mof3_2011_0034 by monitorul-oficial

VIEWS: 6 PAGES: 4

									                                   PA R T E A A I I I - A
Anul 179 (XXII) — Nr. 34                                                        Luni, 31 ianuarie 2011
                             PUBLICAŢII ŞI A          U  ŢURI
               PUBLICAŢII                     ŞI      A     U      ŢURI

                          P IE R D E R I          D E     A C TE
 — Andries D. Maricela, cu domiciliul în satul      — Beudean Cornel Radu, cu domiciliul în Cluj-      — Ciobanu Maria, cu domiciliul în satul Cotu
Haret, Mărăşeşti, judeţul Vrancea, aduce la       Napoca, str. Meziad nr. 3, bl. L4, sc. 4, ap. 34,   Miculinţi, comuna Coţuşca, judeţul Botoşani, aduce
cunoştinţă pierderea certificatului de absolvire a 8  judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii   la cunoştinţă pierderea duplicatului titlului de
clase seria A nr. 0020866/41, eliberat la 4 iulie    de identitate seria F-142732, aparţinând        proprietate nr. 1910, eliberat la 29 septembrie 1992
2000 de Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 din comuna    vehiculului cu nr. de identificare           de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
Faraoani, judeţul Bacău, promoţia 2000.         ZAR93200001267258, eliberată la data de 14       Proprietate asupra Terenurilor Botoşani, pe numele
  (3.057)                       septembrie 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa Cluj.    de Ursu C. Evighenia, decedată.
                              (3.033)                        (3.045)
 — Andries D. Maricela, cu domiciliul în satul
Haret, Mărăşeşti, judeţul Vrancea, aduce la        — Birta Ion, cu domiciliul în satul Valea Mare,     — Coleaşă I. Marin, cu domiciliul în Bucureşti,
                            Aleea Salcâmilor nr. 58, Ştefăneşti, judeţul Argeş,  str. Stoica Ludescu nr. 31, sectorul 1, aduce la
cunoştinţă pierderea certificatului de capacitate    aduce la cunoştinţă pierderea titlului de       cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria
seria A nr. 0191489/37, eliberat la 4 iulie 2000 de   proprietate nr. 6238, eliberat la 5 iulie 2004 de   K nr. 5811, eliberată la 29 octombrie 1993 de
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 din comuna        Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de    Grupul Şcolar Industrial Material Rulant din
Faraoani, judeţul Bacău, promoţia 2000.         Proprietate asupra Terenurilor Argeş.         Bucureşti, promoţia 1993.
  (3.058)                         (3.001)                        (3.038)
 — Anghel Aurelia, cu domiciliul în Galaţi, str.     — Bokor Ştefan Adrian, cu domiciliul în        — Crenganeş N. Nicoleta, cu domiciliul în
Poşta Veche nr. 148, judeţul Galaţi, aduce la      Câmpulung, str. I.C. Brătianu nr. 49, bl. 12, sc. A,  comuna Siriu, bl. 5, sc. A, ap. 7, judeţul Buzău,
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-   ap. 24, judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă       aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
119096, aparţinând vehiculului cu nr. de identificare  pierderea cărţii de identitate seria E-643654,     bacalaureat seria R nr. 0072314/14, eliberată la 22
JTDDR3DTX00058737, eliberată la data de 7 mai      aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     septembrie 1998 de Grupul Şcolar Forestier din
2001 de R.A.R. - Reprezentanţa Hunedoara.        UU1LSDAAH34467799, eliberată la data de 19       Nehoiu, judeţul Buzău, promoţia 1998.
  (3.019)                       septembrie 2005 de Societatea Comercială          (3.018)
                            AUTOMOBILE DACIA – S.A., Mioveni.             — Curpaş Livia, cu domiciliul în satul Tinca, str.
