Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

mof6_2002_190ap

VIEWS: 4 PAGES: 16

									                                     PARTEA A VI-A
Anul III Ñ Nr. 190                             ACHIZIÞII PUBLICE                      Miercuri, 9 octombrie 2002



                                         SUMAR

                                        Pagina                                         Pagina

         ANUNÞURI DE INTENÞIE                                     ANUNÞURI DE ATRIBUIRE
Achiziþie publicã de servicii ..............................................    1       A CONTRACTELOR DE ACHIZIÞIE PUBLICÃ
         ANUNÞURI DE PARTICIPARE
          LA LICITAÞIE DESCHISÃ                         Achiziþii publice de produse .............................................   12Ð15
Achiziþii publice de produse .............................................    2Ð8  Achiziþii publice de produse/servicii .................................    15Ð16
Achiziþii publice de lucrãri.................................................  9Ð10
Achiziþii publice de servicii ...............................................  10Ð11  Achiziþie publicã de servicii ..............................................   16

        ANUNÞURI DE PARTICIPARE                             ANUNÞURI PENTRU CONCURSUL DE SOLUÞII
         LA LICITAÞIE RESTRÂNSÃ
Achiziþie publicã de produse ............................................    11Ð12  Anunþ privind rezultatul concursului .................................      16



                           ANUNÞURI              DE   INTENÞIE

                                ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE SERVICII

  1. Societãþile                                      Ñ Regia Autonomã SNCFR Ñ S.A., cod fiscal R 472577,
  Ñ Compania Naþionalã Cãi Ferate CFR Ñ S.A., cod fiscal                Bucureºti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, cod poºtal
R 11054529, Bucureºti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1,              77113, tel. 021/212.62.15, fax 021/212.62.18;
cod poºtal 77113, tel. 01/222.34.80, fax 01/312.30.59;                    intenþioneazã sã organizeze prin Societatea de Servicii de
  Ñ Compania Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori                Management Feroviar SMF Ñ S.A., tel./fax 021/212.62.18,
CFR CÃLÃTORI Ñ S.A., cod fiscal R 11054545, Bucureºti,                  tel. 021/223.06.60, interior 4798, o licitaþie deschisã pentru
bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, cod poºtal 77113,                 contractarea serviciilor de audit financiar pe anii fiscali 2002,
tel. 021/222.25.18, fax 021/411.20.54;                          2003, 2004.
  Ñ Compania Naþionalã de Transport Feroviar de Marfã CFR                 Întrucât prestaþia include ºi sinteza rezultatelor pe ansamblul
MARFÃ Ñ S.A., cod fiscal R 11054537, Bucureºti, bd. Dinicu                societãþilor, întocmirea ºi auditarea situaþiilor financiare combi-
Golescu nr. 38, sectorul 1, cod poºtal 77113,                      nate ºi consolidate, în urma licitaþiei se va desemna un singur
tel. 021/638.55.88, fax 021/312.47.00;                          câºtigãtor.
  Ñ Societatea de Servicii de Management Feroviar SMF Ñ                  Participanþii la licitaþie trebuie sã întruneascã condiþiile pre-
S.A., cod fiscal R 11054510, Bucureºti, bd. Dinicu Golescu                vederilor Legii nr. 133/2002, precum ºi cerinþele instituþiilor finan-
nr. 38, sectorul 1, cod poºtal 77113, tel. 021/315.11.18,                ciare internaþionale cu care agenþii economici sus-menþionaþi au
fax 021/212.62.18;                                    contracte de creditare.
  Ñ Societatea de Administrare Active Feroviare SAAF Ñ                   2. Finanþarea este asiguratã din fonduri proprii ale companiilor.
S.A., cod fiscal R 11059950, Bucureºti, bd. Dinicu Golescu                  3. Data transmiterii anunþului de intenþie cãtre Regia
nr. 38, sectorul 1, cod poºtal 77113, tel. 021/212.61.87,                Autonomã MONITORUL OFICIAL este 7.10.2002.
fax 021/222.78.77;                                       (1/11.615)
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 190/9.X.2002

  ANUNÞURI          DE    PARTICIPARE               LA    LICITAÞIE          DESCHISÃ

                         ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE
   1. Autoritatea contractantã: S.C. HIDROELECTRICA Ñ S.A. Ñ        testaþiile: Serviciul de Investiþii Ñ Biroul Echipamente din cadrul
Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeº, cod fiscal              Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeº, telefon 048/722103.
R 13358702, cont 2511.1-5.1/ROL deschis la B.C.R. Curtea de            b) Costul ºi condiþiile de platã a documentaþiei: 1.000.000
Argeº, Curtea de Argeº, Bd. Basarabilor nr. 82Ñ84, judeþul          lei, depunere cash la casieria societãþii, sau ordin de platã vizat
Argeº, telefon 048/722100, fax 048/721741.                  de bancã.
   2. Procedura de atribuire a contractului:                   c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 8 zile înainte de
   Ñ licitaþie publicã deschisã                       data limitã stabilitã pentru depunerea ofertelor.
   Ñ contract de furnizare produse.                       6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 5.11.2002,
   3. a) Locul de livrare a produselor: CHE VIDRARU ªI CHE         ora 11.00.
Rucãr.                                       b) Adresa la care se depun ofertele: Sucursala Hidrocentrale
   b) Natura ºi cantitatea produselor care vor fi achiziþionate:
                                       Curtea de Argeº, Bd. Basarabilor nr. 82Ñ84, judeþul Argeº.
   1. electropompe centrifuge verticale pentru Instalaþia de
epuisment a CHE Vidraru, 3 bucãþi, codul CPSA 2912.24;               c) Limba de redactare a ofertelor: limba românã.
   2. electropompe centrifuge orizontale pentru Instalaþia de          7. a) Persoanele admise sã participe la deschiderea oferte-
apã de rãcire a CHE Vidraru, 3 bucãþi, codul CPSA 2912.24;          lor: împuterniciþi ai ofertanþilor.
   3. electropompe centrifuge orizontale pentru Instalaþia de          b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 5.11.2002,
apã de rãcire a CHE Rucãr, 2 bucãþi, codul CPSA 2912.24;           ora 12.00, sediul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeº.
   4. electropompe submersibile pentru Instalaþia de epuis-           8. Garanþii de participare: 100.000.000 lei în scrisoare de
ment ºi golire a circuitului hidraulic al CHE Rucãr, 2 bucãþi,        garanþie bancarã sau ordin de platã vizat de bancã.
codul CPSA 2912.24;                                9. Mod de finanþare: surse proprii.
   5. electropompã submersibilã pentru Instalaþia de evacuare          10. Informaþii privind eligibilitatea: conform documentaþiei
a apei în caz de avarie a CHE Rucãr, 1 bucatã, codul CPSA           întocmite ºi condiþiilor din Ordonanþa Guvernului nr. 60/2001,
2912.24;                                   art. 30.
   6. electropompe volumice pentru Instalaþia de gospodãria           11. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la des-
de ulei a CHE Rucãr, 2 bucãþi, codul CPSA 2912.23.              chiderea ofertelor.
   c) Se pot depune oferte parþiale în variantele de la             12. Criteriul de atribuire a contractului: preþul cel mai scãzut,
pct. 3 b).                                  cu respectarea cerinþelor din caietul de sarcini.
   4. Data limitã de livrare: 60 de zile pentru electropompele          13. Data publicãrii anunþului de intenþie în Monitorul Oficial
aferente CHE Vidraru ºi 90 de zile pentru electropompele afe-         al României, Partea a VI-a: 25.04.2002.
rente CHE Rucãr, de la intrarea în vigoare a contractului de            14. Data transmiterii anunþului cãtre Regia Autonomã
livrare a produselor.                             MONITORUL OFICIAL: 4.10.2002.
   5. a) Denumirea serviciului de unde se poate obþine docu-
mentaþia de participare la licitaþie ºi unde se pot depune con-          (2/11.582)
                                     «
  1. Autoritatea contractantã: S.C. HIDROELECTRICA Ñ S.A. Ñ           B. Adresa la care se depun ofertele: Sucursala Hidrocentrale
Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeº, cod fiscal              Curtea de Argeº, Bd. Basarabilor nr. 82Ñ84, judeþul Argeº.
R 13358702, Curtea de Argeº, Bd. Basarabilor nr. 82Ñ84,              C. Limba de redactare a ofertelor: limba românã.
judeþul Argeº, telefon 048/722100, fax 048/721741.                7. A. Persoanele admise sã participe la deschiderea oferte-
  2. Procedura de atribuire a contractului:                 lor: împuterniciþi ai ofertanþilor.
  Ñ licitaþie publicã deschisã                         B. Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 6.11.2002,
  Ñ contract de furnizare produse.
                                       ora 12.00, sediul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeº.
  3. A. Locul de livrare a produselor: sediul Sucursalei
                                         8. Garanþii de participare: 50.000.000 lei în scrisoare de
Hidrocentrale Curtea de Argeº.
  B. Natura ºi cantitatea produselor care vor fi achiziþionate:       garanþie bancarã sau ordin de platã vizat de bancã.
buldoexcavator universal pe pneuri, 1 bucatã, codul CPSA             9. Mod de finanþare: surse proprii.
2952.21.                                     10. Informaþii privind eligibilitatea: conform documentaþiei
  4. Data limitã de livrare: 20 decembrie 2002.               întocmite ºi condiþiilor din Ordonanþa Guvernului nr. 60/2001,
  5. A. Denumirea serviciului de unde se poate obþine docu-         art. 30.
mentaþia de participare la licitaþie ºi unde se pot depune con-          11. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la des-
testaþiile: Serviciul de Investiþii Ñ Biroul Echipamente din cadrul      chiderea ofertelor.
Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeº, telefon 048/722103.           12. Criteriul de atribuire a contractului: preþul cel mai scãzut,
  B. Costul ºi condiþiile de platã a documentaþiei: 500.000 lei,      cu respectarea cerinþelor din caietul de sarcini.
depunere cash la casieria societãþii, sau ordin de platã vizat de         13. Data publicãrii anunþului de intenþie în Monitorul Oficial
bancã.                                    al României, Partea a VI-a: 30.04.2002.
  C. Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 8 zile înainte de      14. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
data limitã stabilitã pentru depunerea ofertelor.
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 4.10.2002.
  6. A. Data limitã pentru depunerea ofertelor: 6.11.2002,
ora 11.00.                                     (3/11.583)
                                     «
   Direcþia Generalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului Olt,        Tipul contractului de achiziþie pentru care sunt solicitate
cu sediul în Slatina, str. Drãgãneºti nr. 29, cod fiscal 9746625,       oferte: contract de achiziþie de produse.
tel. 0249/434902, fax 0249/412692.
                                         Locul de livrare a produselor: centrele de plasament din
   Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de achiziþie:
licitaþie deschisã pentru produsele neadjudecate la licitaþiile din      oraºele Slatina, Balº, Caracal, Corabia, judeþul Olt.
data de 27.08.2002 ºi 24.09.2002.                         Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 190/9.X.2002                          3

   Ñ produse alimentare, codurile CPSA 1551.40, 1589.12,          Criteriul pentru atribuirea contractului de achiziþie va fi oferta
1440.10, 1589.20, 1589.13, 1589.14, 1581.12, 0117.14, 0115.15,      cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
1533.22, 1533.12, 1561.21, 1584.22, 1598.10, 0115.17, 1582.12,        Sursa de finanþare: bugetul propriu al D.G.P.D.C. Olt.
0115.16, 0117.11, 0118.11, 0115.13, 0117.13, 0115.14;
   Ñ materiale de curãþenie, codul CPSA 2451.3.               Informaþiile privind condiþiile de eligibilitate, garanþia de parti-
   Ofertele se depun pânã la data de 18.10.2002, ora 16.00,       cipare, sortimentele de produse pentru care se þine licitaþia sunt
la sediul Direcþiei Generale pentru Protecþia Drepturilor Copilului    înscrise în caietul de sarcini.
Olt.                                     Costul pentru obþinerea unui caiet de sarcini este de
   Deschiderea ofertelor ºi data þinerii licitaþiei: 21.10.2002,    100.000 lei, acesta procurându-se de la sediul D.G.P.D.C. Olt.
ora 11.00, la sediul D.G.P.D.C. Olt.                     Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
   Perioada pentru care ofertantul trebuie sã menþinã oferta      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 4.10.2002.
valabilã este de 30 de zile, perioadã necesarã pentru încheie-
rea contractelor.                               (4/11.584)

