mof2_2010_0012c by monitorul-oficial

VIEWS: 37 PAGES: 32

									                              PA R T E A A I I - A
Anul 178 (XVII) — Nr. 12/C          SINTEZA LUCRĂRILOR                                    Marți, 20 aprilie 2010
                    COMISIILOR CAMEREI DEPUTAȚILOR     SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIILOR CAMEREI DEPUTAȚILOR
                           Perioada: 12–15.04.2010
                                   SUMAR

        Nr.                                                            Pagina
         1.  Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare ........................                 1–3
         2.  Comisia pentru buget, finanțe și bănci.......................................................            3–4
         3.  Comisia pentru industrii și servicii..............................................................         5–6
         4.  Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii
           specifice ....................................................................................................   6–10
         5.  Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților
           naționale ....................................................................................................    10
         6.  Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru
           ecologic......................................................................................................  10–11
         7.  Comisia pentru sănătate și familie .............................................................         11–12
         8.  Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport ....................................             12–14
         9.  Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă ....................                 14–15
        10.  Comisia juridică, de disciplină și imunități..................................................          15–18
        11.  Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională..................                  18–19
        12.  Comisia pentru politică externă .................................................................         19–20
        13.  Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții ................                20–21
        14.  Comisia pentru regulament........................................................................          21
        15.  Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor .............................               22–23
        16.  Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați ......................                 23–24
        17.  Comisia parlamentară a revoluționarilor din decembrie 1989 ...................                  24–29
        18.  Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru
           relația cu UNESCO ....................................................................................      29–30
        19.  Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul
           deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor
           comune ale Camerei Deputaților și Senatului............................................              30–32

  1. Comisia pentru politică economică,                     La ședințele comisiei din zilele de 13, 14 și
      reformă și privatizare                       15 aprilie 2010 au fost prezenți deputații: Mihai
  Comisia pentru politică economică, reformă și                Tudose, Mihaela Stoica, Aurel Vainer, Marin
privatizare, având cvorumul îndeplinit, și-a început              Almăjanu, Cătălin Cherecheş, Viorel Arion, Viorel
lucrările în ziua de 13 aprilie 2010.                     Cărare, Andrei Dominic Gerea, Horia Grama, Stelică
  2        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010
Iacob-Strugaru, Cornel Itu, Mihai Lupu, Marian          La punctul 1, în avizare, al ordinii de zi a fost
Neacşu, Laurenţiu Nistor, Mihai Doru Oprişcan, Pál      înscris Proiectul de lege privind insolvența
Árpád, Viorel Palaşcă, Dan Păsat, Adrian Popescu,      persoanelor fizice (PL-x 105/2010).
 tefan Seremi, Horia Teodorescu şi Valerian Vreme.       Membrii comisiei au examinat proiectul de lege
  Lucrările au fost conduse alternativ de domnul      supus avizării, expunerea de motive, avizul favorabil
președinte Mihai Tudose, respectiv de domnul         al Consiliului Legislativ, trimis cu adresa nr. 1.143 din
vicepreședinte Aurel Vainer.                 7 octombrie 2009, și punctul de vedere al Guvernului,
  La dezbateri au participat ca invitați, în        transmis cu adresa nr. 149 din 25 ianuarie 2010, prin
conformitate cu prevederile art. 54 și 55 din        care nu se susține adoptarea acestei inițiative
Regulamentul Camerei Deputaților, reprezentanții       legislative.
                                 Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru
Ministerului Finanțelor Publice, doamnele Mihaela      politică economică, reformă și privatizare au
Dragnea, consilier superior, Mariana Vizoli, director,    constatat că inițiativa legislativă nu se justifică,
și domnul Florin Daia, expert, reprezentanții        întrucât, din analiza proiectului de lege, prevederile
Asociației Române a Băncilor, doamnele Iuliana        propuse spre modificare ar urma să se aplice tuturor
Crosman, consilier juridic, și Gabriela Raluca Folcuț,    persoanelor fizice, fără vreo distincție.
consilier comunicare, reprezentanții Ministerului        De asemenea, prin adoptarea acestei modificări,
Justiției, doamnele Honoria Maria Dumitrescu,        dispozițiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 nu își vor
consilier juridic, și Coca Claudia Roșianu, consilier    mai produce efectele.
juridic, reprezentanții Băncii Naționale a României,       Totodată, inițiativa legislativă, urmând modelul
doamna Rodica Constantinescu, șef serviciu, și        insolvenței persoanei juridice, are ca finalitate
domnii Sorin Sorescu, consilier juridic, și Dorel Adrian   acoperirea creanțelor debitorului, propunând în acest
Dumitrescu, consilier juridic, reprezentanții Agenției    sens două proceduri distincte cu caracter exclusiv
Naționale de Administrare Fiscală, domnul Mihai       judiciar, respectiv reorganizarea judiciară și
Gogancea-Vătășoiu, vicepreședinte, și doamna         falimentul personal. Norma propusă consacră
Ioana Toma, director general, reprezentantul         principiul scuzabilității, aplicabil, însă, doar în cazul
Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului,     intrării în faliment.
domnul Toma Bogdan Costreie, director general          În consecință, nu este clar ce principii vor sta la
adjunct, precum și reprezentantul Ministerului        baza elaborării planului de redresare financiară a
Dezvoltării Regionale și Turismului, domnul Sorin      debitorului. Mai mult decât atât, în ceea ce privește
                               acțiunea de reîntregire a patrimoniului debitorului, se
Munteanu, secretar de stat.                 apreciază că reglementarea acesteia la art. 20
  Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:   comportă aspecte de neconstituționalitate prin
  I. În fond:                       prisma nerespectării art. 44 din Constituția României,
  1. Proiectul de lege pentru completarea art. 4      republicată.
alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului         De asemenea, inițiatorii nu precizează nici sursele
nr. 85/2008 privind stimularea investițiilor (PL-x      financiare necesare aplicării măsurilor propuse,
84/2010).                          încălcându-se astfel dispoziția art. 138 alin. (5) din
  II. În avizare:                     Constituția României, republicată, care prevede că:
  1. Proiectul de lege privind insolvența persoanelor   „Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără
fizice (PL-x 105/2010).                   stabilirea sursei de finanțare”. În același sens, art. 15
  2. Proiectul de lege pentru modificarea art. 157     alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal    publice, cu modificările ulterioare, prevede că: „În
(PL-x 97/2010).                       cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor
  La punctul 1, în fond, al ordinii de zi a fost înscris  proiecte de acte normative a căror aplicare atrage
Proiectul de lege pentru completarea art. 4 alin. (1)    micșorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2008      aprobate prin buget, trebuie să se prevadă și
privind stimularea investițiilor (PL-x 84/2010).       mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de
  Membrii comisiei au formulat un amendament la      venituri sau creșterea cheltuielilor”.
articolul unic litera g).                    Față de considerentele sus-menționate, membrii
                               Comisiei pentru politică economică, reformă și
  Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu       privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,
unanimitate de voturi de membrii comisiei.          avizarea negativă a proiectului de lege.
  În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor    La punctul 2, în avizare, al ordinii de zi a fost
exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu          înscris Proiectul de lege pentru modificarea art. 157
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei      alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de     (PL-x 97/2010).
lege pentru completarea art. 4 alin. (1) din Ordonanța      Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru
de urgență a Guvernului nr. 85/2008 privind         politică economică, reformă și privatizare au
stimularea investițiilor, cu un singur amendament      constatat că inițiativa legislativă nu se justifică,
admis.                            întrucât plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) către
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010             3
bugetul de stat în termen de 30 de zile de la data      2. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
încasării contravalorii facturilor aferente serviciilor
prestate sau produselor livrate, și nu la emiterea lor ar   Comisia pentru buget, finanțe și bănci și-a
conduce la dificultăți în colectarea veniturilor la     desfășurat lucrările în ziua de 13 aprilie 2010 între
bugetul de stat, cu impact major la începutul aplicării   orele 8.30–12.30.
măsurii, datorat decalajului dintre momentul livrării și    Comisia a dezbătut următoarele proiecte de lege și
termenul de plată a contravalorii, cu atât mai mult cu   propuneri legislative:
cât plata către furnizor a facturilor va fi întârziată     I. În fond:
foarte mult din lipsa disponibilităților bănești, ca      1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței
urmare a crizei economice.                 de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind
  Totodată, măsura decalării termenului de plată a     serviciile de plată (PL-x 13/2010).
TVA ar putea avea drept consecință riscul creșterii      În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de
indisciplinei contractuale și, deci, al creșterii      voturi, a hotărât întocmirea unui raport cu
arieratelor în sistem, în condițiile în care acestea deja  amendamente.
există din cauza efectelor crizei economice.          2. Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanței
  Prin urmare, o astfel de măsură ar avea un impact    de urgență a Guvernului nr. 7/2009 privind
negativ.                          modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului
  Mai mult decât atât, aplicarea acestei măsuri ar     nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru
avea impact asupra întregului mecanism de          autovehicule (PL-x 703/2009; raport comun cu
funcționare a TVA (facturare, evidență, decont,       Comisia pentru industrii și servicii).
declarație recapitulativă, derogări de la principii,      Proiectul de lege a fost amânat.
deduceri etc.).                        3. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței
  Directiva 112/2006/CE a Consiliului Uniunii       de urgență a Guvernului nr. 117/2009 pentru
Europene privind sistemul comun al taxei pe valoarea    aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru
adăugată nu permite generalizarea acestei măsuri      autovehicule (PL-x 95/2010; raport comun cu
pentru toate operațiunile derulate de persoanele      Comisia pentru industrii și servicii).
plătitoare de TVA.                       În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitate de
  Față de considerentele sus-menționate, membrii      voturi, a hotărât întocmirea unui preraport în forma
Comisiei pentru politică economică, reformă și       adoptată de Senat.
privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,       4. Proiectul de lege pentru aprobarea unor măsuri
avizarea negativă a proiectului de lege.          de reducere a taxelor, impozitelor și contribuțiilor
  Ședința comisiei a continuat în ziua de 14 aprilie    sociale în vederea creării de noi locuri de muncă,
2010 cu studiul și dezbaterea următoarei propuneri     creșterii economice și a menținerii puterii de
legislative:                        cumpărare (PL-x 687/2009).
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea art. II    Proiectul de lege a fost amânat.
al Legii nr. 229/2008 privind aprobarea Ordonanței       5. Proiectul de lege pentru modificarea art. 157
Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea          alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele       (PL-x 97/2010).
măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ   Proiectul de lege a fost amânat.
de protocol, proprietate publică a statului, și pentru
                                6. Proiectul de lege pentru modificarea și
vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului,
aflate în administrarea Regiei Autonome           completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea
„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”     (PL-x 702/2009).
(Pl-x 142/2010).                        Proiectul de lege a fost amânat.
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât      II. În avizare:
ca votul să fie dat în proxima ședință a comisiei.       7. Proiectul de lege pentru modificarea și
  Ședința comisiei a continuat în ziua de 15 aprilie    completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea,
2010 cu studiul și dezbaterea următoarelor proiecte     organizarea și funcționarea Consiliului Național al
de lege:                          Persoanelor Vârstnice (PL-x 39/2010).
  1. Propunerea legislativă privind utilizarea        În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de
monedei naționale (Pl-x 143/2010).             voturi, a hotărât întocmirea unui aviz negativ.
  2. Propunerea legislativă pentru modificarea și       8. Proiectul de lege pentru modificarea și
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,    completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și
cu modificările și completările ulterioare (Pl-x      luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției
148/2010).                         române din decembrie 1989, precum și față de
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât    persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de
ca votul să fie dat în proxima ședință a comisiei.     suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de
  PREȘEDINTE,                       la Brașov din noiembrie 1987, nr. 341/2004 (PL-x
  Mihai Tudose                       52/2010).
                        SECRETAR,    În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de
                      Horia Grama   voturi, a hotărât întocmirea unui aviz negativ.
 4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010
  9. Propunerea legislativă pentru modificarea și      7. Nicolae Bud (Grupul parlamentar al PDL),
completarea Legii nr. 341/2004 a recunoștinței față    prezent.
de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la     8. Petru Călian (Grupul parlamentar al PDL),
victoria Revoluției române din decembrie 1989 (Pl-x    absent.
59/2010).                           9. Gheorghe Ciobanu (Grupul parlamentar al
  În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de     PDL), prezent.
voturi, a hotărât întocmirea unui aviz negativ.        10. Constantin Dascălu (Grupul parlamentar al
  10. Proiectul de lege pentru modificarea alin. (3) al  PDL), prezent.
art. 1 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat     11. Mihai Aurel Donțu (Grupul parlamentar al
pentru copii (PL-x 106/2010).               PNL), prezent.
  În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de      12. Gheorghe Dragomir (Grupul parlamentar al
voturi, a hotărât întocmirea unui aviz negativ.      PNL), prezent.
  11. Propunerea legislativă pentru modificarea       13. Mircea Gheorghe Drăghici (Grupul
articolului 79 alin. (2) din Legea nr. 76/16.01.2002    parlamentar al Alianței politice PSD+PC), prezent.
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și         14. Erdei-Dolóczki István (Grupul parlamentar al
stimularea ocupării forței de muncă, modificată și     UDMR), prezent.
completată prin: Ordonanța de urgență a Guvernului      15. Adrian Florescu (Grupul parlamentar al PDL),
nr. 124 din 2 octombrie 2002; Ordonanța de urgență     prezent.
a Guvernului nr. 147 din 31 octombrie 2002; Legea       16. Titi Holban (Grupul parlamentar al PNL),
nr. 4 din 9 ianuarie 2003; Legea nr. 232 din 31 mai    prezent.
2003; Legea nr. 519 din 3 decembrie 2003; Legea        17. Ioan Holdiș (Grupul parlamentar al PDL),
nr. 107 din 7 aprilie 2004; Legea nr. 512 din       prezent.
22 noiembrie 2004; Legea nr. 580 din 14 decembrie       18. Miron Ignat (Grupul parlamentar al minorităților
2004; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144 din    naționale), prezent.
18 octombrie 2005 (Pl-x 104/2010).              19. Lakatos Petru (Grupul parlamentar al UDMR),
  În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de     prezent.
voturi, a hotărât întocmirea unui aviz negativ.        20. Iulian Claudiu Manda (Grupul parlamentar al
  12. Propunerea legislativă pentru modificarea      Alianței politice PSD+PC), prezent.
alin. (2) al art. 79 din Legea nr. 76/2002 privind      21. Dan Mihai Marian (Grupul parlamentar al
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea      PDL), prezent.
ocupării forței de muncă (Pl-x 110/2010).           22. Eduard Stelian Martin (Grupul parlamentar al
  În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de     Alianței politice PSD+PC), prezent.
voturi, a hotărât întocmirea unui aviz negativ.        23. Adrian Miroslav Merka (Grupul parlamentar al
  13. Propunerea legislativă pentru modificarea      minorităților naționale), prezent.
art. 48 1, 66 și 66 1 din Legea nr. 76/2002 privind      24. Constantin Severus Militaru (Grupul
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea      parlamentar al PDL), prezent.
ocupării forței de muncă (Pl-x 111/2010).           25. Adrian Mocanu (independent), prezent.
  În urma dezbaterilor, comisia, cu majoritate de      26. Cătălin Ioan Nechifor (Grupul parlamentar al
voturi, a hotărât întocmirea unui aviz negativ.      Alianței politice PSD+PC), prezent.
  14. Propunerea legislativă pentru modificarea și      27. Marius Neculai (Grupul parlamentar al PDL),
completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000        prezent.
privind organizarea activității de expertiză tehnică     28. Gheorghe Eugen Nicolăescu (Grupul
judiciară și extrajudiciară (Pl-x 98/2010).        parlamentar al PNL), prezent.
  Propunerea legislativă a fost amânată.           29. Dumitru Pardău (Grupul parlamentar al PDL),
  Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avut      prezent.
următoarea prezență în ziua de ședință:            30. Petre Petrescu (Grupul parlamentar al Alianței
  1. Viorel Ștefan, președinte (Grupul parlamentar al   politice PSD+PC), prezent.
Alianței politice PSD+PC), prezent.              31. Vasile Popeangă (Grupul parlamentar al
  2. Daniel Chițoiu, vicepreședinte (Grupul        Alianței politice PSD+PC), prezent.
parlamentar al PNL), prezent.                 32. Mugurel Surupăceanu (Grupul parlamentar al
  3. Gheorghe Ialomițianu, vicepreședinte (Grupul     Alianței politice PSD+PC), prezent.
parlamentar al PDL), prezent.                 33. Ioan Țintean (Grupul parlamentar al PNL),
  4. Adrian Henorel Nițu, secretar (Grupul        prezent.
parlamentar al PDL), prezent.                 34. Răzvan Țurea (independent), prezent.
  5. Iuliu Nosa, secretar (Grupul parlamentar al       35. Horea Dorin Uioreanu (Grupul parlamentar al
Alianței politice PSD+PC), prezent.            PNL), prezent.
  6. Vasile Bleotu (Grupul parlamentar al Alianței     PREȘEDINTE,
politice PSD+PC), absent.                  Viorel Ștefan
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010               5

  3. Comisia pentru industrii și servicii           13. Propunerea legislativă de modificare a
                               Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002,
  I. Comisia pentru industrii și servicii și-a desfășurat  republicată, privind circulația pe drumurile publice
lucrările în zilele de 13, 14 și 15 aprilie 2010, cu
                               (Pl-x 435/2009).
următoarea ordine de zi:
  1. Propunerea legislativă privind combaterea         14. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței
plăților întârziate de către autoritățile și instituțiile  de urgență a Guvernului nr. 86/2007 pentru
publice (Pl-x 82/2010).                   modificarea și completarea Ordonanței Guvernului
  2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței     nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor
de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru         navigabile, precum și desfășurarea activităților de
instituirea unor măsuri privind activitatea de        transport naval în porturi și pe căi navigabile (PL-x
înregistrare în registrul comerțului (PL-x 63/2010).     763/2007).
  3. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței      15. Proiectul de lege pentru ratificarea Statutului
de urgență a Guvernului nr. 69/2007 pentru          Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă,
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a      deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009,
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe        semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009
drumurile publice (PL-x 718/2007).              (PL-x 76/2010).
  4. Propunerea legislativă privind modificarea și       La lucrările comisiei din zilele de 13, 14 și 15 aprilie
completarea Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea        2010 au fost prezenți:
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002         1. Iulian Iancu, Grupul parlamentar al Alianței
privind circulația pe drumurile publice (Pl-x        politice PSD+PC, președinte.
764/2007).                           2. Robert Sorin Negoiță, Grupul parlamentar al
  5. Propunerea legislativă pentru modificarea       Alianței politice PSD+PC, vicepreședinte.
art. 118 din Ordonanța de urgență a Guvernului         3. Cristian Mihai Adomniței, Grupul parlamentar al
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice     PNL, secretar.
(Pl-x 840/2007).                        4. Mircea Marin, Grupul parlamentar al PDL,
  6. Proiectul de lege pentru modificarea și        secretar.
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului         5. Antal István, Grupul parlamentar al UDMR.
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice      6. Viorel Balcan, Grupul parlamentar al PDL.
(PL-x 268/2008).                        7. Lucian Nicolae Bode, Grupul parlamentar al
  7. Proiectul de lege pentru modificarea alin. (1) al   PDL.
art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului          8. Emil Bostan, independent.
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice      9. Matei Radu Brătianu, Grupul parlamentar al
(PL-x 498/2008).                       Alianței politice PSD+PC.
  8. Propunerea legislativă pentru modificarea și       10. Cristian Ion Burlacu, Grupul parlamentar al
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului        PDL.
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice      11. Dumitru Chiriță, Grupul parlamentar al Alianței
(Pl-x 706/2008).                       politice PSD+PC.
  9. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței      12. Andrei Dolineaschi, Grupul parlamentar al
de urgență a Guvernului nr. 146/2008 pentru         Alianței politice PSD+PC.
modificarea art. 111 din Ordonanța de urgență a
                                13. George Ionescu, Grupul parlamentar al PDL.
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe
drumurile publice (PL-x 118/2009).               14. Nicolae Jolța, Grupul parlamentar al PNL.
  10. Propunerea legislativă pentru modificarea        15. Doru Brașoan Leșe, Grupul parlamentar al
art. 118 din Ordonanța de urgență a Guvernului        PDL.
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,      16. Oana Manolescu, Grupul parlamentar al
republicată, cu modificările și completările ulterioare   minorităților naționale.
(Pl-x 436/2009).                        17. Constantin Mazilu, Grupul parlamentar al
  11. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței    Alianței politice PSD+PC.
de urgență a Guvernului nr. 9/2009 pentru            18. Clement Negruț, Grupul parlamentar al PDL.
completarea art. 103 din Ordonanța de urgență a         19. Olosz Gergely, Grupul parlamentar al UDMR.
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe          20. Nicușor Păduraru, Grupul parlamentar al PDL.
drumurile publice (PL-x 245/2009).               21. Cristian Petrescu, Grupul parlamentar al PDL.