  — Asociaţia Congregaţia FIICELE ÎNDURĂRII,
                              (3.005)                      Ștefan cel Mare nr. 11, comuna Tinca, judeţul Bihor,
cu sediul în Satu Mare, Str. Rodnei nr. 21, judeţul
Satu Mare, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     — Bold Georgeta, cu domiciliul în Giurgiu,     aduce la cunoştinţă pierderea titlului de proprietate
identitate seria D-516636, aparţinând vehiculului cu  Piaţa Unirii, bl. T120, sc. A, ap. 51, judeţul     nr. 1644, eliberat la 17 martie 1998 de Comisia
                            Giurgiu, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
nr. de identificare WVWZZZ1HZSW322957,                                     asupra Terenurilor Bihor, pe numele de Ciuciu
eliberată la data de 22 noiembrie 2001 de R.A.R. -   identitate seria A-0821784, aparţinând
                            vehiculului cu nr. de identificare           Cornel, Ciuciu Silvia (decedată) şi Ferche Ana,
Reprezentanţa Satu Mare.                WDB2011221F594325, eliberată la data de 18       moştenitorii defunctului Ciuciu Petru.
  (3.056)                       iulie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa Giurgiu.       (2.987)
 — Bârlodeanu Mădălina, cu domiciliul în          (2.981)                       — Dicu Gheorghe, cu domiciliul în Bucureşti,
Buzău, Bd. Unirii, bl. 2B, ap. 1, judeţul Buzău,      — Capră N. Paulin Petru, cu domiciliul în      str. Ciocăneşti nr. 4, sectorul 4, aduce la
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   Deutschland, 54568 Gerolstein, Zum Sand Born      cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-
seria F-737931, aparţinând vehiculului cu nr. de    nr. 44A, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de   182349, aparţinând vehiculului cu nr. de
identificare TMBBA61Z072156639, eliberată la      bacalaureat seria A nr. 179332/1244, eliberată la   identificare UU1LSDEJH36722208, eliberată de
data de 25 mai 2007 de Societatea Comercială      11 iulie 1984 de Liceul Industrial de Marină din    Societatea Comercială AUTOMOBILE DACIA –
PORSCHE ROMANIA – S.R.L., Bucureşti.          Tulcea, judeţul Tulcea, promoţia 1982.         S.A., Piteşti.
  (3.017)                         (3.025)                        (2.993)
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 34/31.I.2011

 — Dohotaru Gabriela, cu domiciliul în Iaşi, str.    — Ispas Alina Elena, cu domiciliul în Râmnicu       — Mocanu Savu Florin, cu domiciliul în
Silvestru Străpungere nr. 11, bl. D2, sc. A, ap. 17,  Vâlcea, str. Matei Basarab nr. 26, bl. 114, sc. B,    Bacău, Str. Progresului nr. 12, bl. 20, sc. E, ap. 2,
judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea titlului  ap. 5, judeţul Vâlcea, aduce la cunoştinţă        judeţul Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea
de proprietate nr. 15537, eliberat la 27 octombrie   pierderea cărţii de identitate seria E-409153,      diplomei de bacalaureat seria L nr. 14059/484,
1994 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea      aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      eliberată la 4 octombrie 1994 de Grupul Şcolar
Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Iaşi,   UU1D461675A482734, eliberată la data de 8        Industrial Construcţii de Maşini din Bacău,
pe numele de Culeşca V. Maria, decedată.        iulie 2005 de Societatea Comercială           judeţul Bacău, pe numele de Mocanu F. Florin,
  (3.049)                      AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.            promoţia 1994.
 — Dohotaru Gabriela, cu domiciliul în Iaşi, str.     (2.999)                         (2.983)
Silvestru Străpungere nr. 11, bl. D2, sc. A, ap. 17,   — Lalescu Georgeta, cu domiciliul în           — Monoses Attila, cu domiciliul în Cluj-
judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea titlului  Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 32, bl. 27, sc.   Napoca, str. Nicolae Titulescu nr. 117, bl. 30, sc.
de proprietate nr. 57695, eliberat la 11 iulie 1996  A, ap. 31, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea   5, ap. 49, judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă
de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului    cărţii de identitate seria D-274222, aparţinând     pierderea cărţii de identitate seria D-8714955,
de Proprietate asupra Terenurilor Iaşi, pe numele   vehiculului cu nr. de identificare
                            VSSZZZ6LZ3R009860, eliberată la data de 13        aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
de Culescă V. Maria, decedată.                                         KMHDN41BP3U521115, eliberată la data de 18
  (3.051)
                            noiembrie 2002 de R.A.R. - Reprezentanţa
                            Bucureşti.                        martie 2003 de Societatea Comercială
  — Dohotaru Gabriela, cu domiciliul în Iaşi,                                 HYUNDAI ROMANIA – S.A., Bucureşti.
