Docstoc

XHTML CSS

Document Sample
XHTML CSS Powered By Docstoc
					   XHTML
En introduktion

  version 2005-10
  Mats Dahlström
    TEI

        XSLT

         XHTML
   CSS

           CSS
Presentation
           Presentation
Trädstruktur (XHTML)


               HTML

     HEAD            BODY

 TITLE     STYLE     H1   P Strikt hierarkisk ordning,
 element bäddas in i andra
 element och får inte
 överlappa
HTML ↔ XHTML
  XHTML är HTML (4.01) omdefinierad som en
  XML-tillämpning
  Skillnader HTML ↔ XHTML
    välformat och giltigt
    exakthet i notationen
    gemener
    attribut måste vara citerade
    tomma element måste vara stängda 
Tomma element
  Ett XHTML-element kallas tomt om det inte
  omsluter (inte kan omsluta) något
  elementinnehåll
  I XHTML måste ett tomt element stängas
  (<hr></hr> ; <hr/>)
  Exempel på tomma element är <br/>
  (radbrytning) och <img/> (bild).
Grundstruktur

            HEAD
       Dokumentets osynliga data,
   t.ex. metadata, stilmallar och scriptkoder.


            BODY
      Dokumentets synliga data, d.v.s
  dess text, bilder och inbäddade multimediaobjekt
Ett HTML-dokument

 <html>

  <head>
    <title>Den suckande sjömannen</title>
  </head>


  <body>
    <h1>Den suckande sjömannen</h1>
    <p>O ge mig en grav i det isgröna hav</p>
  </body>

 </html>
Några viktiga head-element
<title>  HTML-dokumentets titel
<link/>  länk till extern resurs ss ett
      stilark
<meta/>  metadata, t.ex. i Dublin Core
<style>  internt stilark
<script>  instruktioner för exempelvis ett
      javascript
Några vanliga body-element
<h1>, <h2>, ... , <h6>  rubriknivå 1-6
<p>           stycke
<div>          avsnitt
<br/>          radbrytning i text
<hr/>          infogande av horisontell
             linje
<em>           betonat elementinnehåll
<a>           länk / ankare
<img/>          bildobjekt
Listor: <ul> ; <ol>
<ul>
  <li>Asien</li>
  <li>Afrika</li>
  <li>Europa (= en inbäddad lista)
   <ul>
      <li>Frankrike</li>
      <li>Tjeckien</li>
   </ul>
  </li>
</ul>
Infoga länkar: <a>
  En länk består av två komponenter:
    dess text (som användaren ser)
    dess destinationsadress (URL)


<p>Mer information kan du hitta på
<a href="http://www.hb.se">
Högskolans webbplats</a>.
</p>

Mer information kan du hitta på Högskolans webbplats
Absoluta och relativa länkar
<p> Mer information kan du hitta i Pelle
 Anderssons
<a href="http://www.hb.se/bhs/
   pelle/artikel.htm"> artikel </a>.
</p>

<p> Läs mer om detta i nästa <a
 href=”artikel.htm"> artikel </a> på den
 här webbplatsen.
</p>
 Länkar till interna
 dokumentsektioner
<p>
 Läs mer om detta i avsnittet om
 <a href=”#slutsatser”> slutsatser </a>
 längre ned i den här artikeln.
 </p>
. . .
<h1>
 <a name=”#slutsatser”> Slutsatser </a>
 </h1>
<p>
 Det har nu blivit dags för mig att summera mina slutsatser, och de
 lär mig att jag ingenting vet bla bla bla bla.
 </p>
. . .
 Länkar till externa
 dokumentsektioner
<p>
 Läs mer om detta i Anderssons
 <a href=”http://www.hb.se/bhs/pelle/
 artikel.htm#slutsatser”> slutsatser </a>.
 </p>
. . .
<h1>
 <a name=”#slutsatser”> Slutsatser </a>
 </h1>
<p>
 Det har nu blivit dags för mig att summera mina slutsatser, och de
 lär mig att jag ingenting vet bla bla bla bla.
 </p>
. . .
Infoga bilder: <img/>
  Relativt respektive absolut
  Om bilden finns på din dator (d.v.s. är lokalt
  belägen) bör den placeras i samma mapp
  som HTML-dokumentet (undviker krångel).
  <img src="tree.jpg" alt="Ett träd”/>


  Notera attributen
Tabeller
  Följande elementhierarki gäller:


            table

            tr     rad

  rubrik    th      td     cell
Tabeller
<table>
  <tr>
   <th>Författare</th>
   <th>Titel</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>Philip Larkin</td>
   <td>This Be The Verse</td>
  </tr>
</table>
XHTML och TEI: exempel
   Stycken       Radbrytning

