mof6_2002_121ap by monitorul-oficial

VIEWS: 6 PAGES: 16

									                              PARTEA A VI-A
Anul III Ñ Nr. 121                     ACHIZIÞII PUBLICE                       Miercuri, 3 iulie 2002                                   SUMAR

                                                         Pagina

                            ANUNÞURI DE INTENÞIE
                 Achiziþii publice de produse .............................................     1Ð2
                 Achiziþii publice de lucrãri.................................................    2

                           ANUNÞURI DE PARTICIPARE
                            LA LICITAÞIE DESCHISÃ
                 Achiziþii publice de produse .............................................     2Ð6
                 Achiziþii publice de lucrãri.................................................   6Ð9
                 Achiziþii publice de servicii ...............................................   9Ð11

                        ANUNÞURI DE ATRIBUIRE
                     A CONTRACTELOR DE ACHIZIÞIE PUBLICÃ
                 Achiziþii publice de produse .............................................    11Ð15
                 Achiziþie publicã de lucrãri ...............................................    15
                 Achiziþii publice de servicii ...............................................  15Ð16
                   ANUNÞURI               DE     INTENÞIE
                         ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE

  Compania Naþionalã TRANSELECTRICA Ñ S.A. din                  Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi cerinþele
Bucureºti, bd. Gh. Magheru nr. 33, sectorul 1, telefon             minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea economico-
021/3035612, fax 021/3035620, intenþioneazã sã achiziþioneze în        financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertanþii vor fi
anul 2002 prin contract de furnizare de produse izolatoare din         stipulate în documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei.
                                          Data transmiterii anunþului de intenþie cãtre Regia Autonomã
materiale compozite.                              MONITORUL OFICIAL: 26.06.2002.
  Procedura ce se va aplica: licitaþie deschisã.
  Achiziþia este finanþatã din surse proprii ale companiei.             (1/8.329)

                                      «
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/3.VII.2002

  1. Autoritatea contractantã: Hidroelectrica Ñ S.A., Sucursala      3. Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertelor
Hidrocentrale BISTRIÞA din Piatra-Neamþ, str. Lt. Drãghiescu       poate fi ridicatã de la sediul S.H. BISTRIÞA, Piatra-Neamþ,
                                     pânã la data de 15.07.2002.
nr. 13, telefon 0233 218165, 218166, fax 0233 216160, codul
                                       4. Alte informaþii: atribuirea contractului se face prin analizã
fiscal R 5603924.                             de ofertã.
  2. Lista produselor care se intenþioneazã sã fie achiziþionate:      5. Anunþul de intenþie a fost transmis cãtre Regia Autonomã
                                     MONITORUL OFICIAL la data de 26.06.2002.
una centralã termicã dotatã cu cazan apã caldã 90¼/70¼ (P=174,
5kwÑ233kw, Q=170.000 kcal/h), codul CPSA 2822.12.               (2/8.330)


                         ACHIZIÞII PUBLICE DE LUCRÃRI

  Regia Autonomã Judeþeanã Apã Canal Iaºi cu sediul în Iaºi,        3. a) Data aproximativã pentru atribuirea contractului de
str. Mihail Costãchescu nr. 6, codul fiscal R 1959768, telefon      achiziþie: trimestrul III 2002.
032-215410, fax 032-212741, cont virament 25336.15Ð5.25/ROL          b) Data aproximativã stabilitã pentru începerea lucrãrii:
deschis la B.C.R., Sucursala Iaºi.                    trimestrul IV 2002.
  2. a) Amplasamentul lucrãrii: Iaºi, aleea Grigore Ghica Vodã       c) Calendarul aproximativ al lucrãrii: maximum 12 luni.
                                       4. Condiþii de finanþare a lucrãrilor: surse proprii Regiei
nr. 27Ð37.
                                     Autonome Judeþene Apã Canal Iaºi.
  b) Natura ºi cerinþele de execuþie, caracteristicile generale
                                       5. Data transmiterii anunþului de intenþie cãtre Regia
ale lucrãrii: consolidare, modernizare, reparaþii capitale afe-      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 26 iunie 2002.
rente construcþiilor existente la Stadionul ”Emil AlexandrescuÒ
Iaºi, codurile C.P.S.A. 7420.3 ºi 4525.41.                   (3/8.331)
                                   «


  C.N. Administraþia Porturilor Maritime Ñ S.A., cod unic de        Datele transmise din cele 16 staþii de pompare vor fi prelu-
înregistrare 11062831, numãr de ordine în registrul comerþului      ate, monitorizate ºi centralizate într-un dispecerat, pe calculator,
J 12/2308/9.10.1998, atribut fiscal R, cu sediul în Constanþa,      de un program specializat ce va fi creat de executantul lucrãrii.
Gara Maritimã, Incintã Port nr. 1, tel. 041/611540, fax            Informaþii suplimentare se pot obþine de la Serviciul
041/619512, e-mail: apc@constantza-port.ro intenþioneazã sã        Dezvoltare Ñ Proiectare, tel. 041/601344, 041/601700,
realizeze execuþia obiectivului de investiþie modernizare ºi moni-    fax 041/601795 ºi de la Sucursala Servicii Port, tel. 601023
torizare staþii de pompare ape uzate din Portul Constanþa.        fax 601660.
  Prin aceastã lucrare se urmãreºte modernizarea ºi monitori-        Atribuirea contractului de achiziþie publicã se realizeazã în
zarea staþiilor de pompare ape uzate din Portul Constanþa (Port      conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
Nou, Port Vechi, Port Constanþa-Sud) prin integrarea sistemului      nr. 60/2001, completatã ºi modificatã de Legea nr. 212/2002, ºi
de contorizare canalizare menajerã la ieºirea din Portul         cu Ordinul comun M.F.P./M.L.P.T.L. nr. 1.014/873/2001, publicat
Constanþa în sistemul de monitorizare a staþiilor de pompare.       în Monitorul Oficial al României nr. 340/27.06.2001.
  Staþiile de pompare ape uzate din Portul Constanþa sunt          Procedura aplicatã pentru atribuirea acestui contract de
repartizate în felul urmãtor:                       lucrãri este licitaþie deschisã.
  Ñ Portul Vechi Ñ S.P.1; S.P.2; S.P.3; S.P.4                Anunþul de participare va fi publicat în luna iulie 2002 atât
  Ñ Portul Nou Ñ S.P.5; S.P.6; S.P.7; S.P.8; S.P.9           în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, cât ºi în coti-
  Ñ Portul Constanþa-Sud Ñ S.P.1; S.P.2; S.P.5; S.P.7;         dianul central ”România LiberãÒ ºi cotidianul local ”Cuget
SPAU EST; SPAU VEST.                           LiberÒ.
  Modernizarea prin reechiparea acestor staþii de pompare          Licitaþia deschisã pentru execuþia obiectivului modernizare
urmãreºte creºterea capacitãþii de pompare, reducerea consu-       ºi monitorizare staþii de pompare ape uzate din portul
murilor energetice, scurtarea timpilor de intervenþie, mãrirea      Constanþa va avea loc în luna august 2002.
duratei de exploatare etc.                          Ofertantul câºtigãtor va încheia cu CN APMC S.A. un con-
  Prin monitorizare se urmãreºte rezolvarea problemelor         tract la cheie, contractantul având ºi rol de proiectant al
apãrute în sistemul de pompare a apei uzate, imperios nece-        lucrãrilor.
sarã operatorilor sistemelor de canalizare pentru verificarea exis-      Lucrãrile sunt finanþate din surse proprii.
tenþei pierderilor iar, în cazul defecþiunilor, sã se efectueze
reparaþiile ºi asanãrile necesare.                       (4/8.351)
  ANUNÞURI          DE   PARTICIPARE              LA   LICITAÞIE         DESCHISÃ


                        ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE
  1. Curtea de Conturi a României, codul fiscal 4265922, cu         2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-
sediul în Bucureºti, str. Lev Tolstoi nr. 22Ñ24, sectorul 1, tele-    nizare: organizarea de licitaþie deschisã; contractul de furnizare
                                     se va atribui societãþii care va câºtiga licitaþia.
fon 230.09.22, fax 230.06.89 organizeazã licitaþie deschisã pen-       b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
tru achiziþie de microcalculatoare.                    oferte: modelul de contract de furnizare de produse din
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/3.VII.2002                        3

secþiunea V Ñ Ordinul ministrului        finanþelor publice       7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
nr. 1.012/2001, privind aprobarea structurii  conþinutului ºi modu-    reprezentanþii autorizaþi ai autoritãþii contractante ºi ai
lui de utilizare a documentaþiei standard   pentru elaborarea ºi    ofertanþilor.
prezentarea ofertei pentru achiziþie publicã  de produse.
                                        b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 19.08.2002,
  3. a) Locul de livrare a produselor: sediul autoritãþii contrac-    ora 10.00, la sediul autoritãþii contractante.
tante.
                                        8. Garanþia pentru participare este de 200.000.000 lei, con-
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona;        stituitã prin scrisoare de garanþie bancarã în favoarea autoritãþii
codul CPSA: calculatoare ºi alte echipamente informatice,         contractante.
codul CPSA 3002.1, conform caietului de sarcini.                9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau refe-
  c) Ofertele vor fi depuse pentru întreaga cantitate de pro-       riri la prevederile care le reglementeazã: surse provenite de la
duse solicitate.                              bugetul de stat.
  4. Data limitã de livrare a produselor: 45 de zile calendaris-       10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
tice de la data semnãrii contractului.                   cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi econo-
                                      mico-finaciarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
  5. a) Un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ºi
                                      conform documentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei.
prezentarea ofertei se va obþine de la sediul autoritãþii contrac-
                                        11. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile.
tante.
                                        12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  b) Costul unui exemplar este de 500.000 lei.              de furnizare este oferta cea mai avantajoasã din punct de
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 8 zile înaintea    vedere tehnico-economic.
datei limitã pentru depunerea ofertelor.                    13. Nu se acceptã oferte alternative.
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 16.08.2002,          14. Nu s-a publicat anunþ de intenþie în Monitorul Oficial al
ora 14.00.                                 României, Partea a VI-a, Achiziþii publice.
  b) Ofertele se vor transmite/depune la sediul autoritãþii con-       15. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
tractante.                                 Autonomã MONITORUL OFICIAL: 27.06.2002.

  c) Limba de redactare a ofertelor: limba românã.               (5/8.352)
                                    «

