Docstoc

ksuv15-28a

Document Sample
ksuv15-28a Powered By Docstoc
					                         ‫חלק א'‬

              ‫פירוש על הש"ס‬
         ‫מלוקט מתורת חכמי ראשוני ואחרוני‬
           ‫חקרי הלכות, עיוני כללי וציוני‬
            ‫עניני מחשבה, חסידות ומוסר‬          ‫מסכת כתובות‬
                    ‫דפי טו כח‬

                    ‫בעריכת יוס ב ארזה‬
‫‪Dafyomi Advancement Forum‬‬                      ‫יוצא לאור בהשתתפות מכו עיו הד‬
‫‪of Kollel Iyun Hadaf‬‬                                ‫שע"י כולל עיו הד‬
‫.‪140-32 69 Ave‬‬                                        ‫ת.ד. 78034‬
‫76311 .‪Flushing, N.Y‬‬                                   ‫הר נו , ירושלי‬
‫]323[ ‪Fax: (206) 2020-DAF‬‬                              ‫פקס: 4206 195 )20(‬
‫).‪Tel: 00 (972 2) 651-5004 (aft‬‬                    ‫טלפו : 4005 156 )20( בשעות אחה"צ‬
‫‪email address: daf@dafyomi.co.il‬‬                   ‫דואר אלקטרוני: ‪daf@dafyomi.co.il‬‬
‫!‪Ask about D.A.F.'s free English study material‬‬      ‫המכו מחלק מגוו רב של חומר בעברית ובאנגלית‬
eh sc Ð zeaezk


                           eh sc

   xhy oi`y it lr s`e Ð 'miz`n dzaezk rext dy`xe `nepida z`viy micr yi m`' (a"r)
   Ð dzaezk izrxt xnel leki didy ebina jiz`yp dpnl` xnel on`p epi` ,dcia daezkd
   uxiz o"xde .`nepida d`viy micirn micrd ixdy ,`ed micr mewna ebiny ,xacd mrh 'qeza eyxt
   Ð dyexbae ,dzaezk rxt `ly [dlnx`zpy dy`a] ezzin mcew a`d dcedy xaecny ,xg` oipra
           .epnf jez rxet mc` oi` ik ,okl mcewn rxt `l i`cey ,oiyexibd xg`l cin xaecn
   `l` dileza lr zecr o`k oi`y iptn ,enrh yxtl yie Ð micr mewna ebn df oi`y o"xa rnyne
   on`p jkl ,mileza dl `vn `l `ed dleza zwfga dzidy i"tr`y okzi la` ,dlezak zwfgen dzidy
                                        .(g"ad i"tr) .ebina
   jk lr zecrn xzei dkixv dpi`y ,`xwirn minkg zpwz dzid jky mixaeqy xyt` ,'qezd mrhe
   d`iad eli`k ,ynn micr mewna ebin o`k yi ok m`e ,melk df xexia xg` oi`e ,'cke `nepida d`viy
   epi`e micr mewna ebink epic bdpn mewna ebiny mixaeq 'qezdy xyt` e` .dileza lr dxexa zecr
   hay z"eya dagxda 'r) .ebin illka n"eg j"yae d`ltda `aenk ,mipey`xd xaca ewlgp xake .liren
                                               .(tx h"ge hx d"g ield


   jixv micr oi`yk m`d ,(y"`xr) mipey`x x`ye c"a`xde (dk,fh zeyi`) m"anxd zwelgn xe`aa Ð
   ;my ield g"xbd iyecg ;my dpynd zakxne dpyn cibna 'r Ð e`l m` 'zvwna dcen' zreay rayidl lrad
                                   .fhx f"ge hx d"g ield hay ;fr `"g dnly zgpn
                           fh sc

   mipreh ep`y oeik 'ixa'k miyxeid zprh miaiygn ep` dpnl`a mbe Ð 'xn` `l ixae ixaa `kd la`'
   ipa` z"eya ,ixa aygp 'opiprh' m` y"`xd zhiy xexaa r"r .y"`x) .oerhl mdia` did lekiy dn lk minezil
                                                    .(e n"eg xfp


   dl zi`e jizgz ip` ur zken dxn` `ira i`c ebn ,melk `le dpna xn`c xfrl` iaxl `nlya'
   `aa yix ikcxna `aen) mz epax zrcl s` Ð '`pnidn dpn `l` dl zilc `xwirn dxn`we miz`n
   oennn 'ebin' mixne` o`k ixde ,xg` oenn lr oreh didy ebina df oenn lr dprha on`p oi`y ,(`rivn
   orhpe oreh Ð jlnd xry i"tr) .oennl oenn elit` 'ebin' mixne`y dcen `nye ixaay xnel jixv Ð xg`
                                                        (f,g


   epivn Ð  'edpip ixwy icdq jpd ,ied i`n micr ez` ik lew dl yi dleza z`ypd lk i`' (a"r)
      .'mixery uaew'n my `aena 'r ,micrd z` yigkdl dlirend zgken `pcne` yiy ,bk oldl ef `xaq oirk


   eyexit ile` .'zexeqa ly qek' qxb ('xqa') jexrae .zeleza ipniq dilr xyand qek ,yxit i"yx Ð  'dxeya ly qek'
                      .dlezal oniq `ed jkle ,xqea zeidl miaexwd ixnbl elyazp `ly miaprn oii


   yxtn dzre ,`ziixaa dxkfedy dxeya ly qek zxard yxit mcew Ð '...dlkd iptl oicwxn cvik'
                                   (siy m"xdn) .'diptl ecwx'
9
                                                 fi sc Ð zeaezk


dixt lr deevn yi`d ,daxc` ,mrh dfl oi`y ,dlkd gnyl `id devnd xwiry o`kn renyl oi` Ð
yxtl yi `l` Ð devnd `id ozg zgnyy rnyn (e) zekxaa `xnbd oeyln mbe .dy`d `le diaxe
weyd on gwn gwly in jenqa exn`y enke egwn z` gayl ,ozgd zgnyl dcrep dlkl gay zxin`y
                                     .mixery uaew i"tr) .'eke
zpwz lr minkg ecwy' (.d) lirl `xnba rnyny enke ,dgnyl xzei dwewf `idy xnel yi ile`e
dy`' milbxa exn`y jxcke ,dgnyl lhen ozgd lr mbe .'mini dyly dnr gny `diy l`xyi zepa
                                       .(dgnyn dlra Ð
iaxc iwxta mle`e ,dlkd migayny ici lr `ed ozgd gnyl devnd xwiry o`kn dxe`kl rnyne
        .(rciedi oa 're .xgyd zli` i"tr) .eizelrna ozgd z` qlwl jixvy x`ean (fh) xfril`


xtqa 'r Ð mipipre mifnx Ð  'dceqge d`p dlk mixne` lld ziae `idy zenk dlk mixne` i`ny zia'
                        .xr idie d"c ,ayie gelyd in .f"kc miqt zpezk .e"nc gprt zptv
                        fi sc

lade ogd xwy xn`py enk ,ditia zlldzne zgazyn ,'dceqg' `id xy`k wx Ð 'dceqge d`p dlk'
        (cere ,`vie Ð l`xyi zcear i"tr) .iteiae oga Ð lldzz `id 'd z`xi dy` .itId
                                            Ÿ

dxezde dceqge d`p dlk dl mixne` `neq e` zxbig dzidy ixd lld zial i`ny zia odl exn`'
weyd on rx gwn gwly in mkixacl i`ny zial lld zia mdl exn` .wgxz xwy xacn dxn`
meyn ea oi` mely ikxc iptn `edy lky ,lld zia ly mnrhe Ð '...eipira eppbi e` eipira epgayi
                                .`"ahix) .'wgxz xwy xacn'
,diytpca Ð dciqge ,zea` izan d`p ,diyrna d`p `nlc !?d`p `kd `kil inp d"ae' :(i izax) dlk zkqna `zi` oke
ik ,xne` lld ziae .mzq elit` Ð xwy xacn ,wgxd xwyn aizk in ,xne` i`ny ziae .opiwfgn `l `zyiaa iwefg`c
daizile ,gwnn diazinc `py i`n ,lld ziae .inc xity ineiwl `d 'bexdz l` wicve iwpe' meyn xwy xacn `pngx xn`
`zixal s` `l` inc xity `ziixe`cnc `irain `l ,ixn`w ikd ...ea dpiy d"awd elit`y melyd lecb `ipzc ,`ziiixe`cn
        .(i,iw xry ield hay zeyxc ;` b"g n"eg milrt ax z"eya r"re .'...jeti` Ð ?`il itlk .inc xity
lrad itlk n"n ,dceqge d`p dpi` dnvra dlkdy b"r`e ,xwy `xwp df xac oi` ik' :x`ia l"xdne
oi`y xnelk ,eipira eppbi e` epgayi weyd on gwn gwly in xn`y dfe .eipira dceqg `id da xgay
dnvr cvn dlkd gayl mivex oi` dlkd oicd `ede ,eipira d`p did ixd gwnd gwly xg` eppbiy ie`x
                                  .ozgd cvn `ed xy`k wx
zn`a ixdy ,exn`l ie`x xzei df xace Ð og zlrie wxq `le lgk `l mixne` eid `axrna la`
zecb` iyecg) .'x`ean dfe ,wgxz xwy xacn o`k oi`e dgwl jkl ixdy ,ozgd ipta og zlrn dzid
                                                  .l"xdn
zxin` oia xywd jk lk oaen oi` dxe`kle] 'zeixad mr zaxern mc` ly ezrc `dz mlerl minkg exn` o`kn' xe`a dfe
,dceqge d`p dpi` eipiray i"tr`e ,dixae dixa lk ly ezrc oiany xnelk Ð [y"yxre .zeixad mr zaxern ezrcl zn`d
ezrc itl `le cg`e cg` lk ly ezrc itl gayl mewn yie ,dti `id eipiray oiane ,gweld ly e` ozgd ly ezrcl cxei
                                                .(gaynd ly
                                                       10
fi sc Ð zeaezk


   ,xyt` Ð 'og zlrie Ð qekxit `le wxy `le lgk `l ,ikd dil exy `xif iaxl opax eknq ik'
   dcp 're :gi oileg :fh f"r .dt n"a 'r Ð zenewn dnka x`eank) zeiprza c`n eytp sbqn `xif iax didy itl
   `le lgk `l' el exyy edfe ,eitebiq iptn exrkpe eipt exgyed jkl ,(oebiae xrva iexy cinz didy .bk
               (`xif 'xe d"c apw xi`i zeg i"tr) .dxezd `id miad` zli` cvn Ð 'og zlrie ...wxy


   `ixhniba dler 'qcd' mbe .'miqcd' e`xwpy miwicv mipal ekfiy aeh oniql Ð 'qcd ly ca lhep'
                              (rciedi oa) .mkge aeh oal ekfiy ,'aeh oa'


   '`nlr ilekl dcic oia `xepc `cenr wiqti` diytp gp ik .`aq ol siqkn `w :`xif iax xn`'
   owf' yexita `rivn `aac a"t y"`xd ixacl) devn xaca elit` eceaka lflfl owfl xeq`y it lr s`e Ð
   dcia` zayda oebk `wec dfy ,micbn-ixtdn (px) dxexa-dpynd azky enk xnel yi ,('eceak itl dpi`e
      .'ebe cer izelwpe cec xn`y enke ,xzen Ð zxkipd devna la` ,devna wqer `edy xkip oi`y
   oebk exagl mc` oiay devnay xaqy meyn ,`xwirn jk lr citwdy `xif iax ly enrh xyt`e
   .mixery uaew i"tr) .mewnl mc` oiay devnl dnec dpi`e ,envra lflfl mkgl el oi` ,dlke ozg zgny
                                 .(my r"ve ,dx xi`i zeg z"eya efk `xaqa r"re
   ixacl s` devn xaca envr zefal el xzen ,ip`y zeciqga mqxetn mc`y uxiz (dx) xi`i zeg z"eyae
                                            .y"`xd
                  .rciedi oa ;akx `"g c"ei dyn zexb`a 'r Ð l`eny axe `xif iax zrc xe`aa cer


   jln legn eceak eceak lr lgny `iyp xn`c o`nl elit` iy` ax xn` `de car xityc llkn'
   mrdy wx `le] ,eceak lr legnl jlnl xeq`y `xnba rnyn Ð '...legn eceak oi` eceak lr lgny
   jlnd lr mb zlhend devn `id jlnd ceaky meyn yxtl jixve Ð [ezlign xg`l mb eceaka miaiig
   dnkg jyn r"re .mixery uaew i"tr) .mrk jlnd ,da mieevn lkd jkld ,dkelnd ceak dpipr ik ,envra
                                               .(ak,ak mixac Ð


