mof3_2011_0039 by monitorul-oficial

VIEWS: 3 PAGES: 4

									                                 PA R T E A A I I I - A
Anul 179 (XXII) — Nr. 39                                                       Joi, 3 februarie 2011
                           PUBLICAŢII ŞI A          U   ŢURI
              PUBLICAŢII                     ŞI    A     U     ŢURI

                             C O      C U R S U R I

        publicate în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
                  precum şi conform art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
             pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

                           CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BACĂU
                                    anunţă:
 Casa Judeţeană de Pensii din Bacău, cu sediul în Bacău, str. I.S Sturza nr.   2. inspector, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Stabiliri, Plăţi
63, având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul       Prestaţii şi Pensii Internaţionale;
funcţionarilor publici şi H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor       • şi în zilele de:
privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici        - 21 februarie 2011 (proba scrisa ) şi 23 februarie 2011 (interviul ) pentru
organizează concurs în:                             funcţia publică de execuţie, temporar vacantă, durata determinată, de :
 • zilele de:                                  1. auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit.
 - 14 februarie 2011 (proba scrisă) şi 16 februarie 2011 (interviul) în     Condiţiile de participare, bibliografia şi termenul pentru depunerea
vederea ocupării a 2 funcţii publice de execuţie, temporar vacante, durată   dosarelor sunt afişate la sediul instituţiei.
determinată, de:                                 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0234/511366 (int. 126) fax
 1. consilier, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Comunicare şi  0234/510085.
Relaţii Publice;                                  (2.074)
                          CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IAŞI
                                    anunţă:
 Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi organizează concurs, la sediul din str.  Oficial al României, Partea a III-a, ora 12.00. Condiţiile de participare la
Gh. Asachi nr. 18-20, în data de 14.02.2011, ora 10.00 - proba scrisă, iar la  concurs, actele necesare întocmirii dosarului şi bibliografia se afişează la
minimum 48 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, interviul pentru  sediul C.A.S. Iaşi şi site-ul www.hih.ro.
ocuparea unor funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier
grad profesional superior, consilier grad profesional asistent şi inspector    Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei sau la nr. de
grad profesional asistent. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediu  telefon 0232 218630 int.105.
în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul      (2.577)
  2                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 39/3.II.2011

                         PRIMĂRIA COMUNEI VINGA, JUDEȚUL ARAD
                                      anunţă:
 Primăria Comunei Vinga scoate la concurs postul vacant şef de serviciu       - alte cerinţe: cunoştinţe de utilizare a calculatorului;
administraţie publică locală.                             - data probei scrise: 10.03.2011, ora 10.00;
 Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant       - data interviului: 11.03.2011, ora 10.00.
sunt:                                         Concursul organizat de către Primăria Comunei Vinga, va avea loc la
 - studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în ştiinţe       sediul instituţiei.
economice şi/sau inginerie;                              Bibliografia în baza căreia se va organiza concursul se poate procura de
 - vechimea necesară, în specialitatea studiilor, pentru ocuparea postului    la secretariatul primăriei.
este de 2 ani;                                    Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul primăriei şi la nr. de
 - specializări cu privire la implementarea sistemelor de management al      telefon 0257/460126.
calităţii;                                       (3.171)                         PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI, JUDEȚUL IAȘI

                                      anunţă:
  Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs pentru ocuparea           Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
funcţiilor publice temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad asistent  documentele prevăzute la art.49 alin.(1) din Hotarârea Guvernului nr.
- 1 post şi inspector, clasa I, grad asistent - 1 post la Direcţia Juridică din  611/2008, privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi.         cu modificările şi completările ulterioare.
                                           Condiţiile de participare, de desfăşurare a concursului, bibliografia şi
  Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Iaşi în data de
                                          relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, bd.
15.02.2011, ora 10,00 - proba scrisă, iar interviul se va desfăşura în data de   Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11, Serviciul Resurse Umane, telefon
17.02.2011, ora 14.00 (dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la susţinerea   0232/267582, int. 141 sau pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi -
probei scrise).                                  www.primaria-iasi.ro.
  Data limită de depunere a dosarelor este 11.02.2011.                (2.948)