                              (2.982)
str. Silvestru Străpungere nr. 11, bl. D2, sc. A,                                  (3.043)
ap. 17, judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă         — Manolache Georgeta, cu domiciliul în
                            comuna 1 Decembrie, str. Mihail Sadoveanu nr.        — Olaru Nicolae, cu domiciliul în Ploieşti, Str.
pierderea titlului de proprietate nr. 16253,                                  Secelenilor nr. 4, bl. 17, sc. A, ap. 3, judeţul
eliberat la 27 noiembrie 1996 de Comisia        13, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă pierderea
                            titlului de proprietate nr. 74893, eliberat la 23 mai  Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de                                    identitate seria F-452835, aparţinând vehiculului
Proprietate asupra Terenurilor Iaşi, pe numele     2008 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea
                            Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Ilfov,    cu nr. de identificare WAUZZZ89ZKA103908,
de Culeasca Dumitru, decedat.                                          eliberată la data de 25 ianuarie 2007 de R.A.R. -
                            pe numele de Toma Georgeta şi Toma Maria,
  (3.052)                      moştenitorii defunctului Toma Grigore.          Reprezentanţa Prahova.
 — Drulă Dumitru Alexandru, cu domiciliul         (3.028)                         (3.015)
în Bucureşti, str. George Vâlsan nr. 96, bl. B2,                                 — Onache P. Emanuel, cu domiciliul în Piteşti,
sc. A, ap. 30, sectorul 6, aduce la cunoştinţă      — Mistodiniş Maria, cu domiciliul în satul
                            Moviliţa, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea,       Str. Craiovei nr. 134, bl. 40bis, sc. D, ap. 6, judeţul
pierderea cărţii de identitate seria F-537974,
                            aduce la cunoştinţă pierderea titlului de        Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
WME01MC011H072861, eliberată la data de        proprietate nr. 11232, eliberat în anul 1993 de     identitate seria A-000906, aparţinând vehiculului
25 iulie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa        Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de     cu nr. de identificare K16456892, eliberată la data
Bucureşti.                       Proprietate asupra Terenurilor Vrancea, pe        de 1 septembrie 1992 de R.A.R. - Reprezentanţa
                            numele de Pocriş Zamfira, decedată.           Argeş.
  (2.992)
                              (3.036)                         (3.008)
 — Duţă I. Augustina, cu domiciliul în         — Mistodiniş Maria, cu domiciliul în satul
Drobeta-Turnu Severin, bd. Nicolae Iorga nr.                                    — Persoana Fizică ANGHEL MARIN, cu
                            Moviliţa, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea,       sediul în Piteşti, str. Ştefan cel Mare nr. 1, judeţul
8D, judeţul Mehedinţi, aduce la cunoştinţă       aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
pierderea diplomei de bacalaureat seria R nr.                                  Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului
                            proprietate nr. 86766, eliberat în anul 1995 de     de înregistrare fiscală seria B nr. 1799, eliberat la
0063724/49, eliberată la 9 septembrie 1999 de     Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
Grupul Şcolar „Dl. Tudor“ din Drobeta-Turnu                                   1 ianuarie 2007 de Direcţia Generală a Finanţelor
                            Proprietate asupra Terenurilor Vrancea, pe        Publice şi Controlului Financiar de Stat a
Severin, judeţul Mehedinţi.              numele de Pocriş Neculai I, decedat.
  (3.032)
                                                        Judeţului Argeş.
