artärer.
Spirometri                           FVK (VK), FEV1.0, FEV%, flödesvolymkurva och                    B      D    G          M    1365
                                deriverade variabler.
Peak expiratory flow (PEF)                                                            B      D    G          M    1366
Spirometri - före och efter bronkdilatation          Spirometri före och efter inhalation av bronkvidgande               B      D    G          M    1367
                                läkemedel. Inhalationen behöver inte registreras separat.
Lungelasticitet                        Kallas även lungcompliance. Undersökning med                    B      D    G          M    1368
                                esofagusballong. Tryckvolymkurva.
Kväve (N2-test)                        Single breath N2-utsköljningskurva. Bestämning av den               B      D    G          M    1369
                                alveolära platåns lutning och eventuell closing volume.
Maximala respiratoriska tryck och sniff test          MIP, MEP och sniff -test.                             B      D    G          M    1370
Kolmonoxid (CO)-diffusion                   Mått på gasutbytesförmåga.                             B      D    G          M    1371
Resistens i luftvägarna                    Resistensen bestäms med kroppspletysmografisk metod                B      D    G          M    1372

Lungvolymsbestämning med spädningsteknik            TLK, FRK och RV.                                  B      D    G          M    1373
Ansträngningsprovokation                    Ej standardiserat prov som anpassas efter patientens ålder         F    B      D    G          M    1374
                                och med syftet att provocera fram ansträngningsutlöst
                                astma.
Peak expiratory flow (PEF)-dygnskurvor             Instruktion till patient före start samt tolkning efter avslutad          B      D    G          M    1375
                                testperiod. Registreras före start i samband med att
                                patienten får instruktioner. Registreras ej då patienten
                                lämnar undersökningsresultaten eller i samband med
                                bedömningen.
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                     109 (421)                                             10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                              Databas KÅVO                      Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                      Förteckni                                                                                 OmrKod
                                                                            AvsKod
                                                                  Fråga
                                                                                            Klass
                                                              Urval
                                                                                       KOD
                                                                        ng
             ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                                 ID


Lungmekanik med superpositionsmetod             Resistensen och andra variabler bestämda med                  B      D    G          M    1376
                              superpositionsmetod (impulsoscillometri, forcerad
                              oscillationsmetod).
Kvävemonoxid (NO) i utandningsluft             Bestämning av kvävemonoxidhalten i en utandning.                B      D    G          M    1377
                              Används för att värdera graden av inflammatorisk reaktion i
                              luftvägarna.
Utredning inför planerad behandling med luftvägsmottryck  Stegvis ökning av exspiratoriskt tryck med samtidig               B      D    G          M    1378
CPAP/BiPAP                         oximetri.
Utredning inför planerad kronisk behandling med syrgas   Oximetri och blodgaser under utprovningen.                   B      D    G          M    1379
Utredning inför planerad kronisk respiratorbehandling    Inklusive oximetri och kapnometri.                   F    B      D    G          M    1380
Ergospirometri                       Arbets-EKG med mätning av syrgasupptag och                   B      D    G          M    1381
                              koldioxidavgivning.
Spirometri inklusive forcerad inspiration          Vid diagnostik av misstänkt obstruktivitet i de centrala            B      D    G          M    1382
                              luftvägarna.
Lungvolymsbestämning med kroppspletysmograf         TLK, FRK och RV.                                B      D    G          M    1383
Transdiafragmala tryck                   Mätning av diafragmatrycket vid voluntär andning eller via           B      D    G          M    1384
                              stimulering av diafragma.
Annat specificerat andningsprov                                                       B      D    G          M    1385
Perkutan oximetri                      POX                               B        B      D    G          M    1386
Oximetri - långtidsregistrering               Oximetriregistrering under ½ - 1 dygn.                     B      D    G          M    1387
Perkutan oximetri med endtidal CO2-mätning         Kontinuerlig registrering av syresättning och ventilation.           B      D    G          M    1388
Allergenprovokation - bronkial                                                       B      D    G          M    1389
Bronkreaktivitetstest                    Metakolintest, histaminprovokation, torrluft, capsaicin m fl.          B      D    G          T    1390

Inducerat sputumprov                    Sputumprov efter inhalation av hyperosmolär NaCl.                B      D    G          M    1391
Transkutan mätning av syrgas och/eller koldioxid                                              B      D    G          M    1392
Annan specificerad tryckmätning i gastrointestinalkanalen  Anorektal mano-volumetri kodas XJH10.                      B      D    J          M    1393

Esofagusmanometri med provokationstest           Ballong & Bernstein                               B      D    J          M    1394
Tryckmätning i esofagus under tal                                                      B      D    J          M    1395
Transkutan bilirubinmätning                                                         B      D    J          M    1396
Esofagusmanometri                                                              B      D    J    XJC00    K    1397
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                    110 (421)                                           10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                           Databas KÅVO                      Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                   Förteckni                                                                             OmrKod
                                                                         AvsKod
                                                               Fråga
                                                                                        Klass
                                                           Urval
                                                                                   KOD
                                                                    ng
            ÅTGÄRD                       BESKRIVNING                                                 ID


pH-mätning i esofagus                 Innefattar nedläggning av sond, dragning av sond samt             B      D    J    XJC10    K    1398
                           bedömning av undersökning. Registreras endast vid
                           dragning av sonden, ej vid nedläggning eller vid
                           bedömningen.
Transesofageal elektromyografi                                                    B      D    J    XJC20    K    1399
Anorektal mano-volumetri                                                       B      D    J    XJH10    K    1400
Elektromyografi av analsfinkter                                                   B      D    J    XJH20    K    1401
Endoskopisk manometri i gallgång                                                   B      D    J    XJK02    K    1402
Endoskopisk manometri i pankreasgång                                                 B      D    J    XJL02    K    1403
Annan diagnostisk åtgärd på gastrointestinalkanalen                                               D    J    XJW96    K    1404
Kontinenstest                     Mätning under minst 12 timmar av urin- och                   B      D    K          M    1405
                           dryckesvolymer. Aktivitetsredovisning. Inklusive
                           dryckesbelastning.
Urea utandningstest                  Test för diagnostik av Helicobacter pylori. Isotopmärkt urea      F    B      D    K          M    1406
                           tillförs patienten och andelen isotopmärkt CO2 i
                           utandningsluften analyseras.
Urodynamisk undersökning av njurbäcken                                                      D    K    XKA00    K    1407
Cystometri                      Mätning av volym, tryck och flöde. Görs enbart tryck- och           B      D    K    XKC03    K    1408
                           flödesmätning användes koden XKD06.
Urinflödesmätning                                                          B      D    K    XKD00    K    1409
Uretratryckregistrering                Uretratryckprofil.                               B      D    K    XKD03    K    1410
Miktionsfysiologisk undersökning           Tryck- och flödesundersökning. Innefattar såväl transuretral          B      D    K    XKD06    K    1411
                           som suprapubisk katetrisering.
Framkallande av artificiell erektion                                                 B      D    K    XKG00    K    1412
Penisblodflödesmätning                                                              D    K    XKG10    K    1413
Annan diagnostisk åtgärd på urinvägar eller manliga                                         B      D    K    XKW99    K    1414
könsorgan
Elektromyografi av bäckenbotten                                                         D    K    XKX00    K    1415
Intrauterin tryckmätning                                                   F          D    L          T    1416
Annan diagnostisk åtgärd på kvinnliga könsorgan                                       F          D    L    XLW99    K    1417
Bäckenmätning, radiologisk                                                            D    M          M    1418
Amniocentes                                                             B      D    M    MAA00    K    1419
Kordocentes                                                                   D    M    MAA30    K    1420
Embryoskopi                                                                   D    M    MAA51    K    1421
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                111 (421)                                           10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                              Databas KÅVO                      Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                      Förteckni                                                                                OmrKod
                                                                            AvsKod
                                                                  Fråga
                                                                                           Klass
                                                              Urval
                                                                                      KOD
                                                                       ng
            ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                                 ID


Fetoskopi                                                                       D    M    MAA54    K    1422
Elektrogoniometri                      Handledsvinkelmätning elektroniskt                       B      D    N          M    1423
Quadricepsstyrka                      Volontär och/eller magnetisk stimulering samt mätning av            B      D    N          M    1424
                              sträckförmåga via givare.
Bestämning av skelettålder, radiologisk                                                        D    N          M    1425
Rucktest                                                                        D    N    XNA20    K    1426
Subakromial blockad                                                        F    B      D    N    XNB00    K    1427
Annan diagnostisk åtgärd på rörelseapparaten                                                      D    N    XNW99    K    1428
Tryckmätning i muskelloge                                                               D    N    XNX00    K    1429
Blodtrycksmätning standard                                                               D    P          M    1430
Blodtrycksmätning under lång tid, noninvasiv        Uppkoppling och bedömning.                           B      D    P          M    1431
Ortostatiskt prov                     Puls/blodtrycksreaktion vid uppresning/tippbräda 60 grader           B      D    P          M    1432
                              högst 10 min. Används för att studera ortostatisk/postural
                              hypotension
Tilttest                          Puls/blodtrycksreaktion vid uppresning på tippbräda 60             B      D    P          T    1433
                              grader 30-40 minuter. Diagnostik av neurokardiogen
                              synkope.
Blodtrycksmätning under lång tid, noninvasiv - uppkoppling Enbart uppkoppling.                               B      D    P          M    1434

Segmentell blodtrycksmätning på extremiteter        Mätning av blodtryck på flera punkter i övre och/eller undre          B      D    P          M    1435
                              extremiteterna dock ej tår eller fingrar. Se även mätning av
                              blodtryck tå/finger.
Mätning av blodtryck i tå/finger                                                      B      D    P          M    1436
Mätning av ventryck                                                            B      D    P          M    1437
Annan specificerad mätning i perifera kärl och lymfsystem                                         B      D    P          M    1438

Fotvolumetri                                                                B      D    P          M    1439
Ventömningsbestämning                                                           B      D    P          M    1440
Intraoperativ flödesmätning                                                              D    P    XPX20    K    1441
Hudtemperaturmätning                    Mätning av temperaturstegringshastighet efter                 B      D    Q          M    1442
                              standardiserad avkylning av fingrar/tår.
Fotopatchtest                        Epikutantest med fotoallergen för utredning av misstänkt        F    B      D    Q          T    1443
                              fotoallergi. Registreras endast en gång, vid första
                              applikationen av fotoallergenet!
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                   112 (421)                                           10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                          Databas KÅVO                      Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                 Förteckni                                                                            OmrKod
                                                                       AvsKod
                                                             Fråga
                                                                                     Klass
                                                         Urval
                                                                                KOD
                                                                   ng
             ÅTGÄRD                     BESKRIVNING                                                ID


Pricktest - standard                Innefattar tillförsel av allergen och senare bedömning av ev      F    B      D    Q         T    1444
                          reaktion.
Scratchtest                                                        F          D    Q         T    1445
Epikutantest - eget material            Epikutantest med eget material från hemmiljön eller              B      D    Q         M    1446
                          arbetsplatsen.
Epikutantest - övriga specificerade                                                B      D    Q         M    1447
Pricktest - eget material                                                 F    B      D    Q         M    1448
Pricktest - övriga specificerade                                             F    B      D    Q         M    1449
Ljustest                      Test för utredning av misstänkt UV-känslighet. Huden              B      D    Q         M    1450
                          belyses med standardiserade doser av UVB- och UVA-
                          ljus. Ev hudreaktioner avläses direkt samt efter 1 resp 2
                          dygn. Registreras endast en gång, vid belysningstillfället!
Fotodynamisk diagnostik              Fluorescensundersökning av ett tumörområde i syfte att             B      D    Q         M    1451
                          avgränsa dess laterala utbredning.
Övriga specificerade ljustester                                                  B      D    Q         M    1452
Svettest                                                             B      D    Q         M    1453
Epikutantest - standard              Innefattar dels standardserie för framförallt screening samt          B      D    Q         T    1454
                          dels andra mer riktade testserier t ex tandläkarserien,
                          bagarserien, plastserien.
Blodvolym beräknad från primär bestämning av                                           B      D    R         M    1455
plasmavolym
Blodvolym beräknad från primär bestämning av röd                                         B      D    R         M    1456
blodkroppsvolym
Blodgasanalys                   Med eller utan punktion.                            B      D    R         M    1457
Bio-feedback                    Behandling där patienten tränas att förbättra sin hälsa            B      D    X         M    1458
                          genom att använda sig av kroppsegna signaler. Används t
                          ex vid sjukdomar i magtarmkanalen, urinvägarna, vid
                          migrän etc.
Annan specificerad elektrisk mätmetod                                                     D    X         M    1459
Annan specificerad tryckmätning                                                        D    X         M    1460
Tryckmätning UNS                                                               D    X         M    1461
Yrkesmedicinsk arbetsplatsmätning         Mätning av relevanta exponeringar som patienten utsätts            B      D    X         M    1462
                          för på sin arbetsplats och exponeringsbedömning.
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls               113 (421)                                          10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                             Databas KÅVO                      Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                     Förteckni                                                                               OmrKod
                                                                           AvsKod
                                                                 Fråga
                                                                                         Klass
                                                             Urval
                                                                                    KOD
                                                                      ng
             ÅTGÄRD                         BESKRIVNING                                               ID


Miljömedicinsk mätning                  Mätning av relevanta exponeringar som patienten utsätts            B      D    X         M    1463
                             för i sin omgivningsmiljö och exponeringsbedömning
Vibrametri                        Bestämning av vibrationsperceptionströsklar.                  B      D    X         M    1464
Vibrationsmätning                     Mätning av vibrationsacceleration i handtag på handhållna           B      D    X         M    1465
                             vibrerande maskiner eller motsvarande.
Multipel sömnlatenstest (MSLT)                                                            D    X         T    1466
Gångtest                         Tidsstandardiserat gångtest (vanligen 6 minuter) med eller           B      D    X         M    1467
                             utan O2-mättnadsregistrering.
Dygnsmätning av dryckes- och urinvolymer         Information före mätning. Mätningen utförs i hemmet.              B      D    X         M    1468
                             Eventuellt vägning av blöjor. Sammanställning av resultat.

Andra specificerade mätningar                                                            D    X         M    1469
Mätning UNS                                                                     D    X         M    1470
Yrselutredning                                                                    D    X         M    1471
Andra omfattande balanstest                Posturografi, rotationstest m fl                              D    X         M    1472
Längdmätning (kroppslängd)                                                              D    X         M    1473
Viktmätning                                                                     D    X         M    1474
Allergenprovokation - peroral dubbelblind         Varken patient eller prövare vet vad provet innehåller.            B      D    X         M    1475
Allergenprovokation - peroral öppen            Patienten och prövaren känner båda till innehållet i provet.          B      D    X         M    1476

Läkemedelsöverkänslighet - utredning           Hudtest och provokation med full anafylaxiberedskap.              B      D    X         M    1477
Undersökning av allergenförekomst i patientens närmiljö  T ex förekomst av kvalster i sängkläder.                    B      D    X         M    1478
Algometri                         Mätning av smärttrösklar vid tryck i hud och mjukvävnad.            B      D    X         M    1479
Adenosintest                       Test för att pröva om adenosin intravenöst påverkar              B      D    X         M    1480
                             patientens smärta.
Opiodtest                         Test för bedömning av nociceptiv smärta.                    B      D    X         M    1481
Xylocaintest                       Test för bedömning av neurogen smärta.                     B      D    X         M    1482
Regitintest                        Test för att pröva om patienten har en sympatikomedierad            B      D    X         M    1483
                             smärta.
Annat smärttest                                                             B      D    X         M    1484
Bestämning av kroppssammansättning med          Användes för att mäta kroppssammansättningen.                 B      D    X         M    1485
impedansmätning
Termotest                         Testning av sensorisk nervfunktion genom                    B      D    X         M    1486
                             temperaturstimulering
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                   114 (421)                                         10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO                       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                Förteckni                                                                           OmrKod
                                                                      AvsKod
                                                            Fråga
                                                                                    Klass
                                                        Urval
                                                                               KOD
                                                                  ng
            ÅTGÄRD                    BESKRIVNING                                                ID


Vätgasanalys av utandningsluft         Användes bland annat för att diagnosticera bakteriell              B      D    X         M    1487
                        överväxt i tunntarmarna.
Bestämning av dygnsenergiomsättning I      Patient vistas i speciell provtagningskammare. Indirekt             B      D    X         M    1488
                        kalorimetri. Ej standardiserade förhållanden.
Bestämning av dygnsenergiomsättning II     Patient vistas i speciell provtagningskammare. Indirekt             B      D    X         M    1489
                        kalorimetri. Standardiserade förhållanden.
Mätning av basal metabolism           Indirekt kalorimetri med huvsystem. Inkluderar venös              B      D    X         M    1490
                        provtagning och urinsamling.
Undersökning av språk              Innefattar undersökning av ett eller flera av följande             B      D    X         M    1491
                        områden: spontantal, icke-verbal kommunikation,
                        pragmatik, språkförståelse, auditiv förståelse,
                        symbolförståelse, minne, fonologi, grammatik, lexikon,
                        syntax, semantik, benämningsförmåga, repetitionsförmåga,
                        språklig medvetenhet samt läs- och skrivförmåga.

Mätning av total energiomsättning (TEE)                                             B      D    X         M    1492
Undersökning av röst              Innefattar undersökning av ett eller flera av följande             B      D    X         M    1493
                        områden: andning, klang, läge och intensitet.
Undersökning av läs-, skriv- och räkneförmåga  Innefattar undersökning av ett eller flera av följande             B      D    X         M    1494
                        områden: auditiv och visuell perception, ord- och
                        satsförståelse, fonologisk medvetenhet, auditivt
                        arbetsminne, grammatisk uttrycksförmåga, aktivt ordförråd,
                        ordmobilisering, fonologi, läsförståelse, läsning av ord och
                        text, skrivning, stavning, symbolförståelse, sifferbenämning
                        och enkel aritmetik.
Undersökning av kommunikation          Förståelse och hantering av språkets övergripande kontext.           B      D    X         M    1495
                        Förmåga till samspel t ex turtagning, initiativ och respons i
                        samtal.
Undersökning av auditiv förmåga         Innefattar undersökning av ett eller flera av följande             B      D    X         M    1496
                        områden: auditiv diskrimination och analys, auditivt minne,
                        dikotiskt lyssnande och tal i brus.
Undersökning inför cochleaimplantatoperation  Innefattar undersöking av ett eller flera av följande              B      D    X         M    1497
                        områden: kommunikation, tal, språk, röst och auditiv
                        perception.
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls             115 (421)                                          10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                           Databas KÅVO                       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                    Förteckni                                                                               OmrKod
                                                                          AvsKod
                                                                Fråga
                                                                                        Klass
                                                            Urval
                                                                                   KOD
                                                                      ng
             ÅTGÄRD                       BESKRIVNING                                                 ID


Undersökning av sväljning / tal vid videoradiografi  Innefattar undersökning av ett eller flera av följande              B      D    X         M    1498
                           områden: oral, faryngeal och esofagal motorik vid tal och
                           sväljning samt kompensatoriska åtgärder/
                           sväljningstekniker.
Undersökning av sväljning / tal vid fiberskopi    Innefattar undersökning av ett eller flera av följande              B      D    X         M    1499
                           områden: oral, faryngeal och esofagal motorik vid tal och
                           sväljning samt kompensatoriska åtgärder/
                           sväljningstekniker.
Undersökning av röst vid videostroboskopi                                                B      D    X         M    1500
Pre- /postoperativ inspelning av röst och tal                                              B      D    X         M    1501
Immunbristutredning                                                           B      D    X         M    1502
Telemedicinsk övervakning av vitala funktioner    Övervakning av hjärtrytm, andning, syremättnad,                  B      D    X         M    1503
                           temperatur mm
Inspelning av röst, tal och språk                                                    B      D    X         M    1504
Perceptuell lyssnarbedömning av röst och tal                                              B      D    X         M    1505
Akustisk analys av röst och tal            Bedömning med hjälp av teknisk mätutrustning.                   B      D    X         M    1506
Annan undersökning av röst och talfunktion                                               B      D    X         M    1507
Undersökning av tal                  Innefattar undersökning av ett eller flera av följande              B      D    X         M    1508
                           områden: andning, fonation, oralmotorik, talflyt, artikulation,
                           prosodi och förståelighet.
Näringsupptagsmätning                                                      F    B      D    X         M    1509
Näringsvärdesberäkning, förenklad           Översiktlig näringsvärdesberäkning från lathund.                 B      D    X         M    1510
Näringsvärdesberäkning, komplett           Kostregistrering, en eller flera dagar.                      B      D    X         M    1511
                           Näringsvärdersberäkning med samtliga makronutrienter
                           samt relevant antal mikronutrienter beräknat enligt
                           Livsmedelsverkets PC-kost.
Kostregistrering, vägd                                                     F    B      D    X         M    1512
Mellanliggande provtagning              Provtagning som görs i perioden mellan två planerade                     D    X         M    1513
                           besök och där provtagningsresultatet skall användas i
                           patientuppföljningen under den aktuella perioden. Kan ej
                           kombineras med andra åtgärder.
Provtagning inför besök                Provtagning som görs inför ett planerat besök och där                     D    X         M    1514
                           provtagningsresultatet skall användas som beslutsunderlag
                           vid besöket.
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                 116 (421)                                           10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                                 Databas KÅVO                     Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                        Förteckni                                                                                  OmrKod
                                                                              AvsKod
                                                                    Fråga
                                                                                             Klass
                                                                Urval
                                                                                        KOD
                                                                         ng
             ÅTGÄRD                             BESKRIVNING                                                ID


Provtagning under antikoagulantiabehandling                                                        D    X          M    1515
Hyposensibilisering                        Avser hyposensibilisering med depåextrakt.          B        B      D    X          T    1516
Peroral fettbelastning                      Efter standardiserad måltid kontrolleras                   B      D    X          M    1517
                                 laboratorieparametrar (glucos, fria fettsyror, kolesterol,
                                 triglycerider, insulin) under minst 6 timmar.
Bestämning av kroppssammansättning med DEXA                                                  B      D    X          M    1518
Cancergenetisk utredning I                    Muntlig information. Penetration av släktanamnes.              B      E    X          M    1519
Cancergenetisk utredning II                    Medverkan av klinisk genetiker och onkolog. Genomgång            B      E    X          M    1520
                                 av insamlade data. Beslut om fortsatt utredning.

