mof6_2002_132ap by monitorul-oficial

VIEWS: 3 PAGES: 24

									                                     PARTEA A VI-A
Anul III Ñ Nr. 132                             ACHIZIÞII PUBLICE                              Joi, 18 iulie 2002


                                         SUMAR

                                        Pagina                                          Pagina

            ANUNÞURI DE INTENÞIE                       Achiziþii publice de servicii ...............................................  16Ð19
Achiziþie publicã de produse ............................................      1            ANUNÞURI DE PARTICIPARE
                                                      LA NEGOCIERE COMPETITIVÃ
Achiziþie publicã de servicii ..............................................    2
                                             Achiziþie publicã de servicii ..............................................  19Ð20
          ANUNÞURI DE PARTICIPARE
                                                ANUNÞURI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR
            LA LICITAÞIE DESCHISÃ                               DE ACHIZIÞIE PUBLICÃ

Achiziþii publice de produse .............................................    2Ð10  Achiziþii publice de produse .............................................   20Ð22
Achiziþii publice de lucrãri.................................................  10Ð15  Achiziþii publice de lucrãri.................................................  22Ð23
                           ANUNÞURI              DE   INTENÞIE

                                ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE PRODUSE


  1. Autoritatea contractantã: Regia Autonomã de Transport               Nr.
                                                      Codul CPSA               Denumirea
Bucureºti, cu sediul în Bucureºti, bd. Dinicu Golescu nr. 1, cod             crt.
fiscal R 1589886, nr. Registrul comerþului J 40/46/1991,
tel. 314.71.30, fax 311.05.95; 313.67.49.                        10.      3110; 3120;
  2. Lista produselor care se intenþioneazã a fi achiziþionate:                    3161; 3162          Aparataj electric
                                             11.          3430          Piese pentru autobuze ºi
Nr.                                                                  troleibuze
         Codul CPSA              Denumirea
crt.                                           12.          3520          Piese pentru tramvaie
1.         2320.15          Motorinã                  13.       2010; 2020          Material lemnos
2.           2511          Anvelope                  14.        2661.11          Prefabricate din beton
3.         3140.21          Acumulatori                15.          2513          Profile ºi produse din cauciuc
4.         2914.10          Rulmenþi                  16.          3139          Cabluri ºi conductori electrici
5.         2746.13          Fir contact cupru             17.       3162; 2323          Materiale electroizolante
6.           2320          Lubrifianþi
                                              3. Anunþul de intenþie a fost transmis cãtre Regia Autonomã
7.         2710.82          ªinã tramvai
                                             MONITORUL OFICIAL la data de 15.07.2002.
8.         2710.40          Tablã oþel
9.           2710          Profile oþel                   (1/8.831)
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002

                          ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE SERVICII

  1. Autoritatea contractantã: Societatea Comercialã HIDRO-            Atribuirea contractului de achiziþie publicã se realizeazã în
ELECTRICA Ñ S.A., cod fiscal R 13267213, Bucureºti,              conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, tel. 311.22.31, 303.25.40,      nr. 60/2001, Ordinului comun M.F.P./M.L.P.T.L. nr. 1.013/
                                       873/2001 ºi Hotãrârii Guvernului României nr. 461/2001.
fax 311.11.74.
                                          Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de servicii:
  2. Categoria de servicii care se intenþioneazã a fi            licitaþie deschisã.
achiziþionate: proiectarea lucrãrilor de execuþie a obiectivului de        3. Data aproximativã stabilitã pentru iniþierea procedurilor
investiþii AHE a Râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbeºti pen-        pentru atribuirea contractului de servicii: trimestrul III 2002.
tru fazele de proiectare: studiu de fezabilitate, proiect tehnic,         4. Data transmiterii anunþului de intenþie cãtre Regia
caiet de sarcini ºi documentaþie de licitaþie pentru execuþie,        Autonomã MONITORUL OFICIAL: 12 iulie 2002.

codurile CPSA 7420.2Ð8 ºi 743.                           (2/8.825)
  ANUNÞURI          DE    PARTICIPARE               LA    LICITAÞIE          DESCHISÃ

                          ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE

  1. Denumirea autoritãþii contractante: RATBÐRA, cod fiscal        79913, Serviciul Tehnic, etajul 3, tel. 01 3074365, 01 3074373,
1589886, Bucureºti, bd. Dinicu Golescu nr. 1, sectorul 1, cod         01 3074366.
poºtal 79913, fax 01 3110595, 01 3112655.                     c) Limba în care se redacteazã oferta: limba românã.
  Organizator procedurã pentru atribuirea contractului de            7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
furnizare: R.A.T.B. Ñ R.A., Serviciul Tehnic, etajul 3,            reprezentanþi cu împuternicire scrisã din partea reprezentantului
tel. 01 3074365, 01 3074373, 01 3074366.                   legal al firmelor participante.
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-        b) Data ºi ora deschiderii ofertelor: 15.08.2002, ora 13.00.
                                         8. Garanþia pentru participare: 20.000.000 lei.
nizare: licitaþie deschisã.
                                         9. Modalitãþile principale de finanþare: buget de venituri ºi
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
                                       cheltuieli R.A.T.B. Ñ R.A.
oferte: contract de furnizare produse.
                                         10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
  3. a) Locul de livrare a produselor: la sediul autoritãþii con-
                                       grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de servicii
tractante.
                                       (acolo unde este cazul): persoana juridicã.
  b) Natura ºi cantitatea produselor care se vor achiziþiona:          11. Condiþiile de eligibilitate, precum ºi cerinþele cu privire la
traverse de beton pentru ºine de tramvai cu prindere de tir-         capacitatea tehnicã ºi cea economico-financiarã sunt conform
foane, 500 bucãþi, ºi traverse de beton pentru ºine de tramvai        Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001, aprobate cu
cu prindere încastratã, 500 bucãþi, codul CPSA 2661.12.            Legea nr. 212/2002 ºi Ordinul nr. 1.012/2001, ºi sunt prezentate
  c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a depune    în fiºa de date a achiziþiei din documentaþia pentru prezentarea
ofertã pentru o parte sau pentru întreaga gamã de produse soli-        ºi elaborarea ofertei.
citate: se oferteazã întreaga cantitate de produse.                12. Oferta trebuie sã fie fermã ºi sã rãmânã valabilã pe
  4. a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei        toatã perioada derulãrii contractului.
se obþine, contra cost, de la R.A.T.B. Ñ R.A., Serviciul Tehnic.         13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  b) Preþul unui exemplar: 400.000 lei.                   de servicii: preþul cel mai scãzut.
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: cu cel puþin        14. Interzicerea depunerii de oferte alternative: da.
8 zile înainte de data limitã pentru depunerea ofertelor.             16. Alte informaþii (acordarea preferinþei interne etc.): nu.
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 15.08.2002,           17. Nu a fost publicat anunþ de intenþie.
                                         18. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
ora 11.00.
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 12 iulie 2002.
  b) Adresa la care se depun ofertele: R.A.T.B. Ñ R.A.,
Bucureºti, bd. Dinicu Golescu nr. 1, sectorul 1, cod poºtal            (3/8.817)

                                     «

  Spitalul Municipal Caracal cu sediul în Caracal, Str. Plevnei       contractelor de achiziþie publicã de produse la data de
                                       14.08.2002, ora 10.00.
nr. 36, judeþul Olt, tel. 024/9512880, fax 024/9512373, cod fiscal
                                         Produsele care urmeazã a se achiziþiona sunt urmãtoarele:
4395086, organizeazã licitaþie deschisã în vederea atribuirii         medicamente de uz uman, codul CPSA 2442.1.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002                          3

  Ofertele se vor depune la sediul Spitalului Municipal          elaborarea ºi prezentarea ofertei pentru achiziþie publicã de pro-
Caracal, în limba românã, pânã la data de 12.08.2002 ºi vor         duse.
avea valabilitate de 90 de zile de la data licitaþiei.             Produsele ce vor face obiectul contractului de achiziþie
  Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se         publicã se vor livra la sediul Spitalului Municipal Caracal în ter-
poate procura de la sediul Spitalului Municipal Caracal, dupã        men de 5 zile de la emiterea comenzii.
achitarea valorii acesteia la casieria unitãþii.                Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Spitalului
  Costul unui exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ºi        Municipal Caracal la data de 14.08.2002, ora 10.00, în prezenþa
prezentarea ofertei este de 35.000 lei.                   reprezentanþilor legali ai ofertanþilor ori a împuterniciþilor aces-
                                      tora.
  Ofertantul va depune ofertã pentru toate produsele solicitate
                                        Criteriul utilizat pentru desemnarea ofertei câºtigãtoare este
prin caietul de sarcini. În cazul produselor neofertate, se va
                                      preþul cel mai scãzut.
face menþiunea corespunzãtoare în dreptul produsului respectiv.
Nu se acceptã oferte alternative.                        Autoritatea contractantã va efectua plata prin ordin de platã
                                      în contul furnizorului, din fondurile alocate de la bugetul
  Garanþia pentru participare va fi de 1% din valoarea esti-
                                      asigurãrilor sociale de sãnãtate ori de la bugetul de stat, dupã
matã a contractului, conform preþurilor din fiecare ofertã.
                                      caz.
  Condiþiile de eligibilitate ºi cerinþele minime cu privire la        Informaþii suplimentare se pot solicita la tel. 0249 Ñ 512880
capacitatea tehnicã ºi cea economico-financiarã pe care trebuie       sau 0249 Ñ 512881.
sã le îndeplineascã ofertantul sunt cele prevãzute de Ordinul
M.F.P. nr. 1.012/2001, privind documentaþia standard pentru           (4/8.818)

                                    «

  Institutul de Boli Cardiovasculare Timiºoara, 1900, Timiºoara,        7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
str. Gh. Adam nr. 13A, cod fiscal 5189211, tel. 207355, fax         reprezentanþii ofertanþilor.
207362, anunþã organizarea unei licitaþii deschise pentru            b) Data ºi ora deschiderii ofertelor: 1 august 2002, ora 9.00.
achiziþionarea de medicamente ºi materiale sanitare.               8. În conformitate cu prevederile documentaþiei elaborate de
  2. a. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-     autoritatea contractantã.
nizare: licitaþie deschisã.                           9. Modalitãþi principale de finanþare ºi de platã: contracte
  b. Tipul contractului de furnizare: achiziþie de medicamente      prestãri servicii medicale încheiate cu CJAST, programe
ºi materiale sanitare.                           naþionale de sãnãtate, venituri proprii.
  3. a. Locul de livrare a produselor: la sediul spitalului.          11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, cerinþe minime
  b. Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:        privind capacitatea tehnicã ºi economico-financiarã pe care tre-
substanþã de contrast, cantitate 1.500 flacoane 100 ml, codul        buie sã le îndeplineascã ofertantul: în conformitate cu prevede-
CPSA 2442.23.                                rile documentaþiei standard pentru elaborarea ofertelor emisã de
  4. Data limitã de livrare a produselor: în termenul prevãzut      autoritatea contractantã.
în comanda emisã de autoritatea contractantã.                  12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã-ºi menþinã
  5. a) Denumirea compartimentului unde se poate obþine un        oferta valabilã: 60 de zile de la data licitaþiei (data deschiderii
exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ofertelor ºi modul       ofertelor).
de obþinere: contra cost, de la compartimentul Aprovizionare,          13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
prin depunerea unei cereri scrise.                     de furnizare: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
  b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea unui exem-      tehnico-economic.
plar: 300.000 lei, plata la casieria unitãþii.                  14. Anunþul de intenþie pentru organizarea licitaþiei deschise
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 27 iulie 2002.
                                      a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
  6. Data limitã pentru depunerea ofertelor: 1 august 2002,
                                      nr. 85/2002.
ora 9.00, pentru substanþã de contrast, codul CPSA 2442.23.
                                         15. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  b) Adresa la care trebuie depusã oferta: Timiºoara, str. Gh.
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 12 iulie 2002.
Adam nr. 13A.
  c) Limba în care trebuie redactatã oferta: limba românã.           (5/8.819)

                                    «

  Societatea Comercialã BRAICAR Ñ S.A. cu sediul în    Brãila,      Ð durata contractului: 60 de luni.
Bd. Independenþei nr. 10, bl. B2, cod fiscal R10597853,   tel./fax     3. a) Locul de livrare: Brãila, ºos. Râmnicu Sãrat nr. 117,
0239/614401, 0239/611395.                          Secþia Transport Auto a Societãþii Comerciale BRAICAR Ñ
  2. a) Procedura aplicatã: licitaþie deschisã.
                                      S.A., Brãila.
  b) Tipul contractului: contract furnizare autobuze în  sistem
leasing.                                    b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor livra: autobuze
  Ð capacitate de transport: 40Ð50 persoane, din care   20Ð22     de capacitate 40Ð50 persoane, din care 20Ð22 locuri pe scaune,
locuri pe scaune;                              cod CPSA 341030, 20 bucãþi în sistem leasing.
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002

  4. Data limitã de livrare a produselor: 30 de zile de la           b) Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 7.08.2002,
încheierea contractului de furnizare (leasing).               ora 11.00, la sediul Societãþii Comerciale BRAICAR Ñ S.A.,
  5. a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei        Brãila.
se poate obþine de la sediul Societãþii Comerciale BRAICAR Ñ          8. Garanþia de participare la licitaþie este de 230.000.000 lei.
S.A., Serviciul Tehnic, din Brãila, Bd. Independenþei nr. 10.          9. Modalitãþi principale de finanþare: surse bugetare.
  b) Costul documentaþiei este de 50.000 lei ºi se achitã prin         10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate: conform docu-
numerar, la casieria unitãþii.                        mentaþiei pentru prezentarea ºi elaborarea ofertei.
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este de maxi-        11. Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile.
mum 8 zile înainte de data limitã pentru depunerea ofertelor.          12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 6.08.2002,         în sistem leasing: oferta cea mai avantajoasã din punct de
ora 15.30.                                  vedere tehnico-economic.
  b) Ofertele se depun la sediul unitãþii, redactate în limba         13. Nu se admit oferte alternative.
românã.
                                        14. Data transmiterii anunþului de participare: 12.07.2002.
  7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
reprezentanþi autorizaþi sã angajeze ofertantul.                 (6/8.820)

