Docstoc

mof2_2010_0020c

Document Sample
mof2_2010_0020c Powered By Docstoc
					                               PA R T E A A I I - A
Anul 178 (XVII) — Nr. 20/C          SINTEZA LUCRĂRILOR                                    Marți, 15 iunie 2010
                    COMISIILOR CAMEREI DEPUTAȚILOR     SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR CAMEREI DEPUTAȚILOR
                            Perioada: 8–10.06.2010
                                   SUMAR

        Nr.                                                            Pagina
         1.  Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare ........................                 2–3
         2.  Comisia pentru buget, finanțe și bănci.......................................................            3–4
         3.  Comisia pentru industrii și servicii..............................................................         4–7
         4.  Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii
           specifice .....................................................................................................  7–11
         5.  Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților
           naționale ....................................................................................................    12
         6.  Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru
           ecologic......................................................................................................  12–14
         7.  Comisia pentru muncă și protecție socială (sinteza lucrărilor comisiei din
           perioada 26 mai–3 iunie 2010) ..................................................................         14–26
         8.  Comisia pentru sănătate și familie .............................................................         26–28
         9.  Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport ....................................             28–30
        10.  Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă ....................                 30–31
        11.  Comisia juridică, de disciplină și imunități..................................................          31–35
        12.  Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională..................                  35–36
        13.  Comisia pentru politică externă .................................................................          36
        14.  Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții ................                36–38
        15.  Comisia pentru regulament .......................................................................          38
        16.  Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor .............................               38–39
        17.  Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați ......................                 39–40
        18.  Comisia parlamentară a revoluționarilor din decembrie 1989 ...................                  40–43
        19.  Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru
           relația cu UNESCO ....................................................................................      43–44
 2        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010

  1. Comisia pentru politică economică,            La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost
      reformă și privatizare             înscrisă Propunerea legislativă de modificare și
                              completare a Legii nr. 571 privind Codul fiscal (Pl-x
  Comisia pentru politică economică, reformă și      346/2010).
privatizare, având cvorumul îndeplinit, și-a început      Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice,
lucrările în ziua de 8 iunie 2010.             doamna Grațiela Denisa Iordache, secretar de stat, a
  La ședințele din zilele de 8 și 9 iunie 2010, din    argumentat punctul de vedere negativ al Guvernului,
totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru politică    precizând faptul că măsura propusă de inițiativa
economică, reformă și privatizare, au participat 21 de   legislativă creează un tratament fiscal discriminatoriu
deputați.                         față de impunerea veniturilor din salarii.
  Domnul vicepreședinte Aurel Vainer a fost plecat      De asemenea, majorarea plafonului neimpozabil
în delegație externă în zilele de 8 și 9 iunie a.c.    din venitul din pensii peste nivelul actual de 1.000 lei
  La ședințele comisiei din zilele de 8 și 9 iunie 2010  generează dezechilibre la nivelul veniturilor bugetare.
au fost prezenți următorii deputați: Mihai Tudose,       În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,
Mihaela Stoica, Marin Almăjanu, Cătălin Cherecheș,     cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a
Viorel Arion, Viorel Cărare, Andrei Dominic Gerea,     inițiativei legislative în forma prezentată de inițiator.
Horia Grama, Stelică Iacob-Strugaru, Cornel Itu,        Ședința comisiei a continuat cu punctul II al ordinii
Mihai Lupu, Marian Neacșu, Laurențiu Nistor, Mihai     de zi, audierea reprezentanților instituțiilor cu atribuții
Doru Oprișcan, Adrian Popescu, Pál Árpád, Viorel      în domeniul asigurărilor din România.
Palașcă, Dan Păsat, Ștefan Seremi, Horia            Dezbaterile au fost inițiate de domnul secretar
Teodorescu și Valerian Vreme.               Horia Grama, care a dorit să știe dacă în urma
  La ședința din ziua de 10 iunie 2010, din totalul de  dezbaterilor anterioare au fost realizate îmbunătățiri
22 de membri ai Comisiei pentru politică economică,    privind situația asigurărilor în domeniul auto, RCA,
reformă și privatizare, au participat 22 de deputați.   precum au solicitat membrii subcomisiei.
  La ședințele comisiei din data de 10 iunie a.c. au     Reprezentantul Comisiei de Supraveghere a
fost prezenți următorii deputați: Mihai Tudose,      Asigurărilor, doamna președinte Angela Toncescu, a
Mihaela Stoica, Aurel Vainer, Marin Almăjanu, Cătălin   prezentat situația actuală din domeniul asigurărilor,
Cherecheș, Viorel Arion, Viorel Cărare, Andrei       ca urmare a dezbaterilor în cadrul subcomisiei, și
Dominic Gerea, Horia Grama, Stelică Iacob-Strugaru,    anume faptul că au fost făcute intervenții pe normele
Cornel Itu, Mihai Lupu, Marian Neacșu, Laurențiu      cu răspundere civilă auto, modificări care au fost
Nistor, Mihai Doru Oprișcan, Adrian Popescu, Pál      publicate în Monitorul Oficial. Printre modificările
                              făcute au fost menționate modificări de fond, cum ar
Árpád, Viorel Palașcă, Dan Păsat, Ștefan Seremi,
                              fi interzicerea externalizării rezolvării daunelor în
Horia Teodorescu și Valerian Vreme.
                              afara societăților, control organizat și monitorizare
  Lucrările au fost conduse alternativ de domnul
                              asupra activității lor, precum și impunerea societăților
președinte Mihai Tudose și de domnul secretar Horia
                              să nu mai facă constatările și lichidarea daunelor în
Grama.
                              cadrul sucursalelor lor, așa cum era prevăzut în
  La dezbateri au participat ca invitați, în       norme, existând în acest sens și o inițiativă
conformitate cu prevederile art. 54 și 55 din       parlamentară de modificare a Legii nr. 136/1995
Regulamentul Camerei Deputaților, reprezentanții      privind asigurările și reasigurările din România.
Ministerului Finanțelor Publice, doamnele Grațiela       Domnul secretar Horia Grama a precizat faptul că
Denisa Iordache, secretar de stat, și Rodica Cristu,    acest demers se va finaliza cu o inițiativă legislativă și
șef serviciu, precum și reprezentantul Comisiei de     a adresat rugămintea reprezentanților CSA de a
Supraveghere a Asigurărilor, doamna Angela         trimite comisiei propuneri de modificare a legislației
Toncescu, președinte.                   specifice, precum și alte materiale sau documente pe
  Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  care le consideră relevante în această analiză.
  I. În avizare:                       Ședința comisiei a continuat în ziua de 9 iunie
  1. Propunerea legislativă de modificare și       2010 cu studiul și dezbaterea următoarelor inițiative
completare a Legii nr. 571 privind Codul fiscal      legislative:
(Pl-x 346/2010).                        1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței
  II. Diverse:                      de urgență a Guvernului nr. 27/2010 pentru
  1. Dezbateri în cadrul Subcomisiei de analiză și    modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru
evaluare a modului de organizare și funcționare a     aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
sistemului de asigurări din România.            nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010             3
nivelul unor operatori economici (procedură de         5. Propunerea legislativă privind modificarea părții
urgență; PL-x 355/2010).                  introductive a alin. (2 1 ) al art. 140 din Legea
  2. Proiectul de lege privind modificarea și       nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 243/2010).
completarea Legii organizării și funcționării statisticii   Propunerea legislativă a fost amânată.
oficiale în România nr. 226/2009 (PL-x 365/2010).       6. Propunerea legislativă pentru completarea Legii
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât    nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
ca votul să se dea în proxima ședință a comisiei.      completările ulterioare (Pl-x 244/2010).
  Ședința comisiei a continuat în ziua de 10 iunie      În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de
2010 cu studiul și dezbaterea următoarelor inițiative    voturi, a hotărât întocmirea unui raport de respingere.
legislative:                          7. Propunerea legislativă pentru completarea
  1. Propunerea legislativă Legea holdingului       art. 10 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea
(Pl-x 271/2010).                      unor autorități și instituții publice, raționalizarea
  2. Proiectul de lege privind holdingurile        cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și
(PL-x 305/2010).                      respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât    și Fondul Monetar Internațional (Pl-x 250/2010).
ca votul să se dea în proxima ședință a comisiei.       În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de
  PREȘEDINTE,                       voturi, a hotărât întocmirea unui raport de respingere.
  Mihai Tudose                        8. Proiectul de lege pentru abrogarea capitolului IV
                        SECRETAR,  din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor
                      Horia Grama   autorități și instituții publice, raționalizarea
                              cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și
 2. Comisia pentru buget, finanțe și bănci         respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană
                              și Fondul Monetar Internațional (PL-x 301/2010;
  Comisia pentru buget, finanțe și bănci și-a       raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție
desfășurat lucrările în ziua de 8 iunie 2010 între     socială).
orele 14.00–19.00.                       Proiectul de lege a fost amânat.
  Comisia a dezbătut următoarele acte normative:       9. Proiectul de lege pentru abrogarea capitolului IV
  I. În fond:                       din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor
  1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței    autorități și instituții publice, raționalizarea
de urgență a Guvernului nr. 45/2009 pentru         cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și
modificarea art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență    respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană
a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului   și Fondul Monetar Internațional (PL-x 302/2010;
național de dezvoltare (PL-x 381/2009; reexaminare).    raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție
  În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de     socială).
voturi, a hotărât întocmirea unui raport suplimentar de    Proiectul de lege a fost amânat.
menținere a punctului de vedere exprimat în raportul      10. Propunerea legislativă pentru modificarea
inițial, înaintat plenului Camerei Deputaților cu      Legii nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind
nr. 22/444/17.09.2009.                   reorganizarea unor autorități și instituții publice,
  2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței     raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea
de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind         mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru
organizarea și exploatarea jocurilor de noroc        cu Comisia Europeană și Fondul Monetar
(PL-x 508/2009).                      Internațional (Pl-x 347/2010; raport comun cu
  Proiectul de lege a fost amânat.             Comisia pentru muncă și protecție socială).
  3. Propunerea legislativă privind aprobarea unor      Propunerea legislativă a fost amânată.
măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii   11. Proiectul de lege privind suplimentarea
(Pl-x 280/2010).                      bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul
  Propunerea legislativă a fost amânată.          de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
  4. Proiectul de lege pentru modificarea și        prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
completarea unor acte normative, în vederea         (PL-x 314/2010).
suplimentării surselor pentru finanțarea Fondului       În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de
național unic de asigurări sociale de sănătate       voturi, a hotărât întocmirea unui raport de respingere.
(PL-x 337/2010).                        12. Proiectul de lege pentru asigurarea bugetului
  În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de     minim necesar realizării politicii externe a statului
voturi, a hotărât întocmirea unui raport de respingere.   român (PL-x 315/2010).
 4        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
  În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de      18. Miron Ignat (Grupul parlamentar al minorităților
voturi, a hotărât întocmirea unui raport de respingere.  naționale), prezent.
  13. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței     19. Lakatos Petru (Grupul parlamentar al UDMR),
de urgență a Guvernului nr. 28/2010 pentru        prezent.
finanțarea, în anul 2010, a Programului „Renașterea      20. Iulian Claudiu Manda (Grupul parlamentar al
satului românesc – 10 case pentru specialiști”      Alianței politice PSD+PC), prezent.
(PL-x 331/2010; raport comun cu Comisia pentru        21. Dan Mihai Marian (Grupul parlamentar al
administrație publică, amenajarea teritoriului și     PDL), prezent.
echilibru ecologic).                     22. Eduard Stelian Martin (Grupul parlamentar al
  Proiectul de lege a fost amânat.            Alianței politice PSD+PC), prezent.
  14. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței     23. Adrian Miroslav Merka (Grupul parlamentar al
de urgență a Guvernului nr. 22/2010 pentru        minorităților naționale), prezent.
modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind     24. Constantin Severus Militaru (Grupul
Codul fiscal (PL-x 325/2010).               parlamentar al PDL), prezent.
  În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de      25. Adrian Mocanu (independent), prezent.
voturi, a hotărât întocmirea unui raport în forma       26. Cătălin Ioan Nechifor (Grupul parlamentar al
                             Alianței politice PSD+PC), prezent.
adoptată de Senat.
                               27. Marius Neculai (Grupul parlamentar al PDL),
  Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avut
                             prezent.
următoarea prezență în ziua de ședință:
                               28. Gheorghe Eugen Nicolăescu (Grupul
  1. Viorel Ștefan, președinte (Grupul parlamentar al
                             parlamentar al PNL), prezent.
Alianței politice PSD+PC), prezent.
                               29. Dumitru Pardău (Grupul parlamentar al PDL)
  2. Daniel Chițoiu, vicepreședinte (Grupul       a fost înlocuit de domnul deputat Dragoș Adrian
parlamentar al PNL), prezent.               Iftime.
  3. Gheorghe Ialomițianu, vicepreședinte (Grupul      30. Petre Petrescu (Grupul parlamentar al Alianței
parlamentar al PDL), prezent.               politice PSD+PC), prezent.
  4. Adrian Henorel Nițu, secretar (Grupul          31. Vasile Popeangă (Grupul parlamentar al
parlamentar al PDL), prezent.               Alianței politice PSD+PC), prezent.
  5. Iuliu Nosa, secretar (Grupul parlamentar al       32. Mugurel Surupăceanu (Grupul parlamentar al
Alianței politice PSD+PC), prezent.            Alianței politice PSD+PC), prezent.
  6. Vasile Bleotu (Grupul parlamentar al Alianței      33. Ioan Țintean (Grupul parlamentar al PNL),
politice PSD+PC), prezent.                prezent.
  7. Nicolae Bud (Grupul parlamentar al PDL),        34. Răzvan Țurea (independent), prezent.
prezent.                           35. Horea Dorin Uioreanu (Grupul parlamentar al
  8. Petru Călian (Grupul parlamentar al PDL),      PNL), prezent.
prezent.                           PREȘEDINTE,
  9. Gheorghe Ciobanu (Grupul parlamentar al        Viorel Ștefan
PDL), prezent.
  10. Constantin Dascălu (Grupul parlamentar al       3. Comisia pentru industrii și servicii
PDL), prezent.                        I. Comisia pentru industrii și servicii și-a desfășurat
  11. Mihai Aurel Donțu (Grupul parlamentar al      lucrările în zilele de 8, 9 și 10 iunie 2010, cu
PNL), prezent.                      următoarea ordine de zi:
  12. Gheorghe Dragomir (Grupul parlamentar al       1. Proiectul de lege pentru modificarea și
PNL), prezent.                      completarea unor acte normative, în vederea
  13. Mircea Gheorghe Drăghici (Grupul          suplimentării surselor pentru finanțarea Fondului
parlamentar al Alianței politice PSD+PC), prezent.    național unic de asigurări sociale de sănătate
  14. Erdei-Dolóczki István (Grupul parlamentar al    (PL-x 337/2010).
UDMR), prezent.                       2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței
  15. Adrian Florescu (Grupul parlamentar al PDL),    de urgență a Guvernului nr. 15/2010 pentru
prezent.                         modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență
  16. Titi Holban (Grupul parlamentar al PNL),      a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
prezent.                         mediu (PL-x 326/2010).
  17. Ioan Holdiș (Grupul parlamentar al PDL),       3. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței
prezent.                         de urgență a Guvernului nr. 35/2010 pentru
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010            5
modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de       15. Propunerea legislativă pentru modificarea și
urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea     completarea Legii nr. 6 din 9 ianuarie 2007 privind
plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate  aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
pe plajă (PL-x 360/2010).                  nr. 63/2006 pentru modificarea și completarea
  4. Proiectul de lege privind rambursarea ratelor de   Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002
capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de
                              privind circulația pe drumurile publice
Guvernul SUA în baza programului CCC – Legea
publică nr. 480/1992, precum și a altor costuri externe   (Pl-x 664/2009).
aferente acestei cote-părți (PL-x 53/2010).          16. Propunerea legislativă de modificare a
  5. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței    Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002,
de urgență a Guvernului nr. 155/2007 pentru         republicată, privind circulația pe drumurile publice
modificarea alin. (4) și (5) ale art. 263 din Legea     (Pl-x 435/2009).
nr. 571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 141/2008).       17. Proiectul de lege pentru completarea art. 23
  6. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței    din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002
de urgență a Guvernului nr. 69/2007 pentru         privind circulația pe drumurile publice
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
                              (PL-x 136/2010).
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe
                                18. Propunerea legislativă privind modificarea
drumurile publice (PL-x 718/2007).
  7. Propunerea legislativă privind modificarea și     art. 59 alin. (4) din Ordonanța de urgență a
completarea Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea       Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002       drumurile publice (Pl-x 196/2010).
privind circulația pe drumurile publice            19. Diverse.
(Pl-x 764/2007).                        La lucrările comisiei din data de 8 iunie 2010 au
  8. Propunerea legislativă pentru modificarea       fost prezenți:
art. 118 din Ordonanța de urgență a Guvernului         1. Iulian Iancu, Grupul parlamentar al Alianței
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice    politice PSD+PC, președinte.
(Pl-x 840/2007).
                                2. Cristian Alexandru Boureanu, Grupul
  9. Proiectul de lege pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului       parlamentar al PDL, vicepreședinte.
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice      3. Robert Sorin Negoiță, Grupul parlamentar al
(PL-x 268/2008).                      Alianței politice PSD+PC, vicepreședinte.
  10. Proiectul de lege pentru modificarea alin. (1) al    4. Cristian Mihai Adomniței, Grupul parlamentar al
art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului        PNL, secretar.
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice      5. Mircea Marin, Grupul parlamentar al PDL,
(PL-x 498/2008).                      secretar.
  11. Propunerea legislativă pentru modificarea și      6. Antal István, Grupul parlamentar al UDMR.
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
                                7. Viorel Balcan, Grupul parlamentar al PDL.
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
                                8. Lucian Nicolae Bode, Grupul parlamentar al
(Pl-x 706/2008).
  12. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței    PDL.
de urgență a Guvernului nr. 146/2008 pentru          9. Emil Bostan, independent.
modificarea art. 111 din Ordonanța de urgență a        10. Matei Radu Brătianu, Grupul parlamentar al
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe        Alianței politice PSD+PC.
drumurile publice (PL-x 118/2009).               11. Cristian Ion Burlacu, Grupul parlamentar al
  13. Propunerea legislativă pentru modificarea      PDL.
art. 118 din Ordonanța de urgență a Guvernului         12. Dumitru Chiriță, Grupul parlamentar al Alianței
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,    politice PSD+PC.
republicată, cu modificările și completările ulterioare
                                13. Andrei Dolineaschi, Grupul parlamentar al
(Pl-x 436/2009).
  14. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței    Alianței politice PSD+PC.
de urgență a Guvernului nr. 9/2009 pentru           14. George Ionescu, Grupul parlamentar al PDL.
completarea art. 103 din Ordonanța de urgență a        15. Nicolae Jolța, Grupul parlamentar al PNL.
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe         16. Constantin Mazilu, independent.
drumurile publice (PL-x 245/2009).               17. Clement Negruț, Grupul parlamentar al PDL.
  6        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
  18. Olosz Gergely, Grupul parlamentar al UDMR.       19. Clement Negruț, Grupul parlamentar al PDL.
  19. Nicușor Păduraru, Grupul parlamentar al PDL.      20. Olosz Gergely, Grupul parlamentar al UDMR.
  20. Cristian Petrescu, Grupul parlamentar al PDL.      21. Nicușor Păduraru, Grupul parlamentar al PDL.
  21. Cristian Rizea, Grupul parlamentar al Alianței     22. Cristian Petrescu, Grupul parlamentar al PDL.
politice PSD+PC.                        23. Cristian Rizea, Grupul parlamentar al Alianței
  22. Gheorghe Roman, Grupul parlamentar al PDL.      politice PSD+PC.
  23. Mircea Nicu Toader, Grupul parlamentar al        24. Gheorghe Roman, Grupul parlamentar al PDL.
PDL.                              25. Mircea Nicu Toader, Grupul parlamentar al
  24. Alin Silviu Trășculescu, Grupul parlamentar al    PDL.
PDL.                              26. Alin Silviu Trășculescu, Grupul parlamentar al
  25. Aurelia Vasile, Grupul parlamentar al Alianței    PDL.
politice PSD+PC.                        27. Aurelia Vasile, Grupul parlamentar al Alianței
  La lucrările comisiei au fost absenți motivat,      politice PSD+PC.
aflându-se în delegație, următorii deputați:          II. Ședința comisiei din data de 8 iunie 2010 a fost
  1. Doru Brașoan Leșe, Grupul parlamentar al PDL.     condusă de domnul președinte Iulian Iancu, în
  2. Oana Manolescu, Grupul parlamentar al         conformitate cu ordinea de zi, care a fost aprobată în
minorităților naționale.                  unanimitate.
  La lucrările comisiei din zilele de 9 și 10 iunie 2010
                                Cu proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi
au fost prezenți:
                              comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond.
  1. Iulian Iancu, Grupul parlamentar al Alianței
                                La lucrările comisiei au fost prezenți 25 de deputați
politice PSD+PC, președinte.
                              din totalul de 27 de membri ai comisiei.
  2. Cristian Alexandru Boureanu, Grupul
                                La dezbateri au participat, în calitate de invitați,
parlamentar al PDL, vicepreședinte.
                              doamna senator Minerva Boitan și reprezentanți ai
  3. Robert Sorin Negoiță, Grupul parlamentar al
                              Ministerului Finanțelor Publice.
Alianței politice PSD+PC, vicepreședinte.
                                În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a
  4. Cristian Mihai Adomniței, Grupul parlamentar al
                              luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu.
PNL, secretar.
  5. Mircea Marin, Grupul parlamentar al PDL,         În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,
secretar.                          în unanimitate, respingerea proiectului de lege.
  6. Antal István, Grupul parlamentar al UDMR.        Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi
  7. Viorel Balcan, Grupul parlamentar al Alianței     comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru
politice PSD+PC.                      administrație publică, amenajarea teritoriului și
  8. Lucian Nicolae Bode, Grupul parlamentar al      echilibru ecologic, care a fost sesizată pentru
PDL.                            dezbatere în fond.
  9. Emil Bostan, independent.                La lucrările comisiei au fost prezenți 25 de deputați
  10. Matei Radu Brătianu, Grupul parlamentar al      din totalul de 27 de membri ai comisiei.
Alianței politice PSD+PC.                   La dezbateri au participat, în calitate de invitați,
  11. Cristian Ion Burlacu, Grupul parlamentar al     reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice.
PDL.                              În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a
  12. Dumitru Chiriță, Grupul parlamentar al Alianței   luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu.
politice PSD+PC.                        În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,
  13. Andrei Dolineaschi, Grupul parlamentar al      în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de
Alianței politice PSD+PC.                  lege în forma propusă de Guvern.
  14. George Ionescu, Grupul parlamentar al PDL.       Cu proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi
  15. Nicolae Jolța, Grupul parlamentar al PNL.      comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru
  16. Doru Brașoan Leșe, Grupul parlamentar al       administrație publică, amenajarea teritoriului și
PDL.                            echilibru ecologic, care a fost sesizată pentru
  17. Oana Manolescu, Grupul parlamentar al        dezbatere în fond.
minorităților naționale.                    La lucrările comisiei au fost prezenți 25 de deputați
  18. Constantin Mazilu, independent.           din totalul de 27 de membri ai comisiei.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010               7
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,     2. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative
în unanimitate, amânarea cu două săptămâni a        pentru modificarea art. 221 din Legea nr. 1/2000
dezbaterii, deoarece au lipsit inițiatorii.        pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
  Cu proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi  terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond.     potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991
  La lucrările comisiei au fost prezenți 25 de deputați  și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare
din totalul de 27 de membri ai comisiei.          (raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și
  În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au  imunități; Pl-x 287/2010).
luat cuvântul domnii deputați Iulian Iancu și Nicușor     3. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative
Păduraru.                         privind modificarea și completarea Legii zootehniei
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,   nr. 72/2002 (raport; Pl-x 265/2010).
în unanimitate, amânarea cu două săptămâni a          4. Dezbaterea și analiza Proiectului de lege pentru
dezbaterii, la solicitarea inițiatorilor.         completarea art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008
  Cu proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi  privind Codul silvic (raport; PL-x 225/2010).
comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond        5. Dezbaterea și analiza Proiectului de lege pentru
împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci.    modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind
  La lucrările comisiei au fost prezenți 25 de deputați  comercializarea produselor alimentare (raport;
din totalul de 27 de membri ai comisiei.          PL-x 300/2010).
  În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au    6. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative
luat cuvântul domnii deputați Iulian Iancu și Nicușor   pentru modificarea Legii nr. 247/2005 privind reforma
Păduraru.                         în domeniile proprietății și justiției, precum și unele
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,   măsuri adiacente, titlul VI (raport comun cu Comisia
în unanimitate, aprobarea proiectului de lege cu      juridică, de disciplină și imunități; Pl-x 350/2010).
amendamentele propuse de Comisia pentru buget,         7. Dezbaterea și analiza Proiectului de lege pentru
finanțe și bănci.                     aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
  Cu proiectele de lege de la punctele 6–18 ale      nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea
ordinii de zi comisia a fost sesizată pentru dezbatere   suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru
în fond.                          modificarea și completarea unor acte normative
  La lucrările comisiei au fost prezenți 25 de deputați  (raport; PL-x 329/2010).
din totalul de 27 de membri ai comisiei.            8. Dezbaterea și analiza Proiectului de lege pentru
  În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege au  aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
luat cuvântul domnii deputați Iulian Iancu și Mircea    nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de
Marin.                           aerofotogrammetrie      și   de  realizare   a
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,   ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru
în unanimitate, continuarea dezbaterilor la nivel de    Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (raport
raportori.                         comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și
  Ședințele comisiei din zilele de 9 și 10 iunie 2010   siguranță națională; PL-x 328/2010).
au avut loc la nivel de raportori.               9. Dezbaterea și avizarea Proiectului de lege
                       SECRETAR,
                              privind sprijinul acordat de statul român pentru
                      Mircea Marin  intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în
                              extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari
4. Comisia pentru agricultură, silvicultură,        prin legile de retrocedare a proprietăților (aviz;
                              PL-x 133/2010).
 industrie alimentară și servicii specifice
                                10. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative
  Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie   pentru modificarea și completarea Legii nr. 106/2008
alimentară și servicii specifice și-a desfășurat      privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
lucrările în ședință în zilele de 8, 9 și 10 iunie 2010,  a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru
având următoarea ordine de zi:               exploatarea zăcămintelor de lignit (aviz;
  1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative     Pl-x 251/2010).
privind măsuri de stimulare a producției și a         11. Dezbaterea și avizarea Proiectului de lege
valorificării legumelor și fructelor în România (raport;  pentru modificarea și completarea Legii patronatelor
Pl-x 66/2010).                       nr. 356/2001 (aviz; PL-x 303/2010).
