Docstoc

mof6_2002_166ap

Document Sample
mof6_2002_166ap Powered By Docstoc
					                                      PARTEA A VI-A
Anul III Ñ Nr. 166                             ACHIZIÞII PUBLICE                       Vineri, 6 septembrie 2002

                                         SUMAR
                                        Pagina                                          Pagina
         ANUNÞURI DE INTENÞIE                          Achiziþii publice de servicii ...............................................   8Ð9
Achiziþie publicã de produse ............................................      1
                                                ANUNÞURI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR
Achiziþie publicã de lucrãri ...............................................    1
                                                     DE ACHIZIÞIE PUBLICÃ
         ANUNÞURI DE PARTICIPARE                         Achiziþii publice de produse .............................................    9Ð12
          LA LICITAÞIE DESCHISÃ
Achiziþii publice de produse .............................................    1Ð6  Achiziþii publice de lucrãri.................................................  12Ð16
Achiziþii publice de lucrãri.................................................   6Ð8  Achiziþii publice de servicii ...............................................   16

                           ANUNÞURI              DE   INTENÞIE

                                ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE PRODUSE
  1. Denumirea autoritãþii contractante: S.C. TERMICA Ñ S.A., Suceava           Ñ cantitatea = 40.000 t.
  Ñ cod fiscal: R 14682110;                                3. Alte informaþii: locul de livrare a produselor: Suceava, staþia CFR
  Ñ adresa: str. Energeticianului nr. 1, cod poºtal 5800;
                                             Vãratec, cod staþie 51554.
  Ñ telefon: 0230.251997; 0230.257698;
  Ñ fax: 023.257066; 023.257663.                              4. Data transmiterii anunþului de intenþie cãtre Regia Autonomã MONI-
  2. Natura ºi cantitatea produselor ce urmeazã a fi achiziþionate:          TORUL OFICIAL: 3.09.2002
cãrbune energetic Ñ huilã;
  Ñ cod CPSA 1010.1;                                     (1/10.389)

                                 ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE LUCRÃRI
   1. Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori, C.F.R.            b) Data aproximativã pentru începerea lucrãrilor: trimestrul IV 2002.
CÃLÃTORI Ñ S.A., Regionala de Transport Feroviar de Cãlãtori Bucureºti,            4. Finanþarea este asiguratã de surse proprii.
cod fiscal: 13854293, Bucureºti, Piaþa Gãrii de Nord nr. 1, sector 1, corp A,         5. Pentru relaþii suplimentare vã rugãm sã vã adresaþi la organizatorul
et. 1, camera 18, telefon: 021/2223472; 021/2232060/3542, fax:              licitaþiei S.M.F. Ñ S.A., Agenþia de Servicii de Management Feroviar
021/6383815, va organiza prin S.M.F. Ñ S.A. Ñ Agenþia de Servicii de           Bucureºti, Compartimentul Licitaþii, Bucureºti, Piaþa Gãrii de Nord, nr. 1,
Management Ferivoar Bucureºti, licitaþia deschisã pentru atribuirea contrac-       sectorul 1, corp B, etaj 2, camera 175, tel.: 3143241; 2232060/3139, 2421,
tului de lucrãri ”Reparare remizã automotoare BucureºtiÒ.                5181, fax: 2229404.
   2. Amplasamentul lucrãrii: Complexul feroviar Bucureºti, Griviþa, Remiza         6. Data transmiterii anunþului de intenþie cãtre Monitorul Oficial al
de automotare Bucureºti.                                 României: 3 septembrie 2002.
   3. a) Data aproximativã a iniþierii procedurii de achiziþie: trimestrul IV
2002;                                             (2/10.427)

   ANUNÞURI              DE     PARTICIPARE                LA     LICITAÞIE              DESCHISÃ

                                 ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE
   1. Denumirea, autoritãþii contractante: Baza de Aprovizionare Transport          2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furnizare:
Servicii Motru, cod fiscal: R 11566391, nr. de înmatriculare: J 18/582/1997,       licitaþie deschisã.
Strada Însurãþei nr. 1, Motru, cod 1416, judeþul Gorj, tel. 0253Ð410080,            b) Tipul contractului de furnizare produse pentru care sunt solicitate
int. 618, tel/fax 0253Ð410083/410084.                          oferte: subansamble pentru transportoarele miniere cu bandã de cauciuc
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 166/6.IX.2002

tip TBS 800Ð1000, cod CPSA; EL 2952.61; EK2811. 10; EL2914.22; EL            8. Garanþii pentru participare: 14.353.000 lei pentru întreaga cantitate.
2914.23; EL 2914.26.                                   9. Finanþarea contractului de furnizare se va face din surse proprii, cu
   3. a) Locul de livrare a produselor: sediu BATS Motru.             încadrarea în sumele planificate, plata produselor fãcându-se în urma
   b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona: Subansamble     acceptãrii facturilor emise în baza documentelor de livrare.
pentru transportoarele miniere cu bandã de cauciuc tip TBS 800Ð1000 cod         10. Toate informaþiile privind eligibilitatea, precum ºi documentele soli-
CPSA; EL 2952.61; EK2811.10; EL2914.22, EL2914.23; EL2914.26; pentru        citate din care sã iasã capacitatea tehnicã ºi economico-financiarã, acre-
un nr. de 27.179 buc.                                ditãrile organismelor abilitate necesare livrãrii produselor se regãsesc în
   c) Furnizarea produselor se va face în semestrul II aferent anului 2002.    fiºa de date a achiziþiei.
   4. Data limitã de livrare a produselor: trimestrul IV 2002.
   5. a) Documentaþia se poate obþine de la sediul (Baza de              11. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã oferta vala-
Aprovizionare Transport Servicii Motru, strada Însurãþei nr. 1, Motru, cod     bilã: 60 de zile.
1416, judeþul Gorj; tel. 0253Ð410080, int. 618, tel/fax 0253Ð410083/410084,       12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de produse:
Biroul Disciplinã Contractualã Analizã Sintezã Preþuri.               preþul cel mai scãzut, franco depozit beneficiar, plata prin compensare cu
   b) Contravaloarea acesteia este de 300.000 lei, care se va achita la      energie electricã, în condiþiile respectãrii în totalitate a prevederilor caietului
casieria Baza de Aprovizionare Transport Servicii Motru.              de sarcini.
   c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 20.09.2002, ora 15,00.      13. Nu se admite depunerea ofertelor alternative.
   6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 26.09.2002, ora 15,00.        14. Se respinge ofertantul ale cãrui documente nu sunt complete sau
   b) Adrese la care trebuie transmise/depuse ofertele: Baza de          nu corespund cerinþelor de elaborare ºi prezentare a ofertei.
Aprovizionare Transport Servicii Motru, strada Însurãþei nr. 1, Motru, cod        15. Alte informaþii: se acordã marjã de preferinþã internã.
1416, judeþul Gorj la registratura unitãþii.
   c) Limba de redactare a ofertelor: limba românã.                  16. A fost publicat anunþ de intenþie în Monitorul Oficial al României,
   7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor: reprezen-     Partea a VIÐa, Achiziþii Publice, în data de 6.02.2002.
tanþii oficiali ai ofertantului.                             17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia Autonomã
   b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: Baza de Aprovizionare       MONITORUL OFICIAL: 2.09.2002.
Transport Servicii Motru, în data de 27.09.2002, ora 10,00, în faþa comisiei
de evaluare ºi a reprezentanþilor ofertanþi.                       (3/10.390)
                                        «
   1. Denumirea autoritãþii contractante: Compania Naþionalã a Lignitului    cod CNLO       Denumire reper          cod desen   UM cantitate
OLTENIA Ñ S.A., Târgu Jiu, cod fiscal: R 9994965, nr. de înmatriculare:
J 18/582/1997, Tg Jiu, strada Tudor Vladimirescu nr. 1Ð15, cod 1400,        14003007100 CUPLAJ CARDAN DET 250                   BUC    1
judeþul Gorj, tel. 0253Ð215055, int. 1170, telex 45318, tel/fax 0253Ð222015.    14003007052 POMPA ULEI MOTOR            346-00-10     BUC    1
   2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furnizare:     14003007101 PIULITE SURUB PAPUC           748-22-51     BUC   700
licitaþie deschisã.                                       SENILA
   b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte:    14003007095 PERIE GENERATOR             BT-2A       SET    2
achiziþie de produse.                                14003007102 RELEU DE INCARCARE           PSM-33      BUC    2
   3. a) Locul de livrare a produselor: sediul C.N.L. OLTENIA Ñ S.A., Tg.    14003007103 CUPLAJ GENERATOR C.C.          748-50-467    BUC    3
Jiu, B.A.T.S. Rovinari, B.A.T.S. Motru.                       14003007104 MOTOR TERMIC DET 250                   BUC    1
   b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona: piese de         c) Livrarea produselor se va face eºalonat, pânã la sfârºitul anului
schimb pentru buldozer DET 250M, cod CPSA EL2952.61, tipuri ºi cantitãþi,      2002, cu posibilitatea depunerii de ofertã pentru loturi de produse sau pen-
conform tabelului de mai jos:                            tru întreaga cantitate solicitatã.
cod CNLO      Denumire reper         cod desen   UM cantitate       4. Data limitã de livrare a produselor: trimestru IV 2002.
                                             5. a) Documentaþia se poate obþine de la sediul Companiei Naþionale a
14003007009  CILINDRU HIDRAULIC LAMA 748-99-310 CII BUC         2     Lignitului OLTENIA Ñ S.A., Tg. Jiu, strada Tudor Vladimirescu nr. 1-15,
14003007016  FILTRU ULEI MOTOR    748-99 C8 349 BUC         8     cod 1400, judeþul Gorj, tel. 0253-215055, int. 1170, telex 45318, tel/fax
14003007022  LANÞ SENILA COMPLET   748-22-101 CII BUC        2     0253-222015, Biroul Achiziþii Publice Produse.
14003007032  ROLA DE CONDUCERE    748-31-147 CII BUC        2       b) Contravaloarea acesteia este de 300.000 lei, care se va achita la
        (GHIDAJ)                               casieria C.N.L. OLTENIA Ñ S.A., Tg. Jiu.
14003007033  ROATA MOTRICA      748-19-203 CII BUC        2       c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 16.09.2002, ora 15.00.
14003007049  SURUB PAPUC SENILA    700-280233   BUC       700       6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 24.09.2002, ora 9,00.
14003007059  POMPA HIDRAULICA     748-99 C8 230 BUC         1       b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: C.N.L. OLTENIA Ñ
14003007060  DISTRIBUITOR HIDRAULIC  748-34-111 CII BUC        2     S.A., Tg. Jiu, strada Tudor Vladimirescu nr. 1-15, cod 1400, judeþul Gorj,
14003007061  ROLA DE SPRIJIN     748-34-111 CII BUC        4     registratura unitãþii.
14003007065  REDUCTOR PLANETAR    748-16 C8 141 BUC         2       c) Limba de redactare a ofertelor: limba românã.
        DE VIRAJ                                 7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor: reprezen-
14003007079  CUPLAJ DE SIGURANTA   748-50-171 CII BUC        1     tanþii oficiali ai ofertantului.
        (AMBREIAJ PRINCIPAL)                           b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: C.N.L. OLTENIA Ñ S.A., Tg.
14003007088  ROLA CU BRAT OSCILANT  748-21-112 CII BUC        12     Jiu, în data de 24.09.2002, ora 10.00, în faþa comisiei de evaluare ºi a
14003007015  ELEMENT FILTRU MOTORINA /SB 329-05-1 BUC         20     reprezentanþilor oferanþi.
14003007017  ELEMENT FILTRU ULEI   /SB 413-05   BUC        25       8. Garanþii pentru participare: 24.000.000 lei, pentru întreaga cantitate,
14003007021  INJECTOARE        /SB 317-00-38 BUC        12     iar pentru fiecare tot în parte, conform specificaþiilor documentaþiei.
14003007026  POMPA ALIMENTARE     332-00-7    BUC        2       9. Finanþarea contractului de produse se va face din surse proprii, cu
14003007027  POMPA APA        /SB 3311-99-4 BUC         2     încadrarea în sumele planificate, plata produselor fãcându-se în urma
14003007028  POMPA INJECTIE      /SB 327-05-1 BUC         2     acceptãrii facturilor emise în baza documentelor de livrare.
14003007037  GENERATOR DE CURENT DE 250       BUC        1       10. Toate informaþiile privind eligibilitatea, precum ºi documentele solici-
14003007038  FILTRU AER        748.05.120   BUC        4     tate din care sã reiasã capacitatea tehnicã ºi economico-financiarã, acre-
14003007042  FILTRU ULEI       33.13.00.12  BUC        4     ditãrile organismelor abilitate necesare livrãrii produselor se regãsesc în fiºa
14003007045  FILTRU COMBUSTIBIL    33290016    BUC        8     de date a achiziþiei.
14003007067  AX INTERMEDIAR POMPA ULEI402-50-7    BUC        1       11. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã oferta vala-
14003007093  TALERE BALANSORI     748.21.31 GCM BUC        24     bilã: 90 de zile.
14003007094  RESTORTURI BALANSIERI DET 250      BUC        24       12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
14003007098  AXE BALANSIERI      748.21-80   BUC        12     oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic, franco
14003007099  ROLE DISPOZITIV RIPARE DET 250     BUC        4     depozit beneficiar, plata prin compensare cu energie electricã, în condiþiile
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 166/6.IX.2002                                   3