                              (3.046)                         (3.002)
 — Grecu D. Iulian, cu domiciliul în Constanţa,     — Mistodiniş Maria, cu domiciliul în satul
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 39, bl. L22, sc. A, ap.                                 — Petre C. Gherghina, cu domiciliul în Piteşti,
                            Moviliţa, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea,       aleea Papuceşti nr. 3, bl. 54, sc. B, ap. 17, judeţul
39, judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă       aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
pierderea diplomei de bacalaureat seria T nr.                                  Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
                            proprietate nr. 109432, eliberat în anul 1998 de     bacalaureat seria A nr. 15194/97, eliberată la 9
0479731/136, eliberată la 12 iulie 2004 de Liceul   Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
Teoretic „Lucian Blaga“ din Constanţa, judeţul     Proprietate asupra Terenurilor Vrancea, pe        iulie 1982 de Liceul Industrial nr. 6 din Piteşti,
Constanţa.                       numele de Pocriş Neculai, decedat.            judeţul Argeş, pe numele de Nicolae C.
  (3.021)                                                   Gherghina, promoţia 1982.
                              (3.047)
                                                          (3.003)
 — Grupul Şcolar Industrial „Ioan Buteanu“,       — Mitricel Ion, cu domiciliul în satul Coseşti,
cu sediul în comuna Gurahonţ, str. Ioan        comuna Coseşti, judeţul Argeş, aduce la           — Pîslaru Ştefan, cu domiciliul în Târgu
Buteanu nr. 11, judeţul Arad, aduce la         cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-    Neamţ, str. Cuza Vodă, bl. E3, sc. A, ap. 2, judeţul
cunoştinţă anularea atestatului profesional seria   336222, aparţinând vehiculului cu nr. de         Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
D nr. 0051192/5, eliberat la 14 mai 2010, pe      identificare UU1LSDAEH36674005, eliberată la       identitate seria C-097726, aparţinând vehiculului
numele de Banciu A.I. Roxana Maria, promoţia      data de 17 octombrie 2006 de Societatea         cu nr. de identificare UU1D16119V2692332,
2009, completat greşit.                Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.,           eliberată la data de 3 noiembrie 1997 de R.A.R. -
  (3.040)                      Mioveni.                         Reprezentanţa Neamţ.
 — Grupul Şcolar Industrial „Ioan Buteanu“,        (3.007)                         (3.027)
cu sediul în comuna Gurahonţ, str. Ioan         — Mocanu Metin-Cosmin, cu domiciliul în         — Popa Lucian-Constantin, cu domiciliul în
Buteanu nr. 11, judeţul Arad, aduce la         Brăila, Str. Ardealului nr. 26, bl. 12, sc. 2, ap. 14,  satul Negreni, comuna Dărmăneşti, judeţul Argeş,
cunoştinţă anularea diplomei de bacalaureat      judeţul Brăila, aduce la cunoştinţă pierderea      aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
seria X nr. 0215669/5, eliberată la 14 iulie 2009   certificatului internaţional de conducător de      seria D-739615, aparţinând vehiculului cu nr. de
de Grupul Şcolar Industrial din Sebiş, judeţul     ambarcaţiune de agrement clasa „B“ ape          identificare UU1R5231523300026, eliberată la
Arad, pe numele de Banciu A.I. Roxana Maria,      interioare seria B nr. 10543, eliberat la 27       data de 28 august 2002 de Societatea Comercială
promoţia 2009, completată greşit.           octombrie 2005 de Autoritatea Navală Română.       AUTOMOBILE DACIA – S.A., Mioveni.
  (3.044)                        (3.053)                         (3.004)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 34/31.I.2011                               3

  — Popescu M. Decebal, cu domiciliul în        — Societatea Comercială KANOSKAN IMPEX          — Societatea Comercială STAR WEST
Focşani, Str. Teiului nr. 8, bl. G, sc. 1, ap. 14,  – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr.  MARKET IMPEX – S.R.L., cu sediul în Oradea,
judeţul Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea    359, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii  Str. Borşului nr. 2A, judeţul Bihor, aduce la
diplomei de bacalaureat seria C nr. 54419/130,    de identitate seria C-688508, aparţinând vehiculului  cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria H-
eliberată la 7 iulie 1988 de Liceul de Matematică-  cu nr. de identificare UU1D47169X2841003,        690581, aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
Fizică „Al.I. Cuza“ din Focşani, judeţul Vrancea,   eliberată    de   Societatea   Comercială    UU92EBGFKAUPM1092, eliberată la data de 5
promoţia 1988.                    AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.            iulie 2010 de R.A.R. - Reprezentanţa Bihor.