   `lc] yxit (zecb` iyecga) l"xdn Ð 'jilr ezni` `dzy Ð jln jilr miyz mey xn xn`c'
                    .jilr ezni` `dzy Ð jilr zaiz xezin ok ewiicy [i"yxtk

   didy i`rl` iaxa dcedi iax lr eilr exn` .dlk zqpkdle znd z`vedl dxez cenlz oilhan'
   .daeg `le zeyx Ð 'z"z oilhan' miyxtn yi Ð 'dlk zqpkdle znd z`vedl dxez cenlz lhan
   `zeax dn ,daeg ef dzid eli`e ,lhan didy i`rl` iaxa dcedi iax lr exn`y dnn di`x mi`iane
   lhane aeigk envr bidpn didy dcedi iax lr exn`e lhal i`yx mc` lky rnyn `l` Ð xaca yi
                                                 .cinz
   dne .(dlibna o"xd azk oke) zeyx `le lhal aeig `edy rnyn q"yd oeyly ,ef drc dgc y"`xd mle`e
   cenlz caln xg` wqr el did `le ezepne` ezxez dzidy i"tr`y xnel epiid ,dcedi iaxn e`iady
   mkg lkl daeg xacdy xnel e`ay ,`"ahixd azk oke .mrd x`y oky lke ,lhan did k"itr` ,dxez
   miycg micbn ;ak dtege dlke ozg zkxrn cng icy r"re) .i`rl` 'xa dcedi iaxk ezepne` ezxezy inl elit`
                                                  .(:dk zay


   mipy yly wifgdyk mb m` ,l"f mipey`xd zwelgn lr Ð  'licbd elit`e ohw iqkpa oiwifgn oi`' (a"r)
                    .(bk zxaeg) hl n"aa `aena 'r Ð e`l m` dwfg dpi` licbdy xg`l
11
                                             fi sc Ð zeaezk


dl`ya mipexg`d epc xake .'il zxkn dz`' xne`y (f,ci orhpe oreh) m"anxd azk ,wifgnd zprh seba
eyxte .licbdy xg`l `l` mipy yly wifgdl jiiy oi` mlerl ok m`e ,melk ohw zxikn oi` `ld
dnke .n"ln) dpwy xg`l ezwfg mr mipy 'bl sxhvdl dliren ,oipwd iptly ezwfg :zepey mikxca
Ð m"anxd k"yenk) dgin `le licbdy xg`l wzyy lk ,liren ohwn oipw ;(xacd mrha ednz mipexg`
f"g ield hay z"ey :r"re .(dlx g"devw) oipw dedn zexitd zlik` mvr ;(e"wq hnw g"devw i"tr .hk dxikn
                                                .bkx


,znei zen ...mc`d on mxgi xy` mxg lk enk ,bxd oeyl `l` 'mexig' oi` Ð 'epy mexig zrya'
     .(et b"g u"ayza `aen .n xry Ð 'xknne gwnd' extqa oe`b i`d ax) .'mexig' epi` oenn mexig la`
                                       'mpeylke mazkk'

                     Ð 'zeixad mr zaxern mc` ly ezrc `dz mlerl'
m d n r z a x e r n e z r c e zeixad mr zgpa exeac dide envr lr mkgd wcwc m` oke ...'
ozepe `yepe ,el oiliwnl elit`e odl cakn ,maler epi`e mdn alrpe zeti mipt xaqa mlawne
sehr dxeza wqer `l` cinz d`xi `le ,ozaiyie ux`d inr zegex`a daxi `le ,dpen`a
`le daxd wgxzi `ly `ede ,oicd zxeyn miptl eiyrn lka dyere oiltza xzken ziviva
z` yciw df ixd Ð eiyrnl mie`zne eze` miade`e eze` oiqlwn lkd e`vniy cr ,mnezyi
.(`i,d dxezd iceqi Ð m"anx) .'x`tz` ja xy` l`xyi dz` icar il xn`ie xne` aezkd eilre 'd


                      Ð '...zlz` cwxn wgvi ax xa l`eny ax'
lawl jixv mc`dy epiid ekxc wicv fg`i .un` siqei mici xdhe ekxc wicv fg`ie aizk df lr
`le ,eytp zpekz itk dl jxviy oiai xy`k cinz ok bdpzdle dze` zeyrl daeh dcn eilr
`l zehyk d`xzp mixg` ipiray d`xiy s`e ,eipipr lka el xefrz efe ,eiig ini lk dpafri
ici lre zelibx el didie cinz da bdpzi mc`d m` j` .ekxc wicv fg`i `xwp dfe ,melk yegi
dxdhae dyecwa dze` dyriyk Ð un` siqei mici xdhe xn`p df lr ,dzeyrl lyxzi df
              .zelyxzd mey el `eai `ly une` z"iyd el siqei ,miny myl
,`aq ol siqkn `w `xif iax xn`e zlz` cwxl bdpzd cinzy l`eny axa o`k oiprd did oke
dfy epiade `xepc `cenr e`xe diytp gpyk ok xg`e .ohw xack mixg` ipira d`xp didy epiid
,qcdd ican dyrnd dfn epiid Ð dizihey dil `iipd` `xif iax xn` okl el xfr dyrnd
ipira d`xpy s` yiiazd `le dyer didy Ð dizehy dl ixn`e .z`fd dbxcnd el did dfn
`le zelibxk elv` did `le z"iydn une` siqedy Ð dizhiy dl ixn`e .zehyl mixg`
                       .q"yd ihewl a"g Ð gelyd in) .'dfa lyxzd
;miyxcne q"y Ð qgpit ixn` ;` zn`d aizp ;c ,` g"nb aizp Ð mler zeaizp ;l"xdn zecb` iyecig :r"r
                                 .(rciedi oa ;dpezgl Ð l`enyn my


                        *

mcg`le ,miktd mdy dxeve xneg md dlke ozg xy`a ,`ed dlke ozg gnyl devnd oipr'


                                                   12
gi sc Ð zeaezk


   azky enk ,dgny ici lr m` ik xyt` i` df ,xnega rahz `le dxv x`yz dxevdy ote`a
   yega d`xpy enk ,miktdd on dlrnl xac `id dgnyy ,dewnd zpeeka xeciqa l"f axd
                               .'...y"ri e`pey mb laeq ezgny zra mc`y


   ici lr mc`de ,xacl meiw zpzep dgnyc azk mixwird dpdc ,dlke ozg gnyl devnd mrh'
   icr oipa epnn el oiwzde' zekxa raya mixne`y enk ,crl epinl meiw didiy dyrp oi`eypd
                       .'crl meiw didi ornl ,mgnyl devnd d`a ok lr Ð 'cr


   oiaxn xc` qpkpyn yexitd d"dlvf oilaeln iaxd xn`y dn it lr ,dgnyl mrh cer'
   oihrnny Ð dgnya oihrnn a`e ,dgnyd ici lr dyecwc `xhqd miaxny epiid Ð dgnya
   oikixv zinyb dgny mb ea zkiiyy oipr lka ok mb xnel yi df itle .dgnyd ici lr `"hqd
   dcal devnd wx x`yzy cr `"hqa eyxyy ely inybd gk z` oilityn dgnyd i"re ,dgny
                                           .'zaexrz ila dxdehn


   mxn`k ,illk yi` dyrp oi`eypd zra mc`e ,illk xtqn `ed dray ik Ð zekxad ray oipr'
   epiid ,zekxa ray xtqn eil` qgizn ok lre ,`inc miaxk dpin miax iz`c oeik (:al d"x) l"f
   (r"xz `az Ð l`enyn my jezn) .'zekxa ray dfl oikixv eaxwa jxazi eay illkd gkdy ick
                          gi sc

   dyw dxe`kl Ð 'on`p `edy jl eizrxte jnn iziel dpn exiagl xne`a ryedi iax dcen ipzile'
   .'ryedi iax dcene' dfa xnel jiiy dne ,`ed lkd xtek ixdy ,'ebin' meyn `le oicd xwirn on`p `ld
   d`x el xne`yk wx dfy d`xp ,micra erxtl jixv micra exiag z` delnd xn`c o`nl elit`e
   d`xp ,d`eeldd zrya i`xw`a egkpy micr ipta edeeld la` ,il rxt micra ,jizieeld micray
                  .'ipzieeld `l'c ebin `la 'izrxt'a on`pe ,micra erxetl jixv oi`y
   dpi` ezepn`p f`y ,izrxte micr cegiia ipzieeld dpn xne`ya ipzil `id `iyewdy wegcl yi `nye
                  (xi`n zia iyecg i"tr) .micra erxetl jixv xn`c o`nl 'ebin' gkn `l`


   dzrn ,xn`z m`e Ð 'ohw epreha :ax xn` Ð ?xeht dcia` aiyn dil zil awri oa xfril` iaxe'
   ,eprehy `la qxt eizlk`de icia jia`l dpn xne`a ryedi iax dcene epipy `l recn (i"yxtl) dywi
                           .awri oa xfril` iaxc `ail`e ,aiig Ð epreha la`
   minkg zpwz meyn i"yxte dcia` aiynk `edy meyn dreayn xeht df ote`ay itl ,xnel yie
   zayd `la 'ebin'a ryedi iax dceny df oicn mirney ep` oi` ok m`e ,rayi `l d`ivn `vendy
                        .(xi`n zia iyecg i"tr) .jiptl hegy xey oi`y meyn dcia`
   meyn xeht zeidl jixv micr yi m` mb ik ,`tiqd meyn df ote`a zepyl xyt` i`y uxiz `"yxdne
   xaeqe `"yxdn lr wlegy dxe`kl rnyne .l"yxdna sqep uexiz 're) .'qezd eazky enke ,dcia` aiynk `edy
   hegy xeye driaz yiyk `nlra ebin dil zilc ryedi iaxl `wec epiidc l"i j` .'qezk `lce aiig micr yiyk i"yxtly
   j"ydk `lc dfe .i"yxtl s` xehty okzi dkldl mle`e ,aiige jiptl hegy xey ixd micr yiyk la` ,lirl i"yxtcke
        .(evw c"g ield hay z"eya df lka 'r .dreay aiig micr yia oe`b i`d ax zrcly azky (dp w"q gt n"eg)


13
                                               gi sc Ð zeaezk


dn iptn iyextl `ki` dxe`kle .'qez 'r Ð '...rayi dprhd zvwna dcen dxez dxn` dn iptn'
                 (`"hily lvpap `"xbd zxrd) .di`xd eilr exagn `ivend `nip `l


,xenb ixaa rciy xyt` i` epaay meyn (oihbc d"ta) `"ayxd yxit Ð 'firn epaa la`' (a"r)
               .'cke ecbpky cia oenn el yi `nye mdiwqra iwa epi`y