                                     «

   1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon ale         Ð etapa I Ð 5 puncte de mãsurã ape ºi staþia meteorologicã,
autoritãþii contractante: S.N.P. PETROM Ñ S.A., Bucureºti,          totalizând 30 parametri;
Sucursala DOLJCHIM Craiova, cod fiscal R12187094, 1100              Ð etapa II Ñ 12 puncte de mãsurã ape ºi 15 puncte de
Craiova, Drum European E 70, km 6, tel. 40-(0)251-407 107,          mãzurã gaze, totalizând 105 paramentri.
407 407, fax +40-251-407 370; 407 371.                      c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a depune
   2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-     ofertã pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse
nizare: licitaþie deschisã.                         solicitate: furnizorul va depune ofertã pentru întreaga cantitate
   b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate     de produse solicitatã în Etapa I, având responsabilitate unicã
oferte: contract achiziþie produse vizând sistem de monitorizare       privind livrarea, realizarea ºi punerea în funcþiune a sistemului Ð
poluanþi la Sucursala DOLJCHIM Craiova, conform               Etapa I ºi va avea o concepþie unitarã privind realizarea inte-
documentaþiei pentru elaborare ºi prezentare ofertã, compusã         gralã a sitemului (Etapele I + II).
din:                                       4. Data limitã de livrare a produselor: luna decembrie 2002.
   Secþiunea I Ñ Informaþii generale;                     5. a) Denumirea ºi adresa serviciului de la care se poate
   Secþiunea II Ñ Fiºa de date a achiziþiei;                obþine un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ºi pre-
   Secþiunea III Ñ Caietul de sarcini;                   zentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a exemplarului res-
   Secþiunea IV Ñ Formulare;                        pectiv: Serviciul Tehnic-Investiþii Ð Producþie Ð Sucursala
   Secþiunea V Ñ Contract de furnizare produse.
                                       DOLJCHIM Craiova, în baza unei solicitãri scrise.
   3. a) Locul de livrare a produselor: sucursala DOLJCHIM
                                         b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
Craiova.
                                       exemplar: plata unei taxe nerambursabile de 6.000.000 lei.
   B) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona;
                                         c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: nu mai târziu de
codul CPSA:
                                       8 zile înainte de termenul limitã de depunere a ofertelor.
   Monitorizarea poluanþilor din aer ºi apele industriale pe plat-
                                         6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: ofertele se vor
forma Sucursalei DOLJCHIM Craiova se va realiza etapizat. În
                                       depune pânã la data de 17.09.2002, ora 10.00.
Etapa I nu sunt monitorizaþi poluanþii prezenþi în apele industri-
                                         b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
ale vehiculate în cadrul platformei industriale.
                                       Sucursala DOLJCHIM Craiova, Drum European E 70, km. 6,
   În Etapa I se vor achiziþiona:
                                       Pavilion Administrativ, Biroul Registraturã, etajul 4.
   Ð Nivel 0. Sistem de mãsurare poluanþi în ape (5 puncte de
mãsurã), aparate ºi echipamente, codul CPSA 3320.52; 3320.53;          c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba
   Ð staþie meteorologicã, codul CPSA 3320.1;               românã ºi limba englezã.
   Ð Nivel I. Sistem de achiziþie ºi transmitere date, echipa-         7. a) Persoane admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
mente locale de achiziþie ºi prelucrare date de tip concentra-        reprezentanþii împuterniciþi ai ofertanþilor care vor dori sã parti-
toare de date, codul CPSA 7220.21;                      cipe la ºedinþa de deschidere a ofertelor.
   Ð Nivel II. Sistem informatic pentru întreg sistemul de           b) Data, ora, locul deschiderii ofertelor: ofertele se vor des-
monitorizare poluanþi (ape, gaze/noxe în atmosferã), constituit       chide în data de 17.09.2002, ora 11.00, la sediul Sucursalei
dintr-un Dispecer central ºi o Staþie lucru Ñ pachet de pro-         DOLJCHIM.
grame format din sistem de operare software de bazã ºi              8. Garanþiile pentru participare solicitate: garanþia de partici-
programe de aplicaþie, codul CPSA 7220.21.                  pare va fi sub formã de scrisoare de garanþie bancarã, în
   Sistemul informatic va fi realizat pentru configurarea aplicaþiei    valoare de 9.000 euro, conform formularului 4, Secþiunea IV, din
pe cele douã tipuri de agenþi poluanþi supravegheaþi (ape indus-       documentaþia pentru elaborare ºi prezentare ofertã.
triale ºi gaze emisie), cu posibilitatea de extindere în etape suc-       9. Modalitãþile de finanþare ºi de platã ºi/sau referirile la pre-
cesive. Volumul de informaþii ce urmeazã a fi monitorizate prin       vederile care le reglementeazã: investiþia va fi finanþatã din
acest sistem este urmãtorul:                         surse proprii SNP PETROM Ñ S.A.; modalitãþile de platã sunt
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002                         5

detaliate în Secþiunea V din documentaþia pentru elaborare ºi           13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
prezentare ofertã.                              de furnizare: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
  10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea       tehnico-economic.
grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de furnizare       14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este
(unde este cazul): documente de subcontractare sau asociere.         cazul): nu sunt admise oferte alternative.
                                         15. Alte informaþii (acordarea marjei de preferinþã internã
  11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
                                       etc.): se va acorda marjã de preferinþã internã.
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
                                         16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
                                       a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: 20.06.2002.
conform fiºei de date a achiziþiei Ð Secþiunea II din docu-
mentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei.                17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 12.07.2002.
  12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã menþinã oferta
valabilã: 90 de zile de la data deschiderii ofertei.                (7/8.821)

                                     «

  1. Denumirea: Universitatea de Medicinã ºi Farmacie ”Gr. T.          7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
PopaÒ, cod fiscal 4201100, Iaºi, Str. Universitãþii nr. 16, tele-       reprezentanþii legali (delegat) ai ofertanþilor ºi membrii comisiei
fon/fax 032 211427.                              de evaluare.
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-        b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 12.08.2002,
nizare: licitaþie deschisã.                          ora 10.00, în Sala Senat a Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie
                                       ”Gr. T. PopaÒ din Iaºi.
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
                                          8. Garanþiile pentru participare solicitate: 100.000.000 lei.
oferte: la cheie.
                                          9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau refe-
  3. a) Locul de livrare a produselor: Universitatea de
                                       riri la prevederile care le reglementeazã: M.E.C., U.M.F., surse
Medicinã ºi Farmacie ”Gr. T. PopaÒ, Iaºi, Depozitul de materi-
                                       proprii.
ale.                                        10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:         grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de furnizare
echografe, 5 bucãþi, codul CPSA 3310.1.                    (unde este cazul): asocierea va fi legalizatã înainte de semna-
  c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a depune    rea contractului, în cazul în care oferta comunã este declaratã
ofertã pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse        câºtigãtoare.
solicitate: pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de pro-          11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
duse solicitate.                               cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi cea econo-
  4. Data limitã de livrare a produselor: 60 de zile de la sem-       mico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
narea contractului.                              conform Ordinului nr. 1.012 (Monitorul Oficial al României
                                       nr. 336, din 25.06.2001), punctele B.1.3., B.2.2., B.3.2., cu pre-
  5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului de la
                                       cizarea cã la subpunctele 3Ð10 sunt valabile cu xÐ solicitat.
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru
                                          12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã menþinã oferta
elaborarea ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a
                                       valabilã: 45 de zile.
exemplarului respectiv: Biroul Investiþii Ð Aprovizionare al
                                          13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie ”Gr. T. PopaÒ, Iaºi,          de furnizare: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
Str. Universitãþii nr. 16, pe baza chitanþei prin care s-a achitat      tehnico-economic.
costul acestei documentaþii.                            14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este
  b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui         cazul): se acceptã oferta de bazã; se interzice oferta alterna-
exemplar: 300.000 lei, achitaþi la casieria universitãþii.          tivã.
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 5.08.2002.          15. Alte informaþii: Ð
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 12.08.2002,           16. Se menþioneazã existenþa unui anunþ de intenþie în
ora 9.30.                                   Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziþii publice,
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:           nr. 35/21.02.2002.
                                          17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Gr. T. Popa, Iaºi,
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 2.07.2002.
Str. Universitãþii nr. 16, la Registraturã.
  c) Limba în care trebuie redactate ofertele: limba românã.           (8/8.822)

                                     «

1. Direcþia Regionalã Vamalã Interjudeþeanã Oradea, cod fiscal          2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-
4287890, Oradea, str. Arenele Romane nr. 4, judeþul Bihor,          nizare: licitaþie deschisã.
numãr de telefon 059/414518, fax 059/416317, telefon al              b) Tipul contractului: de furnizare de bunuri.
Serviciului Financiar-contabil 059/415318, unde se pot obþine           3. a) Locul de livrare a produselor: Direcþia Regionalã
informaþii suplimentare.                           Vamalã Interjudeþeanã Oradea ºi Birourile vamale din subordine.
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002

  b) Natura ºi cantitatea bunurilor care se intenþioneazã sã fie        7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
achiziþionate: combustibil tip M, pentru încãlzire, 400 tone,        reprezentanþii ofertanþilor sau împuterniciþi ai ofertanþilor.
codul CPSA 2320.15.                               b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 10.09.2002,
  c) Ofertanþii vor depune ofertã pentru întreaga cantitate de       ora 12, la sediul D.R.V.I. Oradea.
produse solicitate.                               8. Garanþia pentru participare este de 30 milioane lei.
                                         9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã: fonduri
  4. Termenul de livrare a produselor: septembrie 2002 Ð
                                       publice.
120 tone; octombrieÐnoiembrie 2002 Ð 100 tone; decembrie
2002 Ð 100 tone; ianuarie 2003 Ð 80 tone.                    10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate: sã nu aibã
                                       datorii cãtre bugetul de stat.
  5. a) Denumirea serv./compartimentului de la care se poate
                                         Cerinþele minime cu privire la
obþine un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ºi pre-
                                         Ð capacitatea tehnicã: dovada îndeplinirii în ultimii 3 ani a
zentarea ofertei: Serv. Financiar-contabilitate, compartimentul
                                       cel puþin unui contract cu produse similare ºi a cãrui valoare
Achiziþii.
                                       sã fie de minimum 6 miliarde lei;
  b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui           Ð capacitatea economicoÐfinanciarã: cifra medie anualã de
exemplar: prin achitarea sumei de 100.000 lei la casieria          afaceri pe ultimii 3 ani: 18 miliarde lei.
D.R.V.I. Oradea.                                 11. Perioada de valabilitate a ofertei: 70 de zile de la data
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 30.08.2002.       deschiderii ofertelor.
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 9.09.2002,           12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului:
ora 16.                                   preþul cel mai scãzut.
  b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: Direcþia Regionalã        13. Se acordã marjã de preferinþã internã.
Vamalã Interjudeþeanã Oradea, Oradea, Str. Arenele Romane            14. Nu a fost publicat anunþ de intenþie.
nr. 4, judeþul Bihor, secretariat.                        15. Data transmiterii anunþului de participare: 12.07.2002.

  c) Limba în care trebuie redactate ofertele: limba românã.           (9/8.823)

                                     «

   1. Serviciul Român de Informaþii, prin Unitatea Militarã 0929      delegaþii, semnatã de reprezentanþii legali ai ofertanþilor ºi ºtam-
cu sediul în Bucureºti, str. Eforie nr. 3Ð5, sectorul 5,           pilatã, ce va fi depusã o datã cu scrisoarea de înaintare a ofer-
tel. 314.43.24, fax 313.43.88, organizeazã licitaþie deschisã în       telor.
vederea atribuirii contractelor pentru rechizite, codurile CPSA         8. Garanþia pentru participare la licitaþie este de 20.000.000
2524.27, 3663.24, 3663.25, 1412.21, 2524.22, 2875.22, 2875.23,        lei ºi va fi constituitã conform indicaþiilor din fiºa de date a
2861.11, 2121.15.                              achiziþiei.
   2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-
                                         9. Contractele de furnizare sunt finanþate din bugetul statului
nizare: licitaþie deschisã.
                                       ºi fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
   b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
                                         10. Ofertanþii vor depune documente din care sã rezulte fap-
oferte: contract de furnizare pentru achiziþionarea de rechizite.
                                       tul cã îndeplinesc condiþiile de eligibilitate, precum ºi cerinþele
   3. a) Livrarea produselor se va face la sediul unitãþilor bene-
                                       minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea economico-
ficiare.
   b) Ofertanþii pot depune ofertã pentru întreaga gamã de pro-      financiarã. Documentele solicitate sunt cele prevãzute în fiºa de
duse solicitate sau numai pentru o parte dintre acestea.           date a achiziþiei, acestea fiind obligatorii pentru îndeplinirea
   4. Data limitã de livrare a produselor: 10.12.2002.           condiþiilor de calificare.
   5. a) Documentele licitaþiei se pot obþine la preþul de           11. Termenul de valabilitate a ofertelor este de 90 de zile
200.000 lei/set de la sediul Unitãþii Militare 0929, Bucureºti,       de la data depunerii acestora.
strada Eforie nr. 3Ð5, telefon 314.43.24 sau 410.65.50 interior         12. Pentru atribuirea contractului de achiziþie se va utiliza
5785.                                    criteriul preþului celui mai scãzut, conform precizãrilor din fiºa de
   b) Clarificãri referitoare la documentele procedurii pot fi soli-    date a achiziþiei, în condiþiile îndeplinirii tuturor cerinþelor din
citate pânã la data de 22.07.2002, la aceeaºi adresã.            caietul de sarcini.
   6. Ofertele vor fi redactate în limba românã ºi se depun la         13. Nu se acceptã depunerea de oferte alternative.
sediul autoritãþii contractante din Bucureºti, strada Eforie           14. A fost publicat anunþ de intenþie în Monitorul Oficial al
nr. 3Ð5, pânã cel târziu la data de 29.07.2002, ora 9.00.
                                       României, Partea a VI-a, Achiziþii Publice, nr. 18/28.01.2002.
Deschiderea ofertelor se va face în data de 29.07.2002,
                                         15. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
ora 10.00, la sediul menþionat mai sus.
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL este 15 iulie 2002.
   7. Persoanele desemnate sã participe la ºedinþa de licitaþie
vor fi împuternicite în scris de cãtre ofertanþi, pe baza unei          (10/8.835)