Konjunktival instillation av läkemedel              Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                      F    C          M    1521
                                 Ögondroppar.
Retrobulbär injektion av läkemedel i orbita            Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                B      F    C    TCA15    K    1522
Peribulbär injektion av läkemedel i orbita            Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                B      F    C    TCA20    K    1523
Injektion av läkemedel i ögonlock                 Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                B      F    C    TCB20    K    1524
Injektion av läkemedel i ögonmuskel                Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                B      F    C    TCE00    K    1525
Subkonjunktival injektion av läkemedel              Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                B      F    C    TCF00    K    1526
Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, rektal        Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.        B        B      F    J          M    1527
Intravesikal blåsinstillation                   Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                B      F    K    TKC25    K    1528
Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, vaginal        Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                B      F    L          M    1529
Prostaglandin för förlossningsinduktion                                                          F    M          T    1530
Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led,    Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                B      F    N    TNA11    K    1531
kotpelare eller nacke
Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led, axel  Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                B      F    N    TNB11    K    1532
eller överarm (inkl skapula och klavikel och deras
ledförbindelser)
Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led,    Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                B      F    N    TNC11    K    1533
armbåge eller underarm
Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led,    Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                B      F    N    TND11    K    1534
handled eller hand
Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led,    Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                B      F    N    TNE11    K    1535
bäckenet (inkl sakrum och koccyx)
Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led,    Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                B      F    N    TNF11    K    1536
höftled eller lår
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                       117 (421)                                          10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                               Databas KÅVO                        Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                        Förteckni                                                                                   OmrKod
                                                                              AvsKod
                                                                    Fråga
                                                                                              Klass
                                                                Urval
                                                                                         KOD
                                                                          ng
             ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                                   ID


Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led,  Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                   B      F    N    TNG11    K    1537
knäled eller underben
Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led,  Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                   B      F    N    TNH11    K    1538
fotled eller fot
Injektion av diagnostisk eller terapeutisk substans i led,  Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.           B        B      F    N    TNX11    K    1539
ospecificerad region
Ocklusionsbehandling                                                          F          F    Q          T    1540
Inställning/utprovning av läkemedel             Tillförsel av äkemedel till exempel analgetikum, ACE-       B        B      F    X          M    1541
                               hämmare för att kontrollera patientreaktioner. Upptitrering
                               av dos mm. Särskild registrering av
                               läkemedelsbehandlingen skall ej göras.
Sedering med lustgas                                                      B        B      F    X          M    1542
Jontofores                          Transkutan tillförsel av läkemedel med hjälp av svag                B      F    X          T    1543
                               elektrisk ström
Snabbhyposensibilisering                   Avser hyposensibilisering med vattenbaserade extrakt.               B      F    X          M    1544
Vaccination med efterföljande övervakning          Används då patient på grund av t ex allergi måste         B        B      F    X          M    1545
                               övervakas efter vaccinationen. Typ av vaccination kan
                               anges genom tilläggskod med ATC-kod.
Vaccination                         Typ av vaccination kan anges genom tilläggskod med ATC-      B        B      F    X          M    1546
                               kod.
Cytostatikabehandling, intratekal              Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.       B        B      F    X          M    1547
Cytostatikabehandling, intraventrikulär           Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.                     F    X          M    1548
Cytostatikabehandling, intraarteriell            Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.                     F    X          M    1549
Cytostatikabehandling, intravenös              Inklusive tillförsel via Port à Cath etc. Typ av cytostatika kan  B        B      F    X          M    1550
                               anges genom tillägg av ATC-kod.
Cytostatikabehandling, intramuskulär             Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.               B      F    X          M    1551
Cytostatikabehandling, subkutan               Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.       B        B      F    X          M    1552
Cytostatikabehandling, peroral                Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.       B        B      F    X          M    1553
Cytostatikabehandling via inhalation             Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.                     F    X          M    1554
Cytostatikabehandling, nasal                 Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.                     F    X          M    1555
Cytostatikabehandling, intrakutan              Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.                     F    X          M    1556
Cytostatikabehandling, transkutan              Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.                     F    X          M    1557
Cytostatikabehandling, kutan                 Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.                     F    X          M    1558
Cytostatikabehandling, intravesikal             Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.                     F    X          M    1559
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                    118 (421)                                             10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                              Databas KÅVO                     Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                     Förteckni                                                                               OmrKod
                                                                           AvsKod
                                                                 Fråga
                                                                                         Klass
                                                             Urval
                                                                                    KOD
                                                                      ng
             ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                               ID


Cytostatikabehandling, vaginal                Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.                 F    X         M    1560
Cytostatikabehandling, rektal                Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.                 F    X         M    1561
Cytostatikabehandling med annat specificerat         Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.                 F    X         M    1562
administrationssätt
Cytostatikabehandling UNS                  Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.                 F    X         M    1563
Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, intratekal    Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.        B        B      F    X         M    1564
Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika,         Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.        B        B      F    X         M    1565
intraventrikulär
Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, intraarteriell  Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                      F    X         M    1566

Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, intravenös  Inklusive tillförsel via Port à Cath etc. Läkemedel kan anges B        B      F    X         M    1567
                             genom tillägg av ATC-kod.
Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, intramuskulär Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.         B        B      F    X         M    1568

Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, subkutan    Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.         B        B      F    X         M    1569
Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, peroral    Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.         B        B      F    X         M    1570
Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, via inhalation Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.         B        B      F    X         M    1571

Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, intratrakeal   Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.   B        B      F    X         M    1572
tillförsel
Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, nasal      Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                B      F    X         M    1573
Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, intrakutan    Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                      F    X         M    1574
Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, transkutan    Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                      F    X         M    1575
Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika, kutan      Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod. Kan till                 F    X         M    1576
                               exempel användas vid pensling av kondylom, applikation av
                               salvor och krämer.
Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika med annat     Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                      F    X         M    1577
specificerat administrationssätt
Läkemedelsbehandling exklusive cytostatika UNS        Läkemedel kan anges genom tillägg av ATC-kod.                      F    X         M    1578
Cytostatikabehandling, intratratrakeal tillförsel      Typ av cytostatika kan anges genom tillägg av ATC-kod.                 F    X         M    1579
Interskalenär plexusblockad                                                   F    B      G    A         M    1580
Interskalenär plexusblockad med kateter                                             F    B      G    A         M    1581
Intravenös regional anestesi, övre extremitet (IVRA)                                                 G    A         M    1582
Ischiadicusblockad                                                        F    B      G    A         M    1583
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                   119 (421)                                         10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                              Databas KÅVO                Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                Förteckni                                                                          OmrKod
                                                                      AvsKod
                                                            Fråga
                                                                                    Klass
                                                        Urval
                                                                               KOD
                                                                 ng
             ÅTGÄRD                         BESKRIVNING                                          ID


Intravenös regional anestesi, nedre extremitet (IVRA)                                     B      G    A         M    1584
Ilioinguinalisblockad                                                 F          G    A         M    1585
Stellatumblockad                                                    F    B      G    A         M    1586
Coeliacusblockad                                                    F    B      G    A         M    1587
Lumbal sympatikusblockad                                                F    B      G    A         M    1588
Nervblockad, ganglion Gasseri                                                       G    A         M    1589
Spinalanestesi                                                     F          G    A         M    1590
Spinalanestesi med kvarliggande kateter                                        F          G    A         M    1591
Cervikal epiduralanestesi                                               F          G    A         M    1592
Cervikal epiduralanestesi med kateter                                         F          G    A         M    1593
Torakal epiduralanestesi                                                F          G    A         M    1594
Torakal epiduralanestesi med kateter                                          F          G    A         M    1595
Lumbal epiduralanestesi                                                F          G    A         M    1596
Lumbal epiduralanestesi med kateter                                          F          G    A         M    1597
Sakralanestesi med kvarliggande kateter                                        F          G    A         M    1598
Splanknikusblockad                                                   F    B      G    A         M    1599
Epiduralblockad                                                    F    B      G    A         M    1600
Spinalblockad                                                     F    B      G    A         M    1601
Hypogastricusblockad                                                  F    B      G    A         M    1602
Inguinalblockad                                                    F    B      G    A         M    1603
Piriformisblockad                                                   F    B      G    A         M    1604
Ismelinblockad                                                     F    B      G    A         M    1605
Transkutan nervstimulering                 Utprovning och/eller kontroll av patient med TENS          B      G    A         T    1606
Akupunktur                                                           B      G    A         T    1607
Intrakutan nervstimulering                                                   B      G    A         T    1608
Embolisering, extrakraniell                                                  B      G    A         M    1609
Embolisering, intrakraniell                                              F          G    A         M    1610
Embolisering, spinal                                                  F          G    A         M    1611
Anläggning av epiduralkateter               Innefattar thorakal och lumbal epiduralkateter.           B      G    A         T    1612
Inläggande av spinalkateter                                                        G    A         M    1613
Byte av epiduralkateter                                                          G    A         M    1614
Inläggning av intraduralkateter              Innefattar thorakal och lumbal intraduralkateter.          B      G    A         M    1615
Inläggning av intratekal cervikal/intracisternal kateter                                    B      G    A         M    1616
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                   120 (421)                                    10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                             Databas KÅVO                      Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                     Förteckni                                                                               OmrKod
                                                                           AvsKod
                                                                 Fråga
                                                                                          Klass
                                                             Urval
                                                                                     KOD
                                                                      ng
             ÅTGÄRD                        BESKRIVNING                                                 ID


Neurolys                         Destruktion av nerv genom injektion av neurotoxisk               B      G    A          M    1617
                             substans. För att precisera vilket område som
                             destruktionen omfattar anges tillämplig kod för nervblockad.

Inställning av hydrocefalusshunt                                                     B      G    A          M    1618
Inställning av elektrisk intracerebral stimulator                                            B      G    A          M    1619
Inställning av elektrisk vagusstimulator                                                 B      G    A          M    1620
Inställning av elektrisk ryggmärgsstimulator                                               B      G    A          M    1621
Funktionell stimulering vid Video-EEG-monitorering med                                      F          G    A          M    1622
intrakraniella elektroder
Kontroll av patient med EDA/IDA              Inklusive omläggning. EDA-epidural smärtbehandling. IDA-            B      G    A          M    1623
                             intradural smärtbehandling.
Punktion av ventrikel i hjärnan                                                     B      G    A          M    1624
Explorativ kraniotomi                                                          B      G    A    AAA00    K    1625
Biopsi via kraniotomi                                                          B      G    A    AAA10    K    1626
Inläggande av intrakraniell tryckmätare                                                 B      G    A    AAA20    K    1627
Inläggande av epidural tryckmätare                                                    B      G    A    AAA25    K    1628
Inläggande av intracerebral tryckmätare                                                 B      G    A    AAA27    K    1629
Inläggande av epidurala elektroder                                                          G    A    AAA30    K    1630
Inläggande av subdurala elektroder                                                          G    A    AAA35    K    1631
Inläggande av intracerebrala elektroder                                                       G    A    AAA40    K    1632
Annan diagnostisk intrakraniell operation                                                      G    A    AAA99    K    1633
Exstirpation av intrakraniell förändring                                                 B      G    A    AAB00    K    1634
Resektion av intrakraniell förändring                                                  B      G    A    AAB10    K    1635
Destruktion av intrakraniell förändring                                                       G    A    AAB20    K    1636
Utrymning av spontant intrakraniellt hematom                                               B      G    A    AAB30    K    1637
Annan operation på intrakraniell förändring                                                     G    A    AAB99    K    1638
Stjälkligatur av intrakraniellt aneurysm                                                 B      G    A    AAC00    K    1639
Proximal ligatur av intrakraniellt aneurysm                                               B      G    A    AAC05    K    1640
Väggförstärkning av intrakraniellt aneurysm                                                     G    A    AAC10    K    1641
Trapping av intrakraniellt aneurysm                                                         G    A    AAC15    K    1642
Intrakraniell kärlanastomos                                                             G    A    AAC20    K    1643
Ocklusion av intrakraniell fistel                                                          G    A    AAC30    K    1644
Exstirpation av intrakraniell arteriovenös missbildning                                               G    A    AAC40    K    1645
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                  121 (421)                                            10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                           Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                   Förteckni                                                              OmrKod
                                                         AvsKod
                                               Fråga
                                                                         Klass
                                           Urval
                                                                    KOD
                                                     ng
              ÅTGÄRD                    BESKRIVNING                                    ID


Annan intrakraniell kärloperation                                         G    A    AAC99    K    1646
Utrymning av epiduralt hematom                                    B      G    A    AAD00    K    1647
Utrymning av akut subduralt hematom                                  B      G    A    AAD05    K    1648
Utrymning av kroniskt subduralt hematom                                B      G    A    AAD10    K    1649
Utrymning av traumatiskt intracerebralt hematom                            B      G    A    AAD15    K    1650
Revision av penetrerande eller perforerande skallskada                              G    A    AAD30    K    1651
Revision av skallfraktur                                             G    A    AAD40    K    1652
Annan operation p g a kraniella och intrakraniella                                G    A    AAD99    K    1653
traumatiska förändringar
Transsfenoidal exploration                                            G    A    AAE00    K    1654
Transsfenoidal total eller partiell exstirpation av intrakraniell                   B      G    A    AAE10    K    1655
förändring
Transoral total eller partiell exstirpation av intrakraniell                           G    A    AAE20    K    1656
förändring
Transcervikal total eller partiell exstirpation av intrakraniell                         G    A    AAE25    K    1657
förändring
Translabyrintär total eller partiell exstirpation av intrakraniell                  B      G    A    AAE30    K    1658
förändring
Transtemporal total eller partiell exstirpation av intrakraniell                   B      G    A    AAE40    K    1659
förändring
Zygomatikotemporal total eller partiell exstirpation av                              G    A    AAE50    K    1660
intrakraniell förändring
Annan kraniobasal operation                                            G    A    AAE99    K    1661
Ventrikulostomi                                            B      G    A    AAF00    K    1662
Ventrikuloperitoneal shunt                                      B      G    A    AAF05    K    1663
Lumboperitoneal shunt                                               G    A    AAF10    K    1664
Ventrikuloatrial shunt                                        B      G    A    AAF15    K    1665
Revision av ventrikelshunt                                      B      G    A    AAF20    K    1666
Borttagande av ventrikelshunt                                     B      G    A    AAF25    K    1667
Inläggande av intraventrikulär injektionsport                             B      G    A    AAF30    K    1668
Inläggande av reservoar för intraventrikulär behandling                              G    A    AAF35    K    1669
Anläggande av shunt mellan intrakraniell cysta och                                G    A    AAF40    K    1670
peritoneum
Fenestrering av intrakraniell cysta                                        G    A    AAF45    K    1671
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls              122 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                 Förteckni                                                           OmrKod
                                                       AvsKod
                                             Fråga
                                                                      Klass
                                         Urval
                                                                 KOD
                                                  ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Annan shuntoperation på hjärnventrikel eller intrakraniell                          G    A    AAF99    K    1672
cysta
Stereotaktisk biopsi                                       B      G    A    AAG00    K    1673
Stereotaktisk destruktion av nukleus eller nervbana                             G    A    AAG10    K    1674
Stereotaktiskt inläggande av elektroder                             B      G    A    AAG20    K    1675
Stereotaktisk implantation av strålkälla                         F          G    A    AAG30    K    1676
Stereotaktisk implantation av fosternervceller eller autologa                        G    A    AAG40    K    1677
celler
Stereotaktisk strålbehandling                              F    B      G    A    AAG50    K    1678
Annan stereotaktisk operation                                  B      G    A    AAG99    K    1679
Rhizotomi av kranialnerv                                           G    A    AAH10    K    1680
Dekompression av kranialnerv                                         G    A    AAH20    K    1681
Termolesion av kranialnerv                                          G    A    AAH30    K    1682
Injektion i kranialnerv                                     B      G    A    AAH40    K    1683
Anastomos av kranialnerv                                     B      G    A    AAH50    K    1684
Mikrovaskulär dekompression av kranialnerv                                  G    A    AAH60    K    1685
Nervtransplantation till kranialnerv                                     G    A    AAH70    K    1686
Transferering av kranialnerv                                         G    A    AAH80    K    1687
Annan operation på kranialnerver                                 B      G    A    AAH99    K    1688
Hemisfärektomi vid epilepsi                                   B      G    A    AAJ00    K    1689
Lobektomi vid epilepsi                                      B      G    A    AAJ10    K    1690
Hippokampektomi vid epilepsi                                   B      G    A    AAJ15    K    1691
Resektion av epileptiskt fokus                                  B      G    A    AAJ20    K    1692
Avskärning av nervbanor vid epilepsi                                     G    A    AAJ25    K    1693
Kallosotomi vid epilepsi                                     B      G    A    AAJ30    K    1694
Hemidekortikation vid epilepsi                                  B      G    A    AAJ35    K    1695
Annan operation vid epilepsi                               F    B      G    A    AAJ99    K    1696
Kranioplastik                                          B      G    A    AAK00    K    1697
Duraplastik                                                 G    A    AAK10    K    1698
Operationer p g a kraniosynostos                                       G    A    AAK20    K    1699
Kraniofacial rekonstruktion vid missbildning                           B      G    A    AAK30    K    1700
Ocklusion av likvorfistel                                          G    A    AAK40    K    1701
Reposition och osteosyntes vid skallfraktur                                 G    A    AAK50    K    1702
Resektion av skallbenstumör med rekonstruktion                                G    A    AAK60    K    1703
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls           123 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                 Förteckni                                                           OmrKod
                                                       AvsKod
                                             Fråga
                                                                      Klass
                                         Urval
                                                                 KOD
                                                  ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Biopsi av skallben                                              G    A    AAK70    K    1704
Resektion av förändring i skallben                                      G    A    AAK75    K    1705
Annan operation på kranium eller dura                                    G    A    AAK99    K    1706
Endovaskulär ocklusion p g a intrakraniellt aneurysm                       B      G    A    AAL00    K    1707
Intrakraniell endovaskulär trombolys                                     G    A    AAL10    K    1708
Endovaskulär ocklusion p g a intrakraniell A-V missbildning                   B      G    A    AAL20    K    1709

Endovaskulär ocklusion av intrakraniell fistel                          B      G    A    AAL30    K    1710
Endovaskulär ocklusion p g a intrakraniell tumör                         B      G    A    AAL40    K    1711
Annan endovaskulär intrakraniell operation                            B      G    A    AAL99    K    1712
Punktion och tömning av intrakraniell abscess                                G    A    AAM00    K    1713
Exstirpation av intrakraniell abscess                                    G    A    AAM10    K    1714
Utrymning av epiduralt eller subduralt empyem                                G    A    AAM30    K    1715
Annan operation vid intrakraniell infektion                                 G    A    AAM99    K    1716
Exstirpation och plastik av encefalocele                                   G    A    AAN00    K    1717
Annan operation vid intrakraniella kongenitala                                G    A    AAN99    K    1718
missbildningar
Lokal muskeltransposition vid facialispares                                 G    A    AAP00    K    1719
Crossfaciell nervtransplantation vid facialispares                              G    A    AAP10    K    1720
Mikrovaskulär muskelförflyttning vid facialispares                              G    A    AAP20    K    1721
Annan rekonstruktiv operation vid facialispares                               G    A    AAP99    K    1722
Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial från                        G    A    AAU00    K    1723
skallen
Inläggande av intrakraniell stimuleringsutrustning                              G    A    AAW01    K    1724
Inläggande av intrakraniell injektionsport                            B      G    A    AAW02    K    1725
Annan operation på kranium eller intrakraniell struktur                           G    A    AAW99    K    1726
Explorativ laminektomi                                      B      G    A    ABA00    K    1727
Biopsi av patologisk förändring i spinalkanal                          B      G    A    ABA10    K    1728
Annan diagnostisk operation på ryggmärg och nervrötter                            G    A    ABA99    K    1729
Exstirpation av förändring i spinalkanalen                                  G    A    ABB00    K    1730
Resektion av förändring i spinalkanalen                                   G    A    ABB10    K    1731
Dränage av cysta i spinalkanalen                                       G    A    ABB20    K    1732
Destruktion av förändring i spinalkanalen                                  G    A    ABB30    K    1733
Utrymning av spontant hematom i spinalkanalen                                G    A    ABB40    K    1734
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls           124 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                          OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                     Klass
                                        Urval
                                                                KOD
                                                 ng
             ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                    ID


Annan operation för patologisk förändring i ryggmärg och                          G    A    ABB99    K    1735
nervrötter
Perkutan endoskopisk diskektomi i halsryggraden                              G    A    ABC01    K    1736
Perkutan endoskopisk diskektomi i bröstryggraden                              G    A    ABC04    K    1737
Perkutan endoskopisk diskektomi i ländryggraden                              G    A    ABC07    K    1738
Mikrokirurgisk diskektomi i halsryggraden                           B      G    A    ABC10    K    1739
Mikrokirurgisk diskektomi i bröstryggraden                                 G    A    ABC13    K    1740
Mikrokirurgisk diskektomi i ländryggraden                           B      G    A    ABC16    K    1741
Öppen diskektomi i halsryggraden                                B      G    A    ABC20    K    1742
Öppen diskektomi i bröstryggraden                                     G    A    ABC23    K    1743
Öppen diskektomi i ländryggraden                                      G    A    ABC26    K    1744
Dekompression av nervrötter i halsryggraden                          B      G    A    ABC30    K    1745
Dekompression av nervrötter i bröstryggraden                                G    A    ABC33    K    1746
Dekompression av nervrötter vid degenerativa förändringar                   B      G    A    ABC36    K    1747
i ländryggen
Dekompression av cauda equina vid degenerativa                         B      G    A    ABC40    K    1748
förändringar i sakrum
Dekompression av ryggmärg och nervrötter i halsryggraden                    B      G    A    ABC50    K    1749

Dekompression av ryggmärg och nervrötter i                                 G    A    ABC53    K    1750
bröstryggraden
Dekompression av ryggmärg och nervrötter i ländryggraden                          G    A    ABC56    K    1751

Dekompression av ryggmärg i halsryggraden                           B      G    A    ABC60    K    1752
Dekompression av ryggmärg i bröstryggraden                                 G    A    ABC63    K    1753
Dekompression av ryggmärg i ländryggraden                                 G    A    ABC66    K    1754
Annan dekompressiv operation av ryggmärg och/eller                             G    A    ABC99    K    1755
nervrötter
Kordotomi                                                 G    A    ABD10    K    1756
Myelotomi                                                 G    A    ABD20    K    1757
Inläggande av spinal stimuleringsutrustning                          B      G    A    ABD30    K    1758
Inläggande av spinal injektionsport                              B      G    A    ABD40    K    1759
Avskärning av spinal nervrot p g a smärta eller funktionell                  B      G    A    ABD50    K    1760
störning
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          125 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                          OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                     Klass
                                       Urval
                                                                KOD
                                                 ng
             ÅTGÄRD                BESKRIVNING                                    ID


Annan operation på ryggmärg och nervrötter p g a smärta                F    B      G    A    ABD99    K    1761
och funktionella störningar
Exstirpation och plastik av myelo- eller meningocele                           G    A    ABE10    K    1762
Lösning av fjättrad ryggmärg eller diastematomyeli                            G    A    ABE20    K    1763
Exstirpation av dermal sinus                                       G    A    ABE30    K    1764
Operation för hydromyeli                                         G    A    ABE40    K    1765
Occipitocervikal dekompression                                      G    A    ABE50    K    1766
Annan operation p g a spinala missbildningar                               G    A    ABE99    K    1767
Annan operation på ryggmärg och nervrötter                                G    A    ABW99    K    1768
Exploration av n. medianus                                        G    A    ACA11    K    1769
Exploration av n. radialis                                        G    A    ACA12    K    1770
Exploration av n. ulnaris                                         G    A    ACA13    K    1771
Exploration av n. peroneus                                        G    A    ACA14    K    1772
Exploration av n. tibialis                                        G    A    ACA15    K    1773
Exploration av perifer nerv, n ischiadicus                                G    A    ACA16    K    1774
Exploration av perifer nerv, n plexus lumbalis                              G    A    ACA17    K    1775
Exploration av perifer nerv, n plexus brachialis                             G    A    ACA18    K    1776
Exploration av annan eller ospecificerad nerv                               G    A    ACA19    K    1777
Biopsi av perifer nerv, n ischiadicus                                   G    A    ACA26    K    1778
Biopsi av perifer nerv, n plexus lumbalis                                 G    A    ACA27    K    1779
Biopsi av perifer nerv, n plexus brachialis                                G    A    ACA28    K    1780
Annan diagnostisk operation på perifer nerv, n ischiadicus                        G    A    ACA96    K    1781

Annan diagnostisk operation på perifer nerv, n plexus                           G    A    ACA97    K    1782
lumbalis
Annan diagnostisk operation på perifer nerv, n plexus                           G    A    ACA98    K    1783
brachialis
Exstirpation av patologisk förändring från n. medianus                          G    A    ACB11    K    1784
Exstirpation av patologisk förändring från n. radialis                          G    A    ACB12    K    1785
Exstirpation av patologisk förändring från n. ulnaris                           G    A    ACB13    K    1786
Exstirpation av patologisk förändring från n. peroneus                          G    A    ACB14    K    1787
Exstirpation av patologisk förändring från n. tibialis                          G    A    ACB15    K    1788
Exstirpation av patologisk förändring från perifer nerv, n                        G    A    ACB16    K    1789
ischiadicus
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          126 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                          OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                     Klass
                                       Urval
                                                                KOD
                                                 ng
            ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                    ID


Exstirpation av patologisk förändring från perifer nerv, n                        G    A    ACB17    K    1790
plexus lumbalis
Exstirpation av patologisk förändring från perifer nerv, n                        G    A    ACB18    K    1791
plexus brachialis
Exstirpation av patologisk förändring från annan eller                          G    A    ACB19    K    1792
ospecificerad nerv
Sutur av n. medianus                                           G    A    ACB21    K    1793
Sutur av n. radialis                                     B      G    A    ACB22    K    1794
Sutur av n. ulnaris                                      B      G    A    ACB23    K    1795
Sutur av n. peroneus                                           G    A    ACB24    K    1796
Sutur av n. tibialis                                     B      G    A    ACB25    K    1797
Sutur av perifer nerv, n ischiadicus                                   G    A    ACB26    K    1798
Sutur av perifer nerv, n plexus lumbalis                                 G    A    ACB27    K    1799
Sutur av perifer nerv, n plexus brachialis                                G    A    ACB28    K    1800
Sutur av annan eller ospecificerad nerv                            B      G    A    ACB29    K    1801
Annan operation p g a patologisk förändring eller skada på                        G    A    ACB91    K    1802
n. medianus
Annan operation p g a patologisk förändring eller skada på                        G    A    ACB92    K    1803
n. radialis
Annan operation p g a patologisk förändring eller skada på                        G    A    ACB93    K    1804
n. ulnaris
Annan operation p g a patologisk förändring eller skada på                        G    A    ACB94    K    1805
n. peroneus
Annan operation p g a patologisk förändring eller skada på                        G    A    ACB95    K    1806
n. tibialis
Annan operation p g a patologisk förändring eller skada på                        G    A    ACB96    K    1807
perifer nerv, n ischiadicus
Annan operation p g a patologisk förändring eller skada på                        G    A    ACB97    K    1808
perifer nerv, n plexus lumbalis
Annan operation p g a patologisk förändring eller skada på                        G    A    ACB98    K    1809
perifer nerv, n plexus brachialis
Annan operation p g a patologisk förändring eller skada på                        G    A    ACB99    K    1810
annan eller ospecificerad nerv
Transcision av n. medianus                                        G    A    ACC11    K    1811
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          127 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                   Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                            Förteckni                                                      OmrKod
                                                  AvsKod
                                        Fråga
                                                                 Klass
                                    Urval
                                                            KOD
                                             ng
             ÅTGÄRD             BESKRIVNING                                   ID


