Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ADO-CRP

VIEWS: 577 PAGES: 192

									ADO-CRP
editörden
veka
PAKPEN
KALE
YILDIZPEN
YEM
EMRE KALIP
PİMAŞ CAM
ODA
pencad
VORNE
BİLKAPEN
BİLKAPEN
  20
          Vorne İhracat Sorumlusu Erkan Kesemen
“Pencerenin Kalitesini Kullanılan Ürünler Belirler”
     orne İhracat Sorumlusu

V
                    ler dediğimiz ürünler noktasında   renin iyi ya da kötü olmasını sağ-
     Erkan Kesemen, araştırma   gelişmeler sürüyor. Bu ürünlerimi-  layacaktır.
     konumuz olan Bağlantı    zi de piyasaya sürdük.          Kullanılan bağlantı eleman-
Elemanlarının ve Aksesuarlarının      Kullanılan  bağlantı   ele-  larının ve aksesuarların maliye-
Pencerelere Olan Etkileri ile ilgili  manlarının ve aksesuarların kali-   tinin, pencerenin toplam mali-
sorularımızı yanıtladı:        tesi, pencerenin toplam kalitesini  yetine oranı nedir? Bu konuda
  Üretimini ya da satışını yap-    ne düzeyde etkiler?          pencere üretici bayileri bilgi sa-
tığınız ürünler hakkında bilgi       Doğrudan etkiler. Kullanılan   hibi mi?
verir misiniz?             malzemeler kalitesiz ya da bekle-    Kullanılan bağlantı eleman-
  Ürün portföyümüze her yıl      neni veremiyorsa bu ürünün ka-    larının ve aksesuarların maliyeti-
yeni ürünler katıyoruz. Sadece     litesine direk olarak etki eder.   nin, pencerenin toplam maliyetine
çift açılım ürünleri değil de farklı  Bundan pencere üreticisi kadar,    oranı %30 civarındadır diyebili-
pencere açılımları da üretiyoruz.   profil üreticisi firma da zarar     riz. Profil, cam ve aksesuarlar aynı
Bunlardan başlıcası paralel devir-   görür. Ortaya çıkacak pencerenin   oranda etkiler, geri kalan %10’da
meli sürmeler ve gömme kilit-     tüm bileşenlerinin kalitesi, pence-  imalat noktasında etkiler.
FİX
22
     Bu konuda bilgi sahibi pencere   konudaki tutumları nedir?
   üreticileri olduğu gibi, maliyet     Bu durum, profil üreticisi firmanın
   hesaplarıyla ilgilenmeyen sadece    içerisindeki teknik departmanın cid-
   günü kurtarmak amacıyla üretim     diyetine bağlı. Türkiye’de bu ko-
   yapanlar da var.            nuda çok titiz üreticiler var. Tabi,
     Pencerenin ayakta kalmasını    yeterli hassasiyeti göstermeyen
   sağlayan bu elemanlara, üretici-    profil üreticileri de var. Bayiler ana
   ler ve uygulayıcılar gerekli önemi   üreticilerinin yönlendirmeleriyle ge-
   veriyorlar mı?             nellikle hareket ediyorlar. Bir yön-
     Ülke gerçekleri doğrultusunda   lendirme olmadığı takdirde kendi
   fazla önem verilmediği söylenebi-   bildikleri yöntemleri uyguluyorlar.
   lir. Bu durum ürünlerin fiyatlarıyla    Eskiden olmayıp da, son yıl-
   ilgili olabilir. Herkes önem ver-   larda hayatımıza giren / sizin
   mek istiyor fakat piyasadaki reka-   kullandığınız aksesuarlar var mı?
   bet ve kriz ortamında işletmelerin   Varsa, bunlar hakkında bilgi verir
   ayakta kalması için fiyatla kalite   misiniz?
   oranı direk olarak düşüyor. Bu      Bu sektörde kullanılan, eskiden
   tür dönemlerde tüketiciler de bu    olmayan çok fazla ürün yok. Uzun
   tarz beklentilere girmemelidirler.   yıllardır olan aksesuarlardan bu ara
   Satın alacakları ürünü tüm yön-    kullanımı artanlar var. Paralel de-
   leriyle değerlendirdikten sonra    virmeli sürmeler, hebeschibe sistem-
   alsınlar. Aksi halde zaman içeri-   leri biraz daha yoğun kullanılmaya
   sinde bazı olumsuz sonuçlarla     başlandı.
   karşılaşabilirler.            Son olarak okuyucularımıza
     İthal ve yerli olarak üretilen   iletmek istediğiniz bir mesajınız
   bağlantı elemanları ve aksesu-     var mı?
   arlar arasında ne gibi farklar      Ekonomik anlamda sürekli de-
   vardır?                ğişimlerin yaşandığı ülkemize
     Fark makası oldukça daralmış    herkese kolay gelsin diyorum.
   durumdadır. Fiyat olarak da ya-
   bancılar isterlerse bizimle aynı fi-
   yata satabilirler. Marka değerini de   “Determination Of The Window
   ürünlerine kattıkları için fiyatları    Products Are Used in Quality”
   biraz daha farklı olabiliyor. Üretim
   konusunda Türkiye oldukça iyi du-
   rumda. Ancak fark makası kapandı     Erkan Kesemen, answered our
   da diyemeyiz.               questions about “Connection
     Profil üreticisi firmalar bayi-      Products and affections of
   lerine bağlantı elemanları ve        hardware on windows”
   aksesuarlar konusunda yeterli        which is our issue topic in
   bilgi veriyor mu? Bayilerin bu         WinWorld magazine
TRIOKA
  24
             PENCAD CE Modülü Nedir?

B
    ildiğiniz gibi yaptığınız isin kali-
    tesini, firmanızın çalışma düzeni ve
    kalitesi belirlemektedir. Çünkü bir
şirketin ürettiği mal veya hizmet, bir kişi
tarafından yapılmamakta, bir çok görev-
linin ortaya koyduğu bir efor ile bu ticari
mal veya hizmet ortaya konmaktadır. Tek-
liften imalata, montajdan teknik servise
kadar hatta muhasebeye kadar birçok
parametre düzgün çalışmak zorundadır.
Ayrıca artik ISO kalite belgesi yerine CE
kalite belgenizin olması gerekmektedir.
İste tam bu noktada, imdadınıza PenCAD
CE Modülü yetişmektedir.
PenCAD CE Modülü neler yapar?
  •  PenCAD CE modülüyle, iş-
lemleriniz artık tekliften aşamasından
değil, çağrı aşamasından başlayacak. Bir
müşteriniz sizi aradığında, önce çağrıya
kaydedeceksiniz. Böylece, bir görev-
linin bu çağrıya ölçü almaya gitmesi
gerektiği tarih ve saat belirlenmiş olacak.
Bu çağrıdan gelen ölçüler, çağrı teklif
aşamasına geçirilerek girilecek.
  •  Montaj, şikâyet ve randevu gibi
bildirim zamanlarını PenCAD’den ra-
hatça alacaksınız.
  •  Şirket departmanlarını (bölüm-
lerini), tanımlı görevleri programınıza
tanıtarak, her personelinizi PenCAD’den
takip edebileceksiniz.
  •  Makinelerinizi, bunların bakım
ve kalibrasyon işlemlerini PenCAD’e
tanıtarak, haftalık, günlük ya da aylık ba-
kim programlarınızı yazıcınızdan kolayca
alabileceksiniz.
  •  Tamamlanan işlerinizi, bitirme-
den önce, müşterinizi arayarak, memnuni-
yetini ölçebilecek, tüm bunları PenCAD’e
kaydederek, aylık, yıllık memnuniyet per-
formanslarınızı izleyebileceksiniz.
  •  CE    modülünü aldığınızda,
daha CE belgenizi almadan bu bel-
geyi almış gibi kaliteli bir çalışmaya
başlayacaksınız.
KOMPEN
26
    •   CE modülünü aldığınızda, Pen-
   CAD eğitimine ek olarak 2 saat eğitim
   ve ön tanımlamalar ABT’nin tecrübeli
   elemanları tarafından verilecektir. Bu
   hizmet, İstanbul içinde ücretsiz, İstanbul
   dışında ise, artı masreflar şeklinde €50 /
   gün ücret talep edilmektedir.
    •   CE Modülünde imalat ya da sevki-
   yat için düzenlenmiş iş emirleri var. Kim
   nereye, ne zaman, nasıl montaj yapmış,
   bu pencereyi kim üretmiş gibi özelliklerin
   hepsi takip edilebiliyor.
    •   Hatalı ürün olursa, bunlar hangi
   firmadan alınmış olduğu takip edilip, iade
   edilebiliyor.
    •   İki tarih arasında bu işlemlerin
   raporları alınabiliyor.

   Winworld Her Yerde…
     Yayın hayatına başladığı günden beri
   sektöre kattığı yeniliklerle ilk sıraya
   yerleşen ve yerini korumak için sürek-
   li yükselen bir grafikle çalışmalarını
   sürdüren dergimiz, 2010 yılının ilk
   yarısında düzenlenen sektörel fuarların
   tamamına katıldı. Katılımcı ya da ziyaretçi
   olarak bulunduğumuz tüm fuarlarda dergi-
   mizin dağıtımını gerçekleştirdik. Üstelik
   fuarın ilk günü çekilen görüntülerle yine
   aynı fuarda dağıtım yaparak da ilklere
   imza atmaya devam ettik. Bu yılın ilk
   yarısında düzenlenen İstanbul Pencere,
   Yapı İstanbul – Kayseri ve Nürnberg-
   Messe fuarlarında dergimizi ilgili kişilerle
   buluşturduk. Değişmeyen ilkeli anlayışı ve
   okuyucularından aldığı destekle derginiz
   Winworld, bundan sonra da tüm etkin-
   liklerde, yurtiçinde ve dışında sizlerle ol-
   maya devam edecek.

     What is PenCAD CE Module?

   CE module is revealed by ABT Software
    as a additional module of PenCAD. CE
   module includes reports and data format
   to have a CE certificate for the PenCAD
   user company. This article also mentions
   about WinWorld magazine and its delivery
          in exhibitions.
AKSU BIÇAK
 28
     Fix Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Atmaca
       “Müşterilerimizle Birlikte Büyüyoruz”
                                     karşısında kurduk. Firmamız 1
                                     yıllık olmasına rağmen daha önceki
                                     sektör ile alakalı bilgi ve birikim-
                                     lerimizi katarak tali bayii, proje ve
                                     yurtdışında hizmet vermek istiyo-
                                     ruz ve bu yolda hızla ilerliyoruz.”
                                       Üretim alanınızdan, ürün
                                     çeşitlerinizden bahseder misi-
                                     niz?
                                       Fabrikamız 2200 m2 kapalı
                                     5000 m2açık alan üzerine kurulu
                                     olup, 45 personelimizle birlikte
                                     çalışmaktayız. Günde 4000 m. tül
                                     üretim yapabilecek kapasitemiz
                                     var. 62’lik, 82’lik Erpen ve Ther-
                                     moplast markalı ürünleri işliyoruz.
                                       Sizi piyasadaki rakipleriniz-
                                     den ayıran özellikler neler?
                                       Pencere üretimini tek ve çift


F
    iks Plastik Yönetim Kuru-   Bey yaptıkları ciddi yatırımlarla  köşe manuel makineler ile küçük
    lu Üyesi Mustafa Atmaca,    kısa sürede sektörde adını du-   atölyelerde 50.000-100.000 TL
    Çorlu’daki fabrikasını zi-   yurmayı başardı. Konuyla ilgili   yatırımlarla yapmak mümkün.
yaretimizde firması ve sektörle    sorularımızı yanıtlayan Mustafa   Fakat biz prensip olarak en iyisi-
ilgili bilgiler verdi. Henüz bir   Bey, firmalı Fiks Plastiği şu söz-  ni ve iddialısını yapmak adına
yıllık bir firma olduklarını ancak   leriyle tanıttı;          milyon dolarlık yatırım yaptık.
sektörün eksik ve ihtiyaçlarını iyi   “Firmamızı 2009 yılında Çorlu  3 adet dört köşe ELUMATEC
bildiklerini ifade eden Mustafa    E-5 Karayolu üzerinde Havalimanı  marka kaynak makinesi 4 adet
PLASTHERM
  30
CNC köşe temizleme makinesi, 2       Pencere sektöründe orta ölçekli  yor. Pencere sektörünün değerini
adet optimizasyonlu kesim maki-     firmalar kalmadı. Artık sektör-    artırmak için yapılan işin daha cid-
nesi ve en önemlisi 300 KW je-     de ya küçükler ya da büyükler     diye alınması gerekiyor.
neratör aldık. Profil ve yardımcı    var. Bu sektörde hizmet vermek      Son olarak okuyucularımıza
malzeme stoku noktasında da cid-    istiyorsanız, bunların içinde re-   iletmek istediğiniz bir mesaj veya
di bir stok bulundurmaktayız.      kabet edebilmek için çok ciddi    ön plana çıkarmak istediğiniz bir
Merak ediyorum da acaba kaç tane    yatırımlar yapmak zorundasınız.    konu var mı?
üretim firmasında jenaratör var?     Bunu yapmak da ciddi imkânlar      Bu sektörün ihtiyaçlarını ol-
Müşterimiz bize siparişini geçtik-   istiyor. Bu yatırımları yapanlar-   ması gerekenleri çok iyi biliyo-
ten sonra 3 işgününde malzemesini    dan da faydalanmak lazım diye     ruz. Tali bayimiz olarak çalışacak
alır. Bizde elektrik kesildi ve profil  düşünüyorum. Bizden alacakları    arkadaşlarımız, ağır stok ve üretim
gelmedi diye bir şey söz konusu     fiyatlar onların mal ettiklerinden   maliyetlerine girmeden çok daha
değil.                 daha uygun olacaktır. Biz yüksek   kârlı şekilde bizimle çalışabilirler.
  Fiks Plastiği rakiplerinden ayırt  miktarlarda ürün alıp, işlediğimiz  Biz kendilerine zaman ve fi-
eden en büyük özelliklerden biri de   ve cüzi karlarla satış yaptığımız   yat konusunda zaten gerekli tüm
ciddi bir makine ve sermaye gücü    için daha avantajlı hale geliyoruz.  destekleri sağlıyoruz. Hesabını
ile başlamış olmamızdır. Rakip-     Bunu üretmektense satın almak     bilen, kaliteli işçilikle başarılı ol-
lerimizin 10-15 sene de geldikleri   onlar için daha cazip hale geliyor.  mak isteyen firmalarla yolumuza
noktadan daha iyi bir konuma kısa      Sektörde karşılaştığınız prob-  devam edeceğiz.
sürede gelmemiz ve enerjimiz bi-    lemler ve çözüm yolları hakkında
zim elimizi daha da güçlendiriyor.   bilgi verir misiniz?
  Önümüzdeki dönemlere ait         Sektörde herkes bu işi yap-      We Are Growing Together
plan ve projelerinizden bahseder    tığından dolayı birtakım sıkıntılar
misiniz?                oluyor. Üretim ve montaj ko-      Mustafa Atmaca, the partner of Fix
  Üretim kapasitemizi maksimum     nusunda yapılan hatalardan dolayı   Plastic Co. in Çorlu introduced their
seviyeye çıkarmak istiyoruz. Piya-   müşteri memnuniyeti konusunda     factory and he gave some information
sadaki varlığımızı sağlam şekilde    sıkıntılar var. Sektörde yetişmiş   about window industry in Turkey. He
sürdürebilmek için yatırımlarımıza   eleman bulmak da çok zor. İşini    believes they grow together with their
                                               dealers.
devam edeceğiz.             ciddi yapanlar zaten bir yerlere
                    gelmişler ama işi yapabilen de
                    yapmayan da aynı kefeye konu-
KARPEN
HİLLCAD
ALBERK QA
  34
         Erpen İstanbul Bölge Müdürü Yakup Önal
    “İlkleri Gerçekleştirmeye Devam Ediyoruz”
T
     ekstil ve Ekolojik Test   “Son dönemde cesur adımlar    mikrobiyal, Antibakteriyal ve An-
     Araştırma & Geliştirme    atıp, büyük riskleri göze alan  tifungal sertifikaları sektör için atıl-
     Merkezi EKOTEKS tara-     firmamız Erpen, kurşunsuz     mış son yılların en önemli adımı ve
fından düzenlenen sertifika töre-                    en büyük yatırımı olmuştur. Her
                    profil üretimi ile Türkiye’de
ninin ardından görüştüğümüz                       zaman en iyisine layık olan tüm
ve sorularımızı yanıtlayan Er-    bir ilki gerçekleştirmiştir. Bu  tüketiciler için çalışmalarımız de-
pen İstanbul    Bölge Müdürü      uygulamanın takdir     vam edecektir. Reklamlar ile tüm
Yakup Önal, Erpen’in sektöre      edilmesi ve arkasından bu    kullanıcıya duyurduğumuz ürünle-
öncülük ettiği alanlarda destek-      üretim tekniğinin tüm    rimizin yüzeyinde ve etki alanında
lenmemesinden hatta karalan-        firmalar tarafından     bakteri, mikrop ve küf oluşumunu
maya çalışılmasından duyduğu      kullanılması gerekir. İnsan   engeller bir özellik bulunduğu tes-
rahatsızlığı belirtti.                         cillenmiş oldu.
  Önal, konuyla ilgili ilk soru-
                    ve çevre sağlığı açısından     Bu sertifikaların geçerlilik sü-
muzu şöyle yanıtladı:          büyük önem taşıyan bu     releri ne kadardır? Geçerliliğin
  Tekstil ve Ekolojik Test Araş-    durumu bilim insanları     devam etmesi için hangi işlemler
tırma & Geliştirme Merkezi        tescil ederken, maalesef    uygulanmaktadır?
EKOTEKS tarafından aldığınız       sektör kurşunsuz profil      EKOTEKS ile yapılan anlaşma
sertifikaların içeriği hakkında     üretiminin zorluğundan     ile tüm Türkiye’deki Erpen satış
bilgi verir misiniz?                          veya üretim noktalarından belli
                       ve kendilerinin
  Tekstil alanında çok saygın bir                   aralıklarla değişik bölgelerden alı-
yeri olan EKOTEKS; bünyesinde
                   yapamamalarından dolayı bu    nan ürün numuneleri ve fabrikadan
bulunan mikrobiyoloji laboratuarı   üretim metoduna yanlış deme    alınan hammadde numuneleri la-
ile artık PVC sektöründe de hizmet    noktasına gelmişlerdir.”    boratuarda test edilecek olup, söz
etmektedir. Erpen’in aldığı Anti-                    konusu Antimikrobiyal, Antibak-
MAESTRO
 36
teriyal ve Antifungal özelliklerine   Erpen’in geride bıraktığı 17     lanan Erpen, 2010 yılında yaptığı
sahip olup olmadığı kontrol edi-   yılın bir değerlendirmesini yapar    yatırımlarla kapasitesini yüzde elli
lecektir. Dolayısı ile ürünlerinin  mısınız?                oranında artırmaktadır. Erpen bu
bu özelliğinden taviz vermeyecek     Şirketimiz, geride bıraktığımız   kapasiteyi tamamen kullanıp, önü-
olan Erpen için geçerliliği sürekli  17 yıllık uzun yolda, büyük zor-    müzdeki kısa dönemde sektörün li-
olacaktır.              lukları yüksek inanç ve çalışma     deri olma yolunda çalışmaktadır.
                   azmi ile aşmıştır. Hedeflerini her za-    Piyasaya sunduğunuz ürünler
                   man büyümek, gelişmek ve yüksek     hakkında bilgi verir misiniz?
                   kalite anlayışı üzerine kurmuştur.     Erpen çok zengin ürün yelpaze-
                   İlk yıllarında bölgesinde söz sahibi  si ile müşterilerine seçme şansı ta-
                   olma hedefi ile yola çıkan Erpen,    nımaktadır. Ekstraline, Smartline,
                   daha sonra gelişen ve büyüyen Tür-   Combiline, Multiline, Comfort-
                   kiye ile paralel, bilgi çağının çok   line ve Storline ürünleriyle sosyal
                   hızlı ilerlediği bir dünya anlayışını  ve ekonomik olarak çok çeşitlilik
                   çok çabuk benimsemiş ve teknolojik   gösteren ülkemizde, her zevke ve
                   yatırımlar yapmıştır. 2002 yılında   her bütçeye göre ürün üreten Er-
                   ulusal reklam çalışmaları ile marka   pen, bunları çok çeşitli aksesuarlar
                   yatırımlarına hız vermiş ve bugün    ile destekleyerek, yapının estetik
                   Türkiye’de marka değeri önemli     ve yalıtım anlamında önemli bir
                   bir noktaya gelmiştir. Uluslararası   kalemi olan pencerede zenginlik
                   pazarda ise, hizmet ettiği ülkelerde  oluşturmaktadır. Yurtdışında böl-
                   hak ettiği değeri bulmuş ve satışları  gelerin yapı tekniğine bağlı olarak
                   buna paralel artışlar göstermiştir.   ürettiği özel ürünler ile hizmet
                   Son yıllarda ise, önce kurşunsuz    ettiği bölgelerde aranılan bir marka
                   profil üretimiyle ve arkasından     olmuştur. Değişen zamana bağlı
                   antimikrobiyal olarak ürettiği     olarak yeni ürünlerin üretilmesi
                   ürünlerle beraber sektörün başrol    noktasında alt yapısı sektörün en
                   oyuncusu ve yön vericisi olmuştur.   müsait firmasıdır.
                   Bugün kapasitesinin tamamını kul-
KATSAN
  38
  Sektörde faaliyet gösteren sek-  turmaktadır. Dernekler sektörün     bizzat tarafımıza yapılması bizi
törel yayınlar hakkında neler     menfaatleri doğrultusunda çalış-     mutlu eder. Ancak bu zamana kadar
söylemek istersiniz?          malı ve mümkünse tüm firmaların      sektöre hizmet ettiğini söyleyen ne
  Dergiler sektör için önemli ile-  bir çatı    altında toplanması    bir dernek ne de bir profil üreticisi
tişim araçlarıdır. Elbette tarafsız  için çalışması gerekir diye       firma bu konuda tarafımıza ulaşma
olmaları en hassas noktadır. Sek-   düşünüyorum. Son dönemde cesur      çabası göstermemiştir.
töre hizmet eden her birimin ki    adımlar atıp, büyük riskleri göze      Son olarak okuyucularımıza
bunlar PVC profil üreten firmalar,    alan firmamız Erpen, kurşunsuz      iletmek istediğiniz bir mesajınız
pencere üreten firmalar, sadece     profil üretimi ile Türkiye’de bir ilki  var mı?
satış gerçekleştiren tali kanallar,  gerçekleştirmiştir. Bu uygulamanın     Erpen olarak iyi bir yıl geçir-
makine üreticileri, aksesuar üreti-  takdir edilmesi ve arkasından bu     diğimiz söyleyebiliriz. Umarım
ci veya satıcıları, cam üreticileri  üretim tekniğinin tüm firmalar      sektör ülke genelindeki bu olum-
v.s. fikirleri alınmalı ve bu sektör  tarafından kullanılması gerekir.     lu durumu iyi değerlendirir ve
ile paylaşılmalıdır. Belli başlı fir-  İnsan ve çevre sağlığı açısından     tüm tüketiciye kaliteli rekabetle
maların yayın organı olma özelliği   büyük önem taşıyan bu durumu       iyi hizmet etmeye çalışır. Sektö-
taşımamaları gerekir. Güncel ge-    bilim insanları tescil ederken,     rümüzün hak ettiği değeri ancak
lişmeleri yakından takip edip, o    maalesef sektör kurşunsuz profil     bu şekilde kazanabileceğini dü-
doğrultuda araştırma dosyaları ile   üretiminin zorluğundan ve kendi-     şünüyoruz.
sektör kanaatini yansıtmaları gere-  lerinin yapamamalarından dolayı
kir diye düşünüyorum.         bu üretim metoduna yanlış deme       We Continue To Create Firsts
  Sektördeki dernekler hakkın-    noktasına gelmişlerdir.
daki düşünceleriniz neler?        Antimikrobiyal ürünlerimizin       Erpen’s Istanbul Area Director
  Sektör derneklerinden hiçbirine  böyle bir özellik taşıyamayacağı       Yakup Önal informs us about
üye değiliz. Bazı sektör dernekleri-  yönünde yoğun karalama kam-         the certificate of textile industry
nin genişlemek istememesi ya da    panyaları da yürütüldü. EKOTEKS         award EKOTEKS which
sadece dernek üyesi firmaların     tesciline ne yorumlar yapılacak           Erpen has got.
menfaatleri doğrultusunda hareket   merak ediyorum doğrusu. Elbette
etmesi, sektördeki ayrışımı oluş-   eleştiri olmalı hatta bu eleştirilerin
CROCİST
prokal
prokal
  42
  Katsan Kimya’nın Yeni Fabrikası Eskişehir’de
         Üretime Başladı.


K
     atsan Kimya, 29 - 30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği açılış organizasyonu ile yeni tesislerini
     tanıttı. Yurtiçi ve yurtdışından pek çok bayi ve müşterinin katılımı ile gerçekleşen organizasyonda üretim
     tesislerinin yanı sıra yeni ürünlerin tanıtımı da yapıldı.

  Programın ilk gününde, Eskişehir Anemon Hotel de yapılan tanıtım toplantısında; 20 yıla yakın süredir
Türkiye’de kalite ve güven politikası ile üretim yapan Katsan Kimya yeni ürünlerini tanıttı. Türkiye Cam sek-
töründe kaliteli moleküler eleğin çift cam
üretimindeki önemi üzerinde duruldu.

  Türkiye’de nem alıcı adı altında
üretilen ve satılan ürünlerin Moleküler
elek olmaması; yalıtımlı cam üniteleri-
nin garanti süresince işlevini yerine geti-
rememesine neden olmaktadır. Bu ürün-
lerin yoğunluklarının yüksek olması;
kullanım maliyetlerini de yükseltmek-
tedir. Türkiye’deki kaliteli moleküler
elek açığından yola çıkılarak; bu açığı
kapatacak ürünlerin üretilmesine KAT-
SAN KİMYA tarafından başlanmıştır.

  Ayrıca KATPLAST 300 Butil, KAT-
PLAST 580 Moleküler elek ve rekabetçi
hammaddelerden üretilecek olan; KAT-
PLAST 399 THİOKOL için Şişecam
onay aşamasında olduğu müjdesini
bayi ve müşterileri ile paylaşan KAT-
SAN KİMYA yöneticileri, geceyi güzel
bir yemek organizasyonuna ev sahipliği
yaparak noktaladılar.

  Organizasyonun ikinci gününde,
Fabrikanın açılışından sonra toplu-
ca üretim tesisleri ziyaret edildi. EN
Standartlarında testlerin yapıldığı la-
boratuarın gezilmesi ile son bulan ta-
nıtım turunun ardından kokteyl düzen-
lendi. Topluca çıkılan Eskişehir turu ile
organizasyona devam edildi.
BAUPLAST
  44
  Güzel bir havada yapılan      gesi porsuk çayında yapılan tekne nan Eskişehir’in meşhur Lületaşı
Eskişehir turunda, Kent Park ve    gezisinde günün yorgunluğu atıldı. çarşısı ziyaret ile devam eden, tari-
Opera binası ziyaretinden sonra                     hi ve turistik yerlerin gezilmesinin
Eskişehir’in meşhur lezzet du-      Türkiye’nin ilk ve tek cam ardından Katsan Kimya’nın Yurtiçi
raklarına uğrandı. Çiğ-börek ta-   müzesi ve Odun Pazarı evleri zi- ve Yurtdışı bayi ve müşterileri
dımının ardından, Eskişehir’in sim-  yaret edildi. Odun pazarında bulu- Eskişehir’e veda etti.


                                         New Factory Of Katsan
                                           Has Started

                                         Katsan arranged a guided
                                          introducing tour and
                                        meeting in their new factory
                                         which is established in
                                          Eskişehir/Turkey in
                                           29/30 May 2010.
ESENPEN
  46
      Trioka Yapı Elemanları Şirket Müdürü Gonca Demirci
                  “Her Alanda Başarı”
K
     endisiyle   görüşmemizde
                      “Önümüzdeki dönemde
     firmaları ve sektörle ilgili
     sorularımızı   yanıtlayan   başlıca planımız yurtiçi
Trioka Yapı Elemanları Şirket Mü-     fuarları da kullanarak
dürü Gonca Demirci, önümüzdeki      PLISESIN bayilik ağını
dönemlerle ilgili planlarından, sek-   daha da genişleterek tüm
törde karşılaştıkları problemlere ka-
                      Türkiye’ye ulaşmaktır.
dar çeşitli konularda bilgiler verdi:
  Firmanızı ve kendinizi tanıtır       Bunun yanında
mısınız?                  PLISESIN markasını
  TRIOKA YAPI ELEMANLARI        yurtiçinde tanıttığımız gibi
‘her alanda başarı’ amacı doğ-      yurtdışında da tanıtacak
rultusunda kurulmuş olan bir dış ti-
caret firmasıdır. Şirketin asıl amacı;
                    projelerimiz bulunmaktadır.
yurtdışından ithal etmiş olduğu        Ürün örneklerimiz
ürünleri işleyip, iç ve dış piyasaya  uluslararası fuarlarda yerini
satarak ülke ekonomisine katkıda    almış bulunmaktadır. Firma
bulunmaktır.               olarak yakın zamanda bu
  Üretim alanınızdan, ürün çe-                      İlk etapta hali hazırda var olan,
şitlerinizden bahseder misiniz?
                      fuarlarda yerimizi alıp,  markası, patenti, faydalı modeli
  Amaçladığımız üretim ve pazar-     ürünlerimizin kalitesini   TRIOKA DIŞ TİCARET’e ait olan
lama alanlarımız çok çeşitli olmakla   sergilemeyi hedefliyoruz.”   PLISESIN için bayiler oluşturmakla
birlikte hedefimiz yapı sektöründeki                   işe başladık. Şu anda Türkiye gene-
eksikleri gidermektir.                         linde 50’ye yakın bayimiz bulun-
                                    makta ve bu sayı her geçen gün
                                    artmaktadır.
BİLTEKS
 48
                       Önümüzdeki dönemlere ait      rekabet oluşturmaktadırlar. Bunun
                      plan ve projelerinizden bah-     için tek çözüm kaliteden anlayan
                      seder misiniz?            bilinçli müşteridir ki TRIOKA DIŞ
                       Önümüzdeki dönemde baş-      TİCARET olarak amacımız da bu-
                      lıca planımız yurtiçi fuarları da   dur. TRIOKA DIŞ TİCARET olarak
                      kullanarak PLISESIN bayilik      müşterilere tavsiyemiz aldıkları
                      ağını daha da genişleterek tüm    ürünün patentine bakmalarıdır.
                      Türkiye’ye ulaşmaktır. Bunun       Son olarak okuyucularımıza
                      yanında PLISESIN markasını      iletmek istediğiniz bir mesaj veya
                      yurtiçinde tanıttığımız gibi     ön plana çıkarmak istediğiniz bir
                      yurtdışında da tanıtacak pro-     konu var mı?
                      jelerimiz bulunmaktadır.         Yapı sektörü sonsuz çeşitte
                       Ürün örneklerimiz uluslar-     yardımcı ürüne sahip bir sektördür.
                      arası fuarlarda yerini almış bu-   TRIOKA DIŞ TİCARET güçlü ser-
                      lunmaktadır. Firma olarak yakın    mayesi ve dinamizmi ile bu yardımcı
                      zamanda bu fuarlarda yerimizi     elemanların en kalitelilerine sa-
                           alıp,   ürünlerimizin  hip olup, bu ürünleri müşterilerine
                              kalitesini  ser-  en kısa sürede ulaştırarak, yüksek
                                 gilemeyi    ücret, düşük kalite sorunlarına bir
                                         nebze de olsa çözüm bulacaktır.
  PLISESIN en iyi katlanır sinek-                        TRIOKA DIŞ TİCARET’in en
lik markasıdır. PLISESIN’de kul-                         büyük referansı PLISESIN’dir.
landığımız tül %100 fiberglass
olup, yurtdışından ithaldir. Sinek-
lik profilleri ise, tamamen özel    hedefli-
tasarımımız olup, Tekirdağ’ın en    y o r u z .
güçlü alüminyum firması Tuna      PLISESIN
Alüminyum da işlenmektedir. Ürün-   markasında    tüm
lerimiz tartışmasız dayanıklı olmak-  hedeflerimize ulaşmak
la beraber, şık ve zarif görünümüyle  için yaptığımız çalışmaların
göze de hitap etmektedir.       beraberinde, sadece katlanır
  Sizi piyasadaki rakiplerinizden   sinekliğe bağlı kalmayıp, ürün
ayıran özellikler neler?        gamımızı genişleterek, yeni pazar-
  Profil tasarımlarımızın izinsiz   lar yaratarak, röportajın başında da
kullanımı karşısında başlattığımız   belirttiğim ‘Her Alanda Başarı’ he-
hukuki işlemlerin tam sonuç ve-    define ulaşacağımızdan eminim.
receğine ve ürünlerimizin kalitesine   Sektörde karşılaştığınız prob-
olan güvenimiz nedeniyle, rakip    lemler ve çözüm yolları hakkında         Success in Any Field
kelimesine karşılık tek cevabımız   bilgi verir misiniz?
‘Rakip Tanımıyoruz’ olacaktır.      Sektörde şu ana kadar karşı-       Gonca Demirci, Trioka building
                    laştığımız en büyük problem ürün      supplies company director, answered
Çünkü az önce de belirttiğim gibi
                    taklididir. Tabii ürün taklit edilince,   our questions about their company
şirketimiz güvenilir, ürünlerimiz
                    ortada bir emek olmayınca ister iste-   and window industry. She gave some
kalitelidir ve kalite hedefimiz her                         comments about the issues in the
geçen gün artmaktadır.         mez fiyatlar arasında bir fark ortaya
                                                industry.
                    çıkıyor. Firmalar PLISESIN’ i taklit
                    ederek piyasaya girmeye çalıştıkları
                    gibi düşük fiyatlar vererek haksız
UNİPLAST
kaban
kaban
  52
             Kompen CE Eğitimleri Sürüyor
                     İskan İl Müdürlüğü Yapı Deneti-     “Bayilerimizin CE çalışmalarında
                     mi Şubesi’nden yetkililerin de     ek bir maliyetle karşılaşmamaları
                     bulunduğu toplantıda bir konuşma    için yurtdışı ve yurtiçinde gerekli
                     yapan Kompen Genel Müdürü        olan prosedürleri kendi adımıza
                     Erdal Küçükşehir, Kompen’in       tamamladık. Bayilerimizi de ya-
                     çalışmaları ve hedefleri hakkında    pacağımız ek bir protokolle bu kap-
                     bilgi verdikten sonra CE sisteminin   sama dahil edeceğiz. Burada bayi-
                     üretilen ürünün güvenilirliğini tes-  lerimizin de istenen prosedürleri
                     cil ettiğini söyledi. CE kriterlerine  yerine getirmesiyle Kompen, bayi-
                     uygunluk gösteren ürünün Avrupa     leri ile birlikte CE sistemine enteg-
                     Birliği ülkelerinde dolaşım hakkı    re olacak.”
                     olduğunu vurgulayan Kompen       “Sistem Yasal Bir Zorunluluk”
                     Genel Müdürü Erdal Küçükşehir,       Bayındırlık    ve İskan İl
                     2010 yılının şubat ayından itibaren   Müdürlüğü Yapı Denetimi Şube-
                     CE’nin zorunlu hale geldiğini ve    si’nde görev yapan      Makine
                     artık sektörün bu sistemi PVC’den    Mühendisi Sami Ak ise, yaptığı
 Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir  mamul kapı, pencere ve ısıcamlarda   konuşmada CE’nin denetlenmesi
                    kullanma zorunluluğu olduğunu      ve piyasada uygulanmasında yapı

K
    alite konusunda yaptığı
                    söyledi.                 malzemeleri ile Bayındırlık ve İskan
    yatırımlarla adından sıkça
                    “Kurumsallaşmanın Gereğini Ye-      Bakanlığı’nın yetkili olduğunu be-
    söz ettiren Kompen, ül-
                    rine Getiriyoruz”            lirterek sistemin artık yasal bir zo-
kemizde artık yasal zorunluluk
                      Kompen’in bölgesel olarak      runluluk haline geldiğini ve sisteme
haline gelen CE sistemi ile ilgili
                    bayileri ile bir araya geldiğini     sahip olan firmaların artı değere sa-
olarak yaptığı çalışmalarla sektörde
                    ve CE konusunda bilgilendirme      hip olacağını vurguladı.
ön plana çıkmaya devam ediyor.
                    toplantıları yaptıklarını dile geti-     Konuşmaların ardından Kompen
Bayilerini CE konusunda yalnız
                    ren Kompen Genel Müdürü Er-       Kalite Güvence Müdürü Oğuz Oğuz
bırakmayan Kompen, bayileriyle
                    dal Küçükşehir, kurumsallaşmanın     bayilere CE sisteminin uygulanması
bölgesel olarak bir araya gelerek
                    gereğini yerine getirmek için CE     ile ilgili seminer verdi. Semine-
yaptığı çalışmaların İç Anadolu
                    sisteminin uygulanmasının çok      rin ardından Kompen bayilerine
Bölgesi ayağında bu bölgede bu-
                    önemli olduğunun altını çizerek     sistemin uygulanması ve kalite
lunan bayileri ile fabrika binasında
                    konuşmasına şöyle devam etti:      kontrol testleri konusunda eğitim
bir araya geldi. Bayındırlık ve
                                         verildi.                                         CE Certification Trainings Are Con-
                                            tinuing In Kompen

                                          Kompen is frequently mentioned
                                         with investments in quality and it has
                                          started to get training to get CE
                                             certificate to keep their
                                               name in quality.
VHS
  54
     Akbulut Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Akbulut
 “Yerli Ürünlerin Kalitesi Artarken Fiyatları Düştü”
                                         ve pencere üreticilerine direkt olarak
                                         satışımız bulunmamaktadır”
                                          Kullanılan bağlantı elemanla-
                                         rının ve aksesuarların kalitesi,
                                         pencerenin toplam kalitesini ne
                                         düzeyde etkiler?
                                          İmalatta mümkün olduğu kadar
                                         en iyi ürünü üretmeye çalışıyoruz.
                                         Müşteriye daha iyi hizmet ede-
                                         bilmek için kaliteli malzemelerle
                                         üretim yapıp, daha sağlam, daha
                                         mukavemetli ürünler ortaya çıka-
                                         rıyoruz. Üretim safhasında kalite-
                                         mizi tescilleyecek belgelerimizin
                                         tamamını da aldık. Üretimlerimizin
                                         kaliteli olması, ürünün daha uzun
                                         süre kullanılmasını ve pencerenin
                                         daha kaliteli olmasını sağlar.
                                          Kullanılan bağlantı eleman-
                    misiniz? Şeklindeki ilk sorumuzu

A
     kbulut Plastik Yönetim Ku-
                                         larının ve aksesuarların maliyeti-
     rulu Üyesi Ramazan Ak-     şöyle yanıtladı:
                                         nin, pencerenin toplam maliyetine
     bulut, araştırma konumuz      “Pencerede kullanılan aksesuar-
                                         oranı nedir? Bu konuda pencere
olan ‘Bağlantı Elemanlarının ve     ların tamamına yakınını üretiyoruz.
                                         üretici bayileri bilgi sahibi mi?
Aksesuarlarının Pencerelere Olan    Plastik aksesuarlar, kapı kolları, za-
                                          Piyasa şartlarından bayilerde çok
Etkileri’ ile ilgili sorularımızı ya-  mak orta kayıtlar, ters kayıtlar gibi
                                         etkileniyorlar. Kaliteli malzemeler-
nıtladı. 4000 metrekarelik, modern   ürünlerin imalatını yapıyoruz. Pen-
                                         le üretim yapmak tabi ki fiyatları
bir tesiste, seri üretim yaptıklarını  cerelerde kullanılan 50’ye yakın par-
                                         yükseltir, ucuz ürünler de kaliteyi
ifade eden Akbulut, sektördeki     ça var. Bunların içinde plastikle ala-
                                         olumsuz olarak etkiler. Kullanılan
haksız rekabet koşullarının sadece   kalı olanların tamamını yapıyoruz
                                         bağlantı elemanları toplam maliyette
üreticilere değil, sektöre de zarar   diyebiliriz.
                                         oran çok fazla yer tutmaz. Fakat bazı
verdiğini söyledi. Ramazan Akbu-      Satış konusunda da, Türkiye ge-
                                         üretici bayiler bu gibi ürünlerden
lut, Üretimini ya da satışını yaptı-  nelindeki toptancılarımız aracılığı
                                         de kâr etmenin peşine düşüyorlar.
ğınız ürünler hakkında bilgi verir   ile bayilerle buluşuyoruz. Perakende
ASAŞ
  56                                            Akbulut Plastik Fabrika Görüntüleri
Profil, cam, destek sacı gibi ürünler   suarlar konusunda yeterli bilgi
daha fazla fiyat tutuyor.         veriyor mu? Bayilerin bu konuda-
  Pencerenin ayakta kalmasını     ki tutumları nedir?
sağlayan bu elemanlara, üretici-       Aksesuar konusunda çoğu pro-
ler ve uygulayıcılar gerekli önemi    fil üreticisi firma bayisini özgür
veriyorlar mı?              bırakıyor. Ama diğer taraftan zo-
  Piyasanın en büyük sıkıntılarından  runlu tutanlarda var. Bazı kendi
biri bu ürünlere gerekli önemin ve-   aksesuarını üreten firmalar da
rilmemesi diye düşünüyoruz. İn-     var. Piyasada 150’ye yakın pro-
sanlar ucuzunu takıp, daha sonra     fil üreticisi firma var. Firmalar bu
                                           Son olarak okuyucularımıza
bozulduğunda yenisini takmanın he-    konuda bayilerini kontrol altında
                                         iletmek istediğiniz bir mesajınız
saplarını yapıyorlar. Kalitesiz ürünü  tutamıyorlar. Türkiye’de marka
                                         var mı?
taktığınızda, nihai tüketici tekrar   konusunda bir yönlendirme de
                                           PVC sektöründe piyasaların du-
aynı malı gelip almaz. Bu ayrıntıyı   malesef yapılmıyor.
                                         rumu ortada. Bu rekabet ortamında
atlıyorlar. Ürünün kaliteli ve uzun     Eskiden olmayıp da, son yıl-
                                         rekabetin kaliteyle yapılmasını te-
ömürlü olması kendilerine daha çok    larda hayatımıza giren / sizin kul-
                                         menni ediyoruz. Fiyatla yapılırsa
kazandıracaktır.             landığınız aksesuarlar var mı?
                                         kimse bu işten para kazanamaz. Ka-
  İthal ve yerli olarak üretilen    Varsa, bunlar hakkında bilgi verir
                                         liteyle yapıldığında ürünler iyileşir,
bağlantı elemanları ve aksesuarlar    misiniz?
                                         hem sektör kazanır, hem de tüketici
arasında ne gibi farklar vardır?       Kullanılan ürünlerin kalitesi art-
                                         kazanır.
  Türkiye’de üretilen ürünler, %90   tığı için kullanımı da kolaylaştı.
civarında ithal ürünlerin kalitesin-   Aynı ürün olmasına rağmen zararı
de yaklaştı. Aksesuarlar Almanya,    azaltıyor, vakit kazandırıyor. Yaptığı   Domestic Products’ Prices Down
Avusturya gibi ülkelerden geliyor.    iş aynı olmasına rağmen, teknolojiy-      and Their Quality Up
Ama dediğim gibi insanlar ucuz      le beraber ürünler de değişti. Eski-
                                           Ramazan Akbulut, the board
mantığına girmediği sürece daha da    den pencere kollarında çok kısıtlı
                                         member of Akbulut Plastics answered
kaliteli ürünler de yapabilir. Yerli   ürünler vardı, ama kullanılıyordu.    our questions about “Connection
ürünlerin kalitesi yükseldikçe, fiyat   Şimdi yekpare demirler konuldu,     Products and affections of hardware
olarak ithallere göre daha da uygun   güneşten etkilenmemesi için mad-     on windows” which is our issue topic
kalıyor.                 deler konuldu. Sonuç olarak işlevleri     in WinWorld magazine.
  Profil üreticisi firmalar bayile-   aynı kalsa bile ürünler daha özellikli
rine bağlantı elemanları ve akse-    oldular.
ASAŞ
  58
     Murat Makina Fabrika Müdürü Ertuğrul Çamağaç
             “Üretimin Her Aşamasında
             İleri Teknoloji Kullanıyoruz”
                                           Ayrıca sekiz yıl önce firmamıza ait
                                           özel çözümler için kurmuş olduğumuz
                                           yazılım departmanımızdan bu anlam-
                                           da çok önemli destekler almaktayız.
                                           Ölçü ve açı hassasiyetleri yüksek
                                           makinalar üretmek amacıyla üre-
                                           tim hattımıza katmış olduğumuz
                                           teknolojik özellikleri çok üstün olan
                                           27 adet Japon CNC tezgâhlarımızı
                                           daha verimli ve daha hızlı kulla-
                                           nabilmek için otomasyondan ciddi
                                           bir şekilde yararlanmaktayız.
                                             PVC makine sanayinde reka-
                                           bet hangi boyutlarda? Rekabet
                                           şartları ne olmalıdır?
                                             Ülkemizde PVC makine sek-
                                           töründe oldukça fazla sayıda firma
                                           var, ancak rekabetin eşit şartlarda
                                           olduğunu söylemek maalesef çok


M
      urat Makina Fabrika Müdürü  çözümler sunabiliyor, üretmiş ol-     güç. Biz Murat Makina olarak dev-
      Ertuğrul Çamağaç, Makine   duğumuz makinaların uzun ömürlü,      lete ve çalışanlarımıza karşı so-
      Üretimi ve Teknolojilerinde  yüksek hassasiyette, kullanıcı dostu ve  rumluluklarımızın tamamını yerine
Son Durum başlıklı araştırma konu-    ekonomik olmasını sağlayabiliyoruz.    getirirken sektörde aynı özenin gös-
muzla ilgili sorularımızı yanıtladı:   Günümüz teknolojisine uygun ol-      terilmemesinden dolayı etik bir re-
  Teknolojiden şirket olarak ne    mayan araçlarla üretim yapıldığında    kabetten söz edilmesi gerçekten zor.
kadar yararlanmaktasınız? Şirke-     zaten rekabet etme, dünya pazarında    Ayrıca, müşterilerimize her zaman
tinizde kullanılan üretim araç-     yer bulma, müşteri memnuniyetinde     ilkleri sunabilmek, müşterilerimizin
larının, günümüz teknolojilerine uy-   sürekliliği sağlama şansını otomatik-   işlerini kolaylaştıracak çözümler bu-
gun olduğunu söyleyebilir misiniz?    man kaybediyorsunuz.            labilmek amacıyla çok ciddi Ar-Ge
  Teknoloji üreten bir şirket       İmalat ve yönetiminizde oto-      yatırımları yaparken, ülkemizde-
olarak, kaliteli ve verimli bir üre-   masyon gerekli mi? Otomasyon        ki patent koruma uygulamalarının
tim gerçekleştirebilmek, üretmiş     kullanıyor musunuz?            Avrupa’daki gibi olmamasından
olduğumuz ürünlerin dünya standart-     İmalat ve yönetimimizde oto-      dolayı, makina üreticilerinin Ar-Ge
larına uygun olabilmesi için günümüz   masyon ve ERP, iş süreçlerinin takibi,   yatırımı yapmadan, mevcut yapılmış
teknolojisinin sunduğu imkânlardan    maliyetlerin kontrol altına alınması,   makinalardan esinlenerek makina
doğru alanlarda, doğru oranlarda     şirket olarak daha dinamik bir yapıya   üretmeye çalışması bizlerin sağlıklı
faydalanıyoruz. Sektördeki öncü     sahip olabilmek, verimlilik analizleri   bir rekabet ortamı olduğundan bah-
ve lider pozisyonumuzu sürdüre-     yapabilmek, seri ve kaliteli üretim    setmemizi zorlaştırmaktadır. Bununla
bilmek için teknolojik gelişmeleri    yapabilmek adına bizim için önemli     beraber, rekabetin firmaların kendile-
sürekli takip etmek ve güncel kalmak   unsurlar. Bu sebeple, başta üretim ol-   rini sürekli yenilemesi, geliştirmesi
zorundayız. Bu teknolojileri takip et-  mak üzere, satış, imalat, montaj, lojis-  gibi pozitif etkilerinin olmasını da
memiz ve uygulamamız neticesinde     tik ve finans departmanlarımızda ERP    maalesef engellemektedir.
de müşterilerimize sürekli olarak yeni  uygulamalarından yararlanmaktayız.
HASPEN
  60
  Firmalar makine alacakları za-     belirleyici olduğundan dolayı net bir    kesim makineleri, camlama ve kanat
man nelere dikkat etmelidir?        yorum yapmanın doğru olmadığını dü-     toplama tezgahları, destek sacı vidala-
  Firmalar makine alırken öncelikle    şünmekteyim.                 ma üniteleri, alüminyum köşe pres
uzun yıllar kendilerine hizmet suna-      İhracat yaparken ne tür zorluk-     makineleri, CNC dört köşe kaynak ve
bilecek, rekabette fiyat avantajı sağ-    larla karşılaşıyorsunuz?           CNC köşe temizleme makineleri, farklı
layabilmek için kaliteden ödün vermeyi     Üretmiş olduğumuz makineler       işlevlere sahip profil işleme merkezleri
ilke haline getirmemiş, makinelerinde    uluslararası kalite ve güvenlik stan-    başlıkları adı altında toplamda 50 çeşit
kullandığı elektronik, elektrik, pnö-    dartlarına uygun olduğu ve bunu des-     makine üretimi gerçekleştirmekteyiz.
matik ve mekanik aksamları dünya ça-    tekleyen sertifikalara sahip olduğu      Sadece üretimde kullanılan makineleri
pında sektörlerinde lider olan firmalar-   için ihracatta bu anlamada bir zorlukla   değil, üretim ve satışta kullanılan bilgi-
dan tedarik eden makina üreticilerini    karşılaşmıyoruz. Ancak, ülkeden ülkeye    sayar yazılımlarını da müşterilerimize
tercih etmeliler. Buna ilaveten, yenilik-  farklılık gösteren bürokratik işlemler    sağlıyoruz.
lere açık, müşterilerine özel çözümler   bazen gereksiz zaman kayıplarına yol       Teknolojiyi takip etmek, teknolojiyi
sunabilen, ürettiği makinalar teknik    açabiliyor. Bunun yanında özellikle az    yaşayan ve üreten bir firma olarak biz-
servis ihtiyacı doğurmayacak ancak     gelişmiş ülkelerle olan ticarette, oralar-  leri açıkcası çok zorlamamakta. Me-
gerektiğinde çok hızlı ve kaliteli bir   daki bankacılık sisteminin gelişmemiş    kanik ve Elektrik – Elektronik Ar-Ge
şekilde servis ve yedek parça hizmeti    olması, ticaret anlayışlarının ve alış-   Departmanlarımızdaki mühendis kad-
verebilecek firmalardan satın almaları    kanlıklarının farklı olması ara sıra sı-   romuz, yurtdışı ve içindeki teknoloji
daha iyi olacaktır.             kıntılar yaşanmasına neden oluyor. Bu    fuarlarından, sektörel dergilerden, inter-
  İthal makinelerle yerli makineler    tür beşeri zorluklar dışında yapmış ol-   net ortamından ve hepsi kendi sektörle-
arasında ne gibi farklar var? Mali-     duğumuz ihracatlarda ürünlerimizle il-    rinde lider olan, ürün tedariki yaptığımız
yet açısından hangisi daha ekono-      gili bir zorluk yaşamıyoruz.         iş ortaklarımızın tecrübeli kadrolarıyla
mik oluyor?                   Kaç çeşit makine üretiyorsunuz?     koordineli bir şekilde çalışarak tek-
  Burada önemli olan konu makine-     Bir makinenin değiştirilip yenilenme-    nolojiyi yakından takip edebilmekte-
                      si için ne kadar zaman geçmesi gere-     dirler. Ar-Ge Departmanımızın yapmış
lerin nerede üretildiği değil, hangi
                      kiyor? Firmanız sürekli gelişen tek-     olduğu fizibilite çalışmaları neticesinde
ortam şartlarında, hangi kalitede,
                      nolojiyi nasıl takip ediyor?         uygulanması esnasında ve sonrasında
hangi malzemeler kullanılarak hangi
                        PVC kapı - pencere üretimi yapan     ekonomik olacağı,     müşterilerimize
teknoloji ile üretildiğidir. Bu nedenle,
                      bir atölyenin veya ileri teknolojiyle    gerçekten kolaylık sağlayacağı sapta-
ithal makineler ile yerli makinalar ara-
                      çalışan bir fabrikanın üretimde ihti-    nan yeni teknolojik çözümler derhal
sında fark vardır veya yoktur demek
                      yacı olan tüm makinelerin üretimini     makinelerimizde uygulanmaktadır. Tek-
yanlış olur. Yerli makineler arasında da
                      yapmaktayız; kesim makineleri, kay-     nolojideki gelişmelerin bir zamanı ve
çok büyük farklar olduğu görülebili-
                      nak makineleri, manuel köşe temiz-      periyodu olmadığı için bu süreç sürekli
yor. Maliyet açısından da kullanılan
                      leme makineleri, orta kayıt alıştırma    bir hal almıştır. Zaten Murat Makina’yı
ürün kalitesi, üretimde kullanılan
                      makinaları, kopya freze ve su tahliyesi   sektörde farklı bir konuma taşıyan da
teknolojiler ve bunun gibi etmenler
                      açma makineleri, dijital ve manuel çıta   firmamızın bu özelliğidir.
İNTER
PLASTİK
 62
                VBH Hizmet Paketinde:
                Kilit, Barel, Menteşeler

                                        “PVC, ahşap ve
                                      alüminyum iç kapılar
                                       için Gömme Kapı
                                      Kilitlerini öneriyoruz.
                                        Kilit kutusu üstü
                                       ve altı kapalı, kilit
                                       gövdesi malzemesi
                                      Nylon 66 (%30 GIF),
                                        kilit aynası çelik
                                      malzemeden üretilmiş
                                      olup, krom kaplamadır.
                                       Sürgü ve yaylı dil
                                      zamak malzeme olup,
                                       krom kaplamadır.”
P
   VC, ahşap ve alüminyum       > Bağlantı elemanları > aksesu-  Gömme    Kilit, Barel  ve
   pencereler için:        arlar > izolasyon malzemeleri,    Menteşeler...
     >Çift açılım sistemleri    >İç kapı kolları > cam kapı ki-
> sürme sistemleri > özel sistemler, litleri > zemin kilitleri > cephe   Kapı Gömme Kilitleri, Pro-
  >Kilitleme sistemleri > barel ve makasları,              fil Silindirleri, Kapı ve Pencere
menteşeler > alüminyum kollar,      >Kapı kapatıcıları > kapı hidro- Menteşeleri.
                   likleri > panik çıkış sistemleri.
AKBLUT
  64
  GÖMME KAPI KİLİTLERİ
  PVC, ahşap ve alüminyum
iç kapılar için Gömme Kapı Ki-
litlerini öneriyoruz. Kilit kutusu
üstü ve altı kapalı, kilit gövdesi
malzemesi Nylon 66 (%30 GIF),
kilit aynası çelik malzemeden
üretilmiş olup, krom kaplamadır.
Sürgü ve yaylı dil zamak malzeme
olup, krom kaplamadır.

