Docstoc

mof3_2011_0003

Document Sample
mof3_2011_0003 Powered By Docstoc
					                                 PA R T E A A I I I - A
Anul 179 (XXII) — Nr. 3                                                       Marți, 4 ianuarie 2011
                           PUBLICAŢII ŞI A           U  ŢURI
              PUBLICAŢII                     ŞI     A     U     ŢURI


                        P IE R D E R I          D E     A C TE
 — Adam Andreea Maria, cu domiciliul în        — Banga-Kuna Zsolt, cu domiciliul în          — Blăniţă Gabriel, cu domiciliul în Vaslui, Bd.
Sibiu, str. Muncel, bl. 5, sc. E, ap. 69, judeţul  Miecurea-Ciuc, Str. Bradului nr. 9, bl. 9, sc. A, ap.  Republicii, bl. 363, sc. B, ap. 6, judeţul Vaslui,
Sibiu, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei    6, judeţul Harghita, aduce la cunoştinţă pierderea   aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
de licenţă seria A1 nr. 0090956/1964, eliberată   cărţii de identitate seria D-036014, aparţinând     proprietate nr. 267/14450, eliberat în anul 1995
la 3 iunie 2008 de Universitatea „Lucian       vehiculului cu nr. de identificare           de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului
Blaga“ din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, pe     UU1R13311Y2946478, eliberată la data de 7        de Proprietate asupra Terenurilor Vaslui, pe
numele de Parfon I. Andreea Maria, promoţia     septembrie 2000 de Societatea Comercială        numele de Blaniţă Ion, decedat.
2006.                        AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.             (103)
  (115)                         (59)
                                                        — Bogdan Flore, cu domiciliul în satul Tetchea
 — Aleonte Ion, cu domiciliul în Focşani, Str.     — Berbece Pavel, cu domiciliul în Bucureşti,     nr. 113, comuna Tetchea, judeţul Bihor, aduce la
Câmpului nr. 12, bl. 12, sc. 1, ap. 2, judeţul    str. Cernăuţi nr. 11, bl. A9, sc. A, ap. 45, sectorul  cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-
Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de   2, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de       986103, aparţinând vehiculului cu nr. de
identitate seria B-191873, aparţinând        identitate seria C-871247, aparţinând          identificare UU1LSDJJH35436407, eliberată la
vehiculului cu nr. de identificare 195095,      vehiculului cu nr. de identificare           data de 6 martie 2006 de Societatea Comercială
eliberată la data de 2 mai 1995 de R.A.R. -     UU1R11711Y2917979, eliberată la data de 29       AUTOMOBILE DACIA – S.A.
Reprezentanţa Vrancea.                ianuarie 2001 de Societatea Comercială
                           AUTOMOBILE DACIA – S.A.                  (69)
  (74)
                             (83)                         — Boiangiu Costel, cu domiciliul în satul
 — Ardeleanu Viorel, cu domiciliul în satul
Ruget, comuna Vidra, judeţul Vrancea, aduce la     — Bercaru Liliana Carmen, cu domiciliul în      Pădureni, comuna Tâmboeşti, judeţul Vrancea,
cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-  Bacău, Str. Magnoliilor nr. 40, judeţul Bacău,     aduce la cunoştinţă pierderea titlului de
806462, aparţinând vehiculului cu nr. de       aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de        proprietate nr. 44105, eliberat în anul 1994 de
identificare UU1R13311X2888961, eliberată la     bacalaureat seria C nr. 66901/942, eliberată la     Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de
data de 12 octombrie 1999 de Societatea       1 iulie 1987 de Liceul „Lucreţiu Pătrăşcanu“      Proprietate asupra Terenurilor Vrancea, pe
Comercială AUTOMOBILE DACIA – S.A.,         din Bacău, judeţul Bacău, pe numele de         numele de Boiangiu Paraschiva (decedată),
Piteşti.                       Lungu A. Liliana-Carmen, promoţia 1987.         moştenitoarea defunctului Domnescu Dumitru.
  (72)                         (111)                         (131)
 — Asociaţia Română pentru Programare         — Blăniţă Gabriel, cu domiciliul în Vaslui,       — Bolovan Gh. D. Radu Dumitru, cu
Neuro-Lingvistică, cu sediul în Bacău, str. Erou   Bd. Republicii, bl. 363, sc. B, ap. 6, judeţul     domiciliul în Bucureşti, str. Segarcea nr. 5, bl.
