mof3_2011_0059 by monitorul-oficial

VIEWS: 5 PAGES: 8

									                                   PA R T E A A I I I - A
Anul 179 (XXII) — Nr. 59                                                       Luni, 21 februarie 2011
                              PUBLICAȚII ȘI A U ȚURI
                 PUBLICAȚII ȘI A                          U     ȚURI

                            RAPOARTE DE ACTIVITATE

                        I SPECTORATUL TERITORIAL DE MU CĂ IALOMIȚA

                                      RAPORT
                     asupra activității desfășurate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița
                 în anul 2010, publicat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001
                           privind liberul acces la informațiile de interes public


  A. Misiunea Inspectoratului Teritorial de Muncă:                României, precum și ale OUG nr. 102/2005 privind libera circulație pe
  ● controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relațiile de muncă,  teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale UE și SEE
la securitatea și sănătatea în muncă, la protecția salariaților care lucrează în   ● Îndrumarea si verificarea modului în care angajatorii respectǎ
condiții deosebite                                 prevederile HG nr.161/2006 privind întocmirea și completarea registrului
  ● informarea autorităților competente despre deficiențele legate de       general de evidență a salariaților
aplicarea corectă a dispozițiilor legale în vigoare                  ● predarea carnetelor de munca la CJP conform prevederilor HG
  ● furnizarea de informații celor interesați despre cele mai eficace       nr. 1.768/2005, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, privind scanarea
mijloace de respectare a legislației muncii                    carnetelor de muncǎ cuprinzând date referitoare la perioadele de stagiu de
  ● asistarea tehnică a angajatorilor și angajaților, pentru prevenirea      cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001
riscurilor profesionale și a conflictelor sociale                   ● creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor privind respectarea
  ● inițierea de propuneri adresate Ministerului Muncii, Familiei și       legislației muncii în domeniul raporturilor de muncă prin apariții în
Protecției Sociale pentru îmbunătățirea legislației existente și elaborarea de   mass-media locală;
noi acte legislative în domeniu                            ● îndrumarea și verificarea modului în care angajatorii respectă
  ● asigurarea accesului la informațiile de interes public conform        prevederile Legii nr. 130/1999, republicată, ale Ordinului nr. 370/2007, ale
legislației în vigoare.                              Ordinului nr. 449/2008, ale Ordinului nr. 99/2006 și ale Ordinului
                                          nr. 100/2006
  B. Obiectivele care trebuiau atinse în anul 2010 au fost:             ● conștientizarea angajatorilor ce au obținut aprobare pentru pǎstrarea și
  1. În domeniul relațiilor de muncă                       completarea carnetelor de muncǎ la sediu de obligativitatea respectǎrii
  ● verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului     prevederilor legale referitoare la scanarea carnetelor de muncǎ.
muncii – Legea nr. 53/2003, modificată și completată, ale altor acte         2. În domeniul securitǎții și sǎnǎtǎții în muncǎ
normative de dreptul muncii, precum și a clauzelor contractelor colective de     ● verificarea modului în care angajatorii asigură instruirea lucrătorilor
muncă                                       desemnați să aplice măsurile de prim ajutor
  ● verificarea modului în care angajatorii respectă prevederilor OUG        ● verificarea condițiilor de muncă și a modului în care se respectă
nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul   prevederile legale de securitate și sănătate în muncă, aplicabile pe perioada
  2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 59/21.II.2011

anotimpului rece pentru lucrătorii din spălătoriile auto, conform OUG         ● verificarea modului în care angajatorii asigură consultarea și
nr. 99/ 2000                                    participarea lucrătorilor la soluționarea problemelor referitoare la
  ● verificarea respectării prevederilor de securitate și sănătate în muncă în   securitatea și sănătatea în muncă în IMM cu mai puțin de 50 de lucrători
                                           ● organizarea de întâlniri (mese rotunde, sesiuni, workshop-uri) cu rol de
activitatea de desfacere a produselor petroliere
                                          informare și conștientizare a angajatorilor și partenerilor sociali privind
  ● realizarea de acțiuni de control privind supravegherea pieței în        protecția tinerilor în muncă
domeniul de competență al Inspecției Muncii conform programului            ● controlul activităților de prevenire și protecție prestate de serviciile
sectorial pe anul 2010                               externe în IMM din sectoarele cu riscuri ridicate.
              C. Indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora:
                       1. În domeniul relațiilor de muncă