  12. Propunerea legislativă pentru modificarea și       22. Cristian Rizea, Grupul parlamentar al Alianței
completarea Legii nr. 6 din 9 ianuarie 2007 privind     politice PSD+PC.
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului          23. Gheorghe Roman, Grupul parlamentar al PDL.
nr. 63/2006 pentru modificarea și completarea          24. Mircea Nicu Toader, Grupul parlamentar al
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002       PDL.
privind circulația pe drumurile publice (Pl-x          25. Alin Silviu Trășculescu, Grupul parlamentar al
664/2009).                          PDL.
  6        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010
  26. Aurelia Vasile, Grupul parlamentar al Alianței     În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege au
politice PSD+PC.                       luat cuvântul domnii deputați Iulian Iancu, Cristian
  La lucrările comisiei a fost absent domnul deputat    Mihai Adomniței, Doru Brașoan Leșe, Clement
Cristian Alexandru Boureanu, Grupul parlamentar al      Negruț, Nicușor Păduraru, Lucian Nicolae Bode,
PDL, vicepreședinte.                     Antal István și Gheorghe Roman.
  II. Ședința comisiei din data de 13 aprilie 2010 a     În urma dezbaterilor, membrii comisiei au adoptat
fost condusă de domnul președinte Iulian Iancu, în      amendamente la art. 110–117 și au decis, în
conformitate cu ordinea de zi, care a fost aprobată în    unanimitate, continuarea dezbaterii cu raportorii în
unanimitate.                         zilele următoare, reluarea dezbaterii la art. 1171 și
  Cu propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii   amânarea dezbaterii la art. 67–68 până la adoptarea
de zi comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia     de către Senat a Proiectului de lege de aprobare a
pentru buget, finanțe și bănci și la Comisia juridică, de  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2010
disciplină și imunități, care au fost sesizate pentru    privind activitățile ilicite.
dezbatere în fond.                       Cu proiectul de lege de la punctul 14 al ordinii de
  La lucrările comisiei au fost prezenți 26 de deputați  zi comisia a fost sesizată pentru raport de
din totalul de 27 de membri ai comisiei.           reexaminare.
  La dezbateri au participat, în calitate de invitați,    La lucrările comisiei au fost prezenți 26 de deputați
reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice.      din totalul de 27 de membri ai comisiei.
  În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative    În cadrul dezbaterilor asupra proiectelor de lege au
a luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu.         luat cuvântul domnii deputați Iulian Iancu, Mircea
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,    Nicu Toader, Doru Brașoan Leșe, Clement Negruț,
în unanimitate, avizarea negativă a propunerii        Nicușor Păduraru, Lucian Nicolae Bode, Antal István
legislative.                         și Gheorghe Roman.
  Cu proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi    În urma dezbaterilor, membrii comisiei au adoptat
comisia a fost sesizată pentru aviz la Comisia        amendamente până la art. 50 2 și au hotărât, în
juridică, de disciplină și imunități, care a fost sesizată  unanimitate, continuarea dezbaterilor în următoarea
pentru dezbatere în fond.                  săptămână.
  La lucrările comisiei au fost prezenți 26 de deputați    Timpul afectat ședinței fiind epuizat, domnul
din totalul de 27 de membri ai comisiei.           președinte Iulian Iancu a declarat închise lucrările
  La dezbateri au participat, în calitate de invitați,   Comisiei pentru industrii și servicii.
reprezentanți ai Ministerului Justiției.            Ședința comisiei din data de 14 aprilie 2010 a fost
  În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege au   condusă de domnul președinte Iulian Iancu, care a
luat cuvântul domnii deputați Iulian Iancu și Nicușor    propus includerea pe ordinea de zi, la punctul
Păduraru.                          „Diverse”, a primirii delegației Republicii Democrate
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,    Congo.
în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de      În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul
lege în forma adoptată de Senat.               reprezentanți ai Republicii Democrate Congo,
  Cu proiectul de lege de la punctul 15 al ordinii de   conduși de domnul președinte al SNEL (Societatea
zi comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond.     Națională de Electricitate) Wacu Ekwi Mapuata,
  La lucrările comisiei au fost prezenți 26 de deputați  reprezentanți ai Institutului de Cercetare și Proiectare
din totalul de 27 de membri ai comisiei.           Energetică, conduși de domnul Paul Pencioiu, și
  La dezbateri au participat, în calitate de invitați,   domnii deputați Iulian Iancu, Doru Brașoan Leșe,
reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice.      Clement Negruț, Nicușor Păduraru și Antal István.
  În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege a     Reprezentanții Republicii Democrate Congo au
luat cuvântul domnul deputat Iulian Iancu.          prezentat planul de dezvoltare al sistemului energetic
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,    congolez și au invitat România să participe ca
în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de     partener la dezvoltarea țării lor.
lege în forma prezentată de inițiator.             Ședința comisiei din data de 15 martie 2010 a avut
  Cu proiectele de lege de la punctele 3–13 ale      loc la nivel de raportori.
ordinii de zi, care au avut același obiect de                               SECRETAR,
reglementare, comisia a fost sesizată pentru                              Mircea Marin
dezbatere în fond împreună cu Comisia juridică, de
disciplină și imunități.                   4. Comisia pentru agricultură, silvicultură,
  La lucrările comisiei au fost prezenți 26 de deputați
din totalul de 27 de membri ai comisiei.
                               industrie alimentară și servicii specifice
  La dezbateri au participat, în calitate de invitați,    Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
reprezentanți ai Ministerului Administrației și       alimentară și servicii specifice și-a desfășurat
Internelor, sub conducerea domnului subsecretar de      lucrările în ședință în zilele de 13, 14 și 15 aprilie
stat Ioan Nicolae Căbulea.                  2010, având următoarea ordine de zi aprobată:
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010             7
  1. Dezbaterea și analiza Proiectului de lege privind   Mocanu, Valeriu Alecu, Gheorghe Antochi, Mihai
împădurirea terenurilor degradate (raport înlocuitor;    Banu, Béres Ștefan Vasile, Constantin Chirilă,
PL-x 537/2009).                       Gheorghe Coroamă, Ion Dumitru, Stelian Fuia, Filip
  2. Dezbaterea și analiza Proiectului de lege privind   Georgescu, Tinel Gheorghe, Marian Ghiveciu, Mircia
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului        Giurgiu, Pavel Horj, Dan Ștefan Motreanu, Ioan
nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea       Munteanu, Corneliu Olar, Gabriel Plăiașu, Valeriu
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005       Andrei Steriu, Toader Stroian, Ion Tabugan, Culiță
privind protecția mediului (raport comun cu Comisia     Tărâță și Florin Țurcanu.
pentru administrație publică, amenajarea teritoriului     Lucrările ședinței au fost conduse de domnul
și echilibru ecologic; PL-x 176/2009).           deputat dr. Valeriu Tabără, președintele comisiei.
  3. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative       Ca invitați au participat:
Legea camerelor agricole (raport; Pl-x 338/2009).       – domnul Dănuț Apetrei – secretar de stat în
  4. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative     Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
privind camerele pentru agricultură și dezvoltare       – doamna Tatiana Preda – director general adjunct
rurală (raport; Pl-x 337/2009).               în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  5. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative       – doamna Dana Tănase – șef serviciu la
pentru modificarea și completarea Legii fondului      Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru
funciar nr. 18/1991 (raport; Pl-x 23/2010).         Siguranța Alimentelor;
  6. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative       – domnul Gabriel Ecobici – consilier la Autoritatea
privind înființarea societăților comerciale având ca    Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
obiect de activitate abatorizarea animalelor și       Alimentelor;
comercializarea cărnii și a produselor din carne        – domnul Gheorghe Popescu – președintele
(raport; Pl-x 20/2010).                   Administrației Fondului de Mediu;
  7. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative       – domnul Mircea Ioan Cotoșman – secretar de stat
pentru completarea articolului 27 din Legea fondului    în Ministerul Mediului și Pădurilor;
funciar nr. 18/1991 (raport; Pl-x 100/2010).          – doamna Alina Frim – consilier în Ministerul
  8. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative     Mediului și Pădurilor;
privind unele măsuri prealabile lucrărilor de
                                – domnul Iancu Mihai Zotta – director general în
construcție de rețele de transport și distribuție energie
                              Ministerul Mediului și Pădurilor;
electrică (aviz; Pl-x 109/2010).
                                – domnul Ginu Costel Toma – președintele
  Lucrările ședinței din data de 13 aprilie 2010 au
                              Federației Agricultorilor „Fermierul”;
început la ora 14.00 și au avut următoarea ordine de
zi aprobată:                          – domnul Liviu Pavel – director la Regia Națională
  1. Dezbaterea și analiza Proiectului de lege privind   a Pădurilor „Romsilva”;
împădurirea terenurilor degradate (raport înlocuitor;     – domnul Lucian Gugiuman – responsabil
PL-x 537/2009).                       regenerare – Institutul de Cercetări și Amenajări
  2. Dezbaterea și analiza Proiectului de lege privind   Silvice.
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului          S-a trecut la dezbaterea și analiza Proiectului de
nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea       lege privind împădurirea terenurilor degradate (PL-x
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005       537/2009).
privind protecția mediului (raport comun cu Comisia      Domnul deputat Kelemen Atilla Béla László a
pentru administrație publică, amenajarea teritoriului    precizat că proiectul de lege a fost retrimis la comisie
și echilibru ecologic; PL-x 176/2009).           pentru raport suplimentar, întrucât se dorește
  3. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative     precizarea modului în care se vor utiliza în proiectele
Legea camerelor agricole (raport; Pl-x 338/2009).      de împădurire a terenurilor degradate fondurile
  4. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative     provenite de la fondul de mediu.
privind camerele pentru agricultură și dezvoltare       Domnul deputat Pavel Horj, în calitate de raportor,
rurală (raport; Pl-x 337/2009).               a arătat că, în ședințele anterioare, comisia a votat ca
  5. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative     procentul din acest fond destinat acțiunilor de
pentru modificarea și completarea Legii fondului      împădurire a terenurilor degradate să fie de 10% din
funciar nr. 18/1991 (raport; Pl-x 23/2010).         valoarea fondului de mediu anual.
  6. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative       În următorii 20 de ani, România și-a propus să
privind înființarea societăților comerciale având ca    reîmpădurească aproximativ două milioane de
obiect de activitate abatorizarea animalelor și       hectare. Acest proiect de lege ar putea demara
comercializarea cărnii și a produselor din carne      lucrările la perimetrele de ameliorare. Cea mai sigură
(raport; Pl-x 20/2010).                   sursă de finanțare este procentul din fondul anual de
  Au fost prezenți 27 de deputați membri ai comisiei:   mediu.
Valeriu Tabără, Kelemen Atilla Béla László, Raul        Domnul Gheorghe Popescu, președintele AFM, a
Victor Surdu-Soreanu, Marian Avram, Vasile         arătat că în acest an s-a alocat 14% din fondul de
 8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010
mediu pentru 71 de proiecte pentru împădurirea        În timpul dezbaterilor pe articole s-au formulat
terenurilor degradate.                   amendamente care se regăsesc în raportul întocmit
  Banii din fondul de mediu se utilizează pentru     de comisie.
finanțarea unor programe diverse în domeniul         Toate articolele au fost votate în unanimitate.
mediului.                           În ansamblu, Proiectul de lege privind aprobarea
  Domnia Sa a precizat că Guvernul nu susține      Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008
acest amendament care fixează prin lege la 10%       pentru modificarea și completarea Ordonanței de
valoarea procentului.                   urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția
  Domnul deputat Ion Dumitru a cerut cadrul legal    mediului a fost votat în unanimitate.
pentru ca și RNP „Romsilva” să poată accesa banii       Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, ca
din fondul de mediu pentru împădurirea terenurilor     Propunerea legislativă Legea camerelor agricole
degradate.                         (Pl-x 338/2009) și Propunerea legislativă privind
  Domnii deputați Corneliu Olar și Ion Tabugan au    camerele pentru agricultură și dezvoltare rurală (Pl-x
cerut ca valoarea procentului să fie chiar mai mare de   337/2009) să fie dezbătute într-o ședință viitoare.
10% din valoarea fondului de mediu.              S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii
  Domnul deputat Kelemen Atilla Béla László a      legislative pentru modificarea și completarea Legii
arătat că a discutat cu ministrul mediului și pădurilor,  fondului funciar nr. 18/1991 (Pl-x 23/2010).
care i-a cerut să nu se fixeze o valoare a procentului    După finalizarea dezbaterilor, s-a propus
din fondul de mediu pentru acțiuni de împădurire a     respingerea propunerii legislative.
terenurilor degradate.                    Propunerea de respingere a fost aprobată cu
  Domnia Sa a cerut ca factorii implicați în producția  majoritate de voturi. S-au înregistrat 23 de voturi
de puieți să facă o evaluare a necesarului de puieți    pentru respingere și 4 voturi împotriva respingerii.
pentru împădurirea terenurilor degradate și să-și ia     S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii
măsurile necesare pentru planificarea și producerea    legislative privind înființarea societăților comerciale
acestora încât să se asigure numărul necesar pentru    având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor
viitoarele acțiuni și programe de împădurire.       și comercializarea cărnii și a produselor din carne
  După finalizarea dezbaterilor, s-a propus       (Pl-x 20/2010).
aprobarea proiectului de lege, cu amendamentul că       Doamna Dana Tănase, șef serviciu la ANSVSA, a
valoarea procentului din fondul anual de mediu nu va    cerut amânarea dezbaterii, pentru că în inițiativa
fi stabilită prin lege.                  legislativă există unele inadvertențe.
  Propunerea a fost votată cu majoritate de voturi.     Domnul Dănuț Apetrei, secretar de stat în MADR,
S-au înregistrat 25 de voturi pentru propunere și două   a precizat că MADR nu susține propunerea legislativă.
voturi împotriva propunerii.                 Domnii deputați Ioan Munteanu, Ion Dumitru și
  În continuare s-a trecut la dezbaterea și analiza   Tinel Gheorghe au arătat că propunerea legislativă ar
Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de    trebui respinsă.
urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea     S-a propus respingerea.
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului       Propunerea de respingere a fost aprobată cu
nr. 195/2005 privind protecția mediului (PL-x       majoritate de voturi. S-au înregistrat 23 de voturi
176/2009).                         pentru respingere și 4 voturi împotriva propunerii de
  Domnul deputat Kelemen Atilla Béla László a      respingere.
prezentat proiectul de lege și a precizat că acesta are    În continuarea lucrărilor comisiei s-a realizat o
ca obiect de reglementare modificarea și          întâlnire cu reprezentanții producătorilor de alimente
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului       din România și cu cei ai rețelelor de supermarketuri.
nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu     Ca invitați au participat:
modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu     – domnul Adrian Rădulescu – secretar de stat în
modificările și completările ulterioare, în vederea    Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
consolidării cadrului legal referitor la protecția      – domnul Sorin Minea – președintele
mediului din perspectiva necesității asigurării unei    „Romalimenta”;
armonizări complete și corecte a legislației naționale    – domnul Mihai Vișan – director la „Romalimenta”;
cu acquis-ul comunitar în materie, potrivit obligațiilor   – domnul Virgil Pavel – vicepreședinte al
care îi revin statului român, în calitatea sa de stat   „Rompan”;
membru al Uniunii Europene, începând cu data de        – domnul Florin Capatina – director calitate la
1 ianuarie 2007.                      Carrefour România;
  Domnul Mircea Ioan Cotoșman, secretar de stat în     – domnul Arnaud Dussaix – director comercial la
MMP, a atras atenția în legătură cu necesitatea ca     Carrefour România;
acest proiect să fie adoptat de urgență, pentru că este    – domnul Dan Viorel Șucu – președintele
nevoie de armonizarea legislației naționale cu cea     Asociației Marilor Rețele Comerciale din România –
europeană.                         AMRCR;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010               9
  – doamna Delia Nica – vicepreședinte al Asociației    modificată și republicată în temeiul art. III din Legea
Marilor Rețele Comerciale din România – AMRCR;        nr. 83/2007 (raport; Pl-x 483/2009).
  – doamna Anca Vizireanu – director la Metro         Au fost prezenți 27 de deputați membri ai comisiei:
Cash & Carry România;                     Valeriu Tabără, Kelemen Atilla Béla László, Raul
  – domnul Aurel Damian – director executiv al       Victor Surdu-Soreanu, Marian Avram, Vasile
Uniunii Crescătorilor de Păsări.               Mocanu, Valeriu Alecu, Gheorghe Antochi, Mihai
  Domnul deputat Valeriu Tabără a arătat că         Banu, Béres Ștefan Vasile, Constantin Chirilă,
întâlnirea organizată de Comisia pentru agricultură,     Gheorghe Coroamă, Ion Dumitru, Stelian Fuia, Filip
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a  Georgescu, Tinel Gheorghe, Marian Ghiveciu, Mircia
fost rezultatul semnalelor venite din zona          Giurgiu, Pavel Horj, Dan Ștefan Motreanu, Ioan
producătorilor, cei care fac față celor mai mari       Munteanu, Corneliu Olar, Gabriel Plăiașu, Valeriu
greutăți.                           Andrei Steriu, Toader Stroian, Ion Tabugan, Culiță
  Se dorește crearea unui cadru legislativ care să     Tărâță și Florin Țurcanu.
pună ordine în relațiile dintre producători, procesatori     Lucrările au fost conduse de domnul deputat
și comercianți, care să aducă la nivel european        Valeriu Tabără, președintele comisiei, și s-au
relațiile dintre toți actorii care participă la tot acest   desfășurat la sediul SC „Murfatlar” – SA, județul
lanț, începând de la producția agricolă până la        Constanța.
valorificarea acesteia.                     Ca invitați au participat:
  Domnul Sorin Minea, președintele „Romalimenta”,       – domnul Gheorghe Cojocaru – primarul comunei
a arătat că s-a întâlnit de câteva ori cu reprezentanții   Murfatlar, județul Constanța;
marilor lanțuri de magazine pentru a clarifica o seamă      – domnul Cosmin Popescu – director general al
de probleme apărute între producători și retaileri.      SC „Murfatlar” – SA;
  Domnia Sa a arătat că în agricultură și comerțul cu     – domnul Viorel Potârniche – director comercial la
alimente nivelul evaziunii fiscale este destul de       SC „Murfatlar” – SA;
ridicat.                             – domnul Aurel Lup – profesor universitar la
  Președintele „Romalimenta” a apreciat că intenția     Universitatea „Ovidius” Constanța.
de a stabili o zi în care supermarketurile să fie închise    Domnul Cosmin Popescu și domnul Viorel
este neproductivă și a propus taxarea inversă pentru     Potârniche au făcut o prezentare amplă a
combaterea evaziunii fiscale.                 preocupărilor și a problemelor cu care se confruntă
  Doamna Delia Nica, vicepreședinte al AMRCR, a       cei care lucrează în domeniul cultivatorilor de viță de
arătat că există deschidere din partea organizației pe    vie și al producției de vinuri și au cerut sprijinul pentru
care o reprezintă pentru a lucra cu furnizorii din      îmbunătățirea legislației în domeniu, în vederea
România.                           clarificării unor prevederi care, în prezent, creează
  Domnii deputați Valeriu Andrei Steriu, Tinel       unele greutăți în derularea acțiunilor care vizează
Gheorghe și Marian Avram au arătat că trebuie luate      reconversia suprafețelor cultivate cu viță de vie,
măsuri pentru a sprijini producătorii români, care      modernizarea plantațiilor, proceselor de recoltare și
trebuie să fie mai prezenți cu produsele lor în marile    producția vitivinicolă, creșterea eficienței și
lanțuri de magazine. Actualele practici duc la        îmbunătățirea indicatorilor economici care să le
sărăcirea producătorilor români, care sunt copleșiți     permită prezența în concurența la nivel mondial dintre
de concurența produselor din import.             marii producători din domeniu.
  Domnul deputat Valeriu Tabără a precizat că         Domnul deputat Valeriu Tabără a prezentat
actuala dezbatere are rol exploratoriu, că se înscrie     preocupările Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
între acțiunile pe care Comisia pentru agricultură,      industrie alimentară și servicii specifice și a promis că
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice le  toate observațiile și propunerile formulate pe
organizează pentru o mai bună cunoaștere a          parcursul acestor consultări vor fi valorificate în
realităților din piață și că se urmărește luarea unor     elaborarea unor acte normative care să contribuie la
măsuri care să conducă la relații echitabile între      adaptarea legislației în domeniu la legislația
producătorii agricoli, procesatori și comercianți. Va     europeană și la reglementarea unui segment de
trebui construit un sistem funcțional, echilibrat, care    activitate care poate avea o contribuție majoră la
să ajute societatea românească în ansamblul său.       economia României.
  În acest domeniu, actele care vor legifera toate       Lucrările în ședință au fost reluate în ziua de
aceste aspecte vor fi armonizate cu legislația        15 aprilie 2010, începând cu ora 9.00, având
existentă la nivel european.                 următoarea ordine de zi aprobată:
  Lucrările în ședință au fost reluate în ziua de       1. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative
14 aprilie 2010, începând cu ora 10.00.            pentru completarea articolului 27 din Legea fondului
  Ordinea de zi aprobată a fost următoarea:         funciar nr. 18/1991 (raport; Pl-x 100/2010).