Transcision av n. radialis                                     G    A    ACC12   K    1812
Transcision av n. ulnaris                                     G    A    ACC13   K    1813
Transcision av n. peroneus                                     G    A    ACC14   K    1814
Transcision av n. tibialis                                     G    A    ACC15   K    1815
Transcision av perifer nerv, n ischiadicus                             G    A    ACC16   K    1816
Transcision av perifer nerv, n plexus lumbalis                           G    A    ACC17   K    1817
Transcision av perifer nerv, n plexus brachialis                          G    A    ACC18   K    1818
Transcision av annan eller ospecificerad nerv                           G    A    ACC19   K    1819
Rekonstruktion av n. medianus                                   G    A    ACC21   K    1820
Rekonstruktion av n. radialis                                   G    A    ACC22   K    1821
Rekonstruktion av n. ulnaris                                    G    A    ACC23   K    1822
Rekonstruktion av n. peroneus                                   G    A    ACC24   K    1823
Rekonstruktion av n. tibialis                                   G    A    ACC25   K    1824
Rekonstruktion av perifer nerv, n ischiadicus                           G    A    ACC26   K    1825
Rekonstruktion av perifer nerv, n plexus lumbalis                         G    A    ACC27   K    1826
Rekonstruktion av perifer nerv, n plexus brachialis                        G    A    ACC28   K    1827
Rekonstruktion av annan eller ospecificerad nerv                          G    A    ACC29   K    1828
Transposition av n. medianus                                    G    A    ACC41   K    1829
Transposition av n. radialis                                    G    A    ACC42   K    1830
Transposition av n. ulnaris                                    G    A    ACC43   K    1831
Transposition av n. peroneus                                    G    A    ACC44   K    1832
Transposition av n. tibialis                                    G    A    ACC45   K    1833
Transposition av perifer nerv, n ischiadicus                            G    A    ACC46   K    1834
Transposition av perifer nerv, n plexus lumbalis                          G    A    ACC47   K    1835
Transposition av perifer nerv, n plexus brachialis                         G    A    ACC48   K    1836
Transposition av annan eller ospecificerad nerv                          G    A    ACC49   K    1837
Dekompression av n. medianus                              B      G    A    ACC51   K    1838
Dekompression av n. radialis                              B      G    A    ACC52   K    1839
Dekompression av n. ulnaris                              B      G    A    ACC53   K    1840
Dekompression av n. peroneus                                    G    A    ACC54   K    1841
Dekompression av n. tibialis                                    G    A    ACC55   K    1842
Dekompression av perifer nerv, n ischiadicus                            G    A    ACC56   K    1843
Dekompression av perifer nerv, n plexus lumbalis                          G    A    ACC57   K    1844
Dekompression av perifer nerv, n plexus brachialis                         G    A    ACC58   K    1845
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls      128 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                           OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                      Klass
                                        Urval
                                                                 KOD
                                                  ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Dekompression av annan eller ospecificerad nerv                               G    A    ACC59    K    1846
Annan operation på n. medianus p g a funktionella                              G    A    ACC91    K    1847
rubbningar
Annan operation på n. radialis p g a funktionella rubbningar                        G    A    ACC92    K    1848

Annan operation på n. ulnaris p g a funktionella rubbningar                         G    A    ACC93    K    1849

Annan operation på n. peroneus p g a funktionella                              G    A    ACC94    K    1850
rubbningar
Annan operation på n. tibialis p g a funktionella rubbningar                        G    A    ACC95    K    1851

Annan operation på perifer nerv p g a funktionella                             G    A    ACC96    K    1852
rubbningar, n ischiadicus
Annan operation på perifer nerv p g a funktionella                             G    A    ACC97    K    1853
rubbningar, n plexus lumbalis
Annan operation på perifer nerv p g a funktionella                             G    A    ACC98    K    1854
rubbningar, n plexus brachialis
Annan operation på annan eller ospecificerad nerv p g a                           G    A    ACC99    K    1855
funktionella rubbningar
Annan operation på perifer nerv                                       G    A    ACW99    K    1856
Cervikal sympatektomi                                            G    A    ADA10    K    1857
Torakal sympatektomi                                            G    A    ADA20    K    1858
Torakoskopisk sympatektomi                                         G    A    ADA21    K    1859
Lumbal sympatektomi                                             G    A    ADA30    K    1860
Laparoskopisk sympatektomi                                         G    A    ADA31    K    1861
Annan operation på sympatisk nerv                                      G    A    ADA99    K    1862
Inläggande av vagusnervsstimuleringsutrustning                         B      G    A    ADB00    K    1863
Annan operation på autonoma nervsystemet                                  G    A    ADW99    K    1864
Byte av impulsgenerator i stimuleringsutrustning i                       B      G    A    AEA00    K    1865
nervsystemet
Borttagande av impulsgenerator i stimuleringsutrustning i                    B      G    A    AEA20    K    1866
nervsystemet
Borttagande av intrakraniell elektrod                                    G    A    AEA23    K    1867
Borttagande av spinal stimuleringselektrod                           B      G    A    AEA24    K    1868
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls           129 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                               Databas KÅVO                      Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                      Förteckni                                                                                 OmrKod
                                                                            AvsKod
                                                                  Fråga
                                                                                            Klass
                                                              Urval
                                                                                       KOD
                                                                        ng
             ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                                 ID


Borttagande av vagusnervsstimuleringselektrod                                                      G    A    AEA25    K    1869
Byte av inopererad pump i injektionsutrustning i                                              B      G    A    AEA30    K    1870
nervsystemet
Borttagande av inopererad pump i injektionsutrustning i                                           B      G    A    AEA40    K    1871
nervsystemet
Borttagande av kateter i intrakraniell injektionsutrustning                                         B      G    A    AEA43    K    1872
Borttagande av kateter i spinal injektionsutrustning                                            B      G    A    AEA44    K    1873
Reoperation för sårruptur                                                                G    A    AWA00    K    1874
Reoperation för ytlig infektion                                                             G    A    AWB00    K    1875
Reoperation för djup infektion                                                             G    A    AWC00    K    1876
Reoperation för ytlig blödning                                                             G    A    AWD00    K    1877
Reoperation för djup blödning                                                              G    A    AWE00    K    1878
Annan reoperation på nervsystemet                                                            G    A    AWW99    K    1879
Lumbalpunktion                                                       B        B      G    A    TAB00    K    1880
Blockad av perifer nerv                                                       F    B      G    A    TAC00    K    1881
Sympatikusblockad                       Avser lumbal sympatikusblockad.                    F    B      G    A    TAD00    K    1882
Annan mindre neurokirurgisk operation                                                          G    A    TAW99    K    1883
Inläggning av läkemedelspump                 Inplantation under huden av läkemedelspump och        B        B      G    B          T    1884
                               tillhörande kateter.
Behandling med radioaktiva isotoper              Verifikation av indikation, bestämning av dos,                B      G    B          M    1885
                               patientinformation samt tillförsel av isotop. Typ av isotop
                               anges med tilläggskod.
Radiojodupptagningsmätning                  Jod tillförs peroralt och aktiviteten mäts vid upprepade           B      G    B          M    1886
                               tillfällen upp till flera dygn.
Diabetesläger                         Läger för barn med diabetes. Information/undervisning om           B      G    B          M    1887
                               kost och motion. Praktiska övningar i
                               blodsockerhantering/insulingivning.
Endobronkial inläggning av stent                                                      B      G    B          M    1888
Spermienedfrysning                                                             B      G    B          M    1889
Exploration av sköldkörtel                                                         B      G    B    BAA05    K    1890
Incision av sköldkörteln                                                                G    B    BAA10    K    1891
Unilateral resektion av sköldkörtel                                                     B      G    B    BAA20    K    1892
Bilateral resektion av sköldkörtel                                                     B      G    B    BAA25    K    1893
Istmusresektion av sköldkörtel                                                       B      G    B    BAA30    K    1894
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                    130 (421)                                           10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                           Databas KÅVO        Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                     Förteckni                                                               OmrKod
                                                           AvsKod
                                                 Fråga
                                                                          Klass
                                             Urval
                                                                     KOD
                                                      ng
             ÅTGÄRD                      BESKRIVNING                                    ID


Unilateral lobektomi av sköldkörteln                                   B      G    B    BAA40    K    1895
Lobektomi och resektion av kontralaterala loben av                            B      G    B    BAA50    K    1896
sköldkörteln
Tyreoidektomi                                              B      G    B    BAA60    K    1897
Exploration av bisköldkörtel                                       B      G    B    BBA20    K    1898
Exstirpation av patologisk förändring i bisköldkörtel  Inklusive adenom                 B      G    B    BBA30    K    1899
Subtotal paratyreoidektomi                                        B      G    B    BBA40    K    1900
Paratyreoidektomi                                            B      G    B    BBA50    K    1901
Implantation eller transplantation av bisköldkörtlar                           B      G    B    BBA70    K    1902
Annan operation på bisköldkörtlar                                          G    B    BBA99    K    1903
Laparoskopisk biopsi av binjure                                           G    B    BCA11    K    1904
Incision av binjure                                                 G    B    BCA15    K    1905
Resektion av binjure                                                 G    B    BCA20    K    1906
Unilateral adrenalektomi                                               G    B    BCA30    K    1907
Laparoskopisk adrenalektomi, unilateral                                       G    B    BCA31    K    1908
Bilateral adrenalektomi                                               G    B    BCA40    K    1909
Laparoskopisk adrenalektomi, bilateral                                        G    B    BCA41    K    1910
Annan operation på binjurar                                             G    B    BCA99    K    1911
Operation på glomus caroticum                                            G    B    BDA10    K    1912
Reoperation för sårruptur                                              G    B    BWA00    K    1913
Reoperation för ytlig infektion                                           G    B    BWB00    K    1914
Reoperation för djup infektion                                            G    B    BWC00    K    1915
Reoperation för ytlig blödning                                            G    B    BWD00    K    1916
Reoperation för djup blödning                                            G    B    BWE00    K    1917
Annan reoperation på endokrina organ                                         G    B    BWW99    K    1918
Punktion av sköldkörteln                                         B      G    B    TBA00    K    1919
Punktion av bisköldkörtel                                              G    B    TBB00    K    1920
Annan mindre operation på endokrina organ                                      G    B    TBW99    K    1921
Fotodynamisk behandling vid makuladegeneration                              B      G    C          M    1922
Punktion av orbitaabscess                                        B      G    C    CAA00    K    1923
Explorativ främre orbitotomi                                             G    C    CAA10    K    1924
Explorativ lateral orbitotomi                                            G    C    CAA20    K    1925
Biopsi av orbita                                             B      G    C    CAA30    K    1926
Främre orbitotomi med exstirpation                                          G    C    CAB00    K    1927
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls               131 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                 Förteckni                                                           OmrKod
                                                       AvsKod
                                             Fråga
                                                                      Klass
                                         Urval
                                                                 KOD
                                                  ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Lateral orbitotomi med exstirpation                                     G    C    CAB10    K    1928
Exstirpation via transkraniell orbitotomi                                  G    C    CAB40    K    1929
Orbitotomi med avlägsnande av främmande kropp                                G    C    CAB50    K    1930
Rekonstruktion av orbitas benvägg                                      G    C    CAC00    K    1931
Rekonstruktion av orbitas benvägg med ben- eller                               G    C    CAC10    K    1932
hudtransplantat
Dekompressiv lateral orbitotomi                                       G    C    CAC20    K    1933
Dekompressiv orbitotomi till bihålor                                     G    C    CAC30    K    1934
Transkraniell dekompression av orbitatak eller optikuskanal                         G    C    CAC40    K    1935

Dekompression av orbita via koronalt angreppssätt                              G    C    CAC42    K    1936
Kombinerad dekompression av orbita                                      G    C    CAC44    K    1937
Korrektion av medfödd missbildning av orbitas benvägg                            G    C    CAC50    K    1938
Exenteration av orbita, täckning med transplantat eller                           G    C    CAD00    K    1939
lambå
Avlägsnande av implantat i orbita                                      G    C    CAE00    K    1940
Revision och sekundärt inläggande av implantat i orbita                           G    C    CAE10    K    1941
Revision av konjunktivalhålan med transplantat                                G    C    CAE20    K    1942
Annan operation på orbita                                          G    C    CAW99    K    1943
Incision av ögonlock                                       B      G    C    CBA00    K    1944
Biopsi av ögonlock                                        B      G    C    CBA10    K    1945
Excision eller exkokleation av chalazion                                   G    C    CBB00    K    1946
Excision av hud, operation för dermatochalasis                                G    C    CBB10    K    1947
Resektion av fettprolaps                                           G    C    CBB15    K    1948
Resektion av hud och fettprolaps                                       G    C    CBB20    K    1949
Exstirpation av tumör eller lokal förändring i ögonlock                           G    C    CBB30    K    1950
Kryoterapi av tumör eller lokal förändring i ögonlock                      B      G    C    CBB35    K    1951
Elektrokoagulation av tumör eller lokal förändring i ögonlock                        G    C    CBB40    K    1952

Exstirpation av tumör eller lokal förändring i ögonlock,                           G    C    CBB50    K    1953
rekonstruktion med transplantat eller lambå
Annat avlägsnande av tumör eller lokal förändring i                             G    C    CBB99    K    1954
ögonlock
Sutur av ögonlock                                        B      G    C    CBC00    K    1955
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls           132 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                      Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                              Förteckni                                                         OmrKod
                                                    AvsKod
                                          Fråga
                                                                   Klass
                                      Urval
                                                              KOD
                                                ng
            ÅTGÄRD                BESKRIVNING                                   ID


Avlägsnande av främmande kropp i ögonlock                          B      G    C    CBC10   K    1956
Annan operation vid skador på ögonlock                           B      G    C    CBC99   K    1957
Rekonstruktion av ögonlock med primärsutur                               G    C    CBD00   K    1958
Rekonstruktion av ögonlock med transplantat eller lambå                         G    C    CBD10   K    1959
Annan rekonstruktion av ögonlock                                    G    C    CBD99   K    1960
Sutur för entropium                                           G    C    CBE00   K    1961
Flyttning och sträckning av m. orbicularis oculi vid                          G    C    CBE10   K    1962
entropium
Sträckning av ögonlocksretraktorer för entropium                            G    C    CBE20   K    1963
Horisontell sträckning för entropium                                  G    C    CBE30   K    1964
Kombinerad korrektion av entropium                                   G    C    CBE40   K    1965
Annan operation för entropium                                      G    C    CBE99   K    1966
Elektrokoagulation för ektropium                                    G    C    CBF00   K    1967
Stramning av mediala eller laterala ligament                              G    C    CBF10   K    1968
Excision av tarsus för ektropium                                    G    C    CBF20   K    1969
Excision av tarsus och hud för ektropium                                G    C    CBF30   K    1970
Rekonstruktion för ärrektropium                                     G    C    CBF40   K    1971
Annan operation för ektropium                                      G    C    CBF99   K    1972
Elektrolysepilation av cilier                                      G    C    CBG00   K    1973
Kryobehandling för trikiasis                                      G    C    CBG10   K    1974
Rekonstruktion av ögonlockskanten vid trikiasis                             G    C    CBG20   K    1975
Annan operation för trikiasis                                      G    C    CBG99   K    1976
Kantotomi                                                G    C    CBH00   K    1977
Kantopexi                                                G    C    CBH05   K    1978
Rekonstruktion av kantus, eventuellt med transplantation                        G    C    CBH10   K    1979
Central tarsorafi                                            G    C    CBH20   K    1980
Lateral eller medial tarsorafi                                     G    C    CBH30   K    1981
Uppklippning av tarsorafi                                        G    C    CBH40   K    1982
Rekonstruktiv operation för epikantus                                  G    C    CBH50   K    1983
Annan operation på kantus och ögonlockskanten                              G    C    CBH99   K    1984
Lyftning av ögonlock med suturslynga                                  G    C    CBJ00   K    1985
Lyftning av ögonlock med fasciestrimla                                 G    C    CBJ10   K    1986
Tarsomyektomi på ögonlock                                        G    C    CBJ20   K    1987
Rekonstruktion av levatormuskelns aponeuros                               G    C    CBJ30   K    1988
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls         133 (421)                              10/5/201111:42 AM
  KÅVO/Flik 9                      Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                              Förteckni                                                        OmrKod
                                                    AvsKod
                                          Fråga
                                                                   Klass
                                      Urval
                                                              KOD
                                               ng
            ÅTGÄRD                BESKRIVNING                                    ID


Resektion av levatormuskeln                                      G    C    CBJ40    K    1989
Operation för ögonbrynsptos                                      G    C    CBJ50    K    1990
Annan operation för ptos                                        G    C    CBJ99    K    1991
Myotomi vid ögonlocksretraktion (tarsalmuskel,                             G    C    CBK00    K    1992
levatormuskel)
Operation för lagoftalmus                                       G    C    CBK10    K    1993
Annan operation för lagoftalmus och ögonlocksretraktion                        G    C    CBK99    K    1994
Myektomi eller neurotomi vid blefarospasm                               G    C    CBL00    K    1995
Annan operation vid blefarospasm                                    G    C    CBL99    K    1996
Annan operation på ögonlock                                      G    C    CBW99    K    1997
Incision av tårkörtel                                   B      G    C    CCA00    K    1998
Biopsi av tårkörtel                                    B      G    C    CCA10    K    1999
Incision av tårpunkt eller tårkanalikel                          B      G    C    CCA20    K    2000
Incision av tårsäck                                    B      G    C    CCA30    K    2001
Biopsi av tårkanal                                     B      G    C    CCA40    K    2002
Resektion av tårkörtel                                         G    C    CCB00    K    2003
Exstirpation av tårkörtel                                       G    C    CCB10    K    2004
Annan operation på tårkörtel                                      G    C    CCB99    K    2005
Slutning av tårpunkt eller tårkanalikel                                G    C    CCC00    K    2006
Exstirpation av tårsäck                                        G    C    CCC50    K    2007
Annan operation på tårkanalerna                                    G    C    CCC99    K    2008
Exstirpation och slutning av tårfistel                           B      G    C    CCD00    K    2009
Sutur av tårkanalikel                                         G    C    CCD10    K    2010
Sutur av tårkanalikel med intubation                                  G    C    CCD20    K    2011
Rekonstruktion av tårkanalikel                                     G    C    CCD30    K    2012
Perkutan dakryocystorinostomi                               B      G    C    CCD40    K    2013
Dakryocystorinostomi med inläggande av rör                               G    C    CCD50    K    2014
Transnasal dakryocystorinostomi                                    G    C    CCD60    K    2015
Konjunktivocystorinostomi med inläggande av rör                            G    C    CCD70    K    2016
Annan rekonstruktiv operation på tårvägarna                              G    C    CCD99    K    2017
Annan operation på tårvägarna                                     G    C    CCW99    K    2018
Avlägsnande av intraokulär främmande kropp                         B      G    C    CDB00    K    2019
Avlägsnande av intraokulär främmande kropp med magnet                   B      G    C    CDB10    K    2020
  908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls         134 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                     Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                              Förteckni                                                        OmrKod
                                                    AvsKod
                                          Fråga
                                                                   Klass
                                      Urval
                                                              KOD
                                               ng
            ÅTGÄRD                BESKRIVNING                                   ID


Annan operation vid intraokulär främmande kropp                      B      G    C    CDB99   K    2021
Enukleation av ögat                                    B      G    C    CDC00   K    2022
Enukleation av ögat med implantation av protes i Tenons                  B      G    C    CDC10   K    2023
kapsel
Enukleation av ögat med implantat i Tenons kapsel                     B      G    C    CDC20   K    2024
Evisceration av ögat                                    B      G    C    CDC30   K    2025
Evisceration av ögat med implantation av protes                      B      G    C    CDC40   K    2026
Evisceration av ögat med vävnadsimplantat                         B      G    C    CDC50   K    2027
Annan operation på bulben som helhet                                  G    C    CDW99   K    2028
Biopsi av ögonmuskel                                    B      G    C    CEA00   K    2029
Myektomi av ögonmuskel                                         G    C    CEB00   K    2030
Partiell myotomi av ögonmuskel                                     G    C    CEB10   K    2031
Total myotomi av ögonmuskel                                      G    C    CEB20   K    2032
Tenotomi av ögonmuskel                                         G    C    CEB30   K    2033
Tillbakaläggning av ögonmuskel                               B      G    C    CEC00   K    2034
Tillbakaläggning och resektion av ögonmuskel                        B      G    C    CEC10   K    2035
Tillbakaläggning och framläggning av ögonmuskel                      B      G    C    CEC20   K    2036
Resektion av ögonmuskel                                  B      G    C    CEC30   K    2037
Resektion och framläggning av ögonmuskel                          B      G    C    CEC40   K    2038
Framläggning av ögonmuskel                                 B      G    C    CEC50   K    2039
Flyttning av ögonmuskel med justerbar sutur                        B      G    C    CEC60   K    2040
Flyttning av ögonmuskel p g a nystagmus                          B      G    C    CEC70   K    2041
Partiell flyttning av ögonmuskel                              B      G    C    CEC80   K    2042
Total transposition av ögonmuskel                             B      G    C    CEC90   K    2043
Veckning av ögonmuskel                                         G    C    CED00   K    2044
Fixationssutur i ögonmuskel                                B      G    C    CEE00   K    2045
Fixering av ögonmuskel med ankarsutur                           B      G    C    CEE10   K    2046
Lösning av fastlödd ögonmuskel                               B      G    C    CEF00   K    2047
Sutur av skadad ögonmuskel                                 B      G    C    CEF10   K    2048
Annan operation på ögonmusklerna                                    G    C    CEW99   K    2049
Incision av bindehinnan                                  B      G    C    CFA00   K    2050
Peritomi av bindehinnan                                  B      G    C    CFA10   K    2051
Biopsi av bindehinnan                                   B      G    C    CFA20   K    2052
Sutur av sår i bindehinnan                                 B      G    C    CFB00   K    2053
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls        135 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                      Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                         OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                    Klass
                                       Urval
                                                               KOD
                                                ng
            ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                   ID


Avlägsnande av främmande kropp i bindehinnan                         B      G    C    CFB10   K    2054
Exstirpation av tumör i bindehinnan                                   G    C    CFC00   K    2055
Laserbehandling av förändringar i bindehinnan                              G    C    CFC10   K    2056
Kryoterapi av tumör i bindehinnan                                    G    C    CFC20   K    2057
Exstirpation av trakomfolliklar                                     G    C    CFC30   K    2058
Rekonstruktion av bindehinnan utan transplantat                             G    C    CFD00   K    2059
Rekonstruktion av bindehinnan med transplantat                              G    C    CFD10   K    2060
Annan operation på bindehinnan                                      G    C    CFW99   K    2061
Biopsi av hornhinna                                           G    C    CGA00   K    2062
Biopsi av sklera                                             G    C    CGA10   K    2063
Keratotomi                                                G    C    CGB00   K    2064
Sklerotomi                                                G    C    CGB10   K    2065
Avlägsnande av främmande kropp i hornhinna                          B      G    C    CGC10   K    2066
Avlägsnande av främmande kropp i hornhinna med magnet                    B      G    C    CGC20   K    2067

Avlägsnande av främmande kropp i sklera                           B      G    C    CGC30   K    2068
Avlägsnande av främmande kropp i sklera med magnet                      B      G    C    CGC40   K    2069
Keratotomi för refraktionsanomali                              B      G    C    CGD00   K    2070
Laserbehandling för refraktionsanomali                            B      G    C    CGD10   K    2071
Keratomileuse                                              G    C    CGD20   K    2072
Implantation av intrakorneala inlägg                                   G    C    CGD40   K    2073
Annan operation för refraktionsanomali                                  G    C    CGD99   K    2074
Excision av hornhinna                                          G    C    CGE10   K    2075
Laserbehandling av hornhinna                                       G    C    CGE15   K    2076
Termokauterisering av vävnadsförändring i hornhinna                           G    C    CGE20   K    2077
Kryoterapi av hornhinna                                         G    C    CGE25   K    2078
Excision av sklera                                            G    C    CGE30   K    2079
Laserbehandling av sklera                                        G    C    CGE35   K    2080
Termokauterisering av vävnadsförändring i sklera                             G    C    CGE40   K    2081
Excision av pterygium                                          G    C    CGE50   K    2082
Excision av pterygium med konjunktival transplantation                          G    C    CGE55   K    2083
Annan operation för vävnadsförändringar i hornhinna eller                        G    C    CGE99   K    2084
sklera
Limning av sår i hornhinna                                  B      G    C    CGF00   K    2085
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls         136 (421)                              10/5/201111:42 AM
  KÅVO/Flik 9                     Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                             Förteckni                                                        OmrKod
                                                   AvsKod
                                         Fråga
                                                                  Klass
                                     Urval
                                                             KOD
                                               ng
            ÅTGÄRD                BESKRIVNING                                   ID


Sutur av sår i hornhinna                                 B      G    C    CGF10   K    2086
Sutur av sår i hornhinna med täckning av bindehinna                    B      G    C    CGF20   K    2087
Sutur av sår i hornhinna med avlägsnande av prolaberad                  B      G    C    CGF25   K    2088
uveavävnad
Täckning av hornhinna med konjunktiva                           B      G    C    CGF30   K    2089
Limning av sår i sklera                                        G    C    CGF40   K    2090
Sutur av sår i sklera                                   B      G    C    CGF45   K    2091
Sutur av sår i sklera med rekonstruktion av bindehinna                  B      G    C    CGF50   K    2092
Sutur av sår i sklera med avlägsnande av prolaberad                    B      G    C    CGF55   K    2093
uveavävnad
Annan operation vid perforerande sår i hornhinna eller                  B      G    C    CGF99   K    2094
sklera
Tatuering av hornhinna                                        G    C    CGG00   K    2095
Korrektion av keratokonus med termokauterisering                           G    C    CGG10   K    2096
Epikeratofaki, keratofaki                                       G    C    CGG20   K    2097
Lamellär hornhinnetransplantation                             B      G    C    CGG30   K    2098
Genomgripande hornhinnetransplantation med autograft                   B      G    C    CGG40   K    2099
Genomgripande hornhinnetransplantation med homograft                   B      G    C    CGG45   K    2100
Implantation av keratoprotes                                     G    C    CGG50   K    2101
Förstärkning av sklera med transplantat                                G    C    CGG60   K    2102
Annat rekonstruktivt ingrepp på hornhinna eller sklera                        G    C    CGG99   K    2103
Annan operation på hornhinna eller sklera                               G    C    CGW99   K    2104
Biopsi av iris                                      B      G    C    CHA10   K    2105
Biopsi av ciliarkroppen                                  B      G    C    CHA20   K    2106
Fotoruptur av synekier                                        G    C    CHB00   K    2107
Kammarpunktion med sköljning                                     G    C    CHB10   K    2108
Kammarpunktion med ersättning av kammarvätska                             G    C    CHB15   K    2109
Goniopunktur                                             G    C    CHB20   K    2110
Goniotomi                                               G    C    CHB30   K    2111
Lösning av goniosynekier                                       G    C    CHB40   K    2112
Trabekulotomi                                             G    C    CHB50   K    2113
Lösning av främre synekier                                      G    C    CHB60   K    2114
Lösning av bakre synekier                                       G    C    CHB65   K    2115
Annan operation i främre kammaren och kammarvinkeln                          G    C    CHB99   K    2116
  908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls        137 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                     Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                              Förteckni                                                        OmrKod
                                                    AvsKod
                                          Fråga
                                                                   Klass
                                      Urval
                                                              KOD
                                               ng
            ÅTGÄRD                BESKRIVNING                                    ID