                                   «

  1. Denumirea autoritãþii contractante: C.N.L.O. Târgu Jiu Ñ        b) Adresa la care trebuie depuse/transmise ofertele: B.A.T.S.
Baza de Aprovizionare, Transport, Servicii Rovinari, cod fiscal      Rovinari, Strada Principalã nr. 1, judeþul Gorj, codul poºtal
R 11566383, numãrul de înmatriculare în registrul comerþului       1442, la registratura unitãþii.
J 18/582/1997, Rovinari, Strada Principalã nr. 1, judeþul Gorj,        c) Limba de redactare a ofertei: limba românã.
codul poºtal 1442, telefon 0253/372213, 0253/371182,              7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
fax 0253/371122.                             reprezentanþii legali sau împuterniciþi ai ofertantului.
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de         b) Locul, data ºi ora deschiderii ofertelor: B.A.T.S. Rovinari,
furnizare: licitaþie deschisã.                      în data de 25.10.2002, ora 9.
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate       8. Garanþia de participare: 9.000.000 lei.
oferte: achiziþie de produse.                         9. Finanþarea contractului de achiziþie de produse se va face
  3. a) Locul de livrare a produselor: B.A.T.S. Rovinari din      din surse proprii.
subordinea C.N.L.O. Târgu Jiu.                         10. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziþie
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona: role    publicã: preþul cel mai scãzut, în condiþii de livrare franco-bene-
alergãtoare ºi role de sprijin pentru utilajele de carierã, codul     ficiar ºi modalitate de platã prin compensare cu energie elec-
CPSA EL 2952.16, 73 bucãþi.                        tricã.
  c) Livrarea produselor se va face eºalonat, pe întreg parcur-       11. Nu se admite depunerea de oferte alternative.
sul anului 2002, cu depunere de ofertã pentru întreaga canti-         12. Eventualele contestaþii se vor depune la sediul B.A.T.S.
tate.                                   Rovinari, Strada Principalã nr. 1, judeþul Gorj, codul poºtal
  d) Amãnuntele referitoare la produsele ce urmeazã a fi        1442, la registratura unitãþii.
achiziþionate se regãsesc în documentaþia de elaborare ºi pre-         13. Se respinge ofertantul ale cãrui documente nu sunt
zentare a ofertei.                            complete sau nu corespund cerinþelor de elaborare ºi prezen-
  4. Data limitã pentru livrarea produselor: 31.12.2002.        tare a ofertei.
  5. a) Documentaþia se poate obþine de la sediul B.A.T.S.          14. Se acordã marjã de preferinþã internã.
Rovinari, Strada Principalã nr. 1, codul poºtal 1442, judeþul         15. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
Gorj, telefon 0253/371182, fax 0253/371122.                a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: 6.02.2002.
  b) Contravaloarea acesteia este de 300.000 lei care se vor         16. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
achita la casieria B.A.T.S. Rovinari.                   Autonomã MONITORUL OFICIAL 4.10.2002.
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 17.10.2002.       17. Prin prezentul anunþ se reprogrameazã licitaþia din data
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 25.10.2002,       de 4.10.2002, când s-a prezentat o singurã firmã cu ofertã.
ora 8.00.                                   (5/11.585)
                                   «
  1. Denumirea autoritãþii contractante: C.N.L.O. Târgu Jiu Ñ        5. a) Documentaþia se poate obþine de la sediul B.A.T.S.
Baza de Aprovizionare, Transport, Servicii Rovinari, cod fiscal      Rovinari, Strada Principalã nr. 1, codul poºtal 1442, judeþul
R 11566383, numãrul de înmatriculare în registrul comerþului       Gorj, telefon 0253/371182, fax 0253/371122.
J 18/582/1997, Rovinari, Strada Principalã nr. 1, judeþul Gorj,        b) Contravaloarea acesteia este de 300.000 lei care se vor
codul poºtal 1442, telefon 0253/372213, 0253/371182,           achita la casieria B.A.T.S. Rovinari.
                                        c) Data limitã pentru solicitarea calrificãrilor: 17.10.2002.
fax 0253/371122.
                                        6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 25.10.2002,
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de      ora 8.00.
furnizare: licitaþie deschisã.                         b) Adresa la care trebuie depuse/transmise ofertele: B.A.T.S.
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate    Rovinari, Strada Principalã nr. 1, judeþul Gorj, codul poºtal
oferte: achiziþie de produse.                       1442, la registratura unitãþii.
  3. a) Locul de livrare a produselor: B.A.T.S. Rovinari din         c) Limba de redactare a ofertei: limba românã.
subordinea C.N.L.O. Târgu Jiu.                         7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:       reprezentanþii legali sau împuterniciþi ai ofertantului.
cuplaj de siguranþã la suprasarcina Ñ mecanism de rotire,           b) Locul, data ºi ora deschiderii ofertelor: B.A.T.S. Rovinari,
codul CPSA EL 2914.26.                          în data de 25.10.2002, ora 11.
  c) Livrarea produselor se va face eºalonat, pe întreg parcur-       8. Garanþia de participare: 3.500.000 lei.
                                        9. Finanþarea contractului de achiziþie de produse se va face
sul anului 2002, cu depunere de ofertã pentru întreaga canti-       din surse proprii.
tate.                                     10. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziþie
  d) Amãnuntele referitoare la produsele ce urmeazã a fi        publicã: preþul cel mai scãzut, în condiþii de livrare franco-bene-
achiziþionate se regãsesc în documentaþia de elaborare ºi pre-      ficiar ºi modalitate de platã prin compensare cu energie elec-
zentare a ofertei.                            tricã.
  4. Data limitã pentru livrarea produselor: 31.12.2002.           11. Nu se admite depunerea de oferte alternative.
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 190/9.X.2002

  12. Eventualele contestaþii se vor depune la sediul B.A.T.S.      15. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
Rovinari, Rovinari, Strada Principalã nr. 1, judeþul Gorj, codul     a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: 6.02.2002.
poºtal 1442, la registratura unitãþii.                   16. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  13. Se respinge ofertantul ale cãrui documente nu sunt        Autonomã MONITORUL OFICIAL: 4.10.2002.
complete sau nu corespund cerinþelor de elaborare ºi prezen-        17. Prin prezentul anunþ se reprogrameazã licitaþia din data
tare a ofertei.                             de 4.10.2002, când s-a prezentat o singurã firmã cu ofertã.
  14. Se acordã marjã de preferinþã internã.                (6/11.586)

                                   «

  1. Denumirea autoritãþii contractante: C.N.L.O. Târgu Jiu Ñ        b) Adresa la care trebuie depuse/transmise ofertele: B.A.T.S.
Baza de Aprovizionare, Transport, Servicii Rovinari, cod fiscal     Rovinari, Rovinari, Strada Principalã nr. 1, judeþul Gorj, codul
R 11566383, numãrul de înmatriculare în registrul comerþului       poºtal 1442, la registratura unitãþii.
J 18/582/1997, Rovinari, Strada Principalã nr. 1, judeþul Gorj,        c) Limba de redactare a ofertei: limba românã.
codul poºtal 1442, telefon 0253/372213, 0253/371182,             7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
fax 0253/371122.                             reprezentanþii legali sau împuterniciþi ai ofertantului.
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de        b) Locul, data ºi ora deschiderii ofertelor: B.A.T.S. Rovinari,
furnizare: licitaþie deschisã.                      în data de 25.10.2002, ora 13.
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate      8. Garanþia de participare: 3.500.000 lei.
oferte: achiziþie de produse.                         9. Finanþarea contractului de achiziþie de produse se va face
  3. a) Locul de livrare a produselor: B.A.T.S. Rovinari din      din surse proprii.
subordinea C.N.L.O. Târgu Jiu.                        10. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziþie
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona: dis-    publicã: preþul cel mai scãzut, în condiþii de livrare franco-bene-
pozitiv de întindere a lanþurilor de ºenile pentru utilajele de     ficiar ºi modalitate de platã prin compensare cu energie elec-
carierã, codul CPSA EL 2952.61.                     tricã.
  c) Livrarea produselor se va face eºalonat, pe întreg parcur-       11. Nu se admite depunerea de oferte alternative.
sul anului 2002, cu depunere de ofertã pentru întreaga canti-         12. Eventualele contestaþii se vor depune la sediul B.A.T.S.
tate.                                  Rovinari, Rovinari, Strada Principalã nr. 1, judeþul Gorj, codul
  d) Amãnuntele referitoare la produsele ce urmeazã a fi        poºtal 1442, la registratura unitãþii.
achiziþionate se regãsesc în documentaþia de elaborare ºi pre-        13. Se respinge ofertantul ale cãrui documente nu sunt
zentare a ofertei.                            complete sau nu corespund cerinþelor de elaborare ºi prezen-
  4. Data limitã pentru livrarea produselor: 31.12.2002.        tare a ofertei.
  5. a) Documentaþia se poate obþine de la sediul B.A.T.S.         14. Se acordã marjã de preferinþã internã.
Rovinari, Rovinari, Strada Principalã nr. 1, codul poºtal 1442,        15. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
judeþul Gorj, telefon 0253/371182, fax 0253/371122.           a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: 6.02.2002.
  b) Contravaloarea acesteia este de 300.000 lei care se vor        16. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
achita la casieria B.A.T.S. Rovinari.                  Autonomã MONITORUL OFICIAL: 4.10.2002.
  c) Data limitã pentru solicitarea calrificãrilor: 17.10.2002.       17. Prin prezentul anunþ se reprogrameazã licitaþia din data
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 25.10.2002,      de 4.10.2002, când s-a prezentat o singurã firmã cu ofertã.
ora 8.00.                                   (7/11.587)
                                   «

  Administraþia Românã a Serviciilor de Trafic Aerian R.A.         Pot fi solicitate clarificãri la documentaþia pentru elaborarea
ROMATSA, C.U.I. 1589932, cu sediul în Bucureºti, str. Ion        ºi prezentarea ofertei, în scris, pânã la data de 21 octombrie
Ionescu de la Brad nr. 10, sectorul 1, telefon 2083100, fax       2002.
2302442, organizeazã licitaþie deschisã în scopul achiziþionãrii       Ofertele se depun la sediul ROMATSA din Bucureºti, str.
urmãtoarelor produse de reprezentare ROMATSA pentru anul         Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sectorul 1, la Registraturã, par-
2003, codul CPSA 2222.12:                        ter, cam. 005, pânã la data de 28 octombrie 2002, ora 10.00.
  1. calendar de perete    Ñ 5.000 bucãþi.               La deschiderea ofertelor pot participa reprezentanþii
  2. agendã personalã     Ñ 5.000 bucãþi.             ofertanþilor care prezintã împuternicire scrisã.
  3. calendar de buzunar Ñ 5.000 bucãþi.                  Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 28 octombrie
  4. felicitare        Ñ 3.000 bucãþi.             2002, ora 11.00, la sediul ROMATSA.
  5. agendã micã       Ñ 5.000 bucãþi.               Garanþia pentru participare la licitaþie este de 25.000.000 lei
  6. calendar de birou    Ñ 1.500 bucãþi.             ºi se depune o datã cu oferta, dar neinclusã în plicul acesteia,
  7. pungã material plastic Ñ 10.000 bucãþi.              sub formã de scrisoare de garanþie bancarã sau prin depunere
  Licitaþia este organizatã în conformitate cu prevederile O.G.
                                     în numerar la casieria ROMATSA, cu program în zilele
nr. 60/2001, aprobatã prin Legea nr. 212/2002 ºi H.G.
                                     lucrãtoare 8.00Ñ10.00 ºi 15.00Ñ16.15, cu excepþia zilei de
nr. 461/2001.
  Produsele vor fi livrate la Centrul de Dirijare a Zborurilor     vineri, când programul este 8.00Ñ10.00.
situat în Bucureºti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10,           Nedepunerea garanþiei de participare conduce la excluderea
sectorul 1, pânã la data de 6 decembrie 2002. Oferta va         ofertantului din calitatea de participant la procedura de licitaþie.
cuprinde întreaga cantitate de produse, conform cerinþelor teh-       Ofertanþii sunt admiºi sã participe la licitaþie dacã au depus,
nice din caietul de sarcini.                       pe lângã propunerea tehnicã ºi propunerea financiarã, urmãtoa-
  Documentaþia necesarã pentru elaborarea ºi prezentarea        rele documente:
ofertei se poate obþine începând cu data de 16 octombrie 2002        ¥ dovada depunerii garanþiei de participare
de la sediul ROMATSA, Serviciul Administrativ ºi Patrimoniu,         ¥ declaraþie pe proprie rãspundere privind eligibilitatea
et. 1, cam. B114, telefon/fax 2083203 Ñ Dl Mitu Viorel. Costul        ¥ certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligaþiilor exi-
unui exemplar este de 100.000 lei. Plata se poate efectua în       gibile de platã a impozitelor ºi taxelor cãtre stat, inclusiv a celor
numerar, la casieria ROMATSA, cu program în zilele lucrãtoare      locale, precum ºi a contribuþiei pentru asigurãrile sociale de stat
8.00Ñ10.00 ºi 15.00Ñ16.15, cu excepþia zilei de vineri, când       la data de 31 august 2002
programul este 8.00Ñ10.00.                          ¥ certificatul emis de oficiul registrului comerþului
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 190/9.X.2002                           5

