Docstoc

mof3_2011_0013

Document Sample
mof3_2011_0013 Powered By Docstoc
					                                  PA R T E A A I I I - A
Anul 179 (XXII) — Nr. 13                                                        Joi, 13 ianuarie 2011
                            PUBLICAŢII ŞI A          U   ŢURI
               PUBLICAŢII                      ŞI     A    U     ŢURI

                              C O      C U R S U R I

        publicate în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
                   precum şi conform art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
             pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

                    PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞIMLEU SILVANIEI, JUDEŢUL SĂLAJ
                                     anunţă:
 Primăria Oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, organizează concurs      Concursul va avea loc la sediul Primăriei Oraşului Şimleu Silvaniei, Str.
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de         Libertăţii nr. 3.
consilier, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare, în cadrul     Dosarele pot fi depuse până la data de 19.01.2011, ora 16.00.
aparatului de specialitate al primarului, pe durată determinată, care va      Selecţia dosarelor va avea loc în data de 20.01.2011, ora 09.00.
avea loc în data de 24.01.2011, ora 9.00 (proba scrisă) şi 26.01.2011, ora     Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0260678622.
14.00 (interviul).                                  (408)                      AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
                                     anunţă:
  Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 140/2010 pentru         Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la
modificarea Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu    data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din O.U.G. nr. 45/2008   Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României     Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru  documentele prevăzute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2008
al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia     privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria
                                         înalţilor funcţionari publici.
Naţională a Funcţionarilor Publici anunţă organizarea concursului pentru
                                           Condiţiile de participare la concurs aprobate şi bibliografia stabilită se
ocuparea funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor      afişează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi pe site-ul
funcţionari publici de secretar general din cadrul Ministerului          Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Administraţiei şi Internelor.                            Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
  Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor     Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon: 0374112764.
Publici, în data de 25 ianuarie 2011, ora 10.00, proba scrisă.            (1.117)
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 13/13.I.2011

                      AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
                                     anunţă:
 Având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 188/1999       data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
privind Statutul funcţionarilor publici (r2) şi ale Hotărârii Guvernului nr.   Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea        Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată, Agenţia Naţională   documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008,
a Funcţionarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două)      modificată şi completată.
posturi aferente funcţiei publice de execuţie temporar vacante de expert,      Condiţiile de participare la concurs aprobate prin Ordinul preşedintelui
clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Agenţiei Naţionale a       Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi bibliografia de concurs se
Funcţionarilor Publici - Direcţia Programe cu Finanţare Externă.         afişează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi pe site-ul
 Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor     Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro
Publici, în data de 24 ianuarie 2011, ora 10.00, proba scrisă şi 26 ianuarie     Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
2011, ora 14.00, proba de interviu.                        Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon: 0374112749.
 Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la      (1.109)


                      AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
                                     anunţă:
  Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999       Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările   la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
ulterioare, şi ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008    Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei        Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. 1173/2008, Agenţia    documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008,
Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru    modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.
ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante din cadrul        Condiţiile de participare la concurs aprobate prin Ordinul preşedintelui
Ministerului Finanţelor Publice, respectiv:
  - director general – Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare;   Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 45/2011 şi bibliografia
  - director adjunct – Unitatea de coordonare a relaţiilor bugetare cu      stabilită se afişează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi
Uniunea Europeană.                                pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
  Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor      Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
Publici, în data de 14 februarie 2011, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 16  Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon: 0374 112.726.
februarie 2011, ora 14.00, interviul.                         (960)


                       PRIMĂRIA ORAŞULUI VOLUNTARI, JUDEŢUL ILFOV
                                     anunţă:
  Primăria Oraşului Voluntari, judeţul Ilfov, organizează concurs pentru     oraş Voluntari, bd. Voluntari nr. 74, judeţul Ilfov;
ocuparea unui post temporar vacant:                         • ora şi locul desfăşurării fiecărei probe a concursului:
  Direcţia Investiţii - Compartimentul Investiţii                  - proba scris[: 27.01.2011, ora 10.00;
  - 1 post inspector – gradul asistent, treapta 1 pe perioadă determinată până   - interviul: 28.01.2011, începând cu ora 11.00.
la data de 10.11.2011.                                Depunerea dosarelor candidaţilor se va face până la data de 24.01.2011.
  Condiţii de participare la concurs:                        Postul temporar vacant scos la concurs, condiţiile de participare la
  - pregătire de specialitate: studii superioare de lungă durată finalizate cu  concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei Oraşului Voluntari, bd.
diplomă de licenţă;                                Voluntari nr. 74, şi pe site-ul Primăriei Oraşului Voluntari, primaria-
  - vechimea în specialitate: minimum 1 an;                   voluntari.ro.
  - cunoştinţe operare PC.                             Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Voluntari,
  Condiţiile desfăşurării concursului sunt următoarele:             telefon 031/4036110/162.
  • locul desfăşurării examenului: sediul Primăriei Oraşului Voluntari –       (895)


                       PRIMĂRIA COMUNEI UNŢENI, JUDEŢUL BOTOŞANI
                                     anunţă:
  Având în vedere prevederile art. 39 din H.G. nr. 611/2008 pentru         Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 1 februarie 2011,
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei          după publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
funcţionarilor publici, modificată şi completată, Primăria Comunei Unţeni,      Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
judeţul Botoşani, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de     documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi
execuţie vacante în Compartimentul buget - finanţe, contabilitate, impozite    completată.
şi taxe locale, patrimoniu şi resurse umane, de consilier, clasa I, grad       Criteriile de participare la concurs aprobate de primarul comunei Unţeni,
profesional debutant (contabil).                         bibliografia şi tematica se afişează la sediul Primăriei Comunei Unţeni.
  Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Unţeni, în data de      Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Unţeni și
17 februarie 2011, ora 10.00 – proba scrisă şi 18 februarie 2011, ora 10.00    la telefon 0231 543 802.
– interviul.                                     (937)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 13/13.I.2011                              3