                                  'cibne xfeg epi` aey cibdy oeik'
zeyxc opyi mipey`xae .rnyna zg` dcbd Ð cibi `l m` aezkd on `ed df oic xewny azk i"yx
,xefgl eid mileki m`e ,xac mewi micr mipy it lr aezkdn z`f micnely azk `"ahixde .zetqep
                                             ?xac mewi j`id
df oicy eazk (cere d,dtw zrc zeeg ;bl w"ixdn z"ey ;fn ,cl eizeaeyza o"xd) miwqetde mipey`xd on dnk
oziy mbd ,eixacn xefgl leki oi` (oic ziaa) cibdy oeiky ,mixeqi`a cirnd cg` cra mb miiw
ipya xn`p cibi `l m` `ld ,df oic ly exewn lr exirdy eide .dpey`xd ezecrl xaqde `lzn`
ly zepn`p lka oicd `edy ,dxaqd cvn xnel yi `"ahixd ixac itl mle` .(d,hk b"dpk) ?cala micr
`idy dkizg lr cirdy cry (fh oixcdpq 'ld) m"anxd azky dn itl hxtae .micr ipya `wec e`l ,cr
`l` yiprdl xyt` i`e ,wfgei cg` cr it lr Ð xeqi`dy ,dilr dwli dlke`d ,e`l xeqi`a dxeq`
      .(a,bi a"g wgvi xkf 're .gr Ð zexrd uaew ;fh zecr Ð dpia ixn`) .hlgene reaw xeqi`d ok m`
s`e ,mipey`xd z` yigkdle micr `eal milelr mb `ld ,`"ahixd lr (my zexrd uaew) dywdy in yi
 ?'xac mewi'l dxizq dedn mdixacn micrd zxfgy xn`p dnle 'xac mewi'l dxizq ef oi` ok it lr
mdixac mixwer mdy ixd ,mdixacn micrd zxfg dliren dzid m`y `"ahixd xaeqy ,uxize
,mixg` micr zygkda ok oi`y dn .mipexg`d mdixaca `l` miaygzn epiid `le ,lke lkn mipey`xd
oi`e ,`ed yecig dnfd ,dnfdl zexyt` yiy s`e) .`xwirn dxiwr ef oi`e ,xaca wtq `l` epl oi`y
epiid 'cibne xfeg oi`' oic `lel m`d Ð mipexg` zwelgna iepy df xac mpn`e .(dzid mxh dl yegl
dpexg`d mzqxbl zeticr oi` ik ,'ixze ixz' o`k did e` ,hlgen i`cek dpexg`d zecrd z` milawn
                .(cere ,`p ebin illk Ð minez ;o`k awri ziaae d`ltda 'r) .dpey`xd on xzei


                'oic ziaa ozecr dxwgpy ink dyrp Ð xhyd lr minezgd micr'
zniiwy epiid Ð 'dnexn-oic'a s` ,mezg xhy ly dxwn lkay o`kn gikedl dvx (fq yxeya) w"ixdnd
mipreh micrd o`k mb ixdy ,micrd z` xewgl oiicl oi` Ð ze`nx yyge xhyd zexyka `zerix
                        .llk mdixacl oiyyeg oi`e ,xhyd zexyk lr
jixv ,dnexn oicl yegl zeaiq yiy lky ,jtdl azk daeyza y"`xdy ,w"ixdnd miiqn ,mle`
yegl yiy mewna elit`e ,`lc gken zeaezka 'a wxtac b"r`e' .mezg xhya mb dxiwge dyixc
.'opin ith `ibeq `iddl rci (y"`xd=) xy` epiaxc `hiyt ?oiyigkn mnvr micrd elit`e ,ze`nxl
                         .yext `ll mixacd mzqe ,ezaeyz mzg dfae
zial `zerix yiyk `l` mixen` mpi` y"`xd ixac lky ,wlgl xiaqd (k zecr) 'mixt` dpgn' xtqae
x`eank ,llk mdixaca oigibyn oi` ,wetwtd z` mixvei m i c r d m` j` ,m i c r d i x a c ` l l oicd
                                           .epzibeqa

in` ax iniac meyn jk yxity xyt`e .miaezke mi`iap ,dxez xtq :i"yxt' Ð 'dben epi`y xtq'
e` `xnba zerh `vnp m`c .dzr epl miievnd mixtq hrnl `le .mixg` mixtq miaezk mdl did `l

                                                      14
hi sc Ð zeaezk


   jl oi`e ,i`kfd z` aiigle aiigd z` zekfle xzend z` xeq`le xeq`d xizdl `eai ,miwqetn xtqa
                                      .(y"`x) .'efn dlecb dler
                                                  §
   jepig zgpn ;y`bn oa i"xn w"nhy 'r) .`weca dxez xtq lr dctwdd xwiry mixaeqy mipey`x yi mle`e
                                         .(m"anxd zrca (e 'azekd' zayd jqen)


                               *

   xfeg epi` aey ,el cibd xaky ,yext ,'cibi el m`' :ixw .'e `ln Ð '`el' .eper `ype cibi `el m`
                                          (`,d `xwie mixehd lra) .cibne
                            hi sc

                                       ¥
   ,xn`w `picn e`l ,xnelk Ð 'xwy enzgi l`e ebxdi Ð ebxdY l`e xwy enzg mdl exn`y micr'
   , x w y z e c r m d l x r e k n y i p t n , m l e r a y b d e p i t l c ,xn`w mleray bdep itl `l`
   aexwe .l`cie ywyxw epax iyecig) . ' . . . x w y o i n z e g o p i ` e m i b x d p e d z i n l m n v r m i x q e n
   e`le `id zeciqg zcny ,o"anxd yxit dfl aexwe .(max d"`xd iyecigae ,exag `"ahixd iyeciga yi ef oeyll
   `aen) .xeari l`e bxdi `ed oicd lfba mb zexiar yly caln xi`n iaxly azky in yie .`picn
   .mixg`n oenn zgiwl ici lr ytp gewit zece` (fi zxaeg) q w"aa `aena r"re .df yexit egc `"ayxde o"anxde .w"nhya
                                              .(f-e jlnd xve` xtqa r"re


   el xeq` `pdk ax xn`c `pdk axck Ð ipnidn `l i`n` zxn`wce ...micr ixn`wc mlerl'
   epi`y ,delnd iab ok enk exn` `l recn ,xn`z m` Ð '...ezia jeza dpn` xhy ddyiy mc`l
   (w"nhya ,y"`xa `aen) n"xd uxiz Ð ezia jeza dpn` xhy ddyny xnel ryx envr zeyrl on`p
   ,envrl oenn ciqtdle daeyz zeyrl `ay oeik ,jka ryx epi` ,envrl ciqtne ok xne`yk delndy
   jkld ,cala delnl miciqtn `l` mnvr lyn daeh mey miyer mpi` ok mixne`yk micrd k"`yn
                                      .miryx mnvr zeyrl mipn`p mpi`
   ,ryx envr miyn xy`k liren oi` ,oic-lra-z`ced oiprl mby n"xd xaeqy rnyn el` eixac llkn
   :b) `rivn-`aaa 'qezd ixac mihn oke .[ryx epi`e daeyz dyer dcenyky iptn on`p o`k `wece]
   dhiy xe`aa (ai,e) xyi ixry xtqa 're .(iriay wxt oldl o"xa mi`aend) c"a`xd ixacn gikedl yi oke .(dn d"c
                      .(`l ak ,hk r"d` xfp ipa` z"ey ;xi`n zia iyecga r"r) .miwleg yie .ef


   oeik ?`nrh i`n .oipn`p oi` Ð epixac eid dpn` exn`y micr :`pdk axcn dpin rny' (a"r)
   lr) o"xd yxtne .onvr z` riyxdl oipn`p oi` :i"yxt Ð .'inzg `l dler` ,`ed dlerc
   ceariy xveie oicd on aiigne ,`ed swez-xa df xhyy it lr s`y ,(.bi n"aa `ibeqd jnq lre i"yx zhiy it
   minkg exq`y oeik ,ok it lr s` ,lfb meyn eilr dnizga oi` oky xg`ne ,d`eld dzidy `ll elit`
           .minkg xeqi` lr xearl mznizga delnl miriiqn micrdy `vnp ,df xhy oikydl
   df oebka s` ,leqt ipic eilr milg `le ,ezngn zecrl lqtp epi`y xeqi`a s`y el` eixaca x`ean
   elit`y ,mipey`x cerae o"anxa x`ean ,lirl `cqg ax zhiyl ,ok lr xzi] .envr lr on`p epi`
         .[ok epi`y `ax wlg df lr j` .mipn`p oi` Ð zeciqga mibdep mpi`y mnvr lr xnel

15
                                              hi sc Ð zeaezk


,dxenb zeryxa `l` ok mixne` oi`y xaqy meyn `nye .df oipra i"yxk yxtln rpnp c"ix 'qezd
;dl,evx jepig zgpn :gi lirl `"wrx ;d,f `zzrny ay 'r) .xaca mipexg`d ekix`d xake .df oebk xeqi`a `le
Ð dk zenaia `aena 'xe .vw c"g ield hay ;dpw a"g c"ei dyn zexb` ;o`k xgyd zli` ;`l-gk,hk r"d` xfp ipa`
                                              .(enw zxaeg


ozip `l i`de azkil ozip i`d ,`nrh i`n .oipn`p epixac eid `rcen ...xn` iy` ax xa xn'
,dilr mezgle `rcen dligz xeqnl mdl did ik ,dleer yi drcena mby xaq ongp axe Ð 'azkil
ef oi`y xaq iy` axc dixa xne .eyr oick `ly Ð zncew `rcen `ll xknd xhy lr enzgyke
               (`"ahix i"tr) .xacd ybxei `ny `rcen xeqnl did `xi ik ,dleer


dygkd xnelk `l` ,dygkd xg` d`a dnfd oi`y ,`wec e`l ' d l i g z ' Ð 'dnfd zlgz dygkd'
w"aa `aena ,'dligz' xe`aa r"r .`"ahix) .oick `ly ecirdy mipey`xd lr mixne`y ,`id dnfd zvw Ð
                                    .(dyn zexac xtqn (fi zxaeg) br
                                             ze`xtxt

mrep w"dqa 'r fnxd jxc lr yexit Ð '...o`n xn`wc .on`p epi` df `ed dpn` xhy xne`d'
                                      .`a zyxt seq Ð jlnil`


xhy df Ð dler jild`a okyz l`e .miqt xhye dpn` xhy df Ð edwigxd jcia oe` m`
     .dler jild`a okyz l` xn`py meyn ,ezedyl xeq` Ð dben epi`y xtq ...rext
  .(648) 'rexte miqt dpn`' :(llekd mr) `ixhniba 'dler jild`a ...edwigxd jcia oe` m`'
,dpn` ,dben epi`y xtq :`ixhniba dler jild`a okyz l`e edwigxd jcia oe` m` :elek weqtd
                              .(llekd mr .1454) oerxt ,miqt


itl .dler j i l d ` a okyz l`e .j i l d ` a xkyyie jz`va oleaf gny :dxeqna 'a Ð jild`a
,dler jild`a okyz l` mze` xidfn ok lr ,dxeza ewqre ,eid mild` iayei xkyyi ipay
                                      .dben epi`y xtq ,epiid
           (gi,bl mixac Ð mixehd lra) .mi`iap miaezk xhy dxez :oewixhep Ð okyz
ixac dfa fenxl yie .'miig daxn dxez daxn' zea`a epipyy enk ,'miig' `ixhniba 'jild`a' :siqedl yi)
zini ik mc`' eyxcy jxck ,dxez ly dld`a ,epiid Ð 'envr zini ?digie mc` dyri dn' :(al cinz) `xnbd
                                            .('ld`a envr
                       k sc

