mof3_2011_0061 by monitorul-oficial

VIEWS: 33 PAGES: 8

									                                     PA R T E A A I I I - A
Anul 179 (XXII) — Nr. 61                                                        Miercuri, 23 februarie 2011
                              PUBLICAŢII ŞI A           U  ŢURI
                PUBLICAŢII                      ŞI      A     U      ŢURI

                           P IE R D E R I           D E     A C TE
  — Albu I. Florentina-Tincuţa, cu domiciliul în      — Asociaţia Femeilor pentru Activităţi Pozitive,     — Balint G. Cornel, cu domiciliul în
Călăraşi, Str. Sulfinei nr. 143, judeţul Călăraşi, aduce  Toleranţă şi Educaţie, cu sediul în Bucureşti, str.   Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu nr. 3–5, bl.
la cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria   Gen. Cristescu nr. 12, sectorul 1, aduce la cunoştinţă  CM6, sc. A, ap. 81, judeţul Hunedoara, aduce la
T nr. 0531544/144, eliberată la 7 septembrie 2004 de    pierderea certificatului de înregistrare fiscală nr.   cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a şcolii
Colegiul Agricol „Sandu Aldea“ din Călăraşi,        8922537, eliberat la 11 noiembrie 1996 de Direcţia    profesionale seria F nr. 38897/872, eliberată la 26
judeţul Călăraşi, promoţia 2004.              Generală a Finanţelor Publice şi Controlului       martie 1990 de Grupul Şcolar Industrial
  (5.695)                        Financiar de Stat a Municipiului Bucureşti.       Construcţii Metalurgice din Hunedoara, judeţul
                                (5.778)                       Hunedoara, promoţia 1990.
 — Albu Şerban, cu domiciliul în Ţăndărei, Str.
Orhideelor nr. 3, judeţul Ialomiţa, aduce la         — Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi      (5.653)
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.      Ialomiţa, cu sediul în Slobozia, str. Matei Basarab,
083989, eliberat la 2 mai 1996 de Comisia Judeţeană    bl. D6, sc. A, judeţul Ialomiţa, aduce la cunoştinţă — Barbu Maria, cu domiciliul în Deva, str.
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra     pierderea cărţii de identitate seria D-822047,   Avram Iancu, bl. H1, sc. C, ap. 23, judeţul
Terenurilor Ialomiţa, pe numele de Albu I. Şerban şi    aparţinând vehiculului cu nr. de identificare   Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
Şonel I. Gherghina (decedată), moştenitorii        JTFDS626300012229, eliberată la data de 22     identitate seria C-541259, aparţinând vehiculului
defunctului Albu V. Iorgu.                 ianuarie 2003 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti. cu nr. de identificare 4652, eliberată la data de 2
  (5.686)                           (5.666)                    noiembrie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa
 — Aldea T. Gabriela, cu domiciliul în            — Avram Gabriela Adina Violeta, cu Hunedoara.
Constanţa, str. I.L. Caragiale nr. 47, bl. D3, sc. B,   domiciliul în Bucureşti, str. Marcu Armaşu nr. 3,   (5.646)
ap. 29, judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă       bl. 28, sc. 2, ap. 101, sectorul 2, aduce la
                              cunoştinţă pierderea diplomei de licenţă seria T   — Beres Ludovic Gaspar, cu domiciliul în
pierderea diplomei de bacalaureat seria F nr.       nr. 0039741/1903, eliberată la 2 aprilie 2002 de Gheorgheni, Str. 1 Mai nr. 1623, judeţul
153252/152, eliberată la 20 iulie 1988 de Liceul      Academia de Poliţie „Al. I. Cuza“ din Bucureşti, Harghita, aduce la cunoştinţă pierderea titlului
Industrial nr. 2 din Medgidia, judeţul Constanţa,     Facultatea de Drept, promoţia 2002.        de proprietate nr. 18994, eliberat la 16 februarie
promoţia 1988.                         (5.736)                    2007 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea
  (5.762)
                               — Baiaram Costel, cu domiciliul în Călăraşi, Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor
 — Alexandru Titel, cu domiciliul în satul        Str. Dumbravei nr. 198, judeţul Călăraşi, aduce la Harghita, pe numele de Beres Gáspár şi
Perşinari, comuna Perşinari, judeţul Dâmboviţa,      cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C- Szilvester Margit, moştenitorii defunctului
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate     616558, aparţinând vehiculului cu nr. de Beres Ludovic.
seria D-480665, aparţinând vehiculului cu nr. de      identificare WDB9024621P511011, eliberată la      (5.628)
identificare 0182944, eliberată la data de 9 martie    data de 19 octombrie 1999 de R.A.R. -
1993 de R.A.R. - Reprezentanţa Dâmboviţa.         Reprezentanţa Bacău.                 — Biroul Individual de Arhitectură STOICA
  (5.702)                           (5.706)                    A. ROXANA-CATRINEL, cu sediul în
 — Amăriuca Vasile, cu domiciliul în Seini, str.                               Bucureşti, str. Jean Alexandru Steriadi nr. 29, bl.
                               — Bajko Iosif, cu domiciliul în Sighetu V5, sc. 5, ap. 14, sectorul 3, aduce la cunoştinţă
Mihai Viteazu nr. 25, judeţul Maramureş, aduce la     Marmaţiei, Str. Tisei nr. 81/A, judeţul Maramureş, pierderea certificatului de înregistrare fiscală seria
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.      aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate A nr. 0350763, eliberat la 1 ianuarie 2007 de
60349/56, eliberat la 18 octombrie 1993 de         seria D-339100, aparţinând vehiculului cu nr. de
Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de      identificare UU1R13311P0109830, eliberată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi
Proprietate asupra Terenurilor Maramureş, pe        data de 22 martie 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa Controlului Financiar de Stat a Municipiului
numele de Amăriucăi Vasile.                Maramureş.                     Bucureşti.
  (5.637)                          (5.661)                         (5.642)
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 61/23.II.2011

  — Biroul Notarului Public OSTACHE C.          — Budescu V. Vera-Mihaela, cu domiciliul în       — Chelariu V. Dumitru, cu domiciliul în
CARMEN-ELIZA, cu sediul în satul Pechea, str.      Negreşti, Str. Unirii, bl. F1, sc. D, ap. 9, judeţul  satul Pomârla, comuna Pomârla, judeţul
Suhurlui nr. 2, comuna Pechea, judeţul Galaţi,     Vaslui, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului  Botoşani, aduce la cunoştinţă pierderea
aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de     de absolvire a şcolii postliceale seria A nr.     diplomei de bacalaureat seria E nr. 71429/82,
înregistrare fiscală seria A nr. 0131931, eliberat la  0042097/222, eliberat la 3 noiembrie 1997 de      eliberată la 1 iulie 1987 de Liceul Industrial nr.
1 ianuarie 2007 de Direcţia Generală a Finanţelor    Şcoala Sanitară Postliceală din Vaslui, judeţul
Publice şi Controlului Financiar de Stat a                                   1 din Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, promoţia
                            Vaslui, promoţia 1997.
Judeţului Galaţi.                                               1987.
                              (5.730)                        (5.781)
  (5.689)
                             — Buşe A. Hermina-Elena, cu domiciliul în
  — Bocra Anna, cu domiciliul în satul Chiraleu    Hunedoara, Str. Rândunicii nr. 3, bl. 4, sc. E, ap.   — Cioacă Cristian, cu domiciliul în
nr. 112, comuna Chislaz, judeţul Bihor, aduce la    92, judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă       Constanţa, str. Mircea nr. 172, bl. MD14, sc. A,
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.    pierderea diplomei de studii postuniversitare de    ap. 9, judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă
1658, eliberat la 21 octombrie 2003 de Comisia     specializare seria F nr. 0012124/1099, eliberată la  pierderea cărţii de identitate seria G-878023,
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de        14 iulie 2010 de Universitatea „Politehnica“ din    aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
Proprietate asupra Terenurilor Bihor, pe numele     Timişoara, judeţul Timiş, Facultatea de Inginerie   WVGZZZ7LZ5D024183, eliberată la data de
de Lazar Anita, decedată.                din Hunedoara, promoţia 2010.             30 septembrie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa
  (5.803)                                                  Constanţa.
                              (5.657)
 — Bogoiu M. Ionel, cu domiciliul în comuna                                    (5.745)
Dobroeşti, str. Caporal Ene nr. 34, judeţul Ilfov,   — Cabinet Individual Dr. STAN LOVANNA
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de      MARIANA, cu sediul în satul Bălăşeşti, comuna        — Colegiul Tehnic Traian, cu sediul în Galaţi,
bacalaureat nr. 163766, eliberată la 16 ianuarie   Bălăşeşti, judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă      str. Traian nr. 203, judeţul Galaţi, aduce la
1989 de Liceul Industrial nr. 9 din Bucureşti,    pierderea cărţii de identitate seria F-054355,      cunoştinţă anularea diplomei de bacalaureat seria
promoţia 1987.                    aparţinând vehiculului cu nr. de identificare       D nr. 86953/971, eliberată la 10 septembrie 1986,
   (5.776)                     VF3PNCFAC88056150, eliberată la data de 6         pe numele de Strîmbeanu P. Violeta, deteriorată.
