Docstoc

mof6_2002_200ap

Document Sample
mof6_2002_200ap Powered By Docstoc
					                                     PARTEA A VI-A
Anul III Ñ Nr. 200                             ACHIZIÞII PUBLICE                      Miercuri, 23 octombrie 2002                                          SUMAR

                                        Pagina                                          Pagina

            ANUNÞURI DE INTENÞIE                                   ANUNÞURI DE ATRIBUIRE
Achiziþie publicã de servicii ..............................................    1Ð2       A CONTRACTELOR DE ACHIZIÞIE PUBLICÃ
          ANUNÞURI DE PARTICIPARE
           LA LICITAÞIE DESCHISÃ                        Achiziþii publice de produse .............................................   12Ð15
Achiziþii publice de produse .............................................     2Ð7
                                             Achiziþii publice de lucrãri.................................................  15Ð16
Achiziþii publice de lucrãri.................................................   7Ð8
Achiziþii publice de servicii ...............................................  9Ð12   Achiziþii publice de servicii ...............................................   16


                           ANUNÞURI              DE   INTENÞIE
                                 ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE SERVICII
  Administraþia Naþionalã a Drumurilor Ñ R.A.                      jeze patru firme de consultanþã care sã asigure realizarea
  Al cincilea proiect de reabilitare a drumurilor Ð Împrumut BEI            urmãtoarelor obiective:
servicii de consultanþã                                    ¥ Auditarea, revizuirea ºi actualizarea studiului de prefezabili-
  INVITAÞIE PENTRU EXPRIMAREA INTERESULUI                        tate elaborat de AND;
  Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei din              ¥ Elaborarea proiectãrii detaliate ºi a documentelor de
România, reprezentat prin Administraþia Naþionalã a Drumurilor              licitaþie;
Ñ R.A. (AND) a primit un împrumut de la Banca Europeanã de                   ¥ Sprijinirea AND în toate activitãþile privind achiziþionarea
Investiþii (BEI) pentru costul celui de al cincilea proiect de              lucrãrilor: pregãtirea documentelor pentru precalificare ºi licitaþie,
reabilitare a drumurilor. AND intenþioneazã sã angajeze consul-              examinarea ofertelor ºi adjudecarea contractelor;
tanþi care sã o sprijine în furnizarea de servicii de consultanþã               ¥ Asistarea prin pregãtirea oricãror desene de execuþie supli-
pentru elaborarea proiectãrii detaliate, pregãtirea detaliilor de             mentare faþã de cele din documentele de contract ºi aprobarea
execuþie ºi supervizarea lucrãrilor care urmeazã sã fie finanþate             tuturor desenelor elaborate de cãtre contractant;
prin împrumutul menþionat.                                   ¥ Supervizarea lucrãrilor ºi aprobarea tuturor materialelor,
  Datoritã complexitãþii proiectului, AND intenþioneazã sã anga-            tehnologiilor de execuþie ºi a lucrãrilor conform contractelor;
jeze 4 firme de consultanþã care sã asigure servicii de consul-                ¥ Asigurarea programãrii, înregistrãrii, mãsurãrii ºi contabi-
tanþã pentru urmãtoarele sectoare:                            lizãrii corecte a lucrãrilor prin metode corespunzãtoare de mana-
      Drum Naþional           Sectorul         Lungime (km)    gement ºi tehnici de mãsurare;
                                                ¥ Asigurarea sprijinului de construcþie prin consultanþa teh-
  A   DN66      E79    FiliaºiÐTârgu Jiu           73.8     nicã de specialitate;
      DN66      E79    Târgu JiuÐPetroºani          57.2        ¥ Asigurarea instruirii pentru personalul AND.
  B   DN2      E85    SãbãoaniÐSuceava            92.2        Contractele pentru elaborarea proiectãrii detaliate ºi supervi-
      DN2      E85    SuceavaÐSiret             48.1     zarea lucrãrilor se prevãd sã înceapã în luna aprilie 2003 ºi sã
  C   DN1      E68    BraºovÐSibiu             126.0     dureze aproximativ 69 de luni.
  D   DN76      E79    DevaÐVascãu              90.0        Invitaþia pentru exprimarea interesului este deschisã firmelor
      DN76      E79    VascãuÐOradea             95.0     ºi asocierilor din toate þãrile.
                                                Firmele interesate sunt invitate sã prezinte scrisoarea de
  Pentru sectoarele menþionate mai sus care vor fi împãrþite               interes. Dupã analizarea scrisorii de interes se va întocmi o
în patru contracte de consultanþã, AND intenþioneazã sã anga-               listã scurtã, iar firmele selectate pe lista scurtã vor fi invitate
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 200/23.X.2002

oficial sã depunã oferte. Pentru a determina capacitatea ºi             ¥ forma de asociere (subcontractor/consortium), dacã existã,
experienþa firmelor de consultanþã care intenþioneazã sã fie           pentru realizarea contractului ºi firma lider desemnatã. Pentru
selectate pe lista scurtã, informaþiile prezentate vor trebui sã         firma/firmele asociatã(e) se solicitã informaþii ca ºi pentru firma lider.
includã urmãtoarele:                                 Patru exemplare conþinând informaþiile de mai sus, în limba
  ¥ declaraþie de intenþie în vederea participãrii la procesul de       englezã vor fi prezentate la adresa de mai jos, în plicuri pe
selecþie;
                                         care sã scrie ”Exprimarea Interesului pentru Proiectul de
  ¥ informaþii privind compania: nume, statut, adresã, telefon,
fax, anul înfiinþãrii, persoana de contact pentru prezentul proiect,       Reabilitare a Drumurilor V Ð servicii de ConsultanþãÒ, nu mai
cifra de afaceri pentru ultimii 5 ani, numãrul de personal per-         târziu de 15 noiembrie 2002, ora 12.00 (ora localã).
manent ºi colaboratori, domeniile de specializare;                  Informaþii pot fi obþinute la urmãtoarea adresã:
  ¥ detalii privind experienþa în contracte similare realizate în         Doamna Eugenia Dunca Ð Director General Adjunct Tehnic
ultimii 5 ani, incluzând valoarea contractului, localizarea acestor         Administraþia Naþionalã a Drumurilor R.A. (A.N.D.)
contracte, numãrul de personal implicat, numele beneficiarului,           Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, 77113 Bucureºti
numele asociaþilor în realizarea contractului, originea finanþãrii,         Romania
tipul de servicii furnizate, data de începere ºi finalizare a con-          Tel.: 0040212232607; 0040212227129;0040212223609
tractului, descrierea succintã a contractului;                    Fax.: 0040212227129; 0040213120984; 0040212227130
  ¥ CV (forma scurtã) pentru personalul care ar putea fi dis-
ponibil sã lucreze în cadrul acestui contract;                    (1/11.973)


  ANUNÞURI           DE    PARTICIPARE                LA    LICITAÞIE           DESCHISÃ
                           ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE
  Produse informatice hard ºi soft                         b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
  1. Denumirea autoritãþii contractante:                    exemplar: se elibereazã gratuit.
  Compania Naþionalã TRANSELECTRICA Ñ S.A. Ð Sucursala               6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 8.11.2002, ora
de Transport Constanþa, cu sediul în Constanþa, Bd. Alexandru          11.00.
Lãpuºneanu nr. 195 A, bl. LAV 1, cod 8700, telefon                  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
0241/607507, fax 0241/607550, înmatriculatã cu nr.                Constanþa, bd. Alexandru Lãpuºneanu nr. 195A, bl. LAV 1, cod
J13/1667/2000, cod unic de înregistrare 13389385, cont 2511.1          8700.
Ð62.1/ROL deschis la Banca Comercialã Românã Ñ S.A.,                 c) Limba în care trebuie redactate ofertele: limba românã.
Sucursala Constanþa.                                 7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-       reprezentanþii legal împuterniciþi ai societãþilor comerciale ofer-
nizare: licitaþie deschisã.                           tante.
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate          b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 8.11.2002; ora 13,
oferte: contract de furnizare produse.                      la sediul Companiei Naþionale TRANSELECTRICA Ñ S.A.,
  3. a) Locul de livrare a produselor: depozitul ST Constanþa,         S.T. CONSTANÞA.
str. Vârful cu Dor nr. 6.                               8. Garanþiile pentru participare solicitate: 16.000.000 lei.
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor                   9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau refe-
achiziþiona/coduri CPSA 3002.12/3002.15/7220.21                 ririle la prevederile care le reglementeazã: surse proprii.
  Ð Staþie de lucru conform caiet de sarcini nr. 6081/24.09.2002 1 buc.       10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
  Ð Staþie de lucru conform caiet de sarcini nr. 6062/24.09.2002 4 buc.    grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de furnizare:
  Ð Staþie de lucru conform caiet de sarcini nr. 6065/24.09.2002 4 buc.    nu este cazul.
  Ð Staþie de lucru conform caiet de sarcini nr. 6066/24.09.2002 11 buc.      11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
  Ð Laptop conform caiet de sarcini nr. 6064/24.09.2002      3 buc.    cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
  Ð Unitate Backup conform caiet de sarcini nr. 6063/24.09.2002 1 buc.     nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
  Ð Small business Server 2000 conform caiet de sarcini            conform documentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei.
  6118/25.09.2002                        1 buc.       12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
  Ð Visual Studio. NET Profesional 2002 conform caiet             oferta valabilã: 60 de zile.
  de sarcini 6118/25.09.2002                   1 buc.       13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  Ð Microsoft Office 2000 Standard conform caiet                de furnizare: ”Oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
  de sarcini 6118/25.09.2002                   40 buc.    economicÒ cu folosirea metodei punctelor de calitate.
  c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a depune        14. Interzicerea depunerii de oferte alternative: nu se vor
oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse          depune oferte alternative.
solicitate: ofertanþii vor depune oferta pentru întreaga cantitate          15. Alte informaþii (acordarea preferinþei interne etc.):
de produse solicitate în fiºa de date a achiziþiei.               se acordã marja de preferinþã internã conform H.G. nr.
  4. Data limitã de livrare a produselor: 30 de zile de la per-        461/2001, art. 45.
fectarea contractului.                                16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
  5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului de la         a VI-a Ð Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: nu a fost
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru ela-
                                         publicat anunþ de intenþie.
borarea ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a
                                           17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
exemplarului respectiv: Biroul Aprovizionare Ð Contracte: Telefon
                                         Autonomã MONITORUL OFICIAL: 17.10.2002.
(0241) 607507; 607552. Documentaþia se va înmâna direct
delegatului, la sediul autoritãþii contractante.                   (2/11.980)
                                       «
  Regia Autonomã Oradea Transport Local, cod fiscal R63483,            Ofertanþii vor depune oferta pentru întreaga cantitate de pro-
cu sediul în Oradea, judeþul Bihor, România, Str. Atelierelor nr.        dus solicitatã.
12, tel. 0259-12.32.45, fax: 0259-42.60.10,                     Data limitã de livrare a produselor: eºalonat/2003, conform
  organizeazã licitaþie publicã deschisã în vederea atribuirii         comenzii emise de O.T.L. Ð R.A. Ð lunar cca. 82,4 tone.
contractului de furnizare motorinã (C.P.S.A. 2320.15 Ð motorine)          Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei
circa 989 tone necesarã parcului auto propriu pentru anul 2003.         (D.E.P.O.), precum ºi informaþii suplimentare se pot obþine,
  Locul de livrare a produsului: sediul R.A. Ð O.T.L.             începând cu data de 28.10.2002, de la sediul regiei, Biroul
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 200/23.X.2002                          3