  – Dezbaterea și analiza Propunerii legislative        2. Dezbaterea și analiza Propunerii legislative
pentru modificarea și completarea Legii nr. 244/2002,     privind unele măsuri prealabile lucrărilor de
  10        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010
construcție de rețele de transport și distribuție energie  Varga Attila, Mircea Lubanovici, Mihai Stroe, Sergiu
electrică (aviz; Pl-x 109/2010).              Andon și Gigel Sorinel Știrbu.
  Au fost prezenți 27 de deputați membri ai comisiei:     Deputaților le-au fost prezentate de către stafful
Valeriu Tabără, Kelemen Atilla Béla László, Raul      comisiei cele mai importante cazuri ale petenților care
Victor Surdu-Soreanu, Marian Avram, Vasile         s-au adresat comisiei, membrii comisiei
Mocanu, Valeriu Alecu, Gheorghe Antochi, Mihai       recomandând soluționarea acestora potrivit legii și
Banu, Béres Ștefan Vasile, Constantin Chirilă,       atribuțiilor comisiilor parlamentare.
Gheorghe Coroamă, Ion Dumitru, Stelian Fuia, Filip      PREȘEDINTE,
Georgescu, Tinel Gheorghe, Marian Ghiveciu, Mircia      Nicolae Păun
Giurgiu, Pavel Horj, Dan Ștefan Motreanu, Ioan
Munteanu, Corneliu Olar, Gabriel Plăiașu, Valeriu      6. Comisia pentru administrație publică,
Andrei Steriu, Toader Stroian, Ion Tabugan, Culiță     amenajarea teritoriului și echilibru ecologic
Tărâță și Florin Țurcanu.
  Lucrările au fost conduse de domnul deputat         Comisia pentru administrație publică, amenajarea
Valeriu Tabără, președintele comisiei.           teritoriului și echilibru ecologic și-a desfășurat
  S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii      lucrările în zilele de 13, 14 și 15 aprilie 2010.
legislative pentru completarea articolului 27 din        La ședința din ziua de 13 aprilie anul curent au
Legea fondului funciar nr. 18/1991 (Pl-x 100/2010).     participat ca invitați:
  S-a propus respingerea.                   – doamna Irina Alexe, secretar de stat în cadrul
  Propunerea de respingere a fost votată în        Ministerului Administrației și Internelor;
unanimitate.                          – domnul Mircea Ioan Cotoșman, secretar de stat
  S-a trecut la dezbaterea și analiza Propunerii      în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor;
legislative privind unele măsuri prealabile lucrărilor de    – domnul Cristian Paul Stamatiade, director
construcție de rețele de transport și distribuție energie  general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și
electrică (Pl-x 109/2010).                 Turismului;
  S-a propus acordarea unui aviz favorabil.          – domnul Mihai Iancu Zotta, director în cadrul
  Propunerea de avizare favorabilă a fost aprobată     Ministerului Mediului și Pădurilor;
în unanimitate.                         – doamna Alina Frim, director în cadrul Ministerului
  PREȘEDINTE,                       Mediului și Pădurilor.
  prof. univ. dr. Valeriu Tabără                Lucrările ședinței din ziua de 13 aprilie 2010 au
                        SECRETAR,  fost conduse de doamna deputat Sulfina Barbu,
                      Marian Avram   președintele Comisiei pentru administrație publică,
                              amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.
 5. Comisia pentru drepturile omului, culte           Pe ordinea de zi a ședinței din data de 13 aprilie
                              anul curent au figurat următoarele puncte:
  și problemele minorităților naționale            Sesizări în fond:
  Pe data de 13 aprilie 2010 a avut loc ședința        1. Propunerea legislativă pentru modificarea și
Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele   completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea
minorităților naționale, având pe ordinea de zi       Rezervației Biosferei „Delta Dunării” (Pl-x 586/2009).
Propunerea legislativă pentru completarea articolului 27    2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii
din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (Pl-x        nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
100/2010).                         construcții, republicată (Pl-x 85/2010).
  La ședință au fost prezenți 10 deputați din numărul     3. Propunerea legislativă pentru completarea și
total de 10 membri. Astfel, au fost prezenți domnii     modificarea Legii nr. 340/2004, republicată, privind
deputați: Nicolae Păun, Marius Cristinel Dugulescu,     prefectul și instituția prefectului (Pl-x 87/2010).
Florin Postolachi, Virgil Pop, Lucian Riviș-Tipei,       4. Propunerea legislativă privind utilizarea,
Varga Attila, Mircea Lubanovici, Mihai Stroe, Sergiu    conservarea și protecția solului (Pl-x 212/2008).
Andon și Gigel Sorinel Știrbu.                 Ordinea de zi pentru ședința din ziua de 13 aprilie
  Deputații au decis, cu 5 voturi pentru și două voturi  2010 a fost prezentată plenului comisiei de doamna
împotrivă, acordarea unui aviz negativ propunerii      președinte Sulfina Barbu și a fost adoptată cu
legislative în dezbatere.                  unanimitate de voturi.
  Pe data de 14 aprilie 2010 a avut loc ședința        La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere
Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele   legislativă a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
minorităților naționale, având pe ordinea de zi analiza     La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere
scrisorilor și petițiilor primite la comisie.        legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi
  La ședință au fost prezenți 10 deputați din numărul   (o abținere).
total de 10 membri. Astfel, au fost prezenți domnii       La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere
deputați: Nicolae Păun, Marius Cristinel Dugulescu,     legislativă a fost adoptată cu majoritate de voturi
Florin Postolachi, Virgil Pop, Lucian Riviș-Tipei,     (o abținere).
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010            11
  La punctul 4 al ordinii de zi, respectiva propunere   parlamentar al Alianței politice PSD+PC), Mircea
legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi.    Dușa (Grupul parlamentar al Alianței politice
  În zilele de 14 și 15 aprilie 2010 lucrările s-au    PSD+PC), Vasile Gherasim (Grupul parlamentar al
desfășurat în cadrul grupurilor de lucru, prin studierea  PDL), Zanfir Iorguș (Grupul parlamentar al PDL),
proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la  Costică Macaleți (Grupul parlamentar al Alianței
comisie.                          politice PSD+PC), Ghervazen Longher (Grupul
  La lucrările comisiei din ziua de 13 aprilie 2010, din  parlamentar al minorităților naționale), Antonella
totalul celor 33 de membri, au fost prezenți 31 de     Marinescu (Grupul parlamentar al Alianței politice
deputați, după cum urmează: Sulfina Barbu (Grupul      PSD+PC), Dan Nica (Grupul parlamentar al Alianței
parlamentar al PDL), Ion Călin (Grupul parlamentar al    politice PSD+PC), Cornel Pieptea (Grupul
Alianței politice PSD+PC), Ionel Palăr (Grupul       parlamentar al PNL), Neculai Rățoi (Grupul
parlamentar al PNL), Mihai Cristian Apostolache       parlamentar al Alianței politice PSD+PC), Seres
(Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC),      Dénes (Grupul parlamentar al UDMR), Vasile Filip
Edler András György (Grupul parlamentar al UDMR),      Soporan (independent), Nicolae Stan (Grupul
Marin Bobeș (Grupul parlamentar al PDL), Victor       parlamentar al PDL), Claudiu Țaga (Grupul
Boiangiu (Grupul parlamentar al PDL), Dan          parlamentar al PNL), Radu Bogdan Țîmpău (Grupul
Bordeianu (independent), Cristian Buican (Grupul      parlamentar al PNL), Eugen Constantin Uricec
parlamentar al PNL), Sorin Gheorghe Buta (Grupul      (Grupul parlamentar al PDL), Aurel Vlădoiu (Grupul
parlamentar al PDL), Bogdan Cantaragiu (Grupul       parlamentar al Alianței politice PSD+PC), Sorin
parlamentar al PDL), Gheorghe Ciocan (Grupul        Ștefan Zamfirescu (Grupul parlamentar al PDL) și
parlamentar al Alianței politice PSD+PC), Mircea      Valeriu Ștefan Zgonea (Grupul parlamentar al Alianței
Dușa (Grupul parlamentar al Alianței politice        politice PSD+PC), fiind absenți: doamna deputat
PSD+PC), Vasile Gherasim (Grupul parlamentar al       Lucia Ana Varga (Grupul parlamentar al PNL),
PDL), Zanfir Iorguș (Grupul parlamentar al PDL),      domnul deputat Relu Fenechiu (Grupul parlamentar
Costică Macaleți (Grupul parlamentar al Alianței      al PNL) și domnul deputat Ioan Oltean (Grupul
politice PSD+PC), Ghervazen Longher (Grupul         parlamentar al PDL).
parlamentar al minorităților naționale), Antonella      PREȘEDINTE,
Marinescu (Grupul parlamentar al Alianței politice      Sulfina Barbu
PSD+PC), Dan Nica (Grupul parlamentar al Alianței                            SECRETAR,
politice PSD+PC), Ioan Oltean (Grupul parlamentar                      Edler András György
al PDL), Cornel Pieptea (Grupul parlamentar al PNL),
Neculai Rățoi (Grupul parlamentar al Alianței politice     7. Comisia pentru sănătate și familie
PSD+PC), Seres Dénes (Grupul parlamentar al          Comisia pentru sănătate și familie și-a desfășurat
UDMR), Vasile Filip Soporan (independent), Nicolae     lucrările în ziua de 13 aprilie 2010 între orele
Stan (Grupul parlamentar al PDL), Claudiu Țaga       15.00–19.00, în ziua de 14 aprilie 2010 între orele
(Grupul parlamentar al PNL), Radu Bogdan Țîmpău       14.00–19.00 și în ziua de 15 aprilie 2010 între orele
(Grupul parlamentar al PNL), Eugen Constantin        9.00–12.00, având următoarea ordine de zi:
Uricec (Grupul parlamentar al PDL), Aurel Vlădoiu       1. Dezbaterea și avizarea Proiectului de lege
(Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC),      pentru aprobarea contului general anual de execuție
Sorin Ștefan Zamfirescu (Grupul parlamentar al PDL)     a bugetului de stat, a contului anual de execuție a
și Valeriu Ștefan Zgonea (Grupul parlamentar al       bugetului Fondului național unic de asigurări sociale
Alianței politice PSD+PC), fiind absenți doamna       de sănătate și a contului general anual al datoriei
deputat Lucia Ana Varga (Grupul parlamentar al PNL)     publice aferente anului 2008 (PL-x 112/2010;
și domnul deputat Relu Fenechiu (Grupul           sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate
parlamentar al PNL).                    publică a Senatului).
  La lucrările comisiei din zilele de 14 și 15 aprilie    2. Dezbaterea, în fond, a Propunerii legislative
2010, din totalul celor 33 de membri, au fost prezenți   pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006
30 de deputați, după cum urmează: Sulfina Barbu       privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 482/2009).
(Grupul parlamentar al PDL), Ion Călin (Grupul         3. Diverse.
parlamentar al Alianței politice PSD+PC), Ionel Palăr     4. Studiu individual.
(Grupul parlamentar al PNL), Mihai Cristian          La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat
Apostolache (Grupul parlamentar al Alianței politice    la dezbaterea și avizarea Proiectului de lege pentru
PSD+PC), Edler András György (Grupul parlamentar      aprobarea contului general anual de execuție a
al UDMR), Marin Bobeș (Grupul parlamentar al PDL),     bugetului de stat, a contului anual de execuție a
Victor Boiangiu (Grupul parlamentar al PDL), Dan      bugetului Fondului național unic de asigurări sociale
Bordeianu (independent), Cristian Buican (Grupul      de sănătate și a contului general anual al datoriei
parlamentar al PNL), Sorin Gheorghe Buta (Grupul      publice aferente anului 2008 (PL-x 112/2010), cu care
parlamentar al PDL), Bogdan Cantaragiu (Grupul       a fost sesizată în comun cu Comisia pentru sănătate
parlamentar al PDL), Gheorghe Ciocan (Grupul        publică a Senatului.
  12        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010
  Contul general anual de execuție a bugetului de      Burnei (Grupul parlamentar al Alianței politice
stat și contul de execuție a bugetului Fondului        PSD+PC), domnul deputat Horia Cristian (Grupul
național unic de asigurări sociale de sănătate au fost    parlamentar al PNL), domnul deputat Iosif Ștefan
întocmite în structura bugetelor de venituri și        Drăgulescu (Grupul parlamentar al PDL), doamna
cheltuieli aprobate prin Legea nr. 388/2007 privind      deputat Grațiela Leocadia Gavrilescu (Grupul
bugetul de stat pe anul 2008 și au ca anexe conturile     parlamentar al PNL), domnul deputat Stelian Ghiță-
anuale de execuție a bugetelor ordonatorilor         Eftemie (Grupul parlamentar al PDL), domnul deputat
principali de credite ai bugetului de stat, respectiv ai   Gabriel Dan Gospodaru (Grupul parlamentar al PDL),
bugetului Fondului național unic de asigurări sociale     domnul deputat Petru Movilă (Grupul parlamentar al
de sănătate.                         PDL), domnul deputat Florian Popa (Grupul
  Comisia pentru sănătate și familie a avizat        parlamentar al Alianței politice PSD+PC), doamna
favorabil, cu 17 voturi pentru și o abținere, Proiectul    deputat Lucreția Roșca (Grupul parlamentar al
de lege pentru aprobarea contului general anual de      Alianței politice PSD+PC), domnul deputat Samoil
execuție a bugetului de stat, a contului anual de       Vîlcu (Grupul parlamentar al PDL), domnul deputat
execuție a bugetului Fondului național unic de        Tudor Ciuhodaru (independent), domnul deputat
asigurări sociale de sănătate și a contului general      Derzsi Ákos (Grupul parlamentar al UDMR), doamna
anual al datoriei publice aferente anului 2008 (PL-x     deputat Sonia Maria Drăghici (Grupul parlamentar al
112/2010).                          Alianței politice PSD+PC), doamna deputat Adriana
  La punctul doi al ordinii de zi comisia a procedat la   Diana Tușa (Grupul parlamentar al PNL) și doamna
dezbaterea, în fond, a Propunerii legislative pentru     deputat Mihaela Ioana Șandru (Grupul parlamentar al
modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind     PDL).
reforma în domeniul sănătății (Pl-x 482/2009).          PREȘEDINTE,
  Propunerea legislativă are ca obiect de            Rodica Nassar
reglementare modificarea și completarea Legii
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu       8. Comisia pentru învățământ, știință,
modificările și completările ulterioare, în sensul              tineret și sport
introducerii în mod obligatoriu în contractul de         Ședințele comisiei din zilele de 13, 14 și 15 aprilie
asigurare încheiat între asigurat, direct sau prin      2010 au avut următoarea ordine de zi:
intermediul angajatorului, și casele de asigurări de       Marți, 13 aprilie 2010, ora 15.00
sănătate a pachetului de servicii de bază la care are       Rapoarte:
dreptul persoana asigurată, a listei serviciilor         1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței
medicale, a listei serviciilor de îngrijiri, inclusiv la   Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenților
domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale     înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau
și a altor servicii pentru asigurați, aferente pachetului   cu frecvență redusă de a continua studiile la
de servicii de bază.                     programe de studii de licență autorizate să
  În cursul dezbaterilor au fost aprobate o serie de     funcționeze provizoriu sau acreditate (PL-x
amendamente de formă și de fond care vizează         620/2009; raport suplimentar; retrimis de plen;
modificarea articolului unic, a părții dispozitive a     inițiator: Guvernul; Camera Deputaților este Cameră
punctului 1, a alin. (12) al art. 211, a părții dispozitive  decizională; termen: 2 martie 2010).
a punctului 2, a lit. b) a alin. (2) al art. 218, a părții    2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței
dispozitive a punctului 3 și introducerea unui nou      de urgență a Guvernului nr. 151/2008 pentru
articol ca art. II.                      modificarea și completarea Ordonanței Guvernului
  În finalul acestor dezbateri, comisia a adoptat, cu    nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor
unanimitate de voturi, Propunerea legislativă pentru     acorda în anul 2008 personalului din învățământ
modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind     (PL-x 199/2009; raport comun cu Comisia pentru
reforma în domeniul sănătății (Pl-x 482/2009), cu       muncă și protecție socială; procedură de urgență;
amendamentele care vor face obiectul raportului.       termen: 16 aprilie 2009; inițiator: Guvernul; Camera
  La punctul trei al ordinii de zi comisia a luat în     Deputaților este Cameră decizională).
discuție unele probleme privind activitatea sa          3. Proiectul de lege privind transmiterea unei
curentă.                           suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din
  La punctul patru al ordinii de zi membrii comisiei au   administrarea Ministerului Apărării Naționale în
efectuat studiu individual asupra inițiativelor        administrarea Academiei Oamenilor de Știință din
legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei.       România, în scopul construirii unui sediu și a unei
  La lucrările comisiei au participat 18 deputați, după   biblioteci (PL-x 51/2010; raport comun cu Comisia
cum urmează: doamna deputat Rodica Nassar           pentru apărare, ordine publică și siguranță națională;
(Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC),       termen: 30 martie 2010; inițiatori: Constantin Chirilă,
domnul deputat Iusein Ibram (Grupul parlamentar al      Tinel Gheorghe, Mircia Giurgiu, Toader Stroian,
minorităților naționale), domnul deputat Călin Potor     Valeriu Tabără, Gheorghe Antochi, Ion Dumitru,
(Grupul parlamentar al PDL), domnul deputat Ion        Marian Ghiveciu, Ioan Munteanu, Valeriu Andrei
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010             13
Steriu, Raul Victor Surdu-Soreanu; Camera         fost abrogată expres prin Legea nr. 330/2009 privind
Deputaților este Cameră decizională).           salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
  În avizare:                       publice.
  4. Propunerea legislativă privind exercitarea        Domnul președinte Cristian Sorin Dumitrescu a
profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de  amintit că proiectul de lege a fost aprobat la Comisia
moașă și a profesiei de asistent medical, precum și    pentru muncă și protecție socială.
organizarea și funcționarea ordinului asistenților       Domnul deputat Teodor Marius Spînu a subliniat
medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali  că ordonanța a fost declarată neconstituțională.
din România (Pl-x 92/2010; aviz; termen: 29 martie       Domnul deputat Anghel Stanciu a propus
2010; inițiatori: doamnele și domnii deputați Sanda    amânarea dezbaterii pentru următoarea săptămână,
Maria Ardeleanu, Marian Avram, Victor Boiangiu,      timp în care biroul comisiei, împreună cu
Ioan Nelu Botiș, Costică Canacheu, Petru Călian,      Departamentul legislativ, trebuie să discute în
Viorel Cărare, Vasile Gherasim, Mircia Giurgiu,      vederea găsirii unei soluții.
Marius Sorin Göndör, Gabriel Dan Gospodaru, Adrian       Ordinea de zi a continuat cu Proiectul de lege
Gurzău, Dragoș Adrian Iftime, Zanfir Iorguș, Doru     privind transmiterea unei suprafețe de teren,
Brașoan Leșe, Mircea Lubanovici, Petru Movilă,       proprietate publică a statului, din administrarea
Marius Neculai, Adrian Henorel Nițu, Daniel Vasile     Ministerului Apărării Naționale în administrarea
Oajdea, Sorin Andi Pandele, Nicușor Păduraru,       Academiei Oamenilor de Știință din România, în
Adrian Popescu, Florin Postolachi, Călin Potor,      scopul construirii unui sediu și a unei biblioteci (PL-x
Lucian Riviș-Tipei, Valentin Rusu, Teodor Marius      51/2010).
Spînu, Mihai Stroe, Mihai Surpățeanu, Samoil Vîlcu,      Proiectul de lege are ca obiect de reglementare
Dan Radu Zătreanu, Ioan Munteanu, Anghel Stanciu,     darea în administrarea Academiei Oamenilor de
Aurel Vlădoiu, Horia Cristian, Grațiela Leocadia      Știință din România a unei suprafețe de teren
Gavrilescu, Claudiu Țaga, Derzsi Ákos, Mircea       proprietate publică a statului de 4.400 m2, aflat în
Grosaru, Iusein Ibram, Ghervazen Longher, Dragoș      administrarea Ministerului Apărării Naționale, în
Gabriel Zisopol și doamnele și domnii senatori Sorina   scopul construirii unui sediu și a unei biblioteci.
Luminița Plăcintă, Mihaela Popa, Gheorghe David,        Domnul deputat Valeriu Tabără, inițiator, a
Dumitru Oprea, Cristian Rădulescu; Camera         prezentat proiectul de lege și a precizat că, la
Deputaților este Cameră decizională).
                              momentul inițierii acestuia, Ministerul Apărării
  Miercuri, 14 aprilie, și joi, 15 aprilie 2010, pe
                              Naționale a fost de acord cu transferul.
ordinea de zi s-a aflat studiu individual asupra
                                Domnul deputat Anghel Stanciu a făcut un istoric
proiectelor de lege aflate în portofoliul comisiei.