                        PRIMĂRIA COMUNEI PLOPU, JUDEŢUL PRAHOVA
                                      anunţă:

  Primăria Comunei Plopu, judeţul Prahova, cu sediul în comuna Plopu,        - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
Str. Principală nr. 223, judeţul Prahova, telefon 0244/460786, fax         funcţiei publice pentru care candidează;
0244/460592, scoate la concurs ocuparea funcţiei publice de execuţie,         - copii xerox de pe actele de studii care atestă absolvirea studiilor
temporar vacante, de inspector, cu atribuţii de asistent social, clasa I de    superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul
studii, grad profesional asistent.                         psihologiei, asistenţei sociale şi/sau certificate/diplome a absolvirii
  Pentru participarea la concursul ce se va desfăşura în datele de 14       cursurilor de specializare în domeniul de activitate;
februarie 2011 (proba scrisa) şi respectiv 15 februarie 2011 (interviul), la     - adeverinţa şi/sau copie carnet de muncă, care să indice vechimea în
sediul Primăriei Plopu, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie,     specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, scoase la
temporar vacante, de inspector, cu atribuţii de asistent social, clasa I de    concurs, de execuţie de grad profesional asistent, clasa I, de 1 (un) an;
studii, grad profesional asistent, candidaţii trebuie să îndeplinească        - declaraţie, data pe propria răspundere, că nu a desfăşurat activitate de
condiţiile generale prevăzute de art. 50 din Legea nr. 188/1999 privind      poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările         - cazier administrativ/document emis de Biroul resurse umane, declaraţie
ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice :               pe propria răspundere din care să reiasă că nu a fost destituit(ă) dintr-o
  - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în    funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru
domeniul psihologiei, asistenţei sociale;                     motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de   - declaraţie dată pe propria răspundere că nu a fost condamnat(ă) pentru
execuţie, clasa I de studii, grad profesional asistent, de 1 (un) an;       săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra
  - cunoştinţe de operare P.C. – nivel mediu.                   autorităţii, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică
  În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de înscriere la  înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
secretariatul primăriei până la data de 9 februarie 2011 inclusiv, ora 15.30.   săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei
  Dosarul va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele documente:         publice, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea.
  - formularul de înscriere la examen/concurs, ce va fi procurat de la        Copiile xerox ale actelor, solicitate la alin. (3) din prezentul articol, vor fi
secretariatul primăriei ori preluat din H.G.R. nr. 1.173/2008 (anexa nr.4);    însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate
  - copie xerox de pe actul de identitate;                    cu originalul de către secretarul comunei, sau în copii legalizate.
  - copii xerox ale actelor de stare civilă (naştere, căsătorie) şi/sau       Informaţii suplimentare pot fi obţinute la nr. de telefon: 0244/460 786,
documente care indică starea civilă actuală (sentinţa civilă de divorţ etc.);   0244/460 592.
  - cazier judiciar;                                 (3.133)
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 39/3.II.2011                                  3

                              PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
                                         anunţă:
 Primăria Municipiului Bucureşti scoate la concurs următorul post vacant           Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de
din cadrul Direcţiei Generale Operaţiuni – Direcţia Relaţii Publice şi           la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea
Informare :                                        a III-a, la Direcţia Managementul Resurselor Umane, etajul 5, camera 1.
                                               Cerinţele specifice privind ocuparea postului se vor afişa la sediul
 - director executiv - 1 post.
                                              Primăriei Municipiului Bucureşti, pe site-ul P.M.B. (www.pmb.ro).
 Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 7.03.2011 la sediul          Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 3055500
Primăriei Municipiului Bucureşti, ora 11.00, iar interviul va avea loc în data       interior 1501 şi 1506.
de 9.03.2011, ora 10.00, la acelaşi sediu.                           (3.388)