                     Denumire indicator social de performanță            ANUL 2010      ANUL 2009

           Număr de unități controlate                           1.223          1.275
           Număr de controale                                1.223          1.275
           Fond de timp disponibil în zile                         1.787          1.892
           Numărul sancțiunilor aplicate                           499           665
           Valoarea sancțiunilor aplicate (RON)                     588.000          353.000
           Nr. de contracte individuale înregistrate                   14.896          13.129
                         Modul de utilizare a fondului de timp disponibil (nr. zile)
           Controale la agenții economici                          1.311           1.280
           Soluționare scrisori, sesizări, reclamații                     151            129
           Lucrări de birou                                   74            77
           Perfecționare profesională                               9            94
                       2. În domeniul securitǎții și sănătății în muncă
                                                     Anul 2010      Anul 2009
                       Fond total de timp (zile)                   2.451        2.440
           ■ nr. zile, în domeniul SSM, utilizate pentru:                       %          %
            controale preventive                             1.443  58,87    1.254  51,39
            cercetare accidente de muncă                          243   9,91    223   9,13
              consultanță și expertiză în vederea autorizării din punct de vedere al
                                                    187   7.63    319   13,07
              securității și sănătății în muncă
              participare la determinări noxe                        11   0,045     0     0
              cercetări avarii tehnice                            0     0     0     0
              instruiri                                   91   3,71    113    4,63
              soluționare scrisori, sesizări, reclamații                  25   1,01    21    0,86
              prestări servicii, în condițiile legii                     0     0     0     0
              lucrări de birou                                0     0    15    0,61
              perfecționare profesională                          99   4,04    112    4,59
              Concedii de odihnă și medicale                        351   14,32    486   19,92

           r.           Denumirea indicatorului social de performanță           Anul 2010    Anul 2009
           1.                umăr de unități controlate:                 1.088      1.044
           2.               umăr de controale efectuate:                 1.465      1.406
           3.         umărul accidentaților în muncă înregistrați, astfel:
                           umăr accidentați, din care:                  21        36
                                mortal                        2         6
                       cu Incapacitate Temporară de Muncă (ITM)                19        30
                     cu urmări de invaliditate la încheierea ITM (I V)              2         1
                    Accidente colective/număr victime accidentați mortal             0       1/6/4
           4.        umărul sancțiunilor contravenționale aplicate, din care:          1.276        622
                            ● amenzi contravenționale                   76        46
                        – Valoarea sancțiunilor aplicate (RO ):             346.000      178.500
           5.     r. de propuneri de urmărire penală înaintate instituțiilor competente         1         0
           6.          umărul de unități a căror activitate a fost sistată            13        10
           7.          umărul de instalații a căror activitate a fost sistată          166        493
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 59/21.II.2011                           3