 8        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
  Lucrările ședinței din data de 8 iunie 2010 au      A absentat motivat domnul deputat Mircia Giurgiu,
început la ora 14.00 și au avut următoarea ordine de    aflat în delegație externă.
zi aprobată:                         Lucrările ședinței au fost conduse de domnul
  1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative    deputat dr. Valeriu Tabără, președintele comisiei.
privind măsuri de stimulare a producției și a         Ca invitați au participat:
valorificării legumelor și fructelor în România (raport;   – domnul Dănuț Apetrei – secretar de stat în
Pl-x 66/2010).                       Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  2. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative      – domnul Mihail Vasile-Ozunu – secretar de stat în
pentru modificarea art. 221 din Legea nr. 1/2000      Ministerul Apărării Naționale;
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra     – doamna Kerekes Melinda Klara – director
terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate    general adjunct la Agenția de Plăți și Intervenție
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991  pentru Agricultură;
și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare     – domnul Alexandru Rădulescu – director în
(raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și    Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
imunități; Pl-x 287/2010).                  – domnul Radu Timofte – șef serviciu în Ministerul
  3. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative    Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
privind modificarea și completarea Legii zootehniei      – domnul Corneliu Ceică – vicepreședinte al
nr. 72/2002 (raport; Pl-x 265/2010).            Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru
  4. Dezbaterea și analiza Proiectului de lege pentru  Siguranța Alimentelor;
modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind     – doamna Georgeta Petre – director în Ministerul
comercializarea produselor alimentare (raport;       Finanțelor Publice;
PL-x 300/2010).                        – domnul Kocsis Andrei – director general la
  5. Dezbaterea și analiza Proiectului de lege pentru  Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului        în Zootehnie;
nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea      – domnul Nagy Péter Tamás – director la Agenția
suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru     Națională pentru Ameliorare și Reproducție în
modificarea și completarea unor acte normative       Zootehnie;
(raport; PL-x 329/2010).                   – domnul Mihai Florin Dănilă – consilier juridic în
  6. Dezbaterea și analiza Proiectului de lege pentru  Ministerul Apărării Naționale;
completarea art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008      – domnul Marin Alniței – șeful Direcției topografice
privind Codul silvic (raport; PL-x 225/2010).       militare din cadrul Ministerului Apărării Naționale;
  7. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative      – domnul Mihai Busuioc – directorul general al
pentru modificarea Legii nr. 247/2005 privind reforma   Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
în domeniile proprietății și justiției, precum și unele  Imobiliară;
măsuri adiacente, titlul VI (raport comun cu Comisia     – domnul Ovidiu Victor Ganț – deputat.
juridică, de disciplină și imunități; Pl-x 350/2010).     S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii
  8. Dezbaterea și analiza Proiectului de lege pentru  legislative privind măsuri de stimulare a producției și
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului        a valorificării legumelor și fructelor în România
nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de       (Pl-x 66/2010).
aerofotogrammetrie      și  de   realizare  a   În timpul dezbaterilor s-a cerut amânarea analizei
ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru      pentru clarificarea posibilităților de accesare a
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (raport   fondurilor și sprijinului financiar în cadrul programelor
comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și     care sunt acum în derulare.
siguranță națională; PL-x 328/2010).             În continuare, s-a hotărât ca Propunerea
  Au fost prezenți 26 de deputați membri ai comisiei:  legislativă pentru modificarea art. 22 1 din Legea
Valeriu Tabără, Kelemen Atilla Béla László, Raul      nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
Victor Surdu-Soreanu, Marian Avram, Vasile         proprietate asupra terenurilor agricole și celor
Mocanu, Valeriu Alecu, Gheorghe Antochi, Mihai       forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
Banu, Béres Ștefan Vasile, Constantin Chirilă,       funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu
Gheorghe Coroamă, Ion Dumitru, Stelian Fuia, Filip     modificările ulterioare (Pl-x 287/2010), Propunerea
Georgescu, Tinel Gheorghe, Marian Ghiveciu, Pavel     legislativă privind modificarea și completarea Legii
Horj, Dan Ștefan Motreanu, Ioan Munteanu, Corneliu     zootehniei nr. 72/2002 (Pl-x 265/2010), Proiectul de
Olar, Gabriel Plăiașu, Valeriu Andrei Steriu, Toader    lege pentru modificarea și completarea Legii
Stroian, Ion Tabugan, Culiță Tărâță și Florin Țurcanu.   nr. 321/2009 privind comercializarea produselor
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010             9
alimentare (PL-x 300/2010) și Proiectul de lege        După finalizarea dezbaterilor, s-a propus
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a          amânarea analizei.
Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și        Propunerea de amânare a fost aprobată.
înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum     S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de
și pentru modificarea și completarea unor acte       lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
normative (PL-x 329/2010) să fie amânate pentru       Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor
ședința comisiei din următoarea săptămână.         de aerofotogrammetrie și de realizare a
  S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de    ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru
lege pentru completarea art. 62 alin. (3) din Legea     Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
nr. 46/2008 privind Codul silvic (PL-x 225/2010).      (PL-x 328/2010).
  Domnul deputat Corneliu Olar a susținut ca         Domnul Dănuț Apetrei, secretar de stat în MADR,
proprietarii de păduri să-și poată exploata singuri     a prezentat expunerea de motive.
lemnul necesar, fără a mai fi nevoie de firme         Domnul colonel inginer Marin Alniței, din partea
specializate pentru executarea lucrărilor de tăiere.    MApN, a prezentat punctul de vedere al
  Domnul deputat Tinel Gheorghe a arătat că era      reprezentanților din serviciile de topografie militară.
necesar un calcul făcut de Ministerul Mediului și       Domnul Mihai Busuioc, directorul general al
Pădurilor ca să se vadă ce înseamnă acest volum la     ANCPI, a arătat că este necesar ca activitatea de
nivel național și care este impactul.            desecretizare a ortofotoplanurilor preluate de la
  Domnul deputat Kelemen Atilla Béla László a cerut    armată să se facă mai repede și a declarat că există
ca soluțiile să fie găsite acolo, în Țara Moților, unde   deschidere către celelalte instituții implicate.
există tradiție în exploatarea lemnului, zonă pentru      După finalizarea dezbaterilor, s-a trecut la
care acest proiect de lege a fost inițiat, în principal.  dezbaterea pe articole.
  S-a trecut la dezbaterea pe articole.            Toate articolele au fost votate în unanimitate.
                                În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în
  Toate articolele au fost aprobate în unanimitate.
                              unanimitate.
  În ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat în
                                Lucrările în ședință au fost reluate în ziua de
unanimitate.
                              9 iunie 2010, începând cu ora 10.00, având
  S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii
                              următoarea ordine de zi:
legislative pentru modificarea Legii nr. 247/2005
                                – Întâlnirea cu producătorii de pâine din România
privind reforma în domeniile proprietății și justiției,
                              pentru analizarea situației evaziunii fiscale;
precum și unele măsuri adiacente, titlul VI
                                – Întâlnirea cu conducerea Ministerului Agriculturii
(Pl-x 350/2010).                      și Dezvoltării Rurale pentru analizarea activității
  Domnul deputat Ovidu Victor Ganț, inițiator al      direcțiilor agricole județene și a modului în care se
proiectului de lege, a prezentat expunerea de motive.    derulează accesarea fondurilor europene pentru
  Domnia Sa a arătat că propunerea legislativă are     dezvoltare rurală.
ca obiect modificarea titlului VI al Legii nr. 247/2005    Lucrările ședinței au fost conduse de domnul
privind reforma în domeniile proprietății și justiției,   deputat dr. Valeriu Tabără, președintele comisiei.
precum și unele măsuri adiacente.               Au fost prezenți 26 de deputați membri ai comisiei:
  De fapt, inițiatorul vizează completarea cu un nou    Valeriu Tabără, Kelemen Atilla Béla László, Raul
alineat, alin. (9), a art. 28 din Legea nr. 1/2000 pentru  Victor Surdu-Soreanu, Marian Avram, Vasile
reconstituirea dreptului de proprietate asupra       Mocanu, Valeriu Alecu, Gheorghe Antochi, Mihai
terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate    Banu, Béres Ștefan Vasile, Constantin Chirilă,
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991  Gheorghe Coroamă, Ion Dumitru, Stelian Fuia, Filip
și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și        Georgescu, Tinel Gheorghe, Marian Ghiveciu, Pavel
completările ulterioare, în sensul exceptării obștilor   Horj, Dan Ștefan Motreanu, Ioan Munteanu, Corneliu
ale căror terenuri sunt în devălmășie sau indiviziune    Olar, Gabriel Plăiașu, Valeriu Andrei Steriu, Toader
de la prevederile alin. (7) și (8) ale acestui articol.   Stroian, Ion Tabugan, Culiță Tărâță și Florin Țurcanu.
  În expunerea de motive se precizează că aplicarea      A absentat motivat domnul deputat Mircia Giurgiu,
prevederilor alin. (7) și (8) ale art. 28 din actul     aflat în delegație externă.
normativ de bază ar conduce la lezarea gravă a         Ca invitați au participat:
dreptului de proprietate, întrucât obștile de         – domnul Mihail Dumitru – ministrul agriculturii și
cumpărare nu au primit sprijinul statului la dobândirea   dezvoltării rurale;
proprietății asupra terenurilor acestora.           – domnul Adrian Rădulescu – secretar de stat în
  Au urmat dezbateri.                   Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 10        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
  – domnul Dănuț Apetrei – secretar de stat în       Chiar dacă nu își face iluzii că evaziunea fiscală va
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;      fi eliminată, Domnia Sa a propus să se elaboreze
  – domnul Sergiu Sorin Chelmu – secretar general    niște normative potrivit cărora vânzarea pâinii să se
în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;    facă doar în magazine specializate sau în raioane
  – doamna Daniela Giurcă – director general în     distincte, amenajate potrivit cerințelor pe care acest
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;      segment comercial le impune. În acest fel, va scădea
  – doamna Grațiela Denisa Iordache – secretar de    numărul de magazine cu această destinație și se vor
stat în Ministerul Finanțelor Publice;          putea impune mai ușor reguli stricte de
  – doamna Tanți Anghel – director în Ministerul    comercializare și de fiscalizare a sectorului de
Finanțelor Publice;                   panificație.
  – doamna Mariana Vizoli – director în Ministerul     Domnul deputat Culiță Tărâță s-a declarat
Finanțelor Publice;                   mulțumit de măsurile stabilite de MFP cu privire la
  – domnul Eugen Dragoș Doroș – director în       taxarea inversă la cereale, care va reuși să
Ministerul Finanțelor Publice;              diminueze evaziunea fiscală în comerțul cu cereale.
  – domnul Ion Capdefier – director în Ministerul      Domnul deputat Marian Avram a cerut ca în
Finanțelor Publice;                   stabilirea normelor metodologice de aplicare a noilor
  – domnul George Dragoș Bogdan –            acte normative în domeniul combaterii evaziunii
vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare   fiscale să fie antrenate și alte instituții ale statului.
Fiscală;                           Aceste norme ar trebui să prevadă și elemente de
  – domnul Ladanyi Arpad Csaba – comisar general    trasabilitate a produselor. Este nevoie să fie sprijinite
la Garda Financiară;                   investițiile mari, cei care lucrează legal și care au
  – domnul Aurel Popescu – președintele „Rompan”;    investit în domeniu.
  – domnul Răzvan Radu – manager general al         Domnul deputat Gheorghe Antochi a cerut maximă
„Spicul” – SA;                      seriozitate în tratarea problemelor legate de
                             evaziunea fiscală, care aduce mari pagube bugetului
  – domnul Edward Ilie – director executiv al
                             țării.
„Spicul” – SA;
                               Domnia Sa a fost de părere că trebuie descurajată
  – domnul Viorel Marin – președintele Asociației
                             concurența neloială, că analiza trebuie extinsă și la
Naționale a Industriilor de Morărit și Panificație din
                             importurile de carne și de alte produse alimentare,
România;
                             pentru că acestea prezintă un pericol real pentru
  – domnul Gheorghe Giurgea – vicepreședinte al
                             producătorii autohtoni, că trebuie acționat pentru
Asociației Naționale a Industriilor de Morărit și    stimularea economiei reale, pentru stoparea
Panificație din România;                 activităților ilicite, pentru stoparea activităților bazate
  – domnul Cristache Gheonea – vicepreședinte al    pe fals și evaziune.
Asociației Naționale a Industriilor de Morărit și      Domnul deputat Valeriu Tabără a cerut studierea și
Panificație din România.                 preluarea în legislația internă a unor elemente
  S-a trecut la analiza situației din industria     pozitive existente în legislația altor țări, cum este, de
panificației.                      exemplu, Canada, unde comerțul cu cereale se
  Domnul Viorel Marin, președintele ANAMOB, a      desfășoară în baza licențierii firmelor specializate.
arătat că este mulțumit de modul în care s-a acționat    Domnia Sa a propus, de asemenea, ca firmele
la nivel guvernamental pentru elaborarea unor acte    care desfășoară activități în comerțul cu cereale să
normative care să stopeze evaziunea fiscală în      aibă o vechime minimă de 3 ani, dovedită, pentru a
domeniul panificației.                  elimina din piață firmele fantomă care apar și dispar
  Domnia Sa a fost de părere că se impune        fără să dea socoteală cuiva pentru activitatea
disciplină în domeniul comerțului cu produse de     desfășurată.
panificație și i-a rugat pe reprezentanții MFP să se     Trebuie stabilite reguli precise pentru manipularea
concentreze pe controale pe circuitul comercial al    în piață a produselor agricole, și aici ar trebui luate în
produselor și pe asigurarea condițiilor specifice în   calcul toate propunerile care se fac.
care să se desfășoare comerțul cu produse de         Domnul președinte al comisiei a propus să se țină
panificație.                       legătura cu asociațiile agricole, în special cu cele din
  Domnul Aurel Popescu, președintele „Rompan“, a    sudul Europei, unde sunt probleme similare cu cele
arătat că problema evaziunii fiscale este veche și că  din România în domeniul manipulării producției
actul normativ pe care MFP îl are în pregătire va avea  agricole. Domnia Sa a fost de părere că trebuie să se
darul de a mai stopa acest fenomen destul de nociv    acorde o mare atenție certificării comercianților de
pentru bugetul statului.                 cereale.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010              11
  Domnul deputat dr. Valeriu Tabără a propus să se     Lucrările în ședință au fost reluate în ziua de
studieze posibilitatea returnării unei părți din TVA    10 iunie 2010, începând cu ora 9.30, având
celor care cumpără produse alimentare și dovedesc     următoarea ordine de zi:
acest lucru cu bonurile fiscale prezentate la         1. Dezbaterea și avizarea Proiectului de lege
momentul returnării.                    privind sprijinul acordat de statul român pentru
  În continuare s-a trecut la analiza activității    intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în
direcțiilor agricole județene și a stadiului accesării   extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari
fondurilor europene pentru dezvoltare rurală.       prin legile de retrocedare a proprietăților (aviz;
                              PL-x 133/2010).
  Domnul Mihail Dumitru, ministrul agriculturii și
                               2. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative
dezvoltării rurale, a prezentat o situație a acțiunilor
                              pentru modificarea și completarea Legii nr. 106/2008
MADR și măsurile pe care ministerul le are în       privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
derulare în următoarea perioadă.              a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru
  Au urmat dezbateri.                  exploatarea zăcămintelor de lignit (aviz;
  Domnul deputat Mihai Banu a prezentat câteva      Pl-x 251/2010).
propuneri de reorganizare la nivel județean și a cerut    3. Dezbaterea și avizarea Proiectului de lege
ca toate aceste transformări să ducă specialiștii     pentru modificarea și completarea Legii patronatelor
agricoli mai aproape de fermieri, care au nevoie de    nr. 356/2001 (aviz; PL-x 303/2010).
sprijin de specialitate.                   Au fost prezenți 27 de deputați membri ai comisiei:
  Domnul deputat Tinel Gheorghe a afirmat că era     Valeriu Tabără, Kelemen Atilla Béla László, Raul
foarte bine dacă MADR prezenta o analiză a         Victor Surdu-Soreanu, Marian Avram, Vasile
costurilor per fermier. Trebuie analizat cu mare      Mocanu, Valeriu Alecu, Gheorghe Antochi, Mihai
atenție care vor fi serviciile care vor rămâne după    Banu, Béres Ștefan Vasile, Constantin Chirilă,
aceste restructurări.                   Gheorghe Coroamă, Ion Dumitru, Stelian Fuia, Filip
  Domnul deputat Marian Avram a cerut o         Georgescu, Tinel Gheorghe, Marian Ghiveciu, Mircia
documentare exactă a tuturor măsurilor.          Giurgiu, Pavel Horj, Dan Ștefan Motreanu, Ioan
                              Munteanu, Corneliu Olar, Gabriel Plăiașu, Valeriu
  Domnia Sa a considerat că trebuie apărate
                              Andrei Steriu, Toader Stroian, Ion Tabugan, Culiță
unitățile moderne care produc la nivel european și
                              Tărâță și Florin Țurcanu.
trebuie stabilite căi clare de parcurs pe fiecare       Lucrările ședinței au fost conduse de domnul
domeniu.                          deputat dr. Valeriu Tabără, președintele comisiei.
  În acest sens, a cerut existența unei direcții de     Ca invitat a participat domnul Dănuț Apetrei,
programe și a unor programe sectoriale.          secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
  Domnul deputat Valeriu Tabără a arătat că       Rurale.
restructurarea sistemului administrativ este o sarcină    S-a hotărât ca Propunerea legislativă pentru
dificilă, care trebuie foarte bine gândită și făcută pe  modificarea și completarea Legii nr. 106/2008 privind
criterii bine stabilite. Dacă va fi nevoie de modificări  exproprierea pentru cauză de utilitate publică a
legislative, conducerea MADR va trebui să se bizuie    terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru
pe membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură,   exploatarea zăcămintelor de lignit (Pl-x 251/2010) să
industrie alimentară și servicii specifice, care vor    primească aviz favorabil.
sprijini tot acest proces de reformă.             Proiectul de lege privind sprijinul acordat de statul
  Trebuie foarte bine analizată fiecare acțiune,     român pentru intabularea terenurilor agricole și
pentru că sunt unități care au și gestiuni serioase,    forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite
trebuie studiate și experiențe din alte state care au   vechilor proprietari prin legile de retrocedare a
                              proprietăților (PL-x 133/2010) a primit aviz negativ în
reformat sistemele lor din agricultură. Un rol mare va
                              unanimitate.
reveni camerelor agricole, care vor descentraliza
                               Proiectul de lege pentru modificarea și
administrația din domeniul agriculturii și vor aduce    completarea Legii patronatelor nr. 356/2001
specialiștii mai aproape de nevoile fermierilor.      (PL-x 303/2010) a primit aviz negativ cu majoritate de
  Va trebui clarificată problema cadastrului și va    voturi. S-au înregistrat 25 de voturi pentru aviz
trebui reglementată situația în domeniul protecției    negativ și două abțineri.
plantelor.                          PREȘEDINTE,
  Asigurarea unui mediu economic normal va fi una      prof. univ. dr. Valeriu Tabără
dintre condițiile necesare dezvoltării unei agriculturi                          SECRETAR,
moderne.                                               Vasile Mocanu
  12        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010

 5. Comisia pentru drepturile omului, culte          Proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi a
  și problemele minorităților naționale          fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi
                                Inițiativa legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi a
  În data de 8 iunie 2010 a avut loc ședința Comisiei   fost avizată favorabil cu unanimitate de voturi, fiind
pentru drepturile omului, culte și problemele        considerată o actualizare bine-venită a legislației în
minorităților naționale, având următoarea ordine de zi:   vigoare în acord cu convențiile internaționale la care
  1. Propunerea legislativă privind modificarea și     România este parte.
completarea Legii nr. 329/2003, republicată, privind      În data de 10 iunie 2010 a avut loc ședința
exercitarea profesiei de detectiv particular        Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele
(Pl-x 348/2010).                      minorităților naționale, având pe ordinea de zi analiza
  2. Proiectul de lege pentru instituirea sărbătorii    scrisorilor și petițiilor primite la comisie.
limbii tătare (PL-x 256/2010).                 La ședință au fost prezenți 9 deputați, din numărul
  La ședință au fost prezenți 9 deputați, din numărul   total de 10 membri. Astfel, au fost prezenți domnii
total de 10 membri. Astfel, au fost prezenți domnii     deputați: Marius Cristinel Dugulescu, Florin
deputați: Marius Cristinel Dugulescu, Florin        Postolachi, Sergiu Andon, Virgil Pop, Varga Attila,
                              Mircea Lubanovici, Mihai Stroe, Lucian Riviș-Tipei și
Postolachi, Sergiu Andon, Virgil Pop, Varga Attila,
                              Gigel Sorinel Știrbu.
Mircea Lubanovici, Mihai Stroe, Lucian Riviș-Tipei și
                                A fost absent domnul deputat Nicolae Păun
Gigel Sorinel Știrbu.                    (Grupul parlamentar al minorităților naționale),
  A fost absent domnul deputat Nicolae Păun        președintele comisiei.
(Grupul parlamentar al minorităților naționale),        Deputaților le-au fost prezentate de către stafful
președintele comisiei.                   comisiei cele mai importante cazuri ale petenților care
  Propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de   s-au adresat comisiei.
zi a primit aviz negativ cu unanimitate de voturi.       Membrii comisiei au recomandat soluționarea
  Deputații prezenți au reluat în discuție, de       acestora potrivit legii și atribuțiilor comisiilor
asemenea, observațiile Departamentului legislativ la    parlamentare.
Proiectul de lege pentru instituirea sărbătorii limbii     VICEPREȘEDINTE,
tătare de la punctul 2 al ordinii de zi, convenind, cu     Marius Cristinel Dugulescu
unanimitate de voturi, să reia votul asupra modificării
textului inițiativei legislative într-o proximă ședință a  6. Comisia pentru administrație publică,
comisiei.                          amenajarea teritoriului și echilibru ecologic
  În data de 9 iunie 2010 a avut loc ședința Comisiei     Comisia pentru administrație publică, amenajarea
pentru drepturile omului, culte și problemele        teritoriului și echilibru ecologic și-a desfășurat
minorităților naționale, având următoarea ordine de zi:   lucrările în zilele de 8, 9 și 10 iunie 2010.
  1. Proiectul de lege pentru completarea Legii        La ședința comisiei din ziua de 8 iunie a.c. au
nr. 52/2003 privind transparența decizională în       participat ca invitați:
administrația publică (PL-x 336/2010).             – domnul Tánczos Barna – secretar de stat în
  2. Proiectul de lege privind ratificarea Convenției   cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și
privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități,       Turismului;
adoptată la New York de Adunarea Generală a          – doamna Irina Alexe – secretar de stat în cadrul
Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006,     Ministerului Administrației și Internelor;
                                – domnul Dan Valentin Fătuloiu – secretar de stat
deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată
                              în cadrul Ministerului Administrației și Internelor;
de România la 26 septembrie 2007 (PL-x 352/2010).
                                – domnul Gheorghe Popescu – președintele
  La ședință au fost prezenți 9 deputați, din numărul
                              Administrației Fondului pentru Mediu și subsecretar
total de 10 membri. Astfel, au fost prezenți domnii     de stat în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor;
deputați: Marius Cristinel Dugulescu, Florin          – domnul deputat Ioan Holdiș;
Postolachi, Sergiu Andon, Virgil Pop, Varga Attila,      – domnul Nicu Popescu – consilier superior în
Mircea Lubanovici, Mihai Stroe, Lucian Riviș-Tipei și    cadrul Ministerului Finanțelor Publice;
Gigel Sorinel Știrbu.                     – doamna Florentina Manea – director în cadrul
  A fost absent domnul deputat Nicolae Păun        Ministerului Mediului și Pădurilor;
(Grupul parlamentar al minorităților naționale),        – domnul Cristian Nicolae Stănică –
președintele comisiei.                   vicepreședinte al Institutului Național de Statistică;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010             13
  – doamna Claudia Căpățînă – expert în cadrul        7. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței
Institutului Național de Statistică;            de urgență a Guvernului nr. 29/2010 privind
  – doamna Doina Constantinescu – șef serviciu în     valorificarea surplusului de unități ale cantității
cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului    atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
de Afaceri;                         (PL-x 332/2010).
  – doamna Daniela Nicoleta Șchiopu – director în       8. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței
cadrul Ministerului Finanțelor Publice;           de urgență a Guvernului nr. 31/2010 privind
  – domnul Virgil Fira – director „Moviplast” – SRL;    transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al
  – doamna Oana Neneciu – coordonator Ecopolis.      statului, din administrarea Ministerului Mediului și
  La ședința din ziua de 9 iunie a.c. au participat ca   Pădurilor – Administrația Rezervației Biosferei „Delta
invitați:                          Dunării” în administrarea Ministerului Apărării
  – domnul Dan Cârlan – secretar de stat în cadrul     Naționale (PL-x 356/2010).
Ministerului Mediului și Pădurilor;              9. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței
  – domnul Cornel Gabriel Ciocoiu – director în      de urgență a Guvernului nr. 32/2010 privind unele
cadrul Ministerului Administrației și Internelor.      măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
  Lucrările ședinței din zilele de 8 și 9 iunie 2010 au  (PL-x 357/2010).
fost conduse de doamna deputat Sulfina Barbu,         10. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței
președintele Comisiei pentru administrație publică,     de urgență a Guvernului nr. 33/2010 pentru
amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.       modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea
  Pe ordinea de zi a ședinței din data de 8 iunie a.c.   nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale
au figurat următoarele puncte:               pentru Locuințe (PL-x 358/2010).
  În avizare:                         11. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței
  1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței    de urgență a Guvernului nr. 35/2010 pentru
de urgență a Guvernului nr. 25/2010 pentru
                              modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998
                              urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea
privind organizarea și desfășurarea activității de
                              plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate
turism în România (PL-x 354/2010).
                              pe plajă (PL-x 360/2010).
  2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței
                                12. Proiectul Legii Poliției Locale (PL-x 534/2009).
de urgență a Guvernului nr. 34/2010 privind unele
                                13. Propunerea legislativă privind Poliția Locală
măsuri pentru întărirea controlului în scopul
                              (Pl-x 555/2009).
combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de
persoane (PL-x 359/2010).                   14. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței
  3. Proiectul de lege privind modificarea și       Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea și
completarea Legii organizării și funcționării statisticii  completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
oficiale în România nr. 226/2009 (PL-x 365/2010).      nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
  4. Propunerea legislativă pentru modificarea și     (PL-x 687/2008).
completarea Legii nr. 96/1997, republicată, pentru       15. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind     de urgență a Guvernului nr. 15/2010 pentru
acordarea de facilități persoanelor care domiciliază    modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență
sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și   a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”           mediu (PL-x 326/2010).