,micen eid m` mby ,siy m"xdn azk Ð ...'edl ecen eed `nlc onwl eed eli`c ,edpzilc `zyd'
ezny avn sicr dxaqd cvn mewn lkny `l` ,'micibne mixfeg oi`' ixdy ,mz`ced dliren dzid `l
.mzxfga ynn yiy gikedl yi (`l` d"cqa) oldl 'qezd ixacn ,mpn` .miyigkne o`k mi`vnpy avnn

                                                     16
k sc Ð zeaezk


   miriiqnd micr yiy lk ,'cke epirh xnel micrd mipn`py ,(hk) 'htynd xry' zhiy `id jk ,ok`e
              .(xkfpd 'qezd lr xgyd zli` i"tr .n,`l n"eg `"wrx zedbd 're) .dpexg`d mzqxbl


   oi`y dpeekd m` miwqetd ewlgp Ð '`ied `din dygkd ,ied `l dnfdc idp ,odipta `ly dnfde'
   mipexg`d zecr la` ,eipta `l` mc` lr oicirn oi`y oeik ,oinnef micr ly yper mda miiwzn
   o`k oi`y dpeekd e` ,(h"ixdn ;eqx y"aix) xwy ecirdy lr zecrl mipey`xd elqtpe dpekpk zlawzn
                        .(j"y ;g"plxden) micr zygkdak 'ixze ixz' `l` ,llk dnfd zxez
   x`y lkl elqtp `l micrd j` ,lilk zlhazn ok` ,da enfedy zecr dze` ;wlgl azky in yie
   mzecr dlha m` `ld ,mixacd wlgl ozip cvik :ef dxaq lr cenrl yie .(a,gl htynd zeaizp) zeiecr
                                   ?zeiecr x`yl md mixyk cvik ,i`ce zxeza
   ryx `l` ,zecrl ryx dxez dlqt `ly gikedy ,(fk,ft) 'minez'd ly eyecig mcwda xacd oiadl yi
   `ilb `iny itlk m` s` ,edexiykde zexyk zwfg lr eknqy lke ,`ed ryxy eilr ewqt oic ziay
                               .z n ` c ` a i l ` m b ,zecrl `ed xyk ,`ed ryxy
   xyt` i`y zeaizpd xaeq ,dyprdk zpecipe ,mdl `id daeg zeiecr lkl micr zliqty oeik ,jkld
   jixv oi` df oiprly ,zihxtd zecrd oiprl wx dzid oinifnd zecr zlaw lke ,mzegkep `ll dlawl
   ixd ik ,zecrl md mixyk okle .llk zecr eplaw `l eli`k ,mleqt oiprly `vnp .micrd zegkep z`
   .c,hw iyi zia) . e i l r m i w q e t o i c z i a y ' r y x ' o i c `l` zecrl zlqet d n v r z e r y x d oi`
   ,zecrl mc` leqtl zecr oipra et `"g r"d`a zekix`a y"rre .zeaizpd zxaq lr dnzy c,cq a"g n"eg dyn zexb` 're
                                  .(apw a"g c"eia r"re .eipta zeyrdl dkixv m`d


   `l :l"` ?ded ikde ikd e`le Ð .`l :dil xn` ?`zecdq i`d xn xikc in :dil xn`' (a"r)
   `l' xn`y xaecn ,i"xy` zedbda azk Ð ...'dil cidq` ,iy` ax xkci` seql .`prci
   xfeg oi`' oicn ,cirdle xefgl leki did `l Ð oic ziaa ok xne` did m` la` ,oic zial ueg '`prci
   g"devwa `aen Ð zecrd zreay wxt ,zereay) o"xd mpn` .(.ep) `nw `aaa 'qezd eazk dfa `veike .'cibne
    .'cibne xfeg oi`' oic dfa xn`p `le ,zecr zcbd dpi` 'zecr rcei ipi`' zxin`y xaeqe wleg (g,gk

   `le ,dn` miyingl jenq epiid 'zewgexn'y d`xp Ð 'ze`nh zepyi ,zexedh zeycg Ð zewegxd'
   ux`a drab jl oi` ,ok m`y ,dgkype mewnl dkenq xir dzid `ny yegl oi`e .xzeia zewgexn
                      (a,fh zeld` Ð l`xyi zx`tz) .d`neh da wifgp `ly l`xyi


   ebdpy d`xp zenewn cerne o`kn Ð 'mdizerexf oigy ikene ,odiltp my zexaew miypdy jezn'
              .xac ly enrh x`ean `l j` .miiga ecera mc`d on exypy mixa` xeawl
   ,igd-on-xa`a dxeaw zevn oi`y azk (hx c"ei `pipz) dcedia-rcepd :dfa mipexg` zwelgn ep`vne
   zeay) dkldl mipexg` daxd ly mzhiy `id jke .(o`k i"yxre) mipdkl d`neh zripn iptn ,exawy dfe
   ok hwp `ed mby rnyne Ð k,ak c"ei b"g Ð xne` riai z"eya mi`aen Ð liredl cnln z"ey ;oiwqic l"ixdn ;awri
                                     .(g,dk i"g xfril` uiv z"eya t"ke .xwirl
   dxeaw aeig yiy (xifp zkqna `xnbd zibeq i"tr) wqt (`nw c"ge alx-`lx `"g c"ei) dyn zexb` z"eya mle`
   myn e`ivedl ezrcl aiig ,ohw xa` elit` ,mileg ziaa xa` el ezxky mc` ,okle .igd on xa`l
                             .igd on xa`a mb zniiw dxeaw zevny ,exaewle
   oi`y azk my b"gae .zenvre micib `ll ,igd on yxetd x y a l mb dxeaw jixvdl azk `"gay zeaeyzay xirdl yi)


17
                                                 k sc Ð zeaezk


hxta ea xfg d`xpke .xeht Ð 'eke leghe zeilk oebk zenvre micib ea oi`y xa` la` ,r"eb ea yiy x a ` a `l` daeg
.ceai` ipin x`ye dtixy xizdl k"yn `"ga y"re .(h"kyza b"ga daeyzdye ,c"iyz zpya eazkp `"ga zeaeyzd) .df
                                            .(e,gx c"ei `"efga 're


.xkcin `l ith ,xkcin oipy oiziy cr Ð `zecdq i`d ,xi`n iaxn dipin rny :`cqg ax xn`'
yext itl Ð 'inp `aeh elit` ,dilr inxc oeik ,`kd la` ,dilr `inx `lc `ed mzd ,`id `le
m` ,zeax mipyl dxkefe dilr `inx f`y ,xaca cr zeidl edecgii dligzkln m` welig `vi i"yx
azke .xkef epi` `ny yegl oi` Ð cr zxeza d`x `lyk mby rnyne ,ewlig `l miwqetde .e`l
onf liabnd xi`n iax zrcl wx exn`p `xnbd ixac lky ,mnrh yexita (hk htyn oyeg) sqei-ziad
              .onf zlabd oi` Ð dcedi iaxk epwqty dkldl la` ,dpy miyiyl dxikfd
`cqg axy iptn enrhy xyt`e .xi`n iaxk wqety rnyn (c,a a"a aeh mei 'qeza `aen) ikcxnd ixacne]
welig `di zecr oiprl mby xnel yi ef dhiy itle .ezhiy lr `xnba epzpe e`ype ,eixacn giked
                       .[gp,gk edil` x`a .l"pk ,`l m` xaca cr ede`yr m`
,dkenq dzid `ly zecr my oi`y zeilelz oecip oia wlgl `xnbd zpeeky xnel yi i"yx yext `lele
.('dilr inx') xacd xkefy cirny dxwn oiae ,('edilr `inx `l') dkenq dzidy mpexkfa oi`y `l`
oi` ,my eixacl .dlw yi`-oefg) .azke mzq d`x m` cr ede`yr m` ewlg `ly miwqetd zpeek efy d`xpe
                          .(`nlra dcen dcedi iax s`y ,n"xk wqty ikcxndn gikedl


                          *

`ede :`ped ax xn` .mipy dnk xg`l elit` dilr cirne xhyd lr ezecr mc` azek'
                                      Ð 'envrn dxkefy
zeize`d iptn xhyl dlynpe zecr z`xwp dxezd Ð xhyd lr ezecr mc` azek :fnxa
lkida f` `edy ,dlek dxezd lk cnel ,dfd mlerl e`ea mcew mc`d dpde .dilr zezexgd
lre ,ef zecr epnn zgkyp dfd mlerl ribnyke .dxezd zeize` dnd Ð zexe`d d`exe oeilrd
.mipy dnk xg`l elit` eil` dxifgdle l"pd ezecr cirdl leki f"dera dxeza eweqir ici
'xhy'd z` d`exyk df ici lre ,eyxeye ely zeinvr xekfl jixvy Ð envra xkefy calae
d`xy dn lk envr xikfdl lkeie ,ewlgl `ay cr mipeilr zexe` mze`a hrn hrn xkfp `ed
    (xekf zyxt 'l`eny ixac' Ð bxeaylwipn `wlrny 'x iaxd i"tr) .oeilrd lkida ezeida cnle
                       `k sc

m`y rnyn Ð 'irac i`n dielir azke ilrn `lc yipi` dl gkyn `nlc ,`l `zlbn` la`'
exag lr `ivenl o`kne .cala dnizg jnq lr oenn reazl xyt` i` ,dnizgl lrnn melk azk `l
oicd cvn edf j` .ez`vne ltp ipnn oerhl mezgd lekie ,driaz mey el oi` ,eznizg mr wlg oeilb
mewna mle`e .zepicnd oewiz it lr ea zeabl elld zevx`a ebdp xaky g"ad azk bdpnd cvn la`
         .(oyey-xird zrck ,h"iwq hq n"eg j"y i"tr) .ea zeabl oi`y d`xp reaw bdpn oi`y


'...eixiagn elit` `dae eixiagn `le exiagn iaxk dkld dil `xiaqc `ki` `nlc l`eny xaqe'

                                                        18
ak-`k sc Ð zeaezk


   azky in yi Ð eixiagn elit` iaxk dkld l"qc o`n `ki` `nlc ,lirlck zehyta exn` `le Ð
   ,eixagn iaxk weqtl ,efk drcl llk yegl oi`y (.fk migqt) xg` mewna envr l`eny ixacn gikedl
   'eixagn elit`e exiagn iaxk dkld `nizc edn' lirl exn`y dn s`e] .enrh xazqny mewna caln
   wnrd ;'exiagn' exn`y dne d"c cv xi`i zeg z"ey ;y"yxre .xey xeka i"tr) .[enrh xazqnyk `wec ,ok yxtzi
                                            .(a,hqw dkxa Ð dli`y