                              al Academiei Oamenilor de Știință din România și a
  Marți, 13 aprilie 2010, lucrările ședinței au fost
conduse de domnul profesor universitar dr. Cristian    considerat că se face un act de dreptate prin
Sorin Dumitrescu, președintele comisiei.          transferul acestui teren în scopul construirii unui
  Ordinea de zi a fost aprobată cu 10 voturi pentru,   sediu și a unei biblioteci.
3 abțineri și 6 voturi împotrivă.               Pe cale de consecință, Domnia Sa a propus
  Domnul vicepreședinte Kötő Iosif a solicitat      aprobarea.
modificarea ordinii de zi, și anume ca punctul 1 să      Domnul Mihail Vasile-Ozunu, secretar de stat în
devină punctul 3 și invers.                cadrul Ministerului Apărării Naționale, a precizat că
  Domnul deputat Teodor Marius Spînu a precizat      ministerul nu se opune, dar consideră că trebuie să
că, dacă nu se modifică ordinea de zi, Grupul       se respecte legislația în vigoare.
parlamentar al Partidului Democrat Liberal se va        S-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de
retrage de la lucrări.                   lege, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
  Domnul deputat Anghel Stanciu a propus           Supus votului de ansamblu, proiectul de lege a fost
amânarea punctului 1 din ordinea de zi pentru       aprobat cu unanimitate de voturi în forma adoptată de
următoarea săptămână.                   Senat.
  Această propunere a fost aprobată cu 20 de voturi      Pe ordinea de zi a urmat Propunerea legislativă
pentru, 4 voturi împotrivă și 4 abțineri.         privind exercitarea profesiei de asistent medical
  Dezbaterile au continuat cu Proiectul de lege      generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de
privind aprobarea Ordonanței de urgență a         asistent medical, precum și organizarea și
Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea și       funcționarea ordinului asistenților medicali
completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008       generaliști, moașelor și asistenților medicali din
privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul   România (Pl-x 92/2010).
2008 personalului din învățământ (PL-x 199/2009).       Domnul deputat Anghel Stanciu, inițiator, a
  Domnul consilier Petru Andea a prezentat        prezentat propunerea legislativă și a propus avizarea
scrisoarea Departamentului legislativ care         favorabilă.
recomandă respingerea, având în vedere faptul că        Domnul deputat Teodor Marius Spînu, deși este
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 151/2008 a      inițiator al propunerii legislative, a considerat că este
 14        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010
o supralegiferare, un paralelism legislativ și a propus      9. Comisia pentru cultură, arte,
aviz negativ.                           mijloace de informare în masă
  Domnul președinte Cristian Sorin Dumitrescu a
supus votului propunerea legislativă.             Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare
  În urma votului, s-a hotărât eliberarea avizului    în masă și-a desfășurat lucrările în zilele de 13 și
                              14 aprilie 2010.
negativ cu 11 voturi pentru avizarea favorabilă,
                                Membrii comisiei au adoptat, cu unanimitatea
4 voturi împotrivă și 8 abțineri.             voturilor celor prezenți, următoarea ordine de zi:
  La lucrările comisiei au participat ca invitați:      1. Proiectul de lege pentru modificarea și
  – din partea Ministerului Educației, Cercetării,    completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea și
Tineretului și Sportului – domnul Király Andrei      funcționarea Agenției Naționale de Presă
Gheorghe, secretar de stat;                AGERPRES (PL-x 623/2009; vot final).
  – din partea Ministerului Apărării Naționale –       Doamna președinte Raluca Turcan a supus la vot
domnul Mihail Vasile-Ozunu, secretar de stat;       proiectul de lege cu amendamentele discutate în
  – din partea Academiei Oamenilor de Știință din     ședințele anterioare.
România – domnul acad. Vasile Cîndea, președinte,       La finalul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât
domnul Dan Șchiopu și domnul Doru Sabin Delion;      să propună plenului Camerei Deputaților, cu
  – din partea inițiatorilor Proiectului de lege PL-x   unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege,
51/2010 a participat domnul deputat Valeriu Tabără.    cu amendamente.
  La ședința comisiei au fost prezenți următorii       2. Proiectul de lege pentru completarea Legii
deputați:                         nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
  – Cristian Sorin Dumitrescu;              istorice (PL-x 525/28.10.2009).
  – Cătălin Croitoru;                     Au avut loc dezbateri în vederea întocmirii
  – Kötő Iosif;                      raportului.
  – Doina Burcău;                       Domnul Kelemen Hunor, ministrul culturii și
  – Mihai Radan;                     patrimoniului național, a fost prezent la lucrările
  – Sanda Maria Ardeleanu;                comisiei în calitate de invitat și a solicitat amânarea
                              discuțiilor asupra acestei inițiative legislative până la
  – Vasile Berci;
                              finalizarea proiectului, care se află în lucru la minister.
  – Viorel Vasile Buda;                    Membrii comisiei au hotărât să amâne dezbaterile
  – Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf;             și să aștepte transmiterea proiectului privind Codul
  – Doinița Mariana Chircu;                patrimoniului național de către Ministerul Culturii și
  – Victor Cristea;                    Patrimoniului Național.
  – George Ionuț Dumitrică;                  3. Diverse.
  – Farkas Anna Lili;                     Au fost dezbătute probleme semnalate comisiei
  – Damian Florea;                    prin memorii și sesizări.
  – Vasile Ghiorghe Gliga;                  Domnul vicepreședinte Victor Socaciu a adus în
  – Marius Sorin Göndör;                 discuție situația conflictuală existentă între unele
  – Florentin Gust-Băloșin;                organisme de gestiune colectivă în domeniul
  – Gheorghe Hogea;                    dreptului de autor și drepturilor conexe, cum ar fi
  – Răzvan Mustea-Șerban;                 UCMR-ADA, care gestionează drepturile de autor în
  – Pető Csilla Mária;                  domeniul muzical, și Oficiul Român pentru Drepturile
  – Cornel Cristian Resmeriță;              de Autor.
  – Ioan Sorin Roman;                     Controalele efectuate de Oficiul Român pentru
  – Ana Adriana Săftoiu;                 Drepturile de Autor au determinat un val de proteste
  – Teodor Marius Spînu;                 la nivelul organismelor de gestiune colectivă
  – Anghel Stanciu;                    împotriva acestei instituții al cărei rol este tocmai
  – Maria Stavrositu;                   acela de menținere a echilibrului între autori și
                              utilizatori, precum și verificarea respectării legalității
  – Ionuț Marian Stroe;
                              în domeniu.
  – Mihai Surpățeanu;                     Doamna președinte Raluca Turcan a subliniat
  – Radu Costin Vasilică;                 faptul că este necesară programarea unor audieri la
  – Dan Radu Zătreanu;                  care să participe toate părțile implicate.
  – Dragoș Gabriel Zisopol.                  În zilele de 13 și 14 aprilie 2010, din totalul de
  În zilele de miercuri, 14 aprilie, și joi, 15 aprilie  18 membri ai comisiei, au fost prezenți 12 deputați:
2010, lucrările comisiei au avut pe ordinea de zi     doamna președinte Raluca Turcan (Grupul
studiu individual asupra proiectelor de acte normative   parlamentar al PDL), doamna secretar Cornelia
aflate pe agenda de lucru a comisiei.           Brîndușa Novac (Grupul parlamentar al PDL),
 PREȘEDINTE,                       domnul vicepreședinte Aledin Amet (Grupul
 prof. univ. dr. Cristian Sorin Dumitrescu        parlamentar al minorităților naționale), domnul
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010            15
vicepreședinte Victor Socaciu (Grupul parlamentar al     3. Proiectul de lege pentru modificarea și
Alianței politice PSD+PC), domnul secretar Florin     completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura
Costin Pâslaru (Grupul parlamentar al Alianței politice  insolvenței (PL-x 64/2010; fond).
PSD+PC), domnul deputat Mircea Vasile Cazan          4. Proiectul de lege pentru modificarea și
(Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Dușan     completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura
Popov (Grupul parlamentar al minorităților naționale),   insolvenței (PL-x 81/2010; fond).
domnul deputat Mircea Irimescu (independent),         5. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței
domnul deputat Márton Árpád Francisc (Grupul        de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru
parlamentar al UDMR), domnul deputat Gheorghe       instituirea unor măsuri privind activitatea de
Mirel Taloș (Grupul parlamentar al PNL), domnul      înregistrare în registrul comerțului (PL-x 63/2010;
deputat Mădălin Ștefan Voicu (Grupul parlamentar al    fond).
Alianței politice PSD+PC), precum și domnul deputat      6. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței
Ciprian Florin Luca (Grupul parlamentar al Alianței    de urgență a Guvernului nr. 159/2008 privind
politice PSD+PC).                     modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru
  Au fost absenți: doamna deputat Roberta Alma      organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x
Anastase (Grupul parlamentar al PDL), domnul        189/2009; fond).
deputat Nicolae Bănicioiu (Grupul parlamentar al       7. Propunerea legislativă pentru modificarea și
Alianței politice PSD+PC), domnul deputat Florin      completarea Legii nr. 84/1995, Legea învățământului
Serghei Anghel (Grupul parlamentar al PDL), domnul     (Pl-x 45/2010; aviz).
deputat Theodor Paleologu (Grupul parlamentar al       8. Propunerea legislativă privind schimbarea
PDL), domnul deputat Gheorghe Zoicaș            denumirii comunei Ciuhoi, județul Bihor, precum și a
(independent) și domnul deputat Kelemen Hunor       reședinței de comună (Pl-x 48/2010; aviz).
(Grupul parlamentar al UDMR).                 9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii
 PREȘEDINTE,                       învățământului nr. 84/1995, cu toate modificările și
 Raluca Turcan                      completările ulterioare (Pl-x 61/2010; aviz).
                       SECRETAR,    10. Propunerea legislativă pentru modificarea
                  Florin Costin Pâslaru  Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului
                              didactic (Pl-x 93/2010; aviz).
   10. Comisia juridică, de disciplină           11. Proiectul de lege pentru modificarea art. 157
         și imunități               alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
                              (PL-x 97/2010; aviz).
  Comisia juridică, de disciplină și imunități și-a     12. Propunerea legislativă pentru completarea
desfășurat lucrările în zilele de 13–15 aprilie 2010,   articolului 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
fiind prezenți următorii deputați: Daniel Buda, Liviu   (Pl-x 100/2010; aviz).
Bogdan Ciucă, Florin Iordache, Gabriel Andronache,      13. Proiectul de lege privind rambursarea ratelor
Ioan Timiș, Carmen Axenie, Daniel Ionuț Bărbulescu,    de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de
Mihail Boldea, Tudor Alexandru Chiuariu, Iustin      Guvernul SUA în baza programului CCC – Legea
Marinel Cionca-Arghir, Ciprian Minodor Dobre,       publică nr. 480/1992, precum și a altor costuri externe
Gheorghe Gabor, Mircea Grosaru, Florina Ruxandra      aferente acestei cote-părți (PL-x 53/2010; aviz).
Jipa, Silvestru Mircea Lup, Máté András Levente,       14. Proiectul de lege pentru completarea Legii
Carmen Ileana Moldovan, Nicolae Ciprian Nica,       nr. 13/2007 – Legea energiei electrice (PL-x 54/2010;
Eugen Nicolicea, Tudor Panțîru, Victor Viorel Ponta,    aviz).
Andrei Valentin Sava, Sorin Constantin Stragea,        15. Propunerea legislativă pentru modificarea și
Cornel Știrbeț și Gabriel Tița-Nicolescu.         completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  Au absentat doamna deputat Liana Dumitrescu și     (Pl-x 55/2010; aviz).
domnul deputat Sorin Andi Pandele.              16. Propunerea legislativă pentru modificarea și
  Lucrările ședinței din data de 13 aprilie 2010 au   completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003
fost conduse alternativ de domnii deputați Daniel     privind Codul fiscal (Pl-x 56/2010; aviz).
Buda, președintele Comisiei juridice, de disciplină și    17. Propunerea legislativă pentru modificarea
imunități, și Liviu Bogdan Ciucă, vicepreședinte al    Legii nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea
Comisiei juridice, de disciplină și imunități.       sistemului de promovare a producerii energiei din
  Membrii comisiei au aprobat următoarea ordine de zi:  surse regenerabile de energie (Pl-x 57/2010; aviz).
  1. Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanței    18. Propunerea legislativă privind completarea
de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind        Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind
organizarea activității practicienilor în insolvență    reglementarea unor măsuri financiare (Pl-x 58/2010;
(PL-x 594/2009; fond).                   aviz).
  2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii    19. Propunerea legislativă privind măsuri de
nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, modificată   stimulare a producției și a valorificării legumelor și
și completată (Pl-x 610/2009; fond).            fructelor în România (Pl-x 66/2010; aviz).
  16        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010
  20. Propunerea legislativă pentru modificarea      aprobată prin Legea nr. 155/2009 (Pl-x 90/2010;
art. 16 din Legea energiei electrice nr. 13/2007 (Pl-x   aviz).
67/2010; aviz).                        36. Propunerea legislativă pentru completarea și
  21. Propunerea legislativă pentru modificarea și     modificarea Legii nr. 124/2000 privind structura
completarea art. 16 din Legea nr. 13/2007 privind      personalului Curții Constituționale (Pl-x 91/2010;
energia electrică (Pl-x 68/2010; aviz).           aviz).
  22. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței      37. Propunerea legislativă privind exercitarea
Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare      profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de
pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate      moașă și a profesiei de asistent medical, precum și
producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 (PL-x    organizarea și funcționarea ordinului asistenților
69/2010; aviz).                       medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali
  23. Proiectul de lege pentru completarea art. 41     din România (Pl-x 92/2010; aviz).
din Legea nr. 13/2007 – Legea energiei electrice        38. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței
(PL-x 70/2010; aviz).                    de urgență a Guvernului nr. 117/2009 pentru
  24. Proiectul de lege pentru modificarea și       aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului       autovehicule (PL-x 95/2010; aviz).
nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților         39. Proiectul de lege pentru modificarea art. 157
economice de către persoanele fizice autorizate,      alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
întreprinderile individuale și întreprinderile familiale  (PL-x 97/2010; aviz).
(PL-x 71/2010; aviz).                     40. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței
  25. Propunerea legislativă pentru modificarea și     de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele
completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția      măsuri financiar-bugetare (PL-x 102/2010; aviz).
animalelor (Pl-x 72/2010; aviz).                41. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței
  26. Propunerea legislativă Legea responsabilității    de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele
fiscal-bugetare (Pl-x 73/2010; aviz).            măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de
  27. Propunerea legislativă Legea responsabilității    personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor
fiscal-bugetare (Pl-x 74/2010; aviz).            acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
                              (PL-x 103/2010; aviz).
  28. Proiectul de lege pentru completarea art. 4
                                42. Propunerea legislativă pentru modificarea
alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
                              articolului 79 alin. (2) din Legea nr. 76/16.01.2002
nr. 85/2008 privind stimularea investițiilor (PL-x
                              privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și
84/2010; aviz).
                              stimularea ocupării forței de muncă, modificată și
  29. Propunerea legislativă pentru modificarea      completată prin: Ordonanța de urgență a Guvernului
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării      nr. 124 din 2 octombrie 2002; Ordonanța de urgență
lucrărilor de construcții, republicată (Pl-x 85/2010;    a Guvernului nr. 147 din 31 octombrie 2002; Legea
aviz).                           nr. 4 din 9 ianuarie 2003; Legea nr. 232 din 31 mai
  30. Propunerea legislativă privind instituirea unui   2003; Legea nr. 519 din 3 decembrie 2003; Legea
cadru unic cu privire la declarațiile privind evidența   nr. 107 din 7 aprilie 2004; Legea nr. 512 din
nominală a salariaților și a sumelor datorate către     22 noiembrie 2004; Legea nr. 580 din 14 decembrie
bugetul general consolidat (Legea Ghișeului unic)      2004; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144 din
(Pl-x 86/2010; aviz).                    18 octombrie 2005 (Pl-x 104/2010; aviz).
  31. Propunerea legislativă pentru completarea și      43. Proiectul de lege pentru modificarea alin. (3) al
modificarea Legii nr. 340/2004, republicată, privind    art. 1 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat
prefectul și instituția prefectului (Pl-x 87/2010; aviz).  pentru copii (PL-x 106/2010; aviz).
  32. Propunerea legislativă pentru modificarea        44. Proiectul de lege pentru completarea Legii
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și   nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 83/2010; aviz).  (PL-x 107/2010; aviz).
  33. Propunerea legislativă privind completarea       45. Propunerea legislativă pentru modificarea
Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii         alin. (2) al art. 79 din Legea nr. 76/2002 privind
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte    sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea
drepturi de asigurări sociale (Pl-x 88/2010; aviz).     ocupării forței de muncă (Pl-x 110/2010; aviz).
  34. Propunerea legislativă privind completarea       46. Propunerea legislativă pentru modificarea
Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii         art. 48 1, 66 și 66 1 din Legea nr. 76/2002 privind
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte    sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea
drepturi de asigurări sociale (Pl-x 89/2010; aviz).     ocupării forței de muncă (Pl-x 111/2010; aviz).
  35. Propunerea legislativă privind modificarea       47. Examinarea art. 6 (renumerotat) din
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2008       preraportul (pagina 7) întocmit de Comisia pentru
pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul    agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii
public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale,   specifice a Camerei Deputaților asupra Propunerii
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010              17
legislative Legea camerelor agricole (Pl-x 338/2009)       La punctul 23, membrii comisiei au hotărât
și a Propunerii legislative privind camerele pentru      avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
agricultură și dezvoltare rurală (Pl-x 337/2009) în       La punctul 24, membrii comisiei au hotărât
ceea ce privește compatibilitatea participării        avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
deputaților și senatorilor în Comitetul Național de       La punctul 25, membrii comisiei au hotărât
Inițiativă (nr. 24/178/10.03.2010).              avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
  48. Scrisoarea din partea domnului Alexandru         La punctul 26, membrii comisiei au hotărât
Cătălin Macovei, președintele Agenției Naționale de      avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
Integritate, referitoare la o eventuală stare de         La punctul 27, membrii comisiei au hotărât
incompatibilitate a domnului deputat Olosz Gergely      avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
(nr. 31/81/15.02.2010).                     La punctul 28, membrii comisiei au hotărât
  49. Scrisoarea Comisiei pentru cercetarea         avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
abuzurilor, corupției și pentru petiții referitoare la      La punctul 29, membrii comisiei au hotărât
plângerea înaintată acesteia de domnul Becsek-        avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
Garda Dezső Kálmán, fost deputat în Parlamentul         La punctul 30, membrii comisiei au hotărât
României (nr. 976/BP).                    avizarea negativă cu unanimitate de voturi.
  50. Adresa Comisiei pentru agricultură,           La punctul 31, membrii comisiei au hotărât
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice   avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
prin care solicită Comisiei juridice, de disciplină și      La punctul 32, membrii comisiei au hotărât
imunități formularea unui punct de vedere pe         avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
marginea raportului asupra Proiectului de lege pentru      La punctul 33, membrii comisiei au hotărât
completarea art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18     avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
din 1991 (PL-x 682/2009; nr. 24/211/24.03.2010).         La punctul 34, membrii comisiei au hotărât
  Lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități  avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
au început cu examinarea inițiativelor legislative în      La punctul 35, membrii comisiei au hotărât
avizare, din ordinea de zi.                  avizarea negativă cu unanimitate de voturi.
  La punctul 7, membrii comisiei au hotărât avizarea      La punctul 36, membrii comisiei au hotărât
negativă cu unanimitate de voturi.              avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
  La punctul 8, membrii comisiei au hotărât avizarea      La punctul 37, membrii comisiei au hotărât
favorabilă cu unanimitate de voturi.             avizarea negativă cu unanimitate de voturi.
  La punctul 9, membrii comisiei au hotărât avizarea      La punctul 38, membrii comisiei au hotărât
favorabilă cu unanimitate de voturi.             avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
  La punctul 10, membrii comisiei au hotărât          Punctul 39 al ordinii de zi a fost discutat la punctul
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.         11 din ordinea de zi.
  La punctul 11, membrii comisiei au hotărât          La punctul 40, membrii comisiei au hotărât
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.         avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
  La punctul 12, membrii comisiei au hotărât          La punctul 41, membrii comisiei au hotărât
avizarea negativă cu unanimitate de voturi.          avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
  La punctul 13, membrii comisiei au hotărât          La punctul 42, membrii comisiei au hotărât
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.         avizarea negativă cu unanimitate de voturi.
  La punctul 14, membrii comisiei au hotărât          La punctul 43, membrii comisiei au hotărât
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.         avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
  La punctul 15, membrii comisiei au hotărât          La punctul 44, membrii comisiei au hotărât
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.         avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
  La punctul 16, membrii comisiei au hotărât          La punctul 45, membrii comisiei au hotărât
avizarea negativă cu unanimitate de voturi.          avizarea negativă cu unanimitate de voturi.
  La punctul 17, membrii comisiei au hotărât          La punctul 46, membrii comisiei au hotărât
avizarea negativă cu unanimitate de voturi.          avizarea negativă cu unanimitate de voturi.