respectãrii în integralitate a documentaþiei standard pentru elaborarea ºi       b) Alte informaþii: se acordã marjã de preferinþã internã.
prezentarea ofertei a C.N.L. OLTENIA Ñ S.A., Tg. Jiu.                  15. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia Autonomã
  13. Nu se admite depunerea ofertelor alternative.                 MONITORUL OFICIAL: 2.09.2002.
  14. a) Se respinge ofertantul ale cãrui documente nu sunt complete
sau nu corespund cerinþelor de elaborare ºi prezentare a ofertei.              (4/10.391)
                                         «
   Penitenciarul Bacãu, cod fiscal 4278752, Bacãu, str. Gen. Guºe nr. 3,         Garanþia de participare în sumã de 12 milioane lei poate fi depusã la
telefon/fax 034/120456 organizeazã licitaþie deschisã în vederea atribuirii      casieria unitãþii sau în contul nr. 50094278752 Ð Trezoreria Bacãu.
contractului de vânzare-cumpãrare pentru achiziþionarea a 50 t fasole boabe         Plata produselor se va realiza din sumele finanþate de la bugetul de
producþia anului 2002 Ð cod CPSA 01.12.10.                      stat cu ordin de platã.
   Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se obþine de la         Pot depune oferte societãþi comerciale, asociaþii, S.R.L., producãtori
compartimentul A.F.V. al Penitenciarului, telefon 034/120852 int. 115 contra     individuali care întrunesc condiþiile cerute de Legea nr. 212/2002 ºi O.U.G.
sumei de 100.000 lei.                                 nr. 60/2001 cu privire la eligibilitate ºi capacitate economico-financiarã sta-
   Contractul de vânzare-cumpãrare se va derula trimestrial în urmãtoa-       bilite în fiºa de date a achiziþiei.
rele 12 luni de la semnarea contractului, produsele urmând a fi livrate la         Oferta trebuie sã fie valabilã cel puþin 90 de zile.
sediul Penitenciarului Bacãu în cantitãþile ce urmeazã a fi comandate, con-         Criteriul utilizat pentru atribuirea contractelor este preþul cel mai scãzut
form graficului de livrare.                              ºi calitatea produselor.
   Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este de 16.09.2002.           Nu se admit oferte alternative.
   Ofertele ºi documentaþia aferentã vor fi redactate în limba românã ºi         Nu a fost publicat anunþ de intenþie.
depuse în plicuri sigilate la secretariatul unitãþii din municipiul Bacãu,         Data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial, Partea a VI-a, este
str. Gen. Guºe nr. 3, pânã la data de 23.09.2002, ora 13.00.             3.09.2002.
   Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 25.09.2002, ora 9.00, la
sediul unitãþii, unde pot fi prezenþi reprezentanþi ai ofertanþilor.            (5/10.392)
                                         «
  1. Consiliul Local ªercaia, judeþul Braºov, cod fiscal 4384575, ªercaia        5. a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertelor se ridicã
nr. 82, judeþul Braºov.                                de la Primãria Comunei ªercaia.
  2. a) Licitaþie publicã deschisã pentru lucrarea: Reabilitare Dispensar        b) Costul de preluare a documentaþiei: 3 milioane lei.
Medical ªercaia din cadrul Programului de restructurare industrialã ºi           6. a) Data limitã de depunere a ofertelor: 20 de zile calendaristice de
reconversie profesionalã (RICOP), componenta lucrãri publice.             la apariþia anunþului în Monitorul Oficial al României, ora 12,00.
  b) Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte:               b) Ofertele vor fi depuse la Primãria Comunei ªercaia.
  Ð contract de furnizare produse (echipamente tehnico-sanitare, instru-         7. Deschiderea ofertelor va avea loc la data limitã de depunere a ofer-
mentar medical, mobilier).                              telor, ora 13,00.
  3. a) Locul de livrare a produselor Ð Dispensarul Medical ªercaia (con-        8. Garanþia de participare este de 150.000.000 lei.
strucþia nouã).                                      12. Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 de zile.
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor aproviziona:               13. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare este oferta cea mai
  Ð tipul de produs ºi cantitatea necesarã Ð conform listei de dotare/cod      avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
CPSA, din caietul de sarcini;                               16. Nu s-a publicat în Monitorul Oficial al României anunþ de intenþie.
  c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a depune oferta:      17. Data transmiterii spre publicare a anunþului de participare cãtre
  Ð pentru întreaga cantitate de produse solicitate;                Regia Autonomã MONITORUL OFICIAL este 2.09.2002.
  Ð pentru o parte din produsele solicitate.
  4. Termenul limitã de livrare a produselor: 2 luni de la data licitaþiei.        (6/10.393)
                                         «
   1. Autoritatea contractantã: C.N.M.P.N. Remin Ñ S.A., Baia Mare,           b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 21 octombrie 2002,
Sucursala Minierã Baia Mare, cod fiscal nr. R 10583637, Baia Mare, Piaþa       ora 11.00, sediul Sucursalei.
Revoluþiei nr. 1, Maramureº, telefon 0262-211501, fax: 0262-217604.            25. Garanþia pentru participare: 50.000.000 lei, scrisoare de garanþie
   2. a) Licitaþie publicã deschisã.                        bancarã, filã cec, ordin de platã, numerar, bilet la ordin.
   b) Contract în termeni: la destinaþia finalã.
                                              26. Modalitãþi de finanþare ºi platã: ordin de platã, fila cec, compen-
   3. a) Locul de livrare a produselor: depozit beneficiar Baia Mare, Str.
Forestierului nr. 213.                                sare.
   b) Achiziþie lubrefianþi import (uleiuri, vaseline), cod CPSA 2320.18 ºi       27. Forma juridicã de legalizare a asocierii grupului de ofertanþi.
CPSA 2320.31.                                       28. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate ºi cerinþele minime de cali-
   4. Data limitã de livrare: octombrie 2003.                    ficare cuprinse în documentaþia pentru elaborarea ofertei.
   5. a) Obþinerea documentaþiei: Sediul Sucursalei Miniere Baia Mare,          29. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile.
casierie, contra cost.                                   30. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: oferta cea mai avan-
   b) Costul documentaþiei: 500.000 lei, plata la casieria unitãþii sau cu     tajoasã din punct de vedere tehnico-economic ºi cele prevãzute în caietul
fila cec.                                       de sarcini.
   c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 17 octombrie 2002,
                                              31. Interzicerea depunerii de oferte alternative.: Ñ
ora 14.00.
   23. a) Data limitã de depunere a ofertelor: 21 octombrie 2002,            32. Alte informaþii: Ð
ora 9.00.                                         33. Nu a fost publicat anunþul de intenþie.
   b) Adresa: Baia Mare, Piaþa Revoluþiei nr. 1, Maramureº.               34. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia Autonomã
   c) Limba de redactare a ofertei: românã.                     MONITORUL OFICIAL: 2.09.2002.
   24. a) Persoanele admise la deschiderea ofertelor: comisia de evaluare
ºi candidaþi/ofertanþi.                                   (7/10.420)
                                         «
  1. Denumirea autoritãþii contractante: Primãria Municipiului Bucureºti,         2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furnizare:
                                           licitaþie deschisã.
cod fiscal 4267117, bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5, Bucureºti,
                                              b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte: fur-
tel./fax 01.315.39.20.                                nizare vane pentru buclele de contorizare RADET.
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 166/6.IX.2002

   3. a) Locul de livrare a produselor: Bucureºti.                    a) scrisoare de garanþie bancarã în favoarea autoritãþii contractante eli-
   b) Cantitatea ºi natura produselor ce se vor achiziþiona: 88.440 vane,      beratã de o bancã din România sau de o bancã din strãinãtate cu cores-
codul CPSA 3320.52.                                  pondent în România; în acest caz se va utiliza modelul indicat în
   4. Data limitã de livrare a produselor: 2002Ð2003.                secþiunea IV (formularul 4);
   5. a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se poate         b) Ordin de platã în contul P.M.B. nr. 361280041300, cod cont:
obþine de la Direcþia de Achiziþii Publice, bd. Regina Elisabeta nr. 47, sec-     50064267117 la Direcþia de Trezorerie ºi Contabilitate Publicã a
torul 5, Bucureºti, et. 1, camera 136, începând cu data de 6.09.2002, între      Municipiului Bucureºti;
orele 8,30Ð11,30 ºi 14,30Ð15,30.                              c) lichiditãþi ºi/sau titluri de valoare, depuse la casieria Primãriei
                                            Municipiului Bucureºti.
   b) Preþul unui exemplar este de 5.000.000 lei.
                                              8. Sursa de finanþare: bugetul de stat ºi fonduri B.E.I.
   c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 23.09.2002.
                                              9. Informaþiile privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi cerinþele
   6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 1.10.2002, ora 11.00.        minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi economico-financiarã pe care
   b) Ofertele vor fi depuse la sediul Primãriei Municipiului Bucureºti,       trebuie sã le îndeplineascã ofertantul sunt precizate în documentaþia pentru
bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5, et. 1, camera 136.              elaborarea ºi prezentarea ofertei.
   c) Ofertele vor fi redactate în limba românã ºi în limba englezã.           10. Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 de zile.
   7. Ofertele vor fi deschise la data de 1.10.2002, ora 12.00, la            11. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare este cel a
camera 301.                                      ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic.
   Garanþia de participare este de 100.000 euro (în situaþia în care se         12. Anunþul de intenþie a fost publicat în Monitorul Oficial al României,
depun oferte doar pentru vanele destinate buclelor de contorizare apã         Partea a VI-a, nr. 26/7.02.2002.
caldã menajerã sau doar pentru vanele destinate buclelor de contorizare a         13. Anunþul de participare a fost transmis spre publicare în Monitorul
încãlzirii, garanþia de participare este de 50.000 euro) sau echivalentul în      Oficial al României în data de 3.09.2002.
lei la cursul B.N.R. stabilit cu cel mult 15 zile înainte de data de deschi-
dere a ofertelor, ºi poate fi constituitã în urmãtoarele forme:               (8/10.421)
                                          «
   1. Autoritatea contractantã: Regia Autonomã de Transport Timiºoara,          b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 3.10.2002, ora 11.00, la
cod fiscal R 2490570, Timiºoara, bd. Take Ionescu nr. 56, 1900, telefon        sediul R.A.T.T.
0256Ñ43.32.40, 43.65.44, telefon/fax 0256 Ñ 43.38.82.                    8. Ofertele vor fi însoþite de o garanþie de participare la licitaþie în
   2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furnizare:      valoare de:
licitaþie deschisã.                                     i. codul CPSA 2511.11         Ð 75.000.000 lei;
   b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte:        ii. codul CPSA 2511.13         Ð 150.000.000 lei;
anvelope pentru autoturisme, autobuze, camioane, tractoare, camere de            iii. codul CPSA 2511.14        Ð 500.000 lei;
                                              iv. codul CPSA 2511.15         Ð 14.000.000 lei.
aer ºi bandaje.
                                              9. Modalitãþi principale de finanþare ºi de platã ºi/sau referirile la pre-
   3. a) Locul de livrare al produselor: conform documentaþiei de licitaþie.
                                            vederile care le reglementeazã: surse proprii.
   b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:               10. Ofertantul va preciza forma juridicã în care se legalizeazã asocie-
   i. anvelope pentru autoturisme Ñ 162 bucãþi, codul CPSA 2511.11;         rea grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde
   ii. anvelope pentru camioane, autocare ºi avioane Ñ 1.325 bucãþi,        este cazul).
codul CPSA 2511.13;                                     11. Informaþiile privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi cerinþele
   iii. anvelope pentru tractoare Ñ 8 bucãþi, codul CPSA 2511.14;          minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea economico-financiarã pe
   iv. camere de aer ºi bandaje Ñ 2.116 bucãþi, codul CPSA 2511.15.         care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul, precum ºi documentele pe care
   4. Data limitã de livrare a produselor: conform documentaþiei de         ofertanþii trebuie sã le depunã în acest scop sunt prezentate în documen-
licitaþie.                                       tele de licitaþie.
   5. a) Documentele ofertei pot fi achiziþionate de la serviciul indicat la       12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã oferta vala-
adresa de mai jos: R.A.T.T. Ñ Birou Contracte, Licitaþii, Achiziþii, Timiºoara,    bilã: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.
bd. Take Ionescu nr. 56, 1900.                               13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
   b) Costul documentaþiei este de 300.000 lei ºi poate fi achitat, în       oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
numerar, la casieria R.A.T.T.                                14. Se interzice depunerea de oferte alternative.
                                              15. Alte informaþii: se acordã marja de preferinþã internã, în conformi-
   c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 10 zile înainte de data
                                            tate cu art. 45 din H.G. nr. 461/2001.
limitã pentru depunerea ofertelor.                             16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
   6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 2.10.2002, ora 13.00.       Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: 4.01.2002.
   b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Regia Autonomã          17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia Autonomã
de Transport Timiºoara, Timiºoara, bd. Take Ionescu nr. 56, 1900.           MONITORUL OFICIAL: 2 septembrie 2002.
   c) Limba în care trebuie redactate ofertele: limba românã.
   7. a) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschiderea ofertelor.       (9/10.429)
                                          «
   1. Autoritatea contractantã: Societatea Comercialã MINIERA BANAT Ñ          Ñ siguranþã fuzibilã 1,6 A Ñ 500 bucãþi;
S.A., Anina, cu sediul în Anina, str. M. Hammer nr. 2, judeþul Caraº-           Ñ releu REED Ñ 400 bucãþi;
Severin, cod fiscal 12537165, tel. 055/240014, 240019, fax 055/240288.           Ñ conductor +/- Ñ 500 bucãþi;
   2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furnizare:        Ñ hidroxid de potasiu (KOH) Ñ 100 kg;
licitaþie deschisã.                                    Ñ hidroxid de litiu (LiOH) Ñ 10 kg.
   b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate ofertele:       c) Se acceptã oferte pentru întreaga gamã sortimentalã ºi cantitate de
contract de vânzare-cumpãrare.
                                            produse, cât ºi oferte parþiale care sã cuprindã unul sau mai multe tipuri
   3. a) Locul de livrare a produselor este sediul autoritãþii contractante.
                                            de produse, ce se achiziþioneazã conform punctului 3 lit. b, asigurându-se
   b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:
   A. Lãmpi de cap Ñ 400 bucãþi;                          însã întreaga cantitate prevãzutã pentru tipul de produs respectiv.
   B. Piese de schimb lãmpi de cap ºi materiale:                    4. Data limitã de livrare a produselor este pe parcursul anului 2002,
   Ñ acumulator 2,4 V, 13 Ah Ñ 200 bucãþi;                     conform graficului de livrare, anexã la contractul de achiziþie.
   Ñ far complet echipat Ñ 200 bucãþi;                         5. a) Informaþiile asupra documentaþiei de licitaþie ºi modalitatea de
   Ñ cablu racord 1,5 m Ñ 400 bucãþi;                        obþinere a acestora se pot obþine de la Serviciul MCAELP Ñ Societatea
   Ñ bec 2,4 V, 1/0,5 A Ñ 2.000 bucãþi;                       Comercialã MINIERA BANAT Ñ S.A. Anina, tel. 055/240014, int. 213, 246.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 166/6.IX.2002                                  5