                                     «
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002                          7

  1. Serviciul Român de Informaþii, prin Unitatea Militarã 0929,     pilatã, ce va fi depusã o datã cu scrisoarea de înaintare a
cu sediul în Bucureºti, str. Eforie nr. 3Ð5, sectorul 5,          ofertelor.
tel. 314.43.24, fax 313.43.88, organizeazã repetarea licitaþiei         8. Garanþia pentru participare la licitaþie este de 20.000.000
deschise în vederea atribuirii contractelor pentru reactivi ºi con-     lei ºi va fi constituitã conform indicaþiilor din fiºa de date a
sumabile de laborator Ð cod CPSA 2442.23, 3310.15, 2524.22.         achiziþiei.
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-
                                        9. Contractele de furnizare sunt finanþate din bugetul statului
nizare: licitaþie deschisã.
                                      ºi fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
oferte: contract de furnizare reactivi ºi consumabile de laborator.      10. Ofertanþii vor depune documente din care sã rezulte cã
  3. a) Livrarea produselor se va face la sediul unitãþilor        îndeplinesc condiþiile de eligibilitate, precum ºi cerinþele minime
beneficiare.                                cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea economico-financiarã.
  b) Ofertanþii pot depune ofertã pentru întreaga gamã de pro-      Documentele solicitate sunt cele prevãzute în fiºa de date a
duse solicitate sau numai pentru o parte dintre acestea.          achiziþiei, acestea fiind obligatorii pentru îndeplinirea condiþiilor
  4. Data limitã de livrare a produselor: 10.12.2002.           de calificare.
  5. a) Documentele licitaþiei se pot obþine la preþul de          11. Termenul de valabilitate a ofertelor este de 90 de zile
200.000 lei/set de la sediul Unitãþii Militare 0929, Bucureºti,       de la data depunerii acestora.
strada Eforie nr. 3Ð5, telefon 314.43.24 sau 410.65.50 interior
                                        12. Pentru atribuirea contractului de achiziþie se va utiliza
5785, pânã la data de 26.07.2002.
                                      criteriul preþului celui mai scãzut, conform precizãrilor din fiºa
  b) Clarificãri referitoare la documentele procedurii pot fi soli-
                                      de date a achiziþiei, în condiþiile îndeplinirii tuturor cerinþelor din
citate pânã la data de 22.07.2002, la aceeaºi adresã.
                                      caietul de sarcini.
  6. Ofertele vor fi redactate în limba românã ºi se depun la
sediul autoritãþii contractante din Bucureºti, strada Eforie          13. Nu se acceptã depunerea de oferte alternative.
nr. 3Ð5, pânã cel târziu la data de 29.07.2002, ora 10.00.          14. A fost publicat anunþ de intenþie în Monitorul Oficial al
Deschiderea ofertelor se va face în data de 29.07.2002,           României, Partea a VI-a, Achiziþii Publice, nr. 18/28.01.2002.
ora 13.00, la sediul menþionat mai sus.                    15. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  7. Persoanele desemnate sã participe la ºedinþa de licitaþie      Autonomã MONITORUL OFICIAL este 15 iulie 2002.
vor fi împuternicite în scris de cãtre ofertanþi, pe baza unei
delegaþii, semnatã de reprezentanþii legali ai ofertanþilor ºi ºtam-        (11/8.836)
                                    «
  Spitalul Universitar CF Timiºoara, cu sediul în Timiºoara,         Adresa la care se trimit ofertele: sediul Spitalului Universitar
spl. Tudor Vladimirescu nr. 13Ñ15, cod fiscal 2491516, telefon:       CF Timiºoara, spl. Tudor Vladimirescu nr. 13Ñ15.
0256/193088 ºi fax: 0256/191151, formuleazã prezentul anunþ          Limba de redactare a ofertelor: românã.
de participare pentru achiziþia publicã de materiale sanitare.         Ofertele se deschid în data de 12 august 2002, ora 12.00,
  Procedura: licitaþie publicã deschisã pentru atribuirea con-
                                      la sediul Spitalului Universitar CF Timiºoara.
tractului de achiziþie publicã conform Ordonanþei de urgenþã a
                                        Garanþia de participare: 1 % din valoarea contractului.
Guvernului nr. 60/2001 ºi Legii nr. 112/2002 pentru aprobarea
                                        Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile.
O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziþiile publice.
  Loc de livrare: sediul Spitalului Universitar CF Timiºoara         Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de achiziþie:
  Produse achiziþionate: materiale sanitare, cod CPSA 172,        preþul cel mai scãzut.
244, 246, 251, 331.                              Finanþarea se face din Fondul Asigurãrilor Sociale de
  Ofertanþii pot depune o ofertã pentru o parte din produse        Sãnãtate ºi venituri proprii.
sau pentru întreaga cantitate.                         Anunþul de intenþie nu a fost publicat.
  Informaþii: Serviciul aprovizionare al Spitalului Universitar CF      Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Timiºoara (la sediu) sau la telefon: 0256/193088.
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 15 iulie 2002.
  Data limitã pentru depunerea ofertelor: 12 august 2002,
ora 10.00.                                     (12/8.841)
                                    «
  Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu, cu sediul în           Ð  amoxicilina + acid clavualnic 1 g x 14 tb  300  cutii
Bucureºti, str. Mircea Vodã nr. 49, sectorul 3, cod fiscal           Ð  amoxicilina + acid clavualnic 2,2 g     600  flacoane
4192936, telefon 3233040, fax 3232330, organizeazã licitaþie          Ð  claritromicina 500 mg/co           280  comprimate
deschisã pentru atribuirea contractului de furnizare antibiotice.       Ð  gentamicina 80 g               300  fiole
  Contractul care se încheie asigurã necesarul de antibiotice        Ð  netromicina                 600  fiole
pe o perioadã de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii duratei de        Ð  ticaricina + acid clavualnic 3,2 g      600  flacoane
valabilitate, dacã preþurile nu se modificã pânã la 1 an.           Ð  cefuroxim 1,5 inj.              900  flacoane
  Livrarea se va asigura de furnizor la sediul spitalului.          Ð  cefoperazona 2 g.              600  flacoane
  Produsele solicitate au codul CPSA Ð EF244154, în urmãtoa-         Ð  ceftazidim 1 g.               300  flacoane
rele cantitãþi:                                Ð  ceftriaxon 1 g                600  flacoane
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002

  Ð cefepima (maxipima) 1 g            300 flacoane         Oferta va fi redactatã în limba românã. Deschiderea oferte-
  Ð cefuroxim 500 g CO              600 flacoane      lor se va face în ziua a 11-a de la publicarea prezentului anunþ
                                      în Monitorul Oficial, în prezenþa reprezentanþilor ofertanþilor la
  Ð cefuroxim 750 g               1200 flacoane
                                      sediul spitalului.
  Participanþii pot oferta pentru întreaga cantitate de produse,        Finanþarea este asiguratã din sumele primite de spital de la
graficul de livrare se va stabili la contractare.             C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pentru contractul de prestãri servicii spita-
  Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon 3233040/419,       liceºti.
dna Nicolescu Steluþa Ð farmacist.                       Oferta depusã trebuie sã-ºi pãstreze valabilitatea pe 6 luni
  Data limitã pentru depunerea ofertelor este de 10 zile de la      ºi va fi exprimatã în scris.
data apariþiei prezentului anunþ în Monitorul Oficial, Partea          Criteriul de atribuire a ofertei este preþul cel mai mic ºi faci-
a VI-a, Achiziþii publice.                         litãþi la plata facturilor.
  Ofertele se vor depune la secretariatul spitalului.             Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL este de 15.07.2002.
  Data limitã pentru solicitare clarificãri Ð 7 zile de la publica-
rea prezentului anunþ în Monitorul Oficial.                   (13/8.848)

                                    «

   Spitalul ”CaritasÒ cu sediul în Roºiori de Vede, str. Carpaþi       Ofertele vor fi deschise la sediul unitãþii în data de
nr. 33, judeþul Teleorman, cod fiscal 4568004, tel./fax          7.08.2002, ora 10.00.
0247466388, organizeazã în data de 7.08.2002, ora 10.00,            Garanþia de participare la licitaþie este de 20.000.000 lei.
licitaþie deschisã în scopul atribuirii contractelor de furnizare de      Principala sursã de finanþare este C.A.S. Teleorman, iar
medicamente indigene ºi din import, materiale sanitare, insu-       modalitatea de platã este la finanþare.
linã tip NOVO, lapte praf ºi reactivi.                     Informaþiile privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
   Data limitã de livrare a produselor este menþionatã în fiºa      cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
de achiziþii ºi în contractul de furnizare.                nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul
   Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se       sunt menþionate în Documentaþia de licitaþie.
poate obþine de la sediul unitãþii Ð secretariat; costul docu-         Ofertantul este obligat sã menþinã oferta pe o perioadã de
mentaþiei este de 1.000.000 lei, sumã ce urmeazã a fi achitatã       90 de zile.
cu numerar la casieria unitãþii.                        Nu existã anunþ de intenþie întrucât nu se depãºeºte pragul
   Data limitã pentru depunerea ofertelor este 7.08.2002,        valoric de 750.000 euro conform Ordonanþei nr. 60/2001 privind
ora 9.00, la sediul unitãþii Ð secretariat.
                                      achiziþiile publice.
   Oferta trebuie redactatã în limba românã.
                                        Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
   Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor sunt
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL este 15.07.2002.
membrii comisiei de evaluare ºi reprezentanþii legali ai unitãþilor
ofertante.                                   (14/8.849)

                                    «

  1. Denumirea autoritãþii contractante: Baza de Aprovizionare      053-410083/410084, Biroul Disciplinã Contractualã Analizã
Transport Servicii Motru, cod fiscal: R 11566391, nr. de înmatri-     Sintezã Preþuri.
culare: J 18/582/1997, strada Însurãþei nr. 1, Motru, cod 1416,        b) Contravaloarea acesteia, de 300.000 lei, se va achita la
judeþul Gorj, tel. 053-410080, int. 618, tel./fax 053-           casieria Bazei de Aprovizionare Transport Servicii Motru.
410083/410084.                                 c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 2.08.2002,
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-    ora 15.00.
nizare: licitaþie deschisã.                          6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 12.08.2002,
  b) Tipul contractului de furnizare produse pentru care sunt
                                      ora 15.00.
solicitate oferte: furnizare piese de schimb pentru combina de
                                        b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Baza de
înaintare CI-1M.
                                      Aprovizionare Transport Servicii Motru, strada Însurãþei nr. 1,
  3. a) Locul de livrare a produselor: sediu BATS Motru.
                                      Motru, cod 1416, judeþul Gorj, la registratura unitãþii.
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:
                                        c) Limba de redactare a ofertelor: limba românã.
piese de schimb pentru combina de înaintare CI-1M, cod CPSA
                                        7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
EL 2952.61, EK 2811.10, EL2914.22, EL 2914.26, EM 3120.28, EL
2912.42, EL2514.23, EL 2912.24                       reprezentanþii oficiali ai ofertantului.
  c) Furnizarea produselor se va face eºalonat în trimestrele        b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: Baza de
III ºi IV, aferente anului 2002.                      Aprovizionare Transport Servicii Motru, în data de 13.08.2002,
  4. Data limitã de livrare a produselor: trimestrul IV 2002.      ora 10.00, în faþa comisiei de evaluare ºi a reprezentanþilor
  5. a) Documentaþia se poate obþine de la sediul Bazei de        ofertanþi.
Aprovizionare Transport Servicii Motru, strada Însurãþei nr. 1,        8. Garanþii pentru participare: 37.820.190 lei pentru întreaga
Motru, cod 1416, judeþul Gorj; tel 053-410080, int. 625, tel./fax     cantitate.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002                         9

  9. Finanþarea contractului de furnizare se va face din surse       prin compensare cu energie electricã, în condiþiile respectãrii în
proprii, cu încadrarea în sumele planificate, plata produselor        totalitate a prevederilor caietului de sarcini.
fãcându-se în urma acceptãrii facturilor emise în baza docu-           13. Nu se admite depunerea ofertelor alternative.
mentelor de livrare.                               14. Se respinge ofertantul ale cãrui documente nu sunt
   10. Toate informaþiile privind eligibilitatea, precum ºi docu-     complete sau nu corespund cerinþelor de elaborare ºi prezen-
mentele solicitate din care sã reiasã capacitatea tehnicã ºi eco-      tare a ofertei.
nomico-financiarã, acreditãrile organismelor abilitate necesare         15. Alte informaþii: se acordã marjã de preferinþã internã.
livrãrii produselor se regãsesc în fiºa de date a achiziþiei.          16. A fost publicat anunþ de intenþie în Monitorul Oficial al
  11. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã menþinã oferta      României, Partea a VI-a, Achiziþii publice, în data de 6.02.2002.
valabilã: 60 de zile.                              17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 15.07.2002.
  12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
de servicii: preþul cel mai scãzut, franco depozit furnizor, plata        (15/8.852)