  ¥ fiºa de informaþii generale privind ofertantul            1.954.800 mii lei, echivalentul a 60.000 euro la cursul B.N.R.
  ¥ lista cuprinzând subcontractanþii (dacã este cazul)         de 32.580 lei/1 euro din data de 3.10.2002.
  ¥ fiºele de informaþii privind experienþa similarã             Perioada de valabilitate a ofertelor trebuie sã fie de mini-
  ¥ bilantul contabil pe anul 2001                    mum 60 de zile, socotitã de la data limitã de depunere a ofer-
                                      telor.
  ¥ cel puþin câte o mostrã din fiecare produs realizatã ante-
rior pentru alþi beneficiari, care sã ateste calitatea ºi experienþa      Plata produselor se va face dupã livrare, în termen de 30
în realizarea acestor tipuri de produse                  de zile de la data înregistrãrii facturii fiscale la sediul ROMATSA.
  ¥ cel puþin câte douã machete grafice ºi propuneri de ima-         Garanþia de bunã execuþie este de 5% din valoarea con-
gini pentru fiecare produs din caietul de sarcini             tractului.
  ¥ cel puþin douã recomandãri din partea unor beneficiari.         Nu se admit oferte alternative.
  Ofertanþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinþe          Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului este
minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea economico-       oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-eco-
financiarã:                                nomic. Evaluarea ofertelor se face prin punctaj, fiind stabilitã
                                      câºtigãtoare oferta care obþine cel mai mare punctaj.
  ¥ sã respecte condiþiile tehnice minimale prevãzute în caietul
de sarcini;                                  Nu a fost publicat un anunþ de intenþie pentru aceastã
                                      achiziþie publicã.
  ¥ cifra medie anualã de afaceri pe ultimii 3 ani sã fie mai
mare de 4.651.200 mii lei echivalentul a 140.000 euro la cursul        Anunþul de participare la licitaþie a fost transmis spre publi-
B.N.R. de 32.580 lei/1 euro din data de 3.10.2002;             care la Regia Autonomã MONITORUL OFICIAL în data de
                                      4.10.2002.
  ¥ în ultimii 3 ani sã fi îndeplinit cel puþin 1 contract similar
cu cel care face obiectul achiziþiei, în valoare peste             (8/11.588)

                                    «

  1. Denumirea: Societatea Comercialã SALUBRIS Ñ S.A.,            7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
C.U.I. 14816433, Iaºi, bd. T. Vladimirescu nr. 32, telefon         membrii comisiei de licitaþie, reprezentanþii ofertanþilor, alþi specia-
0232/279638, telefax 0232/266463.                     liºti invitaþi. Înainte de deschiderea ofertelor, reprezentanþii ofer-
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-    tanþilor vor prezenta documentele de împuternicire;
nizare: licitaþie deschisã.
                                        b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 29 octombrie 2002,
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
oferte: furnizare de produse.                       ora 12.00, Sala Mare a Primãriei Municipiului Iaºi.
  3. a) Locul de livrare a produselor: sediul Societãþii           8. Garanþiile pentru participare solicitate: scrisoare de
Comerciale SALUBRIS Ñ S.A., Iaºi, bd. T. Vladimirescu           garanþie bancarã în valoare de 27.000.000 lei.
nr. 32B.                                    9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã: venituri
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona,       proprii; plata se va face în termen de 6 luni de la emiterea fac-
codul CPSA: 2 bucãþi maºini pentru întreþinut spaþii comunale,       turilor.
o frezã pentru zãpadã, un plug, instalaþie pentru împrãºtiat          10. Comisia de evaluare va analiza eligibilitatea ofertanþilor
material antiderapant, o mãturã pentru zãpadã; douã aspira-        pe baza condiþiilor precizate în Ordinul nr. 1.012/6.06.2001 al
toare cu mãturi ºi buncãre de înmagazinare pentru frunze ºi
alte reziduuri stradale. Toate instalaþiile, prezentate mai        ministrului finanþelor publice.
amãnunþit în caietul de sarcini, vor fi ataºabile la cele douã         Cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea
maºini; codul 3410.54.                           economico-financiarã a ofertanþilor sunt cele cuprinse în Ordinul
  c) Lotul nu poate fi ofertat decât în întregul lui.          nr. 1.012/6.06.2001 al ministrului finanþelor publice, ºi anume:
  4. a) Data limitã de livrare a produselor: 20 de zile de la      formularul B1, formularul B2, formularul B3, formularul B4,
încheierea contractului.                          bilanþul contabil pe anul 2001, vizat ºi înregistrat de organele
  5. a) Denumirea ºi adresa compartimentului de la care se        competente, dovada încheierii ºi îndeplinirii în ultimii trei ani a
poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ºi       cel puþin unui contract în valoare de 2.700.000.000 lei.
prezentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a exemplarului
respectiv: Serviciul Comercial, Dotãri, Contractãri, Iaºi, bd.         12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã menþinã oferta
T. Vladimirescu nr. 32B, documentaþia se obþine de la sediul        valabilã: de la depunerea ofertei pânã la data de 20.11.2002.
societãþii.                                   13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  b) Costul exemplarului: 400.000 lei.                  de furnizare: preþul cel mai scãzut.
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 21.10.2002.        14. Nu se pot depune oferte alternative.
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 28.10.2002.          15. Se acordã marjã de preferinþã internã.
  b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Societatea          16. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Comercialã SALUBRIS Ñ S.A., Iaºi, bd. T. Vladimirescu           Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
nr. 32B.
  c) Limba în care trebuie redactate ofertele: limba românã.         (9/11.596)

                                    «

  1. C.N.U. Ñ S.A. Bucureºti Ñ Sucursala Feldioara, cod           3.a) Livrarea produselor se va face la C.N.U. Ñ S.A.
fiscal R 6535810, comuna Feldioara, Str. Dumbrãvii nr. 1,         Bucureºti Ñ Sucursala Feldioara, comuna Feldioara,
judeþul Braºov, tel. 0268/265 137, fax 0268/265 445.            Str. Dumbrãvii nr. 1, judeþul Braºov, tel. 0268/265 137,
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului:         fax 0268/265 445.
  a) licitaþie deschisã                           b) Produsele: bile forjate OL 70.1K STAS 1185/1987, codul
                                      CPSA 2735.4, 100 tone, din care 50 t ¿ 100 mm ºi 50 t ¿ 120 mm;
  b) contract de furnizare: bile forjate
                                       c) Oferta va fi depusã pentru întreaga cantitate.
  c) accelerarea procedurii prin reducerea numãrului de zile        4. Livrarea se va face în 2 tranºe egale, pânã la sfârºitul
acordate pentru transmiterea scrisorii de interes ºi pentru depu-     anului 2002.
nerea ofertei se impune, deoarece achiziþia se va efectua în         5.a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei
regim de urgenþã. Neachiziþionarea acestui produs conduce la        se poate obþine contra cost, de la Serviciul Marketing al
oprirea procesului de producþie.                      Sucursalei Feldioara.
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 190/9.X.2002

  b) Costul documentaþiei este de 200.000 lei ºi se va achita       10. Pentru dovedirea eligibilitãþii, a capacitãþii tehnice ºi a
prin C.E.C., O.P., sau numerar, la casieria sucursalei.         capacitãþii economico-financiare ofertanþii vor prezenta docu-
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 22.10.2002.    mente doveditoare în conformitate cu art. 30, art. 31, art. 32
  6.a) Data limitã pentru depunerea ofertei: 28.10.2002,        din O.U.G. nr. 60/2001, aprobatã prin Legea nr. 212/2002 ºi
ora 9,00.                                O.M.F. nr. 1.012/2001.
  b) Ofertele se depun/transmit la sediul sucursalei Feldioara,      11. Oferta trebuie sã fie fermã ºi sã rãmânã valabilã pe
comuna Feldioara, Str. Dumbrãvii nr. 1, judeþul Braºov.         toatã perioada derulãrii contractului.
  c) Ofertele se redacteazã în limba românã.
                                       12. Criteriul pentru atribuirea contractului: oferta cea mai
  7.a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:      avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
reprezentanþii împuterniciþi de firmele ofertante.
  b) Ofertele se deschid la sediul sucursalei Feldioara în data      13. Nu se acceptã depunerea de oferte alternative.
de 28.10.2002, ora 10,00.                          14. Nu s-a publicat un anunþ de intenþie în Monitorul Oficial
  8. Garanþia de participare va fi în cuantum de            al României.
15.000.000 lei ºi se va depune prin scrisoare de garanþie          15. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
bancarã în favoarea autoritãþii contractante.              Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
  9. Sursa de finanþare: fondurile provenite din valorificarea
producþiei interne.                              (10/11.597)

                                   «

  1. Denumirea autoritãþii contractante: Compania Naþionalã a        c) Limba de redactare a ofertelor: limba românã.
Lignitului Oltenia Ñ S.A., Târgu Jiu, cod fiscal R 9994965,          6.a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
nr. de înmatriculare: J 18/582/1997, adresa: Târgu Jiu,         reprezentanþii oficiali ai ofertantului.
str. Tudor Vladimirescu nr. 1Ñ15, cod 1400, judeþul Gorj,           b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: C.N.L. Oltenia Ñ
tel. 0253Ð215055, int. 1129, 1170, telex 45318, tel/fax 0253-      S.A., Târgu Jiu, în data de 25.10.2002, ora 10,00, în faþa comi-
222015.                                 siei de evaluare ºi a reprezentanþilor ofertanþi.
  2.a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de         7. Garanþii pentru participare: 5.000.000 lei, pentru întreaga
furnizare: licitaþie deschisã.                      cantitate.
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate      8. Finanþarea contractului de produse se va face din surse
oferte: achiziþie de produse.                      proprii, cu încadrarea în sumele planificate, plata produselor
  3.a) Locul de livrare a produselor: bazele de aprovizionare     fãcându-se în urma acceptãrii facturilor emise în baza docu-
subordonate C.N.L. Oltenia Ñ S.A., Târgu Jiu.              mentelor de livrare.
  Relee de timp, cod CPSA EM 3120.24.                    9. Toate informaþiile privind eligibilitatea, precum ºi docu-
  c) Livrarea se va face eºalonat pânã la 31.12.2002. Preþurile    mentele solicitate din care reiese capacitatea tehnicã ºi econo-
se vor exprima în lei, cuprinzând cheltuielile de transport,       mico-financiarã, acreditãrile organismelor abilitate necesare
punere în funcþiune ºi instruire.                    livrãrii produselor, se regãsesc în fiºa de date a achiziþiei.
  4.a) Documentaþia se poate obþine de la sediul Companiei         10. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
Naþionale a Lignitului Oltenia Ñ S.A., Târgu Jiu, strada Tudor      oferta valabilã: 90 de zile.
Vladimirescu nr. 1Ñ15, cod 1400, judeþul Gorj, tel. 0253-           11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
215055, int. 1129, 1170, telex 45318, tel/fax 0253-222015,        de furnizare: preþul cel mai scãzut, în condiþiile respectãrii în
Biroul achiziþii publice produse.                    totalitate a prevederilor caietului de sarcini ºi plata prin com-
  b) Contravaloarea acesteia este de 300.000 lei, care se va      pensare cu energie electricã integral.
achita la casieria C.N.L. Oltenia Ñ S.A., Târgu Jiu.             12. Nu se admite depunerea ofertelor alternative.
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 17.10.2002,       13.a) Se respinge ofertantul ale cãrui documente nu sunt
ora 15,00.                                complete sau nu corespund cerinþelor de elaborare ºi prezen-
  5.a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 25.10.2002,       tare a ofertei.
ora 9,00.                                   b) Alte informaþii: se acordã marjã de preferinþã internã.
  b) Adrese la care trebuie transmise/depuse ofertele:           14. Nu a fost publicat anunþ de intenþie.
C.N.L. ”OlteniaÒ Ñ S.A., Târgu Jiu, strada Tudor Vladimirescu         15. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
nr. 1Ñ15, cod 1400, judeþul Gorj, secretariatul Direcþiei        Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
Comerciale.                                  (11/11.598)
                                   «

  1. C.N. TRANSELECTRICA Ñ S.A., Sucursala de Transport          c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 22.10.2002.
Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27,         6.a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 29.10.2002,
et. 4, judeþul Cluj, cod poºtal 3400, telefon 064 405505,        ora 10,00.
fax 064 405500, cod fiscal R 13402816, serviciul investiþii ºi RK      b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: la Secretariatul
tel. 064/405512.
                                     ST Cluj;
  2. Procedura aplicatã: licitaþia publicã deschisã
  Tipul contractului: contract de furnizare de produse           c) Limba în care trebuie redactatã oferta: limba românã.
  3.a) Locul de livrare a produselor: Magazia S.T. Cluj          7.a) Persoanele care pot sã asiste la deschiderea ofertelor:
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:      împuterniciþii ofertanþilor;
  Ð calculator portabil Laptop-Pentium          6 buc.      b) Ofertele se vor deschide la data de: 29.10.2002,
  Ð calculator Pentium IV                11 buc.    ora 11,00, la sediul ST Cluj.
  Ð imprimantã A3 Ñ matricealã              2 buc.      8. Garanþia de participare este de 10.000.000 lei.
  Ð imprimantã A3 Ñ Desckjet               2 buc.      9. Modalitãþi de finanþare: surse proprii.
  Ð imprimantã mobilã pentru Laptop A4 Ñ Desckjet    2 buc.      10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum
  4. Data limitã de livrare a produselor: 30 de zile de la sem-
                                     ºi cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea
narea contractului.
  5.a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei      economico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofer-
se poate obþine contra cost de la serviciul Investiþii ºi RK;      tantul: conform instrucþiunilor pentru ofertanþi.
  b) Costul unui exemplar este de 50.000 lei, sumã care se         11. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
va achita la casieria ST Cluj;                      oferta valabilã: 45 de zile.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 190/9.X.2002                         7