                           aprilie 2006 de Societatea Comercială TRUST
  — Borda Laurean-Ştefan, cu domiciliul în MOTORS – S.R.L.                            (5.671)
Sibiu, str. Constantin Sandu-Aldea nr. 9, judeţul                                — Constantin Gineta, cu domiciliul în comuna
Sibiu, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      (5.773)
                            — Cabinetul Individual Stomatologic Dr.         Şoldanu, judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă
identitate seria H-257611, aparţinând vehiculului
cu nr. de identificare JYARJ031000027473, RUSU MARIA, cu sediul în Baia Mare, str. Iuliu            pierderea cărţii de identitate seria E-067621,
eliberată la data de 7 aprilie 2009 de R.A.R. - Maniu nr. 1/2, judeţul Maramureş, aduce la           aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
Reprezentanţa Sibiu.                 cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-    UU1R5A71543402839, eliberată la data de 14
   (5.720)                     612704, aparţinând vehiculului cu nr. de         martie 2004 de Societatea Comercială
  — Bordei M. Vasile, cu domiciliul în satul identificare VF1B56B0511318275, eliberată la           AUTOMOBILE DACIA – S.A.
Siliştea nr. 71, comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi, data de 3 decembrie 1998 de R.A.R. -              (5.639)
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de Reprezentanţa Maramureş.                        — Constantinescu Dumitru, cu domiciliul în
bacalaureat seria F nr. 167681/4081, eliberată la 7   (5.658)                        Constanţa, Str. Romană nr. 33, judeţul Constanţa,
iulie 1987 de Liceul Industrial nr. 6 din Galaţi,   — Cabinetul Medical de Medicină de Familie       aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
judeţul Galaţi, promoţia 1987.            Dr. PĂUN MARIA, cu sediul în Predeal, str.        seria C-726773, aparţinând vehiculului cu nr. de
   (5.675)                     Mihail Săulescu nr. 60, judeţul Braşov, aduce la     identificare KLY3S11BDVC388695, eliberată la
  — Bordei Vasile, cu domiciliul în satul Siliştea cunoştinţă pierderea certificatului de înregistrare    data de 16 noiembrie 1999 de R.A.R. -
nr. 71, comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi, aduce fiscală seria A nr. 0067779, eliberat la 1 ianuarie      Reprezentanţa Constanţa.
la cunoştinţă pierderea certificatului de calificare 2007 de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi
seria G nr. 172904, eliberat în anul 1991 de Controlului Financiar de Stat a Judeţului Braşov.           (5.759)
Centrul de Calificare şi Instruire Feroviară       (5.715)                         — Corcodel Constantin, cu domiciliul în
Teritorială CENAFER din Galaţi, judeţul Galaţi,    — Cabinetul Medical de Stomatologie „Dr.        comuna Corcova, str. Cordun nr. 36, judeţul
promoţia 1991.                                                 Mehedinţi, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
                           Csordás Lörincz Maria Magdalena“, cu sediul în
   (5.684)                     Miercurea-Ciuc, str. Gál Sándor nr. 9, judeţul      identitate seria C-267180, aparţinând vehiculului
  — Bozó Lajos Tibor, cu domiciliul în Oradea, Harghita, aduce la cunoştinţă pierderea            cu nr. de identificare WV2ZZZ70ZMH098467,
str. Lăpuşului nr. 46, bl. X219, sc. B, ap. 17, certificatului de înregistrare fiscală seria A nr.       eliberată la data de 12 decembrie 1997 de R.A.R.
jdueţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii 0153517, eliberat la 1 ianuarie 2007 de Direcţia      - Reprezentanţa Timiş.
de identitate seria H-297305 aparţinând Generală a Finanţelor Publice şi Controlului                (5.663)
vehiculului cu nr. de identificare Financiar de Stat a Judeţului Harghita.
WF0BXXGCABBS86915, eliberată la data de 10                                    — Cornigoiu Constantin, cu domiciliul în
                             (5.748)                        Haţeg, str. Munţii Retezat, bl. 32, sc. B, ap. 27,
iulie 2009 R.A.R.- Reprezentanţa Bihor.
   (5.678)                      — Călin V. Valentin-Lucian, cu domiciliul în      judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea
                           Deva, str. Împăratul Traian, bl. 16, sc. C, ap. 22,    cărţii de identitate seria G-843101, aparţinând
  — Bratu Gheorghe, cu sediul în Bucureşti, Str. judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea
Hăţişului nr. 8, bl. H7, sc. A, ap. 9, sectorul 2, diplomei de bacalaureat seria R nr. 0022987/157,      vehiculului cu nr. de identificare
aduce la cunoştinţă pierderea permisului de eliberată la 6 iulie 1998 de Colegiul Naţional           TMBBS21Z288037818, eliberată la data de 18
vânătoare seria IL nr. 00192, eliberat la 6                                  septembrie 2008 de Societatea Comercială
decembrie 2007 de A.V.P.S.-Ialomiţa, declarat „Decebal“ din Deva, judeţul Hunedoara, promoţia         PORSCHE ROMÂNIA – S.A., Bucureşti.
nul.                         1998.
                                                          (5.643)
  (5.683)                         (5.651)
                             — Cercel Ion, cu domiciliul în satul Progresu,     — Crăciun Gheorghe, cu domiciliul în
  — Brăescu C. Daniel, cu domiciliul în Galaţi,                                Bucureşti, str. Straja nr. 11, bl. 65, sc. 1, ap. 1,
str. Ing. Anghel Saligny nr. 114, bl. 1B, sc. 5, ap.  comuna Sohatu, judeţul Călăraşi, aduce la
99, judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă pierderea    cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.    sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
diplomei de bacalaureat seria P nr. 165661/3575,    127451, eliberat la 16 august 2004 de Comisia     identitate seria A-0318183, aparţinând
eliberată la 28 august 1997 de Colegiul Tehnic     Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate  vehiculului cu nr. de identificare
„Traian Vuia“ din Galaţi, judeţul Galaţi, promoţia   asupra Terenurilor Călăraşi, pe numele de Cercel    UU1R117R2502403, eliberată la data de 14 iunie
1997.                          Ion, moştenitorul defunctului Cercel Nae.       1993 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.
  (5.680)                         (5.698)                        (5.721)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 61/23.II.2011                               3

 — Creac A. Daniela, cu domiciliul în comuna      — Dumitrescu Constantina, cu domiciliul în        — Fereştean Irina-Mariana, cu domiciliul în
Dăbuleni, str. Gheorghe Lazăr nr. 44, judeţul Dolj,  Bucureşti, str. Lt. Victor Manu nr. 37, sectorul 2,   satul Prunişor nr. 169, Sebiş, judeţul Arad, aduce
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire  aduce la cunoştinţă pierderea carnetului cu bilete   la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
seria U nr. 0022720/1520, însoţită de foaia      de călătorie C.F.R. pentru deputaţi seria CDB nr.    728524, aparţinând vehiculului cu nr. de
matricolă, eliberată la 23 februarie 2005 de      8943, pe numele de Dumitrescu Liana, decedată,     identificare UU1R1331123060751, eliberată la
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de       declarat nul.                      data de 19 august 2002 de Societatea Comercială
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, absolventă a      (5.650)                       AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
Universităţii „Mihai Viteazul“ din Craiova,        — Dumitrescu Lucian, cu domiciliul în satul
Colegiul Universitar de Institutori, promoţia 2003.                                (5.679)
                            Hăţăgel nr. 43, comuna Densuş, judeţul
  (5.791)                      Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     — Fülöp Bela, cu domiciliul în Timişoara, Str.
