mof3_2011_0011 by monitorul-oficial

VIEWS: 25 PAGES: 8

									                                 PA R T E A A I I I - A
Anul 179 (XXII) — Nr. 11                                                      Marți, 11 ianuarie 2011
                            PUBLICAŢII ŞI A          U  ŢURI
              PUBLICAŢII                      ŞI     A    U     ŢURI

                             C O      C U R S U R I

        publicate în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
                   precum şi conform art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
             pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
                      INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ GIURGIU
                                     anunţă:
  Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu, având sediul în Giurgiu, bd.     Concursul se desfăşoară la sediul Inspectoratul Teritorial de Muncă
CFR, bl. 111, sc. C, P+M, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei      Giurgiu, după cum urmează:
publice de execuţie temporar vacantă de referent, grad profesional superior,    - proba scrisă în data de 21.01.2011, ora 10.00;
treapta de salarizare 3, din cadrul Compartimentului Evidenţa Muncii şi       - testarea cunoştinţelor de lucru pe calculator se va face în cadrul
Îndrumare Angajatori şi Angajaţi în Domeniul Relaţiilor de Muncă.        interviului.
  Condiţii:                                    Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei la
  - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;              Compartimentul Resurse Umane, până la data de 19.01.2011, ora 16.30.
  - vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 9 ani;         Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 0246/218754 interior 112.
  - cunoştinţe operare calculator.                         (788)                 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
                                     anunţă:
  Primăria Municipiului Caransebeş organizează concurs, în intervalul       Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Caransebeş.
21.01-24.01.2011 în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante       Probele stabilite pentru concurs vor avea loc în intervalul 21.01.2011-
(perioadă determinată) de referent, III, principal, treapta 1, din cadrul
Compartimentului impozite si taxe locale, după cum urmează:           24.01.2011, după cum urmează:
  • 1 post de referent, III, principal, treapta 1, la Compartimentul impozite   - proba scrisă va avea loc în data de 21.01.2011, ora 10.00;
  Condiţii de participare:                            - interviul va avea loc în data de 24.01.2011, ora 15.00.
  - studii medii;
                                          Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 8 zile de la data
  - vechime: minimum 5 ani;
  - să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, conform   publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.       (653)
  2                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 11/11.I.2011

                DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
                                        anunţă:
 Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu sediul în       Depunerea dosarelor se va face până la data de 2.02.2011 la sediul
Satu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37, organizează concurs pentru ocuparea        D.S.V.S.A Satu Mare.
funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad asistent –medic veterinar      Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0261715956 int. 127.
– 1 post, conform Legii nr. 188/1999, H.G. nr. 611/2008.                 Dosarul de înscriere va conţine următoarele;
 Criterii suplimentare pentru încadrare:                         - cerere;
 - operare P.C;                                     - copie legalizată după diplomă;
 - data, ora şi locul desfăşurării concursului;                     - curriculum vitae;
 - 16.02.2011, ora 10.00, la sediul D.S.V.S.A. Satu Mare – proba scrisă;         - cazier judiciar;
 - 18.02.2011, ora 10.00, la sediul D.S.V.S.A. Satu Mare – interviul.          - adeverinţă medicală;
 Condiţii de participare la concurs:                           - copie carnet de muncă vizată;
 • pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad asistent - studii         - recomandare de la ultimul loc de muncă;
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de       - copie C.I.
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul medicină            Tematica pentru concurs se va pune la dispoziţie solicitanţilor de către unitate.
veterinară - 1an vechime în specialitatea funcţiei.                     (654)                            P IE R D ER I           D E     A C TE
  — Andriesei Gh. Mihai, cu domiciliul în Iaşi,       — Bâlbă Constantin, cu domiciliul în Suceava,      — Blaga Dorel-Laurian, cu domiciliul în
str. Muşatini nr. 33, bl. T1, sc. A, ap. 3, judeţul     Str. Teilor nr. 1, bl. 1, sc. A, ap. 18, judeţul     Orăștie, str. Avram Iancu, bl. 6, sc. B, ap. 25,
Iaşi, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de       Suceava, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea
proprietate nr. 123941, eliberat la 7 ianuarie 1999     identitate seria C-493508, aparţinând vehiculului    cărţii de identitate seria C-359085, aparţinând
de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului      cu nr. de identificare 572850, eliberată la data de   vehiculului cu nr. de identificare
de Proprietate asupra Terenurilor Iaşi.           9 octombrie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa        WOLOOOO85N9007292, eliberată la data de 29
  (812)                          Suceava.                         iunie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Sibiu.
  — Areşteanu Adrian, cu domiciliul în Iaşi, str.       (809)                          (772)
Păcurari nr. 24, bl. 1, sc. B, ap. 9, judeţul Iaşi, aduce   — Bătrînca V. Vasile Grigore, cu domiciliul în     — Bojin I. Constanţa, cu domiciliul în
la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-    Ploieşti, aleea Strejnic nr. 9, bl. A9, sc. B, ap. 25,  Caransebeş, Str. Cazărmii, bl. 15, sc. B, ap. 8,
291795, aparţinând vehiculului cu nr. de identificare    judeţul Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea      judeţul Caraş-Severin, aduce la cunoştinţă
KLY3S11BDXC626457, eliberată la data de 22         diplomei de absolvire a şcolii profesionale seria S   pierderea diplomei de absolvire a şcolii
noiembrie 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa Iaşi.       nr. 0056603/73, eliberată la 2 septembrie 2002 de    profesionale seria E nr. 48224/149, eliberată la 11
  (685)                          Liceul Industrial din Turceni, judeţul Gorj.       februarie 1987 de Liceul Industrial nr. 1 din
 — Asociaţia de Proprietari, cu sediul în Cluj-        (793)
                                                           Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, promoţia 1986.
Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 90, bl. 20A,                                       (763)
                                — Berinde G. Adrian, cu domiciliul în
judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea         Bucureşti, bd. Decebal nr. 11, bl. S14, sc. C, ap.     — Bosancu Robert Vasile, cu domiciliul în
certificatului de înregistrare fiscală nr. 6882665,     82, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea      Târgu Neamţ, str. Mihail Kogălniceanu, bl. B5,
eliberat la 13 octombrie 1999 de Direcţia          diplomei de absolvire a şcolii profesionale seria F   ap. 15, judeţul Neamţ, aduce la cunoştinţă
Generală a Finanţelor Publice şi Controlului                                     pierderea cărţii de identitate seria G-156630,
                              nr. 92660/6016, eliberată la 8 ianuarie 1978 de     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
Financiar de Stat a Judeţului Cluj.             Şcoala Profesională M.I.U. din Cluj-Napoca,
  (695)                                                      JS1AJ111200108004, eliberată la data de 26
                              judeţul Cluj.                      martie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Neamţ.
 — Bajko Károly-Levente, cu domiciliul în           (759)
Sfântu Gheorghe, Str. Ceferiştilor nr. 11A, judeţul                                   (822)
Covasna, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de        — Biţă Gheorghe, cu domiciliul în satul         — Botă Gheorghe, cu domiciliul în satul
identitate seria D-725072, aparţinând vehiculului      Vlădeşti, comuna Vlădeşti, judeţul Argeş, aduce     Poiana, comuna Pângăraţi, judeţul Neamţ, aduce
cu nr. de identificare FIAT112B203689, eliberată      la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-  la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria H-
la data de 11 septembrie 2002 de R.A.R. -          404719, aparţinând vehiculului cu nr. de         799981, aparţinând vehiculului cu nr. de
Reprezentanţa Braşov.                    identificare ROAGN8G3360004, eliberată la data      identificare TMBCM21Z6B8022258, eliberată la
  (712)                          de 15 iulie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa Argeş.    data de 20 decembrie 2010 de R.A.R. -
                                (734)                        Reprezentanţa Neamţ.