  (3.048)                        (3.006)                         (3.055)
 — Rădean Adriana Cornelia, cu domiciliul în      — Societatea Comercială LIDOPET – S.R.L.,        — Societatea Comercială ŢIRIAC LEASING
Turda, Calea Victoriei nr. 100, ap. 32, judeţul    cu sediul în comuna Gugeşti, judeţul Vrancea,      IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Expoziţiei
Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   nr. 2, sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea
identitate seria C-367124, aparţinând vehiculului   seria F-492410, aparţinând vehiculului cu nr. de    cărţii de identitate seria F-153373, aparţinând
cu nr. de identificare 855056, eliberată la data de                              vehiculului cu nr. de identificare
30 martie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Cluj.    identificare WJMM1VRP004280990, eliberată la
                           data de 5 martie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa     NNAMMZ7LE02000673, eliberată la data de 11
  (3.041)                                                  aprilie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.
                           Cluj.
 — Răileanu G. Simona, cu domiciliul în Motru,     (3.009)                          (3.029)
Aleea Liliacului, bl. A2, sc. 3, ap. 14, judeţul                                — Societatea Comercială Z. M. IMPEX – S.R.L.,
Gorj, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului   — Societatea Comercială MARADI TRANS
                                                       cu sediul în Baia Mare, Piaţa Libertăţii nr. 6, judeţul
de capacitate seria A nr. 0027172, eliberat în anul CO – S.R.L., cu sediul în Arad, Str. Mioriţei nr.     Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea
1999 de Şcoala Generală nr. 1 din Motru, judeţul 31, bl. 166, ap. 9, judeţul Arad, aduce la          certificatului de înregistrare fiscală seria B nr.
Gorj, promoţia 1999.                 cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
                           171408, aparţinând vehiculului cu nr. de         206572, eliberat la 1 noiembrie 2006 de Direcţia
  (2.980)
                                                       Generală a Finanţelor Publice şi Controlului
 — Rusu Liviu Adrian, cu domiciliul în Piatra- identificare VF32ARHYE41129132, eliberată la         Financiar de Stat a Judeţului Maramureş.
Neamţ, str. Adâncata nr. 2, bl. F5, sc. D, ap. 61, data de 26 iunie 2000 de Societatea Comercială         (2.984)
judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii EURIAL ROMÂNIA BUCUREŞTI – S.R.L.
de identitate seria G-999503, aparţinând        (2.988)                         — Stan V. Oana-Roxana, cu domiciliul în
vehiculului cu nr. de identificare                                      Bacău, str. Milcov nr. 128, bl. 128, sc. B, ap. 15,
                            — Societatea Comercială MARADI TRANS          judeţul Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea
WAUZZZ8DZTA108947, eliberată la data de 20 CO – S.R.L., cu sediul în Arad, Str. Mioriţei nr.
decembrie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Neamţ. 31, bl. 166, ap. 9, judeţul Arad, aduce la          diplomei de subinginer seria C nr. 1402/277,
  (3.059)                                                  eliberată la 21 septembrie 1985 de Institutul
                           cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-    Politehnic din Bucureşti, Facultatea de
 — Scurtu Elena, cu domiciliul în satul 635057, aparţinând vehiculului cu nr. de               Electronică şi Telecomunicaţii, pe numele de Stan
Ciocăneşti, comuna Călineşti, judeţul Argeş, identificare WAUZZZ4FX6N160945, eliberată la           E. Viorel, decedat.