                            identitate seria H-072298, aparţinând vehiculului    Vlăsiei nr. 2, sc. A, ap. 12, judeţul Timiş, aduce la
  — Cucoaneş A. Vasile, cu domiciliul în satul                                 cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
Salcia, comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi, aduce    cu nr. de identificare WVWZZZ1HZPP423248,
la cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.  eliberată la data de 25 noiembrie 2008 de R.A.R.     069074, aparţinând vehiculului cu nr. de
0991-86, eliberat la 6 februarie 2002 de Comisia    - Reprezentanţa Hunedoara.                identificare WVWZZZ1JZ3B075941, eliberată la
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de          (5.644)                       data de 14 noiembrie 2007 de R.A.R. -
Proprietate asupra Terenurilor Galaţi, pe numele     — Dumitru I. Sorin Costel, cu domiciliul în Reprezentanţa Caraş-Severin.
de Cucoaneş Vasile, Cucoaneş Gheorghe,         Hunedoara, Bd. Libertăţii nr. 7A, bl. 14B, sc. A, ap.    (5.626)
Cucoaneş Alexandru şi Pascu Ghiţă, moştenitorii    7, judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea    — Georgescu Niculina Mihaela, cu domiciliul
defunctului Cucoaneş Alexandru.            diplomei de absolvire a şcolii militare seria O nr. în comuna Ciolpani, Drumul Piscului nr. 5,
  (5.667)                      3487/3487, eliberată la 28 iulie 1990 de Şcoala judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
                            Militară de Ofiţeri Activi „Leontin Sălăjan“ din
 — Cuzeli Leyla, cu domiciliul în Călăraşi, Str.   Braşov, judeţul Braşov, promoţia 1990.          de identitate seria E-118682, aparţinând
Belşugului nr. 31, bl. I32, sc. 1, ap. 1, judeţul      (5.654)
                                                        vehiculului cu nr. de identificare
Călăraşi, aduce la cunoştinţă pierderea foii                                  UU1R5A71543401580, eliberată de Societatea
matricole seria P nr. 0002994/144, eliberată la 24    — Dumitru Ion, cu domiciliul în Urziceni, Str. Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.,
ianuarie 1998 de Universitatea Independendă      Muncii nr. 2, bl. 117, sc. A, ap. 19, judeţul Ialomiţa, Piteşti.
„Titu Maiorescu“ din Bucureşti , Facultarea de     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria
                            A-0461414, aparţinând vehiculului cu nr. de         (5.621)
Stomatologie, pe numele de Osman F. Leyla,
promoţia 1997.                     identificare UU2TAQF0P01QF3953, eliberată la        — Ghionoiu Nicolae, cu domiciliul în satul
                            data de 5 iunie 1993 de Societatea Comercială Drajna Nouă, comuna Dragalina, judeţul Călăraşi,
  (5.712)                      OLTCIT – S.A., Craiova.                 aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
 — Damian George Ovidiu, cu domiciliul în         (5.664)                       seria D-723869, aparţinând vehiculului cu nr. de
Roman, str. C. A. Rosetti, bl. 2, sc. B, ap. 12,     — Durnea N. Cristian, cu domiciliul în Iaşi, Str. identificare WV2ZZZ25ZGG088204, eliberată la
judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii  Lacului nr. 18, bl. 661, sc. C, ap. 19, judeţul Iaşi, data de 28 februarie 2003 de R.A.R. -
de identitate seria A-0661217, aparţinând       aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de Reprezentanţa Bucureşti.
vehiculului cu nr. de identificare           bacalaureat seria F nr. 135221/171, eliberată la 13
UU1R117G0976708, eliberată la data de 23                                      (5.711)
                            iulie 1987 de Liceul Industrial nr. 1 din Iaşi,
aprilie 1996 de R.A.R. - Reprezentanţa Braşov.     judeţul Iaşi.                       — Gicovanu V. Gheorghe, cu domiciliul în
  (5.617)                         (5.792)                       comuna Girov, judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă
 — Dimache Tereza, cu domiciliul în satul        — Duţă F. Mihaela-Ionelia, cu domiciliul în pierderea titlului de proprietate nr. 32/3846,
Buceşti, comuna Iveşti, judeţul Galaţi, aduce la    Focşani, str. Bucegi nr. 13, ap. 9, judeţul Vrancea, eliberat la 24 decembrie 2003 de Comisia
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.    aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
14791-05, eliberat la 12 ianuarie 1998 de Comisia   bacalaureat seria V nr. 74167/100, eliberată la 27 Proprietate asupra Terenurilor Neamţ.
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de        august 2007 de Grupul Şcolar Agricol din           (5.623)
Proprietate asupra Terenurilor Galaţi.         Focşani, judeţul Vrancea, pe numele de Ion F.       — Grădişteanu Georgeta-Maria, cu domiciliul
  (5.665)                      Mihaela-Ionelia, promoţia 2007.             în comuna Coteşti, judeţul Vrancea, aduce la
  — Domokos L. Ivan, cu domiciliul în           (5.786)                       cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria
Miercurea-Ciuc, str. Zsogodi Nagy Imre nr. 210,      — Duţu Ion, cu domiciliul în comuna Glodeni, K nr. 246100/120, eliberată la 17 iulie 1995 de
judeţul Harghita, aduce la cunoştinţă pierderea    str. Mălâia nr. 6, judeţul Dâmboviţa, aduce la Liceul Teoretic „Al.I. Cuza“ din Focşani, judeţul
diplomei de licenţă seria P nr. 0109082/96,      cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B- Vrancea, pe numele de Bordeanu Gh. Georgeta-
eliberată la 29 iunie 1998 de Universitatea de     937583, aparţinând vehiculului cu nr. de Maria, promoţia 1995.
Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş,         identificare 645756, eliberată la data de 22 mai
                            1997 de R.A.R. - Reprezentanţa Dâmboviţa.          (5.789)
Facultatea de Medicină, promoţia 1997.
  (5.746)                         (5.710)                        — Grupul Şcolar Industrial Metalurgic, cu
 — Drăguşin Laurenţiu, cu domiciliul în         — Dziţac Gheorghe, cu domiciliul în comuna sediul în Galaţi, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 25,
Bucureşti, str. Dumbrava Nouă nr. 3, bl. N29, ap.   Micula nr. 349A, judeţul Satu Mare, aduce la judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă anularea
20, sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii  cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria H- diplomei de bacalaureat seria M nr.
de identitate seria E-672331, aparţinând        248667, aparţinând vehiculului cu nr. de 100679/504, eliberată la 21 septembrie 1998,
vehiculului cu nr. de identificare           identificare WVWZZZ1HZNW063699, eliberată pe numele de Chingă Gh. Bogdan-Constantin,
                            la data de 18 martie 2009 de R.A.R. - promoţia 1998, fotografie dezlipită.
KMHJN81BP6U353862, eliberată la data de 29       Reprezentanţa Satu Mare.
martie 2006 de Societatea Comercială                                        (5.669)
                              (5.805)
HYUNDAI AUTO – S.R.L., Bucureşti.                                         — Holub Mihaela, cu domiciliul în Arad, aleea
  (5.705)                        — Fazakas A. Andrea Orsolya, cu domiciliul în    Făget nr. 3, bl. F, sc. A, ap. 3, judeţul Arad, aduce
                            Ungaria, Budapesta, str. Nárcisz nr. 58, aduce la    la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
 — Dumitrele I. Constantin, cu domiciliul în     cunoştinţă pierderea anexelor 1 şi 2 la diploma de
comuna Vlădaia, judeţul Mehedinţi, aduce la      licenţă seria P nr. 0051219/194/325, eliberată la    269238, aparţinând vehiculului cu nr. de
cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria   16 ianuarie 1997 de Universitatea de Ştiinţe      identificare UU1LSDAAH32536105, eliberată la
L nr. 61429/279, eliberată la 29 august 1995 de    Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din     data de 22 octombrie 2004 de Societatea
Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate    Timişoara, Facultatea de Zootehnie şi          Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.,
din Craiova, judeţul Dolj, promoţia 1995.       Biotehnologii.                     Piteşti.
  (5.648)                        (5.782)                         (5.690)
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 61/23.II.2011

 — Horşa Al. Leonard Iulian, cu domiciliul în       — Manole I. Oana, cu domiciliul în Călăraşi, Str.   — Neacşu Marius, cu domiciliul în Roşiori
Bucureşti, aleea Feteşti nr. 9, bl. F1, sc. B, ap. 12,  Speranţei nr. 20, bl. N31, sc. B, ap. 74, judeţul   de Vede, Str. Teilor nr. 26C, judeţul Teleorman,
sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei    Călăraşi, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de  aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
de absolvire a şcolii profesionale seria J nr.      bacalaureat seria L nr. 40085/35, eliberată la 20   seria D-232404, aparţinând vehiculului cu nr.
171228/3723, eliberată la 16 decembrie 1993 de      septembrie 1994 de Colegiul Agricol „Sandu Aldea“   de identificare KLA3S11BDYC668583,
Grupul Şcolar Industrial nr. 19 R.A.T.B. din       din Călăraşi, judeţul Călăraşi, promoția 1994.    eliberată la data de 26 ianuarie 2001 de
Bucureşti, promoţia 1993.                  (5.707)                      Societatea    Comercială     DAEWOO
  (5.717)                         — Matcu Marius Marian, cu domiciliul în AUTOMOBILE – S.R.L.
 — Iercoşan Ioan Mihai, cu domiciliul în comuna     Feteşti, Strada Nouă nr. 9, judeţul Ialomiţa, aduce    (5.656)
Bocsig nr. 295, judeţul Arad, aduce la cunoştinţă    la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-
pierderea cărţii de identitate seria B-426768,      658804, aparţinând vehiculului cu nr. de        — Neagu E. Valentin-Vasile, cu domiciliul în
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      identificare UU1R5A71543408596, eliberată la Galaţi, Str. Laminoriştilor nr. 9, bl. T1, sc. 1, ap.