  D. Programele desfășurate de Inspectoratul Teritorial de Muncă         de Artă „Ionel Perlea” din Slobozia, în cadrul proiectului „AI GRIJĂ DE
Ialomița:                                     TINE”, proiect educativ privind pregătirea tinerilor în ceea ce privește
  ● Campania privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă        încadrarea în muncă. În data de 4.05.2010 a fost prezentat un material
fără forme legale                                 informativ, privind încadrarea în muncă, elevilor claselor a X-a din cadrul
  Activitatea de identificare și combatere a cazurilor de muncă fără forme    Liceului de Artă „Ionel Perlea” din Slobozia.
legale de angajare s-a realizat prin controale inopinate la toate tipurile de     În data de 27.10.2010 membrul ITM Ialomița din echipa intersectorială a
angajatori, atât în timpul controalelor planificate, cât și în cadrul Campaniei  participat la seminarul de informare privind traficul și exploatarea prin
„O zi pe săptămâna”. Persoanele implicate într-o asemenea activitate        muncă a persoanelor, unde printre teme abordate a fost dezbătută și cea
ilegală sunt total neasigurate și neprotejate de eventuale riscuri, suferind    privind „consecințele exploatării copiilor prin muncă”.
serioase dezavantaje economice și sociale. Inexistența contractelor          Cu ocazia Zilei Internaționale de Luptă împotriva Violenței asupra
individuale de muncă împiedică statul în exercitarea prerogativelor sale      Femeii, în data de 25.11.2010 Echipa intersectorială locală, din care face
fiscale. În anul 2010, controalele privind depistarea și combaterea cazurilor   parte și un funcționar din cadrul ITM Ialomița, a organizat la Școala nr. 4
de muncă fără forme legale s-au concretizat în următoarele rezultate:       „Gheorghe Lazar” o dezbatere cu cadre didactice, consilieri educativi ai
  • au fost efectuate 831 controale cu tematică identificarea și combaterea    unității de învățământ, psihologi și părinți ai copiilor privind atenționarea că
muncii la negru                                  violența împotriva femeii este o încălcare a drepturilor omului.
  • 73 angajatori depistați folosind forță de muncă fără forme legale de       ● Campanie privind respectarea de către angajatori a prevederilor
angajare                                      OUG nr. 56/2007 privind încadrarea și detașarea străinilor pe teritoriul
  • 152 persoane depistate fără forme legale de angajare, din care 69 femei    României, desfășurată în colaborare cu Oficiul Român pentru Imigrări
  • 456.000 lei amenzi aplicate pentru muncă fără forme legale.           În anul 2010 au fost efectuate 4 (patru) controale în colaborare cu
  În scopul de a diminua practicile patronilor de a se îmbogăți rapid       Compartimentul pentru străini al județului Ialomița; s-a constatat că sunt
sustrăgându-se de la plata unor contribuții la bugetul de stat, în anul 2010    respectate prevederile legale.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița a întreprins acțiuni pe plan local     ● Campanie privind respectarea de către angajatori a prevederile
la care au participat și cadre de poliție din IPJ Ialomița, astfel:        Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în
  • 24.02.2010 – acțiune desfășurată la SC CARMAN – SRL Urziceni,         străinătate, modificată și completată.
având ca obiectiv „identificarea și combaterea cazurilor de muncă fără        În evidența Inspectoratului Teritorial de Muncă Ialomița sunt
forme legale de angajare”. Au fost depistate desfășurând activitate fără      3 (trei) agenți de ocupare înregistrați până la 31.12.2010.
forme legale de angajare un număr de 7 persoane (6 bărbați și 1 femeie),       Dintre aceștia doar unul comunică trimestrial situațiile cu persoanele
fiind aplicată sancțiune contravențională în cuantum de 21.000 lei         mediate la Inspectoratul Teritorial de Munca Ialomița, cu mențiunea că nu
  • 17–18.03.2010 – acțiune desfășurată pe raza județului Ialomița având ca    are persoane care să desfășoare activitate în străinătate.
obiectiv „identificarea și combaterea cazurilor de muncă fără forme legale      ● Campania de verificarea a modului în care angajatorii respectă
de angajare, precum și verificarea respectării prevederilor legale privind     prevederile HG nr. 161/2006 privind întocmirea, completarea și
munca de noapte” la societățile de panificație și baruri. Au fost controlate    transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format
8 societăți și s-au aplicat 4 sancțiuni contravenționale constând în        electronic, cu modificările și completările ulterioare
avertismente                                     Referitor la obligația angajatorilor de a înființa și a transmite la ITM
  • în data de 17.03.2010 a fost efectuat un control de noapte, împreună cu    Ialomița Registrul general de evidență a salariaților în format electronic,
Poliția Orașului Țăndărei, Garda Financiară și Serviciul de Investigare a     obligație instituită prin HG nr. 161/2006, la 31.12.2010 erau transmise
Fraudelor din cadrul Poliției Municipiului Slobozia, la SC PRODLACT –       5.493 de registre și modificări ale acestora.
SRL Țăndărei, societate care are ca obiect de activitate brutărie; a fost       ● Campania de verificarea a modului în care angajatorii respectă
aplicată sancțiune contravențională în cuantum de 6.000 lei pentru refuzul     termenul de 30.11.2010 și prevederile procedurii de predare-primire
angajatorului de a permite intrarea în incinta societății pentru efectuarea    către/de la casele județene de pensii a carnetelor de muncă pentru
controlului.
                                          scanare, conform prevederilor HG nr. 1.768/2005, ale Ordinului
  În principal, problemele deficitare descoperite în urma acțiunilor de
                                          nr. 98/2006 și ale HG nr. 1.413/2008
control efectuate de către inspectorii de muncă au constat în:
                                           Procesul de predare a carnetelor de muncă active la scanat a fost finalizat.
  • neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
                                           ● Implementarea Planului național de acțiune al Inspecției Muncii
  • nerespectarea termenului legal de înregistrare a contractelor individuale
                                          privind promovarea realizării efective a evaluării riscurilor în IMM
de muncă la inspectorat
  • neintroducerea datelor și netransmiterea la inspectorat a programului     (continuare proiect Phare RO 04/IB/SO-01)
REVISAL                                        Acțiunea privind promovarea realizării efective a evaluării riscurilor a
  • neacordarea concediilor de odihnă                       fost cuprinsă în tematicile de control și în cele care au vizat expertizarea
  Pentru aceste deficiențe au fost dispuse 2.887 măsuri de intrare în       agenților economici în vederea autorizării sau avizării funcționării din
legalitate cu termene concrete de realizare, iar acolo unde actul normativ     punct de vedere al securității și sănătății în muncă.
prevede sancționarea s-au aplicat sancțiuni.                     Dintr-un total de 467 agenți economici (394 întreprinderi mici și
  În anul 2010 au fost organizate 2 (două) Conferințe de presă la sediul     73 mijlocii) din categoria IMM-uri, aflați în evidențele inspectoratului la
ITM Ialomița, unde tematica a cuprins aspecte privind dezavantajele muncii     finele anului, 449 agenți economici, respectiv 96,1%, se aflau în posesia
la negru și formele sub care se manifestă acest fenomen.              unei evaluări a riscurilor la locurile de muncă organizate.
  ● Campania pentru prevenirea și eliminarea muncii copiilor             În urma celor întreprinse se rețin următoarele aspecte:
  În cadrul Programului Internațional pentru Eliminarea Muncii            • peste jumătate din agenții economici, respectiv 55%, au realizat singuri
Copilului, prin activitățile de control în domeniul relațiilor de muncă,      evaluarea riscurilor, 45% având realizate evaluări cu servicii externe
inspectorii de muncă s-au implicat în prevenirea și eliminarea progresivă a    abilitate în baza contractelor de prestări servicii încheiate
muncii copilului. Au fost efectuate 478 controale în care nu au fost găsiți la    • existența unor evaluări parțiale (au fost realizate evaluări de riscuri
lucru, desfășurând activitate, tineri cu vârsta sub 18 ani. În ideea de a     numai pentru o parte din locurile de muncă/activități desfășurate) pentru
conștientiza tinerii despre drepturile ce le sunt apărate de lege, Inspectoratul  care au fost dispuse măsuri în conformitate cu prevederile legale și s-au
Teritorial de Muncă Ialomița a încheiat un Protocol de parteneriat cu Liceul    aplicat sancțiuni contravenționale.
  4                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 59/21.II.2011