  12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului     14. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
                                     a VI-a Ñ Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: nu existã
de lucrãri: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere        anunþ de intenþie.
                                       15. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
tehnico-economic.
                                     Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
  13. Se acordã marja de preferinþã internã.                 (12/11.600)
                                   «
  1. Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, cod fiscal: 13643946,       b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: munici-
adresa: Bucureºti, Str. Ministerului nr. 2Ñ4, sectorul 1, telefon:    piul Vaslui, str. Miron Costin nr. 8.
021 3146187, 021 3142085, fax 021 3147854, 021 3124171,            c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele:
cofinanþeazã achiziþionarea de cãtre Societatea Comercialã        româna.
STEMAR Ñ S.R.L., cu sediul social în municipiul Vaslui,            7.a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
Str. Republicii nr. 351, bl. I 1Ð4, sc. A, et. 2, ap. 7, înmatricu-    pot participa reprezentanþii împuterniciþi ai ofertanþilor;
latã la Oficiul registrului comerþului cu nr. J 37/120/2000,          b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 22.10.2002,
codul fiscal R 13097500; tel. 0235 361030; 0722 305453,          ora 11,00, la sediul societãþii.
fax 0235 361031, e-mail nicolaepascu@hotmail.com, a produse-          8. Garanþiile pentru participare solicitate: 80.000.000 lei.
lor necesare implementãrii proiectului ”Fabricã de produse chi-        9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau refe-
mice de sintezãÒ din cadrul Programului ”Dezvoltarea regiunii       ririle la prevederile care le reglementeazã: finanþare asiguratã în
nord-estÒ.                                procent de 50% de la bugetul de stat, în cadrul programului
  2.a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de       ”Dezvoltarea regiunii nord-estÒ în conformitate cu Hotãrârea
furnizare: licitaþie publicã deschisã;                  Guvernului nr. 1.116/2001 ºi 50% din surse proprii ºi credite
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate    bancare.
oferte: contract de furnizare de produse.                   10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
  3.a) Locul de livrare a produselor: municipiul Vaslui,        grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de furnizare:
                                     contract de asociere în participaþiune.
str. Miron Costin nr. 8.
                                        11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona;
                                     cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
codul CPSA.                                nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
   Poz.   Denumirea produsului     buc.  Cod CPSA        se gãsesc în documentaþia de licitaþie disponibilã în conformi-
                                     tate cu pct. 5.
   1.  Instalaþie de rectificare I  2    2924.11
                                        12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
   2.  Instalaþie de rectificare II  2    2924.11        oferta valabilã: 60 de zile.
  c) Se pot depune oferte separate pentru fiecare categorie de        13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
echipament.                                de furnizare: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
  4. Data limitã de livrare a produselor: 30.12.2002.          tehnico-economic.
  5.a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei         14. Eventualele contestaþii se vor depune la sediul societãþii,
se poate obþine de la Compartimentul investiþii al societãþii,      în perioada stabilitã de lege.
str. Miron Costin nr. 8, Vaslui. Se va ridica prin delegat care va       15. Se va acorda marja de preferinþã internã în conformitate
avea o cerere din partea ofertantului.                  cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 461/2001.
  b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui         16. Nu a fost publicat anunþ de intenþie în Monitorul Oficial
exemplar: gratuit.                            al României, Partea a VI-a Ñ Achiziþii publice.
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 14.10.2002.       17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  6.a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 21.10.2002,       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
ora 16,00.                                   (13/11.609)

                                   «

  1. Denumire: Universitatea din Craiova, cod fiscal 4553380,       b) Costul documentaþiei de elaborare ºi prezentare a ofertei:
Direcþia Generalã Administrativã Ñ Serviciul Aprovizionare        400.000 lei.
Import, Biroul Import, tel./fax 0251/411753, e-mail:             Mod de platã: Ð în numerar la casieria Universitãþii din
demetra@administrativ.ucv.ro.                       Craiova,
  2. a) Procedura aplicatã: licitaþie publicã deschisã.          Ð cu O.P. în contul cu nr. 5046014553380 deschis la
  b) Contract de furnizare de produse.                 Trezoreria Craiova.
  3. a) Locul de livrare: Universitatea din Craiova,            c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 8 zile înainte de
Str. Libertãþii nr. 15, Direcþia Generalã Administrativã Ñ        data limitã de depunere a ofertelor.
Magazia Biroului Import                           6. a) Intervalul de timp pentru depunerea ofertelor:
  b) Natura echipamentelor: calculatoare ºi alte echipamente      21.10.2002 Ñ 22.10.2002, ora 14.00.
informatice;
                                       b) Adresa la care se transmite/depun ofertele: Direcþia
  Numãr de bucãþi: 108;
                                     Generalã Administrativã, Str. Libertãþii nr. 15, Secretariat.
  Cod CPSA 3002.1
  c) ofertanþii pot depune ofertã pentru toate loturile sau numai     c) Limba în care trebuie redactatã oferta: limba românã.
pentru anumite subloturi.                          7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
  4. Data limitã de livrare: maximum 21 de zile calendaristice       Ð persoanele împuternicite din partea firmelor ofertante (cu
de la semnarea contractului de furnizare produse.             împuternicire scrisã).
  5. a) Locul de unde se pot obþine informaþii etc.: Serviciul       b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 23.10.2002,
Aprovizionare Import, Str. Libertãþii nr. 15, tel./fax 0251/411753,    ora 10.00.
e-mail: demetra@administrativ.ucv.ro.                    8. Garanþia pentru participarea la licitaþie: scrisoare de
  Ð un exemplar al documentaþiei de elaborare ºi prezentare       garanþie bancarã de participare la licitaþie: 2% din valoarea esti-
a ofertei se poate obþine de cãtre persoanele interesate, numai      matã a echipamentelor solicitate în caietul de sarcini.
dupã ce se achitã contravaloarea acesteia.                  9. Modalitate de platã:
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 190/9.X.2002

  Ð în lei, la cursul B.N.R. (eur) din ziua facturãrii, fãrã T.V.A.,      14. Nu se acceptã depunerea de oferte alternative.
conform Legii nr. 345/2002, dupã recepþia calitativã, în cont          15. Se acordã marjã de preferinþã internã.
deschis la Trezorerie;                              16. Data de publicare a anunþului de intenþie în Monitorul
  Ð finanþare: din resurse bugetare ºi resurse proprii.           Oficial al României: 21.01.2002.
  10. Nu se acceptã grupuri (legalizate sau nu) pentru a            17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
depune ofertã.                                Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
  11. Condiþiile de eligibilitate, capacitate ec. etc. se regãsesc       18. Documentaþia de elaborare ºi prezentare a ofertelor se
în cadrul condiþiilor de calificare din documentaþie.            poate ridica în condiþiile precizate mai sus pânã la data:
  12. Oferta trebuie sã fie valabilã minimum 60 de zile.          17.10.2002.
  13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-
                                         (14/11.610)
economic.                                     *

                                     «

  1. Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Judeþului Prahova,            b) Ofertele se vor depune în plic sigilat ºi vor fi înregistrate
CF 11319359, Ploieºti, str. Praga nr. 1, tel. 0244/517462,          la secretariatul C.J.A.S. Prahova.
0244/517869, fax 0244/511443.                          c) Ofertele trebuie redactate în limba românã.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-
                                         7. Firmele participante au obligaþia sã depunã o garanþie de
zare: licitaþie deschisã.
  3. a) Locul de livrare a produselor la sediul C.J.A.S.          participare în valoare de 230.000 mii lei ºi o garanþie de bunã
Prahova.                                   execuþie în valoare de 1.000.000 mii lei.
  b) Sistem Informatic Integrat, cantitate I, cod CPSA =            8. Toþi ofertanþii au obligaþia sã prezinte (în plic sigilat ºi
7220.3.                                   înregistrat) alãturi de ofertã ºi documentaþia privind eligibilitatea,
  c) Oferta depusã de firmele participante trebuie sã acopere       capacitatea tehnicã ºi economico-financiarã conform legislaþiei în
în totalitate sistemul informatic.                      vigoare privind achiziþiile publice.
  4. Data limitã de livrare a produsului: 12 zile.
  5. a) Serviciul la care se poate obþine documentaþia pentru         9. Ofertele prezentate trebuie sã fie valabile 50 de zile de la
elaborarea ºi prezentarea ofertei: Serviciul Administrativ al        data depunerii ofertei.
C.J.A.S. Prahova.                                10. Criteriul pentru atribuirea contractului va fi cel tehnico-
  b) Data limitã solicitarea clarificãrilor: 40 de zile de la publi-    economic.
carea în Monitorul Oficial al României.                     11. Data transmiterii anunþului cãtre Regia Autonomã
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: în limita celor      MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
40 de zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial al
României.                                     (15/11.611)

                                     «

  Administraþia Parcurilor ºi Grãdinilor, cu sediul în Bucureºti,       Termenul de livrare: 31.12.2002.
str. Constantin Mille nr. 10, sectorul 1, C.F. 4433864, organi-         Pentru documentaþie ºi informaþii puteþi sã ne contactaþi la
zeazã în ziua de 25.11.2002, ora 10.00, licitaþie deschisã în        telefoanele 3126374, 3132813/111 sau la sediul Administraþiei
vederea achiziþionãrii de mijloace fixe cuprinse în lista Dotãri       Parcurilor ºi Grãdinilor, secretariat.
Independente 2002:                                Data limitã pentru depunerea ofertelor: 22.11.2002,
  Ð autobasculanta 6,5 Ð 8 t Ð 1 buc Ð cod CPSA 34.10.4
                                       ora 12.00.
  Ð autospecialã Ð 1 buc Ð cod CPSA 34.10.54
  Livrarea va fi ”Loco beneficiarÒ.                       (16/11.613)

                                     «

  Autoritatea contractantã HIDROELECTRICA Ñ S.A.,               Se solicitã o garanþie de participare de 48.000.000 lei.
Sucursala Hidrocentrale Buzãu, nr. de înmatriculare               Modalitãþi: de finanþare Ð surse proprii;
J 10/0374/2000, cod fiscal 13333414, cu sediul în Buzãu, str.                de platã Ð instrumente legale de platã.
Dorin Pavel nr. 1, judeþul Buzãu, cod poºtal 5100, anunþã în           Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea:
mod public deschiderea procedurii de achiziþie prin licitaþie des-      act notarial.
chisã, în vederea atribuirii contractului de furnizare pentru          Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi cerinþele
staþie totalã topo, cantitate: 4 buc, cod CPSA 3320.33.           minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea economico-
  Data limitã de livrare a produselor este 20.12.2002.           financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul: con-
  Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se         form fiºei de date a achiziþiei.
poate procura de la sediul autoritãþii contractante, Serviciul          Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã oferta
Investiþii, int. 152, persoana de contact: ing. Sigaciu Valentin.      valabilã este de 90 de zile de la data limitã de depunere a
  Costul documentaþiei este de 250.000 lei.                ofertelor.
  Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 8 zile înainte de       Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de
data limitã de depunere a ofertelor.                     furnizare este oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
  Data limitã pentru depunerea ofertelor este 14.11.2002,         tehnico-economic.
ora 9.00, la sediul autoritãþii contractante, redactate în limba         Anunþul de intenþie a fost publicat în Monitorul Oficial al
românã, conform documentaþiei standard.                   României, Partea a VI-a, nr. 72 din data de 17.04.2002.
  Sunt admise la deschiderea ofertelor persoanele împuterni-          Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
cite de cãtre ofertanþi pe bazã de procurã.
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL este 7.10.2002.
  Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 14.11.2002,
ora 10.00.                                    (17/11.616)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 190/9.X.2002                         9

                        ACHIZIÞII PUBLICE DE LUCRÃRI

  1. Primãria Oraºului Comarnic, cod fiscal 2845761,             b) Ofertele se vor deschide în data de 1 noiembrie 2002,
Comarnic, Str. Republicii nr. 104, tel. 0244/390932,            ora 10.00, la sediul Primãriei Oraºului Comarnic.
fax 0244/360076.                                8. Cuantumul garanþiei pentru participare este de
  2. a) Licitaþie deschisã.                       25.000.000 lei, modalitãþile de constituire a acesteia fiind stipu-
  b) Construire grãdiniþã Vatra Sat Comarnic.              late în caietul de sarcini.
  3. a) Amplasamentul lucrãrii: cartierul Vatra Sat, Comarnic;        9. Finanþarea contractului se va face din bugetul local.
  b) Execuþia grãdiniþii cu urmãtoarele caracteristici principale:      10. Forma juridicã de legalizare a grupului de ofertanþi: nu
  A construitã = 240 m2; A utilã totalã = 450 m2.            este cazul.
  c) Se va depune oferta pentru tot obiectivul.               11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
  4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii: 24 luni.          cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
  5. a) Obþinerea documentaþiei pentru elaborarea ºi prezenta-      nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul
rea ofertei se poate face de la biroul dezvoltare localã al        sunt stipulate în documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea
Primãriei Oraºului Comarnic.                        ofertei.
                                        12. Termenul de valabilitate al ofertei este de 45 de zile de
  b) Costul documentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea
                                      la data depunerii acesteia la sediul Primãriei Oraºului Comarnic.
ofertei este de 1.000.000 lei ºi se va achita în numerar la casi-
eria Primãriei.                                13. Criteriul pentru atribuirea contractului de lucrãri este
                                      oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 20 octombrie
                                      economic.
2002.
                                        14. Nu se admite depunerea de oferte alternative.
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 30 octombrie
2002, ora 16.00.                                15. Alte informaþii: nu este cazul.
  b) Ofertele se vor transmite/depune la sediul Primãriei          16. Anunþul de intenþie a fost publicat în Monitorul Oficial al
Oraºului Comarnic.                             României, Partea a VI-a, nr. 123/5.07.2002.
  c) Limba de redactare a ofertelor: limba românã.              17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 4.10.2002.
  7. a) Persoanele admise sã participe la deschiderea oferte-
lor sunt ofertanþii sau împuterniciþii acestora.                (18/11.589)