   `wc i`ne `piic cidqn `w `l `cdq cidqn `wc i`n ,`zeilrn i`n `ax xn` ...oiice cr'
   oebk ,xg` dyrn lr cirn cg` lky micr ipyl dnec epi`e Ð '`cdq cidqn `w `l `piic cidqn
   oixcdpqae oldl Ð dgxw oa ryedi iaxk) oecipd z` aiigl mitxhvny ,d`ced lr cg`e d`eld lr cg`
   aeiga `l` zaiignd daiqa epl ztk` `le ,oenn aiig ipelty micirn mdipy my ik Ð (e,l n"eg ;l
   cirn oiicd eli`e oennd aeig lr cirn crd wx ,oenn aeig lr micirn mdipy oi` `ld o`k la` ,envr
   mdl oi` Ð mipipr ipy mdy oeike ,[oitiwra wx oenn aeigl xacd rbepe] cala xhyd zexyk lr
                                             .sexiv
   igd mr mzecr ztxhvn ,eznizg lr micirn weyd on mipye micrd on cg` zn m`y it lr s`e
   ik ,`iyw `l Ð xhyay dpn lr cirn dfe znd ci azk lr micirn el` `lde ,eznizg lr cirny
   ipy eniiwe xg`n ,xhyay dpn lr micirnd micr ipy xhyd lr yi ixdy ,llk sexiv jixv oi` my
   `l` dfa cirdl leki epi` oiicde oennd aeig lr cirn crdy ,oiice cra la` ,znd znizg z` micr
   y"r .fh `"g n"eg dyn zexb` i"tr) .cala cg` cr wx yi xac lk lr ik ,mitxhvn oi` Ð xg` xaca
                .(bk,f xyi ixry ;y"yx ;aty y"aixd z"ey ;`"ayxd mya w"nhiya r"re .jxe`a cer


   cr Ð xikn epi` cg`e micr ici zenizg oixikn mipy ,xhyd z` miiwl eayiy dyly' (a"r)
   gikedl y"`xd azk Ð 'mzege eipta oicirn oi` enzgyn ,mzege eipta oicirn enzg `ly
   cg` lk ipta eciriy ic `l` cgi mipiicd zyly ipta micrd znizg lr cirdl jixv oi`y o`kn
   (bq w"q en) j"yde .xyk ikd e`la `d ,xwy enzgy liaya `l` milqet oi` ixdy ,envr ipta cg`e
               .(y"yxre) .mlek ipta cred eli`k ixd oiic dyrp cry oeiky ,ezii`x dgc
                          ak sc

   m` `id dl`yd Ð '...edn ip` dxedh dxn`e dxfge ip` d`nh dxn` ,axn l`eny dipin `ra'
   dl mixne` `l` `lzn` zpizp lr mikneq oi` xdhidl dciay oeik `ny e` ,`lzn` dliren o`k mb
   c"g g"e` dyn zexb`a r"re .`"yxdnae my iyp` iyecga zetqep zexaq 're .o"x i"tr) .ilahe ikl ,xdpa min ixd
                                                    .(a,dr


   epivn zenewn dnka Ð  'diytpa `caer l`eny car `l d"t`e oipnif mirax` dipin `pz' (a"r)
   oke :dk dcp .hk dvia .ci lirl 'r Ð oicd on xzei xingdl [mixg`l e` envrl] dyrnl dkld dxed l`enyy
   oke .l`eny d"c .bnw zaya 'qez ;g,ak y"re .i,`l y"`xd z"ey i"tr) 'dicic` dicic `bilte' :dp zexekaa yxtl yi
           .(dtn qextl envr lr xingdy `l` iqei iaxk `picn wqt l`enyy .w migqta m"ayx yexitl epivn
   mgl 'r .xzen ezy` zrcn `wec `ny e` ,zeciqg zcn meyn dper zevnn rpnidl xzen m` mipexg`d o`kn epc xake
   `picl wlgy `l` zeciqg zcnn dpi` l`eny zbdpdy mixaeq yi mle`e] .cl c"ei a"g milrt ax z"ey ;b"wq dtw dlnye
                      .[l"pd dyn zexb`a zekix`a 'r Ð mipte`d lka `lzn` liren oi`y xaqe
19
                                                 ak sc Ð zeaezk


zn eiykr micr ixn`c oebk :xn` iq` ax ...ezygkn dleki oiyexb ezygkn dleki dpi` dzin'
ifg` ded ikdc `zi` m` dl opixn`c ,dxexal `ki` oiyexib dxexal `kil dzin ,dyxib eiykr
mewn lkae micr ipy dnr yi `ld ,zxwyn `idy ef dgked dliren dn ,xn`z m`e Ð 'jihib ol
                                       ?'d`nk ixz'
itk dl ixa zn`a m` rcil mikixv ep` `l` ,dyrnd z` zxxan dgkeddy dpeekd oi`y yxtl jixve
epilre dl xexa xacd oi`e zxwyn `id `ny dixacl mixzeqd micr ipy yiy oeik `lde ,zxne` `idy
xexa xacd dlv`y gken ok m` ,xwyl d`xi `idy oeiky `ax xn` dfl Ð wtq xeqi`n dyixtdl
dl xexa xacdy dgked mey `la zpn`py xaeq iq` axe .[wtqa lhen oiicr dyrnd seby i"tr`]
uaew) .xexa epi` dl mbe zxwyn `idy xnel xacl milbxe zicbp dgked yi mikenq oiyexibay `l`
z` `rxnc `l` micrd oia rixkdl ipdn `lc i`ce (jihib ifg`c) ef dgkede' :(gi,`) xyi ixrya xg` oepbqae] .mixery
c"ial xexa ilky xexiaa zn`ac ,dze` oitek n"ne wtq oic ied oic zialc s`c ,dfa mrhde .`vz d"eyne ,dcic ixa
dly ixay rixkdl la` ,zilky dgked ici lr micrd oia oic rixkdl zeyx dxez epl dpzp `lc `l` ,mixwyn micrdy
                                        .['df lr gke zeyx epl yi xwy
`aqpine `wiic zwfgy ,(op` d"c :ek oldle ,`ad d"ca) 'qezd ixac xe`aa ,l"vf jaxrie` f"yxbdn izrny ef `xaqk
dwfgy dpeekd `l` Ð micrd ipy lr dxexiae dweica yi ztqez dne ,z`hgn crd z`e dze` xehtl ixze ixza dliren
xyi ixrya oiprd zellka r"re .p iyi ziaae my xyi ixrya 're .daiigl epl oi` jkld ,dl ixay jka dpin`py liren ef
                        .(dne d"c `rw n"eg xfp ipa` z"eya 'qezd ixac xe`aa r"re .gi,e


m` ,dpgad iycg dyly xg`l z`yipyk oecipde Ð 'dyxib eiykr zn eiykr micr ixn`c oebk'
                   (y"`x i"tr) .`vz i`ce cin z`yip la` .e`l m` `vz
                        bk sc

ezygkna] oiyecwa cg` cr oipra epzibeqn n"en Ð  'dycwzp `l xne` cg` cre dycwzp xne` cg` cr'
`"g xfrig` ;a,f xyi ixry ;`l,h zeyi` jlnd xry ;aix oycd znexz ;d"`xdn w"nhyae o"xa 'r Ð [ezygkn dpi`yae
               .hk,hlw r"d` xfp ipa` ;(izrcl mpn` d"c) ai wgvi xkf ;bt `"g mixyin aaec ;a,ck


iycwnc iypi` iciarc l"nw ,`zlinl dl zi` `lw `yxbi`c `zi` m` oiyexib iab la`'
dniz xace .micrl dygkd ef ixd ,drpva yxbl miieyr miyp` oi` m`y rnyn Ð '`rpva iyxbnce
yxbl ekxhviy daiq e` qpe` mey rx`iy rpnpd on epi` `lde ,ef dgked jnq lr micrd yigkdl `ed
exn`y enk ,'icdq op`' jnq lr micr yigkdl jiiyy ,(:fh) wxtd y`xa df oirk epivn mle`e .drpva
 .mixery uaew) .'edpip ixwy icdq jpd ,ied i`n micr ez` ik lew dl yi dleza z`ypd lk i`' my
`ly ick ,`itepka ozil ebdp ikd meyne ,hbd zpizpa ebdp zexneg dnky `pci`d ,d`xpe' :(cl y"yi) l"yxdn azke
`l m` ,`vz Ð dyxbzpy eprny `le epi`x `l mixne` xvg dze`a mixcd mipy m` ,zewitqd lr xxale ,frl `ivedl
                                            .('dicrn cg`l z`yipy


ef ixd Ð eprci `l exn`e micr e`a jk xg`e ...ip` dxedhy micr il yie ip` dxedhe iziayp'
mixne` micrdy xaecny d`xpe .dxeq` ,dexizd `l m` la` `ypil dexizd m` `wece Ð '`vz `l
oeik ,dxeq` dexizd `l m` jkle ,e`l m` `id dxedh m` eprci `l j` (y"yxd k"ke) ziaypy eprci

                                                        20
bk sc Ð zeaezk


   dna rxbii recn dnze ,dne`n mircei mpi` micrdy zehiyta hwp xgyd zli` xtqae)   .ziaypy micr zrk yiy
                                    .(n"wl xen`dle ,dl oi`e micr il yi dxn`y


   l`enyc dea`l riiql ef `ziixa e`iad `l Ð '`vz `l ef ixd ...micr e`a jk xg`e `ypil dexizd'
   dieaya zxacn ef `ziixa ik Ð z`yp `ly t"r` `ypil dexizdy oeik `l` ynn z`yip `l yxity
   zy`` oizipznc `tiq dpyy `irye` iax itl `yixd lr mb i`w l`enyc dea` eli`e ,da eliwdy
                                       .y"yxre ;o"x) .yi`
   're .(el) y"yia rnyn oke .dieaya `l` eprny `l l`enyc dea`ny x`ean i"yx zepeyl wecwca siy m"xdn k"ynitle
                                      .(izvxiz xy` lre d"c ar w"ixdn z"eya


   ,dxiny zekixv opi`y xnel l`eny oiekzp `l i`ce Ð 'edpixhp o`n `pci`d cre l`eny dil xn`'
   odl lirez `l dzrny xnel ezpeek `l` !?ztqep dxiarl ogipi dxiar oda dzyrp xaky meyn ike
   jl did `l ,yexit Ð 'i`d ilek eda lflfn zied in oieed jzpa eli` :dil xn`' .oxizdl dxiny
    .(`"ahixre .'qezd i"tr `"yxdn) .dxiny `ll ogipdl xyt`y ,leflfk zrnzynd ef oeyla jixac xnel


   .l`eny xa lgx xa ixn ax clep dpnny ,l`eny xn zepan zg`a did jke Ð 'xnzi` d`neh icr'
             .(u"arix .cpw zay 'qez i"tr) .'ip` dxedhe iziayp' exn` olek `ly xnel jixve


   `ixzyn dzxag ...dxedh jzxage d`nh z` cg` cr dl xn`e d`nh izxage dxedh ip`' (a"r)
   dcirde dncw `idy zehiyta d`xpd itk xaecn oi`y `"ahixde o"xd eyxit Ð 'crc `net`
   cg` cry ,zxzen dzxag oi` df ote`a ik ,dxedh dzxagy cirde crd `a jk xg`e d`nh dzxagy
   ,ezecr it lr ` y p i d l d e x i z d e dxedh cirnd crd mcwy xaecn `l` ,`ed melk e`l dygkda
   xaky crd zrc xezql miliren dixac oi` df ote`a Ð d`nh dzxagy dcirde `id d`a jk xg` wxe
                                  .`ypidl dexizde mipyk ezecr dlawzp
   oin`dl dieaya eliwd ,zecrl dleqt `ide xyk cr `edy oeiky mixne`d mixg` zrc o"xd `iade
   dieayay o"xd mya azk (gl) y"yia mle`e .eixac yexit d`xp ok) .crl `id dncw m` s` ,dxedh xne`d crl
                     .xwirl hwp oke .leqtl xyk oia lcad oi`e ,xdhnd crd lr jenql mlerl eliwd
   dy` lr xnel on`p cg` cry (fh oixcdpq) m"anxd zhiy itl ecnry ,xgyd zli` xtqae (el ,hk) h"pxbd iyecga r"re
   li`edy y"di`a yxite .d`nh zxne`d efl `le dxedh xne`y dfl oin`p recn ,oixeqi` x`yak ,dpedkl dleqte dpef `idy
   crd lr jenql dieaya elwd opaxe ,zxzen `id dxezdny ixd ,zg` zaa e`ayk `ed melk e`l dygkda cg` cr dxezdne
                                          .`i,d `"g xfrig` r"re .xdhnd
     .(xgyd zli`ae `k,ai oiyexib ield g"xbd iyecga 'r Ð da on`p cg` cry zecra ,leqt cr cbpk xyk cr oiprae