 — Bădescu Gh. Magdalina, cu domiciliul în
Bacău, str. Oituz nr. 1, sc. C, ap. 9, judeţul Bacău,     — Bîltac Ştefan, cu domiciliul în Strehaia, Str.      (826)
aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de       Grădinarilor nr. 63, judeţul Mehedinţi, aduce la      — Bratu Marin, cu domiciliul în Videle, str.
absolvire a şcolii postliceale seria B nr.         cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-    Piteşti nr. 215, judeţul Teleorman, aduce la
0070780/5/1999, eliberat la 21 ianuarie 2000 de       680056, aparţinând vehiculului cu nr. de         cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
Grupul Şcolar „Mihai Eminescu“ din Bacău,          identificare W0L0TGF7512181498, eliberată la       153410, aparţinând vehiculului cu nr. de
judeţul Bacău.                       data de 1 septembrie 2008 de R.A.R. -          identificare 536803, eliberată în anul 2000 de
  (718)                          Reprezentanţa Mehedinţi.                 R.A.R. - Reprezentanţa Teleorman.
 — Bădulescu Nicolae Bogdan, cu domiciliul în         (810)                          (755)
Bucureşti, bd. Ferdinand nr. 51, ap. 23, sectorul 2,     — Bîrdaş Daniela, cu domiciliul în Arad, Str.       — Brutu Maria, cu domiciliul în comuna
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate     Zimbrului nr. 34, judeţul Arad, aduce la         Crivăţ, judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă
seria F-366234, aparţinând vehiculului cu nr. de      cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria    pierderea titlului de proprietate nr. 99552, eliberat
identificare UU1LSDJKH37315710, eliberată la        E nr. 199088/188, eliberată la 6 februarie 1989 de    la 28 august 2008 de Comisia Judeţeană pentru
data de 2 martie 2007 de Societatea Comercială       Liceul Economic din Arad, judeţul Arad, pe        Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra
AUTOMOBILE DACIA – S.A.                   numele de Ile T. Daniela, promoţia 1988.         Terenurilor Călăraşi.
  (777)                            (750)                          (797)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 11/11.I.2011                              3

 — Cantea Mihaela Dana, cu domiciliul în        — Ciudoiu Ioan, cu domiciliul în Bucureşti,      — Deme Ibolya, cu domiciliul în Târgu
Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 216, bl. V46,   şos. Pantelimon nr. 354, bl. 2, sc. 7, ap. 264,     Secuiesc, str. Abator nr. 34, judeţul Covasna,
sc. 1, ap. 32, sectorul 5, aduce la cunoştinţă    sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de  aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
pierderea cărţii de identitate seria G-588763,    proprietate nr. 31201/50476, eliberat la 5 iulie    seria A-0992195, aparţinând vehiculului cu nr. de
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     2004 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea       identificare VF7BFBG0005BG9311, eliberată la
W0L0TGF4825132486, eliberată la data de 13      Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor       data de 18 ianuarie 1995 de R.A.R. -
august 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa         Ialomiţa, pe numele de Ciudoiu Rozina, decedată.    Reprezentanţa Bacău.
Bucureşti.                        (779)                          (709)
  (730)                        — Cojocariu H. Avner, cu domiciliul în Carei,     — Enache Petrica, cu domiciliul în satul
                           str. Corneliu Coposu nr. 55, judeţul Satu Mare,     Traian, comuna Traian, judeţul Ialomiţa, aduce la
  — Capăţînă Stelian, cu domiciliul în satul     aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de inginer
Roma, comuna Roma, judeţul Botoşani, aduce la                                 cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
                           nr. 464323/18630, eliberată la 24 iunie 1977 de     075145/50367, eliberat la 21 octombrie 2002 de
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-  Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi“ din Iaşi,
119931, aparţinând vehiculului cu nr. de                                   Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
                           Facultatea de Construcţii, promoţia 1977.        Proprietate asupra Terenurilor Ialomiţa, pe
identificare WVWZZZ1HZPW023940, eliberată        (682)                         numele de Enache C. Vasile, decedat.
la data de 19 octombrie 2000 de R.A.R. -        — Costescu Natalia, cu domiciliul în satul         (795)
Reprezentanţa Iaşi.                 Sarafineşti, comuna Corni, judeţul Botoşani,
   (814)                                                   — Enache Petrica, cu domiciliul în satul
                          aduce la cunoştinţă pierderea titlului de         Traian, comuna Traian, judeţul Ialomiţa, aduce la
  — Carp Ionuţ Laurenţiu, cu domiciliul în Iaşi, proprietate nr. 112675, eliberat la 30 august 2002     cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
str. Valea Lupului nr. 7, judeţul Iaşi, aduce la de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului       75758/50378, eliberat la 15 ianuarie 2000 de
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria H- de Proprietate asupra Terenurilor Botoşani, pe       Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
068279, aparţinând vehiculului cu nr. de numele de Costescu Petru, decedat.                  Proprietate asupra Terenurilor Ialomiţa, pe
identificare WVWZZZ1HZSW463380, eliberată        (817)
                                                       numele de Enache I. Petrica, moştenitorarea
la data de 12 februarie 2009 de R.A.R. -        — Cotruţ Gheorghe, cu domiciliul în satul Trei     defunctului Fratila M. Ion.
Reprezentanţa Botoşani.               Movile, comuna Scheia, judeţul Suceava, aduce la       (796)
   (690)                     cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-
                          276625, aparţinând vehiculului cu nr. de identificare    — Enghi Csaba, cu domiciliul în satul
  — Cataonu Constantin, cu domiciliul în VF1T3X80000948097, eliberată la data de 14 iunie          Tămăşeni nr. 26, comuna Bătarci, judeţul Satu
Medgidia, Fundătura Rahovei nr. 4, bl. R7, ap. 38, 1995 de R.A.R. - Reprezentanţa Suceava.          Mare, aduce la cunoştinţă pierderea livretului
judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea    (821)                         militar seria F nr. 0570755, eliberat la 11 februarie
cărţii de identitate seria C-741510, aparţinând                                2005 de Unitatea Militară nr. 01653 din Satu
                            — Culic Andrei Radu, cu domiciliul în         Mare, judeţul Satu Mare.
vehiculului cu nr. de identificare Voluntari, şos. Erou Nicolae Iancu nr. 103, judeţul
UU6MF4841XD001035, eliberată la data de 26 Ilfov, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de             (724)
mai 1999 de Societatea Comercială DAEWOO identitate seria C-853119, aparţinând vehiculului           — Ferugean Constantin Giuliano, cu domiciliul
AUTOMOBILE – S.R.L.                 cu nr. de identificare UU6MF4841YD004323,         în Bumbeşti-Jiu, str. Bumbeşti nr. 267, judeţul
   (769)                     eliberată la data de 13 iulie 2000 de Societatea     Gorj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
  — Căploiu Constantin, cu domiciliul în Vulcan, Comercială DAEWOO AUTOMOBILE – S.R.L.            identitate seria C-167610, aparţinând vehiculului
str. Vasile Alecsandri nr. 57, judeţul Hunedoara,    (780)                         cu nr. de identificare 326213, eliberată la data de
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   — Damian N. Laurenţiu Alexandru, cu          19 noiembrie 1997 de R.A.R. - Reprezentanţa
seria E-502330, aparţinând vehiculului cu nr. de domiciliul în comuna Jilava, Str. Gării nr. 82,       Gorj.
identificare WFOVXXGBVVGM29097, judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă pierderea                   (699)
eliberată la data de 26 mai 2005 de R.A.R. - certificatului de absolvire a cursului de calificare        — Focan C. Elena, cu domiciliul în Iaşi, Str.