  Gömme Kilit Modelleri:
  • Silindirli Kapı Kilitleri,
  • Oda Kapı Kilitleri,
  • Banyo/WC Kapı Kilitleri,
  • Silindirli ve Çarpma Dilli
Kilitler,
  • Eksen mesafesi: 85/92,
  • Kilit derinlik ölçüsü:
20/25/30/35/40.

 PROFİL BARELLERİ:          MENTEŞELER:              • Çift yönlü menteşeler,
                                       • Gizli menteşeler,
  Kapı tekniği alanında birçok al-   PVC, ahşap ve Alüminyum      • Ahşap, çelik ve alüminyum
ternatif çözüm ortağınızdan güvenli, kapı ve pencere menteşeleri; ah-   iç kapılar için binili veya binisiz
kaliteli ve konforlu barel seçenekleri şap, alüminyum ve cam proje ti-  Menteşeler: 120, 200kg.
ile kapılar kilitlenir ve açılır.   pi menteşeler ile ahşap iç kapı    • Ağır hizmet kapıları için üç
                    menteşeleri alanlında envai ürün  boyutta ayarlanabilir menteşeler:
  Mekanik,    Elektronik   veya çeşitlerimizden size uygun olanı    3D / 40,80,120,200 kg.
Elektromekanik Barellerimiz ile seçmenizde yardımcı oluyoruz.        • Ahşap, alüminyum kasalı
isteklerinize uygun çözümler su-                     cam kapılar için menteşeler.
nuyoruz.                  Menteşe Modelleri:
                     • PVC, Ahşap Profil Men-      Hinges, Barels & Locks in VBH
  • Temel Malzeme: Pirinç,      teşeleri,                   Service Pack
  • Kaplama: Nikel,           • 3D Menteşeler: 100, 160
  • Fonksiyon: Anti-Açma,      kg.                 This article introduces VBH sets
  • 3 anahtarlı, 5 veya 6 pimli,    • Paslanmaz Çelik’ten üre-   which include hinges, barrels & locks.
  • Barel tipi: Çiftli, yarım tip, tilmiş İç Kapı Menteşeleri,       The sets were recently released
topuzlu barel.              • Proje Tipi İç Kapı Men-      by VBH to give best results
                    teşeleri,                   on windows.
                     • Zemin yükseklik farklına
                    uygun Yükselen Menteşeler,
ÖZÇELİK
YASİS
YASİS
  68
   Kale Çelik Eşya ve Kale Kilit Tasarım ve
 Fonksiyonelliği Bir Arada Sunan Yeni Ürünleriyle
      Demos Kapı Fuarı’ndaydı!

K
     ale Çelik Eşya ve Kale    yor. Kale Çelik Kapı ürünleri, 7 cm   kullanıcılarına maksimum güvenlik
     Kilit, 03-06 Haziran tarih-  kalınlığında, ağır darbelere dayanıklı  sağlıyor.
     leri arasında İstanbul Fuar  çelik gövdesi ve özel üretilen 4 milli    Kale çelik kapılar ayrıca, ses ve
Merkezi’nde dördüncüsü düzenlenen    4 kademeli sürgü sistemi ile yaşam    ısı yalıtım dolgusu ile kullanıcılarına
“Demos Kapı Fuarı”nda yeni ürün-    alanlarında maksimum güvenlik      gürültüden uzak sakin ve huzurlu bir
lerini ziyaretçileriyle buluşturdu.   sağlıyor. Kale çelik kapılar için özel  yaşam sağlıyor. İsteğe bağlı olarak
  Kale Çelik Eşya’nın yeni      üretilen, Kale Superactive Card sa-   Kale çelik kapılara monte edilen ha-
tasarımlarının sergilendiği kapı ve   yesinde kullanıcılarına, kaybedilen   reketli lastik sayesinde, toz, rüzgâr,
kasa modellerinin yanı sıra, Kale    anahtarın yeniden üretilmesine im-    ses ve böceklerin kapı altından içeri-
Kilit’in yenilikçi ürünleri; Döner   kân veriyor.               ye girmesi de engelleniyor.
Sürgülü Çelik Kapı Kilitleri ile      Kale Çelik Kapılara entegre        Kale çelik kapılar, fuarda ilk kez
KTB Kale Tuzaklı Barel’i sektör     olarak monte edilen, X10 Akıllı     sergilenen A, B ve C tipi taçlı per-
profesyonelleri yakından tanıma     Kilit Sistemi ile anahtarlı ve uzak-   vazlar ile paslanmaz ve elektrostatik
fırsatı buldu.             tan kumandalı kullanım alterna-     sac pervazlar sayesinde her zevke
  Estetiğin teknolojiyle buluş-    tifleriyle, modern şehir hayatında    yanıt veriyor.
ması: Kale Çelik Kapı...
  Kale Çelik Kapı’nın yeni mo-
delleri K84, K85 ve K86, güvenliği,
estetiği ve konforu bir arada sunu-
MAKROWIN
70
    Kale Çelik Kasa’da Kasa-       başlayan fiyatlar ve uygun ödeme
   matik;                 koşullarıyla kullanıcılarının hiz-
    Kale Çelik Eşya’nın farklı bo-    metine sunuldu.
   yutlarda ve farklı mekânlardaki       Kale Kilit’ten maksimum tek-
   kullanım alanlarıyla ziyaretçilerine  noloji ve maksimum güvenlik:
   sunduğu Kale Çelik Kasa ürünleri,      2010 yılı başında piyasa süren
   çelik kasa kullanıcılarının güve-    Kale Kilit’in yenilikçi ürünü, Dö-
   nilir markası olmaya devam ediyor.   ner Sürgülü Çelik Kapı Kilidi, çe-
   Kasamatik, birçok kasa modeline     lik kapılarda üst düzey güvenlik
   adapte edilebilen üst oluğu sayesin-  sağlıyor. Sürgüleri iki turda kar-
   de, benzin istasyonu gibi günün her   şılıktaki yuvasına yerleşen döner
   saati faaliyet gösteren mekânlar için  sürgüler, birinci turda doğrudan
   çok fonksiyonel bir ürün.        yerinden çıkıyor, ikinci turda ise
    Kale Çelik Kapı’dan tatil      45 derecelik açıyla karşılıktaki yu-
   kampanyası;               vasına yerleşiyor. Döner sürgülerin
    Kale Çelik Kapı’lar tatile çı-    maksimum düzeyde kenetlenme
   karken gözü arkada kalmayacaklar    sağlamasıyla çelik kapıların levye,
   için büyük bir indirim kampanyası    kriko gibi aletlerle dışarıdan zor-
   başlattı.   Tatil indirimi kam-   lanarak açılması imkânsız hale
   panyasıyla 2.050 TL+KDV’den       geliyor. Kale Kilit’in bir diğer ürü-
                       nü olan Kale Tuzaklı Barel ise,
                       klasik barellerden daha üstün özel-
                       liklere sahip bir şekilde tasarlandı.
                       Kale Tuzaklı Barel, dışarıdan
                       zorlandığında barelin dışarıda kalan
                       kısmının kırılmasını sağlayarak ya-
                       bancı bir cisimle barele ikinci bir
                       müdahaleyi imkânsız hale getiriyor.
                       Kale Tuzaklı Barel, kırıldığında bile
                       çalışır olma özelliği ile anahtarla
                       kapının açılabilmesine izin vererek
                       mekân sahibine güvenliğin yanı sıra
                       ekstra kolaylık sağlıyor.


                        Kale Hardware Exhibites New
                             Products

                        Kale Steel and Hardware exhibited
                        their new products in Demos Door
                        Show between 03-06 June. Their
                        products reviewed in this article.
ÖZERPAN
 72
         Prometal Pazarlama Sorumlusu Oral Aydın

            “Profesyonel Ekibimizle
           En İyi Hizmet İçin Çalışıyoruz”
                                        limlenmiş rulo, paket saç, galva-
                                        nizli levha ve trapez oluklu sac
                                        imalatı yapmaktayız. Dilimleme
                                        ünitesinden, profil çekme maki-
                                        nelerine, sandwich panel üreti-
                                        minden aksesuar üretime kadar
                                        geniş bir makine parkurumuz
                                        bulunmaktadır. Geniş bir ürün
                                        yelpazesiyle müşterilerimize tek
                                        noktadan hizmet vermeyi amaç-
                                        lamaktayız. Bunun içinde Ar-Ge
                                        çalışmalarımız hızla devam et-
                                        mektedir.
                                          Sizi piyasadaki rakipleri-
                                        nizden ayıran özellikler neler?
                                          Bizim de içinde bulunduğumuz
                                        sektör, piyasaların gelişmesiyle
                                        hızlı bir şekilde gelişti. 15 yıllık
                                        deneyimimiz ve 100 kişilik profes-

G
     örev yaptığı firması Prome-  lümünden sorumlu olarak görev
                                       yonel ekibimizle, satış aşamasından
     tal hakkında tanıtım so-   alıyorum. Pazar araştırmalarının ya-
                                       başlayarak, üretim ve sevkiyata ka-
     rularımızı yanıtlayan Oral  pılması, yeni ürün çalışmaları, rakip
                                       dar müşterilerimize hızlı ve doğru
Aydın, röportajımızda sektör ve pi-  firma analizleri, kurumsal kimlik
                                       hizmet vermeyi amaçlamaktayız.
yasalar hakkında bilgiler de verdi.  çalışmaları gibi pazarlama alanına
                                       Tüm aşamalarda profesyonel bir
Oray Aydın Prometal’i ve kendisini   giren görevleri yürütmekteyim.”
                                       ekiple çalışmazsak, sıkıntılar ya-
kısaca şu sözleriyle tanıttı:       Üretim alanınızdan, ürün çe-
                                       şayabileceğimizi biliyoruz. Bunun
  “Prometal firması sektörde 15    şitlerinizden bahseder misiniz?
                                       içinde ekibimizi dönemsel eğitimler
yıllık bir geçmişe sahiptir. Destek    Çekmeköy Taşdelende 2500m2
                                       veriyoruz. Firmamızın en önemli
saçından alçıpan ürünlerine kadar   kapalı, 7500 m2 açık alan olmak üze-
                                       özelliği doğru kişilerle çalışarak,
geniş bir ürün yelpazemiz mevcuttur.  re toplam 10.000m2 alan üzerinde
                                       müşterilerimize istedikleri ölçül-
Sektöründe öncü firmalardan olan    faaliyet sürdürmekteyiz. Sektördeki
                                       erde doğru ve zamanında hizmet
Prometal, müşterilerinin istekleri   gelişmelere bağlı olarak bizlerde
                                       vermektir.
doğrultusunda hızlı ve doğru ürünle  ürün gamımızı genişletmeye de-
                                         Önümüzdeki dönemlere ait
hizmet vermektedir. Ben Uludağ     vam etmekteyiz. Şu an tüm PVC
                                       plan ve projelerinizden bahseder
Üniversitesi Maliye Bölümü mezu-    markalarına ait veya özel siparişli
                                       misiniz?
nuyum. Çeşitli firmalarda satış ve   destek sacı imalatı, alçıpan profil-
                                         İçinde  bulunduğumuz    yaz
pazarlama müdürü olarak görev     leri, Sandwich panel, aksesuarlar,
                                       dönemiyle beraber, inşaat sek-
aldım. Firmamızda pazarlama bö-    galvanizli siyah kutu profiller, di-
                                       törü hızlanmakta ve buna bağlı
NOFLY
  74
                                        kullanılan xps malzeme sayesinde
                                        ısı ve ses yalıtımı yapması gibi
                                        özellikleri nedeniyle, piyasada ter-
                                        cih edilen bir marka olmaktadır.
                                        Kullanıcılardan aldığımız olumlu
                                        tepkilerle de bu sene Propanel kapı
                                        panellerinin, öncelikli ürünümüz
                                        olacağını düşünmekteyiz.
                                          Sektörde karşılaştığınız prob-
                                        lemler ve çözüm yolları hakkında
                                        bilgi verir misiniz?
                                          Sektörümüz son 5 yıl içersinde
                                        çok hızlı bir şekilde gelişti. Bu
                                        gelişmeye bağlı olarak piyasada
                                        rekabet şartları ağırlaştı ve üretim
                                        kalitesinden   ödün   verilmeye
                                        başlandı. Bu nedenle firmaların
                                        malzeme alımlarında daha dikkatli
                                        davranmaları gerekmektedir diye
                                        düşünüyoruz. Üretici firmanın TSE
                                        belgesi, CE belgesi gibi üretim bel-
                                        geleri var mı, ürünlerinde 1. Kalite
                                        malzeme mi kullanılıyor, ölçüler
                                        ve kalınlıklar siparişle aynı mı gibi
                                        konulara hassasiyetle bakmaları
                                        gerekmektedir.
                                          Son olarak okuyucularımıza
                                        iletmek istediğiniz bir mesaj veya
                                        ön plana çıkarmak istediğiniz bir
                                        konu var mı?
                                          Prometal olarak sektördeki
                                        saygın yerimizi korumak, müşte-
                                        rilerimize her zaman daha iyi hizmet
                                        vermek, ürün gamımızı geliştirmek
                                        için gerekli çalışmalarımıza devam
                                        ediyoruz.

                                         Working For The Best Service
olarak da bizim sektörümüzde en     departmanımızı güçlendirmekteyiz
yoğun aylarını yaşamaktadır. Biz-    ve farklı coğrafyalara yönelmekte-   Oral Aydın explains his ideas about
de bu dönemde aksaklıklar ya-      yiz. Gerek yurtiçi olsun gerekse     the industry and their company
şamamak için gerek hammadde       ihracat anlamında olsun bu sene     Prometal. He believes that good
olarak, gerekse ürün bazında ge-    üretimini yapmakta olduğumuz Pro-     days are coming soon for the
rekli stokları tutarak ilerlemekte-   panel Sandwich Kapı Panellerine           industry.
yiz. Yurtiçi satışlar kadar, yurtdışı  ayrıca önem vermekteyiz. Propanel
satışların da firmamız için önemli    ürünümüz, montaj kolaylığı, estetik
olduğunun bilincindeyiz. İhracat    görüntüsü, hijyenik olması, içersinde
GSM
  76
       Winstore Satış Pazarlama Müdürü Yeşim Cebeci
             “Yerli Ürünler Desteklenmeli”
                                     olarak bu ürünü geliştirdik ve pi-
                                     yasanın beğenisine sunduk. Son
                                     sekiz senedir de bu konu üzerinde
                                     çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
                                       Satış konusunda nasıl bir yol
                                     izliyorsunuz?
                                       Şirketimiz bünyesinde montaj
                                     yapmadığımız için ürünlerimizi
                                     montaj yapacak firmalara teslim
                                     ediyoruz. Plastik doğramacılar,
                                     camcılar, alüminyumcular, mimar-
                                     lar ve inşaatlar öncelikli müşteri
                                     grubumuzu oluşturuyor.
                                       Üretim alanınızdan, ürün çe-
                                     şitlerinizden bahseder misiniz?
                                       Üretim alanımızda jaluzili cam,
                                     karolajlı ısıcam çıtası gibi ürünle-


F
    irmalarının tanıtımıyla ilgili      “Bu sistemleri ithal  rin imalatını yapıyoruz. Plastik en-
    sorularımızı yanıtlayan Win-
                      sistemler gibi düşünmemek  jektör makinelerimizle üretimimi-
    store Satış Pazarlama Mü-
                       lazım. Mümkün olduğu    zi kendi bünyemizde yapıyoruz.
dürü Yeşim Cebeci, çalışmaları ve
                        kadar yerli parçalar  Dışarıdan sadece jaluziyi ve camı
sektörle ilgili bilgiler de verdi. Türk
                                    alıyoruz. Cam Şişecem’dan, jaluzi
sanayi ve ekonomisinin desteklen-      kullanarak bu ürünleri
mesi için yerli ürünlere olan talebin     meydana getiriyoruz.
artması gerektiğini ifade eden Cebe-
ci, Winstore’u şu sözleriyle tanıttı:
                      Müşterilerimizden ricamız
  “25 yıldan beri cam sektöründe      da Türkiye’de üretilen
değişik konularda faaliyet gösteren     ürünleri desteklemeleri
bir şirketiz. Daha önceki dönemler-     yönündedir. Bir İtalyan
de cam makineleri ithalatı ve cam       ya da Alman daha iyi
aletleri satışıyla uğraştık. Bu işin te-
melinden gelen tüm ayrıntılarını iyi
                       olacak diye bir şey yok,
bilen bir firmayız. İlerleyen zaman        bizler ne kadar
içerisinde yurtiçinde iyi üretimle-      desteklenirsek, bizde
rin yapılmasından dolayı ithalatı bı-    oralara bu ürünleri ihraç
raktık. Bu dönemde yeni sistemler       eder hale gelebiliriz.”
aradık ve jaluzili camlar konusunda
çalışma kararı aldık. Bu işi daha
önce yapanlar da vardı ancak onlar
ürünün tamamını yurtdışından ge-
tiriyorlardı. Bizde onlara alternatif
TAURUS
 78
ise, yurtdışından geliyor. Bunun   lışmalar yapıyoruz. Yeni ürünler      Sektörde karşılaştığınız prob-
dışındaki ürünlerin tamamı kendi   ürettikçe ve piyasaya sundukça      lemler ve çözüm yolları hakkında
imalatımız olduğu için fiyatlarımız  müşterilerimize tanıtıyoruz. Önü-    bilgi verir misiniz?
da piyasaya göre daha uygun ka-   müzdeki dönemlerde tanıtım konu-      Problemler genellikle yazılı ol-
lıyor.                sunda daha büyük organizasyonlar     mayan, sözle yapılan siparişlerde
  Ürün çeşitlerimizden de bahse-  gerçekleştireceğiz.           yaşanıyor. Bu tip çalışmamaya gay-
decek olursak; jaluzili camın 6-7    Sizi piyasadaki rakiplerinizden   ret ediyoruz ama yine de bir takım
modelini yapıyoruz. Bunun yanında  ayıran özellikler neler?         problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bu-
sürekli yeni modeller üzerine ça-    Prensip olarak kendimizle rakip   nun yanında bütün sektörde olduğu
                   olmayı tercih eden bir firmayız.     gibi tahsilât konusunda da bir ta-
                   Kimin ne yaptığıyla pek fazla ilgi-   kım sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların
                   lenmiyoruz. Daha çok kendimizi ge-    haricinde fazla bir sıkıntıyla
                   liştirmek ve iyi hizmet verebilmek    karşılaşmıyoruz.
                   için çalışıyoruz. Özellikle servis ko-   Son olarak okuyucularımıza
                   nusunda çok hassas davranıyoruz.     iletmek istediğiniz bir mesaj veya
                   Diğer meslektaşlarımız da bizim     ön plana çıkarmak istediğiniz bir
                   dostumuz, arkadaşımız ama biz      konu var mı?
                   kendi işimizle alakadar oluyoruz,      Plastik ve cam sektöründeki ar-
                   dolayısıyla da rakip olarak görmü-    kadaşlar direk bizle muhatap olur-
                   yoruz.                  larsa, daha verimli sonuç alabilirler.
                     Önümüzdeki dönemlere ait       Bu sayede ekonomik olarak da daha
                   plan ve projelerinizden bahseder     fiyatla ürünleri temin edebilirler.
                   misiniz?                  Bu sistemleri ithal sistemler gi-
                     Pazarlama konusuna daha fazla    bi düşünmemek lazım. Mümkün
                   ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Müş-    olduğu kadar yerli parçalar kulla-
                   terilerimizle birebir görüşmelerle    narak bu ürünleri meydana getiri-
                   ürünlerimizi tanıtacağız. İstanbul    yoruz. Müşterilerimizden ricamız
                   dışı için birkaç bayilik oluşturmayı   da Türkiye’de üretilen ürünleri des-
                   da düşünüyoruz. Ege, İç Anadolu ve    teklemeleri yönündedir. Bir İtalyan
                   Akdeniz bölgesi için bir takım ça-    ya da Alman daha iyi olacak diye bir
                   lışmalarımız var. En kısa zamanda    şey yok, bizler ne kadar destekle-
                   bunları da sonuçlandıracağız.      nirsek, bizde oralara bu ürünleri ih-
                     Önümüzdeki fuar döneminde      raç eder hale gelebiliriz.
                   yeni piyasaya sunacağımız ürünleri-
                   mizi teşhir edip, tanıtacağız. Uzak-
                   tan kumandalı sistemlerle ilgili ça-     Support Domestic Products
                   lışmalarımızı artırdık. Bu sistemlere
                   karşı ciddi talepler var. Biz de bu-    Winstor Marketing Manager Yeşim
                                         Cebeci believes that all domestic
                   nun üzerine manuel olan bir camı
                                        materials must be supported by the
                   uzaktan kumandalı hale getirecek       Turkish industry to recover the
                   bir sistem geliştirdik. Piyasada ol-        economic issues.
                   dukça ilgi görmesini beklediğimiz
                   bu ürünümüzü çok yakında piyasa-
                   ya sunacağız.
VHB
  80
       VHB Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Dilbaz
           “Bağlantı Elemanları Pencerenin
            En Önemli Unsurlarındandır”
                                     kilemekte ve kalitenin düşmesine se-
                                     bep olmaktadır. Biz kendi üretimimiz-
                                     de kaliteden ödün vermeden yapmış
                                     olduğumuz bütün ürünleri yıllarca
                                     sorunsuz taşıyabilecek malzemeleri
                                     titizlikle seçiyoruz. Bu sektörde var
                                     olabilmek için bu anlayışla çalışmak
                                     gerekiyor. Kalıcı olmak ve insanların
                                     güvenini kazanmak çok önemli. Günü
                                     kurtarmak adına yapılan bir takım
                                     olumsuz hareketlerin sonuçlarından
                                     bütün sektörümüz etkilenmektedir.
                                       Kullanılan bağlantı elemanları-
                                     nın ve aksesuarların maliyetinin,
                                     pencerenin toplam maliyetine oranı
                                     nedir? Bu konuda pencere üretici
                                     bayileri bilgi sahibi mi?
                                       Kullanılan malzemeler illaki me-

V                        “Kullanılan bağlantı
     HB Yapı Yönetim Ku-
     rulu Başkanı Vehbi Dil-                     tretül fiyatlarını etkilemekte ve bi-
                           elemanları ve    zim gibi yüklü malzeme kullanan
     baz, araştırma konumuz
olan Bağlantı Elemanlarının ve       aksesuarlar kalitesine göre  üreticileri diğer tarafta rakipler-
Aksesuarlarının Pencerelere Olan Et-       fiyatı etkilemekte ve   le kıyasladığımız   zaman rekabet
kileri ile ilgili sorularımızı yanıtladı:                 ortamını daraltmaktadır. Bayilerimizin
                         kalitenin düşmesine   bunlardan haberdar olup, iş alama-
  Üretimini ya da satışını yaptı-
ğınız ürünler hakkında bilgi verir
                         sebep olmaktadır.    maktan yakınmaktadırlar. Ucuz olsun
misiniz?                   Biz kendi üretimimizde   ne olursa olsun mantığı üretimin kali-
                                     tesinin düşmesine sebep olmaktadır.
  Bizler Vhb Yapı olarak Alfapen      kaliteden ödün vermeden
markası altında PVC Pencere ve Kapı                      Pencerenin ayakta kalmasını
                       yapmış olduğumuz bütün    sağlayan bu elemanlara, üreticiler
Sistemleri üretiyoruz. Bunun yanında
ısıcam ve panjur imalatı yapmaktayız.    ürünleri yıllarca sorunsuz  ve uygulayıcılar gerekli önemi veri-
Diğer taraftan ise, PakDoor markalı     taşıyabilecek malzemeleri  yorlar mı?
                                       Üreticilerin büyük bir bölümü bunu
kompozit kapı distribütörlüğümüz de      titizlikle seçiyoruz. Bu  göz ardı etmektedir. Sadece ne kadar
bulunmaktadır.               sektörde var olabilmek için
  Kullanılan bağlantı elemanları-                    satış yaptığını hesaplamaktadırlar.
nın ve aksesuarların kalitesi, pence-     bu anlayışla çalışmak   Ama şu iyi bilinmelidir ki kaliteden
renin toplam kalitesini ne düzeyde          gerekiyor.”     taviz vermek üreticinin kendisini
etkiler?                                 kandırmasından başka bir şey değildir.
  Kullanılan bağlantı elemanları ve                   Kaliteli malzemelerle, kaliteli işçilikle
aksesuarlar kalitesine göre fiyatı et-                   ortaya çıkacak ürün, hem profil üreti-
AFRA PROFİL
  82
cisinin hem de pencere üreticisinin le-   fil üreticisi firmaların bunun sonuçta    mek istediğiniz bir mesajınız var
hine olacaktır.               kendilerine mal olacağını iyi analiz    mı?
  İthal ve yerli olarak üretilen     etmeleri ve bayilerinin üretimlerini      Şunu açık seçik ifade etmek isterim
bağlantı elemanları ve aksesuarlar     denetim altında tutmaları gerekmekte-    ki ne iş yaparsanız yapın, işin hakkını
arasında ne gibi farklar vardır?      dir. Müşteriye ulaşacak kalitesiz bir iş,  vermeniz gerekir. Vatandaşlarımız pa-
  İthal edilen ürünler daha kaliteli   dönüp dolaşıp profil üreticisi firmanın    rasını ödeyip malzemesini alıyorsa,
ve dayanıklı. Fiyat olarak daha pahalı   markasında kalacaktır. Üreticiler de    onun hakkını vermemiz gerekmekte-
ama bir ürünü bir kere almak var. Yerli   bunun farkında ancak piyasadaki       dir. Biz vatandaş olarak kötü malzeme
üreticilerimiz daha çok mal satmak ve    yoğun rekabet şartlarından dolayı      almayı da, satmayı da, kullanmayı da
daha çok kar elde etmek için malzeme    bayilerine bu konuda fazla müdahale     hak etmiyoruz. Sonuçta insanız ve en
gramajını neredeyse yarısının altına    edemediklerini düşünüyorum.         iyisini hak ediyoruz.
düşürerek sektöre iyilik ettiklerini      Eskiden olmayıp da, son yıllarda
sanmaktadırlar. Maalesef acı ama ger-    hayatımıza giren / sizin kullandığınız
çek bir tablo ile karşı karşıyayız.     aksesuarlar var mı? Varsa, bunlar
                                            Connection Parts: The Most Impor-
  Profil üreticisi firmalar bayi-      hakkında bilgi verir misiniz?             tant Members
lerine bağlantı elemanları ve akse-       Çok şey vardır. 5 yıl önceki ile
suarlar konusunda yeterli bilgi ve-     şimdiki kullanılan aksesuarlar nere-      Vehbi Dilbaz, President of VHB
riyor mu? Bayilerin bu konudaki       deyse tamamen farklı. Bu konu ile      Hardware says that most important
tutumları nedir?              alakalı olarak şu espriyi yapmak isti-     parts of a window are connection
  Birkaç firma hariç profil üreticileri   yorum. “Silah icat oldu, mertlik bo-     parts which are always in move and
gerekli bilgi vermemektedirler. Bayi-    zuldu” tabi biz yinede bütün olumlu      under effect of whether and power.
ler ise, bunun rehaveti içerisindedirler.  gelişmeleri takip ediyoruz.
Uyumlu ya da uyumsuz malzemeleri
rahatlıkla kullanabilmektedirler. Pro-     Son olarak okuyucularımıza ilet-
GÜLCAM
  84
        Emira Dış Ticaret Müdürü Erdal Çatalbaş,
       Plastherm Libya Temsilcisi Mohammed Ali Usta
           “Libya Sektöre Nefes Aldıracak”
                                        “Libya, bütün dünyayı
                                      etkileyen ekonomik krizden
                                        dolayı, çok ciddi işlerin
                                       yapılacağı ve sektöre nefes
                                       aldıracak çok iyi bir ülke
                                       konumunda. Libya’da Çin
                                      malları kalitesiz olduğundan
                                           dolayı tercih
                                      edilmiyor. Avrupalı profiller
                                       de fiyatından dolayı fazla
                                         geliyor. Bu pazarda
                                        kendimize bazı hedefler
                                        koyduk ve bu hedefler
                                      doğrultusunda çalışıyoruz.”E
    mira Dış Ticaret Müdürü       Ürün çeşitleriz hakkında bilgi   kapı, pencere ve cam konusunda bü-
    Erdal Çatalbaş ve Plast-     verir misiniz?             yük bir talep olacak. Birçok Türk
    herm Libya Temsilcisi Mo-      Şu anda Plastherm’in Libya’daki   profil firması da orada faaliyette.
hammed Ali Usta ile Plastherm’in     genel distribütörlüğünü yapıyoruz.   Önemli olan bu pazarı en iyi şekilde
istanbul’daki fabrikasında görüştük.   Sadece Plastherm markalı ürünle-    değerlendirebilmek.
Sohbetimizin başında firmaları ve     ri bölgemizdeki diğer firmalara       Firmanızı piyasadaki rakip-
yurtdışı pazarları ile ilgili bilgiler  satıyoruz. Plastherm’in üretimini   lerinizden ayıran özellikler neler?
veren Çatalbaş ve Usta, görüşmemiz    gerçekleştirdiği her ürünü biz de     Biz bu işin içinden gelen, işini
sırasında kendilerine yönelttiğimiz   kendi bayilerimize sunuyoruz.     severek ve uzun vadeli düşünerek
sorularımızı da yanıtladı:         Libya’daki PVC sektörü hak-     yapan bir işletmeyiz. Bu sektörden
  Firmanızı ve kendinizi tanıtır    kında neler söylemek istersiniz?    kazandıklarımızı yine bu sektöre
mısınız?                  Uzun zamandır Libya piyasasının   yatırım yaparak değerlendiriyoruz.
  PVC konusunda 10 yıldır faali-    içindeyiz. Şu an Libya’daki ciddi   Dolayısıyla en iyisi olum en çok
yet gösteriyoruz. Kendimize ait 3    inşaat yapılanmasından dolayı PVC   tercih edilen firma olmak için
adet PVC kapı pencere üretim fab-    kapı ve pencere sistemlerine çok    çalışıyoruz. Bizimle aynı anlayışta
rikamız var. Libya’da hem normal     büyük bir talep var. Bu anlamda    çalışan firmalar da mutlaka vardır
vatandaşlara perakende, hem de      dünyanın gözü Libya’da diyebiliriz.  ancak bunun tam tersini ilke edinmiş
kamu kuruluşlarına toptan hizmet     Benim kişisel tahminim ise şu yönde;  firmaların da olduğunu biliyoruz.
veriyoruz. Sektöre girdiğimizde pi-   Libya’da Kapı pencere sektörüne asıl  Biz en iyi hizmeti, en kaliteli ürün-
yasada bu kadar fazla profil markası   büyük ilgi önümüzdeki sene olacak.   lerle sunuyoruz. Bence en önemli
yoktu. Artan profillerle birlikte piya-  Şuan devam etmekte olan ve önü-    özelliğimiz de budur.
sa hem olumlu hem olumsuz şekilde    müzdeki sene tamamlanacak olan
etkilendi.                projelere ihtiyaç olmasıyla beraber
                                                                85
  Emira Dış Ticaret Müdürü Erdal Çatalbaş, Plastherm Satış Satış Müdürü Ömer Kara, Plastherm Libya Temsilcisi Mohammed Ali Usta

  Önümüzdeki dönemlere ait plan      yansıyor. Vizelerinde kalkmasıyla       hedefler doğrultusunda çalışıyoruz.
ve projelerden bahseder misiniz?      bölgede ticaret daha da hızlandı.       Yaptığımız işler de bu yolda başarılı
  Dediğim gibi önümüzdeki sene       Sadece Türkiyeli üreticiler de de-       olduğumuzu gösteriyor. Sürekli
bu seneden çok farklı bir yıl olacak.    ğil, Libya’da birçok ülkeden kapı       çıtamızı yükselterek, kendimize ye-
Kapı, pencere, cam gibi ince işler     pencere üreticileri faaliyet gösteri-     ni hedefler koyarak ilerlememizi sür-
başladığında sektör de hareketlenip,    yor. Bölgedeki tüketici de kendisine      dürüyoruz.
sektöre hız gelecek. Biz firma ola-     en uygun profili değerlendirip, terci-
rak altyapımızla tüm ihtiyaçlara      hini ona göre yapıyor.                 Libya is The New Hope
cevap verebilecek durumdayız. Bu-        Son olarak okuyucularımıza
nun haricinde yeni müşteriler bul-     iletmek istediğiniz bir mesajınız         We interviewed with the manager
ma konusunda da çalışmalarımızı       var mı?                      of Emira Export Erdal Çatalbaş
sürdürüyoruz.                  Libya, bütün dünyayı etkileyen          and Libya representative of
  Sektörde karşılaştığınız prob-      ekonomik krizden dolayı, çok ciddi        Plastherm Mohammed Ali Usta
lemler ve çözüm yollarından bah-      işlerin yapılacağı ve sektöre nefes        about the foreign markets and
seder misiniz?               aldıracak çok iyi bir ülke konumun-          especially Libya in their
  Artık eskisi gibi problemlerle      da. Libya’da Çin malları kalitesiz            Istanbul facility.
karşılaşmıyoruz. Türk firmaları da      olduğundan dolayı tercih edilmi-
eskisi gibi davranışlarda bulunmu-     yor. Avrupalı profiller de fiyatından
yorlar. İyi bir rekabet var ve bunun    dolayı fazla geliyor. Bu pazarda ken-
neticesi kaliteli ürün olarak piyasaya   dimize bazı hedefler koyduk ve bu
  86

                        • Emniyet şeridini acil durumlar dışında kullanmayalım!
                                                  winworld

       Türk Plastik Sektörüne Ar-Ge Modeli
                   ve teknoloji merkezleri yer alıyor.   olarak Ar-Ge’yi gösterdi. Fir-
                   Polimer malzeme kompaundlama       ma temsilcileri toplantıdaki su-
                   sanayisi için bilgi temelli hizmet ve  numlarında, Ar-Ge çalışmaları so-
                   çözüm sunma konusunda öncü fir-      nucunda çift vidalı ekstruderlerde
                   malardan biri olan Steer Engineer-    yenilikçi yöntemler geliştirerek
                   ing, mevcut ekstruder sistemleri     kritik noktalarda verimi en üst dü-
                   üzerinde yaptığı çalışmalarla farklı   zeye çıkaran uygulamalarına da
                   sektörlerdeki müşterilerin komp-     dikkat çektiler.
                   leks ihtiyaçlarını basite indirgeyen


T
    ürk Plastik Sanayicileri
                   birtakım ekstruder ve ekstruder      “En yeni teknolojilerini
    Araştırma, Geliştirme ve
                   parçaları geliştiriyor. Özellikle tek-
    Eğitim Vakfı (PAGEV), dü-                         ve ürünlerini Türk
                   noloji geliştirmede başarılı olan
zenlediği son etkinlikle dünyanın
                   Steer’in, geniş ürün yelpazesinde    plastik sektörüne tanıtmak
5 farklı ülkesinde faaliyetlerini                        amacıyla ülkemize gelen
                   ekstruder tamamlayıcı elemanları
sürdüren Hindistan merkezli Steer
                   ile teknik servis hizmeti, mühen-     Steer Engineering şirketi,
Engineering firmasının temsil-
                   dislik plastikleri, kompaundlama,      Türkiye’yi büyüme
cilerini Türkiye plastik sektörüyle
                   granül masterbatch, kaplama, ilaç     stratejilerinde önemli bir
buluşturdu. İstanbul Radisson
                   ve gıda işleme sektörüne yönelik
Sas Otel’de yapılan toplantıda en
                   ekstruder sistemleri, plastik ve po-
                                            pazar olarak
son teknoloji ürünü makineleri                           konumlandırıyor.
                   limer işleme gibi alanların yanı sıra
ve ürünleri hakkında sunum-                           Türkiye’de bir Uygulama
                   medikal mühendislik çözümleri de
lar yapan Steer Engineering yö-
                   bulunuyor.                  Geliştirme Merkezi
neticileri, Türkiye’de bir Uygula-
ma Geliştirme Merkezi kurmayı                          kurmayı planladıklarını
                     Steer firması geliştirdiği son
planladıklarını da açıkladı.                             belirten Steer
                   teknoloji ürünlerin müşterilerine
                   ekonomik açıdan da avantaj sağ-       Engineering firması
  1993 yılında Dr. Babu Pad-
                   lamasına dikkat ediyor. Ayrıca ener-   yöneticileri, şirketlerinin
manabhan tarafından kurulan ve
                   ji verimliliğini artıran ve proses    başarısının anahtarı olarak
500’ün üzerinde çalışana sahip
                   parçalarının ömrünü uzatan ürün-       Ar-Ge’yi gösterdi.”
olan Steer, dünya çapında özellikle
                   leri sayesinde de firmalara pek çok
‘Çift Vidalı Ekstruder’ Alpha ve
                   avantaj sunuyor.
Omega serisi ürünleriyle tanınıyor.
Merkezi Hindistan’ın Bangalore
                    En yeni teknolojilerini ve
şehrinde bulunan şirketin ABD, Al-
                  ürünlerini Türk plastik sektörüne
manya, Çin ve Japonya’da üretim
                  tanıtmak amacıyla ülkemize ge-
                                         R&D Model For The Turkish
                  len Steer Engineering şirketi,          Plastic Industry
                  Türkiye’yi büyüme stratejile-
                  rinde önemli bir pazar olarak ko-     Turkish Plastic Industry Development
                  numlandırıyor. Türkiye’de bir       and Training Organization (PAGEV)
                  Uygulama Geliştirme Merkezi kur-       arranged an event to introduce the
                  mayı planladıklarını belirten Steer     Indian company Steer Engineering.
                  Engineering firması yöneticileri,
                  şirketlerinin başarısının anahtarı
A2
 88
     Barış Onay, Yapı-Endüstri Merkezi Genel
        Müdürlüğü Görevine Atandı

                                     lümü’nü bitiren Barış Onay, 2002
                                     yılında Ecole d’Architecture Pa-
                                     ris-Belleville’de Kentsel Tasarım,
                                     2003 yılında da Université Paris
                                     1 Pantéon-Sorbonne’da Mimarlık
                                     Tarihi yüksek lisans programlarını
                                     tamamladı. 2004 yılında İstanbul’a
                                     dönen Onay, İTÜ Fen Bilimleri
                                     Enstitüsü’nde halen sürdürmek-
                                     te olduğu Şehir ve Bölge Plan-
                                     lama Doktora Programı’ndaki öğ-
                                     renimine başladı.

                                       Onay, 2004 – 2005 yılları ara-
                                     sında Dünya Mimarlık Kongresi,
                                     UIA2005 İstanbul Bilim Komite-
                                     si Sekreteri olarak görev yaptı.


M
     imarlık ve yapı alanında  yılından bu yana Koordinatörlük,   Uluslararası  Yapı  Merkezleri
     bilgi merkezi olarak    Danışmanlık ve 2009 yılından bu    Birliği UICB’nin 2005 yılındaki
     42 yıldır hizmet veren   yana da Genel Müdür Yardımcılığı   genel kurulunda Yönetim Kurulu
Yapı-Endüstri Merkezi’nde 2005   görevini başarı ile yürüten Barış   Üyeliğine seçilen Onay, 2008 yı-
                  Onay, Genel Müdürlük görevine     lında yapılan genel kurulda Genel
                  atandı. Uluslararası Yapı Merke-   Sekreterlik görevini devraldı.
                  zleri Birliği (UICB) Genel Sek-
                  reterliği görevini de yürüten Barış Yapı-Endüstri Merkezi ve Ulus-
                  Onay, atama sonrasında Yapı-En- lararası Yapı Merkezleri Birliği
                  düstri Merkezi Genel Müdürü   (UICB)’deki görevlerinin yanısıra
                  olarak görevine devam edecek.  Barış Onay, DEİK Türk-Ukrayna İş
                  Genel Müdürlük görevini 17 yıldan
                                  Konseyi Yürütme Kurulu’nda, Tür-
                  bu yana yürüten Güven Cantürk  kiye Yapı Teknoloji Platformu’unda
                  ise, bundan sonra “Yapı-Endüstrive Uluslararası Fuarlar Birliği (UFI)
                  Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sürdürülebilirlik Komitesi’nde ak-
                  Danışmanı” olarak çalışmalarını tif olarak görev alıyor. Onay ayrıca,
                  sürdürecek, tecrübelerini aktara-
                                  yurt içi ve yurt dışında mimarlık,
                  cak.              yapı sektörü ve yeşil binalar ile ilgili
                                  birçok konferansta konuşmacı olarak
                    Beşiktaş Atatürk  Anadolu yer alıyor ve makaleler yazıyor.
                  Lisesi’ni ve 2000 yılında İTÜ Bekâr olan Barış Onay, İngilizce ve
                  Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bö- Fransızca biliyor.
POLİPEN
AFYON
AFYON
 92
         Somfy’den Ürün Tanitim Semineri

S
    omfy Türkiye, Mimarlık
    Vakfı tarafından her yıl
    ayda iki kere düzenlenen
Ürün Tanıtım Toplantısı’na 25
Nisan tarihinde ev sahipliği yaptı.
“Somfy’den    Dinamik   Cephe
Yönetimi ve Proje Uygulamaları”
na yer verilen seminere 40 mi-
mar katıldı. Somfy’nin otomasyon
sistemleri, ısıtma ve klima sistem-
lerinde kullanılan nominal elektrik
miktarını azaltmakta, Dinamik Cep-
he Yönetimi ile orta vadeli ener-
ji tasarrufunun yanı sıra maliyet
tasarrufu da sağlanmaktadır.
             Doğaya Düşman Toplum...