  Autoritatea contractantã: Universitatea de Medicinã ºi           Adresa la care trebuie depuse ofertele: Universitatea de
Farmacie Craiova, codul fiscal 10815397, cu sediul în Craiova,       Medicinã ºi Farmacie Craiova, Craiova, str. Petru Rareº nr. 4,
str. Petru Rareº nr. 4, tel. 051/122458, fax 051/193077,          codul poºtal 1100.
tel./fax 051/133218, organizeazã licitaþie deschisã pentru atribui-      Limba de redactare: limba românã.
rea unui contract de furnizare de produse cu livrare la sediul         Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor: mem-
                                      brii comisiei de evaluare, reprezentanþii ofertanþilor.
U.M.F. Craiova.
                                        Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 20.08.2002, ora 10,
  Natura produsului:
                                      sediul U.M.F. Craiova.
  1. Unit dentar, 3 bucãþi, codul CPSA 33.10.20;
                                        Garanþii de participare: 1.300 euro.
  2. Stimulator (stomatologic) cu anexe (cap + truse speci-          Modalitatea de finanþare: venituri proprii.
fice), 5 bucãþi, codul CPSA 33.10.20.                     Condiþii de eligibilitate: conform documentaþiei pentru elabo-
  Data limitã de livrare: 30.11.2002.                   rarea ºi prezentarea ofertelor.
  Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei (con-         Valabilitatea ofertei: 31.12.2002.
form Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001, Hotãrârii         Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: preþul cel
Guvernului nr. 461 publicat în Monitorul Oficial al României în      mai mic.
data de 24.05.2001, Ordinului ministrului finanþelor publice nr.        Nu existã anunþ de intenþie publicat în Monitorul Oficial al
1.012, publicat în Monitorul Oficial al României în data de        României.
25.06.2001) se va obþine de la serviciul Aprovizionare, Craiova,        Data transmiterii anunþului cãtre Regia Autonomã MONITO-
                                      RUL OFICIAL: 27.06.2002.
str. Mareºal Ion Antonescu nr. 94, tel./fax 051/133218.
  Data limitã de depunere a ofertelor: 20.08.2002, ora 9.00.          (6/8.353)
                                    «

  Autoritatea contractantã: Universitatea de Medicinã ºi           Natura produsului: trusã cistorezecþie-litotritie endoscopie
Farmacie Craiova, codul fiscal 10815397, cu sediul în Craiova,       urologicã, 1 bucatã, codul CPSA 33.10.12.
str. Petru Rareº nr. 4, tel. 051/122458, fax 051/193077, tel./fax       Data limitã de livrare: 30.11.2002.
051/133218, organizeazã licitaþie deschisã pentru atribuirea unui       Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei (con-
contract de furnizare de produse cu livrare la sediul U.M.F.        form Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001, Hotãrârii
Craiova.                                  Guvernului nr. 461 publicate în Monitorul Oficial al României
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/3.VII.2002

în data de 24.05.2001, Ordinului ministrului finanþelor publice        Garanþii de participare: 800 euro.
nr. 1.012 publicat în Monitorul Oficial al României în data de         Modalitatea de finanþare: venituri proprii.
25.06.2001) se va obþine de la serviciul Aprovizionare, Craiova,        Condiþii de eligibilitate: conform documentaþiei pentru elabo-
str. Mareºal Ion Antonescu nr. 94, tel./fax 051/133218.           rarea ºi prezentarea ofertelor.
  Data limitã de depunere a ofertelor: 19.08.2002, ora 9.00.         Valabilitatea ofertei: 31.12.2002.
  Adresa la care trebuie depuse ofertele: Universitatea de          Criteriul de atribuire a contractului de furnizare: preþul cel
Medicinã ºi Farmacie Craiova, Craiova, str. Petru Rareº nr. 4,       mai mic.
codul poºtal 1100.
                                       Nu existã anunþ de intenþie publicat în Monitorul Oficial al
  Limba de redactare: limba românã.
                                      României.
  Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor: mem-
                                       Data transmiterii anunþului cãtre       Regia  Autonomã
brii comisiei de evaluare, reprezentanþii ofertanþilor.
                                      MONITORUL OFICIAL: 27.06.2002.
  Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 19.08.2002, ora 10,
sediul U.M.F. Craiova.                             (7/8.354)
                                    «
  Spitalul de Pneumoftiziologie Constanþa cu sediul în            Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor sunt
Constanþa, cartierul Palazu Mare, Str. Sentinelei nr. 40, cod fis-     reprezentanþii legali ai persoanelor juridice sau împuterniciþi ai
cal 2983845, telefon 696882, 697130, fax 696400, exprimã          acestora.
intenþia pentru organizarea licitaþiei publice pentru atribuirea con-      Locul depunerii ofertei: sediul spitalului, Str. Sentinelei
tractului de achiziþii de tichete de masã.                 nr. 40, secretariat.
  Persoanele juridice interesate sã participe la procedura pen-        Licitaþia va avea loc în data de 14.08.2002, ora 11.30, la
                                      sediul spitalului.
tru atribuirea contractului de achiziþii publice de tichete de masã
                                        Anunþarea rezultatului ºi a ofertantului câºtigãtor se va face
pot depune ofertã completã, cu toate documentele solicitate, la
                                      conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001.
casieria-secretariat a unitãþii cu sediul în Constanþa, cartierul
                                        Eventualele contestaþii se vor depune la sediul spitalului în
Palazu Mare, Str. Sentinelei nr. 40, în plic sigilat, pânã la data
                                      termenul prevãzut de Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
de 12.08.2002, ora 11.00.
                                      nr. 60/2001, de normele de aplicare a acesteia, cu modificãrile
  Locul de livrare a produselor având codurile CPSA 22.22.13,       ºi completãrile ulterioare.
32590.2, 4911.99 este Constanþa, cartierul Palazu Mare,             Menþiune: la licitaþie pot participa doar persoane juridice
Str. Sentinelei nr. 40.                           autorizate conform legislaþiei în vigoare ºi care îndeplinesc
  Caietul de sarcini poate fi cumpãrat de la secretariatul spita-     condiþiile de participare din instrucþiunile pentru ofertanþi.
lului, valoarea acestuia fiind de 300.000 lei.                 La ofertã vor fi depuse ºi acte doveditoare a activitãþii ofer-
  Procedura de achiziþie: licitaþie publicã deschisã.           tanþilor, conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
  Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate       nr. 60/2001, normelor de aplicare a acestora, cu modificãrile ºi
oferte: contract de furnizare de tichete de masã.              completãrile ulterioare.
  Achiziþia se face din venituri realizate în condiþiile legii.        Informaþii suplimentare pot fi solicitate, în scris, conducerii
  Criteriul de selecþie a ofertanþilor: oferta cu comisionul cel     unitãþii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
mai mic, perceput cu îndeplinirea tuturor cerinþelor din caietul        Menþionãm faptul cã nu am publicat anunþ de intenþie în
de sarcini.                                 Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziþii Publice.
                                        Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  Data limitã de depunere a ofertelor, în plic sigilat:
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 26.06.2002.
12.08.2002.
  Limba în care trebuie redactate ofertele este limba românã.         (8/8.355)
                                    «
  1. Autoritatea contractantã: Compania Naþionalã a Huilei Ñ          Cantitãþile de piese de schimb supuse achiziþiei sunt nomi-
S.A., cod fiscal R 2135187, cu sediul în Petroºani,             nalizate în documentaþia pentru prezentarea ºi elaborarea ofer-
str. Timiºoara nr. 2, judeþul Hunedoara, codul poºtal 2675.         tei, secþiunea II.
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-       c) Ofertanþii vor depune ofertã pe pachete, pentru întreaga
nizare: repetarea licitaþiei deschise.                   cantitate de piese de schimb solicitatã pentru fiecare tip de
  b) Tipul contractului: furnizare de produse.              autovehicul.
  3. a) Locul de livrare a produselor: exploatãrile miniere din        3. Data limitã de livrare a produselor: eºalonat, pânã în
cadrul C.N.H. Ñ S.A. cu sediile în Valea Jiului, judeþul          31.12.2002.
Hunedoara Ñ subunitãþi ale C.N.H. Ñ S.A.                     4. a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se
  b) Natura ºi cantitatea produselor care se vor achiziþiona:       poate obþine, contra cost, de la sediul Companiei Naþionale a
piese de schimb pentru transportoare blindate cu raclete, pen-       Huilei Ñ S.A., Petroºani, str. Timiºoara nr. 2, judeþul Hunedoara.
tru transportul cãrbunelui în subteran, codul CPSA 2952, astfel:         b) Costul unui exemplar al documentaþiei este de 300.000
  1.  Piese de schimb pentru transportorul TR. 6             lei. Plata se va face, pe bazã de chitanþã, la casieria autoritãþii
  2.  Piese de schimb pentru transportorul TR. 7             contractante.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/3.VII.2002                         5