Iridotomi                                               G    C    CHC00    K    2117
Laseriridotomi                                       B      G    C    CHC05    K    2118
Basal iridektomi                                      B      G    C    CHC10    K    2119
Sektoriridektomi                                            G    C    CHC20    K    2120
Central iridektomi                                           G    C    CHC30    K    2121
Lasertrabekuloplastik                                         G    C    CHD00    K    2122
Trabekulektomi                                       B      G    C    CHD10    K    2123
Trabekulektomi med iridektomi                               B      G    C    CHD15    K    2124
Trepanation av sklera                                         G    C    CHD20    K    2125
Trepanation av sklera med iridektomi                                  G    C    CHD25    K    2126
Lasertrabekulektomi                                          G    C    CHD30    K    2127
Iridenkleisis                                             G    C    CHD40    K    2128
Implantation av kateter till främre kammare                        B      G    C    CHD50    K    2129
Djup sklerektomi utan implantat                                    G    C    CHD60    K    2130
Djup sklerektomi med implantat                                     G    C    CHD65    K    2131
Annan filtrationsoperation                                       G    C    CHD99    K    2132
Öppning av pupill                                           G    C    CHE00    K    2133
Öppning av pupill med laser                                      G    C    CHE05    K    2134
Excision av tumör eller förändring i iris                               G    C    CHE10    K    2135
Laserbehandling av eller förändring i iris                               G    C    CHE20    K    2136
Annan operation för tumör eller lokal förändring i iris                        G    C    CHE99    K    2137
Exstirpation av tumör i ciliarkroppen                                 G    C    CHF00    K    2138
Transskleral fotokoagulation av ciliarkroppen                       B      G    C    CHF05    K    2139
Transpupillär fotokoagulation av ciliarkroppen                             G    C    CHF10    K    2140
Kryoterapi av ciliarkroppen                                B      G    C    CHF15    K    2141
Elektrokoagulation av ciliarkroppen                                  G    C    CHF20    K    2142
Cyklodialys                                              G    C    CHF30    K    2143
Annan operation på ciliarkroppen                                    G    C    CHF99    K    2144
Annan operation i främre kammare, kammarvinkel, på iris                        G    C    CHW99    K    2145
och ciliarkroppen
Implantation av phakisk linsprotes i främre kammare                          G    C    CJA00    K    2146
Implantation av phakisk linsprotes i bakre kammare                           G    C    CJA10    K    2147
Discission av sekundär katarakt eller membran                             G    C    CJB00    K    2148
Laserdiscission av sekundär katarakt eller membran                           G    C    CJB10    K    2149
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls        138 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                          OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                     Klass
                                       Urval
                                                                KOD
                                                 ng
             ÅTGÄRD                BESKRIVNING                                    ID


Evakuering och polering av sekundär katarakt                               G    C    CJB20    K    2150
Excision av sekundär katarakt                                       G    C    CJB30    K    2151
Annan operation vid sekundär katarakt                                   G    C    CJB99    K    2152
Intrakapsulär kataraktextraktion                                     G    C    CJC00    K    2153
Intrakapsulär kataraktextraktion med iridektomi eller                           G    C    CJC05    K    2154
iridotomi
Intrakapsulär kataraktextraktion med implantation av                           G    C    CJC10    K    2155
linsprotes i främre kammaren
Intrakapsulär kataraktextraktion med iridektomi eller                           G    C    CJC15    K    2156
iridotomi och implantation av linsprotes i främre kammaren

Intrakapsulär kataraktextraktion med implantation av                           G    C    CJC20    K    2157
linsprotes i bakre kammaren
Intrakapsulär kataraktextraktion med iridektomi eller                           G    C    CJC25    K    2158
iridotomi och implantation av linsprotes i bakre kammaren

Annan intrakapsulär kataraktoperation                                   G    C    CJC99    K    2159
Extrakapsulär kataraktextraktion                               B      G    C    CJD00    K    2160
Extrakapsulär kataraktextraktion med iridektomi eller                     B      G    C    CJD05    K    2161
iridotomi
Extrakapsulär kataraktextraktion med implantation av                     B      G    C    CJD10    K    2162
linsprotes i främre kammaren
Extrakapsulär kataraktextraktion med iridektomi eller                     B      G    C    CJD15    K    2163
iridotomi och implantation av linsprotes i främre kammaren

Extrakapsulär kataraktextraktion med implantation av                     B      G    C    CJD20    K    2164
linsprotes i bakre kammaren
Extrakapsulär kataraktextraktion med iridektomi eller                     B      G    C    CJD25    K    2165
iridotomi och implantation av linsprotes i bakre kammaren

Kataraktextraktion eller linsextraktion via pars plana                    B      G    C    CJD30    K    2166
Annan extrakapsulär kataraktoperation                             B      G    C    CJD99    K    2167
Fakoemulsifikation                                      B      G    C    CJE00    K    2168
Fakoemulsifikation med iridektomi eller iridotomi                       B      G    C    CJE05    K    2169
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          139 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                 Förteckni                                                           OmrKod
                                                       AvsKod
                                             Fråga
                                                                      Klass
                                         Urval
                                                                 KOD
                                                  ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Fakoemulsifikation med implantation av linsprotes i främre                    B      G    C    CJE10    K    2170
kammaren
Fakoemulsifikation med iridektomi eller iridotomi och                      B      G    C    CJE15    K    2171
implantation av linsprotes i främre kammaren
Fakoemulsifikation med implantation av linsprotes i bakre                    B      G    C    CJE20    K    2172
kammaren
Fakoemulsifikation med iridektomi eller iridotomi och                      B      G    C    CJE25    K    2173
implantation av linsprotes i bakre kammaren
Annan extrakapsulär kataraktoperation med                            B      G    C    CJE99    K    2174
fakoemulsifikation
Sekundär implantation av linsprotes i främre kammaren                      B      G    C    CJF00    K    2175
Sekundär implantation av linsprotes i bakre kammaren                       B      G    C    CJF10    K    2176
Extraktion av linsprotes                                     B      G    C    CJF20    K    2177
Reposition av linsprotes                                     B      G    C    CJF30    K    2178
Utbyte av linsprotes i främre kammaren                                    G    C    CJF40    K    2179
Utbyte av linsprotes i främre kammaren med iridektomi eller                         G    C    CJF45    K    2180
iridotomi
Utbyte av linsprotes i bakre kammaren                                    G    C    CJF50    K    2181
Utbyte av linsprotes i bakre kammaren med iridektomi eller                          G    C    CJF55    K    2182
iridotomi
Annan operation med linsprotes                                        G    C    CJF99    K    2183
Extraktion av luxerad lins                                          G    C    CJG00    K    2184
Extraktion av luxerad lins med iridektomi eller iridotomi                          G    C    CJG05    K    2185
Extraktion av luxerad lins med implantation av linsprotes i                         G    C    CJG10    K    2186
främre kammaren
Extraktion av luxerad lins med iridektomi eller iridotomi och                        G    C    CJG15    K    2187
implantation av linsprotes i främre kammaren
Extraktion av luxerad lins med implantation av linsprotes i                         G    C    CJG20    K    2188
bakre kammaren
Extraktion av luxerad lins med iridektomi eller iridotomi och                        G    C    CJG25    K    2189
implantation av linsprotes i bakre kammaren
Annan operation vid luxerad naturlig lins                                  G    C    CJG99    K    2190
Annan operation på linsen                                          G    C    CJW99    K    2191
Biopsi av åderhinna                                       B      G    C    CKA00    K    2192
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls           140 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                          OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                     Klass
                                        Urval
                                                                KOD
                                                 ng
            ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Biopsi av glaskropp                                      B      G    C    CKA10    K    2193
Biopsi av näthinna                                       B      G    C    CKA20    K    2194
Punktion och tömning av suprakorioidal vätska                               G    C    CKB00    K    2195
Punktion och tömning av suprakorioidal vätska och injektion                        G    C    CKB10    K    2196
av glaskroppssubstitut
Annan operation vid korioidalavlossning                                  G    C    CKB99    K    2197
Fotoruptur i glaskroppen                                          G    C    CKC00    K    2198
Fotokoagulation av näthinna, lokal                               B      G    C    CKC10    K    2199
Fotokoagulation av näthinna, panretinal                            B      G    C    CKC15    K    2200
Kryopexi på tilliggande näthinna                                B      G    C    CKC20    K    2201
Kryopexi på avlöst näthinna                                  B      G    C    CKC30    K    2202
Elektrokoagulation av näthinna                                 B      G    C    CKC40    K    2203
Transskleral laserbehandling                                  B      G    C    CKC50    K    2204
Anbringande av episkleral plomb                                B      G    C    CKC60    K    2205
Avlägsnande av episkleral plomb                                B      G    C    CKC65    K    2206
Anbringande av episkleralt cerclage                              B      G    C    CKC70    K    2207
Avlägsnande av episkleralt cerclage                              B      G    C    CKC75    K    2208
Annan extraokulär operation på åderhinna, näthinna och                           G    C    CKC99    K    2209
glaskropp
Dekompressiv punktion av glaskroppen                                    G    C    CKD00    K    2210
Injektion av läkemedel i glaskroppen                              B      G    C    CKD05    K    2211
Injektion av luft eller gas i glaskroppen                           B      G    C    CKD10    K    2212
Injektion av glaskroppssubstitut                                B      G    C    CKD15    K    2213
Avlägsnande av glaskroppssubstitut                               B      G    C    CKD20    K    2214
Externt dränage av subretinal vätska                              B      G    C    CKD25    K    2215
Internt dränage av subretinal vätska                              B      G    C    CKD30    K    2216
Endofotokoagulation av näthinna                                B      G    C    CKD40    K    2217
Endokryokoagulation av näthinna                                B      G    C    CKD45    K    2218
Endodiatermi av näthinna                                    B      G    C    CKD50    K    2219
Främre vitrektomi                                       B      G    C    CKD60    K    2220
Vitrektomi genom pars plana eller pars plicata                         B      G    C    CKD65    K    2221
Excision av preretinalt eller epiretinalt membran                       B      G    C    CKD70    K    2222
Retinotomi                                           B      G    C    CKD75    K    2223
Retinektomi                                                G    C    CKD80    K    2224
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          141 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                          OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                     Klass
                                       Urval
                                                                KOD
                                                 ng
            ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                    ID


Avlägsnande av subretinalt membran m m                                  G    C    CKD85    K    2225
Avlägsnande av subretinal blödning                                    G    C    CKD90    K    2226
Annan intraokulär operation på åderhinna, näthinna och                          G    C    CKD99    K    2227
glaskropp
Exstirpation av tumör i åderhinna                                     G    C    CKE00    K    2228
Transpupillär fotokoagulation av tumör i åderhinna                            G    C    CKE10    K    2229
Endofotokoagulation av tumör i åderhinna                                 G    C    CKE15    K    2230
Kryoterapi av tumör i åderhinna                                      G    C    CKE20    K    2231
Exstirpation av tumör i näthinna                                     G    C    CKE30    K    2232
Transpupillär fotokoagulation av tumör i näthinna                             G    C    CKE40    K    2233
Endofotokoagulation av tumör i näthinna                                  G    C    CKE45    K    2234
Kryoterapi av tumör i näthinna                                      G    C    CKE50    K    2235
Strålbehandling av intraokulär tumör (inläggande av                  F          G    C    CKE60    K    2236
strålkälla)
Extraktion av strålkälla                               F          G    C    CKE65    K    2237
Annan operation vid vävnadsförändring i åderhinna och                           G    C    CKE99    K    2238
näthinna
Annan operation på åderhinna, näthinna och glaskropp                           G    C    CKW99    K    2239
Reoperation för sårruptur                                         G    C    CWA00    K    2240
Reoperation för ytlig infektion                                      G    C    CWB00    K    2241
Reoperation för djup infektion                                      G    C    CWC00    K    2242
Reoperation för ytlig blödning                                      G    C    CWD00    K    2243
Reoperation för djup blödning                                       G    C    CWE00    K    2244
Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens                            G    C    CWF00    K    2245
Annan reoperation i ögonregionen                                     G    C    CWW99    K    2246
Punktionsbiopsi av orbita                                   B      G    C    TCA00    K    2247
Punktionsbiopsi av ögonlock                                  B      G    C    TCB00    K    2248
Epilering av cilier vid trikiasis                               B      G    C    TCB10    K    2249
Avlägsnande av ptossutur                                         G    C    TCB30    K    2250
Punktionsbiopsi av tårkörtel                                 B      G    C    TCC00    K    2251
Sondering av tårpunkt eller tårkanalikel                           B      G    C    TCC10    K    2252
Intubation av tårkanal                                    B      G    C    TCC30    K    2253
Behandling av sår i hornhinna eller sklera med bandagelins                  B      G    C    TCG00    K    2254
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          142 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                              Databas KÅVO                     Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                     Förteckni                                                                                OmrKod
                                                                           AvsKod
                                                                 Fråga
                                                                                          Klass
                                                             Urval
                                                                                     KOD
                                                                       ng
             ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                                ID


Avlägsnande av sutur från hornhinna                                                    B      G    C    TCG10   K    2255
Avlägsnande av sutur från hornhinna eller sklera med laser                                        B      G    C    TCG20   K    2256

Punktionsbiopsi av iris                                                          B      G    C    TCH20   K    2257
Punktionsbiopsi av ciliarkroppen                                                     B      G    C    TCH30   K    2258
Fotosensitering av åderhinna och näthinna                                                 B      G    C    TCK00   K    2259
Punktionsbiopsi av åderhinna                                                       B      G    C    TCK10   K    2260
Punktionsbiopsi av glaskropp                                                       B      G    C    TCK20   K    2261
Punktionsbiopsi av retina                                                         B      G    C    TCK30   K    2262
Annan mindre operation i ögonregionen                                                         G    C    TCW99   K    2263
Uttagning av hornhinna till transplantation                                                      G    C    YCA00   K    2264
Borttagande av vaxpropp (exkl spolning)           Inkluderar även rengöring av hörselgång. Se även               B      G    D          M    2265
                               Öronspolning!
Öronspolning                                                               B      G    D          M    2266
Rengöring av radikalopererat öra                                                     B      G    D          M    2267
Tamponadinläggning, öra                                                          B      G    D          M    2268
Farmakologisk destruktion av labyrinten           Vid morbus Ménière, t ex med gentamycin.                   B      G    D          M    2269
Manipulationsbehandling vid yrsel                                                     B      G    D          M    2270
Hörselrehabilitering                     Information, utbildning och eventuellt träning. Deltagande          B      G    D          M    2271
                               av flera olika yrkeskategorier som läkare, kurator,
                               audionom, ingenjör m fl.
Stödterapi vid tinnitus                   Information, samtal, tinnitus retraining therapy (TRT).           B      G    D          M    2272
Tinnitusrehabilitering                    Information, utbildning och eventuellt träning. Deltagande          B      G    D          M    2273
                               av flera olika yrkeskategorier som läkare, kurator,
                               audionom m fl.
Hörsel- och talträning vid kokleaimplantat                                                B      G    D          M    2274
Postoperativ elektrodkontroll efter kokleaimplantat     Eventuell hjärnstamsaudiometri registreras separat.             B      G    D          M    2275
Uppföljning av kokleaimplantat                                                      B      G    D          M    2276
Incision av ytterörat                                                           B      G    D    DAA00   K    2277
Resektion av tumör m m från ytterörat                                                   B      G    D    DAB00   K    2278
Resektion av ytterörat                                                          B      G    D    DAB10   K    2279
Avlägsnande av preaurikulär fistel                                                    B      G    D    DAB20   K    2280
Avlägsnande av främmande kropp från ytterörat                                               B      G    D    DAC00   K    2281
Sutur av ytterörat                                                            B      G    D    DAD00   K    2282
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                    143 (421)                                          10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                   Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                           Förteckni                                                      OmrKod
                                                 AvsKod
                                       Fråga
                                                                Klass
                                   Urval
                                                           KOD
                                             ng
            ÅTGÄRD             BESKRIVNING                                   ID


Rekonstruktion av ytterörat                              B      G    D    DAD10   K    2283
Benfixering av öronprotes                                     G    D    DAD20   K    2284
Plastikoperation av ytterörat                             B      G    D    DAD30   K    2285
Annan operation på ytterörat                             B      G    D    DAW99   K    2286
Incision av yttre hörselgången                            B      G    D    DBA00   K    2287
Exstirpation (av tumör, exostos) från hörselgången                  B      G    D    DBB00   K    2288
Resektion av hörselgången                                     G    D    DBB10   K    2289
Sutur av yttre hörselgången                              B      G    D    DBD00   K    2290
Rekonstruktion av yttre hörselgången                               G    D    DBD10   K    2291
Plastikoperation av yttre hörselgången                        B      G    D    DBD20   K    2292
Plastikoperation av hörselgångsatresi                               G    D    DBD30   K    2293
Annan operation på hörselgången                            B      G    D    DBW99   K    2294
Paracentes av trumhinnan                               B      G    D    DCA10   K    2295
Anläggande av mellanöredränage                            B      G    D    DCA20   K    2296
Exploration av mellanörat                               B      G    D    DCA30   K    2297
Exstirpation (av polyp, granulation m m)                       B      G    D    DCB00   K    2298
Adherenslösning i mellanörat                             B      G    D    DCB10   K    2299
Resektion av mellanörat                                      G    D    DCB20   K    2300
Avlägsnande av främmande kropp från mellanörat                    B      G    D    DCC00   K    2301
Myringoplastik                                    B      G    D    DCD00   K    2302
Tympanoplastik                                    B      G    D    DCD10   K    2303
Annan operation på trumhinnan eller mellanörat                    B      G    D    DCW99   K    2304
Stapedotomi                                      B      G    D    DDA00   K    2305
Exploration av hörselbenskedjan                                  G    D    DDA10   K    2306
Stapedektomi                                     B      G    D    DDB00   K    2307
Borttagande av hörselbensprotes                                  G    D    DDC00   K    2308
Mobilisering av stapes                                      G    D    DDD00   K    2309
Hörselbensplastik                                   B      G    D    DDD05   K    2310
Interposition mellan malleus och stapes                        B      G    D    DDD10   K    2311
Interposition mellan trumhinna och stapesplatta                    B      G    D    DDD20   K    2312
Pexi mellan trumhinna och stapes                                 G    D    DDD30   K    2313
Pexi mellan trumhinna och stapesplatta                              G    D    DDD40   K    2314
Annan operation på hörselbenskedjan                                G    D    DDW99   K    2315
Biopsi av processus mastoideus eller os temporale                         G    D    DEA00   K    2316
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls      144 (421)                              10/5/201111:42 AM
  KÅVO/Flik 9                  Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                          Förteckni                                                    OmrKod
                                                AvsKod
                                      Fråga
                                                               Klass
                                  Urval
                                                          KOD
                                           ng
            ÅTGÄRD            BESKRIVNING                                    ID


Endaural attiko-antrotomi                             B      G    D    DEA10    K    2317
Kortikal mastoidektomi                               B      G    D    DEB00    K    2318
Attiko-antro-mastoidektomi                             B      G    D    DEB10    K    2319
Attiko-antro-mastoidektomi och tympanotomi                     B      G    D    DEB20    K    2320
Attiko-antro-mastoidektomi och tympanoplastik                   B      G    D    DEB25    K    2321
Radikal mastoidektomi                               B      G    D    DEB30    K    2322
Resektion av processus mastoideus                               G    D    DEB40    K    2323
Resektion av os temporale                                   G    D    DEB50    K    2324
Avlägsnande av främmande kropp från processus                         G    D    36861    K    2325
mastoideus eller os temporale
Obliteration av radikalhåla                            B      G    D    DED00    K    2326
Anbringande av benförankrad hörapparat                       B      G    D    DEE00    K    2327
Annan operation på processus mastoideus och os                         G    D    DEW99    K    2328
temporale
Sackotomi                                           G    D    DFA00    K    2329
Translabyrintär exploration av pyramidspetsen                         G    D    DFA10    K    2330
Labyrintektomi                                         G    D    DFB00    K    2331
Labyrintdestruktion                                      G    D    DFB10    K    2332
Fenestration av båggång                                    G    D    DFD00    K    2333
Rekonstruktion av ovala fönstret                                G    D    DFD10    K    2334
Rekonstruktion av runda fönstret                                G    D    DFD20    K    2335
Slutning av perilymfatisk fistel                                G    D    DFD30    K    2336
Anbringande av kokleärt implantat                         B      G    D    DFE00    K    2337
Annan operation på innerörat                                  G    D    DFW99    K    2338
Biopsi av örontrumpeten                                    G    D    DGA00    K    2339
Obliteration av örontrumpeten                                 G    D    DGB00    K    2340
Dilatation av örontrumpeten                                  G    D    DGW00    K    2341
Annan operation på örontrumpeten                                G    D    DGW99    K    2342
Incision av näsan                                 B      G    D    DHA00    K    2343
Exstirpation från ytternäsan                            B      G    D    DHB00    K    2344
Exstirpation endonasalt                              B      G    D    DHB10    K    2345
Polypevulsio                                    B      G    D    DHB20    K    2346
Avlägsnande av koanalpolyp via sinus maxillaris                        G    D    DHB30    K    2347
Konkotomi                                     B      G    D    DHB40    K    2348
  908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls     145 (421)                              10/5/201111:42 AM
  KÅVO/Flik 9                   Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                           Förteckni                                                      OmrKod
                                                 AvsKod
                                       Fråga
                                                                Klass
                                   Urval
                                                           KOD
                                             ng
            ÅTGÄRD              BESKRIVNING                                   ID


Avlägsnande av penetrerande främmande kropp från                   B      G    D    DHC05   K    2349
näsan
Avlägsnande av implantat från näsbenet                              G    D    DHC10   K    2350
Sutur i näsan                                     B      G    D    DHD00   K    2351
Sluten reposition av näsfraktur                            B      G    D    DHD10   K    2352
Öppen reposition av näsfraktur                                  G    D    DHD20   K    2353
Osteosyntes vid näsfraktur                                    G    D    DHD30   K    2354
Annan operation på näsan                                     G    D    DHW99   K    2355
Incision av nässeptum                                 B      G    D    DJA00   K    2356
Öppnande av sinus sphenoidalis transseptalt                            G    D    DJA20   K    2357
Resektion av nässeptum                                      G    D    DJB10   K    2358
Sutur av nässeptum                                  B      G    D    DJD00   K    2359
Tillslutning av nässeptumperforation                               G    D    DJD10   K    2360
Plastikoperation av nässeptum                             B      G    D    DJD20   K    2361
Sluten reposition av nässeptumfraktur                               G    D    DJD30   K    2362
Öppen reposition av nässeptumfraktur                               G    D    DJD40   K    2363
Annan operation på nässeptum                                   G    D    DJW99   K    2364
Koagulering av blodkärl vid näsblödning                        B      G    D    DKW00   K    2365
Främre nästamponad                                  B      G    D    DKW10   K    2366
Bakre nästamponad                                   B      G    D    DKW20   K    2367
Elektrokoagulation vid näsblödning                          B      G    D    DKW30   K    2368
Ligatur av artär vid näsblödning                                 G    D    DKW40   K    2369
Annat ingrepp vid näsblödning                             B      G    D    DKW99   K    2370
Korrektionsplastik av näsans broskskelett                       B      G    D    DLD00   K    2371
Korrektionsplastik av näsans brosk- och benskelett                  B      G    D    DLD10   K    2372
Yttre näsplastik                                   B      G    D    DLD20   K    2373
Korrektionsplastik av koanalatresi                                G    D    DLD25   K    2374
Rekonstruktion av näsa                                B      G    D    DLD30   K    2375
Annan rinoplastikoperation                                    G    D    DLW99   K    2376
Exploration av käkhåla                                      G    D    DMA10   K    2377
Endonasal öppning av sinus maxillaris                         B      G    D    DMB00   K    2378
Trepanation av käkhålan med bred öppning och                     B      G    D    DMB10   K    2379
radikaloperation
Transmaxillär operation                                      G    D    DMB30   K    2380
  908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls      146 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                             Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                      Förteckni                                                                OmrKod
                                                            AvsKod
                                                  Fråga
                                                                           Klass
                                              Urval
                                                                      KOD
                                                       ng
             ÅTGÄRD                       BESKRIVNING                                   ID