Aprovizionare, persoana de contact, ing. Lucian Miron, fax:          financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul: sã fie
0259/42.60.10, tel. 0259/12.32.45 interior 422 sau 423.            eligibil, conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
  Ofertele vor fi redactate în limba românã.                nr. 60/2001, sã prezinte: Formularul B1 din secþiunea IV a
  Costul D.E.P.O. este de 750.000 lei ºi se va achita la casi-       D.E.P.O., Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaþiilor
eria R.A. Ð O.T.L.                              exigibile de platã a impozitelor ºi taxelor cãtre stat, inclusiv cele
  Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 20.11.2002.        locale, precum ºi a contribuþiei pentru asigurãrile sociale de stat
  Data limitã pentru depunerea ofertelor: 28.11.2002.            (formulare-tip eliberate de autoritãþile competente din þara în
  Ofertele vor fi transmise/depuse la secretariat pe adresa         care ofertantul este rezident), Fiºa de informaþii generale (for-
O.T.L. Ð R.A., Str. Atelierelor nr. 12, Oradea, cod poºtal 3700,       mularul B2 din secþiunea IV).
România.                                     Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã oferta
  La deschiderea ofertelor poate participa orice ofertant care a      valabilã este de minim 30 zile de la data deschiderii ofertelor.
depus oferta sau reprezentantul împuternicit al acestuia.             Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de
  Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 9.12.2002, ora        furnizare este oferta cu preþul cel mai scãzut.
10.00, la sediul R.A. Ð O.T.L.                          Se interzice depunerea de oferte alternative.
  Garanþia pentru participare este de 250.000.000 lei.             Nu s-a publicat anunþ de intenþie.
  Finanþarea este din fonduri proprii.                     Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002Ò
  Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi cerinþele
minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea economico-           (3/11.989)
                                     «
  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, tele-         c) Ofertele vor fi redactate în limba românã.
graf, telefax, telex ale autoritãþii contractante:                 7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
  Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, cod fiscal: 13643946,           Ñ comisia de evaluare a ofertelor ºi reprezentanþii firmelor
adresa: Bucureºti, Str. Ministerului nr. 2Ð4, sector 1, telefon:       ofertante.
3146187, 4142085, fax: 3147854, 3124171, cofinanþeazã               b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor:
achiziþionarea de cãtre S.C. MGNÐImpex Ñ S.R.L., Tulcea a             Ñ la sediul S.C. ”MGNÐImpexÒ Ñ S.R.L., Tulcea, adresa:
produselor necesare implementãrii proiectului ”Minihotel plutitor       Tulcea, str. Isaccei nr. 115, data: ziua urmãtoare datei limitã de
pentru agrement în Delta DunãriiÒ.                      depunere a ofertelor, ora 12.00.
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-        Garanþia pentru participare solicitatã: 50 milioane lei.
nizare: licitaþie deschisã.                            8. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau refe-
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate      ririle la prevederile care le reglementeazã:
oferte: contract de furnizare produse.                       Ñ finanþare din surse proprii ale societãþii ºi finanþare
  3. a) Locul de livrare a produselor: municipiul Tulcea, Portul      publicã alocatã de Guvernul României prin Programul
Tulcea Ð Dana de descãrcare a S.C. DRMA Delta Ñ S.A.,             ”Dezvoltarea judeþului TulceaÒ.
Tulcea.                                      Ñ plata se va face în tranºe stabilite prin contract, de
  b) Natura ºi cantitatea produselor care vor fi achiziþionate:       comun acord între cele douã pãrþi.
cod CPSA:                                     9. Forma juridicã din care trebuie sã se legalizeze asocierea
                                       grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de furnizare
  Nr.                                    (unde este cazul):
      Denumirea produselor     Cantitatea   Cod CPSA
  crt.                                      Ñ Contract de asociere în participaþiune pe perioadã deter-
                                       minatã.
  1.   Minihotel plutitor       1 buc.      3512.11
                                          10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate precum ºi
                                       cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
                                       nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
  c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a depune
                                          Ñ se gãsesc în documentaþia de licitaþie pusã la dispoziþie
oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse
                                       de cãtre S.C. ”MGNÐImpexÒ Ñ S.R.L., Tulcea.
solicitate: oferta se depune pentru întreaga cantitate de produse
                                          11. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
solicitate.
                                       oferta valabilã:
  4. Data limitã de livrare a produselor: cel târziu 10 mai
                                          Ñ 90 de zile de la data depunerii ofertelor.
2003.
                                          12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  5. a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei
                                       de furnizare:
se poate procura de la S.C. MGNÐImpex Ñ S.R.L., Tulcea,
                                          Ñ oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-
adresa: Tulcea, str. Isaccei nr. 115, telefon 534493, telefax:
                                       economic.
535623, e-mail: mgn@xnet.ro.
                                          13. Se pot depune oferte alternative.
  b) Costul unui exemplar este de: 300.000 lei. Plata acestuia
                                          14. Alte informaþii (acordarea preferinþei interne):
se va face la casieria societãþii, la ridicarea documentaþiei.
                                          Ñ nu se acordã preferinþa internã.
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 8 zile înainte de
                                          15. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
termenul de depunere a ofertelor.
                                       a VI-a ”Achiziþii publiceÒ, a anunþului de intenþie:
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor:
                                          Ñ nu existã anunþ de intenþie publicat în Monitorul Oficial al
  Ð 52 de zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul
                                       României.
Oficial al României, Partea a VI-a, ora 15.00.
  b) Adresa la care se depun ofertele:                      16. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  Ð S.C. ”MGNÐImpexÒ Ñ S.R.L., Tulcea, adresa: Tulcea, str.         Autonomã MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002.
Isaccei nr. 115.                                  (4/11.995)
                                     «
  1. Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, cod fiscal 13643946,       înregistrare 14412460, nr. de ordine în registrul comerþului
adresa: Bucureºti, Str. Ministerului nr. 2Ð4, sectorul 1, telefon       J 20/69/29.01.2002.
3146187, 3142085, fax 3147854, 3124171, cofinanþeazã               2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-
achiziþionarea de cãtre S.C. AGROZOOTEHNICA Ñ S.R.L.,             nizare este licitaþie deschisã.
Cugir, Filiala Deva, a produselor necesare implementãrii proiec-         b) Contractul de furnizare pentru care sunt solicitate ofertele
tului Complex de prelucrare produse alimentare din cadrul           este de tip economic ”la cheieÒ.
Programului ”Dezvoltarea judeþului HunedoaraÒ.                  3. a) Locul de livrare a produselor este Simeria, str I. Corvin
  Autoritatea contractantã pentru acest contract este S.C.         nr. 28, judeþul Hunedoara.
AGROZOOTEHNICA Ñ S.R.L., Cugir, Filiala Deva, cu sediul în            b) Produsele ce se vor achiziþiona sunt: echipamente pro-
Deva, str. A. Vlaicu nr. 25, judeþul Hunedoara, cod unic de          cesare carne, cod CPSA 2953.16.
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 200/23.X.2002

  c) Ofertanþii vor depune oferta pentru întreaga cantitate de         8. Garanþia pentru participare este de 0,5 % din valoarea
produse solicitate.                              ofertei.
  4. Data limitã de livrare a produselor solicitate: 16 decem-         9. Finanþarea se asigurã 50 % din resurse proprii ºi 50 %
brie 2002.                                  din credit nerambursabil de la bugetul statului prin Programul
  5. a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei        ”Dezvoltarea judeþului HunedoaraÒ.
se poate obþine de la administrator Borza Remus, adresa Deva,           10. Nu se acceptã asociere de ofertanþi.
str. A. Vlaicu nr. 25, judeþul Hunedoara, telefon 0254Ð231530.          11. Condiþiile de eligibilitate, capacitatea tehnicã ºi econo-
                                       mico-financiarã sunt cele prevãzute în anexele B1, B2, B3, B4
  b) Costul unui exemplar este de 200.000 lei care se plãtesc
                                       la Ordinul ministrului finanþelor nr. 1012/6.06.2001: certificat con-
în contul 2511.31Ð8785.2/ROL deschis la B.C.R. Deva de S.C.
                                       statator privind îndeplinirea obligaþiilor de platã a impozitelor, a
AGROZOOTEHNICA Ñ S.R.L., Cugir, Filiala Deva.
                                       asigurãrilor sociale de stat ºi sãnãtate, ºomaj, etc.
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este 25 noiem-        12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã-ºi menþinã
brie 2002.                                  oferta valabilã este de 90 de zile.
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor este 30 noiem-          13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
brie 2002, ora 15.00.                             de furnizare este ”oferta cea mai avantajoasã din punct de
  b) Adresa la care trebuie trimise/depuse ofertele: S.C.          vedere tehnico-economicÒ.
AGROZOOTEHNICA Ñ S.R.L., Cugir, Filiala Deva, str. A.               14. Interzicerea depunerii de oferte alternative.
Vlaicu nr. 25, judeþul Hunedoara.                         15. Se acordã marja de preferinþã internã.
  c) Ofertele vor fi redactate în limba românã.                 16. Anunþul de intenþie nu este publicat în Monitorul Oficial
  7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor        al României, Partea a VIÐa, Achiziþii Publice.
sunt delegaþii împuterniciþi ai ofertantului.                   17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 18 octombrie 2002.
  b) Ofertele vor fi deschise în data de 2 decembrie 2002, la
ora 10.00, în Deva, str. A. Vlaicu nr. 25, judeþul Hunedoara.           (5/11.996)
                                     «
  1. Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, cod fiscal 13643946,          8. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
cu sediul în Bucureºti, Str. Ministerului nr. 2-4, sectorul 1, tel.      reprezentanþii legali ai ofertanþilor.
3146187, 3142085, fax 3147854, 3124171, cofinanþeazã                b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: a doua zi dupã
achiziþionarea de cãtre Societatea Comercialã DRAMIRAL            data limitã pentru depunerea ofertelor, ora 10.00, la sediul
GROUP Ñ S.A., Filiala Tulcea, tel. 021/2021300, 021/2021390,         societãþii din Bucureºti, sector 1, Piaþa Presei Libere (CASA
fax 021/2021340, a produselor necesare implementãrii proiectu-        PRESEI), nr. 1, corp A1, nod A1ÐA2.
lui ”Nava fluvialã agrementÒ din cadrul programului Dezvoltarea          9. Garanþia pentru participare: 85.000.000 lei. Forma de con-
judeþului Tulcea.                               stituire a garanþiei: ordin de platã, cu termen de valabilitate de
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-      60 de zile, egal cu cel al ofertei.
nizare: licitaþie deschisã.
                                          10. Modalitãþi principale de finanþare ºi de platã ºi/sau refe-
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
                                       ririle la prevederile care le reglementeazã:
ofertele: contract de furnizare de produse.
  3. a) Locul de livrare a produselor: Tulcea, ponton acostare.         Ñ surse proprii (52 % din valoarea contractului);
  4. Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona: cod         Ñ surse guvernamentale (48 % din valoarea contractului);
CPSA:                                       Ñ prevederile H.G. nr. 1.116/2001 ºi ale Legii nr. 151/1999
                                       privind dezvoltarea regionalã, cu modificãrile ulterioare Ð progra-
  Nr.
      Denumirea produselor     Cantitatea   Codul CPSA
                                       mul ”Dezvoltarea Judeþului TulceaÒ.
  crt.                                      11. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
                                       grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de furnizare:
  1.   Nava autopropulsatã                         nu este cazul Ð achiziþia se va face de la un singur furnizor.
     agrement-modernizatã        1      3511.21         12. Condiþiile ºi cerinþele minime cu privire la capacitatea
                                       tehnicã ºi la cea economico-financiarã pe care trebuie sã le
  Ofertele se vor depune pentru întreaga cantitate de produse
                                       îndeplineascã ofertantul sunt conform prevederilor din:
solicitate.
  5. Data limitã de livrare a produselor: nava autopropulsatã          Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001, cap. IV
va fi livratã în prima lunã de la atribuirea contractului de         secþiunea a IIÐa, art. 30 ºi 31 publicatã în Monitorul Oficial al
achiziþie publicã.                              României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001;
  6. a) Ridicarea documentaþiei pentru elaborarea ºi selecta-          Ñ Ordinul nr. 1.012/2001, Secþiunea a IIÐa, fiºa de date a
rea ofertei se va face la sediul Societãþii Comerciale DRAMI-         achiziþiei pct. B, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 336
RAL GROUP Ñ S.A., serviciul secretariat, cu sediul în             din 25 iunie 2001;
Bucureºti, sector 1, Piaþa Presei Libere (CASA PRESEI), nr. 1,           Ñ Legea nr. 212 din 19 aprilie 2002.
corp A1, nod A1ÐA2.                                13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
  b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui         oferta valabilã: 60 de zile.
exemplar: 200.000 lei/exemplar Ð platã numerar.                  14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 8 zile înainte de    de furnizare: preþul cel mai scãzut.
data limitã pentru depunerea ofertelor.                      15. Nu se admit oferte alternative.
  7. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 52 zile de la          16. Alte informaþii: se admite participarea oricãrui furnizor,
data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia Autonomã        român sau strãin, persoanã fizicã sau juridicã.
MONITORUL OFICIAL.                                 17. Nu existã un anunþ de intenþie publicat în Monitorul
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:           Oficial al României, Partea a VIÐa, Achiziþii publice.
Bucureºti, sector 1, Piaþa Presei Libere (CASA PRESEI), nr. 1,           18. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
corp A1, nod A1ÐA2, serviciul secretariat.
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002.
  c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele:
românã.                                      (6/11.997)
                                     «
  1. DIRECÞIA REGIONALÃ DE DRUMURI CONSTANÞA, cod                Ñ licitaþie deschisã.
fiscal R 9047236 cu sediul în Constanþa, str. Traian, telefon           b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
0241/581147, 581540, fax 0241/584371.                     oferte:
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-        Ñ contract de furnizare de produse.
nizare:                                      3. a) Locul de livrare a produselor:
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 200/23.X.2002                          5