                                     «

1. Banca Naþionalã a României, Bucureºti, str. Lipscani nr. 25,         c) Limba de redactare a ofertei este limba românã.
sectorul 3, CF 361684, tel. 30.70.453 Ð fax 312.71.52.              7. a) La deschiderea ofertelor pot participa toþi ofertanþii inte-
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului: licitaþie    resaþi, prin câte un delegat.
deschisã
                                         b) Ofertele vor fi deschise la sediul Bãncii Naþionale a
  b) Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte: con-
                                       României din str. Lipscani nr. 16, la data de 6 septembrie
tract de achiziþie sirene electronice pentru alarmarea populaþiei
                                       2002, ora 12.00.
în cazuri deosebite.
  3. a) Livrarea ºi instalarea echipamentelor se va face la          8. Garanþia de participare la licitaþie este de 20 (douãzeci)
sediul BNR.                                 milioane lei ºi va fi materializatã printr-o scrisoare de garanþie
  b) Caracteristici generale ale echipamentelor: alimentare        bancarã în favoarea B.N.R.
sursã 220 V ºi 24 V, pornirea localã ºi de la distanþã, dotare cu        9. Finanþarea este fãcutã din fondurile proprii ale Bãncii
microfoane ºi posibilitate de transmitere de mesaje (prin radio       Naþionale a României.
sau linie telefonicã), fiabilitate.                       10. Forma juridicã de legalizare a asocierii ofertanþilor Ð con-
  c) Contractul este unitar.                        tract de asociere (dacã este cazul).
  4. Termenul limitã de livrare a echipamentelor este de
                                         11. Ofertanþii trebuie sã facã dovada experienþei în executa-
2 sãptãmâni de la încheierea contractului.
                                       rea de lucrãri similare.
  5. a) Documentaþia pentru întocmirea ºi prezentarea ofertei
                                         12. Ofertanþii trebuie sã menþinã oferta valabilã cel puþin 30
se poate obþine de la Banca Naþionalã a României Ð Serviciul
Investiþii Aprovizionare (str. Lipscani nr. 16), în perioada         de zile de la data licitaþiei.
22.07Ð12.08 a.c., prin prezentarea unei împuterniciri scrise a          13. Contractul de achiziþie va fi atribuit pe criteriul ofertei
delegatului din partea firmei interesate.                  celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic.
  b) Documentaþia pentru întocmirea ºi prezentarea ofertei           14. Se admit oferte alternative.
este gratuitã.                                  15. Nu s-a publicat anunþ de intenþie.
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor este 4 septem-         16. Prezentul anunþ de participare a fost transmis cãtre
brie 2002, ora 14.00.                            Regia Autonomã MONITORUL OFICIAL în data de 15 iulie
  b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: Banca Naþionalã
                                       2002.
a României, Bucureºti, str. Lipscani nr. 25, sector 3 (adresa
poºtalã), sau registratura BNR din Str. Doamnei nr. 8.              (16/8.853)

                                     «

  1. Autoritatea contractantã: Regia Autonomã de Transport           4. Data limitã de livrare a produselor: conform documentaþiei
Timiºoara, cod fiscal R 2490570, bd. Take Ionescu nr. 56, 1900        de licitaþie.
Ð Timiºoara, telefon 0256Ð43 32 40, 43 65 44, telefon/fax
                                         5. a) Documentele ofertei pot fi achiziþionate de la serviciul
0256Ð43 33 54.
                                       indicat la adresa de mai jos: R.A.T.T. Ð Birou Contracte,
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-
nizare: licitaþie deschisã.                         Licitaþii, Achiziþii, bd. Take Ionescu nr. 56, 1900, Timiºoara.
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate        b) Costul documentaþiei este de 100.000 lei ºi poate fi achi-
oferte: carburanþi Ð benzinã ºi motorinã.                  tat în numerar la casieria R.A.T.T.
  3. a) Locul de livrare a produselor: sediul R.A.T. Timiºoara,
                                         c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 15 zile înainte
Calea Buziaºului nr. 2, sau sediul furnizorului.
                                       de data limitã pentru depunerea ofertelor.
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona: ben-
zinã Ð 55.300 l, motorinã Ð 1.440.000 l; cod CPSA EF 2320.11;          6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 12.08.2002,
EF 2320.15.                                 ora 13.00.
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002

   b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Regia       12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã menþinã oferta
Autonomã de Transport Timiºoara, bd. Take Ionescu nr. 56,        valabilã: 90 de zile de la data de deschidere a ofertelor.
1900, Timiºoara.                              13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
   c) Limba în care trebuie redactate ofertele: românã.        de furnizare: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
   7. a) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschide-   tehnico-economic.
rea ofertelor.                               14. Se interzice depunerea de oferte alternative.
   b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 13.08.2002, 11.00,    15. Alte informaþii.
sediul R.A.T.T.                               Ð Se acordã marja de preferinþã internã în conformitate cu
   8. Ofertele vor fi însoþite de o garanþie de participare la    art. 45 din H.G. nr. 461/2001.
licitaþie în valoare de:                          Ð Pentru achiziþionarea ulterioarã de produse suplimentare
   ¥ 413.000.000 lei pentru motorinã;                 se va aplica procedura de negociere cu o singurã sursã cu
                                    respectarea legislaþiei în vigoare privind atribuirea contractelor
   ¥ 17.000.000 lei pentru benzinã.
                                    de achiziþii publice.
   9. Modalitãþi principale de finanþare ºi de platã ºi/sau referi-
                                      Ð Autoritatea contractantã are dreptul de a respinge toate
rile la prevederile care le reglementeazã: surse proprii.
                                    ofertele în bloc fãrã a crea vreo obligaþie a autoritãþii contrac-
   10. Ofertantul va preciza forma juridicã în care se legali-
                                    tante faþã de ofertanþi, cu excepþia returnãrii garanþiei de partici-
zeazã asocierea grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit con-
                                    pare la licitaþie.
tractul de furnizare (unde este cazul).
                                      16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
   11. Informaþiile privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
                                    a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: 11.01.2002.
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
                                      17. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul,
                                    Autonomã MONITORUL OFICIAL: 12.07.2002.
precum ºi documentele pe care ofertanþii trebuie sã le depunã
în acest scop sunt prezentate în documentele de licitaþie.          (17/8.854)


                         ACHIZIÞII PUBLICE DE LUCRÃRI


  Extindere ºi modernizare sediu ºi laboratoare I.P.M. Deva,       b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Deva,
judeþul Hunedoara                            str. Aurel Vlaicu nr. 25, cod poºtal 2700, la registratura IPM
  1. Denumirea autoritãþii contractante: Inspectoratul de       Deva.
Protecþie a Mediului Deva cu sediul în Deva, str. Aurel Vlaicu       c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba
nr. 25, cod fiscal 4374369, telefon 0254 215445, fax 0254        românã.
212252, e-mail apmdeva@mail.recep.ro.                    7.a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
  2.a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de      membrii comisiei de evaluare ºi persoanele împuternicite de
lucrãri: licitaþie deschisã.                      ofertanþii ce au cumpãrat documentele de licitaþie.
  b) Tipul contractului de lucrãri pentru care sunt solicitate      b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 30 august 2002,
oferte: contract ferm (la cheie).                    ora 10.00, la sediul Inspectoratului de Protecþie a Mediului
  3.a) Amplasamentul lucrãrii: Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25.    Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25.
                                      8. Garanþia pentru participare: 200.000 mii lei.
  b) Natura ºi cerinþele de execuþie, caracteristicile generale
                                      9. Lucrarea este finanþatã din bugetul statului, iar plãþile se
ale lucrãrii: lucrãri de arhitecturã ºi rezistenþã, consolidarea cor-
                                    fac lunar în baza situaþiilor de lucrãri executate.
purilor de clãdire A ºi B, demolare corp C, lucrãri de instalaþii,
                                      10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
construirea unei centrale termice.
                                    grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de lucrãri:
  c) Se solicitã o singurã ofertã pentru tot obiectivul.
                                    contract de asociere; dacã este cazul.
  4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii: 12 luni de la înce-
                                      11. Condiþii de eligibilitate:
perea execuþiei.
                                      Ð sã nu fie în nici una dintre situaþiile prevãzute la art. 30
  5. Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se
                                    din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001, îndeplinirea
poate obþine de la sediul IPM Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25,
                                    obligaþiilor exigibile de platã a impozitelor ºi taxelor cãtre stat,
informaþii suplimentare la telefon: 0254215445.             înregistrare ca persoanã juridicã.
  Costul documentaþiei este de 3.000.000 lei ºi se poate         Cerinþe minime privind capacitatea tehnicã:
obþine de la sediul IPM Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, ºi se        Ð prezentare generalã, susþinere tehnicã, asigurarea calitãþii
poate achita cu sume numerar la casieria unitãþii sau virament     lucrãrilor, experienþa similarã (cel puþin o lucrare pusã în
în contul 236401204374369, Trezoreria Deva (în acest caz        funcþiune în ultimii 5 ani, de minimum 10.000.000 mii lei ºi
documentaþia se va elibera dupã intrarea sumei în contul IPM      echivalentul în euro), recomandãri din partea altor
Deva).                                 beneficiari/clienþi, resurse tehnice, resurse umane.
  Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este 22 august      Cerinþe minime privind capacitatea economico-financiarã:
2002, ora 10.00.                              Ð obligaþii contractuale în desfãºurare;
  6.a) Data limitã pentru depunerea ofertelor este 29 august       Ð cifra medie anualã de afaceri pe ultimii 3 ani egalã sau
2002, ora 10.00.                            mai mare de 20.000.000 mii lei Ð echivalent euro (la cursul
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002                        11

mediu al pieþei valutare calculat de B.N.R. pentru ziua pre-           13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
mergãtoare transmiterii spre publicare a anunþului de participare      de lucrãri: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere teh-
                                       nico-economic.
cãtre Regia Autonomã MONITORUL OFICIAL);
                                         14. Se interzice depunerea de oferte alternative.
  Ð lichiditate generalã peste 100 %                      15. Se acordã marja de preferinþã internã conform Hotãrârii
  Ð solvabilitate patrimonialã peste 30 %;                 Guvernului nr. 461/2001, art. 44 ºi 45.
                                         16. Nu a fost publicat anunþul de intenþie în Monitorul Oficial
  Ð capacitatea financiarã a ofertantului de a susþine execuþia      al României.
lucrãrii.                                    17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã menþinã oferta      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 12 iulie 2002.

valabilã: 60 zile.                                (18/8.826)

                                     «

  1) Societatea Comercialã TERMOELECTRICA Ñ S.A.,                4) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei
Sucursala Electrocentrale Brãila, cod fiscal R/13293638, situatã       poate fi obþinutã la sediul SE Brãila din comuna Chiscani,
în comuna Chiscani, judeþul Brãila, telefon 0239/611550; fax         judeþul Brãila, de la Compartimentul Investiþii.
0239/611414, organizeazã licitaþie publicã deschisã pentru atri-         Obþinerea unui exemplar din documentaþia pentru elaborarea
buirea contractului de execuþie a lucrãrii de investiþii           ºi prezentarea ofertei se poate face contra sumei de 2.000.000
”Reabilitarea clãdirii principale tronson IÓ.                lei, plãtibili la casieria unitãþii.
  Contractul este de tip ”contract la cheieÒ.                  Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este data de
  2) Lucrarea este amplasatã în incinta Sucursalei             12.08.2002.
Electrocentrale Brãila. Lucrarea constã în consolidarea structurii        5) Data limitã pentru depunerea ofertelor este 23.08.2002.
în ansamblul ei, cu contravântuiri verticale tip portal din profile        Ofertele vor fi depuse la secretariatul SE Brãila din comuna
metalice 2U24. Ele sunt amplasate între cotele ±0,00 ºi cota
                                       Chiscani, judeþul Brãila.
maximã ±30,50.
                                         Oferta va fi redactatã în limba românã.
  Contravântuirile sunt legate la noduri de stâlpi prin interme-
                                         6) Ofertele vor fi deschise de comisia de evaluare numitã în
diul unor juguri din profile metalice U 30 solidarizate cu plat-
                                       acest scop de conducerea SE Brãila, în prezenþa
bande ºi corniere.
                                       reprezentanþilor societãþilor care au achiziþionat documentaþia
  Se vor consolida, de asemenea, grinzile transversale de la
                                       pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei ºi care au depus oferte.
cota ±30,10; respectiv de la cota ±22,20 m; se va consolida
                                         Ofertele vor fi deschise la data de 30.08.2002, ora 11.30.
prin amplasarea a douã grinzi cu zãbrele de o parte ºi de alta
a grinzii de beton armat ºi solidarizarea acestora cu buloane           7. Garanþia pentru participare va fi în valoare de
M 24 ºi profile laminate L 100 x 100 x 10.                  300.000.000 lei ºi va fi constituitã prin:
  Execuþia consolidãrilor descrise mai sus va avea implicaþii ºi        Ð ordin de platã în contul SE Brãila;
asupra pãrþilor tehnologice ale instalaþiilor astfel:               Ð titluri de valoare depuse la casieria SE Brãila.
  Ð pe partea termomecanicã va fi necesarã devierea unor            8) Finanþarea se va face din surse proprii, plata se va face
trasee de conducte (cu tot cu suporþi ºi armãturile aferente),        pe baza situaþiilor de lucrãri lunare ºi a facturilor emise de exe-
ceea ce implicã demontare, remontare pe noile poziþii, probe         cutant ºi vizate de diriginþii de ºantier.
etc.;                                       9) Ofertanþii vor prezenta documentele de eligibilitate cerute
  Ð pe partea electricã va fi necesarã reamplasarea unor          de O.G. nr. 60/2001 ºi Odinul comun MF+MLPTL 1.014/2001,
tablouri de forþã, de iluminat, circuite de comandã, ceea ce va       ofertantul va trebui sã aibã o cifrã medie de afaceri de 100
implica lucrãri ºi schimbãri pe partea de automatizare ºi calcu-       miliarde lei pe ultimii 3 ani ºi sã dovedeascã cã poate susþine
latoare de proces;                              execuþia lucrãrilor pe o perioadã de 3 luni.
  Ð pe partea de instalaþii aferente construcþiilor vor fi afectate       10) Ofertantul trebuie sã menþinã valabilã oferta pe o peri-
instalaþii sanitare, instalaþii de ventilare Ð climatizare, instalaþii    oadã de 45 zile.
electrice, instalaþii de încãlzire. La unele dintre acestea se vor        11) Contractul va fi atribuit dupã criteriul oferta cea mai
lua mãsuri de provizorat pentru funcþionarea lor ºi pe perioada       avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
execuþiei lucrãrilor (ex.: instalaþii de stins incendiu, iluminat de       12) Nu se vor depune oferte altenative.
siguranþã etc.);                                 13) Anunþul de intenþie a fost trimis spre publicare în
  Ð pe partea de arhitecturã implicaþiile sunt minime ºi se vor      Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în data de
aplica la nivelul camerelor de comandã.
                                       18.02.2002.
  Lucrarea este consideratã un tot unitar, pentru care se va
                                         14) Anunþul a fost trimis spre publicare cãtre Regia
depune o singurã ofertã.
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL în data de 12.07.2002.
  3) Termenul limitã de execuþie a lucrãrilor este de 18 luni
de la data semnãrii contractului.                         (19/8.827)