  La punctul 18, membrii comisiei au hotărât          Domnul deputat Daniel Buda, președintele
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.         Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a supus la
  La punctul 19, membrii comisiei au hotărât        vot suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul Legii
avizarea negativă cu majoritate de voturi (o abținere).    educației naționale (PL-x 156/2010; aviz), propunere
  La punctul 20, membrii comisiei au hotărât        care a fost a aprobată cu unanimitate de voturi.
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.          Referitor la Proiectul Legii educației naționale
  La punctul 21, membrii comisiei au hotărât        (PL-x 156/2010), membrii comisiei au hotărât
avizarea favorabilă cu majoritate de voturi          avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.
(o abținere).                          Ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități
  La punctul 22, membrii comisiei au hotărât        a continuat cu dezbaterea punctelor diverse de pe
avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi.         ordinea de zi.
  18        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010
  La punctul 47, referitor la examinarea art. 6       adoptare a proiectului de lege, cu amendamente
(renumerotat) din preraportul (pagina 7) întocmit de     admise.
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie       La punctul 1, în fond, al ordinii de zi, la ședință au
alimentară și servicii specifice a Camerei Deputaților    participat, în calitate de invitați, doamna Rodica
asupra Propunerii legislative Legea camerelor         Constantinovici, secretar de stat, doamna Coca
agricole (Pl-x 338/2009) și a Propunerii legislative     Claudia Roșianu și doamna Honoria Maria
privind camerele pentru agricultură și dezvoltare       Dumitrescu, consilieri juridici, din partea Ministerului
rurală (Pl-x 337/2009) în ceea ce privește          Justiției, și domnul Arin Stănescu, președintele Uniunii
compatibilitatea participării deputaților și senatorilor   Naționale a Practicienilor în Insolvență din România.
în   Comitetul     Național    de   Inițiativă    În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,
(nr. 24/178/10.03.2010), membrii comisiei au hotărât     cu unanimitate de voturi, să întocmească un raport de
                               adoptare a proiectului de lege, cu amendamente
amânarea dezbaterilor pentru o ședință ulterioară cu
                               admise.
unanimitate de voturi.                      La punctul 2, în fond, al ordinii de zi, în urma
  La punctul 50, referitor la adresa Comisiei pentru     luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu unanimitate de
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii  voturi, amânarea dezbaterilor pentru o ședință
specifice prin care solicită Comisiei juridice, de      ulterioară.
disciplină și imunități formularea unui punct de vedere     La punctul 3, în fond, al ordinii de zi, în urma
pe marginea raportului asupra Proiectului de lege       luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu unanimitate de
pentru completarea art. 18 din Legea fondului funciar     voturi, amânarea dezbaterilor pentru o ședință
nr.   18   din   1991   (PL-x   682/2009;    ulterioară.
nr. 24/211/24.03.2010), membrii comisiei au hotărât       La punctul 4, în fond, al ordinii de zi, în urma
amânarea dezbaterilor pentru o ședință ulterioară cu     luărilor de cuvânt, s-a hotărât, cu unanimitate de
unanimitate de voturi.                    voturi, amânarea dezbaterilor pentru o ședință
  La punctul 49, în legătură cu scrisoarea Comisiei     ulterioară.
pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții    Domnul deputat Gabriel Andronache, secretarul
referitoare la plângerea înaintată acesteia de domnul     Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a declarat
Becsek-Garda Dezső Kálmán, fost deputat în          închisă ședința comisiei din data de 13 aprilie 2010.
Parlamentul României (nr. 976/BP), membrii comisiei       Ședința comisiei a continuat în zilele de 14 și
au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o ședință       15 aprilie 2010 cu studiul inițiativelor legislative cu
ulterioară cu unanimitate de voturi.             care comisia a fost sesizată în fond și care vor fi
  La punctul 48, referitor la scrisoarea din partea     incluse pe ordinea de zi a proximei ședințe.
                                 PREȘEDINTE,
domnului Alexandru Cătălin Macovei, președintele
                                 Daniel Buda
Agenției Naționale de Integritate, privind o eventuală                            SECRETAR,
stare de incompatibilitate a domnului deputat Olosz                        Gabriel Andronache
Gergely (nr. 31/81/15.02.2010), membrii comisiei au
hotărât amânarea dezbaterilor pentru o ședință        11. Comisia pentru apărare, ordine publică
ulterioară cu unanimitate de voturi.
  Ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități
                                    și siguranță națională
a continuat cu dezbaterea inițiativelor legislative de      În ziua de 13 aprilie 2010 Comisia pentru apărare,
pe ordinea de zi, cu care a fost sesizată în fond.      ordine publică și siguranță națională și-a desfășurat
  La punctul 6, în fond, al ordinii de zi, la ședință a   lucrările, având următoarele puncte pe ordinea de zi:
participat, în calitate de invitat, doamna Rodica        1. Dezbaterea, în fond, a Proiectului de lege pentru
Constantinovici, secretar de stat în Ministerul        aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2008 pentru
Justiției.                          modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,     salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din
cu unanimitate de voturi, să întocmească un raport de     instituțiile publice de apărare națională, ordine
                               publică și siguranță națională, precum și acordarea
adoptare a Legii privind respingerea Ordonanței de
                               unor drepturi salariale personalului civil din aceste
urgență a Guvernului nr. 159/2008 privind           instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului
modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru      nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale
organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu      polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006
unanimitate de voturi.                    privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor
  La punctul 5, în fond, al ordinii de zi, la ședință a   publici cu statut special din sistemul administrației
participat, în calitate de invitat, doamna Rodica       penitenciare (PL-x 260/2008).
Constantinovici, secretar de stat în Ministerul         2. Dezbaterea, în fond, a Propunerii legislative
Justiției.                          pentru modificarea anexei nr. 1 punctul C din Legea
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,     nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale
cu unanimitate de voturi, să întocmească un raport de     personalului militar din instituțiile publice de apărare
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010              19
națională, ordine publică și siguranță națională,       Au absentat: domnul deputat independent Gabriel
precum și acordarea unor drepturi salariale        Oprea, domnul deputat George Adrian Scutaru, din
personalului civil din aceste instituții (Pl-x 79/2009).  partea Grupului parlamentar al Partidului Național
  3. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative    Liberal, și domnul deputat Doru Claudian Frunzulică,
pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994    din partea Grupului parlamentar al Alianței politice
privind veteranii de război, precum și unele drepturi   PSD+PC.
ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 149/2010).    În ziua de 14 aprilie 2010 Comisia pentru apărare,
  4. Reexaminarea, în fond, a Proiectului de lege     ordine publică și siguranță națională a avut o
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României   întâlnire, la sediul acesteia, cu o delegație a Comisiei
și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea     comune pentru securitate și apărare a Parlamentului
polițienească transfrontalieră în materie penală,     bosniac, condusă de domnul Branko Zrno,
semnat la Vidin la 19 mai 2009, și a Acordului dintre   președintele acestei comisii.
Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria       În cadrul întâlnirii au fost purtate discuții referitoare
privind înființarea și funcționarea Centrului Comun de   la activitatea Comisiei pentru apărare, ordine publică
Contact de cooperare polițienească și vamală,       și siguranță națională din Camera Deputaților,
semnat la Vidin la 19 mai 2009 (PL-x 77/2010).       precum și schimburi de opinii privind relațiile
  5. Dezbaterea și avizarea Proiectului de lege      bilaterale dintre România și Bosnia și Herțegovina.
pentru completarea art. 23 din Ordonanța de urgență      Din numărul total al membrilor comisiei, 25, au fost
a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe
                              prezenți 22 de domni deputați: Costică Canacheu,
drumurile publice (PL-x 136/2010).
                              Marian Florian Săniuță, Gheorghe Ana, Eugen
  6. Dezbaterea, în fond, a Proiectului de lege pentru
                              Bădălan, Adrian Bădulescu, Eugen Bejinariu, Mihăiță
completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul
armelor și al munițiilor (PL-x 107/2010).         Calimente, Georgică Dumitru, Dănuț Liga, Niculae
  7. Dezbaterea, în fond, a Proiectului Legii Poliției  Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie Morega, Constantin
Locale (PL-x 534/2009).                  Niță, Pálfi Mózes Zoltán, Ștefan Daniel Pirpiliu,
  8. Dezbaterea, în fond, a Propunerii legislative    Georgian Pop, Cosmin Mihai Popescu, Neculai
privind Poliția Locală (Pl-x 555/2009).          Rebenciuc, Valentin Rusu, Radu Stroe, Angel Tîlvăr
  La punctul 1 al ordinii de zi membrii comisiei au    și Petru Gabriel Vlase.
hotărât amânarea dezbaterilor până la primirea        Au absentat: domnul deputat independent Gabriel
punctului de vedere al Guvernului pentru noile       Oprea, domnul deputat George Adrian Scutaru, din
amendamente propuse la Ordonanța Guvernului        partea Grupului parlamentar al Partidului Național
nr. 8/2008.                        Liberal, și domnul deputat Doru Claudian Frunzulică,
  La punctul 2 ordinii de zi membrii comisiei au     din partea Grupului parlamentar al Alianței politice
hotărât formularea unui raport de respingere a       PSD+PC.
propunerii legislative aflate în dezbatere.          PREȘEDINTE,
  La punctul 3 al ordinii de zi membrii comisiei au     Costică Canacheu
hotărât formularea unui aviz negativ asupra
propunerii legislative.                     12. Comisia pentru politică externă
  La punctul 4 al ordinii de zi membrii comisiei au
                               În perioada 13–15 aprilie 2010 Comisia pentru
hotărât formularea unui raport înlocuitor de adoptare
                              politică externă și-a desfășurat lucrările cu
a proiectului de lege, cu adăugarea unor note verbale
primite de la Ministerul Afacerilor Externe.        următoarea ordine de zi:
  La punctul 5 al ordinii de zi membrii comisiei au     1. Pregătirea vizitei oficiale la Madrid a unei
hotărât avizarea negativă a proiectului de lege.      delegații a Comisiei pentru politică externă.
  La punctul 6 al ordinii de zi membrii comisiei au     2. Informarea membrilor comisiei ca urmare a
hotărât formularea unui raport de respingere a       vizitei întreprinse în Republica Moldova în perioada
proiectului de lege aflat în dezbatere.          6–9 aprilie 2010.
  La punctele 7 și 8 ale ordinii de zi membrii comisiei   3. Diverse
au hotărât amânarea dezbaterilor.               Luni, 12 aprilie 2010, ora 16.30, la Salonul Alb,
  Din numărul total al membrilor comisiei, 25, au fost  Comisia pentru politică externă a avut o întâlnire cu
prezenți 22 de domni deputați: Costică Canacheu,      doamna Amanda Ruth Fazio, președintele Consiliului
Marian Florian Săniuță, Gheorghe Ana, Eugen        Legislativ (Camera superioară) din Parlamentul
Bădălan, Adrian Bădulescu, Eugen Bejinariu, Mihăiță    Statului New South Wales, Australia, împreună cu
Calimente, Georgică Dumitru, Dănuț Liga, Niculae      Comisia pentru politică externă a Senatului.
Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie Morega, Constantin     În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte
Niță, Pálfi Mózes Zoltán, Ștefan Daniel Pirpiliu,     legate de cooperarea bilaterală în ceea ce privește
Georgian Pop, Cosmin Mihai Popescu, Neculai        NATO, cooperarea economică și comercială, precum
Rebenciuc, Valentin Rusu, Radu Stroe, Angel Tîlvăr     și cooperarea culturală și educațională dintre cele
și Petru Gabriel Vlase.                  două țări.
 20        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010
  Lucrările ședințelor Comisiei pentru politică     domnul Emil Marius Pașcan, prefectul județului
externă au fost conduse de doamna Manuela Mitrea,     Mureș, având ca obiect nereguli în preluarea în
vicepreședinte al comisiei.                administrare a ariilor naturale protejate din fondul
  La lucrările ședințelor comisiei din zilele de 13,   forestier al județului Mureș de către Ocolul Silvic
14 și 15 aprilie 2010 au fost prezenți 17 deputați:    Gheorgheni.
Manuela Mitrea (Grupul parlamentar al Alianței        2. Analiza dosarelor intrate la comisie în perioada
politice PSD+PC), Ștefan Buciuta (Grupul         5–9 aprilie 2010.
parlamentar al minorităților naționale), Alin Augustin    3. Stabilirea programului de audiențe pentru zilele
Florin Popoviciu (Grupul parlamentar al PDL), Iosif    de 20, 21 și 22 aprilie 2010.
Veniamin Blaga (Grupul parlamentar al PDL),         4. Activitate în subcomisiile de analiză.
Octavian Bot (Grupul parlamentar al PDL), Daniel       5. Diverse.
Stamate Budurescu (Grupul parlamentar al PNL),        La primul punct al ordinii de zi membrii comisiei au
Ileana Cristina Dumitrache (Grupul parlamentar al     procedat la audierea domnului Valerian Solovăstru,
Alianței politice PSD+PC), Farago Petru (Grupul      directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor
parlamentar al UDMR), Ovidiu Victor Ganț (Grupul     „Romsilva”.
parlamentar al minorităților naționale), Monica Maria    Discuțiile purtate au fost înregistrate pe bandă
Iacob-Ridzi (Grupul parlamentar al PDL), Dragoș
                             magnetică.
Adrian Iftime (Grupul parlamentar al PDL), Adrian
                               Domnul președinte Ioan Stan a informat plenul
Năstase (Grupul parlamentar al Alianței politice
PSD+PC), Oana Niculescu-Mizil-Ștefănescu-Tohme      comisiei despre faptul că domnul Silvian Ionescu,
(Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC),     comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, și-a
Daniel Vasile Oajdea (Grupul parlamentar al PDL),     exprimat indisponibilitatea de a se prezenta la
Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu (Grupul     această audiere, dat fiind faptul că pe agenda sa de
parlamentar al PNL), Gelu Vișan (Grupul parlamentar    lucru a fost înscrisă o discuție cu domnul Borbély
al PDL) și Sever Voinescu-Cotoi (Grupul parlamentar    László, ministrul mediului și pădurilor.
al PDL).                           De asemenea, domnul președinte Ioan Stan a
  Absenți motivat au fost 4 deputați: Korodi Attila   înștiințat plenul comisiei și despre faptul că domnul
(Grupul parlamentar al UDMR), Marius Rogin (Grupul    comisar general al Gărzii Naționale de Mediu a
parlamentar al PDL), Bogdan Nicolae Niculescu-      delegat un reprezentant care urmează să vină la
Duvăz (Grupul parlamentar al Alianței politice      această audiere în locul Domniei Sale.
PSD+PC) și Mihai Alexandru Voicu (Grupul           Membrii comisiei au hotărât reinvitarea la audiere
parlamentar al PNL), aflându-se în deplasare.       a domnului Silvian Ionescu, comisarul general al
 VICEPREȘEDINTE,                     Gărzii Naționale de Mediu, pentru o dată ulterioară
 Manuela Mitrea                     care urmează a fi stabilită, dat fiind faptul că până la
                       SECRETAR,  finalul ședinței nu s-a prezentat la audiere niciun
             Alin Augustin Florin Popoviciu  reprezentant din partea Gărzii Naționale de Mediu.
                               În urma discuțiilor purtate cu domnul Valerian
 13. Comisia pentru cercetarea abuzurilor,        Solovăstru, directorul general al Regiei Naționale a
    corupției și pentru petiții            Pădurilor „Romsilva”, domnii deputați au hotărât
                             invitarea la un dialog în plenul comisiei a conducerii
  La ședința comisiei din data de 13 aprilie 2010 au   Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de
participat membrii comisiei, respectiv: Ioan Stan,
                             Vânătoare Brașov și a Comisiei de evaluare a
președinte, Alina Ștefania Gorghiu, vicepreședinte,
                             documentației pentru atribuirea ariei protejate din
Adrian Gurzău, vicepreședinte, Radu Eugeniu
Coclici, secretar, Luminița Iordache, secretar,      masivele montane Călimani–Gurghiu, din cadrul
Dumitru Boabeș, Octavian Marius Popa și William      Ministerului Mediului și Pădurilor, ambele audieri
Gabriel Brînză.                      urmând să se desfășoare în ziua de marți, 20 aprilie
  Domnul deputat Borbély László a lipsit, iar în locul  2010, ora 10.00.
doamnei deputat Elena Gabriela Udrea a fost prezent     Înainte de a se fi trecut la discutarea următorului
domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, împuternicit de   punct al ordinii de zi, domnul deputat Daniel Vasile
Grupul parlamentar al PDL, conform adresei        Oajdea a informat plenul comisiei despre faptul că a
nr. 16/68/2.02.2010.                   adus completări la petiția adresată de Sindicatul Liber
  Lucrările comisiei au fost conduse de domnul      Independent ITRD Pașcani, județul Iași, și
președinte Ioan Stan.                   înregistrată sub nr. 14.955.
  Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată în      De asemenea, Domnia Sa a solicitat personalului
următoarea formulă:                    de specialitate din corpul de consilieri al comisiei să
  1. Audierea conducerii Gărzii Naționale de Mediu    întocmească un raport și, în final, pe baza acestuia,
și a Regiei Naționale a Pădurilor „Romsilva”, pentru   într-o ședință viitoare să se poată hotărî, bineînțeles
ziua de 13 aprilie 2010, ora 13.00, cu privire la     dacă va fi cazul, înființarea unei comisii de anchetă
aspectele semnalate în memoriul adresat comisiei de    parlamentară.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010             21
  La punctul doi al ordinii de zi domnul președinte      Domnul deputat Borbély László a lipsit, iar în locul
Ioan Stan a supus atenției plenului situația dosarelor    doamnei deputat Elena Gabriela Udrea a fost prezent
intrate la comisie în perioada 5–9 aprilie 2010, în      domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, împuternicit de
număr de 12.                         Grupul parlamentar al PDL, conform adresei
  Studiind borderoul de ședință, membrii comisiei au    nr. 16/68/2.02.2010.
solicitat informații cu privire la memoriile înregistrate    În data de 14 aprilie 2010 subcomisia de
sub numerele:                         specialitate a luat în discuție cazul sesizat de doamna
  – 14.984, adresat de un grup de asociații pentru     Doinița Iuliana Cucuiețeanu, care a solicitat sprijinul
protecția animalelor, reprezentat prin domnul         comisiei în vederea revendicării unei suprafețe de
Octavian Paul Deaja, din municipiul Arad, județul       teren în comuna Vidra, județul Ilfov.
Arad;                              Astfel, membrii comisiei au procedat atât la
  – 14.985, adresat comisiei de domnul Cristian       audierea acesteia, cât și la audierea domnului Dan
Gabriel Costea, din municipiul Constanța, județul       Cornel Baranga, prefectul județului Ilfov, și a
Constanța;                          domnului Iuliu Claudiu Moloiu, director general în
  – 14.988, adresat comisiei de Federația Română      cadrul Agenției Domeniilor Statului.
pentru Protecția și Controlul Animalelor, reprezentant      Discuțiile au fost înregistrate pe bandă magnetică.
Maria Moț, din Tulcea, județul Tulcea.              După această audiere, dar și în data de 15 aprilie
  În acest ultim caz, domnul deputat Octavian        2010, membrii comisiei și-au desfășurat activitatea
Marius Popa a propus invitarea petiționarei în        pe cele trei subcomisii de lucru, procedând la analiza
subcomisia de specialitate, pentru a aduce mai multe     aspectelor sesizate de petiționari și a răspunsurilor
lămuriri asupra aspectelor semnalate în memoriu,       comunicate comisiei de către autoritățile competente
precum și sesizarea Consiliului Superior al          cu soluționarea problemelor prezentate în petițiile și
Magistraturii, pe lângă celelalte instituții deja propuse.  memoriile adresate comisiei.
  Membrii comisiei au fost de acord cu aceste         PREȘEDINTE,
propuneri.                           Ioan Stan
  Referitor la celelalte memorii înscrise în borderoul
de ședință, membrii comisiei și-au exprimat acordul
față de soluțiile propuse de corpul de consilieri.          14. Comisia pentru regulament
  La punctul trei al ordinii de zi, în privința acordării   Comisia pentru regulament s-a întrunit în data de
audiențelor la comisie în zilele de 20, 21 și 22 aprilie   14 aprilie 2010, pentru a discuta următoarea ordine
2010, doamnele și domnii deputați și-au exprimat       de zi:
acordul după cum urmează:                    – Proiectul de hotărâre privind completarea art. 59
  – în ziua de marți, 20 aprilie 2010 – domnișoara     din Regulamentul Camerei Deputaților (inițiator –
deputat Alina Ștefania Gorghiu, vicepreședinte al       domnul deputat William Gabriel Brînză, Grupul
comisiei;                           parlamentar al PDL);
  – în ziua de miercuri, 21 aprilie 2010 – domnul       – Proiectul de hotărâre privind modificarea și
deputat Octavian Marius Popa;                 completarea art. 96 din Regulamentul Camerei
  – în ziua de joi, 22 aprilie 2010 – domnul deputat    Deputaților.