  pentru SDN Constanþa Ð Cernavodã, Basarabi, Hârºova Ð             b) Adresa la care trebuie depuse ofertele:
judeþul Constanþa,                                Ñ registratura D.R.D.P. Constanþa, str. Traian.
  pentru SDN Cãlãraºi Ð Cãlãraºi, judeþul Cãlãraºi,               c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba
  pentru SDN Slobozia Ð Giurgeni, judeþul Ialomiþa,             românã.
  pentru SDN Brãila Ð Brãila, judeþul Brãila,                  7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
  pentru SDN Tulcea Ð depozit furnizor.                     Ñ reprezentanþi ai ofertanþilor care prezintã împuternicire
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona; cod       semnatã ºi ºtampilatã.
CPSA:                                       b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 6.11.2002,
  Secþia de Drumuri Naþionale Constanþa Ð 7.000 tone Ð mate-        ora 10.00, D.R.D.P. Constanþa, str. Traian,
rial antiderapant Ð nisip natural, sort 0/7 mmm, conform STAS           8. Garanþiile pentru participare solicitate:
662/89, cod CPSA 1421.20                             Ñ SDN CONSTANÞA =        11.000 mii lei;
  Secþia de Drumuri Naþionale Cãlãraºi Ð 4.500 tone Ð material         Ñ SDN CÃLÃRAªI =          7.000 mii lei;
antiderapant Ð nisip natural, sort 0/7 mmm, conform STAS             Ñ SDN SLOBOZIA =          6.000 mii lei;
662/89, cod CPSA 1421.20
  Secþia de Drumuri Naþionale Slobozia Ð 4.000 tone Ð mate-           Ñ SDN BRÃILA =           5.000 mii lei;
rial antiderapant Ð nisip natural, sort 0/7 mmm, conform STAS           Ñ SDN TULCEA =           2.500 mii lei.
662/89, cod CPSA 1421.20                             9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau
  Secþia de Drumuri Naþionale Brãila Ð 3.500 tone Ð material        referirile la prevederile care le reglementeazã:
antiderapant Ð nisip natural, sort 0/7 mmm, conform STAS             Ñ fondul special al drumurilor conform Legii
662/89, cod CPSA 1421.20 sau nisip de concasaj, sort 0/3 mm,         nr. 118/25.10.1996;
conform STAS 667/90 cod CPSA 1411.12                       Ñ transferuri bugetare.
  Secþia de Drumuri Naþionale Tulcea Ð 3.000 tone Ð material          10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
antiderapant Ð nisip natural, sort 0/7 mmm, conform STAS           grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de servicii:
662/89, cod CPSA 1421.20 sau nisip de concasaj, sort 0/3 mm,         nu este cazul.
conform STAS 667/90 cod CPSA 1411.12                       11. Informaþii privind criteriile de eligibilitate, precum ºi
  c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a depune    cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi cea econo-
oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse        mico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
solicitate:                                    Ñ conform ”Documentaþiei standard pentru elaborarea ºi
  Ñ existã posibilitatea de a depune oferta pentru una sau         prezentarea ofertei pentru achiziþia publicã de produseÒ publi-
mai multe Secþii de Drumuri Naþionale, autoritatea contractantã        catã în Monitorul Oficial al României nr. 336/25.06.2001.
având dreptul de a încheia contracte separate pentru fiecare           12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
secþie în parte.                               oferta valabilã: 90 de zile.
  4. Data limitã de livrare a produselor:                    13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  Ñ termenul limitã de livrare a produselor 31.12.2002.           de furnizare:
  5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului de la         Ñ preþul cel mai scãzut Ð pentru SDN CONSTANÞA, SDN
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru ela-         CÃLÃRAªI, SDN SLOBOZIA, SDN BRÃILA,
borarea ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a            Ñ oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-
exemplarului respectiv:                            economic Ð pentru SDN TULCEA.
  Ñ documentaþia se poate obþine de la DIRECÞIA                 14. Interzicerea depunerii de oferte alternative:
REGIONALÃ DE DRUMURI CONSTANÞA, Constanþa,                    Ñ este interzisã depunerea de oferte alternative.
str. Traian Ð Biroul Aprovizionare Ð prin prezentarea solicitantu-        15. Alte informaþii (acordarea preferinþei interne): nu este
lui la acest birou începând cu data de 25.10.2002.              cazul.
  b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui           16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a
exemplar:                                   VIÐa Ð Achiziþii publice, a anunþului de intenþie.
  Ñ preþul documentaþiei este de 200.000 lei ºi se va achita          Anunþul de intenþie a fost publicat în Monitorul Oficial al
numerar la casieria D.R.D.P. Constanþa.                    României nr. 142/20.12.2001.
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor:               17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  Ñ 30.10.2002.                               Autonomã MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002.
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 6.11.2002,
ora 9.00.                                     (7/12.002)
                                     «
   Compania Naþionalã Administraþia Porturilor Dunãrii Fluviale       nr. 251100913030201 deschis la B.R.D. Sucursala Giurgiu sau
Ñ S.A., Giurgiu, ªoseaua Portului nr. 1, tel. 0246213003, fax.        numerar la casieria unitãþii contractante.
0213110521, organizeazã în data de 15.11.2002, ora 10 a.m.,            3) Caietul de sarcini poate fi achiziþionat de la sediul unitãþii
licitaþie publicã deschisã în condiþiile O.U.G. nr. 60/2001 modifi-      contractante la suma de 200.000 lei.
catã ºi completatã prin Legea nr. 212/2002, H.G. nr. 461/2001,          4) Ofertanþii vor prezenta documentele de eligibilitate
O.M.F. nr. 1012/2001, pentru achiziþia publicã a unui ºlep cu         prevãzute în Legea nr. 212/2002, H.G. nr. 461/2001, O.M.F.
urmãtoarele caracteristici:                          nr. 1012/2001.
   Ñ Deplasament max. Ñ 1.600 tone                       5) Nu se acceptã ofertã alternativã.
   Ñ Pescaj Ñ 0,75 Ñ 1,0 m                           6) Criteriul pe baza cãruia se va atribui contractul de
   Ñ Lungime max. Ñ 77 m                          achiziþie publicã este oferta tehnico-economicã cea mai avanta-
   Ñ Lãþime max. Ñ 10 m                           joasã.
   Ñ Înãlþime Ñ 2,3Ð2,7 m                            7) Prezentarea ofertelor se va face conform O.M.F.
   Ñ Corp din oþel cu 4 compartimente                    nr. 1012/2001.
   Ñ Fund dublu etanº în magaziile de marfã                   8) Oferta financiarã va fi prezentatã în EURO ºi va fi vala-
   Ñ An construcþie dupã 1966                        bilã 90 de zile.
   Ñ Urmãtoarea inspecþie pe uscat 2006                     9) Anunþul de participare s-a transmis cãtre Regia Autonomã
   1) Data limitã pentru depunerea ofertelor la sediul unitãþii
                                       MONITORUL OFICIAL în data de 18.10.2002.
contractante este 14.11.2002, ora 12 a.m.
                                         10) Informaþii suplimentare la sediul C.N. APDF Ñ S.A.
   2) Garanþia de participare la licitaþie este de 8.500.000 lei ºi
va fi depusã prin ordin de platã în contul autoritãþii contractante        (8/12.003)
                                     «
  S.C. APA NOVA BUCUREªTI Ñ S.A., cod fiscal R               totalãÒ cod CPSA 7133.11, în data de 8.11.2002. Documentaþia
12276949, cu sediul în str. Aristide Demetriad nr. 2, sector 1,        pentru elaborarea ºi prezentarea ofertelor se ridicã de la S.C.
telefon 310.02.74, anunþã licitaþie publicã deschisã pentru          APA NOVA BUCUREªTI Ñ S.A., Serviciul Mecano Ð Energetic,
”Inchiriere de copiatoare digitale cu asigurare de întreþinere        cu sediul în Splaiul Independenþei nr. 235, Corp 1, etaj 1,
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 200/23.X.2002

sectorul 6, începând cu data de 29.10.2002. Ofertele se vor          pentru produsele solicitate este sursa proprie a societãþii.
depune pânã la data de 8.11.2002, ora 10.00, la sediul             Informaþii suplimentare se pot obþine de la Serviciul MecanoÐ
societãþii din Splaiul Independenþei nr. 235, Corp C1, etaj 1,         Energetic la telefoanele 212.70.68 ºi 212.70.69. Întrebãrile refe-
sector 6 Ð Serviciul MecanoÐEnergetic, cu semnãtura de pri-          ritoare la documentele de licitaþie vor fi formulate în scris pânã
mire. Valabilitatea ofertei este de 30 de zile de la data susþine-       la data de 5.11.2002. Pentru achiziþionarea ulterioarã de servicii
rii licitaþiei. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea        similare, S.C. APA NOVA BUCUREªTI Ñ S.A. îºi rezervã
contractului de achiziþie publicã de produse este oferta cea mai        dreptul de a aplica procedura de negociere dintr-o singurã
avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic. Contractul          sursã. Eventualele contestaþii se vor depune la Direcþia
de achiziþie publicã de produse se va încheia pentru o perioadã        Executivã a autoritãþii contractante, cu sediul în Splaiul
                                        Independenþei nr. 235, Corp C1, et. 1, sectorul 6.
de 3 ani. Deschiderea ofertelor se va face la douã ore dupã
termenul de depunere, la aceeaºi adresã. Sursa de finanþare            (9/12.007)
                                      «
   S.C. APA NOVA BUCUREªTI Ñ S.A., cod fiscal R               publicã de produse se va încheia pentru o perioadã de 1 an.
12276949, cu sediul în str. Aristide Demetriad nr. 2, sectorul 1,       Deschiderea ofertelor se va face la douã ore dupã termenul de
telefon 310.02.74, anunþã licitaþie publicã deschisã pentru          depunere, la aceeaºi adresã. Garanþia pentru participare la
”Achiziþionare de calculatoare ºi imprimanteÒ cod CPSA 3002.1         licitaþie este echivalentul în lei a 3.000 de EURO la cursul zilei
ºi 3001.11, în data de 7.11.2002. Documentaþia pentru             de constituire. Sursa de finanþare pentru produsele solicitate
elaborarea ºi prezentarea ofertelor se ridicã de la S.C. APA          este sursa proprie a societãþii. Informaþii suplimentare se pot
NOVA BUCUREªTI Ñ S.A., Serviciul MecanoÐEnergetic, cu             obþine de la Serviciul MecanoÐEnergetic la telefoanele 212.70.68
sediul în Splaiul Independenþei nr. 235, Corp C1, et. 1, sectorul       ºi 212.70.69. Întrebãrile referitoare la documentele de licitaþie
6, începând cu data de 28.10.2002. Ofertele se vor depune           vor fi formulate în scris pânã la data de 4.11.2002. Pentru
pânã la data de 7.11.2002, ora 10.00, la sediul societãþii din         achiziþionarea ulterioarã de produse similare, S.C. APA NOVA
Splaiul Independenþei nr. 235, Corp C 1, et. 1, sector 6 Ð           BUCUREªTI Ñ S.A. îºi rezervã dreptul de a aplica procedura
Serviciul MecanoÐEnergetic, cu semnãtura de primire.              de negociere dintr-o singurã sursã. Eventualele contestaþii se
Valabilitatea ofertei este de 30 de zile de la data susþinerii         vor depune la Direcþia Executivã a autoritãþii contractante cu
licitaþiei. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului    sediul în Splaiul Independenþei nr. 235, corp C1, et. 1,
de achiziþie publicã de produse este oferta cea mai avantajoasã        sectorul 6.
din punct de vedere tehnico-economic. Contractul de achiziþie           (10/12.008)
                                      «
  INCDE Ñ ICEMENERG, având codul fiscal R 10874610,               Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este cu cel mult
situat în Bd. Energeticienilor nr. 8, sectorul 3, Bucureºti, cu        8 zile înainte de data depunerii ofertelor.
numerele de telefon/fax: (021) 3.46.46.40/(021) 3.46.53.10, orga-         Data limitã pentru depunerea ofertelor este 6.11.2002,
nizeazã licitaþie deschisã pentru atribuirea contractului de          ora 10.00.
achiziþie publicã pentru urmãtoarele produse:
  Ð osciloscop digital                 3 buc;          Ofertele trebuie redactate în limba românã.
  Ð agitator electromagnetic cu încãlzire       1 buc;          La deschiderea ofertelor vor fi admiºi reprezentanþii
  Ð aparat pentru mãsurat grosimi cu ultrasunete               ofertanþilor cu împuternicire legalã.
  cu domenii de mãsurare între 0,75 ºi 300 mm                  Ofertele urmeazã a fi deschise la sediul INCDE Ð
  cu accesorii                     1 buc.        ICEMENERG în data de 6.11.2002, ora 12.00.
  Ofertanþii vor depune oferta la sediul INCDE Ñ                 Garanþia de participare va fi de 2.000.000 lei ºi va fi vala-
ICEMENERG, Bd. Energeticienilor nr. 8, sector 3, Bucureºti,          bilã 30 de zile de la data limitã de depunere a ofertei.
secretariatul directorului general, etajul 3, corp administrativ.
Oferta trebuie sã fie completã. Codul CPSA al produselor lici-           Criteriul utilizat este preþul cel mai scãzut.
tate este 3320 (Instrumente ºi aparate de mãsurã ºi control).           Se pot depune oferte alternative.
  Data limitã de livrare a produselor este 18.11.2002.              Nu se acordã marja de preferinþã internã.
  Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se            Nu a fost publicat anunþ de intenþie.
poate obþine de la Serviciul Aprovizionare.                    Data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al
  Preþul documentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei       României, Partea a VI-a, a anunþului de participare: 18.10.2002.
este de 300.000 lei ºi se va plãti la casieria INCDE Ñ
ICEMENERG.                                     (11/12.012)
                                      «
  INCDE Ñ ICEMENERG, având codul fiscal R 10874610,               Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este cu cel mult
situat în Bd. Energeticienilor nr. 8, sectorul 3, Bucureºti, cu        8 zile înainte de data depunerii ofertelor.
numerele de telefon/fax: (021) 3.46.46.40/(021) 3.46.53.10, orga-         Data limitã pentru depunerea ofertelor este 5.11.2002,
nizeazã licitaþie deschisã pentru atribuirea contractului de          ora 10.
achiziþie publicã pentru urmãtoarele produse:                   Ofertele trebuie redactate în limba românã.
  Ñ Sony digital camera                 Ð 1 buc         La deschiderea ofertelor vor fi admiºi reprezentanþii
  Ñ proiector Ez PRO 730 LOPTOMA            Ð 1 buc.       ofertanþilor cu împuternicire legalã.
  Ofertanþii vor depune oferta la sediul INCDE Ð ICEMENERG,           Ofertele urmeazã a fi deschise la sediul INCDE Ð
Bd. Energeticienilor nr. 8, sector 3, Bucureºti, secretariatul direc-     ICEMENERG în data de 5.11.2002, ora 12.
torului general, etajul 3, corp administrativ. Oferta trebuie sã fie        Garanþia de participare va fi de 2.000.000 lei ºi va fi vala-
completã. Codul CPSA al produselor licitate este 3230             bilã 30 de zile de la data limitã de depunere a ofertei.
(Receptoare de televiziune ºi radio; aparate de înregistrare ºi          Criteriul utilizat este preþul cel mai scãzut.
reproducere a sunetului ºi imaginii).                       Se pot depune oferte alternative.
                                          Nu se acordã marja de preferinþã internã.
  Data limitã de livrare a produselor este 15.11.2002.
                                          Nu a fost publicat anunþ de intenþie.
  Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se
                                          Data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al
poate obþine de la Serviciul Aprovizionare.
                                        României, Partea a VI-a, a anunþului de participare: 18.10.2002.
  Preþul documentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei
este de 150.000 lei ºi se va plãti la casieria INCDE Ð ICEMENERG.         (12/12.013)
                                      «
  INCDE Ð ICEMENERG, având codul fiscal R 10874610,               Ð calculator PENTIUM IV (cu licenþa
situat în Bucureºti, Bd. Energeticienilor nr. 8, sectorul 3, cu           OS WINDOWS XP PRO OEM)                5 buc.
numerele de telefon/fax: (021) 3.46.46.40/ (021) 3.46.53.10,           Ð calculator PENTIUM IV tip AMD Athlon         1 buc.
organizeazã licitaþie deschisã pentru atribuirea contractului de         Ð calculator DURON                   5 buc.
achiziþie publicã pentru urmãtoarele produse:                   Ð paptop TOSHIBA model 1900 101            1 buc.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 200/23.X.2002                           7