Gheorghe Rusu nr. 4, sc. D, ap. 15, judeţul Bacău,  Vaslui, aduce la cunoştinţă pierderea titlului     A13, sc. 4, ap. 56, sectorul 6, aduce la
aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de   de proprietate nr. 258/14450, eliberat în anul     cunoştinţă pierderea diplomei de licenţă seria C
înregistrare fiscală nr. 14599199, eliberat la 24  1995 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea       nr. 0015739/3439, eliberată la 6 octombrie
aprilie 2002 de Direcţia Generală a Finanţelor    Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor       2003 de Universitatea „Politehnica“ din
Publice şi Controlului Financiar de Stat a      Vaslui, pe numele de Blănita Profira,          Bucureşti, Facultatea de Electronică şi
Judeţului Brăila.                  decedată.                        Telecomunicaţii, promoţia 2003.
  (118)                         (101)                         (78)
  2                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 3/4.I.2011

  — Cârcu Petru, cu domiciliul în comuna         — Gîrniceanu Daniel, cu domiciliul în           — Manolescu I. Aurelian, cu domiciliul în
Deleşti, judeţul Vaslui, aduce la cunoştinţă      Petroşani, str. General V. Milea, bl. 29, sc. 1, ap.   Ploieşti, str. Mărăşeşti nr. 406, bl. I1, sc. A, ap. 10,
pierderea titlului de proprietate nr. 602/47102,    10, judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă        judeţul Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea
eliberat la 26 iunie 1995 de Comisia Judeţeană     pierderea cărţii de identitate seria C-571248,      diplomei de bacalaureat seria P nr. 0305751/6566,
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra    aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      eliberată la 15 iulie 1999 de Liceul Teoretic „N.
Terenurilor Vaslui, pe numele de Ciurariu Anica și   UU1R11711T2609713, eliberată la data de 21        Bălcescu“ din Medgidia, judeţul Constanţa,
Cîrcu Petru.                      iunie 1999 de R.A.R. - Reprezentanţa Vâlcea.       promoţia 1999.
  (85)                          (133)                          (104)
 — Cojocaru Ion, cu domiciliul în Ploieşti, str.     — Govor Gabriel-Ioan, cu domiciliul în Zalău,      — Martin Daniel, cu domiciliul în comuna
Crişan nr. 10A, bl. 128B, sc. B, ap. 29, judeţul    Str. Colinei nr. 2, judeţul Sălaj, aduce la cunoştinţă  Bălteni, judeţul Olt, aduce la cunoştinţă pierderea
Prahova, aduce la cunoştinţă pierderea permisului    pierderea cărţii de identitate seria G-042303,      cărţii de identitate seria E-143017, aparţinând
de vânătoare permanent seria PH nr. 00708,       aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      vehiculului cu nr. de identificare
eliberat la 7 noiembrie 2006 de Asociaţia                                    KLATF19Y1SB607866, eliberată la data de 17
Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi     WVGZZZ1T24W112604, eliberată la data de 10
                            octombrie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa Sălaj.     martie 1999 de Societatea Comercială DAEWOO
Prahova, Filiala Ploieşti. Se declară nul.                                    – S.A., Craiova.
  (98)                          (121)
                                                           (97)
 — Corduneanu Gicu, cu domiciliul în           — Hotea Ion, cu domiciliul în satul Drăguşeni
                            nr. 151, comuna Turulung, judeţul Satu Mare,        — Moldoveanu I. Gheorghe, cu domiciliul în
Botoşani, Calea Naţională nr. 10, bl. 10, sc. B, ap.                               satul Valea Nucarilor, comuna Valea Nucarilor,
20, judeţul Botoşani, aduce la cunoştinţă        aduce la cunoştinţă pierderea titlului de        judeţul Tulcea, aduce la cunoştinţă pierderea
pierderea cărţii de identitate seria C-273166,     proprietate nr. 31-125630, eliberat la 22 ianuarie    titlului de proprietate nr. 19234, eliberat la 17
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      1997 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea       august 1993 de Comisia Judeţeană pentru
UU1R11700L2366668, eliberată la data de 13       Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Satu     Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra
martie 1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Botoşani.     Mare, pe numele de Hotea I. Maria, decedată.       Terenurilor Tulcea, pe numele de Moldoveanu
  (135)                          (54)                         Dumitru, decedat.