                                    «

  Anunþ de participare la licitaþie deschisã pentru execuþia       verticalã va fi la rândul ei interceptatã de o reþea de canalizare
lucrãrilor din cadrul proiectului Utilitãþi locuinþe MLPAT         pluvialã din tuburi din polietilenã de înaltã densitate pentru
(140 apartamente) P + 6 în municipiului Piatra-Neamþ.           canalizare, cu mufã ºi garniturã, SDR 26, cu diametrele de 250
  Obiectivele supuse procedurii de licitaþie deschisã:          ºi 315 mm care la rândul sãu se va deversa în colectorul de
  Ð alimentarea cu apã;                         canalizare pluvialã existent pe strada Mihai Viteazu; reþelele de
  Ð canalizare;                             canalizare vor avea o lungime totalã de 927 m Ñ PEHD 200 L =
  Ð reþele gaze naturale;                        55 ml; PEHD 250 L = 846 ml; PEHD 315 L = 26 ml.
  Ð sistematizare verticalã ºi cãi de comunicaþie.              Obiectiv: Reþele gaze naturale
  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon:          Alimentarea cu gaze naturale a blocurilor D01ÑD05 se rea-
Primãria Piatra-Neamþ, cod fiscal 2612790, Piatra-Neamþ, str.       lizeazã din reþeaua de distribuþie existentã în ansamblu, cu
ªtefan cel Mare nr. 8, judeþul Neamþ, telefon 0233/218991.         Dn 150 mm ºi L = 138 m. Din reþeaua proiectatã fiecare bloc
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de       se alimenteazã prin branºament.
lucrãri: licitaþie publicã deschisã.                      Obiectiv: Sistematizare verticalã ºi cãi de comunicaþii
  b) Tipul contractului de lucrãri pentru care sunt solicitate        Lucrãrile de sistematizare verticalã constau în lucrãri de tera-
ofertele: contract de execuþie lucrãri.                  samente, sãpãturi ºi umpluturi.
  3. a) Amplasamentul lucrãrii: Piatra-Neamþ, str. Mihai           c) Dacã lucrarea sau contractul de lucrãri este împãrþit în
Viteazu.                                  mai multe obiecte distincte, indicaþii referitoare la posibilitãþile
  b) Natura ºi cerinþele de execuþie, caracteristicile generale     ofertanþilor de a depune ofertã pentru unul sau mai multe dintre
ale lucrãrii: obiectivele pentru care se organizeazã licitaþie       acestea: nu se depun oferte pe obiective.
publicã deschisã fac parte din proiectul ”Utilitãþi locuinþe MLPAT
                                        4. Termenul limitã de execuþie a livrãrii: 21.03.2003.
(140 apartamente) P + 6Ò. Lucrarea este finanþarã din bugetul
                                        5. a) Denumirea ºi adresa serviciului de la care se poate
local.
                                      obþine un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ofertei ºi
  Caracteristici generale ale lucrãrilor:
  Obiectiv: Alimentarea cu apã                      modalitatea de obþinere a exemplarului respectiv: obþinerea unui
  Pentru a asigura alimentarea cu apã rece a tuturor obiecti-      exemplar din documentaþia pentru elaborarea ofertei se poate
velor se vor realiza reþele de apã în incintã, racordate în con-      face la sediul Primãriei Piatra-Neamþ, str. ªtefan cel Mare nr. 8,
ducta de distribuþie apa existentã pe strada Nufãrului, ºi care      et. 3, camera 34, tel. 0233/218891, int. 223, începând cu data
traverseazã incinta blocurilor nou construite, conducta care este     de 9 octombrie 2002.
din oþel cu diametrul Dn 150 mm. Reþeaua de apã din incintã          b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea unui exem-
se va executa din þeavã PEHD Pn6, ºi va alimenta instalaþiile       plar: costul unui exemplar din documentaþia pentru elaborarea
din centralele termice din blocurile: D01, D02, D03, D04, D05;       ofertei este de 7.000.000 lei;
reþelele de apã vor avea o lungime totalã de 407 m Ñ PEHD           c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 1 noiembrie
75 x 4,3 L = 183 ml; PEHD 90 x 5,1 L = 21 ml; PEHD             2002.
110 x 6,3 L = 203 ml.                             6. a) Data limitã de depunere a ofertelor: 13 noiembrie
  Obiectiv: Reþele de canalizare                     2002, ora 12.00.
  Pentru evacuarea apelor uzate menajere se vor realiza           b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Primãria
reþele de canalizare din tuburi din polietilenã de înaltã densitate    Piatra-Neamþ, str. ªtefan cel Mare nr. 8, camera 20.
pentru canalizare, cu mufa ºi garniturã, SDR 26, cu diametrul         c) Limba în care trebuie redactate ofertele: limba românã.
de 250 mm, care vor colecta toate ieºirile din blocuri prin inter-       7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
mediul cãminelor de vizitare, ºi vor conduce întreg debitul în       persoanele prezente la licitaþie vor prezenta împuterniciri din
reþeaua de canalizare orãºeneascã existentã.                partea firmelor ofertante pe care le reprezintã.
  Apa meteoricã provenitã de la blocuri, cât ºi cea colectatã        b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 14 noiembrie 2002,
prin gurile de scurgere prevãzute prin proiectul de sistematizare     ora 10.00.
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 190/9.X.2002

   8. Garanþiile pentru participare solicitate: cuantumul garanþiei     trebuie sã facã dovada cã are implementat un sistem propriu
de participare la licitaþie va fi de 200.000.000 lei sub formã de       de asigurare a calitãþii în conformitate cu standardul
scrisoare de garanþie bancarã în original.                  SR EN 9002/1995;
   9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau refe-       Ð experienþa similarã: candidatul trebuie sã facã dovada cã
ririle la prevederile care le reglementeazã: obiectivele pentru        a realizat în ultimii 5 ani cel puþin o lucrare de aceeaºi naturã
care se organizeazã licitaþie publicã deschisã fac parte din pro-       cu lucrarea care face obiectul licitaþiei;
iectul ”Utilitãþi locuinþe MLPAT (140 apartamente) P + 6 în            Ð recomandãri din partea altor beneficiari Ñ formular B4 din
municipiul Piatra-NeamþÒ. Proiectul are ca sursã de finanþare         secþiunea IV;
bugetul local.
                                         Ñ resurse tehnice Ñ formular B5 din secþiunea IV;
   10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-         Ñ resurse umane Ñ formular B6 din secþiunea IV.
nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:         10.3. Cerinþe minime referitoare la capacitatea economico-
   10.1. Informaþii privind eligibilitatea:                 financiarã: obligaþii contractuale în desfãºurare Ñ Formular B7
   Ð formular B1 secþiunea IV;                       din secþiunea IV.
   Ð certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaþiilor exi-      11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.
gibile de platã a impozitelor ºi taxelor cãtre stat, inclusiv cele        12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri:
locale, precum ºi a contribuþiei pentru asigurãrile sociale de stat Ñ     oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-
formulare tip eliberate de autoritãþile competente;              economic, conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
   Ð documente care îndeplinesc înregistrarea;               nr. 60/2001.
   10.2. Cerinþe minime cumulative referitoare la capacitatea          13. Nu se depun oferte alternative.
tehnicã:                                     14. Informaþii suplimentare se pot obþine de la sediul
   Ð formular B2 din secþiunea IV;                     Primãriei Piatra-Neamþ, str. ªtefan cel Mare nr. 8, Serviciul
   Ð susþinerea tehnicã Ñ formular B2 ºi B2.1 din secþiunea IV;       Investiþii.
   Ð asigurarea calitãþii lucrãrilor Ñ dosar privind sistemul pro-
priu de conducere ºi asigurare a calitãþii prin care candidatul          (19/11.590)
                                     «
  Obiectiv: Alimentarea cu energie electricã a Regiei              Ofertele se vor depune la sediul Regiei Autonome
Autonome MONITORUL OFICIAL, Bucureºti, Str. Parcului             MONITORUL OFICIAL din Bucureºti, Palatul Parlamentului, str.
nr. 65Ð67, sectorul 1.                            Izvor nr. 2Ð4, sectorul 5, telefon 4022152, fax 3120901.
  Autoritatea contractantã: Regia Autonomã MONITORUL              Limba de redactare a ofertelor este limba românã.
OFICIAL, cod fiscal R427282, cu sediul în Bucureºti, Palatul           Deschiderea ofertelor se va face în data de 16.10.2002,
Parlamentului, str. Izvor nr. 2Ð4, sectorul 5, telefon 4022152,        ora 10.00, la sediul autoritãþii contractante.
fax 3120901.                                   La deschiderea ofertelor au dreptul de a fi prezenþi repre-
  Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de execuþie       zentanþii ofertanþilor.
a lucrãrilor: licitaþie publicã deschisã.                     Garanþia pentru participarea la licitaþie este de 2% din
  Tipul contractului: la cheie.                       valoarea contractului ºi se va prezenta sub forma unei scrisori
  Amplasament: municipiul Bucureºti.                    de garanþie bancarã.
  Caietul de sarcini ºi regulamentul licitaþiei pot fi obþinute de       Sursa de finanþare: proprie.
la sediul regiei, contra sumei de 1.000.000 lei.                 Condiþiile de eligibilitate tehnicã ºi economico-financiarã sunt
  Cerinþe: executarea lucrãrilor de alimentare cu energie elec-       specificate în regulamentul privind desfãºurarea licitaþiei ºi în
tricã a sediului Regiei Autonome MONITORUL OFICIAL din            caietul de sarcini.
Bucureºti, Str. Parcului nr. 65Ð67, sectorul 1, în conformitate cu        Perioada de valabilitate a ofertelor: 45 de zile.
caietul de sarcini.                                Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este oferta cea
  Durata de execuþie: conform caietului de sarcini.
                                       mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
  Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este de 2 zile
                                         Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
înainte de data limitã pentru depunerea ofertelor.
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 8.10.2002.
  Data limitã pentru depunerea ofertelor este 15.10.2002,
ora 15.30.                                     (20/11.663)

                           ACHIZIÞII PUBLICE DE SERVICII
  Autoritatea contractantã: Compania Naþionalã a Lignitului           11. Moneda în care trebuie fãcutã oferta: lei/reparaþie.
OLTENIA Ñ S.A., Târgu Jiu, cod poºtal 1400, str. Tudor              12. Condiþia de prezentare a ofertei de preþ: oferta va pre-
Vladimirescu nr. 2Ð15, judeþul Gorj, tel. 053/215055,             ciza preþul reparaþiei RCI, individualizându-se preþurile de
053/216134, cod fiscal R9994965, cont virament: 2511.1-            execuþie pentru repararea fiecãrui subansamblu ºi cheltuielile
2.1/ROL, deschis la B.C.R., Târgu Jiu.                    materiale aferente.
  2. Obiectul licitaþiei: reparaþie curentã RCI Ñ buldozere DET-        13. Limba oficialã de redactare a ofertei: limba românã.
250M.
                                         14. Garanþia bancarã de participare la licitaþie:
  3. Tipul licitaþiei: licitaþie publicã deschisã.
  4. Data ºi locul licitaþiei: 4.11.2002, ora 10.00, la sediul       50.000.000 lei.
C.N.L.O. Târgu Jiu.                                15. Garanþia comercialã minimã ce trebuie asiguratã obliga-
  5. Termenul limitã de depunere a ofertelor: 4.11.2002,          toriu de prestator: 12 luni de la punerea în funcþiune.
ora 9.45.                                     16. Perioada de valabilitate a ofertei de preþ: pânã la finali-
  6. Documentaþia pentru elaborarea ofertei se poate ridica de       zarea reparaþiei.
la Serviciul Achiziþii Publice Servicii pânã la data de 31.10.2002,        17. Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 1 noiembrie
contra sumei de 200.000 lei.                         a.c., la tel. 0253/223024 ºi fax 0253/216064.
  7. Intervalul de execuþie: 6.11Ñ31.12.2002.                  Anunþul de intenþie a fost publicat în Monitorul Oficial al
  8. Sursa de finanþare: surse proprii.                   României nr. 18/28.01.2002.
  9. Modalitate de platã: compensare cu energie electricã ºi,          Transmis cãtre Regia Autonomã MONITORUL OFICIAL în
în funcþie de posibilitãþi, prin alte mijloace.                4.10.2002.
  10. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: preþul cel
mai scãzut.                                    (21/11.591)
                                     «
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 190/9.X.2002                       11