                      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA, JUDEŢUL IALOMIŢA
                                         anunţă:
  Primăria Municipiului Slobozia, cu sediul în Slobozia, Str. Episcopiei nr.        Interviul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Slobozia în data de
1, organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie,         16.02.2011.
temporar vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, după         Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituţiei până la data de
cum urmează:                                        10.02.2011.
  - consilier juridic, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului        Condiţiile de participare la concurs, precum şi bibliografia sunt afişate la
Juridic Contencios Administrativ al Direcţiei de Administraţie Publică           sediul Primăriei Municipiului Slobozia, Str. Episcopiei nr 1.
Locală.                                           Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0243 /231450 interior
  Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Slobozia în data       176.
de 14.02.2011.                                         (3.344)                            P IE R D E R I            D E      A C TE
  — Agrisan Florian Dumitru, cu domiciliul în         — Damian I. Raluca, cu domiciliul în Buzău,          — Kulcsar Ibolya Krisztina, cu domiciliul în
Bistriţa, Aleea Străjerului, bl. 2, sc. A, ap. 1, judeţul  str. Traian Vuia, bl. F2, ap. 6, judeţul Buzău,        comuna Gorneşti, Str. Principală nr. 416, judeţul
Bistriţa-Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii    aduce la cunoştinţă pierderea foii matricole anexă      Mureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
de identitate seria C-170375, aparţinând vehiculului    la diploma de licenţă seria X nr. 0011644/544,        identitate seria D-210742, aparţinând vehiculului
cu nr. de identificare VF1L48105G0550742,          eliberată la 7 februarie 2006 de Universitatea din      cu nr. de identificare ZFA18800000274667,
eliberată la data de 5 septembrie 1997 de R.A.R. -     Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi         eliberată la data de 18 ianuarie 2000 de Societatea
Reprezentanţa Maramureş.                  Străine, promoţia 2005.                    Comercială AUTOITALIA – S.R.L., Bucureşti.
  (3.555)                           (3.542)                            (3.551)
  — Banovici Cristian, cu domiciliul în Bucureşti,                                     — Micu Radu, cu domiciliul în comuna
                                — Ionescu Dragoş Mihai, cu domiciliul în          Stoeneşti, judeţul Giurgiu, aduce la cunoştinţă
aleea Moineşti nr. 7, bl. 22, sc. 3, ap. 38, sectorul 6,  Bucureşti, str. Viorele nr. 4, bl. 22, sc. 1, ap. 5,
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria                                 pierderea titlului de proprietate nr. 36293, eliberat
                              sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      la 17 iulie 1995 de Comisia Judeţeană pentru
C-030520, aparţinând vehiculului cu nr. de         identitate seria B-020304, aparţinând vehiculului
identificare 286751, eliberată la data de 25 februarie                                  Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra
                              cu nr. de identificare WDB2011221F446110,           Terenurilor Giurgiu.
1997 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.          eliberată la data de 24 ianuarie 1995 de R.A.R. -
  (3.543)                                                          (3.561)