  — Costea Nicolae, cu domiciliul în Constanţa,      — Hotea Ion, cu domiciliul în satul Drăguşeni       (107)
str. Mamaia nr. 66, bl. LD5b, sc. A, ap. 2, judeţul   nr. 151, comuna Turulung, judeţul Satu Mare,        — Mreană Constantin Cristian, cu domiciliul în
Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea titlului    aduce la cunoştinţă pierderea titlului de        Botoşani, str. Ion Pillat nr. 14, sc. A, ap. 11,
de proprietate nr. 52112/196, eliberat la 9       proprietate nr. 31-126098, eliberat la 16 aprilie    judeţul Botoşani, aduce la cunoştinţă pierderea
decembrie 1993 de Comisia Judeţeană pentru       1999 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea       permisului de armă seria B nr. 0031083, eliberat
Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra       Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Satu     la 10 noiembrie 2008 de Inspectoratul de Poliţie al
Terenurilor Constanţa, pe numele de Costea Elena    Mare, pe numele de Hotea I. Maria, decedată.       Judeţului Botoşani.
(decedată), moştenitoarea defunctului Costea N.       (55)                           (93)
Constantin.
  (86)                          — Hurloi Elena, cu domiciliul în Mangalia, Bd.     — Neagoe Ilie, cu domiciliul în Sibiu, Str.
                            1 Decembrie 1918 nr. 60, bl. F2, ap. 39, judeţul     Hipodromului nr. 6, sc. B, ap. 26, judeţul Sibiu,
 — Crăciun Ionel, cu domiciliul în comuna       Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea diplomei    aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
Tătăranu, judeţul Vrancea, aduce la cunoştinţă     de bacalaureat seria K nr. 142790/2648, eliberată    seria G-309458, aparţinând vehiculului cu nr. de
pierderea cărţii de identitate seria B-609294,                                  identificare KL1KF484J8C426206, eliberată la
aparţinând vehiculului cu nr. de identificare      la 29 septembrie 1993 de Grupul Şcolar Industrial
UU1R1170F0914922, eliberată la data de 3        „Ion Bănescu“ din Mangalia, judeţul Constanţa,      data de 3 iunie 2008 de Societatea Comercială
septembrie 1996 de R.A.R. - Reprezentanţa        pe numele de Mînzătescu I. Elena, promoţia 1993.     RĂDĂCINI MOTORS – S.R.L., Bucureşti.
Vrancea.                          (81)                           (89)
  (124)                         — Ilă Victor, cu domiciliul în Vălenii de        — Negrescu Vasile, cu domiciliul în Brăila, str.
  — Dănău G. Ovidiu Gabriel, cu domiciliul în     Munte, Str. Merilor nr. 12A, judeţul Prahova,      Dorobanţi nr. 349, judeţul Brăila, aduce la
Călan, Str. Florilor, bl. 10, sc. 1, ap. 23, judeţul  aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
Hunedoara, aduce la cunoştinţă pierderea        seria D-825182, aparţinând vehiculului cu nr. de     265291, aparţinând vehiculului cu nr. de
diplomei de absolvire seria B nr. 0009236/321,     identificare 733553, eliberată la data de 5 martie    identificare VF1LA04B524603660, eliberată la
eliberată la 18 ianuarie 1999 de Grupul Şcolar     2003 de R.A.R. - Reprezentanţa Prahova.         data de 12 iunie 2001 de Societatea Comercială
Sanitar „Dr. V. Babeş“ din Călan, judeţul          (99)                         IPSO – S.A.