A
    talarımız Orta Asya’dan buralara gelen göçebelermiş. Bizler
    bu göçebelik alışkanlıklarımızı maalesef bugün de devam
    ettiriyoruz. Bizim için evin içi kutsaldır. Ayakkabılarımızı
çıkarmadan eve girmeyiz. Fakat camımızdan, balkonumuzdan,
                    aracımızın camından çöpü-
                    müzü çok rahat dışarı ata-
                    biliriz. Hayvanları sadece
                    yemek için ya da dövmek
                    için severiz. Çevremizde
                    tavşan, sincap, geyik, dağ
                    sıçanı, yılan görürsek
                    anında öldürmemiz lazım.
                    Yaşarsa maazallah!
  Bu ağaçların 6 Nisan 2010 tarihinde, tomurcukları olduğu halde Ataşehir gibi yeni bir merkezde bu hale
getirilmesi bana bu yazıyı yazdırdı. İsyanım çevresini tahrip eden, kuşlara konacak dal, içecek su bırakmayan
herkese.
CAMCAD
  94
  Securistyle Türkiye Pazarında Artık Daha Etkin
                                   sunmaya de-    len cephe sistemleri üreticileri ile
                                   vam edecek.    stratejik işbirlikleri var.
                                     U z u n      En önemlisi; aynı alanda sadece
                                   yıllardır G.U   ucuz ürün ve fiyatla rekabet edebi-
                                   Yapı A.Ş’de    len birçok markanın aksine, cephe
                                   Pazarlama     makaslarını standart bir raf ürünü ol-
                                   Müdürü ola-    manın ötesinde, binalar için önem-
                                   rak çalışmış   li özellikler ve yararlar sağlayan
                                   olan Murat    değerli ürünler olarak görüyor ve bu
                                   Yarar, Securi-  yaklaşımla özellikle mimarlar nez-
                                   style Bölge    dinde tanıtıma büyük önem veriyor.
                                   Temsilciliği     Tüm bunların sonucunda Secu-
                                   görevini üst-   ristyle cephe makasları bugün dün-
                                   lendi. Murat   yanın birçok ünlü binasında tercih
                                   Yarar, Securi-  edilen ürünler olarak dikkat çekiyor.
                                   style ürünleri-    Securistyle Dış Ticaret Müdürü
       Securistyle Dış Ticaret Müdürü Paul Hunt,        nin Türkiye    Paul Hunt yeni oluşumla ilgili
        Securistyle Bölge Temsilcisi Murat Yarar,
      G.U Yapı A.Ş. Genel Müdürü Berç Pekayvaz ve
                                   ve civar ül-   olarak şu bilgileri verdi: “Hızla
    G.U Alüminyum ve Kapı Sistemleri Müdürü Özcan Özen      kelerde da-ha   büyüyen ve stratejik öneme sahip
                                   geniş bir kul-  Türkiye pazarında “bir cephe ma-


D
     ışa açılır pencere ve cephe                 lanıcı kitlesi  kasının asla sadece bir cephe makası
     donanımları konusunda ürün tarafından tanınmasını, önemi ve          olmadığı”nı profesyonellere daha
     kalitesi ve çeşitliliğiyle dün- kullanımı giderek artan açılır dış cep-    hızlı ve doğrudan anlatabilmek
yanın lider ve öncü firmalarından he sistemlerinde Securistyle cephe           ve markamızın gücünü daha da
olan ve özellikle Sterling dış cephe makaslarının mimarlar, karar verici-        artırabilmek için Türkiye’de bir
makasları ile sektöründe haklı bir üne ler ve diğer kullanıcılar tarafından ter-    bölge temsilcisi ile çalışmaya ka-
sahip olan İngiliz Securistyle şirketi, cih edilmesini sağlamaya çalışacak.       rar verdik. Temsilcimiz Murat Ya-
bundan böyle Türkiye ve cıvar ül-         Tüm pencere donanımları arasında   rar ve uzun yıllardır partnerimiz
kelerdeki operasyonlarını yeni oluş- kalite ve güvenilirliğin en fazla öne-       olan G.U Yapı’nın çalışmaları ile
turduğu temsilcilik kanalıyla yürüte- me sahip segment olan dış cephe          Türkiye pazarındaki liderliğimizi
cek.                      makasları konusunda Securistyle en    pekiştireceğiz. Ayrıca bazı hızla
  Bu oluşum çerçevesinde, G.U yüksek uluslararası standartlara sa-           gelişen civar ülke pazarlarında da
Yapı A.Ş, Securistyle’ın Türkiye’deki hip bir marka. Tüm makas üretimini        daha etkin olarak yer almak istiyo-
yetkili distribütörü olarak ürünleri İngiltere’nin Cheltenham kentindeki        ruz.”
sektör profesyonellerinin hizmetine merkez tesislerinde gerçekleştiren
                        Securistyle’da ürünler en üst kalite
                        standartlarında üretiliyor ve bire-     In The First Five of Europe
                        bir kalite kontrolden geçiyor. Şirket
                        buna bağlı olarak ürünlerine üretim      Microsan innovated a new
                        hatalarına karşı 12 yıl garanti veri-    machinery which produces wood
                                              panels made of shells of hazelnut
                        yor. Şirketin ileri düzeyde deney
                                              and peanut. They released the
                        tesis ve laboratuvarları mevcut.
                                                 machinery in June.
                        Çok güçlü bir Arge’ye sahip olan
                        Securistyle’da sürekli yeni ürünler
                        geliştiriliyor. Dünyanın en önde ge-
TUREKS
  96
           Vural Yapı Firma ortağı Gökhan Vural
   “En İyi Fiyatla En Kaliteli Ürünü Sunuyoruz”
                                       “Haziran ayında firmamız
                                        1 yaşını doldurdu. Bu 1
                                       yıl içerisinde Ege, Akdeniz
                                        ve Marmara Bölgelerine
                                        hizmet vermeye başladık.
                                        Bu yılki hedefimizde tüm
                                       Türkiye’ye hizmet vermek
                                        var. Hizmet kalitesinden
                                       ödün vermediğimiz sürece
                                          her bölgede olmayı
                                           hedefliyoruz.
                                       Tabi ki ürün çeşitliliğimizi
                                       artırmak için çalışmalarımız
                                        da devam ediyoruz. En
                                        kısa sürede sunacağımız
                                          yeni ürünlerimizle
                                          piyasadaki payımızı
                                            artıracağız.
                                          Prensiplerimizden

V
     ural Yapı Firma ortağı      Üretim alanınızdan, ürün
     Gökhan Vural, kendisiyle   çeşitlerinizden bahseder misi-        ödün vermeden,
     gerçekleştirdiğimiz röpor-  niz?                   kaliteli ve hızlı hizmet
tajımızda firmaları ve sektörle il-    Kıl fitil, sineklik aksesuarı ve    anlayışımızla yolumuza
gili sorularımızı yanıtladı. Gökhan  menfez ana iştigal konumuz. Kıl       devam edeceğiz.”
Vural, firmanızı ve kendinizi tanıtır  fitili, kendi tescilli markamız olan
mısınız? Şeklindeki ilk sorumuza    VRL markası ile ithal ediyoruz.
şöyle yanıt verdi:           Kıl fitilde her talebe uygun ölçü
  “Vural Yapı olarak 2009 yı-     ve çeşitlerin bulunması ile kısa
lında İzmir’de kurulan genç fa-    sürede VRL Kıl Fitili talep edilir
kat tecrübe olarak deneyimli bir    hale getirdik Örneğin alüminyum
firmayız. Firmamızın ortaklarında    ve PVC sürme, otomatik panjur,
Hasan Vural’ın 35 yılı aşkın      cam balkon gibi her alana hitap
tecrübesi, bizlerin de iş azmi ile   ediyoruz.
PVC ve alüminyum sektöründe        Sineklik aksesuarını SİNPLUS
en kaliteli ve hızlı hizmeti veriyo-  markasıyla üretiyoruz. Şu an Sinek-
ruz.”                 lik Aksesuarında birçok marka var,
                    fakat kullanıcılar bu ürünlerde ka-
                                                        107
                                                        97
liteyi aradıklarından dolayı bizde  edeceğiz.                bizde dönem dönem yaşıyoruz.
sektörde yer edinmeye başladık.     Kaliteyi hem hizmette hem       Fakat müşterilerimiz ile diya-
Menfezi de VRL markası ile      ürünlerimizde her zaman en düşük     logu her zaman ön planda tut-
hareketli ve sabit panjurlu olarak  fiyatlarla ön plana çıkarma gayesiy-   tuğumuzdan dolayı, diyalog-
iki tipte üretiyoruz. Menfezi ABS   le yola çıktık. Bunu kendimize ilke   la her problemin üstesinden
hammadde ile üretiyoruz.       edindik. Mesela VRL Kıl fitili düz    geliyoruz. Karşılıklı iyi niyet
  Sizi piyasadaki rakiplerin-    seride 3P, Finli (Asetatlı) seride ise  ön planda olduğu zaman, çözüle-
izden ayıran özellik neler?      4P kalitesiyle ithal ediyoruz. Bunu   meyecek problemin olmadığını
  Kendimizi piyasadaki firmalar-   da en iyi fiyatla alıcılara sunuyo-    düşünüyoruz.
la rakip değil, her zaman meslektaş  ruz.                    Son olarak okuyucularımıza
olarak gördük. Bundan böyle de      Önümüzdeki dönemlere ait       iletmek istediğiniz bir mesaj veya
bu prensipte yolumuza devam      plan ve projelerinizden bahseder     ön plana çıkarmak istediğiniz bir
                   misiniz?                 konu var mı?
                     Haziran ayında firmamız 1 yaşını     Prensiplerimizden ödün ver-
                   doldurdu. Bu 1 yıl içerisinde Ege,    meden, kaliteli ve hızlı hizmet
                   Akdeniz ve Marmara Bölgelerine      anlayışımızla yolumuza devam
                   hizmet vermeye başladık. Bu yıl-     edeceğiz. Bu yılki sezonun ilk
                   ki hedefimizde tüm Türkiye’ye       yarısını geçtik, umarım ki ikinci
                   hizmet vermek var. Hizmet kalite-    yarısında da herkes hedeflerine
                   sinden ödün vermediğimiz sürece     ulaşır.
                   her bölgede olmayı hedefliyoruz.
                     Tabi ki ürün çeşitliliğimizi      Best Product For The Best Price
                   artırmak için çalışmalarımız da
                   devam ediyoruz. En kısa sürede        Gökhan Vural, the partner of
                   sunacağımız yeni ürünlerimizle pi-     Vural Yapı mentioned that they
                   yasadaki payımızı artıracağız.        give the best products with the
                     Sektörde karşılaştığınız prob-      best prices and they commented
                   lemler ve çözüm yolları hakkında         the window industry.
                   bilgi verir misiniz?
                     Sektörde her firmanın yaşadığı
                   belli başlı problemleri az ya da çok
  98
 Avrupa’nın En İyileriyle Aynı Kalitede, Dünya’da
   ilk 5’te bir Türk Firması “MİKROSAN”
H
     ayalini kurdu.          ile tüm atıklar ahşap profil haline geli-  leksi üreten üç fabrikalı bir sanayi ku-
       ‘Tıkır tıkır’ başardı.    yor.                    ruluşu haline geldi.
       Fındık - fıstık kabuklarını    Naci Sönmez’in başarı öyküsü        MİKROSAN bugün Asya, Afrika ve
ahşap profil yaptı...            1970’li yıllarda PİMAŞ’ta işçi olarak   Avrupa’da yaklaşık 50 ülkeye makine
  Çalıştığı fabrikadaki makinenin da-  çalışırken başladı. Dönemin en büyük    ihraç ediyor.
ha iyisini yapıp, Almanlara sattı. Basın  kuruluşlarından olan PİMAŞ o yıllarda     MİKROSAN üretiyor, TÜRKİYE
mensuplarına tanıtılan Türk mühen-     Almanya’dan bir boru ve plastik çekme   kazanıyor…
dislerinin yaptığı yeni makine fındık   makinesi ithal etmişti. Bu makinenin      MİKROSAN- ERYAP A.Ş. İŞ
fıstık kabuklarını ahşaba dönüştürüyor.  işleyişini inceleyen Naci Sönmez o     ORTAKLIĞI ile ülkemiz kazanıyor.
  PİMAŞ’ta işçi olarak çalışırken Al-  yıllarda daha iyisini yapabileceğini ka-    Bir Türk firması olan Eryap A.Ş.
man malı boru ve plastik çekme maki-    fasına koymuştu.              yeni bir kapı-pencere profili tesisi
nesi ile tanışan Naci Sönmez daha iyi-     Bu hayaliyle mesleğinde iler-     projesini, yine bir Türk firması olan
sini yapmayı kafasına koydu. Yıllar    leyen Naci Sönmez 1978 yılında       MİKROSAN ile gerçekleştirdi. Birçok
sonra daha iyisini keşfedip yılda 250   MİKROSAN’ı kurarak ilk adımı attı.     dünya markasının yer aldığı projede
makine üreten üç fabrika kurdu. ‘Tıkır   Daha sonraki yıllarda Türk insanının    Türk sermayesi kazandı. MİKROSAN
tıkır sloganıyla tanıtılan Türk Makine   çalışma ve başarma azmine en iyi ör-    bu anlaşma ile Türkiye’de profil tesis
sanayinin gururu oldu. Naci Sönmez     neklerden birisini oluşturan Sönmez,    üretiminde bir Türk firmasının ne ka-
son olarak keşfettiği makineyle fındık   hayalini kurduğu makineyi üretti. Daha   dar başarılı olduğunu, hem kalitesiy-
fıstık kabuklarını ahşaba dönüştürdü.   sonra hızlı bir üretim aşamasına giren   le, hem üretimiyle hem de Türk Mü-
Basın mensuplarına tanıtılan makine    firma bugün 250 adet makine komp-      hendisleriyle bu ülkeye faydalı işler
                                                            99
yapabileceğini bir kez daha kanıtlamış    bünyesinde selülozik elyaf taşıyan
oldu.                    birçok malzeme kullanılamadığından      In The First Five of Europe
  MİKROSAN’dan Türkiye’de bir       yakılıyordu, MİKROSAN mühen-
ilk. Atık maddeler ahşap profil oluyor.    dislerinin 10 yıllık bir çalışmasının     Microsan innovated a new
  Türkiye sanayisine kazandırdığı,     neticesi olarak, bu tarz malzemeler     machinery which produces wood
geri dönüşümlü ahşap profil tesisiy-     hammadde olarak kullanılıyor, çeşitli    panels made of shells of hazelnut
le MİKROSAN ülkemizde bir ilki        plastiklerle birleştiriyor ve sanayiye    and peanut. They released the
gerçekleştirdi. MDF, Sunta Lam ima-     ahşap katkılı plastik profil kazandırıyor.     machinery in June.
latında çıkan ahşap tozları, yağı sıkılmış  MİKROSAN ahşap katkılı plastik pro-
zeytin çekirdekleri, fındık-fıstık ve çe-  fil makinesiyle Türkiye’de bir ilke imza
kirdek kabukları, pamuk çırpısı gibi     attı.
 100
     Daf Kilit
    Genel Müdür
     Yardımcısı
     Engin Ulu

 Değişmeyen
 Hedefimiz;
Sürekli GelişmeD
     af   Kilit Genel Müdür    bilya ahşap kapılar için lüks seri ol-     Eskiden olmayıp, da son yıl-
     Yardımcısı   Engin   Ulu,  mak üzere 4 kategoride yaklaşık 305    larda hayatımıza giren / sizin kul-
     firmaları ve çalışmaları ilgili  çeşit kilit ve bu kilitlerde kullanılan  landığınız aksesuarlar var mı?
sorularımızı yanıtladı.          çeşitli bareller üretim programımızda   Varsa, bunlar hakkında bilgi verir
  Kilit sektöründe DAF Kilit’in     bulunmaktadır.               misiniz?
konumu hakkında bilgi verir mi-        Kilit ve Barel üretiminde bu çe-      Değişik sistemler sürekli olarak
siniz?                  şitliliğe ayrıca değişik kaplama se-    çıkıyor. Son olarak kancalı dediğimiz
  DAF KİLİT’in başlangıç nok-      çenekleri de eklenmiştir. Bir çok     güvenlik açısından daha özellikli bir
tasına inerek bu soruyu cevapla-     ürünün sarı, saten, krom ve antik kap-   ürün çıkardık. Ürünlerin görevleri
mak istiyorum. DAF KİLİT; Doğan      lama seçenekleri ve bu kaplamaların    fazla değişmese de, çalışma prensip-
Pazarlama, Doğan İnşaat ve Doğan     standart ve bir kısmında lüks kaplama   lerinde yapılan değişikliklerle ürün-
Tanıtım şirketlerinden oluşan Doğan    seçenekleri kullanıldığını düşünürsek   lerin özellikleri artırılabiliyor.
Şirketler Grubunun bir üyesidir.     yaklaşık 1000 ayrı çeşit mamul
  Şirket kuruluşu 1999 yılı olup,    müşteri taleplerine sunulmaktadır.
deneme üretimine 2000 yılında         Bu durumda müşteriyi memnun
başlanmıştır. DAF KİLİT kuruluş      ettiğiniz söylenebilir mi ?
olarak nispeten yeni olmasına karşın,     Kusursuz müşteri memnuniye-
teknolojik altyapısı, yaptığı atı-    ti bizim için çok önemli. Firma ku-
lımlar ve ulaştığı üstün kalite sevi-   rucularının bizim inşaat ve Nalburiye
yesi ile sektörde başarılı bir noktaya  sektöründe 25-30 yıldır süren titiz
ulaştığını söyleyebiliriz.        çalışmaları sonucu oluşan karşılıklı
  Ne tür ürünlere ağırlık veriyor-    işbirliği ve güvene dayalı çalışmaları
sunuz?                  vardır. Daf Kilit verdiği garanti süresi
  DAF KİLİT     2000   yılında,  7 yıldır.
yaklaşık 25 çeşit ahşap kapı kilitleri    Verdiğimiz garanti de oldukça
üretimi ile işe başlamıştır.       geniş kapsamlı tutulmakta, çoğu za-
  Bugün itibariyle, PVC ve alü-     man kullanıcının hataları bile garanti
minyum kapılar, çelik kapılar ve mo-   kapsamına alınmaktadır.
                                                            101
  Piyasaya tanıttığınız ürününüz     şartlarda maymuncukla açılma ihti-       Son olarak okuyucularımıza
‘çekçık’ hakkında bilgi verir       mali sıfırdır.               iletmek istediğiniz bir mesajınız
misiniz?                    Tüm çelik kapılara uygulanabilir    var mı ?
  Bu ürüne ismini, hırsızlık olay-    bir sistem. Kullanımı ve montajı        Kalitesiz ürünlere rekabet et-
larının kapıyı çekip çıktıktan sonra    çok kolaydır. Kasa ölçüleri de       memek, hem ülke hem de firmalar
kilitlemeyi unutmak suretiyle ya-     mevcutlarla aynı olduğu için kolay     açısından çok daha faydalı olacaktır.
şandığını bildiğimiz için verdik. Bu    değiştirilebilir. Garanti süresi tüm    Kalite odaklı ürün çeşitliliğinin
kilit o problemi ortadan kaldırıyor.    ürünlerimizde olduğu gibi 7 yıldır.    artırılması bizleri ileriye taşıyacaktır.
Evden çıkıp kapıyı çektiğinizde        Bunu kullanan kapı üreticile-     Fiyatı ucuz diye bir ürün tercih
anahtara ihtiyaç olmaksızın kapı      rine bir katkı daha sağlamaktadır.     edilebilir ama sonrasında olacakları
kendiliğinden kancalar vasıtasıyla     Ürünün çalışma prensibi terstir.      da hesaplamak gerekir.
otomatik kilitleniyor. Dolayısıyla     Diğer tüm ürünler bir sıkıntı olduğu
bir takım materyallerle kapının      zaman kapı kilitli kalır. Ya içeri gire-
                                            Unchanging Target Is Continued
açılmasını engellemiş oluyor. Bu      mezsiniz ya dışarı çıkamazsınız. Bu          Improve
kapının en büyük özelliği budur.      üründe ise, bir darbe olsa dahi içerde
  Bunun ötesinde içeriye girişlerde   kalmazsınız, sadece kapıyı kilitleye-       Engin Ulu, the manager
anahtar kullanımında sadece 90 dere-    mezsiniz. Dışarı çıkma konusunda bir       of Daf Kilit answered our
celik bir çevirmeyle kapı açılabiliyor.  sıkıntı yaşamaz. Bu kapıyı üretenler      questions about the hardware
Aynen araçların kontak anahtarları     açısından çok olumlu bir avantajdır.       industry and their company.
gibi kolaylıkla açılabilir.        Kapı kilitli olarak kalmaz.
  Bir başka özelliği, mevcut sistem-     Ürünle ilgili bilgi almak isteyen-
lerle yer değiştirebilir olmasıdır. Yani  ler bizimle irtibata geçerlerse daha
eskisini çıkarıp, bu ürünü takabili-    da ayrıntılı teknik bilgiler verebili-
yorsunuz. Aynı karşılık bağlanabilir.   riz.
Sağ ya da sol kapıda rahatlıkla ça-      Türkiye’den Ortadoğu’ya kilit
lışabiliyor.                ihraç eden farklı firmalar var mı?
  İçeriden dışarı çıkışlarda anah-      Ortadoğu’daki pazarın yaklaşık
tara ihtiyaç olmaksızın sadece ka-     %40-50’sini oluşturuyoruz. Çün-
pının koluna basmakla dışarıya       kü Türk mallarına karşı çok
çıkabiliyorsunuz. Her şartta gü-      yoğun bir talep var. Bir de ka-
venliğinizi sağlayabiliyorsunuz:      liteyi sağladıktan sonra oradaki
  Bu ürün tamamlayıcısı olarak bir
                      insanların güvenini kazanabiliyor-
ürün daha geliştirdik. Bu iki ürün
                      sunuz. Biz şu ana kadar bu
piyasada önemli sesler getirecek
                      ikisini gerçekleştirdik.
ürünler. Topuzlu barellerde her ne
                        Önümüzdeki dönem-
kadar güvenlik sağlasanız da (anahtar
                      ler için hedefleriniz ne-
olması halinde) içeriye girilmesi
                      lerdir?
mümkün oluyor. Üzerine takılan bu
                        Değişmeyen hedefi-
barelin üzerinde bir emniyet bileziği
                      miz ‘’sürekli gelişme’’ ola-
var. Bunun sürdüğünüzde ürünün
                      rak ifade edilebilir. Daha önce
içeriden açılması engellenebiliyor.
Aynı zamanda dışarıdan anahtarla      belirtilen yeni ürünlerin pazara su-
girişine de müsaade etmiyor.        nulması, elektronik kumandalı ki-
  Bir diğer özellikte dışarıdan bir   litlerin çeşitlendirilmesi, öngörülen
anahtarla müdahale edildiğinde       ispanyolet, kapı kolu gibi kilit mam-
anahtarı alıkoyuyor. Dışarı vermi-     ullerini tamamlayan ürün gruplarının
yor. Anahtar ancak içeriden müsaade    üretimi orta ve uzun vade hedefleri
edildiğinde çıkarılabiliyor. Kendi     olarak sıralanabilir.
anahtarıyla dahi açılmadığından bu
 102
    Çağdaş Açılım Yapı Elemanları Yönetim Kurulu Başkanı
               Yaşar Kaya
    “Bağlantı Elemanlarını Yetersiz Kullanarak
          Kâr Elde Edilmez”
                                      satışını yapmaktadır. Sektörde
                                      ihtiyaç duyulan contaların da
                                      kendi tesislerinde imalatını yap-
                                      makta ve sektöre sunmaktadır.
                                      Alüminyum, PVC, ahşap ve çe-
                                      lik kapı sektöründe kullanılan
                                      contaların imalatını ve satışını
                                      yapıyoruz. Bunun yanında izo-
                                      lasyon grubuyla alakalı silikon
                                      ürünleri fason olarak kendi mar-
                                      kamızla yaptırmaktayız. Yine
                                      aynı şekilde menteşeler, orta ka-
                                      yıt bağlantı takozları gibi ürün-
                                      leri kendi markamızla yaptırıp,
                                      piyasaya arz etmekteyiz. Bunun
                                      yanında Kale Kapı Pencere fir-
                                      masının genel satıcı distribütör-
                                      lerinden biriyiz. Kale markalı
                                      ürünlerin hem İstanbul hem Ege
                                      Bölgesinde satış ve pazarlamasını

Ç
     ağdaş Açılım Yapı Ele-       “Kaliteli ürün kullanmak
     manları Yönetim Kuru-                      gerçekleştirmekteyiz.
                     ve profilin ihtiyacı kadar ürün    Kullanılan bağlantı elemanla-
     lu Başkanı Yaşar Kaya,       kullanmak pencerenin
‘Bağlantı Elemanlarının ve Akse-                     rının ve aksesuarların kalitesi,
                       kalitesini olumlu yönde   pencerenin toplam kalitesini ne
suarlarının Pencerelere Olan Et-
kileri’ konu başlıklı araştırma dos-    etkiler. Bunlar yapılmadan  düzeyde etkiler?
yamızla ilgili sorularımızı yanıtladı.     elde edilen tasarruf,     Menteşe, ispanyolet sistem-
Bağlantı elemanlarının yetersiz       kullanıcıya eksik ürün    leri, bağlantı takozları, vidalar vs.
kullanımından hiç kimsenin fay-       sunarak oluyor. Buradan   olarak adlandırılan bağlantı ele-
                                     manlarının bir pencereye maliyeti,
da sağlayamayacağını ifade eden       elde edileceği düşünülen
Kaya, konuyla ilgili sorularımızın                    montaj ve vidaları dahil binde üç-
                      kârlar çok komik rakamlar   dört oranında ancak tutmaktadır.
ilkini şöyle yanıtladı:          tutuyor. Pencerede yapılan
  Üretimini ya da satışını yap-                     Kullanılan diğer ürünlerin, çift ya
                       1000’de birlik bir ürün   da tek açılım olması veya vosvogen
tığınız ürünler hakkında bilgi
                       eksiltme kimsenin cebine   grubuna bağlı olması, kullanılan
verir misiniz?
  Firmamız pencere sektöründe
                     bir şey koymaz ama müşteriye   penceredeki aksesuarların genel
kullanılan aksesuar ve diğer        olan olumsuz etkisi daha   maliyeti %5 ile 20 seviyesine ka-
yardımcı ürünlerin tamamının       sonra çok daha fazlaya zarara  dar çıkmaktadır. Burada ürünün
                          sebep olur.”      yerli ya da ithal olması fiyatı direk
                                                       103
                   yapılmadan elde edilen tasarruf,      Pencerenin ayakta kalmasını
                   kullanıcıya eksik ürün sunarak     sağlayan bu elemanlara, üretici-
                   oluyor. Buradan elde edileceği dü-   ler ve uygulayıcılar gerekli önemi
                   şünülen kârlar çok komik rakam-     veriyorlar mı?
                   lar tutuyor. Pencerede yapılan       Maalesef verilmesi gereken önem
olarak etkileyen unsurlardır.
                   1000’de birlik bir ürün eksiltme    bu ürünlere verilmiyor. Çok düşük
  Kullanılan bağlantı eleman-
                   kimsenin cebine bir şey koymaz     hesaplarla uğraşan birtakım bayi-
larının ve aksesuarların maliye-
                   ama müşteriye olan olumsuz etkisi    ler, diğer yandan kaybettiklerinin
tinin, pencerenin toplam mali-
                   daha sonra çok daha fazlaya zarara   farkına varmıyor. Esas problem de
yetine oranı nedir? Bu konuda
                   sebep olur.               buradan kaynaklanıyor. Yapacakları
pencere üretici bayileri bilgi sa-
                     Aksesuarlarda da ithal ya da     kaliteli işçilik ve montaj kendilerine
hibi mi?
                   yerli ürünün dışında pek çok      her zaman daha olumlu yansıyacak
  Önce bağlantı elemanları konu-
                   farklar söz konusu. Burada sa-     ve kazanmalarını sağlayacaktır.
sunu ele alalım; kaliteli ürün kul-
                   dece kullanılan ürün yetmiyor.     Sektörümüzün ilerlemesi için bu
lanmak ve profilin ihtiyacı kadar
                   Doğru ürün, doğru kanatta kul-     bilince sahip olmaları gerekiyor.
ürün kullanmak pencerenin kalite-
                   lanılmasından montajına kadar        İthal ve yerli olarak üretilen
sini olumlu yönde etkiler. Bunlar
                   pek çok etken var. Bizim satışını    bağlantı elemanları ve aksesu-
                   yaptığımız ürünlerde çift açılımda   arlar arasında ne gibi farklar
                   Kale Grubunu değerlendirirsek;     vardır?
                   bu ürünlerin korozyon engelleme-      PVC profil ve aksesuar üretimi
                   si 10 yıldır. Bunun yurtdışı test-   konusunda dünyada sayılı ülkeler
                   lerinden de belgeleri vardır. İthal   arasındayız. Almanya, İngiltere,
                   ürünlerin daha pahalı olması daha    Amerika gibi ülkelerden sonra
                   iyi olduğuna gelmiyor. Dünyada     geldiğimizi söyleyebilirim. Profil
                   pencere ve aksesuar konusunda ilk    üretimi, üretim çeşitliliği, üretim
                   5’te olduğumuzu rahatlıkla söyleye-   kalitesi, aksesuar çeşitleri gibi
                   biliriz. Sektörde üretim ve teknik   konularda şuanda çok iyi noktada
                   açıdan güçlü bir konumdayız. İlla    olduğumuz biliyoruz. Bunları de-
                   her üründe ithal kullanılması ge-    ğerlendiğimizde kullanılan tüm
                   rektiğini düşünmüyorum. Bazı      aksesuarların uluslararası stan-
                   ürünler de tabii ki olabilir ama ken-  dartlarda üretimlerinin olduğunu
                   di üretimlerimize de sonuna kadar    görüyoruz. Mesela Kale’nin ver-
                   güveniyorum.              diği 10 yıl korozyon garantisini
                                       yurtdışındaki hiçbir firma vereme-
104
   mekte. Bizim depomuzda kalan 2-3     manda başlayacaktır. Sektörde zaman
   yıllık ithal ürünlerde bazı değişimler  içinde pek çok değişiklik oldu ve ol-
   görünebiliyor. Bu da bizim kalitemi-   maya devam edecektir.
   zin daha yüksek olduğunu gösteri-       Son olarak okuyucularımıza ilet-
   yor. Dolayısıyla ürünlerimizin de ar-   mek istediğiniz bir mesajınız var
   kasında rahatlıkla durabiliyoruz.     mı?
     Profil üreticisi firmalar bayileri-     Her firma sektörde bir noktada
                        bulunmak istiyor. Bizim de olmak
   ne bağlantı elemanları ve aksesu-
                        istediğimiz nokta, nitelikli ve düz-
   arlar konusunda yeterli bilgi veri-
                        gün çalışan, yapısal olarak kendisi-
   yor mu? Bayilerin bu konudaki
                        ne hedefler koyan firmalarla çalış-
   tutumları nedir?             maktır. Üretimini yaptığımız ya da
     Profil üreticileri bu konuyu kendi-  yaptırdığımız ürünlerin kalitesini, ça-
   lerine ticari bir alan olarak görüyor-  lıştığımız firmaların standartlarına göre
   lar. Üreticiler bu ürünleri bünyesin-   belirliyoruz. Dolayısıyla kalite-siyle
   de toplayıp, bayilerine satarak kar    kendini ispatlamış müşterilerden oluşan
   elde edeceğini düşünerek böyle bir    bir portföyümüz var.
   davranış gösteriyorlar. Bunlardan       Üretimini yaptığımız contalar hak-
   bazıları kendi çapında başarılı oldu   kında da okuyuculara bazı bilgiler
   ama dünyada bu şekilde bir ya-      vermek isterim. Şuanda yurtdışına da
   pılanma görünmemektedir. Profil      conta satışlarımız başladı. Eurotech
   üreticilerinin ilk görevinin kaliteli   markasıyla üretim yapıyoruz. Yurtdışına
   düzgün profiller üretip, bunu bayi-    gönderdiğimiz ilk numunelerden sonra
   lerine göndermek olmalıdır. Bazı     olumlu geri dönüşler aldık ve yenilik-
   profil üreticileri, bayilerin üzerinde   lerimizi sürdürerek gelişimizi devam
                        ettireceğiz. Bu konuda da iddialıyız.
   yaptırımlar kullanarak bazen pahalı
                        Bizimle çalışan firmalar da bizim an-
   bazen de gereksiz ürünleri bayilerine
                        layışımızı bildikleri için piyasada iyi
   sunuyorlar. Bu da tabi ki sektördeki   bir ismimiz olduğunu biliyoruz.
   kaliteyi etkiliyor. Belli standartların    Üretimini yaptığımız contaların
   kullanılması konusunda ürünleri be-    özellikleri: Plastik, alüminyum, ahşap
   lirleyip, bu ürünleri tedarik etmek    sektörüne, çelik kapı, duşa kabin sek-
   daha büyük avantajlar sağlayacaktır.   törüne ve balkon camlama sistemle-
     Eskiden olmayıp da, son yıl-     rinde kullanılan contaları üretiyoruz.
   larda hayatımıza giren / sizin kul-    Piyasada var olan her marka profile uy-
   landığınız aksesuarlar var mı?      gun contaları üretebiliyoruz. Conta ko-
     Son dönemde kullanımı artan      nusunda yurtiçinde ve dışında gerekli
   ürünler tabi ki var. Ventus açılımlar,  tüm belgelerimizi de sırasıyla alıyoruz.
   pivotlar gibi. Bu ürünler eskiden de
   kullanılıyordu ama şimdi yeniden       Not Enough Connection Parts!
   kullanılmaya başlandı. Bunun yanın-
   da son dönemlerde değişik ürünler     Yasar Kaya, the president of Cagdas
   yurtdışından sektörümüze giriyor. Bu     Acilim answered the questions of
   ürünlerde bazı tüketiciler tarafından   WinWorld’s issue topic. He says “You
   talep edildikçe kendilerine sunulu-    cannot make money with not enough
   yor. En son uzaktan kumandalı ga-          connection parts”.
   raj kapıları, uzaktan kumandalı çift
   açılımların bile ithalatı yakın za-
                                                        105
  Esenpen, 50’den Fazla Ülkeye İhracat Yapıyor...
                    Esenpen Suriye ve Hindistan’da çok      “Romanya’da bir depo
                    tanınan bir marka. Toplam 50’nin       ve satış merkezimiz var.
                    üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz.      Ortadoğu ülkelerinde de
                    Adana’daki fabrika yatırımımızı
                    da Ortadoğu ve Libya başta olmak
                                           bayilerimiz bulunuyor.
                    üzere; Afrika’ya ihracat yapmak          Esenpen Suriye ve
                    üzere planladık” diye konuştu.      Hindistan’da çok tanınan bir
                    Esenpen markasıyla, titanyum          marka. Toplam 50’nin
                    ve milenyum serileri, asma tavan       üzerinde ülkeye ihracat
                    dekopan, lambri çok fonksiyonlu        yapıyoruz. Adana’daki
                    panjur sistemleri, sürme ve katlanır
                    kapı gibi geniş bir ürün yelpazesi-
                                           fabrika yatırımımızı da
                    yle hizmet verdiklerini belirten       Ortadoğu ve Libya başta
                    Esen, “Ekonomik koşullar ne olursa      olmak üzere; Afrika’ya
                    olsun müşterilerimizin beklentileri-      ihracat yapmak üzere
                    ni karşılamak için yatırımlarımızı           planladık”
    VC kapı-pencere sektöründe artan bir ivmeyle sürdürüyoruz. İç             “1985’te PVC

P   Esenpen markasıyla faaliyet piyasanın yanında ihracatta yeni
    gösteren Esen Plastik, 50’den pazarlara açılmak için sürekli bir
fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. çaba içindeyiz” dedi.
                     Esen Plastik’in 1976 yılında
                                            panjur, lambri ve asma
                                           tavan üretimine başladık.
                                          Daha sonra kapı-pencere
İç pazarda olduğu gibi dış ti-
carette de hızlı bir büyüme grafiği altyapı, üstyapı ve ziraat boruları         sistemlerini de ürün
izlediklerini vurgulayan Esen Plas- üretimiyle faaliyete başladığını dile         yelpazemize dahil
tik Yönetim Kurulu Üyesi Eldem getiren Esen, “1985’te PVC pan-             ettik. O günden bu yana
Esen, “Romanya’da bir depo ve jur, lambri ve asma tavan üretimine         her yıl teknolojimizi ve ürün
satış merkezimiz var. Ortadoğu ül- başladık. Daha sonra kapı-pencere       çeşitliliğimizi geliştiriyoruz.
kelerinde de bayilerimiz bulunuyor. sistemlerini de ürün yelpazemize
                    dahil ettik. O günden bu yana her     Her yıl gelişen teknolojilerle
                        yıl teknolojimizi ve ürün     ısı kayıplarını minimum sevi-
                        çeşitliliğimizi geliştiriyoruz.  yelere indirmeye çalışıyoruz.”
                        Her yıl gelişen teknolojil-
                        erle ısı kayıplarını mini-
                        mum seviyelere indirm-       Esenpen Exports More Than 50
                        eye çalışıyoruz. Esenpen           Countries
                        markasıyla sektörde kalite
                        ve konforun simgesi ha-        Esen Plastik A.S. revealed
                                            that they export their
                        line geldik. Teknolojideki
                                           Esenpen products more than
                        son gelişmeler ışığında           50 countries.
                        üretimimizi geliştiriyoruz.
                        Özellikle toplu konut pro-
                        jelerinde aranan markayız”
                        diye konuştu.
 106

               Marka Danışmanı Yusuf Ertürk
                   Marka Olmak…

N
     eden “marka olmak”      marka olmanız gerekir, sonra      masından korkmadan, yaptığınız
     gereklidir?         şehrinizde, daha sonra ülkenizde,   modellerin başkaları tarafından
      Firmanızın, 20 yıl sonra  sonra sizin, Türkiye nin kültürüne   çalınması yani modada öncü ola-
ayakta kalması için.         en uygun başka bir ülkede ve      maya devam etmeniz gerekir.
  “Marka olmak” ürünleri çok     böylece ülkeleri çoğaltarak dünya     Marka olmak için İnternetten
karla satmak mı demektir?       markası olabilirsiniz.         nasıl faydalanabilirim?
  Hayır çok karlı satmanız demek                        (Bu bölüm markanıza ait bir
değildir, sadece diğer ürünlerden     Bir anda dünya markası olmak    web sitesi olduğu varsayılarak
fiyatı yüksek olabilir, çünkü marka  istiyorsanız, dünyada tek olan bir   yazılmıştır. Dikkat ediniz, fir-
olabilmeniz için gereken maliyeti   ürününüz olması gerekir, tabiki    manınıza ait web sitesi demiyo-
karşılamanız için biraz yüksek fi-   tanıtım ve teslimatı ayarlamak     rum)
yata satmanız gerekebilir.      şartıyla.                 İnternet   son yüzyıldaki en
                                       önemli gelişmelerden biridir ve
  En kolay ne zaman marka ol-      Ya da farklı bir yaklaşımla, daha  daha gelişme aşamasındadır. Fakat
unur?                 çok masraflı fakat daha kısa sürede   bu haliyle bile bizlere müthiş
  Ürün grubunuzda, başka hiçbir marka olmanıza yarayacak yöntem       fırsatlar sunmaktadır.
marka olmadığı zaman.         ise: Ürün grubunuzda marka, han-     İnternetin gelişimini takip
                   gi ülkeye ait ise, o ülkeye gidin   ederek marka oluşturmada nasıl
  En kolay nasıl marka olunur? ve orda yeni bir marka oluşturun,      faydalanabileceğimizi     sürekli
  Kaliteli üreterek ve müşterinizi satışlarınıza orada başlayarak,     araştırmamız gerekmektedir.
memnun ederek.            marka olma çalışmalarınıza o ül-      İlk aklıma gelen, markanızı
                   keden başlayabilirsiniz. Ürününüzü   daha da güçlendirmek için müş-
  Marka olmuş rakiplerim var Türkiye’de üretip, yabancı ülke        teri grupları oluşturulabilinir. Mar-
iken, nasıl marka olabilirim?     markası ile satmanız, maliyet     kanızın web sitesine koyacağınız,
  Ürününüze, en azından, raki- açısından sizin için bir avantaj       üyelik sistemiyle sağlayabilirsiniz
bibizde olmayan ve müşterinizin olabilir.                  (firmanızın web sitesi değil).
hoşuna gidecek artı bir özellik
ekleyerek.                Örnek olarak, Fransada bir teks-    Müşterilerinize,   markanız
  Fiyatınızı da rakibinizden yak- til markası oluşturup, üretimini     hakkında bazı anketler yaparak,
laşık yüzde on az yapabilirseniz Türkiye de yapıp, pazarlama ve       ürünlerinizi  geliştirmede  on-
şansınız yüksek demektir.       tanıtım çalışmalarını Türkiye’den,   larında fikirlerini sorabilirsiniz.
                   internet üzerinden yapıyor olmanız,  Gelişen fikirleri uyguluyarak ve
  Marka olabilmem için düşünce maliyetlerinizi çok düşürebilir ve      bu uygulamayı da müşterilerinize
sistemimi nasıl degiştirmeliyim? rakiplerinize karşı avantaj yaka-      duyurarak   onlarda sahiplenme
  Kendinizi ürününüzü alan kişi- layabilirsiniz.              duygusu oluşrurabilirsiniz.
nin yerine koyun , hangi şartlarda ve
nasıl bir ürün aldığınızda daha çok   Markanın devamlılığını nasıl      Marka ürünlerinizi alan müş-
memnun olacağınızı düşünün.      sağlarım?               terilerinize vereceğiniz, şifre ile
  Başka bir deyişle, MÜŞ-                          web sitenizde sunacağınız ücret-
TERİNİZİN     AVUKATI, SİZ     Teknolojik ürünlerde, sürekli    siz hizmetleriden faydalanmalarını
OLUN.                 yenilenmeniz gerekir, yeni özel-    sağlayabilirsiniz.
                   likler daha kaliteli ürünler.
  Dünya markası olmak için ne      Gıda sektöründe, yeni tatlar,     Marka ürünlerinizi kullanan
yapmalıyım?              sürekli yeni sunum şekilleri.     müşterilerin sitenize üye olmasını
  Benim tavsiyem, önce, ilçenizde    Tekstil, modellerinizini çalın-   sağlayıp, onlara belli statüler
                                                        107

verebilirsiniz , ve bu statüler için  Tabiki markanızın sloganı işe ya-    birçok firma var.
bazı logolar hazırlayıp, yakalarına  rar bir slogan ise.
takmaları için cesaretlendire-       “İşe yarar slogan” ne demek-      Bence, işe yarar bir slogan,
bilirsiniz.Böylece hem o kişiyi    tir?                   markanın bilinirliğini artırdığı gibi,
markanıza bağlamış ve aynı za-      İşe yarar slogan,     kısaca   satışlarda en azından %5 artıracağı
manda reklam yapmış olursunuz.     ürünüzün özeti olan ve müşteriye     kanaatindeyim.
                    istediğini  aldığını  hissetiren,    (Belkide, ileride, insanlar iyi
  Web sitenizde, sloganınıza     müşterinin biliçaltında “evet bende   sloganlar bulup, bunları tescilleyip
vereceğiniz animasyonla, ma-      böyle birşey almak istiyorum”      daha sonrada marka sahiplerine
nasının müşterinin  bilinçaltına   dedirten kelime grubudur. Piya-     satacaklar, diye düşünüyorum.)
yerleşmesini  sağlayabilirsiniz.   sada işe yaramayan sloganı olan        Demir Ailesi’ne Baş Sağlığı Dileriz…
                                       2
                                          009 yılının Ekim ayında; bir
                                          gün arayla önce babasını,
                                          sonra da annesini kaybeden
                                       BJK eski başkan adaylarından Fırat
                                       Plastik AŞ’nin Genel Müdürü Dr.
                                       Nevzat Demir, bu kez de 10 Haziran
                                       2010 günü kardeşi Recep Demir’i
                                       kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

                                         Recep Demir, bir yıl içinde
                                       yakalandığı ve bir türlü kurtu-
                                       lamadığı çağımız hastalığı olan
                                       kansere 10 Haziran 2010 günü ye-
                                       nik düştü.
                                         Merhum Recep Demir’in Ce-
                                       nazesi aynı gün Yeniköy Merkez
                                       Camii’nde ikindi namazına müte-
                                       akip kılınan cenaze namazının ar-
                                       dından Yeniköy mezarlığındaki aile
                                       kabristanında toprağa verildi.

                                         Winworld ailesi olarak Merhum’a
                                       Allah’tan rahmet, kederli ailesine
                                       sabır ve başsağlığı diliyoruz.
 108
   Daf Kilit
  İhracat Bölge
   Sorumlusu
  Berkant Atalko

 “Türkiye’de
 Çok Kaliteli
Üretimler Var”
B
     ağlantı Elemanlarının ve    Ağırlıklı olarak kaliteli kapı üre-     “Avrupa ülkelerinden
     Aksesuarlarının Pencere-    ticilerine çalışıyoruz. Bizim kilit-   maliyeti yüksek olduğu için
     lere Olan Etkileri başlıklı  lerimizin kaliteleriyle birleşince
                                           çok fazla ithal ürün
araştırma konusu ve Ortadoğu       ortaya çıkan ürünün de kalitesi oto-
halkının ürünlerimize olan tutu-     matik olarak yükselmiş oluyor.        tercih edilmiyor. Bu
mu hakkında ilgili sorularımızı       Kullanılan bağlantı eleman-      ürünler ağırlıklı olarak
yanıtlayan Daf Kilit İhracat Bölge    larının ve aksesuarların maliye-       Çin’den geliyor. O
Sorumlusu Berkant Atalko konuyla     tinin, pencerenin toplam mali-      ürünlerin kalitesi de zaten
ilgili bilgiler verdi.          yetine oranı nedir? Bu konuda      herkes tarafından biliniyor.
  Üretimini ya da satışını yap-     pencere üretici bayileri bilgi sa-
tığınız ürünler hakkında bilgi      hibi mi?
                                         Bizim kalitemizi tartışmaya
verir misiniz?                Bu kapıya çok düşük maliyetler-    bile gerek yok. Aslında
  Üretimimizi ağırlıklı olarak kapı   le kilit takılıyor. Bu kadar düşük      ülkemizde bu kilitler
kilitleri üzerine yapıyoruz. Silindir-  maliyetli bir üründe kalitesizini     konusunda ithalata bile
li dediğimiz kilitler, iç kapı, çelik  ya da ucuzunu tercih etmek doğru         gerek yok.
kapı, alüminyum kapı gibi ürün-     olmayacaktır. Neticede kapı göre-
lerin kilitlerini yapıyoruz. Bunun    vini ancak kullanılan kilit saye-
                                            Yurtiçinde oldukça
yanında barel üretimlerimiz de var.   sinde görebilir.              kaliteli ürünler yapılıyor.
  Kullanılan bağlantı eleman-        Pencerenin ayakta kalmasını      Biz Daf Kilit olarak iç
larının ve aksesuarların kalitesi,    sağlayan bu elemanlara, üretici-     pazarın % 35’ine sahip, 30
pencerenin toplam kalitesini ne     ler ve uygulayıcılar gerekli önemi    civarında ülkeye ihracat
düzeyde etkiler?             veriyorlar mı?
                                           yapan bir firmayız.”
  Yurtdışına 30’a yakın kalemde       Daf Kilit kendisini ispatlamış bir
ihracat yapıyoruz ve kalitemizle     firma olduğu için bizi tercih eden
yurtdışında iyi tanınan bir firmayız.   firmalar genellikle bu önemi veren
                                                       109
ve kaliteli üretim isteyen firmalar   iç pazarın % 35 ‘ine sahip, 30     2 mm fark vardır. Ürün çeşitliliği
oluyor.                civarında ülkeye ihracat yapan bir   olarak Türkiye’de en fazla ürün
  İthal ve yerli olarak üretilen   firmayız. Biz ve bizim gibi üretim   çeşidi olan firma biziz. Fakat yurt
bağlantı elemanları ve akse-      yapan firmaların desteklenmesi     dışıyla çalışmaya başladığımız za-
suarlar arasında ne gibi farklar    gerektiğini düşünüyorum.        man gördük ki daha farklı çeşitler,
vardır?                  Profil üreticisi firmalar bayi-    ölçüler de bizden isteniyor. Biz
  Avrupa ülkelerinden maliyeti    lerine bağlantı elemanları ve     de onları elimizden geldiğince
yüksek olduğu için çok fazla ithal   aksesuarlar konusunda yeterli     karşılamaya çalışıyoruz ama tabi ki
ürün tercih edilmiyor. Bu ürünler   bilgi veriyor mu? Bayilerin bu     belirli miktarlarda olan siparişlerde
ağırlıklı olarak Çin’den geliyor. O  konudaki tutumları nedir?       bu uygulamayı hayata geçiriyoruz.
ürünlerin kalitesi de zaten herkes    Bizim bünyemizde çalışan        Ortadoğu bölgesine ihracat
tarafından biliniyor. Bizim kali-   satışçı arkadaşlarımız ya da yönetim  yapan firmalara neler önerir-
temizi tartışmaya bile gerek yok.   kadrosunda çalışanlarımız bayile-   siniz?
Aslında ülkemizde bu kilitler ko-   ri zaman zaman ziyaret edip, var     Pazarı ve pazarın neler talep
nusunda ithalata bile gerek yok.    olan ya da yeni ürünler hakkında    edeceğini çok iyi bilmeleri gereki-
  Yurtiçinde oldukça kaliteli ürün-  bilgiler veriyor. Biz elimizden    yor. Öncelikle bu konuda araştırma
ler yapılıyor. Biz Daf Kilit olarak  geldiği kadar bu konuda bayileri    yapmalarını tavsiye ederim. Küçük
                    bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Satış  hedefler dahilinde pazara girildik-
                    esnasında zaten yeterli bilgiyi    ten ve markayı oturtma adına ça-
                    kendilerine veriyoruz.         lışmalar yapıldıktan sonra zaten
                     Ortadoğu’daki inşaat sektörü    başarı yakalanacaktır. Biz her ül-
                    nasıl bir gelişim gösteriyor?     kede güvenilir firmalarla çalışmayı
                     Bölgedeki inşaat sektörü çok    tercih eden ve bu konuda çalışmalar
                    hızlı bir gelişim gösteriyor. Hem   yapan bir firmayız. Güvenilir bir
                    şehirlerde hem de kırsal kesimde    distribütörle çalışıldığında zaten
                    yoğun bir yapılanma olduğunun     pazarda etkin rol almak kaçınılmaz
                    görüyoruz.               oluyor. Çünkü bu uygulama ile
                     Bu bölgede ürün çeşitliliği     pazara girmek kolaylaşıyor. Bir de
                    olduğunu söyleyebilir misiniz?     firmalar ürünlerin arkasında dur-
                     Bölgedeki   kullanılan  ürün  duğu müddetçe tüketicinin mar-
                    çeşitliliği de fazla. Bizim dış    kaya olan güveni de gün geçtikçe
                    kapılarda kullandığımız kilitler    artacaktır.
                    bazı bölgelerde oda kapılarında
                    kullanılabiliyor. Yani üretim stan-
                    dardımızı ona göre ayarlamamız     There Are Quality Productions In
                    lazım. Hangi kilidin kullanıldığı,         Turkey
                    hangi kilide daha çok önem verildiği
                                         The export area manager of
                    gibi konular bölgede önem arz edi-
                                        Daf Kilit, Berkant Atalko, mentions
                    yor.                   about the middle east potential
                     Kilit ölçülerinde ne gibi       for the Turkish quality products
                    farklılıklar var?                of window industry.
                     Mesela bizde 70 mm’lik ürün
                    kullanılıyorsa orada 72 mm’lik ürün
                    kullanılır. Mesela Mısır’da sadece
 110
             İhracatta Başarı Hikâyeleri
             Yedirip Tatlı Konuşanların
             Satışları da Tatlı Olunca…
                                        timden ve İhracat Yöneticisi