  Pentru conștientizarea angajatorilor s-au realizat următoarele acțiuni:        utilizarea de schele fără plan montare/demontare care să evidențieze
  • distribuirea ghidurilor de evaluare a riscurilor elaborate de Inspecția    elementele de siguranță pentru evitarea deplasării accidentale sau prăbușirii
Muncii în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Economică și Integrare     eșafodajelor/schelelor
Europeană din Austria prin intermediul vizitelor inspectorilor de muncă și       neinformarea corespunzătoare a lucrătorilor asupra riscurilor la care se
întâlnirilor cu agenții economici                         expun și a măsurilor de prevenire și protecție adecvate activităților
  • prezentarea în mass-media a necesității acțiunilor de evaluare a       desfășurate
riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrători                   întocmirea de evaluări de riscuri fără capitol de evaluare în vederea
  • promovarea evaluării riscurilor și transmiterea materialelor informative   selecționării echipamentului individual de protecție
în cadrul întâlnirilor cu partenerii sociali din toate sectoarele economice în     instructaj superficial fără tematică și/sau înscrierea altor documente în
cadrul celor 4 mese rotunde organizate, prezentarea exemplelor de bune       afara instrucțiunilor proprii (NTSM, NGPM)
practici cu agenții economici.                            În perioada 18–23.11.2010 s-a desfășurat o altă campanie în domeniul
  ● Sesiuni de informare și conștientizare a angajatorilor și           construcțiilor, ale cărei obiective au fost:
lucrătorilor din IMM, promovarea bunelor practici de securitate și            verificarea respectării de către angajatorii din domeniul construcțiilor
sănătate în muncă (continuare proiect Phare RO 04/IB/SO-01)            a prevederilor legale în ceea ce privește: securitatea și sănătatea în muncă,
  Acțiunea s-a desfășurat pe 3 direcții:                     condițiile de muncă
  ● în activități de informare-mediatizare în cadrul vizitelor de inspecție       diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din
realizate la operatorii economici                         nerespectarea de către angajatorii din domeniul construcțiilor a
  ● în activități de informare-mediatizare în mass-media locală (Radio      prevederilor legale menționate;
Campus Slobozia, Radio Orion Fetești, postul de televiziune Antena 1           asigurarea măsurilor de prevenire și protecție privind:
Slobozia și ziare locale)                                  - lucrul la înălțime;
  ● întâlniri (mese rotunde), după cum urmează:                       - utilizarea instalațiilor de ridicat (macarale, schele autoridicătoare);
   • 6 întâlniri (mese rotunde) cu participarea a 172 de invitați             - lucrările de săpături și/sau lucrările de demolare;
   • Ziua internațională a securității și sănătății în muncă – în data de         - utilizarea echipamentelor electrice (pericol de electrocutare).
28.04.2010 a fost organizată o masă rotundă în sala de ședințe a Primăriei      În campanie au fost verificate 18 unități economice cu un număr total de
Municipiului Urziceni cu tema „Riscuri emergente și noi forme de          1.537 de angajați, au fost dispuse un număr de 44 de măsuri și au fost
prevenire într-o lume a muncii în schimbare”. Au fost prezenți 23 de        aplicate 23 sancțiuni (18 avertismente și 5 amenzi contravenționale în
participanți.                                   cuantum de 15.500 lei RON) la 13 din cei 18 angajatori care au fost
                                          controlați.
  Compartimentul îndrumare angajați–angajatori a înaintat lunar materiale
                                           Cele mai frecvente deficiențe constatate au fost:
informative către mass media locală (radio, televiziune și presa scrisă), care
                                             desfășurarea de activitate fără autorizare din punct de vedere al
au fost mediatizate în funcție de spațiile disponibile ale acestora.
                                          securității și sănătății în muncă
  De asemenea, în interviurile acordate au fost prezentate diverse aspecte
                                             nerealizarea evaluării riscurilor
pozitive întâlnite în cadrul vizitelor de inspecție și au fost făcute
                                             neîntocmirea planului de prevenire și protecție
recomandări privind accesarea site-urilor Inspecției Muncii (portalul pentru
                                             nerealizarea supravegherii de sănătate
IMM-uri ) și cel al Agenției Europene pentru securitate și sănătate în
                                             utilizarea în procesul de instruire de prevederi legale abrogate și/sau
muncă – care mediatizează bunele practici de securitate și sănătate în
                                          instruire formală.
muncă.                                        ● Campanie de control privind coordonarea activităților de
  ● Campania națională privind identificarea cazurilor de muncă          prevenire și protecție în întreprinderile în care își desfășoară
nedeclarată, precum și verificarea respectării prevederilor legale         activitatea și lucrători din alte întreprinderi și/sau lucrători
referitoare la securitatea și sănătatea în muncă în domeniul            independenți
construcțiilor                                    Controalele s-au realizat începând cu data declanșării campaniei de către
  În perioadele 15–16.07.2010 și 12–14.08.2010 s-a desfășurat acțiunea      toți inspectorii de muncă din domeniul securității și sănătății în muncă din
dispusă de Inspecția Muncii.                            cadrul corpului de control SSM în timpul tuturor vizitelor curente de
  Obiectivele campaniei au fost:                         inspecție în întreprinderi sau cu ocazia derulării altor acțiuni tematice,
  – verificarea respectării de către angajatorii din domeniul construcțiilor a  campanii având în vedere respectarea prevederilor legale prezentate în
prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și      Anexa nr. 1 la campanie.
sănătății în muncă;                                  Au fost controlați 115 angajatori, constatându-se că 51 aveau cuprinse
  – diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din    clauze privind SSM în contracte, 9 efectuaseră instruirea lucrătorilor din
nerespectarea de către angajatorii din domeniul construcțiilor a prevederilor   întreprinderile subcontractante. Au fost constatate 51 deficiențe pentru care
legale menționate;                                 s-au dispus măsuri și s-au dat 18 avertismente. Raportul acțiunii a fost
  – creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în   transmis la Inspecția Muncii.
ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul       ● Campanie de monitorizare a modului în care este implementată
relațiilor de muncă, al condițiilor de muncă, al securității și sănătății în    legislația comunitară din domeniul securității și sănătății în muncă
muncă;                                        Acțiunea a fost cuprinsă în tematicile de control stabilite de inspectorii de
  – identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și a    muncă în activitățile de control tematic.
tinerilor.                                      Nu s-au organizat mese rotunde sau întâlniri, au fost efectuate discuții
  În cadrul acțiunii au fost verificate 24 unități economice cu un număr     directe cu angajatorii cu ocazia controalelor efectuate.
total de 1.409 de angajați. Au fost dispuse 64 de măsuri și aplicate         Din verificările efectuate la 537 de societăți din toate domeniile de
13 sancțiuni (10 avertismente și 3 amenzi contravenționale, în cuantum de     activitate, utilizându-se checklist-urile (anexe la metodologia de control)
14.000 lei) la 12 din cei care au fost controlați.                 transmise de Inspecția Muncii, s-au constatat 1.385 de neconformități,
  Cele mai frecvente deficiențe constatate au fost:                dispunându-se măsuri. Angajatorii au fost sancționați cu un număr de
   nefinalizarea supravegherii stării de sănătate cu fișă de aptitudine vizată  42 amenzi contravenționale în valoare de 174,5 mii lei și 595 avertismente
de medic de medicina muncii                            scrise și verbale.
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 59/21.II.2011                            5