                                     «
  12             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002

   1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, ale        b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
autoritãþii contractante: S.N.P. PETROM Ñ S.A., Bucureºti Ð         Sucursala DOLJCHIM Craiova, Drum European E 70,
Sucursala DOLJCHIM, Craiova, cod fiscal R 12187094, Drum          km 6/Pavilion Administrativ, Birou Registraturã, etaj 4.
European E 70, km 6, 1100 Craiova, tel. +40-(0)251-407 107;           c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba
407 407, fax +40-251-407 370; 407 371.                   românã.
   2.a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de         7.a) Persoane admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
execuþie lucrãri: licitaþie deschisã.                    reprezentanþii împuterniciþi ai ofertanþilor care vor dori sã parti-
   b) Tipul contractului de execuþie lucrãri pentru care sunt       cipe la ºedinþa de deschidere a ofertelor.
solicitate oferte: contract achiziþie execuþie lucrãri vizând moder-      b) Data, ora, locul deschiderii ofertelor: ofertele se vor des-
nizare cãi ferate uzinale la Sucursala DOLJCHIM Craiova, con-        chide în data de 10.09.2002, ora 11.00, la sediul Sucursalei
form documentaþiei pentru elaborare ºi prezentare ofertã,          DOLJCHIM.
compusã din:                                  8. Garanþiile pentru participare solicitate: garanþia de partici-
   Secþiunea I Ñ Informaþii generale;                   pare va fi sub formã de scrisoare de garanþie bancarã, în
   Secþiunea II Ñ Fiºa de date a achiziþiei;               valoare de 450.000.000 lei, conform Formular 4ÐSecþiunea IV,
   Secþiunea III Ñ Caietul de sarcini;                  din ”Documentaþia pentru elaborare ºi prezentare ofertãÒ.
   Secþiuna IV Ñ Formulare;                          9. Modalitãþile de finanþare ºi de platã ºi/sau referirile la pre-
   Secþiunea V Ñ Contract de achiziþie execuþie de lucrãri.        vederile care le reglementeazã: Investiþia va fi finanþatã din
                                      surse proprii S.N.P. PETROM Ñ S.A.; modalitãþile de platã
   3.a) Amplasamentul lucrãrii: Sucursala DOLJCHIM Craiova.
                                      sunt detaliate în Secþiunea V din documentaþia pentru elaborare
   b) Natura ºi cerinþele de execuþie, caracteristicile generale
                                      ºi prezentare ofertã.
ale lucrãrii; codul CPSA: modernizare cãi ferate uzinale la
                                        10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
Sucursala DOLJCHIM Craiova, refacþionat 4,331 km ºi 15
                                      grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de execuþie
schimbãtori de cale, conform caietului de sarcini Ñ Secþiunea
                                      lucrãri (unde este cazul): executant cu sau fãrã subcontractanþi.
III; cod CPSA 4523.13.
                                        11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
   c) Dacã lucrarea sau contractul de lucrãri sunt împãrþite în
                                      cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
mai multe obiecte distincte, indicaþii referitoare la posibilitãþile
                                      nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
ofertanþilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre
                                      conform fiºei de date a achiziþiei Ñ Secþiunea II, din
acestea: nu este cazul.
                                      ”Documentaþia pentru elaborare ºi prezentare ofertãÒ.
   d) Informaþii referitoare la scopul lucrãrii sau contractului de
                                        12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã menþinã oferta
lucrãri atunci când acesta necesitã ºi întocmirea proiectelor afe-
                                      valabilã: 90 zile de la data deschiderii ofertei.
rente: nu este cazul.
                                        13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
   4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii: 12 luni calendaris-
                                      de execuþie lucrãri: oferta cea mai avantajoasã din punct de
tice.
                                      vedere tehnico-economic.
   5.a) Denumirea ºi adresa serviciului de la care se poate
                                        14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este
obþine un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ºi pre-
                                      cazul): nu se admit oferte alternative.
zentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a exemplarului res-
                                        15. Alte informaþii (acordarea marjei de preferinþã internã,
pectiv:   Serviciul   TehnicÐInvestiþiiÐProducþieÐSucursala
                                      etc.): nu este cazul.
DOLJCHIM Craiova, în baza unei solicitãri scrise.
                                        16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a
   b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
                                      VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: Monitorul Oficial
exemplar: plata unei taxe nerambursabile de 400.000 lei.
                                      nr. 113 din 20.06.2002.
   c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: nu mai târziu
                                        17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
de 8 zile înainte de termenul limitã de depunere a ofertelor.
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 12.07.2002.
   6.a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: ofertele se vor
depune pânã în data de 10.09.2002, ora 10.00.                  (20/8.828)

                                    «

  Mãrire grad de siguranþã prin modernizare protecþii prin relee       b) Natura ºi cerinþele de execuþie: înlocuire instalaþii de pro-
în staþia 400/110 kV Braºov.                        tecþie.
  1. Autoritatea contractantã: CN TRANSELECTRICA Ñ S.A.,           c) Împãrþirea lucrãrii: lucrarea nu se împarte în mai multe
Bucureºti Ñ Sucursala de Transport Sibiu; cod fiscal 13414470;       obiecte licitabile separat.
Sibiu, bd. Corneliu Coposu nr. 3, telefon 069Ð207100; fax           d) Alte informaþii: este întocmit proiect.
069Ð207101.                                  4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii: 6 luni de la data
  2.a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de        semnãrii contractului.
lucrãri: licitaþie deschisã.                          5.a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei
  b) Tipul contractului de lucrãri: contract de lucrãri de        se poate obþine de la ST SibiuÐServ. Investiþii, bd. C. Coposu
investiþii.                                 nr. 3.
  3.a) Amplasamentul: staþia 400/110 kV Braºov, judeþul           b) Costul caietului de sarcini: 300.000 lei.
Braºov.                                    c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 6.08.2002.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002                       13

  6.a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 14.08.2002, ora        Condiþii tehnice: autorizare pentru lucrãri de acest gen.
11.30.                                    Capacitate economico-financiarã: cifrã anualã de afaceri:
  b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Sibiu, bd. C.       4.000.000 mii lei.
Coposu nr. 3.
                                        11. Perioada pentru care ofertantul îºi menþine oferta vala-
  c) Limba de redactare a ofertelor: românã.
                                      bilã: 90 zile.
  7.a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
comisia de evaluare ºi reprezentanþii ofertanþilor.              12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri:
                                      oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-
  b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 14.08.2002, ora
12.00, la ST Sibiu, bd. C. Coposu nr. 3.                  economic.
  8. Garanþia de participare: 20 milioane lei.                13. Data publicãrii anunþului de intenþie: nu s-a publicat.
  9. Modalitãþi de finanþare: surse proprii.                 14. Se acordã preferinþa internã.
  Modalitãþi de platã: ordin de platã ºi/sau procese-verbale de       15. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
compensare.                                Autonomã MONITORUL OFICIAL: 2.07.2002.
  10. Condiþii de eligibilitate: conform documentaþiei pentru
prezentarea ºi elaborarea ofertei.                       (21/8.837)

                                    «

  Institutul de Cercetãri ºi Amenajãri Silvice, cu sediul în         Finanþarea obiectivului: bugetul statului ºi credite externe
Bucureºti, ºos. ªtefãneºti nr. 128, sectorul 2, cod poºtal 72904,     (B.E.I.).
cod fiscal R2607964, telefon 240.60.95/220; 240.68.45,             Limba în care trebuie redactate ofertele: limba românã.
fax 240.68.45, 491.50.60, în vederea atribuirii contractului pentru      Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor: mana-
executarea lucrãrilor de corectarea torenþilor Valea Rea, orga-      gerii ofertanþi sau împuterniciþii acestora.
nizeazã licitaþie deschisã în data de 5 august 2002, ora 11.00,        Garanþia pentru participare la licitaþie: 150.000 mii lei ºi se
la sediul Ocolului Silvic Experimental Vidra din Comuna Vidra,       constituie prin scrisoare de garanþie bancarã în favoarea
                                      I.C.A.S. Bucureºti Ñ O.S.E. Vidra.
judeþul Vrancea.
                                        Informaþiile privind condiþiile de eligibilitate, documentele
  Corectarea torenþilor din bazinul hidrografic Valea Rea, din
                                      prevãzute în ordinul M.F.P. ºi M.L.P.T.L. nr. 1014/874/2001 ºi
raza Ocolului Silvic Experimental Vidra Ñ subunitate în cadrul
                                      instrucþiuni pentru ofertanþi.
I.C.A.S. Bucureºti, constã în executarea lucrãrilor transversale
                                        Capacitatea tehnicã: documentele prevãzute în Ordinul
(6 baraje ºi 6 praguri) din zidãrie de piatrã cu mortar de ciment
                                      M.F.P. ºi M.L.P.T.L. nr. 1014/874/2001 ºi documentaþia pusã
amplasate pe firul principal al vãii, lucrãrilor longitudinale (dre-    spre vânzare.
nuri deschise) ºi lucrãrilor conexe (amenajarea accesului la locul       Condiþii minime de calificare:
de amplasament pentru transportul materialelor necesare).           Ð experienþã similarã în lucrãri de corectare torenþi (4524,12)
  Oferta se va depune pentru întregul obiectiv.             Ñ 7.000.000 mii lei, respectiv 214.730,5 euro;
  Termenul limitã de execuþie a lucrãrii: între 12Ð16 luni de la       Ð capacitate financiarã mai mare de 2.500.000 mii lei, res-
data semnãrii contractului.                        pectiv 76.689,5 euro;
  Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se          Ð atestare conform Ord. M.A.P.P.M. nr. 449/1998.
poate obþine contra cost de la Ocolul Silvic Experimental Vidra,        Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã oferta
comuna Vidra, judeþul Vrancea.                       valabilã: 60 zile.
  Valoarea documentaþiei este de 370.000 lei ºi se achitã la         Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de
casieria unitãþii.                             lucrãri: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-
  Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 30 iulie 2002.     economic.
  Data limitã pentru depunerea ofertelor: 2 august 2002, ora         Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
14.                                    a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: 28 ianuarie
                                      2002, Monitorul Oficial nr. 18.
  Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ocolul Silvic
                                        Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Experimental Vidra din comuna Vidra, judeþul Vrancea.
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 15.07.2002.
  Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 5 august 2002, ora
11.00, la sediul Ocolului Silvic Experimental Vidra.              (22/8.843)

                                    «

  Amenajare drum auto forestier Borjugului                  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante:     lucrãri se face prin licitaþie deschisã.
Regia Naþionalã a Pãdurilor, Direcþia Silvicã Maramureº, cod          b) Tipul contractului: execuþie cu predare la cheie.
fiscal R2206105, România, 4800 Baia Mare, Str. 22 Decembrie          3. a) Amplasamentul lucrãrii: comuna Salsig, judeþul
nr. 36, telefon 40/62/211963, 40/62/211850, 40/62/211851, fax       Maramureº, Ocolul Silvic Ulmeni, U.P.I. Girdani, în fond
40/62/211794, e-mail: dsbaiamare@marasilva.ro.               forestier.
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002

  b) Lucrãrile sunt de amenajare drum auto forestier ºi             b) Deschiderea ofertelor se va face în data de 14.08.2002,
cuprind toatã gama de lucrãri specifice execuþiei drumurilor         ora 11.00, la sediul Direcþiei Silvice Maramureº.
forestiere.                                    8. Garanþia pentru participare este de 142.551 mii lei.
  c) Dacã lucrarea sau contractul de lucrãri este împãrþit în          9. Finanþarea execuþiei obiectivului se va asigura din fonduri
mai multe obiecte distincte, indicaþii referitoare la posibilitãþile     extrabugetare.
ofertanþilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre          10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
acestea: lucrarea constituie un singur obiect.                grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de lucrãri
  d) Informaþii referitoare la scopul lucrãrii sau contractului de     (nu este cazul).
lucrãri, atunci când acesta necesitã ºi întocmirea proiectelor           11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
aferente: nu este cazul.                           cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
  4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii este de 12 luni.        nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
  5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului de la          Condiþiile minime impuse sunt urmãtoarele:
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru ela-           Ð capacitate financiarã minimã Ñ 1.583.903 mii lei/48.403
borarea ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a          euro;
exemplarului respectiv: Biroul tehnic din cadrul Direcþiei Silvice         Ð experienþã similarã în lucrãri de amenajare ºi refacere a
Maramureº.                                  drumurilor forestiere (codul CPSA 4525.7) Ñ 4.751.708 mii
  b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui         lei/145.210 euro.
exemplar: 1.500.000 lei cu plata cash la casieria unitãþii.            12. Perioada de valabilitate a ofertei este de 45 zile.
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 8 zile înainte de      13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
data limitã pentru depunerea ofertelor conform Ordinului nr.         de lucrãri este cel tehnico-economic.
1014/6.06.2001, M.F.P./M.L.P.T.L., publicat în Monitorul Oficial          14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (nu este
nr. 357/4.07.2001.                              cazul).
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 14.08.2002, ora
                                          15. Alte informaþii (acordarea preferinþei interne etc.): nu
9.00.
                                       este cazul.
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Direcþia
                                          16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a
Silvicã Maramureº, Baia Mare, Str. 22 Decembrie nr. 36,
                                       VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: Monitorul Oficial
judeþul Maramureº.
                                       nr. 18/28.01.2002.
  c) Limba în care trebuie redactate ofertele este limba
                                          17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
românã.
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 15.07.2002.
  7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor
sunt managerii unitãþilor contractante sau împuterniciþii acestora.        (23/8.845)