  Ð unitate centralã PENTIUM III Ñ IV sau                   Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este cu cel mai
   AMD la 1000 Ð 1500 MHZ               6 buc.;      mult 8 zile înainte de data depunerii ofertelor.
  Ð placã de achiziþii 16 canale, 500 KHz, 12 biþi   1 buc.;        Data limitã pentru depunerea ofertelor este 4.11.2002,
  Ð monitor RELYSIS LCD TL 770 17Ó           1 buc.;      ora 10.
  Ð monitor 17Ó                     3 buc.;        Ofertele trebuie redactate în limba românã.
  Ð imprimantã HP 930                  1 buc.;        La deschiderea ofertelor vor fi admiºi reprezentanþii
  Ð imprimantã HP Deskjet                2 buc.;      ofertanþilor cu împuternicire legalã.
  Ð imprimantã HP PSC 750                1 buc.;
  Ð copiator                      1 buc.        Ofertele urmeazã a fi deschise la sediul INCDE Ð
  Ofertanþii vor depune la sediul INCDE Ð ICEMENERG,           ICEMENERG în data de 4.11.2002, ora 12.
Bd. Energeticienilor nr. 8, sector 3, Bucureºti, secretariatul         Garanþia de participare va fi de 10.000.000 lei ºi va fi vala-
directorului general, etajul 3, corp administrativ. Oferta trebuie     bilã 30 de zile de la data limitã de depunere a ofertei.
sã fie completã. Codul CPSA al produselor licitate este 300           Criteriul utilizat este preþul cel mai scãzut.
(Mijloace ale tehnicii de calcul ºi de birou).                 Se pot depune oferte alternative.
  Data limitã de livrare a produselor este 14.11.2002.            Nu se acordã marja de preferinþã internã.
  Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se          Nu a fost publicat anunþ de intenþie.
poate obþine de la Serviciul Aprovizionare.                   Data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al
  Preþul documentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei      României, Partea a VI-a, a anunþului de participare: 18.10.2002.
este de 500.000 lei ºi se va plãti la casieria INCDE Ð
ICEMENERG.                                    (13/12.014)
                         ACHIZIÞII PUBLICE DE LUCRÃRI
   1. Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc            11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
   Cod fiscal: 43.67.558                         cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi cea econo-
   Adresa: Odorheiu Secuiesc, Piaþa Primãriei nr. 5, judeþul       mico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
Harghita, 4150, telefon: 0266-218383, fax: 0266-218032.             ¥ cerinþe minime pentru ºeful de ºantier: studii superioare de
   2. a) Procedura aplicatã: licitaþie deschisã.             specialitate ºi minimum 6 ani vechime în specialitate, pentru
   b) Tipul contractului: contract de execuþie de lucrãri.        responsabilul tehnic cu execuþia: atestare MLPTL în domeniul
   3. a) Amplasament: Odorheiu Secuiesc, str. Sântimbru pe DC.      lucrãrii supuse achiziþiei; societatea contractantã, subcontractanþii
   b) Natura ºi cerinþele de execuþie:                  sau asociaþii sã fie atestaþi de APDP;
   Se prevede modernizarea strãzii pe o porþiune de 1310 ml,
                                        ¥ capacitatea financiarã de susþinere a lucrãrii trebuie sã fie
din care stradã de categoria a III-a pe o lungime de 550 m
                                      minimum 3.000 milioane lei, cifra medie de afaceri pe ultimii
(lãþimea pãrþii carosabile este de 6 m) ºi stradã de categoria
a IV-a pe o lungime de 760 m (lãþimea pãrþii carosabile este        3 ani în domeniul construcþii-drumuri (CAEN 4523) sã fie cel
de 5,5 m).                                 puþin 9 miliarde lei, calculat la data de 15.08.2002 (1 euro =
   4. Termenul limitã de execuþie: 120 de zile.              32.344 lei); bilanþul contabil trebuie prezentat în copie pe anii
   5. Documentaþia de licitaþie se poate obþine de la sediul       1999, 2000, 2001;
societãþii KONTUR Ñ S.R.L., Miercurea Ciuc, Str. Florilor            ¥ experienþã similarã: 4.000 milioane lei calculat la data de
nr. 26/B, cod: 4100, tel. 0266 314360, începând cu data de         15.08.2002 (1 euro = 32.344 lei).
14.10.2002, la preþul de 775.000 lei.                      12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
   6. Data limitã de depunere a ofertelor: 14 noiembrie 2002,       oferta valabilã: 60 de zile; ofertele vor fi întocmite în preþuri la
ora 11, la sediul primãriei Ð Odorheiul Secuiesc, Piaþa Primãriei      15 octombrie 2002.
nr. 5, cam. 3.                                 13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
   Limba de redactare a ofertelor este limba românã.           de lucrãri: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere teh-
   7. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 14.11.2002,      nico-economic.
ora 12, la sediul primãriei, cu participarea ofertanþilor.           14. Nu se acceptã oferte alternative.
   8. Garanþia de participare la licitaþie este de 20.000.000 lei.      15. Informaþii suplimentare la telefon 0266-314360.
   9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau refe-      16. Nu a fost publicat anunþ de intenþie.
rire la prevederile care reglementeazã: din bugetul de statÐfond        17. Prezentul anunþ de participare a fost transmis spre publi-
special de drum, prin Trezoreria Odorheiu Secuiesc.             care la Regia Autonomã MONITORUL OFICIAL în ziua de
   10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
                                      18.10.2002.
grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de lucrãri:
nu este cazul.                                  (14/11.976)
                                    «
   1. Autoritatea contractantã: Consiliul Local Comunal Letcani,       5. a) Denumirea ºi adresa compartimentului de la care se
judeþul Iaºi, cod fiscal 4540488, telefon: 0232/296900;           poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ºi
0232/296770, fax: 0232/296900.                       prezentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a exemplarului
   2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de       respectiv: Secretariatul Primãriei comunei Letcani, în schimbul
lucrãri: licitaþie publicã deschisã, fãrã preselecþie.           achitãrii contravalorii documentaþiei ºi a prezentãrii dovezii plãþii
   b) Tipul contractului de lucrãri pentru care se organizeazã      contravalorii acesteia.
licitaþia: contract de lucrãri la cheie.                    b) Costul ºi condiþiile de platã a exemplarului documentaþiei Ð
   Lucrarea constã în execuþia distribuþiei gazelor naturale Ñ      3.000.000 lei în numerar la casieria Primãriei Letcani sau în
                                      contul Primãriei Letcani nr. 2102304540488 deschis la
2,5 km.
                                      Trezoreria Iaºi.
   3. a) Amplasamentul lucrãrii: sat Letcani, comuna Letcani,
                                        c) Taxa de participare la procedurã: 1.000.000 lei. Plata se
judeþul Iaºi.                                va efectua în numerar la casieria unitãþii sau în contul mai sus
   b Natura ºi cerinþele de execuþie: codul CPSA 45333.          invocat.
   c) Dacã lucrarea sau contractul de lucrãri este împãrþit în        d) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 23 octombrie 2002.
mai multe contracte distincte: nu este cazul.                  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor Ñ 31 octombrie 2002,
   d) Informaþii referitoare la scopul lucrãrii sau al contractului    ora 9.00.
de lucrãri atunci când acesta necesitã ºi întocmirea proiecte-         b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Primãria
lor aferente: nu este cazul.                        comunei Letcani, judeþul Iaºi.
   4. Termen limitã de execuþie a lucrãrii: 25 decembrie 2002.        c) Limba în care trebuie redactate ofertele: limba românã.
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 200/23.X.2002

  7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:       caracteristicile generale ale lucrãrii sunt prezentate în docu-
reprezentanþi împuterniciþi ai ofertanþilor.                 mentaþia de licitaþie, cerinþe minime de calificare referitoare la:
  b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 31 octombrie 2002,       Ð capacitate tehnicã: experienþã similarã doveditã pentru
ora 10.00, la sediul Primãriei comunei Letcani, judeþul Iaºi.        execuþia în ultimii 5 ani a unor lucrãri similare în cuantum de
  8. Garanþiile solicitate pentru participare: cuantumul garanþiei     minimum 500.000.000 lei (15.264,3 euro);
de participare 15.000.000 lei (458 euro): aceastã garanþie se va         Ð capacitate economico-financiarã: cifra medie anualã de
constitui sub formã de scrisoare de garanþie bancarã în favoa-        afaceri pe ultimii 3 ani: 2,5 miliarde lei (76.322 euro).
rea Consiliului Local Letcani sau în numerar.                  12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã menþinã oferta
  9. Modalitãþile principale de finanþare ºi platã Ñ bugetul        valabilã: 60 de zile de la deschiderea ofertei.
local al comunei Leþcani; ordin de platã prin Trezoreria Iaºi.          13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractelor
  10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea      de lucrãri: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere teh-
grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de lucrãri Ñ     nico-economic.
contract ferm încheiat în formã autenticã, înaintea încheierii          14. Nu se admit oferte alternative.
contractului de achiziþie publicã.                        15. Alte informaþii: nu se acordã preferinþa internã.
                                         16. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi      Autonomã ”Monitorul OficialÒ Ð 18 octombrie 2002.
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-        17. Pentru achiziþionarea de noi lucrãri similare celor care
nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul       fac obiectul prezentului anunþ se va putea aplica procedura
sunt cele prevãzute în Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului           negocierii directe cu o singurã sursã.
României nr. 60/2001, Legea nr. 212/2002, Ordinul M.F.P. ºi
M.L.P.T.L. nr. 1.014/874/2001. Natura ºi cerinþele de execuþie,          (15/11.981)
                                     «
   Casa Judeþeanã de Pensii Bihor, cod fiscal 13589510, cu           Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Casei Judeþene
sediul în Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 2, judeþul Bihor,       de Pensii Bihor la data de 21.11.2002, ora 14.00, cam. 228.
tel/fax: 0259-137662, 0259-135488, organizeazã licitaþie deschisã        Garanþia de participare va fi în sumã de 250.000.000 lei ºi
pentru atribuirea contractului de achiziþie publicã de lucrãri în      se va constitui prin scrisoare de garanþie bancarã.
condiþiile stabilite de O.U.G. nr. 60/2001, H.G. nr. 461/2001 ºi         Finanþarea lucrãrilor se va face din bugetul asigurãrilor soci-
Ordinul ministrului finanþelor publice ºi ministrului lucrãrilor       ale de stat.
                                         Nu se admite asocierea ofertanþilor pentru atribuirea contrac-
publice, transporturilor ºi locuinþei nr. 1.014/874 din 2001, pentru     tului de achiziþie publicã ºi lucrãri în subantreprizã.
obiectul de investiþii ”Amenajare sediu Casa Judeþeanã de            Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
Pensii BihorÒ.                                cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea
   Obiectivul de investiþii este amplasat în Oradea, Str. Dunãrii     economico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã
nr. 6, în imobil existent ºi necesitã lucrãri de arhitecturã, rezis-     ofertanþii vor fi specificate în Caietul de sarcini.
tenþã, instalaþii (electrice, sanitare, termice), achiziþii utilaje ºi      Pentru a putea fi calificat ofertantul trebuie sã facã dovada
montaj.                                   unei cifre de afaceri pe ultimul an de 45.000.000 mii lei
   Se primesc oferte numai pentru toate categoriile de lucrãri       (echivalent 1.371.115 euro) ºi de 40.000.000 mii lei actualizatã
necesare. Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei       pe ultimii 3 ani.
se poate obþine direct de la sediul autoritãþii contractante servi-       Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã oferta
                                       valabilã este de 90 de zile.
ciul Financiar-administrativ, cam. 216, începând cu data de           Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de
1.11.2002.                                  lucrãri este oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
   Costul documentaþiei este de 1.000.000 lei, care se achitã       tehnico-economic.
în numerar la casieria unitãþii.                         Nu se admit oferte alternative.
   Termenul de executare a lucrãrilor este de maximum 12 luni.         Acordarea marjei de preferinþã internã se face în conformi-
   Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este de 12.11.2002.    tate cu reglementãrile legale.
   Data limitã pentru depunerea ofertelor este 20.11.2002, la         Anunþul de intenþie privind organizarea licitaþiei s-a transmis
sediul Casei Judeþene de Pensii Bihor, Oradea, cam. 212, ºi         spre publicare la Monitorul Oficial la data de 10.10.2002.
vor fi redactate în limba românã.                        Anunþul de participare s-a transmis cãtre Regia MONITORUL
   La deschiderea ofertelor sunt admiºi sã asiste delegaþi         OFICIAL la data de 17.10.2002.
împuterniciþi de cãtre ofertanþi.                         (16/11.982)
                                     «
  1. Denumirea autoritãþii contractante: Primãria sectorului 3,        Ð membrii comisiei de evaluare;
cod fiscal R 4420465, cu sediul în Bucureºti, Str. Parfumului          Ð ofertanþii sau împuterniciþii acestora.
nr. 2Ð4, tel. 323 33 50, tel/fax 326 52 67.                   b) Ofertele vor fi deschise la sediul Primãriei sectorului 3,
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de        Bucureºti, Str. Parfumului nr. 2Ð4, în data de 12.12.2002,
lucrãri: licitaþie deschisã.                         ora 14.00.
  b) Tipul contractului de lucrãri: construcþie salã de sport.         8. a) Garanþia de participare este de 100.000.000 lei.
  3. a) Amplasamentul lucrãrii: Bucureºti, Str. Prevederii           b) Garanþia de participare se poate constitui în numerar, cu
nr. 19, sectorul 3 (ºcoala nr. 20).                     ordin de platã, în contul 50064420465 deschis la Trezoreria
  b) Natura ºi cerinþele de execuþie: lucrãri de construcþie        sectorului 3 Bucureºti sau garanþie bancarã în favoarea
pentru clãdiri cu destinaþii diverse Ð cod CAEN 4521.15.           Primãriei Sectorului 3.
  c) Lucrarea nu este împãrþitã pe mai multe obiective             9. Finanþarea se face din bugetul Consiliului local al secto-
distincte.                                  rului 3, Bucureºti.
  4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii Ñ 18 luni de la          10. Ofertanþii trebuie sã prezinte documente care sã
semnarea contractului de execuþie a lucrãrii.                dovedeascã eligibilitatea, capacitateaa tehnicã ºi economico-
  5. a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei       financiarã conform Ordin nr. 1.014/874 al Ministerului Finanþelor
se obþine de la biroul Achiziþii din Primãria sectorului 3,         Publice ºi alte documente care sunt cerute de caietul de sar-
Str. Parfumului nr. 2-4, tel. 326.52.67 sau 323.33.50, int. 205,       cini.
începând cu data de 4.11.2002.                          11. Oferta este valabilã 90 de zile.
  b) Costul documentaþiei de licitaþie este de 4.500.000 lei;         12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
plata documentaþiei se face în numerar sau cu ordin de platã în       de lucrãri este oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
contul 245102204420465 deschis la Trezoreria sectorului 3.          tehnico-economic.
Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este 2.12.2002.          13. Nu se admit oferte alternative.
  6. a) Data limitã de depunere a ofertelor este 12.12.2002,          14. Nu s-a publicat anunþ de intenþie în Monitorul Oficial al
ora 10.00.                                  României, Partea a VI-a, Achiziþii publice.
  b) Ofertele vor fi transmise/depuse la sediul Primãriei           15. Data transmiterii anunþului de participare la licitaþie:
sectorului 3, Str. Parfumului nr. 2Ð4, Bucureºti.              18.10.2002.
  c) Oferta va fi redactatã în limba românã.
  7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:          (17/11.990)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 200/23.X.2002                           9