   b) Documentaþia de licitaþie, inclusiv caietul de sarcini se pot obþine        9. Plata produselor ce urmeazã a fi achiziþionatã se va face prin com-
contra cost. Preþul acestora este de 500.000 lei, care se pot achita, în        pensare cu energie electricã prin I.M.I. Bucureºti ºi OP prin bancã.
numerar, la casieria unitãþii sau cu ordin de platã în contul               10. Ofertanþii nu trebuie sã se gãseascã în vreunul din cazurile
nr. 251100902060106 deschis la B.R.D. Reºiþa.                     prevãzute de art. 30 al O.U.G. nr. 60/2001.
   c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 20.09.2002.             11. Ofertantul îºi va menþine oferta valabilã pe o perioadã de minimum
   6. Data limitã pentru depunerea ofertelor de preþ este: 25.09.2002,        90 de zile calculate de la data limitã de depunere a ofertelor.
ora 10.00, ºi se depun la sediul autoritãþii contractante, în limba românã.        12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului este oferta
                                            cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
   7. a) Pot asista la deschiderea ofertelor persoanele nominalizate în         13. Nu se acceptã prezentarea de oferte alternative.
decizia de constituire a comisiei de evaluare.
                                              14. Nu s-a publicat anunþ de intenþie în Monitorul Oficial al României,
   b) Deschiderea ofertelor se va face în data de 25.09.2002, ora 11.00,       Partea a VI-a.
la sediul autoritãþii contractante.                            15. Anunþul de participare s-a transmis cãtre Regia Autonomã
   8. Garanþia de participare la licitaþie este de 1% din preþul ofertei       MONITORUL OFICIAL pentru publicare la data de 3 septembrie 2002.
fiecãrui ofertant ºi se constituie în contul nr. 251100902060106 deschis la
B.R.D. Reºiþa, filã de cec sau scrisoare de garanþie bancarã.                (10/10.430)
                                          «
   1. Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A., Bucureºti Ñ Sucursala            c) Ofertele se redacteazã în limba românã.
Feldioara, cod fiscal R 6535810, cu sediul în comuna Feldioara,               7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor: reprezen-
Str. Dumbrãvii nr. 1, judeþul Braºov, tel. 068/265137, fax 068/265445.         tanþii împuterniciþi ai persoanelor juridice care au depus ofertã valabilã.
   2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului:                 b) Ofertele se deschid la sediul Sucursalei Feldioara în data de
   a) licitaþie deschisã de achiziþie produse;                    25.09.2002, ora 10.00.
   b) contract de furnizare: bile forjate OL70.1K STAS 1185/1987.             8. Garanþia de participare va fi în cuantum de 15.000.000 lei, care se
   Accelerarea procedurii prin reducerea numãrului de zile acordate pentru      vor depune prin scrisoare de garanþie bancarã în favoarea autoritãþii con-
transmiterea scrisorii de interes ºi pentru depunerea ofertei se impune,        tractante.
deoarece achiziþia se va efectua în regim de urgenþã. Neachiziþionarea           9. Pentru achiziþionarea serviciilor, sursa de finanþare o constituie fon-
acestui produs conduce la oprirea procesului de producþie.
                                            durile provenite din valorificarea producþiei interne.
   3. Livrarea produselor se va face la C.N.U. Ñ S.A., Bucureºti Ñ
                                              10. Pentru dovedirea eligibilitãþii, a capacitãþii tehnice ºi a capacitãþii
Sucursala Feldioara, cu sediul în comuna Feldioara, Str. Dumbrãvii nr. 1,
judeþul Braºov, tel. 068/265.137, fax 068/265.445. Produsele sunt din oþel       economico-financiare, ofertanþii vor prezenta documente doveditoare în con-
forjat, codul CPSA 2735.4, cantitatea: 100 tone, din care 50 tone Ñ ¯100        formitate cu art. 30, art. 31 ºi art. 32 din O.U.G. nr. 60/2001.
mm ºi 50 tone Ñ ¯120 mm. Oferta va fi depusã pentru întreaga cantitate.           11. Oferta trebuie sã fie fermã ºi sã rãmânã valabilã pe toatã perioada
   4. Livrarea se va face în douã tranºe egale, pânã la sfârºitul anu-        derulãrii contractului.
lui 2002.                                          12. Criteriul pentru atribuirea contractului: oferta cea mai avantajoasã
   5. a) Documentaþia necesarã participãrii la licitaþie se poate obþine de     din punct de vedere tehnico-economic.
la serviciul Marketing al Sucursalei Feldioara.                       13. Nu se acceptã depunerea de oferte alternative.
   b) Costul documentaþiei este de 200.000 lei ºi se va achita prin            14. Nu s-a publicat anunþ de intenþie în Monitorul Oficial al României.
C.E.C., OP sau numerar, la casieria sucursalei.                       15. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia Autonomã
   c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 19.09.2002.           MONITORUL OFICIAL: 3 septembrie 2002.
   6. a) Data limitã pentru depunerea ofertei: 25.09.2002, ora 9.00.
   b) Ofertele se depun/transmit la sediul Sucursalei Feldioara.             (11/10.431)
                                          «
   1. Societatea Naþionalã de Radiocomunicaþii Ñ S.A., cod fiscal            Persoana de contact este dna Tãnãsuicã Gherghina, tel. 307.30.11, fax
R 10881986, Bucureºti, Bd. Libertãþii nr. 14, sectorul 5, cod 70060,          335.5965.
tel. 307.3007, fax 314.9798.                                Un exemplar al documentaþiei pentru ofertã costã echivalentul a 100
   2. Va organiza în data de 25 octombrie 2002, ora 11.00 a.m. (ora         euro ºi se va achita la casieria Societãþii Naþionale de Radiocomunicaþii.
localã) licitaþie deschisã în vederea atribuirii unui contract de furnizare a       Data limitã pentru solicitarea de clarificãri este 17 octombrie 2002.
echipamentelor pentru extinderea ºi modernizarea Staþiei de Comunicaþii          6. Ofertele vor fi depuse pânã la data de 25 octombrie 2002,
prin Satelit Cheia.                                  ora 10.00 a.m., la sediul Societãþii Naþionale de Radiocomunicaþii Ñ S.A.,
   3. Livrarea se va face în condiþie CIP INCOTERMS 2000 în localitatea       Bucureºti, Bd. Libertãþii nr. 14, etajul 4, camera 436, sectorul 5,
Cheia, judeþul Prahova.                                cod 70060.
   Modernizarea se referã la ansamblele electrice ºi mecanice care de-         Ofertele vor fi redactate în limba românã sau limba englezã.
servesc cele douã antene ”C BandÒ cu diametrul de 32 m, a antenei actu-          7. Fiecare ofertant va putea desemna un reprezentant care sã parti-
ale pentru ”Ku BandÒ, cu un diametru de 13 m, precum ºi la upgradarea         cipe la ºedinþa de deschidere a ofertelor.
echipamentelor existente.                                 Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 25 octombrie 2002,
   Extinderea Staþiei de Comunicaþii prin Satelit se referã la realizarea      ora 11.00 a.m. la sediul Societãþii Naþionale de Radiocomunicaþii Ñ S.A.
unei platforme digitale care sã asigure servicii cu valoare adãugatã, res-         8. Garanþia de participare la licitaþie: 75.000 $.
pectiv: acces internet, DVB, servicii de VoIP în România (iniþiere trafic, ter-      9. Finanþarea contractului se va face din credit Eximbank SUA pentru
minare trafic, tranzit), telefonie.                          firme de pe teritoriul SUA, care va fi garantat de statul român prin
   Proiectul urmãreºte integrarea tuturor acestor servicii la Staþia de       Ministerul Finanþelor Publice.
Comunicaþii prin Satelit Cheia printr-o soluþie la cheie ºi asigurarea compa-       10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea grupului
tibilitãþii cu echipamentele actuale. Se solicitã ºcolarizare pentru toate echi-    de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de furnizare, este contractul ferm
pamentele ºi serviciile furnizate Ñ codul CPSA 3220.11.                de asociere în participaþiune (dacã este cazul).
   Oferta va trebui sã cuprindã întreaga cantitate de produse solicitate.        11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi cerinþele
   4. Produsele vor fi livrate în conformitate cu schema de livrare stabilitã    minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi cea economico-financiarã pe
de S.N. Radiocomunicaþii.                               care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul vor fi cele prevãzute în Ordinul
   5. Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei, precum ºi       ministrului finanþelor publice nr. 1.012/2001, conform ”Documentaþiei stan-
informaþii referitoare la modalitatea de obþinere a unui exemplar din aceastã     dard pentru elaborarea ºi prezentarea oferteiÒ.
documentaþie vor putea fi obþinute de la Departamentul Dezvoltare,             12. Perioada de valabilitate a ofertei nu trebuie sã fie mai micã de
începând cu data de 16 septembrie 2002.                        180 de zile.
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 166/6.IX.2002

  13. Criteriul de atribuire a contractului de achiziþie va fi: oferta cea mai       15. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia Autonomã
avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.                    MONITORUL OFICIAL, Partea a VI-a: 3 septembrie 2002.
  14. Anunþul de intenþie a fost transmis la Regia Autonomã
MONITORUL OFICIAL, Partea a VI-a, la data de 8.08.2002 ºi a fost publi-
cat la data de 14.08.2002.                                   (12/10.441)

                              ACHIZIÞII PUBLICE DE LUCRÃRI
   1. Consiliul Local ªercaia, judeþul Braºov, cod fiscal 4384575, ªercaia         6. a) Data limitã de depunere a ofertelor: 15 zile calendaristice de la
nr. 82, judeþul Braºov.                                 apariþia anunþului în Monitorul Oficial al României, ora 12.00.
   2. a) Licitaþie publicã deschisã pentru lucrarea: reabilitare Dispensar         b) Ofertele vor fi depuse la Primãria Comunei ªercaia.
Medical ªercaia din cadrul Programului de restructurare industrialã ºi            7. Deschiderea ofertelor va avea loc la data limitã de depunere a ofer-
reconversie profesionalã (RICOP), componenta lucrãri publice.              telor, ora 13.00.
   b) Contract la cheie.                                  8. Garanþia de participare este de 150.000.000 lei.
   3. a) Amplasament: intravilanul satului ªercaia, comuna ªercaia.             12. Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 de zile.
   b) Cerinþele de execuþie sunt cele legate de realizarea lucrãrilor res-         13. Criteriul pentru atribuirea lucrãrii este oferta cea mai avantajoasã
tante (arhitecturã, amenajãri exterioare, împrejmuire, centralã termicã,         din punct de vedere tehnico-economic.
instalaþii electrice, sanitare, termice, gaz metan).                     16. Nu s-a publicat în Monitorul Oficial al României anunþ de intenþie.
   4. Termenul limitã de execuþie Ñ douã luni de la data licitaþiei.            17. Data transmiterii spre publicare a anunþului de participare cãtre
   5. a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertelor se ridicã       Regia Autonomã MONITORUL OFICIAL este 2 septembrie 2002.
de la Primãria Comunei ªercaia.
   b) Costul de preluare a documentaþiei: 3 milioane lei.                  (13/10.394)
                                           «
   Primãria Sinaia, judeþul Prahova, bd. Carol I nr. 47, tel. 0244/310650,         Garanþii pentru participare:
fax 0244314509, organizeazã licitaþie publicã deschisã, în conformitate cu          1. în vederea contractãrii lucrãrilor pe str. Furnica: 33.000 mii lei;
prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001, ale Legii             2. în vederea contractãrii lucrãrilor pe str. Mãnãstirii: 9.500 mii lei;
nr. 212/2002, ale Hotãrârii de Guvern nr. 461/2001, în vederea adjudecãrii          3. în vederea contractãrii lucrãrilor pe str. Eroilor: 6.000 mii lei;
execuþiei lucrãrilor Consolidarea corpului drumului, terasamentelor,
                                               4. în vederea contractãrii lucrãrilor pe str. Octavian Goga: 16.000 mii lei.
versanþilor, consolidarea zidurilor de sprijin de volum mare pe traseul
DC 134, respectiv reparaþii carosabil Ñ îmbrãcãminþi bituminoase cilin-            Ofertanþii vor prezenta dovada ca cifra de afaceri anualã pentru anul
drate executate la cald, pe drumurile publice: str. Furnica, Str. Mãnãstirii,      2001 este de minimum 20.000.000 mii lei, farã actualizare.
str. Eroilor, str. Octavian Goga.                               Lucrãrile vor fi finanþate din Fondul Special al Drumurilor Publice con-
   Termenul limitã de execuþie al lucrãrilor: 30.11.2002.               stituit conform Legii nr. 118/1996, iar plãþile se vor efectua eºalonat în
   Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se poate obþine        funcþie de fondurile alocate.
de la Biroul de Gospodãrie Comunalã ºi Locativã Ñ Primãria Sinaia,              Condiþiile de eligibilitate, precum ºi cerinþele minime cu privire la capa-
Str. Arinilor nr. 4, tel. 0244310650.                          citatea tehnicã ºi la cea economico-financiarã, vor fi prezentate în fiºe,
   Un exemplar din documentaþie, pentru fiecare drum public, costã           care se pun la dispoziþia ofertanþilor, conform legii.
200.000 lei ºi se poate plãti cu numerar la casieria Primãriei Sinaia.
                                               Oferta prezentatã trebuie sã fie valabilã 75 de zile.
   Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 12.09.2002, ora 12.00.
   Data limitã pentru depunerea ofertelor: 16.09.2002, ora 9.00.              Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: preþul cel mai
   Ofertele se depun în plicuri sigilate la Registratura Primãriei Sinaia.       scãzut.
   Ofertele vor fi întocmite în limba românã.                        Anunþul de participare la Regia Autonomã MONITORUL OFICIAL se
   Ofertanþii pot asista la deschiderea ofertelor.                   transmite la data de 3.09.2002.
   Ofertele se vor deschide la data de 16.09.2002, ora 10.00, la sediul
Primãriei Sinaia din bd. Carol I nr. 47.                            (14/10.395)
                                           «
   1. Autoritatea contractantã: S. C. TERMOELECTRICA Ñ S.A.,                d. Scopul lucrãrii: readucere linie la parametrii normali de funcþionare
Sucursala Electrocentrale Craiova, cod fiscal 11096583, cu sediul în locali-       prevãzuþi în Instrucþia 314 la SNCFR, pentru a asigura circulaþia vagoane-
tatea Craiova, Platforma Industrialã Iºalniþa, cod poºtal 1124,             lor în condiþii de siguranþã la tonajele pe osie ºi vitezele prescrise.
tel. 051/183.577/int. 246, fax 051/194.751.                          4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii: 60 de zile calendaristice.
   2. a. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie      5. a. Un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea
deschisã.                                        ofertei se poate obþine contra cost de la sediul S.E. Craiova, Serv.
   b. Tipul contractului pentru achiziþia Reparaþie tip RC la calea feratã       Contractare Marketing.
nr. 5 Ñ refacþie linie Ñ C.E.T. Iºalniþa: contract de execuþie de lucrãri.          b. Costul unui exemplar este de 156.000 lei (fãrã T.V.A.).
   3. a. Amplasamentul lucrãrii: în incinta sucursalei, în localitatea Iºalniþa.      c. Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 30.09.2002.
   b. Natura ºi cerinþele de execuþie, caracteristicile generale ale lucrãrii:       6. a. Data limitã de depunere a ofertelor: 8.10.2002, ora 11.00.
pe o porþiune de 523 m se executã lucrãri de dezafectare a suprastructu-           b. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Sucursalei
                                             Electrocentrale Craiova, în localitatea Craiova, Platforma Industrialã Iºaliniþa
rii CF prin demontarea ºinelor, traverselor, scoaterea pitrei sparte; curãþirea
                                             la Serv. Contractare Marketing.
platformei CF ºi compactarea ei; aplicarea stratului de piatrã spartã la
                                               c. Ofertele se redacteazã în limba românã.
infrastructurã; pozarea traverselor de lemn ºi beton peste stratul de piatrã;         7. a. Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor: membrii
montarea cupoanelor de ºinã, realizarea rosturilor de dilataþie; completarea       comisiei de evaluare ºi reprezentanþii legali ai ofertanþilor participanþi sau
prismului cu piatrã spartã; înlocuirea a douã schimbãtoare de cale feratã        împuterniciþii acestora.
pentru linii ferate normale tip 49TG 1:9Ñ190 deviaþie stg. Cod CPSA              b. Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 8.10.2002, ora 12.00, la
4523.13.                                         sediul S.E. Craiova.
   Pot participa la procedura de achiziþie numai firme care au autorizaþie         8. Garanþiile pentru participare solicitate: 55.000.000 lei (fãrã T.V.A.).
AFER ºi dovada omologãrii tehnice feroviare, sau, dupã caz, a deþinerii            9. Surse de finanþare: fonduri proprii de producþie ale S.C.
unui agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs ºi/sau serviciu furnizat       Termoelectrica.
(conform Ordonanþei nr. 290/13.04.2000), standardul de calitate aplicat fiind         10. Nu este cazul.
SR EN ISO 9002/1995.                                     11. Condiþiile de eligibilitate ale ofertanþilor privesc înregistrarea, plata
   c. Oferta se va depune pentru întreaga lucrare licitatã.              taxelor ºi impozitelor cãtre bugetul de stat ºi a contribuþiei asigurãrilor
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 166/6.IX.2002                                   7

