Docstoc

KEMAHIRAN MENULIS

Document Sample
KEMAHIRAN MENULIS Powered By Docstoc
					KEMAHIRAN MENULIS

   NUR A’TIKAH
  NURUL SYAMILAH
   SITI ZAREHA
     ASMA’
 DEFINISI DAN KONSEP MENULIS
• Bahasa yang bertulis dengan lambang-
 lambang bunyi.
• Alat melahirkan fikiran dan perasaan.
• Bahasa tersusun berupa rangkai-rangkai kata
 dan ayat-ayat.
• Menurut Raminah Hj. Sabran (1985:183),
 penulisan ialah pelahiran perasaan, fikiran dan
 idea ke dalam bentuk grafik. Bentuk-bentuk
 grafik ini disusun hingga melambangkan bunyi
 bahasa yang dapat dibaca dan difahami
 maksudnya.
• Mengikut Juriah Long dan rakan-rakan (1990),
 menulis adalah suatu proses untuk
 menyampaikan buah fikiran, idea atau
 pendapat dengan tepat dan berkesan kepada
 khalayak atau pembaca dengan menggunakan
 bentuk grafik.
• Don Bryne (1979:1) pula menyatakan bahawa
 kita menggunakan simbol-simbol grafik
 semasa menulis, iaitu penggunaan huruf-
 huruf atau gabungan huruf-huruf yang
 berkaitan dengan lambang-lambang bunyi
 yang kita buat semasa kita bercakap.
• Crimmon (1984:191), menulis ialah kerja
 keras, tetapi merupakan kesempatan
 menyampaikan sesuatu tentang diri sendiri
 mengkomunikasi kepada orang lain, bahkan
 dapat mempelajari sesuatu belum diketahui.
MATLAMAT KEMAHIRAN MENULIS
• Supaya sesuatu idea, maklumat, pendapat dan
 ilmu pengetahuan dapat disampaikan dengan
 tepat, jelas dan berkesan.
• Meluaskan pengetahuan, pengalaman dan
 perhubungan.
• Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran,
 pengalaman dan perasaan.
        TUJUAN MENULIS
• Tujuan mengarang bagi peringkat sekolah rendah secara
 amnya adalah untuk melahirkan murid-murid yang dapat
 mengolah idea atau pendapat berdasarkan situasi atau tajuk
 tentang sesuatu ke dalam sesuatu bentuk karangan tertentu.
• Melatih murid-murid melahirkan idea.
• Melatih murid menghujah dan mengembangkan idea
• Melatih murid-murid mengembangkan karangan
  dalam bentuk pemerengganan yang betul
• Melatih murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa
 yang betul berdasarkan jenis karangan tertentu.
     TUJUAN MENULIS
• Melatih murid-murid menggunakan format
 karangan yang betul
• Menggunakan pengalaman menulis karangan
 ke dalam situasi sebenar sehari-hari
• Menyiapkan murid menghadapi peperiksaan.
• Menyuburkan minat
• Meluaskan kosa kata
• Memberikan kepuasan jiwa.
PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS
• Peringkat Pramenulis