                                     «


  Amenajare drum auto forestier Gelu Flora Doba               exemplarului respectiv: Biroul tehnic din cadrul Direcþiei Silvice
  1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante:      Maramureº.
Regia Naþionalã a Pãdurilor, Direcþia Silvicã Maramureº, cod           b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
fiscal R2206105, 4800 Baia Mare, Str. 22 Decembrie nr. 36,          exemplar: 1.500.000 lei cu plata cash la casieria unitãþii.
telefon 40/62/211963, 40/62/211850, 40/62/211851, fax               c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 8 zile înainte de
40/62/211794, e-mail: dsbaiamare@marasilva.ro.                data limitã pentru depunerea ofertelor conform Ordinului
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de        nr. 1014/6.06.2001, M.F.P./M.L.P.T.L., publicat în Monitorul
lucrãri se face prin licitaþie deschisã.                   Oficial nr. 357/4.07.2001.
  b) Tipul contractului: execuþie cu predare la cheie.             6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 14.08.2002, ora
  3. a) Amplasamentul lucrãrii: comunele Terebeºti ºi Doba,         9.00.
judeþul Satu Mare, Ocolul Silvic Carei, U.P. II Gelu, în fond           b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Direcþia
forestier.                                  Silvicã Maramureº, Baia Mare, Str. 22 Decembrie nr. 36, judeþul
  b) Lucrãrile sunt de amenajare drum auto forestier ºi cuprind       Maramureº.
toatã gama de lucrãri specifice execuþiei drumurilor forestiere.         c) Limba în care trebuie redactate ofertele este limba
  c) Dacã lucrarea sau contractul de lucrãri este împãrþit în        românã.
mai multe obiecte distincte, indicaþii referitoare la posibilitãþile       7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor
ofertanþilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre       sunt managerii unitãþilor contractante sau împuterniciþii acestora.
acestea: lucrarea constituie un singur obiect.                  b) Deschiderea ofertelor se va face în data de 14.08.2002,
  d) Informaþii referitoare la scopul lucrãrii sau contractului de     ora 12.00, la sediul Direcþiei Silvice Maramureº.
lucrãri, atunci când acesta necesitã ºi întocmirea proiectelor afe-        8. Garanþia pentru participare este de 115.634 mii lei.
rente: nu este cazul.                               9. Finanþarea execuþiei obiectivului se va asigura din fonduri
  4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii este de 12 luni.        extrabugetare.
  5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului de la         10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru ela-         grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de lucrãri
borarea ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a          (nu este cazul).
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002                        15

   11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi       14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (nu este
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-      cazul).
nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
                                        15. Alte informaþii (acordarea preferinþei interne etc.): nu
   Condiþiile minime impuse sunt urmãtoarele:
                                      este cazul.
   Ð capacitate financiarã minimã Ñ 1.284.826 mii lei/39.264
euro;                                      16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a
   Ð experienþã similarã în lucrãri de amenajare ºi refacere a      VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: Monitorul Oficial
drumurilor forestiere (codul CPSA 4525.7) Ñ 3.854.478 mii          nr. 18/28.01.2002.
lei/117.791 euro.                               17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
   12. Perioada de valabilitate a ofertei este de 45 zile.        Autonomã MONITORUL OFICIAL: 15.07.2002.
   13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
de lucrãri este cel tehnico-economic.                      (24/8.846)


                                    «  1. Centrul Medical de Recuperare Neuropsihomotorie Gura           7. a) Reprezentanþi ai ofertanþilor împuterniciþi sã participe la
Ocniþei, judeþul Dâmboviþa, cod fiscal 4207000, tel./fax          deschiderea ofertelor.
045.673.345, anunþã:                              b) Deschiderea ofertelor are loc la sediul unitãþii la data de
  2. a) Licitaþie publicã deschisã.                    26.08.2002.
  b) Contract de investiþie centralã termicã.                 8. Garanþia de participare este de 78.560.000 lei.
  3. a) Amplasament: incinta unitãþii.                    9. Finanþare de la bugetul de stat.
  b) Obiectivul: centralã termicã, construcþii-montaj ºi dotãri        11. Ofertanþii vor prezenta obligatoriu documente din care sã
utilaje care necesitã montaj.                        reiasã eligibilitatea, îºi vor dovedi capacitatea tehnicã ºi cea
  4. Termen de execuþie: 18 luni.                     economico-financiarã, conform cerinþelor documentaþiei pentru
  5. a) Compartimentul tehnic: unitate.                  elaborarea ºi prezentarea ofertei.
  b) Costul documentaþiei este de 2.500.000 lei, plata prin          12. Valabilitatea ofertelor: 45 de zile.
casieria unitãþii.                               13. Criteriul de atribuire a contractului va fi oferta cea mai
                                      avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
  c) Solicitarea clarificãrilor cu 8 zile înainte de data limitã
                                        16. Se menþioneazã inexistenþa unui anunþ de intenþie.
pentru depunerea ofertelor.
                                        17. Anunþul de participare a fost transmis spre publicare
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 26.08.2002, ora
                                      cãtre Regia Autonomã MONITORUL OFICIAL la data de
11.00.
                                      15 iulie 2002.
  b) Depunerea ofertelor la Centrul Medical de Recuperare
Neuropsihomotorie Gura Ocniþei Ñ Secretariat.                  (25/8.847)                                    «  RC camp bare 400 kVÑ înlocuire izolaþie la staþia electricã         Deschidere oferte: 31.07.2002.
Bucureºti Sud.                                  Garanþii: scrisoare de garanþie bancarã (ordin de platã în
  Autoritatea contractantã: CNTEE TRANSELECTRICA Ñ S.A.          contul STB sau lichiditãþi/titluri de valoare depuse la casieria
Ñ Sucursala de Transport Bucureºti, cod fiscal 13396943, ºos.        STB), pentru participare la licitaþie în valoare de 100 milioane
ªtefan cel Mare nr. 1A, tel. 2016205, fax 2102300.
                                      lei, cu valabilitate de 45 de zile de la data limitã de depunere a
  Procedura aplicatã: licitaþie publicã deschisã fãrã preselecþie
                                      ofertelor.
în care contractantul îºi asumã obligaþii complete de executare
a lucrãrilor.                                  Finanþare: surse proprii.
  Amplasamentul lucrãrii: staþia 220/110 KV Bucureºti Sud.           Eligibilitate: la licitaþie pot participa ofertanþi atestaþi de
  Natura lucrãrii: înlocuire izolatoare VKLS cu izolatoare com-      CNTEE TRANSELECTRICA pentru execuþia de lucrãri în staþii
poziþie.                                  de înaltã tensiune (220 KV, 400 KV).
  Informaþii, documentaþie: documentaþia pentru elaborarea           Valabilitate ofertã: 45 de zile de la data limitã de depunere
ofertei se poate obþine de la sediul ST Bucureºti, SEM, ºos.        a ofertelor.
ªtefan cel Mare nr. 1A, tel. 2112402, fax 2016289. Costul            Anunþ de intenþie: nu s-a publicat un anunþ de intenþie.
documentaþiei: 150.000 lei/exemplar.
                                         Data transmiterii anunþului: 12.07.2002.
  Data limitã clarificãri: 26.07.2002.
  Data limitã depunere oferte: 30.07.2002.                   (26/8.855)
  16            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002

                          ACHIZIÞII PUBLICE DE SERVICII

   1. A.N.D. Ñ D.R.D.P. Ñ Bucureºti, cod fiscal R 9113593,          b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 7.08.2002, ora
cu sediul în Bucureºti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1,       10.30, la sediul D.R.D.P. Bucureºti, Serviciul Licitaþii Analize
tel./fax 223.31.99.                            Preþuri, et. 8, cam. 27.
   2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de ser-      8. Garanþia de participare la licitaþie: 5.000.000 lei.
vicii: licitaþie deschisã.                           9. Modalitãþile principale de finanþare: Fondul special al dru-
   b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate     murilor publice ºi fonduri externe.
oferte: servicii de consultanþã.                        10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
   3. a) Locul de prestare a serviciilor: consultanþa cuprinde      grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de servicii:
urmãtoarele obiecte: ranforsare DN 7, km 97 + 700 Ñ 112.          nu este cazul.
   4. Durata de prestare a serviciilor: 11 luni de la data          11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
semnãrii contractului.                           cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
   5. a) Documentaþia se poate obþine de la sediul D.R.D.P. Ñ      nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul
Bucureºti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Serviciul        sunt precizate în documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea
Licitaþii Analize Preþuri, et. 8, cam. 27 (tel. 01/2233199) prin      ofertei.
prezentarea solicitantului la acest serviciu, începând cu data de       12. a), b), c) în conformitate cu documentaþia pentru elabo-
25.07.2002.                                rarea ºi prezentarea ofertei.
   b) Costul unui exemplar din documentaþia pentru elaborarea        13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
ofertelor este de 500.000 lei, fãrã T.V.A., ºi se va achita la       oferta valabilã este de 60 de zile.
casieria unitãþii.                               14. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
   c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 2.08.2002.     este cel al ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
                                      tehnico-economic.
   6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 7.08.2002, ora
                                        15. Este interzisã depunerea de oferte alternative.
10.00.
                                        16. Alte informaþii (acordarea preferinþei interne etc.).
   b) Ofertele vor fi depuse la sediul D.R.D.P. Ñ Bucureºti,
                                        17. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a
Serviciul Licitaþii Analize Preþuri, et. 8, cam. 27.
                                      VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: nu existã.
   c) Limba de redactare a ofertelor: limba românã.
                                        18. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
   7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 15.07.2002.
reprezentanþi ai ofertanþilor care prezintã împuternicire semnatã
ºi parafatã.                                  (27/8.832)

                                    «

  1. Autoritatea contractantã: COMPANIA NAÞIONALÃ A             Excavarea, transportul auto la distanþa de 1; 1,5 km/sens ºi
LIGNITULUI OLTENIA Ñ S.A., Târgu Jiu, cod fiscal 9994965,         nivelarea unui volum 30.000 t cãrbune/lunã.
Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1Ð15, judeþul Gorj, cod        Excavarea, transportul auto la distanþele de 0.5; 1; 1.5; 2
poºtal 1400, tel. +4-053-215055, +4-053-213501, 212601,          km/sens ºi nivelarea unui volum 60.000 m3 steril/lunã.
214009, int. 1171, telex 45318, fax 053-216064, 222015.            Pachet servicii 3: Mina Valea Mare
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de ser-      Încãrcarea ºi transportul auto la distanþa de 4 km/sens a
vicii: licitaþie deschisã.                         unui volum 12.000 t cãrbune/lunã.
  b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate       Pachet servicii 4: Transportul auto a unui volum de 10.000 m3
oferte: contract de servicii.                       balast la distanþa de 30 km/sens.
  3. a) Locul de prestare a serviciilor: Exploatarea Minierã de       c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a depune
Cariere Berbeºti, localitatea Berbeºti, judeþul Vâlcea, tel.        ofertã pentru o parte sau pentru întreaga gamã de servicii soli-
050/860750.                                citate: se acceptã depunerea de oferte parþiale, pentru pache-
  b) Categoria serviciilor ce se vor achiziþiona ºi descrierea      tele de servicii nominalizate la pct. d).
acestora; codul CPSA: excavare, transport auto ºi nivelare          4. Durata sau termenul limitã de prestare a serviciilor:
masã minierã la Exploatarea Minierã de Cariere Berbeºti, cod         Ñ pentru pachetele de servicii 1, 2, 3: 31.12.2002;
CPSA 6024.22, defalcate astfel:                        Ñ pentru pachetul de servicii 4: 31.10.2002.
  Pachet servicii 1: Microcariera Cerna                   5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului de la
  Excavarea, transportul auto la distanþa de 6,5 km/sens ºi       care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru ela-
nivelarea unui volum de 3.000 t cãrbune/lunã.               borarea ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a
  Excavarea, transportul auto la distanþele de 0.5; 1; 1.5; 2      exemplarului respectiv: sediul CNLO Ñ S.A. Târgu Jiu, Direcþia
km/sens ºi nivelarea unui volum 30.000   m3  steril/lunã.       Comercialã, Serviciul Achiziþii Publice Lucrãri, tel. 053/215055,
  Pachet servicii 2: Microcariera BerbeºtiÑVest             int. 1171, fax 053/216064.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002                        17