sociale de stat, precum ºi certificarea sistemului calitãþii, dotãrile specifice,      15. În caz de neadjudecare a achiziþiei, procedura se va relua în data
asigurarea cu personal de specialitate, obligaþii contractuale în desfãºurare,     de 21.10.2002.
lucrãri similare executate, situaþia financiarã.                      16. S-a publicat anunþ de intenþie în Monitorul Oficial, Partea a VI-a,
  12. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile calendaristice.           nr. 34/21.02.2002.
                                              17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia Autonomã
  13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: preþul cel    MONITORUL OFICIAL: 3.09.2002.
mai scãzut.
  14. Nu se depun ofertele alternative.                            (15/10.423)
                                          «
   1. Denumirea Autoritãþii de Implementare Localã Ñ AIL (autoritatea            11. Condiþii de eligibilitate pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertan-
contractantã: consiliul local al oraºului Baraolt, cod fiscal: 4404788, Baraolt,    tul:
str. Libertãþii nr. 2, judeþul Covasna, tel. 0267-377 623, fax: 0267-377 919.        a. sã nu fie în stare de faliment ori lichidare, afacerile sã nu fie admi-
   2. a. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri:        nistrate de un judecãtor sindic, activitãþile sale comerciale sã nu fie sus-
licitaþie publicã deschisã fãrã preselecþie.                      pendate.
   b. Tipul contractului de lucrãri pentru care sunt solicitate oferte: de        b. Sã nu facã obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în
execuþie de lucrãri.                                  una din situaþiile prevãzute la punctul a.
   3. a. Amplasamentul lucrãrii: intravilanul oraºului Baraolt, str. Pet›fi        c. Sã facã dovada cã ºi-a îndeplinit obligaþiile de platã exigibile a
Sandor nr. 6, str. Kossuth Lajos nr. 172, calea Trandafirilor nr. 3.          impozitelor ºi taxelor cãtre stat, inclusiv cele locale, precum ºi a contribuþiei
   b. Natura ºi cerinþele de execuþie, caracteristicile generale ale lucrãrii:    pentru asigurãrile sociale de stat.
   Ñ Realizarea încãlzirii centrale la ºcoalã din str. Petšfi Sandor nr. 6:
                                               d. Sã nu furnizeze informaþii false în documentele prezentate.
   Ñ branºament gaze naturale 1ý, L=4m, instalaþie gaze naturale I I 1/4Ò,
                                               c. Sã nu fi comis o greºealã gravã în materie profesionalã, sã-ºi fi
L=40m, cazan apã caldã 80kw Ñ 1 buc., cazan apã caldã 26kW 1 buc.,
instalaþii termice ºi 31 buc. radiatoare din tablã de oþel.               îndeplinit obligaþiile asumate printr-un alt contract de achiziþie publicã.
   Ñ Reabilitarea încãlzirii centrale la ºcoala din str. Kossuth Lajos nr.        Cerinþele minime privind capacitatea tehnicã: ofertantul trebuie sã pre-
172:                                          zinte:
   Ñ cazan apã caldã 460kW Ñ 2 buc., înlocuire instalaþii gaz 4Ò, L=140 m         Ñ informaþii generale privind identificarea ofertantului (adresã, certificat
   Ñ Reabilitarea încãlzirii centrale la ºcoala din str. Trandafirilor nr. 3:    de înmatriculare, obiect de activitate, birourile filialelor, sucursalelor, princi-
   Ñ instalaþii termice ºi 27 buc. radiatoare din tablã de oþel.           pala piaþã a afacerilor).
   4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii: 5 luni de la semnarea con-         Ñ listele, cuprinzând subcontractanþii, a acordurilor de subcontractare.
tractului.                                          Ñ dovada încheierii ºi îndeplinirii în ultimii 3 ani a cel puþin unui con-
   5. a. Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se va ridica     tract al cãrui obiect a fost execuþia unor lucrãri similare cu o valoare mai
de la biroul de administrare a domeniului public ºi privat, cam. 6 din cadrul      mare de 1.207.920.000 lei, respectiv 40.000 euro la un curs de 30.198 lei.
Primãriei oraºului Baraolt, str. Libertãþii nr. 2, judeþul Covasna.             Ñ Cel puþin o recomandare din partea unui beneficiar la care a exe-
   b. Costul documentaþiei este de 2.600.000 lei ºi va fi achitat la casie-     cutat complet o lucrare care are proces-verbal de recepþie finalã, certificat
ria Primãriei oraºului Baraolt.                             de atestare de la ICSIC.
   c. Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: în perioada de 10.09Ñ        Ñ Asigurarea unui responsabil tehnic cu execuþia, care sã fie atestat
20.09.2002.                                       în domeniul lucrãrii care urmeazã sã fie executatã, certificat de autorizare
   6.a. Data limitã pentru depunerea ofertelor: 23.09.2002, ora 9.          AARGN.
   b. Adresa la care se trimit/depun ofertele: Primãria oraºului Baraolt, str.      Ñ Asigurarea folosirii unui numãr de ºomeri RICOP (minimum 50% din
Libertãþii nr. 2, judeþul Covasna.                           forþa de muncã utilizatã pe parcursul executãrii lucrãrii).
   c. Oferta trebuie redactatã în limba românã.
                                               Ñ Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani sã fie de minimum
   7. a. Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor: delegat
                                            4.227.720.000 lei, respectiv 140.000 euro la un curs de 30.198 lei.
autorizat.
   b. Data ora ºi locul deschiderii ofertelor: 23.09.2002, ora 11, Primãria        Ñ Lichiditatea generalã sã fie mai mare de 100%.
oraºului Baraolt, sala de ºedinþã.                              12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã-ºi menþinã oferta valabilã
   8. Garanþia pentru participare va fi de 40.000.000 lei.              este de 60 zile.
   Perioada de valabilitate a garanþiei pentru participare este de 60 zile.        13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri
   Garanþia pentru participare se va constitui prin scrisoare de garanþie      este oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
bancarã în contul AIL sau prin ordin de platã în contul AIL.                 14. Nu se depun oferte alternative.
   9. Finanþarea lucrãrilor se face în principal din fonduri nerambursabile        15. Nu se acordã marja de preferinþã internã.
alocate de Comisia Europeanã în cadrul Programului RICOP ºi parþial din           16. Contestaþiile se depun la Primãria oraºului Baraolt, str. Libertãþii
fonduri proprii.                                    nr. 2, judeþul Covasna, tel. 0267-377 623, fax/ 0267-377 919.
   10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea grupului         17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia Autonomã
de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de lucrãri: asocierea ofertanþilor    MONITORUL OFICIAL este 3.09.2002.
în scopul îndeplinirii contractului, dar fãrã obligaþia de a se constitui o nouã
persoanã juridicã (unde este cazul).                              (16/10.424)
                                          «
   1. A.N.D. Bucureºti Ñ Direcþia Regionalã de Drumuri ºi Poduri Cluj,          Ñ refacerea cãii pe pod ºi a anexelor acesteia;
C.F. R2900300, str. Decebal nr. 128, localitatea Cluj-Napoca, cod 3400, tel.        Ñ refacerea racordãrilor cu terasamentele;
064/432552; 064/432655, fax 064/432446.                           Ñ amenajarea albiei în zona podului.
   2. a) Procedura aplicatã pentru aplicarea contractului de lucrãri: licitaþie      4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii: 12 luni.
deschisã.                                          5. a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei poate fi
   b) Tipul contractului de lucrãri pentru care sunt solicitate oferte: con-     procuratã de la sediul D.R.D.P. Cluj, Serviciul Licitaþii, str. Decebal nr. 128,
tract de execuþie lucrãri Ñ reparaþii pod pe DN18 km 40+615 peste râul         localitatea Cluj-Napoca, tel. 064-432655, fax. 064-432446.
Mara la Deseºti, cod CPSA 4521.21                              b) Costul unui exemplar din documentaþia pentru elaborarea ºi prezen-
   3. a) Amplasamentul lucrãrilor: pod pe DN18 km 40+615 peste râul          tare ofertei este de 1.500.000 lei.
Mara, la Deseºti.                                      c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 23.09.2002.
   b) Natura lucrãrilor: lucrãri de consolidare ºi reparare a elementelor         6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 30.09.2002, ora 15.00.
podului ºi a zonelor aferente care cuprind urmãtoarele:                   b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul D.R.D.P. Cluj,
   Ñ lucrãri de consolidare definitivã a pilei;                    Serviciul Licitaþii, str. Decebal nr. 128, localitatea Cluj-Napoca, tel. 064-
   Ñ lucrãri de reparare a culeilor, consolidare ºi reparare a aripilor;       432655, fax. 064-432446.
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 166/6.IX.2002
   c) Limba în care trebuie redactate ofertele este limba românã.                La licitaþie pot participa persoane juridice române care au ca domeniu
   7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor sunt repre-         principal de activitate construcþiile de drumuri ºi poduri.
zentanþii ofertanþilor.                                      12. Perioada pentru care ofertanþii trebuie sã îºi menþinã oferta vala-
   b) Data, ora ºi locul de deschidere a ofertelor: 1.10.2002, ora 9.00, la        bilã: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.
                                                 13. Criteriul pentru atribuirea contractului de lucrãri este cel pentru vari-
sediul D.R.D.P. Cluj, str. Decebal, nr. 128, localitatea Cluj-Napoca.            anta Çoferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economicÈ:
   8. Garanþia de participare la licitaþie este de: 40.000.000 lei.
   9. Finanþarea lucrãrilor: executarea lucrãrilor din fonduri proprii în prima          Criteriul           Ponderea        Punctajul maxim
etapã, urmând ca decontarea lor de cãtre beneficiar sã se facã pe parcurs,          Valoarea ofertei (fãrã T.V.A.)     80 %          80 puncte
în limita resurselor alocate de A.N.D. Bucureºti.                      Durata de execuþie           10 %          10 puncte
   10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea grupului         Programul calitãþii           10 %          10 puncte
de ofertanþi: contract de asociere Ñ dacã este cazul.                    TOTAL                             100 puncte
   11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi cerinþele           14. Este interzisã depunerea de oferte alternative.
minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea economico-financiarã pe            15. Se va acorda marja de preferinþã internã, în conformitate cu cap.
care trebuie sã le îndeplineascã candidatul: se regãsesc în instrucþiunile          XII, din O.U.G. nr. 60/2001.
pentru ofertanþi.                                         16. Anunþ de intenþie publicat în Monitorul Oficial al României: nu existã.
   Ñ cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (actualizatã): 22.000.000 mii lei         17. Prezentul anunþ de participare a fost transmis cãtre Regia
                                               Autonomã MONITORUL OFICIAL: 3.09.2002.
   Ñ experienþa similarã: încheierea ºi îndeplinirea în ultimii 5 ani a cel
puþin unui contract în valoare de: 4.000.000 mii lei.                       (17/10.425)
                                             «
  1. Autoritatea contractantã: Consiliul local Poeni, cu sediul în comuna            7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor: ofertanþii
Poeni, judeþul Teleorman, cod fiscal 68531802, telefon 094/543719.              care au depus oferte.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furnizare: licitaþie         b) Data ºi ora deschiderii ofertelor: 11.10.2002, ora 11.00.
deschisã.                                             8. Garanþia de participare: scrisoare de garanþie bancarã în valoare de
                                               20.000.000 lei în favoarea Consiliului Local Poeni Ñ sau ordin de platã în
  3. a) Amplasamentul lucrãrii: comuna Poeni, judeþul Teleorman, DC 82           contul Consiliului Local Poeni 5006/6853180 Trezoreria VIDELE Ñ sau
km 18+500 Ñ 20+700 Poeni Ñ Preajba Ñ Vãtaºi.                         lichiditãþi depuse la casieria Consiliului Local Poeni.
  b) Natura ºi criteriile de execuþie, caracteristicile generale ale lucrãrii:         9. Finanþare: Bugetul Consiliului Local Poeni.
execuþie asfaltare DC 82 km 18+500 Ñ 20+700 Poeni Ñ Preajba Ñ Vãtaºi.               10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, capacitatea tehnicã ºi
  c) Lucrarea sau contractul nu este împãrþit în mai multe obiecte distincte.       economicã:
  4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii: 3 luni.                      Ofertantul trebuie sã prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea,
  5. a) Un exemplar din documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea           capacitatea tehnicã ºi cea economicã, aºa cum se precizeazã în fiºa de
                                               date a achiziþiei din documentaþia de elaborare ºi prezentare a ofertei.
ofertei: se poate obþine de la Consiliul Local Poeni, judeþul Teleorman prin
                                                 11. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã oferta
înaintarea unei solicitãri scrise.                              valabilã: 60 de zile.
  b) Costul unui exemplar din documentaþia pentru elaborarea ºi prezen-             12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: oferta cea
tarea ofertei:                                        mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
  1.000.000 lei prin preluarea directã de cãtre ofertant ºi achitarea con-           13. Este interzisã depunerea ofertei alternative.
travalorii acestuia la casieria Consiliului Local Poeni.                     14. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 3.10.2002.               Achiziþii publice a anunþului de intenþie: nu este cazul.
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 11.10.2002, ora 10.00.             15. Data trimiterii anunþului de participare cãtre Regia Autonomã
                                               MONITORUL OFICIAL: 3.09.2002.
  b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: Consiliul Local Poeni.
  c) Limba în care trebuie redacatã oferta: limba românã.                    (18/10.428)
                                ACHIZIÞII PUBLICE DE SERVICII
   1. Autoritatea contractantã: Ministerul Justiþiei, cod fiscal: 4265841, str. Apo-       8. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi cerinþele minime
lodor nr. 17, sectorul 5, telefon/fax: 01.311.11.65, 01.336.50.60,              cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea economico-financiarã pe care tre-
01.315.09.93.                                        buie sã le îndeplineascã ofertantul:
   Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte: contract          Documentele ce dovedesc eligibilitatea, declaraþie pe propria rãspun-
de achiziþie publicã de servicii.                              dere completatã în conformitate cu formularul B1, certificate constatatoare
   2. a) Locul de prestare a serviciilor: Spitalul ”Prof. Dr. Ctin AngelescuÒ       privind îndeplinirea obligaþiilor exigibile de platã a impozitelor ºi taxelor
str. Mircea Vodã nr. 49, sectorul 3;                             cãtre stat, inclusiv cele locale, precum ºi a contribuþiei pentru asigurãrile
   b) Categoria de servicii care se intenþioneazã a fi achiziþionatã: expertiza      sociale de stat la data de 31 iulie 2002.
tehnicã la imobilul Spital prof. Dr. C-tin Angelescu, codul CPSA: 7420.2 Ð 8.           Documentele care dovedesc capacitatea tehnicã, fiºa de informaþii
   3. Durata limitã de prestare a serviciilor: 45 de zile.                 generale (formularul B2), lista cu subcontractanþii însoþitã de acordurile de
   4. a) Denumirea ºi adresa serviciului de la care se poate obþine un           subcontractare ºi formularul B2 ºi B3 pentru subcontractanþii care urmeazã
exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei ºi modali-        sã îndeplineascã peste 10 % din contractul de achiziþie publicã, fiºa de
tatea de obþinere a exemplarului respectiv: Ministerul Justiþiei, str. Apolodor       informaþii privind experienþa similarã în categoria de lucrãri 7420.2, 7420.8 Ñ
nr. 15, sectorul 5, D.E.I.A., Serviciul Tehnic, Investiþii, mezanin, camera 3.        formularul B3, trei recomandãri din partea altor beneficiari, declaraþie pri-
   b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exemplar:           vind dotarea tehnicã ºi dotarea cu resurse urmane (anexa 7).
100.000 lei, achitaþi la casieria unitãþii.                            Documentele care dovedesc capacitatea economico-financiarã: obligaþii
   5. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 16 septembrie 2002,            contractuale în desfãºurare, situaþia financiarã (anexa 9), cifra medie anualã
                                               de afaceri pe ultimii trei ani, lichiditate generalã (minimum 100 %), solvabi-
ora 11.00.
                                               litate patrimonialã (minimum 30 %).
   b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Ministerul Justiþiei,
                                                  11. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã oferta
str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, et. 4, camera 7 (D.E.I.A.).                valabilã: 60 de zile de la data depunerii ofertei.
   c) Limba în care se redacteazã oferta: românã.                        12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii:
   6. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor: directorii         oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
societãþilor ofertante sau împuterniciþii acestora.                        Se interzice depunerea de oferte alternative.
   b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 16 septembrie 2002,               13. Alte informaþii: se acordã marjã de preferinþã internã.
ora 12.00, la sediul Ministerului Justiþiei, str. Apolodor nr. 17.
   7. Garanþia de participare solicitatã: 5.000.000 lei.                     (19/10.388)
                                             «
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 166/6.IX.2002                                     9