aduce la cunoştinţă pierderea titlului de data de 23 aprilie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa
proprietate nr. 49997, eliberat la 15 august 1994 Arad.                              (3.030)
de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului    (2.989)
                                                        — Stet Iuliu, cu domiciliul în Dej, str. Ecaterina
de Proprietate asupra Terenurilor Argeş, pe                                  Teodoroiu nr. 6, judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă
numele de Scurtu C. Gheorghe, decedat.         — Societatea Comercială MINO PHILLIPS –        pierderea cărţii de identitate seria H-216649,
  (3.010)                     S.R.L., cu sediul în Mihăileşti, calea Bucureşti nr.   aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
                           289, judeţul Giurgiu, aduce la cunoştinţă        WVWZZZ1HZSB149202, eliberată la data de 19
 — Simion Gabriela Steluţa, cu domiciliul în pierderea cărţii de identitate seria D-622072,
Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 285A, bl. 11A, sc. aparţinând vehiculului cu nr. de identificare        martie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa Cluj.
A, ap. 42, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea TMBAP41U528563686, eliberată la data de 22          (3.034)
carnetului de membru nr. 3814, eliberat la 14 februarie 2002 de Societatea Comercială             — Stroe Ilorion Auraş, cu domiciliul în comuna
ianuarie 2008 de Camera Consultanţilor Fiscali.                               Perişani, judeţul Vâlcea, aduce la cunoştinţă
                           PORSCHE ROMANIA – S.R.L.
  (2.991)                                                 pierderea cărţii de identitate seria B-656545,
                             (2.995)                      aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
 — Societatea Comercială DUMBRAVA
IMPORT-EXPORT – S.R.L., cu sediul în Cluj-       — Societatea Comercială MOVASY – S.R.L., 53392, eliberată la data de 20 iunie 1996 de
Napoca, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 66,      cu sediul în Roman, str. Bucegi, bl. 4, sc. F, ap. 59, R.A.R. - Reprezentanţa Argeş.
judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea      judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii    (3.022)
certificatului de înregistrare fiscală seria B nr.  de identitate seria F-917026, aparţinând         — Şancariuc-Costache Ştefan, cu domiciliul în
245693, eliberat la 1 ianuarie 2007 de Direcţia    vehiculului cu nr. de identificare satul Neaga nr. 50, Broşteni, judeţul Suceava, aduce
Generală a Finanţelor Publice şi Controlului     WV2ZZZ7HZ5X023563, eliberată la data de 3 la cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria
Financiar de Stat a Judeţului Cluj.          septembrie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa D nr. 5887/136/5/813, eliberată la 5 iulie 1973 de
  (3.050)                      Neamţ.                         Liceul Industrial de Construcţii din Iaşi, judeţul Iaşi,
  — Societatea Comercială GENKO TRADING         (3.060)                      pe numele de Şancariuc I. Ştefan.
– S.R.L., cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, str.   — Societatea Comercială MOVASY – S.R.L.,         (3.042)
Orly nr. 43, bl. G3, sc. 1, ap. 14, judeţul      cu sediul în Roman, str. Bucegi, bl. 4, sc. F, ap. 59,  — Tiple Gheorghe, cu domiciliul în Sighetu
Mehedinţi, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de  judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii Marmaţiei, str. Bogdan Vodă nr. 238, judeţul
identitate seria E-638380, aparţinând vehiculului   de identitate seria F-776162, aparţinând Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
cu nr. de identificare VF3280C5200267889,       vehiculului cu nr. de identificare de identitate seria B-657088, aparţinând
eliberată la data de 22 august 2001 de R.A.R. -    WV2ZZZ7HZ5X023377, eliberată la data de 14 vehiculului cu nr. de identificare
Reprezentanţa Mehedinţi.               august 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa Neamţ.
  (3.031)
                                                       12302310103493, eliberată la data de 24 iulie
                             (3.061)                      1996 de R.A.R. - Reprezentanţa Maramureş.