Reprezentanţa Deva.                 gradul I seria G nr. 273381/3360, eliberat la 20     Rampei nr. 9A, ap. 21, judeţul Iaşi, aduce la
   (773)
                          ianuarie 1986 de Şcoala Profesională nr. 48 I.T.B.    cunoştinţă pierderea diplomei de inginer seria C
                          din Bucureşti, promoţia 1986.               nr. 0020103/69780, eliberată la 16 iulie 2004 de
  — Ceafăr I. Anastasiu Ionuţ, cu domiciliul în    (802)                         Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din
satul Vânători, comuna Vânători, judeţul        — Dan R. Marian-Valeriu, cu domiciliul în       Iaşi, Facultatea de Chimie Industrială.
Mehedinţi, aduce la cunoştinţă pierderea satul Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru                 (696)
diplomei de bacalaureat seria T nr. 0267093/847, Odobescu, judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă
eliberată la 28 august 2003 de Grupul Şcolar pierderea certificatului de calificare seria F nr.         — Gavrilă T. Ion, cu domiciliul în comuna
Industrial Construcţii Maşini din Caracal, 49960/260, eliberat la 8 august 1988 de Liceul           Munteni-Buzău, judeţul Ialomiţa, aduce la
                                                       cunoştinţă pierderea diplomei bacalaureat seria H
judeţul Olt.                    Industrial nr. 2 din Călăraşi, judeţul Călăraşi,     nr. 50582/129, eliberată la 1 iulie 1977 de Grupul
   (689)                     promoţia 1988.                      Şcolar „Alexandru Ioan Cuza“ din Slobozia,
  — Ciobanu Maria, cu domiciliul în Bucureşti,     (798)                         judeţul Ialomiţa, promoţia 1977.
str. Emil Racoviţă nr. 22A, bl. I13, sc. 1, ap. 21,  — Dan R. Marian-Valeriu, cu domiciliul în         (782)
sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei satul Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru           — Grupul Şcolar Forestier, cu sediul în Arad,
de bacalaureat seria P nr. 040248/198, eliberată la Odobescu, judeţul Călăraşi, aduce la cunoştinţă      Calea Timişorii nr. 29-31, judeţul Arad, aduce la
23 septembrie 1997 de Grupul Şcolar Industrial pierderea diplomei de bacalaureat seria F nr.         cunoştinţă anularea diplomei de bacalaureat seria
„Miron Nicolescu“ din Bucureşti, pe numele de 87321/196, eliberată la 8 august 1988 de Liceul         Y nr. 0150268/17, eliberată la 16 iulie 2010, pe
Miron Gh. Maria, promoţia 1997.           Industrial nr. 2 din Călăraşi, judeţul Călăraşi,
                          promoţia 1988.                      numele de Urbanec V. Ventel Zlatko, promoția
  (740)
                             (799)
                                                       2010, completată greşit.
  — Ciobanu Maria, cu domiciliul în Bucureşti,                                  (761)
                             — Deghe M. Paul Sorin, cu domiciliul în
str. Emil Racoviţă nr. 22A, bl. I13, sc. 1, ap. 21,  Bucureşti, Str. Mohorului nr. 1, bl. 139, sc. B, ap.   — Guşă S. Daniel, cu domiciliul în Brăila,
sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea       67, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea      calea Galaţi nr. 348, bl. 18, sc. 4, ap. 9, judeţul
certificatului de competenţe profesionale seria A   diplomei de bacalaureat seria I nr. 72039/1901,     Brăila, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
nr. 0147194/909, eliberat la 9 iulie 2004 de Şcoala  eliberată la 23 aprilie 1991 de Liceul Industrial    bacalaureat seria F nr. 208791/51, eliberată la 5
Postliceală Sanitară „Fundeni“ din Bucureşti, pe   „Dumitru Petrescu“ din Bucureşti, promoţia       mai 1991 de Liceul Militar „T. Vladimirescu“ din
numele de Miron Gh. Maria.              1990.                          Craiova, judeţul Dolj.
  (742)                         (745)                          (829)
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 11/11.I.2011

 — Hădade Marinela, cu domiciliul în Zalău, str.     — Khashan Rabah Salem Ahmad, cu            — Motătăianu Pătru, cu domiciliul în Galaţi,
Sărmaş nr. 8, bl. S24, sc. A, ap. 1, judeţul Sălaj,   domiciliul în Voluntari, intrarea Sihlea nr. 16,   str. George Coşbuc nr. 17, bl. M, sc. 1, ap. 14,
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate   judeţul Ilfov, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii  judeţul Galaţi, aduce la cunoştinţă pierderea
seria B-611327, aparţinând vehiculului cu nr. de    de identitate seria E-238653, aparţinând       certificatului internaţional de conducător de
identificare UU1R11711T2609624, eliberată la      vehiculului cu nr. de identificare          ambarcaţiune de agrement clasa B nr. 7510,
data de 5 noiembrie 1996 de Societatea         WBAEK71080B303035, eliberată la data de 27      eliberat la 14 mai 2004 de Autoritatea Navală
Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.,           aprilie 2005 de Societatea Comercială         Română.
Piteşti.                        AUTOMOBILE BAVARIA – S.R.L.                (785)
  (681)                          (836)
                                                        — Movilă Sorin-Gigi, cu domiciliul în
 — Iacob Daniela, cu domiciliul în Ploieşti, Str.    — Laze David Dorinel, cu domiciliul în satul    Hunedoara, str. Avram Iancu nr. 16, bl. 2, sc. A,
Căpşunelor nr. 9, judeţul Prahova, aduce la       Hodişu nr. 155, comuna Poieni, judeţul Cluj,     ap. 23, judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă
cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a 10     aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  pierderea cărţii de identitate seria H-682634,
clase seria H nr. 119562/254, eliberată la 15      seria H-440945, aparţinând vehiculului cu nr. de   aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
aprilie 1994 de Şcoala cu clasele I-X din comuna    identificare SED55SUD2TV824985, eliberată la     VF33CRHSB83026333, eliberată la data de 21
Sângeru, judeţul Prahova, pe numele de Căpraru     data de 21 decembrie 2009 de R.A.R. -         iunie 2010 de R.A.R. - Reprezentanţa
A. Daniela.                       Reprezentanţa Cluj.
                                                       Bucureşti.
  (715)                          (684)
                                                         (771)
 — Iancu D. Ileana Simona, cu domiciliul în       — Manolea Cristina, cu domiciliul în satul
                            Goloteni nr. 6, Brezoi, judeţul Vâlcea, aduce la     — Munteanu Şt. Codina Petruţa, cu domiciliul
Piteşti, str. N. Bălcescu, bl. D6, sc. A, ap. 34,                               în Lupeni, Bd. Păcii nr. 5, bl. A1, sc. 1, ap. 53,
judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea      cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
                            868007, aparţinând vehiculului cu nr. de       judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea
diplomei de bacalaureat seria H nr. 101726/49,                                diplomei de bacalaureat seria S nr. 0026286/164,
eliberată la 14 decembrie 1989 de Liceul        identificare WVWZZZ1JZ1W180949, eliberată
                            la data de 31 ianuarie 2006 de R.A.R. -        eliberată la 30 august 2000 de Grupul Şcolar
Industrial nr. 5 din Piteşti, judeţul Argeş, promoţia                             Industrial Minier din Lupeni, judeţul Hunedoara,
1989.                          Reprezentanţa Argeş.
                              (834)                       promoţia 2000.