Hunedoara, promoţia 1998.                                              (119)
                              — Lazăr Gabriela-Daniela, cu domiciliul în
  (95)                        Constanţa, Aleea Pajurei nr. 7, bl. FE5, ap. 23,      — Paraschiv N. Florentina, cu domiciliul în
 — Duduială Gh. Mirel, cu domiciliul în satul     judeţul Constanţa, aduce la cunoştinţă pierderea     Găeşti, str. Avram Iancu nr. 11A, judeţul
Măldăreşti, comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea,       diplomei de bacalaureat seria H nr. 156365/340,     Dâmboviţa, aduce la cunoştinţă pierderea
aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de        eliberată la 12 iulie 1990 de Liceul Industrial Căi   diplomei de bacalaureat seria F nr. 183050/75,
bacalaureat seria A nr. 147296/525, eliberată la 20   Ferate „Palas“ din Constanţa, judeţul Constanţa,     eliberată la 11 august 1988 de Liceul
octombrie 1983 de Grupul Şcolar „Henri Coandă“                                  Agroindustrial din Găeşti, judeţul Dâmboviţa, pe
                            promoţia 1990.                      numele de Florea N. Florentina, promoţia 1988.
din Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea.             (130)
  (114)                                                      (91)
                              — Leş Cornelia-Florica, cu domiciliul în satul     — Pencu Valerica, cu domiciliul în Bucureşti,
 — Florescu Al. Ion, cu domiciliul în satul      Oşorhei nr. 250, comuna Oşorhei, judeţul Bihor,
Icoana, comuna Icoana, judeţul Olt, aduce la                                   Str. Sunătoarei nr. 5, sectorul 5, aduce la
                            aduce la cunoştinţă pierderea carnetului de muncă    cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
cunoştinţă pierderea diplomei de absolvire a şcolii   seria M.M. nr. 372426, eliberat în anul 1990 de
profesionale seria A nr. 155909/4620, eliberată la                                763530, aparţinând vehiculului cu nr. de
25 iunie 1979 de Liceul Industrial nr. 6 din Piteşti,  I.C.S.A.P. din Oradea, judeţul Bihor, pe numele     identificare UU1R13311X2860242, eliberată la
judeţul Argeş, promoţia 1976.              de Roman Cornelia-Florica.                data de 10 august 1999 de Societatea Comercială
  (52)                          (58)                         AUTOMOBILE DACIA – S.A.
  — Ghica Mihai, cu domiciliul în Bucureşti, bd.     — Maghiar Gheorghe, cu domiciliul în Oradea,       (82)
Camil Ressu nr. 38, bl. A11, sc. 1, ap. 26, sectorul  str. Ovidiu Densuşianu nr. 5, bl. P194, sc. B, ap. 3,   — Pintilie C. Mihaela, cu domiciliul în Iaşi, Str.
3, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă pierderea       Egalităţii nr. 8, bl. 840, sc. B, ap. 12, judeţul Iaşi,
seria F-456967, aparţinând vehiculului cu nr. de    permisului de vânătoare seria BH nr. 00750,       aduce la cunoştinţă pierderea certificatului de
identificare WVWZZZ3BZ4E315875, eliberată        eliberat la 28 august 2010 de Asociaţia Judeţeană    calificare nr. 0121957/13077, eliberat la 8 august
la data de 8 februarie 2007 de R.A.R. -         a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Bihor. Se      2001 de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Reprezentanţa Bucureşti.                declară nul.                       Forţei de Muncă Iaşi, promoţia 2001.
  (106)                          (63)                           (129)
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 3/4.I.2011                              3

  — Popuşoi I. Dumitru, cu domiciliul în comuna     — Societatea Comercială COM TRANS           — Stanciu Elena-Sonia, cu domiciliul în satul
Broscăuţi, judeţul Botoşani, aduce la cunoştinţă   TUDOR C – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str.     Modoia, comuna Cernişoara, judeţul Vâlcea,
pierderea titlului de proprietate nr. 107756,     Samoilă Dumitru nr. 9, bl. 96, sc. 1, ap. 3, sectorul  aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
eliberat la 30 iulie 2002 de Comisia Judeţeană    4, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate  bacalaureat seria E nr. 62567/2740, eliberată la 9
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra   seria C-483667, aparţinând vehiculului cu nr. de    septembrie 2010 de Liceul Industrial nr. 6 din
Terenurilor Botoşani.                 identificare 73120, eliberată la data de 23 iulie    Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, pe numele de
  (71)                       1998 de R.A.R. - Reprezentanţa Bucureşti.        Marinescu N. Elena-Sonia, promoţia 1987.