                          ACHIZIÞII PUBLICE DE SERVICII
   Autoritatea contractantã: Direcþia Silvicã Ialomiþa, cu sediul în      Finanþarea lucrãrilor se va face din fondul de ameliorare a
municipiul Slobozia, ºos. Bucureºti-Constanþa nr. 1, cod fiscal R      fondului funciar constituit în baza Legii nr. 18/1991, republicatã,
2653553, tel. 0243/215720, fax 0243/211868, organizeazã           iar decontarea conform prevederilor legale cu privire la deconta-
licitaþie deschisã pentru atribuirea contractului de prestãri de       rea bancarã.
servicii mecanizate de pregãtirea terenului ºi solului în cadrul         Condiþii de eligibilitate: declaraþie pe propria rãspundere pri-
obiectivului de investiþii ”Reconstrucþie ecologicã forestierã pe      vind eligibilitatea; certificate constatatoare privind îndeplinirea
terenuri degradate preluate din sectorul agricol conform H.G.        obligaþiilor exigibile de platã a impozitelor ºi taxelor cãtre stat,
nr. 357/2002 Ñ Perimetrul Ostrovul Chiciul OrbuluiÒ din raza         inclusiv a celor locale, precum ºi a contribuþiei pentru asigurãrile
Oculului Silvic Lacu Sãrat, localitatea Stãncuþa, judeþul Brãila.      sociale de stat.
   Oferta se va depune pentru întreaga gamã de servicii            Cerinþe minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea
(defriºare tufãriº pe 2 ha, precum ºi scarificat, arat ºi discuit pe     economico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofer-
195 ha), care sunt clasificate prin cod C.P.S.A. 0141.11.          tantul: fiºã de informaþii generale; declaraþie care conþine
   Termenul limitã de prestare a serviciilor este 30 nov. 2003.      informaþii privind dotãrile specifice ºi utilajele utilizate pentru
   Pentru obþinerea unui exemplar al documentaþiei pentru ela-       îndeplinirea contractului.
borarea ºi prezentarea ofertei se va adresa serviciului             Se precizeazã cã persoanele juridice nu sunt obligate sã
”ÎmpãduririÒ din cadrul D.S. Ialomiþa, tel. 0243/215666.           menþioneze numele ºi calificãrile profesionale ale personalului
Contravaloarea acestei documentaþii este de 500.000 lei ºi se        responsabil pentru prestarea serviciului.
va achita la sediul D.S. Ialomiþa, de unde poate fi ridicatã.          Termenul de valabilitate a ofertelor este de 60 de zile de la
   Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este 30 oct. 2002.    data deschiderii acestora.
   Ofertele vor fi depuse la sediul D.S. Ialomiþa la data limitã 7       Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de
nov. 2002, pânã la ora 10.00, ºi vor fi redactate în limba          servicii: preþul cel mai scãzut, raportat la valoarea investiþiei
românã.                                   aprobatã prin Ord. M.A.A.P.
   Comisia de evaluare va deschide ofertele la sediul D.S.           Nu se acceptã oferte alternative.
Ialomiþa la data de 7 nov. 2002, ora 11.00, fiind admiºi sã           Menþionãm cã nu existã un anunþ de intenþie.
asiste reprezentanþii ofertanþilor.
                                         Anunþul   de  participare   a  fost  transmis  cãtre
   Garanþia de participare în valoare de 40.000.000 lei se va
                                       R.A. MONITORUL OFICIAL la data de 18 oct. 2002.
constitui prin ordin de platã în contul D.S. Ialomiþa nr. 524512
deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Slobozia.                  (18/11.975)
                                     «
   1. Compania Naþionalã a Huilei Ñ SA, cod fiscal R              7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
2135187, cu sediul în Petroºani, str. Timiºoara nr 2, judeþul        membrii comisiei de evaluare ºi reprezentanþii legali ai
Timiº, telefon 054/540460, 542270, fax: 054/541315, 546528;         ofertanþilor participanþi sau împuterniciþii acestora.
telex: 72514.                                   b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 14.11.2002, ora
   2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de ser-     10, CNH Ñ SA.
vicii: licitaþie deschisã                             8. Garanþia pentru participare solicitatã: 50.000.000 lei.
   b) Tipul contractului de furnizare: contract de prestare de         9. Modalitatea de finanþare: fonduri de producþie.
servicii                                     10. Nu este cazul.
                                         11. Condiþiile de eligibilitate a ofertanþilor privesc: înregistra-
   3. a) Locul de prestare a serviciilor: subunitãþile miniere ale
                                       rea, plata taxelor ºi impozitelor cãtre bugetul de stat, certificarea
CNH Ñ SA.                                  sistemului calitãþii, dotãrile specifice, asigurarea cu personal de
   b) Categoria serviciilor care se vor achiziþiona: reparare, eta-    specialitate, obligaþiile contractuale în desfãºurare, experienþa
lonare, verificare metrologicã ºi service al gazanalizoarelor por-      similarã, capacitatea financiarã.
tabile (metanometre, toximetre, anemometre º.a.), cod C.P.S.A           12. Nu este cazul.
3220.92                                      13. Perioada de valabilitate a ofertei: 45 de zile.
   c) Oferta se depune pentru întreaga gamã de servicii solici-         14. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii:
tate.                                    preþul cel mai scãzut.
   4. Durata de prestare a serviciilor: pânã la 31.12.2002.           15. Nu se depun oferte alternative.
   5. a) Exemplarul documentaþiei pentru elaborarea ºi prezen-         16. Alte informaþii: criteriul de atribuire a contractului de ser-
tarea ofertei se poate obþine de la casieria CNH SA.             vicii se aplicã în condiþiile aplicãrii marjei de preferinþã internã.
   b) Costul ºi condiþiile de platã: 100.000 lei, numerar.           17. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
   c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 7.11.2002.      a VI-a, a anunþului de intenþie: 5.02.2002.
   6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 14.11.2002.          18. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
   b) Ofertele se depun la Registrul CNH Ñ SA.               Autonomã MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002.
   c) Limba de redactare a ofertelor: limba românã.               (19/11.979)
                                     «
   Licitaþie publicã deschisã pentru selecþionarea furnizorilor de     citate: nu se pot depune oferte doar pentru o parte din servi-
servicii de formare profesionalã în meseria de ospãtar (chelner).      ciile ofertate.
   Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, telegraf,        Durata sau termenul limitã de prestare a serviciilor: sfârºitul
telex, telefax ale autoritãþii contractante:                 anului 2002, dar nu mai târziu de finalizarea tuturor cursurilor
   Ñ Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã           începute în cursul anului 2002.
Buzãu, Str. Unirii bloc O1, parter, cod fiscal 11350427, tel/fax         Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului de la care
0238/427500, e-mail: ajofp@buzãu.ro.                     se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea
   Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de servicii:     ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a exemplarului
                                       respectiv:
licitaþie publicã deschisã.
                                         Ñ AJOFM Buzãu, str. Ion Bãieºu, bloc A3, parter, comparti-
   Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate       mentul organizarea formãrii profesionale;
oferte: contract de furnizare servicii de formare profesionalã în         Ñ contracost, prin prezentarea reprezentantului ofertantului
meseria de ospãtar (chelner) pentru anul 2002, cursuri solici-        la sediul menþionat.
tate de persoane aflate activ în cãutarea unui loc de muncã.           Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea documentaþiei
   Locul de prestare a serviciilor: judeþul Buzãu.             pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei: 50.000 lei, sumã
   Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a depune    plãtibilã la casieria unitãþii sau direct în contul nr. 300411350427
ofertã pentru o parte sau pentru întreaga gamã de servicii soli-       deschis la Trezoreria Buzãu.
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 200/23.X.2002

   Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 25.10.2002,           Menþionarea prevederilor legale, a reglementãrilor sau dis-
ora 16.00.                                    poziþiilor administrative vizate: Legea nr. 76/2002.
   Data limitã pentru depunerea ofertelor: 11.11.2002, ora 10.00.         Precizarea dacã persoanele juridice sunt obligate sã
   Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:              menþioneze numele ºi calificãrile profesionale ale personalului
   Ñ AJOFM Buzãu, Str. Unirii, bloc O1, parter, director mana-         responsabil pentru prestarea serviciului: menþionarea acestor
gementul pieþei muncii.                             persoane este necesarã.
   Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: românã.          Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã oferta
   Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor: repre-        valabilã: 31.12.2002, dar nu mai târziu de finalizarea ultimului
zentanþii ofertanþilor.                             curs de iniþiere început în cursul anului 2002.
   Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 11.11.2002, ora 12.00         Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de
   Garanþiile pentru participare solicitate 1.000.000 lei           servicii: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere teh-
   Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau referirile la    nico-economic.
prevederile care le reglementeazã: bugetul asigurãrilor pentru ºomaj.        Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
   Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi cerinþele     a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea
minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea economico-          inexistenþei unui astfel de anunþ Ñ conform legislaþiei achiziþiilor
financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul Ñ con-         publice, în cazul de faþã nu este necesarã publicarea unui
form fiºei de date a achiziþiei.                         anunþ de intenþie.
   Menþionarea dacã, în conformitate cu anumite prevederi             Data transmiterii anunþului de participare cãtre
legale, reglementãri sau dispoziþii administrative, prestarea servi-       R.A. MONITORUL OFICIAL: 17.10.2002.
ciilor este rezervatã unei anumite categorii profesionale: furnizori
de servicii de formare profesionalã autorizaþi conform legii.             (20/11.999)
                                       «
   Licitaþie publicã deschisã pentru selecþionarea furnizorilor de         Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: românã.
servicii de formare profesionalã în meseria de tâmplar universal.           Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor: repre-
   Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, telegraf,       zentanþii ofertanþilor.
telex, telefax ale autoritãþii contractante:                     Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 11.11.2002, ora 12.00.
   Ñ Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã               Garanþiile pentru participare solicitate 1.000.000 lei.
Buzãu, Str. Unirii bloc O1, parter, cod fiscal 11350427, tel/fax           Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau referirile
0238/427500, e-mail: ajofp@buzau.ro.                       la prevederile care le reglementeazã: bugetul asigurãrilor pentru
   Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de servicii:       ºomaj.
licitaþie publicã deschisã.                              Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi cerinþele
   Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte:     minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea economico-
contract de furnizare servicii de formare profesionalã în mese-         financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul Ñ con-
ria de tâmplar universal pentru anul 2002, cursuri solicitate de         form fiºei de date a achiziþiei.
angajatorii specializaþi în obþinerea produselor de tâmplãrie.            Menþionarea dacã, în conformitate cu anumite prevederi
   Locul de prestare a serviciilor: judeþul Buzãu.               legale, reglementãri sau dispoziþii administrative, prestarea servi-
   Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a depune      ciilor este rezervatã unei anumite categorii profesionale: furnizori
ofertã pentru o parte sau pentru întreaga gamã de servicii soli-         de servicii de formare profesionalã autorizaþi conform legii.
citate: nu se pot depune oferte doar pentru o parte din servi-            Menþionarea prevederilor legale, a reglementãrilor sau dis-
ciile ofertate.                                 poziþiilor administrative vizate: Legea nr. 76/2002.
   Durata sau termenul limitã de prestare a serviciilor: sfârºitul         Precizarea dacã persoanele juridice sunt obligate sã
anului 2002, dar nu mai târziu de finalizarea tuturor cursurilor         menþioneze numele ºi calificãrile profesionale ale personalului
începute în cursul anului 2002.                         responsabil pentru prestarea serviciului: menþionarea acestor
   Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului de la care         persoane este necesarã.
se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea            Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã oferta
ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a exemplarului         valabilã: 31.12.2002, dar nu mai târziu de finalizarea ultimului
respectiv:                                    curs de calificare început în cursul anului 2002.
   Ñ AJOFM Buzãu, str. Ion Bãieºu, bloc A3, parter, comparti-            Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de
mentul organizarea formãrii profesionale;                    servicii: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere teh-
   Ñ contra cost, prin prezentarea reprezentantului ofertantului        nico-economic.
la sediul menþionat.                                 Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
   Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea documentaþiei        a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea
pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei: 50.000 lei, sumã            inexistenþei unui astfel de anunþ Ñ conform legislaþiei achiziþiilor
plãtibilã la casieria unitãþii sau direct în contul nr. 300411350427       publice, în cazul de faþã nu este necesarã publicarea unui
deschis la Trezoreria Buzãu.                           anunþ de intenþie.
   Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 25.10.2002, ora 16.00.      Data transmiterii anunþului de participare cãtre
   Data limitã pentru depunerea ofertelor: 11.11.2002, ora 10.00.       R.A. MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002.
   Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: AJOFM
Buzãu, Str. Unirii, bloc O1, parter, director managementul pieþei muncii.       (21/12.000)
                                       «
   1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante:       solicitate: ofertanþii vor depune oferta numai pentru serviciile
Spitalul Clinic Colentina, cu sediul în Bucureºti, sectorul 2, ºos.       solicitate.
ªtefan cel Mare, nr. 19Ñ21, cod fiscal 4283929, telefon:               4. Durata sau termenul limitã de prestare a serviciilor: se
210.47.85; fax: 210.55.12                            vor stabili prin contractul de prestãri de servicii.
   2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de ser-
vicii: licitaþie deschisã Ñ se repetã licitaþia din 18.10.2002.           5. a) Denumirea ºi adresa serviciului de la care se poate
   b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate        obþine un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ºi pre-
oferte: contract prestãri servicii.                       zentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a exemplarului res-
   3. a) Locul de prestare a serviciilor: Spitalul Clinic Colentina,      pectiv: Sectretariatul Spitalului Clinic Colentina.
prin închirierea spaþiului deþinut de spital cu aceastã destinaþie,         b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
împreunã cu dotãrile aferente.                          exemplar (unde este cazul): costul caietului de sarcini este de
   b) Categoria serviciilor ce se vor achiziþiona ºi descrierea
acestora: prepararea ºi servirea hranei bolnavilor din spital, cu        5.000.000 lei.
obligaþia preluãrii prin transfer a personalului, cod CPSA: 5552.          c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 7.11.2002.
   c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a depune       6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 13.11.2002, ora
ofertã pentru o parte sau pentru întreaga gamã de servicii            15.00.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 200/23.X.2002                          11