  b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui         doveditã prin execuþia în ultimii 5 ani a unor lucrãri similare în
exemplar: costul documentaþiei este de 500.000 lei/exemplar ºi        cuantum minim de:
se achitã la casieria CNLO.                           Pachet servicii 1: 1.200.000 mii lei.
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 1.08.2002.         Pachet servicii 2: 4.500.000 mii lei.
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 9.08.2002,           Pachet servicii 3: 800.000 mii lei.
ora 10.                                     Pachet servicii 4: 600.000 mii lei.
  În caz de neadjudecare, licitaþia se va relua în data de          2. Capacitatea economico-financiarã: cifra medie anualã de
19.08.2002, în aceleaºi condiþii de susþinere ºi depunere a         afaceri pe ultimii 3 ani:
ofertei                                     Pachet servicii 1: 6.000.000 mii lei.
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:             Pachet servicii 2: 15.000.000 mii lei.
.Compania Naþionalã a Lignitului Oltenia Ñ S.A., Registraturã,          Pachet servicii 3: 4.000.000 mii lei.
Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, judeþul Gorj, cod
                                         Pachet servicii 4: 3.000.000 mii lei.
poºtal 1400.
                                         În conformitate cu Legea nr. 118/1999, I.M.M.-urile benefi-
  c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba
                                       ciazã de reducerea cu 50% a criteriilor legate de cifra de afa-
românã.
                                       ceri ºi garanþia de participare.
  7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
                                         12. a) Menþionarea dacã, în conformitate cu anumite preve-
reprezentanþii împuterniciþi ai societãþilor ofertante.
                                       deri legale, reglementãri sau dispoziþii administrative, prestarea
  b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 9.08.2002, ora 11,
                                       serviciilor este rezervatã unei anumite categorii profesionale:
sediul CNLO Ñ S.A., Târgu Jiu, Direcþia Comercialã.
                                         Prestarea serviciilor de transport este permisã numai opera-
  8. Garanþiile pentru participare solicitate: constituite prin scri-
                                       torilor de transport rutier de bunuri, autorizaþi sã efectueze acti-
soare de garanþie bancarã sau scrisoare de garanþie prin
                                       vitatea de transport rutier.
creanþe, în favoarea autoritãþii achizitoare, în cuantum de:
                                        b) Menþionarea prevederilor legale, a reglementãrilor sau dis-
  Pachet servicii 1: 20.000.000 lei.
                                       poziþiilor administrative vizate: Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1842/
  Pachet servicii 2: 75.000.000 lei.
                                       2001/28.02.2002.
  Pachet servicii 3: 13.500.000 lei.
                                        c) Precizarea dacã persoanele juridice sunt obligate sã
  Pachet servicii 4: 10.000.000 lei.
                                       menþioneze numele ºi calificãrile profesionale ale personalului
   9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau refe-
                                       responsabil pentru prestarea serviciului: Se prezintã CV pentru
ririle la prevederile care le reglementeazã: surse proprii; plata
                                       persoanele responsabile cu execuþia contractului.
prin compensare cu energie electricã.
                                         13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
  10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
                                       oferta valabilã: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.
grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de lucrãri: în
                                        14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
cazul în care oferta care a fost stabilitã câºtigãtoare este o
                                       de servicii: preþul cel mai scãzut.
ofertã depusã în comun de mai mulþi ofertanþi, înainte de înche-
                                         15. Interzicerea depunerii de oferte alternative: se acceptã
ierea contractului de achiziþie publicã se va legaliza asocierea
                                       depunerea de oferte alternative, dar numai în condiþiile depune-
ofertanþilor.
                                       rii ofertei de bazã.
  11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
                                         16. Alte informaþii (acordarea preferinþei interne etc.): acor-
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
                                       darea marjei de preferinþã internã în conformitate cu prevederile
nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
                                       art. 45 din Hotãrârea Guvernului nr. 461/2001.
condiþiile de eligibilitate, înregistrare sunt cele prevãzute de
                                         17. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001, Ordinul M.F.P.
                                       VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: 12.02.2002.
ºi M.L.P.T.L. nr. 1013/873/2001.
                                        18. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  Cerinþe minime de calificare referitoare la:
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 15.08.2002.
  1. Capacitatea tehnicã: resursele tehnice ºi umane strict
necesare pentru îndeplinirea contractului ºi experienþa similarã         (28/8.838)


                                     «


  Unitatea militarã nr. 01951 Buzãu, cod fiscal 4299780,            Hrãnirea se va efectua în conformitate cu Ordonanþa
strada G-ral mr. Grigore Baºtan nr. 1, telefon 038421769, fax        Guvernului nr. 26/1994 ºi Instrucþiunile privind hrãnirea efective-
                                       lor M.Ap.N. în timp de pace (L4/1/2000).
038719816, organizeazã licitaþie deschisã pentru atribuirea con-
                                         Ofertanþii vor depune oferte pentru întreaga gamã de servicii
tractului de achiziþie publicã de servicii hrãnire efective la sediul    solicitate.
contractantului, cod C.P.S.A. 5552.13.                      Serviciile se vor achiziþiona pe o perioadã de 4 ani.
  18            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002

  Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se           1. capacitatea tehnicã:
poate obþine de la sediul unitãþii, Serviciul financiar, contra         Ð fiºã de informaþii generale;
sumei de 350.000 mii lei.                            Ð susþinere tehnicã;
  Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este 28.08.2002.       Ð experienþã similarã;
  Ofertele se vor depune pânã la data de 4.09.2002 la sediul         Ð recomandãri din partea altor beneficiari;
unitãþii contractante, în limba românã.                     Ð resurse tehnice;
  La deschiderea ofertelor, care va avea loc în ziua de            Ð resurse umane.
6.09.2002, ora 10.00, în sala de ºedinþe, vor participa:
                                        2. capacitatea economico-financiarã:
  Ð comisia de evaluare ºi atribuire a unitãþii;
                                        Ð obligaþii contractuale în desfãºurare;
  Ð ofertanþii.
                                         Ð situaþia financiarã (cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani
  Repetarea licitaþiei va avea loc pe 13.09.2002 ºi 20.09.2002.
                                       sã fie cel puþin egalã cu 10.000.000 mii lei, lichiditate generalã
  Garanþia pentru participare este de 100.000.000 lei, repre-
                                       ºi solvabilitate patrimonialã).
zentând 1 % din valoarea contractului.
                                        Ofertanþii sunt obligaþi sã menþioneze calificãrile profesionale
  Finanþarea contractului de servicii care urmeazã sã fie atri-
                                       ale personalului responsabil pentru prestarea seviciului.
buit se va realiza din credite bugetare repartizate unitãþii, con-
                                        Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 zile de la
form bugetului aprobat cu aceastã destinaþie.
                                       4.09.2002.
  Eligibilitatea ofertanþilor va fi doveditã prin:
                                        Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziþie
  Ð declaraþie pe proprie rãspundere;
                                       publicã este oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
  Ð certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaþiilor de
                                       tehnico-economic.
platã cãtre bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat,
                                        Este interzisã depunerea de oferte alternative.
bugetele locale, precum ºi cãtre bugetele fondurilor speciale.
  Condiþii minime:                               (29/8.839)

                                     «

  1. Societatea Comercialã HIDROELECTRICA Ñ S.A.,               b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
Sucursala Hidrocentrale, cu sediul în Curtea de Argeº, Bd.          exemplar: 300.000 lei, cu achitarea sumei, în numerar, la casie-
Basarabilor nr. 82-84, tel. 048/722100, fax 048/721741, numãr        ria sucursalei, între orele 8,00Ð15,00.
de înmatriculare J 03/993/2000, cod fiscal 13358702.              Modalitãþi de platã: numerar la casieria sucursalei.
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de ser-       c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 1.08.2002.
vicii: licitaþie deschisã.                           6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 8.08.2002, ora
  b) Tipul contractului de prestãri servicii pentru care sunt soli-    15.00.
citate oferte: contract de servicii.                      b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
  3. a) Locul de prestare a serviciilor: CHE Manicesti din         Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeº, Bd. Basarabilor
cadrul SH Curtea de Argeº.                          nr. 82-84, cod poºtal 0450, judeþul Argeº.
  b) Categoria serviciilor ce se vor achiziþiona ºi descrierea        c) Limba de redactare a ofertei: limba românã.
acestora: înlocuirea conductelor din oþel uzate cu conducte din         7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor.
oþel inox, de asemenea a vanelor uzate, a altor pãrþi ale            Ð membrii comisiei de evaluare a ofertelor
instalaþiei hidraulice, precum ºi a instalaþiilor ºi aparatelor de       Ð reprezentanþii ofertelor.
mãsurã uzate sau deteriorate aferente instalaþiei de apã de           b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor 9.08.2002, ora
rãcire CHE Manicesi; cod CPSA 2924.92.                    10,00, Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeº.
  c) Indicaþii referitoare la posibilitatea ofertanþilor de a depune     8. Garanþia pentru participare la licitaþie: 30.000.000 lei, con-
oferta pentru o parte sau pentru întreaga gamã de servicii soli-       stituitã prin scrisoare de garanþie bancarã în favoarea autoritãþii
citate: nu este cazul.                            contractante, ordin de platã în contul nr. 2511-1-5.1/ROL, des-
  4. Durata sau termenul limitã de prestare a serviciilor; 35       chis la BCR Sucursala Curtea de Argeº.
zile de la semnarea contractului.                        9. Modalitãþi de finanþare ºi de platã: fonduri proprii.
  5. a) Denumiea ºi adresa serviciului/compartimentului de la         10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru ela-        grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de servicii:
borarea ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a         nu este cazul.
exemplarului respectiv: documentaþia pentru elaborarea ºi pre-         11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
zentarea ofertei se poate obþine de la Sucursala Hidrocentrale        cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
Curtea de Argeº, Bd. Basarabilor nr. 82Ð84, Curtea de Argeº,         nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
Serviciul PUR.                                ofertanþii vor prezenta documentele care dovedesc eligibilitatea
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002                        19

conform cerinþelor din documentaþia pentru elaborarea ºi pre-         14. Nu s-a publicat anunþ de intenþie în Monitorul Oficial,
zentarea ofertei.                             Partea a VI-a, Achiziþii publice.

  12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã-ºi menþinã          15. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
oferta valabilã: 60 de zile.                        Autonomã MONITORUL OFICIAL: 15.07.2002.
                                        16. În caz de neadjudecare, licitaþia se va repeta în data
  13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
                                      de 21.08.2002, ora 10,00.
de servicii: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere teh-
nico-economic.                                 (30/8.842)

                                    «

  1. Autoritatea contractantã: Compania Naþionalã a Lignitului      cuprinde cheltuielile de manoperã ºi cheltuielile cu materialele ºi
OLTENIA Ñ S.A., cu sediul în Târgu Jiu, cod 1400, str. Tudor        piesele de schimb noi, reparate sau uzinate, asigurate de pres-
Vladimirescu nr. 2Ð15, tel. 053 215055; 053 216134, cod fiscal       tator.
R9994965, cont virament: 2511.1-2.1/ROL, deschis la BCR            11. Moneda în care trebuie fãcutã oferta: lei/buc.
Târgu Jiu.                                   12. Condiþia de prezentare a ofertei de preþ: preþ reparaþie
  2. Obiectul licitaþiei: reparaþie anualã tip RC1 la abzeter       maximal, exclusiv TVA. Se poate face ofertã globalã pentru
12.500 nr. 01 Roºia, exc. ERC 1400-02 Peºteana, abzeter 4400 x       toate utilajele sau ofertã parþialã.
120-02 Peºteana.                                13. Limba oficialã de redactare a ofertei: limba românã.
  3. Tipul licitaþiei: licitaþie publicã deschisã.              14. Garanþia bancarã de participare la licitaþie:
  4. Data ºi locul licitaþiei: 9.08.2002, ora 10.00, la sediul        Ð 30.000.000 lei pentru fiecare abzeter;
CNLO Târgu Jiu.
                                        Ð 40.000.000 lei pentru excavator.
  5. Termenul limitã de depunere a ofertelor: 9.08.2002, ora
                                        15. Garanþia comercialã ce trebuie asiguratã obligatoriu de
9.45.
                                      prestator: 12 luni de funcþionare.
  6. Documentaþia pentru elaborarea ofertei se poate ridica de
                                        16. Data limitã pentru solicitarea, clarificãrilor: 6 august a.c.,
la Serviciul Achiziþii Publice Servicii pânã la data de 5.08.2002,
                                      la tel. 053/223024 ºi fax 053216064.
contra sumei de 400.000 lei.
                                        Anunþul de intenþie a fost publicat în Monitorul Oficial
  7. Intervalul de execuþie a reparaþiilor: luna august 2002.
                                      nr. 18/28.01.2002.
  8. Sursa de finanþare: surse proprii.
                                        Transmis cãtre Regia Autonomã MONITORUL OFICIAL în
  9. Modalitate de platã: compensare cu energie electricã.
                                      15.07.2002.
  10. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: preþul cel
mai scãzut stabilit pe bazã de deviz antecalculat care va            (31/8.850)
ANUNÞURI DE PARTICIPARE LA NEGOCIERE COMPETITIVÃ

                           ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE SERVICII  Denumirea, cod fiscal, adresa, telefon: Compania Naþionalã         b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate
TRANSELECTRICA Ñ S.A., cu sediul în Bucureºti, bd. Gen.          oferte: contract de consultanþã.
Gheorghe   Magheru   nr.  33,  telefon  01.30.35.612,  fax      3. a) Locul de prestare a serviciilor: staþiile electrice de
01.30.35.620, cod fiscal 13328043, organizeazã procedura ”ne-
                                      transformare din patrimoniul Companiei Naþionale TRANS-
gociere competitivãÒ pentru atribuirea contractului de servicii de
                                      ELECTRICA Ñ S.A.
inginerie specializatã privind consultanþa pentru reparaþii staþii
                                        b) Categoria serviciilor care se vor achiziþiona ºi descrierea
electrice de transformare codul CPSA 7420.3, servicii de ingi-
nerie specializatã                             acestora: consultanþã pentru urmãtoarele activitãþi destinate

  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de ser-     reparaþiilor staþiilor electrice de transformare din patrimoniul

vicii: negociere competitivã.                       Companiei Naþionale TRANSELECTRICA Ñ S.A.
    20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002