Lateral rinotomi                                              B      G    D    DMB40   K    2381
Avlägsnande av främmande kropp från sinus maxillaris                            B      G    D    DMC00   K    2382
Anläggande av dränage i sinus maxillaris           Sinoject.                  B      G    D    DMW00   K    2383
Annan operation på sinus maxillaris och överkäken                             B      G    D    DMW99   K    2384
Yttre etmoidektomi                                                   G    D    DNB00   K    2385
Endonasal etmoidektomi                                           B      G    D    DNB10   K    2386
Exstirpation av lokal förändring i sinus ethmoidalis                                  G    D    DNB30   K    2387
Avlägsnande av främmande kropp från sinus ethmoidalis                                 G    D    DNC00   K    2388
Annan operation på sinus ethmoidalis                                          G    D    DNW99   K    2389
Biopsi av sinus frontalis                                               G    D    DPA00   K    2390
Biopsi av sinus sphenoidalis                                              G    D    DPA10   K    2391
Trepanation av sinus frontalis                                       B      G    D    DPA20   K    2392
Trepanation av sinus sphenoidalis                                           G    D    DPA30   K    2393
Resektion av förändring i sinus frontalis                                       G    D    DPB00   K    2394
Obliteration av sinus frontalis                                            G    D    DPB10   K    2395
Resektion av förändring i sinus sphenoidalis                                      G    D    DPB20   K    2396
Obliteration av sinus sphenoidalis                                           G    D    DPB30   K    2397
Avlägsnande av främmande kropp från sinus frontalis eller                               G    D    DPC00   K    2398
sinus sphenoidale
Inläggande av frontonasalt dränage                                           G    D    DPW00   K    2399
Annan operation på sinus frontalis eller sinus sphenoidalis                              G    D    DPW99   K    2400

Incision av larynx                                             B      G    D    DQA00   K    2401
Explorativ laryngofissur                                                G    D    DQA20   K    2402
Resektion av larynxtumör                                                G    D    DQB00   K    2403
Endoskopisk exstirpation                                          B      G    D    DQB10   K    2404
Laryngektomi                                                B      G    D    DQB30   K    2405
Supraglottisk laryngektomi                                               G    D    DQB40   K    2406
Hemilaryngektomi                                                    G    D    DQB50   K    2407
Arytenoidektomi                                                    G    D    DQB60   K    2408
Exstirpation av stämband                                                G    D    DQB70   K    2409
Operation för stämbandsstriktur                                            G    D    DQB80   K    2410
Avlägsnande av främmande kropp i struphuvudet                                     G    D    DQC00   K    2411
Laterofixation av stämband                                               G    D    DQD00   K    2412
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                147 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                           Databas KÅVO                Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                             Förteckni                                                                       OmrKod
                                                                   AvsKod
                                                         Fråga
                                                                                  Klass
                                                     Urval
                                                                             KOD
                                                              ng
            ÅTGÄRD                       BESKRIVNING                                           ID


Sutur av larynx                                                           G    D    DQD10    K    2413
Rekonstruktion av larynx med fri slemhinna                                              G    D    DQD20    K    2414
Rekonstruktion av larynx med stjälkad lambå                                             G    D    DQD30    K    2415
Plastikoperation på larynx                                                      G    D    DQD40    K    2416
Tyreoplastik                                                             G    D    DQD42    K    2417
Endoskopiskt inläggande av stent i larynx                                              G    D    DQD50    K    2418
Inläggande av larynxprotes               Avser även byte av röstprotes.                  B      G    D    DQE00    K    2419
Injektion eller implantation av främmande material i                                   B      G    D    DQE10    K    2420
stämband
Annan operation på larynx                                                      G    D    DQW99    K    2421
Reoperation för sårruptur                                                B      G    D    DWA00    K    2422
Reoperation för ytlig infektion                                             B      G    D    DWB00    K    2423
Reoperation för djup infektion                                                    G    D    DWC00    K    2424
Reoperation för ytlig blödning                                              B      G    D    DWD00    K    2425
Reoperation för djup blödning                                              B      G    D    DWE00    K    2426
Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens                                          G    D    DWF00    K    2427
Annan reoperation på öron, näsa, hals och struphuvud                                   B      G    D    DWW99    K    2428
Avlägsnande av främmande kropp från hörselgång     Avlägsnande av främmande kropp penetrerad under          B      G    D    TDB00    K    2429
                            hudnivån av hörselgång, se DBW99
Avlägsnande av främmande kropp från näshåla                                       B      G    D    TDH10    K    2430
Punktion och spolning av käkhåla                                             B      G    D    TDM10    K    2431
Andra mindre operationer på öron, näsa, hals och                                     B      G    D    TDW00    K    2432
struphuvud
Språkbehandling                                                 F    B      G    E          M    2433
Artikulationsbehandling                                             F          G    E          M    2434
Röstbehandling                                                  F          G    E          M    2435
Sväljningsterapi                                                 F          G    E          M    2436
Incision av läpp                                                     B      G    E    EAA00    K    2437
Exstirpation av lokal förändring på läpp                                         B      G    E    EAA10    K    2438
Resektion av överläpp                                                        G    E    EAA20    K    2439
Resektion av underläpp                                                        G    E    EAA30    K    2440
Annan incision eller resektion av läpp                                          B      G    E    EAA99    K    2441
Sutur av läpp                                                      B      G    E    EAB00    K    2442
Excision och plastik av läppfrenulum                                           B      G    E    EAB10    K    2443
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                148 (421)                                     10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                 Förteckni                                                           OmrKod
                                                       AvsKod
                                             Fråga
                                                                      Klass
                                         Urval
                                                                 KOD
                                                  ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Läpprekonstruktion eller -plastik                                B      G    E    EAB20    K    2444
Läpprekonstruktion eller -plastik på grund av läppspalt                     B      G    E    EAB30    K    2445
Annan rekonstruktion av läpp                                   B      G    E    EAB99    K    2446
Annan operation på läppar                                          G    E    EAW99    K    2447
Tandextraktion                                                G    E    EBA00    K    2448
Operativ extraktion av tand                                         G    E    EBA10    K    2449
Hemisektion av tand                                             G    E    EBA20    K    2450
Rotspetsresektion                                              G    E    EBA40    K    2451
Annan extraktion eller resektion av tand                                   G    E    EBA99    K    2452
Behandling av tandluxation                                          G    E    EBB00    K    2453
Behandling av tandfraktur                                          G    E    EBB05    K    2454
Insättning av tandimplantat                                         G    E    EBB10    K    2455
Insättning av implantatdistans                                        G    E    EBB15    K    2456
Transplantation av tand                                           G    E    EBB20    K    2457
Annan rekonstruktion av tand                                         G    E    EBB99    K    2458
Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial från                        G    E    EBU00    K    2459
tänderna
Annan operation på tand                                           G    E    EBW99    K    2460
Friläggning av tand                                             G    E    ECA00    K    2461
Incision och dränering genom gingiva                                     G    E    ECA10    K    2462
Resektion av gingivaförändring                                  B      G    E    ECA30    K    2463
Behandling av parodontalabscess                                       G    E    ECA40    K    2464
Parodontal operation                                             G    E    ECA50    K    2465
Exstirpation av främmande föremål i gingiva eller                              G    E    ECA60    K    2466
alveolarutskott
Annan incision, biopsi eller excision av gingiva och                       B      G    E    ECA99    K    2467
alveolarutskott
Sutur av gingiva                                         B      G    E    ECB00    K    2468
Slemhinneplastik                                               G    E    ECB05    K    2469
Rekonstruktion av gingiva                                          G    E    ECB10    K    2470
Plastikoperation av oronasal eller oroantral fistel                             G    E    ECB15    K    2471
Alveolarutskottsplastik                                           G    E    ECB20    K    2472
Alveolarutskottsplastik med hud eller slemhinnetransplantat                         G    E    ECB30    K    2473
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls           149 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                 Förteckni                                                           OmrKod
                                                       AvsKod
                                             Fråga
                                                                      Klass
                                         Urval
                                                                 KOD
                                                  ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Behandling av alveolarutskottsfraktur                                    G    E    ECB40    K    2474
Alveolarutskottsplastik med bentransplantat eller                        B      G    E    ECB50    K    2475
alloplastiskt material
Rekonstruktion av alveolarutskott                                      G    E    ECB60    K    2476
Annan rekonstruktion av gingiva och alveolarutskott                             G    E    ECB99    K    2477
Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial från                        G    E    ECU00    K    2478
alveolarutskott
Annan operation på gingiva och alveolarutskott                                G    E    ECW99    K    2479
Incision av underkäke                                            G    E    EDA00    K    2480
Resektion av underkäke                                      B      G    E    EDB00    K    2481
Exstirpation av underkäke                                          G    E    EDB10    K    2482
Hemimandibulektomi                                              G    E    EDB20    K    2483
Koronoidektomi                                                G    E    EDB30    K    2484
Annan resektion av underkäke                                         G    E    EDB99    K    2485
Kondylotomi                                                 G    E    EDC00    K    2486
Segmentosteotomi på underkäke                                        G    E    EDC05    K    2487
Sagittal ramusosteotomi på underkäke                               B      G    E    EDC10    K    2488
Vertikal ramusosteotomi på underkäke                               B      G    E    EDC15    K    2489
Övriga ramusosteotomier på underkäke                                     G    E    EDC20    K    2490
Korpusosteotomi eller -ektomi av underkäke                                  G    E    EDC25    K    2491
Genioplastik                                                 G    E    EDC30    K    2492
Sluten reposition och immobilisation av kollum- eller                            G    E    EDC32    K    2493
kaputfraktur på underkäke
Sluten reposition och immobilisation av korpusfraktur på                           G    E    EDC34    K    2494
underkäke
Öppen reposition och intern fixation av kollum- eller                            G    E    EDC36    K    2495
kaputfraktur på underkäke
Öppen reposition och fixation av korpusfraktur på                        B      G    E    EDC38    K    2496
underkäke
Rekonstruktion av underkäke med implantat                                  G    E    EDC42    K    2497
Rekonstruktion av underkäke med bentransplantat                               G    E    EDC45    K    2498
Annat rekonstruktivt ingrepp på underkäke                                  G    E    EDC99    K    2499
Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial från                        G    E    EDU00    K    2500
underkäke
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls           150 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                 Förteckni                                                           OmrKod
                                                       AvsKod
                                             Fråga
                                                                      Klass
                                         Urval
                                                                 KOD
                                                  ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Annan operation på underkäke                                         G    E    EDW99    K    2501
Incision av överkäke                                             G    E    EEA00    K    2502
Resektion av överkäke                                            G    E    EEB00    K    2503
Exstirpation av överkäke                                           G    E    EEB10    K    2504
Hemimaxillektomi                                               G    E    EEB20    K    2505
Annan resektion av överkäke                                         G    E    EEB99    K    2506
Segmentosteotomi i överkäke                                   B      G    E    EEC00    K    2507
Le Fort I-osteotomi                                       B      G    E    EEC05    K    2508
Le Fort II-osteotomi                                             G    E    EEC10    K    2509
Le Fort III-osteotomi                                            G    E    EEC15    K    2510
Sluten reposition och immobilisation av överkäksfraktur                           G    E    EEC20    K    2511
Öppen reposition och osteosyntes av överkäksfraktur                       B      G    E    EEC25    K    2512
Reposition av zygomatico-maxilla-fraktur                             B      G    E    EEC30    K    2513
Reposition och osteosyntes av zygomatico-maxilla-fraktur                     B      G    E    EEC35    K    2514

Anläggande av sträck på överkäke                                       G    E    EEC40    K    2515
Rekonstruktion av överkäke med implantat                                   G    E    EEC42    K    2516
Rekonstruktion av överkäke med bentransplantat                          B      G    E    EEC45    K    2517
Annat rekonstruktivt ingrepp på överkäke                                   G    E    EEC99    K    2518
Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial från                        G    E    EEU00    K    2519
överkäke
Annan operation på överkäke                                         G    E    EEW99    K    2520
Exstirpation av tumör i käke                                         G    E    EFA10    K    2521
Dekortikation av käke                                            G    E    EFA20    K    2522
Fenestration av käkcysta                                           G    E    EFA40    K    2523
Exstirpation av käkcysta                                     B      G    E    EFA50    K    2524
Annan resektion av käke                                           G    E    EFA99    K    2525
Benplastik på käke                                              G    E    EFB10    K    2526
Behandling av multipla ansiktsfrakturer                                   G    E    EFB20    K    2527
Extern fixation vid behandling av ansiktsfraktur                               G    E    EFB30    K    2528
Ortodontisk åtgärd i samband med ortognatisk kirurgi                             G    E    EFB50    K    2529
Plastik av käkben och/eller ansiktsben med hjälp av                             G    E    EFB60    K    2530
bentransplantat eller alloplastiskt material
Annan rekonstruktion av käke                                         G    E    EFB99    K    2531
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls           151 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                 Förteckni                                                           OmrKod
                                                       AvsKod
                                             Fråga
                                                                      Klass
                                         Urval
                                                                 KOD
                                                  ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial från                        G    E    EFU00    K    2532
käkar
Annan operation på käke                                           G    E    EFW99    K    2533
Käkledsartroskopi                                              G    E    EGA00    K    2534
Incision av käkled                                        B      G    E    EGA10    K    2535
Kondylektomi av käkled                                            G    E    EGB00    K    2536
Diskoperation på käkled                                     B      G    E    EGB10    K    2537
Synovektomi av käkled                                            G    E    EGB20    K    2538
Annan resektion av käkled                                          G    E    EGB99    K    2539
Öppen reposition av käkledsluxation                                     G    E    EGC00    K    2540
Plastikoperation av käkled                                          G    E    EGC10    K    2541
Plastikoperation av käkled med ben- eller annat                               G    E    EGC20    K    2542
transplantat
Protesoperation av käkled                                          G    E    EGC30    K    2543
Annan rekonstruktion av käkled egen aortaklaff                                G    E    EGC99    K    2544
Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial från                        G    E    EGU00    K    2545
käkled
Annan operation på käkled                                          G    E    EGW99    K    2546
Incision av gom                                               G    E    EHA00    K    2547
Excision av lokal förändring i gom                                B      G    E    EHB00    K    2548
Annan resektion av gom                                      B      G    E    EHB99    K    2549
Sutur av gom                                                 G    E    EHC00    K    2550
Plastikoperation vid oronasal eller oroantral fistel i gommen                        G    E    EHC10    K    2551

Sårrevision av gom                                              G    E    EHC20    K    2552
Plastikoperation vid gomspalt                                  B      G    E    EHC30    K    2553
Främre partiell rekonstruktion av gom                                    G    E    EHC31    K    2554
Bakre partiell rekonstruktion av gom                                     G    E    EHC32    K    2555
Plastikoperation vid dold gomspalt                                      G    E    EHC40    K    2556
Sekundär rekonstruktion av gom vid gomspalt                           B      G    E    EHC45    K    2557
Rekonstruktion med farynxlambå vid gomspalt                           B      G    E    EHC50    K    2558
Rekonstruktion vid kombinerad läpp- gomspalt                           B      G    E    EHC60    K    2559
Annan rekonstruktion av gom                                         G    E    EHC99    K    2560
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls           152 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                                Databas KÅVO               Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                Förteckni                                                                           OmrKod
                                                                      AvsKod
                                                            Fråga
                                                                                     Klass
                                                        Urval
                                                                                KOD
                                                                  ng
             ÅTGÄRD                           BESKRIVNING                                         ID


Avlägsnande av implantat eller externt fixationsmaterial från                                        G    E    EHU00   K    2561
gom
Annan operation på gom                                                           G    E    EHW99   K    2562
Incision av tunga eller munbotten                                                B      G    E    EJA00   K    2563
Avlägsnande av främmande kropp från tunga eller                                               G    E    EJA20   K    2564
munbotten
Exstirpation av ranula                                                           G    E    EJB00   K    2565
Exstirpation av tungtumör                                                    B      G    E    EJB10   K    2566
Exstirpation av tungbastumör                                                        G    E    EJB20   K    2567
Exstirpation av munbottentumör                                                 B      G    E    EJB30   K    2568
Hemiglossektomi                                                               G    E    EJB40   K    2569
Glossektomi                                                                 G    E    EJB50   K    2570
Resektion av munbotten                                                           G    E    EJB60   K    2571
Annan resektion av tunga och munbotten                                                   G    E    EJB99   K    2572
Sutur av tunga eller munbotten                                                 B      G    E    EJC00   K    2573
Tungfrenulumplastik                       Tungbandsplastik och tungbandsklipp.              B      G    E    EJC20   K    2574
Tungplastik                                                           B      G    E    EJC30   K    2575
Glossopexi                                                                 G    E    EJC40   K    2576
Annan rekonstruktion av tunga och munbotten                                                 G    E    EJC99   K    2577
Annan operation på tunga och munbotten                                                   G    E    EJW99   K    2578
Incision av kind                                                        B      G    E    EKA00   K    2579
Exstirpation av lokal förändring i kind                                             B      G    E    EKB00   K    2580
Annan resektion av kind                                                           G    E    EKB99   K    2581
Sutur av kind                                                          B      G    E    EKC00   K    2582
Avlägsnande av främmande kropp från kind                                                  G    E    EKC10   K    2583
Plastikoperation av kind                                                          G    E    EKC20   K    2584
Rekonstruktion av kind                                                           G    E    EKC30   K    2585
Annat rekonstruktivt ingrepp på kind                                                    G    E    EKC99   K    2586
Annan operation på kind                                                           G    E    EKW99   K    2587
Incision av spottkörtel                                                     B      G    E    ELA00   K    2588
Sialodokotomi                          Uppklippning och plastik av spottkörtelgång.          B      G    E    ELA10   K    2589
Sialolitotomi                                                          B      G    E    ELA20   K    2590
Exstirpation eller exploration av lokal förändring i spottkörtel                                B      G    E    ELB00   K    2591
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                     153 (421)                                    10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                              Databas KÅVO             Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                             Förteckni                                                                       OmrKod
                                                                   AvsKod
                                                         Fråga
                                                                                  Klass
                                                     Urval
                                                                             KOD
                                                              ng
             ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                       ID


Exstirpation av glandula salivaria minor                                               G    E    ELB10   K    2592
Exstirpation av glandula sublingualis                                                G    E    ELB20   K    2593
Exstirpation av glandula submandibularis                                         B      G    E    ELB30   K    2594
Resektion av glandula parotis                                              B      G    E    ELB40   K    2595
Exstirpation av glandula parotis                                             B      G    E    ELB50   K    2596
Annan resektion eller excision av spottkörtel                                      B      G    E    ELB99   K    2597
Sutur av spottkörtel                                                         G    E    ELC00   K    2598
Ligatur av spottkörtelgång                                                B      G    E    ELC30   K    2599
Rekonstruktion av spottkörtelgång                                                  G    E    ELC40   K    2600
Translokation av spottkörtelgång                                                   G    E    ELC50   K    2601
Fisteloperation på spottkörtel                                              B      G    E    ELC60   K    2602
Annan rekonstruktion av spottkörtel                                                 G    E    ELC99   K    2603
Annan operation på spottkörtel                                                    G    E    ELW99   K    2604
Incision av tonsill                                                         G    E    EMA00   K    2605
Incision av adenoid                                                         G    E    EMA20   K    2606
Exstirpation av tumör i tonsill eller adenoid                                            G    E    EMB00   K    2607
Tonsillektomi                                                      B      G    E    EMB10   K    2608
Adenotonsillektomi                                                    B      G    E    EMB20   K    2609
Adenoidektomi                                                      B      G    E    EMB30   K    2610
Annan resektion eller excision av tonsill eller adenoid                                 B      G    E    EMB99   K    2611
Sutur av tonsill eller adenoid                                                    G    E    EMC00   K    2612
Avlägsnande av främmande kropp från tonsill eller adenoid                                      G    E    EMC10   K    2613

Annat rekonstruktivt ingrepp på tonsill och adenoid                                   B      G    E    EMC99   K    2614
Annan operation på tonsill eller adenoid                                               G    E    EMW99   K    2615
Incision av farynx eller närliggande mjukdelar       Inkluderar även incision av peritonsillit.          B      G    E    ENA00   K    2616
Faryngotomi                                                             G    E    ENA20   K    2617
Faryngostomi                                                             G    E    ENA30   K    2618
Excision eller exploration av lokal förändring i farynx                                 B      G    E    ENB00   K    2619
Exstirpation av hypofarynxdivertikel                                                 G    E    ENB10   K    2620
Faryngektomi                                                             G    E    ENB20   K    2621
Laryngofaryngektomi                                                         G    E    ENB30   K    2622
Exstirpation av lateral halscysta eller -fistel                                     B      G    E    ENB40   K    2623
Exstirpation av ductus thyreoglossus                                           B      G    E    ENB50   K    2624
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                    154 (421)                                 10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                              Databas KÅVO                   Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                  Förteckni                                                                             OmrKod
                                                                        AvsKod
                                                              Fråga
                                                                                       Klass
                                                          Urval
                                                                                  KOD
                                                                    ng
            ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                              ID


Exstirpation av processus styloideus                                                      G    E    ENB60   K    2625
Annan resektion av farynx och närliggande mjukdelar                                         B      G    E    ENB99   K    2626
Sutur av farynx eller närliggande mjukdelar                                                   G    E    ENC00   K    2627
Avlägsnande av främmande kropp från farynx eller                                                G    E    ENC10   K    2628
närliggande mjukdelar
Myotomi av m. cricopharyngeus                                                    B      G    E    ENC20   K    2629
Plastikoperation av farynx                                                     B      G    E    ENC30   K    2630
Uvulo-palato-faryngoplastik                                                     B      G    E    ENC40   K    2631
Slutning av farynxfistel                                                            G    E    ENC50   K    2632
Adherenslösning i farynx                                                            G    E    ENC60   K    2633
Endoskopisk divertikulohypofaryngostomi                                                     G    E    ENC70   K    2634
Annan rekonstruktion av farynx eller närliggande mjukdelar                                           G    E    ENC99   K    2635

Annan operation på farynx eller närliggande mjukdelar                                              G    E    ENW99   K    2636
Reoperation för sårruptur                                                      B      G    E    EWA00   K    2637
Reoperation för ytlig infektion                                                   B      G    E    EWB00   K    2638
Reoperation för djup infektion                                                         G    E    EWC00   K    2639
Reoperation för ytlig blödning                                                   B      G    E    EWD00   K    2640
Reoperation för djup blödning                                                    B      G    E    EWE00   K    2641
Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens                                               G    E    EWF00   K    2642
Annan reoperation på läppar, tänder, käkar, mun eller svalg                                     B      G    E    EWW99   K    2643

Kronterapi                                                                   G    E    TEB00   K    2644
Tandfyllning med plastiskt material                                                       G    E    TEB10   K    2645
Tandfyllning med fast material                                                         G    E    TEB20   K    2646
Rotbehandling                                                                  G    E    TEB30   K    2647
Dränage av odontogen abscess genom tanden                                                    G    E    TEB40   K    2648
Sluten reposition av käkledsluxation                                                B      G    E    TED00   K    2649
Annan mindre operation på läppar, tänder, käkar, mun och Innefattar t ex dilatation/sondering av spottkörtelgång.          B      G    E    TEW99   K    2650
svalg
Orofaryngoskopi                                                           B      G    E    UEN02   K    2651
Ablation av hjärtvävnad i höger förmak                                           F          G    F          M    2652
Ablation av hjärtvävnad i vänster förmak inklusive                                     F          G    F          M    2653
lungvener, transseptalpunktion
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                   155 (421)                                        10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                               Databas KÅVO                      Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                       Förteckni                                                                                 OmrKod
                                                                             AvsKod
                                                                   Fråga
                                                                                            Klass
                                                               Urval
                                                                                       KOD
                                                                        ng
             ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                                 ID


Ablation av hjärtvävnad i höger kammare                                               F          G    F          M    2654
Ablation av hjärtvävnad i vänster kammare                                              F          G    F          M    2655
Dynamisk angioplastik, borr PTDA                                                   F          G    F          M    2656
Perkutan laserrekanalisering av kranskärl                                              F          G    F          T    2657
Perkutan aterektomi i kranskärl                                                   F          G    F          T    2658
Perkutan transluminal dilatation av v cava sup med                                              B      G    F          M    2659
inläggning av stent
Avlägsnande av perikarddränage                                                    F    B      G    F          M    2660
Extern, transtorakal pacemakerbehandling                                                   B      G    F          M    2661
Anläggande av aortaballongpump                                                    F          G    F          M    2662
Elkonvertering, defibrillering                Avser såväl akut som planerad elkonvertering/defibrillering.          B      G    F          T    2663
                               Vid intravenös generell anestesi anges även ZXH60.
                               Efterföljande rytmövervakning behöver ej tilläggskodas.