(Pl-x 366/2010).                        16. Propunerea legislativă pentru modificarea și
  Sesizări în fond:                    completarea articolului 131 din Ordonanța de urgență
  5. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței     a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
de urgență a Guvernului nr. 20/2010 pentru         mediu (Pl-x 231/2010).
modificarea art. 1 din Ordonanța Guvernului          La punctul 1 al ordinii de zi, respectivul proiect de
nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului       lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
populației și al locuințelor din România în anul 2011     La punctul 2 al ordinii de zi, respectivul proiect de
(PL-x 327/2010).                      lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
  6. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței      La punctul 3 al ordinii de zi, respectivul proiect de
de urgență a Guvernului nr. 28/2010 pentru         lege a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
finanțarea, în anul 2010, a Programului „Renașterea      La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere
satului românesc – 10 case pentru specialiști”       legislativă a fost avizată negativ cu unanimitate de
(PL-x 331/2010).                      voturi.
  14        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
  La punctul 5 al ordinii de zi, respectivul proiect de  PSD+PC), Edler András György (Grupul parlamentar
lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.        al UDMR), Marin Bobeș (Grupul parlamentar al PDL),
  La punctul 6 al ordinii de zi, respectivul proiect de  Victor Boiangiu (Grupul parlamentar al PDL), Dan
lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.        Bordeianu (independent), Cristian Buican (Grupul
  La punctul 7 al ordinii de zi, respectivul proiect de  parlamentar al PNL), Sorin Gheorghe Buta (Grupul
lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.        parlamentar al PDL), Bogdan Cantaragiu (Grupul
  La punctul 8 al ordinii de zi, respectivul proiect de  parlamentar al PDL), Gheorghe Ciocan (Grupul
lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.        parlamentar al Alianței politice PSD+PC), Mircea
  La punctul 9 al ordinii de zi, respectivul proiect de  Dușa (Grupul parlamentar al Alianței politice
lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.        PSD+PC), Relu Fenechiu (Grupul parlamentar al
  La punctul 10 al ordinii de zi, respectivul proiect de  PNL), Vasile Gherasim (Grupul parlamentar al PDL),
lege a fost adoptat cu majoritate de voturi         Zanfir Iorguș (Grupul parlamentar al PDL),
(o abținere).                        Ghervazen Longher (Grupul parlamentar al
  La punctul 11 al ordinii de zi, respectivul proiect de  minorităților naționale), Costică Macaleți (Grupul
lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.        parlamentar al Alianței politice PSD+PC), Antonella
  La punctul 12 al ordinii de zi, respectivul proiect de  Marinescu (Grupul parlamentar al Alianței politice
lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.        PSD+PC), Dan Nica (Grupul parlamentar al Alianței
  La punctul 13 al ordinii de zi, respectiva propunere   politice PSD+PC), Ioan Oltean (Grupul parlamentar
legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi.    al PDL), Cornel Pieptea (Grupul parlamentar al PNL),
  La punctul 14 al ordinii de zi, respectivul proiect de  Neculai Rățoi (Grupul parlamentar al Alianței politice
lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.        PSD+PC), Seres Dénes (Grupul parlamentar al
  La punctul 15 al ordinii de zi, respectivul proiect de  UDMR), Vasile Filip Soporan (independent), Nicolae
lege a fost amânat cu unanimitate de voturi.        Stan (independent), Claudiu Țaga (Grupul
  La punctul 16 al ordinii de zi, respectiva propunere   parlamentar al PNL), Radu Bogdan Țîmpău (Grupul
legislativă a fost amânată cu unanimitate de voturi.    parlamentar al PNL), Eugen Constantin Uricec
  În ziua de 9 iunie 2010 membrii comisiei au       (Grupul parlamentar al PDL), Lucia Ana Varga
reexaminat Proiectul de lege privind aprobarea       (Grupul parlamentar al PNL), Aurel Vlădoiu (Grupul
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2010 pentru    parlamentar al Alianței politice PSD+PC) și Sorin
modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996    Ștefan Zamfirescu (Grupul parlamentar al PDL).
(PL-x 158/2010), ca urmare a retrimiterii acestuia la     A fost absent domnul deputat Valeriu Ștefan
comisiile sesizate pe fond în ședința Camerei        Zgonea (Grupul parlamentar al Alianței politice
Deputaților din data de 8 iunie 2010, hotărându-se, cu   PSD+PC), fiind plecat într-o delegație oficială.
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport         PREȘEDINTE,
suplimentar de adoptare, cu amendamente.           Sulfina Barbu
  Referitor la Proiectul Legii Poliției Locale                             SECRETAR,
(PL-x 534/2009) și la Propunerea legislativă privind                  Mihai Cristian Apostolache
Poliția Locală (Pl-x 555/2009), membrii comisiei au
reluat dezbaterea pe articole a rapoartelor              7. Comisia pentru muncă
preliminare ale Comisiei pentru apărare, ordine
                                     și protecție socială
publică și siguranță națională, în prezența
reprezentanților din partea Guvernului, și au hotărât,     În perioada 26 mai–3 iunie 2010 Comisia pentru
cu unanimitate de voturi, amânarea celor două        muncă și protecție socială a avut pe ordinea de zi
proiecte.                          Proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii
  În ziua de 10 iunie 2010 lucrările s-au desfășurat în  publice (PL-x 323/2010).
cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea       Membrii comisiei au hotărât să solicite Biroului
studierii proiectelor de lege și a altor documente     permanent al Camerei Deputaților ca în perioada mai
înregistrate la comisie.                  sus menționată să își desfășoare activitatea în
  La lucrările comisiei din zilele de 8, 9 și 10 iunie   comisie, în vederea discutării și finalizării acestui
2010, din totalul celor 33 de membri, au fost prezenți   proiect de lege.
32 de deputați, după cum urmează: Sulfina Barbu        Solicitarea a fost aprobată, iar membrii comisiei
(Grupul parlamentar al PDL), Ion Călin (Grupul       și-au desfășurat activitatea la sala „Nicolae
parlamentar al Alianței politice PSD+PC), Ionel Palăr    Bălcescu”.
(Grupul parlamentar al PNL), Mihai Cristian          Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor
Apostolache (Grupul parlamentar al Alianței politice    Paul Dobre, președintele comisiei.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010             15
  La dezbaterile asupra proiectului din cele 6 zile de   Domnul Mihai Constantin Șeitan, ministrul muncii,
ședință au participat, în conformitate cu prevederile   familiei și protecției sociale, a început prezentarea
art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților:       proiectului prin a arăta necesitatea promovării Legii
  – domnul Mihai Constantin Șeitan – ministrul      unitare a pensiilor publice ca fiind motivată de o serie
muncii, familiei și protecției sociale;          de factori macroeconomici și sociali.
  – domnul Gabriel Oprea – ministrul apărării        Domnia Sa a precizat că prin elaborarea acestui
naționale;                        proiect de lege se asigură cadrul de reformă în
  – doamna Domnica Doina Pârcălabu –           următoarele direcții:
președintele Casei Naționale de Pensii și alte        – îmbunătățirea sustenabilității financiare a
Drepturi de Asigurări Sociale;              sistemului de pensii, care, în prezent, nu este
  – domnul Mihail Vasile-Ozunu – secretar stat în    sustenabil financiar și nu poate fi susținut;
Ministerul Apărării Naționale;                – menținerea standardelor de viață ale
  – domnul Ion Ghizdeanu – președintele Comisiei     pensionarilor în plată – trecerea graduală la
Naționale de Prognoză;                  indexarea cu rata inflației;
  – doamna Gabriela Mateescu – director în         – tratament corect pentru actualii asigurați (viitorii
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale;    pensionari) – stabilirea pensiei potrivit contribuțiilor
  – doamna Ioana Călina Nemeși – director la Casa    plătite, în funcție de creșterea salarială;
Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări      – reducerea pensionărilor anticipate – în acest
Sociale;                         moment există mulți pensionari sub vârsta standard
  – doamna Doina Păuna – director la Casa        de pensionare, lucru care afectează atât veniturile,
Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări     cât și cheltuielile bugetului de asigurări sociale de
Sociale;                         stat;
  – doamna Daniela Ciobotaru – șef serviciu la Casa     – implementarea unor criterii mai stricte pentru
                             pensia de invaliditate, având în vedere că numărul
Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări
                             beneficiarilor de pensii de invaliditate este în creștere;
Sociale
                               – simplificarea legislației referitoare la pensiile
  – domnul general de brigadă George Viorel
                             publice – integrarea regimurilor speciale;
Voinescu – adjunct al directorului Serviciului Român
                               – creșterea vârstelor de pensionare – promovarea
de Informații;
                             tratamentului egal.
  – domnul general de brigadă Dorel Scornea –
                               Totodată, au fost avute în vedere soluțiile de
director la Serviciul Român de Informații;        aplicare a condițiilor referitoare la pensiile publice,
  – domnul Ion Doncean – consilier la Serviciul     propuse în acordurile de împrumut din anul 2009 cu
Român de Informații;                   Fondul Monetar Internațional (FMI), cu Comisia
  – domnul general de brigadă Ioan Costea –       Europeană (CE) și cu Banca Mondială (BM).
director la Serviciul de Protecție și Pază;         Referindu-se la îmbătrânirea populației României,
  – doamna general de brigadă Maria Lupu –        domnul ministru a arătat că, în prezent, în România,
director în Ministerul Apărării Naționale;        vârsta medie reală de pensionare este mult prea
  – domnul general de brigadă Costică Jipa –       scăzută, aceasta fiind de 54 de ani și 7 luni, față de
director la Serviciul de Telecomunicații Speciale;    vârstele standard de pensionare cerute de legislația
  – domnul colonel Lucian Penciu – director la      în vigoare în ianuarie 2010, de 58 de ani și 9 luni
Serviciul de Informații Externe;             pentru femei, respectiv 63 de ani și 9 luni pentru
  – domnul Ion Dumitru – directorul de cabinet al    bărbați.
președintelui Casei Naționale de Pensii și alte       Cauzele esențiale ale reducerii vârstei standard de
Drepturi de Asigurări Sociale;              pensionare sunt reprezentate de activitatea în grupe
  – domnul Petronel Munteanu – consilier personal    de muncă, pensionarea pe motiv de invaliditate,
al ministrului muncii, familiei și protecției sociale;  îndeplinirea anticipată a stagiului complet de cotizare,
  – doamna Cecilia Sebe – consilier în Ministerul    precum și pensionarii urmași. Se adaugă vârstele
Muncii, Familiei și Protecției Sociale.          mult mai reduse practicate de actualele sisteme de
  În ziua de 26 mai 2010, comisia a aprobat, cu     pensii speciale, cum ar fi 50 de ani pentru personalul
unanimitate de voturi, ca pe ordinea de zi să fie     navigant din aviația civilă, 55 de ani pentru militari și
înscris Proiectul de lege privind sistemul unitar de   polițiști, 60 de ani pentru magistrați și personalul
pensii publice (PL-x 323/2010), asupra acestuia      auxiliar din tribunale și curți de apel.
având loc doar dezbateri generale, urmând ca         În ultimii ani, sistemul de pensii publice s-a
dezbaterile pe articole să înceapă în ședința din ziua  confruntat cu o problemă foarte serioasă, și anume
de 27 mai 2010.                      cea legată de creșterea masivă, de multe ori
  16        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
frauduloasă, a pensionărilor de invaliditate. Astfel, de   din anul 2011, a vârstei de pensionare a categoriilor
la circa 600.000 de persoane beneficiare de pensii de    profesionale menționate mai sus atât pentru femei,
invaliditate în anul 2001, s-a ajuns la circa 900.000 de   cât și pentru bărbați de la 55 de ani până la 60 de ani,
pensionari de invaliditate în anul 2009,           până în 2030. Creșterea se realizează gradual.
înregistrându-se astfel o creștere de peste 50%, cu       Prezentul proiect de lege va integra în sistemul
efecte negative semnificative asupra cheltuielilor      unitar de pensii publice toate persoanele care
bugetului de asigurări sociale.               activează în prezent în domenii în care se utilizează
  În plus, se înregistrează o triplare anuală a      legi/prevederi speciale de pensionare. Integrarea
numărului de pensionări anticipate, ajungându-se în     urmărește stabilirea acelorași obligații și drepturi
noiembrie 2009 la circa 115.000 de pensii anticipate     pentru toți asigurații sistemului de pensii publice.
parțiale în plată.                        Obligațiile stabilite prin prezenta lege se referă la
  Existența unor sisteme speciale de pensii publice,    plata contribuției de asigurări sociale atât de
care au introdus o serie de privilegii și tratament     angajator, cât și de angajat. Conform cotelor actuale
inegal pentru unele categorii profesionale, a creat o    de contribuții de asigurări sociale, angajatorul va plăti
diferență uriașă între cea mai mică pensie și cea mai    20,8%, aplicat fondului de salarii brute, iar angajatul
mare pensie publică. La 1 octombrie 2009, cea mai      10,5% aplicat salariului brut lunar, conform legii. În
mică pensie a devenit 350 lei, în timp ce cea mai      cazul personalului din apărare națională, ordine
mare pensie din sistemele de pensii speciale         publică și siguranță națională, se transferă cei 5%
depășește 37.000 lei.                    care se plăteau din bugetul de stat către bugetul
  În privința creșterii și egalizării vârstelor standard  asigurărilor sociale de stat și se adaugă încă 5,5%.
de pensionare pentru bărbați și femei, domnul        Majorarea cu 5,5% a contribuției se realizează prin
ministru Mihai Constantin Șeitan a arătat că legea
                               creșterea soldei/salariului brut, astfel încât câștigul
prevede continuarea creșterii vârstelor de pensionare
                               net să nu fie afectat.
până la sfârșitul anului 2014, la 60 de ani pentru femei
                                 Domnul ministru Mihai Constantin Șeitan a
și 65 de ani pentru bărbați, așa cum a fost stabilită în
                               subliniat ca fiind necesară implementarea unei noi
baza legislației în vigoare. La finalizarea acestei
                               proceduri de stabilire a valorii punctului de pensie, și
etape se continuă cu creșterea, din anul 2015, a
                               anume stabilirea valorii punctului de pensie prin lege.
vârstei de pensionare numai pentru femei de la 60 de
                                 Valoarea punctului de pensie de la intrarea în
ani până la 65 de ani, până în 2030, creșterea
                               vigoare a prezentei legi și până în anul 2020 se va
realizându-se gradual. În 2030, atât bărbații, cât și
femeile vor ieși la pensie la aceeași vârstă standard,    majora anual cu 100% rata inflației, la care se adaugă
65 de ani.                          50% din creșterea reală a salariului mediu brut
  De asemenea, legea prevede o creștere graduală      realizat pe anul precedent. În situația în care unul
a stagiului complet de cotizare, necesar obținerii unei   dintre acești indicatori are valoare negativă, la
pensii pentru limită de vârstă pentru femei, de la      stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează
27 ani și 6 luni, în ianuarie 2010, la 30 de ani, în 2015,  indicatorul cu valoare pozitivă. În situația în care
și la 35 de ani, în 2030.                  acești indicatori au valori negative, se păstrează
  Pentru bărbați, creșterea graduală a stagiului      ultima valoare a punctului de pensie.
complet de cotizare necesar obținerii unei pensii        Începând cu anul 2021, valoarea punctului de
pentru limită de vârstă va fi de la 32 ani și 6 luni, în   pensie se majorează anual cu 100% rata inflației la
ianuarie 2010, la 35 de ani, în 2015.            care se adaugă 45% din creșterea reală a salariului
  Stagiul minim de cotizare necesar pentru         mediu brut realizat pe anul precedent. Procentul din
obținerea unei pensii din sistemul unitar de pensii     creșterea reală a salariului mediu brut, luat în
publice va crește gradual de la 12 ani și 6 luni, în     considerare la majorarea anuală a valorii punctului de
ianuarie 2010, la 15 ani, la sfârșitul anului 2014, atât   pensie, se reduce gradual cu câte 5% în fiecare an.
pentru femei, cât și pentru bărbați.               Începând cu anul 2030, valoarea punctului de
  În privința creșterii vârstelor de pensionare pentru   pensie se majorează anual cu 100% rata inflației
personalul din domeniul apărării naționale, ordinii     realizată pe anul precedent.
publice și siguranței naționale, membrii comisiei au       Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu
fost informați că, în prezent, cadrele militare și      1 ianuarie 2011, la punctajul mediu anual determinat
funcționarii publici cu statut special din domeniul     se aplică un indice de corecție calculat ca raport între
apărării naționale, ordinii publice și siguranței      43,3% din salariul mediu brut realizat pe anul
naționale se pensionează la vârsta de 55 de ani, atât    precedent și valoarea unui punct de pensie în vigoare
femeile, cât și bărbații. Noua lege prevede creșterea,    la acea dată.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010              17
  Indicele de corecție menționat se aplică o singură     Domnia Sa a precizat că Grupul parlamentar al
dată, la înscrierea inițială la pensie.           Alianței politice PSD+PC nu este de acord cu
  Cu privire la pensionările anticipate parțiale, s-a   reducerea pensiilor, cu decuplarea punctului de
observat că, în conformitate cu datele Casei        pensie de salariul mediu brut, cu înăsprirea condițiilor
Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări      de pensionare anticipată și, mai ales, cu
Sociale (CNPAS), numărul acestor pensii aflate în      retroactivitatea legii.
plată este de 115.000, tendința fiind de creștere.       În opinia domnului deputat Dan Mircea Popescu
Noua lege prevede înăsprirea condițiilor de acordare    nu ar trebui reduse pensiile în funcție de venituri, ci ar
a acestui tip de pensie, crescând penalizarea        trebui avută în vedere acomodarea sistemului de
acordată la 0,75% pentru fiecare lună de pensionare     pensii în funcție de necesarul de cheltuieli, subliniind
anticipată față de vârsta standard de pensionare.      că sunt peste 1,5 milioane de lucrători la negru care
  Anticiparea nu poate să depășească 60 de luni      ar trebui să fie stimulați să intre în sistem.
(5 ani) față de vârsta standard de pensionare, iar       Doamna deputat Cristina Ancuța Pocora a spus că
penalizarea maximă devine 45% față de 30%, cât       Grupul parlamentar al PNL nu va vota această lege,
este în prezent.                      arătând că nu este de acord cu egalizarea vârstei de
  În perioada de anticipare, persoana nu poate      pensionare pentru femei și bărbați și, criticând
cumula pensia anticipată parțială cu un venit salarial,   prezentarea făcută de ministrul muncii, familiei și
cu excepția asociatului unic, asociaților comanditari    protecției sociale, care a făcut o comparație cu vârsta
sau acționarilor. La împlinirea vârstei standard de     de pensionare din țările UE, a apreciat că la
pensionare, penalizarea se ridică.             elaborarea proiectului de lege nu s-a ținut cont de
  De asemenea, proiectul de lege își propune       speranța de viață din România în comparație cu țările
descurajarea pensionărilor de invaliditate abuzive,     UE.
nejustificate medical. Documentarul medical           În calitate de președinte al Comisiei pentru
                              egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, Domnia
completat de medicul curant specialist pentru boala
                              Sa a mai subliniat faptul că nu este de acord cu
principal invalidantă va fi înlocuit cu raportul medical
                              modificarea vârstelor de pensionare și a arătat că ar
de evaluare completat de medicul expert al
                              trebui să se reglementeze posibilitatea rămânerii în
asigurărilor sociale.
                              activitate până la vârsta de 65 de ani.
  Totodată, se prevăd reglementări suplimentare, cu
                                Domnul deputat Cornel Ghiță a arătat însă că
termene și, mai ales, cu penalizări, la procedura de
                              sistemul de pensii este „bolnav” și nu poate fi
expertizare medicală.
                              susținut, iar Guvernul își asumă răspunderea pentru
  În acest mod, se asigură creșterea responsabilității
                              corectarea pensiilor speciale.
medicului expert al asigurărilor sociale. În sprijinul     Având în vedere activitatea membrilor comisiei din
acestuia, legea prevede posibilitatea încheierii de     ultimele luni în ceea ce privește invitarea la discuții a
convenții între casele de pensii și spitale, laboratoare,  reprezentanților societății civile, respectiv sindicate și
clinici etc. pentru reverificarea dosarelor medicale la   asociații ale pensionarilor ori altor categorii
care există suspiciuni.                   socioprofesionale, membrii comisiei sunt în măsură
  În finalul prezentării, domnul ministru Mihai      să ia decizii cu privire la reformarea sistemului de
Constantin Șeitan a arătat că acestea sunt în linii     pensii.
generale principalele obiective care se doresc a fi       Domnul deputat Ioan Cindrea și-a exprimat
atinse prin dispozițiile noului proiect de lege și că    nemulțumirea față de acest nou sistem public de
rămâne la dispoziția membrilor comisiei pentru a      pensii, arătând că Guvernul procedează
răspunde eventualelor întrebări.              contabilicește la tăierea cuantumului pensiilor, fără a
  Domnul președinte Victor Paul Dobre, apreciind     fi preocupat de creșterea veniturilor pentru plata
prezentarea făcută, a considerat că Guvernul vine cu    pensiilor conform principiului garantării pensiilor de
acest proiect de lege pe baza obligațiilor asumate cu    către stat.
FMI, însă în momente de asemenea amploare a           De asemenea, prin abrogarea legilor speciale de
crizei ar fi trebuit să fie avute în vedere alte măsuri   calcul al pensiilor se încalcă principiul
pentru susținerea sistemului public de pensii.       neretroactivității legii, fapt care va conduce la un val
  Domnul deputat Dan Mircea Popescu a precizat că     de procese în justiție pentru recunoașterea drepturilor
nu înțelege care este rostul adoptării unui asemenea    obținute tot în temeiul unor legi în vigoare la data
proiect de lege al pensiilor în condițiile în care     obținerii acestor drepturi.
Guvernul vine să-și asume răspunderea în Parlament       Domnul președinte Victor Paul Dobre a prezentat
pe reducerea pensiilor.                   punctul de vedere al Grupului parlamentar al PNL,
  18        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
susținând că amendamentele formulate de Domniile        Au fost admise amendamente de natură tehnico-
Lor privesc:                         legislativă, formulate la art. 3 alin. (1) lit. g), h), i) și q).
  – menținerea valorii punctului de pensie la 45% din     La art. 3 alin. (1) lit. l) și alin. (2) au fost adoptate
salariul mediu brut pe economie, fără a fi schimbată     amendamente formulate de doamnele și domnii
modalitatea de calcul al punctului de pensie;        deputați Claudia Boghicevici, Cristina Elena Dobre,
  – recunoașterea autonomiei CNPAS;             Maria Eugenia Barna, Cornel Ghiță, Ioan Nelu Botiș,
  – acordarea posibilității de reducere a vârstei de    Florian Daniel Geantă, Iulian Vladu, Vasile Silviu
pensionare pentru femeile care au născut mai mulți      Prigoană, Marian Sârbu și Kerekes Károly, în sensul
copii;                            înlocuirii sintagmei „salariu mediu brut” cu sintagma
  – prelungirea perioadei de creștere eșalonată a      „câștigul salarial brut”, termen utilizat de Institutul
vârstei de pensionare până în anul 2035.           Național de Statistică.
  Domnul deputat Adrian Solomon a apreciat că         De asemenea, a fost adoptat un amendament la
predictibilitatea legii până în anul 2030 este
                               art. 4 alin. (1), pentru claritatea textului.
exagerată și a considerat că nu pot fi afectate drepturi
                                Dezbaterile s-au oprit la art. 6 alin. (1) lit. c) care
avute și nici nu pot fi prevăzute viitoarele condiții
                               prevede includerea în sistemul public de pensii a
economice care vor influența următoarele generații.
  Doamna deputat Cristina Ancuța Pocora a          cadrelor militare din domeniul apărării, ordinii publice,
considerat că este necesară prezența la dezbaterile     siguranței naționale și din sistemul administrației
pe articole, pe lângă cea a domnului ministru Mihai     penitenciare.
Constantin Șeitan, și a domnului ministru Gabriel        Doamna deputat Cristina Ancuța Pocora a solicitat
Oprea, cel puțin la articolele referitoare la pensiile    sistarea discuțiilor și prezența la dezbateri a domnului
militare.                          Gabriel Oprea, ministrul apărării naționale.
  Domnul deputat Marian Sârbu, remarcând            Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de
termenul foarte scurt pentru depunerea raportului, a     voturi.
propus limitarea intervențiilor în cadrul dezbaterii      În data de 31 mai 2010 membrii comisiei au
proiectului de lege pe articole, propunere care, însă,    continuat dezbaterile pe articole asupra Proiectului
a fost respinsă cu majoritate de voturi.           de lege privind sistemul unitar de pensii publice
  În urma intervențiilor deputaților, domnul ministru    (PL-x 323/2010) în prezența domnului Gabriel Oprea,
Mihai Constantin Șeitan a mulțumit pentru viziunile     ministrul apărării naționale.
diferite asupra proiectului de lege și a precizat că      Domnul ministru Gabriel Oprea a arătat că, de la
lansarea acestui act normativ a avut în vedere        începutul elaborării acestui proiect de lege, membrii
crearea unui sistem unitar și sustenabil.          echipei de lucru formate din persoane care
  Referitor la amendamentele formulate, Domnia Sa      gestionează măsurile financiare din cadrul MApN,
a precizat că vor avea loc discuții, urmând să se      MAI, SRI, SIE, STS au lucrat împreună cu
decidă în final asupra fiecărui amendament.         reprezentanții Ministerului Muncii, Familiei și
  În data de 27 mai 2010 membrii comisiei au trecut     Protecției Sociale, având ca principal obiectiv
la dezbaterea pe articole a Proiectului de lege privind   menținerea pensiilor militarilor în aceleași
sistemul unitar de pensii publice (PL-x 323/2010) în     cuantumuri.
prezența doamnei Domnica Doina Pârcălabu,            Domnia Sa a subliniat faptul că Armata nu face
președintele Casei Naționale de Pensii și alte
                               politică și reprezintă cel mai bun ambasador al
Drepturi de Asigurări Sociale, și a reprezentanților
                               României în teatrele de operațiuni.
Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
                                Dată fiind importanța armatei în România, domnul
  În cadrul dezbaterilor pe articole au fost formulate
și susținute amendamente la titlul legii, la art. 1, 2, 3,  ministru a arătat că interesul a fost să nu se modifice
4 și 6 lit. a) și b), depuse de doamnele și domnii      cuantumul pensiilor militarilor. Ceea ce s-a obținut în
deputați Aurelia Vasile, Lucreția Roșca, Dumitru       urma discuțiilor reprezintă menținerea în vechile
Chiriță, Viorel Hrebenciuc, Ioan Cindrea, Dan Mircea     cuantumuri a pensiilor pentru 88% din pensionarii
Popescu, Adrian Solomon, Dorel Covaci, Ioan         proveniți din sistemele altor structuri militare și pentru
Damian, Ioan Narcis Chisăliță, Dan Nica, Liviu        98% din pensionarii MApN.
Bogdan Ciucă, Florin Costin Pâslaru, Marian Neacșu,       Domnul deputat Dan Mircea Popescu a considerat
din partea Grupului parlamentar al Alianței politice     că prin includerea pensiilor militare în sistemul public
PSD+PC, de doamna deputat Cristina Ancuța          de pensii se întrerupe o veche tradiție cu privire la
Pocora, din partea Grupului parlamentar al PNL, de      statutul aparte al militarilor, apreciind, în același timp,
doamna deputat Maria Eugenia Barna (independent),      că această măsură nu va aduce beneficii bugetului de
amendamente care, supuse votului, au fost respinse.     stat, ci, dimpotrivă, va trebui acoperită diferența de
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010                 19
până la 10% însemnând contribuțiile pentru această           – la art. 11 alin. (3), formulat de doamnele deputat
categorie.                              Claudia Boghicevici și Cristina Elena Dobre și de
  Domnul ministru Gabriel Oprea a menționat faptul         domnii deputați Cornel Ghiță, Ioan Nelu Botiș, Florian
că pensiile în cuantum de până la 3.000 lei, aflate în        Daniel Geantă, Iulian Vladu, Vasile Silviu Prigoană,
plată, nu vor scădea, și începând cu anul viitor noile        din partea Grupului parlamentar al PDL, de doamna
înscrieri la pensie se vor face în corelare cu salariile       deputat independent Maria Eugenia Barna și de
avute.                                domnul deputat independent Marian Sârbu, de
  Domnul deputat Marian Sârbu a arătat că toate           domnul deputat Kerekes Károly, din partea Grupului
formațiunile politice au fost în favoarea promovării         parlamentar al UDMR;
unui sistem unitar privind atât salarizarea, cât și           – la art. 11 alin. (4), formulat de membrii comisiei;
sistemul de pensii și este de apreciat faptul că în           – la art. 17 alin. (1), la art. 20 alin. (2) și (3),
asemenea condiții de criză s-a reușit ca pentru 98%         formulate de doamna deputat Aurelia Vasile și de
din pensiile provenite din sistemul apărării și pentru        domnii deputați Dumitru Chiriță, Viorel Hrebenciuc,
88% din pensiile provenite din celelalte sisteme           din partea Grupului parlamentar al Alianței politice
militare să fie menținut neschimbat cuantumul aflat în        PSD+PC, de doamna deputat Claudia Boghicevici și
plată.                                de domnii deputați Cornel Ghiță, Florian Daniel
  Domnul deputat Ioan Cindrea a dorit să sublinieze         Geantă, Ioan Nelu Botiș, Iulian Vladu, din partea
faptul că Grupul parlamentar al Alianței politice          Grupului parlamentar al PDL, și de Grupul
PSD+PC nu și-a propus un sistem unitar de pensii, ci         parlamentarilor independenți.
păstrarea puterii de cumpărare a pensiilor și salariilor.        Dezbaterea asupra alin. (3) al art. 27 a suscitat
  Amendamentele care vor fi supuse atenției vor fi         discuții aprinse.
luate în calcul în măsura în care pensiile militarilor         Domnul președinte Victor Paul Dobre a arătat că
reprezintă pensii ocupaționale.                   nivelul ridicat al CAS nu face decât să constituie o
                                   problemă în colectarea contribuțiilor și a propus
  De asemenea, Domnia Sa a arătat că se dorește
                                   modificarea textului în sensul stabilirii cotelor de
stabilitatea legii, neretroactivitatea ei și garantarea
                                   contribuții anual, prin Legea bugetului de asigurări
pensiilor și a considerat că în condiții de criză statul ar
                                   sociale de stat.
trebui să garanteze plata acestor drepturi, și nu să
                                    Domnii deputați Kerekes Károly și Dan Mircea
procedeze la reducerea lor.
                                   Popescu au considerat că aceste cote trebuie
  Domnul deputat Adrian Solomon a arătat că din
                                   prevăzute în Legea pensiilor, întrucât numai așa se
amendamentele depuse nu rezultă stabilirea
                                   asigură stabilitate și vor fi scoase de sub influența
plafonului de 3.000 de lei despre care se vorbește,         politicului.
plafon sub care pensiile aflate în plată nu vor fi           Domnul deputat Adrian Solomon a arătat că pentru
micșorate.                              a lua asemenea decizii este necesară participarea la
  S-a trecut la dezbaterea pe articole.               dezbateri a domnului ministru Mihai Constantin
  În urma finalizării discuțiilor, la art. 6 alin. (1)       Șeitan, pentru a se lua o decizie după ce membrii
punctul I lit. c) a fost acceptat, cu 10 voturi pentru,       comisiei vor primi explicațiile necesare.
7 voturi împotrivă și două abțineri, un amendament           Discuțiile asupra art. 27 alin. (3), (4) și (5) au fost
formulat de doamna deputat Claudia Boghicevici, de          amânate pentru ședința din data de 1 iunie 2010.
domnii deputați Cornel Ghiță, Florian Daniel Geantă,          S-au continuat dezbaterile pe următoarele articole,
Ioan Nelu Botiș, Iulian Vladu și de Grupul              iar discuțiile au fost suspendate la art. 33, întrucât
parlamentarilor independenți din Camera Deputaților.         membrii comisiei au solicitat unele lămuriri
  De asemenea, în cursul dezbaterilor au fost            suplimentare și prezența la dezbateri a ministrului
acceptate amendamente, după cum urmează:               muncii, familiei și protecției sociale, domnul Mihai
  – la art. 6 alin. (1) punctul IV, formulat de doamnele      Constantin Șeitan.
deputat Claudia Boghicevici și Cristina Elena Dobre           În data de 1 iunie 2010 membrii comisiei au
și de domnii deputați Cornel Ghiță, Ioan Nelu Botiș,         continuat dezbaterile pe articole în prezența domnului
Florian Daniel Geantă, Iulian Vladu, Vasile Silviu          Mihai Constantin Șeitan, ministrul muncii, familiei și
Prigoană, din partea Grupului parlamentar al PDL, de         protecției sociale.
doamna deputat independent Maria Eugenia Barna,             S-a reluat în discuție oportunitatea înlocuirii
de domnul deputat independent Marian Sârbu, de            sintagmei „salariu mediu brut” cu sintagma „câștigul
domnul deputat Kerekes Károly, din partea Grupului          salarial brut”, întrucât membrii comisiei au solicitat
parlamentar al UDMR;                         lămuriri suplimentare cu privire la implicațiile acestei
  – la art. 6 alin. (1) punctul V și la art. 10 alin. (1) și (2),  schimbări, date fiind opiniile divergente în legătură cu
formulate de membrii comisiei;                    această terminologie.
  20        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
  Domnul ministru Mihai Constantin Șeitan a arătat      pentru a fi avute în vedere eventualele solicitări de
că noțiunea de „câștig salarial brut lunar” este cea     recalculare a pensiilor și pentru a evita declanșarea
care stă la baza calculului atât al contribuției, cât și al  unui lanț de procese în instanță pe acest motiv.
valorii punctului de pensie.                   Domnul ministru Mihai Constantin Șeitan a
  Deși în legislația în vigoare la ora actuală se face    apreciat ca fiind corectă observația că, odată
referire la salariul mediu brut, în realitate calculele au  introdusă o nouă terminologie, aceasta trebuie
la bază câștigul salarial brut lunar, singurul indicator   aplicată în mod unitar pentru toți participanții la
furnizat lunar de Institutul Național de Statistică.     sistem, dar a arătat că acest lucru nu va conduce la
Acest lucru nu conduce însă la faptul că nu există      procese din două motive: în primul rând folosirea
salariu mediu pe economie. El se calculează anual și     câștigului mediu brut la calculul valorii punctului de
stă la baza fundamentării Legii bugetului asigurărilor    pensie este în favoarea pensionarilor și, în al doilea
sociale de stat.                       rând, acest lucru se aplică numai pentru viitor, pentru
  Tot referitor la problematica acestei terminologii,    cei care vor ieși la pensie după intrarea în vigoare a
domnul Ion Ghizdeanu, președintele Comisiei          legii.
Naționale de Prognoză, invitat la dezbateri, a formulat     Domnul deputat Adrian Solomon, apreciind
câteva explicații referitoare la cei doi indicatori.     prezența domnului ministru al muncii, familiei și
  Domnia Sa a arătat că este o problematică         protecției sociale, a dorit să facă referire la un
complexă, subliniind importanța corespondenței        comunicat de presă al Institutului Național de
dintre cei doi indicatori pentru calculul punctului de    Statistică din februarie 2010 cu privire la câștigul
pensie din cauza faptului că este influențat rezultatul    salarial nominal brut care cuprinde o definiție a
punctajului pentru fiecare pensionar.             acestui indicator. Prin definiția dată se includ, pe
  Baza contribuției pentru fiecare angajat o         lângă veniturile salariale, și alte drepturi obținute de
reprezintă toate veniturile obținute pe întreaga durată    salariați precum tichetele de masă și alte drepturi.
a vieții, atât cele care intră în salariul mediu brut, care   Prin urmare, domnul deputat și-a exprimat
include toate veniturile de natură salarială, cât și cele   reținerea cu privire la acest nou indicator european
care intră în câștigul mediu brut, care cuprinde atât     care ar putea conduce la obținerea unor punctaje mai
veniturile salariale, cât și celelalte drepturi care nu    mici de către pensionari tocmai din cauza stabilirii
sunt de natură salarială. Aici intră în primul rând      unui numitor mai mare la care să se împartă valoarea
veniturile din profitul net, pentru sectorul privat,     contribuției fiecăruia.
veniturile provenite din alte fonduri decât fondul de      Domnul Ion Ghizdeanu a arătat că folosirea
salarii, de exemplu stimulentele acordate           acestui indicator nu este în dezavantajul
persoanelor din sectorul bugetar.               beneficiarilor, și, mai mult, urmărește punerea de
  Diferențele dintre definițiile celor doi indicatori nu   acord a legii cu realitatea statistică și practică.
sunt mari, dar prin folosirea câștigului salarial mediu     Doamna deputat Maria Eugenia Barna s-a
brut se asigură acea concordanță dintre venituri și      interesat dacă această schimbare de terminologie din
indicatorul la care se împart veniturile.           cadrul Legii pensiilor atrage o modificare a întregii
  Conform practicii metodologiei Eurostat, doi        legislații care se referă la salariul mediu brut pe
indicatori sunt utilizați în statistica europeană,      economie.
respectiv costul forței de muncă și câștigul salarial.      Domnul ministru Mihai Constantin Șeitan a
  Salariul mediu brut reprezintă un indicator        subliniat faptul că toate drepturile pe care le primesc
național. Ca urmare, baza informațională a Institutului    salariații provin tocmai din calitatea de salariat pe
Național de Statistică trebuie pusă în concordanță cu     care o dețin, și ideea realizării unei distincții între
indicatorii europeni.                     drepturile obținute în baza acestei calități conduce la
  Un alt argument pentru faptul că salariul mediu      tratarea inegală a acestor elemente componente ale
brut nu mai poate fi folosit la calculul punctului de     unui salariu. Mărirea bazei de calcul al contribuției
pensie este faptul că acesta este calculat cu         duce, implicit, la o pensie mai mare.
periodicitate anuală, în timp ce câștigul mediu brut și     Domnul deputat Ioan Cindrea, referindu-se, de
câștigul mediu net sunt indicatori urmăriți          asemenea, la importanța clarificării noțiunii de câștig
îndeaproape de Institutul Național de Statistică,       mediu brut, a atras atenția dacă nu cumva ar trebui
respectiv sunt singurii indicatori calculați cu        recalculate toate pensiile aflate în plată, pentru a se
periodicitate lunară.                     acorda anumite drepturi din urmă pentru beneficiarii
  Domnul președinte Victor Paul Dobre s-a interesat     ale căror pensii au fost calculate în funcție de salariul
care sunt implicațiile acestei schimbări de          mediu, un indicator mai restrictiv și un indicator fals,
terminologie pentru pensiile aflate în plată, tocmai     în opinia Domniei Sale.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010             21
  De asemenea, față de definiția câștigului mediu       Amendamentele depuse de doamna deputat
brut dată de lege, definiția aceleiași noțiuni este cu   Cristina Ancuța Pocora, de domnii deputați Victor
totul alta în comunicatul dat de Institutul Național de   Paul Dobre, Nini Săpunaru, Ludovic Orban și de
Statistică și este mult mai largă.             Grupul parlamentar al PNL la alin. (4) și (5) au fost
  În răspunsul formulat, domnul ministru Mihai       susținute și de membrii Grupului parlamentar al PDL
Constantin Șeitan a arătat că trebuie să se facă      din cadrul comisiei, pentru corelare cu prevederile
distincție între baza de contribuție și baza de       Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii
impozitare, pentru că în cadrul Legii pensiilor se     administrate privat.
vorbește despre baza de contribuții pentru asigurări      Supuse votului, cele două amendamente au fost
sociale.                          acceptate cu unanimitate de voturi.
  În ceea ce privește recalcularea pensiilor aflate în    Domnul deputat Cornel Ghiță a atras atenția că
plată în funcție de acest indicator, Domnia Sa a      unele texte au trecut deja cu înlocuirea celor două
considerat că nu se pune problema, întrucât până la     noțiuni și a propus să se supună la vot înlocuirea
intrarea în vigoare a acestei legi nu se plătesc      sintagmei „salariu mediu brut lunar” cu sintagma
contribuții asupra acestor sume care exced fondului     „câștigul salarial brut lunar” în tot cuprinsul legii, la
de salarii. Punctele obținute de beneficiari au fost    articolele indicate de CNPAS.
calculate numai pe baza contribuțiilor personale.       Dezbaterile asupra art. 35 alin. (3) nu au fost
  Conform Legii nr. 19/2000, au fost stabilite salariile  finalizate, întrucât amendamentul formulat de către
medii care stau la baza calculului punctajului la pensie.  doamnele deputat Aurelia Vasile și Lucreția Roșca și
  După o scurtă pauză în care membrii comisiei au     de domnii deputați Ioan Cindrea, Dan Mircea
participat la votul final asupra unor proiecte de lege   Popescu, Adrian Solomon, Dorel Covaci, Ioan
înscrise pe ordinea de zi a plenului Camerei        Damian, Ioan Narcis Chisăliță, Viorel Hrebenciuc,
Deputaților, au fost reluate discuțiile asupra       Dan Nica, Liviu Bogdan Ciucă, Florin Costin Pâslaru,
                              Dumitru Chiriță, Marian Neacșu, din partea Grupului
Proiectului de lege privind sistemul unitar de pensii
                              parlamentar al Alianței politice PSD+PC, de eliminare
publice.
                              a acestuia, a întrunit 9 voturi pentru și 9 voturi
  Au fost reluate dezbaterile pe text.
                              împotrivă.
  Amendamentele formulate la art. 33 și 34 de către
                                S-a solicitat reluarea votului, însă a fost același
doamnele deputat Claudia Boghicevici și Cristina
                              rezultat.
Elena Dobre, de domnii deputați Cornel Ghiță, Ioan
                                Domnul deputat Ioan Nelu Botiș a propus
Nelu Botiș, Florian Daniel Geantă, Iulian Vladu,
                              suspendarea lucrărilor și reluarea discuțiilor în
Vasile Silviu Prigoană, din partea Grupului         următoarea ședință.
parlamentar al PDL, de domnul deputat independent       Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu
Marian Sârbu, de doamna deputat independent Maria      10 voturi pentru și 8 voturi împotrivă.
Eugenia Barna și de domnul deputat Kerekes Károly,       În data de 2 iunie 2010 membrii comisiei au reluat
din partea Grupului parlamentar al UDMR, au fost      dezbaterile pe articole asupra Proiectului de lege
acceptate cu 9 voturi pentru și 8 voturi împotrivă.     privind sistemul unitar de pensii publice
  După votul asupra art. 34 s-au reluat discuțiile     (PL-x 323/2010).
asupra art. 27, articol amânat din ziua precedentă.      În deschiderea lucrărilor, domnul președinte Victor
  Domnul președinte Victor Paul Dobre le-a         Paul Dobre a propus ca programul de lucru, în prima
reamintit membrilor comisiei că Domnia Sa consideră     parte a zilei, să se desfășoare până la ora votului final
excesivă reglementarea în legea-cadru a cotelor de     din cadrul plenului Camerei Deputaților, urmând ca,
contribuții, cote care ar trebui stabilite prin Legea    după-amiază, programul să se desfășoare între orele
bugetului asigurărilor sociale de stat.           14.00–19.00.
  Domnul ministru Mihai Constantin Șeitan a arătat      Din cauza faptului că au existat opinii de
că se urmărește păstrarea acestei structuri a cotelor    continuare a programului până la finalizarea legii,
de contribuție pentru mai mulți ani de acum înainte,    domnul deputat Ioan Nelu Botiș, în calitate de
tocmai în vederea realizării unor planuri bugetare     vicepreședinte al comisiei, a solicitat o pauză de
multianuale și pentru a evita practica presiunilor în    consultări.
diferite grupuri politice pentru modificarea acestor      Dezbaterile au continuat cu art. 35 alin. (3).
cote de contribuții.                      Amendamentul de eliminare a textului a fost
  În urma finalizării dezbaterilor, s-a hotărât, cu    respins cu 10 voturi pentru și 6 voturi împotrivă.
9 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, adoptarea art. 27    La art. 36, amendamentul prezentat de domnul
alin. (1)–(3) în forma prezentată de Guvern.        deputat Cornel Ghiță și susținut de doamnele și
  22        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
domnii deputați Claudia Boghicevici, Cristina Elena       La art. 49 alin. (1) lit. g) a fost acceptat un
Dobre, Ioan Nelu Botiș, Florian Daniel Geantă, Iulian    amendament de natură tehnico-legislativă.
Vladu, Vasile Silviu Prigoană, din partea Grupului        Art. 53, care face referire la vârsta standard de
parlamentar al PDL, de domnul deputat independent      pensionare atât pentru femei, cât și pentru bărbați, a
Marian Sârbu, de doamna deputat independent Maria      suscitat multe discuții din partea membrilor comisiei.
Eugenia Barna și de domnul deputat Kerekes Károly,        Domnul deputat Dan Mircea Popescu a propus ca
din partea Grupului parlamentar al UDMR, în sensul      pentru femei vârsta standard de pensionare să fie de
stabilirii plafoanelor minim și maxim ale bazei lunare    63 de ani, cu posibilitatea de reducere a acesteia cu
a contribuției, a fost acceptat cu 10 voturi pentru și    un an, respectiv 2-3 ani pentru femeile care au născut
6 voturi împotrivă, argumentându-se acest          unul, doi sau trei copii, mai ales că nu se impune din
amendament prin asigurarea egalității de tratament      afara țării egalizarea vârstelor de pensionare. Nu se
pentru participanți.                     încalcă nicio directivă dacă acest lucru este stabilit de
  Domnul deputat Ioan Cindrea și-a exprimat opinia     forul legiuitor național, având în vedere condițiile
împotriva introducerii unui plafon minim al nivelului    sociale din România.
contribuției, arătând că acest plafon trebuie să fie cât     Domnia Sa a respins ideea vârstei egale dintre
mai mic pentru ca numărul persoanelor asigurate să      femei și bărbați.
crească, dar și pentru a evita creșterea, în viitor, a      Domnul deputat Marian Sârbu a propus să se
numărului persoanelor asistate social.            opteze pentru reducerea cu doi ani a nivelului maxim
  Doamna Domnica Doina Pârcălabu, președintele       al vârstei standard de pensionare pentru femei, fără
CNPAS, a arătat că reducerea plafonului minim al       însă a afecta stagiul de cotizare pentru acestea.
nivelului contribuției presupune obținerea unor         Doamna președinte Domnica Doina Pârcălabu a
beneficii foarte mici, și acele persoane riscă să      arătat că această curbă de creștere a vârstei a fost
apeleze la ajutorul statului pentru a li se ridica nivelul  deja începută prin Legea nr. 19/2000, iar oprirea ei ar
prestației la cuantumul pensiei sociale minime
                               bulversa sistemul, și, în plus, această creștere este
garantate.
                               eșalonată până în anul 2030.
  La art. 37 alin. (1) lit. c) a fost formulat un
                                 Supus votului, amendamentul de reducere a vârstei
amendament de tehnică legislativă, acceptat de
                               standard de pensionare pentru femei de la 65 la 63 de
membrii comisiei cu unanimitate de voturi.
                               ani a fost acceptat cu 18 voturi pentru și un vot
  De asemenea, la lit. j) a fost formulat un
                               împotrivă, al domnului deputat Derzsi Ákos (Grupul
amendament de către domnul deputat Niculae
                               parlamentar al UDMR), care a participat la lucrări în
Mircovici, din partea Grupului parlamentar al
minorităților naționale, de către doamnele și domnii     locul domnului deputat Kerekes Károly, secretar al
deputați Claudia Boghicevici, Cristina Elena Dobre,     comisiei, potrivit prevederilor art. 51 alin. (6) din
Cornel Ghiță, Ioan Nelu Botiș, Florian Daniel Geantă,    Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.
Iulian Vladu, Vasile Silviu Prigoană, din partea         La art. 55 alin. (1) lit. b), membrii comisiei au
Grupului parlamentar al PDL, de către domnul         acceptat reglementarea reducerii vârstei de
deputat independent Marian Sârbu, de către doamna      pensionare pentru activități desfășurate în condiții
deputat independent Maria Eugenia Barna și de către     speciale și alte condiții de muncă, coroborată cu
domnul deputat Kerekes Károly, din partea Grupului      creșterea vârstelor standard de pensionare,
parlamentar al UDMR, în sensul eliminării acesteia și    introducându-se mai multe posibilități de reducere a
renumerotării lit. k) și l), precum și modificarea în mod  vârstei în funcție de stagiul efectuat în condiții
corespunzător a trimiterilor prevăzute la alin. (2).     speciale.
  Supuse votului, amendamentele au fost acceptate        Supus votului, amendamentul formulat de către
cu 10 voturi pentru și 8 voturi împotrivă.          doamnele și domnii deputați Maria Eugenia Barna,
  Amendamentul formulat la art. 39 alin. (1) lit. a) a   Aurelia Vasile, Lucreția Roșca, Claudia Boghicevici,
fost acceptat cu 10 voturi pentru și 7 voturi împotrivă.   Cristina Elena Dobre, Constantin Severus Militaru,
  Amendamentul Grupului parlamentar al PNL,         Mircia Giurgiu, Gheorghe Zoicaș, Dumitru Chiriță,
formulat la art. 48 alin. (1), în sensul în care, pentru a  Viorel Hrebenciuc, Liviu Bogdan Ciucă, Florin Costin
beneficia de pensie, contribuțiile trebuie nu doar      Pâslaru, Ioan Cindrea, Dan Mircea Popescu, Adrian
datorate, ci și plătite, a fost respins, întrucât doamna   Solomon, Dorel Covaci, Ioan Damian, Ioan Narcis
președinte Domnica Doina Pârcălabu a arătat că nu      Chisăliță, Dan Nica, Marian Neacșu, Cornel Ghiță,
pot fi penalizați contributorii pentru indisciplina     Ioan Nelu Botiș, Florian Daniel Geantă, Iulian Vladu,
angajatorilor care nu își achită obligațiile de plată a   Vasile Silviu Prigoană, Marian Sârbu, Kerekes Károly
contribuției.                        și de Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010                23
a fost acceptat de membrii comisiei cu unanimitate de       amendamentele formulate de către doamnele și
voturi.                              domnii deputați Claudia Boghicevici, Cristina Elena
  La art. 60 alin. (1), amendamentul formulat de         Dobre, Maria Eugenia Barna, Cornel Ghiță, Ioan Nelu
către doamnele și domnii domnii deputați Maria          Botiș, Florian Daniel Geantă, Iulian Vladu, Vasile
Eugenia Barna, Lucreția Roșca, Claudia Boghicevici,        Silviu Prigoană, Marian Sârbu și Kerekes Károly.
Cristina Elena Dobre, Aurelia Vasile, Mircia Giurgiu,        Pentru îmbunătățirea punctajului acordat pentru
Gheorghe Zoicaș, Constantin Severus Militaru, Liviu        obținerea unei pensii de invaliditate, la art. 98 alin. (1)
Bogdan Ciucă, Florin Costin Pâslaru, Cornel Ghiță,        a fost formulat un amendament de către doamnele și
Ioan Nelu Botiș, Florian Daniel Geantă, Iulian Vladu,       domnii deputați Claudia Boghicevici, Cristina Elena
Vasile Silviu Prigoană, Marian Sârbu, Kerekes Károly,       Dobre, Maria Eugenia Barna, Ioan Nelu Botiș, Cornel
Ioan Cindrea, Dan Mircea Popescu, Adrian Solomon,         Ghiță, Florian Daniel Geantă, Iulian Vladu, Vasile
Dorel Covaci, Ioan Damian, Ioan Narcis Chisăliță,         Silviu Prigoană și Marian Sârbu.
Viorel Hrebenciuc, Dan Nica, Marian Neacșu, precum          Supus votului, amendamentul a fost acceptat cu
și de Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC       14 voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri.
și de Grupul parlamentar al PNL a fost acceptat cu          Dezbaterile s-au suspendat la art. 102 referitor la
unanimitate de voturi.                      valoarea punctului de pensie, pentru a fi dezbătut în
  De asemenea, pentru corelare cu prevederile          prezența domnului ministru Mihai Constantin Șeitan,
alin. (1), la alin. (2) al art. 60 s-a acceptat          la propunerea domnului deputat Dan Mircea
amendamentul conform căruia vârstele de              Popescu.
pensionare reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani          La ora 14.00 au fost reluate dezbaterile în
pentru femei și de 52 de ani pentru bărbați.           prezența domnului Mihai Constantin Șeitan, ministrul
  Amendamentul a fost propus de către doamnele și        muncii, familiei și protecției sociale.
domnii deputați Claudia Boghicevici, Cristina Elena         Domnul deputat Dan Mircea Popescu a considerat
Dobre, Cornel Ghiță, Ioan Nelu Botiș, Florian Daniel
                                 că art. 102 reprezintă partea vulnerabilă a legii tocmai
Geantă, Iulian Vladu, Vasile Silviu Prigoană, din
                                 din cauza faptului că valoarea stabilită în acest articol
partea Grupului parlamentar al PDL, de domnul
                                 este aleatorie, fără a fi rezultatul unui calcul sau al
deputat independent Marian Sârbu, de doamna
                                 unui mecanism, având în vedere faptul că nu peste
deputat independent Maria Eugenia Barna și de
                                 mult timp ea nu va mai reprezenta nimic din moment
domnul deputat Kerekes Károly, din partea Grupului
                                 ce se intenționează scăderea cu 15% a acestei valori.
parlamentar al UDMR.