                 ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII TULCEA
                                     anunţă:
  Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Tulcea organizează în      Condiţii de desfăşurare a concursului:
data de 24.01.2011 (proba scrisă) şi 26.01.2011 (proba interviu) concurs       - concursul va avea loc la sediul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier    Delta Dunării – Tulcea în data de 24.01.2011, ora 10.00 (proba scrisă) şi
juridic, clasa I, grad profesional asistent– Serviciul Juridic, contencios    26.01.2011 (proba interviu);
administrativ, resurse umane.                            - dosarele de participare la concurs se depun la sediul Administraţiei
  Consilier, clasa I, grad asistent – Serviciul Juridic, contencios       Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării la secretariatul comisiei de concurs în
administrativ, resurse umane.                           termen de 8 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al
  Condiţiile generale de participare la concurs:                 României, Partea a III-a;
  - candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din     - dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici.         documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi
  Condiţii specifice de participare:                       completată.
  - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau      Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la
echivalentă în ştiinţe juridice;                         concurs, bibliografia şi tematica aferentă postului, precum şi actele
  - condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare        solicitate candidaţilor pentru dosarele de înscriere se vor afişa la sediul
exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;                   instituţiei Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
  - cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel mediu);   Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administraţiei Rezervaţiei
  - cunoştinţe de operare PC ;                          Biosferei Delta Dunării Tulcea şi la nr. de telefon 0240518924 – interior
  - disponibilitate pentru activităţi suplimentare (participare la proiecte   135.
interne şi internaţionale, stagii de pregătire etc.).                 (790)                      AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
                                     anunţă:
  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului organizează concurs pentru     20.01.2011 la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,
ocuparea funcţiilor publice temporar vacante, din cadrul aparatului propriu,   Bucureşti, Splaiul Independenţei, corp clădire B, nr. 294, sectorul 6, între
respectiv:                                    orele 9.00-16.00.
  - consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Protecţie Sol      Condiţiile de desfăşurare, de participare la concurs şi bibliografia stabilită
Subsol;                                      sunt afişate la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi pe site-
  - consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Centru Evaluare  ul www.anpm.ro.
Calitate Aer.                                    Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru
  Concursul se organizează în data de 25.01.2011 - proba scrisă, ora 9.30 şi   Protecţia Mediului şi la numerele de telefon (021) 207.11.01, (021)
în data de 27.01.2011- interviul, ora 10.00.                   207.11.53.
  Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 13.01.2011 -         (1.019)                             CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
                                     anunţă:
  Consiliul Judeţean Harghita, cu sediul în Miercurea-Ciuc, Str. Libertăţii     - cunoştinţe de utilizare a calculatorului
nr.5, organizează concursuri pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie     Direcţia Achiziţii Publice şi Transport în Comun (2 posturi):
temporar vacante la Direcţia de Dezvoltare (2 posturi):               - consilier, clasa I, grad profesional asistent.
  - consilier, clasa I, grad profesional principal;                 Condiţii de participare:
  - consilier, clasa I, grad profesional superior.                 - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
  Condiţii de participare:                            echivalentă;
  - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau     - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
echivalentă;                                   minimum 1 an;
  - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice    - cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
minimum 5 ani, respectiv 9 ani;                          funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
  - cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul      ulterioare;
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările         - cunoştinţe de utilizare a calculatorului.
ulterioare;                                     Concursurile vor avea loc în data de 26 ianuarie 2011, ora 10.00 - proba
  - cunoştinţe de utilizare a calculatorului.                  scrisă şi în data de 28 ianuarie 2011- interviul, la sediul Consiliului Judeţean
  Direcţia Administraţie Publică:
                                         Harghita.
  - consilier, clasa I, grad profesional asistent.
  Condiţii de participare:                             Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la
  - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau    data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea III-a, la sediul
echivalentă;                                   Consiliului Judeţean Harghita.
  - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice    Bibliografiile pentru concurs, formularul de înscriere şi relaţii
minimum 1 an;                                   suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Harghita,
  - cele prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul      Compartimentul resurse umane, camera 134, telefon 0266-207700 interior
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările       1408 sau 1406.
ulterioare;                                      (1.058)
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 13/13.I.2011