  c) Clarificãrile cu privire la conþinutul documentaþiei se pot       Ñ plata produselor se va face prin compensare cu energie
solicita în scris cu 8 zile înainte de data limitã de depunere a      electricã în termen de 30 de zile, dar nu mai târziu de 60 zile,
ofertelor.                                 ºi prin alte modalitãþi de platã (C.E.C., O.P.).
  5. Data limitã pentru depunerea ofertelor este 22.07.2002,         9. Condiþiile de eligibilitate, precum ºi cerinþele minime cu
ora 9, la sediul autoritãþii contractante; ofertele vor fi redactate    privire la capacitatea tehnicã ºi la cea economico-financiarã pe
în limba românã.                              care trebuie sã le îndeplineascã ofertanþii sunt conform cu pre-
  6. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:      vederile art. 30 ºi 32 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
membrii comisiei de evaluare ºi reprezentanþii împuterniciþi ai      nr. 60/2001 ºi Ordinul Ministrului Finanþelor nr. 1.012/2001,
ofertanþilor.                               secþiunea I, pct. B.1ÑB.3, specificate ºi în documentaþia pentru
                                      elaborarea ºi prezentarea ofertei.
  b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor este: 22.07.2002,
                                        10. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã-ºi menþinã
ora 10, la sediul autoritãþii contractante.                oferta valabilã este de 90 de zile.
  7. Garanþia pentru participare ce trebuie depusã este de:          11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  Ñ pentru piese de schimb pentru transportorul TR 6:           de furnizare este: preþul cel mai scãzut.
20.000.000 lei;                                12. Se interzice depunerea de oferte alternative.
  Ñ pentru piese de schimb pentru transportorul TR 7:             13. Alte informaþii: se acordã marjã de preferinþã internã,
200.000.000 lei.                              conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001.
  Garanþia de bunã execuþie se va constitui prin lichiditãþi,        14. A fost transmis anunþ de intenþie în Monitorul Oficial al
ordin de platã vizat de bancã în contul autoritãþii contractante      României, Partea a VI-a, Achiziþii Publice, Partea a VI-a,
sau prin scrisoare de garanþie bancarã deschisã în favoarea        nr. 22/1.02.2002.
autoritãþii contractante.                           15. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL, Partea a VI-a, Achiziþii
  8. Modalitãþi principale de finanþare ºi de platã:
                                      Publice, este 27.06.2002.
  Ñ finanþarea contractului de achiziþie se va face din fonduri
de producþie;                                  (9/8.356)
                                    «
  1. Spitalul Cãi Ferate Drobeta-Turnu Severin, Drobeta-Turnu        b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Spitalul
Severin, bd. Carol I nr. 5Ñ7, codul fiscal 5041/4337395,          Cãi Ferate Drobeta-Turnu Severin, Drobeta-Turnu Severin,
tel. 052/317339, fax 052/317339, organizeazã licitaþie deschisã.      bd. Carol I nr. 5Ñ7, judeþul Mehedinþi, codul poºtal 1500.
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-      c) Ofertele trebuie redactate în limba românã.
nizare: licitaþie deschisã.                          7. a) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschide-
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate     rea ofertelor de cãtre comisia de evaluare.
oferte: contract de furnizare medicamente.                   b) Data deschiderii ofertelor: 18 iulie 2002, ora 12.00, la
  3. a) Locul de livrare a produselor: la farmacia spitalului.      sediul Spitalului Cãi Ferate Drobeta-Turnu Severin.
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona,         8. Ofertanþii trebuie sã depunã garanþie pentru participare în
codul CPSA:                                cuantum de 5.000.000 lei.
  Ñ medicamente pe bazã de antibiotice, codul CPSA              9. Modalitãþile de finanþare: fonduri extrabugetare de la Casa
2442.11;                                  Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor; modalitatea de platã:
  Ñ medicamente pe bazã de alcaloizi, vitamine ºi alte prin-       virament, prin Trezorerie.
cipii active, cod CPSA 2442.13.                        10. Informaþiile privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
  Cantitatea produselor se va stabili lunar, în funcþie de nece-     cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi cea econo-
sitãþile de consum ale Spitalului Cãi Ferate Drobeta-Turnu         mico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul se
Severin.                                  obþin din documentaþia pentru prezentarea ºi elaborarea ofertei.
  c) Ofertanþii pot depune ofertã pentru întreaga cantitate de        11. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã-ºi menþinã
produse solicitate.                            oferta valabilã: 60 de zile.
  4. Data limitã de livrare a produselor: lunar.
                                        12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
  5. a) Un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ºi pre-
                                      preþul cel mai scãzut.
zentarea ofertei se poate obþine de la secretariatul Spitalului
                                        13. Este interzisã depunerea ofertelor alternative.
C.F. Drobeta-Turnu Severin.
                                        14. Alte informaþii: licitaþia se organizeazã pentru atribuirea
  b) Costul pentru obþinerea unui asemenea exemplar:
                                      contractului la medicamentele pentru care nu s-au prezentat
300.000 lei.
                                      oferte în cadrul licitaþiei deschise din data de 5.04.2002.
  Condiþiile de platã: numerar, la casieria unitãþii.
                                        15. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 10 iulie 2002.
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 27.06.2002.
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 18 iulie 2002,
ora 9.00.                                    (10/8.357)

                                    «
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/3.VII.2002

  Direcþia Generalã a Vãmilor din Bucureºti, str. Matei Millo     Eventualele solicitãri de clarificare a cerinþelor conþinute în
nr. 13, sectorul 1, cod fiscal 4192650, telefon 315.58.58/      documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se formu-
315.58.59, fax 312.52.61, organizeazã licitaþie deschisã pentru   leazã în scris cãtre, iar rãspunsurile se obþin de la Biroul
atribuirea contractelor de achiziþie publicã de furnizare a     Gestiunea Echipamentelor de Calcul ºi Comunicaþii la numãrul
urmãtoarelor produse:                        de fax sus-menþionat.
  Lot 1: Servere, 35 bucãþi, codul EM3002.12+3002.90          Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este 13.08.2002,
  Staþii de lucru (PC), 500 bucãþi, codul EM3002.12+3002.90    ora 16.00.
  Calculatoare portabile, 16 bucãþi, codul EM3002.12+         Data limitã pentru depunerea ofertelor este 21.08.2002, ora 10.00.
3002.90                                 Ofertele vor fi depuse la Biroul Gestiunea Echipamentelor
  Lot 2: Modemuri digitale, 30 bucãþi, cod EM3220.20+       de Calcul ºi Comunicaþii din cadrul Direcþiei Generale a
3220.91                               Vãmilor, pânã la data limitã pentru depunere, contra numãr de
  Lot 3: Imprimante laser alb/negru A4, 154 bucãþi, codul     înregistrare ºi semnãturã de primire.
EM3002.14+3002.90                            Oferta se va redacta în limba românã; manualele, docu-
                                   mentaþia tehnicã de instalare/utilizare/prezentare a produselor,
  Lot 4. Imprimante cu jet cernealã color A4, 20 bucãþi, codul
                                   prospectele se vor prezenta în limba românã sau limba englezã.
EM3002.14+3002.90
                                     Deschiderea ofertelor se va face la sediul Direcþiei Generale
  Lot 5: Imprimante matriciale, 10 bucãþi, codul EM3002.14+
                                   a Vãmilor, Bucureºti, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1, la data
3002.90
                                   de 21.08.2002, ora 12.00, în prezenþa reprezentanþilor
  Lot 6: CD Writer, 20 bucãþi, codul EM3002.14+3002.90
                                   ofertanþilor ce vor avea împuternicire scrisã.
  Lot 7: Scanner, 4 bucãþi, codul EM3002.14+3002.90          Garanþia pentru participare se va prezenta sub formã de
  Lot 8: Monitoare pentru staþii de lucru (PC), 100 bucãþi,    scrisoare de garanþie bancarã.
codul EM3002.14+3002.90                         Cuantumul garanþiilor pentru participare stabilite pentru fie-
  Lot 9: Software baze de date Oracle 9i EE, 275 lic., codul    care lot sunt de: 450.000.000 lei pentru lotul 1; 20.000.000 lei
MM7220.2                               pentru lotul 2; 40.000.000 lei pentru lotul 3; 1.000.000 lei pentru
  Software pentru baze de date, Oracle Partitioning, 20 lic.,   lotul 4; 1.000.000 lei pentru lotul 5; 2.000.000 lei pentru lotul 6;
codul MM7220.2                            300.000 lei pentru lotul 7; 7.000.000 lei pentru lotul 8;
  Software pentru baze de date, Oracle Internet Application    100.000.000 lei pentru lotul 9; 40.000.000 lei pentru lotul 10;
Server EE, 20 lic., codul MM7220.2                  1.400.000 lei pentru lotul 11.
  Lot 10: Soluþie FIREWALL, 1 bucatã, codul MM7220.2          Sursele de finanþare sunt disponibilitãþi din venituri extrabu-
  Lot 11: Trusã scule echipamente de calcul ºi conectizare,    getare.
12 bucãþi, codul EM3002.17.                       Se solicitã ofertanþilor toate documentele care dovedesc eli-
  Tipul contractului de furnizare: contract de cumpãrare.     gibilitatea, precum ºi toate informaþiile privind capacitatea teh-
  Produsele se vor livra/instala în locaþii vamale rãspândite în  nicã ºi economico-financiarã, specificate ca minime în O.M.F.P.
toatã þara, precizate în documentaþia pentru elaborarea ºi pre-   nr. 1.012/2001 (publicat în Monitorul Oficial al României
zentarea ofertei.                          nr. 336/25.06.2001).
  Ofertanþii pot depune ofertã pentru unul sau mai multe loturi;    Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de 70 de zile calen-
nu se primesc oferte pentru loturi incomplete.            daristice începând cu ziua urmãtoare celei în care a avut loc
                                   ºedinþa de deschidere a ofertelor.
  Data limitã (termenul maxim) pentru livrarea/instalarea pro-
duselor este de 45 de zile calendaristice pentru toate loturile     Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare va fi
(cu excepþia lotului 10, la care termenul maxim este de 60 de    oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
zile calendaristice) de la semnarea contractului, dar nu mai       Nu se acceptã depunerea de oferte alternative.
târziu de 2.12.2001.                           Se acordã marjã de preferinþã internã în condiþiile prevãzute
                                   de O.U.G. nr. 60/2001, Legea nr. 212/2002 ºi H.G.
  Un exemplar din documentaþia pentru elaborarea ºi prezen-
                                   nr. 461/2001.
tarea ofertei se poate obþine, în baza unei solicitãri scrise a
                                     Anunþul de intenþie a fost publicat în Monitorul Oficial al
potenþialului ofertant, de la Biroul Gestiunea Echipamentelor de
                                   României, Partea a VI-a, nr. 102/5.06.2002.
Calcul ºi Comunicaþii, etajul 1, camera Servere II din cadrul
                                     Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Direcþiei Generale a Vãmilor, telefon 315.58.58 (315.58.59)
                                   Autonomã MONITORUL OFICIAL este 27.06.2002.
int. 146, fax 312.52.61. În cerere se va specifica obligatoriu,
                                     Eventualele contestaþii (conform art. 80 din O.U.G.
numele persoanei de contact, adresa poºtalã la zi a firmei,
                                   nr. 60/2001) se vor depune la Biroul Gestiunea Echipamentelor
telefon, fax, e-mail. Costul unui exemplar este de 100.000 lei;
                                   de Calcul ºi Comunicaþii, din cadrul Direcþiei Generale a Vãmilor.
plata se va efectua în numerar, la casieria Direcþiei Generale a
Vãmilor, etajul 2 (orele 8.00Ñ9.30; 13.30Ñ16.00).             (11/8.360)


                        ACHIZIÞII PUBLICE DE LUCRÃRI

  1. Consiliul Judeþean Iaºi, Serviciul Public de Administrare     2. a) Licitaþie deschisã.
Drumuri Judeþene Iaºi, cod fiscal 14009336, Iaºi, bd. ªtefan cel    b) Contract de execuþie lucrare: îmbrãcãminþi bituminoase
Mare ºi Sfânt nr. 13, telefon/fax 032-255961, telefon 032-      uºoare pe DJ 280 StrungaÑOþeleni, km 4+000Ñ17+000, codul
135060, int. 404.                          CPSA 4523.11.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/3.VII.2002                     7