  — Societatea Comercială IMSAT ARDEAL –                                    (2.985)
S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Dâmboviţei     — Societatea Comercială PANŢURU – S.R.L.,
nr. 77, judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea  cu sediul în satul Deduleşti, comuna Topliceni,     — Tuicu Viorel, cu domiciliul în satul
cărţii de identitate seria E-860274, aparţinând    judeţul Buzău, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii Cermegeşti, comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea,
vehiculului cu nr. de identificare          de identitate seria H-253539, aparţinând aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
TMBDG41U868850927, eliberată la data de 27      vehiculului cu nr. de identificare seria C-343583, aparţinând vehiculului cu nr. de
ianuarie 2006 de Societatea Comercială        WVWZZZ3CZ6P097213, eliberată la data de 7 identificare 354089, eliberată la data de 30 martie
PORSCHE ROMANIA – S.R.L., Bucureşti.         aprilie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa Buzău.     1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Vâlcea.
  (3.035)                        (3.011)                         (3.023)
   4                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 34/31.I.2011

  — Ungur G. Dan, cu domiciliul în comuna          — Vasilescu Sorin Constantin, cu domiciliul în           — Vădineanu Mihăiţă, cu domiciliul în
 Apahida, Str. Republicii nr. 11C, sc. 2, ap. 98,     Bucureşti, str. Feleacu nr. 18, bl. 8I, sc. 2, ap. 33,        Slobozia, str. M. Eminescu nr. 25, bl. 25A, sc. A,
 judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea        sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de         ap. 10, judeţul Ialomiţa, aduce la cunoştinţă
 certificatului de calificare profesională seria C nr.   identitate seria E-231916, aparţinând vehiculului          pierderea cărţii de identitate seria F-117425,
 0006487/288, eliberat la 3 aprilie 2002 de                                           aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
 Asociaţia Naţională a Cooperaţiilor Meşteşugăreşti    cu nr. de identificare WVWZZZ1KZ5W020332,
                              eliberată de Societatea Comercială PORSCHE              JHMBA6122HC006965, eliberată la data de 20
 UCECOM, Grupul Şcolar de Arte şi Meserii                                            ianuarie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa
 „Spiru Haret“ din Cluj-Napoca, judeţul Cluj.       ROMANIA – S.R.L.
                                                                Bucureşti.
   (3.039)                          (2.986)
                                                                   (2.997)
  — Vasile Valentin-Bogdan, cu domiciliul în Brăila,    — Vădineanu Mihăiţă, cu domiciliul în
 str. Simion Bărnuţiu nr. 10, bl. A14, sc. 2, ap. 31,                                       — Vlas Dan, cu domiciliul în satul Lita nr. 72,
                              Slobozia, str. M. Eminescu nr. 25, bl. 25A, sc.           comuna Săvădisla, judeţul Cluj, aduce la
 judeţul Brăila, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de  A, ap. 10, judeţul Ialomiţa, aduce la cunoştinţă
 identitate seria D-656668, aparţinând vehiculului cu                                      cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-
                              pierderea cărţii de identitate seria B-332218,            018921, aparţinând vehiculului cu nr. de
 nr. de identificare WVWZZZ3BZ3P055972, eliberată
 la data de 9 iulie 2002 de Societatea Comercială     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare            identificare WBAEH71000B292546, eliberată la
 PORSCHE ROMÂNIA – S.R.L., pentru Societatea        JN100RS13U0010094, eliberată la data de 18              data de 10 mai 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa
 Comercială CRISANDI – S.R.L., Botoşani.          august 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa Braşov.            Cluj.
   (3.054)                          (2.996)                                (3.037)                          S C H IM B Ă R I               D E          U M E
  — Aldea Maria, cu domiciliul în Blaj, aleea numelui său de familie din Ene în acela de Mitoiu,                — Pupăzan Adrian, cu domiciliul în satul
 Borza nr. 44, judeţul Alba, născută la data de 15 spre a se numi Mitoiu Florica.                        Clondiru, comuna Ulmeni, judeţul Buzău, născut
 mai 1952 în Blaj, judeţul Alba, fiica lui Ioan şi     (3.013)                               la data de 26 ianuarie 1990 în Buzău, judeţul
 Iovuţa Aron, solicită schimbarea numelui său de                                        Buzău, fiul lui Pupăzan Mihai şi Georgescu
 familie din Aldea în acela de Aron, spre a se numi   — Ene Georgică, cu domiciliul în Buzău, Str.