   1. Autoritatea contractantã: S.C. TERMOELECTRICA Ñ S.A.,                 b) Ofertele se deschid la data de 18.09.2002, ora 12.00, la sediul S.E.
Sucursala Electrocentrale Galaþi, cod fiscal 14080344, Galaþi,               Galaþi.
ºos. Smârdan, nr. 3, codul poºtal 6200, tel. 0236 473305, 0236 473314,             8. Garanþia pentru participare este de 7.000.000 lei.
fax 0236 462275.                                        9. Sursa de finanþare: fonduri proprii de producþie.
   2. a) Procedura aplicatã: licitaþie deschisã la data de 18.09.2002.            10. Ofertanþii prezintã documentele de eligibilitate, înregistrare ºi califi-
   b) Tip contract: de servicii.                             care (informaþii generale, experienþã similarã, certificarea sistemului calitãþii,
   3. a) Locul de prestare a serviciilor: incinta S.E. Galaþi.              dotãri specifice, personal de specialitate) conform fiºei de date a achiziþiei.
   b) Categoria serviciilor ce se vor achiziþiona: RC turbina 3 Ñ 105MW
                                                11. a) Ofertanþii sunt obligaþi sã menþioneze calificãrile personale ale
tip T110/120-130, cod CPSA 2911.92.
                                              personalului responsabil cu execuþia lucrãrilor.
   c) Oferta se depune pentru întreaga gamã de servicii solicitate.
   4. Durata de prestare a serviciilor: 28 de zile calendaristice.              12. Perioada pentru care ofertantul îºi menþine valabilitatea ofertei este
   5. a) Documntaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se obþine         de minimum 45 de zile calendaristice.
de la sediul S.E. Galaþi, Serv. reparaþii, tel 036 473314.                   13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: oferta cea
   b) Costul documentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei este         mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
de 50.000 lei.                                         14. Nu se depun oferte alternative.
   c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 11.09.2002.               15. Nu se acordã avans pentru execuþia lucrãrilor.
   6 a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 18.09.2002, ora 12.00.            16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României a anunþului de
   b) Ofertele se depun la sediul S.E. Galaþi.                      intenþie: 6.03.2002.
   c) Ofertele se redacteazã în limba românã.                        17. Data transmiterii cãtre Regia Autonomã MONITORUL OFICIAL a
   7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor: membrii          anunþului de participare: 2.09.2002.
comisiei de evaluare ºi reprezentanþii legali ai ofertanþilor participanþi sau
împuterniciþii acestora.                                     (20/10.396)
                                            «
   Unitatea Militarã nr. 01983 cu sediul în Bacãu, str. Gen. ªtefan Guºe            La deschiderea ofertelor va putea participa orice ofertant prin reprezen-
nr. 9, judeþul Bacãu, cod fiscal 4353080, telefon 034/188295 interior 146,         tanþii sãi împuterniciþi.
telefax 034/181920, anunþã, în baza O.U.G. nr. 60/2001, H.G. 461/2001 ºi             Garanþia de participare la licitaþie este de 440.000.000 lei; în acest
O.M.F. nr. 1.013/873/2001, organizarea licitaþiei publice deschise în vederea       sens ofertantul va constitui o scrisoare de garanþie bancarã în favoarea
atribuirii contractului de servicii, cod CPSA 5552.13, pentru hrãnirea efecti-       unitãþii contractante.
velor de militari de cãtre societãþi comerciale.                         Plata contravalorii serviciilor se asigurã din bugetul alocat M.Ap.N. ºi
   Durata contractului este de 48 de luni.                        se efectueazã prin virament pe baza facturilor emise de cãtre prestator în
   Activitatea de prestare a serviciilor se va realiza la sediul unitãþii        contul deschis la Trezoreria în a cãrei razã este înregistrat fiscal.
militare.                                            La licitaþie nu se acceptã asocierea mai multor orfertanþi pentru atribu-
   Licitaþia publicã va avea loc la sediul unitãþii.                   irea contractului de servicii.
   Documentaþia poate fi achiziþionatã de la sediul U.M. 01983 contra             Autoritatea contractantã acceptã numai ofertanþi persoane juridice ce îºi
sumei de 250.000 lei, începând cu data de 16.09.2002.                   desfãºoarã activitatea în domeniul alimentaþiei publice, care au ca obiect
   Autoritatea contractantã organizeazã în data de 1.10.2002, între orele        de activitate pregãtirea ºi furnizarea preparatelor alimentare.
11.00Ñ14.00, o vizitã de documentare pentru toþi potenþialii ofertanþi privind          Perioada pentru care trebuie sã menþinã oferta valabilã este de 60 de
spaþiile, baza materialã ºi documentele care reglementeazã aceastã             zile.
                                                 Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: oferta cea mai
activitate.
                                              avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
   Ofertele se pot depune la registratura unitãþii pânã la data de               Nu se admit oferte alternative.
28.10.2002, ora 15.00, ºi vor fi redactate în limba românã.                   Nu s-a publicat anunþ de intenþie.
   Ofertele se vor deschide la data de 29.10.2002, ora 10.00, la sediul            Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia Autonomã
unitãþii.                                         MONITORUL OFICIAL: 2.09.2002.
   În cazul neîndeplinirii condiþiilor de adjudecare a nici unei oferte, licitaþia
se va repeta la data de 12.11.2002, ora 10.00.                          (21/10.397)
 ANUNÞURI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIÞIE PUBLICÃ

                              ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE

   Spitalul Municipal Caracal, cod fiscal 4395086, cu sediul în Caracal,                      Lista de materiale sanitare
strada Plevnei nr. 36, judeþul Olt, a încheiat contract de furnizare de mate-                  la licitaþia din 24.05.2002 câºtigatã
riale sanitare, CPSA 2442, prin procedura licitaþiei deschise, la data de 24
mai 2002, cu S.C. PRODCONFARM Ñ S.R.L., cu sediul în Piteºti, str.                     de S.C. PRODCONFARM Ñ S.R.L., Piteºti
Cãpitan Cuþui nr. 2, judeþul Argeº
   Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare a fost preþul     Nr.                        Cantit. x      Valoare,
cel mai scãzut.                                      crt. Denumire     U/M      Preþ     12 luni        lei
   Pentru atribuirea contractului de furnizare de materiale sanitare s-au
primit 8 (opt) oferte.                                   1. Feºi 10/10     bucãþi     5.500     1.000      66.000.000
   Anunþul de participare la licitaþie deschisã a fost publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziþii Publice, la data de 9.04.2002.        2. Feºi 10/20     bucãþi    11.000     1.000     132.000.000
   Anunþul de atribuire a contractului de furnizare a fost transmis spre
publicare cãtre Regia Autonomã MONITORUL OFICIAL la data de                   Total                            198.000.000
29 august 2002.
   Natura, cantitatea ºi preþul produselor care se vor livra de cãtre furni-
zor sunt prezentate mai jos.                                   (22/10.415)
                                            «
   10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 166/6.IX.2002