  3. a) Lucrarea este amplasatã în comunele Strunga ºi         sunt înscrise în Ordinul ministrului finanþelor publice ºi al minis-
Oþeleni, judeþul Iaºi.                          trului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei nr.
  b) Obiectul contractului de execuþie constã în lucrãri de       1.014/874/2001, privind aprobarea structurii, conþinutului ºi
îmbrãcãminþi bituminoase uºoare.                     modului de utilizare a documentaþiei standard pentru elaborarea
  c) Ofertanþii nu au posibilitatea de a depune ofertã pentru      ºi prezentarea ofertei pentru achiziþia publicã de lucrãri:
unul sau mai multe obiecte distincte ale lucrãrii.              ¥ documentele care atestã eligibilitatea ºi calificarea ofer-
  d) Lucrarea nu necesitã întocmirea proiectelor aferente.       tanþilor
  4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii: 30.10.2004.          Ñcertificat de platã a impozitelor ºi taxelor cãtre bugetul de
  5. a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei      stat la 30.06.2002;
se poate obþine de la sediul Serviciului Public de Administrare        Ñ certificat de platã a impozitelor ºi taxelor cãtre bugetul
a Drumurilor Judeþene Iaºi, Iaºi, bd. ªtefan cel Mare ºi Sfânt      local la 30.06.2002;
nr. 13, telefon 032-255961, 032-135060-404; 426.               Ñ certificat de platã a contribuþiei pentru asigurãrile sociale
  b) Costul unui exemplar este de 2.500.000 lei; contravaloa-      de stat, asigurãrile de sãnãtate ºi fondul de ºomaj la
rea se achitã în numerar, la casieria instituþiei.            30.06.2002;
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 26.07.2002.       Ñ certificat constatator emis de Oficiul Registrului
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 5.08.2002, ora     Comerþului;
10.00.                                    ¥ dosar de prezentare a sistemului de conducere ºi asigu-
  b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: Serviciul Public      rare a calitãþii
de Administrare a Drumurilor Judeþene, Iaºi, bd. ªtefan cel          ¥ cifra medie anualã de afaceri pe ultimii 3 ani sã fie de
Mare ºi Sfânt nr. 13.                           minimum 60.000.000 mii lei;
  c) Limba de redactare a ofertelor: limba românã.             ¥ încheierea ºi îndeplinirea în ultimii 5 ani a unui contract
  7. a) Persoane admise la deschiderea ofertelor: reprezen-       cu o valoare de minimum 18.000.000 mii lei
tanþii ofertanþilor.                             ¥ bilanþul contabil la 30 iunie 2002, vizat ºi înregistrat la
  b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 5.08.2002, ora      organele competente.
11.00, sediul S.P.A.D.J. Iaºi.                        12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã menþinã oferta
  8. Garanþia pentru participare solicitatã: 300.000.000 lei.      valabilã este de 60 de zile de la data deschiderii.
  9. Sursa de finanþare: Bugetul de stat Ñ Fondul Special al        13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
Drumurilor Publice (Legea nr. 118/1996, cu modificãrile ulteri-      de lucrãri va fi în mod exclusiv oferta cea mai avantajoasã din
oare).                                  punct de vedere tehnico-economic.
  10. În situaþia în care contractul de execuþie se va atribui
                                       14. Se interzice depunerea de oferte alternative.
unui grup de ofertanþi care s-au asociat în vederea depunerii
                                       15. În situaþia în care un ofertant va face obiecþie, se va
unei oferte comune, autoritatea contractantã va solicita legaliza-
                                     acorda marjã de preferinþã internã.
rea asocierii înainte de semnarea contractului în oricare dintre
                                       16. A fost publicat anunþ de intenþie în Monitorul Oficial al
formele juridice legale. În raporturile cu S.P.A.D.J., Iaºi, aso-
                                     României, Partea a VI-a, Achiziþii publice, nr. 79, din
ciaþia va fi reprezentatã de un lider de asociaþie desemnat de
                                     26.04.2002.
cãtre membrii asociaþiei.
                                       17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  11. Informaþiile privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
                                     Autonomã MONITORUL OFICIAL: 27.06.2002.
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi cea econo-
mico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul         (12/8.341)
                                   «
  1. Autoritatea contractantã: Compania Naþionalã Administraþia       5. a) Un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ºi pre-
Porturilor Maritime Constanþa Ñ S.A., cod fiscal R 11062831,       zentarea ofertei se poate obþine, contra cost, de la: Serviciul
cu sediul în Constanþa, Gara Maritimã, Incintã Port nr. 1,        Dezvoltare Ñ Proiectare, Incintã Port Constanþa, Gara Maritimã,
tel. 041/611540, 601523, 601344, fax 041/619512, 041/601795.       cam. 221, tel. 041/601795, 601700, 601344, fax 041/601795.
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de        b) Preþul documentaþiei de licitaþie este de 9.000.000 lei
lucrãri: licitaþie deschisã.                       (inclusiv T.V.A.).
  b) Tipul contractului de lucrãri pentru care sunt solicitate       c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: minimum 8 zile
oferte: contract de execuþie de lucrãri.                 înainte de data depunerii.
  3. Informaþii cu privire la scopul lucrãrii: alimentarea cu gaze     6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 2.08.2002, ora
naturale a potenþialilor consumatori existenþi în Portul         10.30.
Constanþa, inclusiv transformarea centralelor termice (aflate în       b) Ofertele se vor depune la adresa sediului autoritãþii con-
proprietatea C.N. A.P.M.C. Ñ S.A.), care funcþioneazã în prezent     tractante.
cu combustibil lichid în consumatori de gaze, codul CPSA           c) Ofertele vor fi redactate în limba românã.
4525.22 ºi 4533.30                              7. a) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschide-
  4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii: 12 luni           rea ofertelor, în baza unei împuterniciri.
calendaristice.                               b) Data ºi ora deschiderii ofertelor: 2.08.2002, ora 11.00.
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/3.VII.2002

  8. Garanþia de participare la licitaþie: 300.000.000 lei; se        Ñ recomandãri din partea altor beneficiari/clienþi
depune sub formã de:                              Ñ experienþã similarã: îndeplinirea ºi finalizarea, în ultimii 3
  Ñ ordin de platã în contul C.N. A.P.M.C. Ñ S.A.            ani, cel puþin a unui contract care a avut valoarea minimã actu-
nr. 317702891-1/ROL deschis la ING BARINGS sau cont            alizatã la 30.06.2002 de 10.000.000 mii lei
nr. 264100079932 ROL/USD, deschis la AMRO BANK;                Ñ cifra medie anualã de afaceri de 30.000.000 mii lei
  Ñ scrisoare de garanþie bancarã în favoarea autoritãþii con-        Ñ dovada achitãrii obligaþiilor de platã a taxelor ºi impozite-
tractante, eliberatã de o bancã din România, a cãrei valabilitate     lor cãtre bugetul de stat, CAS, taxe ºi impozite locale la
va fi de minimum 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.       30.06.2002.
  9. Achiziþia se realizeazã din surse proprii C.N. A.P.M.C. Ñ        11. Perioada de valabilitate a ofertei: minimum 45 de zile.
S.A.                                      12. Criteriul pentru atribuirea contractului de achiziþie publicã
                                      este oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-
  10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
                                      economic.
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
                                        13. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 26.06.2002.
  Ñ antreprenorul general va fi de specialitate Ñ lucrãri de
instalaþii de încãlzire centralã ºi de distribuþie a gazelor          (13/8.350)
                                    «
  1. Persoana juridicã achizitoare: Regia Naþionalã a Pãduri-        9. Modalitatea de finanþare: surse extrabugetare colectate
lor, Direcþia Silvicã Timiº Ñ Timiºoara, str. I. Nemoianu nr. 7,      conform O.G. nr. 70/1999.
tel. 056-294255, fax 056-294265, cod fiscal R 13765323, orga-         10. Condiþii de eligibilitate ºi capacitate tehnicã:
nizeazã licitaþie pentru construirea drumului auto forestier          Ñ ofertantul sã fie înregistrat într-o formã juridicã
Hodos.                                     Ñ sã nu se încadreze în vreuna din situaþiile prevãzute de
  2. Procedura aplicatã: licitaþie deschisã. Tipul de contract:     art. 30 al O.U. nr. 60/2001
contract de lucrãri la cheie.                         Ñ capacitatea tehnicã: sã aibã personal ºi utilaj specializat
  3. Amplasamentul lucrãrii: Ocolul silvic Timiºoara, localitatea    în construcþii de drumuri forestiere, autorizat pentru lucrul cu
Brestovat, judeþul Timiº.                         explozibil, sã aibã sistem propriu de conducere ºi asigurarea
  Caracteristicile drumului: lungimea 5,4 km, categoria a III-a     calitãþii lucrãrilor
(de exploatare).                                Ñ lucrãri similare: construcþie de drumuri forestiere.
  4. Durata de execuþie: minimum 11 luni, maximum 15 luni.          Capacitatea economico-financiarã:
  5. Documentaþia pentru prezentarea ofertei se ridicã de la         Ñ capacitatea financiarã: 500 mil lei.
sediul Direcþiei Silvice Timiº, costul documentaþiei: 1 mil lei Ñ       Ñ experienþa similarã: 1.500 mil lei.
numerar, data limitã pentru clarificãri: 19.07.2002.              11. Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data deschiderii
                                      ofertelor.
  6. Data limitã pentru depunerea ofertelor: 23.07.2002, ora 9,
                                        12. Nu se admit oferte alternative.
la sediul D. S. Timiº.
                                        13. S-a publicat anunþ de intenþie.
  7. Data deschiderii ofertelor: 23.07.2002, ora 10, la sediul
                                        14. Data transmiterii anunþului cãtre Regia Autonomã MONI-
Direcþiei Silvice Timiº, la deschiderea ofertelor pot participa toþi
                                      TORUL OFICIAL: 27.06.2002.
ofertanþii (ºi prin delegat desemnat).
  8. Garanþia de participare: 60 mil lei.                   (14/8.358)
                                    «
   1. Persoana juridicã achizitoare: Regia Naþionalã a Pãduri-        7. Data deschiderii ofertelor: 23.07.2002, ora 10, la sediul
lor, Direcþia Silvicã Timiº Ñ Timiºoara, str. I. Nemoianu nr. 7,      Direcþiei Silvice Timiº; la deschiderea ofertelor pot participa toþi
tel. 056-294255, fax 056-294265, cod fiscal R 13765323, orga-       ofertanþii (ºi prin delegat desemnat).
nizeazã licitaþie pentru construirea drumului auto forestier          8. Garanþia de participare: 40 mil lei.
Lighed.                                    9. Modalitatea de finanþare: surse extrabugetare colectate
   2. Procedura aplicatã: licitaþie deschisã. Tipul de contract:     conform O.G. nr. 70/1999.
                                        10. Condiþii de eligibilitate ºi capacitate tehnicã:
contract de lucrãri la cheie.
                                        Ñ ofertantul sã fie înregistrat într-o formã juridicã
   3. Amplasamentul lucrãrii: Ocolul silvic Lunca Timiºului, loca-
                                        Ñ sã nu se încadreze în vreuna din situaþiile prevãzute de
litatea Jebel, judeþul Timiº.
                                      art. 30 al O.U. nr. 60/2001
   Caracteristicile drumului: lungimea 3,8 km, categoria a III-a
                                        Ñ capacitatea tehnicã: sã aibã personal ºi utilaj specializat
(de exploatare).                              în construcþii de drumuri forestiere, autorizat pentru lucrul cu
   4. Durata de execuþie: minimum 9 luni, maximum 11 luni.        explozibil, sã aibã sistem propriu de conducere ºi asigurarea
   5. Documentaþia pentru prezentarea ofertei se ridicã de la      calitãþii lucrãrilor
sediul Direcþiei Silvice Timiº, costul documentaþiei: 1 mil lei Ñ       Ñ lucrãri similare: construcþie de drumuri forestiere.
numerar, data limitã pentru clarificãri: 19.07.2002.              Capacitatea economico-financiarã:
   6. Data limitã pentru depunerea ofertelor: 23.07.2002, ora 9,       Ñ capacitatea financiarã: 500 mil lei.
la sediul D. S. Timiº.                             Ñ experienþa similarã: 1.500 mil lei.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/3.VII.2002                        9