A
     dı: AHU GIDA
     SAN. VE TİC. LTD.                           olan Alper Bey’in ise ihracatın
     ŞTİ                                  yanı sıra Kalite Yönetim
  Görüşülen Yetkili:                              Sistemi ve kurumsallaşmadan
  Nurettin ÖZFİDAN (Şir-                            sorumlu olduğu görülmekte-
ket Kurucusu ve Genel                              dir.
Müdür)
  Sermin KIRICI (Şirket                              Şirket ortaklarından Ser-
Ortağı ve Üretimden Sorum-                            min Hanım firmanın işini
lu Genel Müdür Yrd.)                               “Meyve aromalı içecek tozu,
  Alper KIRICI (İhracat                             şekerleme, küp şeker ve lokum
Yöneticisi)                                   üretimi ve iç/dış pazarlarda
  Aydın Organize Sanayi                             toptancı ve aracı ithalatçılara
Bölgesi 2. Cadde No: 40 Umurlu     1990’lı yıllarda modern ve ye-   satışı” şeklinde tanımlamakta
– AYDIN               nilikçi anlayışıyla gittikçe gelişen  ve “Gelişen pazarda artık mar-
                   pazarın taleplerine daha doğru     ka bilinirliği yaratmış olan Ahu
  Yönetici Özeti:          şekilde yanıt verebilmek için şu    Gıda’nın büyüyerek yoluna devam
  Meyve aromalı içecek tozu, an faaliyet gösterilen Aydın Or-       etmekte olduğunu” ifade etmekte-
şekerleme üretimi ve satışı ko- ganize Sanayi Bölgesi’ndeki te-       dir.
nusunda faaliyet göstermek üzere sis yeri projelendirilmiştir. Proje
1975 yılında Aydın’da kurulmuş çerçevesinde 1996 yılında fiili         KOBİ statüsünde olan firma-
bir KOBİ olan Ahu Gıda 2003 olarak dağınık halde farklı binal-       da, 6 yönetici ve 35 personel ol-
yılında ihracata başlamıştır. Şu arda bulunan üretim yerleri Sa-      mak üzere 41 kişi çalışmaktadır.
anda 41 personeliyle birlikte ürün nayi Bölgesi’nde tek çatı altında    Yurtiçinde “Bonetti”, “Ahu” ve
çeşidini ve üretim kapasitesini toplanmıştır.                “Frutea” şeklinde tescil ettirilmiş
giderek artırmaktadır. Yurt içine                      3 adet markası olan firmada, ISO
yapılan satışlara ilaveten toplam 20  2000’li yıllarda genç nesil,    9001: 2000 ve HACCP sistemleri
ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. firmanın bünyesinde daha aktif     kurularak belgelendirilmiştir.
                   rol alarak kurumsallaşma sürecini
  Firma Hakkında Kısa Bilgi:    hızlandırmış ve aynı zamanda iç      Neden İhracat:
  M. Nurettin ÖZFİDAN tara- pazardan uluslararası pazarlara          Nurettin Bey’in kızı olan ve
fından 1975 yılında Nazilli – açılma sürecini de başlatmıştır.       2003 yılında ulusal bir ekonomi
Aydın’da kurulan şirket, ilk etapta Bunun sonucunda başlayan ihracat    gazetesi olan Dünya Gazetesi
küçük bir imalathane şeklinde faa- halen artarak devam etmektedir.     tarafından Aydın’ın en başarılı iş
liyete başlamıştır. Zamanla ürün                      kadını seçilen Sermin Hanım bu
çeşidinin ve kapasitenin artması    Şu an firma yönetiminin       soruyu şöyle yanıtlamaktadır:
ile ikinci ve üçüncü işletmeler de yapılanmasına      bakıldığında,
açılmıştır. Aynı dönemde “küp Genel Müdür Nurettin Bey’in           “Firmalarını iyi yönetmek ve ge-
şeker” ve “lokum” üretim hatları yurtiçi satışlardan, Genel Müdür      leceğe taşımak isteyen yöneticile-
da oluşturulmuştur.         Yardımcısı Sermin Hanım’ın üre-    rin mutlaka satışların bir miktarını
                                                   111ihracata yöneltmesi gerekmekte-    fuarlara katılım başlatılmıştır.  mevzuatının iyi bilinmemesi.
dir. İhracat yapılması gerektiğini                     • En büyük hammadde kale-
daha üniversitede okurken aklıma    İlk İhracat:           mi olan şekerin maliyetinin dünya
koymuştum. İşe başladıktan sonra    İlk ihracat bağlantısı 2003    borsalarına göre oldukça yüksek
da bu konuda hep ısrarcı oldum.   yılının Ocak ayında Dubai –     olması.
İyi ki de ısrarcı olmuşum. Şu ana  B.A.E.’de katıldıkları bir fuarda    • İthalatçı ülke pazarına gi-
kadar sonuçlarından memnunuz.    alınan sipariş sonucu peşin ödeme  rişte uygun stratejinin belirlen-
Yaşanmakta olan küresel kriz    şekliyle yapılmıştır. İlk denemede  ememesi.
atlatıldığında inşallah daha da iyi başarılı bir ihracat gerçekleştiren
olacak.”              firma bu konuya gereken önemi       İhracatçı Firmalara Tavsi-
                  vererek ihracatla büyümeyi he- yeler:
  Diğer taraftan, ihracatın firmaya deflemiştir.
sağladığı faydalar konusunda Ser-                      • İhracata başlamadan önce
min Hanım; “2004 yılında iç pi-    İhracat Bağlantısı Kurulduk- kurumsallaşma büyük ölçüde
yasada yaşanan daralma nedeniyle tan Sonraki Faaliyetler:        tamamlanmalıdır.
sezon sonunda stokta kalmış olan    1. Firmayı ve ürünleri tanıtan    • Mal bedeli tahsilini garanti
yaklaşık 130.000 $ tutarında soğuk mevcut web sitesi İngilizce diline altına alacak şekilde müşteriler
içeceğimizi, Dubai’de katıldığımız de çevrilmiştir.           araştırılmalı ve mümkünse açık
bir fuarda almış olduğumuz sipariş   2. Broşür hazırlanmış ve her yıl hesap değil, peşin veya akreditifli
sonucu karlı bir biçimde satarak düzenli olarak güncellenmesine ödeme yöntemi tercih edilmelidir.
büyük bir maliyetten kurtulduk. özen gösterilmiştir.             • “İhracatçı   Birlikleri”,
Zaman içerisinde ürün çeşidimiz    3. Hedef olarak belirlenmiş “İGEME” ve “Sanayi ve Ticaret
ve üretimimiz arttı, ambalajlarımız ülkelerde    düzenlenen  uygun Odaları” gibi kuruluşlardan bilgi
değişti ve ihracat sayesinde viz- fuarlar seçilerek katılım gerçek- desteği alınmalıdır.
yonumuz gelişti” demektedir.    leştirilmiştir.             • Yurtdışındaki    Ticaret
                                     Müşavirleri’nden destek alınma-
  İhracata Ön Hazırlık:        Firma yönetiminin belirledi- lıdır.
  İhracat yapmayı hedeflemiş ği hedef ülkeler; Rusya Fede-          • Her işin bilinmesi müm-
olan Sermin Hanım, firmada fii- rasyonu’nun yanı sıra Afrika kün olmadığından ve zaman ye-
len çalışmaya başladıktan sonra ülkeleridir. Halihazırda başta Al- tersizliğinden dolayı özellikle
2001 yılında İGEME’nin İhracatçı manya, İngiltere, Hollanda, Fran- teşvikler, uluslararası pazarlama,
Birlikleri’yle ortaklaşa düzenlemiş sa, Libya, Birleşik Arap Emirlik- mevzuat vb. konularda doğru
olduğu 4 günlük “Dış Ticaret Eği- leri, Kanada ve A.B.D. olmak danışmanlarla veya kurumlarla
timi”ne katılmıştır.        üzere toplam 20 ülkeye ihracat ya- çalışılmalıdır. Müşteriler araş-
                  pılmaktadır. Toplam satışlar içeris- tırılmalıdır.
  Daha sonra kişisel olarak inde ihracatın payı % 20 seviye-        • Kalite standardizasyonuna
yapmış olduğu araştırmalarla sindedir ve bu oranın önümüzdeki önem verilmelidir.
kendisini bu konuda biraz da- 5 sene içerisinde kademeli olarak       • İyi bir pazar araştırması
ha geliştirmiş, ancak işlerin yo- % 40’a çıkarılması hedeflenmek- yapılmalıdır.
ğunlaşması sonucu üretime ağırlık tedir.                   • İyi bir web sitesi yaptırıl-
vermesi gerektiği düşüncesiyle                      malıdır.
ihracat konusunda tecrübeli biri-   İhracatta Yaşanan Sorunlar:      • İyi bir broşür hazırlanmalı
nin firmada çalışması gerektiğini    • İhracat için daha kurumsal ve gerekli zamanlarda güncellen-
yönetime sunmuştur. Bu aşamada bir yapı gerektiğinden bu dönüşüm melidir.
Sermin Hanım’ın eşi Alper Bey’in sürecinin biraz sancılı olması.       • Verilen söz mutlaka tu-
firmada başlamasıyla birlikte 2003   • Uluslararası kuralların ve tulmalı ve işi zamanında yapmaya
yılında yurt dışında düzenlenen ihracat yapılan ülkenin ithalat özel ilgi gösterilmelidir.
 112    SUREKS İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd Şti. Birkan Karataş
       “Dünya Lideri Olmak Bizim Elimizde”
                              SRX menteşenin özel        Kullanılan bağlantı elemanları-
                            tasarımıyla profili iki yü-    nın ve aksesuarların kalitesi, pence-
                            zeyden destekli bir şekilde   renin toplam kalitesini ne düzeyde
                            tutması, kapı ya da pence-    etkiler?
                            relerin sarkmasını engelle-     Kalite bilincinin artık Türkiye’de
                            mektedir. Hâlbuki bu       iyi bilindiğini düşünüyorum. Bu saat-
                            destek noktası 3 boyutlu     ten sonra aramamız gereken kaliteli
                            piyasa menteşelerinde o     malın katma değerinin üreticiye yan-
                            kadar pahalı olmasına rağ-    sıtılmasının yolunu aramaktır.
                            men   bulunmamaktadır.      Her kültür ve coğrafyanın etkile-
                            SRX menteşe modern        şimi farklı farklı olduğu malumdur.
                            ovalleştirilmiş tasarımıyla   Türkiye’deki bir usta ile Orta Asya’daki
                            profile monte edildiğinde     bir ustanın bir ürünü seçerken ki tercih-
                            destek sacını tutmaktadır.    leri farklıdır. Bu olayı Lalelideki gi-

B
    ağlantı Elemanlarının ve Ak-
    sesuarlarının Pencerelere Olan   Sadece bu yönüyle bile emsallerinde      yim kuşam renkler ve ayakkabılardan
    Etkileri ile ilgili araştırma   ayrılmaktadır. Menteşede kullanılan      görebilmekteyiz. İnsan açtır ama kali-
konumuzun soruları yanıtlayan Bir-     plastik parçalar polyformal malzeme-     teli mali kullanmayı tercih edebili-
kan Karataş, üretimini ya da satışını   den yüksek hassasiyet isteyen ve uzun     yor. Türkiye’de 45-50 gramlık OKB.
yaptığınız ürünler hakkında bilgi verir  ömürlü çalışması gereken yerlerde       takozu kriz durumlarında daha çok
misiniz? Şeklindeki ilk sorumuzu      kullanılan, sürtünme katsayısı düşük,     satılabiliyor. Ancak bu üstün başarı
şöyle yanıtladı:              yüksek ısıya dayanıklı malzemeden       ürünü olan malzemenin yurtdışı fakir
  “Sureks İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd.  üretilmektedir.                pazarlarda daha çok satılması gerekir
Şti. 2002 yılında üretim sektörünün      SRX menteşenin ticari reklam ya      diye düşünüyorsunuz ama müşteri iki
içerisinden çıkarak kurulmuştur. İnşaat  da pazarlama usulüyle değil de, teknik    kat daha fazla para ödeyip, diğerini
sektörünün birikimleriyle, endüstriyel   bir şekilde sizin derginiz aracılığıyla    tercih edebiliyor. Bu konunun kalite
üretim sektörünün birikimleri Sureks    ilk defa tanıtılmış olması sanırım ürü-    bilinciyle mi yoksa gösterişli olmayla
İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd Şti.’de bir-  nün kalitesinin teknik kullanıcılar      mı ilgisi var düşünülmesi gerekir. Bir
leşmiştir.                 açısından daha iyi analizine sebep      pencere sisteminde düzgün çalışmayan
  Üretimimizde SRX ayarlı menteşe    olacaktır.    Satışını  yaptığımız   bir bağlantı elemanı bütün sistemin
olarak özel bir üretim yapmaktayız     bağlantı elemanları PVC kapı pencere     iflası anlamına gelmektedir. Çünkü
ve bu menteşeyi henüz dış pazarlarda    için gerekli bütün malzemeleri kap-      pencere sistemini genel anlamda teknik
kendimiz tüketmekteyiz. Kaliteli üre-   samaktadır. Çift açılım sistemi, tek     mekânlarda teknik insanlar değil, ev-
timin bilincinde olan firmamız, bu     açılım ispanyoletler, hotmelt, thiokol,    lerde hanımlar kullanmaktadır. Bu
üretimle kullanıcının gereksinimlerini   çift cam arası çıta, karolaj, kilit, sinek-  yüzden küçücük bir sorunda bile bu
göz önüne alarak 3. nesil kalıbıyla,    lik malzemeleri, alüminyum – plastik     pencere kapanmıyor ya da açılmıyor
ergonomik bir yapıya kavuşmuştur.     kollar, cam takozları, orta kayıt bağ-    diye nitelendirilebilmektedir. Hâlbuki
SRX menteşe dünyada başka hiç kim-     lantı elemanları, denizlik, kilitli ispan-  montajcılar çok iyi bilmektedir ki bu
sede bulunmamaktadır. Tasarım ve      yolet, kıvrık kol sattığımız ürünler-     tip şikâyetlerin çoğunluğu çok basit
üretimi tamamen Sureks İnşaat San.     dendir. Bu malzemelerin satışını 2002     bir ayarlama ile giderilebilmektedir.
ve Dış Tic. Ltd Şti’ye patentlidir.    yılından beri düzenli ve sürekli artan    Bu yüzden bağlantı elemanının en
SRX menteşe normal piyasada yaygın     bir hacimle yapmaktayız.           küçük bir üyesi bile uzun test sure-
olan 3 boyutlu ayarlı menteşelerin       Bu ürünlerin birçoğunu hitap et-     cinden geçmiş bir tasarıma sahip ol-
yerini tutabilecek ve kavrama kabili-   tiğimiz pazarda marka olması için çok     ması gerekmektedir. Bunun için de
yeti acısından ondan çok daha ile-     gayret ettik ve eminim satıcılarımız bu    aksesuarcılar birliğinin kurulması ve
ride olduğu uygulamalar sonucu       hakkı Sureks İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd.   standartların realize edilmesi ve taki-
görülmüştür.                Şti.’ne teslim edeceklerdir. Bu konuda    binin sağlanması şarttır. Yurtdışında
                      az sonra detaylı bilgi vereceğim.”      Türk malinin tercih edilmemesinin
                                                           113
sebeplerinden belki en önemlisi aldığı   giderdiği için uygulayıcıların tercih
malda sorun çıktığında müşterinin     sebebi olabilmektedir. Hâlbuki bu
şikâyet edebileceği bir kamuoyu ya     sistem içerisinde bu fiyat farkı kesin-
da bir kurumun var olduğuna inan-     likle ihmal edilebilecek bir detaydır.
masıdır.                  Şu hakkı da teslim etmek gerekir;
  Kullanılan bağlantı elemanları-    Türk ürünü aksesuar da bu aşamaları
nın ve aksesuarların maliyetinin,     geçmiş, Avrupa ürünleriyle ciddi
pencerenin toplam maliyetine oranı     olarak yarışmaktadır.
nedir? Bu konuda pencere üretici        Profil üreticisi firmalar bayile-
bayileri bilgi sahibi mi?         rine bağlantı elemanları ve akse-
  Bağlantı elemanlarının pencere     suarlar konusunda yeterli bilgi ve-
maliyetine hammadde fiyatlarına bağ-    riyor mu? Bayilerin bu konudaki
lı olarak küçük salınımlar gösterse    tutumları nedir?
de bu oran %30-%40 civarlarındadır.      Dünya da haberleşme yeteneklerinin
Pencere üretiminde uzun süredir pren-   artması sonucu insanların uygun malı
sipli çalışan firmalar bunun analizini   arayıp bulmakta fazla zorlanmadığını
iyi bilmektedir.              görüyoruz. Bu yüzden aksesuarcılar
  Pencerenin ayakta kalmasını sağ-    kendi ürünlerini kendileri satmayı
layan bu elemanlara, üreticiler ve uy-   tercih ediyorlar. Profil firmalarıyla
gulayıcılar gerekli önemi veriyorlar mı?  çalışmak kârlı olmadığından ve
  Ebetteki pazarın ihtiyaçları bunda   düzenli bir piyasamızda olmadığından
çok etkileyici bir faktördür. Daralan   fırsat işleri yapılarak pazarlama
bir pazarda üretici ve uygulayıcılar    yapılmaktadır. Bu yüzden profil fir-
ayakta kalma veya daha çok kar etme    malarıyla aksesuarcıların teknik
heyecanı içinde olabilmekteler. Ancak   detaylar konusunda yakınlaştığını
kriz dönemlerinde egemen olan görüş    düşünmüyorum. Bu konuda mon-
şöyledir: “bu krizde çalışan firmalar    tajcı Türk ustalarının becerisiy-
ya batacaklar ya da aşırı büyüyecekler,  le bu sıkıntıların aşıldığını dü-
çünkü küçük çalışanlar yok olunca pi-   şünüyorum.
yasadaki is potansiyeli belli firmalara     Eskiden olmayıp da, son yıllarda   Özellikle pazar ilişkileri konusunda
kayacak ve sadece o firmalar iş ya-     hayatımıza giren / sizin kullandığınız  prensipli davranma seviyesine hala
pacak” tır. Bu düşünce genel olarak    aksesuarlar var mı?           ulaşabilmiş değiliz. Sınırlı şartlarda
doğruluğunu ispat etmiştir. Bu yüzden     Paralel sürme sistemleri sektörün  çalışan bağlantı elemanları üreticileri
de kriz dönemleri firmalar daha önce    önemli açılımlarından olduğunu dü-    kaynaklarını çok hızlı çevirebilmek
edindikleri prensiplerini ne yazık ki   şünüyorum. Bunun yanında hırsız     için çok kolay bir şekilde prensiplerini
değiştirmektedir. Ancak bu da Türk     çocuk emniyet mandalının daha yeni    çiğneyebilmektedir. Bu da toplam kâr-
üreticisinin şartlara göre kendisini    yer edindiğini görüyorum. Kilitlerde   lılığı aşağı çekmekte global anlamda
hızlı adapte etme başarısını göster-    tekelcilikten kurtulmaya doğru gidişi  pazar politikası oluşturulamamaktadır.
mektedir.                 olumlu buluyorum.            Tamamen fırsatçı pazar politikasına
  İthal ve yerli olarak üretilen       Son olarak okuyucularımıza ilet-   endekslenmiş durumdayız. Üreticile-
bağlantı elemanları ve aksesuarlar     mek istediğiniz bir mesajınız var mı?  rimizin kazandıkları paraları artık
arasında ne gibi farklar vardır?        Biz teknoloji olarak Avrupa tekno-  içlerinde değerlendirip, kalıcı pazar
  İthal aksesuarlar elbetteki Avrupa   lojisinin çok aşağısından başladık an-  politikalarına yönlenmesi zorunlu-
anlamında ise, kabul etmek gerekir     cak su anda ayni seviyelere ulaşmak   dur. 50 yaşında 100 yaşında bizimde
ki mühendislik anlamında gerekli ça-    üzereyiz. Bizim teknoloji geliştirme   firmalarımız markalarımız var diye-
lışmayı yapmışlardır. Bu yüzden ba-    hızımız böyle giderse biz onları     bilmeliyiz. Yurtdışındaki distribütör,
zen çok küçücük bir ek detayın malze-   geçeceğiz, yani onların düşünüp     bayi, satıcı temsilcilerimize gereken
meye uygulanmış olması o ürünün      üretmediği malzemeleri üreteceğiz.    güvenirliliği sağlamalıyız. Bunu ya-
hala popüler olmasını sağlamaktadır.    Ancak hala kat etmemiz gereken      parsak bağlantı elemanlarında dünya
Bir çift açılımın makasında ki boşluğu   çok yol olduğunu düşünüyorum.      lideri oluruz.
küçücük bir plastik parça ekleyerek
 114
   Güven Civata
   Genel Müdürü
   Süleyman Şengül “Yerli Ürünlerle
Türkiye Kazanır”
G
     üven Civata Genel Mü-       “Türkiye’de üretilen     Kullanılan bağlantı eleman-
     dürü Süleyman Şengül,                    larının ve aksesuarların kalitesi,
                       ürünlerin kalitesi
     araştırma konumuz olan                    pencerenin toplam kalitesini ne
‘Bağlantı Elemanlarının ve Ak-       yurtdışından daha     düzeyde etkiler?
sesuarlarının Pencerelere Olan         aşağıda değil.      Sağlam vida ve cıvataların kul-
Etkileri’ ile ilgili sorularımızı      Ülkemizde de çok     lanması pencereleri daha iyi monte
yanıtladı. Yerli üretimlerin ülke     güzel kaliteli üretimler  edeceğinden, sarsıntıyı ortadan kal-
ekonomisine katkılarından dolayı                   dırır. Bu durum dolayısıyla montaj
sürekli desteklenmesi gerektiğini    yapılıyor. Yerli ürünlerin  kolaylığı da sağlayacaktır. Kaliteli
savunan Şengül, üretimini yaptıkları     kullanılmasından     ürünlerle montajın iyi yapılması,
ürünler hakkında şunları söyledi:      Türkiye daha karlı    oluşabilecek sıkıntıları en aza in-
  “Güven Civata olarak pen sek-       çıkar. Sadece biz    dirir. Kullanılan ürünlerin demir
töründe kullanılan aksesuar ürünleri                 ya da paslanmaz vida olmasının
ile alakalı vida ve civata grubu ürün-
                      ürettiğimiz için değil,  pek bir önemi yok. Bunlar pencere-
ler imal ediyoruz. Ürün gamımızda     bizim gibi birçok firma   nin iç kısımlarında kalacağı için
kollarda ve menteşelerdeki pimler,      var. Kalite olarak    görselliği etkilemiyor. Suyla da bir
kilit kısımlarındaki vidalar gibi      fark olmadığı gibi    araya gelmediği için problem ol-
ürünler var. Köşe bağlantıları ile                  maz.
                        daha iyileri de
ilgili vidalar var. Bunun dışında                    Kullanılan bağlantı elemanla-
mutfak dolapları için ürettiğimiz        üretilebilir.”    rının ve aksesuarların maliyeti-
mutebent dediğimiz vidaları üreti-                  nin, pencerenin toplam maliye-
yoruz. Bir pencerenin sağlam şe-                   tine oranı nedir? Bu konuda
kilde oluşabilmesi için en az 15                   pencere üretici bayileri bilgi sa-
adet vidanın kullanılması gerek-                   hibi mi?
mektedir. Biz bu vidaları da üretip,                   Bizim üretimini yaptığımız vida-
piyasaya sunuyoruz.”                         lar olarak cevap vermek gerekirse,
                                                       115

   • Maliyetimizi iyi hesaplayıp, maliyetimizin altına fiyat vererek
      hem piyasayı hem de kendimizi öldürmeyelim...
                               winworld
kullanılan malzemelerin maliyeti    adet kullanılmadığı zaman cıvata      Profil üreticisi firmalar bayi-
bir pencerede çok cüzi bir miktar   daha çabuk deforme oluyor. Bu      lerine bağlantı elemanları ve
tutar. Yani o miktar için ürünün    seferde vidalarda sıkıntı olduğu dü-  aksesuarlar konusunda yeterli
kalitesizini tercih etmek doğru    şünülüyor. Montaj usulüne uygun     bilgi veriyor mu? Bayilerin bu
olmayacaktır.             yapılırsa, hiç sorunsuz bir pencere   konudaki tutumları nedir?
  Matkap uçlu vidaların büyük    ortaya çıkacaktır.             Profil üretici firmaların bu
kısmı ithal olduğu için kalite ko-     İthal ve yerli olarak üretilen   konularla fazla ilgilendiklerini dü-
nusunda bazı sıkıntılar var. Tür-   bağlantı elemanları ve aksesuar-    şünmüyorum. Burada en büyük
kiye’de de kaliteli üretimler var   lar arasında ne gibi farklar var-    işi bayilere ulaşan aksesuar teda-
ancak fiyat olarak yüksek kalıyor.   dır?                  rikçileri üstleniyor. Onlar direk
Dolayısıyla rekabet konusunda da      Sadece fiyat farkı var diyebi-    bayilere ulaştıkları için sattıkları
bazı sıkıntılar da yaşanıyor. Bizim  lirim. Türkiye’de üretilen ürün-    malzemelerde önem kazanıyor. On-
ürünlerimiz arasında ithal matkap   lerin kalitesi yurtdışından daha    lar bayileri nasıl yönlendirirse bayi-
uçlu vidalar da var.          aşağıda değil. Ülkemizde de çok     ler tercihlerini o yönde kullanıyor.
  Pencerenin ayakta kalmasını    güzel kaliteli üretimler yapılıyor.   Ancak bu işi ciddiye alan birkaç
sağlayan bu elemanlara, üretici-    Yerli ürünlerin kullanılmasından    profil üreticisinin de olduğunu bili-
ler ve uygulayıcılar gerekli önemi   Türkiye daha karlı çıkar. Sadece    yoruz.
veriyorlar mı?             biz ürettiğimiz için değil, bizim gi-   Son olarak okuyucularımıza
  Montaj esnasında bazı kişiler 3  bi birçok firma var. Kalite olarak    iletmek istediğiniz bir mesajınız
vida atılacak yere 2 tane atarak kar  fark olmadığı gibi daha iyileri de   var mı?
ettiklerini düşünüyorlar. Hâlbuki   üretilebilir. Çin, Tayvan gibi ül-     Derginizden takip ettiğim ka-
doğrusunu yaptığında o malze-     kelerden gelen ucuz ürünler de     darıyla Avrupa’nın en çok profil
menin kalitesi artacak. Gerekli    bu sektör için sıkıntı yaratıyor.    üreten ülkelerinden birisiyiz. De-
                    Oradaki maliyetlerle buradakileri    mek ki herkes üstüne düşen görevi
                    karşılaştırmanın imkânı yok.      layıkıyla yaptığı zaman, her şey
                      Avrupa ile karşılaştıracak     kaliteli şekilde üretilebiliyor. Neti-
                    olursak yerli ürünleri nasıl de-    cede yerli ürünlere ve üreticilere
                    ğerlendirirsiniz?            daha fazla önem verilmesini dile-
                      Makine ve ekipman olarak      rim. Yerli üretimin fiyatında ufak
                    dünyanın her yerinde aynı ürün-     farklarda olsa da yerli üretimin ter-
                    ler kullanılıyor. Bundan 7-8 sene    cih edilmesini ve desteklenmesini
                    öncesinde bu imkânlar yoktu. Al-    isterim.
                    manya’dan gelen eski makinelerle
                    üretim yapılıyordu. 2002-2003 se-
                                            Use Domestic & Win
                    nelerinde Tayvan gibi ülkelerden
                    çok ucuza yeni makineler gelme-
                    ye başladı. Bunların neticesinde         Süleyman Şengül,
                    üretilen ürünlerin kalitesi arttı ve   General Manager of Güven Civata
                    Avrupa standartlarında ürünler or-    said “Turkey will win with domestic
                    taya çıkmaya başladı.                 products”
 116
                    Zeki Gayrimenkul Yönetim Kurulu
                     Başkan Yardımcısı Emre Uzun
  “İşini Ciddiye Alan Pencerecilerle Çalışıyoruz”
                                        rin konumu bizim için çok önem-
                                        li. Projeye karar verdikten sonra
                                        kullanım amacına göre uygun pro-
                                        jeyi hazırlatıp, inşaata başlıyoruz.
                                          Projelerinizde kullandığınız
                                        pencereleri ve bunlarda kul-
                                        landığınız aksesuar cam gibi yan
                                        ürünleri seçerken nelere dikkat
                                        ediyorsunuz?
                                          İlk önce malzemenin kaliteli
                                        olmasına ve kalitesini bildiğimiz
                                        firmalarla çalışmaya dikkat ediyo-
                                        ruz. Cam konusunda ısıya ve sese
                                        dayanıklı olması için çift ısıcam
                                        kullanıyoruz. Aksesuar konusunda
                                        kendilerine müdahale etmiyoruz.
                                        Pencere işlerimizde Egepen Bayi
                                        Şanlı Yapı ile çalışıyoruz ve ge-
                                        reken hassasiyeti gösterdiklerini


Z
    eki Gayrimenkul Yönetim      Konut sektörünün genel duru-    düşünüyoruz.
    Kurulu Başkan Yardımcısı    munu değerlendirir misiniz?        Tanıtım ve pazarlama faali-
    Emre Uzun, kendisiyle ger-     Konut sektöründe bir hareketli-   yetlerinizi nasıl yürütüyorsunuz,
çekleştirdiğimiz röportajımızda fir-   lik olsa da, arz var talep yok diye-  kullandığınız iletişim araçları
masıyla ve inşaat sektörüyle ilgili   biliriz. Sektör iyi demek şu an için  neler?
bilgiler verdi. Pencere konusunda    çok doğru olmaz. Kar marjları gün-     İlk etapta daha önceden ko-
çalıştıkları firmaların sürekliliğine  den güne düşerken, maliyetler de    nut sattığımız ya da onların
özen gösterdiklerini ifade eden     günden güne artıyor. Konut faizleri  çevrelerinden referansla gelen
Uzun, pencere işinde en önemli un-   ne kadar düşse de insanlar böyle    müşterilerimizle    ilgileniyoruz.
surun işçilik olduğunun altını çizdi.  bir yükün altına şuan için giremi-   Bunun yanında internetten, ga-
Emre Uzun, kendisine yönelttiğimiz   yorlar.                zete ve dergi reklamlarından,
soruları şöyle yanıtladı:         Devam eden projeleriniz ve     billboardlardan   faydalanıyoruz.
  Firmanızdan    ve  faaliyet  gelecekteki projeleriniz hakkında   Satış ekibi olarak çalışan piya-
alanlarınızdan bahseder mi-       bilgi verir misiniz?          sada arkadaşlarımız var. Onlar
siniz?                   60, 74 ve 36 dairelik üç projemiz  da projelerimizi çeşitli alanlarda
  1989 yılından bu yana arsa bu    şu anda devam ediyor. Önümüzde-    tanıtıyorlar.
işin içinde olan bir şirketiz. Villa,  ki günlerde başlayacak yine bir 36     Gayrimenkul yatırımcılarına
konut, işyeri alım satımıyla bir-    dairelik projemiz daha var onun da   önermek istediğiniz neler var?
likte inşaat işleri konusunda da    şuan projesi çiziliyor.        konut almak isteyenler önce nele-
çalışmalarımız var. Şuan konut       Bir projeye karar verirken     re dikkat etmeliler?
sektöründe tamamı 200 konuttan     nelere dikkat ediyorsunuz?         Binanın çevresine, düzenleme-
oluşan farklı projelerimiz var.      İlk önce inşaatın yapılacağı ye-
                                                       117

 • Parasını ödeyecek gücüm olsa da başta enerji olmak üzere,
            İSRAFA HAYIR!
                            winworld
sine, kalitesine, kullanılan mal-    Son olarak okuyucularımıza      karşılaşmamak için çalıştığımız
zemelerine yapısına bakmaları    iletmek istediğini bir mesajınız     firmaların sürekli olmasına dikkat
gerekiyor. Tüketiciler bu konuda   var mı?                 ediyoruz. Bize sorun çıkarmayacak,
çok bilinçlendi. Tüketici birçok    Pencere sektöründe yaşlanan en    işini ciddiye alan ve zamanında
şeyi sorgulayabiliyor. Bu da za-   büyük sıkıntı montaj konusunda      tamamlayan firmalarla çalışıyoruz.
man içerisinde yapılan inşaatların  oluyor. Kullanılan malzemeler ürün    En kaliteli malzeme bile, gerek-
kalitesini giderek artırdı. Bunun  ne marka olursa olsun birbirine     li özen gösterilmeden tüketiciye
yanında yapılan işçilik ve verilen  yakın ürünler. Burada önemli olan    sunulduğunda memnuniyetsizlikle
sözlerin tutulması da büyük önem   o ürünleri iyi bir işçilikle bir araya  sonuçlanabilir.
taşıyor.               getirip, yine iyi bir işçilik montaj
                   edilebilmesidir. Bu tür sıkıntılarla   Work With Serious Window Makers


                                        Zeki Real Estate’s president Emre
                                        Uzun said “We work with window
                                        manufacturers who get serious their
                                          business”. Emre Uzun said
                                         “WinWorld is the most serious
                                        magazine in the window industry”.
 118
      Güloğlu Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
              Gülçin Güloğlu
              “Daha Etkin Sivil Toplum
              Örgütlerine İhtiyacımız Var”
                                            var. Mesela İzmir’de Hollanda’nın
                                            var. Bu danışmanlık büroları daha
                                            çok ataşelik gibi çalışıyorlar. Aynı
                                            şekilde Amerika’nın, Yunanistan’ın
                                            da var.
                                              Bunun haricinde bankalarla il-
                                            gili kredi olanakları konusunda
                                            çok büyük bir bağları var. Ve üye-
                                            lerine daha uygun olanaklı kredi
                                            kullanmaları konusunda yardımcı
                                            oluyorlar. Mesela yeri gelmişken bir
                                            örnek vereyim; Suriye’ye giderken
                                            daha önceleri vize almak için uğ-
                                            raşırken, şimdi ticaret odasından bir
                                            belge ile rahatça gidebiliyordum.
                                            İzmir Ticaret Odası aynı çalışmayı
                                            şimdi Yunanistan ile yapıyor. İçine

       Güloğlu Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Seracettin Güloğlu ve
      Güloğlu Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülçin Güloğlu       “Sivil toplum örgütleri bu
                                             anlamda gerçekten çok
G
     üloğlu Plastik Yönetim Kuru-    kında çok fazla bilgisi maalesef yok.
     lu Başkan Yardımcısı Gülçin     Ticaret odalarının ne olduğu, ne için     büyük önem taşıyor.
     Güloğlu, kendisini İzmir’deki    hizmet ettiği araştırılıp, öğrenilmiyor.
fabrikalarında ziyaretimiz sırasında     Birçok kişi ayda yılda bir araya geli-
                                            Türkiye ekonomisi içinde
Devlet tarafından KOBİ’lere sağlanan     nip, aidat ve katkı paylarını ödeyip,     bulunduğu sıkıntılı
fırsatlar konusunda bilgiler verdi.     verim alamayacaklarını düşünüyor.      durumdan kurtulursa
Türkiye’deki çoğu firmanın bu teşvik       Aslında ticaret odasına gidip, bir   sivil toplum örgütleriyle
ve desteklerden habersiz olduğunu      birey olarak sorgulayıp, araştırıldığı
ifade eden Gülçin Güloğlu, sanayi      zaman ticaret odası size vereceği
                                            kurtulacaktır. Avrupa’da
ve ticaret odalarının desteklerinden     desteğin maksimumunu veriyor. Ben      Amerika’da her şeyin
Avrupa Birliği destekli hibelere, Dış    İzmir’de olduğum için İzmir Tica-       bir derneği var. Bu
Ticaret Müsteşarlığı’nın desteklerin-    ret Odasını kaynak alarak örnekler      dernekler çok aktif ve
den KOSGEB teşviklerine kadar bir      veriyorum. Bu destek ve teşviklerin
çok konuda bilgiler verdi. Zaman       İstanbul’da çok daha kapsamlı ve faz-    iş bitiren dernekler. Bu
zaman konuyla ilgili sorularımızı da     la olduğunu düşü-nüyorum. İzmir’in      tarz organizasyonlara
yanıtlayan Güloğlu, sohbetimizin ba-     sanayi odasına kayıtlı 55000 üyesi      dahil olan firmaların
şında ticaret odalarıyla ilgili doğru bi-  varken İstanbul için bu rakam çok da-
linen yanlışlardan söz etti:         ha yüksektir. Gidildiği zaman görüle-
                                               çok daha artması
  “Firmalarımızın birçoğunun tica-     cektir; ticaret odalarının bünyesinde        gerekiyor.”
ret odalarının sağladığı olanaklar hak-   bazı ülkelerin danışmanlık büroları
                                                           119
                      araştırmanız gerekiyor.”
                       KOSGEB’in desteğini alabil-
                      mek için firmaların ne gibi çalış-
                      malar yapması gerekiyor?
                       Öncelikle talep edilmesi gereki-
                      yor. Hazırlamış olduğunuz projeyle
                      KOSGEB’in karşısına çıkmanız ge-
                      rekiyor. Planlarınızı, stratejinizi en
                      iyi şekilde onlara anlatıp, onların
                      benimsemesini sağlayarak, gerekli
                      desteği alabilirsiniz. Biz bildik bileli
                      KOSGEB’in destekleri vardı ve biz
                      fuar desteğini kullanıyorduk. Dediğim
                      gibi her şeyden önce sorgulamak gere-
                      kiyor. İnsanların bu tip bir çalışmaya
                      girmeden önce biraz araştırıp, bilgi
                      sahibi olması gerekiyor. Şirketlerinin
                      hangi odaya bağlı olabileceklerini,      Elinde yeterli sermayesi olma-
                      onları neyin ilgilendirdiklerini bil-   yan insanlar yapacakları işi be-
girdiğiniz zaman çok fazla avantajlar   meleri gerekiyor.             lirlediklerinde, gidip istedikleri
olduğunu herkes görecektir.          Türkiye’de çok ciddi destekler     yardımı alabilirler mi?
  Bir başka avantaj da fuarlar konu-   veriliyor…                   Yapılacak iş için gerekli sorulara
sunda sağlanıyor. Yurtdışı fuarları için   Mesela Dış Ticaret Müsteşarlı-     tatmin edici cevaplar verilebilirse ta-
9 metrekare yer veriliyor ve masrafın   ğı’nın bile bu konuda çalışmaları     biî ki bu tür destekler de var. Ben
yüzde 50’sini ticaret odası karşılıyor.  var. Bunları da inceleyip araştırmak    en büyük zorluk şunu görüyorum;
Bu desteği alabilmeniz için en az 5    gerekiyor. Ben 10 yıldır bu sektörün    son zamanlarda kadınlar ile ilgili
firma olmanız gerekiyor ve ticaret     içinde olduğum için bu tip konuları    yoğun çalışıyoruz. Ege İş Kadınları
odasının da bir standı olması gereki-   araştırma fırsatı da buldum.        Derneği’nde, toplu kadın kurulunda,
yor. Gittiğimiz fuarlarda tercüman      Örneğin KOBİ zirvesi adında et-     kadınlara verilen krediler konusunda
desteği dahi veriliyor. Firmalar için bu  kinlikler var. Ama gidip baktığınızda   sıkı çalışıyoruz. Birçok bankanın
tür ayrıntıların çok verimli olacağını   kimsenin katılmadığını görürsünüz..    kadınlara yönelik kredileri var ve dü-
düşünüyorum.                Türkiye piyasasını oluşturan işlet-    şük faizlerle kolaylıklar sağlanıyor.
  Ben ayrıca Ege Plastik Sanayicileri   melerin yüzde 90’ını KOBİ’lerin oluş-   Ama bu konuda birtakım sıkıntılar
Derneği Yönetim Kurulu Üyesiyim. İki    turduğunu düşünürsek, bu kötü bir     yaşanıyor. Bankalar kredi verecekleri
dönemdir sekreterlik görevini üstleni-   durum. Sanayi ve ticaret odasındaki    girişimci kadınlardan çok ciddi temi-
yorum. Orada fuarlar üzerine çok      etkinlikleri biraz araştırabilsek, iş   natlar istiyor. Dolayısıyla krediyi pa-
yoğun çalışmalarımız oluyor. Hem zi-    yapmamızı isteyen ve bize yardımcı     rası olanlar daha kolay alabiliyor.
yaret hem katılım için iki sene önce    olabilecek ne kadar çok kurum ve        Birde şöyle bir durum var banka-
Almanya’da Düseldorf’taki K fuarına    kuruluş var görebiliriz.          lar işini yapan müşterilere gelip,
katıldık. Buradan 92 kişi götürdük bu     Firmalarımıza yardımcı olması      kredi kullandırma konusunda bir
fuara. Şunu da belirtiyim ki götürdü-   açısından haberleşme ve teknoloji o    takım teklifler sunuyorlar. Yahu be-
ğümüz kişiler eğer KOSGEB’e üye-      kadar gelişti ki belki de bu söyleşiyi   nim sizden bir talebim olmamış, niye
lerse, yapılan masrafların yarısını     okuyacak olan birileri teknolojinin    bundan 10 yıl önce paraya ihtiyacım
KOSGEB karşılıyor. KOSGEB’in        nimetlerinden faydalanıp, internete    varken ortalarda yoktunuz? Bankada
böyle destekleri var, biz biliyorduk    girip ‘’KOBİ hibe ve destekleri’’ bile   belli bir miktar paranız var diyelim
ama bunu bilmeyen firmalarımız var.     yazıp araştırsalar, bunun kendileri için  ve kullanacaksınız, size diyorlar ki
Bazı şeyler yapılıyor ama sizin biraz   çok faydalı olacağına eminim.       anaparanıza dokunmayın, size şöyle
kurcalamanız, üzerinde durmanız ve                          düşük faizli, şu kadar kolaylıklı kredi
 120
                                               Sektöre ilk girdiğimde katıldığım
                                             bu toplantılardan, sanayide kullanılan
                                             elektrik indirimiyle ilgili bilgiler
                                             topladım ve bunlardan şirket olarak
                                             faydalandık. Devletin böyle bir im-
                                             kânı var ve bunu bilmeyen sanayi-
                                             ciler var. Bu konularda maalesef
                                             sektörümüz yeterli bilgiye sahip de-
                                             ğil. Bu gibi konularda sanayiciler
                                             bilgilendirilmiyor. Bir şeyler yapmak
                                             istiyorsanız, bunu ancak kendi ça-
                                             balarınızla halledebiliyorsunuz.
                                               Avrupa daha önce yaşanan kriz-
                                             lerde firmaların çoğu şirket evlilik-
                                             leriyle krizi geçirdiler. Maalesef
                                             Türkiye’de bu da pek fazla ter-
                                             cih edilmiyor. Ege Bölgesi plas-
                                             tik açısından İstanbul’a çok fazla
                                             bağımlıydı. Ta ki derneğimiz kuru-
                                             lana kadar. Şuanda herkes çevresin-
verelim! Benim param zaten varsa, ih-    gittiğinizde öncelikle kendinizi çok     dekilerin ne iş yaptığını bildiği için
tiyacım olana sahipsem, neden senin     iyi anlatmanız gerekiyor ve şimdiye      90 kişi kendi içlerinde mutlaka tica-
kredini kullanayım. Bunlar çok yanlış    kadar olan ki sicilinizin temiz olması    ret yapıyor. Bölgesel anlamda bu
politikalar. Bankaların öncelikle kriz   gerekiyor. Ben bu işi yapacağım ve bu     çok büyük bir artı sağladı. Şu anda
zamanlarında işletmelere destek ol-     kadar paraya ihtiyacım var demeniz      kadınlar arasında böyle birlik yapma-
maları, krizlerden KOBİ’lerle bera-     yeterli. Çok üst limitlerde bile kredi    ya çalışıyoruz. Bu sayede bireysellik-
ber büyüyerek çıkmaları gerekirken,     kullanabiliyorsunuz.             ten çıkıp, ortak çalışma mantali-tesi
onlar paradan para kazanma, bulun-       Bunun için proje mi götürmek       kavranmış oluyor. Sivil toplum örgüt-
dukları ülkeye ve o ülkede üretim      gerekiyor?                  leri bu anlamda gerçekten çok büyük
veya ihracat yapan firmalara faydalı       Şu dönemde zaten her şey proje ol-    önem taşıyor. Türkiye ekonomisi bu
olmaktan ziyade, sadece kendilerine     du. Her şeyi en ince detayına kadar çok    sıkıntılı durumdan kurtulursa sivil
fayda sağlama peşinde koşuyorlar.      iyi yazmanız gerekiyor. Düzgün dosya     toplum örgütleriyle kurtulacaktır.
Bu konuda birçok arkadaşımızın da      halinde, hedeflerim bu, yapacaklarım      Avrupa’da Amerika’da her şeyin bir
sıkıntılarını görüyoruz.          bu diye yazmanız ve sunmanız ye-       derneği var. Bu dernekler çok aktif
  Düzgün çalışan, işini iyi yapan     terli. Zaten devlet destekleri ve teş-    ve iş bitiren dernekler. Bu tarz orga-
ama krizden ötürü zora düşmüş,       vikleri bile yazsanız internete bu bile    nizasyonlara dahil olan firmaların
kendini çeviremeyen firmalarımız       yeterli. Oradan alacağınız bilgiler      çok daha artması gerekiyor. Birlik-
bu destek ve teşviklerden nasıl fay-    ne yapmanız konusunda yeterli yön-      te hareket edebilmek, ortak fayda
dalanabilir?                lendirmeyi yapacaktır.            sağlamak için çok önemli. Bunu yavaş
  Şimdi en başta sicilinizin temiz      Dönem dönem çıkan Avrupa Bir-       yavaş ülke olarak öğreneceğiz.
olması sizin için en büyük avantaj.     liği destekli hibeler var. Artık daha fazla
Çünkü bankalar en başta sizin ticari si-  araştırılıyor ve bu destekler alınmaya
cilinize bakıyorlar. Son dönem kredi-    çalışılıyor. Bu konuda yardımcı da-      Need More Effective Organizations
bilitesi düşüktür ama öncesinde sicili   nışman şirketler var ama bunla ilgili et-    Gülçin Güloğlu, vice president of
çok temizdir. Durum böyle olduğu za-    kin firmalarla çalışmalar yapmak gereki-      Güloğlu Plastic, gave some
man, Sanayi Bakanlığı’na bağlı kredi    yor. Bu danışman firmalarla çalışmadan     information about the needs of the
                                              window industry in their facility in
garanti fonu var ve size garantör oluyor.  önce referanslar alınırsa, önceki işlerini
                                              Izmir/Turkey. Güloğlu mentioned
Bankaya diyor ki, bu adama kredi      takip ederlerse, kendileri için çok daha
                                             about the government support for the
ver ben kefilim! Kredi garanti fonuna    olumlu sonuçlar doğuracaktır.
                                                  small businesses.
TEMA
122
     DORMA Kapı Sistemleri
   Ofis ve Fabrika Binasını Taşıdı…

              N
                  isan 2010    itibariyle  ofis ve
                  fabrikasını aynı çatı altında top-
                  layan DORMA Türkiye yeni bi-
              nalarının açılışını DORMA Grubunun yeni
              nesil sahiplerinden Christine Mankel, DOR-
              MA Holding CEO’su Thomas P. Wagner,
              Gelişmekte Olan Ülkeler Bölge Müdürü
              Christoph Jacob ve DORMA Türkiye Genel
              Müdürü Dinç Oylum ile gerçekleştirdi.
                Türkiye’de 31 yıldır faaliyet göstermekte
              olan DORMA, 2001 yılında “DORMA Kapı
              Kontrolleri Limited Şirketi” ile Türkiye
              ofisini kurdu; 2007 yılının son çeyreğinde
              ise, satış ortağı “MİLENYUM KAPI
              VE PENCERE TEKNİKLERİ SANAYİ
              VE TİCARET A.Ş” satın alarak yapısını
              güçlendirdi. 2009 Temmuz ayında “DORMA
              Kapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş” adını aldı.
              DORMA, Türkiye pazarındaki büyümesine
              Nisan 2010 itibariyle Ayazağa’daki yeni ofis
              ve fabrika binası ile devam etmektedir.
                DORMA Kapı yeni binasında geniş
              bir alana yayılan showroomu ile ürünle-
              rini müşterilerine daha yakından tanıtma
              fırsatına kavuştu. DORMA yenilikçi ürün-
              lerini sergilediği 250 m² showroomu ile
              müşterilerine tüm ürünlerini yakından ince-
              leme fırsatı sunacak bir alana sahip oldu.
                DORMA Kapı ofis ve fabrikasını aynı
              yerde toplayarak Türkiye genelindeki
              tüm müşterilerine ürünlerini daha etkin,
              daha hızlı, daha kaliteli ulaştırabileceğine
              inanıyor.