  Spitalul Municipal Caracal, cod fiscal 4395086, cu sediul în Caracal,        Nr.                           Cantit. x   Valoare,
strada Plevnei nr. 36, judeþul Olt, a încheiat contract de furnizare de medi-      crt. Denumire         U/M     Preþ    12 luni      lei
camente, codurile CPSA 2441, 2442, prin procedura licitaþiei deschise la
data de 24 mai 2002, cu S.C. RELAD PHARMA Ñ S.A. cu sediul în              18.  Na-Spa 40 mg       f.  5.537,28     200    13.289.472
BucureºtiÑ punct lucru Craiova, str. Mareºal Ion Antonescu, bl. D4A,          19.  Quamatel 20 mg      f.  32.92,60     100    38.631.129
judeþul Dolj.                                      20.  Diflucan 150 mg      cp.  405.857      10    48.702.840
  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare a fost preþul    21.  Diflucan 50 mg      cp. 137.418,85      20    32.980.524
cel mai scãzut.                                     22.  Diflucan inj.       fl. 1.078.532      5    64.711.920
  Pentru atribuirea contractului de furnizare de medicamente s-au primit       23.  Flucinom 250 mg      cp. 39.591,65     200    95.019.960
11 (unsprezece) oferte.
                                            24.  Manimil 1,75 mg      cp.   580.29      Ñ        Ñ
  Anunþul de participare la licitaþie deschisã a fost publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziþii publice, la data de 29.04.2002.      25.  Manimil 1,5 mg      cp.   903,70    12.000   130.132.800
  Anunþul de atribuire a contractului de furnizare a fost transmis spre        26.  Glucotral 5 mg      cp.  8.750,20     600    63.001.440
publicare cãtre Regia Autonomã MONITORUL OFICIAL la data de 29             27.  Glucotral 10 mg      cp. 15.977,73     100    19.173.275
august 2002.                                      28.  Calciparine 05 ml     f    39.450     100    47.340.000
  Natura, cantitatea ºi preþul produselor care se vor livra de cãtre furni-      29.  Calciparine 1 ml     f.  39.947,92      20    9.587.501
zor sunt prezentate mai jos.                              30.  Roferon A 3 MIU      fl.     Ñ      Ñ        Ñ
                                            31.  Roferon A 18 MIU P.    fl. 2.592.000      Ñ        Ñ
               Lista de medicamente                    32.  Flonidan 10 mg      tb.   7.500     100    9.000.000
           la licitaþia din 24.05.2002 câºtigatã               33.  Flonidan sirop      fl.  111.000      5    6.660.000
        de S.C. RELAD PHARMA Ñ S.A., Bucureºti
                                            34.  Dormicum 5 ml       f.  35.480,80      10    4.257.696
                                            35.  Elocon cremã       tub.  135.000      5    8.100.000
Nr.                           Cantit. x   Valoare,     36.  Axid 150 mg        cp. 17.214,28     280    57.839.981
crt. Denumire          U/M     Preþ     12 luni     lei      37.  Axid           f.   35.080      20    8.419.200
1.  Amikacinum 500 mg     fl.    82.000      50    49.200.000     38.  Accupro 10 mg       cp.   12.000     400    57.600.000
2.  Carderone 150 mg     f.   19.907,50      6     1.433.340     39.  Cliourin 0,25 ml     1    68.000     100    81.600.000
3.  Norvase 5 mg       cp.  19.153,33     150    34.475.994     40.  Uuasyn 375 mg       tb. 22.378,83     240    64.451.030
4.  Amocxiklav 156 mg/5 ml  fl.   145.376      30    52.335.360     41.  Uuasyn 1,5 inj.      fl.  252.138     100   302.565.600
5.  Amocxiklav 457 mg/5 ml  fl.   198.642      30    71.511.120     42.  Uuasyn 70 ml. susp.    fl.  355.748      20    85.379.520
6.  Amocxiklav 1,2 g inj.   fl.  144.453,20      50    86.671.920     43.  Tenoctil 20 mg      cp.  6.607,50     100    7.929.000
7.  Gordox          f.  139.566,56      50    83.739.936     44.  Tilcotil 20 mg      f.   46.400      20    11.136.000
8.  Celestone 4 mg      f.    50.356     100    60.427.200     45.  Ipaton 250 mg       tb.   12.500     100    15.000.000
9.  Clorocef 500 mg      tb.    10.544     100    12.652.800     46.  Mydocalm 50 mg      tb.  1.254,43    1500    22.579.740
10.  Clorocef 250 mg      cp.    8.375     100    10.050.000     47.  Tradolan 50 mg      tb.  2.712,10     200    6.509.040
11.  Clorocef 250 mg/5 ml   fl.   161.657      10    19.398.480
                                            48.  Tradolan 100 mg/2ml    f.  16.429,50     100    19.715.760
12.  Mandol 1 g inj.      fl.   109.545      20    26.290.800
13.  Novosef 0,5 g inj     fl.   105.763     100    126.915.600     49.  Cavinton 50 mg      tb.  3.897,90     400    18.710.304
14.  Novosef 0,5 g inj     fl.   185.000     100    222.000.000     50.  Cavinton 2 ml.      f.   22.151      30    7.974.360
15.  Kefadim 1 g inj.     fl.   304.782      50    182.869.200        Total                          3.035.024.634
16.  Tratul 90 mg/5 ml     f.    14.984     100    17.980.800
17.  Na-Spa 40 mg       tb.   1.323,30     200     3.175.920        (23/10.416)

                                          «

   Spitalul Municipal Caracal, cod fiscal 4395086, cu sediul în Caracal,                    Lista de materiale sanitare
strada Plevnei nr. 36, judeþul Olt, a încheiat contract de furnizare de mate-                la licitaþia din 24.05.2002 câºtigatã
riale sanitare, cod CPSA 2442, prin procedura licitaþiei deschise la data de
24 mai 2002, cu S.C. ROMPEL IMPEX Ñ S.R.L., cu sediul în Bucureºti,                   de S.C. ROMPEL IMPEX ÑS.R.L., Bucureºti
str. ªoseaua Andronache nr. 201 bis, sectorul 2.
   Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare a fost preþul    Nr.                          Cantit. x
cel mai scãzut.                                     crt. Denumire         U/M    Preþ      12 luni    Valoare
   Pentru atribuirea contractului de furnizare de materiale sanitare s-au
primit 8 (opt) oferte.                                 1. Tifon b.bc. 100%       m.l.   4.950    2000     118.800.000
   Anunþul de participare la licitaþie deschisã a fost publicat în Monitorul
                                            2. Feºi 10/25          bucãþi  6.900     500     41.400.000
Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziþii publice, la data de 9.04.2002.
   Anunþul de atribuire a contractului de furnizare a fost transmis spre       3. Vatã x 200 g         per.   14.850    1.000    178.200.000
publicare cãtre Regia Autonomã MONITORUL OFICIAL la data de 29
                                               Total                             338.400.000
august 2002.
   Natura, cantitatea ºi preþul produselor care se vor livra de cãtre furni-
zor sunt prezentate mai jos.                                  (24/10.417)

                                          «
   Spitalul Municipal Caracal, cod fiscal 4395086, cu sediul în Caracal,         Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare a fost preþul
strada Plevnei nr. 36, judeþul Olt, a încheiat contract de furnizare de medi-      cel mai scãzut.
                                              Pentru atribuirea contractului de furnizare de medicamente ºi materiale
camente ºi materiale sanitare, cod CPSA 2442, 2441, prin procedura
                                            sanitare s-au primit 11, respectiv 8 oferte.
licitaþiei deschise la data de 24 mai 2002, cu S.C. TAMISA TRADING Ñ            Anunþul de participare la licitaþie deschisã a fost publicat în Monitorul
S.R.L., cu sediul în com. Voluntari, ªos. PiperaÐTunari, nr. 2C, jud. Ilfov.      Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziþii publice, la data de 9.04.2002.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 166/6.IX.2002                                   11

  Anunþul de atribuire a contractului de furnizare a fost transmis spre         Nr.                           Cantit. x   Valoare,
publicare cãtre Regia Autonomã MONITORUL OFICIAL la data de 29               crt. Denumire         U/M    Preþ      12 luni     lei
august 2002.
  Natura, cantitatea ºi preþul produselor care se vor livra de cãtre furni-       4.  Famodar 20 mg       tb. 3.459,40       600    24.907.680
zor sunt prezentate mai jos.                                5.  Famodar 40 mg       tb. 6.568,70       300    23.647.320
                                              6.  Ultralan ung.       tub.  95.607        5     5.736.420
               Lista de medicamente                     7.  Fluþan 250 mg       cp. 19.726,16       200    47.342.784
           la licitaþia din 24.05.2002 câºtigatã                8.  Profenid 200 mg      cp.   7.632       480    43.960.320
        de S.C. TAMISA TRADING Ñ S.R.L., Voluntari                 9.  Catgut nr. 0       buc. 15.053        100    18.063.600
                                              10.  Catgut nr. 1       buc. 15.053        200    36.127.200
Nr.                            Cantit. x  Valoare,      11.  Catgut nr. 2       buc. 15.053        200    36.127.200
crt. Denumire          U/M    Preþ      12 luni    lei       12.  Catgut nr. 3       buc. 15.053        200    36.127.200
1. Redergin 0,3 mg        l     7.486       50    4.491.600         Total                             279.323.028
2. Adiuretin 5 ml pic.      fl.   485.157       Ñ        Ñ
3. Enap 1,25 mg/ml        fl.  23.264,20       10    2.791.704         (25/10.418)


                                            «
  Spitalul Municipal Caracal, cod fiscal 4395086, cu sediul în Caracal,                        Lista de medicamente
strada Plevnei nr. 36, judeþul Olt, a încheiat contract de furnizare de medi-                  la licitaþia din 24.05.2002 câºtigatã
camente, codurile CPSA 2441,2442, prin procedura licitaþiei deschise, la                    de S.C. POLISANO Ñ S.R.L., Sibiu
data de 24 mai 2002, cu S.C. POLISANO Ñ S.R.L. cu sediul în Sibiu, str.          Nr.                           Cantit. x   Valoare,
Moldoveanu nr. 25, judeþul Sibiu.                             crt. Denumire         U/M    Preþ      12 luni     lei
  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare a fost preþul
                                              1.  Sumetroline 480 mg    cp.  1.256,55      200     3.663.720
cel mai scãzut.
                                              2.  Berlocid 100 ml susp.   fl.   40.940      20     9.825.600
  Pentru atribuirea contractului de furnizare de medicamente s-au primit
                                              3.  Sumetronim 100 ml     fl.   61.062      10     7.327.440
11 (unsprezece) oferte.                                  4.  Diacordin 60 mg      tb.  2.605,30      600    18.758.160
  Anunþul de participare la licitaþie deschisã a fost publicat în Monitorul       5.  Dobutamin         f.   113.231      10    13.587.720
Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziþii publice, la data de 9.04.2002.        6.  Clexane 20 mg 0,2 ml   f.    80.626      50    48.375.600
  Anunþul de atribuire a contractului de furnizare a fost transmis spre         7.  Gentamicin colir     fl.   63.064      10     7.567.680
publicare cãtre Regia Autonomã MONITORUL OFICIAL la data de 29               8.  Paracetamol x 60 ml    fl.   40.940      100    49.128.000
august 2002.                                           Total                             158.233.920
  Natura, cantitatea ºi preþul produselor care se vor livra de cãtre furni-
zor sunt prezentate mai jos.                                   (26/10.419)

                                            «
   1. S.C. TERMOELECTRICA Ñ S.A., în calitate de autoritate contrac-             3. S.C. RADIX COMPANY Ñ S.A. cu sediul în Iaºi, Str. Împãcãrii
tantã, cod fiscal R 13293638, cu sediul în Bucureºti, bd. Hristo Botev           nr. 27, bl. 917, tr. II, et. 1, ap. 2, judeþul Iaºi, pentru loturile 11, 13 ºi 23.
nr. 16Ð18, telefon 3037300, telefax 3037509, anunþã atribuirea contractului          7. Obiectul contractului îl constituie furnizarea de consumabile pentru
de achiziþie publicã pentru consumabile pentru tehnicã de calcul.             tehnicã de calcul, codul CPSA 3002.17.
   2. a) Procedura utilizatã pentru atribuirea contractului a fost licitaþie         8. Valoarea estimatã a contractului:
deschisã.                                           Ð cu S.C. ISA Ñ S.R.L. este de 766.496.402 lei fãrã TVA.;
   3. Contractele de furnizare de produse au fost semnate la data de             Ð cu S.C. QÓNET International este de 18.552.030 lei, fãrã TVA;
29.08.2002.                                          Ð cu S.C. RADIX COMPANY Ñ S.A. este de 86.822.470 lei, fãrã TVA.
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: preþul cel mai scãzut ºi      9. Valoarea ºi partea din contract care urmeazã sã fie subcontractatã:
calitatea cea mai bunã.                                  nu este cazul.
   5. La licitaþia deschisã din 16.07.2002 s-au primi 8 oferte.               10. Alte informaþii: Ñ
                                                11. Anunþul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al
   6. Ofertanþii câºtigãtori sunt:
                                              României, Partea a VI-a, nr. 61, în data de 26.06.2002.
   1. S.C. ISA Ñ S.R.L. cu sediul în Bucureºti, str. Peneº Curcanul
                                                Prezentul anunþ de atribuire a fost transmis Regiei Autonome
nr. 11, sectorul 3, pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 ºi 18.
                                              MONITORUL OFICIAL în data de 3.09.2002.
   2. S.C. QÓNET International, cu sediul în Bucureºti, Str. Fecioarei
nr. 13, pentru loturile 12, 14, 19, 24 ºi 25.                           (27/10.422)

                                            «

  1. Denumirea autoritãþii contractante: Institutul Naþional de Cercetare-          4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: oferta cea
Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice ºi Izotopice Ñ ICSI Râmnicu            mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
Vâlcea, codul fiscal R 2538104, 1000ÑRâmnicu Vâlcea, Str. Uzinei nr. 4,            5. Numãrul de oferte primite: 2 (douã).
                                                6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor: S.C. MECRO SYSTEM Ñ
Oficiul Poºtal nr. 4, C.P. 10, judeþul Vâlcea.
                                              S.R.L., 705052 Ñ Bucureºti, sectorul 5, bd. Naþiunile Unite nr. 8, 104/3/55.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furnizare: licitaþie        7. Natura ºi cantitatea produsului care se va livra de cãtre ofertantul
deschisã.                                         câºtigãtor, codul CPSA: spectrometru de masã pentru analize de gaze,
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 22.08.2002.                1 bucatã, codul CPSA 3320.53.
  12             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 166/6.IX.2002