UU1R11700L2327787, eliberată la data de 2 mai      data de 23 iulie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa 25, judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă pierderea
1996 de R.A.R. - Reprezentanţa Bihor.          Ialomiţa.                       diplomei de absolvire a şcolii profesionale seria
  (5.701)                         (5.674)                      L nr. 34306/153, eliberată la 30 ianuarie 1995
 — Iftode Valeria, cu domiciliul în Iaşi, splaiul                               de Grupul Şcolar Industrial Construcţii de
                              — Mavru Ivan, cu domiciliul în satul
Bahlui nr. 31, bl. B4, ap. 34, judeţul Iaşi, aduce la  Ghindăreşti, Str. Păcii nr. 710, comuna Maşini nr. 1 din Galaţi, judeţul Galaţi, promoţia
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.     Ghindăreşti, judeţul Constanţa, aduce la 1995.
185884, eliberat la 19 iunie 2001 de Comisia       cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-    (5.682)
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de         225058, aparţinând vehiculului cu nr. de        — Nechita St. Ionel, cu domiciliul în Ianca, Str.
Proprietate asupra Terenurilor Iaşi, pe numele de    identificare UU1R11711V2682276, eliberată la Industriei nr. 3, bl. D4, sc. 2, ap. 10, judeţul Brăila,
Bîrsan Gh. Maria, Samoilă Gh. Sofica,          data de 12 mai 1995 de Societatea Comercială aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
Cantaragiu V. Antoaneta şi Iftode V. Valeria.      AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
  (5.799)                                                  bacalaureat seria N nr. 114460/1216, eliberată la
                               (5.763)                      16 septembrie 1997 de Grupul Şcolar Agricol din
 — Iordan Gelu, cu domiciliul în comuna          — Mănăstirea Morisena, cu domiciliul în Ianca, judeţul Brăila.
Popeşti, judeţul Vrancea, aduce la cunoştinţă      comuna Cenad nr. 1935, judeţul Timiş, aduce la
pierderea titlului de proprietate nr. 42498, eliberat                               (5.634)
                             cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
în anul 1994 de Comisia Judeţeană pentru         401475, aparţinând vehiculului cu nr. de        — Nicolae George, cu domiciliul în Bucureşti,
Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra        identificare UU1R11711P2454334, eliberată la data str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 5, bl. 219, sc. A, ap.
Terenurilor Vrancea, pe numele de Iordan         de 4 august 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa Timiş. 20, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
Isofache (decedat), Botezatu Elena, Chiriţă         (5.630)                      de identitate seria G-544818, aparţinând
Veronica şi Iordan Dumitru, moştenitorii                                    vehiculului cu nr. de identificare
defunctului Iordan Gh. Constantin.             — Mărtinescu Mioara, cu domiciliul în Brăila, WBACA11010AJ31430, eliberată la data de 7
  (5.796)                       Str. Trandafirilor nr. 3, judeţul Brăila, aduce la
                             cunoştinţă pierderea foii matricole seria D nr. octombrie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa
 — Istrate Emilian, cu domiciliul în satul       0000815/265, eliberată la 25 iunie 2003 de Bucureşti.
Oglinzi nr. 292, comuna Răuceşti, judeţul Neamţ,     Universitatea Transilvania din Braşov,          (5.709)
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    Departamentul pentru Pregătirea Personalului
seria B-383233, aparţinând vehiculului cu nr. de                                 — Novac Ioan-Visinel, cu domiciliul în
identificare UVSRD1M1RT000887, eliberată la       Didactic, pe numele de Vlad Mioara.          comuna Pesac nr. 534, judeţul Timiş, aduce la
data de 21 august 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa       (5.716)                      cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
Neamţ.                           — Moldovan Pamfil, cu domiciliul în Târgu 5794/41, eliberat la 3 noiembrie 1994 de Comisia
  (5.612)                       Mureş, Bulevardul 1848 nr. 75, judeţul Mureş, Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
  — Jin Wanglin, cu domiciliul în Bucureşti, str.    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate Proprietate asupra Terenurilor Timiş, pe numele
Maior Băcilă Vasile nr. 29, bl. 32, sc. 1, ap. 20,    seria H-185806, aparţinând vehiculului cu nr. de de Ristin George-Cornel (decedat), moştenitorul
sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de   identificare WOL000059P5108998, eliberată la defunctului Ţintoi Gh. Mihai.
identitate seria F-136211, aparţinând vehiculului    data de 23 februarie 2009 de R.A.R. -           (5.636)
cu nr. de identificare WDB1704491F256431,        Reprezentanţa Mureş.
                               (5.618)                       — Olescu Iulian Orest, cu domiciliul în Sibiu,
eliberată la data de 8 august 2006 de R.A.R. -
Reprezentanţa Bucureşti.                  — Morea V. Gabriel Claudiu, cu domiciliul în str. Lisabona nr. 40, judeţul Sibiu, aduce la
  (5.732)                       Câmpia Turzii, Str. Aviatorilor nr. 1, ap. 39, cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
  — Lăcătuşu Constantin, cu domiciliul în satul     judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea 594158, aparţinând vehiculului cu nr. de
Poroiniţa, comuna Rogova, judeţul Mehedinţi,       diplomei de absolvire a şcolii profesionale seria L identificare ZCF5070009367786, eliberată la data
aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de     nr. 18966/1466, eliberată la 9 august 1994 de de 21 martie 2001 de Reprezentanţa IVECO
calificare profesională seria F nr. 0151999,       Grupul Şcolar Industrial Metalurgic din Câmpia ROMÂNIA.
eliberat la 22 iunie 2009 de Societatea Comercială    Turzii, judeţul Cluj, promoţia 1994.           (5.725)
BUSINESS LIKE – S.R.L. din comuna              (5.753)                       — Păsărelu Gabriel Cristian, cu domiciliul în
Gearmata, judeţul Timiş.                  — Murea Daniel, cu domiciliul în Reghin, Str. Bucureşti, str. Izbiceni nr. 114, sectorul 1, aduce la
  (5.625)                       Argeşului nr. 66, judeţul Mureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
 — Lungu O. Gelu, cu domiciliul în comuna        cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G- 266045, aparţinând vehiculului cu nr. de
Gropeni, judeţul Brăila, aduce la cunoştinţă       540205, aparţinând vehiculului cu nr. de identificare WBAFF41000L108368, eliberată la
pierderea diplomei de absolvire a şcolii         identificare WVWZZZ3BZYE203894, eliberată data de 26 martie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa
profesionale seria E nr. 61396/992, eliberată la 1    la data de 3 noiembrie 1999 de R.A.R. - Bucureşti.
noiembrie 1986 de Şcoala Profesională nr. 2 din     Reprezentanţa Constanţa.
                                                         (5.641)
Brăila, judeţul Brăila, promoția 1986.            (5.758)
  (5.635)                        — Mureşan N. Luminiţa, cu domiciliul în        — Perijoc S. Liviu-Ovidiu, cu domiciliul în
                             Constanţa, Aleea Murelor nr. 4, bl. P1, sc. F, ap.  Galaţi, Str. Lebedei nr. 19, bl. A25, sc. 2, ap.
 — Maleş C. Victoria, cu domiciliul în comuna
Moldoviţa, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă     101, judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă      30, judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă
pierderea titlului de proprietate nr. 911, eliberat la  pierderea diplomei de licenţă seria A1 nr.      pierderea diplomei de bacalaureat seria I nr.
12 octombrie 2007 de Comisia Judeţeană pentru      0073533/33, eliberată la 16 ianuarie 2008 de     101893/383, eliberată la 30 iulie 1990 de
Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra        Universitatea „Ovidiu“ din Constanţa, Facultatea   Liceul Industrial nr. 6 din Galaţi, judeţul
Terenurilor Suceava.                   de Medicină Dentară şi Farmacie, promoţia 2007.    Galaţi, promoţia 1990.
  (5.737)                         (5.742)                       (5.677)
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 61/23.II.2011                               5

  — Persoana Fizică DOBRE GH. DAN-             — Primăria Oraşului Flămânzi, cu sediul în        — Rădeanu Mihaela, cu domiciliul în
CRISTIAN, cu sediul în Galaţi, str. Saturn nr. 10,     Flămânzi, str. Dimitrie Iov nr. 284, judeţul       Bucureşti, şos. Mihai Bravu nr. 430, bl. V18, sc.
bl. B2, sc. 3, ap. 22, judeţul Galaţi, aduce la      Botoşani, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    1, ap. 34, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea
cunoştinţă pierderea certificatului de înregistrare    identitate seria C-420012, aparţinând vehiculului    foii matricole anexă la diploma de licenţă seria R
fiscală nr. 19665145, eliberat în anul 2007 de       cu nr. de identificare UU1R11711W2771823,        nr. 0085807, eliberată la 10 mai 2000 de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi                                      Universitatea din Bucureşti, Facultatea de
Controlului Financiar de Stat a Judeţului Galaţi.     eliberată la data de 8 septembrie 1998 de        Biologie, pe numele de Stoica M. Mihaela,
  (5.700)                        Societatea Comercială AUTOMOBILE DACIA –         promoţia 1999.