  11. Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data deschiderii       14. Data transmiterii anunþului cãtre Regia Autonomã
ofertelor.                                MONITORUL OFICIAL: 27.06.2002.
  12. Nu se admit oferte alternative.
  13. S-a publicat anunþ de intenþie.                    (15/8.359)


                         ACHIZIÞII PUBLICE DE SERVICII

  Agenþia Municipalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Ñ           Ñ vânzãtor
Bucureºti, instituþie publicã înfiinþatã în temeiul Legii           Ñ operator calculator
nr. 145/1998, cu sediul în Spãtarul Preda nr. 12, sectorul 5,         Ñ zidar rosar tencuitor.
cod fiscal nr. 11353261, cont bancar 361280041300, deschis la         Licitaþia se desfãºoarã în temeiul art. 38 din H.G.
Direcþia de trezorerie ºi contabilitate publicã a municipiului      nr. 174/2002 privind aprobarea normelor metodologice de apli-
Bucureºti, organizeazã în baza O.G. nr. 60/2001 licitaþie des-      care a Legii nr. 76/2002 ºi art. 29 din H.G. nr. 377/2002 pentru
chisã privind selectarea furnizorilor, în vederea încheierii con-     aprobarea Procedurilor privind accesul la mãsurile pentru stimu-
tractelor privind achiziþia de servicii de formare profesionalã      larea ocupãrii forþei de muncã, modalitãþile de finanþare ºi
pentru ºomeri, în urmãtoarele meserii:                  instrucþiunile de implementare a acestora.
  Ñ administrator bloc                           Caietele de sarcini pot fi ridicate de la sediul A.M.O.F.M.
  Ñ cofetar                               Bucureºti Ñ Serviciul Strategii Formare Profesionalã et. II,
  Ñ patiser                               camerele 25 ºi 23, pânã la data de 12.07.2002, ora 16.00.
  Ñ ospãtar                                 Data limitã de depunere a ofertelor este de 15.07.2002.
  Ñ bucãtar                                 Ofertele vor fi deschise în ziua de 16.07.2002.
  Ñ agent pazã control acces ordine ºi intervenþii
                                       Evaluarea se face în funcþie de criteriul tehnic ºi cel finan-
  Ñ personal specializat pentru îngrijirea ºi supravegherea la
                                     ciar, aºa cum rezultã din caietul de sarcini.
domiciliu
                                       Informaþii suplimentare se pot obþine la adresa menþionatã sau
  Ñ operator confecþioner industrial îmbrãcãminte din þesãturi,
                                     la telefon 335.55.08, 335.81.42, interior 219, 220, 245 ºi 221.
tricotaje, materiale sintetice
  Ñ confecþioner articole din piele ºi înlocuitori              (16/8.340)
                                   «

  1. S.C. TERMOELECTRICA Ñ S.A., Sucursala                 c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 15.07.2002.
Electrocentrale Bucureºti, cod fiscal 13439840, Splaiul            6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 23.07.2002.
Independenþei nr. 227, sectorul 6, Bucureºti, cod poºtal 77208,        b) Transmiterea ofertei se face în plic închis ºi sigilat, prin
telefon 224.87.74, fax 2248761, cod Sirues 40/3991937,          poºtã sau prin delegat la adresa sus-menþionatã.
J 40/9343/2000, organizeazã licitaþie publicã deschisã pentru         c) Oferta va fi redactatã în limba românã.
atribuirea contractului de servicii R C K 4 Ñ reparaþia instalaþiei      7. ªedinþa de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul
de alimentare cu gaze naturale Ñ revizia cu înlocuire piese        S.E. Bucureºti în data de 23.07.2002, ora 9.00, la care vor par-
defecte la IASIG 2x400; GAA 150; GAA 200 Ñ fabricaþie Irmes        ticipa persoane împuternicite sã semneze procesul-verbal de
Ñ S.A. Sibiu Ñ ºi autorizare conform normativului I6-1/98.        deschidere a ofertelor.
  2. Tipul serviciului: serviciu de reparaþie cod CPSA 2830.92.
                                       8. Garanþia de participare la licitaþie este de 14.000.000 lei
  3. a) Locul de execuþie a lucrãrii: CET PROGRESU,
                                     ºi se constituie conform prevederilor H.G. nr. 461/9.05.2001.
Str. Pogoanelor nr. 1, sectorul 4.
                                       9. Finanþarea lucrãrii este asiguratã din surse proprii de
  b) Se vor executa lucrãri de înlocuire piese defecte la
                                     reparaþii ale S.C. TERMOELECTRICA Ñ S.A.
instalaþia de automatizare pentru siguranþa alimentãrii cu gaz
                                       10. Condiþiile de eligibilitate sunt parte integrantã a docu-
(IASIG) 2x400; 0,2 bar; 220 Vcc; grupurile de alimentare
                                     mentaþiei de ofertare:
arzãtoare GAA 150 0,2 bar; 220 Vcc ºi grupurile de alimentare
                                       Ñ certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaþiilor exi-
arzãtoare GAA 200 0,2 bar; 220 Vcc Ñ fabricaþie Irmes Ñ
                                     gibile de platã a impozitelor ºi taxelor cãtre stat, inclusiv a celor
S.A. Sibiu.
  4. Durata de execuþie a lucrãrii: 25 de zile.             locale, precum ºi a contribuþiei pentru asigurãrile sociale de stat;
  5. a) Pentru întocmirea ofertei documentaþia de ofertare       documente care dovedesc înregistrarea firmei ofertante;
poate fi obþinutã de la sediul S.E. Bucureºti Serviciul Lansare        Ñ decizia ANRGN de autorizare pentru execuþia ºi repara-
Urmãrire Reparaþii. Firmele care doresc sã intre în posesia        rea instalaþiilor de utilizare a gazelor naturale industriale
documentaþiei de ofertare în vederea participãrii la licitaþia        Ñ cerinþe minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi capaci-
publicã deschisã vor comunica acest lucru printr-un fax trans-      tatea economico-financiarã care trebuie îndeplinite de ofertanþi:
mis la Sucursala Electrocentrale Bucureºti.                cifra medie anualã de afaceri pe ultimii 3 ani în valoare egalã
  b) Costul unui exemplar este de 60.000 lei ºi se achitã la      sau mai mare de 120.000 euro; se va face dovada îndeplinirii
casieria S.E. Bucureºti.                         ºi finalizãrii în ultimii 3 ani a cel puþin unui contract care a avut
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/3.VII.2002

ca obiect execuþia unor lucrãri similare în valoare egalã sau         14. Se acordã marjã de preferinþã internã.
mai mare de 20.000 euro.                            15. S-a publicat anunþ de intenþie pentru achiziþionarea
  11. Termenul de valabilitate solicitat pentru oferta depusã       lucrãrii sus-menþionate în Monitorul Oficial al României, Partea
este de 45 de zile de la data depunerii.                  a VI-a, nr. 139/17.12.2001.
  12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului      16. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
de servicii: preþul cel mai scãzut.                    Autonomã MONITORUL OFICIAL: 27.06.2002.

  13. Nu se acceptã prezentarea de oferte alternative.            (17/8.361)
                                    «

   1. Denumirea autoritãþii contractante: Exploatarea Minierã de       b) Adrese la care trebuie transmise/depuse ofertele: E.M.S.
Subteran Motru, adresa: Motru, Strada Severinului nr. 3, cod        Motru, Strada Severinului nr. 3, cod 1416, judeþul Gorj, registra-
1416, judeþul Gorj, tel. 053/410072, fax 053/410067, cod fiscal      tura unitãþii.
R 11566278, nr. de înmatriculare J 18/582/1997.                 c) Limba de redactare a ofertelor: limba românã.
   2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-      7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
nizare: licitaþie deschisã.                        reprezentanþii oficiali ai ofertantului.
   b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate       b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: E.M.S. Motru, în
oferte: achiziþie de reparaþii de transformatoare uscate în aer,      data de 25.07.2002, ora 10.00, în faþa comisiei de evaluare ºi a
monofazate, tip TMA: putere: 63, 100, 160, 250, 400, 630,         reprezentanþilor ofertanþi.
1000, 1600 VA, raport de transformare: U1 = 380, 660V U2 =           8. Garanþii pentru participare: 9.500.000 lei.
24, 36, 220V.                                  9. Finanþarea contractului se va face din surse proprii, plata
   3. a) Locul de livrare a produselor reparate: Mina Lupoaia,      produselor fãcându-se în urma acceptãrii facturilor emise în
Mina Ploºtina, Mina Horãºti, subordonate E.M.S. Motru.           baza documentelor de reparaþii (proces-verbal de recepþie de
   b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor repara: trans-      lucrãri).
formatoare uscate în aer, monofazate, tip TMA 63, 100, 160,           10. Toate informaþiile privind eligibilitatea, precum ºi docu-
250, 400, 630, 1000, 1600 VA, raport de transformare: U1 = 380,      mentele solicitate din care sã reiasã capacitatea tehnicã ºi eco-
660V/U2 = 24, 36, 220 V, cod CPSA EM 3110.92, cantitate: 386        nomico-financiarã, acreditãrile organismelor abilitate necesare
bucãþi.                                  livrãrii produselor se regãsesc în fiºa de date a achiziþiei.
   c) Repararea produselor se va face eºalonat pe întreg par-         11. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
cursul anului 2002, cu depunerea de ofertã pentru întreaga can-      oferta valabilã: minimum 60 de zile.
titate solicitatã.                               12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
   4. Data limitã de livrare a produselor: pânã la 31 decembrie     de furnizare: preþul cel mai scãzut.
2002.
                                        13. Nu se admite depunerea ofertelor alternative.
   5. a) Documentaþia se poate obþine de la sediul Exploatãrii
                                        14. Se respinge ofertantul ale cãrui documente nu sunt
Miniere de Subteran Motru, Strada Severinului nr. 3, cod 1416,
                                      complete sau nu corespund cerinþelor de elaborare ºi prezen-
judeþul Gorj, tel. 053/410072, fax 053/410067, Serviciul
                                      tare a ofertei.
MarketingÑAprovizionare.
                                        15. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
   b) Contravaloarea acesteia este de 300.000 lei, care se va
                                      a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: 6.02.2002.
achita la casieria E.M.S. Motru.
                                        16. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
   c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 16.07.2002.
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 27.06.2002.
   6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 24.07.2002,
ora 15.00.                                   (18/8.362)
                                    «