  8. Preþul contractului de livrare: 1.509.673 mii lei (exclusiv TVA).         11. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
  9. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care urmeazã sã fie
                                           MONITORUL OFICIAL: 3.09.2002.
subcontractatã: nu este cazul.
  10. Datele publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
Achiziþii Publice, a anunþului de participare: 9.07.2002 ºi 1.08.2002.           (28/10.426)
                             ACHIZIÞII PUBLICE DE LUCRÃRI
  Traversare Pârîu Pianu în zona localitãþii Sibiºeni cu conductele ¿20″         5. Numãrul de oferte primite: 4 (patru).
Vest II ºi ¿24Ò Vest III.                                 6. Denumirea (numele) ofertantului câºtigãtor: S.C. CONDMAG Ñ S.A.,
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante: SNTGN        Braºov, str. Avram Iancu nr. 52.
TRANSGAZ Ñ S.A., cod unic de înregistrare 13068733, atribut fiscal R,           7. Preþul contractului: 11.956.498.000 lei, fãrã TVA.
Mediaº, Str. Unirii nr. 4, telefon, fax 40Ð69Ð842262, 40Ð69Ð839031,            8. Valoarea ºi partea din contract care urmeazã sã fie subcontractatã: Ñ
eÐmail:cabinet@romgaz.ro.                                 9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie     Achiziþii publice, a anunþului de participare: 111/18.06.2002.
deschisã.                                         10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
  3. Data semnãrii contractului: 14.08.2002.                     MONITORUL OFICIAL: 29.08.2002.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta cea
mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.                   (29/10.401)
                                         «
  Conducta de transport gaze naturale ¿ 20 3/4″ MoineºtiÐDãrmãneºti           6. Denumirea (numele) ofertantului câºtigãtor: S.C. CONDMAG Ñ S.A.,
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante: SNTGN        Braºov, str. Avram Iancu nr. 52.
TRANSGAZ Ñ S.A., cod unic de înregistrare 13068733, atribut fiscal R,           7. Preþul contractului: 61.103.980.000 lei, fãrã TVA.
Mediaº, Str. Unirii nr. 4, telefon, fax 40Ð69Ð842262, 40Ð69Ð839031,
                                             8. Valoarea ºi partea din contract care urmeazã sã fie subcontractatã: Ñ
eÐmail:cabinet@romgaz.ro.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie       9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
deschisã.                                       Achiziþii publice, a anunþului de participare: 111/18.06.2002.
  3. Data semnãrii contractului: 14.08.2002.                       10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta cea    MONITORUL OFICIAL: 29.08.2002.
mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
  5. Numãrul de oferte primite: 4 (patru).                        (30/10.402)
                                         «
  Conducta de transport gaze naturale ¿ 16 3/4ý BuhociÐValea Mãrului           6. Denumirea (numele) ofertantului câºtigãtor: S.C. CONDMAG Ñ S.A.,
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante: SNTGN        Braºov, str. Avram Iancu nr. 52.
TRANSGAZ Ñ S.A., cod unic de înregistrare 13068733, atribut fiscal R,           7. Preþul contractului: 125.630.847.000 lei, fãrã TVA.
Mediaº, Str. Unirii nr. 4, telefon, fax 40Ð69Ð842262, 40Ð69Ð839031,
                                             8. Valoarea ºi partea din contract care urmeazã sã fie subcontractatã: Ñ
eÐmail:cabinet@romgaz.ro.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie       9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
deschisã.                                       Achiziþii publice, a anunþului de participare: 111/18.06.2002.
  3. Data semnãrii contractului: 14.08.2002.                       10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta cea    MONITORUL OFICIAL: 29.08.2002.
mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
  5. Numãrul de oferte primite: 3 (trei).                         (31/10.403)
                                         «
  Traversarea Râului Moldova cu conducta de transport gaze naturale           5. Numãrul de oferte primite: 4 (patru).
¿ 20″ SecuieniÐGherãieºti                                 6. Denumirea (numele) ofertantului câºtigãtor: S.C. CONDMAG Ñ S.A.,
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante: SNTGN       Braºov, str. Avram Iancu nr. 52.
TRANSGAZ Ñ S.A., cod unic de înregistrare 13068733, atribut fiscal R,           7. Preþul contractului: 10.873.179.000 lei, fãrã TVA.
Mediaº, Str. Unirii nr. 4, telefon, fax 40Ð69Ð842262, 40Ð69Ð839031,            8. Valoarea ºi partea din contract care urmeazã sã fie subcontractatã: Ñ
eÐmail:cabinet@romgaz.ro.                                 9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie    Achiziþii publice, a anunþului de participare: 111/18.06.2002.
deschisã.                                         10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
  3. Data semnãrii contractului: 14.08.2002.                    MONITORUL OFICIAL: 29.08.2002.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta cea
mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.                   (32/10.404)
                                         «
  Conducta de transport gaze naturale, fir 2, ¿ 20″ X 40 bar Corbu            4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta cea
Bucureºti, în Zona Bragadiru, judeþul Ilfov
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante: SNTGN        mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
TRANSGAZ Ñ S.A., cod unic de înregistrare 13068733, atribut fiscal R,           5. Numãrul de oferte primite: 3 (trei).
Mediaº, Str. Unirii nr. 4, telefon, fax 40Ð69Ð842262, 40Ð69Ð839031,
eÐmail:cabinet@romgaz.ro.                                 6. Denumirea (numele) ofertantului câºtigãtor: S.C. PETROCONST Ñ
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie     S.A., Constanþa, str. I.C. Brãtianu nr. 45.
deschisã.
  3. Data semnãrii contractului: 14.08.2002.                       7. Preþul contractului: 15.799.471.000 lei, fãrã TVA.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 166/6.IX.2002                               13

  8. Valoarea ºi partea din contract care urmeazã sã fie subcontractatã: Ñ      10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
  9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,        MONITORUL OFICIAL: 29.08.2002.
Achiziþii publice, a anunþului de participare: 111/18.06.2002.               (33/10.405)
                                         «
  RK Conducta de racord DN 150 Finca                           6. Denumirea (numele) ofertantului câºtigãtor: S.C. PETROCONST,
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante: SNTGN        Constanþa, str. I.C. Brãtianu nr. 45.
TRANSGAZ Ñ S.A., cod unic de înregistrare 13068733, atribut fiscal R,           7. Preþul contractului: 7.099.342.000 lei, fãrã TVA.
Mediaº, Str. Unirii nr. 4, telefon, fax 40Ð69Ð842262, 40Ð69Ð839031,
                                             8. Valoarea ºi partea din contract care urmeazã sã fie subcontractatã: Ñ
eÐmail:cabinet@romgaz.ro.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie       9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
deschisã.                                       Achiziþii publice, a anunþului de participare: 111/18.06.2002.
  3. Data semnãrii contractului: 14.08.2002.                       10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta cea    MONITORUL OFICIAL: 29.08.2002.
mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
  5. Numãrul de oferte primite: 4 (patru).                        (34/10.406)
                                         «
  R.K. conducta de transport gaze naturale ¿20″ X45bar Siliºtea-             5. Numãrul de oferte primite: 3 (trei).
Bucureºti, tronsonul Siliºtea-Brãdeanu, Zona Scorþaru Nou, judeþul Brãila         6. Denumirea (numele) ofertantului câºtigãtor: S.C. TMUCB Ñ S.A.,
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante: SNTGN        Brãila, Calea Cãlãraºilor, bl. B1.
TRANSGAZ Ñ S.A., cod unic de înregistrare 13068733, atribut fiscal R,           7. Preþul contractului: 11.657.742.000 lei, fãrã TVA.
Mediaº, Str. Unirii nr. 4, telefon, fax 40Ð69Ð842262, 40Ð69Ð839031,            8. Valoarea ºi partea din contract care urmeazã sã fie subcontractatã: Ñ
eÐmail:cabinet@romgaz.ro.                                 9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie     Achiziþii publice, a anunþului de participare: 111/18.06.2002.
deschisã.                                         10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
  3. Data semnãrii contractului: 26.08.2002.                     MONITORUL OFICIAL: 29.08.2002.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta cea
mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.                   (35/10.407)
                                         «
  Conducta de transport gaze naturale DN. 400X40 bar Sistem               5. Numãrul de oferte primite: 3 (trei).
VestÐSibiu, Tronson I Vinþu de Jos, limita judeþului Alba                 6. Denumirea (numele) ofertantului câºtigãtor: S.C. TIM Ñ S.A., Cluj-
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante: SNTGN        Napoca, str. Piteºti nr. 7.
TRANSGAZ Ñ S.A., cod unic de înregistrare 13068733, atribut fiscal R,           7. Preþul contractului: 97.802.190.000 lei, fãrã TVA.
Mediaº, Str. Unirii nr. 4, telefon, fax 40Ð69Ð842262, 40Ð69Ð839031,            8. Dacã existã parte din contract care urmeazã sã fie subcontractatã:
eÐmail:cabinet@romgaz.ro.                               da.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie       9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
                                           Achiziþii publice, a anunþului de participare: 111/18.06.2002.
deschisã.
                                             10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
  3. Data semnãrii contractului: 20.08.2002.
                                           MONITORUL OFICIAL: 29.08.2002.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta cea
mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.                   (36/10.408)
                                         «
  R.K. Racord ¿ 14 3/4″ în SCG Siliºtea Ð SRM Brãila                   6. Denumirea (numele) ofertantului câºtigãtor: S.C. TMUCB Ñ S.A.,
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante: SNTGN        Brãila, Calea Cãlãraºilor, bloc B 1.
TRANSGAZ Ð S.A., cod unic de înregistrare 13068733, atribut fiscal R,           7. Preþul contractului: 12.971.613.000 lei, fãrã TVA.
Mediaº, Str. Unirii nr. 4, telefon, fax 40-69-842262, 40-69-839031,
                                             8. Valoarea ºi partea din contract care urmeazã sã fie subcontractatã: Ð
e-mail:cabinet@romgaz.ro.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie       9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
deschisã.                                       Achiziþii publice, a anunþului de participare: 111/18.06.2002.
  3. Data semnãrii contractului: 26.08.2002.                       10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta cea    MONITORUL OFICIAL: 29.08.2002.
mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
  5. Numãrul de oferte primite: 3 (trei).                         (37/10.409)
                                         «
  R.K.conducta ¿ 20″ Abramut-Salonta în zonele Abramut-Chislaz-             5. Numãrul de oferte primite: 4 (patru).
Sãlard-Biharia-Tarian.                                  6. Denumirea (numele) ofertantului câºtigãtor: S.C. AMARAD Ñ S.A.,
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante: SNTGN       Arad, strada Bucegi nr. 5.
TRANSGAZ Ð S.A., cod unic de înregistrare 13068733, atribut fiscal R,           7. Preþul contractului: 39.555.424.000 lei, fãrã TVA.
Mediaº, Str. Unirii nr. 4, telefon, fax 40-69-842262, 40-69-839031,            8. Valoarea ºi partea din contract care urmeazã sã fie subcontractatã: Ñ.
e-mail:cabinet@romgaz.ro.                                 9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie    Achiziþii publice, a anunþului de participare: 111/18.06.2002.
deschisã.                                         10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
  3. Data semnãrii contractului: 7.08.2002.                     MONITORUL OFICIAL: 29.08.2002.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta cea
mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.                   (38/10.410)
                                         «
  14             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 166/6.IX.2002
  R.K. conducta ¿ 20ÕÕ Turburea Iºalniþa, în zona Almaj                 6. Denumirea (numele) ofertantului câºtigãtor: S.C. INSPET Ñ S.A.,
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante: SNTGN        Ploieºti, Strada Democraþiei nr. 15.
TRANSGAZ Ð S.A., cod unic de înregistrare 13068733, atribut fiscal R,           7. Preþul contractului: 61.089.202.000 lei, fãrã T.V.A.
Mediaº, Str. Unirii nr. 4, telefon, fax 40-69-842262, 40-69-839031, e-mail;
                                              8. Dacã existã parte din contract care urmeazã sã fie subcontractatã: da.
cabinet@romgaz.ro.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie       9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
deschisã.                                       Achiziþii publice, a anunþului de participare: 111/18.06.2002.
  3. Data semnãrii contractului: 12.08.2002.                       10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta cea    MONITORUL OFICIAL: 29.08.2002.
mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
  5. Numãrul de oferte primite: 3 (trei).                         (39/10.411)
                                          «
  Conducta de transport gaze naturale ¿ 20ÕÕ inel Ploieºti Ð ¿ 14ÕÕ, zona        5. Numãrul de oferte primite: 3 (trei).
Blejoi.                                          6. Denumirea (numele) ofertantului câºtigãtor: S.C. INSPET Ñ S.A.,
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante: SNTGN        Ploieºti, Strada Democraþiei nr. 15.
TRANSGAZ Ð S.A., cod unic de înregistrare 13068733, atribut fiscal R,           7. Preþul contractului: 6.264.742.000 lei, fãrã T.V.A.
Mediaº, Str. Unirii nr. 4, telefon, fax 40-69-842262, 40-69-839031, e-mail;        8. Dacã existã parte din contract care urmeazã sã fie subcontractatã: da.
cabinet@romgaz.ro.                                     9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie     Achiziþii publice, a anunþului de participare: 111/18.06.2002.
deschisã.                                         10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
  3. Data semnãrii contractului: 12.08.2002.                     MONITORUL OFICIAL: 29.08.2002.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta cea
mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.                    (40/10.412)
                                          «
  R.K. a conductei de racord DN 250 DobaÐSlatina, judeþul Olt.              5. Numãrul de oferte primite: 3 (trei).
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante: SNTGN          6. Denumirea (numele) ofertantului câºtigãtor: S.C. INSPET Ñ S.A.,
TRANSGAZ Ð S.A., cod unic de înregistrare 13068733, atribut fiscal R,         Ploieºti, Strada Democraþiei nr. 15.
Mediaº, Str. Unirii nr. 4, telefon, fax 40-69-842262, 40-69-839031, e-mail;        7. Preþul contractului: 33.647.223.000 lei, fãrã T.V.A.
cabinet@romgaz.ro.                                     8. Valoarea ºi partea din contract care urmeazã sã fie subcontractatã: Ð
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie       9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
deschisã.                                       Achiziþii publice, a anunþului de participare: 111/18.06.2002.
                                              10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
  3. Data semnãrii contractului: 12.08.2002.
                                            MONITORUL OFICIAL: 29.08.2002.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta cea
mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.                    (41/10.413)
                                          «
  Conducta de transport gaze naturale ¿ 6ÕÕ Finta Pastarnacu, judeþul          5. Numãrul de oferte primite: 3 (trei).
Dâmboviþa.                                         6. Denumirea (numele) ofertantului câºtigãtor: S.C. INSPET Ñ S.A.,
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante: SNTGN        Ploieºti, Strada Democraþiei nr. 15.
TRANSGAZ Ð S.A., cod unic de înregistrare 13068733, atribut fiscal R,           7. Preþul contractului: 5.885.349.000 lei, fãrã T.V.A.
Mediaº, Str. Unirii nr. 4, telefon, fax 40-69-842262, 40-69-839031, e-mail;        8. Valoarea ºi partea din contract care urmeazã sã fie subcontractatã: Ð
cabinet@romgaz.ro.                                     9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie     Achiziþii publice, a anunþului de participare: 111/18.06.2002.
deschisã.                                         10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
  3. Data semnãrii contractului: 12.08.2002.                     MONITORUL OFICIAL: 29.08.2002.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta cea
mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.                    (42/10.414)
                                          «
   Alimentare cu gaze naturale Cartier Ciarda Roºie, Timiºoara              7. Categoria lucrãrilor executate sau caracteristicile generale ale con-
   1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax ale auto-     strucþiei realizate: codul CPSA 4525.22, lucrãri de construcþii pentru reþele
ritãþii contractante: S.C. DISTRIGAZ NORD Ñ S.A., codul fiscal R            locale de gaze.
10976687, Târgu Mureº, Piaþa Trandafirilor nr. 21, tel. 065/167601,            8. Preþul sau gama preþurilor plãtite: 2.998.780 mii lei (excl. T.V.A).
fax. 065/167229, 065/168987.                                9. Valoarea ºi partea din contractul de lucrãri care urmeazã sã fie sub-
   2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie    contractatã (unde este cazul): Ñ
deschisã.                                         10. Alte informaþii: Ñ
   3. Data semnãrii contractului de lucrãri: 25.07.2002.                 11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta cea    Achiziþii publice, a anunþului de participare: nr. 85/13.05.2002.
mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.                   12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
   5. Numãrul de oferte primite: 8 (opt).                      MONITORUL OFICIAL: 3.09.2002.
   6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor: S.C.
CONFORT Ñ S.A., Timiºoara.                                 (43/10.432)
                                          «
   Înlocuire conducte ºi branºamente gaze naturale presiune redusã,         R 10976687, Târgu Mureº, Piaþa Trandafirilor nr. 21, tel. 065/167601,
str. Cuza Vodã, Plevnei, ªincai, gen. Moºoiu, Cloºca, Baladei, Enescu,         fax. 065/167229, 065/168987.
Primãriei, Tineretului, Tuºnad, Iuliu Maniu, Bulgarilor, Piaþa Victoriei în        2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie
                                            deschisã.
Târgu Mureº.                                        3. Data semnãrii contractului de lucrãri: 10.07.2002.
   1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax ale auto-       4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta cea
ritãþii contractante: S.C. DISTRIGAZ NORD Ñ S.A., codul fiscal             mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 166/6.IX.2002                               15