Automatisk defibrillator (AICD) - kontroll          Kontroll av den automatiska defibrillatorns funktion.             B      G    F          M    2664
                               Eventuellt omprogrammering.
ICD-kontroll, arytmiprovokation i narkos (förskjutning av                                      F          G    F          M    2665
nedanför liggande F-nummer)
Kontroll/omprogrammering av pacemaker/defibrillator                                                   G    F          T    2666
Pacemaker - kontroll                     Kontroll av pacemakerfunktion. Eventuell                    B      G    F          M    2667
                               omprogrammering av pacemaker.
Sutur av intratorakala vena cava                                                       B      G    F    FAA00    K    2668
Sutur eller rekonstruktion av intratorakala vena cava med                                                G    F    FAA10    K    2669
implantat
Annan sutur eller rekonstruktion av intratorakala vena cava                                               G    F    FAA96    K    2670

Incision av intratorakala vena cava                                                           G    F    FAB00    K    2671
Trombektomi i intratorakala vena cava                                                          G    F    FAB10    K    2672
Avlägsnande av främmande kropp från intratorakala vena                                                  G    F    FAB20    K    2673
cava
Perkutant transluminalt avlägsnande av främmande kropp                                            B      G    F    FAB22    K    2674
från intratorakala vena cava
Exstirpation av patologisk förändring i intratorakala vena                                                G    F    FAB30    K    2675
cava
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                    156 (421)                                           10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                         Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                 Förteckni                                                            OmrKod
                                                       AvsKod
                                             Fråga
                                                                       Klass
                                         Urval
                                                                  KOD
                                                   ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Annan incision eller excision av intratorakala vena cava                           G    F    FAB96    K    2676
Resektion eller ligatur av intratorakala vena cava                              G    F    FAC00    K    2677
Resektion och rekonstruktion av intratorakala vena cava                            G    F    FAC10    K    2678
med autologt ventransplantat
Resektion och rekonstruktion av intratorakala vena cava                            G    F    FAC20    K    2679
med protes
Perkutan transluminal angioplastik av intratorakala vena                     B      G    F    FAC22    K    2680
cava
Perkutan transluminal angioplastik av intratorakala vena                     B      G    F    FAC25    K    2681
cava med inläggande av stent
Annan resektion, rekonstruktion eller ligatur av intratorakala                        G    F    FAC96    K    2682
vena cava
Bypass-operation på intratorakala vena cava med autologt                           G    F    FAD00    K    2683
ventransplantat
Bypass-operation på intratorakala vena cava med rörprotes                           G    F    FAD10    K    2684

Annan bypass-operation på intratorakala vena cava                               G    F    FAD96    K    2685
Anastomos mellan vena cava superior och arteria                                G    F    FAE00    K    2686
pulmonalis
Bidirektionell shunt mellan vena cava superior och arteria                          G    F    FAE10    K    2687
pulmonalis
Total cavo-pulmonell förbindelse                                       G    F    FAE20    K    2688
Total cavo-pulmonell förbindelse med fenestrerad patch                            G    F    FAE30    K    2689
Total cavo-pulmonell extrakardiell förbindelse                                G    F    FAE40    K    2690
Annan cavo-pulmonell anastomosoperation                                    G    F    FAE96    K    2691
Annan operation på intratorakal ven                                      G    F    FAW96    K    2692
Sutur av arteria pulmonalis                                          G    F    FBA00    K    2693
Rekonstruktion av arteria pulmonalis med implantat                              G    F    FBA10    K    2694
Annan sutur eller rekonstruktion av arteria pulmonalis                            G    F    FBA96    K    2695
Incision av arteria pulmonalis                                        G    F    FBB00    K    2696
Transarteriell extraktion av lungemboli                                    G    F    FBB10    K    2697
Trombendartärektomi i arteria pulmonalis vid kronisk                             G    F    FBB20    K    2698
obstruktion
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls            157 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                          OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                     Klass
                                        Urval
                                                                KOD
                                                 ng
             ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                    ID


Avlägsnande av främmande kropp från arteria pulmonalis                           G    F    FBB50    K    2699
eller dess grenar
Perkutant transluminalt avlägsnande av främmande kropp                     B      G    F    FBB52    K    2700
från arteria pulmonalis
Annan incision av arteria pulmonalis                                    G    F    FBB96    K    2701
Banding av arteria pulmonalis                                       G    F    FBC00    K    2702
Banding av arteria pulmonalis tillsammans med annat                            G    F    FBC10    K    2703
ingrepp för medfött hjärtfel
Annan banding-operation på arteria pulmonalis                               G    F    FBC96    K    2704
Avlägsnande av band från arteria pulmonalis                                G    F    FBD00    K    2705
Avlägsnande av band från och dilatation av arteria                             G    F    FBD10    K    2706
pulmonalis
Perkutan transluminal bandsprängning och dilatation av                           G    F    FBD12    K    2707
arteria pulmonalis
Avlägsnande band från och rekonstruktion av arteria                            G    F    FBD20    K    2708
pulmonalis
Annan debanding-operation på arteria pulmonalis                              G    F    FBD96    K    2709
Vidgning av arteria pulmonalis                                       G    F    FBE00    K    2710
Vidgning eller rekonstruktion av arteria pulmonalis (ev med                        G    F    FBE10    K    2711
implantat)
Rekonstruktion av arteria pulmonalis med rörformad protes                         G    F    FBE20    K    2712

Perkutan transluminal angioplastik av arteria pulmonalis                    B      G    F    FBE32    K    2713
Perkutan transluminal angioplastik av arteria pulmonalis                    B      G    F    FBE35    K    2714
med inläggande av stent
Perkutan transluminal rekanalisering av arteria pulmonalis                   B      G    F    FBE42    K    2715

Annan vidgning eller rekonstruktion av arteria pulmonalis                         G    F    FBE96    K    2716
Resektion av arteria pulmonalis                                      G    F    FBF00    K    2717
Resektion och rekonstruktion av arteria pulmonalis med                           G    F    FBF10    K    2718
transplantat
Resektion av arteria pulmonalis med rekonstruktion av                           G    F    FBF20    K    2719
luftvägar
Annan reduktion av arteria pulmonalis                                   G    F    FBF96    K    2720
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          158 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                      Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                         OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                    Klass
                                       Urval
                                                               KOD
                                                ng
            ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                    ID


Anastomos till arteria pulmonalis från MAPCA                               G    F    FBG00    K    2721
Anastomos till protes från MAPCA                                     G    F    FBG10    K    2722
Annan unifokalisering vid MAPCA                                     G    F    FBG96    K    2723
Transponering av pulmonell kärlslynga                                  G    F    FBH00    K    2724
Transponering med delning av luftväg                                   G    F    FBH10    K    2725
Annan rekonstruktion vid pulmonell kärlslynga                              G    F    FBH96    K    2726
Subklavio-pulmonell shunt                                        G    F    FBJ00    K    2727
Subklavio-pulmonell shunt med kärlprotes                                 G    F    FBJ10    K    2728
Annan subklavio-pulmonell shuntoperation                                 G    F    FBJ96    K    2729
Slutning av subklavio-pulmonell shunt                                  G    F    FBK00    K    2730
Slutning av subklavio-pulmonell protesshunt                               G    F    FBK10    K    2731
Annan operation för slutning av subklavio-pulmonell shunt                        G    F    FBK96    K    2732

Anastomos mellan aorta ascendens och arteria pulmonalis                         G    F    FBL00    K    2733
huvudstam
Aortopulmonell anastomos                                         G    F    FBL10    K    2734
Distal aortopulmonell anastomos                                     G    F    FBL20    K    2735
Aortopulmonell shunt med kärlprotes                                   G    F    FBL30    K    2736
Aortopulmonell anastomos eller shunt vid univentrikulära                         G    F    FBL40    K    2737
hjärtmissbildningar
Aortopulmonell anastomos med delning av arteria                             G    F    FBL50    K    2738
pulmonalis
Annan aortopulmonell anastomos eller shunt                                G    F    FBL96    K    2739
Slutning av central aortopulmonell anastomos                               G    F    FBM00    K    2740
Slutning av aortopulmonell shunt                                     G    F    FBM10    K    2741
Slutning av distal aortopulmonell shunt                                 G    F    FBM20    K    2742
Slutning av aortopulmonell protesshunt                                  G    F    FBM30    K    2743
Annan slutning eller delning av anlagd aortopulmonell                    B      G    F    FBM96    K    2744
anastomos eller shunt
Slutning av fistel från arteria pulmonalis till förmak                          G    F    FBN00    K    2745
Slutning av arteriovenös fistel från arteria pulmonalis                         G    F    FBN10    K    2746
Annan operation för fistel från arteria pulmonalis                      B      G    F    FBN96    K    2747
Andra operationer på arteria pulmonalis eller dess grenar                        G    F    FBW96    K    2748
Rekonstruktion av aorta ascendens med sutur                               G    F    FCA00    K    2749
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls         159 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                      Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                         OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                    Klass
                                       Urval
                                                               KOD
                                                ng
            ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                    ID


Rekonstruktion av aorta ascendens med delning och sutur                         G    F    FCA10    K    2750

Förstärkning av aorta ascendens genom wrapping                              G    F    FCA20    K    2751
Partiell resektion och sutur av aorta ascendens                             G    F    FCA30    K    2752
Rekonstruktion av aorta ascendens med patch                               G    F    FCA40    K    2753
Perkutant inläggande av stent i aorta ascendens                       B      G    F    FCA45    K    2754
Resektion och rekonstruktion av aorta ascendens med                     B      G    F    FCA50    K    2755
kärlprotes
Resektion av aortaroten och aorta ascendens med                       B      G    F    FCA60    K    2756
reimplantation av koronarartärer och användande av
klaffbärande kärlprotes
Resektion av aortaroten och aorta ascendens med                             G    F    FCA70    K    2757
reimplantation av koronarartärer och användande av
biologisk klaff och kärlprotes
Resektion av aortaroten och aorta ascendens med                             G    F    FCA80    K    2758
reimplantation av koronarartärer och med bibehållande av
patientens egen aortaklaff
Avlägsnande av främmande kropp från aorta ascendens                           G    F    FCA83    K    2759
Perkutant avlägsnande av främmande kropp från aorta                           G    F    FCA84    K    2760
ascendens
Annan rekonstruktion av aorta ascendens                                 G    F    FCA96    K    2761
Rekonstruktion av aortabågen med sutur                                  G    F    FCB00    K    2762
Rekonstruktion av aortabågen med delning och sutur                            G    F    FCB10    K    2763
Partiell resektion och sutur av aortabågen                                G    F    FCB20    K    2764
Rekonstruktion av aortabågen med patch                                  G    F    FCB30    K    2765
Perkutant inläggande av stent till aortabågen                        B      G    F    FCB35    K    2766
Resektion och rekonstruktion av aortabågen med kärlprotes                        G    F    FCB40    K    2767

Resektion av aortabågen och reimplantation av grenar                           G    F    FCB50    K    2768
Avlägsnande av främmande kropp från aortabågen                              G    F    FCB80    K    2769
Perkutant avlägsnande av främmande kropp från                              G    F    FCB82    K    2770
aortabågen
Annan rekonstruktion av aortabågen                                    G    F    FCB96    K    2771
Rekonstruktion av aorta descendens med sutur                               G    F    FCC00    K    2772
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls         160 (421)                              10/5/201111:42 AM
  KÅVO/Flik 9                      Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                              Förteckni                                                         OmrKod
                                                    AvsKod
                                          Fråga
                                                                    Klass
                                      Urval
                                                               KOD
                                                ng
            ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                    ID


Rekonstruktion av aorta descendens med delning och sutur                        G    F    FCC10    K    2773

Förstärkning av aorta descendens genom wrapping                             G    F    FCC20    K    2774
Partiell resektion och sutur av aorta descendens                            G    F    FCC30    K    2775
Rekonstruktion av aorta descendens med patch                        B      G    F    FCC40    K    2776
Perkutant inläggande av stent i aorta descendens                      B      G    F    FCC45    K    2777
Resektion och rekonstruktion av aorta descendens med                    B      G    F    FCC50    K    2778
kärlprotes
Resektion och rekonstruktion av aorta descendens med                    B      G    F    FCC60    K    2779
reimplantation av grenar
Bypass av aorta descendens med protes                            B      G    F    FCC70    K    2780
Bypass av torakoabdominala aorta med protes                         B      G    F    FCC76    K    2781
Avlägsnande av främmande kropp från aorta descendens                          G    F    FCC80    K    2782
Perkutant avlägsnande av främmande kropp från aorta                           G    F    FCC82    K    2783
descendens
Annan rekonstruktion av aorta descendens                                G    F    FCC96    K    2784
Sutur av torakoabdominala aorta                                     G    F    FCD00    K    2785
Förstärkning av torakoabdominala aorta med sutur                            G    F    FCD10    K    2786
Rekonstruktion av torakoabdominala aorta med patch                     B      G    F    FCD30    K    2787
Perkutant inläggande av stent i torakoabdominala aorta                   B      G    F    FCD35    K    2788
Partiell resektion och sutur av torakoabdominala aorta                   B      G    F    FCD40    K    2789
Resektion och rekonstruktion av torakoabdominala aorta                   B      G    F    FCD50    K    2790
med kärlprotes
Resektion och rekonstruktion av torakoabdominala aorta                   B      G    F    FCD60    K    2791
med reimplantation av grenar
Bypass av torakoabdominala aorta med kärlprotes                             G    F    FCD70    K    2792
Avlägsnande av främmande kropp från torakoabdominala                          G    F    FCD80    K    2793
aorta
Perkutant avlägsnande av främmande kropp från                              G    F    FCD82    K    2794
torakoabdominala aorta
Annan rekonstruktion av torakoabdominala aorta                             G    F    FCD96    K    2795
Slutning av rupturerat sinus Valsalva-aneurysm                             G    F    FCE00    K    2796
Slutning av förvärvad aortovenös fistel                                 G    F    FCE10    K    2797
Slutning av förvärvad aortopulmonell fistel                               G    F    FCE20    K    2798
  908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls         161 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                     Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                              Förteckni                                                        OmrKod
                                                    AvsKod
                                          Fråga
                                                                   Klass
                                      Urval
                                                              KOD
                                               ng
            ÅTGÄRD                BESKRIVNING                                    ID


Slutning av förvärvad aortobronkial fistel                               G    F    FCE30    K    2799
Slutning av förvärvad aortoenterisk fistel                               G    F    FCE40    K    2800
Slutning av annan förvärvad fistel från aorta                       B      G    F    FCE96    K    2801
Annan operation på torakala och torakoabdominala aorta                         G    F    FCW96    K    2802
Aortaplastik och aortopulmonell shunt                                 G    F    FDA00    K    2803
Annan operation för HLHS                                        G    F    FDA96    K    2804
Operation för enkel TGA                                        G    F    FDB00    K    2805
Operation för komplicerad TGA                                     G    F    FDB10    K    2806
Switchoperation för annan medfödd hjärtmissbildning                          G    F    FDB20    K    2807
Annan operation för TGA                                        G    F    FDB96    K    2808
Reparation av truncus arteriosus communis med enkel                          G    F    FDC00    K    2809
protes från höger kammare till a pulmonalis
Reparation av truncus arteriosus communis med                             G    F    FDC10    K    2810
klaffbärande protes
Reparation av truncus arteriosus persistens med                            G    F    FDC20    K    2811
anastomos från höger kammare till arteria pulmonalis
Annan reparation av truncus arteriosus communis                            G    F    FDC96    K    2812
Slutning av aortoventrikulär tunnel                                  G    F    FDD00    K    2813
Ligatur av aortopulmonellt fönster                                   G    F    FDD10    K    2814
Slutning av aortopulmonellt fönster med sutur                             G    F    FDD13    K    2815
Slutning av aortopulmonellt fönster med patch                             G    F    FDD20    K    2816
Annan operation för kongenital fistel från aorta                            G    F    FDD96    K    2817
Slutning av ductus arteriosus                                     G    F    FDE00    K    2818
Ligatur av ductus arteriosus                                      G    F    FDE10    K    2819
Delning av ductus arteriosus                                      G    F    FDE20    K    2820
Torakoskopisk slutning av öppen ductus arteriosus                           G    F    FDE31    K    2821
Perkutan transluminal tillslutning av ductus arteriosus                  B      G    F    FDE32    K    2822
Annan operation vid ductus arteriosus                                 G    F    FDE96    K    2823
Slutning av aortopulmonella kollateraler                                G    F    FDF00    K    2824
Perkutan transluminal tillslutning av aortopulmonella                   B      G    F    FDF05    K    2825
kollateraler
Rekonstruktion av aorta ascendens vid supravalvulär                          G    F    FDG00    K    2826
aortastenos
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls        162 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                          OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                     Klass
                                       Urval
                                                                KOD
                                                 ng
             ÅTGÄRD                BESKRIVNING                                    ID


Rekonstruktion av aorta ascendens vid supravalvulär                            G    F    FDG10    K    2827
aortastenos med patch
Annan operation vid supravalvulär aortastenos                               G    F    FDG96    K    2828
End-to-end rekonstruktion av aortabågen                                  G    F    FDH00    K    2829
Rekonstruktion av aortabågen med patch                                  G    F    FDH10    K    2830
Rekonstruktion av aortabågen med kärlprotes                                G    F    FDH30    K    2831
Rekonstruktion av aortabågen med bypass                                  G    F    FDH40    K    2832
Annan rekonstruktion vid hypoplasi eller atresi av                            G    F    FDH96    K    2833
aortabågen
End-to-end rekonstruktion vid aortakoarktation                              G    F    FDJ00    K    2834
Aortaplastik med a subclavia eller a carotis                               G    F    FDJ10    K    2835
Aortaplastik med patch                                          G    F    FDJ20    K    2836
Rekonstruktion vid aortakoarktation med kärlprotes                            G    F    FDJ30    K    2837
Perkutan transluminal angioplastik vid aortakoarktation                    B      G    F    FDJ42    K    2838
Annan rekonstruktion vid aortakoarktation                                 G    F    FDJ96    K    2839
Delning av dubbel aortabåge                                        G    F    FDM00    K    2840
Delning av annan kärlringsanomali vid aortabågen                             G    F    FDM10    K    2841
Torakoskopisk delning av annan kärlringsanomali vid                            G    F    FDM11    K    2842
aortabågen
Transposition av artärslynga                                       G    F    FDM20    K    2843
Annan operation vid kärlringsanomali vid aortabågen                            G    F    FDM96    K    2844
Perkutan transluminal inläggning av stent i ductus                            G    F    FDN02    K    2845
arteriosus
Annan operation för anomali eller defekt med relation till                        G    F    FDW96    K    2846
bröstaorta
Slutet externt dränage av perikardiet                                   G    F    FEA00    K    2847
Exploration av perikardiet                                        G    F    36557    K    2848
Dekompression och dränage av perikardiet                                 G    F    37662    K    2849
Torakoskopisk perikardiotomi                                       G    F    18660    K    2850
Annan perikardiotomi                                           G    F    35096    K    2851
Perikardio-pleurostomi                                          G    F    FEC00    K    2852
Torakoskopisk perikardio-pleurostomi                                   G    F    FEC01    K    2853
Perikardio-peritoneostomi                                         G    F    FEC10    K    2854
Annan intern perikardiostomi                                       G    F    FEC96    K    2855
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          163 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                            Databas KÅVO         Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                       Förteckni                                                                 OmrKod
                                                             AvsKod
                                                   Fråga
                                                                            Klass
                                               Urval
                                                                       KOD
                                                        ng
            ÅTGÄRD                         BESKRIVNING                                    ID


Sutur av perikardiet                                                   G    F    FED00    K    2856
Rekonstruktion av perikardiet med patch                                         G    F    FED03    K    2857
Sutur av perikardiet och diafragma                                            G    F    FED10    K    2858
Annan reparation av perikardiet                                             G    F    FED96    K    2859
Biopsi av perikardiet                                                  G    F    FEE00    K    2860
Excision av patologisk förändring i perikardiet                                     G    F    FEE10    K    2861
Annan biopsi eller excision av patologisk förändring i                                  G    F    FEE96    K    2862
perikardiet
Perikardektomi                                                      G    F    FEF00    K    2863
Subtotal perikardektomi                                                 G    F    FEF10    K    2864
Perikardektomi med dekortikation av hjärtytan                                      G    F    FEF20    K    2865
Torakoskopisk perikardektomi                                               G    F    FEF31    K    2866
Annan resektion eller exstirpation av perikardiet                                    G    F    FEF96    K    2867
Annan operation på perikardiet                                              G    F    FEW96    K    2868
Excision av patologisk förändring i förmak                                        G    F    FFA10    K    2869
Excision av tromber i förmak                                               G    F    FFA20    K    2870
Avlägsnande av främmande kropp i förmak                                         G    F    FFA30    K    2871
Perkutant transluminalt avlägsnande av främmande kropp                            B      G    F    FFA32    K    2872
från förmak
Annan biopsi eller excision av patologisk förändring i                                  G    F    FFA96    K    2873
förmak
Sutur av förmak                                                     G    F    FFB00    K    2874
Rekonstruktion av förmak vid skada                                            G    F    FFB10    K    2875
Annan reparation av skada på förmak                                           G    F    FFB96    K    2876
Sutur av ASD, sekundumtyp                                          B      G    F    FFC00    K    2877
Sutur av ASD, sinus venosustyp                                        B      G    F    FFC10    K    2878
Perkutan transluminal slutning av ASD, sekundumtyp    Inkl användning av paraplyprotes          B      G    F    FFC22    K    2879
Perkutan transluminal slutning av ASD, sinus venosustyp  Inkl användning av paraplyprotes          B      G    F    FFC32    K    2880

Slutning av ASD med patch, sekundumtyp                                    B      G    F    FFC50    K    2881
Slutning av ASD med patch, sinus venosustyp                                 B      G    F    FFC60    K    2882
Annan operation vid isolerad förmaksseptumdefekt                                     G    F    FFC96    K    2883
Sutur av inkomplett atrioventrikulär septumdefekt                                    G    F    FFD00    K    2884
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                  164 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                      Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                         OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                    Klass
                                       Urval
                                                               KOD
                                                ng
            ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                    ID


Slutning av inkomplett atrioventrikulär septumdefekt med                         G    F    FFD20    K    2885
patch
Annan operation vid inkomplett atrioventrikulär                             G    F    FFD96    K    2886
septumdefekt
Anläggande av ASD, slutet                                        G    F    FFE00    K    2887
Anläggande av ASD, perkutant transluminalt                          B      G    F    FFE02    K    2888
Anläggande eller förstoring av ASD, öppet                                G    F    FFE10    K    2889
Annan operation för atrioseptostomi                                   G    F    FFE96    K    2890
Transponering med intraatrial patch                                   G    F    FFF00    K    2891
Anläggande eller förstoring av ASD inkl transponering med                        G    F    FFF10    K    2892
patch
Anastomos till vänster förmak                                      G    F    FFF20    K    2893
Annan operation vid partiellt anomalt mynnande lungvener                         G    F    FFF96    K    2894

Reparation vid suprakardiell TAPVD                                    G    F    FFG00    K    2895
Reparation vid kardiell TAPVD                                      G    F    FFG10    K    2896
Reparation vid infrakardiell TAPVD                                    G    F    FFG20    K    2897
Reparation vid blandad TAPVD                                       G    F    FFG30    K    2898
Annan operation vid totalt anomalt mynnande lungvener                          G    F    FFG96    K    2899
Operation vid primär lungvensstenos                                   G    F    FFH00    K    2900
Operation vid lungvensstenos efter tidigare korrigerad                          G    F    FFH10    K    2901
TAPVD
Perkutan transluminal angioplastik av lungven                        B      G    F    FFH22    K    2902
Perkutan transluminal angioplastik av lungven med                      B      G    F    FFH25    K    2903
inläggande av stent
Annan operation för lungvensstenos                                    G    F    FFH96    K    2904
Interatrial korrektion utan patch                                    G    F    FFJ00    K    2905
Interatrial korrektion med patch                                     G    F    FFJ10    K    2906
Annan interatrial korrektion                                       G    F    FFJ96    K    2907
Atrioventrikulär anastomos                                        G    F    FFK10    K    2908
Atriopulmonell anastomos                                         G    F    FFK20    K    2909
Annan atrial anastomosoperation                                     G    F    FFK96    K    2910
Resektion av intraatrialt membran                                    G    F    FFL00    K    2911
Resektion av membran och slutning av ASD                                 G    F    FFL10    K    2912
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls         165 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                      Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                              Förteckni                                                         OmrKod
                                                    AvsKod
                                          Fråga
                                                                   Klass
                                      Urval
                                                              KOD
                                                ng
            ÅTGÄRD                BESKRIVNING                                   ID


Annan rekonstruktion vid cor triatriatum                                G    F    FFL96   K    2913
Annan operation på förmak                                        G    F    FFW96   K    2914
Kommissurotomi vid kongenital stenos                                  G    F    FGA00   K    2915
Kommissurotomi vid förvärvad stenos                                   G    F    FGA10   K    2916
Perkutan transluminal dilatation av trikuspidalisstenos                   B      G    F    FGA32   K    2917
Annan rekonstruktion av trikuspidalisklaffen vid stenos                         G    F    FGA96   K    2918
Rekonstruktion med atrioventrikulär plikatur                              G    F    FGB00   K    2919
Rekonstruktion med mobilisering och ventrikulär plikatur                        G    F    FGB10   K    2920
Annan rekonstruktion vid Ebsteins anomali                                G    F    FGB96   K    2921
Anuloplastik med sutur                                         G    F    FGC00   K    2922
Anuloplastik med ring                                          G    F    FGC10   K    2923
Annan anuloplastik vid trikuspidalisinsufficiens                            G    F    FGC96   K    2924
Rekonstruktion av trikuspidalisklaff med sutur                             G    F    FGD00   K    2925
Sutur av defekt i trikuspidalisklaffen                                 G    F    FGD03   K    2926
Rekonstruktion av trikuspidalisklaff med patch                             G    F    FGD10   K    2927
Rekonstruktion med sutur av papillarmuskel eller chordae                        G    F    FGD30   K    2928

