مواصفات ميراج by medicalcare79

VIEWS: 1 PAGES: 9

									‫مواصفات يخت مماثل لليخت ميراج‬

27 6.5 3.6 1.8

   

(LOWER DECK )



4

( OWNER SUITE )  

2

 

 C.D  

2

      

2

 

     

2300

1350

MTU –DDC

2 1998



2

3

Kohler Kohler

33 11 3

2 1 2

   

100
M&G

2 12

           

4 15
Cruisair

4

MANUAL STEERING & ELECTROHYDRAULIC PUMP STABLIZER VOSPER OR SEIPEM SONY SOUND SYSTEM  

(UPPER DECK )



3

4

            

(SOUND SYSTEM )

4

5

PLATFORM

BRIDGE

14
JRC JRC VHF

JRC

72 2

1 2 3 4 5 6 7 8

SSB

SPEED LOG WIND SPEED

INMARSAT CHART PLOTTER GPS

9 10 11 12 13 14 15 16

ECHO SOUNDER

HAILOR

2



5

6

(WIND SCREEN )



FLY BRIDGE

(SEARCH LIGHT )



2 4

 

AQUA SIGNAL AQUA SIGNAL

  

LIFE RAFT

10

2

      

(SHORE LINE ) 25 HP ZODIAC 4MT

   

2



6

7

 

220

AQUA SIGNAL

12

PVC



 

CRUISAIR

7

8

MARINE PLYWOOD



  ( BULK HEAD ) 

1950

16

C.P.HEATH - MARINE CONSULTANTS” YANKI DELTA

8

9





9


								
To top