                                   Domnul deputat Marian Sârbu a considerat că,
  La art. 62 alin. (2) lit. a) și art. 65 alin. (2) lit. a) au
fost acceptate două amendamente de natură tehnico-        dimpotrivă, prin acest articol legiuitorul trebuie să
legislativă.                           stabilească cu precizie o valoare a punctului de
  La art. 65 alin. (4), cu privire la pensia anticipată     pensie care să se aplice la data intrării în vigoare a
parțială, domnul deputat Marian Sârbu și doamna          legii și a susținut adoptarea art. 102 în forma
deputat Maria Eugenia Barna au formulat un            prezentată de Guvern.
amendament, în sensul stabilirii unui procent de           Domnul deputat Adrian Solomon a dorit să se
penalizare mai mic, și anume 0,65% pentru fiecare         consemneze în mod expres faptul că membrii
lună de anticipare, față de 0,75%, cât era prevăzut în      Grupului parlamentar al PDL, membrii Grupului
textul inițial.                          parlamentarilor independenți și membrii Grupului
  Supus votului, amendamentul a fost acceptat cu         parlamentar al UDMR se opun menținerii valorii
unanimitate de voturi.                      punctului de pensie la 45% din salariul mediu brut pe
  La art. 70 și art. 74 au fost acceptate            economie, contribuind astfel la sărăcirea populației.
amendamente de natură tehnico-legislativă.              În replică, doamna deputat Maria Eugenia Barna a
  La art. 82 alin. (1) a fost formulat un amendament       apreciat că „nu suntem la discutarea Legii bugetului
pentru corelare cu celelalte articole care vizează        asigurărilor sociale de stat” și a propus revenirea la
recalcularea pentru trecere la pensie de limită de        dezbaterea pe text.
vârstă, formulat de către doamnele și domnii deputați        Domnul președinte Victor Paul Dobre a prezentat,
Claudia Boghicevici, Cristina Elena Dobre, Maria         pe rând, amendamentele depuse la art. 102.
Eugenia Barna, Cornel Ghiță, Ioan Nelu Botiș, Florian        Astfel, reprezentanții Grupului parlamentar al PNL
Daniel Geantă, Iulian Vladu, Vasile Silviu Prigoană,       au propus ca valoarea punctului de pensie să
Marian Sârbu și Kerekes Károly.                  reprezinte 45% din salariul mediu brut prognozat pe
  La art. 86 alin. (2), art. 87, art. 88, art. 96 alin. (2)   economie și să fie prevăzut cu această valoare în
și (3) și art. 97 alin. (1) lit. a) au fost acceptate       bugetul asigurărilor sociale de stat.
  24        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
  Domnul președinte Victor Paul Dobre a subliniat     contributivității, ci ele reprezintă un anumit procent
faptul că nu se acceptă o decuplare a valorii punctului   din ultimul salariu sau dintr-o medie de salarii ale
de pensie de salariul mediu brut pe economie.        persoanelor aflate acum în funcție, și nu ale
  Pe fond, același amendament a fost formulat și de    persoanelor care au ieșit la pensie cu ani în urmă.
Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC, prin      Susținerea financiară a unui astfel de sistem bazat
care însă valoarea punctului de pensie se dorește a     pe legătura cu salariul mediu brut, fără a ține seama
reprezenta cel puțin 45% din valoarea salariului       de evoluția demografică și de îmbătrânirea populației,
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului        conduce la un deficit care se majorează de la an la
asigurărilor sociale de stat.                an, fiind nevoie permanent de subvenții de la bugetul
  Domnul deputat Marian Sârbu a propus, la alin. (2),   de stat. Pentru a evita situații de genul celei de anul
ca valoarea punctului de pensie să se stabilească      acesta, când este absolut necesară reducerea valorii
anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat   punctului de pensie, trebuie să fie propusă o creștere
și să reprezinte cel mult 45% din salariul mediu brut    prudentă și sustenabilă a valorii punctului de pensie,
prognozat pentru anul următor, arătând că,          fără a mai lega punctul de pensie de salariul mediu pe
într-adevăr, la acest alineat trebuie stabilit un      economie. Tocmai de aceea, s-a avut în vedere
mecanism de calcul al valorii punctului de pensie,      această modalitate de calcul al punctului de pensie, și
după ce la alin. (1) a fost reglementată o valoare de    anume majorarea anuală cu 100% din rata inflației, la
la care se va porni în momentul intrării legii în vigoare.  care se adaugă 50% din creșterea reală a salariului
  De asemenea, domnul deputat Marian Sârbu a        mediu brut realizat pe anul precedent.
propus reluarea discuțiilor politice în prezența        Domnul deputat Dan Mircea Popescu a considerat
domnului ministru Mihai Constantin Șeitan, întrucât     că raportarea valorii punctului de pensie la salariul
au fost depuse mai multe amendamente referitoare la     mediu brut asigură cât de cât un venit de înlocuire
valoarea punctului de pensie.                acceptabil pentru pensionari, pentru evitarea obligării
  Domnul deputat Ludovic Orban a considerat că
                               acestora de a se situa la marginea societății după
prin formula de calcul pentru care a optat Guvernul se
                               data înscrierii la pensie.
creează, pe de o parte, o nedreptate pentru
                                În urma dezbaterilor, s-au adoptat, cu 10 voturi
pensionari, deoarece inflația se poate calcula lunar,
                               pentru și 8 voturi împotrivă, amendamentele la
iar majorarea punctului de pensie în funcție de rata
                               art. 102 alin. (2) și (5), formulate de către doamnele și
inflației se face anual și, pe de altă parte, se creează
                               domnii deputați Claudia Boghicevici, Cristina Elena
o discrepanță tot mai mare între salariul mediu brut
                               Dobre, Maria Eugenia Barna, Cornel Ghiță, Ioan Nelu
pe economie și valoarea punctului de pensie.
  Domnul ministru Mihai Constantin Șeitan a început    Botiș, Florian Daniel Geantă, Iulian Vladu, Vasile
prin a explica necesitatea introducerii în lege a unei    Silviu Prigoană, Marian Sârbu și Kerekes Károly.
sume fixe care reprezintă valoarea punctului de         La art. 103 alin. (2), doamna deputat Claudia
pensie la data intrării în vigoare a legii, arătând că    Boghicevici, domnii deputați Cornel Ghiță, Florian
această valoare, aflată în strânsă legătură cu ceea ce    Daniel Geantă, Ioan Nelu Botiș, Iulian Vladu, din
este astăzi în plată, urmează a fi indexată în funcție    partea Grupului parlamentar al PDL, doamna deputat
de rata inflației. Acest lucru este în avantajul       Aurelia Vasile, domnii deputați Dumitru Chiriță, Viorel
pensionarilor, întrucât reprezintă, totuși, o creștere,   Hrebenciuc, din partea Grupului parlamentar al
chiar dacă aceasta nu este atât de mare ca cea        Alianței politice PSD+PC, și Grupul parlamentarilor
rezultată în urma aplicării procentului de 45% din      independenți au formulat un amendament pentru
salariul mediu brut.                     claritatea textului și trimiteri corecte, amendament
  Domnia Sa a arătat că ruperea de salariul mediu     acceptat de membrii comisiei cu unanimitate de
brut nu este o noutate, deoarece până la Legea        voturi.
nr. 19/2000 nu a existat o legătură între cuantumul       La art. 103 alin. (5) a fost formulat un amendament
pensiilor și salariul mediu pe economie, creșterea      de natură tehnico-legislativă.
pensiilor realizându-se anual în funcție de inflație.      La art. 114 alin. (1) lit. h), art. 118 alin. (2), art. 125
  Raportarea aceasta a pensiei la salariu nu        alin. (3) au fost formulate amendamente de către
reprezintă un indicator valabil, deoarece salariile     doamnele și domnii deputați Claudia Boghicevici,
depind de o serie de factori specifici pieței muncii,    Cristina Elena Dobre, Maria Eugenia Barna, Cornel
cum ar fi productivitate, negociere, pe când pensiile    Ghiță, Ioan Nelu Botiș, Florian Daniel Geantă, Iulian
reprezintă o acumulare a contribuțiilor anterioare      Vladu, Vasile Silviu Prigoană, Marian Sârbu și
obținerii pensiei. Pe cale de exemplu, pot fi amintite    Kerekes Károly, acceptate de membrii comisiei cu
aici pensiile speciale care nu au la bază principiul     10 voturi pentru și 8 voturi împotrivă.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010              25
  La art. 124 a fost formulat un amendament de        prezentate în cadrul dezbaterilor sunt însușite de
natură tehnico-legislativă.                  membrii comisiei și se vor regăsi la amendamente
  La art. 136 s-a propus reformularea alin. (1),       admise.
introducerea unui text nou ca alin. (2) și             În finalul dezbaterilor, proiectul de lege, cu
renumerotarea alin. (2) și (3).                amendamentele acceptate, a fost supus votului, fiind
  Amendamentele au fost formulate de către          aprobat cu 10 voturi pentru și 7 voturi împotrivă.
doamna deputat Claudia Boghicevici, de către domnii        Raportul comisiei cuprinde toate amendamentele
deputați Cornel Ghiță, Florian Daniel Geantă, Ioan       depuse la Comisia pentru muncă și protecție socială
Nelu Botiș, Iulian Vladu, din partea Grupului         care, supuse discuțiilor și votului, au fost respinse, în
parlamentar al PDL, de către doamna deputat Aurelia      vederea acordării posibilității inițiatorilor acestora de
Vasile, de către domnii deputați Dumitru Chiriță,       a le susține în plenul Camerei Deputaților.
Viorel Hrebenciuc, din partea Grupului parlamentar al       În data de 3 iunie 2010 membrii comisiei și-au
Alianței politice PSD+PC, precum și de Grupul         desfășurat activitatea între orele 10.00–14.00, având
parlamentarilor independenți și au fost adoptate cu      pe ordinea de zi finalizarea raportului asupra
unanimitate de voturi.                     Proiectului de lege privind sistemul unitar de pensii
  La art. 162 alin. (2) a fost formulat un amendament     publice.
de natură tehnico-legislativă.                   Din numărul total al membrilor comisiei, 19, la
  La art. 164 a fost introdus un text nou, ca alin. (6),   lucrări au participat 19 deputați.
referitor la determinarea punctajului mediu anual         În ziua de 26 mai 2010 au absentat domnul
pentru pensionarii din rândul cadrelor militare,        deputat Ioan Nelu Botiș (Grupul parlamentar al PDL)
polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din  și domnul deputat Nini Săpunaru (Grupul parlamentar
sistemul administrației penitenciare și din domeniul      al PNL).
apărării naționale, ordinii publice și siguranței         Conform prevederilor art. 51 alin. (6) din
naționale care nu pot dovedi cu acte drepturile        Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în
salariale de care au beneficiat în perioadele         locul domnului deputat Ioan Nelu Botiș a participat
anterioare intrării în vigoare a legii și pentru care se    doamna deputat Teodora Virginia Trandafir (Grupul
dorește ca la determinarea acestui punctaj să se        parlamentar al PDL), iar în locul domnului deputat
utilizeze salariul mediu brut/net, după caz, din        Nini Săpunaru a participat domnul deputat Titi Holban
perioada respectivă.                      (Grupul parlamentar al PNL).
  Amendamentul a fost acceptat de membrii             În ziua de 27 mai 2010 au absentat domnul
comisiei cu majoritate de voturi.               deputat Ioan Nelu Botiș (Grupul parlamentar al PDL),
  La art. 173 lit. b) a fost formulat un amendament de    doamna deputat Cristina Elena Dobre (Grupul
natură tehnico-legislativă.                  parlamentar al PDL), domnul deputat Ioan Narcis
  La art. 172 alin. (1), art. 177 alin. (2) și art. 192 au  Chisăliță (Grupul parlamentar al Alianței politice
fost formulate amendamente de către doamnele și        PSD+PC), domnul deputat Dorel Covaci (Grupul
domnii deputați Claudia Boghicevici, Cristina Elena      parlamentar al Alianței politice PSD+PC) și domnul
Dobre, Maria Eugenia Barna, Cornel Ghiță, Ioan Nelu      deputat Nini Săpunaru (Grupul parlamentar al PNL).
Botiș, Florian Daniel Geantă, Iulian Vladu, Vasile         Conform prevederilor art. 51 alin. (6) din
Silviu Prigoană, Marian Sârbu și Kerekes Károly,        Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în
acceptate de membrii comisiei cu majoritate de         locul domnului deputat Ioan Nelu Botiș a participat
voturi.                            domnul deputat Gelu Vișan (Grupul parlamentar al
  La art. 199 și la art. 201 lit. t) au fost formulate    PDL), în locul doamnei deputat Cristina Elena Dobre
amendamente de natură tehnico-legislativă.           a participat, între orele 9.30–12.00, doamna deputat
  La anexa nr. 5 au fost aduse amendamente pentru       Cornelia Brîndușa Novac (Grupul parlamentar al
corelare cu amendamentul de diminuare a vârstei        PDL), iar între orele 12.00–17.00 a participat doamna
standard de pensionare pentru femei la 63 de ani,       deputat Mihaela Stoica (Grupul parlamentar al PDL),
adoptat la art. 53.                      în locul domnului deputat Ioan Narcis Chisăliță a
  De asemenea, a fost acceptată modificarea anexei      participat domnul deputat Iuliu Nosa (Grupul
nr. 6, în sensul corelării vârstelor de pensionare       parlamentar al Alianței politice PSD+PC), în locul
pentru cadrele militare și funcționarii publici cu statut   domnului deputat Dorel Covaci a participat doamna
special din domeniul apărării, ordinii publice și       deputat Carmen Ileana Moldovan (Grupul
siguranței naționale, cu amendamentele acceptate.       parlamentar al Alianței politice PSD+PC) și în locul
  Domnul președinte Victor Paul Dobre a reamintit       domnului deputat Nini Săpunaru a participat domnul
că amendamentele de natură tehnico-legislativă         deputat Cornel Pieptea (Grupul parlamentar al PNL).
 26       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
  În ziua de 31 mai 2010 au absentat domnul      locul domnului deputat Kerekes Károly a participat,
deputat Ioan Nelu Botiș (Grupul parlamentar al PDL)   între orele 9.30–13.00, domnul deputat Derzsi Ákos
și domnul deputat Vasile Silviu Prigoană (Grupul    (Grupul parlamentar al UDMR), iar între orele
parlamentar al PDL). Între orele 16.00–18.00 a     13.00–19.30 a participat domnul deputat Pál Árpád
absentat domnul deputat Dorel Covaci (Grupul      (Grupul parlamentar al UDMR). În locul doamnei
parlamentar al Alianței politice PSD+PC).        deputat Cristina Elena Dobre au participat, între orele
  Conform prevederilor art. 51 alin. (6) din      9.00–12.00, doamna deputat Mihaela Stoica (Grupul
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în    parlamentar al PDL), între orele 12.00–14.00, domnul
locul domnului deputat Ioan Nelu Botiș a participat,  deputat Iustin Marinel Cionca-Arghir (Grupul
între orele 16.00–17.20, doamna Mihaela Ioana      parlamentar al PDL), între orele 14.00–15.00, domnul
Șandru (Grupul parlamentar al PDL), iar între orele   deputat Marius Sorin Göndör (Grupul parlamentar al
17.20–19.00 a participat domnul deputat Mircea     PDL), iar între orele 15.00–19.30, doamna deputat
Lubanovici (Grupul parlamentar al PDL). În locul    Mihaela Stoica (Grupul parlamentar al PDL). În locul
domnului deputat Vasile Silviu Prigoană a participat  doamnei deputat Cristina Ancuța Pocora a participat
domnul deputat Ștefan Daniel Pirpiliu (Grupul      doamna deputat Grațiela Leocadia Gavrilescu
parlamentar al PDL) și în locul domnului deputat    (Grupul parlamentar al PNL), iar în locul domnului
Dorel Covaci a participat domnul deputat Victor     deputat Vasile Silviu Prigoană a participat domnul
Cristea (Grupul parlamentar al Alianței politice    deputat Gelu Vișan (Grupul parlamentar al PDL).
PSD+PC).                          În ziua de 3 iunie 2010 au fost prezenți la lucrări toți
  În ziua de 1 iunie 2010 au absentat domnul      membrii comisiei: Victor Paul Dobre, președinte, Ioan
deputat Kerekes Károly (Grupul parlamentar al      Nelu Botiș și Ioan Cindrea, vicepreședinți, Adrian
UDMR) și domnul deputat Vasile Silviu Prigoană     Solomon și Kerekes Károly, secretari, Maria Eugenia
(Grupul parlamentar al PDL). Între orele 9.30–14.00 a  Barna, Claudia Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliță,
absentat domnul deputat Dan Mircea Popescu       Dorel Covaci, Cristina Elena Dobre, Florian Daniel
(Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC), iar  Geantă, Cornel Ghiță, Ludovic Orban, Cristina
între orele 15.00–18.00 a absentat domnul deputat    Ancuța Pocora, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu
Ludovic Orban (Grupul parlamentar al PNL).       Prigoană, Nini Săpunaru, Marian Sârbu și Iulian
  Conform prevederilor art. 51 alin. (6) din      Vladu.
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în      PREȘEDINTE,

locul domnului deputat Kerekes Károly a participat     Victor Paul Dobre
domnul deputat Derzsi Ákos (Grupul parlamentar al                            SECRETAR,

UDMR) și în locul domnului deputat Ludovic Orban a                        Adrian Solomon
participat doamna deputat Grațiela Leocadia
Gavrilescu (Grupul parlamentar al PNL). În locul      8. Comisia pentru sănătate și familie
domnului deputat Vasile Silviu Prigoană a participat,   Comisia pentru sănătate și familie și-a desfășurat
între orele 9.30–12.00, domnul deputat Gelu Vișan    lucrările în ziua de 8 iunie 2010 între
(Grupul parlamentar al PDL), iar între orele      orele 14.00–18.00, în ziua de 9 iunie 2010 între
14.00–18.00 a participat doamna deputat Cornelia    orele 14.00–18.30 și în ziua de 10 iunie 2010 între
Brîndușa Novac (Grupul parlamentar al PDL). În locul  orele 9.00–12.00, având următoarea ordine de zi:
domnului deputat Dan Mircea Popescu a participat,     1. Dezbateri, în fond, asupra Proiectului de lege
între orele 9.30–11.20, domnul deputat Victor Cristea  privind ratificarea Convenției privind Drepturile
(Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC), iar  Persoanelor cu Dizabilități, adoptată la New York de
între orele 11.20–13.00 a participat doamna deputat   Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la
Sonia Maria Drăghici (Grupul parlamentar al Alianței  13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la
politice PSD+PC).                    30 martie 2007 și semnată de România la
  În ziua de 2 iunie 2010 au absentat domnul      26 septembrie 2007 (PL-x 352/2010; sesizare în
deputat Kerekes Károly (Grupul parlamentar al      comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială).
UDMR), doamna deputat Cristina Elena Dobre         2. Dezbateri, în fond, asupra Proiectului de lege
(Grupul parlamentar al PDL) și domnul deputat Vasile  privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2010
Silviu Prigoană (Grupul parlamentar al PDL). Între   pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind
orele 9.30–12.30 a absentat doamna deputat Cristina   produsele cosmetice (PL-x 163/2010).
Ancuța Pocora (Grupul parlamentar al PNL).         3. Dezbateri, în fond, asupra Propunerii legislative
  Conform prevederilor art. 51 alin. (6) din      pentru modificarea și completarea Ordonanței de
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în    urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010              27
familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 30/2010;   produsele în cauză și pentru transpunerea în
sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și        legislația națională a dispozițiilor cuprinse în Directiva
protecție socială).                     2008/112/CE a Parlamentului European și a
  4. Diverse.                       Consiliului, care a modificat Directivele 76/768/CEE,
  Lucrările ședinței au fost conduse de doamna       88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului și Directivele
deputat Rodica Nassar, președintele comisiei.        2000/53/CE, 2002/96/CE și 2004/42/CE ale
  La primul punct al ordinii de zi Comisia pentru     Parlamentului European și ale Consiliului, pentru a le
sănătate și familie a procedat la dezbaterea, în fond,   adapta la Regulamentul CE nr. 1272/2008 privind
asupra Proiectului de lege privind ratificarea       clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și
Convenției privind Drepturile Persoanelor cu        a amestecurilor.
Dizabilități, adoptată la New York de Adunarea         În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia
Generală a Organizației Națiunilor Unite la         pentru sănătate și familie a hotărât, cu unanimitate de
13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la         voturi, admiterea proiectului de lege în forma
30 martie 2007 și semnată de România la           adoptată de Senat.
26 septembrie 2007, cu care a fost sesizată în comun      La punctul trei al ordinii de zi Comisia pentru
cu Comisia pentru muncă și protecție socială.        sănătate și familie a procedat la dezbaterea, în fond,
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare     asupra Propunerii legislative pentru modificarea și
ratificarea Convenției privind Drepturile Persoanelor    completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
cu Dizabilități, adoptată la New York de Adunarea      nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea
Generală a Organizației Națiunilor Unite la         creșterii copilului, cu care a fost sesizată în comun cu
13 decembrie 2006 și semnată de România la         Comisia pentru muncă și protecție socială.
26 septembrie 2007, intrată în vigoare la 3 mai 2008.      Propunerea legislativă are ca obiect de
  Convenția reprezintă o înțelegere internațională     reglementare completarea Ordonanței de urgență a
multilaterală, încheiată la nivel de stat, care, prin    Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în
obiectul său de reglementare, intră sub incidența      vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și
art. 19 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind      completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și
tratatele, urmând a fi supus ratificării, prin lege, de   completările ulterioare, în sensul acordării
către Parlament.                      indemnizației lunare pentru creșterea copilului și
  Prin adoptarea prezentei convenții se are în       persoanelor care au o vechime în muncă de cel puțin
vedere asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru     10 ani, dar care nu au stagiu complet de cotizare în
a se elimina discriminarea pe criterii de dizabilitate de  ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului.
către orice persoană, organizație sau întreprindere       Comisia pentru muncă și protecție socială a
privată.                          întocmit un raport preliminar de respingere.
  Persoanele cu dizabilități vor avea un acces facil la    În urma dezbaterilor care au avut loc, comisia a
informațiile privind dispozitivele de suport pentru     hotărât, cu 8 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și o
mobilitate, precum și dispozitivele și tehnologiile     abținere, respingerea inițiativei legislative aflate în
asistate de calculator, inclusiv din cele mai noi      discuție și întocmirea unui raport comun de
tehnologii.                         respingere.
  În finalul acestor dezbateri, membrii Comisiei        La punctul patru al ordinii de zi comisia a luat în
pentru sănătate și familie au hotărât, cu unanimitate    discuție unele probleme privind activitatea sa
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma      curentă.
prezentată și întocmirea unui raport preliminar.        La lucrările comisiei au participat 18 deputați, după
  La punctul doi al ordinii de zi Comisia pentru      cum urmează: doamna deputat Rodica Nassar
sănătate și familie a procedat la dezbaterea, în fond,   (Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC),
asupra Proiectului de lege privind aprobarea        domnul deputat Iusein Ibram (Grupul parlamentar al
Ordonanței Guvernului nr. 2/2010 pentru modificarea     minorităților naționale), domnul deputat Călin Potor
Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice       (Grupul parlamentar al PDL), domnul deputat Ion
(PL-x 163/2010).                      Burnei (Grupul parlamentar al Alianței politice
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare     PSD+PC), domnul deputat Horia Cristian (Grupul
modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele      parlamentar al PNL), domnul deputat Iosif Ștefan
cosmetice, republicată, cu modificările și completările   Drăgulescu (Grupul parlamentar al PDL), doamna
ulterioare, pentru revizuirea unor prevederi        deputat Grațiela Leocadia Gavrilescu (Grupul
referitoare la folosirea, etichetarea și ambalarea     parlamentar al PNL), domnul deputat Stelian Ghiță-
substanțelor din amestecurile care formează         Eftemie (Grupul parlamentar al PDL), domnul deputat
  28        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
Gabriel Dan Gospodaru (Grupul parlamentar al PDL),        4. Proiectul de lege pentru modificarea anexelor
domnul deputat Petru Movilă (Grupul parlamentar al      nr. 2 și 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea
PDL), domnul deputat Florian Popa (Grupul           diplomelor și calificărilor profesionale pentru
parlamentar al Alianței politice PSD+PC), doamna       profesiile reglementate din România (PL-x 559/2009;
deputat Lucreția Roșca (Grupul parlamentar al         raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție
Alianței politice PSD+PC), domnul deputat Samoil       socială; termen: 19 noiembrie 2009; inițiatori: domnii
Vîlcu (Grupul parlamentar al PDL), domnul deputat       deputați Liviu Bogdan Ciucă, Dan Mircea Popescu,
Tudor Ciuhodaru (independent), domnul deputat         Valeriu Tabără, doamna senator Doina Silistru și
Derzsi Ákos (Grupul parlamentar al UDMR), doamna       domnii senatori Viorel Arcaș, Ion Toma, Gheorghe
deputat Sonia Maria Drăghici (Grupul parlamentar al      David, Alexandru Pereș, Ioan Ghișe; Camera
Alianței politice PSD+PC), doamna deputat Adriana       Deputaților este Cameră decizională; raportori:
Diana Tușa (Grupul parlamentar al PNL) și doamna       Anghel Stanciu, Teodor Marius Spînu, Victor Cristea;
deputat Mihaela Ioana Șandru (Grupul parlamentar al      termen stabilit: 16 februarie 2010).
PDL).                               Miercuri, 9 iunie, și joi, 10 iunie 2010, membrii
  PREȘEDINTE,                        comisiei au avut pe ordinea de zi studiu individual
  Rodica Nassar                       asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul
                               comisiei.
  9. Comisia pentru învățământ, știință,            Marți, 8 iunie 2010, lucrările ședinței au fost
        tineret și sport                conduse de domnul profesor universitar dr. Cristian
  Ședințele comisiei din zilele de 8, 9 și 10 iunie     Sorin Dumitrescu, președintele comisiei.
2010 au avut următoarea ordine de zi:               Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu
  Marți, 8 iunie 2010, ora 14.00:              unanimitatea voturilor celor prezenți.