Rekonstruktion med artificiella chordae                                 G    F    FGD40   K    2929
Annan rekonstruktion vid trikuspidalisinsufficiens                           G    F    FGD96   K    2930
Implantation av mekanisk trikuspidalisklaffprotes                            G    F    FGE00   K    2931
Implantation av biologiskt trikuspidalisklaffprotes                           G    F    FGE10   K    2932
Implantation av trikuspidalisklaff, homograft                              G    F    FGE20   K    2933
Annan implantation av trikuspidalisklaffprotes                             G    F    FGE96   K    2934
Övriga operationer på trikuspidalisklaffen                               G    F    FGW96   K    2935
Slutning av VSD efter skada                                       G    F    FHA00   K    2936
Slutning av VSD efter anteroseptal infarkt                               G    F    FHA10   K    2937
Slutning av VSD efter posteroseptal infarkt                               G    F    FHA20   K    2938
Annan slutning av förvärvad ventrikelseptumdefekt                      B      G    F    FHA96   K    2939
Transatrial direktsutur av VSD                               B      G    F    FHB00   K    2940
Transventrikulär direktsutur av VSD                             B      G    F    FHB10   K    2941
Transpulmonell direktsutur av VSD                              B      G    F    FHB20   K    2942
Transaortal direktsutur av VSD                               B      G    F    FHB30   K    2943
Perkutan transluminal slutning av ventrikelseptumdefekt                   B      G    F    FHB42   K    2944
Transatrial slutning av VSD med patch                            B      G    F    FHB50   K    2945
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls         166 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                          OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                     Klass
                                        Urval
                                                                KOD
                                                 ng
            ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Transventrikulär slutning av VSD med patch                           B      G    F    FHB60    K    2946
Transpulmonell slutning av VSD med patch                            B      G    F    FHB70    K    2947
Transaortal slutning av VSD med patch                             B      G    F    FHB80    K    2948
Annan slutning av isolerad kongenital                                   G    F    FHB96    K    2949
ventrikelseptumdefekt
Transatrial slutning av multipla VSD                                    G    F    FHC00    K    2950
Slutning av multipla VSD genom högersidig ventrikulotomi                          G    F    FHC10    K    2951

Slutning av multipla VSD genom vänstersidig ventrikulotomi                         G    F    FHC20    K    2952

Slutning av multipla VSD med kombinerad atriotomi och                           G    F    FHC30    K    2953
ventrikulotomi
Annan slutning av multipla ventrikelseptumdefekter                             G    F    FHC96    K    2954
Reparation av komplett atrioventrikulär septumdefekt med                          G    F    FHD00    K    2955
atrioventrikulär patch
Reparation vid komplett atrioventrikulär septumdefekt med                         G    F    FHD10    K    2956
två-patch teknik
Reparation vid komplett atrioventrikulär septumdefekt med                         G    F    FHD30    K    2957
samtidig resektion av pulmonalisstenos
Annan reparation vid komplett atrioventrikulär septumdefekt                        G    F    FHD96    K    2958

Transatrial korrektion av Fallots tetrad                            B      G    F    FHE00    K    2959
Transventrikulär korrektion av Fallots tetrad                         B      G    F    FHE10    K    2960
Transventrikulär korrektion av Fallots tetrad med                       B      G    F    FHE20    K    2961
utflödespatch
Korrektion Fallots tetrad med transanulär patch                        B      G    F    FHE30    K    2962
Korrektion av Fallots tetrad med ventrikulo-pulmonell                     B      G    F    FHE40    K    2963
conduit eller homograft
Annan korrektion av Fallots tetrad                                     G    F    FHE96    K    2964
Korrektion av pulmonalisatresi med transanulär patch                            G    F    FHF00    K    2965
Korrektion av pulmonalisatresi med ventrikulo-pulmonell                          G    F    FHF10    K    2966
conduit eller homograft
Korrektion av pulmonalisatresi med transanulär patch och                          G    F    FHF20    K    2967
slutning av VSD
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          167 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                      Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                         OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                    Klass
                                       Urval
                                                               KOD
                                                ng
            ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                    ID


Korrektion av pulmonalisatresi med ventrikulo-pulmonell                         G    F    FHF30    K    2968
conduit och slutning av VSD
Annan korrektion av pulmonalisatresi                                   G    F    FHF96    K    2969
Korrektion av DOLV                                            G    F    FHG00    K    2970
Korrektion av DORV                                            G    F    FHG10    K    2971
Annan operation vid double outlet ventricle                               G    F    FHG96    K    2972
Vidgning av VSD vid single ventricle                                   G    F    FHH00    K    2973
Utvidgning av VSD vid double outlet ventricle                              G    F    FHH10    K    2974
Fenestrering av anlagd patch                                       G    F    FHH20    K    2975
Annat anläggande eller utvidgning av VSD                                 G    F    FHH96    K    2976
Rekonstruktion av septum med patch                                    G    F    FHJ00    K    2977
Rekonstruktion av septum med fenestrerad patch                              G    F    FHJ10    K    2978
Annan operation vid common ventricle                                   G    F    FHJ96    K    2979
Annan operation på ventrikelseptum                                    G    F    FHW96    K    2980
Sutur av höger kammare vid skada                                     G    F    FJB00    K    2981
Rekonstruktion av höger kammare vid skada med implantat                         G    F    FJB10    K    2982

Annan reparation av skada på höger kammare                                G    F    FJB96    K    2983
Excision av patologisk vävnad i höger kammare                              G    F    FJC00    K    2984
Avlägsnande av främmande kropp i höger kammare                              G    F    FJC10    K    2985
Perkutant transluminalt avlägsnande av främmande kropp                    B      G    F    FJC12    K    2986
från höger kammare
Resektion av fibromuskulär, infundibulär pulmonalisstenos                        G    F    FJD00    K    2987

Vidgning av höger kammare med patch                                   G    F    FJD10    K    2988
Bypass av arteria pulmonalis med conduit eller homograft                         G    F    FJD20    K    2989

Annan operation på höger kammares utflödesregion                             G    F    FJD96    K    2990
Dilatation av pulmonalisstenos                                      G    F    FJE00    K    2991
Valvulotomi vid pulmonalisstenos                                     G    F    FJE10    K    2992
Excision av pulmonalisklaffen och vidgning av anulus med                         G    F    FJE20    K    2993
patch
Transanulär patch med monocuspklaff                                   G    F    FJE30    K    2994
Perkutan transluminal dilatation av pulmonalisstenos                     B      G    F    FJE42    K    2995
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls         168 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                         Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                 Förteckni                                                            OmrKod
                                                       AvsKod
                                             Fråga
                                                                       Klass
                                         Urval
                                                                  KOD
                                                   ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Annan operation för isolerad pulmonalisstenos                                 G    F    FJE96    K    2996
Implantation av mekanisk pulmonalisklaffprotes                                G    F    FJF00    K    2997
Implantation av biologisk pulmonalisklaffprotes                                G    F    FJF10    K    2998
Implantation av pulmonalisklaffprotes, homograft                               G    F    FJF20    K    2999
Annan implantation av pulmonalisklaffprotes                                  G    F    FJF96    K    3000
Annan operation på höger kammare och pulmonalisklaff                             G    F    FJW96    K    3001
Kommissurotomi vid mitralisstenos                                       G    F    FKA00    K    3002
Kommissurotomi med dekalcifiering vid mitralisstenos                             G    F    FKA10    K    3003
Kommissurotomi och separering av chordae tendinae vid                             G    F    FKA20    K    3004
mitralisstenos
Perkutan transluminal dilatation av mitralisstenos                        B      G    F    FKA32    K    3005
Annan operation vid mitralisstenos                                      G    F    FKA96    K    3006
Anuloplastik med sutur vid mitralisinsufficiens                                G    F    FKB00    K    3007
Anuloplastik med ring vid mitralisinsufficiens                          B      G    F    FKB10    K    3008
Annan anuloplastik vid mitralisinsufficiens                                  G    F    FKB96    K    3009
Rekonstruktion av mitralisinsufficiens med sutur                               G    F    FKC00    K    3010
Sutur av kluven mitralisklaff                                         G    F    FKC10    K    3011
Klaffsegelplastik vid mitralisinsufficiens                                  G    F    FKC20    K    3012
Förkortning eller förlängning av chordae vid                                 G    F    FKC30    K    3013
mitralisinsufficiens
Sutur av chordae eller papillarmuskel vid mitralisinsufficiens                        G    F    FKC40    K    3014

Rekonstruktion av mitralisklaff med artificiella chordae                           G    F    FKC50    K    3015
Resektion av mitralisklaffsegel med rekonstruktion                              G    F    FKC60    K    3016
Annan klaffrekonstruktion vid mitralisinsufficiens                              G    F    FKC96    K    3017
Implantation av mekanisk mitralisklaffprotes                           B      G    F    FKD00    K    3018
Implantation av biologisk mitralisklaffprotes                           B      G    F    FKD10    K    3019
Implantation av mitralisklaffprotes, homograft                                G    F    FKD20    K    3020
Annan implantation av mitralisklaffprotes                                   G    F    FKD96    K    3021
Annan operation på mitralisklaffen                                      G    F    FKW96    K    3022
Perkutan transluminal biopsi av vänster kammare                          B      G    F    FLA12    K    3023
Excision av patologisk vävnad i vänster kammare                                G    F    FLB00    K    3024
Avlägsnande av främmande kropp i vänster kammare                               G    F    FLB10    K    3025
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls            169 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                          OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                     Klass
                                        Urval
                                                                KOD
                                                 ng
            ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Perkutant transluminalt avlägsnande av främmande kropp                     B      G    F    FLB12    K    3026
från vänster kammare
Sutur av vänster kammares vägg                                       G    F    FLC00    K    3027
Rekonstruktion av vänster kammares vägg med patch                             G    F    FLC10    K    3028
Annan rekonstruktion av vänster kammare                                  G    F    FLC96    K    3029
Plikatur vid vänsterkammaraneurysm                                     G    F    FLD00    K    3030
Resektion vid vänsterkammaraneurysm                                    G    F    FLD10    K    3031
Resektion och rekonstruktion med patch vid                                 G    F    FLD20    K    3032
vänsterkammaraneurysm
Partiell excision av vänster kammare                                    G    F    FLD30    K    3033
Plastikoperativ vidgning av vänster kammare                                G    F    FLD50    K    3034
Annan operativ reduktion eller dilatation av vänster                            G    F    FLD96    K    3035
kammare
Excision av subvalvulär membran i vänster kammare                             G    F    FLE00    K    3036
Myotomi eller myektomi vid obstruktiv cardiomyopati eller                         G    F    FLE10    K    3037
subvalvulär stenos
Myotomi eller myektomi samt vidgning med patch i                              G    F    FLE20    K    3038
kammarseptum vid utflödesobstruktion i vänster kammare

Annan operation vid utflödesobstruktion i vänster kammare                         G    F    FLE96    K    3039

Transmyokardiell laserrevaskularisering av vänster                             G    F    FLF00    K    3040
kammare
Perkutan transmyokardiell laserrevaskularisering av vänster                        G    F    FLF12    K    3041
kammare
Annan operation på vänster kammare                                     G    F    FLW96    K    3042
Dilatation av aortastenos                                         G    F    FMA00    K    3043
Kommissurotomi på aortaklaffen                                       G    F    FMA10    K    3044
Valvuloplastik på aortaklaffen                                       G    F    FMA20    K    3045
Perkutan transluminal dilatation av aortastenos                        B      G    F    FMA32    K    3046
Annan operation för valvulär aortastenos                                  G    F    FMA96    K    3047
Supravalvulär vidgning av aorta med patch                                 G    F    FMB00    K    3048
Transanulär vidgning av aortaostiet                                    G    F    FMB10    K    3049
Aortoseptal vidgning av aortaostiet                                    G    F    FMB20    K    3050
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          170 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                      Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                         OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                    Klass
                                       Urval
                                                               KOD
                                                ng
            ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                    ID


Annan vidgning av aortaostiet                                      G    F    FMB96    K    3051
Anuloplastik på aortaklaffen                                       G    F    FMC00    K    3052
Reduktion av aortaklaffsegel                                       G    F    FMC10    K    3053
Sutur av aortaklaffsegel                                         G    F    FMC20    K    3054
Annan operation för aortaklaffinsufficiens                                G    F    FMC96    K    3055
Implantation av mekanisk aortaklaffprotes                          B      G    F    FMD00    K    3056
Implantation av biologisk aortaklaffprotes                          B      G    F    FMD10    K    3057
Implantation av aortaklaff, homograft                                  G    F    FMD20    K    3058
Implantation av aortaklaff, homograft med koronar                            G    F    FMD30    K    3059
reimplantation
Aortopulmonell autotransplantation med reimplantation av                         G    F    FMD40    K    3060
aortaartärer och implantation av homotransplantat i
pulmonalisostiet
Annan implantation av aortaklaffprotes                                  G    F    FMD96    K    3061
Annan operation på aortaklaffen                                     G    F    FMW96    K    3062
Anastomos mellan arteria mammaria interna och                        B      G    F    FNA00    K    3063
koronarartär
Sekventiella anastomoser mellan arteria mammaria interna                   B      G    F    FNA10    K    3064
och koronarartärer
Anastomoser mellan arteria mammaria interna och                             G    F    FNA20    K    3065
koronarartärer bilateralt
Annan anastomosoperation mellan arteria mammaria                             G    F    FNA96    K    3066
interna och koronarartärer
Anastomos mellan arteria gastroepiploica och koronarartär                        G    F    FNB00    K    3067

Sekventiella anastomoser mellan arteria gastroepiploica                         G    F    FNB20    K    3068
och koronarartärer
Annan anastomosoperation mellan arteria gastroepiploica                         G    F    FNB96    K    3069
och koronarartärer
Aortokoronar bypass med enkelt ventransplantat                        B      G    F    FNC10    K    3070
Aortokoronar bypass med två ventransplantat                         B      G    F    FNC20    K    3071
Aortokoronar bypass med tre ventransplantat                         B      G    F    FNC30    K    3072
Aortokoronar bypass med fyra ventransplantat                         B      G    F    FNC40    K    3073
Aortokoronar bypass med fem ventransplantat                               G    F    FNC50    K    3074
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls         171 (421)                              10/5/201111:42 AM
  KÅVO/Flik 9                             Databas KÅVO                     Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                   Förteckni                                                                              OmrKod
                                                                         AvsKod
                                                               Fråga
                                                                                         Klass
                                                           Urval
                                                                                    KOD
                                                                     ng
            ÅTGÄRD                         BESKRIVNING                                                 ID


Aortokoronar bypass med sex ventransplantat                                                    G    F    FNC60    K    3075
Annan aortokoronar venbypass                                                           G    F    FNC96    K    3076
Aortokoronar bypass med ett graft                                                         G    F    FND10    K    3077
Aortokoronar bypass med två graft                                                         G    F    FND20    K    3078
Annan koronar bypass med kärlprotes                                                        G    F    FND96    K    3079
Koronar bypass med fritt artärtransplantat med arteria                                              G    F    FNE00    K    3080
mammaria
Koronar bypass med fritt artärtransplantat med arteria                                              G    F    FNE10    K    3081
gastroepiploica
Koronar bypass med annat fritt artärtransplantat                                                 G    F    FNE96    K    3082
Trombendartärektomi på höger koronarartär                                                     G    F    FNF00    K    3083
Trombendartärektomi på ramus descendens anterior                                                 G    F    FNF10    K    3084
Trombendartärektomi på ramus cirkumflexus                                                     G    F    FNF20    K    3085
Trombendartärektomi på vänster koronarartärs huvudstam                                              G    F    FNF30    K    3086

Annan koronar trombendartärektomi                                                         G    F    FNF96    K    3087
Dilatation av koronarartär(er)                                                    B      G    F    FNG00    K    3088
Perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA)     Ballongdilatation av förträngd koronarartär.                 B      G    F    FNG02    K    3089
Perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA) med   Ballongdilatation av förträngd koronarartär med inläggande          B      G    F    FNG05    K    3090
inläggande av stent                   av stent. Om mer än en stent inläggs anges denna kod
                             ytterligare en gång.
Embolektomi från koronarartär(er)                                                         G    F    FNG10    K    3091
Avlägsnande av främmande kropp från koronarartär                                           B      G    F    FNG20    K    3092
Perkutant transluminalt borttagande av främmande kropp                                              G    F    FNG22    K    3093
från koronarartär
Vidgning av koronarartär med patch                                                        G    F    FNG30    K    3094
Annan rekanalisering av koronarartär(er)                                                     G    F    FNG96    K    3095
Sutur av koronarartär                                                               G    F    FNH00    K    3096
Sutur av koronarartär med patch                                                          G    F    FNH10    K    3097
Sutur av koronarartär med bypass                                                         G    F    FNH20    K    3098
Annan rekonstruktion av koronarartär                                                       G    F    FNH96    K    3099
Ligatur av anomal koronarartär                                                          G    F    FNJ00    K    3100
Perkutan transluminal slutning av anomal koronarartär                                         B      G    F    FNJ02    K    3101
Obliteration av koronarfistel                                                           G    F    FNJ10    K    3102
  908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                  172 (421)                                           10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                              Databas KÅVO                 Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                Förteckni                                                                           OmrKod
                                                                      AvsKod
                                                            Fråga
                                                                                      Klass
                                                        Urval
                                                                                 KOD
                                                                  ng
            ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                            ID


Perkutan transluminal slutning av koronarfistel                                         B      G    F    FNJ12    K    3103
Annan operation vid koronarfistel                                                      G    F    FNJ96    K    3104
Transponering av koronarartär                                                        G    F    FNK00    K    3105
Pulmonalisartärplastik med anastomos till aorta                                               G    F    FNK10    K    3106
Ligatur och bypass-rekonstruktion vid anomal koronarartär                                          G    F    FNK20    K    3107

Annan operation vid anomal koronarartär                                                   G    F    FNK96    K    3108
Annan operation på koronarärterna                                                      G    F    FNW96    K    3109
Annan perkutan transluminal operation på koronarartärerna                                          G    F    FNW98    K    3110

Delning av anteroseptal ledningsskänkel                                                   G    F    FPA00    K    3111
Delning av posteroseptal ledningsskänkel                                                  G    F    FPA10    K    3112
Delning av högersidig ledningsskänkel                                                    G    F    FPA20    K    3113
Delning av vänstersidig ledningsskänkel                                                   G    F    FPA30    K    3114
Delning av multipla ledningsskänklar                                                    G    F    FPA40    K    3115
Annan operation för supraventrikulär arytmi                                                 G    F    FPA96    K    3116
Excision av ektopiskt hjärtfokus                                                      G    F    FPB00    K    3117
Kryoablation av ektopiskt hjärtfokus                                                    G    F    FPB10    K    3118
Radiofrekvensablation av aberrant hjärtfokus        Invasiv elektrofysiologisk undersökning inklusive          B      G    F    FPB20    K    3119
                              kateterablation.
Transvenös radiofrekvensablation av aberrant        Invasiv elektrofysiologisk undersökning inklusive          B      G    F    FPB22    K    3120
retledningsbana eller arytmifokus              kateterablation.
Annan excision eller ablation av aberrant hjärtfokus                                            G    F    FPB96    K    3121
Partiell endokardiell myotomi för ventrikulära arytmier                                           G    F    FPC00    K    3122
Total endokardiell myotomi för ventrikulära arytmier                                            G    F    FPC10    K    3123
Annan endokardiell myotomi för ventrikulära arytmier                                            G    F    FPC96    K    3124
Labyrintoperation för förmaksflimmer                                                    G    F    FPD00    K    3125
Annan operation för förmaksflimmer                                                     G    F    FPD96    K    3126
Inläggande av transvenös pacemaker med ventrikelelektrod                                    B      G    F    FPE00    K    3127

Inläggande av transvenös pacemaker med förmakselektrod                                     B      G    F    FPE10    K    3128

Inläggande av transvenös pacemaker med förmaks- och                                       B      G    F    FPE20    K    3129
ventrikelelektrod
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                   173 (421)                                      10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                          OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                     Klass
                                       Urval
                                                                KOD
                                                 ng
             ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                    ID


Byte av pulsgenerator vid permanent transvenös                        B      G    F    FPE30    K    3130
pacemaker
Byte av elektrod vid permanent transvenös pacemaker                      B      G    F    FPE40    K    3131
Annat inläggande eller byte av transvenös pacemaker                      B      G    F    FPE96    K    3132
Inläggande av epikardiell pacemaker med ventrikelelektrod                   B      G    F    FPF00    K    3133

Inläggande av epikardiell pacemaker med förmakselektrod                    B      G    F    FPF10    K    3134

Inläggande av epikardiell pacemaker med förmaks-och                      B      G    F    FPF20    K    3135
ventrikelelektrod
Byte av pulsgenerator vid epikardiell pacemaker                        B      G    F    FPF30    K    3136
Byte av elektrod vid epikardiell pacemaker                          B      G    F    FPF40    K    3137
Annat inläggande eller byte av permanent epikardiell                     B      G    F    FPF96    K    3138
pacemaker
Öppet inläggande av epikardiell cardioverter-defibrillator                  B      G    F    FPG10    K    3139
Inläggande av epikardiell cardioverter-defibrillator vid                   B      G    F    FPG20    K    3140
samtidig hjärtkirurgi
Inläggande av transvenös cardioverter-defibrillator och                    B      G    F    FPG30    K    3141
kammarelelektrod
Inläggande av transvenös cardioverter-defibrillator samt                   B      G    F    FPG33    K    3142
förmaks- och kammarelektrod
Byte av pulsgenerator i transvenöst cardioverter-                       B      G    F    FPG40    K    3143
defibrillatorsystem
Byte av elektrod i transvenöst cardioverter-                         B      G    F    FPG43    K    3144
defibrillatorsystem
Annat inläggande av permanent cardioverter-defibrillator                   B      G    F    FPG96    K    3145
Transvenös extraktion av transvenöst system                          B      G    F    FPH00    K    3146
Öppet avlägsnande av transvenöst system                                  G    F    FPH10    K    3147
Öppet avlägsnande av epikardiellt system                                 G    F    FPH20    K    3148
Annan operation för avlägsnande av pacemaker,                         B      G    F    FPH96    K    3149
defibrillator eller pulsgenerator
Revision av pacemaker eller elektrod                             B      G    F    FPJ00    K    3150
Annan operation för arytmi och överledningsrubbningar                           G    F    FPW96    K    3151
Ortotop hjärttransplantation                                       G    F    FQA00    K    3152
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          174 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                          OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                     Klass
                                       Urval
                                                                KOD
                                                 ng
             ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                    ID


Ortotop hjärttransplantation med bikaval anastomos                            G    F    FQA10    K    3153
Ortotop hjärttransplantation med rekonstruktion av                            G    F    FQA20    K    3154
mottagarens förmak eller systemvenösa förbindelser
Heterotop hjärttransplantation                                      G    F    FQA30    K    3155
Hjärttransplantation med levande donator                                 G    F    FQA40    K    3156
Annan hjärttransplantation                                        G    F    FQA96    K    3157
Hjärt-lungtransplantation                                         G    F    FQB00    K    3158
Hjärt-lungtransplantation med bikaval anastomos                              G    F    FQB10    K    3159
Hjärt-lungtransplantation med rekonstruktion av                              G    F    FQB20    K    3160
mottagarens förmak eller systemvenösa förbindelser
Hjärt-lungtransplantation med revaskularisering av                            G    F    FQB30    K    3161
bronkialartärer
Annan hjärt-lungtransplantation                                      G    F    FQB96    K    3162
Annan operation vid hjärt- eller hjärt-lungtransplantation                        G    F    FQW96    K    3163
Reoperation för sårruptur                                         G    F    FWA00    K    3164
Reoperation för ytlig infektion                                      G    F    FWB00    K    3165
Reoperation för djup infektion                                      G    F    FWC00    K    3166
Reoperation för ytlig blödning                                      G    F    FWD00    K    3167
Reoperation för djup blödning                                       G    F    FWE00    K    3168
Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens                            G    F    FWF00    K    3169
Reoperation för trombos eller emboli                                   G    F    FWG00    K    3170
Annan reoperation på hjärtat och de stora intratorakala                          G    F    FWW96    K    3171
kärlen
Total kardiopulmonell bypass i normotermi eller moderat                    B      G    F    FXA00    K    3172
hypotermi
Total kardiopulmonell bypass i djup hypotermi                               G    F    FXA10    K    3173
Total kardiopulmonell bypass i djup hypotermi och                             G    F    FXA20    K    3174
hjärtstillestånd
Annan intraoperativ total kardiopulmonell bypass                             G    F    FXA96    K    3175
Intraoperativ partiell kardiopulmonell bypass                               G    F    FXB00    K    3176
Partiell kardiopulmonell bypass utan användande av                            G    F    FXC00    K    3177
oxygenator
Användande av ECHLA utan samtidigt kirurgiskt ingrepp                           G    F    FXD00    K    3178
Användande av ECLA                                            G    F    FXE00    K    3179
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          175 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                          OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                     Klass
                                        Urval
                                                                KOD
                                                 ng
             ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                    ID