  (732)                                                     (776)
  — Ichim Elena, cu domiciliul în Grecia, Rodos,     — Maxim Amalia, cu domiciliul în Iaşi, aleea
                            Copou nr. 5A, judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă     — Neagu C. Constantin Cătălin, cu domiciliul
str. Moyzoyrakis Ae Papatsari Kremasti 85104,                                 în satul Ogretin nr. 158, comuna Drajna, judeţul
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de        pierderea cărţii de identitate seria F-580140,
                            aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea
bacalaureat seria M nr. 086122/23, eliberată la 5                               certificatului de calificare seria B nr. 32116/1565,
iulie 1995 de Şcoala Normală „Sabin Drăgoi“ din     KL1SF69TJ7B099855, eliberată la data de 10
                            aprilie 2007 de Societatea Comercială         eliberat la 16 iunie 1987 de Liceul „I.L.
Deva, judeţul Hunedoara, pe numele de Sîrbu Gh.
                            RĂDĂCINI MOTORS – S.R.L.               Caragiale“ din Ploieşti, judeţul Prahova, promoţia
Elena, promoţia 1995.
                              (815)                       1987.
  (778)
                             — Merker Beata, cu domiciliul în Satu Mare,       (706)
  — Idita Mihai Ion, cu domiciliul în Slatina, str.
                            aleea Ipoteşti nr. 7, bl. 19, ap. 4, judeţul Satu    — Negre Vasile, cu domiciliul în Bucureşti, str.
Eugen Ionescu nr. 5, bl. 5AB, sc. B, ap. 10, judeţul  Mare, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei
Olt, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de                                 Cap. Gheorghe Ion nr. 3, bl. 75, sc. 3, ap. 34,
                            de bacalaureat seria R nr. 0373939/738,        sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
identitate seria F-140597, aparţinând vehiculului    eliberată la 30 septembrie 1999 de Liceul
cu nr. de identificare VF1BG0R0626781075,                                   identitate seria G-950001, aparţinând vehiculului
                            Teoretic „Doamna Stanca“ din Satu Mare,        cu nr. de identificare WVWZZZ3BZ5E059229,
eliberată la data de 5 septembrie 2006 de R.A.R. -   judeţul Satu Mare, pe numele de Bartha Beata,
Reprezentanţa Argeş.                                             eliberată la data de 8 octombrie 2008 de R.A.R. -
                            promoţia 1999.                    Reprezentanţa Bucureşti.
  (702)                          (728)                         (758)
 — Iftincă Fănică, cu domiciliul în Botoşani,      — Miclea C. Cristi, cu domiciliul în
Aleea Amurgului nr. 6, bl. I5, sc. A, ap. 18, judeţul                              — Nica Daniel, cu domiciliul în comuna
                            Bucureşti, str. Câmpia Libertăţii nr. 7, bl.     Dobra, judeţul Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă
Botoşani, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    PM61, sc. A, ap. 23, sectorul 3, aduce la
identitate seria A-0663613, aparţinând                                    pierderea cărţii de identitate seria C-909715,
                            cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
vehiculului cu nr. de identificare           seria R nr. 0117843/3751, eliberată la 22
SNE353000G2113735, eliberată la data de 28                                  016564, eliberată la data de 6 octombrie 1999 de
                            septembrie 1998 de Grupul Şcolar Industrial      R.A.R. - Reprezentanţa Dâmboviţa.
martie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa Botoşani.     nr. 19 din Bucureşti, promoţia 1998.
  (820)                                                     (808)
                              (762)
 — Ileana I. Ionuţ, cu domiciliul în satul Cuca,                                — Nica Mircea, cu domiciliul în comuna
                              — Minea Florea, cu domiciliul în comuna
comuna Cuca, judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă     Grindu, judeţul Ialomiţa, aduce la cunoştinţă     Cernica, str. Vlad Ţepeş nr. 104, judeţul Ilfov,
pierderea diplomei de absolvire a şcolii        pierderea cărţii de identitate seria C-534187,    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
profesionale seria N nr. 038740/530, eliberată la    aparţinând vehiculului cu nr. de identificare     seria A-0823804, aparţinând vehiculului cu nr. de
11 noiembrie 1996 de Grupul Şcolar Industrial      UU1R117P2452146, eliberată la data de 3        identificare WVWZZZ1HZPW629534, eliberată
din Colibaşi, judeţul Argeş, promoţia 1996.       septembrie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa       la data de 22 iulie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa
  (733)                        Ialomiţa.                       Braşov.
  — Ilie Eugen, cu domiciliul în Slobozia, Bd.       (765)                         (714)
Unirii nr. 8, bl. U12, sc. A, ap. 24, judeţul       — Motaş C. Ioan, cu domiciliul în comuna       — Niculae Marinel, cu domiciliul în
Ialomiţa, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    Ciocani, judeţul Vaslui, aduce la cunoştinţă     Alexandria, Str. Dunării nr. 80, bl. 1602, sc. B, ap.
identitate seria D-659887, aparţinând vehiculului    pierderea titlului de proprietate nr. 1116/47879,   35, judeţul Teleorman, aduce la cunoştinţă
cu nr. de identificare UU1R5231523058348,        eliberat la 21 noiembrie 1996 de Comisia       pierderea cărţii de identitate seria D-079723,
eliberată la data de 3 septembrie 2002 de        Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de       aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
Societatea Comercială AUTOMOBILE DACIA –        Proprietate asupra Terenurilor Vaslui, pe numele   UU1R11711J2167191, eliberată în anul 2000 de
S.A., Piteşti.                     de Motas C. Ion.                   R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.
  (766)                          (801)                         (705)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 11/11.I.2011                             5

  — Oltean Ioana Camelia, cu domiciliul în Cluj-     — Pop Marian Ciprian, cu domiciliul în satul    — Prodan Dan, cu domiciliul în Zalău, Str.
Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 44, bl. V16, ap. 69,   Colonia 1 Mai nr. 40, comuna Vulcan, judeţul     Bujorilor nr. 7, judeţul Sălaj, aduce la cunoştinţă
judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea      Braşov, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de   pierderea titlului de proprietate nr. 41738/20565,
diplomei de absolvire a şcolii profesionale seria K  identitate seria H-151406, aparţinând vehiculului  eliberat la 17 septembrie 1996 de Comisia
nr. 51841/216, eliberată la 8 septembrie 1994 de    cu nr. de identificare W0L0AHL3552103194,      Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
Grupul Şcolar Forestier din Cluj-Napoca, judeţul    eliberată la data de 4 februarie 2009 de R.A.R. -  Proprietate asupra Terenurilor Sălaj, pe numele de
Cluj, pe numele de Bucur L. Ioana Camelia,                                 Prodan Maria (decedată), moştenitoarea
promoţia 1994.                     Reprezentanţa Braşov.
                                                      defunctului Mureşan Vasile.
  (840)                         (831)
                                                        (683)
  — Olteanu-Moise Laura Adelina, cu domiciliul     — Pop Silvia, cu domiciliul în comuna
în Bucureşti, Str. Căminului nr. 14, bl. F4, sc.    Suseni, nr. 107, judeţul Mureş, aduce la        — Puică Romina Iulia, cu domiciliul în
A10, ap. 16, sectorul 2, aduce la cunoştinţă      cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-  Focşani, str. Longinescu nr. 1, bl. 1, sc. 1, ap. 9,
pierderea titlului de proprietate nr. 18300/477,                              judeţul Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea
                            352216, aparţinând vehiculului cu nr. de       certificatului de competenţe profesionale seria B
eliberat la 6 ianuarie 1994 de Comisia Judeţeană    identificare WVWZZZ3BZ1E242171, eliberată
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra                              nr. 0016024/140, eliberat la 18 august 2005 de
                            la data de 4 ianuarie 2005 de R.A.R. -        Şcoala de Arte şi Meserii „Spiru Haret“ din
Terenurilor Constanţa, pe numele de Radu Gh.      Reprezentanţa Mureş.
Gheorghe şi Iordache Constantina (decedată),                                Brăila, judeţul Brăila, promoţia 2005.
moştenitorii defunctului Radu V. Gheorghe.        (784)                         (775)
  (838)                        — Popescu Radu, cu domiciliul în comuna       — Raţă V. Daniel, cu domiciliul în Iaşi, şos.