  5. Numãrul de oferte primite: 6 ºase).                         9. Valoarea ºi partea din contractul de lucrãri care urmeazã sã fie
 6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor: S.C.            subcontractatã (unde este cazul): refacere sistem rutier 726.949 mii lei.
                                              10. Alte informaþii: Ñ
CONDMAG Ñ S.A., Braºov.                                  11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
  7. Categoria lucrãrilor executate sau caracteristicile generale ale con-      Achiziþii publice, a anunþului de participare: nr. 85/13.05.2002.
strucþiei realizate: codul CPSA 4525.22, lucrãri de construcþii pentru reþele       12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
locale de gaze.                                    MONITORUL OFICIAL: 3.09.2002.
  8. Preþul sau gama preþurilor plãtite: 2.907.165 mii lei (excl. T.V.A.).        (44/10.433)
                                          «
   Înlocuire conducte branºamente gaze naturale presiune redusã             7. Categoria lucrãrilor executate sau caracteristicile generale ale con-
str. Pasteur, Viilor ºi R. Koch ºi presiune medie Str. Viilor în Cluj-Napoca      strucþiei realizate: codul CPSA 4525.22, lucrãri de construcþii pentru reþele
   1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax ale auto-     locale de gaze.
ritãþii contractante: S.C. DISTRIGAZ NORD Ñ S.A., codul fiscal               8. Preþul sau gama preþurilor plãtite: 4.206.117 mii lei (excl. T.V.A.).
R 10976687, Târgu Mureº, Piaþa Trandafirilor nr. 21, tel. 065/167601,
                                              9. Valoarea ºi partea din contractul de lucrãri care urmeazã sã fie sub-
fax 065/167229, 065/168987.
   2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie    contractatã (unde este cazul): Ñ
deschisã.                                         10. Alte informaþii: Ñ
   3. Data semnãrii contractului de lucrãri: 29.07.2002.                 11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta cea    Achiziþii publice, a anunþului de participare: nr. 85/13.05.2002.
mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.                   12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
   5. Numãrul de oferte primite: 5 (cinci).                     MONITORUL OFICIAL: 3.09.2002.
   6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor: S.C. GRUP 4
INSTALAÞII Ñ S.A., Cluj-Napoca.                               (45/10.434)
                                          «
   Înlocuire conducte ºi branºamente gaze naturale presiune redusã,           7. Categoria lucrãrilor executate sau caracteristicile generale ale con-
Cartier Lucãceºti, Moineºti                              strucþiei realizate: codul CPSA 4525.22, lucrãri de construcþii pentru reþele
   1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax ale auto-     locale de gaze.
ritãþii contractante: S.C. DISTRIGAZ NORD Ñ S.A., codul fiscal               8. Preþul sau gama preþurilor plãtite: 2.333.859 mii lei (excl. T.V.A.).
R 10976687, Târgu Mureº, Piaþa Trandafirilor nr. 21, tel. 065/167601,
                                              9. Valoarea ºi partea din contractul de lucrãri care urmeazã sã fie sub-
fax 065/167229, 065/168987.
   2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri: licitaþie    contractatã (unde este cazul): Ñ
deschisã.                                         10. Alte informaþii: Ñ
   3. Data semnãrii contractului de lucrãri: 30.08.2002.                 11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta cea    Achiziþii publice, a anunþului de participare: nr. 112/19.05.2002.
mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.                   12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
   5. Numãrul de oferte primite: 6 (ºase).                      MONITORUL OFICIAL: 3.09.2002.
   6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor: S.C. SCHNELL
LEITUNG Ñ S.R.L., Ploieºti.                                 (46/10.435)
                                          «
   1) C.N.T.E.E. Transelectrica Ñ S.A. Bucureºti, Sucursala Transport          6) S.C. Electromontaj Ñ S.A. Bucureºti Ñ Sucursala Timiºoara,
Timiºoara, cod fiscal R 13408690, Timiºoara, Piaþa Romanilor nr. 11,          Timiºoara, str. Seiler nr. 7.
anunþã atribuirea contractului de lucrãri pentru lucrarea RK drum de acces         7) Repararea capitalã a drumului de acces la staþia 220/110 kV Iaz.
la staþia 220/110 kV Iaz.                                 8)1.211.071.330 lei, cu T.V.A.
   2) Licitaþie publicã deschisã.                            9) 5.07.2002.
   3) 19.08.2002.                                    10) 3.09.2002.
   4) Oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
   5) 6 (ºase).                                      (47/10.436)
                                          «
  1) C.N.T.E.E. Transelectrica Ñ S.A. Bucureºti, Sucursala Transport           6) S.C. Electromontaj Ñ S.A. Bucureºti Ñ Sucursala Timiºoara,
Timiºoara, codul fiscal R 13408690, Timiºoara, Piaþa Romanilor nr. 11,         Timiºoara, str. Seiler nr. 7.
anunþã atribuirea contractului de lucrãri pentru pachetul de ºapte lucrãri de       7) Pozare cabluri de circuite secundare, montare panouri de protecþii
investiþii, modernizare protecþii prin relee la AT 200 MVA din staþiile 220/110    ºi punerea lor în funcþiune, la AT-urile de 200 MVA din staþiile 220/110
kV Baru Mare, Hãºdat, Peºtiº, Timiºoara, Sãcãlaz, Reºiþa, Iaz.             KV, Baru Mare, Hãºdat, Peºtiº, Timiºoara, Sãcãlaz, Reºiþa, Iaz.
  2) Licitaþie publicã deschisã.                             8) 4.703.500.922 lei, fãrã T.V.A.
                                              9) 9.07.2002.
  3) 21.08.2002.
                                              10) 3.09.2002.
  4) Oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
  5) 3 (trei).                                      (48/10.437)
                                          «
  1) C.N.T.E.E. Transelectrica Ñ S.A. Bucureºti, Sucursala Transport           6) S.C. Energovestar Ñ S.R.L., Arad, str. Gen. Praporgescu nr. 22,
Timiºoara, codul fiscal R 13408690, Timiºoara, Piaþa Romanilor nr. 11,         bl. 13, ap. 2.
anunþã atribuirea contractului de lucrãri pentru lucrarea RK împrejmuire          7. Reparaþia capitalã a împrejmuirii incintei staþiei 220/110 kV Mintia.
staþia 220/110 kV Mintia.                                  8. 1.102.701.600 lei, cu TVA.
  2) Licitaþie publicã deschisã.                             9. 25.03.2002.
  3) 14.06.2002.                                     10. 3.09.2002.
  4) Oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
  5) 3 (trei).                                      (49/10.438)

                                          «
  16             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 166/6.IX.2002
  1) C.N.T.E.E. Transelectrica Ñ S.A. Bucureºti, Sucursala Transport           6) S.C. Electroconstrucþia Elco Ñ S.A., Drobeta-Turnu Severin, Str.
Timiºoara, codul fiscal R 13408690, Timiºoara, Piaþa Romanilor nr. 11,         Banoviþei nr. 1.
anunþã atribuirea contractului de lucrãri pentru lucrarea RK instalaþie de ilu-      7) Reparaþia capitalã a instalaþiei de iluminat exterior de la staþia
minat exterior ºi prize, în staþia 220/110 kV Peºtiº.                 220/110 kV Peºtiº.
  2) Licitaþie publicã deschisã.                             8) 1.188.109.000 lei, cu TVA.
                                              9) 18.04.2002.
  3) 14.06.2002.
                                              10) 3.09.2002.
  4) Oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
  5) 4 (patru).                              (50/10.439)
                             ACHIZIÞII PUBLICE DE SERVICII
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante: COMPANIA        7. Categoria serviciilor care se vor presta: reparare motoare electrice
NAÞIONALÃ A HUILEI Ñ S.A., codul fiscal R 2135187, cu sediul în            destinate funcþionãrii în atmosferã explozivã (ºi potenþial explozivã) pen-
Petroºani, str. Timiºoara nr. 2, judeþul Hunedoara.                  tru acþionarea utilajelor miniere, pentru puteri cuprinse între 2,2 Ð 30 kW,
                                            codul CPSA 3110.92.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de servicii: licitaþie
                                              8. Preþul contractului: 3.335.493.475 lei, fãrã T.V.A.
deschisã.                                         9. Nu este cazul.
  3. Data semnãrii contractului de servicii: 16.08.2002.                 10. Nu este cazul.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: tehnico-       11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
economic.                                       Achiziþii publice, a anunþului de participare: 25.06.2002.
  5. Numãrul de oferte primite: 4 (patru).                        12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
                                            MONITORUL OFICIAL: 3.09.2002.
  6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor: S.C. UPSROM Ñ
S.A., Petroºani, str. Lunca nr. 115, judeþul Hunedoara.                   (51/10.398)
                                          «
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante: COMPANIA        7. Categoria serviciilor care se vor presta: reparare motoare electrice
NAÞIONALÃ A HUILEI Ñ S.A., codul fiscal R 2135187, cu sediul în            destinate funcþionãrii în atmosferã explozivã (ºi potenþial explozivã) pen-
Petroºani, str. Timiºoara nr. 2, judeþul Hunedoara.                  tru acþionarea utilajelor miniere, pentru puteri cuprinse între 37 Ð 110 kW,
                                            codul CPSA 3110.92.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de servicii: licitaþie
                                              8. Preþul contractului: 4.764.990.679 lei, fãrã T.V.A.
deschisã.                                         9. Nu este cazul.
  3. Data semnãrii contractului de servicii: 16.08.2002.                 10. Nu este cazul.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: tehnico-       11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
economic.                                       Achiziþii publice, a anunþului de participare: 25.06.2002.
  5. Numãrul de oferte primite: 4 (patru).                        12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
                                            MONITORUL OFICIAL: 3.09.2002.
  6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor: S.C. UPSROM Ñ
S.A., Petroºani, str. Lunca nr. 115, judeþul Hunedoara.                   (52/10.399)
                                          «
   1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante: Compania        7. Categoria serviciilor care se vor presta: reparare motoare electrice
Naþionalã a HuileiÑ S.A., codul fiscal R 2135187, cu sediul în Petroºani,       destinate funcþionãrii în atmosferã explozivã (ºi potenþial explozivã) pen-
str. Timiºoara nr. 2, judeþul Hunedoara.                        tru acþionarea utilajelor miniere, pentru puteri cuprinse între 125 Ð 800 kW,
                                            codul CPSA 3110.92.
   2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de servicii: licitaþie
                                              8. Preþul contractului: 1.429.497.204 lei, fãrã T.V.A.
deschisã.                                         9. Nu este cazul.
   3. Data semnãrii contractului de servicii: 16.08.2002.                10. Nu este cazul.
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: tehnico-      11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
economic.                                       Achiziþii publice, a anunþului de participare: 25.06.2002.
   5. Numãrul de oferte primite: 2 (douã).                        12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
                                            MONITORUL OFICIAL: 3.09.2002.
   6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor: S.C. UPSROM Ñ
S.A., Petroºani, str. Lunca nr. 115, judeþul Hunedoara.                   (53/10.400)
                                          «
  1) C.N.T.E.E. Transelectrica Ñ S.A., Bucureºti, codul fiscal R             6) S.C. Electroputere Ñ S.A., Craiova, str. I.C. Brãtianu nr. 144.
13328043, Bucureºti, bd. Gen. Gh. Magheru nr. 33, anunþã atribuirea con-          7) Repararea capitalã a AT-ului de 200 MVA, seria 71903/70 din staþia
tractului de prestãri servicii pentru lucrarea RK AT 200 MVA, seria          220/110 kV Reºiþa.
71903/70 din staþia 220/110 kV Reºiþa.                           8) 26.554.520.000 lei, fãrã T.V.A.
  2) Licitaþie publicã deschisã.                             9) 9.04.2002.
  3) 2.07.2002.                                     10) 3.09.2002.
  4) Oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
  5) 2 (douã).                                      (54/10.440)


                       EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

         Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                 cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                 ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
         Adresa pentru publicitate : Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
         Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                 E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 166/6.IX.2002 conþine 16 pagini.                 Preþul 49.280 lei    ISSN 1582Ñ5884

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:10/3/2011
language:Romanian
pages:16