   `wc `id mizylt mr iytp zenz ,ikd dxn`wc i`de edpip zexedh ediiexz ipd `nizc edn'
   zxfegyk xaecny (y"rr b"tq zecr Ð gny xe`a oeeik oke .gl dnly ly mi) l"yxdn yxit Ð 'l"nw ,dcar
   `lzn` ef oi`y l"nwe .'...iytp zenz' meyn `l` d`nh izxn` `le ip` dxedh zn`a zxne`e da
   yecig lk oi` `ld ,dxeaica zcner `l` ok xaecn oi` m` la` .dryx dnvr dniynyk ,zlaewn
                                                .xaca
   mrha aygzdl llk `xaq oi` f"itly ,`ed xcp oicn 'diytp` `iey'c mixaeqd lr o`kn dywdy xgyd zli` xtqa 'r)
   .(` i"qeq r"d` `"g oeivl xe` z"ey r"re .`id daeh `lzn`c `nip `lc xity iz` l"pd yexitl la` .dxizdle df yelw


21
                                                ck sc Ð zeaezk


                          *

               Ð '...dzxag lr zpn`p dpi`e dnvr lr zpn`p d`nh izxage ip`'
Ð exagle envrl zepb `edy xac dfi` el xtq exetq jezae ,eipipr z` el xtqne elv` `a cg` m`'
izxage ip` zeaezka opixn`c dnn dfl di`xe Ð .exag lr `le envr lr wx epin`dl xzen epi`
meyne ziaypc micr `kilc ixii`c `xnba my oiire .dzxag lr zpn`p dpi`e dnvr lr zpn`p d`nh
yi` mzq lk eppipra inp ikde .dxdh zwfga zcnerc ,dzxag lr `le dnvr lr wx zpn`p dpi` ikd
oeyl zekld Ð miig utg) .'eilr `le envr lr wx xtqnd on`p epi`e ,oebde xyk zwfga cner l`xyin
                                          .(miig min x`aae e,f rxd
                        ck sc

xg` mewna i"yxn e`iad 'qezd Ð 'owezn ixag lye owezn epi` ily ,oyi ixag lye ycg ily'
lr ux`d inr ecygpy mewn meya epivn `ly 'qezd eywde .xner meyn Ð 'ycg' miyxtn `iady
dlaw jixv ,miaxl xken e` miaxl hgey oebk ,miaxl rbepd xacay gikedl azky in yie .ycgd
                .(` dhigy zekld a"g xac aiyn 'r) .on`p epi` `nzqa jkl ,xac lkl
eidiy jixvy meyn xnerd mcew dycgd d`eazdn dnexz yixtdl xyt` i`y gikedl azky in yi
xac 'owezn epi` ily ...ycg ily' df itle .mixeq` diixiy `ld efe ,dlik`a mixzene 'mixkip dixiy'
i"tr) .dnexz dpnn yixtdl xyt` i`y ,zpwezn dpi` jkl dycgd d`eazdn `idy oeik ik ,`ed cg`
                                           (dl i"qeq `"g wgvi ixt


m` eze` mil`eyyky ,i"yxt i"tr ('dnly znkg'a) l"yxdn yxit Ð 'ecia ezepne` ilkya' (a"r)
dvexy gken ok m` ,ecia ezepne` ilke ,xeknl dvex epi`e `ed rxe ycg xne` d`eaz xken
                          .df z` df md milnebe xg` mewna xeknl
`l` ,xeknl `a `ly yexita xne` epi`y dxe`kl d`xpe .xwyny mi`ex ep` `ld ,dcedi iax ly enrh dn ok m` r"ve)
xeknl ezrcy d`xpy ,ecia ezepne` ilky dna `zerix yi n"ne ,elv` `le exag lv` zepwl mdl i`cky miyp`l xne`
                                      .(eilr exag xn`i mye xg` mewna


.ixag ixac lr izxar `l inin' (giw zaya) iqei iax ixac yexita Ð  '`l dyr xeqi`c mitk ze`iyp la`'
Ð xaca yi xeqi` dfi` ednzy my 'qezd xe`aae ,'dler ip` okecl dlr ixag il mixne` m` ,odk ipi`y invra ip` rcei
                       .my mipievnd miaxd mixtqae (fw zxaeg) my 'zrc sqei'a `aena 'r


dxez oic cvn m`d ,miqgein mpi`y 'dwfg ipdk' ly mpic lr mler ilecb epc xak Ð '...dwfg dlecb'
oiprl ,dxenb zecr e` qegi azk ekixvd oiqgeia leqlqe dlrn meyny `l` ,xac lkl mipdk mpid
d`lrd yyg meyn ,exingd oldl `xnba zg` oeyl itl Ð `zixe`cn dnexz zlik` iabl s`e .dcear
Ð oda miwfgen mdy zeiekf oze` oiprly `l` ,hlgen i`cek `le wtqk mipecip `ny e` .oiqgeil
mpi`y meyn ,oicd xwirn milke` mpi` `zixe`c dnexza la` ,dwfgd cvn wifgdl mikiynn
                                          .miqgein
mixf `ny oiyyeg oi`e ,dfd onfa mditk mi`yep mipdkdy dn heyt ote`a x`ean ,oey`xd cvd itke

                                                       22
dk sc Ð zeaezk


   ,oad oeict mdl mipzepy oaen oke ,[`zixe`cn dyr xeqi`a xaer eitk `yepd xf ,zehiy dnkle] md
   `zixe`c xeqi` oi`y mixaeqd zrck xyt` ipyd cvd itl mb mle` .dxekad on xeht mpa oke .dkxaae
                 .`zixe`cn epi` zehiy daxdly dlhal dkxa meyn `l` eitk `yepd xfa
   df oi` ,dcear oiprl qegi jixvdl yi dligzkly s`y xnel mewn yi ,oey`xd cvd itl elit`e
   ezaeyza 'xteq mzg'd azk jk Ð jk lya dceard lhazze qgein xg` odk oi` m` Ð `aekirl
   mpn`e .f"dfa aixwdl dvxy fixtn l`igi epaxn `iade .dfd onfa zepaxw zaxwd lr (elx c"ei) `"wrxl
                                            .mkqen xacd oi`
   aidizi` i` f"dfa okl .mdixac minkg ecinrd `l xg` odk `kilac xyt`e' :(f,a r"d`) `"efgd oeyl efe
   oi`y s` ,zedn` 'c zwicaa ibqe ,qgein odk epl oi`y liaya lhal oi` ,gqt oaxw aixwdl zeyx
   dfa epcy eprnye .`peeb i`d ik s` mdixac minkg ecinrdc xyt`e .cary odk cr zea` qegi epl
                          .'hpa`l zlkz oexqg meyn epc cere ,l"f mipexg` epzeax
   dzidy ef s` ,mipdkd zwfg dlha ,zeilbd aeaxre minid zewevne mizrd zeaxay eazky yi ok enk
   h"ixdn z"ey :hq oiyecw ixi`n :df lka 'r Ð .mixg` daxd mda eaxrzp ik ,mi`xen`de mi`pzd onfa zniiw
   `"g u"ari zli`y ;bv `"g awri zeay ;`y 'iqae l"pd q"zg z"ey ;dl ,iying wxt w"a Ð dnly ly mi ;hnw dt `"g
   ield hay z"ey ;b r"d` q ziriay yi` oefg ;el b"g xfrig` ;e g"e` mixt` zia z"ey ;aky dy c"ei daeyz igzt ;dlw
                                                    .qw b"g
                          dk sc

                                          hyta mixe`ae zexrd

   `aena 'r Ð opaxcne `zixe`cn zexyrne zenexza miaiigd zexitd ibeqa mipey`xd zehiy hexit Ð  'opaxc dnexza'
                                             .(at zxaeg) cp zexekaa


   inp `zyd ,`ni` zira i`e .`ziixe`c dnexza lek` `zyd ,opaxc dnexza lek` `xwirn'
   `le ...ycw ixwi`c icina `l :xn`w ikd ...lek` `l `ziixe`c dnexza ,lek` opaxc dnexza
                                     .'miycw ixwi`c icina
   xnel epgxk lre .ycewe dnexz lr yxtzn miycwd ycwn elk`i `l xy` weqtd ,`xza `pyil itl
   minkg da elihdy `l` .elk` ok` dpnn ixdy ,'ycew' llka dppi` opaxc-dnexzy df itl
                          .y c e w dppi` dzedna la` ,dnexzk m i x e q i `
   ,`id 'ycew' llka opaxc dnexz mb ,`zixe`c dnexza lek`l elry dpey`xd oeyld itly xnel yie
         .ycwnd iycw lr `l` ,dnexz lr 'miycwd ycw' yxtl ozip `l ef dhiyl jk meyne
   `nw `pyil itly ,`zixe`cl opaxc dnexzn melrd m` mzwelgn mrh envra edfy xiaqdl yie
   df Ð `xza `pyille .df lr dfn ewfged okle ,ycew mdipy ,md cg` oipr `zixe`ce opaxc dnexz
   zexb`) xwir lk `ziixe`c dnexzl dliren opaxcny dnexza mzwfg oi` jkld ,'ycew' dfe 'xeqi`'
   b"g ield hay z"eya 'r Ð zepeyld izy zwelgn xe`aa cer .df xaqdn zeraepd zeklyda y"r .`,lx `"g c"ei dyn
                                                      .(qw


   ewligy raye eyaiky ray ixdy `ziixe`c dlg opaxc dfd onfa dnexz xn`c o`nl elit`'

23
                                                dk sc Ð zeaezk


m` `ld ,eyaiky rayl df oipr dn oaen epi` dxe`kl Ð 'dnexza eaiigzp `le dlga eaiigzp
               .dlga eaiigzi dnl ,ux`d zyecw dlhay meyn opaxc dfd onfa dnexz
iax xn` okle] ,dlhazp `l `xfr inia e`ayk dipy dyexiy gikedl azky dn it lr yxity in yi
l`xyi ux` dcizr `eal cizrly (.akw a"a) exn` mewn lkne ,['mdl oi` ziyily dyexi' iqei
avn eze`k ynn df ixd k"`e ,dlhazp ok` zncewd d w e l g d y ixd Ð mihay b"il wlgzzy
.blz c"ei r"d` xfp ipa` i"tr) .dlga miaiige dnexzn mixehty ,dewlg mxh la` ux`d z` eyixedy
                                         .(e,dlz 'iqa sqep xaqd y"re


dn :dil xn` .iel `edy dfa ipwfgen :dil xn` ,iel oa ryedi iaxc dinwl `z`c `edd' (a"r)
?lecb `edy zwfga e` iel `edy zwfga Ð .zqpkd ziaa ipy `xwy :dil xn` ?zi`x
xyrn el zzl Ð 'diell' :i"yx .'eit lr diell iel oa ryedi iax edlrde .odk eiptl `xwy Ð
                                            .oey`x
xnel envr lr on`p mc` oi`e .dgked dyexc ,dpedkl enk ,diell zelrdl mb .` :eprny ef mizy Ð
ezelrdl ick dic ,iel xeza dxezl dlery jkn dgked .a .dgked `ll Ð xyrn zlawl Ð iel `edy
                                             .diell
epl oi`y ,idylk dwfg e` di`x `ll miler ,ielle odkl dxezl milerdy ,eppnfa oiirl yi z`f xe`l
dfd onfa ozil oi` dxe`kl ,ok m`e ,iel ezeid lr di`xd dlha `linn .xaca wcwcie gwtiy oic zia
                              .i`ce lahn s` ,'miiel'l oey`x xyrn
eyry `l` ,eqegil yegl oi` ,iell e` odkl wfgend mc` oicd xwir cvny oeik ,xnel yi jci`n
la` ,miqgein yiy onfa `l` exingd `ly xnel yi ,qgeinl `l` ozil `ly oiqgeia dlrn minkg
mnvr it lr milerd eaxzi ,el epzi m`y yegl yi `ny e` .epzil ie`x ,qgein iel oi`y epipnfa
ie`x Ð dxezle mitk z`iypl milerd z` wecal ,dlz lr zcd cinrdl epcia oi`y oeike .xwya
                            .zcner dnewna minkg zpwze ,mpzil `ly
         .rixkd `le (b r"d` ;ai,d ziriay) l"vf yi`-oefgd wtzqd ,el dnecae df wtqa Ð
x`eank ,minca ezelrdl yi dxwn lka ,`"efgdl s`e .iell i`ce-lahn oey`x xyrn ozil mixen d`xed ixenn daxde)
     .(a,`i (`pdk w"xl) 'ux`d zeevn' ;e a"g (iwqpivweh n"ixl) 'l`xyi ux`' r"re .i,`q c"ei r"eyd i"tr my