  — Onofrei Todiriţă, cu domiciliul în Suceava,    Malaia, judeţul Vâlcea, aduce la cunoştinţă     Nicolina nr. 155, judeţul Iaşi, aduce la cunoştinţă
str. Ion Vodă Viteazu nr. 12, bl. C1, sc. A, ap. 17,  pierderea cărţii de identitate seria A-0916692,   pierderea diplomei de bacalaureat seria P nr.
judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă pierderea     aparţinând vehiculului cu nr. de identificare    114616/191, eliberată la 4 august 1997 de Liceul
cărţii de identitate seria B-259762, aparţinând    UVA110HUCRDAN0003, eliberată la data de 13      Teoretic „Ştefan cel Mare“ din Suceava, judeţul
vehiculului cu nr. de identificare           iunie 2002 de Societatea Comercială         Suceava, promoţia 1997.
UU1R11711S2548080, eliberată la data de 27       AUTONOVA – S.R.L., Satu Mare.              (794)
ianuarie 1997 de Societatea Comercială
AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.             (828)                        — Răileanu Olimpia, cu domiciliul în Săveni,
  (811)                        — Popescu Radu, cu domiciliul în comuna      Str. Independenţei nr. 1, bl. B2, sc. A, ap. 6,
 — Palcue Claudia Rodica, cu domiciliul în      Malaia, judeţul Vâlcea, aduce la cunoştinţă     judeţul Botoşani, aduce la cunoştinţă pierderea
Târgu Jiu, Aleea Plopilor, bl. 16, sc. 1, ap. 39,   pierderea cărţii de identitate seria C-112122,    titlului de proprietate nr. 47192, eliberat la 24
judeţul Gorj, aduce la cunoştinţă pierderea      aparţinând vehiculului cu nr. de identificare    martie 1995 de Comisia Judeţeană pentru
diplomei de bacalaureat seria D nr. 76514/159,     161043, eliberată la data de 25 iulie 1997 de    Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra
eliberată la 2 iulie 1987 de Grupul Şcolar       R.A.R. - Reprezentanţa Vâlcea.            Terenurilor Botoşani.
Industrial „Constantin Brâncoveanu“ din Baia de      (832)                         (830)
Aramă, judeţul Mehedinţi, pe numele de Iorga                                 — Rica Emilia, cu domiciliul în Bolintin-Vale,
Gh. Claudia Rodica.                   — Preda D. Vasile Cristinel, cu domiciliul în
                                                      Str. Republicii, bl. B3, sc. A, ap. 21, judeţul
  (753)                       satul Drăganu-Olteni, comuna Drăganu, judeţul    Giurgiu, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
 — Pandelică Gheorghe, cu domiciliul în        Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de   proprietate nr. 101062, eliberat la 14 ianuarie
comuna Reviga, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 32,    absolvire a şcolii profesionale seria K nr.     2004 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea
judeţul Ialomiţa, aduce la cunoştinţă pierderea    3159/109, eliberată la 27 iulie 1994 de Liceul    Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor
cărţii de identitate seria E-234648, aparţinând    Industrial nr. 3 CF din Piteşti, judeţul Argeş,   Giurgiu, pe numele de Rica Dumitru şi Rica
vehiculului cu nr. de identificare           promoţia 1994.                    Constantin (decedat), moştenitorii defunctului
ZFA19200000346058, eliberată la data de 23        (744)                       Rica Mihai.
septembrie 2004 de Societatea Comercială
AUTOITALIA – S.R.L.                   — Pricop Ionuţ, cu domiciliul în Constanţa, Str.    (787)
  (760)                       Biruinţei nr. 65, judeţul Constanţa, aduce la     — Rica M. Dumitru, cu domiciliul în Bolintin-
  — Pascotă Corina, cu domiciliul în Caransebeş,   cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-  Vale, Str. Republicii, bl. B3, sc. A, ap. 21, judeţul
str. Mihai Viteazu, bl. 8, sc. A, ap. 3, judeţul    763050, aparţinând vehiculului cu nr. de       Giurgiu, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
Caraş-Severin, aduce la cunoştinţă pierderea      identificare JF1GH3LW48G003847, eliberată la     proprietate nr. 38656, eliberat la 6 iunie 1994 de
cărţii de identitate seria F-334658, aparţinând    data de 5 noiembrie 2008 de Societatea        Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
vehiculului cu nr. de identificare           Comercială SUBARU MOTORS – S.R.L.,          Proprietate asupra Terenurilor Giurgiu.
VF1LMOCOH36766606, eliberată la data de 5       Bucureşti.                        (789)
decembrie 2006 de Societatea Comercială          (837)                        — Roşu Mariana Mirela, cu domiciliul în
RENAULT NISSAN RO – S.R.L.                                         Bucureşti, aleea Botorani nr. 10, bl. V57, sc. C,
  (835)                        — Primăria Sectorului 3, cu sediul în Bucureşti,
                            Str. Parfumului nr. 2-4, sectorul 3, aduce la    ap. 28, sectorul 5, aduce la cunoştinţă pierderea
  — Pălici M. Laura-Gabriela, cu domiciliul în    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-  cărţii de identitate seria E-481630, aparţinând
Vaslui, str. Victor Babeş, bl. 418, sc. A, ap. 12,                             vehiculului cu nr. de identificare
judeţul Vaslui, aduce la cunoştinţă pierderea     255214, aparţinând vehiculului cu nr. de
                            identificare KLAVF69ZEYB280334, eliberată de     KNEJE55155K090253, eliberată la data de 7
diplomei de bacalaureat seria P nr. 087743/133,                               iunie 2005 de Societatea Comercială MIT
eliberată la 1 august 1997 de Liceul Teoretic     Societatea    Comercială     DAEWOO     MOTORS INTERNAŢIONAL – S.R.L.
„Mihail Kogălniceanu“ din Vaslui, judeţul Vaslui,   AUTOMOBILE – S.R.L.
promoţia 1997.                                                 (792)
                             (713)
  (751)                                                   — Roşu Teodor Ştefan, cu domiciliul în
                             — Prislopeanu Constanţa, cu domiciliul în satul  Bucureşti, str. Lotrioara nr. 15, bl. V37, sc. B, ap.
 — Pelei Iosif, cu domiciliul în satul Bercu nr.   Prislopul Mare nr. 37, comuna Drăganu, judeţul
48, comuna Lazuri, judeţul Satu Mare, aduce la                               47, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii
                            Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de    de identitate seria F-501871, aparţinând
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr. 31-  identitate seria G-915242, aparţinând vehiculului
84237, eliberat la 30 septembrie 1999 de Comisia                              vehiculului cu nr. de identificare
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de        cu nr. de identificare WDB1680331J010462,      KL1SF697J7B097197, eliberată la data de 6
Proprietate asupra Terenurilor Satu Mare, pe      eliberată la data de 11 decembrie 2008 de R.A.R.   aprilie 2007 de Societatea Comercială
numele de Pelei I. Sandor, decedat.          - Reprezentanţa Argeş.                RĂDĂCINI MOTORS – S.R.L.
  (727)                         (735)                         (800)
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 11/11.I.2011

 — Salvari Ioan, cu domiciliul în comuna Fundu    — Sfranciog Camelia, cu domiciliul în         — Societatea Comercială BLANDIANA COM
Moldovei, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţă    Caransebeş, Str. Libertăţii, bl. 8, ap. 4, judeţul  SERV – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str.
pierderea cărţii de identitate seria B-033394,    Caraş-Severin, aduce la cunoştinţă pierderea     Blandiana nr. 27, sectorul 6, aduce la cunoştinţă
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare    cărţii de identitate seria G-641651, aparţinând    pierderea certificatului de înregistrare fiscală seria
UU1R11711K2297336, eliberată la data de 10      vehiculului cu nr. de identificare          B nr. 0611635, eliberat la 1 ianuarie 2007 de
octombrie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa       VF3WB5FXC34508237, eliberată la data de 16      Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi
Suceava.                       septembrie 2008 de R.A.R. - Reprezentanţa
                           Timiş.                        Controlului Financiar de Stat a Municipiului
  (807)                                                  Bucureşti.