  1. Denumirea autoritãþii contractante: Exploatarea Minierã de        c) Livrarea produselor se va face eºalonat pe întreg parcur-
Subteran Motru, adresa: Motru, Strada Severinului nr. 3, cod        sul anului 2002, cu depunerea de ofertã pentru întreaga canti-
1416, judeþul Gorj, tel. 053/410072, fax 053/410067, cod fiscal      tate solicitatã.
R 11566278, nr. de înmatriculare J 18/582/1997.                4. Data limitã de livrare a produselor: pânã la 31 decembrie
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-     2002.
                                        5. a) Documentaþia se poate obþine de la sediul Exploatãrii
nizare: licitaþie deschisã.
                                      Miniere de Subteran Motru, Strada Severinului nr. 3, cod 1416,
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
                                      judeþul Gorj, tel. 053/410072, fax 053/410067, Serviciul
oferte: achiziþie de lucrãri de întreþinere ºi reparaþii poduri bas-
                                      MarketingÑAprovizionare.
culã CF 100 T.                                 b) Contravaloarea acesteia este de 300.000 lei, care se va
  3. a) Locul de livrare a produselor reparate: Mina Ploºtina ºi     achita la casieria E.M.S. Motru.
Mina Horãºti, subordonate E.M.S. Motru.                    c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 15.07.2002.
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor repara: pod          6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 23.07.2002,
basculã CF 100 tone, cod CPSA EM 3320.92, cantitate: 2 bucãþi.       ora 15.00.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/3.VII.2002                        11

  b) Adrese la care trebuie transmise/depuse ofertele: E.M.S.      nomico-financiarã, acreditãrile organismelor abilitate necesare
Motru, Strada Severinului nr. 3, cod 1416, judeþul Gorj, regi-       livrãrii produselor se regãsesc în fiºa de date a achiziþiei.
stratura unitãþii.                               11. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
  c) Limba de redactare a ofertelor: limbã românã.            oferta valabilã: minimum 60 de zile.
  7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:         12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
reprezentanþii oficiali ai ofertantului.                  de furnizare: preþul cel mai scãzut.
  b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: E.M.S. Motru, în        13. Nu se admite depunerea ofertelor alternative.
data de 24.07.2002, ora 10.00, în faþa comisiei de evaluare ºi         14. Se respinge ofertantul ale cãrui documente nu sunt
a reprezentanþilor ofertanþi.                       complete sau nu corespund cerinþelor de elaborare ºi prezen-
  8. Garanþii pentru participare: 6.000.000 lei.             tare a ofertei.
  9. Finanþarea contractului de reparaþii se va face din surse        15. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a
proprii, plata produselor fãcându-se în urma acceptãrii facturilor     VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: 6.02.2002.
emise în baza documentelor de reparaþii (proces-verbal de            16. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
recepþie de lucrãri + deviz de lucrãri).                  Autonomã MONITORUL OFICIAL: 27.06.2002.
  10. Toate informaþiile privind eligibilitatea, precum ºi docu-
mentele solicitate din care sã reiasã capacitatea tehnicã ºi eco-        (19/8.363)
                                    «
   1. Denumirea autoritãþii contractante: Exploatarea Minierã de       b) Adrese la care trebuie transmise/depuse ofertele: E.M.S.
Subteran Motru, adresa: Motru, Strada Severinului nr. 3, cod        Motru, Strada Severinului nr. 3, cod 1416, judeþul Gorj, registra-
1416, judeþul Gorj, tel. 053/410072, fax 053/410067, cod fiscal      tura unitãþii.
R 11566278, nr. de înmatriculare J 18/582/1997.                 c) Limba de redactare a ofertelor: limba românã.
   2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-      7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
                                      reprezentanþii oficiali ai ofertantului.
nizare: licitaþie deschisã.
                                        b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: E.M.S. Motru, în
   b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
                                      data de 30.07.2002, ora 10.00, în faþa comisiei de evaluare ºi a
oferte: achiziþie de lucrãri de reparaþii aeroterme electrice 15 kW    reprezentanþilor ofertanþi.
ºi 18 kW pentru încãlzire încãperi.                       8. Garanþii pentru participare: 1.500.000 lei.
   3. a) Locul de livrare a produselor reparate: Mina Lupoaia,        9. Finanþarea contractului se va face din surse proprii, plata
Mina Horãºti ºi Mina Ploºtina, subordonate E.M.S. Motru.          produselor fãcându-se în urma acceptãrii facturilor emise în baza
   b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor repara: aero-      documentelor de reparaþii (proces-verbal de recepþie de lucrãri).
terme electrice 15 kW ºi 18 kW pentru încãlzire încãperi, cod          10. Toate informaþiile privind eligibilitatea, precum ºi docu-
CPSA EM3120.92, cantitate: 5 bucãþi.                    mentele solicitate din care sã reiasã capacitatea tehnicã ºi eco-
   c) Repararea produselor se va face eºalonat pe întreg par-      nomico-financiarã, acreditãrile organismelor abilitate necesare
                                      livrãrii produselor se regãsesc în fiºa de date a achiziþiei.
cursul anului 2002, cu depunerea de ofertã pentru întreaga can-
                                        11. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
titate solicitatã.
                                      oferta valabilã: minimum 60 de zile.
   4. Data limitã de reparare a produselor: pânã la 31 decem-         12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
brie 2002.                                 de furnizare: preþul cel mai scãzut.
   5. a) Documentaþia se poate obþine de la sediul Exploatãrii        13. Nu se admite depunerea ofertelor alternative.
Miniere de Subteran Motru, Strada Severinului nr. 3, cod 1416,         14. Se respinge ofertantul ale cãrui documente nu sunt
judeþul Gorj, tel. 053/410072, fax 053/410067, Serviciul          complete sau nu corespund cerinþelor de elaborare ºi prezen-
MarketingÑAprovizionare.                          tare a ofertei.
   b) Contravaloarea acesteia este de 300.000 lei, care se va         15. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
achita la casieria E.M.S. Motru.                      a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: 6.02.2002.
                                        16. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
   c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 16.07.2002.
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 27.06.2002.
   6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 29.07.2002,
ora 15.00.                                   (20/8.364)        ANUNÞURI          DE   ATRIBUIRE             A  CONTRACTELOR
                     DE   ACHIZIÞIE            PUBLICÃ

                         ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE
  Societatea Comercialã TERMOELECTRICA Ñ S.A.,              materialelor, montarea lor, asistenþã tehnicã la montaj ºi pune-
Sucursala Electrocentrale Iaºi, cod fiscal R 13293638, Calea        rea în funcþiune a instalaþiilor de aprindere ºi supraveghere a
Chiºinãului nr. 25, tel. 032/237991, fax 032/237992, a atribuit      flãcãrii la cazanele nr. 4 ºi 5 Ñ CPG t/h.
contractul de furnizare de produse, care are ca obiect proiec-         Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furnizare
tare tehnologicã, procurarea instalaþiilor, echipamentelor ºi       de produse: licitaþie deschisã.
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/3.VII.2002

  Data semnãrii contractului de furnizare: 27.05.2002.            Preþul  furnizãrii  de  produse  contractate   este  de
  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: oferta cea mai    3.368.192.700 lei, fãrã TVA.
avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
                                        Valoarea ºi partea din contractul de furnizare de produse
  Numãrul de oferte primite: trei.
                                       care urmeazã sã fie subcontractatã Ñ 421.815.940 lei.
  Ofertantul câºtigãtor: Societatea Comercialã HONEYWELL
ROMÂNIA Ñ S.R.L., Bucureºti.                          Data publicãrii anunþului de participare în Monitorul Oficial al
  Scopul achiziþiei este: proiectare tehnologicã, procurarea        României, Partea a VI-a, Achiziþii publice: 12.02.2002.
instalaþiilor, echipamentelor ºi materialelor, montarea lor, asis-       Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
tenþã tehnicã la montaj ºi punerea în funcþiune a instalaþiilor de      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 26.06.2002.
aprindere ºi supraveghere a flãcãrii la cazanele nr. 4 ºi 5 Ñ
CPG 420 t/h, cod CPSA 2830.92.                          (21/8.332)
                                     «