  Întocmire documentaþie de proiectare pentru lucrarea ”RK         b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Sibiu,
Împrejmuire staþia 400/110kv Braºov pe urmãtoarele fazeÑ         bd. Corneliu Coposu nr. 3, judeþul Sibiu.
S.F.ÑP.A.C.ÑP.T.ÑC.S.ÑD.E.ÑD.D.E.                       c) Limba de redactare a ofertelor: limba românã.
  Autoritatea contractantã: Compania Naþionalã de Transport al       7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
Energiei Electrice TRANSELECTRICA Ñ S.A., Sucursala de          comisia de evaluare ºi reprezentanþii ofertanþilor.
Transport Sibiu, cod unic de înregistrare R13414470, cu sediul        b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 31.10.2002,
în Sibiu, bd. Corneliu Coposu nr. 3, judeþul Sibiu, tele-        ora 12.00, la ST Sibiu, bd. Corneliu Coposu nr. 3.
fon 40/269/207100, fax 40/269/207101, e-mail www.sts.ro.           8. Garanþia de participare: 5.000.000 lei (pentru I.M.M.-uri
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de      garanþia va fi 50% din valoare).
servicii: licitaþie publicã deschisã.
  b) Tipul contractului de servicii: contract de servicii de pro-      9. Modalitãþi de finanþare: surse proprii.
iectare.                                   Modalitãþi de platã: scrisoare de garanþie bancarã în favoa-
  3. a) Amplasamentul: Braºov, Str. Ciceului staþia de trans-     rea autoritãþii contractante, eliberatã de o bancã din România,
formare 400/110 kv Ñ Braºov.                       ordin de platã în contul autoritãþii contractante, lichiditãþi ºi/sau
  b) Natura ºi cerinþele de execuþie: asigurarea integritãþii ºi    titluri de valoare depuse la casieria autoritãþii contractante.
siguranþei funcþionãrii echipamentelor din cadrul staþiei.          10. Condiþii de eligibilitate: conform documentaþiei pentru
  c) Împãrþirea lucrãrii: lucrarea nu se împarte în mai multe     prezentarea ºi elaborarea ofertei.
obiecte licitabile separat.                          Condiþii tehnice: atestat pentru lucrãri de acest gen.
  4. Termenul limitã de predare a proiectului: 30 de zile          Capacitate economico-financiarã: cifra de afaceri.
lucrãtoare de la semnarea contractului.                    11. Perioada pentru care ofertantul îºi menþine oferta vala-
  5. a) Documentaþia pentru prezentarea ofertei se poate        bilã: 60 de zile.
obþine de la ST Sibiu, Serviciul Exploatare ºi Protecþia Mediului,      12. Criteriul utilizat: oferta cu preþul cel mai scãzut.
Sibiu, bd. Corneliu Coposu nr. 3, judeþul Sibiu, tele-            13. Data publicãrii anunþului de intenþie: nu s-a publicat.
fon 40/269/207100, interior 237.                       14. Se acordã preferinþã internã.
  b) Costul caietului de sarcini: 100.000 lei.               15. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 28.10.2002.    Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 31.10.2002,
ora 11.00.                                  (22/11.599)




 ANUNÞURI          DE    PARTICIPARE             LA   LICITAÞIE          RESTRÂNSÃ

                         ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE PRODUSE
  1. Autoritatea contractantã: Societatea Comercialã            5. a) Documentaþia referitoare la calificarea ºi selecþia can-
TERMOELECTRICA Ñ S.A., cod unic de înregistrare 13293638,        didaþilor se obþine de la sediul autoritãþii contractante din
atribut fiscal R, cu sediul în Bucureºti, bd. Lacul Tei nr. 1-3,     Bucureºti, bd. Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, camera 2, sectorul 2,
sectorul 2, telefon 3037304, telefax 3037504, în calitate de       Serviciul combustibili.
importator direct.                              Costul unui exemplar din respectiva documentaþie este de
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului: licitaþie  3.000.000 lei, iar plata se va face pe loc, în numerar, la casie-
restrânsã.                                ria societãþii, et. 9, camera 923.
  b) Tip de contract: contract de furnizare de produse.          b) Data limitã pentru transmiterea scrisorii de interes ºi a
  c) Justificarea accelerãrii procedurii prin reducerea numãrului   documentaþiei de calificare: 11.10.2002.
de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes ºi pentru      c) Scrisoare de interes ºi documentaþia de calificare se vor
depunerea ofertelor, în temeiul art. 21 alineatul (4) ºi, respectiv,   transmite la sediul autoritãþii contractante din Bucureºti,
art. 22 alineatul (5) din Legea nr. 212/19.04.2002;           bd. Lacul Tei nr. 1-3, et. 11.
  Ð Programul de iarnã în domeniul energetic 2002Ð2003,          d) Scrisoarea de interes ºi documentaþia de calificare se vor
aprobat prin H.G. nr. 848/31.07.2002, se referã la perioada       redacta în limba românã sau în limba englezã cu traducere
1 octombrie 2002 Ñ 31 martie 2003.                    autorizatã în limba românã.
  Ð Respectarea duratelor prevãzute prin Legea               6. Data limitã de transmitere a invitaþiilor de participare:
nr. 212/19.04.2002, conduce la semnarea contractelor în I-a       18.10.2002.
                                       7. Numãrul de candidaþi care vor fi invitaþi sã depunã oferta:
decadã a lunii decembrie 2002.
                                       via mare Ñ maximum 12;
  Ð Reducerea duratelor conform propunerii de mai sus
                                       via terra Ñ maximum 12.
asigurã semnarea contractelor în a II-a decadã a lunii octom-        8. Garanþia pentru participare solicitatã: 120.000 U.S.D./lot
brie 2002.                                pentru livrãri via mare ºi 40.000 U.S.D./lot pentru livrãri via
  3. a) Locul de livrare a produselor:                 terra, sub formã de:
  Via mare: DES Oil Terminal Constanþa, cantitate mãsuratã         Ð scrisoare de garanþie bancarã în favoarea autoritãþii con-
la uscat (outturn).                           tractante;
  Via terra: DAF Galaþi, frontiera românã.                 Ð ordin de platã în contul autoritãþii contractante.
  b) Natura ºi cantitatea produselor care vor fi achiziþionate:      9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã: finanþarea
pãcurã importÐcod CPSA 2320.17.                     achiziþiei se face din creditul extern în valoare de 200 mili-
  Cantitate: 800 mii tone, din care 600 mii tone via mare ºi      oane dolari S.U.A. în favoarea Societãþii Comerciale
200 mii tone via terra.                         TERMOELECTRICA Ñ S.A., garantat de Guvernul României,
  c) Oferta se depune pe loturi de:                  ºi din surse proprii incluse în bugetul Societãþii Comerciale
  Ð 50 mii tone pãcutã cu max. 3,5 % sulf, livrãri via terra;     TERMOELECTRICA Ñ S.A., iar plata se va face în U.S.D.
  Ð 150 mii tone din care 100 mii tone pãcurã cu max. 3,5 %      prin ordin de platã sau L/C.
sulf, ºi 50 mii tone pãcurã cu 1 % sulf, livrãri via mare.          10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
  4. Data limitã de livrare a produselor: eºalonat în perioada     grupului de ofertanþi: nu este cazul.
octombrie 2002 Ð martie 2003, funcþie de graficul de livrãri         11. Condiþiile de eligibilitatea a ofertanþilor sunt cele
dispus de autoritatea achizitoare cu 20 de zile înainte de luna     prevãzute în art. 30 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
curentã de livrare.                           nr. 60/2001, aprobatã prin Legea nr. 212/2002.
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 190/9.X.2002

   Cerinþe minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi econo-         14. Nu se acceptã depunerea de oferte alternative.
mico-financiarã a ofertanþilor:                         15. Alte informaþii: eventuale contestaþii cu privire la întreaga
   Ð prezentare generalã;                         procedurã de achiziþie se depun în termen de 7 zile de la data
   Ð recomandãri din partea altor beneficiari;               transmiterii comunicãrii privind rezultatul aplicãrii procedurii de
   Ð experienþã similarã;                         atribuire a contractelor, la sediul autoritãþii contractante din
   Ð cifra medie anualã pe ultimii 3 ani: 45 mil. U.S.D. pentru      Bucureºti, bd. Lacul Tei nr. 1-3, et. 11, sectorul 2, secretariat
livrãri via mare ºi 15 mil. U.S.D. pentru livrãri via terra;         Direcþia Comercialã, telefon 3037304, telefax 3037504.
   Ð lichiditate generalã: mai mare ca 100%;                  16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
   Ð solvabilitate patrimonialã: mai mare ca 30%.             a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: 20.09.2002.
   12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile.            17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
   13. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: preþul
cel mai scãzut.                                  (23/11.581)



               ANUNÞURI DE ATRIBUIRE
          A  CONTRACTELOR DE ACHIZIÞIE PUBLICÃ
                         ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE
  1. Autoritatea contractantã: Societatea Comercialã HIDROE-          5. Numãrul de oferte primite: 3.
LECTRICA Ñ S.A., Bucureºti, Sucursala Hidrocentrale Curtea            6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor:
de Argeº, cod fiscal 13358702, Bd. Basarabilor nr. 82-84, tele-
fon 0248/722100, fax 0248/721741.                        Ð Societatea Comercialã SUSZI Ñ S.R.L., Constanþa, bd.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-      Tomis nr. 235, bl. C, sc. A, ap. 2, judeþul Constanþa;
zare: licitaþie deschisã.
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 5.09.2002 ºi           Ð Societatea Comercialã IREX ROMANIA COM Ñ S.R.L.,
19.09.2002.                                 Bucureºti, str. Smârdan nr. 18, ap. 43, sectorul 3.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-             7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre
economic.                                  fiecare ofertant câºtigãtor; codul CPSA; preþul produselor.

                                codul CPSA Cantitate    Preþul unitar
      Denumirea produsului                                             Ofertant câºtigãtor
                                      (bucãþi)      lei/buc
 Electrocompresor                        2912.36                  S.C. SUSZI Ñ S.R.L., Constanþa,
                                                      contract nr. 8198/11.09.2002
 Ð Tip Speer LL2/120/HH2/50 în tandem, Pn45/Q90 SH Bistriþa            2   1.325.276.000
 Ð Tip Speer, HL2/120, Pn26/Q70 SH Bistriþa                    2    503.160.400
 Ð Tip HL2/105, Pn30/Q42 SH Curtea de Argeº                    8    450.720.200
 Electrocompresor                        2912.36                  S.C. IREX ROMANIA COM Ñ S.R.L.,
                                                      Bucureºti, contract nr. 8019/5.09.2002
 Ð Tip H110M-AL, Pn45/Q90 SH Haþeg                         2   1.732.134.400
 Ð Tip T2/100/4, Pn10/Q21 SH Bistriþa                       3     37.683.320
 Ð SH Curtea de Argeº                               1     37.683.320
  8. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care           10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
urmeazã sã fie subcontractatã: nu este cazul.
  9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 4.10.2002.
a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: Monitorul
Oficial al României nr. 110/17.06.2002.                      (24/11.592)
                                     «
  1. Autoritatea contractantã: Societatea Naþionalã de Gaze          7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre
Naturale ROMGAZ Ñ S.A., cu sediul în Mediaº, Str. Unirii           fiecare ofertant câºtigãtor; preþul sau gama preþurilor plãtite:
nr. 4, judeþul Sibiu, cod fiscal R14056826.                   Ð Societatea Comercialã FEPA Ñ S.A.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-        Traductoare de presiune, 62 bucãþi, valoare contract
zare: licitaþie deschisã.                          977.228 mii lei;
  3. Data semnãrii contractelor de furnizare: 12.08.2002,           Ð Societatea Comercialã LUXTEN LIGHTING COMPANY Ñ S.A.
13.08.2002, 14.08.2002, 27.08.2002, 29.08.2002.                 Contoare de gaz, 65 bucãþi, valoare contract 103.354 mii lei;
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:      Ð Societatea Comercialã CAOM Ñ S.A.
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-             Termocuple ºi termorezistente, 120 bucãþi, valoare contract
economic.                                  268.940 mii lei;
  5. Numãrul de oferte primite: 10.                      Ð Societatea Comercialã BADOTHERM AMC Ñ S.A.
  6. Denumirea ºi adresa ofertanþilor câºtigãtori:               Manimetre, 42 bucãþi, valoare contract 49.171 mii lei;
  Ð Societatea Comercialã FEPA Ñ S.A., Bârlad, Str.              Ð Societatea Comercialã INSTRUMENTS CHT Ñ S.R.L.
Republicii nr. 316;                               Manimetre, 727 bucãþi, valoare contract 484.659 mii lei;
  Ð Societatea Comercialã LUXTEN LIGHTING COMPANY Ñ              Ð Societatea Comercialã MECANICÃ FINÃ Ñ S.A.
S.A., Timiºoara, Calea Buziaºului nr. 26, judeþul Timiº;             Manimetre, 3.475 bucãþi, valoare contract 959.008 mii lei.
  Ð Societatea Comercialã CAOM Ñ S.A., Paºcani, str. Vatra           8. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care
nr. 56;                                   urmeazã sã fie subcontractatã: nu este cazul.
  Ð Societatea Comercialã BADOTHERM AMC Ñ S.A., Vaslui,            9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
Str. Metalurgiei nr. 2, judeþul Vaslui;                   a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 28.05.2002.
  Ð Societatea Comercialã INSTRUMENTS CHT Ñ S.R.L.,              10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
Ploieºti, Aleea Biruinþei, bl. 134A, judeþul Prahova;            Autonomã MONITORUL OFICIAL: 4.10.2002.
  Ð Societatea Comercialã MECANICÃ FINÃ Ñ S.A.,
Bucureºti, str. Popa Lazãr nr. 5-25, sectorul 2.                 (25/11.593)
                                     «
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 190/9.X.2002                         13