                           P IE R D ER I            D E     A C TE

  — Abrudan Moise, cu domiciliul în satul          — Bărbulescu Cătălin Constantin, cu            — Candel C. Ionela, cu domiciliul în Piteşti, str.
Livada de Bihor nr. 284, comuna Nojorid, judeţul      domiciliul în Bucureşti, str. George Vâlsan nr. 6,     Eugen Lovinescu nr. 7, bl. 82 bis, sc. D, ap. 11,
Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de       bl. 65, sc. B, ap. 93, sectorul 6, aduce la cunoştinţă   judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei
identitate seria F-296344, aparţinând vehiculului     pierderea cărţii de identitate seria C-581448,       de bacalaureat seria M nr. 022340/191, eliberată la 8
cu nr. de identificare ZFA17800006430668,         aparţinând vehiculului cu nr. de identificare       august 1995 de Liceul Industrial de Chimie nr. 4 din
eliberată la data de 4 ianuarie 2007 de Societatea     WF0AXXGCAAWU23747, eliberată la data de          Piteşti, judeţul Argeş, promoţia 1995.
Comercială AUTOITALIA IMPEX – S.R.L.            20 noiembrie 1998 de Societatea Comercială           (1.026)
  (1.033)                        ROMCAR – S.R.L.                       — Corpodean Cornel, cu domiciliul în Turda,
                                (1.114)                        Str. Libertăţii nr. 5, sc. A, ap. 21, judeţul Cluj,
 — Amnăşan Ghiţă, cu domiciliul în Sibiu, str.                                    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
Poiana nr. 8, bl. 38, sc. D, ap. 33, judeţul Sibiu,      — Beleneş Alin, cu domiciliul în satul Haieu      seria G-162669, aparţinând vehiculului cu nr. de
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate     nr. 365, comuna Sânmartin, judeţul Bihor, aduce      identificare VSA63809413438488, eliberată la
seria E-266172, aparţinând vehiculului cu nr. de      la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-   data de 31 ianuarie 2008 de R.A.R. -
identificare TMBJY16YX54241838, eliberată la        0776413, aparţinând vehiculului cu nr. de         Reprezentanţa Cluj.
data de 1 ianuarie 2006 de Societatea Comercială      identificare VF1L48E0500661327, eliberată la       (1.098)
PORSCHE ROMANIA – S.R.L., Bucureşti.            data de 28 iunie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa
                                                          — Cosma Ioan, cu domiciliul în Timişoara, str.
                              Bihor.                        Sabin Evutianu nr. 6, judeţul Timiş, aduce la
  (1.038)
                                (1.092)                     cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-
 — Anghel St. Gheorghe, cu domiciliul în           — Bojor Daniel-Alexandru, cu domiciliul în 437150, aparţinând vehiculului cu nr. de
comuna Pănătău, str. Begu nr. 116, judeţul Buzău,     Arad, Str. Baladei nr. 5-7, bl. 4, sc. A, ap. 9, identificare WDB1241251C005459, eliberată la
aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de      judeţul Arad, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii data de 27 noiembrie 1995 de R.A.R. -
calificare profesionale seria D nr. 0185821,        de identitate seria H-295695, aparţinând Reprezentanţa Arad.
eliberat la 25 aprilie 2008 de Societatea         vehiculului cu nr. de identificare            (1.061)
Comercială TISA IMPEX – S.R.L. din Bucureşti.       TMBJX21U928554235, eliberată la data de 1        — Cotrus Lucian, cu domiciliul în satul
  (1.032)                        iulie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa Arad.      Morăreni nr. 20, comuna Ruşii-Munţi, judeţul
  — Avădănei Valentin Petru, cu domiciliul în         (1.105)                     Mureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
satul Vlădeni-Deal, comuna Frumuşica, judeţul         — Burzo Loredana Andreea, cu domiciliul în identitate seria H-149280, aparţinând vehiculului
                                                         cu nr. de identificare WBACG11040ZB58195,
Botoşani, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     Baia Mare, Str. Plătinişului nr. 80, ap. 45, judeţul eliberată la data de 2 februarie 2009 de R.A.R. -
identitate seria H-069142, aparţinând vehiculului     Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii Reprezentanţa Mureş.
cu nr. de identificare W0L000051R2747279,         de identitate seria A-0397902, aparţinând         (1.125)
eliberată la data de 18 martie 2009 de R.A.R. -      vehiculului cu nr. de identificare
Reprezentanţa Botoşani.                  UU1R11700K2240590, eliberată la data de 4        — Creţu Ion, cu domiciliul în Bucureşti,
  (1.097)
                                                                          sectorul
                              septembrie 1993 de R.A.R. - Reprezentanţa Cluj. Intrarea Griviţei nr. 156, ap. 85,identitate1, aduce
                                                         la cunoştinţă pierderea cărţii de     seria C-
  — Badea M. Valentin-Gabriel, cu domiciliul în        (1.129)                     371915, aparţinând vehiculului cu nr. de
Oradea, aleea Rogerius nr. 10, bl. E2, sc. E, ap. 95,     — Cănureci Ioan Mircea, cu domiciliul în satul identificare UU1R13300H0033120, eliberată la
judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea        Ghermăneşti, Str. Plevnei nr. 27E, comuna data de 30 aprilie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa
diplomei de bacalaureat seria V nr. 0333229/115,      Snagov, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă Bucureşti.
eliberată la 10 iunie 2008 de Liceul Teoretic       pierderea cărţii de identitate seria D-619925,      (1.016)
„Lucian Blaga“ din Oradea, judeţul Bihor,         aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      — Crişan N. Roxana-Gabriela, cu domiciliul în
promoţia 2008.                       VF1LA110526282654, eliberată la data de 16 mai Bucureşti, Str. Madrigalului nr. 38, sectorul 1,
  (1.062)                        2002 de Societatea Comercială RENAULT aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
                              ROMANIA – S.R.L., Bucureşti.             absolvire a 10 clase seria C nr. 1162, eliberată în
 — Balan Diana Maria, cu domiciliul în Baia          (1.077)                     anul 1998 de Liceul Industrial nr. 31 „Ion
Mare, str. Mihai Eminescu nr. 136J, judeţul                                   Neculce“ din Bucureşti, promoţia 1987.
Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii        — Cârstea D. Elena, cu domiciliul în Ploieşti,
                                                           (1.047)
de identitate seria H-810301, aparţinând          aleea Godeanu nr. 8, bl. 115, sc. C, ap. 45,
                              judeţul Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea      — Crişan N. Roxana-Gabriela, cu domiciliul în
vehiculului cu nr. de identificare
VF7FC8HZC28627185, eliberată la data de 20         titlului de proprietate nr. 38698, eliberat la 26 Bucureşti, Str. Madrigalului nr. 38, sectorul 1,
octombrie 2010 de R.A.R. - Reprezentanţa          martie 1996 de Comisia Judeţeană pentru aduce la cunoştinţă pierderea foii matricole pentru
Maramureş.                         Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra clasele IX-X nr. 1024, eliberată la 10 august 2007
                                                         de Liceul Industrial nr. 31 „Ion Neculce“ din
                              Terenurilor Prahova, pe numele de Dumitrache Bucureşti, promoţia 1987.
  (1.126)                        I. Dumitru, decedat.
  — Banca Transilvania, Sucursala Bistriţa, cu                                   (1.049)
                                (1.012)
sediul în Bistriţa, Str. Gării nr. 30, judeţul Bistriţa-                                — Cupşa Gheorghe Nistor, cu domiciliul în
                               — Cernea Dănuţ Vasile, cu domiciliul în Cluj-      Bucureşti, Str. Berzei nr. 2, sectorul 1, aduce la
Năsăud, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      Napoca, str. Ploieşti nr. 17-19, ap. 37, judeţul
identitate seria D-971312, aparţinând vehiculului                                   cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
                              Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de       906508, aparţinând vehiculului cu nr. de
cu nr. de identificare UU1R5A71533352734,         identitate seria E-303149, aparţinând vehiculului
eliberată la data de 31 iulie 2003 de Societatea                                   identificare WF0BXXWPRBYD12718, eliberată
                              cu nr. de identificare WAUZZZ4B82N033781,         la data de 25 septembrie 2008 de R.A.R. -
Comercială DACIA AUTOMOBILE – S.A.             eliberată la data de 7 octombrie 2004 de R.A.R. -     Reprezentanţa Bucureşti.
  (1.008)                        Reprezentanţa Mureş.                      (1.041)
  — Bauer Tiberiu, cu domiciliul în Arad, str.        (1.121)                         — Dragoş Adrian-Herbert, cu domiciliul în
Mucius Scaevola nr. 12, ap. 2, judeţul Arad, aduce      — Cojocaru D. Carmen Maria, cu domiciliul în       comuna Peciu Nou, nr. 64, judeţul Timiş, aduce la
la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-   Iaşi, şos. Nicolina nr. 7, bl. 930, ap. 5, judeţul Iaşi,  cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
972858, aparţinând vehiculului cu nr. de          aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de inginer     154430, aparţinând vehiculului cu nr. de
identificare WOLOJBF1911022900, eliberată la        seria F nr. 9478/40027, eliberată la 24 decembrie     identificare WDB1241301A671903, eliberată la
data de 10 mai 2004 de R.A.R. - Reprezentanţa       1987 de Institutul Politehnic „Gh. Asachi“ din       data de 29 octombrie 1997 de R.A.R. -
Arad.                           Iaşi, Facultatea de Mecanică, promoţia 1987.        Reprezentanţa Timiş.
  (1.094)                          (1.011)                          (1.057)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 13/13.I.2011                               5