 — Puia Cristian Viorel, cu domiciliul în satul     (75)
                                                         (102)
Năeni, comuna Năeni, judeţul Buzău, aduce la       — Societatea Comercială ELNA TAXY –
cunoştinţă pierderea titlului de proprietate nr.   S.R.L., cu sediul în Focşani, Str. Revoluţiei nr. 6,   — Stancu Jean, cu domiciliul în satul Toneşti,
54601/35, eliberat la 21 octombrie 2004 de      bl. B8, sc. 3, ap. 51, judeţul Vrancea, aduce la    comuna Sâmbureşti, judeţul Olt, aduce la
Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de   cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria E-   cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria C-
Proprietate asupra Terenurilor Buzău, pe numele    807626, aparţinând vehiculului cu nr. de        876192, aparţinând vehiculului cu nr. de
de Puia Garoafa, decedată.              identificare UU1LSDAAH34817964, eliberată la      identificare UU1D1F719Y2930071, eliberată la
   (84)                       data de 30 aprilie 2004 de Societatea Comercială    data de 18 mai 2000 de Societatea Comercială
  — Purcaru Bogdan Gabriel, cu domiciliul în AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.                AUTOMOBILE DACIA – S.A., Piteşti.
Focşani, Str. Eroilor nr. 6, bl. E, sc. 3, ap. 41,    (73)                          (105)
judeţul Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea      — Societatea Comercială GEMONA – S.R.L.,        — Strava George Adrian, cu domiciliul în satul
cărţii de identitate seria D-019047, aparţinând cu sediul în Baia Mare, Str. Independenţei nr.        Porumbacu de Sus, Str. Principală nr. 527A,
vehiculului cu nr. de identificare 457828, 57K, judeţul Maramureş, aduce la cunoştinţă            comuna Porumbacu de Jos, judeţul Sibiu, aduce la
eliberată la data de 20 martie 2000 de R.A.R. - pierderea cărţii de identitate seria F-613103,        cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria D-
Reprezentanţa Vrancea, pe numele de Purcaru aparţinând vehiculului cu nr. de identificare           007604, aparţinând vehiculului cu nr. de
Mihai, decedat.                    TMBPY16Y774176072, eliberată la data de 23
                           aprilie 2007 de Societatea Comercială PORSCHE      identificare WOL000059N2683795, eliberată la
   (76)                                                   data de 12 aprilie 2000 de R.A.R. - Reprezentanţa
                           ROMÂNIA – S.R.L.
  — Purcaru Bogdan Gabriel, cu domiciliul în       (65)                        Sibiu.
Focşani, Str. Eroilor nr. 6, bl. E, sc. 3, ap. 41,                                (80)
judeţul Vrancea, aduce la cunoştinţă pierderea      — Societatea Comercială GENERAL
cărţii de identitate seria A-0342597, aparţinând BUSINESS SYSTEM – S.R.L., cu sediul în             — Szente Iuliana Angela, cu domiciliul în
vehiculului cu nr. de identificare 0198, eliberată la Bucureşti, str. Panduri nr. 71, sectorul 5, aduce la  Bucureşti, Str. Lavandei nr. 2, bl. P35, sc. 5, ap.
data de 25 martie 1993 de Societatea Comercială cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria F-      68, sectorul 6, aduce la cunoştinţă pierderea
ARGESEL CONSTRUCT – S.R.L., pe numele de 568779, aparţinând vehiculului cu nr. de               cărţii de identitate seria A-0200737, aparţinând
Purcaru Mihai, decedat.                identificare WOLOXCF2574242944, eliberată la      vehiculului cu nr. de identificare
   (77)                       data de 24 aprilie 2007 de R.A.R. - Reprezentanţa    WF0FXXGBBFBP71644, eliberată la data de 1
                           Dolj.                          martie 1993 de R.A.R. - Reprezentanţa
  — Sabou P. Ioan, cu domiciliul în localitatea     (116)
Recea Mare nr. 19, judeţul Sălaj, aduce la                                  Bucureşti.
cunoştinţă pierderea diplomei de subinginer seria    — Societatea Comercială MONPLAST –            (68)
I nr. 1264/39, eliberată la 18 iunie 1991 de S.R.L., cu sediul în Baia Mare, str. Cuza Vodă nr.         — Tatu Aurel, cu domiciliul în satul Nandra nr.