                              Reprezentanţa Bucureşti.                    — Milicu Gheorghe, cu domiciliul în comuna
 — Carp Doiniţa, cu domiciliul în Paşcani, str.        (3.544)                          Moroeni, str. Parghei nr. 30, judeţul Dâmboviţa,
Mihail Eminescu nr. 6, bl. B5, sc. A, ap. 6, judeţul                                   aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de        — Iorgu Elena-Mădălina, cu domiciliul în satul
                              Izvoare nr. 105, comuna Dumbrava Roşie, judeţul        seria B-522330, aparţinând vehiculului cu nr. de
proprietate nr. 166501, eliberat la 29 februarie                                     identificare UU3SPSW000938, eliberată la data
1996 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea         Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
                              identitate seria G-997617, aparţinând vehiculului       de 5 iunie 1996 de R.A.R. - Reprezentanţa
Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Iaşi,                                     Dâmboviţa.
pe numele de Clopotaru Ilie, decedat.            cu nr. de identificare WOL000075V4395190,
                              eliberată la data de 12 decembrie 2008 de R.A.R.         (3.538)
  (3.549)
                              - Reprezentanţa Neamţ.                     — Mlăjeru Ghiorghe, cu domiciliul în satul
 — Cornea Cornel Nicolae, cu domiciliul în           (3.536)                          Fârţăneşti, comuna Fârţăneşti, judeţul Galaţi,
satul Mintia, Str. Mureşului nr. 70, comuna Veţel,                                    aduce la cunoştinţă pierderea titlului de proprietate
judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea        — Jingai Gh. Doina, cu domiciliul în Bucureşti,      nr. 6633-68, eliberat la 2 februarie 1995 de
diplomei de absolvire a şcolii profesionale seria I     str. Oltina nr. 3, bl. 28, sc. 1, ap. 10, sectorul 5, aduce  Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
nr. 142137/137, eliberată la 18 iunie 1992 de        la cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire seria A     Proprietate asupra Terenurilor Galaţi, pe numele
Grupul Şcolar Materiale de Construcţii din Deva,      nr. 30742/17, eliberată la 4 august 1994 de Colegiul     de Mlăjeru V. Dochiţa, decedată.
judeţul Hunedoara, promoţia 1992.              Economic „Viilor“ din Bucureşti.                 (3.556)
  (3.562)                           (3.564)                           — Petrişor Iuliana, cu domiciliul în Bucureşti,
 — Cristea A. Marius Tiberiu, cu domiciliul în        — Kis István László, cu domiciliul în satul Deaj      str. Turnu Roşu nr. 13, sectorul 1, aduce la
Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 119, bl. A2, ap.     nr. 43, comuna Mica, judeţul Mureş, aduce la         cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria
33, judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă pierderea      cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria H-      M nr. 129784/149, eliberată la 21 august 1996 de
certificatului de atastare profesională seria C nr.     186288, aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan“ din Giurgiu,
0056694/63, eliberat la 19 august 2007 de Liceul      WOLOJBF19W1144414, eliberată la data de 2           judeţul Giurgiu, pe numele de Ciorîcă N. Iuliana,
Teoretic „Spiru Haret“ din Tecuci, judeţul Galaţi.     martie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa Mureş.         promoţia 1996.
  (3.552)                           (3.545)                            (3.558)
   4               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 39/3.II.2011