 XHTML      TEI  XHTML      TEI
<p>, <div> <p>, <div>  <br/>     <lb>

   Betoning         Länk

 XHTML      TEI  XHTML      TEI

 <em>    <hi>    <a>      <ref>
Ett problem
  TEI är detaljerat, nyanserat och elementrikt. XHTML
  är mycket tunnare och elementbegränsat.
  Olika TEI-element kanske bara kan transformeras till
  ett och samma XHTML-element:
    <name>, <emph> och <hi> behöver kanske alla återges
    med exv <em>
    <salute>, <argument>, <p> och <note> får kanske återges
    med <p>
  Kan vi på något sätt bibehålla ”rikedomen” i TEI in i
  XHTML?
Lösningen
  Ja, genom klasser
  Attributet class är ett sätt att specificera en eller
  flera instanser av ett element såsom en särskild typ:
  <p class=”viktiginfo">Observera att detta
   bara är ett arbetsex.</p>
  Vill vi gå in i enstaka ord inne i stycken, använder vi
  <span>:
  <p> Men inom några minuter var <span
  class=”namn”>Vergérus</span> redan död. </p>
Läs, testa, lek
  Referensverk – w3c: http://www.w3.org
  Kolla källa / source
  Pröva samma dokument i olika webbläsare
  Lek och lär: http://www.w3schools.com/
    kurser
    märkbibliotek
    ”labb”
    quiz
Validering
  Kontrollera giltigheten i förhållande till
  standarden (= kontrollera att man har använt
  XHTML på rätt sätt)
  Uppgift om kodspråk, version och DTD som
  gäller i och för dokumentet
  Anges i SGML, skrivs i prologen (därför även
  före elementet <html>)
  XHTML: DTD / specifikation
  XHTML 1.0 (spec hos W3C). Tre DTD:er:
    Transitional, Strict och Frameset
  Följande rad (ex.) skall placeras högst upp i dokumentet (syntaxen
  är alltså hämtad från SGML):

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

  Se validatorer på webben, exv W3C:s: http://validator.w3.org/
 Stilark: CSS
    En introduktion

version 2005-10: Mats Dahlström
SGML-filosofin kommer igen

   Separera innehållsbeskrivning och visuell
   presentation
   One input / many outputs
     Ett dokument – flera stilark
     Ett stilark – flera dokument
     = Ekonomiskt
Nivåer (specifikationer)
  CSS 1  CSS 2.1  CSS 3

  CSS2 kan gå in på attributnivå
  Webbläsarstödet varierar och är långt från
  fullt utbyggt
  W3C:s specifikationer är den utförligaste
  referensmanualen (se också W3Schools)
  Ray kap. 5 mkt bra att läsa här
Ett CSS-ark …
  … är en enkel textfil (”minstil.css”)
  … med en samling regler 
  … skrivna i en annan notation än XML 
Regler

  selektor: identifierar det / de element som
  skall presenteras mha en deklaration
  {deklaration}: ett direktiv som anger hur ett
  element skall presenteras
  selektor {egenskap: värde}
    body {color: black}
    p {font-family: "sans serif"}
Regelexempel
h1 {
 color: darkred;
 font-family: Verdana, Arial;
 font-size: 18pt;
 margin-top: 20px;
}
deklaration av färg (klartext eller RGB)
h1 {
 color: darkred;
 font-family: Verdana, Arial;
 font-size: 18pt;
 margin-top: 20px;
}
deklaration av typsnitt
h1 {
 color: darkred;
 font-family: Verdana, Arial;
 font-size: 18pt;
 margin-top: 20px;
}
deklaration av teckenstorlek
h1 {
 color: darkred;
 font-family: Verdana, Arial;
 font-size: 18pt;
 margin-top: 20px;
}
deklaration av marginalutrymme
h1 {
 color: darkred;
 font-family: Verdana, Arial;
 font-size: 18pt;
 margin-top: 20px;
}
display: block / display: inline
  Deklarera för varje element om det är ett
  blockelement eller ett inlineelement
  Element hanteras av CSS som en
  rektangulär box. Ett block-element
  (display:block) tar ett helt horisontellt
  utrymme i anspråk, medan inline-elementen
  (display:inline) ”bäddas in”
CSS för HTML: fyra alternativ
  Webbläsarens default
  Extern css-fil (rekommenderas för
  XHTML)
  Internt för hela dokumentet
  Internt för ett bestämt element