Institutul de Învăţământ Superior din Baia Mare, 2, bl. 2, sc. A, ap. 39, judeţul Maramureş, aduce la     55, comuna Bichiş, judeţul Mureş, aduce la
Facultatea de Inginerie Mecanică.           cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-
                           399046, aparţinând vehiculului cu nr. de        cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria B-
   (79)                                                   272334, aparţinând vehiculului cu nr. de
                           identificare WF0NXXGCDN3C65019, eliberată
  — Seracin Ion, cu domiciliul în comuna Turnu în anul 2006 de R.A.R. - Reprezentanţa            identificare 809524, eliberată la data de 9 iunie
Ruieni nr. 138, judeţul Caraş-Severin, aduce la Maramureş.                          1995 de R.A.R. - Reprezentanţa Sibiu.
cunoştinţă pierderea diplomei de bacalaureat seria    (60)                          (88)
A1 nr. 143717/243, eliberată la 27 aprilie 1980 de
Grupul Şcolar Forestier din Caransebeş, judeţul     — Societatea Comercială NAŢIONAL            — Topoleanu S. Steluţa, cu domiciliul în
Caraş-Severin, promoţia 1979.             LEASING IFN – S.A., cu sediul în Bucureşti, str.    Brăila, str. Gen. Gh. Avramescu nr. 1, bl. SNB, ap.
   (109)
                           D.P. Kiseleff nr. 29, sectorul 1, aduce la cunoştinţă  30, judeţul Brăila, aduce la cunoştinţă pierderea
                           pierderea cărţii de identitate seria E-664096,     diplomei de bacalaureat seria A1 nr.
  — Sincu Tudor, cu domiciliul în comuna Tia aparţinând vehiculului cu nr. de identificare
Mare, judeţul Olt, aduce la cunoştinţă pierderea KMHCG41FP5U646696, eliberată la data de 5          34013/10263, eliberată la 30 iunie 1978 de Liceul
cărţii de identitate seria A-0506198, aparţinând iulie 2005 de Societatea Comercială HYUNDAI         de Cultură Generală „Panait Cerna“ din Brăila,
vehiculului cu nr. de identificare AUTO ROMÂNIA – S.R.L.                           judeţul Brăila, promoţia 1978.
UU1R11700G0976599, eliberată la data de 24        (94)                          (120)
septembrie 1993 de R.A.R. - Reprezentanţa Olt.                                  — Vasilăţeanu Dana Mirela, cu domiciliul în
                             — Societatea Comercială RHEEA MORENA –
   (132)                      S.R.L., cu sediul în Baia Mare, Str. Fabricii nr. 25,  Bucureşti, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 26, bl. 6, sc.
  — Slabu Cătălin Florin, cu domiciliul în Piteşti, judeţul Maramureş, aduce la cunoştinţă pierderea     1, ap. 26, sectorul 3, aduce la cunoştinţă pierderea
Str. Petrochimiştilor nr. 14, bl. B4, sc. D, ap. 23, cărţii de identitate seria H-460387, aparţinând     cărţii de identitate seria F-052507, aparţinând
judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii vehiculului cu nr. de identificare            vehiculului cu nr. de identificare
de identitate seria H-154541, aparţinând YV2A4B3C0TB144544, eliberată la data de 28              WFOHXXWPJH6R42707, eliberată la data de 27
vehiculului cu nr. de identificare decembrie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa                  noiembrie 2006 de Societatea Comercială
WFOUXXTTPU5U39323, eliberată la data de 29 Maramureş.                             ROMCAR – S.R.L.
ianuarie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa Argeş.      (62)                          (90)
   (64)                        — Societatea Comercială TAXI GOLD –
  — Slabu Cătălin Florin, cu domiciliul în Piteşti, S.R.L., cu sediul în Baia Mare, Str. Păltinişului,     — Vlad Cristina, cu domiciliul în Buhuşi, Str.