  Rapoarte:                           Domnul deputat Mihai Surpățeanu a propus
  1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței     introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de lege
de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind          privind darea în administrarea Ministerului
implementarea programului de încurajare a           Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe de
consumului de fructe în școli (PL-x 330/2010; raport     teren, aflate în domeniul public al statului, din
comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură,      administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice
industrie alimentară și servicii specifice; procedură de   „Gheorghe Ionescu-Șișești” – Institutul de Cercetare-
urgență; termen: 3 iunie 2010; inițiator: Guvernul;      Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu,
Camera Deputaților este Cameră decizională).         respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-
  2. Proiectul de lege privind implementarea        Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor
programului de încurajare a consumului de fructe       Palas – Constanța, în vederea realizării de către
proaspete în școli (PL-x 227/2010; raport comun cu      Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie      Naționale din România – SA a obiectivului de
alimentară și servicii specifice; termen: 27 mai 2010;    investiție „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu”,
inițiatori: din partea Grupului parlamentar al PD-L,     respectiv a obiectivului de investiție „Varianta de
domnii deputați Constantin Chirilă, Stelian Fuia, Tinel    ocolire a municipiului Constanța” (PL-x 564/2009).
Gheorghe, Mircia Giurgiu, Toader Stroian, Valeriu         Domnul președinte Cristian Sorin Dumitrescu a
Tabără; din partea Grupului parlamentar al Alianței      precizat că proiectul de lege va fi introdus pe ordinea
politice PSD+PC, domnii deputați Gheorghe Antochi,      de zi a următoarei săptămâni, având în vedere faptul
Ion Dumitru, Marian Ghiveciu, Ioan Munteanu,         că ordinea de zi se stabilește în ședința biroului
Valeriu Andrei Steriu, Raul Victor Surdu-Soreanu,       comisiei, când vor fi invitați și cei implicați.
Culiță Tărâță, din partea Grupului parlamentar al         Au urmat cele două proiecte de lege cu același
PNL, domnul deputat Mihai Banu; Camera            obiect de reglementare, și anume Proiectul de lege
Deputaților este Cameră decizională).             pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea       Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea
articolului 2 alineatul 2 al Legii nr. 213 din 2004 privind  programului de încurajare a consumului de fructe în
exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă     școli (PL-x 330/2010) și Proiectul de lege privind
practică, înființarea, organizarea și funcționarea      implementarea programului de încurajare a
Colegiului Psihologilor din România (Pl-x 154/2010;      consumului de fructe proaspete în școli
raport; termen: 29 aprilie 2010; inițiator: domnul      (PL-x 227/2010).
deputat Bogdan Cantaragiu; Camera Deputaților este        Domnul președinte Cristian Sorin Dumitrescu a
Cameră decizională).                     arătat că cele două proiecte de lege au fost dezbătute
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010             29
și în ședința din săptămâna anterioară, dar nu s-a luat   combinație dintre măr și lapte este benefică pentru
nicio decizie, deoarece s-au solicitat mai multe      copii.
informații Ministerului Educației, Cercetării,         Domnia Sa a solicitat să fie prezentate comisiei
Tineretului și Sportului despre acest program,       programele similare care se derulează în Uniunea
precum și despre derularea Programului „Cornul și      Europeană.
laptele”.                           Domnul Dănuț Apetrei a indicat faptul că în unele
  Domnul Dănuț Apetrei, secretar de stat în        țări europene mărul a fost înlocuit cu banane, legume
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a      verzi.
menționat că era nevoie de un act normativ pentru       Domnul președinte Cristian Sorin Dumitrescu a
oferirea unui fruct pentru fiecare copil din clasele    supus votului propunerea de amânare a celor două
I–VIII. Autoritățile locale au demarat achizițiile pentru  proiecte de lege, propunere care a fost aprobată cu
ca anul școlar următor să poată fi bine pregătit.      unanimitate de voturi.
Fructul, mărul, a fost ales de Ministerul Sănătății.      Pe ordinea de zi a urmat Propunerea legislativă
  Domnul președinte Cristian Sorin Dumitrescu a      pentru modificarea articolului 2 alineatul 2 al Legii
întrebat dacă mărul poate fi înlocuit cu alt fruct și din  nr. 213 din 2004 privind exercitarea profesiei de
ce producție este achiziționat acesta, internă sau     psiholog cu drept de liberă practică, înființarea,
europeană.                         organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor
  Domnul deputat Victor Cristea a întrebat care sunt   din România (Pl-x 154/2010).
specificațiile tehnice pentru măr și dacă producătorii     Domnul consilier Petru Andea a prezentat
români pot fi avantajați.                  propunerea legislativă care are ca obiect de
  Doamna deputat Doinița Mariana Chircu a propus     reglementare modificarea alin. (2) al art. 2 din Legea
amânarea proiectelor de lege până când Ministerul      nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului va pune   cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și
la dispoziție documentele solicitate privind derularea   funcționarea Colegiului Psihologilor din România, în
programelor în școli, pentru a se putea lua o decizie    sensul ca exercitarea profesiei de psiholog cu drept
în cunoștință de cauză.                   de liberă practică să se poată realiza și de către
  Domnul președinte Cristian Sorin Dumitrescu a      persoanele care au absolvit o instituție de învățământ
amintit că a fost înființat un grup de lucru care să    superior de specialitate, cu diplomă de licență în
elaboreze un punct de vedere pentru informarea       psihopedagogie specială, nu numai de către cele cu
comisiei referitor la toate programele care se       diplomă de licență în psihologie sau asimilată.
derulează în acest moment în școli.              Domnul Mihai Aniței, președintele Colegiului
  Doamna deputat Maria Stavrositu a precizat,       Psihologilor din România, a subliniat că obținerea
referitor la programul privind distribuirea de miere în   atestatului de liberă practică a profesiei de
școli, că a primit numeroase reclamații și plângeri de   psihopedagog este inoportună, deoarece sunt două
la cadrele didactice.                    specializări distincte cu asemănare de nume.
  Domnia Sa a susținut ca fructele să fie din        Totodată, Domnia Sa i-a informat pe membrii
producția internă.                     comisiei că a fost înaintat de către Colegiul
  Domnul Dănuț Apetrei, secretar de stat în        Psihologilor din România către Ministerul Educației,
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a precizat  Cercetării, Tineretului și Sportului un Proiect de
că este un program european, finanțat 75% din        modificare a normelor metodologice de aplicare a
fonduri comunitare, iar anul viitor fondurile vor fi    Legii nr. 213/2004, aprobate prin Hotărârea
dublate.                          Guvernului nr. 788/2005, proiect care se află în
  Domnia Sa a arătat că mărul nu este unicul fruct    procedură de avizare.
care poate fi oferit, că producătorii autohtoni nu pot fi   Colegiul Psihologilor din România consideră
unici, ci poate participa orice operator economic din    neavenită inițiativa legislativă menită a dezorganiza
Uniunea Europeană la licitații, dacă îndeplinește      accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă
condițiile stabilite, doar că aceștia au avantajul că    practică.
prețul de cost este mai mic. În caietul de sarcini sunt    Ocupația de psihopedagog special se referă la
prevăzute pentru măr condiții de calitate, ambalare,    sfera științelor educației, pe când profesia de
norme biologice.                      psiholog este aferentă psihologiei. Învățământul
  Domnul deputat Victor Cristea a întrebat ce este    universitar psihologic românesc nu este unul general,
prioritar în sistemul de achiziții: prețul sau calitatea.  ci se desfășoară numai la nivel specializat.
  Domnul deputat Marius Sorin Göndör a întrebat       Domnul președinte Cristian Sorin Dumitrescu a
dacă Ministerul Sănătății poate garanta că această     considerat că și psihopedagogii pot fi autorizați numai
  30        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
pe domeniul lor și a propus amânarea propunerii        La ședința comisiei au fost prezenți următorii
legislative pentru următoarea săptămână, propunere     deputați:
care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.         – Cristian Sorin Dumitrescu;
  În continuare, pe ordinea de zi s-a aflat Proiectul    – Cătălin Croitoru;
de lege pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la       – Kötő Iosif;
Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor      – Doina Burcău;
și calificărilor profesionale pentru profesiile        – Mihai Radan;
reglementate din România (PL-x 559/2009).           – Vasile Berci;
  Domnul consilier Petru Andea a prezentat inițiativa    – Viorel Vasile Buda;
legislativă care are ca obiect de reglementare         – Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf;
modificarea anexei nr. 2 punctele A și B și a anexei      – Doinița Mariana Chircu;
nr. 3 punctele A și B la Legea nr. 200/2004 privind      – Victor Cristea;
recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale     – George Ionuț Dumitrică;
pentru profesiile reglementate din România, cu         – Farkas Anna Lili;
modificările și completările ulterioare, în sensul că     – Damian Florea;
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate          – Vasile Ghiorghe Gliga;
Imobiliară va acorda drept de semnătură pentru         – Marius Sorin Göndör;
profesiile reglementate în domeniul cadastrului,        – Florentin Gust-Băloșin;
cartografiei, topografiei, geodeziei, fotogrammetriei și    – Gheorghe Hogea;
teledetecției.                         – Răzvan Mustea-Șerban;
  Doamna senator Doina Silistru, în calitate de       – Pető Csilla Mária;
inițiator, a susținut aprobarea proiectului de lege.      – Cornel Cristian Resmeriță;
  Doamna Ileana Spiroiu, director general adjunct la     – Ioan Sorin Roman;
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate          – Ana Adriana Săftoiu;
Imobiliară, a susținut punctul de vedere al Guvernului     – Teodor Marius Spînu;
și aprobarea proiectului de lege.               – Anghel Stanciu;
  Doamna deputat Doinița Mariana Chircu a propus       – Maria Stavrositu;
amânarea dezbaterii pentru următoarea săptămână.        – Ionuț Marian Stroe;
  Domnul președinte Cristian Sorin Dumitrescu a       – Mihai Surpățeanu;
supus votului propunerea de amânare, care a fost        – Radu Costin Vasilică;
aprobată cu unanimitate de voturi, și a anunțat că va     – Dan Radu Zătreanu;
continua cu dezbaterea pe articole, dezbaterile        – Dragoș Gabriel Zisopol.
generale fiind încheiate.                   La ședința comisiei a absentat doamna deputat
  La lucrările comisiei au participat ca invitați:    Sanda Maria Ardeleanu.
  – din partea Ministerului Educației, Cercetării,      În zilele de miercuri, 9 iunie, și joi, 10 iunie 2010,
Tineretului și Sportului – domnul Corneliu Munteanu,    lucrările comisiei au avut pe ordinea de zi studiu
director general, și doamna Oana Salomia, consilier;    individual asupra proiectelor de acte normative aflate
  – din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării  pe agenda de lucru a comisiei.
                                PREȘEDINTE,
Rurale – domnul Dănuț Apetrei, secretar de stat, și
doamna Irina Ruxandra Creangă, consilier pentru        prof. univ. dr. Cristian Sorin Dumitrescu
afaceri europene;
  – din partea Colegiului Psihologilor din România –
                                  10. Comisia pentru cultură, arte,
domnul Mihai Aniței, președinte, și domnul Ștefan          mijloace de informare în masă
Laurențiu, jurist;                       Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare
  – din partea Agenției Naționale de Cadastru și     în masă și-a desfășurat lucrările în zilele de 8, 9 și
Publicitate Imobiliară – doamna Ileana Spiroiu,       10 iunie 2010.
director general adjunct;                   Membrii comisiei au adoptat, cu unanimitatea
  – din partea Universității Tehnice de Construcții    voturilor celor prezenți, următoarea ordine de zi:
București – doamna Vasilica Coroiu, avocat, și         1. Proiectul de lege privind retrocedarea către
domnul Cornel Păunescu, profesor;              Biblioteca Academiei a unor documente istorice,
  – din partea Ordinului Geodezilor din România –     reținute în mod abuziv la Arhivele Naționale ale
domnul Neculai Caia, secretar;               României (PL-x 720/2009).
  – din partea inițiatorilor – doamna Doina Silistru,    Au avut loc dezbateri în vederea întocmirii
senator.                          raportului.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010             31
  Din partea Bibliotecii Academiei Române au         În calitate de invitat a participat la dezbaterile
participat, în calitate de invitați, domnul acad. Florin  comisiei domnul Vasile Timiș, secretar de stat în
Filip, director general, și doamna Gabriela        Ministerul Culturii și Patrimoniului Național.
Dumitrescu, șef serviciu la Departamentul           La finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,
manuscrise, carte rară.                  cu unanimitate de voturi, respingerea inițiativei
  Din partea Ministerului Administrației și Internelor,  legislative.
la lucrările comisiei a participat doamna secretar de     În zilele de 8, 9 și 10 iunie 2010, din totalul de
stat Irina Alexe, iar din partea Arhivelor Naționale,   18 membri ai comisiei, au fost prezenți 14 deputați:
domnul director general Dorin Dobrincu.          doamna președinte Raluca Turcan (Grupul
  Ministerul Culturii și Patrimoniului Național a fost  parlamentar al PDL), doamna secretar Cornelia
reprezentat de domnul secretar de stat Vasile Timiș.    Brîndușa Novac (Grupul parlamentar al PDL),
  La finalul discuțiilor, membrii comisiei au hotărât,  domnul vicepreședinte Aledin Amet (Grupul
cu majoritatea voturilor celor prezenți în sală în     parlamentar al minorităților naționale), domnul
momentul votului, să propună plenului adoptarea      vicepreședinte Victor Socaciu (Grupul parlamentar al
proiectului de lege, cu amendamente.            Alianței politice PSD+PC), domnul secretar Florin
  2. Propunerea legislativă pentru modificarea și     Costin Pâslaru (Grupul parlamentar al Alianței politice
completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, cu      PSD+PC), domnul deputat Mircea Vasile Cazan
modificările și completările ulterioare, publicată în   (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Dușan
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422/2002   Popov (Grupul parlamentar al minorităților naționale),
(Pl-x 276/2010).                      domnul deputat Mircea Irimescu (independent, fără
  Au avut loc dezbateri în vederea întocmirii       apartenență la un grup parlamentar), domnul deputat
raportului.                        Márton Árpád Francisc (Grupul parlamentar al
  Din partea Bibliotecii Academiei Române au       UDMR), domnul deputat Theodor Paleologu (Grupul
participat, în calitate de invitați, domnul acad. Florin  parlamentar al PDL), domnul deputat Gheorghe Mirel
Filip, director general, și doamna Gabriela        Taloș (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat
Dumitrescu, șef serviciu la Departamentul         Mădălin Ștefan Voicu (Grupul parlamentar al Alianței
manuscrise, carte rară.                  politice PSD+PC), domnul deputat Florin Ciprian
  Ministerul Culturii și Patrimoniului Național a fost  Luca (Grupul parlamentar al Alianței politice
reprezentat de domnul secretar de stat Vasile Timiș.    PSD+PC), precum și domnul deputat Gheorghe
  La finalul discuțiilor, membrii comisiei au hotărât,  Zoicaș (independent, fără apartenență la un grup
cu majoritatea voturilor celor prezenți în sală în     parlamentar).
momentul votului, să propună plenului adoptarea        Au fost absenți: doamna deputat Roberta Alma
propunerii legislative, cu amendamente.          Anastase (Grupul parlamentar al PDL), domnul
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii   deputat Nicolae Bănicioiu (Grupul parlamentar al
nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței          Alianței politice PSD+PC), domnul deputat Florin
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia       Serghei Anghel (Grupul parlamentar al PDL) și
(Pl-x 150/2010).                      domnul deputat Kelemen Hunor (Grupul parlamentar
  Au avut loc dezbateri în vederea întocmirii       al UDMR).
                               PREȘEDINTE,
raportului.
  Ministerul Culturii și Patrimoniului Național a fost   Raluca Turcan
                                                     SECRETAR,
reprezentat de domnul secretar de stat Vasile Timiș,
                                               Florin Costin Pâslaru
de domnul Demeter András István, consilier, și de
domnul Eugen Șerbănescu, directorul general al
Centrului Național al Cinematografiei.
                                 11. Comisia juridică, de disciplină
  La finalul dezbaterilor, întrucât reprezentanții             și imunități
ministerului au insistat asupra respingerii inițiativei,   Comisia juridică, de disciplină și imunități și-a
membrii comisiei au decis, cu majoritate de voturi, să   desfășurat lucrările în ziua de 8 iunie 2010, fiind
propună plenului respingerea acestei inițiative.      prezenți următorii deputați: Daniel Buda, Liviu
  4. Propunerea legislativă privind declararea zonei   Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache,
de amplasare a monumentelor istorice din nordul      Alina Ștefania Gorghiu, Carmen Axenie, Daniel Ionuț
Olteniei ca obiectiv de interes național          Bărbulescu, Mihail Boldea, Iustin Marinel Cionca-
(Pl-x 235/2010).                      Arghir, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor,
  Au avut loc dezbateri în vederea întocmirii       Mircea Grosaru, Florina Ruxandra Jipa, Silvestru
raportului.                        Mircea Lup, Máté András Levente, Nicolae Ciprian
 32        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
Nica, Eugen Nicolicea, Sorin Andi Pandele, Tudor        2. Proiectul de lege privind parteneriatele
Panțîru, Sorin Constantin Stragea, Cornel Știrbeț,     încheiate între sectoarele public și privat
Ioan Timiș și Gabriel Tița-Nicolescu.           (PL-x 299/2010; fond).
  Domnul deputat Tudor Alexandru Chiuariu a fost       3. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței
înlocuit de domnul deputat Cornel Pieptea, doamna     de urgență a Guvernului nr. 81/2007 pentru
deputat Liana Dumitrescu a fost înlocuită de domnul    accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor
                              aferente imobilelor preluate în mod abuziv
deputat Ghervazen Longher, doamna deputat
                              (PL-x 728/2007; fond).
Carmen Ileana Moldovan a fost înlocuită de domnul
                                4. Propunerea legislativă privind completarea
deputat Laurențiu Nistor, domnul deputat Victor Viorel   articolului 8 al Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
Ponta a fost înlocuit de domnul deputat Damian       privind regimul juridic al contravențiilor
Florea și domnul deputat Andrei Valentin Sava a fost    (Pl-x 349/2010; fond).
înlocuit de domnul deputat Mihai Cristian           5. Proiectul de lege pentru modificarea și
Apostolache.                        completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și
  Comisia juridică, de disciplină și imunități și-a    luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției
desfășurat lucrările în ziua de 9 iunie 2010, fiind    române din decembrie 1989, precum și față de
prezenți următorii deputați: Daniel Buda, Liviu      persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de
Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache,     suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de
Alina Ștefania Gorghiu, Carmen Axenie, Daniel Ionuț    la Brașov din noiembrie 1987, nr. 341/2004
Bărbulescu, Mihail Boldea, Iustin Marinel Cionca-     (PL-x 52/2010; fond).
                                6. Proiectul de lege privind acordarea de
Arghir, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor,
                              despăgubiri persoanelor afectate de construcția
Mircea Grosaru, Florina Ruxandra Jipa, Silvestru      infrastructurii de transport (PL-x 575/2009; fond).
Mircea Lup, Máté András Levente, Carmen Ileana         7. Proiectul de lege pentru completarea articolului 13
Moldovan, Nicolae Ciprian Nica, Eugen Nicolicea,      din Legea nr. 179/2005 privind înființarea,
Sorin Andi Pandele, Tudor Panțîru, Andrei Valentin     organizarea și funcționarea institutelor de teorie
Sava, Sorin Constantin Stragea, Cornel Știrbeț, Ioan    politică și educație democratică (PL-x 628/2009;
Timiș și Gabriel Tița-Nicolescu.              fond).
  Au absentat domnii deputați Tudor Alexandru         8. Propunerea legislativă pentru modificarea și
Chiuariu și Victor Viorel Ponta.              completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul
  Doamna deputat Liana Dumitrescu a fost înlocuită    cadrelor militare (Pl-x 320/2010; aviz).
de domnul deputat Ghervazen Longher.              9. Proiectul de lege privind ratificarea Convenției
  Comisia juridică, de disciplină și imunități și-a    privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități,
desfășurat lucrările în ziua de 10 iunie 2010, fiind    adoptată la New York de Adunarea Generală a
                              Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006,
prezenți următorii deputați: Daniel Buda, Liviu
                              deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată
Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache,     de România la 26 septembrie 2007 (PL-x 352/2010;
Alina Ștefania Gorghiu, Carmen Axenie, Daniel Ionuț    aviz).
Bărbulescu, Mihail Boldea, Iustin Marinel Cionca-       10. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței
Arghir, Ciprian Minodor Dobre, Gheorghe Gabor,       de urgență a Guvernului nr. 30/2010 pentru
Mircea Grosaru, Florina Ruxandra Jipa, Silvestru      modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Mircea Lup, Carmen Ileana Moldovan, Nicolae        Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în
Ciprian Nica, Eugen Nicolicea, Sorin Andi Pandele,     vederea implementării Programului „Prima casă”
Tudor Panțîru, Andrei Valentin Sava, Sorin         (PL-x 353/2010; aviz).
Constantin Stragea, Cornel Știrbeț, Ioan Timiș și       11. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței
Gabriel Tița-Nicolescu.                  de urgență a Guvernului nr. 25/2010 pentru
  Au absentat: doamna deputat Liana Dumitrescu și     modificarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998
                              privind organizarea și desfășurarea activității de
domnii deputați Tudor Alexandru Chiuariu, Máté
                              turism în România (PL-x 354/2010; aviz).
András Levente și Victor Viorel Ponta.
                                12. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței
  Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  de urgență a Guvernului nr. 27/2010 pentru
  1. Scrisoarea doamnei judecător Florica Bejinaru,    modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru
președintele Consiliului Superior al Magistraturii,    aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
referitoare la organizarea unei întâlniri între      nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la
reprezentanții Camerei Deputaților și cei ai autorității  nivelul unor operatori economici (PL-x 355/2010;
judecătorești (nr. 31/552/1.06.2010).           aviz).
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010              33
  13. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței     Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și
de urgență a Guvernului nr. 31/2010 privind         adecvarea capitalului și a altor acte normative
transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al     (PL-x 369/2010; aviz).
statului din administrarea Ministerului Mediului și       Lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități
Pădurilor – Administrația Rezervației Biosferei „Delta    din ziua de 8 iunie 2010 au fost conduse alternativ de
Dunării” în administrarea Ministerului Apărării       domnii deputați Daniel Buda, președinte, și Liviu
Naționale (PL-x 356/2010; aviz).               Bogdan Ciucă, vicepreședinte.
  14. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței      La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor,
de urgență a Guvernului nr. 32/2010 privind unele      s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, formularea unui
măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar     punct de vedere conform căruia membrii Comisiei
(PL-x 357/2010; aviz).                    juridice, de disciplină și imunități își manifestă
  15. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței    disponibilitatea de a participa la întâlniri cu membrii
de urgență a Guvernului nr. 33/2010 pentru          Consiliului Superior al Magistraturii, urmând ca
modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea        aceștia să comunice tema discuțiilor pentru
nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale     competenta pregătire a unui material comun de
pentru Locuințe (PL-x 358/2010; aviz).            discuții și dezbateri împreună cu membrii Comisiei
  16. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței     pentru buget, finanțe și bănci.
de urgență a Guvernului nr. 34/2010 privind unele        Acest punct de vedere va fi transmis atât Biroului
măsuri pentru întărirea controlului în scopul        permanent al Camerei Deputaților, cât și Comisiei
combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de     pentru buget, finanțe și bănci.
persoane (PL-x 359/2010; aviz).                 La punctul 6, în fond, al ordinii de zi, la ședință au
  17. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței    participat, în calitate de invitați, domnul Anton Marin,
de urgență a Guvernului nr. 35/2010 pentru          secretar de stat în Ministerul Transporturilor și
modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de      Infrastructurii, doamna Grațiela Denisa Iordache,
urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea
                               secretar de stat, și domnul Mihai Tudorel Florescu,
plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate
                               consilier superior, din partea Ministerului Finanțelor
pe plajă (PL-x 360/2010; aviz).
                               Publice, și domnul Vajda Zsombor, director în cadrul
  18. Proiectul de lege pentru completarea art. 35
                               Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri
din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în
                               Naționale din România.
siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul
                                În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu
activităților nucleare (PL-x 361/2010; aviz).
                               unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru
  19. Proiectul de lege pentru modificarea și
completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranța       o ședință ulterioară.
feroviară (PL-x 362/2010; aviz).                La punctul 7, în fond, al ordinii de zi, la ședință a
  20. Proiectul de lege pentru modificarea         participat, în calitate de invitat, doamna Tatiana
Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția     Adriana Tudor, consilier superior, din partea
consumatorilor, republicată (PL-x 363/2010; aviz).      Ministerului Finanțelor Publice.
  21. Proiectul de lege privind stimularea înființării și   În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu
dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum    unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru
produse obținute exclusiv prin mijloace proprii       o ședință ulterioară.
(PL-x 364/2010; aviz).                     Ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități
  22. Proiectul de lege privind modificarea și       a continuat cu dezbaterea inițiativelor legislative în
completarea Legii organizării și funcționării statisticii  avizare, de pe ordinea de zi.
oficiale în România nr. 226/2009 (PL-x 365/2010;        La punctul 8, membrii comisiei au hotărât avizarea
aviz).                            favorabilă cu unanimitate de voturi.
  23. Propunerea legislativă pentru modificarea și       La punctul 9, membrii comisiei au hotărât avizarea
completarea Legii nr. 96/1997, republicată, pentru      favorabilă cu unanimitate de voturi.
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind       La punctul 10, membrii comisiei au hotărât
acordarea de facilități persoanelor care domiciliază     avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și     La punctul 11, membrii comisiei au hotărât
în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”           avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
(Pl-x 366/2010; aviz).                     La punctul 12, membrii comisiei au hotărât
  24. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței    avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
de urgență a Guvernului nr. 26/2010 pentru           La punctul 13, membrii comisiei au hotărât
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a      avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
  34        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
  La punctul 14, membrii comisiei au hotărât        voturi, să se întocmească un raport de respingere a
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.        proiectului de lege, urmând ca textele din acest
  La punctul 15, membrii comisiei au hotărât        proiect de lege să fie preluate ca amendamente în
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.        Pl-x 245/2010.
  La punctul 16, membrii comisiei au hotărât         La punctul 4 al anexei ordinii de zi, în urma luărilor
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.        de cuvânt, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se
  La punctul 17, membrii comisiei au hotărât        întocmească un raport de adoptare a propunerii
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.        legislative, cu amendamente admise.
  La punctul 18, membrii comisiei au hotărât         La punctul 6 al anexei ordinii de zi, în urma luărilor
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.        de cuvânt, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se
  La punctul 19, membrii comisiei au hotărât        întocmească un raport de adoptare a inițiativei
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.        legislative.