                              S.A., Piteşti.                        (5.756)
 — Persoana Fizică GRECU CAMELIA, cu
sediul în Galaţi, str. Nicolae Bălcescu nr. 32, bl. B,     (5.750)                         — Resiga Bogdan Alexandru, cu domiciliul în
sc. 1, ap. 19, judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă    — Primăria Oraşului Flămânzi, cu sediul în         satul Balata nr. 107, comuna Soimuş, judeţul
pierderea certificatului de înregistrare fiscală nr.  Flămânzi, str. Dimitrie Iov nr. 284, judeţul Botoşani,    Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
23992587, eliberat la 3 iunie 2008 de Direcţia     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate      identitate seria G-392952, aparţinând vehiculului
Generală a Finanţelor Publice şi Controlului      seria D-242983, aparţinând vehiculului cu nr. de       cu nr. de identificare WBACA310X0FB69868,
Financiar de Stat a Judeţului Galaţi.         identificare UU1R1171112974679, eliberată la data      eliberată la data de 18 iulie 2008 de R.A.R. -
   (5.692)                                                    Reprezentanţa Hunedoara.
                            de 4 iunie 2001 de Societatea Comercială             (5.645)
  — Persoana Fizică MORARU ALINA, cu AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
sediul în Galaţi, Str. Lebedei nr. 7, bl. A20, sc. 2,                                 — Roman Bogdan-Daniel, cu domiciliul în
                              (5.752)                         Deta, Str. Unirii nr. 13, judeţul Timiş, aduce la
ap. 39, judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă
pierderea certificatului de înregistrare fiscală nr.   — Purcea Alina, cu domiciliul în Bucureşti, bd.      cunoştinţă pierderea permisului de vânătoare seria
22018467, eliberat la 1 ianuarie 2007 de Direcţia Bucureştii Noi nr. 15, bl. 2, sc. A, ap. 53, sectorul       TM nr. 00917, eliberat la 11 decembrie 2006 de
Generală a Finanţelor Publice şi Controlului 1, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate         Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Financiar de Stat a Judeţului Galaţi.         seria F-293631, aparţinând vehiculului cu nr. de       Sportivi Timiş. Se declară nul.
   (5.688)                      identificare VNKKC96320A070977, eliberată la           (5.620)
  — Pieptea Ion Alin, cu domiciliul în satul data de 8 februarie 2007 de Societatea Comercială            — Severin V. Maria, cu domiciliul în comuna
Veţel, Str. Primăverii nr. 134, comuna Vețel, TOYOTA ROMANIA – S.R.L.                        Mădârjac, judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă
judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea      (5.719)
                                                          pierderea titlului de proprietate nr. 79443, eliberat
cărţii de identitate seria B-184664, aparţinând                                   la 8 august 1996 de Comisia Judeţeană pentru
vehiculului cu nr. de identificare            — Purcel Lucian-Marius, cu domiciliul în satul       Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra
GAGFUG30998, eliberată la data de 2 mai 1995 Moţiori nr. 64, comuna Apateu, judeţul Arad,              Terenurilor Iaşi.
de R.A.R. - Reprezentanţa Hunedoara.          aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate        (5.800)
   (5.640)                      seria C-556133, aparţinând vehiculului cu nr. de        — Simanski Adrian, cu domiciliul în Bucureşti,
  — Popa Mihai, cu domiciliul în Bucureşti, identificare WBACC11020FF33862, eliberată la              str. Zamfir Olaru nr. 2A, bl. 79, sc. A, ap. 27,
aleea Niculiţel nr. 2, bl. E4, sc. 3, ap. 58, sectorul data de 7 iulie 1999 de R.A.R. - Reprezentanţa        sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate Arad.                             identitate seria H-628817, aparţinând vehiculului
seria C-742607, aparţinând vehiculului cu nr. de      (5.694)                         cu nr. de identificare WAUZZZ8DZSA008595,
identificare UU6MF4841XD002357, eliberată de                                    eliberată la data de 14 iunie 2010 de R.A.R. -
Societatea     Comercială      DAEWOO     — ROMSILVA R.A., Direcția Silvică             Reprezentanţa Bucureşti.
AUTOMOBILE – S.R.L.                  Hunedoara, Ocolul Silvic Pui, cu sediul în            (5.693)
   (5.647)                      comuna Pui, Str. Principală nr. 55, judeţul          — Societatea Comercială ADELAIDE &
  — Popescu Dumitru, cu domiciliul în Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de              EDUARD – S.R.L., cu sediul în Arad, str. Szabo
Bucureşti, str. Vlădeasa nr. 11, bl. C33, sc. A, ap. identitate seria B-725771, aparţinând vehiculului       Arpád nr. 18, judeţul Arad, aduce la cunoştinţă
29, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii cu nr. de identificare UU4211214T0088490,           pierderea cărţii de identitate seria E-808959,
de identitate seria B-377141, aparţinând eliberată la data de 1 noiembrie 1996 de R.A.R. -             aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
vehiculului cu nr. de identificare Reprezentanţa Hunedoara.                             UU1LSDAAH34964091, eliberată la data de 5
UU1R11711S2558310, eliberată de Societatea         (5.638)
                                                          ianuarie 2006 de Societatea Comercială
Comercială DACIA – S.A., Piteşti.                                          AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
   (5.629)                       — Rachina P. Ana Maria, cu domiciliul în            (5.704)
  — Popescu Gicu, cu domiciliul în Lehliu-Gară,    Drăgăşani, str. Regele Carol nr. 34, bl. A4, sc. B,       — Societatea Comercială AUTOGARA
str. Vânători nr. 4A, judeţul Călăraşi, aduce la ap. 1, judeţul Vâlcea, aduce la cunoştinţă             INTERNAŢIONALĂ RAHOVA – S.A., cu sediul
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr. pierderea atestatului de competenţe profesionale          în Bucureşti, Şos. Alexandriei nr. 164, sectorul 5,
26262/1981, eliberat la 9 decembrie 2002 de seria C nr. 0040167/97, eliberat la 9 august 2007            aduce la cunoştinţă pierderea licenţei de traseu
Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de de Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ din Slatina,         seria LT nr. 154532, eliberată la 1 iulie 2008 de
Proprietate asupra Terenurilor Constanța, pe judeţul Olt, promoţia 2007.                      Autoritatea Rutieră Română, Agenţia Bucureşti.
numele de Popescu O. Veselin, decedat.           (5.733)                           (5.655)
  (5.729)                                                      — Societatea Comercială BANCA
                               — Racoviţă Olga Anca, cu domiciliul în        COMERCIALĂ CARPATICA – S.A., cu sediul
 — Primăria Oraşului Flămânzi, cu sediul în        Galaţi, str. Alba Iulia nr. 9, bl. L3A, sc. 2, ap. 28,
Flămânzi, str. Dimitrie Iov nr. 284, judeţul                                    în Sibiu, Str. Autogării nr. 1, judeţul Sibiu, aduce
Botoşani, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă pierderea      la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
identitate seria C-436224, aparţinând vehiculului     diplomei de inginer seria J nr. 23346/1268,       294151, aparţinând vehiculului cu nr. de
cu nr. de identificare UU1R13311X2811107,         eliberată la 15 februarie 1994 de Universitatea     identificare TMBDF16Y864439127, eliberată la
eliberată la data de 29 decembrie 1998 de         „Dunărea de Jos“ din Galaţi, Facultatea de        data de 23 august 2005 de Societatea Comercială
Societatea Comercială AUTOMOBILE DACIA –          Mecanică, pe numele de Oancea N. Olga Anca,       PORSCHE ROMÂNIA – S.R.L.
S.A., Piteşti.                       promoţia 1993.                        (5.722)
  (5.607)                          (5.728)                         — Societatea Comercială BANCA
  — Primăria Oraşului Flămânzi, cu sediul în                                    COMERCIALĂ CARPATICA – S.A., cu sediul
                               — Rad Mihai, cu domiciliul în comuna          în Sibiu, Str. Autogării nr. 1, judeţul Sibiu, aduce
Flămânzi, str. Dimitrie Iov nr. 284, judeţul Botoşani,   Călineşti nr. 583, judeţul Maramureş, aduce la
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria                              la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
A-0136670, aparţinând vehiculului cu nr. de        cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.     011487, aparţinând vehiculului cu nr. de
identificare UU1R13311P0107166, eliberată la data     5712/46, eliberat la 12 noiembrie 1993 de        identificare TMBDF16Y544015997, eliberată la
de 16 iunie 1994 de Societatea Comercială         Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului      data de 29 august 2001 de Societatea Comercială
AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.             de Proprietate asupra Terenurilor Timiş.         PORSCHE ROMÂNIA – S.R.L.