   b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Spitalul       3 ani ca ºi alte documente solicitate prin fiºa de date a
Clinic Colentina, ºos. ªtefan cel Mare, nr. 19Ñ21, sectorul 2,         achiziþiei din documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea
Bucureºti, secretariat.                            ofertei.
   c) Limba sau limbile în care vor fi redactate ofertele: docu-         12. a) Menþionarea dacã, în conformitate cu anumite preve-
mentele licitaþiei vor fi redactate în limba românã.              deri legale, reglementãri sau dispoziþii administrative, prestarea
   7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:        serviciilor este rezervatã unei anumite categorii profesionale:
membrii comisiei de evaluare.                         ofertantul sã aibã experienþa necesarã pentru prestarea ºi ser-
   b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: ofertele se vor       virea mesei bolnavilor din spital.
deschide la Administraþia Spitalului Clinic Colentina, pe data de         b) Menþionarea prevederilor legale, a reglementãrilor sau dis-
14.11.2002,ora 10.00.                             poziþiilor administrative vizate: HGR nr. 296/28 martie 2002
   8. Garanþiile pentru participare solicitate: 100.000.000 lei.       publicat în Monitorul Oficial nr. 241/10 aprilie 2002 privind nive-
                                        lul alocaþiilor de hranã pentru consumurile colective din unitãþile
   9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau refe-     sanitare publice.
ririle la prevederile care le reglementeazã: prin Casa de
Asigurãri de Sãnãtate a Municipiului Bucureºti.                  c) Precizarea dacã persoanele juridice sunt obligate sã
                                        menþioneze numele ºi calificãrile profesionale ale personalului
   10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea       responsabil pentru prestarea serviciului: se solicitã aceste pre-
grupului de ofertanþi cãrora li se atribuie contractul: nu este        cizãri.
cazul.                                       13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
   11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi       oferta valabilã: 90 de zile.
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-         14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:       de servicii: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere teh-
condiþii de eligibilitate Ñ certificate constatoare privind îndeplini-     nico-economic.
rea obligaþiilor exigibile de platã a impozitelor ºi taxelor cãtre         15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este
stat, inclusiv a celor locale, precum ºi a contribuþiei pentru asi-      cazul): nu se admit oferte alternative.
gurãrile sociale de stat; certificat emis de Oficiul Registrului          16. Alte informaþii (acordarea preferinþei interne etc.): nu se
Comerþului din care sã rezulte obiectul de activitate; autorizaþie       solicitã alte informaþii.
de funcþionare sau orice alt document edificator din care sã
rezulte cã firma are ca obiect de activitate prestarea ºi servirea         17. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a
mesei.                                     VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea
                                        inexistenþei unui astfel de anunþ: nu existã.
   Ñ Capacitatea tehnicã ºi capacitatea economico-financiarã           18. Data transmiterii anunþului de participare cãtre
Ñ se solicitã informaþii privind experienþa, dotãri cu utilaje, nr.      R.A. MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002.
mediu de personal în ultimele 12 luni, asigurarea cu personal
de specialitate, bilanþul contabil, cifra medie de afaceri pe ultimii        (22/12.001)
                                      «
  1. Ñ S.N. ”I.F.Ò Ñ S.A., Sucursala Galaþi, cod fiscal             5. La deschiderea ofertelor pot participa reprezentanþii împu-
R13114066, Str. ªtiinþei nr. 97, telefon 416221, fax 417933, în        terniciþi ai ofertanþilor.
calitate de autoritate contractantã organizeazã licitaþie deschisã         Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 29.10.2002,
pentru Ñ servicii de întreþinere ºi reparaþii a lucrãrilor din ame-      ora 11.
najãrile de îmbunãtãþiri funciare aflate în administrarea siste-          6. Garanþia de participare la licitaþie este de 20.000.000 lei.
melor hidroameliorative aparþinând Sucursalei Galaþi.               7. Sursa de finanþare Ñ alocaþii bugetare.
  Tipul contractului Ñ contract de prestãri servicii.
                                          8. Ofertanþii vor trebui sã îndeplineascã condiþiile de eligibili-
  2. a) Locul de prestare a serviciilor Ñ sediul sistemelor
hidroameliorative pentru reparaþii pompe ºi pe amplasamentul          tate, capacitate tehnicã ºi economico-financiarã solicitate prin
SPP Ñ urilor (instalaþii electrice), canalelor ºi sifonului;          documentaþia de elaborare ºi prezentare a ofertei ºi sã deþinã
  b) cod CPSA 2912.92                            atestat pentru execuþia lucrãrilor IF eliberat de MAAP conform
  c) Termenul limitã de prestare a serviciilor este Ñ            Ordin 30/1998.
30.12.2002.                                    9. Ofertantul trebuie sã-ºi menþinã valabilitatea ofertei timp
  3. a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei        de 60 de zile.
poate fi procuratã de la Biroul Tehnic al Sucursalei, interior 24,         10. Criteriul de atribuire va fi: Ñ oferta cea mai avatanjoasã
contra sumei de 150.000 lei.                          din punct de vedere tehnico-economic.
  b) Data limitã de solicitare a clarificãrilor este: 25.10.2002.        11. Nu se vor depune oferte alternative.
  4. Data limitã de depunere a ofertelor este 29.10.2002, ora          12. Nu s-a publicat anunþ de intenþie în Monitorul Oficial.
8.00.                                       13. Data transmiterii spre publicare 18.X.2002.
  Oferta va fi depusã la Biroul Tehnic al Sucursalei Galaþi.
  Limba de redactare: românã.                           (23/12.004)
                                      «
   1. Denumirea, codul, fiscal, adresa, numãrul de telefon,           5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului de la
telex, telefax ale autoritãþii contractante: E.M.C. Roºia Peºteana,      care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru elabo-
cod fiscal: R11566324, Str. Constructorilor, nr. 9, Rovinari,         rarea ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a exempla-
jud. Gorj, numãr de telefon 053371188, fax 053372208.             rului respectiv: se poate obþine de la sediul E.M.C. Roºia,
   2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de ser-      Serviciul Marketing, localitatea Rovinari, Str. Constructorilor nr. 9.
vicii Ñ licitaþie publicã deschisã.                        b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
   b) Tipul contractului de servicii pentru care se solicitã oferte:     exemplar (unde este cazul): suma este de 150.000 lei, cu achi-
contract de servicii.                             tarea în numerar la casieria unitãþii.
   3. a) Locul de prestare a serviciilor: sediul ofertantului.          c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 01.11.2002.
   b) Categoria serviciilor ce se vor achiziþiona ºi descrierea         6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 08.11.2002, ora
                                        9.00.
acestora: codul CPSA:                               b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: E.M.C.
   Ñ reparat convertizoare statice de tensiune ºi frecvenþã,        Roºia-Peºteana, Str. Constructorilor nr. 9, Rovinari, jud. Gorj.
cod CPSA EM 3162.92                                c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba
   Ñ reparat convertizoare statice rotorice, cod CPSA EM           românã.
3162.92.                                      7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
   c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a depune    reprezentanþi care sã asiste la deschiderea ofertelor ºi împuter-
ofertã pentru o parte sau pentru întreaga gamã de servicii soli-        niciþi pentru semnarea contractului în caz de adjudecare.
citate: ofertantul va depune oferta pentru întreaga gamã de servicii.       b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 08.11.2002,
   4. Durata sau termenul limitã de prestare a serviciilor: pânã       ora 10, în caz de neadjudecare licitaþia se va repeta
la 20.12.2002.                                 19.11.2000.
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 200/23.X.2002

   8. Garanþiile pentru participare solicitate: 7.000.000 lei, consti-      12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
tuitã prin scrisoare bancarã în favoarea autoritãþii contractante,       oferta valabilã: 90 zile.
ordin de platã în contul 2511.1Ð10.1/ROL deschis la BCR              13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contracatului: oferta cea
Sucursala TârguÐJiu, lichiditãþi depuse la casieria autoritãþii        mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
contractante.                                   14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (acolo unde
   9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã, ºi/sau refe-     este cazul): se interzice depunerea ofertelor alternative.
ririle la prevederile care le reglementeazã: surse proprii.            15. Alte informaþii (cum ar fi acordarea preferinþei interne
   10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea       etc.): acordarea preferinþei interne în conformitate cu
grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de servicii      H.G. 461/2001.
(unde este cazul): nu este cazul.                         16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a
   11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, cerinþele       VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea
minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi cea economico-finan-        inexistenþei unui astfel de anunþ: nu existã.
ciarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul: condiþiile de        17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
eligibilitate, capacitate tehnicã ºi economico-financiarã sunt cele      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 18.11.2002.
prevãzute în ordinul MFP ºi MLPPL 1014/874/2001 ºi specifi-
cate în documentaþia de licitaþie.                           (24/12.005)

  ANUNÞURI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIÞIE PUBLICÃ
                          ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE

  Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru ObregiaÒ,                      Natura
Bucureºti, ºos. Berceni, nr. 10Ð12, sectorul 4, telefon 334.90.69,            Denumirea                     Data
                                                     produselor
cod fiscal 4266162.                               Nr.    ºi adresa            Valoarea    semnãrii
                                                    care se vor
                                        crt.   ofertantului          contractului  contractului
  Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furnizare            câºtigãtor   livra de           de furnizare
este licitaþie deschisã.                                         câºtigãtor
  Criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avan-
tajoasã din punct de vedere tehnico-economic.                  2. S.C. LEGUME     1. Conserve: 1. 602.250.000 lei 7.10.2002
  I. Data licitaþiei: 10.09.2002.                         FRUCTE       legume    fãrã TVA
  Nr. oferte primite: 4.                             COM S.R.L.     Cod CPSA
                                          str. Dobrun     1533.1
              Natura                         nr. 2 sect 5    Fructe
     Denumirea                      Data         Cod fiscal     Cod CPSA
             produselor
 Nr.   ºi adresa            Valoarea     semnãrii        R 10062337     1533.2
             care se vor
 crt.  ofertantului           contractului  contractului
     câºtigãtor    livra de            de furnizare       Bucureºti      2. Carne   2. 1.281.660.000 lei 9.10.2002
             câºtigãtor                                  de pui    fãrã TVA
                                                    congelatã
 1. S.C. CRISDOR    Conserve:   789.442.000 lei   7.10.2002                  cu CP
   EXIMP S.R.L.    legume    fãrã TVA                             Cod CPSA
   Str. Pescãruºului  cod CPSA                                    1512.12
   nr. 3, sect. 2   1533.1
   Bucureºti, cod   Fructe                         Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
   fiscal R 32142   cod CPSA                       MONITORUL OFICIAL este 17.10.2002
             1533.2.                            (25/11.974)
                                      «
  1. Autoritatea contractantã: Inspectoratul Teritorial în           6. Ofertantul câºtigãtor: S.C. KAMSAS IMPEX Ñ S.R.L.,
Construcþii Constanþa, cod fiscal 14295246, str. Flãmânda,           Constanþa, str. Baba Novac, nr. 78.
nr. 50Ð52, tel. 611607, fax 516104.                        7. S-a achiziþionat un autoturism cu capacitatea cilindricã
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-       peste 1500 cmc, DAEWOO model Leganza CDX M/T, cod
zare a fost negociere cu o singurã sursã.                   CPSA 3410.22.
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 09.10.2002.            8. Preþul este de 620.251.380 lei, inclusiv TVA.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare a
                                         9. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
fost cea mai avantajoasã ofertã din punct de vedere tehnico-
                                        Autonomã MONITORUL OFICIAL este 18.10.2002.
economic.
  5. Numãrul de oferte primite: 1 (una).                       (26/11.983)
                                      «
  1. Autoritatea contractantã: MINISTERUL DEZVOLTÃRII ªI             4. MULTIPRES SERVICE: 13.09.2002.
PROGNOZEI, cod fiscal 13643946, Bucureºti, Str. Ministerului            4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
nr. 2Ð4, sectorul 1, tel. 3146187, 3142085, fax 3147854,              Ñ oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-
3124171, cofinanþeazã achiziþionarea de cãtre Societatea            economic.
Comercialã IPRODCOOP Ñ S.A., Alba Iulia, Str. 1
Decembrie 1918 nr. 3, tel. 812696, fax 813623, cod fiscal             5. Numãrul de oferte primite: 5.
R1756801, a produselor necesare implementãrii proiectului             6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor:
”Linie tehnologicã pentru prelucrarea primarã ºi intermediarã           Ñ SEBA INDUSTRIAL Ñ S.R.L., Bucureºti, bd. Iuliu Maniu
a lemnuluiÒ din cadrul Programului ”Dezvoltarea judeþului           nr. 562, sectorul 1;
AlbaÒ.                                       Ñ S.C. ING. BEGANU N. CONS. ENG., Bucureºti, str. Dr.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-       General Butoianu Mihail nr. 1, sectorul 5;
zare:                                       Ñ S.C. EUREX Ñ S.R.L., Braºov, Str. Castelului nr. 39;
  Ñ licitaþie deschisã.
  3. Data semnãrii contractului de furnizare:                  Ñ MULTIPRES SERVICE Ñ S.R.L., Alba Iulia, Str. Zlatnei
  1. SEBA INDUSTRIAL: 19.09.2002;                      nr. 1A.
  2. S.C. ING. BEGANU: 11.09 ºi 19.09.2002;                   7. Natura ºi cantitatea produselor ce se vor livra de cãtre
  3. S.C. EUREX Ñ S.R.L.: 19.09.2002;                    fiecare ofertant câºtigãtor; codul CPSA; preþul produselor:
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 200/23.X.2002                               13