                      E. Raportul cheltuielilor, defalcate pe programe
                                                        total
                          tipul cheltuielilor
                                                   plan         realizat
               total                                1.454.740       1.357.021
             1.  salarii                                930.000        878.594
             2.  CAS                                  233.180        218.225
             3.  șomaj                                  5.620         5.438
             4.  deplasări                                4.600         4.502
             5.  sănătate                                58.400        54.220
             6.  încălzire, energie                           67.000        50.922
             7.  apă canal                                3.200         3.134
             8.  poștă,telecomunicații, tv, internet                  21.000        17.177
             9.  furnituri birou                            13.000        12.577
            10.  materiale curățenie                           3.200         1.917
            11.  alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare       102.640        102.205
            12.  obiecte de inventar                           2.000          588
            13.  reparații curente                              0           0
            14.  cărți și publicații                           3.400         3.212
            15.  pregătire profesională                          700           0
            16.  protecția muncii                             200          110
            17.  cheltuieli mijloace fixe                          0           0
            18.  alte cheltuieli                             6.600         4.200
  F. erealizări – nu a fost cazul, fiind îndeplinite toate activitățile pe care   H. Propuneri – Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă
ni le-am propus.                                   ● Campanie europeană coordonată de Comitetul Înalților Responsabili cu
  G. Propuneri – Compartimentul Relații Muncă                   Inspecția Muncii – lb. engl.: SLIC.
  ● Campanie privind respectarea de către angajatori a prevederilor art. 78     ● Implementarea Planului național de acțiune al Inspecției Muncii
alin. (2) și (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea      privind promovarea realizării efective a evaluării riscurilor în IMM
drepturilor persoanelor cu handicap, modificată și completată.           (continuare proiect Phare RO 04/IB/SO-01).
  ● Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului       ● Sesiuni de informare și conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor din
muncii – Legea nr. 53/2003, modificată și completată, ale altor acte normative   IMM, promovarea bunelor practici de securitate și sănătate în muncă
privind dreptul muncii, precum și ale clauzelor contractelor de muncă.       (continuare proiect Phare RO 04/IB/SO-01).
  ● Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile OUG         ● Organizarea și desfășurarea Săptămânii Europene de Securitate și
nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul   Sănătate în Muncă: „Prevenirea riscurilor în activitățile de mentenanță
României, precum și ale OUG nr. 102/2005, actualizată, privind libera       (revizii, reparații și curățenie)”, sub egida Agenției Europene pentru
circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale UE și ale   Securitate și Sănătate în Muncă.
Spațiului Economic European.                             ● Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale HG
  ● Verificarea modului în care agenții economici respectă prevederile      nr. 1.092/2006 referitoare la riscurile biologice în sectoarele sanitar, sanitar-
Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în      veterinar și industria alimentară.
străinătate, modificată și completată.                        ● Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale
  ● Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile HG
                                          privind utilizarea echipamentelor de muncă care sunt sub incidența ISCIR.
nr. 161/2006 privind întocmirea și completarea registrului general de
evidență a salariaților.                               ● Control în unitățile din agricultură privind respectarea cerințelor
  ● Pregătirea carnetelor de muncă în vederea îndeplinirii prevederilor      minime de securitate la lucrul cu agenți chimici (pesticide).
art. 296 alin. (1), (3) și(4) din Codul muncii, modificat și completat.        ● Campanie națională „Verificarea modului în care angajatorii respectă
  ● Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor privind respectarea   cerințele legale de securitate și sănătate în muncă în societățile și unitățile
legislației muncii în domeniul relațiilor de muncă prin apariții în        care prestează activități de protecție și gardă”.
mass-media locală.                                   (4.868)