  1. Societatea Comercialã HIDROELECTRICA Ñ S.A.,               5. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor:
Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeº, Bd. Basarabilor            Ð Societatea Comercialã ICPE ACTEL Ñ S.A., cu sediul în
nr. 82-84, judeþul Argeº, telefon 0248/722100, fax 0248/721741,       Bucureºti, Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3.
cod fiscal 13358702.                              6. Preþul plãtit: 419.528.200 lei fãrã T.V.A.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-       7. Obiectul contractului: echipament de excitaþie cu reglare
zare: negociere cu o singurã sursã.                     numericã la CHE Curtea de Argeº.
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 26.09.2002.           8. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 4.10.2002.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
tehnico-economic.                                 (26/11.595)
                                     «
  1. Societatea Comercialã HIDROELECTRICA Ñ S.A.,               Ð Societatea Comercialã GENERAL INDUSTRY Ñ S.A., cu
Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeº, Bd. Basarabilor           sediul în Piteºti, Str. Florãriei nr. 3, judeþul Argeº.
nr. 82-84, judeþul Argeº, telefon 0248/722100, fax 0248/721741,         7. Preþul plãtit: 1.276.543.697 lei fãrã T.V.A.
cod fiscal 13358702.                               8. Obiectul contractului: procurare, montare ºi PIF între-
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de         rupãtoare 0,4 kv la CHE Noapteº, CHE Zigoneni, CHE Budeasa
furnizare: licitaþie deschisã.                        ºi CHE Goleºti.
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 25.09.2002.           9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:    a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 26.07.2002.
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-             10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
economic.                                  Autonomã MONITORUL OFICIAL: 4.10.2002.
  5. Numãrul de oferte primite: 5.
  6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor:           (27/11.631)
                                     «
  1. Denumirea autoritãþii contractante: BATS MOTRU, înma-          Ð Societatea Comercialã SCUDAS Ñ S.A., cu sediul în
triculatã la Oficiul registrului comerþului cu nr. J 18/582/1997,      Paºcani, str. Vatra nr. 80, judeþul Iaºi.
cod fiscal R11566391, cont 2511.1-1014.1/ROL (Banca               7. Natura ºi cantitatea produselor ce se vor livra: con-
Comercialã Românã Ñ S.A.), telefon 0253/410080; 410081;           strucþii prefabricate metalice, codul CPSA EK 2811.10 (lanþ
410082; fax: 0253/410083; 410084, cu sediul în Motru, judeþul        ºenilã 32.31.013 pentru utilaje clasice; lanþ ºenilã drag+C17
Gorj, cod poºtal 1416.                            LINA DHM 1800), conform anexei la contract.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de           8. Preþurile sau gama preþurilor plãtite: 165.157.399 lei din
furnizare: licitaþie deschisã.                        care T.V.A. 26.369.669 lei.
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 4.10.2002 cu          9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
nr. 5417/36.                                 a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 27.08.2002.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:     10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
preþul cel mai scãzut.                            Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
  5. Numãrul de oferte primite: douã oferte.
  6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor:                (28/11.602)
                                     «
  1. Denumirea autoritãþii contractante: BATS MOTRU, înma-          Ð Societatea Comercialã SUSZI Ñ S.R.L., cu sediul în
triculatã la Oficiul registrului comerþului cu nr. J 18/582/1997,      Constanþa, bd. Tomis nr. 253, judeþul Constanþa.
cod fiscal R11566391, cont 2511.1-1014.1/ROL (Banca               7. Natura ºi cantitatea produselor ce se vor livra: articole
Comercialã Românã Ñ S.A.), telefon 0253/410080; 410081;           din cauciuc (garnituri ºi rondele din cauciuc, fire, buºoane,
410082; fax: 0253/410083; 410084, cu sediul în Motru, judeþul        gume din cauciuc, articole gonflabile) pentru un numãr de
Gorj, cod poºtal 1416.                            142 bucãþi.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de           8. Preþurile sau gama preþurilor plãtite: 57.903.363 lei din
furnizare: licitaþie deschisã.                        care T.V.A. 9.245.075 lei.
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 4.10.2002 cu          9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
nr. 1040/39.                                 a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 7.09.2002.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:     10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
preþul cel mai scãzut.                            Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
  5. Numãrul de oferte primite: trei oferte.
  6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor:                (29/11.603)
                                     «
  1. Denumirea autoritãþii contractante: BATS MOTRU, înma-           6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor:
triculatã la Oficiul registrului comerþului cu nr. J 18/582/1997,         Ð Societatea Comercialã MUNTENIA Ñ S.A., cu sediul în
cod fiscal R11566391, cont 2511.1-1014.1/ROL (Banca             Filipeºti de Pãdure, Strada Principalã nr. 941, judeþul Prahova.
Comercialã Românã Ñ S.A.), telefon 0253/410080; 410081;              7. Natura ºi cantitatea produselor ce se vor livra: piese de
410082; fax: 0253/410083; 410084, cu sediul în Motru, ºos.          schimb transportor cu racleþi TR-3, TR-4, pentru 511 bucãþi.
Însurãþei nr. 1, judeþul Gorj, cod poºtal 1416.                  8. Preþurile sau gama preþurilor plãtite: 2.662.720.259 lei din
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de         care T.V.A. 425.140.209 lei.
furnizare: licitaþie deschisã.                          9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 1 octombrie 2002       a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 13.08.2002.
cu nr. 5287/32.                                  10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:    Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
preþul cel mai scãzut.
  5. Numãrul de oferte primite: 3.                       (30/11.604)
                                     «
  1. Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, cod fiscal 13643946,       fiscal R2045262, cu sediul în Piatra Neamþ, Str. Dumbravei
cu sediul în Bucureºti, Str. Ministerului nr. 2-4, sectorul 1,        nr.  6,  telefon  0233/215820,   fax  0233   216069,
telefon 021 3146187, 021 3142085, fax 021 3147854,              e-mail: ceahlau@ambra.ro, produsele necesare implementãrii
021 3124171, achiziþioneazã prin cofinanþare, împreunã cu          proiectului ”Modernizarea tehnologicã a fabricaþiei de semãnãtori
Societatea Comercialã MECANICA CEAHLÃU Ñ S.A., cod              din producþia Societãþii Comerciale MECANICA CEAHLÃU Ñ
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 190/9.X.2002

S.A., Piatra-NeamþÒ, din cadrul programului ”Dezvoltarea             7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre
Regiunii Nord-Est.Ò                              fiecare ofertant câºtigãtor; codul CPSA, preþul sau gama preþuri-
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de          lor plãtite
furnizare: licitaþie deschisã.                        Nr.    Natura produselor     Cantitatea  Cod CPSA  Valoare contract
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 12.09.2002;          crt.
4.09.2002.                                   1 Instalare de sablare         1     2957.25   258.329 mii lei
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:     2 Instalaþie de prelucrat carcase   1     2940.12  2.538.069 mii lei
oferta cea mai favorabilã din punct de vedere tehnico-economic.
  5. Numãrul de oferte primite: 2 ºi 2.                    8. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
                                       a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 14.06.2002.
  6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor: Societatea          9. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
Comercialã USF SURFACE PREPARATION GROUP ROMANIA Ñ              Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
S.R.L., Bucureºti, str. Biharia nr. 67Ð77; Societatea Comercialã
S&A COMPANY Ñ S.A., Bacãu, Str. Orizontului nr. 44.                  (31/11.607)
                                     «
   1. Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, cod fiscal 13643946,         7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre
cu sediul în Bucureºti, Str. Ministerului nr. 2Ð4, sectorul 1,        fiecare ofertant câºtigãtor; codul CPSA, preþul sau gama preþuri-
telefon 021 3146187, 021 3142085, fax 021 3147854,              lor plãtite
021 3124171, achiziþioneazã prin cofinanþare, împreunã cu
Societatea Comercialã GOSPOMAS Ñ S.A., cod fiscal               Nr.                              Valoare contract
R958390, cu sediul în Oneºti, str. Zemeº nr. 1, judeþul Bacãu,             Natura produselor     Cantitatea  Cod CPSA
                                       crt.                                (lei)
tel. 0234/312531, fax 0234/311823 a produselor necesare imple-
mentãrii proiectului ”Implementarea tehnologiei de fabricare a         1   maºinã de rectificat       3     2940.31     3.050.000
etanºãrilor mecanice frontale cu inel ceramicÒ, din cadrul pro-        2   cuptor sinterizare        3     2921.13     2.288.000
gramului ”Dezvoltarea Regiunii Nord-Est.Ò                   3   presa hidraulicã PH 100     1     2940.34      875.150
   2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
furnizare: licitaþie deschisã.                         4   presa hidraulica PH 40      1     2940.34      458.150
   3. Data semnãrii contractului de furnizare: 24.05.2002;
29.07.2002.                                   8. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:    a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 19.03.2002;
oferta cea mai favorabilã din punct de vedere tehnico-economic.        21.05.2002.
   5. Numãrul de oferte primite: 3, respectiv 2.                9. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
   6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor: Societatea        Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
Comercialã CONFMETALON Ñ S.R.L., Oneºti, Str. 1 Mai
nr. 8A/9.                                       (32/11.608)
                                     «
  1. Autoritatea contractantã: S.N.G.N. ROMGAZ Ñ S.A., Mediaº,         7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre
cod fiscal R14056826, Mediaº, Str. Unirii nr. 4, judeþul Sibiu.        fiecare ofertant câºtigãtor, preþul sau gama preþurilor plãtite:
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de            Societatea Comercialã PANACOM Ñ S.R.L.: anvelope auto Ñ
furnizare: licitaþie deschisã.                        1.099 buc. Ñ valoare contract 5.519.465,5 mii lei;
  3. Data semnãrii contractelor de furnizare: 24.06.2002,
                                         Societatea Comercialã MICHELIN DISTRIBUTION ROMANIA Ñ
12.08.2002, 4.09.2002.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:    S.R.L.: anvelope auto Ñ 20 buc. Ñ valoare contract 124.886 mii lei.
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-econo-           8. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care
mic.                                     urmeazã sã fie subcontractatã: nu este cazul.
  5. Numãrul de oferte primite: 4 (patru).                   9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
  6. Denumirea ºi adresa ofertanþilor câºtigãtori:             a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 15.02.2002.
  Ð Societatea Comercialã PANACOM Ñ S.R.L., Târgu Mureº,            10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
Piaþa Armatei nr. 22;                             Autonomã MONITORUL OFICIAL: 4.10.2002.
  Ð Societatea Comercialã MICHELIN DISTRIBUTION
ROMANIA Ñ S.R.L., Bucureºti, Str. Expoziþiei nr. 2.                  (33/11.594)
                                     «
  1. Autoritatea contractantã: S.N.G.N. ROMGAZ Ñ S.A., cod           7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre
fiscal R14056826, Mediaº, Str. Unirii nr. 4, judeþul Sibiu.          ofertantul câºtigãtor; codul CPSA:       prãjini de foraj
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de          2 3/8 ¯60,3x7,11 Ð 5.000 ml; cod CPSA 2722.10.
furnizare: licitaþie deschisã.                          8. Preþul sau gama preþurilor plãtite: Societatea Comercialã
  3. Data semnãrii contractelor de furnizare: 3.09.2002.          APROV Ñ S.A. Ñ 1.114.763 lei/ml.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:      9. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-            urmeazã sã fie subcontractatã: nu este cazul.
economic.                                     10. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
  5. Numãrul de oferte primite: 2 (douã).                  a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 1.07.2002.
  6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor:                10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
  Ð Societatea Comercialã APROV Ñ S.A., Mediaº, str. Virgil         Autonomã MONITORUL OFICIAL: 4.10.2002.
Madgearu nr. 4.                                    (34/11.614)
                                     «
  1. Societatea Comercialã HIDROELECTRICA Ñ S.A.,               5. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor:
Sucursala Hidrocentrale, Curtea de Argeº, Bd. Basarabilor           Societatea Comercialã PANTIMPEX Ñ S.R.L., cu sediul în
nr. 82Ð84, tel. 0248/722100, fax 0248/721741, cod fiscal           Câmpulung, str. Negru Vodã nr. 212.
13358702.                                    6. Preþul plãtit: 226.028.320 lei, fãrã T.V.A.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de           7. Obiectul contractului: tâmplãrie PVC ºi geam termopan cu
furnizare: negociere cu o singurã sursã.                   barierã termicã la clãdire anexã atelier mecanic Curtea de Argeº.
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 12.09.2002.           8. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:    Autonomã MONITORUL OFICIAL: 4.10.2002.
tehnico-economic.                                   (35/11.617)
                                     «
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 190/9.X.2002                        15