  (5.749)                          (5.632)                         (5.723)
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 61/23.II.2011

 — Societatea Comercială BAZALT             — Societatea Comercială ECOPAPER – S.A.,         — Societatea Comercială MEISTER
CONSTRUCT – S.R.L., cu sediul în            cu sediul în Zărneşti, Str. 13 Decembrie nr. 18,     PARKETT – S.R.L., cu sediul în Timişoara, Calea
Bucureşti, Str. Dâmboviţei nr. 38, sectorul 6,     judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea      Aradului nr. 20, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş, aduce
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de        cărţii de identitate seria B-591338, aparţinând     la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-
identitate seria D-775703, aparţinând         vehiculului cu nr. de identificare 22066, eliberată   950258, aparţinând vehiculului cu nr. de
vehiculului cu nr. de identificare           la data de 10 aprilie 1996 de R.A.R. -          identificare VF3GJ9HWC95289070, eliberată la
VF1LA110527661400, eliberată la data de 12       Reprezentanţa Bucureşti.                 data de 25 septembrie 2007 de R.A.R. -
decembrie 2002 de Societatea Comercială          (5.754)                       Reprezentanţa Bucureşti.
RENAULT ROMANIA – S.R.L.                                              (5.624)
                             — Societatea Comercială FIM FOREST –
  (5.731)                      S.R.L., cu sediul în satul Moisei nr. 122A,         —      Societatea       Comercială
                            comuna Moisei, judeţul Maramureş, aduce la        NOVACONSTRUCT GRUP – S.R.L., cu sediul
 — Societatea Comercială BUDOAIA – S.R.L.,                                   în Bucureşti, str. Bucureştii Noi nr. 43, sectorul 1,
cu sediul în Negreşti-Oaş, Str. Pădurii nr. 40,    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-
                            900647, aparţinând vehiculului cu nr. de         aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
judeţul Satu Mare, aduce la cunoştinţă pierderea                                seria C-002100, aparţinând vehiculului cu nr. de
cărţii de identitate seria A-0266622, aparţinând    identificare 12015001491, eliberată la data de 24
                            septembrie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa        identificare KLATF19Y1VD026180, eliberată la
vehiculului cu nr. de identificare           Maramureş.                        data de 21 septembrie 1998 de Societatea
UU4211210P0086180, eliberată la data de 21                                   Comercială RODAE – S.A.
                              (5.659)
aprilie 1994 de Societatea Comercială ARO –                                     (5.760)
S.A., Câmpulung.                     — Societatea Comercială FIM FOREST –           — Societatea Comercială PAMARANDA
  (5.616)
                            S.R.L., cu sediul în satul Moisei nr. 122A,       TRANS – S.R.L., cu sediul în satul Sânmartin nr.
                            comuna Moisei, judeţul Maramureş, aduce la        105/B, bl. PB14/B, ap. 2, comuna Sânmartin,
 — Societatea Comercială BUSILA TRANS –        cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-
S.N.C., cu sediul în comuna Nistoreşti, judeţul                                 judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
                            900649, aparţinând vehiculului cu nr. de         de identitate seria G-035968, aparţinând
Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    identificare WMAF096553M140984, eliberată la       vehiculului cu nr. de identificare
identitate seria A-0543401, aparţinând         data de 24 septembrie 2007 de R.A.R. -          WOLOTGF3542080828, eliberată la data de 21
vehiculului cu nr. de identificare 94369, eliberată  Reprezentanţa Maramureş.                 martie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Bihor.
la data de 12 octombrie 1993 de R.A.R. -          (5.660)                         (5.798)
Reprezentanţa Bucureşti.                 — Societatea Comercială GERTA ‘93 IMPEX         — Societatea Comercială PAMARANDA
  (5.787)                      – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Cornăţel nr.   TRANS – S.R.L., cu sediul în satul Sânmartin nr.
  — Societatea Comercială CORTEZ – S.R.L.,      15, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii   105/B, bl. PB14/B, ap. 2, comuna Sânmartin,
cu sediul în Timişoara, str. Mihai Viteazul nr. 38,  de identitate seria B-409839, aparţinând         judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
ap. 2, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă pierderea  vehiculului cu nr. de identificare            de identitate seria G-193347, aparţinând
cărţii de identitate seria B-963785, aparţinând    UU1R13311S0190954, eliberată la data de 10        vehiculului cu nr. de identificare
vehiculului cu nr. de identificare           ianuarie 1996 de Societatea Comercială          WVGZZZ1TZ4W051623, eliberată la data de 24
KLY3S11BDWC570798, eliberată la data de 13       AUTOMOBILE DACIA – S.A.                 martie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Bihor.
iulie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Timiş.        (5.708)                         (5.801)
  (5.627)                        — Societatea Comercială J’ INFO TOURS –         — Societatea Comercială PORSCHE BANK
                            S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Jules Michelet   ROMANIA – S.A., cu sediul în Voluntari, şos.
 — Societatea Comercială DEC – S.R.L., cu       nr. 1, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea     Pipera-Tunari nr. 2, judeţul Ilfov, aduce la
sediul în Oradea, Str. Roşiorilor nr. 1, judeţul    cărţii de identitate seria D-988529, aparţinând     cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea sigiliului de   vehiculului cu nr. de identificare            740727, aparţinând vehiculului cu nr. de
identificare a tehnicianului de service cu       UU6MF48413D041154, eliberată la data de 30        identificare ZFA22300005617703, eliberată la
următoarea inscripţie: „DD 204“, pe numele de     iunie 2004 de Societatea Comercială DAEWOO        data de 26 iunie 2008 de Societatea Comercială
Pop Daniel.                      AUTOMOBILE – S.R.L.                   AUTO ITALIA – S.R.L.
  (5.714)                        (5.718)                         (5.779)
  — Societatea Comercială DELIVERY &          — Societatea Comercială KRACHMAR –            — Societatea Comercială PORSCHE BANK
TRANSPORT – S.R.L., cu sediul în Bucureşti,      S.R.L., cu sediul în satul Sâmbăteni nr. 486,      ROMANIA – S.A., cu sediul în Voluntari, şos.
str. Grigore C. Moisil nr. 3, bl. 7, sc. 4, ap. 250,  comuna Păuliş, judeţul Arad, aduce la cunoştinţă     Pipera-Tunari nr. 2, judeţul Ilfov, aduce la
sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de  pierderea cărţii de identitate seria G-034943,      cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
identitate seria H-049691, aparţinând vehiculului   aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      317607, aparţinând vehiculului cu nr. de
cu nr. de identificare WV1ZZZ2DZ5H004875,       110498, eliberată la data de 18 octombrie 2007 de    identificare WVWZZZ1KZ9W012230, eliberată
eliberată la data de 3 decembrie 2008 de R.A.R. -   R.A.R. - Reprezentanţa Arad.               la data de 12 noiembrie 2008 de Societatea
                                                        Comercială PORSCHE ROMANIA – S.R.L.
Reprezentanţa Bucureşti.                  (5.697)
                                                          (5.780)
  (5.734)                       — Societatea Comercială LUCA JUNIOR –          — Societatea Comercială PORSCHE BANK
 — Societatea Comercială DIAMANT ATA –        S.R.L., cu sediul în Galaţi, str. Traian nr. 9, bl. A,  ROMANIA – S.A., cu sediul în Voluntari, şos.
S.R.L., cu sediul în comuna Glina, Str. Libertăţii   ap. 22, judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă       Pipera-Tunari nr. 2, judeţul Ilfov, aduce la
nr. 156, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă      pierderea cărţii de identitate seria G-472210,      cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
pierderea cărţii de identitate seria E-360058,     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      740729, aparţinând vehiculului cu nr. de
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     ZFA32300003075325, eliberată la data de 13 mai      identificare ZFA22300005614957, eliberată la
VF32E8HZF44484769, eliberată de Societatea       2008 de Societatea Comercială AUTO ITALIA –       data de 27 iunie 2008 de Societatea Comercială
Comercială TRUST MOTORS – S.R.L.            S.R.L., Bucureşti.                    AUTOITALIA – S.R.L.
                              (5.703)                         (5.783)
  (5.739)
                             — Societatea Comercială LUCIANY             — Societatea Comercială PORSCHE BANK
 — Societatea Comercială DRIVE SAFE MCP        CONSTRUCT – S.R.L., cu sediul în Galaţi, Str.
– S.R.L., cu sediul în Paşcani, str. M. Viteazu nr.                               ROMANIA – S.A., cu sediul în Voluntari, şos.
                            Oltului nr. 9, bl. E11, sc. 2, ap. 26, judeţul Galaţi,  Pipera-Tunari nr. 2, judeţul Ilfov, aduce la
97, judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea    aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de     cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
cărţii de identitate seria B-141665, aparţinând    înregistrare fiscală seria B nr. 883430, eliberat la   740728, aparţinând vehiculului cu nr. de
vehiculului cu nr. de identificare 83385, eliberată  1 iunie 2008 de Direcţia Generală a Finanţelor      identificare ZFA22300005615566, eliberată la
la data de 1 februarie 1995 de R.A.R. -        Publice şi Controlului Financiar de Stat a        data de 27 iunie 2008 de Societatea Comercială
Reprezentanţa Iaşi.                  Judeţului Galaţi.                    AUTOITALIA – S.R.L.