Dumitru Boabeș.                         La lucrările comisiei au participat: domnul deputat
  La punctul „Diverse” domnul deputat Daniel Vasile     Iustin Marinel Cionca-Arghir (Grupul parlamentar al
Oajdea, reamintind membrilor comisiei cazul sesizat      PDL), domnul deputat Varga Attila (Grupul
din județul Iași cu privire la întreruperea furnizării    parlamentar al UDMR), doamna deputat Liana
gazului metan în medie aproximativ 10 zile pentru       Dumitrescu (Grupul parlamentar al minorităților
fiecare bloc în parte de către Societatea EON Gaz       naționale) și domnul deputat Ciprian Minodor Dobre
România, a dorit să aducă în discuție acest subiect,     (Grupul parlamentar al PNL).
prilej cu care să se ia în discuție concluziile, dar și     De la lucrările comisiei a absentat domnul deputat
etapele ulterioare ale acestei analize.            Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz (Grupul
  Membrii comisiei au hotărât discutarea acestei      parlamentar al Alianței politice PSD+PC).
chestiuni într-o ședință viitoare.                Ședința a fost condusă de domnul deputat Iustin
  Nemaifiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi    Marinel Cionca-Arghir, președintele comisiei.
și nici la punctul „Diverse”, domnul președinte Ioan       În urma dezbaterilor, membrii comisiei au aprobat,
Stan a declarat ședința închisă.               cu unanimitate de voturi, cele două proiecte de
  La ședințele din zilele de 14 și 15 aprilie 2010 au    hotărâre și rapoartele privind modificarea și
participat membrii comisiei, respectiv: Ioan Stan,      completarea Regulamentului Camerei Deputaților și
președinte, Alina Ștefania Gorghiu, vicepreședinte,      au decis depunerea acestora la Biroul permanent, în
Adrian Gurzău, vicepreședinte, Radu Eugeniu          vederea supunerii lor spre dezbatere și adoptare de
Coclici, secretar, Luminița Iordache, secretar,        către plenul Camerei Deputaților.
Dumitru Boabeș, Octavian Marius Popa și William         PREȘEDINTE,
Gabriel Brînză.                         Iustin Marinel Cionca-Arghir
  22        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010

 15. Comisia pentru tehnologia informației          data de 31 decembrie 2009 pentru personalul aflat în
       și comunicațiilor                funcție la această dată;
                                – bunuri și servicii – s-a previzionat suma de
  La lucrările Comisiei pentru tehnologia informației    52.754 mii lei, în scădere cu 28,07% față de suma
și comunicațiilor din perioada 13–15 aprilie 2010 au     prevăzută în anul 2009;
fost prezenți următorii deputați: Valerian Vreme,        – dobânzi – s-a prevăzut suma de 18.639 mii lei,
Aurelia Vasile, Constantin Chirilă, Florin Serghei      care cuprinde dobânda aferentă împrumutului extern
Anghel, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea Vasile    BIRD, contractat pentru realizarea Sistemului
Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Iusein
                               național de monitorizare a spectrului de frecvențe
Ibram, Dan Nica și Varujan Pambuccian.
  Au fost absenți domnii deputați Relu Fenechiu și     radio, precum și dobânda aferentă creditului extern,
Matei Radu Brătianu.                     contractat de STS, necesar instalării Sistemului
  Ședințele comisiei au fost conduse de domnul       Național Unic pentru Apeluri de Urgență – 112,
vicepreședinte Valerian Vreme.                SNUAU, credit plătit de ANCOM, garantat prin
  Pe ordinea de zi a ședințelor a figurat următoarea    emiterea de către fostul IGCTI a unor bilete la ordin;
problemă: bugetul de venituri și cheltuieli al ANCOM      – transferuri între unități ale administrației publice –
pentru anul 2010.                      s-a prevăzut suma de 38.000 mii lei pentru finanțarea
  În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din   cheltuielilor cu administrarea, operarea și întreținerea
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009,        Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență –
Comisia pentru tehnologia informației și           112, conform Ordonanței de urgență a Guvernului
comunicațiilor a Camerei Deputaților, respectiv       nr. 34/2008;
Comisia economică, industrii și servicii a Senatului au     – asistență socială – s-a prevăzut suma de 4.531
fost sesizate de cele două Birouri permanente,        mii lei, care cuprinde ajutoare sociale în numerar,
reunite în ședința comună din data de 22 martie       acordate conform Contractului colectiv de muncă
2010, pentru a dezbate și aviza bugetul de venituri și    pentru naștere, deces, tichete cadou și de creșă,
cheltuieli al ANCOM pentru anul 2010.            daruri acordate copiilor salariaților cu ocazia
  La analiza bugetului au participat, din partea      sărbătorilor și plăți compensatorii în caz de
Ministerului Comunicațiilor și Societății          concediere a salariaților;
Informaționale, domnul secretar de stat Marius         – cheltuieli de capital – totalul cheltuielilor de
Constantin Fecioru, iar din partea Autorității Naționale   capital supuse aprobării pentru 2010 înregistrează o
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,     creștere procentuală de 2,27% față de 2009;
domnul președinte Cătălin Marinescu.              – rambursări de credite – se referă la contractul de
  Conform celor prezentate, bugetul de venituri și     împrumut de la Banca Mondială și la plata biletelor la
cheltuieli supus aprobării cuprinde resursele        ordin emise în vederea finanțării SNUAU.
financiare pentru realizarea obiectivelor ANCOM în       Deficitul în valoare de 61.182 mii lei, existent în
perioada exercițiului financiar 2010.            proiectul de buget, se preconizează a fi acoperit din
  Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale    excedentul anilor precedenți.
ANCOM se asigură integral din venituri proprii, iar       În discuțiile care au urmat la întrebările puse de
excedentul anual rezultat din execuția bugetului de     domnul vicepreședinte Valerian Vreme și de domnul
venituri și cheltuieli se raportează în anul următor.    deputat Constantin Chirilă, care dorea să cunoască
  Veniturile totale previzionate se vor realiza din:    strategia care a stat la baza concepției proiectului de
tariful de utilizare a frecvențelor spectrului radio,
                               buget, domnul președinte Cătălin Marinescu a
tariful de monitorizare a serviciilor de comunicații
                               precizat că, în acest moment, există sedii în fiecare
electronice și serviciilor poștale, tariful de utilizare a
resurselor de numerotație, donații, legate și        capitală de județ, ceea ce impune cheltuieli
sponsorizări, credite interne și externe contractate în   importante, datorate în mod special creșterii cursului
condițiile legii, precum și din alte venituri ce se pot   valutar, menționat și pentru anul 2010. Se are în
realiza conform prevederilor legislației în vigoare.     vedere demararea construcțiilor pentru sediul de la
Veniturile totale previzionate pentru 2010, în sumă de    Satu Mare, precum și renovarea unui număr de alte
229.781 mii lei, înregistrează o scădere față de cele    6 sedii aflate în proprietatea ANCOM.
realizate în 2009, în sumă de 232.000 mii lei.         Totodată, pentru optimizarea funcționării
  Cheltuielile totale prevăzute a se efectua pentru     sistemului de monitorizare a utilizării spectrului de
anul 2010, în sumă de 290.963 mii lei, înregistrează     frecvențe se are în vedere achiziționarea unei
o reducere față de 2009 și prezintă următoarea        autoutilitare pentru Timișoara.
structură:                           La sugestia domnului vicepreședinte Valerian
  – cheltuieli de personal – pentru cele 680 de       Vreme, domnul președinte Cătălin Marinescu a
persoane s-a prevăzut un fond de 58.404 mii lei, cu     îmbrățișat ideea revizuirii posibilităților de închiriere a
respectarea prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009      sediului ANCOM, deoarece actualul contract este
privind salarizarea unitară a personalului plătit din    considerat nefavorabil din punct de vedere al chiriei
fonduri publice, respectiv păstrarea salariilor avute la   percepute de proprietarul imobilului.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010              23
  Domnul deputat Dan Nica a dorit să cunoască        măsuri de protecție socială pe anul 2010 (PL-x
motivul creșterii cheltuielilor la asistență socială, de la  118/2010).
1.168 mii lei în 2009 la 4.531 mii lei în 2010.         Miercuri, 14 aprilie 2010, în proiectul ordinii de zi
  Domnul președinte Cătălin Marinescu a precizat       a fost înscris următorul punct:
că acest lucru se datorează aplicării prevederilor        1. Documentarea privind legislația spaniolă în
Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a       domeniul eradicării violenței.
personalului plătit din fonduri publice.             Joi, 15 aprilie 2010, în proiectul ordinii de zi a fost
  Domnul vicepreședinte Valerian Vreme a supus la      înscris următorul punct:
vot aprobarea bugetului în forma prezentată de          1. Documentarea privind legislația spaniolă în
ANCOM, acesta fiind aprobat cu majoritatea voturilor     domeniul eradicării violenței.
membrilor.                            Marți, 13 aprilie 2010, ședința a fost condusă de
  VICEPREȘEDINTE,
                               doamna președinte Cristina Ancuța Pocora, care a
  Valerian Vreme                       declarat deschise lucrările comisiei.
                                 La lucrările ședinței au participat ca invitați:
  16. Comisia pentru egalitatea de șanse            – din partea Ministerului Administrației și
     pentru femei și bărbați               Internelor, doamna Irina Alexe, secretar de stat;
  Marți, 13 aprilie 2010, în proiectul ordinii de zi au    – din partea Ministerului Justiției, domnul George
fost înscrise următoarele puncte:               Miclăuș-Bădin, consilier juridic.
  1. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative       Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și
pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul    Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
personalului didactic (Pl-x 93/2010).             Sportului, deși invitate, nu s-au prezentat la
  2. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative     dezbateri.
pentru modificarea și completarea Legii privind         La primul punct al ordinii de zi s-au aflat
cadastrul și publicitatea imobiliară nr. 7/1996 (Pl-x     dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru
99/2010).                           modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul
  3. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative     personalului didactic (Pl-x 93/2010), Camera
pentru modificarea și completarea Ordonanței         Deputaților fiind prima Cameră sesizată.
Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității      Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară (Pl-x    voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative.
98/2010).                            La al doilea punct al ordinii de zi s-au aflat
  4. Dezbaterea și avizarea Proiectului de lege       dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru
pentru modificarea alin. (3) al art. 1 din Legea       modificarea și completarea Legii privind cadastrul și
nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (PL-x    publicitatea imobiliară nr. 7/1996 (Pl-x 99/2010),
106/2010).                          Camera Deputaților fiind Cameră decizională.
  5. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative       Doamna Irina Alexe, secretar de stat în Ministerul
pentru modificarea articolului 79 alin. (2) din Legea     Administrației și Internelor, a precizat că Guvernul nu
nr. 76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru    susține propunerea legislativă, precizând că, dacă se
șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,         dorește modificarea cvorumului de luare a deciziilor
modificată și completată prin: Ordonanța de urgență a     în asociația de proprietari, se poate propune
Guvernului nr. 124 din 2 octombrie 2002; Ordonanța      modificarea Legii asociațiilor de proprietari, și nu a
de urgență a Guvernului nr. 147 din 31 octombrie
                               Legii privind cadastrul și publicitatea imobiliară.
2002; Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2003; Legea nr. 232
                                 Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
din 31 mai 2003; Legea nr. 519 din 3 decembrie 2003;
Legea nr. 107 din 7 aprilie 2004; Legea nr. 512 din      voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative,
22 noiembrie 2004; Legea nr. 580 din 14 decembrie       modificările neaducând atingere principiului egalității
2004; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144 din      de șanse între femei și bărbați.
18 octombrie 2005 (Pl-x 104/2010).                La al treilea punct al ordinii de zi s-au aflat
  6. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative     dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru
pentru modificarea alin. (2) al art. 79 din Legea       modificarea și completarea Ordonanței Guvernului
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj    nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză
și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x         tehnică judiciară și extrajudiciară (Pl-x 98/2010),
110/2010).                          Camera Deputaților fiind Cameră decizională.
  7. Dezbaterea și avizarea Propunerii legislative       Domnul George Miclăuș-Bădin, consilier juridic în
pentru modificarea art. 48 1, 66 și 66 1 din Legea      Ministerul Justiției, a arătat că sistemul de expertiză
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj    este organizat astfel încât există Tabelul nominal al
și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 111/2010).    experților judiciari, iar în situația în care nu există
  8. Dezbaterea și avizarea Proiectului de lege       acoperire pentru un anumit domeniu, se colaborează
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a           cu specialiști și, în consecință, Guvernul nu susține
Guvernului nr. 4/2010 privind reglementarea unor       această propunere legislativă.
 24        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010
  Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de      În ziua de 13 aprilie 2010, la lucrările comisiei au
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative,   fost prezenți: doamna deputat Cristina Ancuța
modificările neaducând atingere principiului egalității  Pocora, președinte, doamna deputat Ileana Cristina
de șanse între femei și bărbați.             Dumitrache, vicepreședinte, domnul deputat
  La al patrulea punct al ordinii de zi s-au aflat    Gheorghe Firczak, vicepreședinte, doamna deputat
dezbaterea și avizarea Proiectului de lege pentru     Pető Csilla Mária, secretar, domnul deputat Nicolae
modificarea alin. (3) al art. 1 din Legea nr. 61/1993   Bănicioiu, doamna deputat Grațiela Leocadia
privind alocația de stat pentru copii (PL-x 106/2010),  Gavrilescu, domnul deputat Ciprian Florin Luca și
Camera Deputaților fiind Cameră decizională.       domnul deputat Mugurel Surupăceanu.
  Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de      Au absentat: doamna deputat Maria Stavrositu,
voturi, avizarea negativă a inițiativei legislative.   doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat
  La al cincilea punct al ordinii de zi s-au aflat    Doinița Mariana Chircu, domnul deputat Constantin
dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru   Severus Militaru și doamna deputat Lucia Ana Varga.
modificarea articolului 79 alin. (2) din Legea       În perioada 14–15 aprilie 2010, la lucrările comisiei
nr. 76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru  au fost prezenți: doamna deputat Cristina Ancuța
șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,       Pocora, președinte, doamna deputat Ileana Cristina
modificată și completată prin: Ordonanța de urgență a   Dumitrache, vicepreședinte, domnul deputat
Guvernului nr. 124 din 2 octombrie 2002; Ordonanța    Gheorghe Firczak, vicepreședinte, doamna deputat
de urgență a Guvernului nr. 147 din 31 octombrie     Pető Csilla Mária, secretar, doamna deputat Maria
2002; Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2003; Legea nr. 232   Stavrositu, secretar, doamna deputat Carmen
din 31 mai 2003; Legea nr. 519 din 3 decembrie 2003;   Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna
Legea nr. 107 din 7 aprilie 2004; Legea nr. 512 din    deputat Doinița Mariana Chircu, doamna deputat
22 noiembrie 2004; Legea nr. 580 din 14 decembrie     Grațiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat
2004; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144 din    Ciprian Florin Luca, domnul deputat Constantin
18 octombrie 2005 (Pl-x 104/2010), Camera         Severus Militaru și domnul deputat Mugurel
Deputaților fiind Cameră decizională.           Surupăceanu.
  Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de      A absentat doamna deputat Lucia Ana Varga.
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative.    PREȘEDINTE,
  La al șaselea punct al ordinii de zi s-au aflat     Cristina Ancuța Pocora
dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru                          SECRETAR,
modificarea alin. (2) al art. 79 din Legea nr. 76/2002                      Pető Csilla Mária
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și
stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 110/2010),   17. Comisia parlamentară a revoluționarilor
Camera Deputaților fiind Cameră decizională.             din decembrie 1989
  Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative.    Comisia a lucrat în plen în ziua de marți, 13 aprilie
  La al șaptelea punct al ordinii de zi s-au aflat    2010, ora 16.30.
dezbaterea și avizarea Propunerii legislative pentru     Ordinea de zi a fost următoarea:
modificarea art. 481, 66 și 661 din Legea nr. 76/2002    1. Discutarea listelor transmise de SSPR în
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și       vederea avizării acestora.
stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 111/2010),     2. Discutarea rapoartelor Subcomisiei de lucru a
Camera Deputaților fiind Cameră decizională.       CPRD 1989 din zilele de 6 și 12 aprilie 2010.
  Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de      3. Diverse.
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative.    La lucrările ședinței au participat 8 parlamentari,
  La al optulea punct al ordinii de zi s-au aflat    astfel: președintele comisiei, domnul senator
dezbaterea și avizarea Proiectului de lege pentru     Raymond Luca, secretarul comisiei, domnul senator
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului       Laurențiu Florian Coca, domnul deputat Daniel
nr. 4/2010 privind reglementarea unor măsuri de      Stamate Budurescu, domnul deputat Marius Cristinel
protecție socială pe anul 2010 (PL-x 118/2010),      Dugulescu, domnul deputat Gheorghe Firczak,
Camera Deputaților fiind Cameră decizională.       domnul senator Toni Greblă, domnul deputat Niculae
  Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de     Mircovici și domnul deputat Victor Socaciu.
voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative.    Absenți au fost domnul senator Dorel Jurcan și
  Doamna Cristina Ancuța Pocora a declarat închise    domnul senator Dumitru Florian Staicu.
lucrările comisiei.                     La lucrările ședinței au participat domnul Adrian
  Miercuri, 14 aprilie 2010, și joi, 15 aprilie 2010,  Viorel Nicolaescu, secretarul general al
membrii comisiei s-au documentat cu privire la      Secretariatului de Stat pentru Problemele
reglementările Uniunii Europene privind prevenirea și   Revoluționarilor din Decembrie 1989, și domnul Ionuț
combaterea violenței în familie.             Tănase, asistent de cabinet la SSPR.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010         25
  Președintele comisiei, domnul senator Raymond     5. Ciorîia Toma (dosar nr. 18.650).
Luca, a prezentat ordinea de zi a ședinței și a supus-o  6. Covache Marian (dosar nr. 11.739).
la vot.                          7. Cumpănașu Marius (dosar nr. 18.698).
  S-a votat cu unanimitate de voturi.          8. David Nicu (dosar nr. 11.238).
  La primul punct al ordinii de zi domnul senator    9. Delegeanu Dan Bogdan (dosar nr. 19.156).
Raymond Luca a prezentat lista transmisă de SSPR,     10. Delegeanu Mircea (dosar nr. 19.155).
înregistrată     la   CPRD    1989    sub  11. Dima Ilinca (dosar nr. 18.713).
nr. 42/311/30.03.2010, care a cuprins un număr de     12. Dinu Victor (dosar nr. 14.847).
375 Luptători.                      13. Dragne Rodica (dosar nr. 18.817).
  În urma verificării acestei liste, s-au constatat   14. Encescu Iulian (dosar nr. 17.442).
următoarele:                       15. Frone Corneliu (dosar nr. 18.007).
  – nu se regăsesc în baza de date:           16. Gheorghe Vasile (dosar nr. 21.028).