Dekanylering efter ECHLA eller ECLA                                    G    F    FXF00    K    3180
Användande av IABP                                             G    F    FXG00    K    3181
Avlägsnande av IABP                                            G    F    FXH00    K    3182
Inläggande av PABP                                             G    F    FXJ00    K    3183
Avlägsnande av PABP                                            G    F    FXK00    K    3184
Inläggande och användande av extra-, para- eller                              G    F    FXL00    K    3185
intrakorporeal VAD
Avlägsnande av extra-, para- eller intrakorporeal VAD                           G    F    FXM00    K    3186
Åtgärder med användande av TAH                                       G    F    FXN00    K    3187
Hemofiltration eller hemodialys under kardiopulmonell                           G    F    FXP00    K    3188
bypass
Kateterisering av vänsterhjärtat                                B      G    F    TFC10    K    3189
Perikardiocentes                                        B      G    F    TFE00    K    3190
Punktion av hjärtat                                            G    F    TFJ00    K    3191
Temporär användning av transvenös eller epikardiell                      B      G    F    TFP00    K    3192
pacemaker
Mindre operationer på hjärtat och de stora intratorakala                          G    F    TFW99    K    3193
kärlen
Uttagning av hjärta till transplantation                                  G    F    YFA00    K    3194
Uttagning av hjärta till dominotransplantation                               G    F    YFA10    K    3195
Uttagning av hjärta och lungor en bloc till transplantation                        G    F    YFA20    K    3196
Uttagning av hjärta till homograft                                     G    F    YFA50    K    3197
Annan operation i samband med uttagning av hjärta eller                          G    F    YFA99    K    3198
hjärta-lungor till transplantation
Interpleuralblockad                                  F    B      G    G          M    3199
Interpleural anestesi                                 F    B      G    G          M    3200
Exsufflation av pneumotorax                                  B      G    G          M    3201
Embolisering, lungartär                                    B      G    G          M    3202
Bronkialtoalett                                    F    B      G    G          M    3203
Spolning av pleuraempyem                                    B      G    G          M    3204
Intubation efter födseln på nyfödda                              B      G    G          T    3205
Intubation i anslutning till födseln                              B      G    G          T    3206
Trakeal intubation eller byte av trakeostomitub                        B      G    G          T    3207
Trakeal intubation, fiberendoskopisk                          F    B      G    G          M    3208
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          176 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                              Databas KÅVO                      Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                     Förteckni                                                                                OmrKod
                                                                           AvsKod
                                                                 Fråga
                                                                                          Klass
                                                             Urval
                                                                                     KOD
                                                                       ng
             ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                                ID


Borttagande av pleuradränage                                                       B      G    G          M    3209
Tillsyn av trakeostomi                                                          B      G    G          M    3210
Byte av trakeostomitub                                                      F    B      G    G          M    3211
Rensugning av luftvägar                                                      F    B      G    G          T    3212
Syrgasbehandling vid spontanandning och atmosfärtryck   Avser akutbehandling.                             B      G    G          T    3213
Behandling med luftvägsmottryck CPAP/BiPAP         Avser akutbehandling.                             B      G    G          M    3214
Kontroll av patient som behandlas med luftvägsmottryck   Oximetri, ev justering av rekommenderat expiratoriskt tryck.          B      G    G          M    3215
CPAP/BiPAP                         Kontroll av utrustning.
Behandling med respirator, akut              Avser akutbehandling (inklusive NIPPV).                F    B      G    G          T    3216
Syreterapi (på nyfödda)                                                          B      G    G          T    3217
Kontinuerl expander slutexspirator                                                          G    G          T    3218
tryck(CPAP,CNP)(nyfödda)
Rensugning, sensorisk stimulans (på nyfödda)                                           F    B      G    G          T    3219
Manuell ventilation av luftvägar                                                     B      G    G          T    3220
Magnetisk frenikusstimulering               Frenikus stimuleras i syfte att åstadkomma                   B      G    G          M    3221
                              diafragmakontraktion. Stimuleringen görs i samband med
                              mätning av transdiafragmala tryck.
Pleurolys                         Upplösning av pleuraadherenser med till exempel                B      G    G          M    3222
                              streptokinas
Inställning av diafragmastimulator                                                F          G    G          M    3223
Kronisk syrgasbehandling, kontroll             Oximetri, ev blodgaser. Ev ändring av rekommenderad              B      G    G          M    3224
                              syrgastillförselnivå.
Kronisk respiratorbehandling, kontroll           Oximetri ev ändring av ventilatorinställning. Kontroll av           B      G    G          M    3225
                              utrustning.
Inläggande av toraxdränage                                                        B      G    G    GAA10   K    3226
Inläggande av toraxdränage med kostaresektion                                               B      G    G    GAA15   K    3227
Pleurostomi                                                                      G    G    GAA20   K    3228
Annat öppet eller perkutant dränageingrepp i pleurahålan                                               G    G    GAA96   K    3229
Annat torakoskopiskt dränageingrepp i pleurahålan                                                   G    G    GAA97   K    3230
Nödtorakotomi                                                                     G    G    GAB00   K    3231
Torakotomi , antero- eller posterolateral                                                 B      G    G    GAB10   K    3232
Torakotomi, transaxillär                                                               G    G    GAB13   K    3233
Torakotomi, median sternotomi                                                       B      G    G    GAB20   K    3234
Parasternal minitorakotomi                                                              G    G    GAB30   K    3235
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls                   177 (421)                                           10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                          OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                     Klass
                                        Urval
                                                                KOD
                                                 ng
             ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                   ID


Annan torakotomi                                              G    G    GAB96   K    3236
Avlägsnande av främmande kropp i pleurahålan                                G    G    GAC10   K    3237
Endoskopiskt avlägsnande av främmande kropp i                               G    G    GAC11   K    3238
pleurahålan
Exstirpation eller destruktion av lokal förändring i pleura                        G    G    GAC20   K    3239
Endoskopisk exstirpation eller destruktion av lokal                            G    G    GAC21   K    3240
förändring i pleura
Anläggande av terapeutisk pneumotorax                                   G    G    GAC30   K    3241
Pleurodes                                                 G    G    GAC33   K    3242
Endoskopisk pleurodes                                           G    G    GAC34   K    3243
Kemisk pleurodes                                        B      G    G    GAC36   K    3244
Pleurodes med pleurektomi                                         G    G    GAC40   K    3245
Endoskopisk pleurodes med pleurektomi                                   G    G    GAC41   K    3246
Total pleurektomi                                             G    G    GAC43   K    3247
Endoskopisk total pleurektomi                                       G    G    GAC44   K    3248
Partiell pleurektomi                                            G    G    GAC46   K    3249
Endoskopisk partiell pleurektomi                                      G    G    GAC47   K    3250
Annan operation på pleura                                         G    G    GAC96   K    3251
Annan endoskopisk operation på pleura                                   G    G    GAC97   K    3252
Annan operation på pleura via pleurokutant fönster                             G    G    GAC98   K    3253
Torakoplastik utan plombering                                       G    G    GAD00   K    3254
Torakoplastik med plombering                                        G    G    GAD03   K    3255
Avlägsnande av intratorakal plombering                                   G    G    GAD10   K    3256
Annan torakoplastikoperation                                        G    G    GAD96   K    3257
Incision av bröstväggen                                          G    G    GAE00   K    3258
Sutur av bröstväggen                                      B      G    G    GAE03   K    3259
Exstirpation av lokal förändring i bröstväggen                               G    G    GAE06   K    3260
Slutning av pleurostomi                                          G    G    GAE10   K    3261
Resektion av bröstvägg                                           G    G    GAE16   K    3262
Resektion av bröstvägg och rekonstruktion med muskel-                           G    G    GAE20   K    3263
eller hudplastik
Resektion av bröstvägg och rekonstruktion med implantat                          G    G    GAE23   K    3264
eller protes
Stabilisering av bröstvägg vid skada                                    G    G    GAE26   K    3265
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          178 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                          OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                     Klass
                                       Urval
                                                                KOD
                                                 ng
            ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                    ID


Operation för kombinerad skada på bröstvägg och                              G    G    GAE30    K    3266
diafragma
Operation för thoracic outlet syndrome                                  G    G    GAE40    K    3267
Rekonstruktion av bröstvägg                                        G    G    GAE50    K    3268
Avlägsnande av främmande kropp från bröstväggen                              G    G    GAE53    K    3269
Annan incision, biopsi, resektion eller rekonstruktion av                         G    G    GAE96    K    3270
bröstvägg
Korrektion av pectus carinatum                                      G    G    GAF00    K    3271
Korrektion av pectus excavatum                                      G    G    GAF03    K    3272
Avlägsnande av implantat i toraxväggen efter operation för                        G    G    GAF10    K    3273
anomali eller defekt
Annan rekonstruktiv operation vid bröstväggsanomalier                           G    G    GAF96    K    3274
eller -defekter
Transtorakal biopsi av diafragma                                     G    G    GAG00    K    3275
Torakoskopisk biopsi av diafragma                                     G    G    GAG01    K    3276
Transtorakal exstirpation eller destruktion av lokal                           G    G    GAG10    K    3277
förändring i diafragma
Torakoskopisk exstirpation eller destruktion av lokal                           G    G    GAG11    K    3278
förändring i diafragma
Transtorakalt avlägsnande av främmande kropp i                              G    G    GAG20    K    3279
diafragma
Torakoskopiskt avlägsnande av främmande kropp i                              G    G    GAG21    K    3280
diafragma
Transtorakal operation av diafragmaruptur                                 G    G    GAG30    K    3281
Transtorakal resektion av diafragma                                    G    G    GAG33    K    3282
Transtorakal resektion och rekonstruktion av diafragma                          G    G    GAG36    K    3283
med transplantat
Transtorakal slutning av torakoabdominell fistel                             G    G    GAG40    K    3284
Transtorakal rekonstruktion av diafragmadefekt                              G    G    GAG50    K    3285
Annan transtorakal operation på diafragma                                 G    G    GAG96    K    3286
Annan torakoskopisk operation på diafragma                                G    G    GAG97    K    3287
Annan transtorakal operation på bröstvägg, pleura och                           G    G    GAW96    K    3288
diafragma
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          179 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                      Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                               Förteckni                                                         OmrKod
                                                     AvsKod
                                           Fråga
                                                                    Klass
                                       Urval
                                                               KOD
                                                ng
             ÅTGÄRD                BESKRIVNING                                   ID


Annan torakoskopisk operation på bröstvägg, pleura och                          G    G    GAW97   K    3289
diafragma
Trakeotomi                                          B      G    G    GBA00   K    3290
Trakeotomi med avlägsnande av främmande kropp                              G    G    GBA10   K    3291
Sutur av trakea                                             G    G    GBA40   K    3292
Plastikoperation på trakea                                        G    G    GBA46   K    3293
Rekonstruktion av trakea utan protes                                   G    G    GBA50   K    3294
Rekonstruktion av trakea med protes                                   G    G    GBA53   K    3295
Annan operation för skada eller lokal förändring i trakea                        G    G    GBA96   K    3296
Annan endoskopisk operation för skada eller lokal                            G    G    GBA98   K    3297
förändring i trakea
Trakeostomi                                         B      G    G    GBB00   K    3298
Perkutan trakeostomi                                           G    G    GBB03   K    3299
Revision av trakeostomi                                   B      G    G    GBB13   K    3300
Slutning av trakeostomi                                   B      G    G    GBB18   K    3301
Annan trakeostomioperation                                        G    G    GBB96   K    3302
Resektion och sutur av trakea                                      G    G    GBC00   K    3303
Resektion av trakea med reanastomos                                   G    G    GBC03   K    3304
Resektion och rekonstruktion av trakea med protes                            G    G    GBC06   K    3305
Resektion och rekonstruktion av carina                                  G    G    GBC10   K    3306
Resektion och rekonstruktion av carina med implantat                           G    G    GBC13   K    3307
Annan resektion eller rekonstruktion av trakea                              G    G    GBC96   K    3308
Annan operation på trakea                                        G    G    GBW96   K    3309
Annan endoskopisk operation på trakea                                  G    G    GBW98   K    3310
Exstirpation av lokal förändring i bronk                                 G    G    GCA06   K    3311
Endobronkial exstirpation av lokal förändring                              G    G    GCA08   K    3312
Avlägsnande av främmande kropp i bronk                                  G    G    GCA10   K    3313
Sutur eller rekonstruktion av bronk vid skada                              G    G    GCA20   K    3314
Bronkoplastik                                              G    G    GCA26   K    3315
Bronkoplastik med protes                                         G    G    GCA30   K    3316
Endoskopisk nedläggning av stent i bronk                                 G    G    GCA32   K    3317
Slutning av bronkopleural fistel                                     G    G    GCA40   K    3318
Endoskopisk slutning av bronkopleural fistel                               G    G    GCA42   K    3319
Annan slutning av bronkopleural fistel                                  G    G    GCA43   K    3320
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls         180 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                           OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                     Klass
                                        Urval
                                                                KOD
                                                  ng
             ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                   ID


Resektion av bronk                                             G    G    GCA50   K    3321
Resektion av bronk med anastomos ända till ända                               G    G    GCA60   K    3322
Resektion och rekonstruktion av bronk med protes                              G    G    GCA70   K    3323
Annan operation på bronk                                          G    G    GCA96   K    3324
Incision av lunga                                              G    G    GDA00   K    3325
Endoskopisk incision av lunga                                        G    G    GDA01   K    3326
Exstirpation av lokal förändring i lunga                            B      G    G    GDA20   K    3327
Torakoskopisk exstirpation av lokal förändring i lunga                           G    G    GDA21   K    3328
Pneumotomi och extraktion av främmande kropp                                G    G    GDA30   K    3329
Torakoskopisk pneumotomi och extraktion av främmande                            G    G    GDA31   K    3330
kropp
Revision och sutur av lungskada                                       G    G    GDA40   K    3331
Torakoskopisk revision och sutur av lungskada                                G    G    GDA41   K    3332
Annan incision, lokal exstirpation eller sutur av lunga                           G    G    GDA96   K    3333
Annan torakoskopisk incision, lokal exstirpation eller sutur                        G    G    GDA97   K    3334
av lunga
Annan bronkoskopisk incision, lokal exstirpation av lunga                          G    G    GDA98   K    3335

Resektion av bullae                                             G    G    GDB00   K    3336
Torakoskopisk resektion av bullae                                      G    G    GDB01   K    3337
Lungresektion                                          B      G    G    GDB10   K    3338
Torakoskopisk lungresektion                                   B      G    G    GDB11   K    3339
Segmentresektion av lunga                                    B      G    G    GDB20   K    3340
Torakoskopisk segmentresektion av lunga                                   G    G    GDB21   K    3341
Annan lungresektion                                             G    G    GDB96   K    3342
Annan torakoskopisk lungresektion                                      G    G    GDB97   K    3343
Lobektomi av lunga                                       B      G    G    GDC00   K    3344
Torakoskopisk lobektomi av lunga                                      G    G    GDC01   K    3345
Bilobektomi av lunga                                      B      G    G    GDC10   K    3346
Torakoskopisk bilobektomi av lunga                                     G    G    GDC11   K    3347
Utvidgad lobektomi eller bilobektomi av lunga                                G    G    GDC13   K    3348
Lobektomi av lunga med sleeveresektion                                   G    G    GDC20   K    3349
Lobektomi av lunga med segmentresektion                                   G    G    GDC23   K    3350
Lobektomi av lunga med annan resektion                                   G    G    GDC26   K    3351
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls           181 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                     Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                              Förteckni                                                        OmrKod
                                                    AvsKod
                                          Fråga
                                                                   Klass
                                      Urval
                                                              KOD
                                               ng
             ÅTGÄRD               BESKRIVNING                                   ID


Annan lobektomioperation på lunga                                   G    G    GDC96   K    3352
Annan torakoskopisk lobektomioperation på lunga                            G    G    GDC97   K    3353
Pneumektomi                                        B      G    G    GDD00   K    3354
Torakoskopisk pneumektomi                                       G    G    GDD01   K    3355
Pleuropneumektomi                                           G    G    GDD10   K    3356
Torakoskopisk pleuropneumektomi                                    G    G    GDD11   K    3357
Utvidgad pneumektomi                                          G    G    GDD20   K    3358
Pneumektomi och resektion av carina                                  G    G    GDD23   K    3359
Pneumektomi och resektion av bronk eller trakea                            G    G    GDD26   K    3360
Annan pneumektomi                                           G    G    GDD96   K    3361
Annan torakoskopisk pneumektomi                                    G    G    GDD97   K    3362
Unilateral lungtransplantation                                     G    G    GDG00   K    3363
Unilateral lungtransplantation med revaskularisering av                        G    G    GDG03   K    3364
bronkialartärer
Bilateral lungtransplantation                                     G    G    GDG10   K    3365
Lungtransplantation en bloc med revaskularisering av                          G    G    GDG13   K    3366
bronkialartärer
Lungtransplantation med levande donator                                G    G    GDG30   K    3367
Annan lungtransplantation                                       G    G    GDG96   K    3368
Annan operation på lungor                                       G    G    GDW96   K    3369
Annan torakoskopisk operation på lungor                                G    G    GDW97   K    3370
Mediastinotomi                                             G    G    GEB10   K    3371
Mediastinotomi med exstirpation av främmande kropp                           G    G    GEB20   K    3372
Mediastinotomi med exstirpation av lokal förändring                          G    G    GEB30   K    3373
Mediastinotomi och utvidgad exstirpation                                G    G    GEB40   K    3374
Annan operation via mediastinotomi                                   G    G    GEB96   K    3375
Biopsi av tymus                                      B      G    G    GEC00   K    3376
Transcervikal resektion av tymus                              B      G    G    GEC10   K    3377
Transsternal resektion av tymus                              B      G    G    GEC13   K    3378
Endoskopisk resektion av tymus                               B      G    G    GEC16   K    3379
Transcervikal tymektomi                                  B      G    G    GEC20   K    3380
Transsternal tymektomi                                   B      G    G    GEC23   K    3381
Endoskopisk tymektomi                                         G    G    GEC26   K    3382
Annan endoskopisk operation på tymus                                  G    G    GEC93   K    3383
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls        182 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                       Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                          OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                     Klass
                                        Urval
                                                                KOD
                                                 ng
             ÅTGÄRD                 BESKRIVNING                                   ID


Annan operation på tymus                                          G    G    GEC96   K    3384
Annan operation i mediastinum                                       G    G    GEW96   K    3385
Reoperation för sårruptur                                         G    G    GWA00   K    3386
Reoperation för ytlig infektion                                      G    G    GWB00   K    3387
Reoperation för djup infektion                                       G    G    GWC00   K    3388
Perkutan endoskopisk reoperation för djup infektion                            G    G    GWC01   K    3389
Reoperation för ytlig blödning                                       G    G    GWD00   K    3390
Reoperation för djup blödning                                       G    G    GWE00   K    3391
Perkutan endoskopisk reoperation för djup blödning                             G    G    GWE01   K    3392
Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens                             G    G    GWF00   K    3393
Perkutan endoskopisk reoperation för anastomos- eller                           G    G    GWF01   K    3394
suturinsufficiens
Annan reoperation på bröstvägg, pleura, mediastinum,                            G    G    GWW96   K    3395
diafragma, trakea, bronker eller lungor
Annan perkutan endoskopisk reoperation på bröstvägg,                            G    G    GWW97   K    3396
pleura, mediastinum, diafragma, trakea, bronker eller
lungor
Annan transluminal endoskopisk reoperation på bröstvägg,                          G    G    GWW98   K    3397
pleura, mediastinum, diafragma, trakea, bronker eller
lungor
Sutur av diafragmaruptur                                          G    G    JBA00   K    3398
Laparoskopisk sutur av diafragmaruptur                                   G    G    JBA01   K    3399
Radikaloperation av medfött diafragmabråck                                 G    G    JBB10   K    3400
Laparoskopisk operation av medfött diafragmabråck                             G    G    JBB11   K    3401
Annan operation av diafragmabråck                               B      G    G    JBB96   K    3402
Annan operation på diafragma eller vid gastroesofageal                           G    G    JBW96   K    3403
reflux
Torakocentes                                          B      G    G    TGA30   K    3404
Artificiell pneumotorax                                    B      G    G    TGA40   K    3405
Annan mindre toraxkirurgiska operationer                        F    B      G    G    TGW99   K    3406
Endoskopi genom pleurokutant fönster                                    G    G    UGA02   K    3407
Endoskopi genom pleurokutant fönster med biopsi                              G    G    UGA05   K    3408
Uttagning av en eller båda lungor till transplantation från                        G    G    YGA00   K    3409
nekrodonator
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls          183 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                        Databas KÅVO       Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                Förteckni                                                           OmrKod
                                                      AvsKod
                                            Fråga
                                                                      Klass
                                        Urval
                                                                 KOD
                                                  ng
             ÅTGÄRD                  BESKRIVNING                                    ID


Uttagning av lunga till transplantation från levande donator                        G    G    YGA10    K    3410

Uttagning av lunglob till transplantation från levande                           G    G    YGA20    K    3411
donator
Annan operation i samband med uttagning av lungor till                           G    G    YGA99    K    3412
transplantation
Incision av bröstkörtel                                     B      G    H    HAA00    K    3413
Sutur av bröstkörtel                                      B      G    H    HAA01    K    3414
Exstirpation av förändring i bröstkörtel                            B      G    H    HAB00    K    3415
Resektion eller exstirpation av mjölkgång                            B      G    H    HAB20    K    3416
Exstirpation av areola eller mamill                               B      G    H    HAB30    K    3417
Partiell mastektomi                                       B      G    H    HAB40    K    3418
Annan resektion av bröstkörtel                                 B      G    H    HAB99    K    3419
Subkutan mastektomi med bevarad mamill                             B      G    H    HAC10    K    3420
Subkutan mastektomi med excision av mamill                           B      G    H    HAC15    K    3421
Mastektomi                                           B      G    H    HAC20    K    3422
Modifierad radikal mastektomi                                  B      G    H    HAC22    K    3423
Radikal mastektomi                                             G    H    HAC25    K    3424
Exstirpation av aberrant bröstkörtel eller mamill                              G    H    HAC30    K    3425
Annan mastektomi                                              G    H    HAC99    K    3426
Förstoring av bröst                                             G    H    HAD00    K    3427
Förstoring av bröst med protes                                 B      G    H    HAD10    K    3428
Fettsugning i bröst                                       B      G    H    HAD20    K    3429
Reduktion av bröst med transposition av areola                         B      G    H    HAD30    K    3430
Reduktion av bröst med transplantation av areola                        B      G    H    HAD35    K    3431
Mastopexi                                            B      G    H    HAD40    K    3432
Korrektion av inverterad mamill                                       G    H    HAD45    K    3433
Avlägsnande av inopererad bröstprotes                              B      G    H    HAD50    K    3434
Kapselklyvning i bröst                                     B      G    H    HAD55    K    3435
Byte av bröstprotes                                       B      G    H    HAD60    K    3436
Annan korrektiv operation på bröst                               B      G    H    HAD99    K    3437
Rekonstruktion av bröst med protes                               B      G    H    HAE00    K    3438
Rekonstruktion av bröst med lambå och protes                          B      G    H    HAE05    K    3439
Rekonstruktion av bröst med transplantat eller lambå                      B      G    H    HAE10    K    3440
   908b8b58-9b0c-4064-bf54-f1b99807bc66.xls           184 (421)                              10/5/201111:42 AM
   KÅVO/Flik 9                              Databas KÅVO                     Urvalsmöjlighet: Barnmedicin
                                                                     Förteckni                                                                               OmrKod
                                                                           AvsKod
                                                                 Fråga
                                                                                          Klass
                                                             Urval
                                                                                     KOD
                                                                      ng
            ÅTGÄRD                          BESKRIVNING                                                 ID


Rekonstruktion av areola och mamill med transplantat eller                                        B      G    H    HAE20    K    3441
lambå
Annan rekonstruktion av bröst                                                      B      G    H    HAE99    K    3442
Lokal excision av cancerrecidiv eller metastas                                                    G    H    HAF00    K    3443
Rekonstruktion efter excision av bröstcancerrecidiv med                                               G    H    HAF10    K    3444
transplantat eller lambå
Rekonstruktion efter excision av bröstcancerrecidiv med                                               G    H    HAF20    K    3445
främmande material
Annan operation vid lokalrecidiv av bröstcancer                                                   G    H    HAF99    K    3446
Reoperation för sårruptur                                                              G    H    HWA00    K    3447
Reoperation för ytlig infektion                                                     B      G    H    HWB00    K    3448
Reoperation för djup infektion                                                            G    H    HWC00    K    3449
Reoperation för ytlig blödning                                                      B      G    H    HWD00    K    3450
Reoperation för djup blödning                                                      B      G    H    HWE00    K    3451
Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens                                                  G    H    HWF00    K    3452
Annan reoperation på bröstkörtel                                                           G    H    HWW99    K    3453
Annan mindre operation på bröstkörtel                                                        G    H    THW99    K    3454
Matträning                         Används i situationer då patienten starkt misstänker att en          B      G    J          M    3455
                              allergi föreligger medan den kliniska misstanken är mycket
                              liten. Patienten intar misstänkt födoämne under bevakning.
                              Skilj från peroral allergenprovokation där full
                              anafylaxiberedskap upprätthålls.
Sigmoideoskopi med ballongdilatation                                               F          G    J          M    3456
Sigmoideoskopi med koagulation                                                  F          G    J          M    3457
Sigmoideoskopi med laserbehandling                                                F          G    J          M    3458
Sigmoideoskopi med polypektomi                                                  F          G    J          M    3459
Annan specificerad terapeutisk endoskopi