Str. Petrochimiştilor nr. 14, bl. B4, sc. D, ap. 23, bl. 78, ap. 21, judeţul Maramureş, aduce la       Tineretului, bl. 9, sc. B, ap. 19, judeţul Bacău,
judeţul Argeş, aduce la cunoştinţă pierderea cărţii cunoştinţă pierderea cărţii de identitate seria G-    aduce la cunoştinţă pierderea diplomei de
de identitate seria H-154700, aparţinând 696739, aparţinând vehiculului cu nr. de               bacalaureat seria E nr. 189556/714, eliberată la 9
vehiculului cu nr. de identificare identificare UU1LSDYWC0714182, eliberată la                iunie 1987 de Liceul Agroindustrial din comuna
SAJAF51156BE97104, eliberată la data de 29 data de 21 ianuarie 2009 de R.A.R. -                Hemeiuş, judeţul Bacău, pe numele de Tănasă N.
ianuarie 2009 de R.A.R. - Reprezentanţa Argeş. Reprezentanţa Maramureş.                    Cristina, promoţia 1986.
  (66)                         (70)                          (125)
   4                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a, Nr. 3/4.I.2011

  — Voiculescu C. Cătălin, cu domiciliul în satul     — Voiculescu C. Cătălin, cu domiciliul în satul          — Voinea Maricica, cu domiciliul în Focşani,
 Bârzeşti, comuna Vultureşti, judeţul Argeş, aduce   Bârzeşti, comuna Vultureşti, judeţul Argeş, aduce          Str. Plevnei nr. 12, bl. H6, ap. 7, judeţul Vrancea,
 la cunoştinţă pierderea certificatului de       la cunoştinţă pierderea certificatului de absolvire         aduce la cunoştinţă pierderea cărţii de identitate
 promovare a testelor naţionale seria B nr.       a ciclului inferior al liceului seria B nr.             seria H-418597, aparţinând vehiculului cu nr. de
 0063078/5, eliberat la 1 iulie 2005 de Şcoala cu    0071865/182, eliberat la 12 decembrie 2007 de            identificare WOLOHAF685G019708, eliberată la
 clasele I-VIII din satul Bârzeşti, comuna       Grupul Şcolar Construcţii de Maşini din Mioveni,          data de 21 decembrie 2009 de R.A.R. -
 Vulturești, judeţul Argeş, promoţia 2005.       judeţul Argeş, promoţia 2007.                    Reprezentanţa Vrancea.
   (57)                          (61)                                 (126)                         S C H IM B Ă R I              D E          U M E
  — Alexandroiu Ramona-Victoria, cu          fiul lui Iosif şi Carmen Bircea, solicită schimbarea  — Niculae Iulian-Laurenţiu, cu domiciliul în
 domiciliul în satul Crăgueşti, comuna Siseşti,     numelui său de familie din Bircea în acela de Târgovişte, str. I.C. Brătianu nr. 42, bl. D4, ap. 11,
 judeţul Mehedinţi, solicită schimbarea numelui de   Baja, spre a se numi Baja Zsolt.           judeţul Dâmboviţa, născut la data de 16 ianuarie
 familie al copilului său, Jernea Maria-Ştefania, cu     (113)                      1990 în Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, fiul lui
 acelaşi domiciliu, născută la data de 22 noiembrie    — Covaci Salonica, cu domiciliul în satul Constantin şi Aura Niculae, solicită schimbarea
 2004 în Drobeta-Turnu Severin, judeţul         Belfir nr. 127, comuna Tinca, judeţul Bihor, numelui său de familie din Niculae în acela de
 Mehedinţi, fiica lui Nicolae şi Ramona-Victoria    născută la data de 27 martie 1955 în Aleşd, judeţul Nicolae, spre a se numi Nicolae Iulian-Laurenţiu.
 Jernea, din Jernea în acela de Alexandroiu, spre a   Bihor, fiica lui Ciurar Salonica, solicită
 se numi Alexandroiu Maria-Ştefania.                                       (117)
                            schimbarea prenumelui său în certificatul de
   (127)                       naştere din Liza în acela de Salonica.         — Rostás Mate, cu domiciliul în satul
  — Bircea Carmen, cu domiciliul în satul                                  Grâuşorul nr. 126, comuna Vărgata, judeţul
                               (92)
 Luncani nr. 355, comuna Luna, judeţul Cluj,                                 Mureş, născut la data de 13 februarie 1972 în
                              — Cuzevici Cornel, cu domiciliul în Tecuci, Târgu Mureş, judeţul Mureş, fiul lui Gabor
 născută la data de 19 noiembrie 1964 în Turda,     fundătura Bran nr. 21, judeţul Galaţi, născut la Ecaterina, solicită schimbarea numelui său de
 judeţul Cluj, fiica lui Ioan şi Nicolina Bircea,    data de 21 mai 1977 în Tecuci, judeţul Galaţi, fiul
 solicită schimbarea numelui său de familie din     lui Gheorghe şi Gherghina Cuzevici, solicită familie din Rostás în acela de Gabor, spre a se
 Bircea în acela de Baja, spre a se numi Baja      schimbarea prenumelui său în certificatul de numi Gabor Mate.