                   Dorma Turkey Moved

                 Dorma Turkey has moved their
                 office and factory into the same
               place to give more effective service their
                     dealers in April.
                                                            123 Kapı Sektörünün Büyük Buluşması 10–13
  Mart 2011 Tarihlerinde Tüyap’ta
                                           2010 İstanbul pencere Fuar’ı görüntüleri
     oor Expo İstanbul 3. Kapı,   EXPO İSTANBUL Fuarı sektör fir-

D
                                          bancı profesyonel tarafından ziyaret
     Kepenk, Panel, Pano, Bölme   malarının uluslararası yeni pazarlara   edilen fuar inşaat malzemeleri sektö-
     Sistem ve Aksesuarları     açılma fırsatı bulacakları, en son    rünün ihracat atılımına büyük katkı
Fuarı, 11 yıldır istikrarlı büyümesi   ürün, teknoloji ve yeniliklerini bir   sağlamıştır.
ile sektörün vazgeçilmez buluşma     arada sergileyecekleri ve dünyanın      TÜYAP, 2011 yılında Kapı, Pence-
adresi haline gelen İstanbul Pencere   farklı ülkelerinden gelen nitelikli    re ve Cam Sektörlerine yönelik ulus-
12. Uluslararası Pencere ve Panjur    ziyaretçilerle buluşacakları ortamı    lararası boyutlardaki üç fuarını, Tü-
Sistemleri, Profil, Üretim Teknolojile-  sağlayacaktır.              yap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
ri ve Makineleri, Aksesuar, Ham-       Bu ortamı sağlayarak sektörün     80.000 m2 kapalı alanda eş zamanlı
madde ve Tamamlayıcı Ürünler       beklentilerini karşılama hedefiyle     olarak hazırlayarak geçen sene elde
Fuarı ve Glass Expo İstanbul Cam     yürütülen fuar tanıtım çalışmaları,    ettiği başarının üzerine çıkmayı
Ürünleri, Üretim-İşleme Teknolojile-   Tüyap’ ın 50 farklı ülkede faaliyet    amaçlamaktadır. Kapı - Pencere ve
                                          Cam sektörlerinin Türkiye’deki en
ri Makineleri, Tamamlayıcı Ürün     gösteren yurtdışı ofisleri ve temsilci-
                                          önemli fuarları olan bu 3 fuar için 450
ve Kimyasalları Fuarı ile birlikte eş  likleri kanalıyla yurtdışı hedef pazar-
                                          kişilik TÜYAP ekibi, yurt çapına ya-
zamanlı olarak 10–13 Mart 2011 ta-    lar olan Komşu Ülkeler, Balkanlar,
                                          yılmış 9 bölge ofisi, dünya çapında
rihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre     Kafkasya, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey     faaliyet gösteren yurtdışı ofisleri ve
Merkezi Büyükçekmece, İstanbul’da    Afrika ve Batı ve Orta Asya ülkeleri   temsilcilikleri büyük bir heyecan ve
gerçekleştirilecektir.          başta olmak üzere dünya genelinde;    gayretle çalışmaktadır.
  Door Expo İstanbul Fuarı, inşaat   yurtiçinde ise kapı sektörünün yo-      Sadece ülkemizin değil dünyanın
sektörünün ve tüketicilerinin kapı,   ğunlaştığı iller başta olmak üzere    önde gelen fuarcılık kuruluşlarından
kepenk, panel, pano, bölme ürün-     Türkiye genelinde sürdürülmektedir.    biri olarak kabul edilen TÜYAP
leri, sistemleri, aksesuarları ve tek-    Aynı hedefe yönelik yürütülen     tarafından 10–13 Mart 2011 tarih-
nolojilerindeki en son yeniliklerin   tanıtım çalışmaları sonucunda konu-    lerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Mer-
sergileneceği toplu pazarlama ve     sunda Dünyanın ikinci ve Bölgenin     kezi Büyükçekmece, İstanbul’da eş
satış platformudur. 2009 yılında ya-   en büyük fuarı haline gelen İstanbul   zamanlı olarak gerçekleştirilecek Door
şanan durgunluğun ardından bu yıl    Pencere Fuarı 2010 yılında, 60.000 m2   Expo İstanbul, İstanbul Pencere ve
toparlanma sürecinde olan inşaat     kapalı sergi alanında, 26 ülkeden 416   Glass Expo İstanbul Fuarlarının ül-
sektörü temsilcilerinden alınan bilgi-  firma ve firma temsilciliğinin katılımı   kemiz ekonomisine ve sektöre büyük
ler ışığında en doğru zaman olarak    ve 71 farklı ülkeden 30.381 profes-    katkı sağlayacağına inanıyoruz. Fuar-
belirlenen 2011 yılı Mart ayında     yonelin ziyareti ile gerçekleşmiştir.   larımızın görkemini ve heyecanını hep
3.kez düzenlenecek olan DOOR       70 farklı ülkeden toplam 2.919 ya-    birlikte yaşamak diliyoruz.
  124


   Tekinaks PVC ve Alüminyum Aksesuarları Genel Müdürü
            Ömer Beltekin
       “Profil Üreticileri Bayileri ile Daha Fazla
             İlgilenmeliler”
                        Kale bu işin iyi bir çözüm ortağıdır di-    Profil üreticisi firmalar bayilerine
                        yoruz.                   bağlantı elemanları ve aksesuarlar ko-
                          Kullanılan bağlantı elemanlarının   nusunda yeterli bilgi veriyor mu? Ba-
                        ve aksesuarların maliyetinin, pence-    yilerin bu konudaki tutumları nedir?
                        renin toplam maliyetine oranı nedir?      Profil üreticisi firmalar sadece ba-
                        Bu konuda pencere üretici bayileri     yiliği verene kadar ilgileniyorlar. On-
                        bilgi sahibi mi?              dan sonra firma atölyesinde, bayiliğini
                          Maalesef üretici firmaların % 80’inin  aldığı profili mi işliyor ya da profile
                        bunu hesapladığını düşünmüyorum.      uygun aksesuar mı kullanıyor umur-
                        Aksesuar dediğimiz kısım bir PVC      samıyorlar. Sonuçta bayi kamyonla
                        pencerenin maliyetine % 15 etki eder.   profili alıyor, ödemesini yapıyor gerisi
                        Bu oran tabiki toplam işlerde çok cid-   önemli değil. Bizde hep ön planda para
                        di rakamlar ortaya çıkarır. Ülkemiz    olduğu sürece millet olarak hep bir
                        de PVC doğrama atölyesi açmak çok     adım geride kalmaya da mahkûmuz.
                        kolay olduğu için bunu hesaplamasını    Bu da değişmeyecek ama biz burada


B
     ağlantı Elemanlarının ve Akse-    bilen firmaların sayısı da azınlıktadır   bunu değiştirmek için PVC doğrama
     suarlarının Pencerelere Olan     diyebilirim.                üreten firmaları bilinçlendirip, fabrika-
     Etkileri ile ilgili araştırma konu-    Pencerenin ayakta kalmasını      dan bunları talep etmesini sağlamaya
muzun sorularını yanıtlayan Tekinaks      sağlayan bu elemanlara, üreticiler ve   çalışıyoruz. Fabrikaların kalite kont-
PVC ve Alüminyum Aksesuarları Genel      uygulayıcılar gerekli önemi veriyor-    rol bölümleri açıp, dışarıdaki bayileri-
Müdürü Ömer Beltekin, Üretimini ya       lar mı?                  ni ne kadar kontrol altına alırsa, bir o
da satışını yaptığınız ürünler hakkında      Bu sistemlere gereken önemi firma    kadar da kalitenin artmasına yardımcı
bilgi verir misiniz? Şeklindeki ilk soru-   sahipleri vermiyorlar. Bunun iki sebebi  olacaklardır.
muzu şöyle yanıtladı:             var. Birincisi; bölgede hangi aksesu-     Eskiden olmayıp da, son yıllarda
  “Tekin Aksesuar olarak Kale Kapı      ar yaygınsa onu kullanmak zorunda     hayatımıza giren / sizin kullandığınız
Pencere Sistemleri Ege Bölge Distri-      kalmalarıdır. İstedikleri ürünü tedarik  aksesuarlar var mı?
bütörü Ege Kapı Pencere Bağlantı        edemedikleri için var olan ürünleri kul-    Devirmeli sürme bence burada en bü-
Elemanları Tic. Ltd. Şti. bayisiyiz. Bu-    lanmak zorunda kalıyorlar. İkincisi; fir-  yük örnek olması gerekiyor. Basit sürme
nun yanı sıra PVC doğrama da önemli      madaki ustalar kendilerine kullanılması  sızdırmazlığı ve esnekliği sağlamayan
rol alan izolasyon grubunda da sektörün    basit gelen aksesuarları işverenlerinden  bir profil çeşidi. Burada atölyeci bütün
önde gelen firması lightfix izolasyon      talep etmelerinden kaynaklanıyor.     arkadaşları devirmeli sürmeyi nihai
gruplarının da bayiliğini yapıyoruz.”       İthal ve yerli olarak üretilen     tüketiciye anlatmalarını tavsiye ederim.
  Kullanılan bağlantı elemanlarının     bağlantı elemanları ve aksesuarlar     Sağlık, güvenlik ve esneklik açısından
ve aksesuarların kalitesi, pencerenin     arasında ne gibi farklar vardır?      olması gereken devirmeli sürmedir.
toplam kalitesini ne düzeyde etkiler?       Türkiye teknolojiyi yakından takip     Son olarak okuyucularımıza ilet-
  PVC doğramada kullanılan bağlantı     eden bir ülke. Dolayısıyla bana göre    mek istediğiniz bir mesajınız var mı?
elemanları ve aksesuarlar doğramanın      gözle görülecek farklar yok. Yeri gel-     Winworld Dergisi sayesinde bizler-
toplamında %70 etki sağlar. Bunun se-     mişken bütün aksesuar üreticisi fir-    de sektörle ilgili yenilikleri takip edi-
bebi de ana malzeme dediğimiz profi-      malara bize aynı kalitede ürün imal    yor, ürün bilgimizi genişletiyoruz. Us-
lin bir mekanizma olmadan hiçbir an-      ettikleri için teşekkür ederim. Bunun   talarıma da sadece şunu diyorum, bir
lam ifade etmemesidir. Bunun yanı sıra     daha iyi olması için atölyeci ustalarıma  malzemenin değerini sadece fiyatı ile
kullanılan bağlantı elemanlarının ne      şunu da söylemeden geçemiyorum: Bir    değil, kalitesi ile de değerlendirin ki
kadar kaliteli olduğu da oldukça önem-     malzemeyi değerlendirirken fiyatına     sizin üretiminiz, müşterinin güler yüzü
lidir. Bizde bu yüzden yerli ürünlerin     değil kalitesine göre değerlendirsinler.  solmasın.
içerisinde söz konusu güvenlik ise
                                                         125
 Orginal Stor 5-9 Mayıs Tarihleri Arasında 33.Kez
       Düzenlenen Uluslararası
      İstanbul Yapı Fuarındaydı!
                                       doğal çim kullandık. Alüminyumun
                                       çevre ile bütünlüğünü yansıttık. Cuma
                                       ve Cumartesi günü vermiş olduğumuz
                                       iki saat süren Kokteyl ve Küba-Latin
                                       Müziği konserimiz ile yerli ve yabancı
                                       katılımcılarımıza uzun ve yoğun görüş-
                                       melerimizin temposunda bir mola fırsatı
                                       sunduk.
                                         Ülke çapında yapı sektörünün tüm
                                       pay sahiplerinin birbirileri ile etkin bir
                                       biçimde iletişime geçme fırsatı bulduğu
                                       bu fuarda, 2006 yılında yeni fabrika-
                                       mızla birlikte başladığımız endüstriyel
                                       yatırımlarımızı, 2009’da yeni üretim
                                       hattı ve yüzey işleme tesisini devreye
                                       alarak krize rağmen devam ettirdiğimizi
                                       gösterdik, panjurda ve fotoselli kayar ka-
                                       pılardaki yeni ürünlerimizi tüketicinin
                                       beğenisine sunduk. Yine aynı süreçte
                                       2009 ‘a kadar 6 ilde 7 noktadaki Bölge
                                       Müdürlüklerimizi, Türkiye çapında 11
                                       ilde 15 noktaya çıkarttığımız bilgisini
                                       tüm katılımcılara duyurduk.
                                         Taş Yapı- Almondhill Konutları,
                                       Bursa – Engin Evler, Metro Grosmar-
                                       ketler, Baytur- Stargate Konutları ve
                                       Carrefour Mağazalar zinciri gibi 2010
                                       yılına hızlı giriş yaptığımız Kurum-
                                       sal Müşterilerimiz ve onlarla birlikte
                                       yürüttüğümüz yeni projelerimiz hak-
                                       kında sektörü bilgilendirdik.
                                         Türkiye’de ilki gerçekleşen Yapı Fuarı
                                       İş Geliştirme Platformu kapsamında
                                       düzenlenen “Stop4Business” projesi
                                       çerçevesinde, Yapı-Endüstri Merkezi ve
                                       ABİGEM Doğu Marmara iş birliğiyle, 14
                                       ülkenin katıldığı ikili iş görüşmelerinde
    -9 Mayıs arasında yapılan Uluslararası İstanbul

5   Yapı Fuarında, çevreci imajımızı ön planda tuta-
    rak markamızı vurgulayan standımızla, yabancı
ve Türk katılımcılara sektördeki farklılığımızı gösterme
                                       proje geliştirme imkanı yaratılmıştır. Bu
                              toplantılar sırasında işbirliği talebinde bulunan İran, Libya,
                              Dubai, Kosova, Türkî Cumhuriyetler, Birleşik Arap Emir-
                              likleri, İtalya ve Çin gibi ülkelerin temsilcileriyle verimli
fırsatı bulduk. Standımızda Ege’mizin zeytin ağacı ve   bağlantılar kurulmuştur.
 126
        Zeki Menteşe Genel Müdürü Ahmet Özardıçlı
      “Kalite, Kaliteli Müşterinin Tercihidir”
B                     “Kalitesiz ve merdiven
    ağlantı Elemanlarının ve                     Zeki Metal A.Ş. - Zeki Menteşe-
    Aksesuarlarının Pencere-     altı diye tabir ettiğimiz  leri - Hisar Menteşeleri - Zeki Gal-
    lere Olan Etkileri konu       bağlantı elemanları    vanotechnik - Ask-Rolly Slides
başlıklı araştırma konumuzla ilgi-                  – Al-Tarf Dubai grubumuzda bulu-
li sorularımızı yanıtlayan Ahmet
                    üreticilerinden ne yazık ki  nan markalardır.”
Özardıçlı, Üretimini ya da satışını  daha ne yaptıklarını ve ürün   Kullanılan bağlantı eleman-
yaptığınız ürünler hakkında bilgi    içeriğini dahi bilmeyenleri  larının ve aksesuarların kalitesi,
verir misiniz? Şeklindeki ilk soru-   var. Kaliteye önem veren   pencerenin toplam kalitesini ne
muzu şöyle yanıtladı:          firmalar ise, bünyesinde   düzeyde etkiler?
  “1970 yılından bu güne hizmet    bulunan Ar-Ge çalışmaları    Bir üründe kullanılan tüm yar-
veren Zeki Metal A.Ş. firması üre-                   dımcı ve tamamlayıcı ekipmanlar,
                      ile piyasaya hem yeni
timini yaptığı 200 den fazla ürün                   ürünün kalite göstergesidir. Müşteri
çeşidi ile iç oda kapı menteşeleri,    ürünler sunarak pazar    kitlesi, bir ürün hakkında yorum ya-
çelik kapı menteşeleri, endüstriyel  parlarını artırmakta, hem de  pacak olur ise, ürünün ekipmanları
menteşeler, müşteri taleplerine göre   yıllardır ayakta dimdik   üzerinden yapar. Bu demek oluyor
özel menteşeler, teleskopik raylar   durmakta ve piyasaya yön   ki, bağlantı elemanları ve aksesu-
ve bilyeli raylar, mobilya bağlantı       vermektedir.”     arlar ürünü tamamlamakta. Kali-
elemanları, çelik kapı aksesuarları,                 tesiz ve düşük kalite ürün kul-
dekoratif ve endüstriyel kaplama                   lanan üreticilerin pazar payları,
alanlarında faaliyet göstermektedir.                 kaliteli üreten firmalara nazaran
                                                       127


    • Pil ve elektronik eşyalarınızı çöplere atmayınız!
    Belediyelerin özel pil toplama merkezlerine atınız.
                           winworld
karşılaştırıldığında fark ortadadır.  lar arasında ne gibi farklar
  Kullanılan bağlantı elemanla-    vardır?
rının ve aksesuarların maliyeti-      İthal olan ürünler ve yerli
nin, pencerenin toplam maliyetine    ürünler arasında hiçbir fark yok-
oranı nedir? Bu konuda pencere     tur. Nasıl diyeceksiniz: çünkü ka-
üretici bayileri bilgi sahibi mi?    litesiz olan yerli ürünler gibi aynı
  Tabii ki pencere üreticilerinin bu  kalitesizliğe sahip ithal ürünler de
konuda bilgi ve tecrübeleri bulun-   vardır. Kaliteli ithal ürünlerde aynı
makta. Her firma kendi içindeki Ar-   yerli kalitesinde olabilmektedir.
Ge tarafından piyasaya sunulan yeni   Karşılaşma yapılacak olursa, aynı
ürünleri araştırmakta, fiyat ve işlev  2 ürüne bakıldığında yerli malımız
olarak sürekli değerlendirmektedir.   daha ucuzdur. Artık hammadde
Kullanılan bağlantı elemanları ve    ve kaplamada olsun, üretim ka-
aksesuarların toplamı pencere ve    litesi olsun Türkiye’de üretile-
kapıda kalite sınıfına göre deği-    meyecek hiçbir şey kalmamıştır.
şiklik gösterir. Ancak %30’u geç-    Bunu için her zaman yerli malı
mez… Kalitesine göre %10’a kadar    daha ucuzdur.
düşürülebilir.               Profil üreticisi firmalar bayi-
  Pencerenin ayakta kalmasını     lerine bağlantı elemanları ve
sağlayan bu elemanlara, üretici-    aksesuarlar konusunda yeterli
ler ve uygulayıcılar gerekli önemi   bilgi veriyor mu? Bayilerin bu
veriyorlar mı?             konudaki tutumları nedir?
  Kalitesiz ve merdiven altı diye     Şöyle anlatabiliriz ki kalitesini
tabir ettiğimiz bağlantı elemanları   markasına eklemiş olan üretici-
üreticilerinden ne yazık ki daha ne   ler bayilerini kontrol etmekte,
yaptıklarını ve ürün içeriğini dahi   bilgilendirmektedir. Diğer yan-
bilmeyenleri var. Kaliteye önem ve-   dan bazı üreticiler ise, ufak fiyat
ren firmalar ise, bünyesinde bulunan   farklarını gözetip kaliteyi göz ardı
Ar-Ge çalışmaları ile piyasaya hem   etmektedir. Bu iki fark üreticile-
yeni ürünler sunarak pazar parlarını  rin satış ve kalite politikalarına ba-
artırmakta, hem de yıllardır ayakta   kıldığında anlaşılmaktadır.       Quality Is The Best Option For The
dimdik durmakta ve piyasaya yön       Son olarak okuyucularımıza          Quality Customers
vermektedir.              iletmek istediğiniz bir mesajınız
  Tabi ki bunun akabinde kaliteli   var mı?
                                         Ahmet Özardıçlı, General Manager
ürün kullanan firmalar, yeniliğe       Kaliteli olan her ürün uzun         of Zeki Menteşe said
ayak uydurabildikleri ve yeni ürün-   vade de ucuzdur. Kaliteli ürüne bir     “Quality is the best option
lerle birlikte kendi ürünlerini de   kez para ödersiniz ve karşılığını       for the qulity customers”
geliştirebildikleri takdirde büyü-   uzun yıllar alırsınız. Ucuz ürün          in the interview.
mektedirler.              ise, kısa süre sonra kullanılmaz
  İthal ve yerli olarak üretilen    hale geleceğinden her zaman daha
bağlantı elemanları ve aksesuar-    pahalıya mal olacaktır.
 128
Deaks Kapı - Pencere
  Aksesuarları
  Ahmet Dede

 “Avrupalılardan
 Çok Daha İyisini
  Üretebiliriz”A
     raştırma konumuz olan       Kullanılan bağlantı eleman-
     ‘Bağlantı    Elemanlarının  larının ve aksesuarların kalitesi,
                                           “Türkiye’de PVC
     ve Aksesuarlarının Pen-     pencerenin toplam kalitesini ne
cerelere Olan Etkileri’ ile ilgili so-  düzeyde etkiler?              aksesuarlarıyla ilgili
rularımızı yanıtlayan Deaks Kapı                          ciddi bir üretim var.
- Pencere Aksesuarları yetkilisi Ah-     Aksesuarlar pencerelerin ka-     İthal ürünler ağırlıklı
met Dede, röportajımız sırasında     litesini gösteren en önemli un-
                                           olarak çift açılım
sektörle ilgili bilgiler de verdi:    surlardandır. Pencere ya da kapıların
                     olmazsa olmazları herkesin bildiği     konusunda tercih
  Üretimini ya da satışını yap-     gibi kullanılan aksesuarlardır. İyi      ediliyor. Yerli
tığınız ürünler hakkında bilgi      olanlara iyi deniyor, kötü olanlar-   ürünlerin de kalitesinin
verir misiniz?              da pencere üreticisi firmalara mâl      artırmasıyla ithal
                     ediliyor. Sektörümüzde bu işi çok
  Emniyet kilitleri, kilit karşılık-  iyi yapan firmalar olduğu gibi, ye-      ürünlere talepler
ları, sac sürme karşılıkları gibi    terli önemi vermeyen firmalar da       eskisi gibi değil.
malzemeleri üretiyoruz. Son dö-     mevcut. Profilin tek başına kaliteli    Türkiye’de her ürün
nemde yeni bir barel yaptık ve      olması hiçbir şey ifade etmiyor.       ciddi kalitelerde
piyasaya bu ürünümüzü sunduk.      Kullanılan malzemenin kalitesi ve
Türkiye genelinde bu ürünlerimizi    uygulanan işçilik ürünün kalitesini      yapılabiliyor ve
toptancılar aracılığı ile satıyoruz.   ortaya çıkarıyor.             Avrupalılardan daha
Yurtdışı bağlantılı çalışan firmalar-                       iyisi dahi üretilebiliyor.”
la da ürünlerimizi dolaylı yoldan
yurtdışını gönderiyoruz.
                                                          129
  Kullanılan bağlantı eleman-     ucuz olan ürünler tercih ediliyor.      Eskiden olmayıp da, son yıl-
larının ve aksesuarların maliyeti-   Kaliteli ürünle kalitesiz ürün ara-    larda hayatımıza giren / sizin kul-
nin, pencerenin toplam maliyetine    sında da fiyat olarak ciddi farklar     landığınız aksesuarlar var mı?
oranı nedir? Bu konuda pencere     yok. Kaliteli ürünü herkes kullan-     Varsa, bunlar hakkında bilgi verir
üretici bayileri bilgi sahibi mi?    mak istiyor ama tüketici bu konuda     misiniz?
                    çok bilgili olmadığı için üretici ba-
  Pencere üreticileri sektörde ya-   yiler istedikleri ürünlerle pencereyi Son birkaç senedir emniyet kilit-
şanan yoğun rekabetten dolayı ka-    oluşturuyorlar. Gramajı düşürülen leri sektörde büyük önem kazandı.
zançlarını artırmak için yeni yollar  en azından 75 gram olması gere-  Bizde bu ürünleri imâl etmeye
aramaya başladılar. Bunlardan biri   ken menteşeleri 50 gr. olarak üre- başladık. Son dönemde tokmaklı
de aksesuar. Aksesuar konusunda da   ten ve piyasaya sunan firmaların  bir barel piyasaya sunduk, onunda
kâr ederek, bu ürünleri tüketiciler-  varlığından haberdarız.      Çin’den gelen ürünler piyasaya
le buluşturmaya çalışıyorlar. Cam,                     girdiği için piyasadan şuan için bek-
mermer gibi ürünlerden de kârlar                      lediğimiz talebi göremedik. Bunun
elde edebiliyorlar. Kullanılan mal-    İthal ve yerli olarak üretilen yanında yeni olarak Yanaç Aksesuar
zemeler, ürünün tamamında mali-     bağlantı elemanları ve aksesuarlar piyasaya çıktı. Bu ürün de piyasada
yeti çok fazla etkilemese de, kalite-  arasında ne gibi farklar vardır?  heyecan uyandıran bir yenilik oldu.
si çok fazla etkiliyor. Bu konunun
üretici firmaların üzerinde durması     Türkiye’de PVC aksesuarlarıyla       Son olarak okuyucularımıza
gereken en önemli unsurlardan biri   ilgili ciddi bir üretim var. İthal ürün-  iletmek istediğiniz bir mesajınız
olarak düşünüyoruz.           ler ağırlıklı olarak çift açılım konu-   var mı?
                    sunda tercih ediliyor. Yerli ürünle-
  Çok bilgili üretici bayiler olduğu  rin de kalitesinin artırmasıyla ithal     Bu sektörde herkesin yaşadığı sı-
gibi, çift açılım bile takamayan fir-  ürünlere talepler eskisi gibi değil.    kıntılar aşağı yukarı aynı. Herkes bir
malar olduğunu da biliyoruz. Ayak-   Türkiye’de her ürün ciddi kalitelerde   rekabet içerisinde ürünlerini piyasa-
ta kalanların da zaten bu işi düzgün  yapılabiliyor ve Avrupalılardan da-    ya sunmak istiyor. Firmalar ürettiğini
yapan firmalar olduğunu görüyo-     ha iyisi dahi üretilebiliyor.       satmak için birtakım yöntemler
ruz.                                        bulmuş ve uyguluyor. Dolayısıyla bu
                   Profil üreticisi firmalar bayile-       böyle bir süre daha gidecektir. Ama
  Pencerenin ayakta kalmasını   rine bağlantı elemanları ve akse-        bu firmalardan, kalitesiyle fiyatıyla
sağlayan bu elemanlara, üretici- suarlar konusunda yeterli bilgi ve-        özellikli ürünler üreten firmalar ka-
ler ve uygulayıcılar gerekli önemi riyor mu? Bayilerin bu konudaki         lacak, diğerleri zaman içerisinde bu
veriyorlar mı?           tutumları nedir?                sektörden çekileceklerdir.

  Sektörde genellikle ilk etapta     Bu konuda bayilerini yönlendi-          We Can Do Better
                    ren, kendi standartlarının dışına
                    bayilerini çıkarmayan ve üretimini
                    dahi denetleyen firmalar var. Bu ko-       Ahmet Dede, from Deaks
                    nuda bayilerini sürekli olarak bilgi-      Door-Window, gave some
                    lendiriyorlar da. Ama bu şekilde        comments about the industry
                    çalışan 3-ya da 4 firma vardır.         and he said “We can produce
                                               better products!”
                    Öbür firmaların önem verdiğini dü-
                    şünmüyorum.
 130
    Doğan Alüminyum Firma Ortaklarından Burhan Irmak
    “Sektörün Beklentilerini Çok İyi Biliyoruz”
                                         lışıyoruz. Bu işim devamlılığı
                                         için yapılan işin kalitesi en önem-
                                         li unsur. Aksi halde bir işi bir kez
                                         yaparsınız ve devamı gelmez,
                                         oysa herkes bilir ki, müşteri mem-
                                         nuniyetiyle tamamlanmış bir iş,
                                         diğer müşterilere de referans olur.
                                         Bizim öncelikli hedefimiz bunu
                                         sağlayabilmek.
                                           Bunun dışında kış bahçeleri
                                         yapıyoruz, dış cephe kaplama
                                         yapıyoruz. Bu konularda da yine
                                         sektörün önce gelen firmaları ile
                                         çalışıyoruz. Zaman içinde ürün
                                         gamını da artırarak, çeşitli alan-
                                         larda sektöre hizmet edeceğiz.
                                           Müşterilerinize hizmet ko-
                                         nusunda nasıl bir yol izleyecek-
                                         siniz?
                                           Şuan için bayilik vermek gibi


2
   5 yıldır sektörün içerisinde    daralmadan dolayı bu konuda he-    bir düşüncemiz yok. Buradan
   bulunan ve sektörün yakından    nüz çalışmaya başlamadık. Ak-    hem perakende hem toptan satışlar
   tanıdığı bir kişi olan Burhan    sesuar ana işim olduğu için belli  gerçekleştiriyoruz. Alınan ürünün
Irmak, Doğan Alüminyum’u ku-       kalemlerle mutlaka var olacağız.   miktarına göre sevkiyatını kendi-
rarak sektördeki boşluğu kapatıp,     Zaman içerisinde nasıl bir yol    miz de yapıyoruz. Zaman içerisin-
sektöre en iyi hizmeti vermeyi      izleyeceğimiz daha da netlik ka-   de tüm Türkiye’ye hitap edebilir
hedefliyor. Ahmet Naim ile birlikte    zanacaktır. Bu sektörün eskile-   hale gelmeyi hedefliyoruz. Satış
kurdukları firmalarında şu an için     rinden olduğumuz ve çevremiz,    miktarımız ve satış yaptığımız
ağırlıklı satış yaptıklarını ifade eden  dostlarımız çok fazla olduğu için  alanlar genişledikçe, o zaman bayi-
Burhan Irmak, zaman içerisinde      biz de bu yola girdik. Bu yolda   lik konusunu düşüneceğiz. En iyi,
ürün gamını daha da artıracaklarını    bizimle birlikte olan dostlarımıza  en hesaplı, en kalitelisiyle hizmet
ifade etti. Sohbetimiz sırasında     da desteklerinden dolayı ayrıca   vereceğiz. Çok kar etmek gibi bir
sorularımızı da yanıtlayan Irmak,     teşekkür ederiz.           amacımız yok. Gelip geçici değil,
firmalarını şöyle tanıttı:           Ağırlıklı olarak çalıştığınız  kalıcı olmak istiyoruz. Neticede
  “Yeni kurulan bir firmayız ve      firmalar hakkında bilgi verir     biz bu sektöre hizmet eden kişilerin
ağırlıklı olarak satış yapıyoruz.     misiniz?               neye, ne zaman, nasıl ihtiyacı ol-
Küpeşte profilleri, küpeşte akse-       Balkon camlama konusunda     duğunu biliyoruz. Bunu başarıyla
suarları, lambri, pervaz, kompozit    kalitesine göre birkaç firma be-   gerçekleştirebilirseniz, bu sektörde
ürünler, cam balkon sistemleri gibi    lirledik. Müşterilerin talepleri   yeriniz olur. Aksi halde kalıcı ol-
ürünler satıyoruz. Esasen PVC       doğrultusunda beklentilerinin kar-  mak söz konusu bile olamaz. Sek-
aksesuarlarından gelmiş biriyim      şılığını kendilerine sunacağız.   törde bizi tanımayanlarla da en kısa
ama şunda sektörün içinde olduğu     Her konuda en iyi markalarla ça-   sürede tanışacağız.
                                                          131
    GEZE - 7 cm. Yüksekliğindeki Slimdrive SL
     Otomatik Kayar Kapı Mekanizması…
                     şalteri ile kontrol edilen mekanizma,

O
     tomatik kayar ve döner ka-                         ağırlığı 120 kg’dır. Tek hareketli ka-
     pı sistemleri konusunda Al-   kapı fonksiyonlarını değiştirerek sa-   natta 700-2000 mm arasında değişen
     manya’da pazar lideri olan    yısız ayar imkanı ve büyük esneklik    maks. açılma genişliği, iki hareketli
GEZE GmbH, kapı kapatıcılardan,      sunuyor.                  kanatta 900-3000 mm’ye kadar yük-
manüel kayar sistemlere, otomatik       Slimdrive SL ile geniş ve yüksek   selmektedir. Maks.açılma hızı ise
kapı mekanizmalarından pencere açkı    mekan girişleri yaratılabilir. Zarif    0,7 m/s olup maks.kapanma hızı 0,4
sistemlerine kadar bir çok üstün kalite  görünümü nedeniyle cephe içerisin-     m/s’dir.
ürün gamını bünyesinde bulundurarak    de kaybolur, yerini şeffaflığa bırakır     Bütün kamuya açık yapılar, iş ve
inşaat sektörüne sınırsız çözümler    ve dolayısıyla estetik ön plana çıkar.   alışveriş merkezleri, bankalar, hasta-
sunuyor.                 Slimdrive SL’de, tüm yatay cephe-     neler, oteller ve havalimanları gibi
  7 cm’ lik mekanizması ile Dün-    lere estetik tarzda uyum sağlayan     tüm prestijli yapılarda kullanılan
ya’da bir ilk olan Slimdrive SL...    otomatik kapı sistemleri için güçlü    zarif ve ince tasarımlı bu ürün se-
  Slimdrive ürün yelpazesi, döner    bir mekanizma bulunmaktadır. Çok      risi ile proje tasarımlarına maksi-
ve kayar kapılar, teleskopik ve daire-  düşük derecede aşınma gösteren ve     mum özgürlük sunan GEZE, sade-
sel kayar kapılar için otomatik kapı   bakım gerektirmeyen yüksek per-      ce 7 cm yüksekliğindeki bu eşsiz
sistemlerini içermektedir. Bu meka-    formanslı motoru neredeyse sessiz     mekanizmasıyla estetiği ön planda
nizma serisi ile GEZE, plan ve proje   çalışan bir mekanizmayı hareket et-    tutan bütün mimarlar tarafından ke-
sorumlularına tasarım aşamasında     tirir. Güç aktarımı, dişli kayışlar üze-  sinlikle tercih edilmektedir.
geniş çapta esneklik getirip, münferit  rinden gerçekleşir, yönlendirme sağ-      Kapı sistemleri, otomatik kayar
projelere yönelik çözümler ortaya ko-   layan makaralar hassas rulmanlarla     kapı sistemleri, RWA - duman & ısı
yarak çözüm ortağı rolünü üstlenmek-   donatılmıştır.               tahliye ve doğal havalandırma sistem-
tedir.                     Slimdrive SL tamamen alüminyum-    leri, RWS - güvenlik sistemleri, cam
  Dünyada sadece GEZE firmasının     dan imal edilmiş ve komple modüler     kayar katlanır kapılar, manüel kayar
ürettiği iç ve dış mekanlarda       bir sistem olarak tasarlanmıştır. Montaj  kapı mekanizmaları ve cam sistemleri
kullanılabilen ‘Slimdrive SL’, 7 cm    profili, ray profili, muhafaza kapağı ve   gibi zengin ürün çeşidine sahip olan
yükseklikteki benzersiz yapısı ile tek  yan kısım parçalarından oluşmaktadır.   GEZE, üstün kaliteli ürün çeşidinin
ve çift kanatlı otomatik kayar kapıları  Montaj yüksekliği sadece 7 cm olup     yanı sıra güvenlik önlemleri, kolay
tüm cephe sistemlerine uygulama ola-   montaj derinliği ise 188 mm’dir. Tek    montajı ve servis garantisiyle de dik-
nağı sağlıyor. Ayrıca, dijital program  ve çift kanatlı kapılarda beher kanat   katleri üzerine çekiyor.
 132
          Daha da İyisi: Çok Fonksiyonlu
         “illbruck illmod Trio+” Şişenbant
     Doğrama yalıtımının başarı hikâyesi devam ediyor...


2
   007 yılındaki tanıtımından   sağlıyor. Bunun yanında ısı ve ses kısmının emprenye edilme-siyle
   itibaren, yedi milyon metre-  izolasyonunda, lisanslı değerler en belirgin özelliğini sergilemek-
   lik şaşırtıcı satış rakamına  sunmaktadır..             tedir. Bu tasarım, RAL uygula-
sahip ve ilk üretilen çok fonksi-                      ma prensiplerini karşılayan “iç
yonlu bant olan illmod Trio+,       illbruck illmod Trio+; özellikle kısmın dışarıdan daha az buhar
yüksek kaliteli doğrama sistemle-   pasif evlerin, yeni inşaat ve resto- geçirimli” yapısını belirtmektedir.
ri için kullanılmaktadır. Üretici   rasyon projelerinin artan taleplerini Tremco illbruck en ideal ürünü pi-
Tremco illbruck (Köln, Almanya)    karşılamak amacıyla geliştirilmiş, yasaya sürerek, yüksek nem kont-
gelişimini sürdürerek “illmod     emprenyeli ve önceden sıkıştırılmış rolü ile derzlerin kuru kalmasını
Trio+” bandını piyasaya sürüyor.   şişenbanttır. RAL sertifikasına bağ- sağlamaktadır.
Bu ürün; kullanılan hammaddesi    lı olarak; doğrama derzlerinin hava
sayesinde, dört farklı uygulamanın  sızdırmazlığının yanında ısı ve ses    Eşi benzeri görülmemiş: Tek
gerekliliklerini karşılayarak değer  izolasyonu da sağlamaktadır. Buhar bir bantla dört farklı uygula-
kazanıyor: Bu bandın, çok fonksi-   geçirimli olup yağmura karşı di- ma...
yonlu özelliklere ve değişik boyut-  rençlidir ve tek bir ürünle üç farklı
lara sahip oluşu, pasif evler, yeni  ürünün kullanılma gereksinimini      illbruck illmod Trio+, bütün kla-
inşaat, restorasyon ve bina proje-  ortadan kaldırmaktadır. illbruck sik doğrama serileri için uygun-
lerinde kullanılabilmesine olanak   illmod Trio+, kenarlarının ve iç dur. Bütün doğrama çerçevesini
                                      kaplar ve derzi tamamen doldura-
                                      rak optimum ısı izolasyonu sağlar.
                                      Bant boyutlarındaki %50 artış
                                      sayesinde 42 mm.lik boyutlara
                                      kadar uygulanabilir ve piyasada
                                      bu derece uygulama genişliğine
                                      sahip başka bir bant ürünü daha
                                      bulunmamaktadır. Bu özellik pasif
                                      evler ve yeni inşaat yapılarından
                                      restorasyon çalışmalarına kadar
                                      kullanım olanağı sağlamaktadır.
                                      illbruck illmod Trio+, yüksek de-
                                      recedeki hava geçirimsizliği ve 0.8
                                      W/m²K’ den az U-değeriyle, enerji
                                      korunumuna mükemmel destek
                                      sağlayarak pasif evlerde kullanıla-
                                      bilmektedir. illbruck illmod Trio+
                                      bandı; en son teknolojik gelişmeler
                                      kapsamında, farklı genişliklerdeki
                                                           133
derzlerin yalıtımını tek bir bantla
sağlayarak, yeni yapılarda ve eski
binalarda uygulanabilmektedir. Isı
izolasyonu, hava geçirimsizliği ve
yağmura karşı dayanımda EnEV
2009 standartlarını karşılamaktadır.
Restorasyon projeleri için illbruck
illmod Trio+ tercih sebebi, geniş
derz aralıklarını kapatması ve düz
olmayan derzlerin yalıtımını sağ-
lamasıdır. PU köpük ürününe al-
                        Şekil 1: Fonksiyonel prensip   Şekil 2: Tek adımda izolasyonu sağlama
ternatif olarak, illbruck illmod
Trio+ emisyon testleri ve yük-
sek ısı izolasyonuyla daha iyi çö-
züm sunmaktadır. Ayrıca derz
genişliğine bağlı olarak, illbruck
illmod Trio+ yüksek ses izolasyonu
garanti etmektedir. Montaj, her tür-
lü hava koşulunda yapılabilir.

  Çığır açan güvenilirlik, emni-
yetli ve tamamıyla lisanslı...

  illbruck illmod Trio+, tek bir        Şekil 3: Küt köşe birleşimi       Şekil 4: Uygulama alanı
bantla üç farklı sızdırmazlık ürün      Tremco illbruck : Her zaman    planlamacılar gibi montajcılara da
özelliklerini birleştirmektedir ve    bir adım önde...            müşteri odaklı hizmet sunarak iş
uygulama süresi çok daha kısadır:       Tremco illbruck bina izolasyonu  ve inşaat endüstrisine katkıda bu-
bir metrelik doğrama derzinin       alanında eşsiz yapı uzmanlığı sun-   lunmaktadır: numune montajları,
yalıtımı üç farklı ürün uygula-      maktadır. Firma çok iyi bilindiği   yardım hattı ve şantiye desteği için
ması ile yaklaşık dört dakika sür-    üzere, illbruck, Perennator ve Trem-  üreticilerin websitesinden; çeşitli
mekteyken, bu bant bir dakikada      co gibi yüksek kaliteli markalarla;  eğitim kursları, kapsamlı dökü-
sızdırmazlığı sağlamaktadır.       doğrama, cephe, çatı ve iç kısım uy-  mantasyon ve şartname tekliflerine
                     gulamalarında inovatif ve güvenli   ulaşılabilir.
  illbruck illmod Trio+; “VOC-      ürünlerin dağıtımını yapmaktadır.
free” lisansına sahiptir ve sınırlama   İnovasyonlar için elverişli plat-
olmaksızın iç kısımlarda uygula-     form, beş uluslarlararası ürün     illbruck illmod Trio+ Intumescent
nabilir. Ayrıca, ift komponent ve ses   merkezinde toplanmıştır. Tremco            Tape
izolasyon kontrolü, ısı izolasyonu    illbruck ürünleri, yüksek kalite-
için MPA testleri, buhar difüzyonu    deki standartları ile; dış ajanslar,   illbruck illmod Trio+ tapes are for
meyili, yağmur dayanımı ve hava                          the isolation of windows. The article
                     ift Rosenheim veya MPA-Bau-
geçirimsizliği ile ilgili çeşitli genel                      introduces the new materials for the
                     wesen (Hannover) standartlarına            isolation.
yapı testleri sertifikalarına sahiptir.  uygundur. Ürün yelpazesi yıllar
                     boyunca genişleyerek, kapsamlı
                     seçenekler sunmaktadır. Mimar ve
 134
                PÜKAB Sektörü Birleştiriyor…
P
    encere sektörünün gelişmesi     “PÜKAB tarafından     çözüm önerileri tartışıldı. Top-
    ve ilerlemesi için çalışmalar   geliştirilen toplantıların  lantıda özellikle kayıt dışı ticaret
    gerçekleştiren Pencere Üre-                   ve haksız rekabet koşullarının ya-
                        ikinci ayağı olan,
ticileri Kalite Birliği Derneği                     rattığı sıkıntıların sektörü zora
(PÜKAB) üyelerini bir araya geti-      aksesuar üreticileri ve   soktuğu belirtilirken, özellikle sek-
rerek en son gelişmeleri masaya     ithalatçılarını aynı masada  törel eğitimin eksikliği ve kanuni
yatırıyor.                  buluşturacak olan     yaptırımların yetersizliği konuları
                    toplantının ana maddesi ise,  üzerinde duruldu.
  Pencere Üreticileri Kalite Birliği  “Krizle daralan ve değişen
Derneği (PÜKAB), aksesuar konu-                      PÜKAB tarafından geliştirilen
sunda yaşanan gelişmeleri masaya
                     sektörümüzün geçmişinin    toplantıların ikinci ayağı olan, akse-
yatırıyor. PÜKAB, sektörün son        değerlendirilmesi ve    suar üreticileri ve ithalatçılarını ay-
dönemde yaşadığı gelişmelerin       yeniden yapılandırılması”   nı masada buluşturacak olan top-
hem üreticiler, hem ithalatçılar,     olacak. 04 haziran 2010   lantının ana maddesi ise, “Krizle
hem de satıcılar ve toptancılar gö-      tarihinde Ataşehir    daralan ve değişen sektörümüzün
zünden incelemeye alınmasını ve                     geçmişinin değerlendirilmesi ve ye-
çözüm yolları için fikir birliğine
                       Sahan Restaurant’ta    niden yapılandırılması” olacak. 04
varılmasını amaçlıyor.            gerçekleştirecek olan   haziran 2010 tarihinde Ataşehir Sa-
                      buluşma saat 16:00’daki   han Restaurant’ta gerçekleştirecek
  Bu amaçla gerçekleştirilen       toplantı ile başlayacak.”  olan buluşma saat 16:00’daki
toplantıların ilki 15 Mayıs 2010                    toplantı ile başlayacak. Saat 19:00’a
tarihinde aksesuar satıcıları ve top-                  kadar sürecek olan toplantıda ak-
tancılarının bir araya gelmesiyle                    sesuar üreticileri ve ithalatçıları
yapıldı. Satıcıların ve toptancıların                  sorunlarını masaya yatıracak ve
sorunlarının dinlendiği buluşmada                    çözüm önerileri tartışılacak.
                                                         135
  Derneğin hedefleri çerçeve- yapılması,                   reklam ve tanıtım faaliyetlerinde
sinde, yapılan toplantılar şu                         bulunulması,
amaçlara hizmet edecek şekilde       • Tüketicinin      ürünler
gerçekleştiriliyor.          hakkında bilinçlendirilmesi ve      • Sektör yararına ulusal ve
                    bilgilendirilmesi. Tüketici mem-    uluslararası kuruluşlarla iş birliği
  • Ulusal ve uluslararası kalite nuniyetinin sağlanması ve tüketici     ve müşterek faaliyetler yapılması,
tanımı ve bilincinin oluşturulması. şikâyetleri için bir başvuru merkezi   bilgi alış-verişinin düzenlenmesi,
Pencere üretiminde, montajında oluşturulması,
ve hizmette kalitenin artırılması                        • İhtiyaç duyulduğu hallerde
ve bu amaçla çeşitli organizasyon-     • Üreticilerin hizmet ve gi-    denetlemek, bilgi vermek, yön-
larda bulunarak kaliteli üretim me- rişimcilik yönünden bilinçlendi-     lendirmek ve hakemlik yapmak
totlarının uygulanması için gerekli rilmesi için çalışmalar yapılması,    üzere bir bilirkişi mekanizması
koşulların teşvik edilmesi,                          oluşturulmasıdır.
                      • Satış koşullarının geliş-
  •   Üretim    standartlarının tirilmesi ve tüketici memnuniye-
oluşturulması ve Ar-Ge çalışmaları tinin sağlanması amacıyla gerekli
yapılması,               bilgi ve eğitim verilmesi yönünde      PÜKAB-Stick Together
                    seminer, paneller ve konferans ve
                                           Window Manufacturers
  • Pencere üretimindeki ge- kongreler düzenlenmesi,
                                            Quality Association
lişmeleri, yenilirler ve üretim me-                         Organization (PÜKAB)
totları takip edilerek sektörün bilgi-   • Haksız rekabetin önlenmesi        helps to the window
lendirilmesi, güncellenmesi,      ve sektörü temsilen resmi ve özel      industry to stick together
                    kuruluşlarla işbirliği yapılması,      and to be more powerful.
  • Ara eleman yetiştirilmesi
ve bu bağlamda üniversitelerle ve     • Sektörümüze ve tüketiciye
diğer eğitim kurumları ile iş birliği yönelik medyanın etkili kullanımı,
 136
        Eymen Grup Genel Müdürü Hakan Arslantaş
     “PVC Sektöründe Tüketici Bilinçleniyor”
                                    olduklarını ifade eden Eymen Grup
                                    Genel Müdürü hakan Arslantaş,
                                    kendisiyle gerçekleştirdiğimiz soh-
                                    betimizde firmasını ve kendisini şu
                                    sözleriyle tanıttı:
                                      “ilkve orta öğrenimimi Siliv-
                                    ri’de tamamladıktan sonra Ulu-
                                    dağ ve İstanbul Üniversitesinde
                                    uluslararası   işletme  okudum.
                                    Askerlik görevinden önce vekil
                                    öğretmenlik yaptım ve dönüşte de
                                    ticaret hayatına girdim. İlk baş-
                                    ladığım dönemlerde inşaat yapı
                                    malzemeleri satışı konusunda faali-
                                    yet gösteriyorduk. Değişen süreçle
                                    birlikte fuarcılık sektörüne girdik.
                                    İnşaat sektöründeki gelişmeleri ya-
                                    kından takip ederek, büyüme kararı
                                    aldık ve mevcut yerimize taşındık.


S                     “PVC sektörünün de
    on yıllarda hızla gelişen ve                   Şu anda fuarcılıkla birlikte iç de-
    önemli ticari potansiyeller   rekabetin çok yoğun olduğu    korasyon hizmeti de vermeye baş-
    taşıyan fuarcılık sektöründe                   ladık.”
                      bir sektör olduğunu
fuar stand tasarımı ve fuar stand                     İç dekorasyon konusunda
uygulamaları yapmak amacıyla ku-     biliyoruz. Nihai tüketici
                                    müşterilerinize ne tür hizmetler
rulan Eymen Grup, bünyesinde bu-     de fiyata endeksli ürünü    sunuyorsunuz?
lunan yaratıcı mimari tasarım ekibi    algıladığı için ürünün      Biz ağırlıklı olarak proje bazlı
ve fuar üretim atölyesi ile kaliteli  özellikleri ile ilgilenmiyor.  çalışan bir firmayız. Bu sebeple
ve profesyonel hizmet ile sektöre      70’lik 80’lik profil    perakende satışımız yok. Proje ile
hizmet vermektedir.                           birlikte bu projenin 3 boyutlu ta-
  Temsilciliğini yaptıkları Mero,     serilerinin ne anlama
                                    sarımlarını da yapıp, müşterimize
Aluset ve Octonorm modüler fuar     geldiğini, içindeki metal   sunuyoruz. İhtiyaç olan balkon cam-
stand malzemeleri desteğinde hem    aksamın ne işe yaradığını    lama sistemlerinden otomatik pan-
kiralık hem de satılık özel fuar     bilmeden bu ürünü satın    jur sistemlerine, mantolama sistem-
stand tasarım ve uygulamaları ile    alıyorlar. Bu ürünü bilen    lerinden çelik kapısına, mutfağına
müşterilerinin her türlü stand ta-                   kadar her alanda hizmet veriyoruz.
leplerini karşılamaktadır. Ayrıca
                    kişilerden bu ürünle ilgili
                                    İnşaatın kabası bittikten sonra alı-
fuarlar için host ve hostes ko-       bilgiler almalılar.”
                                    yoruz ve 3 boyutlu programlarla
nusunda da müşterilerine yardımcı                    bunu şekillendiriyoruz. Bu sayede
                                                            137
                                       Eymen Grup Tarafından Yapılan Stand Tasarımları
kişiler evine taşınmadan önce       Sektörde karşılaştığını prob-
içine girip, görebilme imkânı ya-   lemler ve çözüm yollarından
kalıyorlar.              bahseder misiniz?
  Piyasadaki rakiplerinizden      Bizden kaynaklanmayan bir
firmanızı ayıran özellikler ne-     krizin yankıları tüm sektörleri ol-
lerdir?                duğu gibi bizleri de etkiledi. 2000
  En büyük avantajımız, fuarcılık  yılından sonra özellikle bankacılık
sektörüne hitap ettiğimizi için yeni  sektörünü sağlam zeminlere oturt-
ürünleri de yakından takip etme    tuğumuz için bu dönemi daha ko-
şansı bulmamızdır. Uluslararası    lay atlattık. Dediğim gibi bu süreç
fuarlarda Türkiye’ye gelecek      bizi de ister istemez bizi de etki-
yeni ürünleri de görme imkânı     ledi. 2010’un ikinci yarısından
buluyoruz. Tamamen görsel bir     sonra piyasaların çok daha iyi
iş yaptığımız için bunu kendi     duruma geleceğini düşünüyoruz.
müşterilerimize de kolaylıkla ak-   Yurtdışından da yapılacak yatı-
tarabiliyoruz. Rakiplerimizden     rımlarla piyasalar daha da ha-re-
ayrılan ve bizi ön planda tutan en   ketlenecektir.
büyük özelliğimiz budur. Bunun      Bunların dışında okuyucula-
yanında işimize olan saygımız ve    rımıza iletmek istediğiniz bir
bu işteki tecrübemizde başarılı ol-  mesajınız var mı?
mamızı sağlayan diğer etkenler      PVC sektörünün de rekabe-
arasında.               tin çok yoğun olduğu bir sektör
  Önümüzdeki dönemlere ait      olduğunu biliyoruz. Nihai tüketici
ne tür projeleriniz var? Bah-     de fiyata endeksli ürünü algıladığı
                    için ürünün özellikleri ile ilgilen-
seder misiniz?
                    miyor. 70’lik 80’lik profil serileri-
  Sektör olarak dekorasyon
                    nin ne anlama geldiğini, içindeki
konusunda büyümek istiyo-
                    metal aksamın ne işe yaradığını        Consumer Become More Aware
ruz. Dekorasyon konusundaki
                    bilmeden bu ürünü satın alıyorlar.
hizmetlerimizi artırıp, bu dal-
                    Bu ürünü bilen kişilerden bu ürün-         Hakan Arslantaş, General
da ön plana çıkmak istiyoruz.                               Manager of Eymen Group
                    le ilgili bilgiler almalılar. Yavaş
Bunu sağlamak içinde sürekli                              interviewed about the exhibition
                    yavaşta olsa tüketici bu konuda bi-
yenilikleri takip ederek, yeni ya-                          industry and helped us to understand
                    linçlenmeye başladı. Bu bilgileri
tırımlar yapıyoruz. Zaman içeri-                            the exhibition and advertisement
                    artık tüketici de istemeye başladı.
sinde bu konuda daha iyi yerlerde                                  paradox.
                    Biz bu konuda da kendilerine hem
olacağımızı düşünüyoruz.        danışmanlık hizmeti veriyoruz
                    hem de işlerini tamamlayıp, ken-
                    dilerine teslim ediyoruz.
 138
      PÜKAB Bu Kez Aksesuar Üreticilerini ve
       İthalatçılarını Bir Araya Getirdi


P
   encere sektörünün gelişmesi ve
   ilerlemesi için çalışmalar ger-
   çekleştiren Pencere Üreticileri
Kalite Birliği Derneği (PÜKAB) sek-
tör temsilcilerini bir araya getirerek
sorunları tartışmaya devam ediyor.

  Pencere Üreticileri Kalite Birliği
Derneği (PÜKAB), aksesuar sektö-
ründe yaşanan gelişmeleri masaya ya-
tırıyor. PÜKAB, sektörün son dönemde
yaşadığı gelişmelerin hem üreticiler
hem ithalatçılar hem de satıcılar ve
toptancılar gözünden incelemeye
alınmasını ve çözüm yolları için fikir
birliğine varılmasını amaçlıyor.