 — Savu Gh. Ion, cu domiciliul în satul         (839)
                                                        (708)
Gemenea-Brătuleşti, comuna Voineşti, judeţul      — Sindicatul Liber al Salariaţilor din
Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă pierderea titlului  S.S.V.A.C. – S.A., cu sediul în Ploieşti, Str.       — Societatea Comercială CONFORT THERM
de proprietate nr. 160217, eliberat la 24 martie   Ghighiului nr. 18, judeţul Prahova, aduce la      – S.R.L., cu sediul în comuna Alexandru cel Bun,
2010 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea     cunoştinţă pierderea certificatului de înregistrare   Str. Principală nr. 216, judeţul Neamţ, aduce la
Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor     fiscală nr. 852422003, eliberat în anul 2003 de     cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
Dâmboviţa, pe numele de Savu Gh. Ion, Savu I.    Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi        646192, aparţinând vehiculului cu nr. de
Elena, Popescu I. Dumitru, moştenitorii       Controlului Financiar de Stat a Judeţului Prahova.   identificare ZFA18700000886708, eliberată la
defuncţilor Rudeanu Tiţa şi Rudeanu Ion.         (729)                        data de 18 octombrie 2002 de R.A.R. -
  (688)                        — Societatea Comercială ACINA-NAIŢĂ – Reprezentanţa Bucureşti.
  — Savu Gh. Ion, cu domiciliul în satul      S.R.L., cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, Str.       (818)
Gemenea-Brătuleşti, comuna Voineşti, judeţul     Carol I nr. 27, judeţul Mehedinţi, aduce la        — Societatea Comercială DANDUM –
Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă pierderea       cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F- S.R.L., cu sediul în Focşani, Bd. Unirii nr. 25, bl.
titlului de proprietate nr. 160037, eliberat la 20  634254, aparţinând vehiculului cu nr. de 25, sc. 1, ap. 22, judeţul Vrancea, aduce la
ianuarie 2010 de Comisia Judeţeană pentru      identificare WDB6733171K306530, eliberată la
Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra      data de 23 mai 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa cunoştinţă pierderea copiei conforme nr. 355203
                           Mehedinţi.                       a licenţei de transport seria LTM nr. 35086,
Terenurilor Dâmboviţa, pe numele de Savu Gh.
Ion, Savu I. Elena şi Popescu I. Dumitru,        (687)
                                                       eliberată la 26 iunie 2008 de Autoritatea Rutieră
moştenitorii defuncţiilor Rudeanu Tiţa şi                                  Română, Agenţia Vrancea.
                            — Societatea Comercială AGC FLAT GLASS          (747)
Rudeanu Ion.                     ROMANIA – S.R.L., cu sediul în Bucureşti,
  (698)                       Splaiul Unirii nr. 223, sectorul 3, aduce la        — Societatea Comercială DDA EXPEDITION
 — Savu Gh. Ion, cu domiciliul în satul       cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria H- – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Cristea
Gemenea-Brătuleşti, comuna Voineşti, judeţul     022859, aparţinând vehiculului cu nr. de Mateescu nr. 2, bl. 35, ap. 45, sectorul 2, aduce la
Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă pierderea titlului  identificare VF1VY0B0NUC269081, eliberată la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-
de proprietate nr. 159594, eliberat la 2       data de 23 ianuarie 2009 de Societatea Comercială 280831, aparţinând vehiculului cu nr. de
septembrie 2009 de Comisia Judeţeană pentru     RENAULT NISSAN ROMANIA – S.R.L.             identificare WOLOTGF3528054472, eliberată la
Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra        (757)                        data de 24 octombrie 2006 de R.A.R. -
Terenurilor Dâmboviţa, pe numele de Savu Gh.      — Societatea Comercială APOLOZAN Reprezentanţa Bucureşti.
Ion, Savu I. Elena şi Popescu I. Dumitru,      MANAGEMENT – S.R.L., cu sediul în              (805)
moştenitorii defuncţiilor Rudeanu Tiţa şi      Bucureşti, str. Şinca nr. 31, sectorul 1, aduce la
Rudeanu Ion.                                                  — Societatea Comercială DEMO
                           cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
  (701)                       160008, aparţinând vehiculului cu nr. de        CONSTRUCT – S.R.L., cu sediul în Cluj-
  — Savu Gh. Ion, cu domiciliul în satul      identificare VNKJL12370A024600, eliberată la Napoca, str. Buşteni nr. 71, judeţul Cluj, aduce la
Gemenea-Brătuleşti, comuna Voineşti, judeţul     data de 14 ianuarie 2008 de R.A.R. - cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă pierderea       Reprezentanţa Bucureşti.                315154, aparţinând vehiculului cu nr. de
titlului de proprietate nr. 160404, eliberat la 16    (754)                        identificare WBAAX71060PE53389, eliberată la
iunie 2010 de Comisia Judeţeană pentru         — Societatea Comercială ART INTERMED – data de 11 noiembrie 2004 de R.A.R. -
Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra      S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Ion Ionescu de Reprezentanţa Cluj.
Terenurilor Dâmboviţa, pe numele de Savu Gh.     la Brad nr. 61-63, sectorul 1, aduce la cunoştinţă      (686)
Ion, Savu I. Elena şi Popescu I. Dumitru,      pierderea certificatului de înregistrare fiscală seria   — Societatea Comercială INTER DESIGN –
moştenitorii defuncţiilor Rudeanu Tiţa şi      B nr. 610677, eliberat în anul 2006 de Direcţia S.R.L., cu sediul în Botoşani, str. Gen. Gh.
Rudeanu Ion.                     Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Avramescu nr. 14, bl. G2, sc. B, ap. 16, judeţul
  (703)                       Financiar de Stat a Municipiului Bucureşti.       Botoşani, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
 — Savu Ion, cu domiciliul în satul Gemenea-      (726)                        identitate seria A-0961764, aparţinând
Brătuleşti, comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa,     — Societatea Comercială AXA MOTOR – vehiculului cu nr. de identificare
aduce la cunoştinţă pierderea titlului de      S.R.L., cu sediul în Brăila, str. Râmnicu Sărat nr. 92, UU1D26101J0013366, eliberată la data de 10
proprietate nr. 160216, eliberat la 23 martie    judeţul Brăila, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii octombrie 1994 de R.A.R. - Reprezentanţa
2010 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea     de identitate seria D-321559, aparţinând vehiculului Botoşani.
Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor     cu nr. de identificare VF35FWYF60322610,
Dâmboviţa, pe numele de Savu Ion şi Savu I.                                    (823)
                           eliberată la data de 30 noiembrie 2000 de R.A.R. -
Lavinia Ionela.                   Reprezentanţa Constanţa.                  — Societatea Comercială ITALO ROMENA
  (700)                         (816)                        LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, bd.
 — Scarlat Mihaela Ioana, cu domiciliul în satul    — Societatea Comercială BERGOLO – S.R.L., Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 3, tronson 2-3,
Nedelea, str. Băicoianu nr. 202, comuna Ariceştii  cu sediul în Vaslui, Str. Eternităţii nr. 3, judeţul sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
Rahtivani, judeţul Prahova, aduce la cunoştinţă   Vaslui, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-564205, aparţinând vehiculului
pierderea cărţii de identitate seria D-028922,    identitate seria H-526350, aparţinând vehiculului cu nr. de identificare WVGZZZ7LZ7D065699,
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare    cu nr. de identificare WVWZZZ3CZ6P150537, eliberată la data de 27 februarie 2007 de
VF1LB030522845056, eliberată de Societatea      eliberată la data de 2 februarie 2006 de R.A.R. - Societatea Comercială PORSCHE ROMÂNIA –
Comercială RENAULT – S.R.L.             Reprezentanţa Vaslui.                  S.R.L.