z` 'iel' e` 'odk' zepkl milibx eid `ly o`k gken Ð '?lecb `edy zwfga e` odk `edy zwfga'
                    (u"ari zedbd ;`"ahix i"tr) .dxezl mziilra miielde mipdkd


eid mipdk mipy .iyily `l` ipy `xew did `l ,ded odk i`dc e`l i`e' Ð 'eiptl `xwy' d"c i"yx
`ibeqd i"tr ,miwleg miwqetde mipey`xd x`y la` ,cigi zrc ef Ð ...'iyily `ede ,eiptl oixew
`ll dyrnl dkldd `id jke .oihiba jk azk envr i"yx s`e .miinrt jxan `xew eze`y ,oihiba
                              (k b"g g"e` dyn zexb` i"tr) .wetwt


zexiirae ,dwfg mitk z`iyp oi`y ,oic zia my oi`y mewna Ð 'dpedk dlha oxeb my oi` m`e'
        .`"ayxe `"ahix) .dpedk dlha oxeb oi` m` my Ð dpedkl dwfg zepzn welig oi`y
.dpedk dlha jkle dxeza d`ixw it lr miwifgn oi` g"eixe `"xly xnel wgece .g"eixe `"xe yiwl yix ewlgp dna a"v
a"ve .'cke p"kdiaa `xwy dwfg it lr cirdl xyt` `lde ,dpedk lhaiz oxeb oi` m` ike ,ddinz oeyla `exwl yi `nye
                                                 .(miyxtna


                                                        24
ek sc Ð zeaezk


                                              dnkgl ze`xtxt

   oipnif .dpedk dlha oxeb my oi` m`e :xfrl` iax el xn` ...yiwl yixc dinwl `z`c `edd'
   lr wligy eizi`x :yiwl yix l"` ,dinwl dyrn `d ik `z` ,opgei 'xc dinw iazi eed
   ,xn` .zeyia xfrl` 'xl diifg xcd .dpedk dlha oxeb my oi` m`e :opgei iax l"` .oxebd
                           '?dinyn ol zxn` `le `gtp xac ilin zrny
   dlibn) 'mlerl dle`b `ian exne` mya xac xne`d lk' `xnind lra `ed xfrl` iax ik m` Ð
   jezn d`xpk) ecinlzk envr aiygn didy meyn ,opgei iax ,xn`nd lra z` xikfd `l ,(.eh
   ,xicz epeyl lr dzid eax zxeze ,(y"r .bp `nei Ð opgei iaxn xhtpyk eixeg`l reqtl ezbdpd
                       .enya xne`y dkld lk lr exikfdl jxev d`x `l jkl
   ezrcn eil` oeeik `le ,mixacd z` opgei iaxn rny xfrl` iaxy yiwl yix rciy daiqd mb ef
     .(b,` zeicr) eax oeyla xnel cinlzd lr eeivy jxck ,iehia eze`a weica ynzydy itl Ð
   ,xfrl` 'x mya xg` mewnae opgei 'x mya exn`p cg` mewnay mixn`n daxd `vni oiirnde
   ikxca mixwgn' extqa ,l"f zeilbxn oae`x x"xd) .eax opgei 'x ixac dnd xfrl` 'x ixac mzqy itl
   xikfdl xfrl` iax yg `ly ,d zeknae o`k `"ahixd azk xacd ceqie .zekix`a cer my oiir ,bi 'cenlzd
   `l `ny (zekna) cciv cer .wdaend eax opgei iax ixac dnd eixacy mircei lkdy jnq ik opgei iax mya
                       .zexi`n mipt zncwda mb 're .dxn`y drya ef dreny epnn rny
   ielibae zn`d zcna edylk mernr lr dctwda yiwl yix ly ekxc lr (lh zxaeg) ek oixcdpqa `aena r"re
                                                   .(mihxtd lk
                           ek sc

   ,llg odky o`k x`ean Ð '`ed iel e`lc Ð iel ...`ed dvelg oae dyexb oac `lw dilr wtpe'
   leqt oi` ixde ,iel hayn mpid mipdkdy s`e .'l`xyi'k `ed ixd `l` ,qpkp epi` 'iel' xcba elit`
   oicy xnel jixv Ð ?ielk llgd z` aiygdl zegtd lkl ie`x did ,ok m`e ,dpedka `l` diela zellg
   llgzpyk jkl .dpn miz`n llka yiy ,ezyecw cvn `l` ezclez cvn epi` ,odk lkl yiy 'diel'
   z"eya k"ke .mixeriy uaew) .xaca minkg ewlgp zenaia inlyexiae .iel oa zyecwn s` `vi ,ezyecwn
                .(df oipra xwg winrdy 'xgyd zli`'a 're .xacl ze`nbec dnk `iade (e,pz c"ei) xfp ipa`


   lr odkd z` micinrny xacd mrha Ð '...`ed dvelg oae dyexb oa ixn`e ixz ia ez`e' (a"r)
   ,mcewd eavn did dfe ,crd it lr dligz edepxykdy meyn m` Ð ixze ixza ezexyk zwfg
   'r Ð el` mipipr xe`aa mipexg`d ekix`de .al a"aae o`k mipey`xa 'r Ð oal dliren a`d zwfgy meyn e`
   r"d` dyn zexb` ;`,gp ;p iyi zia ;fk `"g mi iwit` ;dk,a r"d` yi` oefg ;f a,a xyi ixry ;my mixery uaewe `"wrx
                                                    .d,`n `"g


   mdipy e`xiy cr ztxhvn ozecr oi` :`ipzc ,i`pz ipdc `zbeltae ibltinw zecrl oitxhvna'
   ryedi iax .(i"yx .eilr el dced ipta xne` cg`e edeeld ipta xne` cg` iwet`l .zecrd z`) cg`k
    Ð ...'cg`k mdipy eciriy cr c"aa zniiwzn ozecr oi`e .df xg` dfa elit` :xn` dgxw oa
   xetiq lr cirn mdn cg` lk xy` ,micr jnq lr aiigl ,dgxw oa ryedi iax ly ezxaq x`al yi

25
                                               ek sc Ð zeaezk


ep` migipn okle ,mixwyn mipy oi`y gipdl epilr ,micr ipyl oin`dl dxez dxn`y oeiky ;dpey
i` dfe ,mipxwy mdipyy xnel dz` aiig Ð epxhtz m` ixde .dpekp zeiecrd on zg` zegtd lkly
        .(b,gi wgvi xkfa 'r oke .a,dnw) 'htynd zeaizp' ixac jezn zx`azn ef dxaq Ð .xyt`
mlyl aiiegi Ð md zn` icr mdipyy migipn ep` m` ,jytp dn :sqep xaqd xacd oerh oicre
cr mewi `l' dxn` dxezde ,cg` cr jnq lr oenn aiigl xyt` ji` ,oxwy mdn cg` m`e ,miinrt
                                            ?'yi`a cg`
z`vezl `l` ,dkixvd dzzin`l ze`ivnd xexia lr `l ,micr ipy dxez dkixvdy dfy ,gxkda Ð
lr oecle weqtl ,'xac miiwl' ick mi`a micrd ,epiid Ð x a c m e w i micr mipy it lr Ð oicd
micr ipy yiy epl ic ,aiignd dyrnd xetiq lr micr ipy o`k oi`y s` ,okle .`l eze ,mdit
                                .ipelt mc` ly aeig `vei mdixacny
oicd z` wqet oicd zia mda ,zepenn ipica `l` mixen` mpi` el` mixacy xnel ozip z`f xe`l
ic oi`e ,zn`a `idy zenk ze`ivnd xexia yexcy xyt` ,mixeqi`a la` .zecrd it lr 'xac miwn'e
 .oic-ziad `le oicd z` zraewy `id ze`ivnd ,xzde xeqi` ipipray itl ,oicd ze`vez lr zecra
dpedk oiprl df oeic `xnbd d`iady jkn Ð epzibeqn 'zvw rnyn'y azk (l n"eg) sqei-ziad dpd
epzibeqa oecipdy iptn ,o`k oi` dxexa dgked ,ok` .oixeqi`a mb zniiw mi`pzd zwelgny Ð dnexze
oiprl `le ,`ziixad z` `xnbd d`iad df oiprl wxe .df xg` dfa cirdl e`ay micr ipy sexiv `ed
                                        .dpey`xd zwelgnd
oenn oia lcad oi` ,e`l m` zg` zaa zeidl dkixv m` ,zecrd zcbd oiprly ,l"pk ,zpaen `xaqde
eidy mixacd zeni`l e` oicd z`vezl zqgizn `id m` ,zecrd ly dzedn oiprl la` .xeqi`l
azky enk dxexa (a"t zenai) ikcxnd zhiyy zn` od .xen`k mipecipd oia wlgl mewn yi Ð ze`ivna
mipey`xe m"anxd zrca j` ,(dkldl e`iad my `"nxd mbe) xeqi`l oenn oia wlgl oi`y ,sqei-ziad
o"xa ,xaca mipey`xd zehiya 're .f,e xyi ixry) z`f oebk zecr dliren oi` oixeqi`ay xnel d`xp ,mixg`
lka r"re .an,hk r"d` xfp ipa` ;a,ar a"g wgvi xkf ;hl a"g ield zia ;blw r"d` Ð f"he l`eny zia .br :dl oihb
                     .(v 'nr :k n"a l`eny 'x ixeriy ;fh `"g n"eg dyn zexb` z"eya df
micr ipy e`a m` oicd cvik ,zepey zeiecr sxvnd dgxw oa ryedi iax zrcl ,oeir mewn yie
zecr dxzqp ,zn`nd cg` cbpk miyigknd mipy yi xetiq lk lry oeiky xnel yi ;meyigkde
df oecipy d`xp l"pd xaqdd itl mpn` .(c,l) 'htynd xry' lra zhiy `id jke ,lke lkn mipey`xd
mixeriy uaew i"tr) .mikfnd mipy len miaiignd mipy o`k yi xac ly eteqay oeik ,'ixze ixz' lkl ddf
                                                 .(cr ze`
mcew qpwa ik Ð qpwa zeiecr sexiv liren oi`y (c"wq l) oygd-zevwd azky enk df itl d`xpe
.rxe`nd lr `le aeigd z`vez lr mzecry meyn wx epiid sexiv lireny dn ixde ,aeig oi` oic-xnb
   .(ck bk,f xyi ixrya df oipra r"re .`"hily lvpap `"xbd i"tr) .mieqn dyrn lr edeqpwiy jixv mbe
                            .bl oihba `aena 'r Ð xhya zcgeind zecr oipra cer


dxeq` Ð zeytp ici lr .dlral zxzen Ð oenn ici lr ,miakek icaer icia dyagpy dy`d'
og `evnl ick zvxzp `ny' oiyyeg ik ,l`xyi dlra lr s` dxeq`y 'qeze i"yx zhiy Ð 'dlral
dxeq` dpi`y mixaeqe miwleg (cere o"anx ;m"anx ;y`bn oa i"x) cxtq ilecbn daxd mpn`e .'dpbxdi `ly
                    .dqp`p `ny `l` ,dzvxzp `ny yegl oi`y ,mipdk lr `l`
ly `l` mpi`e ,`"ayxl zerha miqgein ,zeaezk lr (uetpd) '`"ayxd iyecig') o"anxd dlrdy miwenipd cg`
epecl yi xnelk ,'l`xyil xzen Ð cgt zngn ievix lkc' `ed (cere ,e"`xbd ,`"cigd eazky itk ,o"anxd
                                         .oevxk `le qpe`k
                                                      26
fk sc Ð zeaezk