  Bu amaçla 15 Mayıs 2010 tarihinde
aksesuar satıcıları ve toptancılarının bir
araya gelmesi ile yapılan toplantının
ardından bu kez de aksesuar üreticileri
ve ithalatçıların sorunlarını tartışmak
ve çözüm önerileri hazırlamak üzere
bir toplantı gerçekleştirildi. 04 Haziran
2010 tarihinde Sahan Restaurant’ta
yapılan ve PÜKAB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ahmet ABAT’ın yaptığı
konuşma ile başlayan toplantıda bir
araya gelen aksesuar üreticileri ve
ithalatçıları, başlıca sıkıntıları olan
kayıtdışı ticaretin zararları ve önlen-
mesi için yapılması gerekenler hak-
kında fikirlerini belirttiler. Toplantı,
oturumun ardından gerçekleşen akşam
yemeği ile sona erdi.
                                                                  139
        Yapı Malzemeleri Sektörünün Devleri,
         İstanbul’un Zirvesinde Buluştu!
     rkitera Mimarlık Merkezi ile İn-

A
                       luşturduklarını belirterek “Buildist ile sek-  %80’den fazlası satılmış durumda. ZOW
     giltere’nin önde gelen fuarcılık  törel misyonumuzu bir adım öteye taşıya-    ve Z-TEC’in gelecekte güçlenecek ve
     şirketlerinden Clarion Survey,   cağız. Hedefimiz, Buildist’i 3 yıl içinde    başarıyla gelişecek olmasının yanı sıra,
güçlerini Buildist Yapı Malzemeleri      Moskova Fuarı’ndan sonra bölgenin ikinci    Buildist’in Türkiye’de umut vadeden bir
Fuarı için birleştirdi.            büyük fuarı haline getirmek” dedi.       başlangıç yapacak olmasından da mutlu-
  İstanbul’un zirvesi Sapphire’de 21      Clarion Events ve Survey, güçlerini     luk duyuyoruz.”
Haziran 2010 Pazartesi günü gerçek-      Buildist için birleştirdi.              Geceye konuşmacı olarak katılan
leştirilen ve 300’e yakın davetlinin ka-     İngiltere’nin önde gelen etkinlik fir-    İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
tılımıyla gerçekleşen tanıtım organi-     malarından Clarion Events, alanında       Başkanı (İMSAD) Orhan Turan; Türki-
zasyonunda, İngiltere’nin önde gelen     lider Alman fuar şirketlerinden Sur-      ye’nin İnşaat Malzemeleri Sektöründe
etkinlik şirketlerinden Clarion Events ile  vey ile güçlü bir birleşmeye imza attı.     özellikle son 2 yıldır çok güçlendiğini ve
Almanya’nın lider fuarcılık firması Sur-    Clarion Survey GmbH, Buildist Yapı       2008 yılını ihracatta 1. olarak kapadığını
vey’in birleşmesi ve yapı sektöründeki    Malzemeleri Fuarı dışında Almanya’da      belirtti. Turan, hızla büyüyen İnşaat
fuarcılık anlayışını değiştirecek Buildist  türünün lideri olan ZOW fuarları’nın da     sektörüne Buildist Yapı Malzemeleri
Yapı Malzemeleri Fuarı’na dair son ge-    organizasyonunu üstleniyor.           Fuarı’nın da bir dinamizm katacağına
lişmeler paylaşıldı.               Clarion Event Londra CEO’su Simon      inandığını vurguladı.
  Türkiye, gayrimenkul ve inşaat ala-    Kimble tanıtım gecesinde yaptığı konuş-       Buildist fuarcılığa yeni bir soluk ge-
nında yakın geleceğin yıldızlarından biri   mada, “Clarion Events olarak güvenlik, e-    tirecek...
olarak görülüyor. Türk müteahhitler de    nerji, gaz ve yapı sektörünü içeren bir geniş    Fuar alanı içinde yapılacak özel düzen-
dünya çapındaki başarılarıyla yapı malze-   yelpazede hizmet veriyoruz. Büyük ölçekli    lemeler, fuar girişindeki yaratıcı çözümler,
mesi alanına güç veriyor. Yapı malzemeleri  organizasyonlar tasarlıyoruz. Arkitera ile   katılımcı ve ziyaretçilerin birbirlerine web
sektörünün lider firmalarının katılımıyla   işbirliği için İstanbul’da bulunmaktan mut-   ortamından ulaşabilmesi, fuar alanında
30 Eylül-3 Ekim 2010 tarihleri arasında    luluk duyuyoruz. Eylül’deki fuarı merakla    bire bir buluşma ortamlarının yaratılması
gerçekleştirilecek Buildist’e 50 bine yakın  bekliyoruz” dedi.                fuarın sunacağı olanaklar arasında. Build-
ziyaretçi gelmesi bekleniyor.           Daha sonra söz alan Horst Rudolph      ist’in farklılıkları ise, fuar alanı düzenle-
  “Buildist 3 yıl içinde Moskova      (Clarion Survey GmbH) ise şu açıklama-     meleri ile kısıtlı kalmayacak. Piyasaya
Fuarı’ndan sonra bölgenin ikinci bü-     larda bulundu: “ZOW’un İstanbul’daki      sürülen yeni ürünlerin özel bir işaret
yük fuarı olacak”               gücü hakkında bilgi sahibiyiz. Yerleşmiş    ile belirginleştirilmesi ve yapı malzemesi
  Arkitera Mimarlık Merkezi kurucu     ve sürdürülebilir bir fuar olarak benzersiz   üreticilerinin sosyal sorumluluk çalışmaları-
ortağı Ömer Yılmaz, bugüne kadar Arki-    konseptiyle ZOW, Türk pazarında sağlam     nı sektör ile paylaşmalarına olanak verecek
tera olarak 30 binin üzerinde sektör pro-   bir yere sahip. Yalnızca önümüzdeki       sosyal sorumluluk alanı, kapsamlı etkinlik
fesyoneli, mimarlık öğrencisi ve mimarı,   Eylül’de gerçekleştirilecek ZOW ve Z-      programı dışında ekolojik yaklaşımlar ve
işleriyle dünya çapında ün yapmış 120     TEC’e ait dikkat çekici kayıt rakamları     yaratıcı teknolojik çözümler ile de fuarcılığa
yabancı ve 100’e yakın yerli mimarla bu-   bunun göstergesi: stand alanlarının       da yeni bir soluk getiriliyor.
 140
       Reknova Türkiye Temsilcisi Rüstem Göksu
       “Çok Yakında Sektörle Tanışacağız”
A                 “Türkiye’de çok ciddi bir
    lmanya’da 1950’lerden                 Panel, Pano, Bölme Sistem ve
    beri hizmet veren bir aile potansiyel var. Burada   Aksesuarları Fuarı’ndaki stant-
    şirketi olan MBB’nin                  larında sorularımızı yanıtlayan
                   kendimiz direk olarak
Türkiye ve Ortadoğu temsilciliği                Rüstem Göksu, ürün ile ilgili bil-
görevini sürdüren Rüstem Göksu,  girmeyip, piyasada itibar  giler de verdi:
yangına dayanıklı çelik konstrük-  gören iyi bir ismi olan   “Genelde kapı sistemleri alü-
siyon konusunda çalışmalarını     firmalarla çalışmak    minyum ya da demir tarzında ya-
sürdürüyor. Almanya’da nere- istiyoruz. Bunun haricinde    pıldığı için dumanı içeride bloke
deyse   tüm  havaalanlarında Türk firmaları Ortadoğu’da,  edemiyorlardı. Bizim ürünümüzün
kullanılmakta olan bu sistem-                 içerisindeki çelik, asla özelliğini
leri Türkiye ve Ortadoğu ül-
                   Türk devletlerinde,   kaybetmeyen özel bir madde. Yan-
kelerinde tanıtmak ve satışını   Rusya’da çok ciddi işler  gın esnasında terleme yaparak
gerçekleştirmekle sorumlu olan   yapıyorlar. Bu anlamda   yanmayı engelliyor ve kesinlikle
Göksu, ürünlerin dayanıklılığı ve  Türkiye köprü vazifesi  deforme olmuyor. Ürünümüzün yü-
uzun ömürleri sayesinde yoğun       görecek.”      zeyini istenildiği taktirde altın ya
talep gördüğünü ifade etti. Door                da gümüş gibi malzemelerle kapla-
Expo İstanbul 3. Kapı, Kepenk,                 ma yapabiliyoruz. ağırlıklı olarak
                                                         141
bronz renkteki sistemlerimizi kul-    daha geniş kitlelere tanıtmak için
lanıyoruz. Yangın kapılarından,     bir takım çalışmalarımız da var.
pencere profillerine kadar geniş     Konuyla ilgili firmaları bir araya
bir yelpazede ürünlerimizi kulla-    getirip ürünümüzü tanıtacağız.
nabiliyoruz. Bir diğer kullanma       Türkiye üzerinden yurtdışına
alanı, havaalanlarında yangından     satışı nasıl gerçekleştireceksiniz?
kaçış yollarında yerlere uygulan-      Bu alanda dünya çapında lider
mak şekliyle oluyor. Ürünümü-      konumda olan bir firmayız. Konuy-
zün içerisinde kullandığımız cam     la ilgili kişiler tarafından bilinen ve
60 dakika içeriden dışarıya ısı ge-   tercih edilen bir firmayız. Güney
çirmez ve kırılmaz özelliktedir.     Afrika’daki dünya şampiyonası
Yangın esnasında zaten genelde      için statlarda bizim sistemlerimiz
zehirli gazlardan etkileniliyor. Ze-   kullanıldı. İspanya’da, İtalya’da
hirli gazlar geçmediği ve kapılar    devlet binalarında kullanıldı.
deforme olmadığı için insanlara     Avrupa’daki sayılı mimarlar da
ulaşıp kurtarmak için oldukça za-    genellikle bizim sistemlerim-
man kazandırıyor.            izi tercih ediyorlar. Mimarın ta-
  Bu sistemin birde görsel özel-    sarladığı şekle göre ürünlerimizi
liği var. Baktığınızda her tarafı    şekillendirebiliyoruz.
dizayn olarak aynıdır. Normalde       Türkiye’de çok ciddi bir potan-
kapı sistemlerince cam sistemi      siyel var. Burada kendimiz direk
farklı olur. Bu kapılarda ise eşittir.  olarak girmeyip, piyasada itibar
Bakıldığında da sağlam bir ürün     gören iyi bir ismi olan firmalarla
olduğu rahatlıkla gözlemlenebil-     çalışmak istiyoruz. Bunun ha-
mektedir.                ricinde Türk firmaları Ortadoğu’da,
  Havaalanları, alışveriş merkez-    Türk devletlerinde, Rusya’da çok
leri, kamuya açık binalar en çok     ciddi işler yapıyorlar. Bu anlam-
kullanıldığı alanlar. Birde 2006     da Türkiye köprü vazifesi göre-
yılında bu konuyla ilgili A.B.’nin    cek. Genelde Avrupa’daki firmalar
kanunu çıktı. Almanya’da zaten      oradaki Türk’lere verilen güve-
90’lardan beri uygulanan bir sistem   ni değerlendirmek istiyorlar. O
Türkiye’de de zorunlu hale geldi.”    bölgelere orada uzun yıllardır ça-
  PVC sektöründe bu ürünün       lışan firmalarla gideceğiz
kullanılması için tanıtımını nasıl      Son olarak vermek istediğiniz        We Are Coming
yapıyorsunuz?              bir mesajınız var mı?
                                          Middle east representative of
  Şuan Türkiye’de büyük camlı        Reklam ve tanıtım konusunda      MBB company, which has been
yangın kapıları yok. Bu sistemle     genelde İstanbul ve çevresinde      serving in steel constructions in
hem pencere, hem cam görsel alan-    ürünlerimizi tanıtacağız. 1950’li      Germany since 1950, said
larda rahatlıkla kullanılacak. Ahşap   yıllarda yaptığımız kapılar Alman-       “We’ll meet with the
görünüm özellikle Türkiye’de çok     ya’da hala faaliyette. Bu kapılarda      Turkish industry soon”.
tutulacaktır. Bu alanda çalışan fir-   asla çürüme ya da başka bir de-
malarla görüşmelerimiz var. Ürüne    formasyon olmaz. Dolayısıyla
oldukça iyi bir talep olduğunu da    insanlara ulaştıkça ve ürünlerimi-
fark ettik. Bu ziyaretimizde de so-   zi tanıttıkça daha da yoğun talep
mut bir sonuç çıkaracağız. Ürünü     göreceğimize inanıyoruz.
 142
     Doğupen
    Genel Müdürü
    Doğan Şengün

     “20 Yıllık
    Tecrübemizle
     Bölgemizin
     Lideriyiz”


                                    yürütmekteyiz. Ayrıca şirketimiz

S                    “Dünyada PVC sektörüne
    ürmene Trabzon’da yaklaşık
    20 yıllık tecrübeyle sektöre   yön veren Türkiye’nin,     bünyesinde PVC tavan - duvar lam-
    hizmet veren Doğupen’in                     biri imalatımız ve iç mekan kapıları
Genel Müdürü Doğan Şengün, ken-
                     kaliteye daha çok önem     üretimimiz bulunmaktadır. Tüm
disini ziyaretimiz sırasında firması     vererek ilerlemesi     bu sorumluluklarımızı Doğu Kara-
ve sektörle ilgili sorularımızı ya-   gerektiğini düşünüyorum.    deniz, Doğu Anadolu ve kısmen iç
nıtladı:                 Bence tüketiciler de bu    Anadolu bölgelerinde üstlenmiş
  Firmanızı ve kendinizi tanıtır      konuda çok fazla      durumdayız.
mısınız?                                  Sektördeki meslektaşlarınız-
  20 yıllık bir geçmişi olan şir-
                   bilinçli değil. Mesela bir çift  dan sizi ayıran özellikleriniz ne-
ketimiz, her geçen yıl kendini     ayakkabı almak için iyisini   ler?
daha da geliştirerek ilerlemesini      arayan tüketiciler,      20 yıllık tecrübe, deneyim, aynı
sürdürmüştür. Pakpen PVC kapı     pencerelerini yaptırırken bu   zamanda kaliteye olan duyarlılık,
pencere   sitemlerinin  yanında,  kadar hassas davranmıyor.    dürüstlük ilkeli yaklaşım bizleri
Paksiding satışı ve uygulaması,                     rakiplerimizden ayıran en önemli
Kale Kapı ve Pencere Sistemleri     Oysaki ayakkabının ömrü     özelliklerdendir. Teknolojiden en
distribütörlüğü gibi işlerimizi de   en fazla bir yıl, pencere ise,  iyi şekilde faydalanmak da önemli
                     her zaman kullanılacak,
                   uzun ömürlü olması gereken
                      bir ürün. Onun için
                    pencerenin kimden, nasıl
                     alınması çok önemli.
                     Tüketicilerin bu konuda
                   daha fazla bilinçlendirilmesi
                        gerekiyor.”
                                                        143
bir özelliğimizdir. CE ve TSE bel-     Sektörde karşılaştığınız prob-     Son olarak okuyucularımıza
gelerini bölgemizdeki ve sektördeki   lemler ve çözüm yolları hakkında    iletmek istediğiniz bir mesaj veya
ilk alan kuruluş firmamızdır.      bilgi verir misiniz?          ön plana çıkarmak istediğiniz bir
  Önümüzdeki dönemlere ait        Dünyada PVC sektörüne yön ve-    konu var mı?
plan ve projelerinizden bahseder    ren Türkiye’nin, kaliteye daha çok    Sektörümüzün geleceği için
misiniz?                önem vererek ilerlemesi gerektiğini  kaliteden ödün vermeden çalışma-
  Gelecek yıllarda, sektörümüze    düşünüyorum. Bence tüketiciler de   larımızı sürdürürsek, aynı zamanda
örnek teşkil eden çizgimizde büyüye-  bu konuda çok fazla bilinçli değil.  Asya Ülkelerinde yeni yeni büyü-
rek ilerleyemeye devam edeceğiz.    Mesela bir çift ayakkabı almak için  yen PVC pencere pazarının da büyük
  Öncelikle sektörümüzün çok      iyisini arayan tüketiciler, pencere-  payını alabiliriz. Ülke olarak bu ko-
güçlü olduğunu söyleyebilirim.     lerini yaptırırken bu kadar hassas   nuda çok başarılı olabileceğimizi
PVC kapı ve pencere sistemleri sek-   davranmıyor. Oysa ayakkabının     düşünüyorum. Zaten bahsettiğim bu
törünün, inşaatın diğer kalem ürün-   ömrü en fazla bir yıl, pencere ise,  pazarlara en yakın olan ülke de Tür-
leri ile kıyaslarsak büyük bir sektör  her zaman kullanılacak, uzun      kiye. Bu pazarları elimizde tutmak
olduğumuzu görmemiz mümkündür.     ömürlü olması gereken bir ürün.    için hızlı şekilde davranmamızda
Biz de bu büyük sektörün içindeki    Onun için pencerenin kimden, nasıl   fayda vardır diye düşünüyorum.
yerimizi daha da sağlamlaştırarak    alınması çok önemli. Tüketicilerin   Ayrıca derginizde düşüncelerimizi
ilerlemeyi hedefliyoruz.         bu konuda daha fazla bilinçlendi-   paylaşmamıza imkân verdiğiniz için
                    rilmesi gerekiyor.           de ayrıca teşekkürlerimi sunarım.

                                          In The Sevice For 20 Years

                                           Doğan Şengün, General
                                          Manager of Doğupen, said
                                         “We are in service for 20 years in
                                           Trabzon district area”.
 144
  Plastherm Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölge Distribütörü
      Toprakpen Genel Müdürü Emin Toprak
      Daha İyi Hizmet İçin Sektörü Yakından
            Takip Ediyoruz”
P
    lastherm Güneydoğu ve     distribütörlüğünü yaptığımız Plast-    Önümüzdeki dönemlere ait
    Doğu Anadolu Bölge Dist-   herm ile Türkiye ve dünya genelin-   plan ve projelerinizden bahse-
    ribütörü Toprakpen Genel   de açılımlar yaparak kendini bir    der misiniz?
Müdürü Emin Toprak, kendisiyle    dünya markası haline getirmek için    Bulunmuş olduğumuz pazarda
görüşmemizde firması ve sektörle    faaliyet göstermektedir.        kendimizi kanıtlayarak bir dünya
ilgili sorularımızı yanıtladı.      Üretim alanınızdan ve ürün     markası haline gelmek, yeni iş
  Firmanızı ve kendinizi tanıtır   çeşitlerinizden bahseder mi-      ortamları yaratarak işsizlik istihda-
mısınız?               siniz?                 mını minimum seviyeye indirerek
  Firmamız 1993 yılından bu yana     Firmamızda imalat olmayıp     ülke ekonomisine ve milli hâsılaya
PVC sektöründe faaliyet göster-    ürünlerimizi fason olarak yaptır-   destek olmak amacındayız. Aynı za-
mekte olup, Güneydoğu ve Doğu     maktayız. Ürünlerimiz Plastherm    manda ülke ekonomisine katkıda
Anadolu bölgesinde distribütör-    markalı 60’lık ve 70’lik seri olarak  bulunmak amacıyla ülke genelinde
lük yaparak faaliyet göstermiş ol-  iki ana grupta yer almaktadır. Ürün-  bayilikler vereceğiz.
duğu alanda kendini kanıtlamış    lerimizde renk olarak beyazın yanı    Sektörde karşılaştığınız prob-
bulunmaktadır. 2010 yılı itibariyle  sıra diğer renk laminasyon çeşitleri  lemler ve çözüm yolları hakkında
kendi markamız olan Toprakpen ve   ile müşterilerin istekleri doğ-    bilgi verir misiniz?
                   rultusunda hizmet vermekteyiz.      Sektörde karşılaşmış olduğumuz
                     Sizi piyasadaki rakipleriniz-   sorunları ve problemleri müşteri
                   den ayıran özellikler nelerdir?    hizmet yetkililerimiz birebir ilgilen-
                     Dünya genelinde sektörümüzün    mekte olup, en kısa sürede çözümler
                   gelişim ve değişimlerini yakından   üreterek müşterilerimizin sorunları
                   takip ederek, Plastherm markamızla   ve problemleri giderilmektedir.
                   müşterilerimize daha iyi ve daha ka-  Çıkan sorunlar ve problemlerle bir
                   liteli hizmet vermek amacındayız.   daha karşılaşılmaması için tedbirler
                                       alarak, ürünümüzü daha kaliteli hale
                                       getirmek amacındayız.
                                                       145
 Häfele’den Çevre Dostu Bio-Chrome Kapı Kolları

Ü
     rünler çevre sorunlarının    sınırlandırdı. Olivari, doğaya ve
     en önemli kaynağı. Ekoloji   sağlığa karşı olumsuz etkileri olan
     ve sürdürülebilirlik konusu   hekzavalan krom yerine zararlı yön-
bugün her zamankinden daha fazla     lerinden arınmış trivalent krom kul-
önem kazanmaya; ürünlerin tasarı-    lanımı ile doğaya karşı duyarlığını
mında, üretiminde ve malzeme seçi-    ispatladı. Yaptığı araştırmalar so-
minde yaşamsal bir rol üstlenmeye    nucu ‘bio-chrome’ denilen yeni bir
başladı.                 malzemeyi gündeme getirdi. Eko-
                     lojik yapıların oluşumunu gündeme
  Ekolojik mimari, binanın, do-     getiren bu durum, tercihlerini her
ğuşundan ölümüne kadar tüm girdi     zaman ekolojik ürünlerden yana
ve çıktılarıyla biyosferin ekolojik   kullanan Häfele’nin ürün gamında
sistemlerine entegre olabileceği,    yer alan bio-chrome ürünlerin tercih
yeniden kazanım, dönüştürerek      edilmesine sebep oldu.
tekrar kullanım ve çevreye zararlı
atık üretmeme ilkelerini esas alıyor.    Trivalent krom, ekolojik boyutu-
Hem kullandığı enerji, kaynak ve sü-   nun dışında daha farklı bir kaliteye
reçlerle hem de atıklarıyla doğaya    de sahip. Daha kalın yüzeyi sayesin-
zarar vermeden iklim ve çevresiyle    de geçirgenliği daha az olduğu için
uyum sağlayan sağlıklı ve konfor-    oksitlenmeye karşı daha dirençli bir
lu binalar üretmeye odaklanıyor.     ürün elde edilebiliyor. Toksik olma-
Artık 21. yüzyıl ekoloji ve enerji    yan ve çevre dostu olan bio-chrome
duyarlılığına sahip bir mimarlığın    kendine özgü, sıcak bir etkiye sa-
küreselleştiği bir yüzyıl olacak.    hip, diğer kaplamalara kıyasla ka-
                     rarmıyor ve pirinç kadar dayanıklı.
  Hem insanlık, hem ekonomi       Bio-chrome kaplamalarda parlak ve
hem de gezegenin iyiliğine olan     satine bitişler de ürün gamında yer
‘sürdürülebilir’ bir gelecek nasıl    alıyor. Tüm bio-chrome ürünlerde
yaratılabilir?              yeni lazer sistemiyle BIO logosu iş-
                     leniyor. Bu işlem sırasında üretim
  Häfele ürün gamında yer alan     zamanı da kayıt altına alınıyor ve
Olivari üretimi, bio-chrome kapı     ürünün üretim kodlaması ile ürün
kolları, bu sorudan yola çıkarak ya-   sertifikalandırılıyor.
ratıldı. Kapı donanımlarında öncü                        Hafele Door Handles
markalardan biri olan Olivari’nin ta-    Bio-chrome özelliğine sahip
sarımcıları, üreticinin çevreye olan   ürünler bio-mimari ve ekolojik     Hafele introduces their
sorumluluğunun bilincinde, form ve    yapılara önem veren projeler için     new environment
fonksiyonu geliştirmekten öte çevre   uygun bir seçenek olarak sunulu-    friendly bio-chrome door
                                         handles in this article.
dostu üretim yöntemleri ve malze-    yor. Büyük projelerin tedarikçisi
meler konusunda da araştırmalar     olan Häfele’nin, işlevsel ve este-
gerçekleştiriyor.            tik kapı kolları dünyada kapı kol-
                     larında bir ilk olan ekolojik krom
  Avrupa normları 2007 yılı itibariy-  uygulamasının en iyi örnekleri ara-
le hekzavalan kromun kullanımını     sında sayılıyor.
 150
           33. Uluslararası Yapı Fuarı
          Turkeybuild İstanbul’a büyük ilgi;
          Fuarı 103.848 kişi ziyaret etti…
3
    3.Uluslararası Yapı Fuarı      “Amacına Uygun Düzenlenmiş       Türk yapı sektörüne her yıl yeni
    İstanbul 2010” yerli yabancı    Stand Ödülleri” oldu.          fırsatlar, yeni işbirlikleri ve ticari
    yapı profesyonelleri tara-       Yapı-Endüstri Merkezi’nin bu     anlaşmaların yolunu açtı. Yapı Fuarı
fından büyük ilgi gördü, fuar       yıl 33’cüsünü gerçekleştirdiği,     İstanbul 2010 İş Geliştirme Platfor-
103.848 kişiyi ağırladı.          Türk yapı sektörünün ve bölgenin    mu çerçevesinde gerçekleştirilen
  Yapı Fuarı İstanbul İş Ge-       en büyük yapı buluşması olan      ve büyük ilgi gören etkinlikler:
liştirme Platformu çerçevesinde;      Uluslararası Yapı Fuarı İstanbul,
Başbakanlık Dış Ticaret Müs-        bu yıl pek çok yenilik ve sektö-      •STOP4Business Projesi- Yapı
teşarlığı (DTM) işbirliği ile fuara    re ticari katkı fayda sağlayacak    Sektörü Teknolojik ve Ticari İş-
26 ülkeden alım heyetleri zi-       etkinliğe sahne oldu. Her geçen     birliği İkili İş Görüşmeleri.
yaret organizasyonu düzenlendi.      gün büyümekte ve gelişmekte olan      ABİGEM Doğu Marmara iş-
ABİGEM Doğu Marmara işbirliği       Türk yapı pazarına ulaş-manın en    birliği ile “STOP4Business Yapı
ile “STOP4Business Yapı Sektörü      etkili yolu Fuar, 103.848 yerli ya-   Sektörü Teknolojik ve Ticari
Teknolojik ve Ticari İşbirliği İkili    bancı yapı profesyonelini bir araya   İşbirliği İkili İş Görüşmeleri” bü-
İş Görüşmeleri”nde, Türk yapı sek-     getirdi. 33. Uluslararası Yapı Fuarı  yük ilgi gördü; Türk yapı sek-
töründeki firmalar ile 14 ülkeden      İstanbul 5- 9 Mayıs 2010 tarihleri   töründeki firmalarla 14 ülkeden
gelen 84 firma arasında toplam       arasında, 60.000 m2 alanda, üretim   gelen 84 firma arasında toplam
440 adet görüşme gerçekleştirildi.     alanlarına göre gruplanmış 10 ayrı   440 adet görüşme gerçekleştirildi.
Türkiye genelinde 59 adet sanayi,     salon ve açık alanda, yaklaşık 850   Etkinliğe katılan tüm firmalar
ticaret ve meslek odaları başkan ve    katılımcı firma ile gerçekleşti.     görüşmelerin verimliliği ve olumlu
yetkilileri, iş adamları birlikleri baş-                      katkısı ile ilgili memnuniyetlerini
kanlarından oluşan alım heyetleri-       “Yapı Fuarları Türk Yapı Sek-    ilettiler.
nin fuarı ziyaretleri sağlandı.      törü için Yeni Pazarlar yaratmaya      Yapı Fuarı İş Geliştirme Platfor-
  Türk Yapı sektörünün en büyük     devam ediyor…”             mu kapsamında düzenlenen “Stop4-
ödülü, Altın Çekül “Yapı Ürün         Yapı Fuarı İstanbul İş Ge-     Business” projesi Yapı-Endüstri
Ödülü” Yapı Fuarı İstanbul’un       liştirme Platformu.           Merkezi ve ABİGEM Doğu Mar-
açılış töreninde sahiplerini buldu.      Fuar olgusunun yanı sıra yurt içi  mara işbirliği ile ilk kez Türkiye’ye
Fuarın bir başka ödül töreni ise,     ve yurt dışı tanıtım ve alım heyeti   gerçekleştirildi. Avrupa Birliği’nin
Yapı Fuarlarının gelenekselleşen      programları ile Yapı Fuarı İstanbul,  (AB) desteklediği Proje, bölgenin
                                                        151
en büyük yapı buluşmasının sinerji-   Singapur, Sudan, Suriye, Umman,    ve Müteahhitlik Alanında İşbirliği
si ile, Türk yapı sektörü firmalarına  Ürdün, Yunanistan’dan katılan alım   Olanakları ve Projeler” başlığı
uluslararası alanda teknolojik ve ti-  heyetleri ile yapılan görüşmeler,   altına gerçekleştirildi. Rusya,
cari işbirliği fırsatları sundu.    Türk Yapı Sektörü’nün uluslararası   Azerbaycan, Moldova’dan foruma
  Yapı Fuarı İş Geliştirme Platfor-  faaliyetleri açısından son derece   katılan devlet yetkilileri ülkele-
mu kap-samındaki “Stop4Business”    verimli geçti.             rindeki yatırımlar ve bunlara dair
B2Fair ikili iş görüşmeleri, 14 ülke;                     işbirlikleri ile ilgili Türk yapı sek-
Almanya, İtalya, Slovakya, Sloven-     •Türkiye Genelinde “Yurtiçi törü profesyonellerine bilgi ver-
ya, Belçika, Danimarka, İspanya,    Alım Heyetleri Ziyaret Programı” diler.
İsveç, Lüksemburg, Çek Cumhuri-      Ülke çapında sektörün tüm
yeti, Macaristan, Romanya, Avus-    paydaşlarının birbirleri ile etkin bir   Yapı Fuarı İstanbul 2010 Ödül-
turya ve Türkiye’den uluslararası    biçimde iletişime geçebilmesi, sek- leri
alanda teknoloji ve ticari işbirliği  tördeki tüm yeniliklerden haberdar     • Türk Yapı sektörünün en
talebinde bulunan ülkelerdeki      olup, takip edebilmesi, bu alandaki büyük ödülü, Altın Çekül “Yapı
firmaların nitelik ve taleplerine    ticari faaliyetlerin artması amacıyla Ürün Ödülü” sonuçları açıklandı,
göre projenin özel eşleştirme siste-  Yapı Fuarı İstanbul 2010’da geçen ödüller Yapı Fuarı İstanbul’un
mi sayesinde gerçekleştirildi.     yıllarda olduğu gibi “Yurtiçi açılış töreninde sahiplerine takdim
                    Alım Heyetleri Ziyaret Programı” edildi.
  •Başbakanlık   Dış  Ticaret   gerçekleştirildi. Türkiye gene-      YEM Ödülleri Projesi kap-
Müsteşarlığı (DTM) İşbirliği Alım    linden Mimarlar Odası, Sanayi ve samında düzenlenen Türk yapı
Heyetleri Programı           Ticaret Odası, Mühendisler Odası, malzemesi sektörünün en iyi ürünü
  Uluslararası Yapı Fuarı İs-     İs Adamları Birlikleri başkan seçildi. Yapı Sektörünün En Büyük
tanbul İş Geliştirme Platformu     ve alım heyetlerinden oluşan Ödülü ALTIN ÇEKÜL “YAPI
kapsamında, Başbakanlık Dış Ti-     meslek komiteleri Yapı-Endüstri ÜRÜN ÖDÜLÜ” 2010’a sürdürül-
caret Müsteşarlığı Alım Heyeti     Merkezi’nin organizasyonu ile ebilir yapı malzemeleri damgasını
Programı ile, 26 yabancı ülkenin    Yapı Fuarı İstanbul’un davetlisi vurdu...
inşaat yatırımlarından sorumlu alım   olarak katılım sağladı.          Yrd. Doç. Dr. Cem Altun (Mi-
heyetinin Fuar’a katılımı sağlandı.                      mar, İstanbul Teknik Üniversite-
Afganis-tan, Almanya, Azerbay-       •Avrasya Yapı Forumu        si), Ali Bakova (Endüstri Ürünleri
can, Birleşik Arap Emirlikleri,      Yapı Fuarı İstanbul 2009’da Tasarımcısı), Erdal Öz-yurt (Mi-
Beyaz Rusya, Cezayir, Fas, Güney    ilki düzenlenen ve büyük ilgi mar, Norm Mimarlık), Prof. Dr.
Kore, Hindistan, Irak, İngiltere,    gören, DEİK/ Türk – Avrasya Ha-san Şener (Mimar, İstanbul
Kanada, Katar, Kazakistan, Ku-     İş Konseyleri işbirliği ile ger- Teknik Üniversitesi) ve Prof. Dr.
veyt, Libya, Malezya, Polonya,     çekleştirilen “2. Avrasya Yapı Fo- Leyla Tanaçan(Mimar, İstanbul
Romanya, Rusya Federasyonu,       rumu” uluslararası alanda “Yapı Teknik Üniversitesi)’dan oluşan
 152
                                        Mimar Ali Manço’dan oluşan seçi-
                                        ci kurul, fuarda yer alan standları:
                                         • Standın ürünle kurduğu
                                        bağlantı,
                                         • Standın ürünün belirtilmek
                                        istenen niteliklerini en iyi şekilde
                                        vurgulaması,
                                         • Standın üç boyutlu tasarım
                                        nesnesi olarak düzenlenmesi,
                                         • Standdaki görsel malzeme
                                        kullanımındaki estetik kriterler
                                        özelliklerine göre değerlendirmeye
                                        tabii tuttular.
                                         Seçici kurulun değerlendirmesi
                                        sonucunda yukarıdaki kriterlere
                                        ek olarak; ürünün ve teknolojik
                                        olanakların sergilenmesi ve vur-
                                        gulanmasında ortaya koyduğu ye-
                                        nilikçi tutum, stand strüktürünün
seçici kurul bu yıl 36 ürünü üretim,  dört kişilik bir ailenin yılda 42 ton
                                        tasarımı, ziyaretçi tasarımı için
uygulama ve kullanım süreçle-     su tasarrufu yapması mümkün
                                        oluşturulan yenilikçi çözüm ve
rinde akılcılık ve enerji tasar-    oluyor.
                                        özenli uygulama ile “Aspen Yapı
rufu sağlamaları, çevreye, sağlığa    Altın Çekül “Teşvik Ödülü”
                                        ve Zemin Sistemleri San. ve Tic.
zararlı bir yönlerinin olmaması    kazanan, sıcaklık ve debinin ayrı
                                        A.Ş.” birincilik ödülüne layık
ve üretimde yerli kaynakların da    ayrı ayarlandığı banyo armatür
                                        görüldü. İkincilik ödülü; ürün-
kullanılması gibi kıstaslara göre   grubu E.C.A. PRIMEMIX; soğuk
                                        leri ve kurumsal kimliği, yenilikçi
değerlendirildiler.          su kullanımında kombinin gereksiz
                                        mobilya, aydınlatma ve görsel
  1991 yılından bu yana verilen    ateşlenmesini önlüyor, su sıcaklığı
                                        tasarımlar ile etkileyici biçimde
Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü      ayarının bir defa yapıp sabit tut-
                                        sergilemesi, iç mekan kurgusu ile
2010” “Matrix Takım Klozet”      arak kullanıcıya konfor, enerji ve
                                        yenilikçi, ziyaretçi-kurum diya-
ürünü ile Eczacıbaşı Yapı Gereçleri  su tasarrufu sağlıyor.
                                        log olanakları yaratması, özenli
A.Ş. - VitrA’ya değer bulunurken,
                                        uygulaması nedeniyle “BASF Yapı
Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.’ye ait    •Yapı Fuarlarının Geleneksel
                                        Kimyasalları Sanayi A.Ş.”ye ver-
“E.C.A. PRIMEMIX” ürünü Altın     “Amacına Uygun Düzenlenmiş
                                        ildi. “Kale Sinterflex Çanakkale
Çekül Teşvik Ödülü’ne değer bu-    Stand   Ödülleri”  sahiplerini
                                        Kalebodur Seramik A.Ş.” üçüncü-
lundu.                 buldu.
                                        lük ödülünü; ürünün tüm uygulama
  Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü      Yapı Fuarları’nda gelenek-
                                        olanaklarını bütünlük sergileyen
2010”a değer görülen VitrA’nın     sel olarak, fuara katılan firmalar
                                        bir mimari ve iç mekan düzenle-
yeni nesil su tasarruflu klozetleri,  arasında düzenlenen “Amacına Uy-
                                        mesi sebebiyle aldı.
yoğunlukla 6 – 7,5 veya 9 litre ile  gun Düzenlenmiş Stand Ödülleri”
                                         Mansiyon ödülü; tamamen
fonksiyon yapan klozetlerin kul-    Yapı Fuarı İstanbul kapsamında
                                        ürünün kendisiyle oluşturulan ba-
lanıldığı pazarda eski teknoloji    düzenlenen törenle sahiplerini
                                        şarılı stand mekanı, uygulanan et-
ile üretilmiş standart klozetlerin   buldu.
                                        kileyici aydınlatma ve görsel efekt
gösterdiği yıkama performansını      Yrd. Doç. Dr. Ali Çiçek, Y.
                                        ile“MPG Yapı San. ve Tic. Ltd.
4 litre su ile aynı düzeyde ger-    Mimar Hayriye Sözen, Yrd. Doç.
                                        Şti.”ne verildi.
çekleştiriyor. Bu sistemi kullanarak  Evren Enginöz, Dr. Emrah Acar ve
                                                      153
  Kilide Renk Geldi, Sesi, Pası Kesildi

P
    olyLock iç oda-WC kapı                             Kullanılan malzemelerin
    gömme kilitleri, bilinen                           nem absorbsiyonu yüksektir.
    tüm alışkanlık ve kalite                           Nemli ortamlar PolyLock’u
standartlarını değiştirmek ve                            sağlamlaştırır.
mükemmelleştirmek amacıyla
geliştirildi.                                     Sistem çalıştıkça tamamen
  Her bir parçası, çalışma                             sessizleşir ve sağlamlaşır.
şartları göz önünde bulun-
durularak, en doğru şartları                            20 yıl doğrudan ürün
sağlayacak mühendislik plas-                           değişim garantisi verilebilen
tikleri kullanılarak hazırlanan                         tek iç oda kapı kilidi olma
                    Teknik özellikler:
PolyLock kilitlerin orta göbek
                      PolyLock’un benzersiz orta gö- özelliğine sahip PolyLock’un, aynı
kırılma mukavemeti 60-75 N.Tork.
                    bek tasarımı, uygulanan kol kuv- zamanda çok geniş renk ve desen
Yani benzeri standart metal kilitlere
                    vetini eşzamanlı olarak dört farklı (kapı renk ve deseninde) seçenekleri
göre çok daha sağlam.                            bulunuyor.
                    noktaya dağıtır.
   Onduband Tamirat ve Korumada En Etkin Yol

T
    ürkiye’nin en büyük çatı    tisiyle satışa sunuluyor.        kullanılabiliyor.
    yalıtım sistemleri üreticisi    Tamirat özelliklerinin yanında     Onduline Avrasya tarafından
    Onduline Avrasya, çatı-     mükemmel bir koruma sağlayan ya-    Türk yapı sektörüne sunulan Ondu-
larda yağmur, rüzgar, don gibi bir-   lıtım bandı Onduband’ı benzerle-    band , Doğal Alüminyum, Gofrajlı
çok olumsuz şartın meydana ge-     rinden ayıran en önemli özellik 5    Alüminyum, Bakır Alüminyum,
tirdiği tahribatları tamir etmek ve   yıllık UV garantisi. Ayrıca yüzeyle-  Grafit Alüminyum, Kiremit Kır-
bunların oluşmasını önlemek için    re kolay ve kuvvetli yapışmasını    mızısı, Onduline Kırmızısı, Ter-
üretilen yalıtım bandı Onduband’ı    sağlayan yüksek adhezyon ile On-    racotta ve Onduline Yeşili renk
Türkiye’de hizmete sundu. Onduline   duline grubu ürünlerine gösterdiği   skalasıyla da kullanıcıya birçok
Grup bünyesinde, Fransa’nın Yain-    adaptasyon, ürünün kullanım ko-     alternatif arasından renk seçme
ville fabrikasında ileri teknoloji ve  laylığını ortaya koyuyor. Yüksek    hakkını veriyor.
kaliteli bitümden üretilen Onduband   fiziksel dayanım, kolay bükülme
kendinden yapışan, bitüm esaslı,    özelliği ve renkleriyle tamirat ve
takviyeli alüminyum film kaplı ve    doğal şartlara karşı koruma özel-
su geçirmez özellikleriyle çatılarda  liğini birbirinden zor testleri geçe-
tam koruma sağlıyor. Çatı pencere-   rek ispatlayan Onduband , dere ve
lerinde, baca diplerinde, olukların   mahyaların montajında oluk ve
ve tahliye borularının tamirinde de   boruların yenilenmesinde, kayrak
kullanılan Onduband 5 yıl renk, 10   ve benzeri malzemeler ile tahliye
yıl hava şartlarına dayanım garan-   borularının tamirinde de kolaylıkla
 154            Şimdi İhracat Yapma Zamanı...
                İhracata Giriş

İ
   hracat yapmak, dış pazarlara       İhracatla firmanızı geliştirin,     * Markanızı diğer ülkelerde
   açılmak, ürününüzü ve firmanızı    büyütün, dünya firması olun. Hem     tanıtırsınız.
   yabancı ülkelerde tanıtmak isti-   kendi iç pazarınızı korumak, hem      İhracatın Riskleri:
yorsunuz ama bazı çekinceleriniz     de diğer ülke pazarlarına açılmak     * İhracata odaklı bir yönetim
ve kuşkularınız var. Çünkü daha      rekabetçiliğin ön koşuludur. İhracat  anlayışı oluşturmak gerekir.
önce hiç yapmadığınız bir işe giri-    ile,                    * İhracat için ayrıca para
şeceksiniz. İç pazarda başarılı bir      * İşinizi büyütmenin en iyi     ayırmak gerekir.
yönetici olmanıza rağmen, yurtdışı    yoludur.                  * Firmada bu iş için birisini
pazarlardaki bilinmezler ve farklı      * Firmanıza düzenli para akışı,   sürekli görevlendirmek gerekir.
riskler konusunda endişeleriniz      yeterli işletme sermayesi sağlar.     * Yanlış anlamaları, bankacı-
olabilir.                   * Dünya nüfusunu düşünür-      lıkta ödememe riskini, gümrük-
  ‘İhracat zordur!’ diye düşünme-    seniz çok sayıda müşteriye ulaşır-   lerde takılmayı engellemek için
yin. O kadar zor olsa farklı sektör-   sınız.                 belgelendirme çok önemlidir.
lerde, farklı büyüklüklerde binlerce     * Satışlarınız artar.         * Telefondan çok e-posta ve
girişimci dünyanın dört bir yanına      * Karlılığınız artar.        faks kullanılır. Doğru içerikle yazıp,
ihracat yapabilir miydi? Peki, o za-     * Makro ekonomik krizlere      doğru zamanda göndermek ve kont-
man, ihracat kolay mıdır? Evet. İh-    karşı daha dayanıklı olursunuz.     rol önemlidir.
racatın temel ilkeleri basittir; kolay-    * İş süreçlerinizi kolaylaştırır.   * Daha çok rekabete maruz
ca öğrenip uygulayabilirsiniz. Tabi      * Üretim kapasitenizi tam      kalırsınız.
yapılması gerekenleri öğrenmeye      kullanarak birim maliyetlerinizi dü-    * Yeni yatırım, makine alımı
hazır ve biraz da cesaretli olabi-    şürürürsünüz.              gerekebilir.
lirseniz.                   * Rakiplerinizin küçülttüğü      * Tanıtım ve reklamı ihracat
  İhracat yeni pazarlara, yeni ‘dün-  iç pazara bağımlı olmazsınız. Tüm    yapılan ülkenin dilinde yapmak
ya’lara açılım yapmanızı sağlarken,    pazarlarda rekabet edebilirliğiniz   gerekir.
size büyüme, karlılık ve yeni       artar.                   * Uzaktaki alıcıya satmak da-
müşteriler kazandıracaktır. Buna       * Devalüasyona karşı koru-     ha zordur (mesafeden, kültürden,
inanmalı ve başarmak için kendi-     nursunuz.                dil farklılığı, iş alışkanlıkları, yasal
nizi ve firmanızı düşünsel, kurum-       * Uluslararası iş dünyasının    mevzuat, vb. nedenlerle)
sal, finansal ve operasyonel olarak    bir parçası olursunuz.           * Üründe değişiklikler ya-
hazırlamalısınız. İGEME’nin sun-       * Diğer kültürlerle ilişkiniz si-  pılması gerekebilir.
makta olduğu hizmet ve araçlar,      ze kişisel tatmin, firmanıza daha da    * Karşı tarafın gümrükleme
bu süreçte başarılı olmanız ve      gelişme motivasyonu sağlar.       ve belgelendirme ile ilgili farklı dü-
uluslararası pazarlama bilgi ve ka-      * Daha çok kişiye iş sağlar-    zenlemeleri sizi zorlayabilir.
pasitenizin geliştirilmesinde size    sınız.                   * Müşterinin güvenilirliğini
yardımcı olacaktır.              * Mevsimsel satışlardaki dal-    anlamak zordur.
  İhracat Size Ne Yarar Sağlar?     galanmaları dengelersiniz.         * Daha uzun süreli kredi kul-
  Küresel düşünmek, tüm dünyayı       * Pazarlarınızı çeşitlendirerek   lanma ihtiyacı doğar.
bir pazar olarak görmektir. Pek çok    riski dağıtırsınız.            * Maliyet, fiyat ve kalite
ülkeye satış yapabileceğinizi dü-       * Teknolojinizi ve inovasyon /   ayarlamaları yapılması gerekir.
şünmek yeni bir vizyona sahip ol-     yenilikçilik kapasitenizi sürekli ar-   * Sağlık ve teknik standartlar
mak demektir. Dünyadaki pek çok      tırma imkanına sahip olursunuz.     farklı olabilir.
işadamı gibi, siz de küresel düşünün     * Ürünlerinizin yaşam süresi      * Döviz kurları ve kurlardaki
ve vizyonunuzu ihracatla geliştirin.   uzar.                  değişikliklere bağlı sorunlar olabilir.
                                                           155
  * Nakit akış problemi olabilir.     lararası kalite belgelerinin belge-
  * Ambalajlama ve taşıma için       lendirme masraflarını karşılamak,
özel çalışma yapmak gerekebilir.      çalışanlarınızı eğitmek, firmanıza
  * Politik      riskler  işinizi  danışmanlık hizmeti aldırmak ve
zorlaştırabilir.              ürün ve süreç geliştirme için Ar-
  Desteklerden Haberiniz Var        Ge çalışmaları yapmak için devlet
mı?                     desteklerinden faydalanabilirsiniz.
  Bilgi: Hedef pazarlardaki tanıtım      Ticaret Müşavirlikleri: Ülke-
yöntemleri, pazarın büyüklüğü, nak-     mizi yurt dışında temsil eden Tica-
liye, teknoloji, dağıtım kanalları,     ret Müşavirleri görev yaptıkları
gümrük vergileri, kültürel yapı, fi-     pazarlarla ilgili her türlü bilgiyi   zi daima planlayınız.
yat, sosyal/politik yapı... Bunlar ve    talep edebileceğiniz ve ticari en-      * Hata yapmaktan çekinme-
size yararlı çok sayıda pratik bilgi    gel teşkil eden uygulamalarla ilgili   yiniz, hatalardan ders çıkararak
bir kamu hizmeti olarak İGEME        sorunlarınızı iletebileceğiniz Dış    onları birer fırsata dönüştürünüz.
web sitesinde yer almaktadır. Ayrıca    Ticaret Müsteşarlığı-DTM’ye bağlı      Firmanızın iç pazarda yaptığı
İGEME kütüphanelerinde basılı        kamu görevlileridir. Web sitesi:     maliyet-fiyat-kalite yönetimi, satın
halde de bulunmaktadır. Bunun ya-      http://www.musavirlikler.gov.tr     alma, fuara katılım, satış mektupları
nı sıra internetteki ticari bilgi ve      Diğer Destekler: Yurt dışına     gönderme, müşteri ziyaretleri ger-
işbirliği siteleri de ihracata başlarken  düzenlenen satış heyetleri, ülkemi-   çekleştirmeyle ilgili birikim ve
çok yararlıdır. Bu sitelere İGEME      ze gelen yabancı ticaret heyetleri    tecrübesini ihracatta da kullanabi-
web sitesinden ulaşabilirsiniz.       yakından izleyip müşteri bula-      lirsiniz. Yapmanız gereken, ihracat
  İhracatı Geliştirme Uzmanları:      bileceğiniz ortamlardır. Bunlarla il-  pazarları hakkında biraz daha bil-
İGEME’de çalışan uzmanlar ihra-       gili kurumlar İhracatçı Birlikleri ve  gilenmek ve cesaretle uygulamaya
catla ilgili, sektör ve ülke bazında    Ticaret ve Sanayi Odaları’dır. Ayrıca  başlamaktır.
araştırma çalışmaları yürütmektedir.    ihracatçıların finansman gereksin-      Detaylı bilgi için: T.C. Baş-
İGEME uzmanlarına danışabilir,       imlerini karşılamak amacıyla Exim-    bakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
bilgi alabilirsiniz.            bank tarafından bankalar vasıtasıyla   İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,
  Ülke Genelinde Düzenlenen        İhracat Kredileri kullandırılmakta    Pazara Giriş ve Geliştirme Baş-
Eğitimler: İGEME’nin diğer ku-       olup, yine Eximbank’ın İhracat      kanlığı’na ya da www.igeme.gov.tr
rumlarla işbirliği içinde pek çok      Kredi Sigortası Programı ile de     adresine başvurabilirsiniz.
ilde düzenlediği dış ticarete ilişkin    ihracatçıların alacakları garanti      Kaynak: www.igeme.gov.tr
çeşitli başlıklardaki eğitimlerini ta-   altına alınabilmektedir.
kip edebilirsiniz. Bunların listesine      NE YAPMALISINIZ?
web sitemizden ulaşabilirsiniz.         Yapılması gereken pek çok iş var.
                                              Beginning To Exporting
  Devlet Yardımları: Yeni bir pa-     Hemen yapmanız gereken şey web
zarda müşteri bulmak için yapılan      sitemizi dikkatlice incelemektir.
                                               This article mentions
ziyaretler, firmanızı uluslararası      Bunları web sitemizdeki İhracata          about the exporting
e-ticaret (b2b) web sitelerinde       Hazır Mısınız? İhracata Doğru          and IGEME suggestions
tanıtmak, istatistik ve pazar araş-     10 Adım, İhracat Planı ve İhracat       for the exporters and export
tırması raporu almak, yurt dışı       Öyküleri ile keşfedeceksiniz. Yine           candidates.
fuarlara katılım sağlamak, yurt       de üç hususu hemen vurgulayalım:
dışında    ofis-mağaza-showroom-       * İhracata adanmış bir yönetim
depo açmak, markanızın kaydını       ve insan gücü oluşturunuz.
yaptırmak, reklam ve tanıtım, ulus-       * İhracatla ilgili faaliyetlerini-
 158
         Bonus Parkur Liderliğini Korudu
    ürkiye Ralli Şampiyona-

T
                   ziran 2010 tarihlerinde düzenlen-    Kara-Bilge Ayan    dördüncülüğü
    sı’nın 6. yarışı olan Ford   di. 12 Haziran Cumartesi akşamı     elde etti.
    Otosan Kocaeli Rallisi,    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez      Uluslararası Fuar Merkezi’nde ya-      30 yaş üzeri klasik ralli otomo-
ekibinin birinciliği ile sona erdi.  pılan ve TRT Haber kanalından      billerine açık bu kategoride, Bonus
Bonus Parkur Racing’den Burak     canlı olarak yayınlanan özel seyirci  Parkur Racing adına Anadol STC
Çukurova - Aykan Alakoç ikinci    etabı Bonus Parkur Racing’den      16 ile mücadele eden Engin Kap-
sırada finişe ulaşırken, takımın di-  Burak Çukurova-Aykan Alakoç       Akın Bilgütay birinci sırda finişe
ğer ekibi Fatih Kara-Bilge Ayan    ekibinin liderliği ile başladı. Pazar  ulaşırken, Poşestan destekli Ford
dördüncülüğün sahibi oldu… His-    günü sırayla Ören, Kaşıkçı ve Oto-   Escort MKII ile yarışan Kemal
toric Rally klasmanında ise, yine   san etaplarını üçer kez kateden ekip-  Gamgam-Birol Otağ ikinciliği elde
Bonus Parkur Racing’den Anadol    ler, 117 km.si özel etap toplam 237   etti. İhtiyar delikanlıların üçüncüsü
STC16 ile Engin Kap-Akın Bilgüt-   km.boyunca mücadele ettiler.      ise BMW 2002 ile Haydar Güçlü-
ay birinci ve aynı takımdan Kemal                       Hakan Severge ikilisi oldu.
Gamgam-Birol Otağ ikinci oldular.  2009    sezonunda   Parkur
                 Racing adına Türkiye Ral-           Bu yarışın ardından Türkiye Ral-
  Kocaeli Otomobil Sporları Ku- li   Şampiyonluğu’nu   kazanan     li Şampiyonası’nda Bonus Parkur
lübü tarafından düzenlenen Ford Yağız Avcı, Ford Otosan Koca-         Racing pilotu Fatih Kara liderliğini
Otosan Kocaeli Rallisi, 12-13 Ha- eli Rallisi’nin genel klasman bi-      sürdürürken, yine aynı takımdan
                 rinciliğini kazanırken, Bonus        Burak Çukurova ikinci sırada yer
                 Parkur Racing’den Burak Çuku-        alıyor. Historic Rally klasmanında
                 rova-Aykan Alakoç ikinci sırada       da Bonus Parkur Racing pilotları
                 finişe ulaştı. Dağhan Ünlüdoğan       Engin Kap-Akın Bilgütay Anadol
                 podyumu tamamlayan üçüncü isim       STC 16 ile lider ve aynı takımdan
                 olurken, 4.özel etapta yangın teh-     Kemal Gamgam-Birol Otağ Ford
                 likesi yaşayan ve etap içerisinde      Escort MKII ile ikinci sıradaki ye-
                 durup müdahale ettiği için yaklaşık     rini korudu.
                 1 dakika zaman kaybeden Fatih
                                                    159


                     Mutluluklar
M
      argrup Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Eyyüp ATMACA ile eşi Sayın Burcu ÇAN, 27 Haziran 2010
      Pazar günü Polis Kongre Merkezi’nde (PEKOM) düzenlenen eğlenceli düğün töreniyle mutluluğa
      ilk adımı attılar.
  Margrup, 27 Haziran günü sektörü mutlu bir organizasyon için bir araya getirdi. Sektör temsilcilerinin
de katılımıyla gerçekleşen bu eşsiz düğün organizasyonunda, hemen herkesi görmek mümkündü. Margrup
yetkilileri kalabalık misafir grubuyla yakından ilgilenerek, katılımlarından dolayı duydukları memnuniyeti
paylaştılar.
  Biz de Winworld Dergisi olarak dünya evine giren genç çifte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir beraberlik dili-
yoruz.
 160
     Türkiye Patent Harekâtı Başlıyor
   “İnovasyonla rekabet et; Daha fazla kar et…”
                                       Belirleme”; “Yaratıcı Düşünce
                                       Teknikleri”; ”İşçi Buluşları ve Pa-
                                       tent Haklarının Hukuki Yönleri”;
                                       “Kar Arttırma Yöntemleri” ve
                                       “Hibe Kaynakları ve Kapsamları”
                                       Konu başlıkları gündeme damgasını
                                       vurdu.