  (711)                         (786)                         (716)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 11/11.I.2011                             7

  — Societatea Comercială ITALO ROMENA         — Societatea Comercială ROMIRA HAMAMI         — Şuta Sergiu-Marius, cu domiciliul în Satu
LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, bd.    – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Ghimpaţi nr.  Mare, Str. Făgăraşului, bl. F23, ap. 3, judeţul Satu
Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 3, tronson 2-3,  17, bl. 3, sc. 8, ap. 254, sectorul 4, aduce la    Mare, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
sectorul 4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de  cunoştinţă pierderea certificatului de înregistrare  identitate seria E-149406, aparţinând vehiculului
identitate seria F-305614, aparţinând vehiculului   fiscală seria B nr. 988520, eliberat la 16      cu nr. de identificare WBAAL71000CF51675,
cu nr. de identificare ZFA25000001212492,       decembrie 2010 de Direcţia Generală a Finanţelor   eliberată la data de 2 septembrie 2004 de R.A.R. -
eliberată la data de 27 august 2007 de Societatea   Publice şi Controlului Financiar de Stat a      Reprezentanţa Maramureş.
                            Municipiului Bucureşti.                  (721)
Comercială AUTO ITALIA – S.R.L.
  (717)                         (722)                        — Tudorache Gigel, cu domiciliul în Titu, str.
                                                       Cuza Vodă nr. 107, judeţul Dâmboviţa, aduce la
 — Societatea Comercială LIVIO-DARIO –         — Societatea Comercială TREI BRAZI –        cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
S.R.L., cu sediul în Alba Iulia, Str. Arieşului nr.  S.R.L., cu sediul în Câmpulung, str. N. Vodă nr.   876239, aparţinând vehiculului cu nr. de
50, bl. 240, sc. 1, ap. 13, judeţul Alba, aduce la   117, bl. 1, sc. A, ap. 4, judeţul Argeş, aduce la   identificare UU1D1F719Y2930845, eliberată în
cunoştinţă pierderea licenţei de traseu seria LT nr.  cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-  anul 2000 de Societatea Comercială
0160040, eliberată la 27 iunie 2008 de Autoritatea   681097, aparţinând vehiculului cu nr. de       AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
Rutieră Română, Agenția Alba.             identificare 82311, eliberată la data de 2 aprilie    (756)
                            2002 de R.A.R. - Reprezentanţa Argeş.          — Tudorie Lina, cu domiciliul în satul Somova,
  (804)
                              (737)                       comuna Somova, judeţul Tulcea, aduce la
 — Societatea Comercială LIVIO-DARIO –                                   cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
                             — Societatea Comercială TREI BRAZI –
S.R.L., cu sediul în Alba Iulia, Str. Arieşului nr.  S.R.L., cu sediul în Câmpulung, str. N. Vodă nr.    8649, eliberat la 28 aprilie 1993 de Comisia
50, bl. 240, sc. 1, ap. 13, judeţul Alba, aduce la  117, bl. 1, sc. A, ap. 4, judeţul Argeş, aduce la   Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
cunoştinţă pierderea licenţei de traseu seria LT nr. cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-   Proprietate asupra Terenurilor Tulcea, pe numele
160024/1, eliberată la 27 iunie 2008 de        120663, aparţinând vehiculului cu nr. de        de Dobrişan P. Luca, decedat.
Autoritatea Rutieră Română, Agenția Alba.       identificare 0061055, eliberată la data de 25 iulie   (697)
   (806)                      2004 de Societatea Comercială AUTOMOBILE       — Tudosie Gheorghe, cu domiciliul în satul
  — Societatea Comercială MARFIN LEASING DACIA – S.A., Pitești.                     Buneşti, comuna Buneşti, judeţul Vâlcea, aduce la
IFN (ROMÂNIA) – S.A., cu sediul în Bucureşti,       (739)                      cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
                                                     081912, aparţinând vehiculului cu nr. de
str. Emanoil Porumbaru nr. 90-92, sectorul 1,      — Societatea Comercială VICTOR identificare UU1R117L2331121, eliberată la data
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate CONSTRUCT – S.R.L., cu sediul în Botoşani, str. de 16 iunie 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa
seria G-346439, aparţinând vehiculului cu nr. de Ion Pillat nr. 18, judeţul Botoşani, aduce la Vâlcea.
identificare WSK00000001243383, eliberată la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-        (680)
data de 21 iulie 2008 de SCHMITZ 372208, aparţinând vehiculului cu nr. de
                                                      — Ulici Dumitru, cu domiciliul în satul
CARGOBULL.                      identificare W0L0TGF3518041318, eliberată la Mesteacăn nr. 10, comuna Halmeu, judeţul Satu
   (767)                      data de 22 decembrie 2006 de R.A.R. - Mare, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de
                           Reprezentanţa Botoşani.               identitate seria A-0673159, aparţinând vehiculului
  — Societatea Comercială MONTORUL –
S.R.L., cu sediul în Piteşti, str. Banat, bl. B3, sc.   (748)                      cu nr. de identificare WVWZZZ19ZFB163408,
D, ap. 4, judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă       — Societatea Comercială VINDEX eliberată la data de 10 octombrie 2002 de R.A.R. -
pierderea cărţii de identitate seria D-208350, ROMANIA – S.R.L., cu sediul în Satu Mare, Bd. Reprezentanţa Satu Mare.
                                                       (833)
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare Unirii nr. 79, judeţul Satu Mare, aduce la
VF1LAONO523543296, eliberată la data de 18 cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-        — Ungureanu I. Ion, cu domiciliul în
decembrie 2000 de Societatea Comercială IPSO – 164434, aparţinând vehiculului cu nr. de Bucureşti, şos. Fundeni nr. 3, bl. 38, sc. B, ap. 58,
S.A., Bucureşti.                   identificare R00B12A3310011, eliberată la data sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei
   (736)
                           de 9 decembrie 2004 de R.A.R. - Reprezentanţa de licenţă seria T nr. 0047153/1903, eliberată la
                           Bucureşti.                     12 noiembrie 2001 de Academia de Studii
  — Societatea Comercială PACO PROD SERV                                 Economice din Bucureşti, Facultatea de Relaţii
                             (723)                      Economice Internaţionale, promoţia 2001.
– S.R.L., cu sediul în comuna Jariştea, judeţul
Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de     — Societatea Comercială WESTERN           (752)
identitate seria E-187560, aparţinând vehiculului TRADING CO – S.R.L., cu sediul în satul          — Ursu Anica, cu domiciliul în Iaşi, str. Ion
cu nr. de identificare VF7ZAAMFA17765410, Răscruci, Str. Principală nr. 485, comuna Bonţila, Creangă nr. 52, bl. S1, sc. D, ap. 15, judeţul Iaşi,
eliberată la data de 29 martie 2006 de Societatea judeţul Cluj, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
Comercială AUTOMOTIVE TRADE – S.R.L.         de identitate seria D-255827, aparţinând proprietate nr. 107925, eliberat la 29 aprilie 1996
                           vehiculului cu nr. de identificare de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului
   (749)                      UU6MF48411D012797, eliberată la data de 6 de Proprietate asupra Terenurilor Iaşi, pe numele
  — Societatea Comercială PAL – S.A., cu sediul februarie 2001 de Societatea Comercială de Cuciureanu C. Ion, decedat.