 — Federaţia Naţională a Sindicatelor din        — Hantig Toader, cu domiciliul în Arad, str.      — Mândru Nicolae, cu domiciliul în Sibiu, str.
Administraţie, cu sediul în Cluj-Napoca, Str.     Romul Ladea, bl. 350, ap. 12, judeţul Arad, aduce    General Vasile Milea nr. 32, judeţul Sibiu, aduce
Eroilor nr. 16, judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă   la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-  la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
pierderea certificatului de înregistrare fiscală nr.  452291, aparţinând vehiculului cu nr. de        181532, aparţinând vehiculului cu nr. de
13399362, eliberat la 29 septembrie 2000 de      identificare VF1LB030525197352, eliberată la      identificare XTA210200C0540867, eliberată la
Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi       data de 22 mai 2000 de Societatea Comercială      data de 10 septembrie 1997 de R.A.R. -
Controlului Financiar de Stat a Judeţului Cluj,    RENAULT ROMANIA – S.A., Bucureşti.           Reprezentanţa Sibiu.
pentru Federaţia Naţională a Sindicatelor din       (1.099)                         (1.072)
Administraţia Publică Locală.              — Hegyes Mihail, cu domiciliul în comuna         — Mihacea Elena, cu domiciliul în Mediaş, str.
  (1.086)                      Pecica, Strada 3, nr. 57, judeţul Arad, aduce la    Sadu nr. 3, bl. 113, sc. B, ap. 24, judeţul Sibiu, aduce
                            cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-   la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria
  — Feșnic Radu, cu domiciliul în Cluj-Napoca,    965976, aparţinând vehiculului cu nr. de
str. Molnar Pivariu nr. 5, bl. T4, sc. IV, ap. 35,                               B.d. nr. 0381755, eliberat la 2 septembrie 1979 de
                            identificare UU1D1F71X43377657, eliberată la      Întreprinderea Chimică „Carbosin“ din Copşa
judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii   data de 11 noiembrie 2003 de R.A.R. -          Mică, judeţul Sibiu, pe numele de Mustea Elena.
de identitate seria G-081762, aparţinând        Reprezentanţa Bihor.                    (1.018)
vehiculului cu nr. de identificare            (1.096)
YS3FF46W251027674, eliberată la data de 3                                    — Milu Dan Ioan, cu domiciliul în Bacău, Str.
                            — Ion Alina Catrinel, cu domiciliul în         Slănicului nr. 1, bl. 1, sc. A, ap. 9, judeţul Bacău,
decembrie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa Cluj. Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 135-145, bl. 10,
                                                        aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
   (1.088)                     sc. A, ap. 27, sectorul 1, aduce la cunoştinţă      seria G-128495, aparţinând vehiculului cu nr. de
  — Filigeanu Cristian Eduard, cu domiciliul în pierderea foii matricole anexă la diploma de         identificare TMBBA25JX83072238, eliberată la
Bucureşti, şos. Colentina nr. 76, bl. 111, sc. A, ap. inginer seria E nr. 5784/2309, eliberată la 6 august   data de 29 februarie 2008 de Societatea
24, sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii 1987 de Institutul „Politehnic“ din Bucureşti,      Comercială PORSCHE ROMÂNIA – S.R.L.
de identitate seria H-421444, aparţinând Facultateaa de Tehnologie Chimică, pe numele de
                           Stănescu D. Alina Catrinel.                 (1.055)
vehiculului cu nr. de identificare                                        — Mitran Cristinel Constantin, cu domiciliul în
                             (1.006)
W0L0AHL0855200761, eliberată la data de 22                                   Făgăraş, Str. Stejarului, bl. 37, sc. B, ap. 1, judeţul
decembrie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa        — Ion Marian, cu domiciliul în Tulcea, str.
                           Războieni nr. 13, judeţul Tulcea, aduce la cunoştinţă  Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
Bucureşti.                                                   identitate seria G-590147, aparţinând vehiculului
                           pierderea cărţii de identitate seria F-024243,
   (1.044)                     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      cu nr. de identificare WAUZZZ8LZYA052883,
  — Florea C. Ioana, cu domiciliul în satul WV2ZZZ70ZYH029524, eliberată la data de 23            eliberată la data de 20 septembrie 2008 de R.A.R.
Ioaniceşti, comuna Poienarii de Argeş, judeţul aprilie 2003 de R.A.R. - Reprezentanţa Mureş.          - Reprezentanţa Braşov.
Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de     (1.122)                         (1.112)
bacalaureat seria C nr. 11493/83, eliberată la 5    — Ioniţă Vasilie, cu domiciliul în Arad, calea      — Moclea Toader, cu domiciliul în comuna
iulie 1985 de Liceul de Ştiinţe ale Naturii „Zinca- A. Vlaicu nr. 202A, bl. A10, ap. 83, judeţul Arad,     Prejmer, Strada Mare nr. 661, judeţul Braşov,
Golescu“ din Piteşti, judeţul Argeş, promoţia aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate        aduce la cunoştinţă pierderea permisului de armă
1985.                         seria G-876479, aparţinând vehiculului cu nr. de     seria B nr. 019273, eliberat la 8 septembrie 2008
   (1.021)                     identificare WVWZZZ31ZPE224882, eliberată la       de I.P.J.-Braşov.
                           data de 9 octombrie 2008 de R.A.R. -             (1.040)
  — Gabor Gabor, cu domiciliul în Cluj-Napoca, Reprezentanţa Arad.
str. Traian Vuia nr. 102, judeţul Cluj, aduce la                                 — Moldovan Augustin, cu domiciliul în Baia
                             (1.102)                       Mare, str. Vlad Ţepeş nr. 4, ap. 13, judeţul
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria H-
215559, aparţinând vehiculului cu nr. de        — Iordake Camelia, cu domiciliul în Piteşti,      Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
identificare WBAFA71090LN12611, eliberată la Aleea Poieniţei nr. 3, bl. 71B, sc. B, ap. 10, judeţul      identitate seria H-073688, aparţinând vehiculului
data de 4 martie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
                           identitate seria F-850049, aparţinând vehiculului
                                                        cu nr. de identificare VF1K5680518343450,
Cluj.                                                     eliberată la data de 11 decembrie 2008 de R.A.R. -
                           cu nr. de identificare TMBBA25J683018869,        Reprezentanţa Maramureş.
   (1.089)                     eliberată la data de 14 septembrie 2007 de          (1.132)
  — Gabor Pipi, cu domiciliul în Cluj-Napoca, Societatea Comercială PORSCHE ROMANIA –              — Neagu Tatiana Eugenia, cu domiciliul în
str. Traian Vuia nr. 102, judeţul Cluj, aduce la S.R.L., Bucureşti.                      comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi, aduce la
cunoştinţă pierderea certificatului de calificare     (1.027)
                                                        cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-
profesională seria F nr. 0077242/970, eliberat la    — Lupescu I. Elisabeta-Gabriela, cu domiciliul     917859, aparţinând vehiculului cu nr. de
15 mai 2009 de Societatea Comercială în Bucureşti, str. Dezrobirii nr. 100, sectorul 6,            identificare WDB2030071F692691, eliberată la
PROFESSIONALL CARE – S.R.L. din Cluj- aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de             data de 2 noiembrie 2007 de R.A.R. -
Napoca, judeţul Cluj.                 absolvire seria D nr. 0134423, eliberat la 4       Reprezentanţa Brăila.
   (1.091)                     februarie 2009 de Colegiul U.C.E.C.O.M. „Spiru        (1.068)
                           Haret“ din Bucureşti.
  — Ghebuţă Livia Simona, cu domiciliul în Iaşi,     (1.059)                         — Nicu C. Petrică Daniel, cu domiciliul în
bd. Tudor Vladimirescu nr. 99, ap. 16, judeţul Iaşi,                              Piteşti, str. I. C. Brătianu nr. 42, bl. 42, sc. A, ap.
                            — Macarie I. Eugen, cu domiciliul în comuna      8, judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de Cămăraşu nr. 434, judeţul Cluj, aduce la
bacalaureat seria D nr. 31184/705, eliberată la 30 cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a şcolii     diplomei de bacalaureat seria P nr. 163350/63,
iunie 1986 de Liceul de Matematică-Fizică „C. profesionale seria J nr. 159924/49, eliberată la 17       eliberată la 13 august 1997 de Colegiul Naţional
Negruzzi“ din Iaşi, judeţul Iaşi, pe numele de iulie 1992 de Grupul Şcolar Industrial Energetic        „Ion C. Brătianu“ din Piteşti, judeţul Argeş,
Bandrabur I. Livia Simona, promoţia 1986.       din Cluj-Napoca, judeţul Cluj, promoţia 1992.      promoţia 1997.
  (1.009)                        (1.103)                         (1.024)
 — Glăman M. Mihail, cu domiciliul în          — Matraş A. Marius, cu domiciliul în Braşov,      — Niman Tiberiu, cu domiciliul în satul
Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 129, bl. L,    Str. Lânii nr. 36, bl. I25, sc. D, ap. 8, judeţul    Hereclean nr. 27, comuna Hereclean, judeţul
sc. A, ap. 8, judeţul Vâlcea, aduce la cunoştinţă   Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de    Sălaj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
pierderea diplomei de bacalaureat seria S nr.     absolvire a şcolii profesionale seria M nr.       identitate seria B-232809, aparţinând vehiculului
0067527/102, eliberată la 15 iulie 2000 de       040282/6911, eliberată la 26 august 1996 de       cu nr. de identificare 8662328648, eliberată la
Colegiul Naţional „Al. Lahovari“ din Râmnicu      Grupul Şcolar Auto din Braşov, judeţul Braşov,     data de 1 iunie 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa
Vâlcea, judeţul Vâlcea, promoţia 2000.         promoţia 1996.                     Sălaj.
  (1.080)                        (1.113)                         (1.115)
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 13/13.I.2011