  (5.613)                        (5.696)                         (5.784)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 61/23.II.2011                              7

 — Societatea Comercială POWER ON –          — Societatea Comercială TRANSPEC            — Şcoala Postliceală Sanitară Arad, cu sediul
S.R.L., cu sediul în Iaşi, str. Tudor Vladimirescu  LEASING IFN – S.A., cu sediul în Galaţi, str.      în Arad, Calea Victoriei nr. 1-3, judeţul Arad,
nr. 46, sc. A, ap. 1, judeţul Iaşi, aduce la     Regiment 11 Siret nr. 2F, judeţul Galaţi, aduce la   aduce la cunoştinţă anularea certificatului de
cunoştinţă pierderea certificatului de înregistrare  cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-   competenţe profesionale seria A nr.
fiscală seria B nr. 1034060, eliberat la 30      662634, aparţinând vehiculului cu nr. de        0192717/1890, eliberat la 23 martie 2004 pe
noiembrie 2010 de Direcţia Generală a Finanţelor   identificare WDF63960313163374, eliberată la      numele de Todea N. Maria Nicoleta, absolventă a
Publice şi Controlului Financiar de Stat a      data de 8 septembrie 2005 de R.A.R. -          de Şcolii Postliceale Sanitare „Christiana“ din
Judeţului Iaşi.                    Reprezentanţa Galaţi, pentru Societatea         Arad, judeţul Arad, promoţia 2003, act deteriorat.
  (5.802)                      Comercială CHRISTIAN COMPANY – S.R.L.            (5.777)
 —   Societatea    Comercială     PRO      (5.775)                        — Şerban Rareş Sebastian, cu domiciliul în
                            — Stan V. Marius, cu domiciliul în Găeşti, Str.    comuna Hodac nr. 41, judeţul Mureş, aduce la
CONSTRUCT INTERNATIONAL GROUP –                                        cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Dr.       Salcâmilor nr. 3, judeţul Dâmboviţa, aduce la
                           cunoştinţă pierderea atestatului seria A nr.      949872, aparţinând vehiculului cu nr. de
Locuşteanu nr. 4, bl. 77B, sc. 1, ap. 2, sectorul                               identificare WDB2102161B207657, eliberată la
5, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      41021/171, eliberat la 27 iulie 1995 de Liceul
                           Industrial nr. 6 din Piteşti, judeţul Argeş, promoția  data de 21 noiembrie 2003 de R.A.R. -
identitate seria F-574134, aparţinând                                     Reprezentanţa Cluj.
vehiculului cu nr. de identificare          1995.
                                                         (5.795)
WVGZZZ7LZ7D070879, eliberată la data de          (5.668)
21 martie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa                                    — Tărhuna Petru, cu domiciliul în comuna
                            — Stăncescu D. Laura, cu domiciliul în        Dumbrăviţa, str. Petöfi nr. 86, judeţul Timiş,
Bucureşti.                      Pantelimon, Str. Eroilor nr. 2, bl. P6, sc. 1, ap. 8,  aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
  (5.793)                     judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă pierderea       seria B-180571, aparţinând vehiculului cu nr. de
 — Societatea Comercială SINAPIS – S.R.L., diplomei de bacalaureat seria U nr. 0026077/31,          identificare WDB12302612113437, eliberată la
cu sediul în Arad, str. V. Alecsandri nr. 1, judeţul eliberată la 22 august 2005 de Grupul Şcolar       data de 20 martie 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa
                           Industrial „Sf. Pantelimon“ din Bucureşti,        Timiş.
Arad, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de promoţia 2004.
identitate seria G-359942, aparţinând vehiculului                                 (5.622)
cu nr. de identificare WV1ZZZ2KZ9X032101,        (5.738)
                                                         — Teodorescu Ortansa-Mihaela, cu domiciliul
eliberată la data de 16 februarie 2009 de        — Stănică Ionela-Camelinda, cu domiciliul în     în Bucureşti, şos. Giuleşti nr. 111, bl. 5, sc. E, ap.
Societatea Comercială PORSCHE ROMÂNIA – Craiova, str. Caracal nr. 93, bl. 43, sc. 2, ap. 34,         164, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea
S.R.L., Bucureşti.                  judeţul Dolj, aduce la cunoştinţă pierderea       diplomei de bacalaureat seria D nr. 163731/106,
  (5.681)                     diplomei de bacalaureat seria M nr.           eliberată la 8 iulie 1986 de Liceul Agroindustrial
                           109701/43/1995, eliberată la 22 august 1995 de      din comuna Dragomireşti-Vale, judeţul Giurgiu,
 — Societatea Comercială SOFT GROUP – Grupul Şcolar Sanitar din Craiova, absolventă a            pe numele de Văduva R. Ortansa-Mihaela,
S.R.L., cu sediul în Iaşi, str. Bacinschi nr. 6, Liceului Teoretic din Craiova, judeţul Dolj, pe       promoţia 1986.
bl. CL1, ap. 12, judeţul Iaşi, aduce la numele de Lăpădat I. Ionela-Camelinda.                  (5.713)
cunoştinţă pierderea certificatului de
                             (5.726)                        — Timar Erzsebet Ildiko, cu domiciliul în
înregistrare fiscală seria B nr. 0322952,
eliberat la 1 ianuarie 2007 de Direcţia         — Stănuleţ Ioan Eduard, cu domiciliul în Sibiu,    Braşov, Str. Soarelui nr. 2, ap. 24, judeţul Braşov,
Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Str. Tribunei nr. 15, ap. 1, judeţul Sibiu, aduce la       aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
Financiar de Stat a Judeţului Iaşi.         cunoştinţă pierderea certificatului de absolvire a    bacalaureat seria I nr. 9733, eliberată la 9 iulie
                           şcolii postliceale seria B nr. 0073591/14, eliberat   1990 de Liceul de Filologie-Istorie „Unirea“ din
  (5.699)                     la 9 noiembrie 1999 de Şcoala Postliceală de       Braşov, judeţul Braşov, pe numele de Nagy Z.
 — Societatea Comercială TERRANOVA Turism din cadrul Liceul Teoretic „Brukenthal“              Erzsebet Ildiko.
GROUP – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd. din Sibiu, judeţul Sibiu.                       (5.755)
Unirii nr. 45, bl. E3, sc. 2A, ap. 34, sectorul 3,    (5.724)                        — Toma D. Doina, cu domiciliul în satul
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate                              Hânguleşti, comuna Vulturu, judeţul Vrancea,
seria E-912710, aparţinând vehiculului cu nr.      — Stroe Florian-Nicolae, cu domiciliul în
                                                       aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
de identificare WOLOTGF3532101578, Slobozia, Str. Ialomiţei, bl. B29, sc. B, ap. 27,             proprietate nr. 37934, eliberat în anul 1994 de
eliberată la data de 8 mai 2006 de R.A.R. - judeţul Ialomiţa, aduce la cunoştinţă pierderea          Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
                           diplomei de bacalaureat seria A nr. 120490/140,
Reprezentanţa Olt.                  eliberată la 14 aprilie 1984 de Liceul de Chimie     Proprietate asupra Terenurilor Vrancea, pe
  (5.652)                     Industrială nr. 1 din Slobozia, judeţul Ialomiţa,    numele de Şerban A. Constanţa, Toma D. Doina,
                                                       Şerban D. Toader, Şerban D. Cicerone,
 — Societatea Comercială TOPAZ promoţia 1983.                                moştenitorii defunctului Şerban M. Dumitru.
TRANSPORT – S.A., cu sediul în Bistriţa, Str.      (5.676)                         (5.788)
Libertăţii nr. 47, judeţul Bistriţa-Năsăud, aduce la  — Suciu Mihai, cu domiciliul în Arad, aleea
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C- Dezna, bl. X12, sc. C, ap. 4, judeţul Arad, aduce      — Toma Geanina Mirela, cu domiciliul în
678153, aparţinând vehiculului cu nr. de la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-        Bucureşti, bd. Lacul Tei nr. 123, bl. 4, sc. A, ap.
identificare XLRTE47XSOE491070, eliberată la 053897, aparţinând vehiculului cu nr. de             39, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea foii
data de 14 decembrie 1998 de Societatea identificare TMBZZZ1U0X2149968, eliberată la             matricole anexă la diploma de licenţă seria L nr.
Comercială EVW HOLDING – S.R.L.                                        1107/1107, eliberată la 13 decembrie 1993 de
                           data de 4 aprilie 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa     Universitatea din Bucureşti, Facultatea de
  (5.633)                     Satu Mare.                        Chimie, pe numele de Bârzu V. Geanina Mirela,
 — Societatea Comercială TRANSPEC            (5.685)                       promoţia 1993.