  La punctul 20, membrii comisiei au hotărât         Ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.        a continuat cu dezbaterea inițiativelor legislative în
  La punctul 21, membrii comisiei au hotărât        fond, de pe ordinea de zi.
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.         La punctul 3, în fond, al ordinii de zi, la ședință au
  La punctul 22, membrii comisiei au hotărât        participat, în calitate de invitați, doamna Grațiela
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.        Denisa Iordache, secretar de stat, și domnul Ciprian
  La punctul 23, membrii comisiei au hotărât        Sebastian Badea, director general, din partea
avizarea negativă cu unanimitate de voturi.         Ministerului Finanțelor Publice, domnul Corin
  La punctul 24, membrii comisiei au hotărât        Trandafir, membru al Consiliului de supraveghere al
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.        Fondului „Proprietatea”, și doamna Valerica Nistor,
  Domnul deputat Gabriel Andronache, secretarul      director, din partea Fondului „Proprietatea”, domnul
Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a supus la  Sergiu Ionuț Diacomatu, vicepreședinte al Autorității
vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu o     Naționale pentru Restituirea Proprietăților, domnul
anexă, propunere aprobată cu unanimitate de voturi.     Marius Murgu, președinte, domnul Gabriel
  Anexă:                          Grozăvescu, vicepreședinte, și doamna Mihaela
  1. Adresa secretarului general nr. 716 BP din data    Mihai, din partea Asociației Acționarilor Privați la
de 2 iunie 2010 referitoare la elaborarea unui punct    Fondul „Proprietatea”.
de vedere cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 44    În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu
alin. (2) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea,    unanimitate de voturi, să se întocmească un raport de
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de      adoptare a inițiativei legislative în forma adoptată de
Integritate, republicată (nr. 31/575/3.06.2010).      Senat, cu amendamentele admise de Comisia pentru
  2. Adresa cabinetului președintelui nr. 1/1067/RA    buget, finanțe și bănci.
din 4 iunie 2010 referitoare la elaborarea unui punct     La punctul 2, în fond, al ordinii de zi, la ședință au
de vedere cu privire la majoritatea de voturi necesară   participat, în calitate de invitați, doamna Cristina
pentru numirea unui judecător la Curtea           Trăilă, președintele Autorității Naționale pentru
Constituțională (nr. 31/578/7.06.2010).           Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
  3. Reexaminarea Proiectului de lege pentru        doamna Livia Stan, consilier principal în Ministerul
modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind    Finanțelor Publice, domnul Andrei Popescu,
Statutul funcționarilor publici (PL-x 42/2010; fond).    subsecretar de stat în Departamentul pentru Afaceri
  4. Propunerea legislativă pentru modificarea și     Europene.
completarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea,      În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu
organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari   unanimitate de voturi, să se întocmească un raport
(Pl-x 245/2010; fond).                   preliminar de adoptare a proiectului de lege, cu
  5. Proiectul de lege pentru modificarea Legii      amendamente admise.
nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și        La punctul 3 al anexei ordinii de zi, la ședință au
funcționarea    asociațiilor   de  proprietari   participat, în calitate de invitați, doamna Irina Alexe,
(PL-x 254/2010; fond).                   secretar de stat în Ministerul Administrației și
  6. Propunerea legislativă pentru modificarea și     Internelor.
completarea Legii privind cadastrul și publicitatea      În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu
imobiliară nr. 7/1996 (Pl-x 99/2010; fond).         unanimitate de voturi, să se întocmească un raport de
  La punctul 5 din anexa la ordinea de zi, în urma     adoptare a Proiectului de lege pentru modificarea și
luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu unanimitate de     completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010               35
funcționarilor publici pentru punerea de acord cu       12. Comisia pentru apărare, ordine publică
decizia Curții Constituționale nr. 414/2010.              și siguranță națională
  Domnul deputat Daniel Buda, președintele
Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a declarat     În ziua de 8 iunie 2010 Comisia pentru apărare,
închisă ședința comisiei din data de 8 iunie 2010.      ordine publică și siguranță națională și-a desfășurat
  Lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități  lucrările, având următoarele puncte pe ordinea de zi:
au continuat în ziua de 9 iunie 2010, fiind conduse de      1. Dezbaterea și avizarea Proiectului de lege
domnul deputat Daniel Buda, președintele Comisiei       pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
juridice, de disciplină și imunități.             Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru
  La punctul 5, în fond, al ordinii de zi, la ședință au  întărirea controlului în scopul combaterii
participat, în calitate de invitați, domnul Adrian Viorel   transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane
Nicolaescu, secretarul general al Secretariatului de     (PL-x 359/2010).
Stat pentru Problemele Revoluționarilor din            2. Dezbaterea, în fond, a Proiectului de lege pentru
Decembrie 1989, și doamna Grațiela Denisa           aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
Iordache, secretar de stat în Ministerul Finanțelor      nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în
Publice.                           domeniul public al statului din administrarea
  În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu        Ministerului Mediului și Pădurilor – Administrația
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru      Rezervației Biosferei „Delta Dunării” în administrarea
o ședință ulterioară.                     Ministerului Apărării Naționale (PL-x 356/2010).
  La punctul 4, în fond, al ordinii de zi, la ședință a     3. Dezbaterea, în fond, a Proiectului de lege pentru
participat, în calitate de invitat, doamna Irina Alexe,    aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
secretar de stat în Ministerul Administrației și       nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de
Internelor.                          aerofotogrammetrie      și  de   realizare    a
  În urma luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu        ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru
unanimitate de voturi, să se întocmească un raport de     Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
respingere a propunerii legislative.             (PL-x 328/2010).
  La punctul 1 al anexei ordinii de zi, în urma         4. Propunerea legislativă pentru modificarea și
dezbaterilor, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi,     completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul
formularea unui punct de vedere conform căruia        cadrelor militare (Pl-x 320/2010).
declarațiile de avere și interese se completează în        Domnul deputat Costică Canacheu a propus și a
forma prevăzută de Legea nr. 144/2007 privind         supus la vot introducerea pe ordinea de zi a
înființarea, organizarea și funcționarea Agenției       Proiectului de lege privind înființarea, organizarea și
Naționale de Integritate, cu modificările și         funcționarea Sistemului Informatic Național de
completările ulterioare, și cu respectarea deciziei      Semnalări și participarea României la Sistemul de
Curții Constituționale nr. 415/2010.             Informații Schengen (PL-x 333/2010), proiect care a
  Acest punct de vedere va fi transmis Biroului       fost retrimis la comisie în urma ședinței de plen a
permanent al Camerei Deputaților.               Camerei Deputaților.
  La punctele 2 și 7 din anexa ordinii de zi, în urma      Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de
luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu unanimitate de      voturi.
voturi, amânarea dezbaterilor pentru o ședință          La punctul 1 al ordinii de zi membrii comisiei au
ulterioară.                          hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea
  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul deputat       dezbaterilor asupra proiectului de lege pentru
Daniel Buda, președintele Comisiei juridice, de        următoarea ședință.
disciplină și imunități, a declarat închisă ședința        La punctul 2 al ordinii de zi membrii comisiei au
comisiei din data de 9 iunie 2010.              hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului
  Ședința comisiei a continuat în ziua de 10 iunie     Camerei Deputaților formularea unui raport de
2010 cu studiul inițiativelor legislative cu care comisia   adoptare a proiectului de lege supus dezbaterii.
a fost sesizată în fond și care vor fi incluse pe ordinea     La punctul 3 al ordinii de zi membrii comisiei au
de zi a proximei ședințe.                   hotărât, cu unanimitate de voturi, formularea unui
  PREȘEDINTE,                        raport preliminar de aprobare a proiectului de lege în
  Daniel Buda                        vederea întocmirii raportului comun după dezbaterea
                        SECRETAR,   proiectului de către Comisia pentru agricultură,
                   Gabriel Andronache    silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.
 36        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
  La punctul 4 al ordinii de zi membrii comisiei au   al PDL), Ștefan Buciuta (Grupul parlamentar al
votat, în unanimitate, pentru formularea unui raport   minorităților naționale), Alin Augustin Florin Popoviciu
de respingere a propunerii legislative aflate în     (Grupul parlamentar al PDL), Octavian Bot (Grupul
dezbatere.                        parlamentar al PDL), Daniel Stamate Budurescu
  La punctul 5 al ordinii de zi membrii comisiei au   (Grupul parlamentar al PNL), Ovidiu Victor Ganț
decis, în urma votului, formularea, cu amendamente,    (Grupul parlamentar al minorităților naționale),
a unui raport suplimentar de aprobare a proiectului de  Dragoș Adrian Iftime (Grupul parlamentar al PDL),
lege.                           Adrian Năstase (Grupul parlamentar al Alianței
  Din numărul total al membrilor comisiei, 25, au fost  politice PSD+PC), Oana Niculescu-Mizil-Ștefănescu-
prezenți 23 de domni deputați: Costică Canacheu,     Tohme (Grupul parlamentar al Alianței politice
Marian Florian Săniuță, Adrian George Scutaru,      PSD+PC), Daniel Vasile Oajdea (Grupul parlamentar
Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu,      al PDL), Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu
Eugen Bejinariu, Mihăiță Calimente, Georgică       (Grupul parlamentar al PNL), Gelu Vișan (Grupul
Dumitru, Doru Claudian Frunzulică, Dănuț Liga,      parlamentar al PDL), Mihai Alexandru Voicu (Grupul
Niculae Mircovici, Dan Ilie Morega, Ion Mocioalcă,    parlamentar al PNL) și Sever Voinescu-Cotoi (Grupul
Constantin Niță, Pálfi Mózes Zoltán, Ștefan Daniel    parlamentar al PDL).
Pirpiliu, Georgian Pop, Cosmin Mihai Popescu,        Doamna deputat Monica Maria Iacob-Ridzi
Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu, Radu Stroe și      (Grupul parlamentar al PDL) a fost înlocuită de
Angel Tîlvăr.                       doamna deputat Cristina Elena Dobre (Grupul
                             parlamentar al PDL).
  Au absentat domnul deputat independent Gabriel
                               Domnul deputat Korodi Attila (Grupul parlamentar
Oprea și domnul deputat Petru Gabriel Vlase (Grupul
                             al UDMR), domnul deputat Iosif Veniamin Blaga
parlamentar al Alianței politice PSD+PC).
                             (Grupul parlamentar al PDL), doamna deputat Ileana
 PREȘEDINTE,
                             Cristina Dumitrache (Grupul parlamentar al Alianței
 Costică Canacheu                    politice PSD+PC), domnul deputat Farago Petru
                             (Grupul parlamentar al UDMR) și domnul deputat
    13. Comisia pentru politică externă        Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz (Grupul
  Comisia pentru politică externă a Camerei       parlamentar al Alianței politice PSD+PC) s-au aflat în
Deputaților și-a desfășurat lucrările în perioada     deplasări oficiale.
8–10 iunie 2010, având pe ordinea de zi a zilei de     VICEPREȘEDINTE,
miercuri, 9 iunie a.c., ora 15.30, la sala Nicolae     Marius Rogin
Bălcescu:                                                SECRETAR,
  1. Întâlnirea cu delegația Comisiei de afaceri                 Alin Augustin Florin Popoviciu
europene din Danemarca.
  Delegația daneză, formată din președintele       14. Comisia pentru cercetarea abuzurilor,
Comisiei de afaceri europene și președintele           corupției și pentru petiții
Comisiei pentru politică externă din Folketing, a      La ședința comisiei din data de 8 iunie 2010 au
prezentat modul cum se exercită controlul         participat membrii comisiei, respectiv: Ioan Stan,
parlamentar asupra deciziilor guvernamentale în      președinte, Adrian Gurzău, vicepreședinte, Octavian
problemele europene în Danemarca.             Marius Popa, vicepreședinte, Radu Eugeniu Coclici,
  Au mai fost abordate aspecte ale relațiilor dintre   secretar, Dumitru Boabeș, secretar, Luminița
cele două țări și parlamente și au fost trecute în    Iordache, William Gabriel Brînză și Ioan Damian.
revistă prioritățile de politică externă ale celor două   Domnul deputat Borbély László a lipsit, iar în locul
țări în regiune (Republica Moldova și Balcani),      doamnei deputat Elena Gabriela Udrea a fost prezent
examinându-se, totodată, căi de stimulare a        domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, împuternicit de
cooperării economice dintre România și Danemarca.     Grupul parlamentar al PDL, conform adresei
  2. Comisia a mai fost sesizată cu 3 proiecte de    nr. 16/68/2.02.2010.
lege care au fost examinate în primă lectură, urmând     Lucrările comisiei au fost conduse de domnul
ca dezbaterea și avizarea să aibă loc în următoarea    președinte Ioan Stan.
săptămână.                          Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în
  Ședințele au fost conduse de domnul deputat      următoarea formulă:
Marius Rogin, vicepreședinte al comisiei.          1. Audierea reprezentanților Consiliului
  La ședințe au fost prezenți 16 membri ai comisiei:   Concurenței, respectiv a domnului Dan Ionescu și a
Manuela Mitrea (Grupul parlamentar al Alianței      doamnei Diana Vărzaru, consilieri concurență, a
politice PSD+PC), Marius Rogin (Grupul parlamentar    doamnei Daniela Giurcă, directorul general al
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010              37
Direcției generale politici agricole din cadrul        – să se solicite SC „Euroavipo Grup” – SA
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a     transmiterea denumirilor produselor în cauză, pentru
domnului Claudiu Necșulescu, președintele         ca, ulterior, să se cunoască acest lucru și să se facă
Organizației Naționale Interprofesionale Vitivinicole,   o comparație cu răspunsul primit din partea Direcției
a domnului Cornel Henorel Dicu, din partea Inspecției   Vămilor;
de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, precum și     – în urma primirii tuturor documentelor din partea
a doamnei Mihaela Marcela Sihota, reprezentantul      instituțiilor mai sus amintite, atât reprezentanții
Societății Comerciale „Euroavipo Grup” – SA, în ziua    Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cât și
de 8 iunie 2010, ora 13.00, în legătură cu memoriul    reprezentanții SC „Euroavipo Grup” – SA să fie invitați
adresat comisiei de SC „Euroavipo Grup” – SA,       din nou la o audiere, eventual în sesiunea din
producător de băuturi fermentate nedistilate, altele    toamnă, astfel încât Comisia pentru cercetarea
decât   berea   și  vinul,  care  reclamă   abuzurilor, corupției și pentru petiții să poată da un
întocmirea/emiterea de acte normative fără         răspuns clar și bazat pe documente, tocmai pentru a
respectarea normelor europene de către Ministerul     păstra un echilibru între produsele de import și
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.            produsele autohtone.
  2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada     În urma propunerilor făcute, membrii comisiei au
31 mai–4 iunie 2010.                    fost, în unanimitate, de acord.
                                La punctul doi al ordinii de zi domnul președinte
  3. Stabilirea programului de audiențe pentru zilele
                              Ioan Stan a supus atenției plenului situația dosarelor
de 15, 16 și 17 iunie 2010.
                              intrate la comisie în perioada 31 mai–4 iunie 2010, în
  4. Activitate în subcomisiile de analiză.
                              număr de 13.
  5. Diverse.                         Studiind borderoul de ședință, doamna deputat
  La primul punct al ordinii de zi membrii comisiei au  Luminița Iordache a solicitat mai multe informații cu
procedat la audierea reprezentanților Consiliului     privire la dosarul nr. 15.118, adresat comisiei de
Concurenței, respectiv a domnului Dan Ionescu și a     doamna Maria Bodea, din municipiul București.
doamnei Diana Vărzaru, consilieri concurență, a        Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul
doamnei Daniela Giurcă, directorul general al       de ședință, membrii comisiei și-au exprimat acordul
Direcției generale politici agricole din cadrul      față de soluțiile propuse de compartimentul tehnic.
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a       La punctul trei al ordinii de zi, în privința acordării
domnului Claudiu Necșulescu, președintele         audiențelor la comisie în zilele de 15, 16 și 17 iunie
Organizației Naționale Interprofesionale Vitivinicole,   2010, doamnele și domnii deputați și-au exprimat
a domnului Cornel Henorel Dicu, din partea Inspecției   acordul după cum urmează:
de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, precum și     – în ziua de marți, 15 iunie 2010 – domnul deputat
a reprezentantului Societății Comerciale „Euroavipo    Octavian Marius Popa, vicepreședinte al comisiei;
Grup” – SA, doamna Mihaela Marcela Sihota, ca urmare      – în ziua de miercuri, 16 iunie 2010 – domnul
a memoriului adresat comisiei de această societate     deputat Ioan Damian;
comercială, respectiv SC „Euroavipo Grup” – SA.        – în ziua de joi, 17 iunie 2010 – domnul deputat
  Discuțiile au fost înregistrate pe bandă magnetică.   William Gabriel Brînză.
  În urma discuțiilor purtate, membrii comisiei au fost    La punctul „Diverse” domnul deputat Daniel Vasile
de acord ca:                        Oajdea și-a exprimat nemulțumirea față de răspunsul
                              primit din partea Ministerului Finanțelor Publice la
  – mai întâi să se aștepte notificarea Comisiei
                              dosarul nr. 15.003, adresat comisiei de SC „Construct
Uniunii Europene, solicitată de Ministerul Agriculturii
                              Design” – SRL prin reprezentantul său legal Ciprian
și Dezvoltării Rurale;
                              Sava Tăbăcaru, din municipiul Iași, județul Iași.
  – să fie sesizat Ministerul Administrației și        Inițial, Comisia pentru cercetarea abuzurilor,
Internelor – Direcția Vămilor, cu solicitarea de a     corupției și pentru petiții a solicitat Ministerului
răspunde comisiei care sunt produsele similare cu     Finanțelor Publice să efectueze un nou control,
cele produse de SC „Euroavipo Grup” – SA care se      debitele nefiind stinse.
importă;                            Această instituție a răspuns comisiei, făcând
  – de asemenea, să fie sesizată atât Autoritatea     precizarea că acest lucru nu mai este posibil, fiind
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța     prescrise.
Alimentelor, cât și Direcția de Sănătate Publică, cu      Domnul președinte Ioan Stan a supus atenției
solicitarea transmiterii concluziilor desprinse în urma  membrilor comisiei răspunsul primit din partea E.ON
controalelor efectuate privind aceste produse;       Gaz Distribuție, spre informare.
 38        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
  În urma studierii acestui răspuns, plenul comisiei a    – dezbaterea și aprobarea unui Proiect de
hotărât invitarea la un dialog a domnului Petru Lificiu,  hotărâre de modificare și completare a
președintele Autorității Naționale de Reglementare în   Regulamentului Camerei Deputaților privind Grupul
Domeniul Energiei, pentru ziua de marți, 15 iunie     parlamentar al deputaților independenți.
2010, ora 13.00.                       La lucrările comisiei au participat domnul deputat
  Domnul vicepreședinte Octavian Marius Popa a      Iustin Marinel Cionca-Arghir (Grupul parlamentar al
dorit să cunoască dacă la comisie s-a primit sau nu    PDL) și domnul deputat Varga Attila (Grupul
un răspuns din partea Autorității Naționale pentru     parlamentar al UDMR).
Restituirea Proprietăților, în urma transmiterii către    De la lucrările comisiei au absentat: domnul
această instituție a unei situații a memoriilor adresate  deputat Ciprian Minodor Dobre (Grupul parlamentar
Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și    al PNL), doamna deputat Liana Dumitrescu (Grupul
pentru petiții și înaintate Autorității Naționale pentru  parlamentar al minorităților naționale) și domnul
Restituirea Proprietăților, pe anii 2009 și 2010,     deputat Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz (Grupul
precum și alte dosare care au fost semnalate pe      parlamentar al Alianței politice PSD+PC).
parcursul discuțiilor cu prilejul audierii.          Ședința a fost condusă de domnul deputat Iustin
  Domnul președinte Ioan Stan a precizat faptul că    Marinel Cionca-Arghir, președintele comisiei.
acest răspuns încă nu a parvenit comisiei, fapt pentru    Membrii comisiei prezenți au propus amânarea
care s-a impus formularea unei adrese de revenire     ședinței din lipsă de cvorum pentru o dată ulterioară.
către Autoritatea Națională pentru Restituirea        PREȘEDINTE,
Proprietăților.                       Iustin Marinel Cionca-Arghir
  Membrii comisiei au fost de acord cu această
propunere.                         16. Comisia pentru tehnologia informației
  Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi          și comunicațiilor
și nici la punctul „Diverse”, domnul președinte Ioan
                                La lucrările Comisiei pentru tehnologia informației
Stan a declarat ședința închisă.
                              și comunicațiilor din perioada 8–10 iunie 2010 au fost
  La ședințele din zilele de 9 și 10 iunie 2010 au
                              prezenți următorii deputați: Relu Fenechiu, Valerian
participat membrii comisiei, respectiv: Ioan Stan,
                              Vreme, Aurelia Vasile, Constantin Chirilă, Florin
președinte, Adrian Gurzău, vicepreședinte, Octavian
                              Serghei Anghel, Adrian Bădulescu, Mircea Vasile
Marius Popa, vicepreședinte, Radu Eugeniu Coclici,
                              Cazan, Iusein Ibram, Dan Nica și Varujan
secretar, Dumitru Boabeș, secretar, Luminița
                              Pambuccian.
Iordache, William Gabriel Brînză și Ioan Damian.
                                Au fost absenți: doamna deputat Liana Dumitrescu
  Domnul deputat Borbély László a lipsit, iar în locul
                              și domnii deputați Viorel Arion, Matei Radu Brătianu,
doamnei deputat Elena Gabriela Udrea a fost prezent
                              Farago Petru și Gheorghe Zoicaș.
domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, împuternicit
                                Lucrările ședinței au fost conduse de domnul
de Grupul parlamentar al PDL, conform adresei
                              deputat Relu Fenechiu, președintele Comisiei pentru
nr. 16/68/2.02.2010.
                              tehnologia informației și comunicațiilor.
  În cele două zile de ședință, membrii comisiei și-au
                                Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea:
desfășurat activitatea pe cele trei subcomisii de lucru,
                                1. Propunerea legislativă privind verificarea prin
procedând la analiza aspectelor sesizate de
                              mijloace electronice a dreptului de acces la vot al
petiționari și a răspunsurilor comunicate comisiei de
                              cetățenilor (Pl-x 153/2010; raport).
către autoritățile competente cu soluționarea
                                2. Propunerea legislativă pentru ratificarea
problemelor prezentate în petițiile și memoriile
                              Convenției referitoare la distribuția programelor de
adresate comisiei.
                              semnale transmise prin satelit, adoptată la Bruxelles,
 PREȘEDINTE,
                              Belgia, la 21 mai 1974, de către statele membre ale
 Ioan Stan
                              UNESCO (Pl-x 217/2010; raport).
                                1. În conformitate cu prevederile art. 95 din
    15. Comisia pentru regulament           Regulamentul Camerei Deputaților, republicat,
  Comisia pentru regulament s-a întrunit în data de    Comisia pentru tehnologia informației și
8 iunie 2010 pentru a discuta următoarea ordine de     comunicațiilor și Comisia juridică, de disciplină și
zi a comisiei:                       imunități au fost sesizate în fond spre dezbatere și
  – aprobarea unui punct de vedere cu privire la     avizare, în procedură obișnuită, prin adresa Pl-x 153
solicitarea domnului deputat Eugen Nicolicea,       din 7 aprilie 2010, cu Propunerea legislativă privind
adresată Biroului permanent, de a face parte din      verificarea prin mijloace electronice a dreptului de
Comisia pentru regulament;                 acces la vot al cetățenilor.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010              39
  Ca urmare a solicitării domnului Marius Constantin      Membrii comisiei au luat act de aprobarea Biroului
Fecioru, secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor    permanent, urmând să fie întreruptă procedura de
și Societății Informaționale, Comisia pentru         analiză a propunerii legislative la nivelul comisiei.
tehnologia informației și comunicațiilor a supus         PREȘEDINTE,
aprobării Biroului permanent amânarea termenului         Relu Fenechiu
de depunere a raportului comun pentru sesiunea
legislativă septembrie–decembrie 2010.              17. Comisia pentru egalitatea de șanse
  Prin adresa nr. BP 736 din 7 iunie 2010, Biroul
                                    pentru femei și bărbați
permanent a aprobat această solicitare.
  În cadrul ședinței comisiei din data de 8 iunie 2010     Marți, 8 iunie 2010, în proiectul ordinii de zi a fost
s-a convenit organizarea unor întâlniri între inițiatorii   înscris următorul punct:
propunerii legislative, pe de o parte, și reprezentanții     1. Dezbaterea și avizarea Proiectului de lege
Ministerului Administrației și Internelor, ai Ministerului  privind ratificarea Convenției privind Drepturile
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, ai      Persoanelor cu Dizabilități, adoptată la New York de
Institutului Național de Statistică, ai Autorității      Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la
Electorale Permanente, precum și ai Serviciului de      13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la
Telecomunicații Speciale, pe de altă parte, în cadrul     30 martie 2007 și semnată de România la
cărora să se analizeze rezultatele obținute ca urmare     26 septembrie 2007 (PL-x 352/2010).
a experimentului realizat prin proiectul-pilot de        Miercuri, 9 iunie, și joi, 10 iunie 2010, în proiectul
informatizare a secțiilor de votare.             ordinii de zi a fost înscris următorul punct:
  Pe baza acestei analize, se urmărește
                                 1. Documentarea privind legislația internațională
dimensionarea infrastructurii, a bugetului, precum și a
                               în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități.
personalului necesar implementării unui sistem
informatic pentru viitoarele alegeri.              Marți, 8 iunie 2010, ședința a fost condusă de
  La solicitarea domnului deputat Adrian Bădulescu,     doamna președinte Cristina Ancuța Pocora, care a
reprezentantul MAI a precizat că prin acest sistem      declarat deschise lucrările comisiei.
s-a realizat verificarea, prin scanarea codului numeric     La lucrările ședinței au participat ca invitați, din
personal, a persoanelor care și-au exprimat opțiunea     partea Autorității Naționale pentru Protecția
electorală și, în proporție de 100%, a condițiilor      Persoanelor cu Handicap (ANPH), doamna Mihaela
privind dreptul de vot (validitatea cărților de identitate,  Ioana Leșe, președinte, doamna Maria Monica
apartenența la secția de votare respectivă etc.),       Stanciu, director, și doamna Anna Maria Neagoe,
putând fi efectuat și controlul privind tentativa de vot   consilier.
multiplu.                            La primul punct al ordinii de zi s-au aflat
  În urma întâlnirilor care vor fi organizate cu factorii  dezbaterea și avizarea Proiectului de lege privind
implicați în procesul electoral, comisia va proceda la    ratificarea Convenției privind Drepturile Persoanelor
analiza amendamentelor depuse, va aproba           cu Dizabilități, adoptată la New York de Adunarea
amendarea corespunzătoare a propunerii legislative,      Generală a Organizației Națiunilor Unite la
urmând să solicite Comisiei juridice, de disciplină și    13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la
imunități organizarea unei ședințe comune pentru       30 martie 2007 și semnată de România la
redactarea formei finale a raportului, care să reflecte    26 septembrie 2007 (PL-x 352/2010), Camera
atât rezultatele proiectului-pilot, cât și soluțiile     Deputaților fiind prima Cameră sesizată.
propuse de ministerele implicate.                Doamna președinte Cristina Ancuța Pocora i-a dat
  2. În conformitate cu prevederile art. 95 din       cuvântul doamnei Ioana Mihaela Leșe, președintele
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat,
                               ANPH, care a arătat că, prin ratificarea convenției,
Comisia pentru tehnologia informației și
                               ANPH va deveni autoritate centrală în domeniul
comunicațiilor a fost sesizată spre dezbatere și
avizare în fond cu Propunerea legislativă pentru       pentru implementarea convenției.
ratificarea Convenției referitoare la distribuția        Doamna președinte Cristina Ancuța Pocora a
programelor de semnale transmise prin satelit,        solicitat precizări în legătură cu actele normative care
adoptată la Bruxelles, Belgia, la 21 mai 1974, de       trebuie modificate în vederea armonizării și perioada
către statele membre ale UNESCO, Camera            de timp în care se estimează că se vor face aceste
Deputaților fiind prima Cameră sesizată.           modificări.
