عروض أسعار

Document Sample
عروض أسعار Powered By Docstoc
					22 22 5.90 3.60 2.20 44 1.80 1 2

24 220

3

4 8 5 6

5 6 1.5 3 2

7

8 9 24 220 10 11 4 12 13 14 15 8 630000.00 16 17 18 10
19

2003 08 17

25 25 6.40 3.70 2 44 1 2

24 220

3

4 10 5 6

5 8 1.5 3 2 7

7

8 9 24 220 10 11 4 12 13 14 15 10 755000.00 8 16 17 20 10
21

2003 08 17

30 30 7.35 4 2.3 44 1 2

24 220

3

4 14 12 5 6

5 10 2 3 8

7

3 8 9 24 220 10 11 4 12 13 14 15 10 1090000.00 16 17 18 10
19

2003 08 17

2003 08 17

…

2003 08 06 30 25 22 3

2003 08 27

25

25 7 2.50

   

0.40 14 – 12 0.40 4–3 450 247 0.50

10

24

24

‫عقد بناء وتجهيز وتىريد‬ ‫يخت سياحي بطىل 53 متر‬
‫3002‬ ‫1‬

‫–‬

‫2‬

‫53‬
‫00.000045 $‪US‬‬

1 35 8

2
2 12 220 10


7

6





2

2 20



2

2

2




3 4 380 12 220



22 26



2

2

2

3


2

2

2





4


380

12

220

10

3412 –764 HP 2100RPM Cat 2 3054T – 60KW Tecnicomar

3 1 2

2 2

Marinar 25HP Climma 180000PTU Power

WAV

3.80

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VHF JRC - JHS 200 JSS 196 JMA 2344 – 64 M Eco Sounder JRC – FF50 (GPS –Plotar – JNW 700 ) HF

1 2 3 4 5 10

22 1 20 2 20 3 15 4 15 5 6 6 2 7
US$

540000.00

12

2003 11 30

600 HP MTU 25 KW ONN 27 KW Kohlar

2 1 1 24 48 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CEARICAVR Marine Equipment

Plaster – J.P.S. NAVTAX HALAR SILOR – JMDSS – V.H.F. J.R.C. J.R.C. V.H.F. 2 V.H.F. 1

Echo Sounder

10 1700000.00


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:8/13/2009
language:English
pages:16
medicalcare79 medicalcare79
About