  — Petrişor Iuliana, cu domiciliul în Bucureşti,    — Societatea Comercială INTERTIM WOOD                — Societatea Comercială RCI LEASING
 str. Turnu Roşu nr. 13, sectorul 1, aduce la      – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, aleea Cislău nr. 5,        ROMÂNIA IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti,
 cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire seria R   bl. 3D, sc. 1, ap. 48, sectorul 2, aduce la cunoştinţă        Bd. Aviatorilor nr. 41, sectorul 1, aduce la
 nr. 0009258/127, eliberată la 12 noiembrie 2001    pierderea cărţii de identitate seria E-084000,            cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
 de Colegiul de Tehnică Dentară „Dr. Constantin     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare            734939, aparţinând vehiculului cu nr. de
 Găucan“ din Bucureşti, pe numele de Ciorîcă N.     WVWZZZ3BZ1P069820, eliberată la data de 1              identificare UU1USD1K540113135, eliberată de
 Iuliana, promoţia 1999.                martie 2004 de R.A.R. - Reprezentanţa Sibiu.             Societatea Comercială AUTOMOBILE DACIA –
   (3.559)                        (3.539)                             S.A., Piteşti.
  — Rădulescu D. Nicolae Augustin, cu          — Societatea Comercială MOTECO                     (3.550)
 domiciliul în Bucureşti, calea Giuleşti nr. 111, bl.  DISTRIBUTION – S.R.L., cu sediul în Bucureşti,             — Staicu F. Dan-George, cu domiciliul în
 5, sc. C, ap. 89, sectorul 6, aduce la cunoştinţă   bd. Mărăşti nr. 59, sectorul 1, aduce la cunoştinţă         Bucureşti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 27, bl. 1, sc.
 pierderea diplomei de bacalaureat seria C nr.     pierderea cărţii de identitate seria G-136630,            B, ap. 1, sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea
 80718, eliberată la 17 august 1984 de Liceul      aparţinând vehiculului cu nr. de identificare            diplomei de absolvire seria A nr. 14789/358,
 Industrial „Griviţa Roşie“ din Bucureşti, promoţia   WDB6760681K199303, eliberată la data de 21              eliberată la 31 octombrie 1983 de Institutul de
 1984.                         decembrie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa               Construcţii din Bucureşti, Facultatea de Instalaţii
                            Suceava.                               pentru Construcţii, promoţia 1982.
   (3.553)
                              (3.560)
  — Societatea Comercială CONSULTING                                              (3.537)
                             — Societatea Comercială PROJECT
 SERV – S.R.L., cu sediul în Târnăveni, Str. Păcii   KNOWLEDGE SYSTEM – S.R.L., cu sediul în                 — Şerban I. Alexandru, cu domiciliul în
 nr. 2F, ap. 17, judeţul Mureş, aduce la cunoştinţă   Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 103, judeţul Prahova,         Târgovişte, Str. Moldovei, bl. 66, sc. D, ap. 72,
 pierderea cărţii de identitate seria E-399620,     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate          judeţul Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă pierderea
 aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     seria C-974372, aparţinând vehiculului cu nr. de           diplomei de bacalaureat seria J nr. 194584/2827,
 WAUZZZ4BZ1N44402, eliberată la data de 3        identificare JDA000E7000644852, eliberată la             eliberată la 28 august 1991 de Liceul „Ion Heliade
 februarie 2005 de R.A.R. - Reprezentanţa Mureş.    data de 21 decembrie 1999 de R.A.R. -                Rădulescu“ din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa,
   (3.540)                      Reprezentanţa Bucureşti.                       promoția 1991.
  — Societatea Comercială GALM – S.R.L., cu        (3.546)                                (3.547)
 sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Cella Delavrancea     — Societatea Comercială RCI LEASING                 — Tomescu C. Ion-Dragoş, cu domiciliul în
 nr. 53, judeţul Vâlcea, aduce la cunoştinţă      ROMÂNIA IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd.           comuna Valea Lungă, Str. Şerbăneasa nr. 23,
 pierderea cărţii de identitate seria F-298428,     Aviatorilor nr. 41, sectorul 1, aduce la cunoştinţă         judeţul Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă
 aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     pierderea cărţii de identitate seria G-734472,            pierderea diplomei de bacalaureat seria E nr.
 TMBDY46Y874101014, eliberată la data de 20       aparţinând vehiculului cu nr. de identificare            80974/338, eliberată la 3 iulie 1986 de Liceul
 decembrie 2006 de Societatea Comercială        UU1USD1K540103569, eliberată de Societatea              Industrial nr. 2 din Moreni, judeţul Dâmboviţa,
 PORSCHE ROMÂNIA – S.R.L.                Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.             promoţia 1986.
   (3.554)                        (3.548)                                (3.541)
                         S C H IM B Ă R I              D E          U M E

                             — Ioniţă Florentin-Ciprian, cu domiciliul în
                            Bucureşti, str. Aurel Vlaicu nr. 58, ap. 3, sectorul
                            2, născut la data de 17 noiembrie 1982 în
                            Bucureşti, fiul lui Daniel-Constantin şi Mihaela
                            Ioniţă, solicită schimbarea numelui său de familie
                            din Ioniţă în acela de Tudor, spre a se numi Tudor
                            Florentin-Ciprian.
                              (3.557)
                                     Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Bianca G. Ionescu                            Locatia:Bucuresti

                       EDITOR: PARLAME TUL ROMÂ IEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti                                                                              &JU8368|454248]
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                  bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 şi 021.401.00.72
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 39/3.II.2011 conţine 4 pagini                    Preţul: 0,80 lei       ISS 1018 — 0516

								
To top