LEASING IFN – S.A., cu sediul în Galaţi, str.      — Szabo Valentin, cu domiciliul în comuna         (5.619)
Regiment 11 Siret nr. 2F, judeţul Galaţi, aduce la Lăzarea nr. 155, judeţul Harghita, aduce la          — Traşcă Luca, cu domiciliul în Slatina, Str.
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E- cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.      Primăverii nr. 22, bl. FA20, sc. A, ap. 13, judeţul
036297, aparţinând vehiculului cu nr. de 43330, eliberat la 9 august 2001 de Comisia             Olt, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
identificare WFONXXWPDN3M29294, Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de                   identitate seria B-897879, aparţinând vehiculului
eliberată la data de 25 octombrie 2005 de Proprietate asupra Terenurilor Harghita, pe             cu nr. de identificare UU1D2F719V0018571,
Societatea Comercială ROMCAR – S.R.L., numele de Szabó Viktoria, Szabó Valentin şi              eliberată la data de 24 iunie 1997 de Societatea
Bucureşti, pentru Societatea Comercială Szabó Edmund, moştenitorii defunctului Szabó             Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.,
ANDREEA TRADING C.C. – S.R.L.            Lajos.                          Piteşti.
  (5.774)                        (5.631)                         (5.797)
   8                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 61/23.II.2011

  — Tudor V. Claudiu, cu domiciliul în           — Veneţeanu Ion Cristian, cu domiciliul în             — Vlad Elvira, cu domiciliul în Iaşi, Str.
 Bucureşti, str. Vintilă Mihăilescu nr. 16, bl. 70, sc.  Bucureşti, str. Sevastopol nr. 18, corp B, ap. 1,          Orientului nr. 13, bl. 809, sc. A, ap. 1, judeţul Iaşi,
 1, ap. 48, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea   sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de         aduce la cunoştinţă pierderea titlului de proprietate
 diplomei de bacalaureat seria N nr. 097441/666,      identitate seria G-588906, aparţinând vehiculului          nr. 15254, eliberat la 4 ianuarie 2002 de Comisia
 eliberată la 18 martie 1998 de Grupul Şcolar       cu nr. de identificare ZAR93000004106635,              Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
 „Petru Maior“ din Bucureşti, promoţia 1995.        eliberată la data de 1 septembrie 2008 de R.A.R. -         asupra Terenurilor Iaşi, pe numele de Vlad Elvira,
                              Reprezentanţa Bucureşti.                      Vlad Corneliu şi Vlad Mircea Constantin.
   (5.794)
                                (5.741)                               (5.747)
  — Ureche Miroslav, cu domiciliul în Bucureşti,
                               — Vişan Victor, cu domiciliul în Slobozia, str.          — Voina Ileana Carmen, cu domiciliul în
 str. Mihăilescu Vintilă nr. 20, bl. 64, ap. 1, sectorul  Alexandru Odobescu, bl. 9/48, sc. C, ap. 6, judeţul         Sighişoara, str. Ştefan Octavian Iosif nr. 63,
 6, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   Ialomiţa, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de          judeţul Mureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
 seria D-044996, aparţinând vehiculului cu nr. de     identitate seria C-774176, aparţinând vehiculului cu        de identitate seria C-665957, aparţinând
 identificare WVWZZZ3BZYP155698, eliberată         nr. de identificare UU1R11711X2853447, eliberată          vehiculului cu nr. de identificare
 la data de 21 martie 2000 de R.A.R. -           la data de 18 mai 1999 de Societatea Comercială           VSKAVU260U0612816, eliberată la data de 20
 Reprezentanţa Bucureşti.                 AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.                  mai 1999 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.
   (5.727)                          (5.672)                               (5.757)                          S C H IM B Ă R I              D E          U M E
  — Bernardin Ana-Bella, cu domiciliul în         Lăscuţoiu în acela de Cordea, spre a se numi Y1, sc. A, ap. 12, judeţul Constanţa, născut la data
 Pâncota, str. Mărăşeşti nr. 65, judeţul Arad,       Cordea Remus-Paulian.                de 21 martie 1982 în Constanţa, judeţul
 născută la data de 24 iunie 1965 în Pâncota,         (5.673)                     Constanţa, fiul lui Pistol-Constandache Dumitru
 judeţul Arad, fiica lui Anton şi Maria Staadt,                                 şi Melinte Mihaela, solicită schimbarea numelui
 solicită schimbarea numelui său de familie din       — Lingurar Cătălin-Adrian, cu domiciliul în său de familie din Pistol-Constandache în acela de
 Bernardin în acela de Staadt, spre a se numi Staadt    satul Racoviţa nr. 232, comuna Racoviţa, judeţul Pistol, spre a se numi Pistol Bogdan-Ciprian.
 Ana-Bella.                        Sibiu, născut la data de 24 martie 1989 în Baia
                              Mare, judeţul Maramureş, fiul lui Lingurar        (5.744)
   (5.687)                        Niculiţă şi Stoica Maria, solicită schimbarea      — Sestak Gheorghe-Imre, cu domiciliul în Baia
  — Cordea Rusalina-Paulina, cu domiciliul în      numelui său de familie din Lingurar în acela de Mare, str. Alexandru Odobescu nr. 5, ap. 20, judeţul
 Arad, str. Cloşca nr. 3, ap. 1, judeţul Arad, născută   Stoica, spre a se numi Stoica Cătălin-Adrian.    Maramureş, solicită schimbarea numelui de familie
 la data de 16 iunie 1992 în Arad, judeţul Arad,        (5.614)                     al copiilor săi: Dullo Eduard-Robert, cu acelaşi
 fiica lui Mircea şi Norina Cordea, solicită                                  domiciliu, născut la data de 3 decembrie 1999 în
 schimbarea prenumelui său din Rusalina-Paulina       — Nedelcu Ionel, cu domiciliul în satul Baia Mare, judeţul Maramureş, fiul lui Sestak
 în acela de Gayla Rusalina-Paulina, spre a se numi    Costache Negri, comuna Costache Negri, judeţul Gheorghe-Imre şi Dullo Ana-Maria, din Dullo în
 Cordea Gayla Rusalina-Paulina.              Galaţi, născut la data de 2 august 1990 în Galaţi, acela de Sestak, spre a se numi Sestak Eduard-
   (5.670)
                              judeţul Galaţi, fiul lui Nedelcu Sanda, solicită Robert; Dullo Dávid-Krisztián, cu acelaşi
                              schimbarea numelui său de familie din Nedelcu în domiciliu, născut la data de 9 iulie 2005 în Baia
  — Curelaru Lorin, cu domiciliul în Hunedoara,     acela de Jecu, spre a se numi Jecu Ionel.
 Str. Rândunicii nr. 8, bl. 41, sc. A, ap. 7, judeţul                              Mare, judeţul Maramureş, fiul lui Sestak Gheorghe-
                                (5.662)                     Imre şi Dullo Ana-Maria, din Dullo în acela de
 Hunedoara, născut la data de 16 aprilie 1990 în
 Hunedoara, judeţul Hunedoara, fiul lui Octavian       — Pastino Mihaela, cu domiciliul în Sestak, spre a se numi Sestak Dávid-Krisztián.
 şi Sanda-Angela Curelaru, solicită schimbarea       Techirghiol, Str. Griviţei nr. 6, judeţul Constanţa,   (5.615)
 numelui său de familie din Curelaru în acela de      născută la data de 7 octombrie 1969 în Constanţa,    — Voicu Manoila, cu domiciliul în Iaşi, str.
 Anghel, spre a se numi Anghel Lorin.           judeţul Constanţa, fiica lui Ion şi Aurelia Ceti, Păcurari nr. 26, bl. T7, ap. 37, judeţul Iaşi, născută
   (5.649)                        solicită schimbarea numelui său de familie din la data de 12 aprilie 1968 în satul Rotopănești,
                              Pastino în acela de Ceti, spre a se numi Ceti comuna Horodniceni, judeţul Suceava, fiica lui
  — Lăscuţoiu Remus-Paulian, cu domiciliul în      Mihaela.
 Arad, str. Cloşca nr. 3, ap. 1, judeţul Arad, născut                              Petru şi Frasina Matei, solicită schimbarea
 la data de 26 noiembrie 1985 în Arad, judeţul         (5.761)                     prenumelui său din Manoila în acela de Manuela,
 Arad, fiul lui Ioan-Sandu şi Norina Lăscuţoiu,       — Pistol-Constandache Bogdan-Ciprian, cu spre a se numi Voicu Manuela.
 solicită schimbarea numelui său de familie din      domiciliul în Mangalia, Str. Portului nr. 45, bl.    (5.790)
                                      Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Bianca G. Ionescu                             Locatia:Bucuresti

                        EDITOR: PARLAME TUL ROMÂ IEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
              IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti                                                                                &JU8368|454460]
              şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                             (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                  bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 şi 021.401.00.72
                             Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 61/23.II.2011 conţine 8 pagini                    Preţul: 1,60 lei        ISS 1018 — 0516

								
To top