  Autoritatea contractantã: S.N.G.N. ROMGAZ Ñ S.A., Mediaº,          7. Natura ºi cantitatea produselor, cod CPSA:
cod fiscal R 14056826, Mediaº, Str. Unirii nr. 4, judeþul Sibiu.         Ð azot lichid, 596.000 litri, cod CPSA 2411.11.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-        Ð oxigen tehnic, 23.462 m3, cod CPSA 2411.11.
zare: licitaþie deschisã.                            8. Preþul convenit pentru îndeplinirea contractului:
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 30.04.2002;           Ð 3.047.348.000 lei, din care TVA 486.336.000 lei Ð pentru
26.06.2002.                                 azot lichid;
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:      Ð 441.970.117 lei, din care TVA 70.566.657 lei Ñ pentru
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-           oxigen tehnic.
economic.                                    9. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care
  5. Numãrul de oferte primite: 4 (patru).                 urmeazã sã fie subcontractatã: nu este cazul.
                                         10. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
  6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor:
                                       a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 15.02.2002.
  Ð Societatea Comercialã LINDE GAZ Ñ S.R.L., Timiºoara,
                                         11. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
str. Avram Imbroane nr. 9, judeþul Timiºoara;
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 26.06.2002.
  Ð Societatea Comercialã HAMEROCK METALL Ñ S.A.,
Miercurea-Ciuc, str. Harghita nr. 37, judeþul Harghita.             (22/8.333)
                                     «
  Autoritatea contractantã: S.N.G.N. ROMGAZ Ñ S.A., Mediaº,           Ð Societatea Comercialã DAFORA Ñ S.A.:
cod fiscal R 14056826, Mediaº, Str. Unirii nr. 4, judeþul Sibiu.         ciment de construcþii Ñ 486,40 tone Ñ cod CPSA 2651.12;
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-        Ð Societatea Comercialã APROV Ñ S.A.
zare: licitaþie deschisã.                             ciment sonda S1 ºi S2 Ñ 2.041 tone Ñ cod CPSA 2651.12.
  3. Data semnãrii contractelor de furnizare: 14.05.2002;            8. Preþul sau gama preþurilor plãtite:
17.05.2002.                                    Ð Societatea Comercialã DAFORA Ñ S.A. Ñ 1.849 mii
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:    lei/tona;
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-              Ð Societatea Comercialã APROV Ñ S.A. Ð ciment sonda S1
economic.                                  Ñ 2.431.650 lei/tona;
  5. Numãrul de oferte primite: 2 (douã).                    Ð ciment sonda S2 Ñ 2.868.250 lei/tona.
  6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor:                9. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care
  Ð Societatea Comercialã DAFORA Ñ S.A., Mediaº, piaþa           urmeazã sã fie subcontractatã: nu este cazul.
                                         10. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
Regele Ferdinand I, nr. 15;
                                       a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 15.02.2002.
  Ð Societatea Comercialã APROV Ñ S.A., Mediaº, str. Virgil
                                         11. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
Madgearu nr. 4.
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 26.06.2002.
  7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre
fiecare ofertant câºtigãtor cod CPSA:                      (23/8.334)
                                     «
  Autoritatea contractantã: S.N.G.N. ROMGAZ Ñ S.A., Mediaº,          5. Numãrul de oferte primite: 1 (una).
cod fiscal R 14056826, Mediaº, Str. Unirii nr. 4, judeþul Sibiu.         6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor:
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-        Ð Societatea Comercialã PCC STEROM Ñ S.A., Câmpina,
                                       str. B.P. Hasdeu nr. 1.
zare: licitaþie deschisã.
                                         7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 30.05.2002.
                                       fiecare ofertant câºtigãtor, codul CPSA:
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:      Ð robineþi reglare debit-presiune ºi închidere Ñ 56 bucãþi Ñ
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-econo-        cod CPSA 2913.13.
mic.                                       8. Preþul sau gama preþurilor plãtite: 108.003 mii lei/buc.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/3.VII.2002                       13

  9. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care            11. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
urmeazã sã fie subcontractatã: nu este cazul.                Autonomã MONITORUL OFICIAL: 26.06.2002.
  10. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 25.02.2002.        (24/8.335)
                                     «

  1. Autoritatea contractantã: S.N.G.N. ROMGAZ Ñ S.A.,             ulei ATF Servo Ð 0,01 tone;
Mediaº, cod fiscal R 14056826, Mediaº, Str. Unirii nr. 4, judeþul         ulei motor Caterpilar SAE 15W 40 SUPER 4 Ñ 0,36 tone;
Sibiu.                                      Ð Societatea Comercialã ALFA Ð OMEGA TRADING Ñ S.R.L.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-        ulei GMC Ñ 1.285 tone;
zare: licitaþie deschisã.                             ulei K68 Ñ 252,2 tone.
  3. Data semnãrii contractelor de furnizare: 16.05.2002;            8. Preþul sau gama preþurilor plãtite:
30.04.2002; 29.04.2002.                              Ð Societatea Comercialã PANEURO TRADING Ñ S.R.L.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:      ulei 10 W 40 SJ/CF Ñ 83.250 lei/litru;
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-econo-           ulei T 90 SAE 80 W 90 GL4 Ñ24.721 lei/litru;
mic.                                       ulei L 150 Ð 20.628 lei/litru;
  5. Numãrul de oferte primite: 4 (patru).                   Ð Societatea Comercialã LUBRIFIN Ñ S.A.
  6. Denumirea ºi adresa ofertanþilor câºtigãtori:               ulei 15 W 40 SUPER 3 Ð 34.512.030 lei/tonã;
  Ð Societatea Comercialã PANEURO TRADING Ñ S.R.L.,               ulei 20 W 50 SUPER 3 Ð 34.767.045 lei/tonã;
Târgu Mureº, str. Podeni nr. 13;                         ulei M 30 SUPER 4 Ð 30.460.125 lei/tonã;
  Ð Societatea Comercialã LUBRIFIN Ñ S.A., Braºov, str.             ulei M 40 SUPER 4 Ð 31.621.860 lei/tonã;
Harmanului nr. 52;                                ulei T 9 Ð minimum EP 2 Ð 33.633.645 lei/tonã;
  Ð Societatea Comercialã ALFAÐOMEGA TRADING Ñ S.R.L.,             ulei H 21 Ð 28.930.035 lei/tonã;
Mureº, Acãþari nr. 123E.                             ulei H 32 Ð 28.760.025 lei/tonã;
  7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre         ulei H 46 Ð 23.178.030 lei/tonã;
fiecare ofertant câºtigãtor:                           ulei KA 320 Ð 76.912.524 lei/tonã;
  Ð Societatea Comercialã PANEURO TRADING Ñ S.R.L.               ulei KA 80 Ð 27.399.945 lei/tonã;
  ulei 10 W 40 SJ/CF 2,8 tone;                         ulei LA 46 Ð 39.555.660 lei/tonã;
  ulei T 90 SAE 80 W 90 GL4 2 tone;                       ulei emulsionabil de tip A Ð 46.412.730 lei/tonã;
  ulei L 150 Ð 20 tone;                             ulei ATF Servo Ð50.096.280 lei/tonã;
  Ð Societatea Comercialã LUBRIFIN Ñ S.A.                    ulei motor Caterpilar SAE 15W 40 SUPER 4 Ñ 41.709.120
  ulei 15 W 40 SUPER 3 Ð 6,1 tone;                     lei/tonã;
  ulei 20 W 50 SUPER 3 Ð 0,47 tone;                       Ð Societatea Comercialã ALFA Ð OMEGA TRADING Ñ S.R.L.
  ulei M 30 SUPER 4 Ð 29,05 tone;
                                         ulei GMC 40 Ñ 17.112.452 lei/tonã
  ulei M 40 SUPER 4 Ð 24,86 tone;
                                         ulei K 68 Ñ 16.316.524 lei/tonã.
  ulei T 90 Ð minimum EP 2 Ð 20,08 tone;
                                         9. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care
  ulei H 21 Ð 1,16 tone;
                                       urmeazã sã fie subcontractatã: nu este cazul.
  ulei H 32 Ð 6 tone;
                                         10. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
  ulei H 46 Ð 20,08 tone;
                                       a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 18.01.2002.
  ulei KA 320 Ð 2,6 tone;
                                         11. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
  ulei KA 80 Ð 5 tone;
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 26.06.2002.
  ulei LA 46 Ð 3 tone;
  ulei emulsionabil de tip A Ð 0,5 tone;                    (25/8.336)
                                     «

  1. Autoritatea contractantã: S.N.G.N. ROMGAZ Ñ S.A.,             Ð Societatea Comercialã ADIMET Ñ S.A., Iaºi, str. Bucium
Mediaº, cod fiscal R 14056826, Mediaº, Str. Unirii nr. 4, judeþul      nr. 36;
Sibiu.                                      Ð Societatea Comercialã DAFORA Ñ S.A., Mediaº, piaþa
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-      Regele Ferdinand I nr. 15.
zare: licitaþie deschisã.                            7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre
  3. Data semnãrii contractelor de furnizare: 16.05.2002.         fiecare ofertant câºtigãtor; preþul sau gama preþurilor plãtite:
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:      Ð Societatea Comercialã EMLIN INVESTMENTS Ñ S.R.L.
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-econo-             Ð email alb Ñ 2.070 kg; 34.000 lei/kg;
mic.                                         Ð email galben Ñ 2.650 kg; 36.000 lei/kg;
  5. Numãrul de oferte primite: 6 (ºase).                      Ð email verde Ñ 4.210 kg; 34.000 lei/kg;
  6. Denumirea ºi adresa ofertanþilor câºtigãtori:                 Ð email bleu Ñ 100 kg; 34.000 lei/kg;
  Ð Societatea Comercialã EMLIN INVESTMENTS Ñ S.R.L.,                Ð email portocaliu Ñ 30 kg; 39.000 lei/kg;
Bucureºti, str. Buturugeni nr. 4, sectorul 5;                     Ð email vernil Ñ 260 kg; 34.000 lei/kg;
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/3.VII.2002

    Ð email negru Ñ 5.215 kg; 33.000 lei/kg;                   Ð emaur roºu Ñ 110 kg; 79.900 lei/kg;
    Ð email roºu Ñ 1.890 kg; 34.500 lei/kg;                    Ð emaur albastru Ñ 60 kg; 74.200 lei/kg;
    Ð email crem Ñ 200 kg; 34.000 lei/kg;                     Ð emaur gri Ñ 10 kg; 72.000 lei/kg;
    Ð email maro Ñ 1.485 kg; 33.000 lei/kg;                 Societatea Comercialã DAFORA Ñ S.A.
    Ð email gri Ñ 2.850 kg; 33.000 lei/kg;                    Ð lac impregnare ALMA Ñ 100 kg; 58.730 lei/kg;
    Ð email albastru Ñ 5.370 kg; 34.500 lei/kg;                  Ð lac impregnare ALMB Ñ 100 kg; 73.340 lei/kg;
    Ð email bronz Ñ 7.120 kg; 33.000 lei/kg;                   Ð lac parchet Ñ 100 kg; 44.400 lei/kg;
    Ð email griclor-cauciuc Ñ 100 kg; 64.500 lei/kg;               Ð lac EZ Ñ 100 kg; 51.280 lei/kg; 51.280 lei/kg;
    Ð emaur portocaliu Ñ 10 kg; 63.800 lei/kg;                  Ð vopsea hidroizolantã Ñ 80 kg.
    Ð emaur verde Ñ 100 kg; 70.000 lei/kg;                  8. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care
    Ð emaur negru Ñ 100 kg; 57.500 lei/kg;                urmeazã sã fie subcontractatã: nu este cazul.
    Ð emaur alb Ñ 404 kg; 63.800 lei/kg;                   9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
    Ð emaur galben Ñ 4 kg; 63.800 lei/kg;                 a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 15.02.2002.
    Ð grund Ñ 3.760 kg; 28.000 lei/kg;                    10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
    Ð vopsea lavabilã Ñ 300 kg; 21.000 lei/kg;              Autonomã MONITORUL OFICIAL: 26.06.2002.
  Ð Societatea Comercialã ADIMET Ñ S.A.
    Ð emaur verde-kaki Ñ 5 kg; 75.900 lei/kg;                 (26/8.337)
                                     «
  Societatea Comercialã UZINA TERMICA CALAFAT Ñ S.A., cu            Se vor livra 9.500 m 2 saltele vatã mineralã, cod CPSA
sediul în Calafat, Str. Ciupercenii Vechi nr. 1, judeþul Dolj, cod fis-    2682.1 conform caietului de sarcini.
cal 14395814, anunþã atribuirea contractului de achiziþie publicã         Preþul este de 1.095.350 mii lei fãrã T.V.A. ºi 1.303.466 mii
9.500 m2 saltele vatã mineralã prin procedura de licitaþie directã.      lei inclusiv T.V.A.
  Contractul s-a semnat în data de 24.06.2002.                 Anunþul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al
  Criteriul utilizat Ð preþul cel mai scãzut.                României, Partea a VI-a, nr. 81/30.04.2002.
  S-au primit douã oferte. Ofertantul câºtigãtor este Societatea        Transmis la data de 26.06.2002.
Comercialã IZOMAT Ñ S.A., cu sediul în ªimleul Silvaniei, Str.
Cehei nr. 100.                                  (27/8.343)
                                     «
  1. Autoritatea contractantã: Compania Naþionalã Administraþia         6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor: TRANS
Porturilor Maritime Constanþa Ñ S.A., cod fiscal R11062831, cu        ATLANTIS Ñ S.R.L., Constanþa, Bd. 1 Mai nr. 93.
sediul în Constanþa, Incinta Port Constanþa, Gara Maritimã, tele-         7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre
                                       ofertantul câºtigãtor: autovehicule de transport mixt persoane ºi
fon 040241611540, fax 040241619512.
                                       materiale, 5 buc., cod CPSA: 3410.24.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-         8. Valoarea contractului: 103.090 euro.
zare: licitaþie deschisã.                             9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 19.06.2002.          a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 8.04.2002.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:       10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
preþul cel mai scãzut.                            Autonomã MONITORUL OFICIAL: 27.06.2002.