                              C O      C U R S U R I

        publicate în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
                   precum şi conform art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
              pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
                       AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
                                      anunţă:

 Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999       ulterioare şi ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările   pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
  6                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 59/21.II.2011

funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008,       Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare   documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008,
pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al       modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.
oraşului Vaşcău, judeţul Bihor.                           Condiţiile de participare la concurs aprobate prin Ordinul preşedintelui
  Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor    Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici precum şi bibliografia stabilită
Publici, în data de 23 martie 2011, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 25   se afişează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi pe site-
martie 2011, ora 14.00, interviul.                        ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de    Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul  Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon: 0374 112726.
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.                     (4.547)                            CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
                                     anunţă:
  Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează, la sediul său din Târgovişte,    Tricolorului nr. 1, etaj 4, camera 110, judeţul Dâmboviţa.
Piaţa Tricolorului, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, concurs în data de 23 martie     Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează pe site-ul
2011, ora 10.00 - proba scrisă, iar în data de 25 martie 2011, ora 15.00 -    Consiliului Judeţean Dâmboviţa www.cjd.ro.
interviul, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier,    Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 8.00 – 16.00 la
grad profesional debutant la Compartimentul proiecte autorităţi locale din
                                         Biroul resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională şi
cadrul Direcţiei Investiţii şi Dezvoltare Regională.
  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 14 martie   telefon 0245/207694.
2011 la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa din Târgovişte, Piaţa         (5.233)