  Denumirea produsului          Cod CPSA    Cantitate, bucãþi     Preþ, lei             Ofertant câºtigãtor

  Maºinã de rindeluit pe 4 feþe       2940.42      1       1.487.463.876       SEBA INDUSTRIAL S.R.L., Bucureºti
  Ferãstrãu panglicã pentru debitat     2940.42      1       1.070.681.556       S.C. ING. BEGANU N. CONS. ENG., Bucureºti
  buºteni
  Ferãstrãu circular multiplu        2940.42      1          738.606.522     S.C. ING. BEGANU N. CONS. ENG.,
                                                     Bucureºti
  Ferãstrãu pendulã de retezat       2940.42      1        479.049.375       S.C. EUREXÑS.R.L., Braºov
  Maºinã de frezat beþe rotunde       2940.42      1        475.976.133       SEBA INDUSTRIAL S.R.L., Bucureºti
  Sistem de exhaustare ºi transport     2940.42      1        541.450.000       MULTIPREST SERVICE, Alba Iulia
  Siloz cu sistem de recirculare ºi     2940.42      1       1.487.463.876       SEBA INDUSTRIALÑS.R.L., Bucureºti
  modul de filtrare a aerului

  8. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care            10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
urmeazã sã fie subcontractatã Ñ nu este cazul.                Autonomã MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002.
  9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 19.07.2002.          (27/11.991)
                                     «
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante:        7.1. SC SEBA INDUSTRIAL Ñ S.R.L., Bucureºti, bd. Iuliu
Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, cod fiscal 13643946,          Maniu nr. 562, sectorul 1, pentru:
Str. Ministerului nr. 2-4, sectorul 1, Bucureºti, tel. 3146187,         Ñ uscãtor, 1 bucatã, 39.050 euro,
fax 3147854 Ñ în calitate de cofinanþator cu SC VALAHIA Ñ            Ñ compresor aer, 1 bucatã, 23.475 euro,
S.R.L., Sebeº, str. Mihai Viteazu nr. 15, judeþul Alba, CF R Ñ          Ñ staþie brichetare, 1 bucatã, 6.720 euro,
7468662, reg. com. J 01/1638/1994, tel.,fax 40Ð58 815342.            cod CPSA 2940.42.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-
zare: licitaþie deschisã.                            7.2. HOMAG HOLZBEARBEITUNGSSYSTEME AG, 72296
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 27.08.2002, res-       Schopfloch, Homag Strase 3Ð5, Germania, pentru centrul de prelu-
pectiv 29.08.2002.                              crare cu comandã numericã, 97.500 euro, codul CPSA 2940.42.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:      8. Valoarea ºi partea de contract care urmeazã sã fie sub-
tehnico-economic.                              contractatã: nu este cazul.
  5. Numãrul de oferte primite: 5 (cinci).                   9. Alte informaþii: Ñ
  6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor:               10. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României a
  Ñ SC SEBA INDUSTRIAL Ñ S.R.L., Bucureºti, bd. Iuliu           anunþului de participare: Monitorul Oficial al României, 116/26
Maniu nr. 562, sectorul 1;                          iunie 2002.
  Ñ HOMAG HOLZBEARBEITUNGSSYSTEME AG, 72296                  11. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
Schopfloch, Homag Strasse 3Ð5, Germania.                   Autonomã MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002.
  7. Natura, cantitatea ºi preþul produselor care se vor livra de
cãtre fiecare ofertant câºtigãtor, cu codul CPSA:                  (28/11.992)
                                     «
  1. Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, cod fiscal 13643946,
Bucureºti, Strada Ministerului nr. 2Ð4, sectorul 1, telefon 021       Nr.       Natura             Codul      Valoarea
                                                        Cantitatea
3146187, 021 3142085, fax 021 3147854, 021 3124171,             crt.      produselor            CPSA     contractului, lei
achiziþioneazã     prin   cofinanþare    împreunã    cu
S.C. CIPOLINO Ñ S.R.L., cod fiscal 3763651, Bârlad,              1   Linie de fabricaþie     1     2523.14     2.335.230.000
str. ªtefan cel Mare nr. 6, bl. B1-3, sc. 1, parter, ap. 3, judeþul         pentru ferestre PVC
Vaslui, telefon 0235 424391, fax 0235 424391, produsele nece-         2   Linie de fabricaþie     1     2523.14     2.335.230.000
sare implementãrii proiectului Înfiinþare secþie tâmplãrie ºi mobilier        pentru uºi PVC
PVC din cadrul programului Dezvoltarea Regiunii NordÐEst.           3   Linie de fabricaþie     1     2523.14     3.060.000.000
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-
zare: licitaþie deschisã.                              mobilier PVC
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 17.06.2002.          4   Linie de fabricaþie     1     2523.14     2.054.124.000
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:        a geamului termopan
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
  5. Numãrul de oferte primite: 2 (douã).                   8. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
  6. Denumirea ºi ofertantului câºtigãtor: Elumatec GmbH &         Achiziþii publice, a anunþului de participare: Partea a VI-a, nr. 61
Co KG, Pinacherstr. 61, D 75417, MŸhlacker-Lomersheim,            din 3.04.2002.
Germania, telefon 0049-7041-14182.                       9. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
  7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002
fiecare ofertant câºtigãtor, codul CPSA, preþul sau gama preþuri-
lor plãtite:                                     (29/11.993)
                                     «
  1. Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, cod fiscal: 13643946,         3.3. Contract de furnizare produse cod CPSA 2912:
Bucureºti, Str. Ministerului nr. 2Ð4, sectorul 1, telefon 314 61       26.09.2002.
87, 314 20 85, fax 314 78 54, 312 41 71 cofinanþeazã               4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
achiziþionarea de cãtre SC EURODELTA TRAVEL FILIALA             oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
MALIUC Ñ S.R.L. a produselor necesare implementãrii proiec-            5. Numãrul de oferte primite:
tului Dezvoltarea turismului ecologic în Delta Dunãrii din cadrul         5.1. Pentru produsele cod CPSA 2923 s-a primit o ofertã;
programului Dezvoltarea Judeþului Tulcea.                     5.2. Pentru produsele cod CPSA 3611, 3613, 3614 s-au pri-
                                       mit douã oferte;
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-
                                         5.3. Pentru produsele cod CPSA 2912 s-au primit 3 oferte.
zare: licitaþie deschisã.                             6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor:
  3. Data semnãrii contractului de furnizare:                  6.1. Pentru produsele cod CPSA 2923: S.C. GIVA Ñ S.R.L.,
  3.1. Contract de furnizare produse, codul CPSA 2923:           str. Iuliu Maniu nr. 32, bl. 23, sc. C, ap. 16, Tulcea, judeþul Tulcea;
26.09.2002;                                    6.2. Pentru produsele cu cod CPSA 3611, 3613, 3614: S.C.
  3.2. Contract de furnizare produse codurile CPSA 3611,          ASSA Ñ S.R.L., Str. Podgoriilor, bl. 20, sc. A, ap. 20, Tulcea,
3613, 3614: 26.09.2002;                           judeþul Tulcea;
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 200/23.X.2002

  6.3. Pentru produsele cod CPSA 2912: S.C. EDWARDS              7.3.
INTERNATIONAL GROUP Ñ S.R.L., str. Ion Câmpineanu
nr. 29C, ap. 9, sectorul 1, Bucureºti.                         Pompe         Bucãþi       Cod CPSA
  7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de
fiecare ofertant câºtigãtor, codul CPSA:                    Pompã incendiu          3         2912
  7.1. Aparate de aer condiþionat, 7 bucãþi, cod CPSA 2923;          Pompã fecale           1         2912
  7.2.                                    Pompã hidrofor          3         2912
    Mobilier         Bucãþi       Cod CPSA
                                        8. Preþul sau gama preþurilor plãtite:
  Scaun             140          3611          8.1. Pentru produsele cod CPSA 2923: 926.912 mii lei, fãrã
  Mobilier bucãtãrie        3          3613        T.V.A.;
  Masã              51          3614          8.2. Pentru produsele cod CPSA 3611, 3613, 3614:
  ªezlong cu saltea        20          3614        2.766.148 mii lei, fãrã T.V.A.;
  Mobilier bar           4          3614          8.3. Pentru produsele cod CPSA 2912: 61.066 mii lei, fãrã
  Pat               24          3614        T.V.A.
  Dulap              20          3614          9. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care
  Dulap cu uºi glisante      22          3614        urmeazã sã fie subcontractatã: nu este cazul.
  (sub paturi)                                 10. Alte informaþii: nu este cazul.
  Canapea             13          3614          11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
  Etajerã             20          3614        a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 19.07.2002.
  Noptierã             6          3614          12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
  Cuier              20          3614        Autonomã MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002
  Poliþã pentru bagaj       20          3614           (30/11.994)
                                     «
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante:        7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre
Curtea de Conturi a României, cod fiscal 4265922, Bucureºti,         fiecare ofertant câºtigãtor; codul CPSA: 88 bucãþi microcalcula-
str. Lev N. Tolstoi nr. 22-24, sectorul 1,                  toare portabile, cod CPSA 3002.1.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-        8. Preþul sau gama preþurilor plãtite: 72.443.055 lei/bucatã
                                       plus T.V.A.
zare: licitaþie deschisã.                            9. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare urmeazã sã
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 17.10.2002.         fie subcontractatã: nu este cazul.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:      10. Alte informaþii: Ñ
tehnico-economic.                                11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a
  5. Numãrul de oferte primite: 7 (ºapte).                 VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 3.07.2002.
  6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor: S.C. ARIS          12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
ELECTRONIC Ñ S.R.L., Bucureºti. Splaiul Independenþei            Autonomã MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002.
nr. 202A, sectorul 6.                               (31/11.998)
                                     «
  S.C. APA NOVA BUCURESTI Ð S.A., având codul fiscal            MOBILE DACIA Ñ S.A. cu adresa Mioveni, Str. Uzinei nr. 1,
R 122 769 49, O.R.C. J 40/9006/1999, Bucureºti, str. Aristide        judeþul Argeº, tel. 203.87.37., fax. 203.88.06.
                                        Conform contractului se vor furniza 50 automobile Dacia.
Demetriade nr. 2, sectorul 1, cod poºtal 70706, tel. 310.02.74,         Codul CPSA al produselor este 3410.21.
fax 312.44.37, 312.13.18 anunþã atribuirea contractului de           Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
achiziþie publicã de produse, prin procedura de negociere cu o        MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002.
singurã sursã, la data de 16.09.2002, furnizorului S.C. AUTO-           (32/12.010)
                                     «
  S.C. APA NOVA BUCURESTI Ð S.A., având codul fiscal              Ð analizoare turbiditate            Ð 26 bucãþi
R 122 769 49, O.R.C. J 40/9006/1999, Bucureºti, str. Aristide          Codurile CPSA ale produselor: 3320.53 ºi 3320.91.
Demetriade nr. 2, sectorul 1, cod 70706, tel. 310.02.74,             Preþul contractului este de 150.980 euro, inclusiv T.V.A.
fax 312.44.37, 312.13.18, a atribuit contractul de achiziþie           Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare a
publicã de produse, prin procedura de licitaþie deschisã, la data      fost oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-
de 19.09.2002, furnizorului S.C. ROMCONSENG S.A., având           economic.
adresa Bucureºti, bd. Iuliu Maniu nr. 11, tel./fax 4112501.           Numãrul de oferte primite: 2 (douã).
  Conform contractului, se vor furniza 100 analizoare dupã           Anunþul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al
cum urmeazã:                                 României nr. 141/5.08.2002, Partea a VI-a Ð Achiziþii publice.
  Ð analizoare clor rezidual          Ð 3 bucãþi           Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
  Ð analizoare conductivitate          Ð 26 bucãþi         MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002.
  Ð analizoare temperaturã           Ð 19 bucãþi
  Ð analizoare pH                Ð 26 bucãþi           (33/12.011)
                                     «
  1. Autoritatea contractantã: Compania Naþionalã a Huilei          7. Produsul: cuþite de combinã, codul CPSA 286, cu livrare
S.A., cod fiscal R 2135187, cu sediul în Petroºani,             pânã la data de 31.12.2002.
str. Timiºoara nr. 2, judeþul Hunedoara, cod poºtal 2675.            8. Valoarea contractului este de 4.240.500.000 lei, fãrã T.V.A.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-       9. Nu este cazul.
zare: repetare licitaþie deschisã.                       10. Alte informaþii: nu este cazul.
  3. Data semnãrii contractului: 18.10.2002.                 11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:    VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 29.08.2002.
preþul cel mai scãzut.                             12. Anunþul de atribuire se transmite la Regia Autonomã
  5. Un ofertant.                             MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002.
  6. Ofertantul câºtigãtor: S.C. ROSAR Ñ S.A., Rãdãuþi,
Str. Volovãþului nr. 122.                             (34/12.016)
                                     «
  1. Autoritatea contractantã: R.A.T. Braºov, cod unic de înre-        2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-
gistrare 1102556, atribut fiscal R, Braºov, Str. Hãrmanului         zare: negociere cu o singurã sursã.
nr. 49, tel. 068/334678, fax 068/335660.                    3. Data semnãrii contractului de furnizare: 9.09.2002.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 200/23.X.2002                         15