în Brăila, Şos. Vizirului km 10, judeţul Brăila, DAEWOO AUTOMOBILE – S.A., Craiova.              (691)
aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    (746)                       — Uţa Florin, cu domiciliul în comuna Vulcana
seria D-787476, aparţinând vehiculului cu nr. de     — Spătaru Ion, cu domiciliul în Moreni, Str. Pandele, calea Brăneşti nr. 92, judeţul Dâmboviţa,
identificare UU1D2611X33306116, eliberată la Unirii nr. 62, judeţul Dâmboviţa, aduce la aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria
data de 7 ianuarie 2003 de Societatea Comercială cunoştinţă pierderea permisului de armă seria B C-252713, aparţinând vehiculului cu nr. de
AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.           nr. 049752, eliberat la 11 august 2010 de I.P.J.- identificare 667130, eliberată la data de 10 noiembrie
   (813)                      Dâmboviţa.                     1997 de R.A.R. - Reprezentanţa Dâmboviţa.
                                                       (725)
  — Societatea Comercială PRODEROM –           (738)
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr.                              — Vadan Floriţa, cu domiciliul în comuna
                             — Sumiya Claudia, cu domiciliul în Bucureşti, Săvârşin nr. 148, judeţul Arad, aduce la cunoştinţă
96, bl. 10D1, sc. A, ap. 12, sectorul 1, aduce la Calea Moşilor nr. 213, bl. 21A, sc. 2, ap. 92, pierderea titlului de proprietate nr. 54950, eliberat
cunoştinţă pierderea certificatului de înregistrare sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei la 14 iulie 1995 de Comisia Judeţeană pentru
fiscală seria B nr. 714708, eliberat la 20 noiembrie de licenţă seria J nr. 286/336, eliberată la 22 Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra
2007 de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi august 1991 de Universitatea din Bucureşti, Terenurilor Arad, pe numele de Budişan Ioan,
Controlului Financiar de Stat a Municipiului Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, pe Moţ Florica şi Dehelean Gheorghe, moştenitorii
Bucureşti.                      numele de Gugea Claudia, promoţia 1991.       defunctului Dehelean Teodor.
  (774)                         (770)                         (768)
   8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 11/11.I.2011

  — Viciriuc Daniel, cu domiciliul în satul       — Zisu Constantin, cu domiciliul în Bucureşti,            — Zsigmond Augustin-Remus, cu domiciliul
 Prăjeni, comuna Prăjeni, judeţul Botoşani, aduce   str. Grigore Moisil nr. 10, bl. 6, sc. 2, ap. 109,          în comuna Şimand nr. 96, judeţul Arad, aduce la
 la cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.  sectorul 2, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de         cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.
 31462, eliberat la 12 februarie 1994 de Comisia    identitate seria C-452344, aparţinând vehiculului          58778, eliberat la 1 iulie 1992 de Comisia
 Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
 Proprietate asupra Terenurilor Botoşani, pe      cu nr. de identificare VF1136200B0168699,              Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
 numele de Vengher Ruxanda şi Viciriuc Ştefan     eliberată la data de 2 iulie 1998 de R.A.R. -            Proprietate asupra Terenurilor Arad, pe numele de
 (decedat).                      Reprezentanţa Bucureşti.                       Zigmond Remus.
   (827)                         (803)                                 (764)
                        S C H IM B Ă R I              D E          U M E
  — Berbec Adrian, cu domiciliul în Ploieşti,      — Cotta Olivia-Gabriela, cu domiciliul în Piteşti,         — Popa Ioana, cu domiciliul în Bucureşti, str.
 Aleea Arinului nr. 2, bl. 1, sc. B, ap. 73, judeţul  str. Tudor Arghezi nr. 2, bl. MS2, sc. C, ap. 16,          Valea lui Mihai nr. 7, bl. TD12, ap. 44, sectorul 6,
 Prahova, născut la data de 7 aprilie 1991 în     judeţul Argeş, solicită schimbarea numelui de            născută la data de 15 februarie 1934 în comuna
 Ploieşti, judeţul Prahova, fiul lui Mihail şi     familie al copilului său, Burete Yasmina-Nicole, cu         Albeşti, judeţul Ialomiţa, fiica lui Cristea şi Rada
 Nadejda-Ilina Berbec, solicită schimbarea       acelaşi domiciliu, născută la data de 15 aprilie 2007        Jugănaru, solicită schimbarea numelui său de
 numelui său de familie din Berbec în acela de     în Bucureşti, fiica lui Burete Sorin-Ionel şi Cotta         familie din Popa în acela de Ohff, spre a se numi
 Rădulescu, spre a se numi Rădulescu Adrian.      Olivia-Gabriela, din Burete în acela de Burete-Cotta,        Ohff Ioana.
   (719)                       spre a se numi Burete-Cotta Yasmina-Nicole.
                                                                 (704)
  — Ciongic Maria-Magdolna, cu domiciliul în       (731)
                                                               — Stan Andreea, cu domiciliul în Zărneşti, Str.
 Fălticeni, Str. Republicii, bl. 36, sc. A, ap. 10,   — Dumitrache Vasile-Emilian, cu domiciliul în           Celulozei, bl. 8, ap. 5, judeţul Braşov, născută la
 judeţul Suceava, născută la data de 1 februarie    comuna Glodeni, judeţul Dâmboviţa, născut la             data de 20 decembrie 1983 în Braşov, judeţul
 1979 în Fălticeni, judeţul Suceava, fiica lui     data de 22 septembrie 1986 în Pucioasa, judeţul           Braşov, fiica lui Andrei şi Georgeta Stan, solicită
 Alexandru şi Maria Lukács, solicită schimbarea    Dâmboviţa, fiul lui Constantin şi Elena
 numelui său de familie din Ciongic în acela de    Dumitrache, solicită schimbarea numelui său de            schimbarea numelui său de familie din Stan în
 Lukács, spre a se numi Lukács Maria-Magdolna.     familie din Dumitrache în acela de Ungureanu,            acela de Grecea, spre a se numi Grecea Andreea.
   (825)                       spre a se numi Ungureanu Vasile-Emilian.                 (710)
  — Constantinescu Florica, cu domiciliul în       (720)                               — Zamfir Elena-Nicoleta, cu domiciliul în
 Râmnicu Vâlcea, Bd. Tineretului nr. 3, bl. A11/3,    — Măroiu Constantin, cu domiciliul în               Bucureşti, Str. Ghirlandei nr. 9, bl. 43, sc. 4, ap.
 sc. B, ap. 26, judeţul Vâlcea, născută la data de 7  Râmnicu Vâlcea, Str. Toporaşilor nr. 30, judeţul           152, sectorul 6, solicită schimbarea numelui de
 februarie 1953 în Râmnicu Vâlcea, judeţul       Vâlcea, născut la data de 30 august 1988 în             familie al copilului său, Jasari Albert, cu acelaşi
 Vâlcea, fiica lui Nicolae şi Elena Căţea, solicită  Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, fiul lui Ilie şi           domiciliu, născut la data de 23 ianuarie 2006 în
 schimbarea prenumelui său din Florica în acela de   Maria Măroiu, solicită schimbarea numelui său de           Bucureşti, fiul lui Jasari Suad şi Zamfir Elena-
 Valentina-Florica, spre a se numi Constantinescu   familie din Măroiu în acela de Dan, spre a se numi          Nicoleta, din Jasari în acela de Zamfir, spre a se
 Valentina-Florica.                  Dan Constantin.                           numi Zamfir Albert.
   (824)                         (819)                                 (707)
                                    Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Bianca G. Ionescu                            Locatia:Bucuresti

                      EDITOR: PARLAME TUL ROMÂ IEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti                                                                              &JU8368|453968]
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 şi 021.401.00.72
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 11/11.I.2011 conţine 8 pagini                   Preţul: 1,60 lei       ISS 1018 — 0516

								
To top