  — Niţă Petre, cu domiciliul în satul Valea       — Radanov Jiva, cu domiciliul în Timişoara,       — Sitea D. Mădălina-Ana, cu domiciliul în
Mare, comuna Valea Mare, judeţul Vâlcea, aduce     Str. Aştrilor nr. 4, bl. 2, sc. C, ap. 19, judeţul    Timişoara, Str. Albinelor nr. 109A, judeţul Timiş,
la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-  Timiş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de      aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
514694, aparţinând vehiculului cu nr. de        identitate seria A-0738585, aparţinând          bacalaureat seria T nr. 0045071/121, eliberată la
identificare UU1R1170F089029, eliberată la data     vehiculului cu nr. de identificare            18 iulie 2002 de Liceul Teoretic „J.L. Calderon“
de 10 decembrie 2001 de R.A.R. - Reprezentanţa     12313010162977, eliberată la data de 29 martie      din Timişoara, judeţul Timiş.
                            1994 de R.A.R. - Reprezentanţa Timiş.            (1.050)
Vâlcea.
                              (1.063)                        — Slabu Maria, cu domiciliul în Bacău, Str. 9
  (1.010)                                                   Mai nr. 21, bl. 21, sc. A, ap. 15, judeţul Bacău,
  — Nuţă T. Eweline, cu domiciliul în Timişoara,     — Raicu Pandele, cu domiciliul în Alexandria,
                            str. Bucureşti, bl. 713A, sc. A, ap. 12, judeţul     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
str. Labirint nr. 16, sc. B, ap. 2, judeţul Timiş,                                seria E-245070, aparţinând vehiculului cu nr. de
                            Teleorman, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    identificare UU1LSDABH32063319, eliberată la
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de        identitate seria A-0278112, aparţinând
bacalaureat seria V nr. 04070804/40, eliberată la                                data de 5 octombrie 2004 de Societatea Comercială
                            vehiculului cu nr. de identificare            AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
11 iulie 2008 de Colegiul Naţional „Ana Aslan“     SAXXEMMY8AM415407, eliberată în anul
din Timişoara, judeţul Timiş.                                            (1.053)
                            1993 de R.A.R. - Reprezentanţa Teleorman.
  (1.051)                         (1.034)
                                                          — Societatea Civilă Profesională de Avocaţi
                                                         „Golea & Domocoş“, cu sediul în Oradea, Str.
 — Olaru Gheorghe, cu domiciliul în satul        — Regia Publică Locală, Ocolul Silvic Pădurile     Arţarilor nr. 31/A, judeţul Bihor, aduce la
Drăguţeşti, comuna Drăguţeşti, judeţul Gorj,      Şincii R.A., cu sediul în comuna Şercaia nr. 16,     cunoştinţă pierderea certificatului de înregistrare
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   judeţul Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea      fiscală nr. 15116764, eliberat la 9 ianuarie 2003 de
seria B-196304, aparţinând vehiculului cu nr. de    dispozitivului de marcat material lemnos cu       Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi
identificare 478840, eliberată la data de 26 mai    marca circulară, având următorul indicativ        Controlului Financiar de Stat a Judeţului Bihor.
1995 de R.A.R. - Reprezentanţa Gorj.          specific „0003-08-14“. Se declară nul.            (1.069)
  (1.023)                         (1.046)
                                                          — Societatea Comercială BIROPAPER –
  — Pântescu Ioan, cu domiciliul în Bucureşti,      — Reja Valeriu-Radu, cu domiciliul în comuna      S.R.L., cu sediul în Voluntari, str. Anton Pann nr.
str. Orşova nr. 10, bl. F4, sc. 2, ap. 24, sectorul   Biled nr. 265, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă    61, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă pierderea
6, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de       pierderea cărţii de identitate seria E-530825,      cărţii de identitate seria E-106118, aparţinând
identitate seria B-286584, aparţinând          aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      vehiculului cu nr. de identificare
vehiculului cu nr. de identificare 496025,       TSMMHX51S00213441, eliberată la data de 28        WBAAL71000KG65259, eliberată la data de 6
                            iunie 2005 de R.A.R. - Reprezentanţa Timiş.       aprilie 2004 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.
eliberată la data de 12 mai 1995 de R.A.R. -                                     (1.093)
Reprezentanţa Bucureşti.                  (1.056)
                              — Roşiu-Voicu Ionuţ, cu domiciliul în Tulcea,      — Societatea Comercială CATERING &
  (1.043)                                                   GASTRONOMY MOLDOVA – S.R.L., cu sediul
                            Str. Eternităţii nr. 34, bl. R2, sc. G, ap. 7, judeţul
 — Persoana Fizică SOARE N. NICOLAE, cu        Tulcea, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     în Iaşi, Bd. Primăverii nr. 19B, bl. T1, sc. B, ap. 7,
sediul în Ploieşti, str. Ştefan cel Mare nr. 48, bl.  identitate seria A-0358215, aparţinând          judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea
K9, sc. 1, ap. 16, judeţul Prahova, aduce la      vehiculului cu nr. de identificare 2015449,       certificatului de înregistrare fiscală seria B nr.
cunoştinţă pierderea autorizaţiei de funcţionare    eliberată la data de 26 iulie 1993 de R.A.R. -      0630112, eliberat la 3 iulie 2007 de Direcţia
seria B1 nr. 7623/067623, eliberată la 19 mai                                  Generală a Finanţelor Publice şi Controlului
                            Reprezentanţa Tulcea.                  Financiar de Stat a Judeţului Iaşi.
1995 de Consiliul Judeţean Prahova.             (1.124)                         (1.007)
  (1.045)                        — Rotaru I. Claudiu-Iulian, cu domiciliul în       — Societatea Comercială CEFIN ROMANIA –
 — Pop V. Victor, cu domiciliul în Arad, Str.     Buhuşi, Bd. Republicii nr. 33, bl. 33, sc. A, ap. 7,   S.R.L., cu sediul în Timişoara, Calea Şagului, DN
Inului nr. 16-18, ap. 42, judeţul Arad, aduce la    judeţul Bacău, aduce la cunoştinţă pierderea       59, Km. 8+700, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă
cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria   diplomei de bacalaureat seria L nr.           pierderea cărţii de identitate seria H-403212,
T nr. 0001047/74, eliberată la 18 iulie 2002 de     11938/188/1993, eliberată la 23 septembrie 1996     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
Grupul Şcolar Industrial Căi Ferate din Arad,      de Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini    WJME2NNS40C201001, eliberată la data de 5
judeţul Arad, promoţia 2002.              din Bacău, judeţul Bacău, promoţia 1993.         octombrie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa Timiş.
                              (1.048)                         (1.052)
  (1.067)
                             — Sabău Floare, cu domiciliul în Oradea, Str.      — Societatea Comercială COM LIDO EXIM –
  — Popa T. Ion Emil, cu domiciliul în Oradea,     Iasomiei nr. 48, judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă   S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Suceava nr.
str. Corneliu Coposu nr. 2A, bl. PB5, sc. 1, ap. 5,   pierderea titlului de proprietate nr. 996, eliberat la  22, judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea
judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea      7 iulie 1995 de Comisia Judeţeană pentru         cărţii de identitate seria E-347071, aparţinând
diplomei de bacalaureat seria C nr. 25751/26,      Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra        vehiculului cu nr. de identificare
eliberată la 5 iulie 1984 de Liceul de Filologie-    Terenurilor Bihor, pe numele de Sabău Floare,      WVWZZZ3BZ2E151773, eliberată la data de 19
Istorie din Craiova, judeţul Dolj, promoţia 1984.    moştenitoarea defunctei Sabău Iuliana.          noiembrie 2004 de R.A.R. - Reprezentanţa Bihor.
  (1.017)                                                     (1.090)
                              (1.082)
                                                          — Societatea Comercială COMPLEX
  — Popescu Marian-Silviu, cu domiciliul în        — Sandu Ghiorghe, cu domiciliul în Botoşani,     BULEVARD – S.R.L., cu sediul în Baia Mare, str.
Arad, Calea Timişorii nr. 25, judeţul Arad, aduce    str. Parcul Tineretului nr. 5, ap. 16, judeţul      Dr. V. Babeş, bl. 41, sc. A, ap. 31, judeţul
la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria H-  Botoşani, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de   Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
953830, aparţinând vehiculului cu nr. de        proprietate nr. 11493, eliberat la 31 martie 1993    de identitate seria E-309533, aparţinând
identificare WFOLXXGKALTR95030, eliberată        de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului     vehiculului cu nr. de identificare
la data de 21 decembrie 2010 de R.A.R. -        de Proprietate asupra Terenurilor Botoşani, pe      WVWZZZ1JZ1W088079, eliberată la data de 20
Reprezentanţa Arad.                   numele de Sandu Vasile, decedat.             decembrie 2004 de R.A.R. - Reprezentanţa Alba.
  (1.104)                         (1.101)                         (1.128)
 — Racolţa V. Moise, cu domiciliul în satul       — Savin T. Florin Petrică, cu domiciliul în       — Societatea Comercială CORAIDA – S.R.L.,
                            Constanţa, str. Trotuş nr. 7, judeţul Constanţa,     cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Pometului nr. 29,
Araci nr. 96, comuna Vâlcele, judeţul Covasna,     aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de        judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
aduce la cunoştinţă pierderea titlului de        bacalaureat seria T nr. 0486327/318, eliberată în    de identitate seria E-349653, aparţinând
proprietate nr. 00163, eliberat la 16 martie 1993    anul 2005 de Liceul Teoretic „Traian“ din        vehiculului cu nr. de identificare 77149, eliberată
de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului    Constanţa, judeţul Constanţa, absolvent al        la data de 28 decembrie 2004 de R.A.R. -
de Proprietate asupra Terenurilor Braşov.        Colegiului Tehnic „Tomis“ din Constanţa.         Reprezentanţa Maramureş.
  (1.108)                         (1.014)                         (1.087)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 13/13.I.2011                                 7