  În ședința din data de 2 iunie 2010, Biroul          Doamna președinte Ioana Mihaela Leșe a precizat
permanent a aprobat solicitarea inițiatorilor acestei     că nu cunoaște numărul actelor normative care
propuneri legislative de a-și retrage semnăturile de     trebuie modificate, dar la ANPH există un tabel care
pe propunerea legislativă și, în consecință,         cuprinde actele normative care trebuie armonizate,
retragerea acesteia din circuitul legislativ.         care va fi trimis comisiei în cursul aceleiași zile.
 40        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
  De asemenea, Domnia Sa a precizat că nu s-a        2. Elaborarea raportului comun al Comisiei
făcut o estimare a perioadei de timp necesară pentru   parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989 și
implementarea măsurilor de armonizare, existând      Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra
mai mulți factori care trebuie luați în considerare și,  Proiectului de lege pentru modificarea și completarea
de asemenea, fiind necesară o evaluare a costurilor    Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii
implicate.                        care au contribuit la victoria Revoluției române din
  Întrebată fiind dacă tabelul cuprinde și modificarea  decembrie 1989, precum și față de persoanele care
legilor electorale, doamna președinte Ioana Mihaela    și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei
Leșe a precizat că se va avea în vedere și acest     muncitorești anticomuniste de la Brașov din
aspect.                          noiembrie 1987, nr. 341/2004 (PL-x 52/2010).
  Totodată, Domnia Sa a precizat că, până în acel      3. Discutarea dosarelor următoarelor persoane:
moment, ANPH a luat legătura cu țările care au      Popescu Toni (dosar nr. 8.133), Mehedințu Sandi
ratificat deja convenția, Spania fiind țara cea mai    (dosar nr. 20.053), Niță Nicolae Lucian (dosar
avansată în acest domeniu.                nr. 20.069), Șutru Toma (dosar nr. 20.212), Andrea Ioan
  Doamna președinte Cristina Ancuța Pocora a       (dosar nr. 20.191) și Nicolescu Ion (dosar nr. 18.896).
solicitat ANPH transmiterea către comisie a tabelului     4. Diverse.
care cuprinde actele normative care trebuie          La lucrările ședinței au participat 9 parlamentari
modificate, pentru a aplica prevederile Convenției    din totalul membrilor comisiei, astfel: președintele
privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.      comisiei, domnul senator Raymond Luca,
  Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de     vicepreședintele comisiei, domnul deputat Gheorghe
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative.   Hogea, secretarul comisiei, domnul senator
  Doamna președinte Cristina Ancuța Pocora a       Laurențiu Florian Coca, domnul deputat Marius
declarat închise lucrările comisiei.           Cristinel Dugulescu, domnul deputat Gheorghe
  Miercuri, 9 iunie, și joi, 10 iunie 2010, membrii   Firczak, domnul deputat Daniel Stamate Budurescu,
comisiei s-au documentat cu privire la legislația     domnul senator Toni Greblă, domnul deputat Niculae
internațională cu privire la drepturile persoanelor cu  Mircovici și domnul deputat Victor Socaciu.
dizabilități.                         Absenți au fost domnii senatori Dorel Jurcan și
  În perioada 8–10 iunie 2010, la lucrările comisiei   Dumitru Florian Staicu.
au fost prezenți: doamna deputat Cristina Ancuța       La lucrările ședinței au participat domnul Adrian
Pocora, președinte, domnul deputat Gheorghe        Viorel Nicolaescu, secretarul general al
Firczak, vicepreședinte, doamna deputat Pető Csilla    Secretariatului de Stat pentru Problemele
Mária, secretar, doamna deputat Maria Stavrositu,     Revoluționarilor din Decembrie 1989, domnul
secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul      Răzvan Blujdea, inspector principal, precum și domnii
deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doinița     deputați Máté András Levente și Silvestru Mircea
Mariana Chircu, doamna deputat Grațiela Leocadia     Lup, membri ai Comisiei juridice, de disciplină și
Gavrilescu, domnul deputat Ciprian Florin Luca,      imunități.
domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul      Președintele comisiei, domnul senator Raymond
deputat Mugurel Surupăceanu și doamna deputat       Luca, a prezentat ordinea de zi a ședinței și a supus-o
Lucia Ana Varga.                     la vot.
  A absentat doamna deputat Ileana Cristina         S-a votat cu unanimitate de voturi.
Dumitrache, aflată în delegație.               La primul punct al ordinii de zi domnul senator
 PREȘEDINTE,
                             Raymond Luca a prezentat raportul Subcomisiei de
 Cristina Ancuța Pocora                 lucru a CPRD 1989 din zilele de 2 și 3 iunie 2010.
                       SECRETAR,
                               A. Au fost analizate și verificate 37 de dosare
                   Pető Csilla Mária  pentru care președintele comisiei a supus la vot
                             avizarea favorabilă pentru preschimbarea
18. Comisia parlamentară a revoluționarilor        certificatelor pentru 12 persoane:
                               1. Scumpu Ion (dosar nr. 17.508).
      din decembrie 1989                 2. Marin Apostol (dosar nr. 20.479).
 Comisia a lucrat în plen în ziua de marți, 8 iunie     3. Sârbu Dan (dosar nr. 17.773).
2010, ora 16.30.                       4. Alexandru Ion (dosar nr. 21.243).
 Ordinea de zi a fost următoarea:              5. Raicu Vasile (dosar nr. 21.017).
 1. Discutarea raportului Subcomisiei de lucru a       6. Saragea Lenuța Valentina (dosar nr. 3.697).
CPRD 1989 din zilele de 2 și 3 iunie 2010.          7. Bibiricea Gheorghiță (dosar nr. 21.511).
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010             41
  8. Trifan Sorin (dosar nr. 7.368).             4. Dosarul doamnei Cîmpeanu Elena (dosar
  9. Malaomer Ridvan Adrian (dosar nr. 19.367).      nr. 21.215) se transmite la SSPR, având în vedere
  10. Vîrdol Tudorel (dosar nr. 18.393).         faptul că nu întrunește elementele necesare
  11. Iagăr Elena Mihaela (dosar nr. 18.051).       preschimbării certificatului doveditor al calității de
  12. Moiceanu Ion Marian (dosar nr. 17.412).       revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de
  S-a votat cu unanimitate de voturi.           Participant.
  B. Acordarea avizului în vederea preschimbării       5. Dosarul domnului Popa Ion (dosar nr. 19.853)
certificatului doveditor al calității de revoluționar   se transmite la SSPR, având în vedere faptul că nu
pentru calitatea de Participant, având în vedere faptul  întrunește elementele necesare preschimbării
că dețin numai certificate de Participant la Revoluția   certificatului doveditor al calității de revoluționar,
din Decembrie 1989, astfel cum rezultă din dosarele    având la dosar declarații contradictorii.
de preschimbare ale următoarelor persoane:          6. Dosarul domnului Moasa Nicolae Adrian (dosar
                              nr. 21.476) se transmite la SSPR, având în vedere
  1. Păunoiu Doina (dosar nr. 20.556).
                              faptul că nu întrunește elementele necesare
  2. Mitrache Dorel Dumitru (dosar nr. 21.434).
                              preschimbării certificatului doveditor al calității de
  S-a votat cu unanimitate de voturi.
                              revoluționar.
  C. Pentru 3 dosare s-a respins propunerea SSPR       7. Dosarul doamnei Filideanu Elena (dosar
de acordare a avizului favorabil pentru          nr. 17.450) se transmite la SSPR, având în vedere
preschimbarea certificatului doveditor al calității de   faptul că nu întrunește elementele necesare
revoluționar și se transmit la SSPR, având în vedere    preschimbării certificatului doveditor al calității de
faptul că dosarele sunt descompletate, având lipsă     revoluționar.
dosar vechi, memoriu personal, declarații de martori,     8. Dosarul domnului Stoia Dorel Tiberiu (dosar
lipsă probe:                        nr. 12.208) se transmite la SSPR, având în vedere
  1. Cioacă Cezar (dosar nr. 17.507).           faptul că nu întrunește elementele necesare
  2. David Ioana (dosar nr. 19.564).           preschimbării certificatului doveditor al calității de
  3. Bria Ionel (dosar nr. 19.209).            revoluționar.
  S-a votat cu unanimitate de voturi.            9. Dosarul doamnei Morar Ioana (dosar nr. 11.601)
  D. Pentru 15 dosare s-a propus neacordarea       se transmite la SSPR, având în vedere faptul că nu
avizului favorabil pentru preschimbarea certificatului   întrunește elementele necesare preschimbării
doveditor al calității de revoluționar și se transmit la  certificatului doveditor al calității de revoluționar, cu
SSPR, având în vedere faptul că acestea nu         propunerea de acordare a calității de Participant.
întrunesc elementele necesare în vederea           10. Dosarul domnului Delegeanu Mircea (dosar
preschimbării certificatului pentru calitatea solicitată  nr. 19.155) se transmite la SSPR, având în vedere
conform prevederilor Legii nr. 341/2004 și Hotărârii    faptul că nu întrunește elementele necesare
Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările și       preschimbării certificatului doveditor al calității de
completările ulterioare, cu următoarele completări:    revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de
  1. Dosarul domnului Gheoca Vasile (dosar        Participant.
nr. 21.180) se transmite la SSPR, având în vedere       11. Dosarul domnului Ghinea Marius Valeriu
faptul că nu întrunește elementele necesare        (dosar nr. 18.052) se transmite la SSPR, având în
                              vedere faptul că nu întrunește elementele necesare
preschimbării certificatului doveditor al calității de
                              preschimbării certificatului doveditor al calității de
revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de
                              revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de
Participant.
                              Participant.
  2. Dosarul doamnei Burlănescu Elena (dosar         12. Dosarul domnului Bărcănescu Alexandru
nr. 17.559) se transmite la SSPR, având în vedere     Cătălin (dosar nr. 18.391) se transmite la SSPR,
faptul că nu întrunește elementele necesare        având în vedere faptul că nu întrunește elementele
preschimbării certificatului doveditor al calității de   necesare preschimbării certificatului doveditor al
revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de   calității de revoluționar, cu propunerea de acordare a
Participant.                        calității de Participant.
  3. Dosarul doamnei Mănescu Severina (dosar         13. Dosarul doamnei Soare Natalia (dosar
nr. 21.216) se transmite la SSPR, având în vedere     nr. 16.428) se transmite la SSPR, având în vedere
faptul că nu întrunește elementele necesare        faptul că nu întrunește elementele necesare
preschimbării certificatului doveditor al calității de   preschimbării certificatului doveditor al calității de
revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de   revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de
Participant.                        Participant.
  42        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
  14. Dosarul domnului Matei Florin Gigel (dosar        Președintele comisiei, domnul senator Raymond
nr. 11.596) se transmite la SSPR, având în vedere       Luca, le-a mulțumit membrilor Comisiei juridice, de
faptul că nu întrunește elementele necesare          disciplină și imunități pentru participarea la lucrările
preschimbării certificatului doveditor al calității de     ședinței, luând act de sfaturile acordate, urmând ca
revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de     aceste amendamente să fie rediscutate sau
Participant.                          reformulate de membrii comisiei.
  15. Dosarul domnului Bardan Adrian (dosar           Domnul senator Raymond Luca a dorit să
nr. 18.972) se transmite la SSPR, având în vedere       precizeze faptul că toate dosarele descompletate și
faptul că nu întrunește elementele necesare          amânate până în acel moment au fost considerate
preschimbării certificatului doveditor al calității de     respinse, dar tuturor acelor persoane care vor
revoluționar, având la dosar declarații contradictorii.    depune contestații în termen de 6 luni de la
  S-a votat cu unanimitate de voturi.            publicarea listei finale în Monitorul Oficial li se va
  E. Pentru dosarele domnilor: Niță Nicolae Lucian      acorda prioritate în verificarea dosarelor de
(dosar nr. 20.069), Șutru Toma (dosar nr. 20.212),       preschimbare, având în vedere faptul că nu acestea
Andrea Ioan (dosar nr. 20.191), Nicolescu Ion (dosar      sunt de vină pentru situația creată, ci instituția SSPR.
nr. 18.896) și Mehedințu Sandi (dosar nr. 20.053) s-a       La punctul 3 al ordinii de zi președintele comisiei,
propus discutarea acestora în plenul CPRD 1989.        domnul senator Raymond Luca, a prezentat dosarele
  S-a votat cu unanimitate de voturi.            domnilor Popescu Toni (dosar nr. 8.133), Mehedințu
  La punctul 2 al ordinii de zi președintele comisiei,    Sandi (dosar nr. 20.053), Niță Nicolae Lucian (dosar
domnul senator Raymond Luca, a precizat faptul că       nr. 20.069), Șutru Toma (dosar nr. 20.212), Andrea
această modificare a Legii nr. 341/2004 a fost         Ioan (dosar nr. 20.191) și Nicolescu Ion (dosar
înfăptuită în scopul de a realiza un act de dreptate,     nr. 18.896).
având în vedere faptul că în decursul activității         În urma discuțiilor purtate și a analizării dosarelor,
Comisiei parlamentare a revoluționarilor din          membrii comisiei au hotărât următoarele:
decembrie 1989 au fost primite sesizări legate de
                                 – acordarea avizului favorabil pentru
existența unor cazuri extreme, respectiv Eroi-Martiri,
                                preschimbarea certificatelor domnilor:
Răniți și Reținuți care, dintr-un complex de factori
                                 1. Popescu Toni (dosar nr. 8.133) – Luptător
obiectivi, nu au beneficiat de prevederile Legii
                                Remarcat prin Fapte Deosebite, ținând cont și de
nr. 42/1990, iar prin Legea nr. 341/2004 nu se
                                adresa SSPR nr. 18/7491/19.05.2010, înregistrată la
realizează decât preschimbarea certificatelor
                                CPRD 1989 sub nr. 42/664/8.06.2010;
existente și obținute în baza Legii nr. 42/1990.
  De asemenea, domnul senator Raymond Luca a          2. Nicolescu Ion (dosar nr. 18.896) – Luptător
specificat faptul că tocmai pentru aceste persoane       Remarcat prin Fapte Deosebite;
care nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 42/1990      – respingerea propunerii SSPR de acordare a
s-a înfăptuit această completare a Legii nr. 341/2004,     avizului favorabil pentru preschimbarea certificatului
fiind limitată strict la cazurile de Eroi-Martiri, Răniți și  doveditor al calității de revoluționar și se transmit la
Reținuți.                           SSPR, având în vedere faptul că acestea nu
  Principala obiecție pe care Guvernul o ridică a fost    întrunesc elementele necesare în vederea
legată de impactul financiar produs prin modificarea      preschimbării certificatului pentru calitatea solicitată,
Legii nr. 341/2004. Acesta poate fi estimat ca fiind      conform prevederilor Legii nr. 341/2004 și Hotărârii
zero în acest an, chiar adăugând aceste persoane        Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările și
care ar beneficia ca urmare a acestei modificări,       completările ulterioare, cu următoarele completări,
deoarece dosarele întocmite urmează să fie verificate     ale domnilor:
de Comisia tehnică a SSPR și, ulterior, să fie          1. Andrea Ion (dosar nr. 20.191).
transmise spre acordarea avizului favorabil către         2. Mehedințu Sandi (dosar nr. 20.053).
CPRD 1989, ceea ce ar consuma perioada de timp          3. Niță Nicolae Lucian (dosar nr. 20.069).
rămasă până la sfârșitul anului în curs.             4. Șutru Toma (dosar nr. 20.212).
  Domnul deputat Silvestru Mircea Lup a precizat        S-a votat cu unanimitate de voturi.
faptul că o altă soluție pentru aceste persoane ar fi un     De asemenea, președintele comisiei a prezentat
proiect de lege special pentru aceste categorii,        dosarul domnului Oprescu Mircea Sorin (dosar
motivată printr-o listă a acestor persoane pentru a      nr. 19.876).
avea siguranța că nu vor fi și alți beneficiari, sau       În urma discuțiilor purtate și a analizării dosarului,
amendamentele să fie reformulate, pentru a fi         domnul senator Raymond Luca a supus la vot
acceptate de Comisia juridică, de disciplină și        acordarea avizului favorabil în vederea preschimbării
imunități a Camerei Deputaților.                certificatului doveditor al calității solicitate.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010              43
  S-a votat cu majoritate de voturi, respectiv 7 voturi     19. Comisia permanentă comună
pentru, două voturi împotrivă, printre care și al         a Camerei Deputaților și Senatului
președintelui comisiei, domnul senator Raymond
                                    pentru relația cu UNESCO
Luca, și nicio abținere.
  La punctul „Diverse” al ordinii de zi președintele     Ședința Comisiei permanente comune a Camerei
comisiei, domnul senator Raymond Luca, a          Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO
menționat faptul că au fost primite la CPRD 1989      s-a desfășurat în ziua de 8 iunie 2010 și a fost
solicitări de la Asociația 21 Decembrie „Piața       condusă de domnul deputat Horea Dorin Uioreanu,
Universității”.                       președintele comisiei.
  Din toată corespondența dintre această asociație      Membrii comisiei au adoptat, cu unanimitate de
și SSPR, Asociația 21 Decembrie „Piața Universității”    voturi, următoarea ordine de zi:
a pretins faptul că a depus dosarele de preschimbare      I. Inițiative legislative:
pe Legea nr. 42/1990, care, la momentul actual, nu se      1. Propuneri legislative privind ratificarea sau
găsesc la SSPR.                       adoptarea unor Convenții UNESCO.
  De asemenea, membrii acestei asociații au          2. Proiectul de lege privind protejarea patrimoniului
menționat faptul că au fost în imposibilitatea de a-și   cultural imaterial (b320/2010).
depune dosarele de preschimbare pe Legea            3. Proiectul de lege privind organizarea și
nr. 341/2004, deoarece nu au fost lăsați să pătrundă    funcționarea Comisiei Naționale a României pentru
în instituția SSPR.                     UNESCO.
  Totodată, președintele comisiei, domnul senator       II. Sesizări:
Raymond Luca, a specificat faptul că aceștia s-au        1. Informarea privind sesizarea trimisă
adresat instanței judecătorești și au o sentință      Departamentului pentru Relația cu Parlamentul
definitivă și un recurs câștigat prin care s-a dispus    privind procedura de infringement declanșată de
faptul că se obligă pârâtul, adică SSPR, să         Comisia Europeană în cazul României pentru
procedeze la analizarea dosarelor membrilor         proiectul plajei de la Sulina.
asociației prin verificarea documentelor prevăzute în      2. Informarea privind sesizarea trimisă
vederea eliberării noului tip de certificat.        Departamentului pentru Relația cu Parlamentul
  Analiza dosarelor de preschimbare ale membrilor
                              privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul
asociației nu s-a putut realiza, având în vedere faptul
                              public al statului din administrarea Ministerului
că aceste dosare nu există.
                              Mediului și Pădurilor – Administrația Biosferei „Delta
  Domnul Adrian Viorel Nicolaescu, secretarul
                              Dunării” în administrarea Ministerului Apărării
general al SSPR, a dorit să menționeze faptul că în
                              Naționale.
nenumărate ocazii aceștia au fost invitați la SSPR
                                III. Diverse:
pentru a discuta situația dosarelor de preschimbare și
                                1. Stabilirea programului comisiei în perioada
le-a transmis membrilor Asociației 21 Decembrie
„Piața Universității” să se prezinte la sediul SSPR cu   vacanței parlamentare 1 iulie–31 august 2010.
dublurile dosarelor de preschimbare pe care le-au        2. Informarea privind evenimentul de lansare a
depus la instanța judecătorească, dar aceștia nu au     Inițiativei ONU Alianța Civilizațiilor în România,
fost de acord cu propunerea Domniei Sale.          18 mai 2010, ora 10.00, sala „Drepturile omului”,
  Domnul senator Raymond Luca le-a comunicat       Palatul Parlamentului.
acestor membri ai Asociației 21 Decembrie „Piața        3. Informarea privind deplasarea domnului deputat
Universității” faptul că, în momentul de față, există    Mircia Giurgiu la Forumul Parlamentarilor Arabi
două căi de soluționare: prima, ca în termen de 6 luni   pentru Educație (7–8 iunie 2010, Beirut, Liban) ca
de la publicarea listei finale în Monitorul Oficial să   reprezentant al comisiei, pentru a susține implicarea
depună la CPRD 1989 contestație privind           factorului politic în inițiativele UNESCO.
nepreschimbarea certificatului, și a doua este         4. Informarea privind situația grupului de lucru
adresarea către instanțele judecătorești.          interinstituțional pentru rezolvarea problemelor
  Având în vedere faptul că ordinea de zi a fost     Cetăților Dacice din Munții Orăștiei.
epuizată, președintele comisiei, domnul senator         5. Informarea privind situația patrimoniului
Raymond Luca, a declarat închisă ședința Comisiei      arheologic de la Roșia Montană din punct de vedere
parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989.     al legislației în vigoare; demersuri și inițiative privind
  PREȘEDINTE,                       includerea Roșiei Montane pe Lista-tentativă a
  Raymond Luca                       UNESCO.
  44           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 20/C/15.VI.2010
  La punctul I de pe ordinea de zi președintele                 a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2010, nu
comisiei a prezentat situația inițiativelor legislative             prevedea efectuarea unui studiu de impact la
aflate în procesul legislativ.                          schimbarea titularului dreptului de administrare
  La punctul 1 al punctului II de pe ordinea de zi,               asupra unui teren.
informare privind sesizarea trimisă Departamentului                 Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”
pentru Relația cu Parlamentul privind procedura de                Tulcea a informat, în data de 26 mai 2010, titularul
infringement declanșată de Comisia Europeană în                 proiectului despre necesitatea demarării procedurii
cazul României pentru proiectul plajei de la Sulina,               de evaluare adecvată.
comisia permanentă a solicitat, prin adresa                     S-a efectuat, împreună cu Ministerul Apărării
nr. 44/100-19.05.2010, Departamentului pentru                  Naționale, verificarea amplasamentului pentru
Relația cu Parlamentul explicații privind măsurile                determinarea habitatelor din zonă și a speciilor de
întreprinse de Guvernul României după                      floră și faună care ar putea fi afectate de lucrări.
avertismentul dat de Comisia Europeană.                       La punctul 1 al punctului 3, „Diverse”, de pe
  În răspunsul nr. 4779/DRP/1.06.2010, formulat de               ordinea de zi, stabilirea programului comisiei în
Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, s-a                 perioada vacanței parlamentare 1 iulie–31 august
precizat că autoritățile vor formula un răspuns                 2010, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate,
Reprezentanței Permanente a României pe lângă                  următorul program:
Uniunea Europeană, în vederea comunicării Comisiei                  – o ședință în data de 6 iulie 2010, între orele
Europene, în data de 7 iulie 2010, moment în care se               10.00–11.00;
va transmite și comisiei permanente poziția oficială a                – o ședință în data de 31 august 2010, între orele
autorităților române.                              10.00–11,00.
  În legătură cu informarea privind sesizarea trimisă                Membrii comisiei au luat notă de informările
Departamentului pentru Relația cu Parlamentul                  depuse în mapele de ședință.
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul                  La lucrările comisiei au participat: domnul deputat
public al statului din administrarea Ministerului                Horea Dorin Uioreanu, domnul deputat Andrei
Mediului și Pădurilor – Administrația Biosferei „Delta              Valentin Sava, domnul deputat Aledin Amet, doamna
Dunării” în administrarea Ministerului Apărării                 deputat Carmen Axenie, domnul deputat Daniel Ionuț
Naționale, comisia permanentă a solicitat, prin                 Bărbulescu, domnul deputat Ion Burnei, domnul
adresa nr. 44/103/20.05.2010, Departamentului                  senator Mircea Diaconu, doamna deputat Farkas
pentru Relația cu Parlamentul următoarele precizări:               Anna Lili, domnul deputat Ciprian Florin Luca, domnul
„Având în vedere că suprafața de teren de 31,6525                deputat Octavian Marius Popa și domnul deputat
hectare a făcut parte din Rezervația Biosferei «Delta              Victor Socaciu.
Dunării» și că pe acest teren se vor amplasa                     Au fost absenți: domnul deputat Mădălin Ștefan
echipamente radar care ar putea avea efecte                   Voicu, domnul deputat Cristian Mihai Adomniței,
negative asupra habitatelor din zonă, am dori să știm              domnul senator Petru Bașa, domnul senator Nicolae
de ce nu a fost efectuat acest studiu, precum și de ce              Dobra, domnul deputat Mircia Giurgiu, domnul
nu s-a găsit o locație alternativă, având în vedere că              senator Vasile Cosmin Nicula, domnul senator
Ministerul Apărării Naționale deține în zonă 600 de               Nicolae Dănuț Prunea, domnul deputat Andrei
hectare.”                                    Dolineaschi, domnul senator Radu Alexandru
  Prin adresa nr. 4848/DRP/1.06.2010,                      Feldman și domnul deputat Mihai Surpățeanu.
Departamentul pentru Relația cu Parlamentul a                     PREȘEDINTE,
precizat că legislația actuală, la data intrării în vigoare              Horea Dorin Uioreanu
                                  Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Viorela-Veronica M. Marian                     Locatia:Bucuresti


                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

               „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
         IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                          &JUYDGY|519947]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                          (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
          Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
              Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
              bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
                             Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.


Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 20/C/15.VI.2010 conține 44 de pagini.            Prețul: 8,80 lei           ISSN  1222–6335

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:10/3/2011
language:Romanian
pages:44