                                        Adres Patent Genel Müdürü Av.
                                       Ali Çavuşoğlu yaptığı açıklamada;
                                       “ Serbest piyasa koşullarında reka-
                                       bet her geçen gün zorlaşıyor. Özel-
                                       likle üretici firmalar zamanı verimli
                                       kullanarak ve kaliteyi ucuza ürete-
                                       rek yatırımlarına yön verme döne-
                                       mini yavaş yavaş geride bırakmaya
                                       başladılar. Çünkü rekabetin ve
                                       ucuzculuğun sonu yok. Durum
                                       böyle olunca rekabet ortamından


T
    ürkiye Patent Harekâtı    uluslararası çalışmalarla firmalara   uzaklaşmak için yalnızlaşmak,
    Başlıyor – “İnovasyonla    özel gerçekleştirdikleri piyasada   farklılaşmak gereksinimi ön plana
    rekabet et; Daha fazla kar  fark yaratacak ve karlılığı artı-   çıkıyor.
et…” sloganı ile yola çıkan Patent  racak, teknolojik gelişmelerden      Günümüzde birçok firma bu
Fabrikası’nca; Adres Patent Marka   faydalanarak, yenilikçi çözümler    noktada düşünce bakımından or-
Fikri Haklar Danışmanlık Ltd. Şti.  sunmaktadır. Yüksek maliyetli ol-   tak bir paydada buluşuyor. Fakat
işbirliği ile düzenlenen eğitim se-  duğu ve yapılan masrafın boşuna    üretim maliyetlerinin ve süreçleri-
mineri İstanbul Grand Cevahir Ho-   gittiği yönünde önyargıların önüne   nin uzunluğu firmaları zorlasa dahi
tel’ de gerçekleştirildi.       geçen bu çalışma, sektördeki      bu noktada gidişata dur deyip, de-
                   gelişmeleri izleyip ihtiyaç duyulan  ğişimi farklılaşmayı yeniliği kabul
  Seminer çeşitli sektörlerde faa-  yenilikleri    gerçekleştirmedeki  eden ön plana çıkmayı gerçekten
liyet gösteren Türk Sanayici ve İş-  avantaj ve faydayı ortaya çıkart-   isteyen ve bu yolda çaba sarf eden-
adamlarını bir araya getirdi. Adres  maktadır. Adres Patentin özel     ler başarıyı elde ediyor.
Patent tescilli markası olan Patent  hizmet çalışması olan patent fab-     Birçok firma yeniliğin, değişimin
Fabrikası ile günümüz rekabet ko-   rikası ile ilgili; Ülkemiz sanayisi  avantajlarını bilse de bunun için
şullarında fark yaratacak yenilikçi  ve iş dünyasının patent fabrikası   gerekli maddi, manevi yatırımları
ürünler üretmek ve üreticilerin bu  hakkında detaylı bilgi sahibi ola-   araştırma ve geliştirme konusunda-
ürünler ile piyasada sağlayacağı   bilmesi için Adres Patent, 08     ki bütçelendirmeyi yapmak konu-
avantajlar sayesinde daha fazla kar  Nisan Perşembe günü İstanbul      sunda hep ürkek davranmaktadır.
edecekleri bir metodoloji hakkında  Grand Cevahir Hotelde bir seminer   Sebebi ise, Ar-Ge uygulamaları için
bilgi verildi.            gerçekleştirdi.            yaygınlaşmış ve çok iyi bilinen sis-
   Adres Patent bünyesindeki      Patent Fabrikası eğitim semine-  temlerin olmamasıdır.” ifadelerini
Patent Mühendisleri yaptıkları    rinde “Patentle Tüketici Trendi    kullandı.
 162
 Yıldızcam Satış ve
Pazarlama Müdürü
 Tayfun Köksal

  “Eğitimli
 Eleman Sayısı
  Yetersiz”
Y
     ıldızcam Satış ve Pazar-      Üretim alanınızdan ve üretim     Sizi piyasadaki rakiplerinizden
     lama Müdürü Tayfun Kök-     çeşitlerinizden bahseder misiniz?   ayıran özellikler neler?
     sal, kendisiyle gerçekleştir-   Firmamız İstanbul Dudullu Or-     İnşaat sektöründeki projelerde yer
diğimiz söyleşimizde sorularımızı    ganize Sanayi Bölgesi ve İzmit Ko-  alan tüm ürünleri bünyemizde ürete-
yanıtladı:                caeli’de olmak üzere 2 cam işleme   bilmemiz en büyük avantajımızdır.
  Firmanızı ve kendinizi tanıtır    tesisine sahiptir. Bugün itibarıyla  Üretimde kullandığımız makine
mısınız?                 toplam çalışanımız 588 kişidir.    parkurumuz kendi konusunda bi-
  Firmamız 1978 yılında perakende     Ürünlerimizi standart, perfor-   linen markaların ürünleridir. Bu
cam satışı amacıyla kurulmuş olup,    manslı ve yüksek performanslı çift-  da ürün kalitemize etki etmekte-
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları     camlar (Isıcam markası altında)    dir. Ayrıca istenen normlarda ürün
düzcam, ayna, buzlu cam, lamine     güvenlik camları (lamine, temperli  üretmek için firmamız gerekli ser-
cam, kaplamalı cam, cam tuğla ve     ve kurşun geçirmez cam), bombeli   tifikalara sahiptir. Ülkemizde ve
parke ürünleri yetkili satıcısı ve    güvenlik camları (lamine ve tem-   Avrupa’da bazı ürünlerde zorunlu
Isıcam yetkili üreticisidir. 1990’lı   perli cam) dekoratif camlar (kenar  hale gelen CE markalama yetki-
yılların başında cam işleme sek-     ve yüzey işlemi, serigrafi baskılı),  sine, farklı pazarlarda gereken;
törüne çiftcam üretimi yaparak      satin cam, füzyon camları (cam    Fransa pazarı için CEKAL, Rusya
başlayan firmamız, bugün özelikle     lavabo, dekoratif cam ürünleri)    pazarı için GOST gibi sertifikalara
inşaat sektörüne yönelik bütün      olarak sayabiliriz. Kapasitemizden  sahibiz. Diğer bir avantajımız es-
işlenmiş cam ürünlerini tedarik     bahsedecek olursak, yıllık olarak   nek yapımızdan dolayı daha hızlı
edebilecek bir yapıdadır. Yurtiçi    çiftcam 1.200.000 m²/yıl Cam iş-   hareket edebilmemizdir.
ve yurtdışı müşteri portföyümüz     leme:1.200.000 m²/yıl, Temper:      Önümüzdeki dönemlere ait
ağırlıklı olarak inşaat sektörüne    850.000 m²/yıl, Lamine: 900.000    plan ve projelerinizden bahseder
yönelik ürün üreten firmalardan      m²/yıl, Satin cam 250.000 m²/     misiniz?
oluşmaktadır. 2009 yılı itibarıyla    yıl, Bombeli Temper: 350.000 m²/     Önümüzdeki dönemde satış
satışlarımızın % 25’ini yurtdışı     yıldır.                açısından amacımız yurtdışı satış
satışlar oluşturmaktadır.                           oranını artırmaktır. Orta vadede
                                                        163
ciromuzun % 50’sini ihracatla oluş-   man bulmak gelmektedir. Maalesef      Son olarak okuyucularımıza
turmak istiyoruz. Bunun için pazar-   ülkemizde cam işleme konusunda     iletmek istediğiniz bir mesaj veya
lama iletişim aracı olarak fuarları   eğitim veren sektörümüzdeki firma-    ön plana çıkarmak istediğiniz bir
kullanıyoruz. Bu yıl Kuzey Irak ve   lardan Kutaş’ın desteklediği tek bir  konu var mı?
Almanya’da iki fuara katılacağız.    meslek lisesi vardır. Cam işleme sek-   Derginizin işlenmiş cam sek-
Yurtiçi projeleri daha yakından ta-   törü ülkemizde önemli bir sektördür   törüne yönelik bir bölüm ayırması
kip etmek için yurtiçi satış bölümü-  ve bu konuda kamu tarafından ciddi   ve hatta ayrı bir dergi çıkarması
müzde bir reorganizasyon çalışması   bir eğitim altyapısı oluşturmak için  planı önemli bir gelişmedir. Sek-
yapıyoruz. Yüksek performanslı     çalışma yapılmalıdır. Daha önce     törümüzün hitap ettiği sektörler
çiftcamların cephe uygulamalarında   bahsettiğim gibi firmamız belirli    firmaları daha iyi tanıyacak ve en
kullanımının artmasından dolayı     sertifikalara sahiptir ve bunun için   önemlisi ürünler hakkında özellikle
bu ürünlerle ilgili olarak cephe fir-  yatırım yapmıştır. Bünyemizde üre-   mimarlarımız daha iyi bilgilere sa-
malarına yönelik bir ürün eğitim    timimizi periyodik olarak kontrol    hip olacaklardır.
programı üzerinde çalışıyoruz.     eden laboratuarımız mevcuttur. Ser-
Portföyümüzdeki müşterilerimize     tifika aldığımız kuruluşlar tarafından
ve potansiyel müşterilerimize peri-   periyodik olarak denetlenmekteyiz.     We Need Trained Employees
yodik eğitimler vereceğiz.       Çünkü amacımız kaliteli ve stan-
                                          Tayfun Köksal, Sales Manager of
  Sektörde karşılaştığınız prob-    dartlar dahilinde üretim yapmaktır.
                                          Yildizcam Glass, says “We need
lemler ve çözüm yolları hakkında    Fakat yurtiçi pazarında maalesef fi-   trained and experienced employees,
bilgi verir misiniz?          yat ön plandadır. Bahsettiğim araç-   but the industry doesn’t have enough”.
  Karşılaştığımız sıkıntıların ba-   lara sahip olmak size avantaj sağ-
şında üretimde çalışacak kalifiye ele-  lamamaktadır.
  164
     Başarır İnşaat Satın Alma Müdürü Başkanı Ekrem Efe
               “İtibar Parayla Kazanılmaz”
                                              lik konutlar yapıyoruz. Konut, plaza, iş
                                              merkezi, otel, hastane gibi inşaatlar da
                                              yapıyoruz.”
                                                İnşaat sektörünün genel duru-
                                              munu değerlendirir misiniz?
                                                Son birkaç aydır konut sektörünün
                                              genel durumu gayet iyi. Fakat konut
                                              sektöründe enteresan olaylar olmakta.
                                              Bizimde düşünüp, hesap yapıp içinden
                                              çıkamadığımız durumlar söz konusu.
                                              Konumu iyi bölgelerde metrekaresi
                                              800-900 liraya daireler satılmakta. Bu
                                              konuyla ilgili zaman zaman biz mi
                                              yanlış yapıyoruz diye kendimizi sor-


B
     ugüne kadar tamamladığı pres-     artırmıştır.                 guladığımız da oluyor.
     tijli projelerle kısa sürede inşaat    Genç, dinamik, ileriyi görebilen,      Devam eden projeleriniz ve ge-
     sektöründe iyi bir konuma sa-     hızlı ve doğru kararlar alabilen bir ekibe  lecekteki projeleriniz hakkında bilgi
hip olan Başarır İnşaat’ın Satın Alma     sahibiz. Temeldeki bu ekip, yarattığı    verir misiniz?
Müdürü Ekrem Efe, kendisini ziyareti-     pozitif enerjiyle günden güne gelişen      Şu anda 2 blok 20’şer kattan 174
mizde Türkiye’deki inşat sektörüyle      bir anlayışla en iyi hizmet için gayret   dairelik bir projemiz Kartal’da devam
ve kendi firmalarının çalışmalarıyla il-    göstermektedir. Yeni projelerimizde,     ediyor. Yeni yapılan adliyenin çap-
gili bilgiler verdi. Sohbetimiz sırasında   bu güne kadar tamamladığımız 1000      raz karşısında diyebilirim. Yaklaşık 4
pencere sektörü ile görüşlerini de       civarında konutun satışını yaptığımız    dönüm üzerine bir arsada kurulu in-
paylaşan Efe, firmasını şöyle tanıttı:     müşterilerimize öncelik tanıyoruz.      şaatımız. Bunun yanında zaman za-
  “Başarır İnşaat Yapı Sanayi Tic. AŞ.    Kendileri ile bir çeşit yatırım ortaklığı  man İstanbul’un çeşitli yerlerinden
1995 yılında demir ticareti konusunda     yapıyoruz. Onlardan sonra gazete ilan-    arsalar alıyoruz. Önümüzdeki dönem-
faaliyet göstererek ticaret hayatına      larımız çıkıyor. Tavsiyelerle de bize ge-  lerde uygun zamanlar o projelere de
başlamıştır. Son yedi yıldır da konut     len müşterilerimiz azımsanamayacak      başlayacağız.
sektörüne ağırlık vererek çalışmalarını    kadar çok. Genellikler 250-300 daire-      Bir projeye karar verirken nelere
                                              dikkat ediyorsunuz?
                                                İlk önce zemin çalışması ve konum
                                              çalışması yapıyoruz. Konut yapılınca
                                              hangi kitleye hitap edeceğimize ön-
                                              ceden karar veriyoruz. Ne tür bir mi-
                                              mari uygulayacağımıza    bakıyoruz.
                                              Konusunda uzman ekibimiz inşaat baş-
                                              lamadan gerekli fizibilite çalışmasını
                                              tamamlıyorlar. Daha sonra oradaki
                                              sonuçlara göre yolumuzu çiziyoruz.
                                                Projelerinizde    kullandığınız
                                              pencereleri ve bunlarda kullanılan
                                              aksesuarları, camları seçerken nele-
                                              re dikkat ediyorsunuz?
                                                Pencereleri imal edip montajını ya-
                                                            165
pacak firmaların ilk önce gerekli bel-
gelerinin olup olmadığına bakıyoruz.
Daha sonra kendi kriterlerimize uygun
olup olmadığına bakıyoruz. Örnek ve-
recek olursak, destek saclarının 1,5mm
civarında olmasına, pencere kollarına,
kullanılan açılımların markalarına,
camlarının ısıcam olmasına, dış
yüzeylere çekilen mastiklerinin mar-
kalarına bakıyoruz. Piyasada bilinen,
birbirine yakın olan firmalarla çalış-
mayı tercih ediyoruz. Bu kriterlere
uyan firmalardan uygun bir tanesini
seçiyoruz. En sonun da fiyat ile ilgili
görüşmelerimizi yapıyoruz.        Hangi projeleri tamamlamış diye ba-     giren su önce duvarı sonra da parkeyi
  Tanıtım ve pazarlama faali-      kayım deseniz, bitmiş 5 daire bile     kullanılmaz hale getiriyor. Müşteri
yetlerinizi nasıl yürütüyorsunuz?     yok. Bu firmalara herhangi bir zarar     memnuniyetsizliği böyle ortaya çı-
Hangi iletişim araçlarını kullanı-    gelmesi tüm inşaat sektörünü derin-     kıyor. Sadece ürünün kaliteli olması
yorsunuz?                 den etkiler. Daha tedbirli ve akıllıca   yetmiyor, montajın ve montajda
  Kendi bünyemizde pazarlama ko-    davranmalarını tavsiye ediyorum.      kullanılan malzemelerin de kaliteli
nusunda çalışan arkadaşlarımız var.      İnşaat sektörü geçmiş yıllara gö-    olması gerekiyor.
Bunun yanında, dergilere reklam ver-   re gelişirken, konut almak isteyen       İkincisi, yüksek yapılarda kullanı-
mek suretiyle, insertlerle, gazete rek-  müşterinin de geliştiğini görüyoruz.    lan malzemeleri ona göre seçip müş-
lamlarıyla, billboardlarla tanıtım faa-  İnsanlar artık çok daha bilinçli şekilde  teriyi bilinçlendirmelerini istiyorum.
liyetlerimizi yürütüyoruz.        alacakları konutları sorgulayabiliyorlar.  Uygun yere uygun pencere takılması
  Gayrimenkul    yatırımcılarına    Son olarak okuyucularımıza ilet-    gerekiyor. Bu konuyla ilgili şikâyetleri
neler önerebilirsiniz? Konut almak    mek istediğiniz bir mesajınız var mı?    de zaman zaman duyduk. Müteahhit
isteyenler nelere dikkat etmeliler?      Pencere firmalarına iletmek iste-    nasıl demiri betonu eksilterek hiçbir
  Yatırımcılara ve konut almak     diğim çok önemli bir mesajım var.      şey kazanamayıp, kendini karalıyorsa,
isteyenlere ilk tavsiyem, paraları-    Takmış oldukları doğramaların duvar-    pencere üreticileri de yaptıkları işi tam
nı yatırıyorlarsa ya da banka kre-    la pencere arasına çektikleri mastikleri  yapmazlarsa hiçbir şey kazanamazlar.
disi ile ödemenin tamamını ger-      kalitesiz kullanmasınlar. Bu mastik-    Olması gereken neyse o standartta
çekleştiriyorlarsa, tapularını hemen   ler zamanla güneşten, yağmurdan,      üretim yapıp, montaj yapsınlar. O za-
alsınlar. Bitmiş ve ödemesi ta-      soğuktan çatlıyor ve o çatlaklardan     man kazanan kendileri olur.
mamlanmış konutlarda kesinlikle söz-
leşmeyle satış yapmasınlar.
  İkincisi, maketten daire alacaklar-
sa firmayı çok iyi analiz etmelerini
öneririm. İnşaat firmalarının mutlaka
belli ve temiz bir geçmişlerinin olması
gerekiyor. Güven duydukları kişi ya
da kuruluşlarla bir araya gelmelerini
tavsiye ederim.
  Üçüncüsü ise, yine başta bahsetmiş
olduğum bizim de hesaplarına akıl
erdiremediğimiz satışları biraz daha
incelesinler. Bazı firmalar görüyo-
ruz, 5-6 bin konut ilanını veriyorlar.
 166
             Başarır İnşaat İhale Bildirimi
174 Adet Daire için;
* 11.000 Mtül ısı yalıtımlı alüminyum
doğrama; renkli ısıcam, tamamı
çift açılımlı.
* 1.600 Adet iç mobilya kapı,
* 174 Adet Çelik Kapı,
* 174 Adet Mutfak Dolabı,
* 174 Adet Banyo Dolabı,
* 8.000 m2 laminat parke,
* Alüminyum korkuluk-küpeşte.
T: 0216.452 12 12
F: 0216.671 21 13
İlgili: Fatih Tezman - Cem Tanık           Helenium Twins Proje Detayları
2 Blok, 174 Daire:            ısıtma,                   *E5 karayolu üzerinde,
  Güvenlik:                 *Ankastre beyaz eşyalar,         *Anadolu yakasından yapılan
  *Zemin etütleri yapılmış 2007       *Klima.                dünyanın en büyük adliyesinin
Uluslararası Bina Yönetmeliği’ne uy-     Teknoloji:              karşısında,
gun inşa edilen bloklar,           *İnternet alt yapısı, her daireye    *Anadoluray hafif raylı sistemi
   *A Sınıfı Temel Zemini, Rad-     harici telefon hattı,           durağına yürüme mesafesinde,
ye jeneral Betonarme Temel, C35        *Merkezi uydu sistemi,          *Marmaray projesi tamamlan-
sınıfı beton, S40 yapı çeliği ile oluş-    *İntercom sistemi,          dığında Avrupa yakasına 35 dakikada
turulmuş, perdeli betonarme konst-      *Elektrik kesintilerine karşı ortak  ulaşılabilirlik,
rüksiyon,                 kullanım alanları için jeneratör siste-   *Okan Üniversitesi, Sabancı Üni-
  *Gece-gündüz kapalı devre kame-    mi,                    versitesi, Pendik Fuar ve Kongre
ra sistemi,                  *Yangın sensörleri.          Merkezi’ne yakın,
  *Kontrollü site giriş ve çıkışları,    Yaşam:                  *Bostancı feribot iskelesine 8 km,
  *Deneyimli güvenlik ekibi,         *Açık havuz ve güneşlenme        *Kartal feribot iskelesine 3 km,
  *Blok girişlerinde diyafon sistemi   terası,                   *Kadıköy feribot iskelesine 14
ve dijital şifreleme.             *Yürüyüş parkurları,         km.
  Konfor:                  *Çocuk oyun alanları,
  *Her Daireye kapalı otopark alanı,     *Squash, sauna, buhar banyosu,
  *Biri acil durum olmak üzere 3                           Money Doesn’t Give Prestige
                     soyunma odaları, vitamin bar,
adet asansör,                 *Residence concierge hizmetleri.
  * Odalar ve salonda laminat        *Her ihtiyacı karşılayacak reaktif   Ekrem Efe, Buying Manager Of
parke,                  alanlar.                 Başarır Construction, mentions about
  *Özel dizayn fonksiyonel mutfak      Konum:                  their new residential project
ve banyo dolapları,              *Sabiha Gökçen Havalimanı ve      “Helenium Twins” which has been
  *Payölçer    sistemli  merkezi   İstanbul Park’a 14 km,            constructed in Kartal/Istanbul.
                                                        167
            Ulusal Biyogüvenlik Yasası,
            Toplumsal Uzlaşı İle Çıkmalı...

Ü
     lkemizin gıda güvenliğini    yapılmalı ve yapılan düzenlemenin   ratik anlayışa oturtulmalıdır.
     yani geleceğini koruma al-   felsefi temeli ortaya koyulmalıdır.
     tına alacak Ulusal Biyogü-     - Tasarı yalnızca GDO ve        - GDO ithali yapılacak ülke-
venlik Yasa Tasarısı, sessiz sedasız   ürünlerine odaklı bir “GDO Ka-    lerden, uluslararası geçerliliği bu-
Meclis Komisyonlarından geçirile-    nunu” özelliğinden çıkarılmalı    lunan referansların istenilmesi ön-
rek yasalaştırılmaya çalışılmaktadır.  ve biyogüvenlik kavramının ge-    görülmelidir.
Daha Ulusal Biyogüvenlik Yasa      rektirdiği kapsamlı bir içeriğe ka-    - Çoğunluğu özel kuruluşlara
Tasarısı çıkarılmadan, Genetiği De-   vuşturulmalıdır.           bağlı gerçek ve tüzel kişilerden olu-
ğiştirilmiş Organizmalar (GDO) ile     - Tasarı ile oluşması öngörü-   şacak olan GDO ilgililerini “risk
ilgili Yönetmeliğin çıkarılmak is-    len Biyogüvenlik Kurulu yapısı    yönetimi ve uygulama konusunda”
tenmesi ve sözkonusu yasa tasarısı    bürokratik nitelikten, demokratik   yükümlü kılan anlayış yeniden
ve yönetmelikle ilgili içeriklerin ka-  özelliğe dönüştürülmeli, bu tür bir  tartışılmalıdır.
muoyu ile paylaşılmaması güven-     yapı sağlanmadan, Kurulun ileri      - Tasarıya, antibiyotiklere da-
sizlik ve endişe ortamı yaratmıştır.   sürüldüğü gibi “bağımsız ve özerk”  yanıklı gen içeren GDO ithalinin
                     karar alamayacağı bilinmelidir.    yasak olduğu açıkça yazılmalıdır.
  Ülkemizin 1992 yılında imza-       - Tasarının en belirleyici       - Bakanlığın uygulayacağı be-
ladığı ve 1996 yılında da resmen     unsurunu oluşturan “Başvuru-     lirtilen “kontrol ve denetimin” hangi
taraf olduğu Birleşmiş Milletler Bi-   değerlendirme ve karar” süreci bir  süreçler kapsamında ne gibi yöntem
yolojik Çeşitlilik Sözleşmesi gereği,  maddede değil, açıklık ve netlik   ve araçlarla yerine getirileceği açık-
Ulusal Biyogüvenlik Yasası’nın      kazandırılmış birkaç madde de açık-  lanmalıdır.
biran önce çıkarılması önemlidir.    lanmalıdır.                - TEMA Vakfı Bilim Kuru-
Ancak yasanın toplumun herkesi-       - Tasarıda, ithal, pazarlama,   lu’nun önerdiği gibi transgenik ça-
mi tarafından tartışılarak ve ortak   tüketim dışında GDO ve ürünlerin   lışmaların üniversitelerde ve/veya
uzlaşıya varılarak yasalaşması en    “işlenmesi süreci de” yeterince    araştırma enstitülerinde geliştirilerek
az bunun kadar önemlidir. TEMA      açıklanmalıdır.            hayvanlarda deneneceği de, biyoçe-
Vakfı, Hükümeti Ulusal Biyogü-       - Kurul ile Bakanlık ilişkileri,  şitliliğimizin korunması için, ta-
venlik Yasa Tasarısını geri çekerek   hiyerarşik yaklaşım yerine, demok-  sarıda yer almalıdır.
doğal varlıkların ve toplum sağlı-                         - Kurul ve Bilimsel Komitele-
ğının korunmasını adına demokra-                        rin kararlarının “yerindelik ve hu-
tik tartışma sürecinden geçirmeye                       kuka uygunluk” bakımından idari
davet etmektedir.                               yargı konusu olduğu, tasarıya ek-
                                        lenmelidir. İdari yaptırım ve ceza
  TEMA Vakfı’nın Ulusal Biyogü-                        hükümleri sadeleştirilmelidir.
venlik Yasa Tasarısı ile ilgili görüş                       TEMA Vakfı, Hükümeti Ulusal
ve önerileri aşağıdaki gibidir:                        Biyogüvenlik Yasa Tasarısı’nı geri
                                        çekmeye; medya ve kamuoyunu da,
  - Tasarıda, Birleşmiş Milletler                       Biyogüvenlik Kanun Tasarısı’nın
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve                       ulusal yararlar doğrultusunda ge-
Cartegana Uluslararası Biyogüven-                       liştirilmesi çalışmalarına acilen des-
lik Protokolüne gerekli gönderme                        tek vermeye çağırmaktadır.
 170              “Haliç’e Yunuslar Giriyor”
S
    uudi Arabistan’dan gelen     fikir alışverişinde bulundu. Türki-    devamında, “İstanbul, son dönem-
    25 kişilik bir heyet, Mar-    ye temasları kapsamında Marmara      lerde belediyecilik alanında çok
    mara Belediyeler Birliği’ne   Belediyeler Birliği’ni de ziyaret     gelişti. 16 sene önce Haliç’in et-
(MBB) ziyarette bulundu. Riyad     eden Suudi Arabistanlı heyete,      rafında pis kokudan durulmuyor-
Belediyesi Genel Sekreteri M.      MBB Başkanvekili ve Zeytinburnu      du. Başbakan Erdoğan’ın İstanbul
Halaf Al-Dalbahi ve Mekke Beledi-    Belediye Başkanı Murat Aydın su-     Büyükşehir Belediye Başkanlığı
yesi Genel Sekreteri Dr. Sami Yasin   num yaptı.                döneminde    başlayan   zihinsel
Bahramin başta olmak üzere çok sa-                        dönüşüm Kadir Topbaş dönemin-
yıda belediye yetkilisinin ziyaret-    “Avrupa, Afrika ve Asya İle      de de sürüyor ve bu dönüşüm sa-
inde konuşma yapan Zeytinburnu     Bilgi Alışverişi Yapıyoruz”        yesinde bugün Haliç’e yunuslar
Belediye Başkanı Murat Aydın, “16     Marmara Belediyeler Birliği’nin    giriyor. Geçen yıl kendi gözüm-
Sene önce pis kokudan etrafında     çalışmaları ve yapısı hakkında detaylı  le gördüm bu yunusları. Mayıs
durulmayan Haliç, artık yunusların   bir sunum yapan Başkan Aydın, su-     ve Haziran aylarında gazeteci
bile girdiği tertemiz bir deniz oldu.  numun ardından yaptığı konuşmada,     arkadaşlarımız da Eminönü’nde
İstanbul’da 16 sene önce başlayan    “Kültürel ve tarihi bağlarımızın     bulunan MBB hizmet binasına ge-
dönüşüm, bütün hızıyla devam edi-    olduğu siz Arap dostlarımızı İs-     lip, buradan resim çekebilir. İs-
yor” dedi.               tanbul’da ağırlamaktan büyük       tanbul’un çiçeklerle donatıldığı,
                    mutluluk duyuyoruz. Marmara Be-      erguvanların etrafı sardığı Mayıs
  İstanbul’daki belediyecilik ça-   lediyeler Birliği, Türkiye’deki en    – Haziran aylarında, siz Arabistanlı
lışmalarını incelemek ve birtakım    aktif bölgesel belediye birliğidir.    dostlarımızı yeniden İstanbul’da
temaslarda bulunmak üzere Tür-     Yurtiçinde ve yurtdışında önemli     ağırlamak isteriz. 1982’den bu yana
kiye’ye gelen Suudi Arabistanlı     çalışmalarımız, temaslarımız, eğitim   Arap şehirleri ile yakın ilişki içeri-
heyet, İstanbul Büyükşehir Bele-    programlarımız oluyor. Avrupa, Af-    sindeyiz. Sizleri dost biliyoruz, or-
diyesi’nin çeşitli birimlerini ve bağlı rika, Asya ile sürekli bilgi alışverişi  tak çalışmalar, yatırımlar, projeler
kuruluşlarını ziyaret etti. Kara, de-  yapıyoruz ve dünyadaki belediyeci-    yapmak istiyoruz. Ayrıca, Marmara
niz ve raylı sistemler ile Metrobüs ve lik gelişmelerini yakinen takip edi-   Belediyeler Birliği olarak, İslâm
Marmaray projeleri hakkında İBB     yoruz” dedi.               Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı
Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nden                          ile, teknik anlamda büyük yardıma
bilgi alan Arap heyet, Coğrafi Bilgi   “Gazeticiler Resim Çekmeye        ihtiyacı olan Filistin Yerel Yönetim-
Sistemleri Müdürlüğü, BELBİM, Gelebilir”                     ler Birliği’ne sürekli destek veriyo-
İSKİ ve İSBAK yetkilileriyle de     Başkan Aydın, açıklamalarının       ruz” diye konuştu.
Sadece 78 € karşılığı tedarikçi
     listemizde yer alabilirsiniz...
    İrtibat için 0216 469 86 90 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
172
                 PVC KAPI ve PENCERE PROFİL FİRMALARI
                PVC DOOR and WINDOW PROFILE COMPANIES


                ADOPEN


İlgili Kişi / Contact Person: Osman Atan          Adres / Address: Ankara Yolu Üzeri 22. km. Kayseri / Türkiye
Adres / Address: Organize San. Böl. 2. Etap 0740      Telefon / Phone: +90 352 697 41 18 (Pbx)
Antalya - Türkiye                     Faks / Fax: +90 352 697 41 22      TEDARİK-LİST
Telefon / Phone: +90 242 258 1800
Faks / Fax: +90 242 258 1827
Web / e-mail: www.adopen.com
Ürün Grubu: PVC Pencere Kapı ve Panjur Sistemleri.
                              Web / e-mail: www.alfapen.com.tr - alfapen@alfapen.com.tr
                              Telefon / Phone: +90 212 472 77 77 (Pbx)
                              Faks / Fax: +90 212 472 52 70
                              Ürün Grubu: PVC Pencere Kapı Sİstemleri / PVC PPRC Boru ile
                              Ek Parçaları
                              Product Group: PVC Windows and Doors Systems / PVC PPRC
Product Group: PVC Windows Doors and Shutter
                              Pipe and additional Parts
Systems.


          PİMAŞ PLASTİK İNŞ.           BAUPLAST
          MALZEMELERİ A.Ş.            İlgili Kişi / Contact Person:
          İlgili Kişi / Contact Person: Ferruh  Muammer Yaralı
          Beşkardeşler (İstanbul - İzmir)    Adres / Address:
          Kurtcebe Erkekoğlu (Ankara) - Sedat  Osmanpaşa Cad. Bağlar
          Serintürk (Adana)           Mah. No: 21 Kat:2 Güneşli
          Adres / Address: İstanbul Cad. No:29  Bağcılar / İstanbul
          Gebze / Kocaeli            Telefon / Phone: +90 212 444 2228
Telefon / Phone: +90 262 677 77 77 (Pbx)          Faks / Fax: +90 212 630 5276
                              Web / e-mail: www.bauplast.com
Faks / Fax: +90 262 677 77 00
                              Ürün Grubu: PVC Pencere ve kapı sistemleri profil imalatı,
Web / e-mail: www.pimapen.com.tr - pimas@pimas.com.tr
                              ısıcam, Vinily Siding ve panjur sistemleri.
Ürün Grubu: Pimapen PVC Pencere ve Kapı Profil Sistemleri
                              Product Group: PVC doors and windows systems profile pro-
Product Group: Pimapen PVC Windows and Doors Profile
                              duction, Vinily siding, insulading glass.
Systems                 BİLKAPEN         UNİPLAST A.Ş.
                 İlgili Kişi /       İlgili Kişi / Contact
                 Contact Person:      Person: Hakan Önen
                 Ayhan Gökmen       Adres / Address:
                              Velibaba Mah. Ankara
                              Cad. No: 150 Pendik
Adres / Address: 1. Organize San. Böl. Avar Cad. No:7
                              Telefon / Phone:
Sincan / Ankara                      +90 216 307 9639
Telefon / Phone: +90 312 267 1079             Faks / Fax: +90 216 307 5647
Faks / Fax: +90 312 267 0399                Web / e-mail: www.uniplast.com.tr - honen@uniplast.com.tr
Web / e-mail: www.bilkapen.com.tr -            mceylan@uniplast.com.tr
bilka@bilkapen.com.tr                   Ürün Grubu: PVC Profil Sistemleri
Ürün Grubu: PVC Pencere ve kapı sistemleri.        Product Group: PVC Profile Systems
Product Group: PVC doors and windows systems.
                                                              173

                   PAKPEN PLASTİK BORU
                   VE YAPI MALZEMELERİ    PİMAŞ PLASTİK
                   SAN.VE TİC.A.Ş.      İNŞAAT
                                MALZEMELERİ
Adres / Address: Konya Organize Sanayi Evrenköy Cad.No:11 K:2
Selçuklu-KONYA                         A.Ş.
Telefon / Phone: +90 332 239 14 30 (pbx)            İlgili Kişi /
Faks / Fax: +90 332 239 14 38                  Contact Person:
Web / e-mail: www.pakpen.com.tr / pakpen@pakpen.com.tr
Ürün Grubu: Pakpen, Pak Door, Pakpanel, Pakplast         Muharrem Kürümoğlu
                                Adres / Address: İstanbul Cd. No:29 Gebze/Kocaeli
                   PAKPEN PLASTİK BORU
                   VE YAPI MALZEMELERİ
                                Telefon / Phone: +90 262 677 77 77 (pbx)
                   SAN.VE TİC.A.Ş.      Faks / Fax: +90 262 677 77 00
                                Web / e-mail: www.dwt.com.tr - pimas@pimas.com.tr
Adres / Address: Konya Organize Sanayi Evrenköy Cad.No:11 K:2
                                Ürün Grubu: DWT PVC Pencere ve Kapı Profil
Selçuklu-KONYA                         Sistemleri
Telefon / Phone: +90 332 239 14 30 (pbx)            Product Group: DWT PVC Windows and Doors
Faks / Fax: +90 332 239 14 38
Web / e-mail: www.pakpen.com.tr / pakpen@pakpen.com.tr
                                Profile Systems
Ürün Grubu: Pak Siding, Pak Form, Pak Board, Pak Country                PİMAŞ PLASTİK İNŞ.       PLASPEN PENCERE ve
                MALZEMELERİ A.Ş.        PANJUR SİSTEMLERİ
                İlgili Kişi / Contact Person:  İlgili Kişi / Contact
                Muharrem Kürümoğlu       Person: Osman Atan
Adres / Address:                        Adres / Address: Org. San.
İstanbul Cad. No:29 Gebze / Kocaeli               Böl. 2. Etap Antalya
Telefon / Phone: +90 262 677 77 77 (Pbx)            Telefon / Phone: +90 242 258 1800
Faks / Fax: +90 262 677 77 00                  Faks / Fax: +90 242 258 1827
Web / e-mail: www.pimascamoda.com                Web / e-mail:
pimas@pimas.com.tr                       www.plaspen.com.tr
                                Ürün Grubu: PVC Pencere ve Panjur Sistemleri
Ürün Grubu: Pimaş Camoda Camlama Sistemleri Profil
                                Product Group: PVC Windows - Doors and Shutter Systems
Sistemleri
Product Group: Pimaş Camoda Glazing Systems                   KARPEN PLASTİK      EUROPEN
                   SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.  İlgili Kişi /
                                Contact Person:
                                Seçkin Sırmacı
İlgili Kişi / Contact Person: Erhan Alişan           Adres / Address:
Adres / Address: 4. Org. San. Böl. 83404 Nolu Cad. No: 8    Org. San. Böl. 17. Cad. No: 33 Eskişehir
Şehitkamil Gaziantep / Türkiye                 Telefon / Phone: +90 222 236 1100 (Pbx)
Telefon / Phone: +90 (342) 357 02 70              Faks / Fax: +90 222 236 1862
                                Web / e-mail: www.europen.com.tr
Faks / Fax: +90 (342) 257 02 79
                                satış@europen.com.tr
Web / e-mail: www.karpen.com.tr - karpen@karpvc.com
                                Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Sistemleri Profil İmalatı
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Sistemleri
                                Product Group: PVC Windows and Doors systems profile
Product Group: PVC Doors and Windows              production.
Systems
174                  PLASTHERM        FIRAT PLASTİK
                  PLATİN ISI LTD.     KAUÇUK SAN. ve TİC.
                  ŞTİ.          A.Ş.
                  İlgili Kişi / Contact
                  Person: Ömer Kara    İlgili Kişi / Contact Person: İsmail Kandemir
Adres / Address:                      Adres / Address: Türkoba Köyü Pk: 12 34907 Büyükçekmece /
                              İstanbul
Hadımköy Yolu Üzeri Ömerli Köyü Girişi / İstanbul
                              Telefon / Phone: +90 212 859 0404 - +90 212 866 4141
Telefon / Phone: +90 212 798 2828
                              Faks / Fax: +90 212 859 0400
Faks / Fax: +90 212 798 2829                Web / e-mail: www.firat.com - info@firat.com
Web / e-mail: www.plastherm.com.tr             Ürün Grubu: Bina İçi Tesisat Sistemleri, Endüstriyel ve Tarımsal
plastherm@plastherm.com.tr                 Ürünler, PVC Kapı ve Pencere Profil Sistemleri
Ürün Grubu: PVC Profil Sistemleri              Product Group: Inner Building Installation System Pipes,
Product Group: PVC Profile Systems             Industrial and Agri-cultural Products, PVC Doors and Windows
                              Profile Systems
                  PROKAL PANEL      PROKAL PROFİL
                              KALIP SAN. TİC.
                              A.Ş.


      TEDARİK-
İlgili Kişi / Contact Person: Özün Koyuncu
Adres / Address:
Sincan Org. San. Böl. Altınordu Cad. No:2 Sincan /
Ankara
                              İlgili Kişi / Contact Person: Uğur Koyuncu - Ömer Pamuk
                              Adres / Address: Sincan Org. San. Böl. Altınordu Cad.
                              No:2 Sincan / Ankara
Telefon / Phone: +90 312 267 1222             Telefon / Phone: +90 312 267 1225 (pbx)
Faks / Fax: +90 312 267 0886                Faks / Fax: +90 312 267 2094
Web / e-mail: www.prokal.com.tr              Web / e-mail: www.prokal.com.tr info@prokal.com.tr
Ürün Grubu: PVC Kapı Dolgu Panelleri            Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Profil Sistemleri
Product Group: PVC Door Fillers              Product Group: PVC Windows and Doors Profile Systems
                  WIN - OPEN       PİMAŞ PLASTİK İNŞ.
                              MALZEMELERİ A.Ş.
                              İlgili Kişi / Contact Person:
                              Muharrem Kürümoğlu
                              Adres / Address:
İlgili Kişi / Contact Person: Osman Atan          İstanbul Cad. No: 29 Gebze / Kocaeli
Adres / Address:                      Telefon / Phone: +90 262 677 77 77 (Pbx)
                              Faks / Fax: +90 262 677 77 00
Org. San. Böl. 2. Etap Antalya
                              Web / e-mail:
Telefon / Phone: +90 242 258 1800
                              www.pimasmaestro.com
Faks / Fax: +90 242 258 1827                pimas@pimas.com.tr
Web / e-mail: www.win-open.com               Ürün Grubu: Maestro PVC Pencere ve Kapı Profil Sistemleri
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Profil Sistemleri      Product Group: Maestro PVC Windows and Doors Profile
Product Group: PVC Windows and Doors Profile        Systems
Systems
                                                         175


               SMARTWIN           PENTECH
                              İlgili Kişi / Contact
                              Person: Osman Atan

İlgili Kişi / Contact Person: Ahmet Esen          Adres / Address:
Adres / Address:                      Org. San. Böl. 2. Etap Antalya
Cemal Ulusoy Cad. No: 43 Yenibosna / İstanbul
Telefon / Phone: +90 212 472 77 77 (Pbx)
                              Telefon / Phone: +90 242 258 1800
Faks / Fax: +90 212 472 52 70
Web / e-mail:                        Faks / Fax: +90 242 258 1827
www.smartwin.com.tr - info@smartwin.com.tr         Web / e-mail: www.pentech.com.tr
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Profil Sistemleri      Ürün Grubu: PVC Pencere Kapı Sistemleri
Product Group: PVC Doors and Windows Profiles        Product Group: PVC Windows and Doors Systems
Systems                  YILDIZPEN PVC      EGEPEN DECEUNINCK
                  SAN. TİC. LTD. ŞTİ.   Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. /
                              Egepen Deceuninck


   TEDARİK-
İlgili Kişi / ContactPerson:
Selen Bengü Deveci
Adres / Address: 10039 Sok. No:18 A.O.S.B. Çiğli / İzmir
Telefon / Phone: +90 232 328 0340
                              Adres / Address: A.O.S.B.
                              10003. Sok. No: 5 Çiğli /
                              İzmir
                              Telefon / Phone: +90 232 398 98 98
                              Faks / Fax: +90 232 376 71 63
Faks / Fax: +90 232 328 0344                Web / e-mail:
Web / e-mail: www.yildizpen.com - info@yildizpen.com    www.egepen.com
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Profil Sistemleri, Isı    www.egeprofil.com
Yalıtım Malzemeleri, Profil Conta Grubu, Köpük        www.deceuninck.com
Kartonpiyer
                              egepen@deceuninck.com
Product Group: PVC Windows and Doors Profile Sys-
                              Ürün Grubu: PVC Pencere, Kapı ve Panjur Sistemleri
tems, Heat Insulating Products, Profile Gaskets Grop,
                              Product Group: PVC Windows, Doors and Shutter
Molding Ornamenting a ceiling.
                              Systems

                              KOMPEN A.Ş.
                  PİMAŞ PLASTİK İNŞ.   İlgili Kişi / Contact
                  MALZEMELERİ A.Ş.    Person: Erdal Küçükşehir
                  İlgili Kişi / Contact  Adres / Address:
                  Person: Kadir Ermurat  İstanbul Yolu 45.km
                              Ladik Mevkii Sarayönü / Konya
                              Telefon / Phone: +90 0332 627 93 96
Adres / Address: İstanbul Cad. No:29 Gebze / Kocaeli    Faks / Fax: +90 0332 627 94 00
Telefon / Phone: +90 262 677 77 77 (Pbx)          Web / e-mail: www.kompen.com.tr
Faks / Fax: +90 262 677 77 00
                              Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Sistemleri Profil
Web / e-mail: www.pimassiding.com.tr
                              İmalatı
pimas@pimas.com.tr
Ürün Grubu: Pimaş Siding Vinil Cephe Sistemleri       Product Group: PVC Windows and Doors systems profile
Product Group: Pimaş Siding Vinyl Siding Systems      production
176

                                ERPEN KAPI PENCERE
               AS-EL PROFİL
                                SİSTEMLERİ
               İlgili kişi / Contact Person:   İlgili Kişi / Eyüp Kasapbaşı
               Tacettin Bayır - Doğuş Bayır    Adres / Address: 2. Organize
               Adres / Address: 5709 Sok.     San. Böl. Muammer Güler Bulvarı
               No: 37-39 Karabağlar / İZMİR    No: 17 Başpınar / Gaziantep
               Telefon / Phone:          Telefon / Phone:
               +90 232 264 66 66         +90 342 337 2050
                                Web / e-mail: www.erpen.com.tr erpen@erpen.com.tr
               Faks / Fax: +90 232 265 19 18
                                Ürün Grubu: PVC Pencere ve kapı sistemleri profil imalatı, Sineklik
                                Sistemleri
Web / E-Mail: www.aselprofil.com www.as-el.com.tr        Product Group: PVC Windows and Doors systems profile
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı sistemleri           production, Fly screen Systems
Aksesuarları, Panjur ve Kepenk Sistemleri, Ahşap
Görünümlü PVC Pergola Çit ve Kepenk Profilleri.
                                PENSA PVC
                                PENCERE KAPI
                                SAN. ve TİC. A.Ş.
                  PLASWİN           İlgili Kişi / Contact
                                Person: Mehmet Çakır


                  TEDARİK-
İlgili Kişi / Contact Person: Osman Atan
                                Adres / Address:
                                Beylikdüzü Mermerciler San. Sit. 2. Cad. No:10
                                B. Çekmece / İstanbul
                                Telefon / Phone: +90 212 875 3206
                                Faks / Fax: +90 212 875 3210
Adres / Address:

                  LİST
                                Web / e-mail: www.pensa.com.tr / pensa@pensa.com.tr
Org. San. Böl. 2. Etap Antalya                 Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Profil Sistemleri
Telefon / Phone: +90 242 258 1800                Product Group: PVC Doors and Windows Systems
Faks / Fax: +90 242 258 1827
Web / e-mail: www.plaswin.com                  MAYA PLAST. YAPI ELM.
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Sistemleri           SAN. ve TİC. A.Ş.
Product Group: PVC windows and Doors Systems          İlgili Kişi / Contact
                                Person: Saim Üçgöz
                                Adres / Address:
                                Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.
                                Tem Yan Yol
                                Melek Aras Bul. D-02 Parsel Tepeören/Tuzla/İstanbul
           ASAŞPEN
                                Telefon / Phone: +90 216 593 3043
            İlgili Kişi / Contact Person: Sedat
                                Faks / Fax: +90 216 593 3046
            Akerler
            Adres / Address: Rüzgarlıbahçe Asaş İş  Web / e-mail: s.ucgoz@mayaplast.com
            Merkezi 34810              Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Profil Sistemleri
            Kavacık / Beykoz - İSTANBUL       Product Group: PVC Doors and Windows Profiles Systems
            Telefon / Phone: +90 (216) 680 07
            70(PBX)
                                               BAŞCAN PLS LTD. ŞTİ.
           Faks / Fax: +90 (216) 680 07 72
                                               İlgili Kişi / Contact Person:
Web / e-mail: asasalu@asasalu.com.tr
                                               Osman Başaran
www.asaspen.com.tr
                                               Adres / Address: Aslım San.
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Sistemleri Profil İmalatı
                                Mevlevi Cad. No: 20/D-E42030 Konya
Product Group: PVC Windows and Door systems profile
                                Telefon / Phone: +90 332 342 01 03
production
                                Faks / Fax: +90 332 342 13 03 Web / e-mail: www.idolwin.com
                                                    177              SCHÖNLINE PVC         ESENPEN PVC KAPI
              İlgili Kişi / Contact     PEN. PROFİLLERİ
              Person: SERKAN VERİMLİ    İlgili Kişi / Contact
                              Person: İbrahim Vardarlı
Adres / Address:                     Adres / Address:
Mermerciler San. Sit. 7. Cad. No:10 A/B Beylikdüzü    A.O.S.B. 10006 Sok. No:71
Telefon / Phone: +90 212 875 11 47 (pbx)         Çiğli - İzmir
Faks / Fax: +90 212 875 10 72               Telefon / Phone: +90 232 376 70 11 (pbx)
Web / e-mail: www.schonlinepvc.com            Faks / Fax: +90 232 376 70 10
Ürün Grubu: PVC Profil Sistemleri             Web / e-mail: ibrahim.vardarli@esenpen.com
Product Group: PVC Profile Systems             Ürün Grubu: PVC Profil Sistemleri
                             Product Group: PVC Profile Systems
              AKPROFİL TURİZM İNŞ.
              TİC.A.Ş.
              İlgili Kişi / Contact
               Person: FUNDA KIZIKLI

Adres / Address:                    PENHOUSE PVC KAPI
ANKARA KAYSERİ KARA YOLU 27 KM. KAYSERİ         PENCERE PANJUR
Telefon / Phone: +90 352 385 11 77 (pbx)        SİSTEMLERİ
Faks / Fax: +90 352 385 11 80              İlgili kişi / Contact
Web / e-mail: www.akapen.com.tr             Person: Bayram Ali Yüksel
akapen@akapen.com.tr                  Adres / Address:
Ürün Grubu: PVC Profil Sistemleri            Aydın Evler Mah. Zümra Apt. No: 115/2 Manavgat /
Product Group: PVC Profile Systems            Antalya
                            Telefon / Phone: +90 242 742 07 59
                            Faks / Fax: +90 242 742 36 67
          GARANTİ STATİK METAL        Web / E-Mail: www.yapi-pen.com - www.penhouse.com
          İlgili Kişi / Contact Person:    info@yapi-pen.com -
          İmdat Yavuz             Ürün Grubu: PVC Kapı Pencere Sistemleri
Adres / Address: Kazım Karabekir Mah. Evren Cad.    Product Group: PVC Doors and Windows Systems
Ümraniye / İstanbul
Telefon / Phone: +90 216 631 65 72
Faks / Fax: +90 216 631 65 79
Web / e-mail: www.garantimetal.net -          WİNSA PVC
                            PENCERE -
info@garantimetal.net
                            KAPI - PANJUR
Ürün Grubu: Alüminyum Pencere Sistemleri        SİSTEMLERİ

            ŞIKPEN LTD.ŞTİ.         Adres / Address:
            İlgili Kişi / Contact Person:  Halyolu Cad. No:5 Bay Plaza K:12 34752
            ALİ IŞIK            Kozyatağı-Kadıköy-İstanbul
            Adres / Address:        Telefon / Phone: +90 216 574 58 65
            Remzi Güven cd. Şehirli Apt.  Faks / Fax: +90 216 469 55 70
No:57/A Manavgat Antalya                Web / e-mail: www.winsa.com.tr
Telefon / Phone: +90 242 746 60 30           Ürün Grubu: PVC Pencere Profilleri Sistemleri
Faks / Fax: +90 242 742 32 36              Product Group: PVC Windows Profiles Systems.
Web / e-mail: info@sengil.com.tr
   178                  TAURUS PVC PENCERE      YAŞAM PROFİL PVC
                  SİSTEMLERİ          ALÜMİNYUM NAKLİYE
                                 SAN. TİC. LTD. ŞTİ

   İlgili Kişi / Contact Person: Ramazan Özen         İlgili Kişi / Contact Person:
   Adres / Address:                      Gökselin Tontu
   Üniversite Mah. Civan Sok. No:6 34850 Avcılar/İstanbul   Adres / Address:
   Telefon / Phone: +90 212 593 7471             Yeni Keresteciler Sitesi Celal Bayar Bulvarı No: 91 Görece
   Faks / Fax: +90 212 593 5074                / Menderes / İzmir
   Web / e-mail: www.garipoglu.com.tr             Telefon / Phone: +90 232 781 12 12
   hakartuna@garipoglu.com.tr                 Faks / Fax: +90 232 781 12 62
   Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Profil Sistemleri      Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Profil Sistemleri
   Product Group: PVC Doors and Windows Profiles


               TEDARİK-
                                 Product Group: PVC Doors and Windows Profiles
   Systems                          Systems


               DENİZPEN PLASTİK SAN. ve             CAM BALKON SİSTEMLERİ
               TİC. LTD. ŞTİ.