  4. Contractant: S.C. Planet Leasing Ð S.A. cu sediul în          8. Preþul: 104.460 euro/bucatã.
Bucureºti, str. Aviator Gheorghe Maraºoiu nr. 11, sectorul 1,
înregistratã la registrul comerþului cu nr. J 40/22444/1994, cod        9. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre     Regia
unic de înregistrare 6717587.                        Autonomã MONITORUL OFICIAL: 17.10.2002.
  5. Obiectul contractului 5 bucãþi autobuze MAN SL 263 Solo City
Bus.                                       (35/12.017)
                         ACHIZIÞII PUBLICE DE LUCRÃRI
   1. Denumirea autoritãþii contractante: Primãria Oraºului          6. Ofertantul câºtigãtor: S.C. CONFORT Ñ S.A., Timiºoara,
Luduº, cod fiscal 5669317, Luduº, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 26.       str. Baader nr. 11.
                                        7. Categoria lucrãrilor executate: canalizare menajerã.
   2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri:      8. Preþul: 6.563.746 mii lei, inclusiv T.V.A.
licitaþie deschisã.                               9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
   3. Data semnãrii contractului de lucrãri: 23 septembrie 2002.     a VI-a Ð Achiziþii publice, a anunþului de participare: 9 august
                                      2002.
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri:      10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 17 octombrie 2002.
   5. Numãrul de oferte primite: 8 (opt).                   (36/12.977)
                                    «
   1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante:       7. Categoria lucrãrilor executate sau caracteristicile generale
Parlamentul României Ð Camera Deputaþilor, codul fiscal           ale construcþiei executate: lucrãri de învelitori, ºarpante,
                                      etanºare ºi terase la construcþii, lucrãri de etanºare.
4265795, Calea 13 Septembrie nr. 1, sectorul 5, Bucureºti.
                                        8. Preþul sau gama preþurilor plãtite: 3.077.685.100 lei, inclu-
   2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri:    siv T.V.A.
licitaþie deschisã.                               9. Valoarea ºi partea din contractul de lucrãri care urmeazã
   3. Data semnãrii contractului de lucrãri: 27.09.2002.         sã fie subcontractatã: nu este cazul.
                                        10. Alte informaþii: nu este cazul.
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri:
                                        11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
capacitatea economico-financiarã.                      a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 31.07.2002.
   5. Numãrul de oferte primite: 4 (patru).                  12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
   6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor: S.C.     Autonomã MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002
STIZO Ñ S.A., Bucureºti, Calea Moºilor nr. 36, sectorul 3.            (37/11.978)
                                    «
  1. C.N. Administraþia Porturilor Maritime Ñ S.A., cod unic de        7. Achiziþia publicã se încadreazã la execuþia de lucrãri de
înregistrare 11062831, numãr de ordine în registrul comerþului       instalaþii interioare de încãlzire centralã ºi de distribuþie a gaze-
J 12/2308/9.10.1998, atribut fiscal R, cont nr. 317702891-1         lor, codul CPSA 4533.30, reþele de distribuþie a gazelor, codul
ROL, Banca ING BARINGÕS Constanþa, cu sediul în Constanþa,         CPSA 4525.22.
Gara Maritimã, incinta Port nr. 1, tel. 041/611540, 601523,           8. Valoarea contractului de execuþie: 20.647.282,000 mii lei
601344, fax 041/619512, 041/601660, 041/601795, a organizat         (exclusiv T.V.A.).
în data de 2.08.2002 licitaþie deschisã pentru: alimentarea cu         9. Subcontractanþi:
gaze naturale a potenþialilor consumatori din Portul Constanþa,         ¥ S.C. SIMCO SERVICE Ñ S.R.L., Craiova Ð subtraversãri
inclusiv transformarea centralelor termice (aflate în proprieta-      CF prin foraj orizontal, 648.854,688 mii lei (exclusiv T.V.A.);
tea C.N. A.P.M.C. Ñ S.A.) din consumatori de combustibil lichid         ¥ S.C. BUILDINGÕS STAR Ñ S.R.L., Constanþa Ð cãmine,
în consumatori de gaze.                           amenajare SRM, reparaþii interioare centrale termice,
  2. Procedura aplicatã pentru obþinerea acestui contract de       1.441.120,0 mii lei (exclusiv T.V.A.);
servicii: licitaþie deschisã.                          ¥ S.C. ERCON COMPANY Ñ S.A., Constanþa Ð Instalaþie
  Atribuirea contractului de servicii s-a realizat în conformitate
cu prevederile:                               de iluminat ºi paratrãznet aferentã SRM, 200.640,718 mii lei
  a) Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001, privind       (exclusiv T.V.A.).
achiziþiile publice, publicatã în Monitorul Oficial al României,        10. Reþeaua de alimentare cu gaze cuprinde:
Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001;                       ¥ conductã de racord de presiune medie Dn 150 mm (în
  b) Hotãrârii Guvernului nr. 461/2001, pentru aprobarea         lungime de 83 m) din conducta de racord a ªantierului Naval
normelor de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului          Constanþa, existentã, în zona Porþii nr. 4;
nr. 60/2001, privind achiziþiile publice, publicatã în Monitorul        ¥ staþie de reglare-mãsurare pentru Q = 3.000 Nm3/h;
Oficial al României, Partea I, nr. 268, din 24 mai 2001;            ¥ reþele de distribuþie a gazelor pentru alimentarea Portului
  c) Ordinului comun al ministrului finanþelor publice ºi al       Vechi (pânã la incinta militarã) respectiv a Portului Nou (pânã
ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei        în zona Porþii nr. 6), executate aparent pe estacade (noi sau
nr. 1.014/874/2001, privind aprobarea structurii, conþinutului ºi      existente) sau îngropat, din conducte de polietilanã PE100,
modului de utilizare a Documentaþiei standard pentru elaborarea       SDR11, cu diametre cuprinse între ¯ 63 mm ºi 200 mm ºi
ºi prezentarea ofertei pentru achiziþia publicã de lucrãri, publicat    conducte de oþel S-EN 10208-1, L245GA, cu diametre cuprinse
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340/27.06.2001;       între ¯ 60,3 mm ºi 273 mm;
  d) Legii nr. 212 pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a          ¥ branºamente ºi posturi de reglare mãsurare pentru alimen-
Guvernului nr. 60/2001, privind achiziþiile publice, publicatã în      tarea cu gaze naturale a centralelor termice aflate în apropierea
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331/17.05.2002.        C.A. A.P.M.C. Ñ S.A.;
  3. Data semnãrii contractului: 1.10.2002.                  ¥ instalaþii de utilizare pentru centralele termice aflate în
  4. Atribuirea contractului de servicii s-a fãcut pe baza        proprietatea C.N. A.P.M.C. Ñ S.A.;
criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere teh-       ¥ realizarea de subtraversãri prin foraje orizontale.
nico-economic.                                 11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
  5. Au participat la licitaþia deschisã 8 societãþi care au       a VI-a, a anunþului de participare: 3 iulie 2002.
depus ofertã.                                  12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
  6. Ofertantul câºtigãtor este S.C. ARGENTA Ñ S.R.L. cu         Autonomã MONITORUL OFICIAL: 17.10.2002
sediul în Constanþa, str. Radu Calomfirescu nr. 6, judeþul
Constanþa.                                    (38/11.988)
                                    «
  S.C. APA NOVA BUCUREªTI Ñ S.A., având codul fiscal            execuþie de lucrãri modernizarea a 14 staþii de repompare prin
R 122 769 49, O.R.C. J 40/9006/1999, Bucureºti, str. Aristide
                                      procedura de licitaþie deschisã, la data de 25.09.2002, ofertan-
Demetriade nr. 2, sectorul 1, codul poºtal 70706, tel. 310.02.74,
fax 312.44.37, 312.13.18, anunþã atribuirea contractului de         tului GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB GES m.b.H. având
  16            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 200/23.X.2002

adresa Austria, Grundfosstrasse 2, AÐ5082 Gršdig, tel./fax            Anunþul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al
436246883 codul CPSA al produselor este 2912.24 ºi 2912.91.          României nr. 129/15.07.2002, Partea a VI-a, Achiziþii publice.
                                         Preþul contractului este de 663.869,822 euro (inclusiv T.V.A.).
  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri a fost     Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002
  Numãrul de oferte primite: 2 (douã).                      (39/12.009)
                           ACHIZIÞII PUBLICE DE SERVICII
   Denumirea: Compania Naþionalã a Lignitului OLTENIA Târgu          3. Denumirea ofertantului: S.C. Uzina de Reparaþii Ñ S.A.,
Jiu Ñ S.A., Exploatarea Minierã de Cariere Roºia-Peºteana,          Târgu Jiu, Calea Severinului nr. 1, judeþul Gorj.
cod fiscal R 11566324, registrul comerþului J 18/582/97,             4. Denumire contract, codul CPSA: demontare-montare
                                       staþii pompe, demontare-montare coloane de refulare, cod
Rovinari, Str. Constructorilor nr. 9, judeþul Gorj, telefon numãrul      CPSA G 4525.12.
053/371188, 371189, 371210, fax 053/372208.                   5. Preþul estimat al contractului: 315.514.286 lei.
   1. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de servi-       6. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
cii: negociere cu o singurã sursã.                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002.
   2. Data semnãrii contractului de servicii: 24.09.2002.            (40/11.984)
                                     «
   Denumirea: Compania Naþionalã a Lignitului OLTENIA Târgu           3. Denumirea ofertantului: S.C. SEINKO Ñ S.R.L., Târgu
Jiu Ñ S.A., Exploatarea Minierã de Cariere Roºia-Peºteana,          Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 517, judeþul Gorj.
cod fiscal R 11566324, registrul comerþului J 18/582/97,             4. Denumire contract, codul CPSA: reparaþii ºi modernizare
                                       mese preluare tip 1400 pentru T500bis ºi T600bis, cariera
Rovinari, Str. Constructorilor nr. 9, judeþul Gorj, telefon numãrul      Peºteana-Sud, codul CPSA EL 2952.92.
053/371188, 371189, 371210, fax 053/372208.                    5. Preþul estimat al contractului: 747.568.783 lei.
   1. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de servi-        6. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
cii: negociere cu o singurã sursã.                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002.
   2. Data semnãrii contractului de servicii: 24.09.2002.            (41/11.985)
                                     «
   Denumirea: Compania Naþionalã a Lignitului OLTENIA Târgu           3. Denumirea ofertantului: S.C. MARSAT Ñ S.A., Târgu Jiu,
Jiu Ñ S.A., Exploatarea Minierã de Cariere Roºia-Peºteana,          Str. Termocentralei nr. 2, judeþul Gorj.
cod fiscal R 11566324, registrul comerþului J 18/582/97,             4. Denumire contract, codul CPSA: revizie electricã anualã
Rovinari, Str. Constructorilor nr. 9, judeþul Gorj, telefon numãrul      Abz.12500-01 cariere Roºia, cod CPSA EM 2952.92.
053/371188, 371189, 371210, fax 053/372208.                    5. Preþul estimat al contractului: 2.515.124.475 lei.
   1. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de servi-        6. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
cii: negociere cu o singurã sursã.                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002.
   2. Data semnãrii contractului de servicii: 25.09.2002.            (42/11.986)
                                     «
   Denumirea: Compania Naþionalã a Lignitului OLTENIA Târgu           3. Denumirea ofertantului: S.C. UREX ROVINARI Ñ S.A.,
Jiu Ñ S.A., Exploatarea Minierã de Cariere Roºia-Peºteana,          Str. Energeticianului nr. 15, judeþul Gorj.
cod fiscal R 11566324, registrul comerþului J 18/582/97,             4. Denumire contract, codul CPSA: reparaþie mecanicã
                                       anualã RC1 la Abz.12500*95-01 cariera Roºia, cod CPSA EL
Rovinari, Str. Constructorilor nr. 9, judeþul Gorj, telefon numãrul      2952.92.
053/371188, 371189, 371210, fax 053/372208.                    5. Preþul estimat al contractului: 6.231.690.815 lei.
   1. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de servi-        6. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
cii: negociere cu o singurã sursã.                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 18.10.2002.
   2. Data semnãrii contractului de servicii: 25.09.2002.            (43/11.987)
                                     «
  1. S.C. TERMOELECTRICA Ñ S.A., Sucursala ELECTRO-              7. Categoria serviciilor care se vor presta de cãtre ofertant
CENTRALE Timiºoara, cod fiscal R 13496861, cu sediul în            ºi descrierea acestora Ð serviciu de întreþinere ºi reparaþii:
localitatea Timiºoara, Piaþa Romanilor nr. 1-2, judeþul Timiº, cod      reparaþie de tip RR la locomotiva LDE 005 de 1.250 CP, codul
poºtal 1900, telefon 056/434614, telex 71366, fax 056/190645.         CPSA 3520.91.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de servicii       8. Preþul plãtit: 625.000.000 lei, fãrã T.V.A., preþ ferm.
a fost cea de licitaþie deschisã.                        9. Valoarea ºi partea din contractul de servicii care urmeazã
  3. Data semnãrii contractului de servicii: 26.09.2002.          sã fie subcontractatã: nu este cazul.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii:      10. Termenul de execuþie: 45 de zile calendaristice de la
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.       data predãrii locomotivei la prestator.
  5. Numãrul de oferte primite: 3 (trei).                   11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
  6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor: S.C. FAUR Ñ        a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 17.07.2002.
S.A., Fabrica Locomotive cu sediul în Bucureºti, bd. Basarabia          12. Data transmiterii anunþului de atribuire: 18.10.2002
nr. 256, sectorul 3, codul poºtal 73429.                     (44/12.006)

                    EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

        Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate : Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
        Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 200/23.X.2002 conþine 16 pagini.           Preþul 49.280 lei   ISSN 1582Ñ5884

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:10/3/2011
language:Romanian
pages:16