  Stigande prioritetsordning
CSS för HTML :
Placering i extern fil

<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="minstil.css">
</head>

En extern stilmall kan styra flera dokument samtidigt

Ett dokument kan presenteras med varierande
  externa stilmallar
CSS för HTML :
Internt för hela dokumentet

<head>
<title>Kapitel 1</title>
<style type="text/css">
 h1 { color: darkred }
</style>
</head>

Styr det specifika dokumentet
CSS för HTML :
Internt för ett element (placering inline)

<p style="color: red; margin-left:
 20px"> O ge mig en grav i det
 isgr&ouml;na hav d&auml;r blott
 b&ouml;ljorna lyss till min gr&aring;t
 </p>

Styr ett bestämt element i ett dokument
Flexibilitet
  En egenskap kan ha flera värden
  Värden separerade med kommatecken
  anger preferens
  En selektor med flera deklarationer
  Flera selektorer med en deklaration:
    h1,h2,h3 { display:block; font-
    size:14pt; }
Ärvda egenskaper
  CSS utnyttjar XML-hierarkin och låter
  barnelement ärva förälderelementets
  egenskaper
  Somliga egenskaper är ärftliga, andra inte
  (se specifikationen)
  Om samma egenskap tilldelas olika värden
  för föräldern och för barnet, ges det mer
  specifika (barnet) företräde
kommentarer i css
/* Här ligger  en kommentar */
p
{ text-align:  center;
/* Här ligger  en annan kommentar */
color: black;  font-family: arial }
CSS vs XSLT. XSLT och CSS.

  CSS + (X)HTML = Ja!
  CSS + andra XML-tillämpningar = Nja…
  Bättre med XSLT:
    client + server side
    CSS kan inte modifiera dokumentets struktur,
    men det kan XSL
  XSLT och CSS kombineras ofta
klasshantering i CSS
   I stilmallen:
     p.datum {text-align: right}
     p.viktiginfo {text-align: center}
   I bodyn:
   <p class=”datum">Borås den 5 juni
    1998</p>
   <p class=”viktiginfo">Observera att
    detta bara är ett arbetsex.</p>
   I presentationen:
                    Borås den 5 juni 1998

      Observera att detta bara är ett arbetsex.
Deskriptorlös
klassdeklaration
  i stilarket:
  .viktiginfo {text-align: center}

  i bodyn:
  <p class=”viktiginfo">
  <div class=”viktiginfo">
ett exempel till
  bodyn:
    <p> Men inom några minuter var
    <span class=”namn”>Vergérus</span>
    redan död. </p>
  stilarket:
    .namn {color: darkred;}
  presentationen:
    Men inom några minuter var Vergérus
    redan död.
CSS för TEI – lite överkurs
  Placering i extern fil
  Deklareras i prologen:
  <?xml version="1.0" encoding="ISO-
   8859-1" standalone="no"?>
  <?xml-stylesheet type="text/css"
   href=”minstil.css"?>
  Observera type, namnet och
  lokaliseringen av stilarket (lokalt,
  externt)
<q>
  q
  {
  quotes: "«" "»"
  }
  <q>Vi synger på 17.mai.</q>
  resultat:
    «Vi synger på 17.mai.»
<q> i <q>
  q
  {
  quotes: "«" "»" "'" "'"
  }
  <p><q>Vi synger <q>Mellom bakkar
  og berg</q> på 17.mai.</q>
  resultat:
    «Vi synger 'Mellom bakkar og berg' på 17.mai.»
olika barnelement med samma märkord

 <artikel>
 <huvud>
 <titel> Att baka bröd </titel>
 </huvud>
 ...
 <sektion>
 <titel> Så här skållar du mjöl </titel>
 ...
 <sektion>
 ...
 </artikel>
css-lösning
titel {font-weight: bold}
huvud titel {font-size: 18pt; text-
 align: center
sektion titel {font-size: 14pt}
styra särskilda attribut

*[language="japanska"]
{
color:#ff0000;
}
Styra ett element med ett unikt id
  id-selektor:
    [element]#[värdet till id-attributet]
  En id-selektor pekar bara till en bestämd
  elementinstans.
  Ett unikt id-attribut måste finnas i dokumentet
  Denna regel matchar ett p-element som har
  det unika id-attributvärdet "para1":
    p#para1 { text-align: center; color:
    red }
        Läs mer om
attributmöjligheter i W3C:s
 spec. för CSS 2.1, kap. 5.8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:10/5/2011
language:Swedish
pages:53