   Adres / Address:

   İstanbul Türkiye
               LİST
   İlgili Kişi / Contact Person: Adnan Deniz

   Eski Edirne Yolu Selanik Cad. No: 23 Kavaklı / Silivri /
                                 MODERN BALKON
                                 İlgili Kişi / Contact
                                 Person: Ayhan Yardım
                                 Adres / Address:
   Telefon / Phone: +90 212 723 86 24 (pbx)          Dizdariye Mah. Abdurrahim Ereke Cad. No: 3/B
   Faks / Fax: +90 212 723 86 28               B.Çekmece / İstanbul
   Web / e-mail: www.polipen.com               Tel/Phone: +90 212 883 82 52 -883 94 26 - 883 96 91 -
   info@polipen.com                      883 91 97
   Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Profil Sistemleri      Faks/Fax:
   Product Group: PVC Doors and Windows Profiles        +90 212 883 82 53
   Systems                          E-mail: modernym@gmail.com
                                 Web: www.modernbalkon.com
                     BKS KATLANIR      Ürün Grubu: Cam Balkon Sistemleri
                    CAM SİSTEMLERİ
                    İlgili Kişi / Contact  MAKROWIN
                    Person: Murat Şahin -  İlgili Kişi / Contact Person:
                    Nesrin Kırgıbıyık    Birol Nalçacı - Barış Kocaaslan
   Adres / Address:                      Adres / Address: Ferhatpaşa Mah.
   İVEDİK ORG.SAN.BÖL. ÖZ ANADOLU SAN. SİT.          Karadeniz Cad. No: 117 Samandıra            /
   682.SK NO :9 OSTİM YENİMAHALLE ANKARA           İstanbul
                                 Telefon / Phone: +90 216 660 06 50
   Tel/Phone: +90 312 395 0 495                Faks / Fax: +90 216 660 06 53
   Faks/Fax: +90 312 395 0494                 Web / e-mail: www.makrowin.com / www.makrokisbahcesi.com
   E-mail: info@bkscam.com                  info@makrowin.com
   Web: www.bkscam.com                    Ürün Grubu: PVC Kapı Pencere ve Cam Balkon Kış Bahçesi
   Ürün Grubu: Cam Balkon Sistemleri             Sistemleri


180
                                                           179           ÇAKIRPEN PLS. PANOCAM CAM         SIRDUŞ DUŞ ve KÜVET
           BALKON                   KABİNLERİ
           İlgili Kişi / Contact Person: Uğur Çakır
                                İlgili Kişi / Contact Person:
           Adres / Address: Üniversite Mah. Uran
           Cad. No: 23 Avcılar / İstanbul
                                İbrahim Sirkeci
                                Adres / Address: Cebeci Cad. 2463 Sok. No: 5
Telefon / Phone: +90 212 428 00 71               Sultançiftliği G.O.P - İstanbul
Faks / Fax: +90 212 423 79 37                  Telefon / Phone: +90 212 476 99 54 - (212) 619 46 51
Gsm: 0532 523 05 10                       Faks / Fax: +90 212 476 99 55
Web / e-mail:                          Web / e-mail: www.sirdus.com.tr - sirdus@sirdus.com.tr
www.cakirpenpvc.com - cakirpen@superonline.com         Ürün Grubu: Duş ve Küvet Kabinleri
Ürün Grubu: Cam Balkon Sistemleri
              TEDARİK-
             INOUTIC
                                İTHAL PVC KAPI ve PENCERE PROFİL FİRMALARI
                                   IMPORTED PVC DOORS & WINDOWS
                                      PROFILE COMPANIES
             İlgili Kişi / Contact


              LİST
             Person: Bora Ateşsaçan
             Adres / Address:
             İçerenköy Mah. Halyolu
             Cad. Çayıryolu Sok. No:5
                                VEKA A.G
                                İlgili Kişi / Contact
                                Person: Ercan Beken
                                Adres / Address: Zümrütevler Mah.
                                Akşemsettin Cad. Söylemez İş Merkezi
K:12 Bay Plaza Kadıköy/İstanbul                 No: 9/A Maltepe - İstanbul
Telefon / Phone: +90 216 574 58 65               Telefon / Phone: +90 216 399 27 48
Faks / Fax: +90 216 469 55 70                  Faks / Fax: +90 216 399 27 73
                                GSM: +90 533 267 99 88
Web: www.inoutic.com                      Web / e-mail: www.veka.com.tr
Ürün Grubu:                           Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Profil Sistemleri
PVC Pencere ve Kapı Profil Sistemleri              Product Group: PVC Windows and Doors Profile Systems
Product Group:
PVC Window and Door Profile Systems                 REHAU POLİMERİ        PROFINE
                 KİMYA SANAYİ A.Ş.       İlgili Kişi / Contact
                 İlgili Kişi / Contact Per-  Person:
                 son: Hakan Mumcu       Taner Akkaya
                                Adres / Address:
                  Adres / Address:       Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Funda Sok. No:
Kore Şehitleri Cad. No:42 Zincirlikuyu / İstanbul        7/3 Beykoz / İstanbul
Telefon / Phone: +90 212 274 9655(pbx)             Telefon / Phone: +90 216 680 2626
Faks / Fax: +90 212 288 3014                  Web / e-mail: www.profine-group.com
Web / e-mail: istanbul@rehau.com                Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Profil Sistemleri
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Profil Sistemleri        Product Group: PVC Windows and Doors Profile Systems
Product Group: PVC Window and Door Profile Systems
180
                     KAPI ve PENCERE AKSESUARLARI
                     DOORS and WINDOWS ACCESSORIES


                  ROTO FRANK LTD.ŞTİ.

                  Adres / Address : Alemdağ cad.Site Yolu No: 20
                  Kınataş İş Merk.Ümraniye / İSTANBUL

                  Telefon / Phone :+90 216 634 09 01 Faks / Fax : +90 216 634 15 78
Web / E-Mail : www.roto.com.tr - info@roto.com.tr
Ürün Grubu : Kapı ve Pencere Aks., Kepenk Aks., Kilit Sis., Katlanır Kapı ve Sürme Sistemleri
Product Group : Door and Window Hardware, Shutter Hardware, Locking systems, Folding Door and Siding systems.             VBH Kapı ve Pencere Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.            TEDARİK-
             İlgili Kişi / Contact Person: Ahmet Abat
             Adres: Mahmutbey Merkez Mah. Küçük Halkalı Cad. No: 12 TR-34560
             Bağcılar / İstanbul
             Telefon / Phone: +90 (0) 212 / 604 60 60 pbx
             Faks / Fax: +90 (0) 212 / 445 91 88
             Web: www.winkhaus.com.tr – www.vbh.com.tr            LİST
             e-mail: info@winkhaus.com.tr
Ürün Grupları: Kapı ve Pencere Aks., Kepenk Aks., Kilit Sistemleri, Katlanır Kapı ve Sürme Sistemleri
Product Group: Door and Window Hardware, Shutter Hardware, Locking Systems, Folding Door and Sliding Systems
Şube: VBH Kapı ve Pencere Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., Maltepe Şube
İlgili Kişi / Contact Person: Baskın Erdoğan / T: +90 (0) 216 / 457 45 00
Şube: VBH Kapı ve Pencere Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., İzmir Şube
İlgili Kişi / Contact Person: Mehmet Kurt / T: +90 (0) 232 / 436 08 08


              GEZE OTOMATİK KAPI AKS.       KALE KAPI PENCERE
              GMBH                SİST. PAZ. ve TİC. A.Ş.
                                İlgili Kişi / Contact
İlgili kişi / Contact Person: ATALAY ÖZDAYI
                                Person:
Adres / Address:
ATAŞEHİR BULVARI ATA 2/3 PLAZA K:9 D:84
                                Halil Burçin Çardak
Telefon / Phone: +90 216 455 43 15               Adres / Address: Atatürk Cad. Başak Sok. No: 39 34610
Faks / Fax: +90 216 455 82 19                  İstanbul
Web / E-Mail: www.geze.com / a.ozdayi@geze.com         Telefon / Phone: +90 212 677 4126 (pbx)
                                Faks / Fax: +90 212 643 2666
                                Web / e-mail: www.kalepensistem.com
              DURMAZ YAPI PVC KAPI ve
              PENCERE AKSESUARLARI         bilgi@kalepensistem.com
              İlgili kişi / Contact Person:    Ürün Grubu: Çift Açılım Sistemi, Çift Kanat Sistemi, Tek
              Hakan Durmaz             Açılım ve Sürme Sistemleri, Kilitli kapı İspanyoletleri,
              Adres / Address:           Vasistas Makası, Menteşe Grubu, Karşılıklar.
              Esentepe Mah. Adnan Menderes     Product Group: Double-opening system, double-wing
              Bulv. No: 16/A Afyonkarahisar    system, and riding one-up systems, locked doors and
                                ispanyolet, vasistas cutter, swing group.
Telefon / Phone: +90 272 54 46-47 / +90 272 217 60 06-07
Faks / Fax: +90 272 217 54 48
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Aksesuraları
                                                                  181                EMRE KALIP PVC KAPI       NURAL METAL SAN
                PENCERE AKS. SAN.        TİC. LTD.ŞTİ
                LTD. ŞTİ.            İlgili Kişi / Contact
                İlgili Kişi / Contact Person:  Person:
               Çetin Aslan           MUHSİN KURŞUN
Adres / Address:                        Adres / Address:
Ömerli Mah. Adnan Kahveci Sok. No:36 Koos. Koop.        LİTROS MALTEPE YOLU GÜLDALLAR 2 SAN. SİT.
Arkası hadımköy / İstanbul                   NO:7/22 BAYRAMPAŞA - MALTEPE - İSTANBUL
Telefon / Phone: +90 212 798 3400               Telefon / Phone: +90 212 613 79 00
Faks / Fax: +90 212 798 3405                  Faks / Fax: +90 212 613 78 49
Web / e-mail: www.emrekalip.com                GSM: +90 532 586 09 33
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Aksesuarları          Ürün Grubu: Kilitli Barel Sistemleri
Product Group: PVC Windows and Doors Systems
Accessories


                A2 KAPI ve PENCERE       KALE KİLİT DIŞ TİC. A.Ş.
                AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ:    İlgili Kişi / Contact
                İlgili Kişi / Contact Person:  Person: Semih Teker
                Ömer Mete Alli         Adres / Address:
                                Atatürk Cad. Başak Sok. No: 39


                TEDARİK-
                Adres / Address:
                Akdağ Cad. No:24 Şerifali -   Güngören / İstanbul
                                Telefon / Phone: +90 212 641 7154 (pbx)
                Yukarı Dudullu Ümraniye /
                                Faks / Fax: +90 212 575 9456
                İstanbul
                                Web / e-mail: www.kaledisticaret.com.tr
                                trade@kalekilit.com.tr
Telefon / Phone: +90 216 499 3031               Ürün Grubu: Elektronik Kilitler, Otel Tipi Kartlı Kilitler, Cam
Faks / Fax: +90 216 499 3033                  Kilitleri ve Aksesuarları, Dijital Şifreli Kasalar, Dijital Şifreli Para
Web / e-mail: omer@a2aksesuar.com               Kasaları, Panik Barlar, Su Dolabı ve Buzzbar
www.a2aksesuar.com                       Product Group: Electronic locks, hotel card lock type, cam locks
Ürün Grubu: Kapı ve Pencere Aksesuarları            and accessories, digital encrypted safes, digital combination of cash
Product Group: Doors and Windows Accessories          boxes, panic bar, water closet and buzzbar                  AKBULUT PLASTİK
                                PROCAST METAL
                  İlgili Kişi / Contact
                                SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
                  Person: Sedat Akbulut /
                                İlgili Kişi / Contact
                  Ramazan Akbulut
                                Person: Kubilay Abat
Adres / Address:
                                Adres / Address:
Ayazağa Cendere Yolu No:16 Şişli / İstanbul
                                Boya Vernik Org. San. Böl. 1 Nolu Cad. 4. Sok. No:4 Tuzla /
Telefon / Phone: +90 212 289 4747 - +90 212 289 0012
                                İstanbul
+90 212 289 0013 - +90 212 289 0014
                                Telefon / Phone: +90 216 593 1033 (3hat)
Faks / Fax: +90 212 289 0101
                                Faks / Fax: +90 216 593 1036
Web / e-mail: www.akbulutplastik.com -
                                Web / e-mail: www.procast.com.tr
info@akbulutplastik.com
                                kubilayabat@procast.com.tr
Ürün Grubu: PVC Aksesuar İmalatı (Plastik Doğrama
                                Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Sistemleri Aksesuarları
Aksesuarları İmalatı)
                                Product Group: PVC Doors and Windows
Product Group: The Production of PVC Accessory and (The
                                Systems Accessories
Plastic Joirnery Accessory)
182

                YANAÇ AKSESUAR       STANDART
                -LOCCUS TİCARET      CİVATA A.Ş.
                ŞTİ.            İlgili kişi / Contact
                              Person:
İlgili kişi / Contact Person:               ÖMER ALTAN
AYDIN KÜLEKÇİ                       Adres / Address: Çiğli Organize A.O.S.E 10037 Sokak No: 8
Adres / Address: Atakent Mah. Soyak Olimpiyakent G:16   İZMİR
NO:22 Küçükçekmece - İstanbul               Telefon / Phone: +90 232 376 77 87
Telefon / Phone: +9 0532 313 20 81             Faks / Fax: +90 232 376 75 60
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Sistemleri, Bağlantı    Web / E-Mail: www.standartcivata.com
Elemanları                         omera@standartcivata.com
Product Group: PVC Doors and Window Systems,        Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Sistemleri, Bağlantı
Connection Devices                     Elemanları, (Matkap Uçlu Vida, İspanyolet Vidası, Buldex)
                              Sineklik Tülü
                              Product Group: PVC Doors and Window Systems,
                              Connection Devices, (Drill Uçlu Vida, Vida İspanyolet the
                              Buldex) swat Tulum


           VHS PLASTİK METAL LTD.ŞTİ.      İLERİ KALIPÇILIK
           İlgili kişi / Contact Person:    MAKİNA ELEK.SAN.ve
           Serdar Akkaya            TİC.LTD.ŞTİ
           Adres / Address :
           Ortaköy San.Bulv.7.No:4
           Silivri / İSTANBUL          İlgili kişi / Contact Person:
           Telefon / Phone :          Umut Aslan
           +90 212 734 38 55-56-57       Adres / Address :Atatürk San.Bölg.Ömerli Mah. Hakkı
Faks / Fax : +90 212 734 38 58               İleri Cad.No: 31 34555 Hadımköy / İSTANBUL
Web / E-Mail : www.vhs.com.tr - info@vhs.com.tr      Telefon / Phone: +90 212 771 15 32
Ürün Grubu: Kapı ve Pencere Aksesuarları, Çift Açılım ve  Faks / Fax: +90 212 771 15 40
Çift Kanat Sistemleri                   Web / E-Mail : www.vorne.com.tr - info@vorne.com.tr
Product Group: Doors and Windows Hardware Systems, Turn  Ürün Grubu: Aksesuar Sistemleri
Systems, Double Sash Opening Systems            Product Group: Accessory Systems             USS PEN-MAR PVC KAPI        İNTER PLASTİK
             SİST.LTD.ŞTİ.
             İlgili kişi / Contact Person:   İlgili Kişi / Contact
             Fevzi Uçar             Person: Erkan Şener
             Adres / Address :         Adres / Address:
             SELİMPAŞA Sanayi Bölgesi      Ozan Abay Cad. No:30/11
             5007 Sokak Selimpaşa - İstanbul   Başak Sigorta İş Merkezi 35110 Salhane / İzmir
Telefon / Phone :                      Telefon / Phone: +90 232 462 73 81 (pbx)
+90 0212 723 85 00                      Faks / Fax: +90 232 462 75 71
Faks / Fax : +90 212 723 85 95                Web / e-mail: www.interplastik.com.tr -
                               info@interplastik.com.tr
Ürün Grubu: Aksesuar Sistemleri
                               Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Aksesuarları, Alüminyum
Product Group: Accessory Systems               Profil Sistemleri
                                                                     183
                G.U GRETSCH-UNITAS YAPI    VHB YAPI ELEMANLARI
                ELM.SAN.ve TİC.AŞ.
                                İlgili Kişi / Contact Person:
                                Vehbi Dilbaz
İlgili kişi / Contact Person: Asuman Kabataş          Adres / Address:
Adres / Address:Abdurrahman Gazi Mah.Ebubekir Cad.No: 31    Kocasinan Bulvarı Çevreyolu
Samandıra / İstanbul                      Üzeri No: 106 Merkez / Kayseri
Telefon / Phone:+90 216 564 11 00
                                Telefon / Phone:
Faks / Fax: +90 216 564 11 10
Web / E-Mail:www.g-u.com.tr     g-u@g-u.com.tr       +90 352 294 33 13 - +90 352 294 33 12
Ürün Grupları: *Çift Açılım Donanımları *Paralel,Katlanır,   Faks / Fax:
Kaldırmalı Sürme Donanımları*Slide-fold and Lift-Slide fittings +90 0352 294 33 15
*Pivot Donanımları *Elektronik Giriş-Çıkış Kontrol Sistem-   Gsm:
leri *Otomatik Kayar Kapılar *Döner Kapılar *90derece Açılır
                                0532 523 05 10
Kapılar *Swing Door Systems *İç Mekan Cam bölme Sistemleri
*Pencere ve Kapı Kolları *Menteşeler *Stor Sineklik Sistemleri Web / e-mail:
*Kilitli Kapı İspanyoletleri *Kapı Kapatıcılar *Kilit ve Elek- vhb_38@hotmail.com - vhb_dilbaz@hotmail.com
tronik Kilitler *Bareller ve Masterkey Sistemleri *Panik çıkış Ürün Grubu:
Donanımları                           PVC Pencere Aksesuarları

                ABS PLASTİK PVC AKS.SAN.TİC.     MACO
                LTD.ŞTİ.               İlgili kişi / Contact Person :
                İlgili kişi / Contact Person :    Ramazan GÖRMEZ
                SADETTİN GÜRSOY BÜNYAMİN       Adres / Address :Ali Nihat Tarlan Cad.
                TURUNÇ                Eryılmaz Sok.Şişikler İş Hanı No: 10/2
                                   Bostancı / İSTANBUL
                Adres / Address :Mudanya Yolu Es-  Telefon / Phone : +90 216 573 24 08
                entepe Kavşağı Esentepe Mah. Güney  Faks / Fax : +90 216 573 24 02
Sok Mete Apt. Nilüfer Bursa                     Web / E-Mail :www.maco.at
Telefon / Phone : +90 224 245 94 34                 Ramazangormez@superonline.com
Faks / Fax: +90 224 245 14 35                    Ürün Grubu : Çift Açılım Sistemleri, Pencere ve Kapı Kolları, Kepenks
Şube: M. Kemalpaşa Mah. H. Polatkan (Atalar) Cad. No: 18       aks., Kilitli Kapı Aks., Yükseltmeli Sürme Kapı Aks., Katlanır Pencere ve
ESKİŞEHİR                              Kapı Menteşeleri, Maco Tronic, Maco Servis
Telefon / Phone : +90 222 221 15 25                 Product Group : Tilt and Turn Hardware, Windows and Doors handles.
                                   Shutter Hardware, Door Locks, Lift and Sliding Door Hardware, Folding
Faks / Fax: +90 222 221 15 23
                                   Window and Door Hinges, Maco Tronic, Maco Servis               YELKEN KALIP PENCERE          YILAKS AKSESUAR
               KAPI AKS. ve METAL SAN.         İlgili Kişi / Contact Person:
               TİC. A.Ş.                M. Taha Yıldız
               İlgili kişi / Contact Person:      Adres / Address:
               Bekir Yelkenci             Küçük San. Sit. Oduncular Sitesi
Adres / Address: Org. San. Bölgesi Mustafa İnan Cad. No: 47
Hadımköy / İSTANBUL
                                   Karşısı 150 Nolu Cadde No: 338 Gaziantep
Telefon / Phone: +90 212 771 01 01                  Telefon / Phone:
Faks / Fax: +90 212 771 01 15                    +90 342 239 08 55
Web / E-Mail: www.yelken.com.tr - satis@yelken.com.tr        Faks / Fax:
Ürün Grubu: PVCPencere ve Kapı sistemleri Aksesuarları        +90 342 239 08 59
Product Group: Pvc Windows and Door Systems Accessories.       Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Aksesuarları
184

               HAKSAN KİLİT &           AKPEN PLASTİK PENCERE
               İSPANYOLET SAN. TİC.        AKSESUAR SAN. TİC. LTD.
               LTD. ŞTİ.             ŞTİ.
İlgili Kişi / Contact Person: Cihat - Halim Küçükkatırcı     İlgili Kişi / Contact Person:
Adres / Address:                         Tülay Çavuşer
Org. San. Böl. 10. Cad. No: 24 KAYSERİ / TÜRKİYE         Adres / Address:
Telefon / Phone: +90 352 321 30 80(3 hat)            Adnan Kahveci San. Sit.
Faks / Fax: +90 352 321 30 83                  1. Blok No: 18-20 Hadımköy
Web / e-mail: www.haksankilit.com -               Telefon / Phone:
haksankilit@haksankilit.com                   +90 212 798 3434
                                 Faks / Fax: +90 798 3443
Ürün Grubu: PVC Kapı ve Pencere Aksesuarları
                                 Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Sistemeleri Aksesuarları.
Product Group: PVC Windows and Doors
                                 Product Group: PVC Windows and Door System Accessories
Systems Accessories


                   BULGAN İNŞ. SAN.      NOFLY STOR
                   TİC. LTD. ŞTİ.       KATLANIR
                   İlgili Kişi / Contact
                                 SİNEKLİK SİST.
                   Person: Alaattin Bulgan,
                                 İlgili Kişi /
                 Soner Bulgan          Contact Person:
                 Adres / Address:        HARUN ŞAHİN
Huzurevleri mh. Türkmenbaşı bulv. NO:62/B-C Çukurova       Adres / Address: Vatan Bulvarı No :8 DENİZLİ
Adana                              Telefon / Phone: +90 258 266 11 55
Telefon / Phone: +90 322 248 53 75                Faks / Fax: +90 258 266 11 55
Faks / Fax: +90 322 248 50 29                  Web / e-mail: www.nofly.com.tr
Web / e-mail: www.bulgan.com.tr                 Ürün Grubu: Sineklik sistemleri
Ürün Grubu: Sürme Kapı ve Pencere Kilit Sistemleri


                                 VURAL İZOSAN PVC LTD
                                 ŞTİ.
                                 İlgili Kişi / Contact Person:
                                 GÖKHAN VURAL
ISIN CAM CAN. TİC. LTD. ŞTİ.                   Adres / Address:
İlgili Kişi / Contact Person: ZEYNEL AKÜLKER           Kazım Dirik Mah. 367. SK
Adres / Address: Emek Mh. Esenşehir Yolu No:39 Sarıgazi     NO :12/A BORNOVA İZMİR
Telefon / Phone: +90 216 540 29 00                Telefon / Phone: +90 232 461 76 77 - 0507 311 91 90
Faks / Fax: +90 216 540 29 10                  Faks / Fax: +90 232 461 76 74
Web / e-mail: info@isincam.net                  Web / e-mail: www.vuralpvc.com

               GÜLCAM CAM-PVC KAPI ve       TRIOKA YAPI
               PANJUR SİSTEMLERİ          ELEMANLARI DIŞ TİC. LTD.
               İlgili kişi / Contact Person:   ŞTİ.
               Rasim Gül
               Adres / Address :          İlgili Kişi / Contact Person: Gonca Demirci
Esentepe Mah. Keresteciler Sit. 89. Sok. No: 51 Kayseri     Adres / Address: Yeşil Antalya Sanayi Sitesi 3189/3 Sokak
Telefon / Phone : +90 352 240 15 77               No:19 ANTALYA
Faks / Fax : +90 352 240 07 39
Web / E-Mail : www.gulcam.com.tr / info@gulcam.com.tr      Telefon / Phone: +90 242 221 01 75 - +90 242 221 16 75
Ürün Grubu: Cam - PVC Kapı Pencere ve Panjur Sistemleri     Web / e-mail: www.trioka.com.tr / info@trioka.com.tr
                        KESİCİ TAKIM FİRMALARI
                         CUTTER SET FIRMS                                 185


                AKSU BIÇAK              MOTİF BIÇAK
                İlgili Kişi / Contact Person:     İlgili Kişi / Contact Person:
                Hüseyin Aksu             Antoni Karadayı
                Adres / Address:           Hüseyin Özdinç
                İkitelli Org. San. Böl. Demirciler  Adres / Address:
               San. Sit. G1 Blok No:471-472 İkitelli  Modoko Arkası Ekin San. Sit. No: 73 Yukarı Dudullu Ümraniye /
/ İstanbul                              İstanbul
Telefon / Phone: +90 212 549 0102 / Faks / Fax: +90 212 671 3308
                                   Telefon / Phone:+90 216 364 9106
Web / e-mail:info@aksubicak.com.tr / www.aksubicak.com.tr
                                   Faks / Fax:+90 216 540 59 60
Ürün Grubu: PVC Doğrama Makineleri İçin Bıçak İmalatı
Product Group: Knife Production for PVC Machines
                                   Web / e-mail:www.motifbicak.com - motif@motifbicak.com
                                   Ürün Grubu: PVC Doğrama Makineleri İçin Bıçak İmalatı
                                   Product Group: Knife Production for PVC Machines
                BİLTEKS MAKİNA KESİCİ
                TAKIM İMALAT SAN. ve TİC.
                LTD. ŞTİ.                 KAPI ve PENCERE İŞLEME MAKİNELERİ
                                     DOOR and WINDOW PROCESING MACHINES
İlgili kişi / Contact Person: Mustafa Gün
Adres / Address: Yeşillik Cad. No: 362/A Karabağlar - İzmir
Telefon / Phone: +90 232 264 22 92                  VERMAK MAKİNA
Faks / Fax: +90 232 265 35 52                    İlgili kişi / Contact Person:
Web / E-Mail: www.bilteksmakina.com.tr                HASAN İNAN
bilteks@bilteksmakina.com.tr
Ürün Grubu: PVC Doğrama Makineleri İçin Bıçak İmalatı        Adres / Address:
Product Group: Knife Production for PVC Machines           Mecidiye Mah. Fatih Bulvarı No: 449 Uzundere, Sultanbeyli/
                                   İstanbul - Turkey
                                   Telefon / Phone: +90 216 419 40 65 - 419 47 80
                KABAN MAKİNA             Faks / Fax: +90 0216 419 70 95
                İlgili kişi / Contact Person:    Web / E-Mail: www.vermak.com.tr
                Sibel Kaban             info@vermak.com.tr
Adres / Address: Kışla Cad.Erka Sok.Emintaş Erciyes San.Sit.     Ürün Grubu:Alüminyum PVC Kapı Pencere Makinaları
No: 40 Rami / İSTANBUL                        Product Group:
Telefon / Phone : +90 212 674 16 00                 Aluminium PVC Door Window Machines.
Faks / Fax : +90 212 674 1700
Web / E-Mail : www.kabanmachine.com - sale@kaban.com.tr
Ürün Grubu: PVC Alüminyum ve Profil İşleme Makinaları
Product Group: Machines Working on Aluminium and PVC         MURAT MAKİNA
Profiles                               SAN. Ve TİC.LTD.ŞTİ.
                                   İlgili kişi /
               ÖZÇELİK MAKİNA             Contact Person:
               İlgili kişi / Contact          Serhat ÖZGENÇ
               Person:                 Adres / Address :
               Ömer ÖZÇELİK              Mahmutbey Mah. Atlas Cad. No: 32 34217 Bağcılar / İSTANBUL
               Adres / Address:Elmalık Cad.Tem     Telefon / Phone : +90 212 447 41 41 (pbx)
Yolu Üzeri Orhanlı Beldesi Tuzla / İSTANBUL             Faks / Fax : +90 212 445 04 90
Telefon / Phone: +90 216 304 20 10                  Web / E-Mail : www.murat.com.tr - muratmac@murat.com.tr
Faks / Fax: +90 212 216304 19 88                   Ürün Grubu : Alüminyum ve PVC Pencere ve Kapı Üretim
Web / E-Mail: www.ozcelik.com - info@ozcelik.com           Makineleri
Ürün Grubu: Alüminyum ve PVC Pencere ve Kapı Üretim         Product Group : Aluminium and PVC Windows and Procesing
Makinaları                              Doors Producing Machines
Product Group: Aluminium & PVC Processing Machinery
186

                                  SELİM AYKIRCA
                   OMURZAK MAKİNA        MAKİNA SANAYİ
                   SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.    İlgili kişi /
                   İlgili kişi / Contact    Contact Person:
                                 Sinem Aykırca
                                 Adres / Address:
Person: A. Muhsin Omurzak - Murat Omurzak
                                 Nilüfer Org. San. Böl. N-208 SOK. NO:23 Nilüfer/Bursa
Adres / Address:
Yukarı Dudullu İmes San. Sit. A Blok 108. Sok. No: 4 Ümraniye /
İSTANBUL                             Telefon / Phone : 0224 411 15 20-21
Telefon / Phone: +90 216 365 04 06-07               Faks / Fax: 0224 411 15 22
Faks / Fax : +90 216 313 51 26                  Web / E-Mail: aykirca@aykirca.com.tr
Ürün Grubu: PVC Pencere ve Kapı Üretim Makineleri         Ürün Grubu: PVC ve Alüminyum İşleme Makineleri
Product Group: PVC Windows and Procesing Doors Producing     Product Group: PVC and Aluminium Manufacturing
Machines                             Machines

                        EKSTRÜZYON KALIPLARI
                         EXTRUSION TOOLS


                  MİKROSAN            SHANGHAI JARI
                                 EXTRUSION TECHNOL-
                                 OGY
                                 CO., LTD.
İlgili kişi / Contact Person:
Rauf Rustamov                           İlgili kişi / Contact Person: Huasheng REN
Adres / Address:Gebze Plastikçiler Sanayi Bölgesi         Adres / Address: #567 Minqiu Rd, Shanghai, China
6.Cadde 62. Sokak No:4 Gebze / Kocaeli              Telefon / Phone: +86-21-68729716 or +86-13764315930
Telefon / Phone: +90 262 751 06 05                Faks / Fax: +86-21-68728716
                                 Web / E-Mail: www.jaritooling.com – info@jaritooling.com
Faks / Fax : +90 262 751 20 02
                                 Product Group: Extrusion Tools for PVC Window Profiles,
Web / E-Mail: www.mikrosanmak.com
                                 Downstream Lines (Calibration table - Puller&Cutter),
mikrosan@mikrosan.com.tr
                                 Turn-key Solutions.
Ürün Grubu: Ekstrüzyon makine ve kalıpları

                        EKSTRÜZYON MAKİNELERİ
                        EXTRUSION MACHINERY
                                 LİDER MAK.SAN.TİC.
                                 LTD.ŞTİ
                   GRUBER CO.
                                 İlgili kişi / Contact Person:
                   İlgili kişi / Contact    John ERBAĞ
                   Person:           Adres / Address:
                   Denizhan Sonuç        Topçular Ferhatpaşa Cad.
                                 Ozar San.Sit. A Blok
                                 No: 12/1 Bayrampaşa / İSTANBUL
Adres / Address: Tepegöz Cad. Cezmi Or Sok. 21/1 Çifte-      Telefon / Phone :+90 212 544 50 60 (3 Hat)
havuzlar / Kadıköy / İstanbul                   Faks / Fax : +90 212 544 50 63
Telefon / Phone: +90 216 369 3383                 Web / E-Mail : www.lidermakina.com.tr - lider@lidermakina.com.tr
Faks / Fax: +90 216 478 0122                   Ürün Grubu: PVC PE-PPRC Boru Ekstruzyon Hatları, PVC
                                 Pencere ve Kapı Profil Ekstruzyon Hatları
Web / E-Mail: www.deranmakina.com - info@seranmakina.com
                                 Product Group: PVC Window & Door Profile Extrusion Line.
Ürün Grubu: Ekstrüzyon makine ve kalıpları
                                 PVC-PE-PPRC Pipe Extrusion Line
                                                          187               SİSTEM DANIŞMANLIK       PFB YAPI ELM. TEST VE BELG.
               MÜH. PLS. SAN. ve TİC.     LTD ŞTİ
               LTD. ŞTİ.            İlgili kişi / Contact Person:
               İlgili kişi / Contact Person:  NEDRET SÜRMELİ
               Tahsin Taşdemir         Adres / Address: a.o.s.b 10045 SK.
Adres / Address:                       NO:7 ÇİĞLİ İZMİR
5. Etap 1. Kısım Blok D10 Daire 14 Başakşehir / İstanbul   Telefon / Phone: +90 232 328 10 44
Telefon / Phone: +90 533 363 89 08              Faks / Fax: +90 232 328 10 22
Web / E-Mail: www.sistemdanisman.com             Web / E-Mail: nedretsurmeli@pfb-turkiye.com
sistem-danismanlık@hotmail.com


             PANJUR SİNEKLİK ve BALKON CAMLAMA SİSTEMLERİ
           ROLLING SHUTTER, FLY SCREEN and WINDOW SHADES SYSTEMS                 DESİ PANJUR ÖZKAY-  CROCIST OTOMATİK
                 ALAR İNŞ.SAN.TİC.ŞTİ. KAPI KEPENK ve
                               PANJUR SİSTEMLERİ
İlgili kişi / Contact Person: Ziya ÖZKAYA          İlgili kişi / Contact Person: Emre Büyükçavuş
Adres / Address :Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad No: 4 KARA-
                               Adres / Address :Cendere Mevkii, Kemerburgaz Yolu,
MAN
Telefon / Phone :+90 338 224 12 40              Ramazanoğulları İş Merkezi No: A2 80670 Ayazağa/
Faks / Fax : +90 338 224 12 43                İstanbul
Web / E-Mail: www.desipanjur.com.tr- info@desipanjur.com   Telefon / Phone :+90 212 289 0098
Ürün Grubu: Monoblok Gizli Panjur              Faks / Fax: +90 212 289 2868
Product Group: Monoblok Hidden Shutter            Web / E-Mail: www.crocist.com - emre@crocist.com
                               Ürün Grubu:
                               Otomatik Kapı, Kepenk Sistemleri, Panjur Sistemleri
                DENGE YAPI MLZ.       ORJİNAL STOR LTD.
                İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.     ŞTİ.
                ŞTİ.             İlgili kişi / Contact
                İlgili kişi / Contact    Person:
                Person:           Osman Yaşyer
                Harun Karabey        İstanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü
Telefon / Phone: +90 212 876 48 00              Telefon / Phone: +90 216 313 97 13
Faks / Fax: +90 212 876 48 88                Faks / Fax: +90 216 313 94 63
Web / E-Mail : info@storrol.com www.storrol.com       Web / E-Mail : www.orjinalstor.com
Ürün Grubu: Panjur, kepenk ve otomatik kapı sistemleri    Ürün Grubu: Otomatik Panjur ve Kapı Sistemleri
Product Group: Roller Shutter And Automatic Door       Product Group: Automatic Roller Shutter And Door
Systems                           Systems
188                SİNAX Yatay Kapı Pencere ve      WINSTORE JALUZİLİ CAM
                Sineklik İthalat, İmalat, İç ve Dış  SİST. SAN TİC. LTD
                Tic. Ltd. Şti.
                                   İlgili kişi / Contact Person:
                İlgili kişi / Contact Person: Fulya
                Kümüştekin              YEŞİM CEBECİ
                Adres / Address: Merkez: Hürriyet   Adres / Address: Bayraktar
Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No: 42/B 34403 Çağlayan - İstanbul     Bulv. Divan Sok. No:6 Şerifali / Y.Dudullu / Ümraniye
Telefon / Phone: +90 212 224 88 79                  Telefon / Phone :+90 0216 526 63 01-02
Faks / Fax: +90 212 233 43 64                     Faks / Fax : +90 0216 526 63 03
Web / E-Mail: www.sinax.com.tr - www.alosineklik.com - sinax-     Web / E-Mail: www.vinstore.com / info@vinstore.com.tr
caglayan@sinax.com.tr
İkitelli Org. San. Böl. Fabrika: Dersankoop Sitesi S1 D Blok No:
201 34306 Başakşehir - İstanbul                    PENTAP ALM PVC SAN TİC
Telefon / Phone: +90 212 671 73 80                  LTD. ŞTİ
Faks / Fax: +90 212 671 73 81                     İlgili kişi / Contact Person:
Web / E-Mail: www.sinax.com.tr - www.alosineklik.com -        TÜLAY DİZLEK
fokyay@sinax.com.tr                          Adres / Address:
Ürün Grubu: Kapı Pencere ve Sineklik Sistemleri ithalat ve İmalatı  SANAYİ MAH.662.SOK. NO:36 AHMET ÇELİK APT.
                                   Telefon / Phone: +90 242 345 26 80
                                   Faks / Fax: +90 242 345 26 85
                SOMFY TÜRKİYE
                İlgili kişi / Contact Person: Alev
                                   ÖZCANPEN
                Yücel
                Adres / Address: Kısıklı Cad.
                Başaran İş Merkezi. NO:5 K:2 D:3    İlgili kişi / Contact Person:
Altunizade                              ÖZCAN DEMİRBAŞ
Telefon / Phone : +90 216 651 30 15 Faks / Fax : +90 216 651 30 17  Adres / Address:
Web / E-Mail: www.somfy.com.tr alev.yucel@somfy.com          SÖĞÜTLÜÇEŞME MAH. KÖMÜRCÜ YOLU CD.KENAR
Ürün Grubu: Otomatik Kapı, Kepenk Sistemleri, Panjur Sistemleri    SOK.NO:1 SEFAKÖY
                                   Telefon / Phone :+90 212 697 75 770
                                   Faks / Fax : +90 212 693 71 58
                    SOYTAŞ GROUP
                    İlgili Kişi / Contact
                    Person: Serkan Aydoğan
Adres / Address:Çakmaklı Mah. Halil Fahri Orman Cad. 23. Sk.                ÜRETİCİ BAYİLER
No: 7-9 Kıraç / Büyükçekmece / İstanbul (Alkop San. Sit. Girişi)
                                             FABRICATOR DEALER
Telefon / Phone: +90 212 858 22 22 Pbx
Faks / Fax: +90 212 858 21 22
Web / e-mail: www.soytasgroup.com - info@soytasgroup.com
                                   ZÜMRÜTPEN
Ürün Grubu: Panel kapılar - Sandwich Paneller
                                   İlgili kişi / Contact Person:
                                   Mustafa Özdemir
              HASPEN PVC PENCERE ve KAPI        Adres / Address:
              ÜRETİM MERKEZİ              Örnek Mah.Uğur Mumcu Cad.1597 Sok.No:4 ESENYURT
              İlgili kişi / Contact Person:       İSTANBUL
              Serdal Kuru
                                   Telefon / Phone:+90 212 605 07 05 Pbx
              Adres / Address: GMK Bulvarı DSİ
              Yanı No: 508 Yenişehir - Mersin      Faks / Fax : +90 212 547 79 14
Telefon / Phone: +90 324 341 15 96                  Web / E-Mail :www.zumrutpen.com.tr info@zumrutpen.com.tr
Web / E-Mail: www.haspen.com.tr                    Ürün Grubu: PVC Kapı Pencere Doğrama İmalatı
Ürün Grubu: PVC Kapı Pencere Doğrama İmalatı             Product Group: PVC Doors and Windows
Product Group: PVC Doors and Windows                 Manufacturing
Manufacturing
                                                             189
               GÖZDE YAPI              DERYAPEN
               İlgili kişi / Contact Person:    İlgili kişi / Contact Per-
             Mehmet Yakupoğlu            son: Mehmet Çevik
             Adres / Address:            Adres / Address:
             Namık Kemal Mah. Talatpaşa       Merkez: Nuripaşa Mah. 14. Sok. No: 61 Zeytinburnu /
Cad. Akat Sok. No: 19 Ümraniye - İstanbul             İstanbul
Telefon / Phone:+90 216 523 59 53                 Telefon / Phone: +90 0212 679 3720
Faks / Fax : +90 216 461 15 53                  Faks / Fax: +90 0212 416 1656
Ürün Grubu: PVC Kapı Pencere Doğrama İmalatı           Web / E-Mail: www.deryapen.com
Product Group: PVC Doors and Windows Manufacturing        Ürün Grubu: PVC Kapı Pencere Doğrama İmalatı
                                 Product Group: PVC Doors and Windows
                 MARMARA PLASTİK         Manufacturing
                 İlgili kişi / Contact Person:
                 Argun Şentürk
                 Adres / Address:
                 Kavaklı Cumhuriyet Ma-
                                 ÖZERPAN CAM PVC PAN-
hallesi Selanik Cad. No : 12Silivri / İSTANBUL
                                 JUR SİSTEM TİC.LTD.ŞTİ.
Telefon / Phone:+90 212 723 5400
                                 İlgili kişi / Contact
Faks / Fax: +90 212 723 5404
                                 Person: Bayram Gültekin
Web / E-Mail: www.marmarapen.com-info@marmarapen.com
                                 Adres / Address : Sivas Cad.
Ürün Grubu:
                                 Ardıç Apt. Altı NO:9
PVC Kapı Pencere Doğrama İmalatı
                                 Yıldırım Beyazıt Mah. Serhat Mobilya yanı
Product Group: PVC Doors and Windows Manufacturing
                                 Melikgazi / KAYSERİ
                                 Telefon / Phone :+90 352 224 86 96
               AFYON PVC ALÜMİNYUM         Ürün Grubu: PVC Kapı Pencere Doğrama İmalatı
               LTD ŞTİ               Product Group: PVC Doors and Windows
                                 Manufacturing
İlgili kişi / Contact Person: Aysun Güvenç
Adres / Address:
Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Cad. Eski Otogar Karşısı
                                 Fix PLASTİK
Afyonkarahisar
                                 İlgili kişi / Contact Person: Mustafa
Telefon / Phone: +90 272 214 09 39
                                 Atmaca
Faks / Fax: 0272 214 09 36
                                 Adres / Address:
Web / E-Mail: afyonpvcaluminyum@hotmail.com
                                 Kömürcü Mevkii Havalimanı Karşısı
                                 E-5 Karayolu Üzeri Çorlu - Tekirdağ
                   TUNCAY PLASTİK        Telefon / Phone: +90 (282) 661 21
                   LTD ŞTİ.           21
                                 Faks / Fax : +90 (282) 661 11 72
                  İlgili Kişi / Contact Per-
                                 Web / E-Mail :www.fiksplastik.com.tr/info@fiksplastik.
son: Tuncay Balık Ferhat Yörükoğlu
                                 com.tr
Adres / Address: Merkez Sivrihisar cd no:42 Eskişehir
Telefon / Phone: +90 222 220 90 94                Ürün Grubu: PVC Kapı Pencere Doğrama İmalatı
Faks / Fax: +90 222 220 90 94                   Product Group: PVC Doors and Windows
Web / e-mail: www.yuncayplastik.com                Manufacturing
                         DESTEK SACI
190                     REINFORCEMENT STEELS

               AFRA PROFİL           AKPEN
               İlgili Kişi /
               Contact Person:
                                İlgili kişi / Contact Person:
               Mustafa Arslantaş        Hüseyin ERTÜRK
                                Adres / Address:Baraj
Adres / Address: Merkez:                    Yolu No: 6 Ümraniye
Mimarsinan Org. San. Böl. 19. Cad. No: 50 Mimarsinan/KAYSERİ  İSTANBUL
Telefon / Phone: +90 352 294 35 35
Faks / Fax: +90 352 294 35 36
                                Telefon / Phone : +90 216 499 42 00
Akdeniz Böl. Müd: Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 33/1   Faks / Fax : +90 216 415 64 53
ANTALYA                            Web / E-Mail : www.akpen.com
Telefon / Phone:+90 242 322 00 18               Ürün Grubu: Destek Sacı
Faks / Fax: +90 242 322 02 47


     TEDARİK-LİST
                                Product Group: Shims
Web / e-mail: www.afraprofil.com.tr
Ürün Grubu: Destek Sacı Product Group: Shims

                      HAMMADDE - RAW MATERIALS

                 AKDENİZ KİMYA
                 İlgili kişi / Contact Person:
                 Cenk Heris
                 Adres / Address :
                 Atatürk Mah.No: 45 Kemalpaşa / İZMİR
                 Telefon / Phone :+90 232 877 01 44 Faks / Fax: +90 232 877 01 50
                 Web / E-Mail: www.akdenizkimya.com.tr info@akdenizkimya.com.tr
                 Ürün Grubu: PVC Isı ve Işık Stabilizatörleri, Silikatlar
                 Product Group: PVC Heat Stabilizers, Silicates

                 MASTİK, SİLİKON, CONTA ve YAPIŞTIRICILAR
                SEALANTS, SILICONE, GASKETS and ADHIESIVES


               TÜRK HENKEL KİM.MAD.                    SEÇİL PLASTİK KAUÇUK SAN.VE
               SAN.                            TİC.LTD.ŞTİ
                                             İlgili kişi / Contact Person :
               Adres / Address:
                                             Osman Şahin – Nail Ergenekon
               Kayışdağı Cad.Karamançiftliği                Adres / Address:
               Yolu Kar Plaza D Blok                    Tarsus-Adana Karayolu 7.km.
               İçerenköy / İSTANBUL                    Yunusoğlu Köyü Mevki
                                             Tarsus / MERSİN
Telefon / Phone:+90 216 579 40 00                            Telefon / Phone:+90 324 616 11 40
Faks / Fax: +90 216 579 40 61                              Faks / Fax : +90 324 616 04 04
Web / E-Mail: www.henkel-ua.com                Web / E-Mail: www.seciltr.com - seciltr@seciltr.com
yapistirici.bilgi@tr.henkel.com                Ürün Grubu: Kapı ve Pencere Sistemleri için Fitiller, Extrude
Ürün Grubu : Yapıştırıcı ve Yapı Kimyasalları         Edilmiş Kauçuk Fitiller, Sızdırmalık Contalar
                                Product Group: Building Gaskets For Doors and Windows,
Product Group: Adhesives and Building Chemicals
                                Extruded Rubber Gaskets, Isolation Gaskets.
                                                           191
                PARK DIŞ TİC.LTD.      KATSAN KİMYA SAN.
                ŞTİ.            İlgili kişi / Contact Person:
                              Oğuz Kayacan
İlgili kişi / Contact Person: Esra Ünlü           Adres / Address: ŞAŞMAZ
Adres / Address: Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat: 21   SİT.A.BLK.CEMAL BEY İŞ HANI KAT.5 NO.21
No:78 ESENLER                        KOZYATAĞI
Telefon / Phone : +90 212 438 44 66             Telefon / Phone : +90 216 380 09 89
Faks / Fax : +90 0212 438 45 65               Faks / Fax : +90 216 380 10 49
Web / E-Mail : www.parkdisticaret.com.tr -         Web / E-Mail : katsan@katsankimya.com -
parksil@parkdisticaret.com.tr                www.katsankimya.com
Ürün Grubu : Yapıştırıcı ve Yapı Kimyasalları        Ürün Grubu : Yapıştırıcı ve Yapı Kimyasalları
Product Group: Adhesives and Building Chemicals       Product Group: Adhesives and Building Chemicals   TEDARİK-LİST      FOLYO KAPLAMA MAKİNELERİ ve MALZEMELERİ
                FOIL COATING MACHINES and MATERIALS
                        ACTİVE KİMYA MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş.
            BENTO BANT VE     İlgili kişi / Contact Person: Emin Karaman -
            TEM. MAD. SAN VE    Nadire Karaman
            TİC A.Ş        Adres / Address:Libadiye Üçpınar Cad.Filiz Sok.
                        No:3 KüçükÇamlıca / İSTANBUL
İlgili kişi / Contact Person: Şaban Sarıkaya
                        Telefon / Phone:+90 216 428 61 40 - +90 216 428 61 41
Adres / Address: Çakmaklı Mah. 2.Cad.101.   Faks / Fax: +90 216 428 61 42
Sok NO:9 Kıraç Büyükçekmece          Web / E-Mail: www.activepvc.com - active@activepvc.com
Telefon / Phone : +90 212 886 90 40      Ürün Grubu: Lamine Folyo, Stabilizatör, CPE Kaplanmış Kalsit, Release fin
Faks / Fax : +90 0212 886 90 48        Teknolojileri
Web / E-Mail : www.bento.com.tr        Product Group: Stabili-zers and Addivites, Impact Modifier for PVC, Chlo-
bento@bento.com.tr               rinated Polyethlene, Laminated Foils for Rigid PVC Window Profiles, Ultra
                        Micronized Coated CACO3 Reklama, Release Fin Technologys
                     CE BELGELENDİRME FİRMALARI
                       CE SERTIFICATION FIRMS

           ALBERK QA TEKNİK            STANDART BM TRADA
           BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.        BELGELENDİRME A.Ş.
           İlgili kişi / Contact Person:     İlgili kişi / Contact Person:
           Latif Murat Yılmaz           Bülent İnal
           Adres / Address: Fevzipaşa Cad.    Adres / Address:İçerenköy Mah. Çayır Yolu Sokak Ay
           Kandiş Plaza NO:59/4 K.Bakkalköy /   PlazaNo:2 Kat:5 34752 Kadıköy / İstanbul
İSTANBUL                          Telefon / Phone: +90 216 574 88 01 Pbx
Telefon / Phone:+90 0216 572 49 10             Faks / Fax: +90 216 574 78 82
Faks / Fax: +90 0216 572 49 14               Web / E-Mail: www.bmtrada.com.tr/ info@bmtrada.com.tr
Web / E-Mail: www.gatechnic.com
                              Ürün Grubu: CE Belgesi Konusunda Danışmanlık Hizmetleri
Ürün Grubu: CE Belgelendirme Hizmetleri
                              Product Group: Counseling Service About CE Sertificate
Product Group: Counseling Service About CE Sertificate
abtpro
TÜYAP

								
To top