 — Societatea Comercială COSILBEN IMPEX          — Societatea Comercială GUANG’S IMPEX –         — Societatea Comercială SAMCOS – S.R.L.,
– S.R.L., cu sediul în Alexandria, Str. Dunării nr.   S.R.L., cu sediul în satul Piteasca, Str. Sălciilor nr.  cu sediul în Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 95, bl.
220, bl. BM1, sc. B, ap. 48, judeţul Teleorman,     9, comuna Găneasa, judeţul Ilfov, aduce la        AV1-AV2, judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   cunoştinţă pierderea certificatului de înregistrare    pierderea cărţii de identitate seria E-115961,
seria E-538246, aparţinând vehiculului cu nr. de    fiscală seria B nr. 542565, eliberat la 1 noiembrie    aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
identificare UU6MF48415D075321, eliberată în      2006 de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi     SB1BW56L80E040047, eliberată la data de 20
anul 2005 de Societatea Comercială DAEWOO        Controlului Financiar de Stat a Municipiului       ianuarie 2005 de Societatea Comercială
AUTOMOBILE – S.A.                    Bucureşti.                        TOYOTA ROMANIA – S.R.L., Bucureşti.
  (1.127)                         (1.065)                          (1.095)
 — Societatea Comercială COSILBEN IMPEX          — Societatea Comercială KON TERMO SUD           — Societatea Comercială SEABYSS – S.R.L.,
– S.R.L., cu sediul în Alexandria, Str. Dunării nr.   – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea          cu sediul în comuna Dumbrava Roşie, judeţul
220, bl. BM1, sc. B, ap. 48, judeţul Teleorman,     Dorobanţilor nr. 111-131, bl. 9F, ap. 11, sectorul    Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   1, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de    identitate seria E-123127, aparţinând vehiculului
seria D-257270, aparţinând vehiculului cu nr. de    înregistrare fiscală seria B nr. 620164, eliberat la   cu nr. de identificare UU1D4F76X43417918,
identificare KLA3511BDYC670947, eliberată în      1 noiembrie 2006 de Direcţia Generală a          eliberată la data de 17 mai 2004 de R.A.R. -
anul 2000 de Societatea Comercială DAEWOO        Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de      Reprezentanţa Argeş.
AUTOMOBILE – S.R.L, Craiova.              Stat a Municipiului Bucureşti.                (1.119)
  (1.130)                         (1.015)                         — Societatea Comercială VIRTUAL PIXEL –
 — Societatea Comercială DANNY              — Societatea Comercială LARIX FOREST –         S.R.L., cu sediul în Braşov, str. Ion Luca
COMPLETE CONSTRUCTIONS – S.R.L., cu           S.R.L., cu sediul în Reghin, str. Iernuţeni nr. 56,    Caragiale nr. 5, bl. 4, sc. C, ap. 2, judeţul Braşov,
sediul în Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 212,     judeţul Mureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii   de identitate seria F-198516, aparţinând         seria H-150240, aparţinând vehiculului cu nr. de
de identitate seria G-255448, aparţinând        vehiculului cu nr. de identificare            identificare WVWZZZ3CZ8P035377, eliberată
vehiculului cu nr. de identificare           VF7GJWJYB93399436, eliberată la data de 12        la data de 6 ianuarie 2009 de R.A.R. -
KLA8300002070386, eliberată la data de 11 iunie     februarie 2007 de Societatea Comercială
2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Neamţ.                                       Reprezentanţa Braşov.
                            AUTOMOTIVE TRADING – S.R.L.                  (1.039)
  (1.118)                         (1.123)
 — Societatea Comercială ELITON TRANS –                                      — Szirka Eva, cu domiciliul în S.U.A., Mesa
                             — Societatea Comercială LPEA & CO –           Az 85203, 1111 E Brown Rd, ap. 279, aduce la
S.R.L., cu sediul în Piteşti, str. Smârdan nr. 6, bl.  S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Izlazului nr.
B3, sc. A, ap. 7, judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă                               cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria
                            11, ap. 3, judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă       A.H. nr. 44608, eliberat la 1 ianuarie 1970 de
pierderea copiei conforme seria C.C.M. nr.       pierderea cărţii de identitate seria G-316217,
0433396/28.04.2010 a licenţei de transport seria                                 Cooperativa Meşteşugărească „Munca“ din
                            aparţinând vehiculului cu nr. de identificare       Huedin, judeţul Cluj.
L.T.M. nr. 0020006, eliberată la 7 decembrie 2006    ZFA25000001319705, eliberată la data de 27
de Autoritatea Rutieră Română, Agenţia Argeş.                                     (1.120)
                            februarie 2008 de Societatea Comercială AUTO
  (1.020)                       ITALIA – S.R.L., Bucureşti.              — Szirka Francisc, cu domiciliul în S.U.A.
  — Societatea Comercială EVW HOLDING –          (1.071)
                                                      Mesa Az 85203, 1111 E Brown Rd, ap. 279, aduce
S.R.L., cu sediul în satul Sânnicoară, Str. Clujului                            la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă seria
nr. 7, comuna Apahida, judeţul Cluj, aduce la       — Societatea Comercială MAITEC O.g. nr. 510113, eliberat la 15 iulie 1969 de
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-   TRANSPORT – S.R.L., cu sediul în Arad, Calea Expoloatarea Minieră „Aghireş“, judeţul Sălaj.
542102, aparţinând vehiculului cu nr. de        Zimandului nr. 3, judeţul Arad, aduce la        (1.116)
identificare WK0S0002400045321, eliberată la      cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-
                            908238, aparţinând vehiculului cu nr. de       — Şandru Sergiu Titus, cu domiciliul în
data de 20 aprilie 2005 de R.A.R. - Reprezentanţa
Cluj.                          identificare WSMS7480000075832, eliberată la comuna Iara nr. 343, judeţul Cluj, aduce la
  (1.083)
                            data de 20 august 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
                            Arad.                       722342, aparţinând vehiculului cu nr. de
 — Societatea Comercială FLORELIA PROD           (1.106)                    identificare 45012025, eliberată la data de 20
COMIMPEX – S.R.L., cu sediul în comuna                                   septembrie 2002 de R.A.R. - Reprezentanţa Cluj.
Sântandrei nr. 421/A, judeţul Arad, aduce la        — Societatea Comercială MARACANA –         (1.037)
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-   S.R.L., cu sediul în comuna Biled, Exploataţia
                            Agricolă 2000, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă   — Şcoala cu Clasele I-VIII, cu sediul în
347473, aparţinând vehiculului cu nr. de
identificare WDB2201281A374660, eliberată la      pierderea cărţii de identitate seria G-379976, comuna Recea, str. Europa nr. 75, judeţul
data de 17 decembrie 2004 de R.A.R. -          aparţinând vehiculului cu nr. de identificare Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
Reprezentanţa Bihor.                  WJMM1VUJ004283812, eliberată la data de 4 de identitate seria G-278443, aparţinând
                            iulie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Timiş.    vehiculului cu nr. de identificare
  (1.111)                                                WV1ZZZ2E286043774, eliberată la data de 19
                               (1.054)
 — Societatea Comercială GEAN OTOMATIV                                  iunie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Galaţi.
– S.A., cu sediul în satul Cersani nr. 288, comuna     — Societatea Comercială MARIOVAL TOP –       (1.131)
Suseni, judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă       S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea Rahovei nr.
pierderea cărţii de identitate seria C-883494,     266-268, Corp 63, sectorul 5, aduce la cunoştinţă   — Ştefănescu Iancu, cu domiciliul în
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      pierderea cărţii de identitate seria E-038988, Timişoara, str. Eugen Cupeanu nr. 16, bl. E5, ap.
UU1D4616923037251, eliberată la data de 22       aparţinând vehiculului cu nr. de identificare 51, judeţul Timiş, aduce la cunoştinţă pierderea
martie 2002 de Societatea Comercială          WF0HXXGAJH3U58336, eliberată la data de 21 cărţii de identitate seria E-677784, aparţinând
AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.            noiembrie 2003 de Societatea Comercială vehiculului cu nr. de identificare
  (1.028)                       ROMCAR – S.R.L.                  UU1LSDAAH34586701, eliberată la data de 31
                               (1.031)                    octombrie 2005 de R.A.R. - Reprezentanţa Arad.
 — Societatea Comercială GEO COSTI –                                         (1.060)
S.R.L., cu sediul în Giurgiu, str. Vlad Ţepeş,       — Societatea Comercială POLICOTTON –
bl. C4, ap. 10, judeţul Giurgiu, aduce la        S.R.L., cu sediul în Târgu Mureş, Str. Vulturilor      — Tălpigă A. Alexandru Cătălin, cu domiciliul
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria     nr. 9, judeţul Mureş, aduce la cunoştinţă pierderea    în Bucureşti, str. Grădiştea nr. 13, bl. B2, sc. G, ap.
G-775503, aparţinând vehiculului cu nr. de       cărţii de identitate seria B-773763, aparţinând      116, sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea
identificare WMA5096461M053457, eliberată        vehiculului cu nr. de identificare NH426462,       diplomei de bacalaureat seria Y nr. 0053229/27,
la data de 29 august 2008 de R.A.R. -          eliberată la data de 29 august 1996 de R.A.R. -      eliberată la 21 iulie 2010 de Liceul Teoretic
Reprezentanţa Giurgiu.                 Reprezentanţa Argeş.                   „Eugen Lovinescu“ din Bucureşti, promoţia 2010.
  (1.013)                         (1.079)                          (1.025)
   8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 13/13.I.2011