  1. Bacoi Ferenț (dosar nr. 19.713).          17. Ghergheață Ion Mercur (dosar nr. 9.775).
  2. Blaj Dorel (dosar nr. 17.936).           18. Ghervasia Dumitru (dosar nr. 18.725).
  3. Bogdan Dumitru (dosar nr. 17.616).         19. Ghincea Gabriel (dosar nr. 16.857).
  4. Burcea Rodica (dosar nr. 20.127).          20. Giambașu Dragoș (dosar nr. 18.942).
  5. Cârjă Victor (dosar nr. 13.080).          21. Giogia Constantin (dosar nr. 12.843).
  6. Cărigoiu Gheorghe (dosar nr. 18.190).        22. Gulai Ion (dosar nr. 8.345).
  7. Cristian Ilie (dosar nr. 21.546).          23. Kropacs Mihai (dosar nr. 16.108).
  8. Delcea Paul (dosar nr. 17.699).           24. Manole Nicolae (dosar nr. 17.410).
  9. Dîmboviceanu Gheorghe (dosar nr. 20.133).      25. Marian Petruță (dosar nr. 18.358).
  10. Flăcău Lili (dosar nr. 20.140).          26. Mihăilă Ionel (dosar nr. 13.033).
  11. Gheoca Vasile (dosar nr. 21.180).         27. Milan Ion (dosar nr. 19.069).
  12. Gottlicher Simona Silvia (dosar nr. 13.206).    28. Mironescu Andreea Ludwina (dosar nr. 17.006).
  13. Grigore Ștefan (dosar nr. 20.143).         29. Moiceanu Ion Marian (dosar nr. 17.412).
  14. Iaciu Angheluș (dosar nr. 17.365).         30. Moț Marcel (dosar nr. 11.835).
  15. Iancu Anghel (dosar nr. 20.144).          31. Mustățea Marin (dosar nr. 17.010).
  16. Ionescu Gheorghe (dosar nr. 18.636).        32. Necula Gheorghe (dosar nr. 16.876).
  17. Ionescu Vasile (dosar nr. 15.880).         33. Niculae Marian (dosar nr. 11.836).
  18. Marinescu Mihail (dosar nr. 14.194).        34. Pârva Vasile (dosar nr. 6.579).
  19. Marinof Mihai (dosar nr. 19.334).         35. Popescu Ioana (dosar nr. 17.949).
  20. Martac Ionel (dosar nr. 20.150).          36. Radu Niculae (dosar nr. 19.018).
  21. Mehedințu Ionel (dosar nr. 17.367).        37. Rizea Mitică (dosar nr. 19.161).
  22. Mitrea Marcel (dosar nr. 20.152).         38. Secrieru Mihai (dosar nr. 17.937).
  23. Moholițchi (Radu) Ștefan (dosar nr. 17.746).    39. Soare Natalia (dosar nr. 16.428).
  24. Năsărău Gheorghe (dosar nr. 21.552).        40. Stanciu Ion (dosar nr. 13.154).
  25. Necula Traian (dosar nr. 9.693).          41. Ștefănescu Silvestru (dosar nr. 4.401).
  26. Nițu Traian (dosar nr. 11.221).          42. Zamfira Ion (dosar nr. 17.645);
  27. Păunoiu Doina (dosar nr. 20.556).         – persoane care se regăsesc în erata nr. 626:
  28. Păunoiu Nicolae (dosar nr. 20.056).        1. Adurian Ervant Alexandru (dosar nr. 13.124).
  29. Popeneciu Veronica (dosar nr. 8.317).       2. Antone Laurențiu Adrian (dosar nr. 8.354).
  30. Popescu Silvia (dosar nr. 19.347).         3. Bardan Adrian (dosar nr. 18.972).
  31. Postolache Cheța (dosar nr. 20.169).        4. Băia Gheorghe Ioan (dosar nr. 8.337).
  32. Raicu Vasile (dosar nr. 21.017).          5. Bidescu Stelian (dosar nr. 11.415).
  33. Streșină Gheorghe (dosar nr. 21.181).       6. Bleandă Valeriu (dosar nr. 20.779).
  34. Szep Iulia Mihaela (dosar nr. 20.750).       7. Boancă Ioan (dosar nr. 17.938).
  35. Tatomir Rodica (dosar nr. 20.413).         8. Brutaru Vasile (dosar nr. 19.213).
  36. Urzică (Diciu) Alexandrina (dosar nr. 3.210).   9. Bucur Sorin (dosar nr. 8.340).
  37. Zamfir Vasile (dosar nr. 18.763);         10. Budală Ion (dosar nr. 14.712).
  – persoane care în timpul evenimentelor din      11. Bulanga Ovidiu Viorel (dosar nr. 19.381).
decembrie 1989 erau minore:                12. Bunescu Marius Valentin (dosar nr. 18.595).
  1. Costea Daniel (dosar nr. 18.357).          13. Burcea Maria (dosar nr. 18.601).
  2. Mihăilă (Eremia) Adela Estela (dosar nr. 20.434).  14. Cernamoriț Vasile (dosar nr. 18.943).
  3. Ungureanu Marius Robert (dosar nr. 17.422);     15. Chitic (Anghel) Doinița (dosar nr. 19.114).
  – persoane care se regăsesc în erata nr. 277:     16. Chivărean Radu (dosar nr. 18.977).
  1. Bria Ionel (dosar nr. 19.209).           17. Ciucardel Ilie (dosar nr. 14.743).
  2. Buștenea Bujor (dosar nr. 19.710).         18. Codrea Constantin (dosar nr. 14.722).
  3. Butoiu Constantin (dosar nr. 17.557).        19. Constantin Adam (dosar nr. 17.933).
  4. Ciobanu Florica Carmen (dosar nr. 17.113).     20. Costin Viorica (dosar nr. 19.645).
 26        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010
  21. Coșer Emilia (dosar nr. 18.978).          minore, ale persoanelor care se regăsesc în eratele
  22. Cristea Marius (dosar nr. 17.432).         nr. 277 și nr. 626 și ale persoanelor contestate să fie
  23. Delcea Valentin (dosar nr. 20.206).         transmise de SSPR în vederea verificării de către
  24. Deuștean Constantin (dosar nr. 14.711).       membrii comisiei.
  25. Dobre Ionuț Bogdan (dosar nr. 19.372).         S-a votat cu unanimitate de voturi.
  26. Dop Oprea (dosar nr. 17.915).             Următoarea listă transmisă de SSPR, înregistrată
  27. Dragomir Milian (dosar nr. 19.829).         la CPRD 1989 sub nr. 42/390/9.04.2010, a cuprins un
  28. Drăgan Teodor (dosar nr. 18.724).          număr de 179 Luptători.
  29. Florea Maria (dosar nr. 8.723).            În urma verificării acestei liste, s-au constatat
  30. Florea Panaite (dosar nr. 8.722).          următoarele:
  31. Florea Petre Gheorghe (dosar nr. 4.459).        – nu se regăsesc în baza de date:
  32. Georgescu Ana Victoria (dosar nr. 18.519).       1. Bejenaru Cristian (dosar nr. 19.191).
  33. Gîdiuță Ene (dosar nr. 11.355).            2. Burcea Vasile (dosar nr. 16.329).
  34. Gogu Gheorghe (dosar nr. 18.982).           3. Gheorghiu Niculae (dosar nr. 6.698).
  35. Iacob Beatrice Ștefania (dosar nr. 19.055).      4. Horvath Ioan (dosar nr. 20.200).
  36. Kadar Andrei (dosar nr. 8.350).            5. Marica Nicolae (dosar nr. 20.378).
  37. Marin George Adrian (dosar nr. 8.353).         6. Morsch Dumitra (dosar nr. 10.980).
  38. Medaru (Nicolaescu) Alina Ioana (dosar         7. Nicoară Constantin (dosar nr. 15.668).
nr. 16.999).                         8. Pătroi Ion (dosar nr. 21.015).
  39. Miclea Mariana Carmen (dosar nr. 17.000).       9. Rădulescu Rodica Anișoara (dosar nr. 20.856).
  40. Mihai Maria Sofica (dosar nr. 18.240).         10. Spry Cristinela (dosar nr. 21.534).
  41. Mitrea Ion (dosar nr. 18.273).             11. Stănescu Dan (dosar nr. 3.813).
  42. Mitru Constantin (dosar nr. 14.773).          12. Șelaru Geta (dosar nr. 9.986).
  43. Mocanu Constantin (dosar nr. 10.740).         13. Tomozei Gheorghe (dosar nr. 8.329).
  44. Morar Ioana (dosar nr. 11.601).            14. Trăilă Constantin (dosar nr. 21.214).
  45. Mustață Antonie (dosar nr. 14.688).          15. Ursu Nicolae (dosar nr. 16.187);
  46. Negrea Ioan (dosar nr. 19.370).            – o persoană care în timpul evenimentelor din
  47. Netcu Teodor Mihai (dosar nr. 8.321).        decembrie 1989 era minoră: Boagăr Gheorghe
  48. Nicula Viorica (dosar nr. 17.014).         (dosar nr. 19.165);
  49. Oiță Florel (dosar nr. 14.832).            – persoane care se regăsesc în erata nr. 277:
  50. Panea Nicolae (dosar nr. 14.815).           1. Andrei Marinela Denisa (dosar nr. 18.579).
  51. Pascale Mihai (dosar nr. 20.554).           2. Brăescu Nicolae (dosar nr. 17.691).
  52. Popa Mircea Viorel (dosar nr. 8.324).         3. Burcă Eugen (dosar nr. 17.649).
  53. Roba Adriana Steluța (dosar nr. 17.756).        4. Dogaru Gheorghe Florin (dosar nr. 8.347).
  54. Robuleț Gheorghe (dosar nr. 14.822).          5. Dumitru Marin (dosar nr. 16.084).
  55. Rotaru Ileana (dosar nr. 17.038).           6. Grozavu Ion (dosar nr. 15.126).
  56. Sadoveanu Lina (dosar nr. 17.042).           7. Mare Petre (dosar nr. 4.242);
  57. Sandu Ion (dosar nr. 17.771).             – persoane care se regăsesc în erata nr. 626:
  58. Savu Mircea (dosar nr. 17.046).            1. Aleonte Ion Norocel (dosar nr. 17.128).
  59. Săvescu Nicu (dosar nr. 19.371).            2. Bostan Marius Cezar (dosar nr. 4.074).
  60. Scorneică Nicolae (dosar nr. 19.400).         3. Clipea Mihai (dosar nr. 11.605).
  61. Stoica Remus (dosar nr. 19.402).            4. Drăgoi Claudiu (dosar nr. 11.792).
  62. Ștefănescu Simion (dosar nr. 18.787).         5. Drăgoi Liviu Cezar (dosar nr. 11.790).
  63. Tănase Daniel Valentin (dosar nr. 19.363).       6. Gheorghe Dănuț Florian (dosar nr. 14.708).
  64. Tănase Leonard Florin (dosar nr. 19.364).       7. Stoian Dorin (dosar nr. 3.797);
  65. Tudor Răzvan Mugurel (dosar nr. 14.728).        – contestat la nivelul CPRD 1989: domnul Marinuș
  66. Zamă Neculai (dosar nr. 8.332).           Emil (dosar nr. 8.628);
  67. Zăvoiu Tudorel (dosar nr. 5.911);           – următoarele persoane au mai fost propuse
  – contestați la nivelul CPRD 1989:           pentru acordarea avizului și au certificat: Stoian Stan
  1. Comșa-Ciupercă Virgil Pompiliu (dosar nr. 14.851).  (dosar nr. 7.933) și Grozavu Ion (dosar nr. 15.126).
  2. Gâzea Marian (dosar nr. 18.038).            Drept urmare, președintele comisiei, domnul
  3. Nicula Viorica (dosar nr. 17.014);          senator Raymond Luca, a supus la vot lista transmisă
  – domnul Ghiță Gheorghe (dosar nr. 20.423) a mai    de SSPR, urmând ca dosarele persoanelor care nu
fost propus pentru acordarea avizului și are certificat.  se regăsesc în baza de date, al persoanei care în
  Drept urmare, președintele comisiei, domnul       timpul evenimentelor din decembrie 1989 era minoră,
senator Raymond Luca, a supus la vot lista transmisă    ale persoanelor care se regăsesc în eratele nr. 277 și
de SSPR, urmând ca dosarele persoanelor care nu      nr. 626 și dosarul persoanei contestate să fie
se regăsesc în baza de date, ale persoanelor care în    transmise de SSPR în vederea verificării de către
timpul evenimentelor din decembrie 1989 erau        membrii comisiei.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010            27
  S-a votat cu unanimitate de voturi.            49. Gruia Gheorghe (dosar nr. 4.575).
  La punctul 2 al ordinii de zi domnul senator        50. Nica Viorel (dosar nr. 17.522).
Raymond Luca a prezentat rapoartele Subcomisiei        51. Păunescu Gheorghe (dosar nr. 17.395).
de lucru a CPRD 1989 din zilele de 6 și 12 aprilie      52. Buda Gabriel (dosar nr. 7.408).
2010.                             53. Tatu Gabriel (dosar nr. 3.832).
  A. Au fost analizate și verificate 108 dosare, pentru   54. Pavel Ion (dosar nr. 20.862).
care președintele comisiei a supus la vot avizarea      55. Budnariu Mihai (dosar nr. 8.180).
favorabilă pentru preschimbarea certificatului unui      56. Necula Ioana (dosar nr. 18.233).
număr de 75 de persoane:                   57. Grigore Stelian (dosar nr. 16.095).
  1. Neculae Radu (dosar nr. 21.558).            58. Șerban Constantin (dosar nr. 16.223).
  2. Mogoș Niță (dosar nr. 20.684).             59. Mitroi Alexandru (dosar nr. 16.118).
  3. Radu Marian Traian (dosar nr. 19.980).         60. Bomboe Marian (dosar nr. 17.554).
  4. Jakab Erno (dosar nr. 15.724).             61. Enache Ilie (dosar nr. 14.841).
  5. Grigore Marian (dosar nr. 13.525).           62. Vasu Nicolae (dosar nr. 5.571).
  6. Mărcuță Nicoleta (dosar nr. 16.114).          63. Marmilichi Gheorghe (dosar nr. 5.202).
  7. Dumitrache Suzana Nicoleta (dosar nr. 18.820).     64. Stanciu Valeria (dosar nr. 17.815).
  8. Vlăduțu Dănuț (dosar nr. 16.164).            65. Tudor Ion (dosar nr. 18.192).
  9. Stroescu (Sima) Elena Georgiana (dosar         66. Niculescu Constantin (dosar nr. 20.185).
nr. 16.147).                         67. Ciobanu Constantin (dosar nr. 19.117).
  10. Ilie Ana Ramona (dosar nr. 15.829).          68. Cojocaru Gheorghe (dosar nr. 16.256).
  11. Mircea Alexandru (dosar nr. 16.115bis).        69. Tudorică Ion (dosar nr. 18.888).
  12. Cazan Mariana (dosar nr. 18.288).           70. Glăvan Nicoleta (dosar nr. 4.582).
  13. Stancu Paul (dosar nr. 16.139).            71. Pleșa Ioan (dosar nr. 12.552).
  14. Petre Adrian Marcel (dosar nr. 16.205).        72. Liheț Vasile (dosar nr. 21.547).
  15. Munteanu Carmen (dosar nr. 922).            73. Pohrib Petrică (dosar nr. 8.730).
  16. Duminică Nichi (dosar nr. 6.953).           74. Tudorancea Vasilică (dosar nr. 10.828).
  17. Soare Ionel (dosar nr. 14.716).            75. Șerban Nicolae (dosar nr. 10.851).
  18. Ionescu Maricica (dosar nr. 5.787).          S-a votat cu unanimitate de voturi.
  19. Stratienco Mihai (dosar nr. 14.253).          B. Acordarea avizului în vederea preschimbării
  20. Tănase Stancu (dosar nr. 14.648).          certificatului doveditor al calității de revoluționar
  21. Nedelea Ioan (dosar nr. 18.339).          pentru calitatea de Participant, având în vedere faptul
  22. Opriță Damian Ion (dosar nr. 8.166).        că dețin numai certificate de Participant la Revoluția
  23. Toma Victor (dosar nr. 16.657).           din Decembrie 1989, astfel cum rezultă din dosarele
  24. Zaharia Jenică (dosar nr. 14.730).         de preschimbare ale următoarelor persoane:
  25. Lăpădătescu Ion (dosar nr. 15.485).          1. Pațe Florian (dosar nr. 17.366).
                               2. Brezeanu Ioan (dosar nr. 15.789).
  26. Popescu Argetoaia Adriana (dosar nr. 920).
                               3. Avramescu Mihail (dosar nr. 10.908).
  27. Roman Viorel (dosar nr. 18.897).
                               4. Georgescu Cristian Ioan (dosar nr. 15.790).
  28. Marinescu Vasile Viciu (dosar nr. 10.252).
                               S-a votat cu unanimitate de voturi.
  29. Dabija Mircea Mihai (dosar nr. 19.219).        C. Membrii comisiei au amânat discutarea a
  30. Dima Gheorghe Iulian Dimitrie (dosar        4 dosare, pentru a fi analizate împreună cu dosarele
nr. 8.914).                        persoanelor care au aceeași serie și același număr
  31. Gheorghe Florică (dosar nr. 15.528).        de certificat:
  32. Popovici Dragoș Vasile (dosar nr. 10.801).       1. Dosarul domnului Stoianovici Constantin (dosar
  33. Ilie Dan (dosar nr. 3.692).             nr. 14.825) se analizează împreună cu dosarul
  34. Neagu Constantin (dosar nr. 13.836).        domnului Arseni Victor (certificat FD 7267).
  35. Ionescu Dorinel (dosar nr. 19.228).          2. Dosarul domnului Alexie Ilie (dosar nr. 20.748)
  36. Ignat Costel (dosar nr. 3.679).           se analizează împreună cu dosarul domnului
  37. Niță Constantin (dosar nr. 14.623).         Costache Constantin (certificat FD 14535).
  38. Bota Vasiliu Aurel (dosar nr. 15.372).         3. Dosarul domnului Cîmpeanu Ion se analizează
  39. Tătaru Claudiu (dosar nr. 17.418).         împreună cu dosarul domnului Cîmpeanu Valerică
  40. Mihai Cristinel (dosar nr. 21.458).         (certificat FD 9602).
  41. Neșcu Nicolae (dosar nr. 7.715).            4. Dosarul domnului Pavel Sorin (dosar nr. 5.168)
  42. Năstăsoiu Constantin (dosar nr. 21.249).      se analizează împreună cu dosarul domnului
  43. Mihalache Vlad (dosar nr. 16.331).         Dustinta Ioan (certificat FD 18377).
  44. Popa Stelică (dosar nr. 14.814).            S-a votat cu unanimitate de voturi.
  45. Linte Doina (dosar nr. 16.629).            D. Pentru 21 de dosare s-a propus neacordarea
  46. Climente Puiu (dosar nr. 9.107).          avizului favorabil pentru preschimbarea certificatului
  47. Marinescu Emil (dosar nr. 17.394).         doveditor al calității de revoluționar și se transmit la
  48. Persoiu Nicolae (dosar nr. 12.281).         SSPR, având în vedere faptul că acestea nu
  28        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010
întrunesc elementele necesare în vederea            11. Dosarul domnului Savin Vasile (dosar
preschimbării certificatului pentru calitatea solicitată,  nr. 13.982) se transmite la SSPR, având în vedere
conform prevederilor Legii nr. 341/2004 și ale       faptul că nu întrunește elementele necesare
Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările și   preschimbării certificatului doveditor al calității de
completările ulterioare, cu următoarele completări:     revoluționar.
  1. Dosarul domnului Mitroi Alexandru (dosar         12. Dosarul doamnei Troe Mincu Andreea (dosar
nr. 16.119) se transmite la SSPR, având în vedere      nr. 5.828) se transmite la SSPR, având în vedere
faptul că nu întrunește elementele necesare         faptul că nu întrunește elementele necesare
preschimbării certificatului doveditor al calității de   preschimbării certificatului doveditor al calității de
revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de   revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de
Participant.                        Participant.
  2. Dosarul domnului Bernevig Cristian (dosar        13. Dosarul domnului Chirilă Victor (dosar
nr. 15.860) se transmite la SSPR, având în vedere      nr. 13.699) se transmite la SSPR, având în vedere
faptul că nu întrunește elementele necesare         faptul că nu întrunește elementele necesare
preschimbării certificatului doveditor al calității de   preschimbării certificatului doveditor al calității de
revoluționar, având la dosar declarații contradictorii.   revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de
  3. Dosarul domnului Grigore Constantin Viorel      Participant.
                                14. Dosarul domnului Sima Gheorghe (dosar
(dosar nr. 15.675) se transmite la SSPR, având în      nr. 13.981) se transmite la SSPR, având în vedere
vedere faptul că nu întrunește elementele necesare     faptul că nu întrunește elementele necesare
preschimbării certificatului doveditor al calității de   preschimbării certificatului doveditor al calității de
revoluționar, având la dosar declarații și probe      revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de
contradictorii.                       Participant.
  4. Dosarul domnului Grecu Mihnea Octavian          15. Dosarul domnului Șerbănică Gicu (dosar
(dosar nr. 15.676) se transmite la SSPR, având în      nr. 20.173) se transmite la SSPR, având în vedere
vedere faptul că nu întrunește elementele necesare     faptul că nu întrunește elementele necesare
preschimbării certificatului doveditor al calității de   preschimbării certificatului doveditor al calității de
revoluționar, având la dosar declarații și probe      revoluționar, având în vedere faptul că nu a făcut
contradictorii.                       dovada existenței unui certificat doveditor al calității
  5. Dosarul domnului Pop Alexandru (dosar         de revoluționar, conform Legii nr. 42/1990.
nr. 8.164) se transmite la SSPR, având în vedere        16. Dosarul domnului Călinescu Vasile (dosar
faptul că nu întrunește elementele necesare         nr. 19.650) se transmite la SSPR, având în vedere
preschimbării certificatului doveditor al calității de   faptul că nu întrunește elementele necesare
revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de   preschimbării certificatului doveditor al calității de
Participant.                        revoluționar.
  6. Dosarul domnului Popescu Titel (dosar          17. Dosarul domnului Pană Ion (dosar nr. 20.492)
nr. 13.949) se transmite la SSPR, având în vedere      se transmite la SSPR, având în vedere faptul că nu
faptul că nu întrunește elementele necesare         întrunește elementele necesare preschimbării
preschimbării certificatului doveditor al calității de   certificatului doveditor al calității de revoluționar,
revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de   având în vedere faptul că nu a făcut dovada
Participant.                        existenței unui certificat doveditor al calității de
  7. Dosarul doamnei Hațegan Adriana (dosar        revoluționar, conform Legii nr. 42/1990.
nr. 20.774) se transmite la SSPR, având în vedere       18. Dosarul domnului Milcică Florinel (dosar
faptul că nu întrunește elementele necesare         nr. 20.694) se transmite la SSPR, având în vedere
preschimbării certificatului doveditor al calității de   faptul că nu întrunește elementele necesare
revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de   preschimbării certificatului doveditor al calității de
Participant.                        revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de
  8. Dosarul doamnei Mincu (fostă Troe) Raluca       Participant.
(dosar nr. 5.825) se transmite la SSPR, având în        19. Dosarul domnului Marin Constantin Sergiu
                              (dosar nr. 14.681) se transmite la SSPR, având în
vedere faptul că nu întrunește elementele necesare     vedere faptul că nu întrunește elementele necesare
preschimbării certificatului doveditor al calității de   preschimbării certificatului doveditor al calității de
revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de   revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de
Participant.                        Participant.