                            Primăverii nr. 19, judeţul Buzău, născut la data de           Lenuţa, solicită schimbarea numelui său de
 Aron Maria.                                                          familie din Pupăzan în acela de Georgescu, spre a
                            11 decembrie 1973 în Buzău, judeţul Buzău, fiul
   (2.994)                     lui Mitoiu Constantin şi Negoiţă Constanţa,               se numi Georgescu Adrian.
  — Cîcîilă Constantina-Mihaela, cu domiciliul în solicită schimbarea numelui său de familie din                  (3.020)
 satul Fureşti, comuna Dobreşti, judeţul Argeş, Ene în acela de Mitoiu, spre a se numi Mitoiu                   — Şandor Marin-Ioan, cu domiciliul în satul
 născută la data de 11 decembrie 1980 în comuna Georgică.                                    Hoteni nr. 17, comuna Ocna Şugatag, judeţul
 Călineşti, judeţul Argeş, fiica lui Cîcîilă Vasile şi   De asemenea, solicită schimbarea numelui de
 Chiran Ana, solicită schimbarea numelui său de familie al copilului său, Ene Daniel-Ionuţ, cu                 Maramureş, solicită schimbarea prenumelui
 familie din Cîcîilă în acela de Argeşeanu, spre a se acelaşi domiciliu, născut la data de 21 ianuarie             copilului său, Sandor Daniela-Alecsandra, cu
 numi Argeşeanu Constantina-Mihaela.                                              acelaşi domiciliu, născută la data de 28 ianuarie
                            1997 în Buzău, judeţul Buzău, fiul lui Georgică şi
                            Florica Ene, din Ene în acela de Mitoiu, spre a se            2010 în Baia Mare, judeţul Maramureş, fiica lui
   (3.000)
                                                                Marin-Ioan şi Crina-Victoria Sandor, din Daniela-
  — Ene Aida-Mihaela, cu domiciliul în Buzău, numi Mitoiu Daniel-Ionuţ.                            Alecsandra în acela de Daniela Alexandra, spre a
 Str. Primăverii nr. 19, judeţul Buzău, născută la     (3.012)                               se numi Sandor Daniela Alexandra.
 data de 12 iulie 1992 în Buzău, judeţul Buzău,     — Ionescu Toma, cu domiciliul în Râmnicu
 fiica lui Georgică şi Florica Ene, solicită Vâlcea, Aleea Doinei nr. 4, bl. P1, sc. C, ap. 1,                    (3.026)
 schimbarea numelui său de familie din Ene în judeţul Vâlcea, solicită schimbarea prenumelui                   — Tencalec Theodor-Petru, cu domiciliul în
 acela de Mitoiu, spre a se numi Mitoiu Aida- copilului său, Ionescu Samir-Kaddour-Gheorghe-                  satul Căpălnaş nr. 244, comuna Birchiş, judeţul
 Mihaela.                       Mohamed, cu acelaşi domiciliu, născut la data de             Arad, născut la data de 24 septembrie 1986 în
   (3.014)                     8 decembrie 1996 în Montpellier, Franţa, fiul lui            Lipova, judeţul Arad, fiul lui Traian şi Georgeta
  — Ene Florica, cu domiciliul în Buzău, Str. Toma şi Fouzia Ionescu, din Samir-Kaddour-                   Tencalec, solicită schimbarea numelui său de
 Primăverii nr. 19, judeţul Buzău, născută la data Gheorghe-Mohamed în acela de Samir, spre a se                familie din Tencalec în acela de Bastia, spre a se
 de 30 septembrie 1973 în Buzău, judeţul Buzău, numi Ionescu Samir.                               numi Bastia Theodor-Petru.
 fiica lui Ştefan şi Elena Ene, solicită schimbarea    (3.024)                                  (2.998)
                                      Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Bianca G. Ionescu                              Locatia:Bucuresti

                        EDITOR: PARLAME TUL ROMÂ IEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
              IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti                                                                               &JU8368|454194]
              şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                             (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                  bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 şi 021.401.00.72
                             Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 34/31.I.2011 conţine 4 pagini                     Preţul: 0,80 lei       ISS 1018 — 0516

								
To top