  — Tăut Sergiu-Claudiu, cu domiciliul în        — Trifu Brezeanu I. Ştefania, cu domiciliul în             — Vermeşan Lucia Violeta, cu domiciliul în
 Oradea, str. Horea nr. 63, judeţul Bihor, aduce la   Bucureşti, str. Gării de Nord nr. 6-8, sc. 2, ap. 39,         Şimleu Silvaniei, Str. Partizanilor nr. 36, bl. A, ap.
 cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-   sectorul 1, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei          14, judeţul Sălaj, aduce la cunoştinţă pierderea
 378375, aparţinând vehiculului cu nr. de        de bacalaureat seria T nr. 0477464/561, eliberată           certificatului de absolvire seria F nr. 0086137/58,
 identificare WAUZZZ4AZTN059267, eliberată       la 15 septembrie 2004 de Seminarul Teologic              eliberat la 3 iunie 2010 de Centrul de Formare
 la data de 9 iunie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa   Liceal Ortodox „Sfânta Filofteia“ din Brăneşti,            Profesională „Transilvania“ din Zalău, judeţul
 Bihor.                         judeţul Ilfov, promoţia 2004.                     Sălaj.
   (1.107)                        (1.035)                                (1.110)
  — Tomici Bogdan Iovan, cu domiciliul în        — Ungheanu Radu, cu domiciliul în satul                — Zamfir M. Petre, cu domiciliul în comuna
 comuna Felnac nr. 722, judeţul Arad, aduce la     Homiţa, comuna Cristeşti, judeţul Iaşi, aduce la           Curcani, judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă
 cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria A-   cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-          pierderea diplomei de bacalaureat seria N nr.
 0847297, aparţinând vehiculului cu nr. de       567321, aparţinând vehiculului cu nr. de               054812/108, eliberată la 13 august 1996 de
 identificare 0130986, eliberată la data de 12     identificare 290588, eliberată la data de 27 martie          Grupul Şcolar „Nicolae Bălcescu“ din Olteniţa,
 septembrie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa Arad.    2000 de R.A.R. - Reprezentanţa Neamţ.                 judeţul Călăraşi, promoţia 1996.
   (1.074)                        (1.030)                                (1.081)                         S C H IM B Ă R I               D E          U M E
  — Burlacu Adriana-Irina, cu domiciliul în satul   ap. 4, judeţul Iaşi, născută la data de 23 familie din Moutzikos în acela de Moutzikou,
 Talea nr. 213, comuna Talea, judeţul Prahova,     n o i e m b r i e 1 9 8 0 î n B o t o ş a n i , j u d e ţ u l spre a se numi Moutzikou Melinda.
 solicită schimbarea numelui de familie al       Botoşani, fiica lui Adrian şi Lidia Gaftoniuc,          (1.085)
 copilului său, Rangelov Simona, cu acelaşi       solicită schimbarea numelui său de familie
 domiciliu, născută la data de 8 august 2010 în     din Gaftoniuc în acela de Bota, spre a se numi         — Ţăcălie Mihaela-Alina, cu domiciliul în
 Bucureşti, fiica lui Rangelov Simeon şi Burlacu    Bota Laura-Ecaterina.                     Bucureşti, str. Vatra Dornei nr. 2, bl. F5, sc. 2, ap.
 Adriana-Irina, din Rangelov în acela de                                       25, sectorul 4, născută la data de 19 martie 1971
                               (1.029)
 Rangelova, spre a se numi Rangelova Simona.                                     în Bucureşti, fiica lui Vladimir şi Verginia
                              — Greenberg Mişu, cu domiciliul în Bucureşti, Ţăcălie, solicită schimbarea numelui său de
   (1.064)                      str. Lt. Anton Ionescu nr. 12, sectorul 2, născut la familie din Ţăcălie în acela de Sandu, spre a se
  — Dîrlea Ileana, cu domiciliul în satul Floreşti,  data de 30 octombrie 1943 în Bucureşti, fiul lui numi Sandu Mihaela-Alina.
 Strada sub Cetate nr. 13A, ap. 1, comuna Floreşti,   Smil-Milu şi Frima Grünberg, solicită schimbarea
                                                             (1.042)
 judeţul Cluj, născută la data de 16 aprilie 1968 în  numelui său de familie în certificatul de naştere
 Cluj-Napoca, judeţul Cluj, fiica lui Ioan şi Raveca  din Grünberg în acela de Greenberg.                — Ștefănescu Florinel-Iulius, cu domiciliul în
 Dîrlea, solicită schimbarea numelui său de familie      (1.036)                         București, str. Popa Nan nr. 151, ap. 5, sectorul 3,
 din Dîrlea în acela de Păcurar, spre a se numi                                    născut la data de 3 aprilie 1977 în Craiova, județul
 Păcurar Ileana.                      — Mierzwa Iuliana, cu domiciliul în Iaşi, bd. Dolj, fiul lui Constantin și Natalia Ștefănescu,
                            Țuțora nr. 9B, bl. G2, ap. 66, judeţul Iaşi, născută solicită schimbarea prenumelui său din Florinel-
   (1.100)                      la data de 17 iulie 1967 în Iaşi, judeţul Iaşi, fiica
                                                           Iulius în acela de Florin Iulius, spre a se numi
  — Filipaş Gheorghe, cu domiciliul în satul      lui Doboşeru Ioan şi Ciobanu Maria, solicită
 Geaca nr. 112, comuna Geaca, judeţul Cluj, născut   schimbarea numelui său de familie din Mierzwa Ștefănescu Florin Iulius.
 la data de 28 august 1971 în comuna Mociu,       în acela de Ciobanu, spre a se numi Ciobanu            (42.728)
 judeţul Cluj, fiul lui Gheorghe şi Iuliana Dezsö,   Iuliana.                            — Vaşadi Attila, cu domiciliul în Oradea, Str.
 solicită schimbarea numelui său de familie din        (1.022)                         Feldioarei nr. 13, judeţul Bihor, născut la data de
 Filipaş în acela de Dezsö, spre a se numi Dezsö
 Gheorghe.                         — Moutzikos Melinda, cu domiciliul în Cluj- 22 martie 1983 în Oradea, judeţul Bihor, fiul lui
                            Napoca, str. Septimiu Albini nr. 97, ap. 10, judeţul Vaşadi Eva, solicită schimbarea prenumelui său
   (1.084)                      Cluj, născută la data de 17 iunie 1977 în Cluj- din Attila în acela de Aaron-Joshua, spre a se
  — Gafton i u c L a u r a - E c a t e r i n a , c u  Napoca, judeţul Cluj, fiica lui Tiberiu şi Iuliana numi Vaşadi Aaron-Joshua.
 domiciliul în Iaşi, str. Basarabi nr. 7, bl. Z3,    Homonai, solicită schimbarea numelui său de            (1.066)
                                     Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Bianca G. Ionescu                             Locatia:Bucuresti

                       EDITOR: PARLAME TUL ROMÂ IEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti                                                                               &JU8368|453982]
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                  bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 şi 021.401.00.72
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 13/13.I.2011 conţine 8 pagini                    Preţul: 1,60 lei        ISS 1018 — 0516

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:35
posted:10/3/2011
language:Romanian
pages:8