  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante:        7. Natura produselor care se vor livra de cãtre fiecare ofer-
Spitalul Universitar CF Timiºoara, cod fiscal 2491516,            tant câºtigãtor; codul CPSA: materiale sanitare, coduri CPSA:
Timiºoara, Splaiul T. Vladimirescu nr. 13Ð15, 1900, judeþul          1592.11, 1721.10, 2442.24, 2461.11, 2513.60, 2521.22, 2861.11,
Timiº.                                    3310.15.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de            8. Preþul sau gama preþurilor plãtite: Societatea Comercialã
furnizare: licitaþie deschisã.                        HIPERDIA TRADE Ð S.R.L. Ñ preþul contractului
                                       449.466.048,78 lei; Societatea Comercialã AZOMUREª Ñ S.A.,
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 10.09.2002Ð          preþul contractului 343.300.428,45 lei; Societatea Comercialã
17.09.2002.                                  TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY Ñ S.R.L. Ñ preþul
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:    contractului 168.477.742,7 lei; Societatea Comercialã TAMISA
preþul cel mai scãzut.                            TRADING Ñ S.R.L. Ñ preþul contractului 96.622.050 lei;
  5. Numãrul de oferte primite: 11 oferte.                 Societatea Comercialã PHOENIXMED 2000 Ñ S.A. Ñ preþul
                                       contractului: 62.383.965 lei; Societatea Comercialã TOP
  6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor: Societatea        DIAGNOSTIC Ñ S.R.L. Ñ preþul contractului 57.467.182,5 lei;
Comercialã HIPERDIA TRADE Ñ S.R.L., Braºov, str. Poarta            Societatea Comercialã B.BRAUN MEDICAL Ñ S.R.L. Ñ preþul
Schei nr. 31; Societatea Comercialã AZOMUREª Ñ S.A.,             contractului 17.124.422,49 lei; Societatea Comercialã ROMPEL
Târgu Mureº, Str. Plopilor nr. 9, Societatea Comercialã TEHNO         IMPEX Ñ S.R.L. Ñ preþul contractului 12.682.425 lei;
ELECTRO MEDICAL COMPANY Ñ S.R.L., Cluj Napoca, bd.              Societatea Comercialã VODIMEDICOR Ñ S.R.L. Ñ preþul con-
Ghe. Bilaºcu nr. 67; Societatea Comercialã TAMISA TRADING           tractului 997.815 lei.
Ð S.R.L., comuna Voluntari, ºos. PiperaÐTunari nr. 2C, judeþul          9. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care
Ilfov, Societatea Comercialã PHOENIXMED 2000 Ñ S.A.,             urmeazã sã fie subcontractatã: nu este cazul.
Bucureºti, bd. Ghencea nr. 126Ð132, sectorul 6; Societatea            10. Alte informaþii: nu este cazul.
Comercialã TOP DIAGNOSTIC Ñ S.R.L., Bucureºti, str. Paris             11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
nr. 31; Societatea Comercialã B. BRAUN MEDICAL Ñ S.R.L.,           a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 22.07.2002.
Timiºoara, str. Louis Pasteur nr. 2; Societatea Comercialã            12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
ROMPEL IMPEX Ñ S.R.L., Bucureºti, ºos. Andronache nr. 201           Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
bis; Societatea Comercialã VODIMEDICOR Ñ S.R.L., Târgu
Jiu, Str. Bradului nr. 5.                             (36/11.618)
                                     «
   1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante:        7. Natura produselor care se vor livra de cãtre fiecare ofer-
Spitalul Universitar CF Timiºoara, cod fiscal 2491516, Timiºoara,       tant câºtigãtor; codul CPSA: medicamente, coduri CPSA:
Splaiul T. Vladimirescu nr. 13Ð15, 1900, judeþul Timiº.            2441.10. 2441.20. 2441.31. 2441.4. 2441.51. 2441.53. 2441.54.
   2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de         2441.60. 2442.1. 2442.11. 2442.13. 2442.31. 2451.20.
furnizare: licitaþie deschisã.                          8. Preþul sau gama preþurilor plãtite: Societatea Comercialã
   3. Data semnãrii contractului de furnizare: 15.09.2002Ð         FILDAS TRADING Ð S.R.L. Ñ preþul contractului: 188.641.724,4
17.09.2002.                                  lei; Societatea Comercialã B. BRAUN MEDICAL Ñ S.R.L. Ñ
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:    preþul contractului: 180.861.519,3 lei; Societatea Comercialã
preþul cel mai scãzut.                            FARMEXPERT DCI TIMIªOARA Ñ S.R.L. Ñ preþul contractului:
   5. Numãrul de oferte primite: 17 oferte.                 165.402.736,7 lei; Societatea Comercialã TAMISA TRADING Ñ
   6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor: Societatea        S.R.L. Ñ preþul contractului: 121.463.527,3 lei; Societatea
Comercialã FILDAS TRADING Ð S.R.L., Bucureºti, calea             Comercialã EUROPHARM HOLDING Ñ preþul contractului:
Giuleºti nr. 333 (incinta Institutului Pasteur); Societatea          114.563.086,1 lei; Societatea Comercialã HEMOFARM Ñ S.R.L. Ñ
Comercialã B. BRAUN MEDICAL Ñ S.R.L., Timiºoara, Str.             preþul contractului: 108.591.408,6 lei; Societatea Comercialã
Louis Pasteur nr. 2; Societatea Comercialã FARMEXPERT DCI           MEDIPLUS EXIM Ñ S.R.L. Ñ preþul contractului: 85.529.917,2
TIMIªOARA Ñ S.R.L., Timiºoara, str. Simion Bãrnuþiu nr. 23;          lei; Societatea Comercialã RELAD PHARMA Ñ S.A. Ñ preþul
Societatea Comercialã TAMISA TRADING Ñ S.R.L., comuna             contractului: 83.087.297,13 lei; Societatea Comercialã POLI-
Voluntari, ºos. PiperaÐTunari nr. 2C, judeþul Ilfov; Societatea        SANO Ñ S.R.L. Ñ preþul contractului: 62.456.964,36 lei;
Comercialã EUROPHARM HOLDING, Braºov, Str. Poienelor             Societatea Comercialã A&G VEST DISTRIPHARM Ñ S.R.L., Ñ
nr. 5; Societatea Comercialã HEMOFARM Ñ S.R.L., Timiºoara,          preþul contractului: 61.116.999,48 lei; Societatea Comercialã
str. Z. Nedelcu nr. 3; Societatea Comercialã MEDIPLUS EXIM Ñ         SIBOFARM Ñ S.R.L. Ñ preþul contractului: 54.008.994,9 lei;
S.R.L., Bucureºti, bd. Mãrãºeºti nr. 2, sectorul 4; Societatea        Societatea Comercialã PHARMA Ñ S.A., Iaºi Ñ preþul contrac-
Comercialã RELAD PHARMA Ñ S.A., Bucureºti, str. Caloianu           tului: 41.131.897,8 lei; Societatea Comercialã GREEN NET Ñ S.A.
Judeþul nr. 4, sectorul 3; Societatea Comercialã POLISANO Ñ          Ñ preþul contractului: 35.571.679,92 lei, Societatea Comercialã
S.R.L., Sibiu, str. Moldoveanu nr. 25; Societatea Comercialã         A&A MEDICAL Ñ S.A. Ñ preþul contractului: 35.528.692,65
A&G VEST DISTRIPHARM Ñ S.R.L., Timiºoara, Str. Cãrturari-           lei; Compania Farmaceuticã AC HELCOR PHARMA Ñ preþul
lor nr. 1; Societatea Comercialã SIBOFARM Ñ S.R.L. Sibiu,           contractului:   31.825.122    lei; Societatea  Comercialã
ºos. Alba Iulia nr. 51; Societatea Comercialã PHARMA Ñ S.A.,         SANPRODMED Ñ S.R.L. Ñ preþul contractului: 4.998.000 lei.
Iaºi, str. Toma Cozma nr. 113, bl. 568, parter; Societatea            9. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care
Comercialã GREEN NET Ñ S.A., Bucureºti, Str. Ficusului nr. 9,         urmeazã sã fie subcontractatã: nu este cazul.
bl. XI/3 bis, sc. A, sectorul 1; Societatea Comercialã A&A            10. Alte informaþii: nu este cazul.
MEDICAL Ñ S.A., Bucureºti, str. Manolache Vornicu nr. 2Ð4,            11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
sectorul 2, Compania Farmaceuticã AC HELCOR PHARMA Baia            a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 22.07.2002.
Mare, str. Victor Babeº nr. 50; Societatea Comercialã               12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
SANPRODMED Ñ S.R.L., Bucureºti, Intrarea Glucozei               Autonomã MONITORUL OFICIAL: 4.10.2002.
nr. 37Ð39, bl. Tronson 1, ap. Birou 16, sectorul 2.                (37/11.619)

                      ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE/SERVICII
  Dezvoltarea sistemului informaþional al Autoritãþii de regle-         5. Numãrul de oferte primite: 6.
mentare ºi supraveghere a furnizorilor de servicii de certificare         6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor: Societatea
  1. Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei, cod       Comercialã INTRAROM Ñ S.A., cu sediul în Bucureºti, str.
fiscal 4220947, adresa sediului: Bucureºti, Bd. Libertãþii nr. 14,      Fabrica de Glucozã nr. 17, sectorul 2.
sectorul 5.                                    7. Categoria produselor ºi serviciilor ce se vor livra/presta:
  2. Procedura aplicatã: licitaþie deschisã.                  Ð produse software de uz general ºi servici suport, cod
  3. Data semnãrii contractului: 5.09.2002.                 CPSA 7220.2;
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: oferta cea       Ð servicii de consultanþã ºi realizare de sisteme informatice
mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.             ºi software pe mãsurã, cod CPSA 7220.3;
  16            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 190/9.X.2002

  Ð calculatoare ºi alte echipamente informatice, cod CPSA           9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
                                       a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 31 mai
3002.                                    2002.
                                        10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
  8. Preþul convenit pentru realizarea obiectului contractului       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
este de 1.870.579 mii lei, din care TVA 298.664 mii lei.              (38/11.620)
                                     «
  Portal pentru accesul la servicii de E-Government              Ð produse software de uz general ºi servicii suport, cod
  1. Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei, cod       CPSA 7220.2;
fiscal 4220947, adresa sediului: Bucureºti, Bd. Libertãþii nr. 14,        Ð servicii de consultanþã ºi realizare de sisteme informatice
sectorul 5.                                 ºi software pe mãsurã, cod CPSA 7220.3;
  2. Procedura aplicatã: licitaþie deschisã.                  Ð calculatoare ºi alte echipamente informatice, cod CPSA 3002.
  3. Data semnãrii contractului: 11.09.2002.                  8. Preþul convenit pentru realizarea obiectului contractului
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: oferta cea     este de 4.998.000 mii lei, din care TVA 798.000 mii lei.
mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.              9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
  5. Numãrul de oferte primite: 13.                    a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 31 mai 2002.
  6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor: Societatea          10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
Comercialã MICROSOFT Ñ S.R.L., WTCB, Bd. Expoziþiei nr. 2,          Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
Intrarea F, et. 3, sectorul 1.
  7. Categoria produselor ºi serviciilor ce se vor livra/presta:         (39/11.621)

                          ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE SERVICII
   Denumirea: Compania Naþionalã a Lignitului Oltenia Târgu          3. Denumirea ofertantului: Societatea Comercialã AMORIM Ñ
Jiu Ñ S.A., Exploatarea Minierã de Cariere Roºia-Peºteana          S.A., Târgu Jiu, Bd. Republicii nr. 20, judeþul Gorj.
   Cod fiscal: R 11566324                           4. Denumirea contractului, codul CPSA: demontare circuit
   Registrul comerþului: J 18/582/1997                   benzi T206, 207, 208, 209, 210, demontare cãlãreþ T210 cariera
   Adresa: Rovinari, Str. Constructorilor nr. 9, judeþul Gorj       Peºteana-Sud ºi remontare pe T701 Peºteana-Nord, cod CPSA
   Telefon: 0253/371188, 371189, 371210                  EL 2952.92.
   Fax: 0253/372208                              5. Preþul estimat al contractului: 1.363.794.859 lei.
   1. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de servi-       11. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
cii: negociere cu o singurã sursã.                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
   2. Data semnãrii contractului de servicii: 8.09.2002.             (40/11.601)


        ANUNÞURI           PENTRU         CONCURSUL            DE    SOLUÞII

                      ANUNÞ PRIVIND REZULTATUL CONCURSULUI
  1. Autoritatea contractantã: Primãria Municipiului Craiova,         5. Câºtigãtorul concursului: Societatea Comercialã LUXTEN
cod fiscal 4417214, sediul în Craiova, str. Al. I. Cuza nr. 7,        LIGHTING COMPANY Ñ S.A., Bucureºti, în asociaþie cu
telefon 0251/411008, fax 0251/415907, 0251/411561.              Societatea Comercialã ROMLUX LIGHTING Ñ S.R.L., Târgoviºte.
                                         6. Premiul acordat: nu este cazul.
  2. Tema proiectului: organizarea, desfãºurarea ºi adjudeca-
                                         7. Alte informaþii: nu este cazul.
rea licitaþiei publice ce are ca obiect delegarea serviciului de         8. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
reabilitare ºi modernizare a sistemului de iluminat public, arhi-      a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare la concurs:
tectural, ornamental stradal, al clãdirilor de patrimoniu ºi al       22.07.2002.
stadioanelor din municipiul Craiova, prin concurs de soluþii.          9. Data transmiterii anunþului privind rezultatul concursului
  3. Numãrul total al concurenþilor: 3 (trei).               cãtre Regia Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.10.2002.
  4. Numãrul de concurenþi strãini: nu este cazul.                (41/11.612)




                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

        Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate : Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
        Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 190/9.X.2002 conþine 16 pagini.           Preþul 49.280 lei   ISSN 1582Ñ5884

								
To top