                      PRIMĂRIA ORAŞULUI BARAOLT, JUDEŢUL COVASNA
                                     anunţă:
  Primăria Oraşului Baraolt organizează concurs pentru ocuparea pe         2. Consilier I, superior, la Compartimentul amenajarea teritoriului,
perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice vacante din cadrul     urbanism, disciplina în construcţii, protecţia mediului.
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Baraolt:             Condiţii specifice de participare:
  1. Consilier I, principal, la Biroul administraţiei publice locale –       - studii superioare de lungă durată într-una dintre următoarele domenii:
Compartimentul protecţia copilului şi protecţie socială.             protecţia mediului, geografie, ecologie;
  Condiţii specifice de participare:                        - vechime de cel puţin 9 ani în specialitatea studiilor;
  - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă, într-una din     - cunoştinţe în operarea calculatorului (Word, Excel, Internet);
domeniile: asistenţă socială, juridic, administraţie publică locală;        - fără antecedente penale.
  - minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării     Concursul pentru ocuparea posturilor va fi organizat în data de 22 martie
funcţiei publice;
                                         2011, ora 10.00 (proba scrisă) şi în data de 25 martie 2011, ora 10.00
  - cunoştinţe în operarea calculatorului (Word, Excel, Internet);
                                         (interviul), la sediul Primăriei Baraolt, în sala de şedinţe.
  - fără antecedente penale.
  Concursul pentru ocuparea postului va avea loc în data de 21 martie 2011,    Dosarele de înscriere se vor depune la Compartimentul personal şi
ora 10.00 (proba scrisă) şi în data de 24 martie 2011, ora 10.00 (interviul),  salarizare (camera 4) până la data de 11 martie 2011.
la sediul Primăriei Baraolt, în sala de şedinţe.                  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Baraolt sau
  Dosarele de înscriere se vor depune la Compartimentul personal şi       la tel. nr. 0267-377507, 0267-377919, int. 31.
salarizare (camera 4) până la data de 11 martie 2011.                 (5.245)
                      AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
                                     anunţă:
  Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999     Umane şi Dialog Social din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările  Naţional.
ulterioare şi ale art. 2 din O.U.G. nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru    Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii     Publici, în data de 3 martie 2011, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 7
obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene,   martie 2011, ora 14.00, interviul.
cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională a          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la
Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice   data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
de conducere vacante de director al Direcţiei Managementul Resurselor      Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 59/21.II.2011                           7

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu,     stabilită se afişează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi
documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008,      pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.                    Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
 Condiţiile de participare la concurs aprobate prin Ordinul preşedintelui     Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon: 0374/112.726.
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 516/2011 şi bibliografia        (5.283)                 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC, JUDEŢUL HARGHITA
                                      anunţă:
  Având în vedere prevederile art. 58 alin.(1) lit.”c” din Legea nr. 188/1999   Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi      modificările şi completările ulterioare.
completările ulterioare şi ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor       Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici modificată   data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
şi completată de H.G. nr. 1173/ 2008,                       sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, Piaţa Primăriei nr. 5, etaj
  Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc organizează concurs pentru       I, cam. 6 (Compartimentul resurse umane şi salarizare).
ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional     Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
asistent, în cadrul Serviciului impozite şi taxe locale,              documentele prevăzute la art. 49 alin.(1) din H.G. nr. 611/2008 modificată
  - la data de 22.03.2011, ora 10.00 - proba scrisă şi la data de 24.03.2011,   şi completată de H.G. nr. 1173/2008.
ora 10.00 – interviul.                                Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la
  Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu       sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc
Secuiesc, Piaţa Primăriei nr. 5.                          www.varoshaza.ro, secţiunea Anunţuri.
  Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din       (5.324)


                     INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ MARAMUREŞ
                                      anunţă:
  Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş, cu sediul în Baia Mare, str.    vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei
G. Coşbuc nr. 50, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de     publice;
execuţie temporar vacante de:                             e) cazier judiciar;
  • inspector de muncă, clasa I, grad profesional principal din cadrul        f ) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată
Serviciului Control Relaţii de Muncă şi Contracte Colective de Muncă.       cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
  Concursul se organizeaza la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă     al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
Maramureş, Baia Mare, str. G. Coșbuc nr. 50, în data de 3 martie 2011, ora      g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care sa ateste că nu a
10.00 – proba scrisă și în data de 7 martie 2011 , ora 14.00 – interviul.     desfăşurat activităţi de poliţie politică;
  Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute    Adeverinta care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,
de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,     numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
republicată.                                    Ministerul Sănătăţii Publice.
  Conditii specifice de participare la concurs şi bibiografia stabilită sunt     Copiile actelor menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
afişate la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncaă Maramureş şi pe site-    documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către
ul www.itmmaramures.ro.
                                          secretariatul comisiei de concurs.
  Dosarele de înscriere la concurs se depun la Compartimentul Resurse
                                           Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere In
Umane din cadrul Inspectoratului de Muncă Maramureş, în termen de 8 zile
                                          acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a
de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a.                                  completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul
  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu,     desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la
documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din H.G. nr. 611/2008, respectiv:    care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea
  a) formularul de înscriere;                           neemiterii actului administrativ de numire.
  b) copia actului de identitate;                          Informatţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului Teritorial
  c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor  de Muncă Maramureş – Baia Mare, str. G.Coşbuc nr. 50, tel. 0262 – 218921
specializări;                                   şi pe site-ul www.itmmaramures.ro.
  d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste       (5.392)


                         PRIMĂRIA COMUNEI POŞAGA, JUDEŢUL ALBA
                                      anunţă:
 Primăria Comunei Poşaga, judeţul Alba anunţă organizarea concursului       din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, gradul      Concursul va avea loc în data de 22 - 24 martie 2011, la sediul Primăriei
asistent, clasa III, treapta 2 - Compartimentul Programe, servicii, dezvoltare   Comunei Poşaga, judeţul Alba, după cum urmează:
   8                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 59/21.II.2011