• Peringkat Mekanis

• Peringkat Pelahiran
    PERINGKAT PRAMENULIS
• Murid disediakan dengan aktiviti menulis
 sebelum mereka dapat menulis huruf dengan
 kemas dan betul.
• Latihan otot tangan dan jari serta kordinasi
 tangan dan mata diberikan kepada murid.
• Berikut ialah contoh aktiviti pramenulis:
 • Menulis dari kiri ke kanan
 • Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan.
 • Latihan membentuk bulatan di udara, di atas
  meja, pasir, lantai tanpa menggunakan alat
  tulis.
• Menyambung titik
• Latihan membentuk corak campuran bulatan dan
 garisan lurus yang dilakukan secara bebas.
• Latihan membentuk garisan lurus
• Latihan melukis gambar yang mengandungi garis
 lurus dan bulat.
• Membuat pelbagai jenis garisan atau bentuk
• Melukis gambar
• Strategi Pengajaran Pratulisan
 a. Latihan pergerakan tangan
 b. Latihan pergerakan mata
 c. Latihan kordinasi tangan dan mata
      PERINGKAT MEKANIS
• Selepas murid-murid melalui peringkat pramenulis, mereka
 akan melangkah ke peringkat mekanis.
• Pada peringkat ini, murid diajar menguasai kemahiran
 membentuk huruf besar dan kecil dalam abjad. Seterusnya
 menguasai kemahiran menulis huruf, suku kata, perkataan
 dan ayat.
• Untuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran ini,
 anda boleh menjalankan aktiviti-aktiviti yang berikut:
 • Latihan menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf
  mengikut teknik menulis.
 • Latihan menulis huruf berdasarkan gambar-gambar yang
  mirip kepada bentuk-bentuk huruf tertentu.
• Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf
 yang diperbuat daripada kad yang berlubang.
• Latihan menekap huruf atau perkataan yang
 ditulis dalam bentuk garis putus-putus.
• Latihan menulis huruf dalam suku kata.
• Latihan melengkapkan huruf pada perkataan
  bergambar.
• Latihan menamakan gambar-gambar.
• Latihan menyalin frasa atau ayat.
• Latihan menyalin ayat daripada buku
• Strategi Pengajaran
 a. Mengajar tulisan tangan
 b. Mengajar ejaan
     PERINGKAT PELAHIRAN
      (MENGARANG)
• Pada peringkat ini murid-murid sudah menguasai
 pelbagai kemahiran seperti kemahiran
 mendengar, bertutur membaca dan mengeja.
• Mereka sudah boleh menulis pelbagai jenis
 karangan.
• Anda boleh memulakan pengajaran menulis pada
 peringkat ini dengan jenis-jenis penulisan
 terkawal, berpandu, separa terkawal,dan separa
 berpandu.
• Kemudian mereka boleh didedahkan dengan
 penulisan bebas dan kreatif.
• Pada peringkat ini, murid-murid dapat
 melahirkan idea dan pendapat tentang
 pengetahuan serta pengalaman yang telah
 dilalui.
• Dalam masa yang sama mereka akan
 menggunakan kemahiran tatabahasa dan
 ejaan yang telah mereka kuasai.
• Mereka juga akan merancang penulisan
 mereka dengan menggunakan bentuk-bentuk
 grafik yang sudah dipelajari.
     JENIS-JENIS PENULISAN
•  TERKAWAL
•  SEPARA TERKAWAL
•  BERPANDU
•  SEPARA BERPANDU
•  BEBAS
            TERKAWAL
•  Karangan yang disediakan oleh guru. Penggunaan bahasa dan isi
•  yang terdapat dalam Karangan Terkawal ditentukan oleh guru,
•  bertujuan untuk mengurangkan kesilapan dalam penulisan.
•  Karangan ini dapat membantu murid mengeluarkan idea tanpa
•  diganggu oleh kesilapan penggunaan bahasa.
•  Contoh :
  (i)Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dalam
  karangan yang disediakan.
  (ii) Menyusun ayat-ayat yang disediakan mengikut urutan supaya
  menjadi sebuah karangan lengkap.
      SEPARA TERKAWAL
• Karangan Separa Terkawal ialah karangan yang
 disediakan oleh guru, tetapi murid diberi peluang
 untuk menggunakan daya pemikiran mereka bagi
 membuat pemilihan perkataan sesuai dengan
 tajuk yang disediakan.
• Contoh :
 (i)Menggantikan beberapa perkataan yang telah
 dipadamkan dengan perkataanperkataan lain
 yang telah disediakan.
         BERPANDU
• Karangan berpandu ialah satu penulisan karangan
 berdasarkan panduan guru.
• Contoh:
 (i) Menulis semula cerita/petikan yang dibaca.
 (ii) Menulis karanagn berdasarkan soalan-soalan
 berurutan mengenai sesuatu tajuk.
 (iii) Menulis karangan dengan memindahkan bentuk
 daripada dialog kepada karangan penceritaan atau
 sebaliknya.
       SEPARA BERPANDU
• Karangan ini merupakan satu penulisan karangan yang
 mendapat sedikit maklumat atau panduan guru.
• Contoh :
 (i)Menulis semula cerita yang diperdengarkan.
 (ii) Menyudahkan cerita.
 (iii) Menulis karangan berdasarkan gambar bersiri atau
 tunggal.
 (iv) Menulis karangan daripada perenggan atau isi-isi
 yang disediakan.
 (v) Menulis karangan berdasarkan ayat atau frasa yang
 diberikan.
            BEBAS
• Jenis karangan ini memberi kebebasan kepada murid
 untuk melahirkan idea tentang sesuatu tajuk yang
 disediakan dengan menggunakan perkataan sendiri.
 Bentuk karangan bebas seperti berikut :
 • Naratif: cerita, berita, laporan, rencana, ulasan.
 • Argumentatif: bahas, perbincangan, kritikan.
 • Deskriptif: gambaran, peristiwa, benda, perwatakan.
 • Kreatif: puisi, cerpen, drama
 • Imaginatif: pengalaman.
        RUJUKAN
• Kamarudin Hj.Husin, (1988). Pedagogi Bahasa,
 Selangor. Logman Malaysia Sdn. Bhd. Kuala
 Lumpur.
• Husin Fateh Din, Nazariyah Sani, Mastura
 Mohamed Berawi & Siti Hajar Idrus, (2011).
 Literasi Bahasa Melayu. Penerbitan
 Multimedia Sdn.Bhd. Selangor.
• http://www.scribd.com/doc/50952202/22/TU
 JUAN-KEMAHIRAN-MENULIS

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:460
posted:10/4/2011
language:Malay
pages:23