  Ð analizã, documentaþie de proiectare, analizã/elaborare        6. Data limitã de transmitere a invitaþiilor de participare:
oferte, cereri de oferte, evaluãri note tehnice, elaborare rapoarte   23.08.2002.
de urmãrire/inspecþie a lucrãrilor de reparaþii;              7. Numãrul de candidaþi care vor fi invitaþi sã depunã oferta:
  Ð analizã a modului de funcþionare/exploatare/conducere a      3 candidaþi.
instalaþiilor tehnologice electrice în cadrul staþiilor electrice de    8. Garanþia pentru participare solicitatã: 50 milioane lei.
transformare;                               9. Modalitãþile de finanþare: surse proprii.
  Ð asistenþã tehnicã la toate fazele de derulare a lucrãrilor      10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
de reparaþii de la predarea amplasamentului pânã la recepþia      grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de servicii:
finalã;                                 conform legislaþiei în vigoare ºi a instrucþiunilor pentru ofertanþi.
  Ð asistenþã pentru informatizarea urmãririi programelor de        11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
reparaþii pe stadii fizice ºi financiare;                cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
  Ð alegerea soluþiilor tehnico-economice optime în vederea      nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã candida-
realizãrii în condiþii de siguranþã ºi eficienþã a obiectivelor com-  tul: conform instrucþiunilor pentru ofertanþi.
paniei, analize de avarii ºi soluþii de remediere;             12. a) Prestarea serviciilor de consultanþã este rezervatã fir-
  Ð informare/ºcolarizare a personalului Companiei Naþionale      melor specializate în domeniul energiei electrice Ñ staþii elec-
TRANSELECTRICA Ñ S.A. în domeniul soluþiilor de vârf pe         trice de transformare.
plan mondial în domeniul staþiilor electrice, tendinþe.
                                      b) Achiziþia serviciilor de consultanþã se va face în confor-
  c) Oferta de consultanþã se depune pentru întreaga gamã       mitate cu Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001,
de servicii solicitate.                         aprobatã cu Legea nr. 212/2002.
  4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii se va stabili prin      c) Se vor menþiona numele ºi calificãrile profesionale ale
clauzã contractualã.                          personalului responsabil pentru prestarea serviciului de consul-
  5. a) Documentaþia referitoare la calificarea ºi selecþia can-   tanþã.
didaþilor se poate ridica de la Compania Naþionalã TRANS-          13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
ELECTRICA Ñ S.A., Bucureºti, bd. Gen. Gheorghe Magheru         oferta valabilã: 80 zile.
nr. 33, telefon 401.30.35.930, începând din data de 15.07.2002,
                                      14. Se interzice depunerea de oferte alternative.
director proiect Roxana Marciu.
                                      15. Se acordã marjã de preferinþã internã, dacã este cazul.
  b) Data limitã pentru transmiterea scrisorii de interes ºi a
                                      16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
documentelor de calificare: 9.08.2002, ora 10.00.
                                    a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea
  c) Scrisoarea de interes ºi documentele de calificare vor fi
                                    inexistenþei unui astfel de anunþ: nu s-a publicat anunþ de
transmise la Compania Naþionalã TRANSELECTRICA Ñ S.A.,
                                    intenþie.
Bucureºti, bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 33, telefon
                                      17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
401.30.35.930, director proiect Roxana Marciu.
                                    Autonomã MONITORUL OFICIAL: 12.07.2002.
  d) Limba în care trebuie redactate scrisoarea de interes ºi
documentele de calificare: limba românã sau limba englezã.          (32/8.824)


ANUNÞURI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIÞIE PUBLICÃ

                         ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE
    U.M. 0433 Câmpina, cu sediul în Câmpina, str.          atribuirea   contractului   de  furnizare   prin  licitaþie
Carol I nr. 201, cod poºtal 2150, cod fiscal 2845206,          publicã deschisã fãrã preselecþie pentru urmãtoarele
tel. 044/336251, intr. 144, fax 044/333650, anunþã           produse:

Nr.      Cod           Denumire                         Cantitate           Termen
                                      U/M
crt.    C.P.S.A.          produse                         estimativã          de livrare

1.     01141001    Furaje combinate reþetele 02Ð03         kg.          218.500          31.12.2002

   În urma publicãrii anunþului de intenþie în Monitorul Oficial al   La data de 9 iulie 2002, comisia de licitaþie ºi analizã a
României, Partea a VI-a, nr. 22 din 1 februarie 2002, la prima     ofertelor, în conformitate cu prevederile art. 26, alin. (3) ºi (4)
ºedinþã de licitaþie organizatã la data de 3 iulie 2002 a fost     din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001, în unanimi-
primitã o singurã ofertã din partea Societãþii Comerciale
                                    tate a hotãrât acceptarea ofertei primite de la Societatea
GIOCOM Ñ S.R.L., Coºereni, judeþul Ialomiþa, pentru produsul
menþionat mai sus, iar la repetarea procedurii din data de 9      Comercialã GIOCOM Ñ S.R.L., Coºereni, judeþul Ialomiþa,
iulie 2002, de asemenea, o singurã ofertã, din partea aceluiaºi     înmatriculatã cu nr. J 21/621/1991, cod fiscal R 2088557,
agent economic.                             tel./fax 0243/255908, care este singurul ofertant.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002                       21

  Contractul de furnizare cu nr. 10300 din 10 iulie 2002, în         Prezentul anunþ a fost transmis la Regia Autonomã MONI-
valoare totalã 1.352.078.000 lei, inclusiv T.V.A. (preþul unitar      TORUL OFICIAL la data de 12 iulie 2002.
oferit este de 6.188 lei/kg furaj combinat pentru porci, inclusiv
T.V.A.), urmeazã sã intre în vigoare la data de 10 iulie 2002.          (33/8.829)

                                    «

  1. Autoritatea contractantã R.A.T. Braºov, cod unic de înre-        Ð ulei servodirecþii LUBRIFIN TA 32 Ð 5,5 tone.
gistrare 1102556, atribut fiscal R, cu sediul în Braºov,            Ð Societatea Comercialã OMV ROMÂNIA MINERALOEL Ñ
Str. Hãrmanului nr. 49, tel. 068/33.46.78, fax 068/335660.         S.R.L.:
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-       Ð ulei de motor OMV Truck LD (mineral) SAE 15W/40 (MAN
zare: licitaþie deschisã.
                                      3275) Ð 1.200 litri;
  3. Data semnãrii contractelor de furnizare: 27.06.2002.
                                        Ð ulei transmisii automate OMV ATF DEXRON II (MAN 339
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
                                      tip D VOITH DIWA Ð 2.000 litri;
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-econo-
                                        Ð ulei pentru punþi MAN OMV gear XD5 SAE 85W/90 (punte
mic.
  5. Numãrul de oferte primite: 6 (ºase).                 MAN 342 ML) 200 litri.
  6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertanþilor câºtigãtori:          8. Preþul:
  Ð Societatea Comercialã LUBRIFIN Ñ S.A., cu sediul în            Ð Societatea Comercialã LUBRIFIN Ñ S.A. Ð 60.293,50
Braºov, Str. Hãrmanului nr. 52, judeþul Braºov;               euro (1.747.607.097,50 lei);
  Ð Societatea Comercialã OMV ROMÂNIA MINERALOEL Ñ              Ð Societatea Comercialã OMV ROMÂNIA MINERALOEL Ñ
S.R.L., cu sediul în Bucureºti, str. Sevastopol nr. 13Ð17.         S.R.L. Ð 5.496 euro (159.301.560 lei).
  7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre        9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
ofertanþii câºtigãtori:
                                      a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 8.02.2002.
  Ð Societatea Comercialã LUBRIFIN Ñ S.A.:
                                        10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
  Ð ulei de motor VERSUS 15W/40 SUPER 4 Ð 29 tone;
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 12.07.2002.
  Ð ulei transmisii mecanice LUBRIFIN T 80W/90 EP 3 Ð 12
tone;                                      (34/8.830)

                                    «

  1. Autoritatea contractantã: S.N.G.N. ROMGAZ Ñ S.A.,            7. Natura ºi cantitatea produselor: hârtie copiativã Ñ 6.894
Mediaº, cod fiscal R 14056826, str. Unirii nr. 4, Mediaº, judeþul      topuri, 275 suluri, 460 cutii, cod CPSA 2123.11.
Sibiu.                                     8.   Preþul  convenit  pentru  îndeplinirea  contractului:
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-      1.119.974.591 lei, din care TVA 178.819.469 lei.
zare: licitaþie deschisã.                           9. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 1.07.2002.
                                      urmeazã sã fie subcontractatã: nu este cazul.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
                                        10. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-econo-
                                      a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 20.03.2002.
mic.
                                        11. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
  5. Numãrul de oferte primite: 7 (ºapte).
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 12.07.2002.
  6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor: S.C. Herlitz
Romania Ñ S.A., Str. Depozitelor nr. 20, Târgu Mureº.              (35/8.834)

                                    «

  1. Denumire, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante:        Ñ 12 iulie 2002 cu Societatea Comercialã STRYKER
  Spitalul Judeþean Covasna, cu sediul în Sfântu Gheorghe,         OSTEONICS ROMANIA Ñ S.R.L.
Str. Stadionului nr. 1, judeþul Covasna, cod fiscal 4202010          4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractelor: contractul a
  2. Procedura aplicatã: licitaþie deschisã.                fost acordat pe baza analizãrii ofertelor din punct de vedere
  3. Data semnãrii contractelor de furnizare:               tehnico-economic.
  Ñ 10 iulie 2002 cu Societatea Comercialã BIOTECHNIC             5. Numãrul de oferte primite: 4.
ROMANIA Ñ S.R.L.                                6. Denumirile ºi adresele câºtigãtorilor:
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002

  a) Societatea Comercialã BIOTECHNIC ROMANIA Ñ S.R.L.,               55 buc proteze totale de sold, cimentatã tip EXETER, cod
cu sediul în Bucureºti, Str. Ghirlandei nr. 32, sectorul 6.            CPSA: 3310.17
  b) So c iet at ea Come rc i a l ã S T R Y KE R OS T EON IC S            8. Preþul sau gama preþurilor plãtite:
ROMANIA Ñ S.R.L., cu sediul în Bucureºti, str. Leonida nr. 19,
                                           a) Societatea Comercialã BIOTECHNIC ROMANIA Ñ S.R.L.
sectorul 2.
                                           Valoarea contractului: 29.800 euro
  7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de fie-
care ofertant câºtigãtor; codul CPSA                         b) Societatea Comercialã STRYKER OSTEONICS Ñ S.R.L.
  a) Societatea Comercialã BIOTECHNIC ROMANIA Ñ S.R.L.                Valoarea contractului: 23.100 euro
va livra:                                       9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
  15 buc proteze totale de sold, cimentate, tip Filler              a VI-a a anunþului de participare: 30 aprilie 2002.
  15 buc proteze totale de sold, necimentate tip Filler
                                           10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
  20 buc proteze parþiale de sold, tip Austin Moore
                                          Autonomã MONITORUL OFICIAL: 15 iulie 2002.
 b) S o c i e t a t e a C o m e r c i a l ã S T R Y K E R O S T E O N I C S
ROMANIA Ñ S.R.L. va livra:                               (36/8.844)


                            ACHIZIÞII PUBLICE DE LUCRÃRI


  1. Autoritatea contractantã: Direcþia Silvicã Buzãu, str.             7. Categoria lucrãrilor executate: corectarea torentului ªapte
Mareºal Averescu, nr. 5, Buzãu, cod fiscal R 13697512.               Izvoare.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
                                           8. Valoarea lucrãrilor: 9.897.514 mii lei sau 339.911 euro.
achiziþie publicã: licitaþie deschisã.
                                           9. Nu sunt subcontractanþi.
  3. Data semnãrii contractului de lucrãri: 25.06.2002.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri:          10. Nu e cazul.
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-econo-             11. Data publicãrii anunþului de participare în Monitorul
mic.                                        Oficial: 22.05.2002.
  5. Numãrul de oferte primite: douã.                        12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Monitorul
  6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor: Societatea
                                          Oficial: 15.07.2002.
Comercialã CONCIFOR Ñ S.A. Buzãu, Str. Crizantemelor
nr. 16, Buzãu.                                     (37/8.833)


                                        «


  Direcþia Regionalã Drumuri ºi Poduri Iaºi, cu sediul în Iaºi,           Caracteristicile generale ale construcþiei sunt:
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 032214430, fax 032214432, cu codul            Ð lucrãri de consolidare sistem rutier:
fiscal nr. 1983863 a organizat la data de 24 aprilie 2002 licitaþie          Ð lucrãri de terasamente, podeþ nou.
deschisã pentru contractarea execuþiei obiectivului ”Consolidare           Numãrul de oferte primite: 4.
versant, regularizare torent, refacere corp drum pe DN 17 A, km            Oferta câºtigâtoare a licitaþiei a fost adjudecatã de SCCF
42+100 Ð 42+480Ò,                                 Iaºi Ð Grup Colas Ñ S.A., cu sediul în Iaºi, bd. Dimitrie
  în conformitate cu Ordonanþa Guvernului nr. 60 din 25 apri-
                                          Cantemir nr. 15.
lie 2001, Hotãrârea Guvernului nr. 461 din 24 mai 2001.
                                           Contractul a fost semnat la data de 27 iunie 2002, având o
  Criteriul pentru atribuirea contractului de execuþie a fost oferta
                                          valoare de 10.622.568.000 lei ºi durata de execuþie 10 luni.
cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
                                           Data transmiterii anunþului de atribuire a contractului cãtre
  Anunþul de participare la licitaþie a fost publicat în Monitorul
                                          Regia Autonomã Monitorul Oficial: 15.07.2002.
Oficial al României, Partea a VI-a nr. 34 din data de 21 febru-
arie 2002.                                       (38/8.840)


                                        «


  1. Autoritatea contractantã: Regia Naþionalã a Pãdurilor Ñ             2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri:
Direcþia Silvicã Hunedoara, cod fiscal R2119416, Deva, Str.            licitaþie deschisã, fãrã preselecþie.
Mihai Viteazu nr. 10.                                 3. Data semnãrii contractului: 8.07.2002.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 132/18.VII.2002                    23

  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri:   1) împãduriri;
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-econo-       2) lucrãri hidrotehnice ºi conexe: canale, praguri, traverse,
mic.
                                    baraje, podeþe tubulare, acces provizoriu la amplasamente.
  5. Numãrul de oferte primite: 7.
                                     8. Preþul lucrãrii: 15.003,3 mil. lei/523.953 euro.
  6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor: Societatea
Comercialã FORICON Ñ S.A., Deva, str. Dorobanþi nr. 28,          9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
judeþul Hunedoara.                           a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 27.03.2002.
  7. Categoria lucrãrilor executate sau caracteristicile generale    10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
ale construcþiei realizate:
                                    Autonomã MONITORUL OFICIAL: 15.07.2002.
  Ð lucrãri de corectare a torenþilor din B.H. Strei Superior,
cod CPSA 4524.12, constând în:                       (39/8.851)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

        Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate : Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
        Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 132/18.VII.2002 conþine 24 de pagini.         Preþul 73.920 lei  ISSN 1582Ñ5884

								
To top