  - 21 martie 2011, ora 12.00 – selectarea dosarelor;                  - în cazul neîndeplinirii condiţiei de mai sus de către nici un candidat
  - 22 martie 2011, ora 11.00 - proba scrisă;                     dintre cei înscrişi, condiţiile sunt următoarele:
  - 24 martie 2011, ora 11.00 - interviul.
                                             b) - studii liceale atestate prin bacalaureat;
  Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Comunei Poşaga,
 satul Poşaga de Jos, nr. 271, judeţul Alba, până la data de 21 martie 2011,       2. a) – să nu deţină funcţii de conducere în vreun partid politic;
 ora 11.00.                                       – să nu fi fost condamnat sau judecat pentru o faptă care să îl facă
  Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice        incompatibil cu funcţia publică pentru care concurează.
 vacante sunt următoarele :
                                             Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258/776024 .
  1. a) – studii liceale atestate prin bacalaureat, vechime minimum 6 luni în
 specialitatea studiilor;                                  (5.396)                          P IE R D ER I             D E       A C TE

  — Anton Gheorghe, cu domiciliul în comuna       — Morariu Delia Angelica, cu domiciliul în              — Societatea Comercială CLERIOL – S.R.L.,
 Păstrăveni, judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă    Victoria, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 11, sc. A, ap. 11,       cu sediul în Oradea, Str. Cosminului nr. 5, bl. X16,
 pierderea cărţii de identitate seria A-0152150,    judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea titlului        ap. 5, judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea
 aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     de proprietate nr. 180/15, eliberat la 4 mai 1994 de         cărţii de identitate seria E-615886, aparţinând
 UVC105SUCPDAN0664, eliberată la data de 17      Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de           vehiculului cu nr. de identificare
 mai 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa Neamţ.       Proprietate asupra Terenurilor Sibiu, pe numele de          UU1LSDAAH34062079, eliberată la data de 8
                            Morariu Victor, Cucu Eleonora (decedată) şi Strîmbu         iulie 2005 de Societatea Comercială
   (5.432)
                            Viorica, moştenitorii defunctului Balu Gheorghe.           AUTOMOBILE DACIA – S.A.
  — Anton Gheorghe, cu domiciliul în comuna
                              (5.438)                               (5.433)
 Păstrăveni, judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă
 pierderea cărţii de identitate seria C-381146,      — Sărăcuţ Crenguţa, cu domiciliul în Oradea,             — Stan A. Alexandru Costin, cu domiciliul în
 aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     Str. Şelimbărului nr. 15, bl. F1, sc. 8, ap. 14,           Ploieşti, str. Moş Ion Roată nr. 1, bl. 11F, sc. B, ap.
                            judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii         25, judeţul Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea
 UU1R1711W2729749, eliberată la data de 1 iunie
                            de identitate seria E-547351, aparţinând               diplomei de licenţă seria A1 nr. 0279550/26488,
 1998 de Societatea Comercială DACIA – S.A.,
                            vehiculului cu nr. de identificare                  eliberată la 11 februarie 2009 de Universitatea
 Mioveni.
                            UU6MF48415D081209, eliberată la data de 10              Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea de Ştiinţe
   (5.434)                     decembrie 2004 de Societatea Comercială               Economice, promoţia 2008.
  — Morariu Delia Angelica, cu domiciliul în     DAEWOO AUTOMOBILE – S.A.                         (5.439)
 Victoria, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 11, sc. A, ap.    (5.435)                               — Szilagyi Robert Levente, cu domiciliul în
 11, judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea    — Societatea Comercială AUTOVIT – S.A., cu            Satu Mare, Piaţa Rodului, bl. H117, ap. 10,
 titlului de proprietate nr. 389/15, eliberat la 24  sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 450, sectorul        judeţul Satu Mare, aduce la cunoştinţă pierderea
 iulie 1996 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea   4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate        cărţii de identitate seria G-965338, aparţinând
 Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Sibiu,  seria F-731132, aparţinând vehiculului cu nr. de           vehiculului cu nr. de identificare
 pe numele de Morariu Victor, Cucu Eleonora      identificare TMBDS41U678876118, eliberată de             WAUZZZ8DZVA211186, eliberată la data de 3
 (decedată) şi Strîmbu Viorica, moştenitorii      Societatea Comercială PORSCHE ROMANIA –               noiembrie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Satu
 defunctului Balu V. Gheorghe.             S.R.L., Bucureşti.                          Mare.
   (5.437)                       (5.436)                               (5.431)
                                    Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Bianca G. Ionescu                            Locatia:Bucuresti

                      EDITOR: PARLAME TUL ROMÂ IEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti                                                                               &JU8368|454446]
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 şi 021.401.00.72
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 59/21.II.2011 conţine 8 pagini                   Preţul: 1,60 lei        ISS 1018 — 0516

								
To top