   dxeq`e oevxa dpfnk zaygp ,jk ici lr dpkqn dnvr dlivd m` elit`y rnyn 'qezd ixacn ok`
   lvpidl ok dzyry s` ,dnvr zepfd lr qpe` o`k did `ly oeiky ,mzhiy xiaqdl yie .dlra lr
   oeiky xeaqy `l` ,ef dxaql oexwira dceny xnel yi o"anxd s`e] .qpe` epi` `peeb i`d ik ,dzinn
   dgpd itle .cgtd zngny dznkqda 'mler rwxw'k zaygp ,zeena dilr mii` `ly s` ,draz iebdy
        .[jkl oiyyeg oi`y `l` ,dlral xq`z ,ecivn driaz `ll ok dzyr m`y dcei `ed mb ef
   bxdi' mpicy mixaca edeqp`y iny wqty ,(d wxt dxezd iceqi 'ld) m"anxd iwqt jezn x`azn df welig
   cg`a `txzdy dleg ,jci`n .qep`k aygpy iptn ,mc` ipica yprp epi` Ð xare ,'xeari l`e
   ezngne eipt lr sgxn zeend mei` mixwnd ipyay it lr s` .eze` oiyiprn ,zexeng zexiar dylyn
   ,lvpidl ick ok dyr eznfin `edy `l` ,oeerd lr xiyi qpe` did `l ilegay `l` ,dyry dn dyr
   ycegn) a n"eg xfp ipa`a xeviwa k"ke .g 'odk zxfr'a k"yna 're .cnw odk htyn) .qep`k `le cifnk oecip jkl
                       .(gny xe`ae lf`d oa`a `vnp xak m"anxd ixaca xe`ad .(izeiprae d"c '`
                           fk sc

                                           'enez itl giqn' zepn`p
   dy` zecra e` `l` 'enez itl giqn'a mipn`p mpi` zecr ileqty ,(ciw) `nw `aaa `ibeqa x`ean Ð
   e` ,(`nlra wtq `l` da oi`y itl ,da elwdy) odkl dieay xeqi`a e` ,`pebir meyn dlra zny
                       .opaxc oipwa `l` ely epi`y oenn z`veda e` ,opaxc dnexza
   .opaxc mipic itlk on`pe `zixe`cny mipic itlk on`p epi` 'enez itl giqn'y ,miwqetd eazk o`kne
   cry oixeqi`a enk ,'zecr' zxez mda jixv oi`y mipica elit`e .(bp `"g wgvi xkf ;`,gv i,hq c"ei ;'qezr)
               .(gv c"eia f"hd zpwqn ok) .`zixe`cay lk ,z"lqna on`p epi` ok mb ,on`p cg`
   ,`zixe`c xeqi`a s`y ,(my) `"xbde (a"wq my c"ei) j"yd ewqt oke (blz ,z"eya) y"aixd azk ,mle`e
               .enez itl giqna mb on`p Ð exwy xkeie ,xacd xexia lr cenrl xyt`y lk
   ,mipexg` cer k"ke) .ax onf xg`l `le ,xzeia `xiy ,ziciin xxal ozipyk `wecy ,my b"ntd azke
                                       .g `"g r"d` n"b` Ð 'xazqn oke' .my
   zepn`p 'enez itl giqn'l yi dxez oicl rbepa mby ,d`xp (b,bt mye ,ai c"g r"d`) dyn zexb` z"eya x`eand jezn
   giqnd ixacl `xnegl yegl yi mlerl ,df itl dxe`kle .[opaxcl `zixe`c mipic oia wlgl daiqd idefe] .'wtq' ly xcba
                              .(oixeqi`a enk ,'zecr' oica jxev oi`y mewn lka ,enez itl
   ly ote`a `l m` ,opaxc mipica elit` enez itl giqnd i x k p l zepn`p oi`y mixaeq yi ,mpn`e
   .(jexr ogleyd zrcl ,(my gv 'iqae ,h"lwq hq c"ei) ycg ixtd azk ok) .exwy rceei ot cgtny Ð 'zzxin'
   enez itl giqnd ixkp ,oebk .dyrnl ok bedpl mdl yi ,jexr oglyd oxn zrck mibdepy micxtqde
   ixac :r"re .(h"nyz oeiq Ð xeriya `"hily sqei r"xbdn izrny ok) .dxeq` Ð aeh meia dclep `l dviady
                                     .bp wgvi xkf ;b 'mixteq ixac oipra' Ð zn`


   miakek icaer eqpkpy dryn ici jezn dci dff `l ,dfd oernd :avwd oa dixkf 'x xn`' (a"r)
   exq`y') ok it lr s`e :`pz .envr lr cirn mc` oi` :el exn` .e`viy cre milyexil
                       Ð 'exvga zia dl cgii ,(i"yx Ð 'did odky itl ,eilr
   'zn `l mixne` mipye zn mixne` mipy'a (:ak lirl) exn` `ld :cere xbi` `aiwr iax oe`bd dywd
   `l Ð dicrn cg`l z`yipe ,zny 'il ixa' zxne` dy`d m` ,ielz my` aiig dilr `ady mbd Ð

27
                                                 gk sc Ð zeaezk


 ?dp`ivei dnl ,d`nhp `ly mircei `ide `edy oeik ,opaxcn dxeqi` lky dieaya xnege lw .`vz
iyeciga xak `vnp xacd xwire .el hk :mipniq ,zeaezk Ð h"pxbd iyecig ;g,e xyi ixry) mipexg`d evxz
eyry ,'i`ce' oic el epzpe ,wtqd iptn mieqn xac minkg exq`y minrty (`"wrxbd ozg Ð xteq-mzgd
xeqi` ,i`ce xeqi`l ede`yr ,d`neh y y g zngn raep dieay xeqi` ik m` ,o`k s`e .i`cek wtqd
           .i`ce xeqi`a `le wtqd mewna `l` zlren dpi` 'ixa' zxin` `lde ,'dieay'
,m"ekr zepiab ly l"fg xeqi` oiprl ('xzideÎxeqi`'d mya .gi ,`wtq-wtq illk c"ei) j"ya epivn dfa `veik]
el epzpy oeik ,`ed wtqd zngn dpiabd xeqi`y mbd ,sqep wtq sexiv i"r '`wtqÎwtq' miyer oi`y
,minkg ly ycg xeqi` epi`y '`lewl opaxc `witq' my mixne` oi` ,j"yd azk ok lr xzi .i`ce oic
                 .[i`ce dxez ly xeqi` da did eli`k ,yygd iptn de`yry `l`
xnel (`"ra) lirl `xnba ewtzqd k"tr` ,mipexg`d zxcbdk ,i`ce-d`nhk dieayd z` minkg eyry s`y xirdl yi)
.'inhi`c xnii in `kd ,d`neh `ki` i`ce mzd'c 'oiliay ipy'l dnec epi`e ,zexedh olek Ð zg` `l` wifgn epi`y `eagna
,d`agpy l"i dy` lk lry oeike .xwire llk 'dieay' xcba zhlnpd oi` ,eil` hlnidl `eagn yiyky ,mixacd xe`ae
'xizdy dtd `ed xq`y dtd'e ebin lireny dnn xirdl yi cer .'dieay' dppi`y xnel ozexyk zwfg lr olek micinrn
oic `xwirn minkg exfb `l df oebkay l"ve Ð 'ip` dxedh' xnel ,(jenqa lirl `xnbae .ak dpyna lirl 'r) dieaya
                                                    .dieay
zyyeg dpi`e xg`n ,dlrapy zrcei zn`ae zxwyn `ny eyyg o`ky ,uxzl d`xp did 'e`kl `"rxbd ziyew xwirae
                  .(dteqa dilr xingpe .dxwy dlbzi `ny zyyeg lrad zzina k"`yn ,dygkdl
                        gk sc

,eci azk edfy ze`cea el xexa `l m` okl Ð 'diaxc dizni` dil zi`c meyn eax opirny` i`e'
k"l`y] zn eia`y dpyna i"yx k"ynitle .y"yx) .ia zcrd xwy eipt lr epgikei ot ,wtqd lr xnel `xi `ed
yxtl yie .y"yxd yexitl xity iz` `l dfe ,eaxa xeivd ok dxe`kl [eznizg lr cirie a`d `eai ,df ohwl mikixv recn
     .(eax ly eci azk df llkae ,eipipr lkne eaxn zepexkf elv` mizxgp ,ezephwa elv` ezeida eax zni` meyn


                          'mci lr dlwz `ian `ed jexa yecwd oi`' (a"r)
miayeg oi` ,zewacae dxeza mipeire zeaygn miwinrne ,'d zceare dxeza mpiirn lk xy` ,milecbd'
dxe`kle .zewacde dceard ,dxezd ipipra zeti`ye zeaygn maal `ln ixdy ,llk dfd-mler ipipra
micexhy meyn ,zexeq` ze`pde zelik`e wfp ziiyr ly zexiara e"g elykiy dfk avna c`n lw `ld
`inyc `zriiq la` .qpe` zpigal md miaexw df ici lre ,oeir zeaygna miwqere ediizqxiba dnd
,mdici lr dlwz `ian d"awd oi` miwicv ly oznda dne' :l"f mxn` zpigaae ,mxnyz xy` `id
                      (228 'nr a"g edil`n azkn) .'oky lk `l onvr miwicv
                    .i mixcpae ,a"ivpd mya hv zenaia `aena d`x Ð miwicv zlwz oipra cer


lecb elit` ixdy ,dgtyn leqtl lekiy `l ,o"xd yxit Ð 'dleqt ef dgtyne dxyk ef dgtyn'
dlek dwfgedy dnily dgtyn xiykl on`p epi` ok enke .mipyn zegt xrxr oi`y ,leqtl on`p epi`
lr xxane cirne ,dzvwn e` dlek m` reci oi`e leqt my dilr `viy dgtyna xaecn `l` ,leqta
eixac lr mikneqe ,leqt xg` a` ziae xyk dgtyn dze`ay ipelt a` ziay ezephwa d`xy dn it
                      .xiykn `edy a` zia eze` opaxc dnexza lik`dl

                                                         28
gk sc Ð zeaezk


   elit` miyyeg la` ,dgtynd leqtl mipyn zegt xrxr oi` mpn`y yxite xaca xingd c"a`xde
   .mifixkn oi` la` eixacl miyyeg Ð dvvw oiprl oke .leqt dilr mifixkn oi`y `l` cg` zecrl
   .i`cn xzei mixacd mzqy `l` ,oey`xd yexitk mihn m"anxd ixace ,dxizi `xneg efy o"xd azke

   Ð '...zexecl `nbec mkl egwe e`ea ...dagx rvn`a dze` oixaeye zexit d`iln ziag oi`iane'
   oexkfdy itle ,mdn sehgl mi`ae ,eixg` mihedle ea mipdp miclidy xac `edy ,zexit migwel jkl
   .ze`le oexkfl `diy z`f miyer jkl ,wlg xiip lr daezkd eicl dnec cli cneld mxn`nk mlv` wfg
                                                 .`"yxdn)
   mr axrzn erxf oi` aeyy ,ezgtynn dld cxtede uvwpy my lr ok `xwpy d`xp eheytae .'dvvw' iepikd xe`aa y"r
                                              .(dgtynd x`y
29

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:10/4/2011
language:Hebrew
pages:22