 Carmen.                        naştere din Cornel-Adi în acela de Cornel.        (100)
   (110)                          (56)                       — Săbău Rodica-Elisabeta, cu domiciliul în
  — Bircea Iosif, cu domiciliul în satul Luncani     — Georgescu Alexandra-Olivia, cu domiciliul Arad, Str. Voinicilor nr. 42, bl. 191, ap. 8, judeţul
 nr. 355, comuna Luna, judeţul Cluj, născut la data   în Constanţa, str. I.L. Caragiale nr. 2A, bl. L112, Arad, născută la data de 31 ianuarie 1956 în Arad,
 de 1 iunie 1958 în satul Viişoara, comuna       sc. 1, ap. 112, judeţul Constanţa, născută la data judeţul Arad, fiica lui Alexandru şi Livia Săbău,
 Viişoara, judeţul Cluj, fiul lui Iosif şi Ema Baja,  de 30 mai 1981 în Constanţa, judeţul Constanţa, solicită schimbarea numelui său de familie din
 solicită schimbarea numelui său de familie din     fiica lui Ioan şi Giorgeta Georgescu, solicită Săbău în acela de Văduva, spre a se numi Văduva
 Bircea în acela de Baja, spre a se numi Baja Iosif.  schimbarea numelui său din Georgescu Rodica-Elisabeta.
   (108)                       Alexandra-Olivia în acela de Damiani Sandra,
                                                         (136)
  — Bircea Iosif, cu domiciliul în satul Luncani   spre a se numi Damiani Sandra.
 nr. 355, comuna Luna, judeţul Cluj, născut la data     (96)                       — Varga Ioan, cu domiciliul în satul Dorolţu nr.
 de 10 mai 1983 în Câmpia Turzii, judeţul Cluj,                               5, comuna Aghireşu, judeţul Cluj, solicită
                              — Moroşan Aurel, cu domiciliul în satul
 fiul lui Iosif şi Carmen Bircea, solicită schimbarea  Iacobeni nr. 46, comuna Iacobeni, judeţul schimbarea numelui de familie al copilului său,
 numelui său de familie din Bircea în acela de     Suceava, născut la data de 9 iulie 1976 în Vatra Varga Roland-Adorian, cu acelaşi domiciliu,
 Baja, spre a se numi Baja Iosif.            Dornei, judeţul Suceava, fiul lui Moroşan Aurel născut la data de 21 iulie 1998 în Cluj-Napoca,
   (112)                       şi Hîrceag Aglaia, solicită schimbarea numelui judeţul Cluj, fiul lui Ioan şi Ildiko Varga, din
  — Bircea Zsolt, cu domiciliul în satul Luncani   său de familie din Moroşan în acela de Hîrceag, Varga în acela de Varga Felvinczi, spre a se numi
 nr. 355, comuna Luna, judeţul Cluj, născut la data   spre a se numi Hîrceag Aurel.            Varga Felvinczi Roland-Adorian.
 de 18 septembrie 1986 în Alba Iulia, judeţul Alba,     (87)                                 (67)
                                    Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Bianca G. Ionescu                            Locatia:Bucuresti

                       EDITOR: PARLAME TUL ROMÂ IEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, C.I.F. RO427282,
             IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti                                                                              &JU8368|453883]
             şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
                 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şos. Panduri nr. 1,
                  bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 şi 021.401.00.72
                            Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 3/4.I.2011 conţine 4 pagini                    Preţul: 0,80 lei       ISS 1018 — 0516

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:68
posted:10/3/2011
language:Romanian
pages:4