  9. Dosarul domnului Roșca Ion (dosar nr. 3.782) se     20. Dosarul domnului Ionescu Nicolae (dosar
transmite la SSPR, având în vedere faptul că nu       nr. 6.159) se transmite la SSPR, având în vedere
întrunește elementele necesare preschimbării        faptul că nu întrunește elementele necesare
certificatului doveditor al calității de revoluționar, cu  preschimbării certificatului doveditor al calității de
propunerea de acordare a calității de Participant.     revoluționar, având în vedere faptul că nu a depus la
  10. Dosarul domnului Gheorghiu Marian (dosar       dosarul de preschimbare memoriul personal.
nr. 12.431) se transmite la SSPR, având în vedere       21. Dosarul domnului Pascal Nicolae Radu (dosar
faptul că nu întrunește elementele necesare         nr. 9.118) se transmite la SSPR, având în vedere
preschimbării certificatului doveditor al calității de   faptul că nu întrunește elementele necesare
revoluționar, cu propunerea de acordare a calității de   preschimbării certificatului doveditor al calității de
Participant.                        revoluționar.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010             29
  S-a votat cu unanimitate de voturi.          înregistrată sub nr. 42/397/13.04.2010, prin care se
  E. Pentru dosarul domnului Mocanu Dumitru       menționa faptul că, urmare a Deciziei nr. 5.631 a
(dosar nr. 19.100) se amână discutarea acestuia      Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în
până la clarificarea de către SSPR dacă este una și    dosarul nr. 6739/2/2008, prin care s-a admis recursul
aceeași persoană cu cea care figurează în Monitorul    domnului Rolea Nicu, și a audienței din data de
Oficial, Partea I, nr. 100bis/2000, având în vedere    13 aprilie 2010, prin care, în urma verificării
faptul că datele de identificare nu corespund.      Decretului nr. 37/2000, publicat în Monitorul Oficial,
  S-a votat cu unanimitate de voturi.          Partea I, nr. 100bis/2000, și a eratei publicate în
  F. Pentru două dosare se solicită SSPR-ului să le   Monitorul Oficial nr. 626/2000, solicită acordarea
transmită către CPRD 1989, cu propunerea de        avizului favorabil în vederea preschimbării
acordare a avizului în vederea preschimbării:       certificatului doveditor.
  1. Budală Constantin (dosar nr. 16.848).         Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției
  2. Curac Mihai (dosar nr. 16.689) (Rănit) – cu     Române din Decembrie 1989 – Remarcat prin Fapte
mențiunea ca SSPR să corecteze eroarea în sensul     Deosebite i-a fost conferit de Președintele României
că în lista cu propunerea de acordare a avizului     prin Decretul nr. 37/2000, publicat în Monitorul Oficial,
figurează soția acestuia, respectiv Curac Maria.     Partea I, nr. 100bis/2000, unde, din eroare, a fost
  S-a votat cu unanimitate de voturi.          trecut Nicu Rolea.
  G. Pentru dosarul domnului Voicu Gheorghe         Prin erata publicată în Monitorul Oficial, Partea I,
(dosar nr. 11.263) s-a propus discutarea acestuia în   nr. 626/2000, s-a îndreptat eroarea materială și a fost
plenul CPRD 1989.                     consemnat numele real al sus-numitului, respectiv cel
  S-a votat cu unanimitate de voturi.          de Rolea Nicu.
  La punctul 3 al ordinii de zi, în urma examinării     În urma examinării și a discuțiilor purtate, domnul
dosarului, membrii comisiei au hotărât neacordarea    senator Raymond Luca a supus la vot acordarea
avizului pentru preschimbarea certificatului domnului   avizului favorabil pentru preschimbarea certificatului
Voicu Gheorghe (dosar nr. 11.263), având în vedere    doveditor al calității solicitate.
faptul că nu întrunește condițiile necesare         S-a votat cu unanimitate de voturi.
preschimbării, cu recomandarea de a fi transmis la      Având în vedere faptul că ordinea de zi a fost
Parchetul General pentru cercetări, având în vedere    epuizată, președintele comisiei, domnul senator
faptul că declarațiile martorilor din dosar sunt scrise  Raymond Luca, a declarat închisă ședința Comisiei
de aceeași persoană.                   parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989.
                               PREȘEDINTE,
  S-a votat cu unanimitate de voturi.
  Președintele comisiei, domnul senator Raymond
                               Raymond Luca
Luca, i-a adus la cunoștință domnului Adrian Viorel
Nicolaescu, secretarul general al Secretariatului de       18. Comisia permanentă comună
Stat pentru Problemele Revoluționarilor din           a Camerei Deputaților și Senatului
Decembrie 1989, adresa transmisă de domnul Boroș           pentru relația cu UNESCO
Gheorghe, care reclamă faptul că a depus la sediul      Ședința Comisiei permanente comune a Camerei
SSPR un memoriu, la care până în prezent nu a primit   Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO
un răspuns.                        s-a desfășurat în ziua de 13 aprilie 2010 și a fost
  Domnul Adrian Viorel Nicolaescu a luat cunoștință,   condusă de domnul deputat Horea Dorin Uioreanu,
urmând să procedeze la verificarea celor sesizate.    președintele comisiei.
  Domnul senator Raymond Luca a prezentat          Membrii comisiei au adoptat, cu unanimitate de
contestația domnului Marius Mioc împotriva calității   voturi, următoarea ordine de zi:
de revoluționar a domnului Victor Socaciu.          1. Funcționarea deficitară a Comisiei Naționale a
  În urma examinării și discuțiilor purtate, membrii   României pentru UNESCO, instituție aflată sub
comisiei au hotărât să nu reanalizeze dosarul       autoritatea Ministerului Educației, Cercetării,
domnului Victor Socaciu, având în vedere faptul că    Tineretului și Sportului.
acesta a fost verificat în cadrul ședinței din data de    2. Poziția oficială a Ministerului Educației,
9 septembrie 2008, respectiv în data de 31 martie     Cercetării, Tineretului și Sportului față de Proiectul de
2009, dată la care a fost avizat pentru preschimbarea   lege nr. 562 din 2009 privind organizarea și
certificatului doveditor al calității de revoluționar,  funcționarea Comisiei Naționale a României pentru
având în vedere documentele aflate la dosar, precum    UNESCO.
și completările depuse de la data primei verificări a    Ca invitați au participat:
acestuia.                          – domnul Király Andrei Gheorghe, secretar de stat
  S-a votat cu majoritate de voturi, domnul deputat   în cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului
Victor Socaciu neparticipând la discuția acestui punct  și Sportului, reprezentându-l pe domnul Daniel Petru
de pe ordinea de zi și nici la vot.            Funeriu, ministrul educației, cercetării, tineretului și
  Președintele comisiei, domnul senator Raymond     sportului și președintele Comisiei Naționale a
Luca, a prezentat adresa transmisă de SSPR,        României pentru UNESCO;
 30        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010
  – domnul Șerban Ursu, secretarul general al       această stare de lucru privind utilizarea termenului de
Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.        UNESCO s-a schimbat și că este de acord și chiar se
  Prima parte a ședinței s-a axat pe două subiecte    impune reglementarea mai clară a utilizării denumirii
principale, și anume analiza problemelor și a       UNESCO.
disfuncționalităților apărute în activitatea Comisiei     La punctul 2 de pe ordinea de zi s-a aflat poziția
Naționale a României pentru UNESCO și raportul       oficială a Ministerului Educației, Cercetării,
privind stadiul proiectului „Cultură integrată și     Tineretului și Sportului față de Proiectul de lege
Strategie Turistică pentru o dezvoltare durabilă în    nr. 562 din 2009 privind organizarea și funcționarea
Delta Dunării”.                      Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.
  Discuțiile s-au purtat cu domnul Șerban Ursu,        S-au purtat discuții cu domnul Király Andrei
secretarul general al Comisiei Naționale a României    Gheorghe, secretar de stat în cadrul Ministerului
pentru UNESCO.                       Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, ca
  Președintele comisiei parlamentare i-a informat pe   reprezentant al acestui minister.
membrii comisiei că, în data de 16 februarie 2010,       Domnul Király Andrei Gheorghe a prezentat
s-a solicitat Comisiei Naționale a României pentru     poziția Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și
UNESCO un raport privind stadiul proiectului și că,    Sportului față de Proiectul de lege nr. 562 din 2009
până la data ședinței, nu s-a primit niciun răspuns la   privind organizarea și funcționarea Comisiei
solicitarea comisiei parlamentare.             Naționale a României pentru UNESCO și a subliniat
  Membrii comisiei și-au manifestat nemulțumirea     încă o dată argumentele ministerului față de această
față de întârzierea survenită și i-au cerut explicații   inițiativă.
domnului Șerban Ursu.                     Deși la nivelul ministerului s-a înțeles necesitatea
  Domnul Șerban Ursu și-a exprimat regretul și a     unei schimbări la nivelul Comisiei Naționale a
explicat în detaliu motivele pentru care acest proiect   României, Domnia Sa și-a exprimat regretul că
nu a demarat, deși el trebuia implementat încă din     ministerul nu poate susține acest proiect de lege.
anul 2009.                           La lucrările comisiei au participat: domnul deputat
  Membrii comisiei au luat în considerare         Horea Dorin Uioreanu, domnul deputat Mihai Cristian
argumentele domnului Șerban Ursu cu o oarecare       Adomniței, domnul deputat Aledin Amet, doamna
rezervă, considerând că se putea da o mai mare       deputat Carmen Axenie, domnul deputat Daniel Ionuț
importanță acestui proiect UNESCO, având în vedere     Bărbulescu, domnul deputat Ion Burnei, domnul
că scopul proiectului este dezvoltarea zonei prin     senator Mircea Diaconu, domnul senator Nicolae
intermediul unor investiții străine.            Dobra, doamna deputat Farkas Anna Lili, domnul
  Un al doilea subiect atins a fost problema utilizării  deputat Mircia Giurgiu, domnul deputat Ciprian Florin
frauduloase a denumirii UNESCO de către diverse      Luca, domnul deputat Octavian Marius Popa și
ONG-uri.
                              domnul deputat Victor Socaciu.
  S-a insistat mai ales asupra relației dintre
                                Au fost absenți: domnul deputat Andrei Valentin
Federația Română a Asociațiilor, Cluburilor și
                              Sava, domnul deputat Mădălin Ștefan Voicu, domnul
Centrelor UNESCO – FRACCU și Comisia Națională
                              senator Petru Bașa, domnul deputat Andrei
a României pentru UNESCO, având în vedere că
președintele FRACCU, doamna Daniela Popescu,        Dolineaschi, domnul senator Radu Alexandru
este și expert în cadrul CNR UNESCO, ceea ce poate     Feldman, domnul senator Vasile Cosmin Nicula,
reprezenta un conflict de interese, mai ales că      domnul senator Nicolae Dănuț Prunea și domnul
FRACCU și-a asumat prin statut, în mod nelegitim,     deputat Mihai Surpățeanu.
                               PREȘEDINTE,
dreptul de a acorda numele UNESCO organizațiilor
neguvernamentale care solicită această denumire și      Horea Dorin Uioreanu
                                                      SECRETAR,
satisfac anumite condiții.
  Din punctul de vedere al membrilor comisiei                         Mădălin Ștefan Voicu
parlamentare, dreptul de a acorda numele de
UNESCO trebuie să aparțină exclusiv Comisiei          19. Comisia permanentă a Camerei
Naționale a României pentru UNESCO, deoarece         Deputaților și Senatului privind Statutul
FRACCU este o asociație de organizații            deputaților și al senatorilor, organizarea
neguvernamentale, și nu o instituție oficială cu alt     și funcționarea ședințelor comune ale
drept asupra denumirii UNESCO decât cel arogat          Camerei Deputaților și Senatului
prin propriul statut.
  Membrii comisiei parlamentare au avertizat și       Comisia permanentă a Camerei Deputaților și
asupra unei eventuale poziții de incompatibilitate a    Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor,
doamnei Daniela Popescu.                  organizarea și funcționarea ședințelor comune ale
  Domnul Șerban Ursu a luat în considerare        Camerei Deputaților și Senatului și-a desfășurat
observațiile făcute de membrii comisiei și a subliniat   activitatea în ziua de 13 aprilie 2010, începând cu
că, de la numirea în funcția de secretar general,     ora 13.30.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010             31
  La lucrări au participat următorii membri ai       republicată, privind Statutul deputaților și al
comisiei: domnul senator Gheorghe Bîrlea (Grupul      senatorilor.
parlamentar al PDL), domnul deputat Anghel Stanciu       În urma dezbaterilor și opiniilor exprimate, membrii
(Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC),      comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să
domnul deputat Kerekes Károly (Grupul parlamentar      propună plenurilor reunite ale celor două Camere
al UDMR), domnul deputat Tinel Gheorghe (Grupul       respingerea Propunerii legislative pentru modificarea
parlamentar al PDL), domnul deputat Gelu Vișan       Legii nr. 96/2009 privind Statutul deputaților și al
(Grupul parlamentar al PDL), domnul deputat Florin     senatorilor, motivând că Propunerea legislativă
Iordache (Grupul parlamentar al Alianței politice      L553/2010 nu își găsește justificarea, deoarece
PSD+PC), domnul senator Romeo Florin Nicoară        există deja o reglementare la articolul 40 alin. (3) din
(Grupul parlamentar al PNL) și domnul senator        Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al
Adrian Țuțuianu (Grupul parlamentar al Alianței       senatorilor, republicată, care prevede posibilitatea
politice PSD+PC).                      parlamentarilor de a opta între cazarea gratuită
  Absenți au fost: doamna deputat Liana Dumitrescu     oferită de Parlament și a primi o anumită sumă de
(Grupul parlamentar al minorităților naționale),      bani, caz în care pot recurge la închirierea unei
domnul deputat Eugen Nicolicea (independent),        locuințe.
domnul deputat Ioan Timiș (Grupul parlamentar al        De asemenea, completările aduse la art. 40 prin
PDL) și domnul senator Traian Constantin Igaș        alin. (5) din inițiativa legislativă sunt inaplicabile,
(Grupul parlamentar al PDL).                întrucât sumele acordate parlamentarilor sunt alocate
  Ședința fiind statutară, fiind 8 membri ai comisiei   din bugetul de stat prin legea bugetară anuală, iar
prezenți dintr-un total de 12, s-a propus de către     economiilor astfel realizate le sunt aplicabile
domnul senator Gheorghe Bîrlea, președintele        dispozițiile art. 61 alin. (3) din Legea nr. 500/2002
comisiei, aprobarea ordinii de zi:             privind finanțele publice, cu modificările și
  1. Dezbateri asupra L/553 din 30 martie 2010       completările ulterioare, în conformitate cu care
pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006,    creditele bugetare anuale, neutilizate până la
republicată, privind Statutul deputaților și al       închiderea anului, sunt anulate de drept.
senatorilor.                          Al doilea punct de pe ordinea de zi l-a reprezentat
  2. Solicitarea secretarului general al Senatului,
                              solicitarea domnului Ion Moraru, secretarul general al
domnul Ion Moraru, privind stabilirea drepturilor
                              Senatului, privind stabilirea drepturilor bănești
bănești cuvenite senatorului Cătălin Voicu, aflat în
                              cuvenite senatorului Cătălin Voicu, aflat în arest
arest preventiv.
                              preventiv.
  3. Solicitarea domnului senator Vasile Ion privind
reanalizarea condițiilor pentru stabilirea pensiei       În vederea formulării unui răspuns temeinic,
parlamentare prin reducerea vârstei de pensionare în    încadrat în spiritul legii, comisia a solicitat puncte de
baza Legii speciale nr. 341/2004.              vedere atât Comisiei juridice, de disciplină și
  4. Dezbateri cu privire la solicitările de pensionare  imunități, Comisiei juridice, de numiri, disciplină,
anticipată și pensionare anticipată parțială a domnilor   imunități și validări, cât și Comisiilor pentru muncă din
Gheorghe Funar, Eugen Mitu, Ioan Aurel Rus, Petre      Camera Deputaților și Senat.
Țurlea și Costel Gheorghiu.                  Membrii comisiei au dezbătut solicitarea în cauză.
  5. Dezbateri cu privire la punctul de vedere al     Astfel, domnul deputat Anghel Stanciu, domnul
domnului deputat Kerekes Károly referitor la        senator Adrian Țuțuianu, domnul deputat Kerekes
interpretarea art. 49 alin. 1 din Legea nr. 96/2006,    Károly, domnul deputat Florin Iordache, domnul
republicată, privind Statutul deputaților și al       senator Romeo Florin Nicoară s-au pus de acord
senatorilor în aplicarea prevederilor Ordonanței de     asupra faptului că în interpretarea Legii nr. 96/2006
urgență a Guvernului nr. 67/2007, referitor la       privind Statutul deputaților și al senatorilor,
solicitările de pensionare anticipată.           republicată, și a Hotărârii Birourilor permanente
  6. Dezbateri privind amendamentele propuse de      reunite nr. 1/30 mai 2006 pentru aprobarea Normelor
Comisia permanentă a Camerei Deputaților și         privind modul de utilizare și justificare a sumei
Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor,  forfetare, mandatul de senator al domnului Cătălin
organizarea și funcționarea ședințelor comune ale      Voicu nu este invalid, deoarece îi sunt aplicabile
Camerei Deputaților și Senatului la Regulamentul      dispozițiile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 și
ședințelor comune ale Camerei Deputaților și        dispozițiile art. 6 alin. (9) din Hotărârea nr. 1 din
Senatului.                         30 mai 2006.
  Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.        Domnul deputat Gelu Vișan nu a fost de acord ca
  Ședința a fost deschisă și condusă de domnul       domnul senator Cătălin Voicu să mai primească în
senator Gheorghe Bîrlea, președintele comisiei.       continuare indemnizația de parlamentar, însă s-a
  Primul punct de pe ordinea de zi a avut ca subiect    pronunțat pozitiv cu privire la suma forfetară,
dezbaterea Pl-x 504/2009, L/553 din 30 martie 2010     invocând același articol 6 alin. (9) din Hotărârea
pentru completarea art. 40 din Legea nr. 96/2006,      nr. 1/2006.
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a II-a, Nr. 12/C/20.IV.2010
  Domnul senator Gheorghe Bîrlea și domnul                   Punctul 4 de pe ordinea de zi privind pensionarea
deputat Tinel Gheorghe au propus reintroducerea pe              anticipată și pensionarea anticipată parțială, corelat
ordinea de zi a acestei solicitări în următoarea               cu interpretarea art. 49 alin. 1 din Legea nr. 96/2006,
ședință a comisiei, motivând că așteaptă punctele de             republicată, privind Statutul deputaților și al
vedere ale Comisiilor pentru muncă și ale celor două             senatorilor în aplicarea prevederilor Ordonanței de
Comisii juridice ale Camerei Deputaților și Senatului.            urgență a Guvernului nr. 67/2007, și punctul 5
  Al treilea punct pe ordinea de zi l-a reprezentat             referitor la solicitările de pensionare și pensionare
solicitarea domnului senator Vasile Ion privind               anticipată au fost dezbătute împreună, iar membrii
reanalizarea condițiilor pentru stabilirea pensiei              comisiei au concluzionat că trimiterea la Legea
parlamentare prin reducerea vârstei de pensionare în             nr. 19/2000 din conținutul alineatului (1) al art. 49 nu
baza Legii speciale nr. 341/2004.                      se poate aplica întrucât conține vârste și stagii diferite
  Membrii comisiei au concluzionat că, în                  între femei și bărbați, astfel încât și unele categorii de
conformitate cu art. 60 din Legea nr. 96/2006, comisia            pensii (pensii anticipate, pensii de invaliditate și
este însărcinată cu interpretarea unitară și aplicarea            pensii de urmaș) care se regăsesc în Legea
corectă a prevederilor legii, cu precădere a principiilor          nr. 19/2000 nu se mai pot acorda atâta timp cât
și a regulilor de conduită parlamentară și cu                aceste prestații nu se regăsesc prevăzute în mod
rezolvarea oricăror probleme legate de aplicarea ei.             expres în Legea nr. 96/2006.
Astfel, solicitarea domnului Vasile Ion nu este de               Punctul 6 aflat pe ordinea de zi urmează să fie
competența comisiei, aceasta neavând atribuții în              dezbătut într-o ședință viitoare.
eliberarea de adeverințe tip prevăzute la anexa 3 din              PREȘEDINTE,
normele aprobate prin Hotărârea nr. 2/2006 de către               Gheorghe Bîrlea
Birourile permanente ale Camerei Deputaților și                                            SECRETAR,
Senatului.                                                           Kerekes Károly
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

               „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
         IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                               &JUYDGY|439405]
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                          (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
          Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
              Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
          bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                             Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.


Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 12/C/20.IV.2010 conține 32 de pagini.     Prețul: 6,40 lei       ISSN  1222–6335

								
To top