  5. Numãrul de oferte primite: 4.                        (28/8.344)
                                     «
  1. Autoritatea contractantã: Societatea Comercialã HIDROELEC-         5. Numãrul de oferte primite: 4.
TRICA Ñ S.A. Bucureºti, cod fiscal R 13267213, str. Constantin          6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor:
Nacu nr. 3, sectorul 2, tel. 01/303.25.02, fax 01/303.25.72.           Ð Societatea Comercialã TMD Ñ S.A. Filiaºi, Str. Uzinei
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-       nr. 2, judeþul Dolj;
zare: licitaþie deschisã.                             Ð Societatea Comercialã ABB Ñ S.R.L. Bucureºti, Calea
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 24.05.2002; 17.06.2002.    Victoriei nr. 13Ð15, et. 5, sectorul 3.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:       7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre
tehnico-economic.                               fiecare ofertant câºtigãtor; codul CPSA; preþul produselor:
  Denumirea                         Cantitate       Preþul total
                    Cod CPSA                                 Ofertant câºtigãtor
  produsului                         (buc)        (cu TVA) lei
  motoare electrice           3110.1                             S.C. TMD Ñ S.A. Filiaºi Contract
                     3110.2        126         2.012.160.290     nr. 70/24.05.2002
  motoare electrice           3110.1                             S.C. ABB Ñ S.R.L. Bucureºti Contract
                     3110.2        160         618.297.307     nr. 85/17.06.2002
  8. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care            10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
urmeazã sã fie subcontractatã Ð nu este cazul.                Autonomã MONITORUL OFICIAL Ð 27.06.2002.
  9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 1.03.2002.         (29/8.345)
                                     «
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/3.VII.2002                             15

  Compania Naþionalã a Lignitului OLTENIA Ñ S.A. Târgu-Jiu,              Numãrul de oferte primite: 1.
cod fiscal R 9994965, cont 2511.1Ð2.1/ROL, Sucursala Judeþului             Ofertantul, unic producãtor al acestor produse în România:
Gorj, J 18/582/1997, tel. 053/215055, 213501, 212601, 214009,           Societatea Comercialã UMEB Ñ S.A. Bucureºti, bd. Gen. Vasile
fax 053/222015, telex 45318, a atribuit contractul de produse           Milea nr. 4, sectorul 6, tel. 021/4101500, fax 021/4113928.
care are ca obiect achiziþionarea de motoare asincrone trifa-             Valoarea contractului este de 932.533.000 lei fãrã T.V.A.
zate cu rotor în scurtcircuit în construcþie antigrizutoasã, cod            Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
CPSA E.M. 3110.24.                                 MONITORUL OFICIAL: 27.06.2002.
  Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului: negociere
cu o singurã sursã.                                   (30/8.346)
                                        «
  Compania Naþionalã a Lignitului Oltenia Ñ S.A. Târgu Jiu,             Numãrul de oferte primite: 1.
cod fiscal R 9994965, cont 2511.1-2.1/ROL, Sucursala Judeþului            Ofertantul, unic producãtor al acestor produse în România:
Gorj, J 18/582/1997, tel. 053/215055, 213501, 212601, 214009,           Societatea Comercialã SOFTRONIC Ñ S.R.L. Craiova, Str.
fax 053/222015, telex 45318, a atribuit contractul de produse           Unirii, bl. 21 ABC, cod poºtal 1100, tel./fax 0251/414822.
care are ca obiect achiziþionarea de instalaþii de înregistrare a           Valoarea contractului este de 1.377.954.000 lei fãrã T.V.A.
consumului de combustibil pentru locomotive LDE 2100 Cp tip              Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
ICL Ð 01.                                     MONITORUL OFICIAL: 27.06.2002.
  Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului: negociere
cu o singurã sursã.                                   (31/8.347)


                            ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE LUCRÃRI

   1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante:        buncãr existent pentru instalarea unui accelerator liniar de parti-
Institutul Oncologic ”I. ChiricuþãÒ, cod fiscal 4547125, Cluj-Napoca,       cule ºi construirea unei sãli de aºteptare ºi acces care sã deser-
Str. Republicii nr. 34-36, judeþul Cluj.                      veascã acceleratorul.
   2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri:         8. Preþul sau gama preþurilor plãtite: 3.505.328.897 lei (fãrã T.V.A.).
licitaþie publicã deschisã.                              9. Valoarea ºi partea din contractul de lucrãri care urmeazã
   3. Data semnãrii contractului de lucrãri: 20 mai 2002.            sã fie subcontractatã (unde este cazul): fãrã subcontractanþi.
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta      10. Alte informaþii: Ñ
cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.               11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
   5. Numãrul de oferte primite: 6.                       a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: nr. 29/12 febru-
   6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor:           arie 2002.
Societatea Comercialã Cooperatistã NAPOCA Ñ S.A., Cluj-                12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
Napoca, Str. Taberei nr. 4, judeþul Cluj.                     Autonomã MONITORUL OFICIAL: 26.06.2002.
   7. Categoria lucrãrilor executate sau caracteristicile generale
ale construcþiei realizate: lucrarea constã în amenajarea unui             (32/8.365)


                            ACHIZIÞII PUBLICE DE SERVICII
   1. Autoritatea contractantã: Ministerul Apãrãrii Naþionale, prin         Ð norma 12 B = 12.860,41 lei;
U.M. 02196 Mangalia, cod fiscal 14140667, Mangalia, Str.               Ð norma 12 C cu bere = 36.063,94 lei;
Portului, judeþul Constanþa, cod poºtal 8727.                             cu vin = 29.875,39 lei;
   2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de servi-                  cu rãcoritoare = 30.158,86 lei;
cii: licitaþie deschisã.                               Ð norma 12 D punctele 1, 2 ºi 3 = 30.039,18 lei;
   3. Data semnãrii contractului de servicii: 21.06.2002.                      punctul 4 = 15.677,67 lei;
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii:                 punctul 5 = 50.549,17 lei.
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.           Preþurile includ T.V.A. 19 %.
   5. Numãrul de oferte primite: 4.                         9. Valoarea ºi partea din contractul de servicii care urmeazã
   6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor: Societatea          sã fie subcontractatã: nu este cazul.
Comercialã TITAN EDILITARA Ñ S.R.L., Brãila, str. Nicolae               10. Alte informaþii: nu este cazul.
Bãlcescu, judeþul Brãila.                               11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
   7. Categoria serviciilor care se vor presta: hrãnirea perso-         a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 18.04.2002.
nalului unitãþii.                                   12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
   8. Preþul de adjudecare:                           Autonomã MONITORUL OFICIAL: 26.06.2002.
   Ð norma 1 = 97.083,34 lei;
   Ð norma 11 = 149.120,12 lei;                            (33/8.338)
                                        «

  Primãria Municipiului Braºov, cu sediul în Braºov, Bd. Eroilor           Datele semnãrii contractelor de servicii (13 contracte, câte
nr. 8, judeþul Braºov, telefon/fax nr. 068/473.001, cod fiscal           unul pentru fiecare dintre cele 13 zone în care este împãrþitã
R 4384206, a organizat în data de 17.05.2002 licitaþie deschisã          activitatea de salubrizare în municipiul Braºov) având obiectivul
în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiectiv          menþionat mai sus, sunt 11.06.2002 ºi 13.06.2002, iar criteriul
salubrizarea cãilor publice ºi întreþinerea zonelor verzi în muni-         utilizat în vederea atribuirii acestora a fost oferta cea mai avan-
cipiul Braºov pentru anul 2002.                          tajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
  16            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 121/3.VII.2002

   Numãrul de oferte primite a fost de 2 sau 3 pentru fiecare          Tarifele medii adjudecate pentru efectuarea serviciilor de
zonã în parte, iar societãþile cãrora li s-au atribuit contractele      salubrizare cãi publice ºi întreþinere zone verzi sunt cuprinse
sunt Societatea Comercialã VECTRA SERVICE Ñ S.R.L.              între 68.771 lei (reprezentând 2,27 euro la data de
Braºov, Societatea Comercialã COMPREST Ñ S.A. Braºov, ºi           10.05.2002) ºi 71.648 lei (reprezentând 2,36 euro la data de
Societatea Comercialã CIBIN Ñ S.R.L. Braºov.                 10.05.2002).
   Serviciile care se vor presta de cãtre fiecare câºtigãtor al         Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
licitaþiei în parte se încadreazã în codul CPSA nr. 9000, aces-        Achiziþii publice, a anunþului de participare este 29.03.2002.
tea cuprinzând operaþiuni de mãturat mecanic suprafeþe carosa-          Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
bile, mãturat manual suprafeþe carosabile ºi trotuare, colectare,       Autonomã MONITORUL OFICIAL este 26.06.2002.
încãrcare, transport ºi depozitare gunoi stradal ºi alte materiale
la rampele oraºului, operaþiuni diverse nenormate.                 (34/8.339)
                                     «
  1. Societatea Comercialã TERMOELECTRICA Ñ S.A.,               5. Categoria serviciului prestat: codul CPSA 7420.3, proiect
Sucursala Electrocentrale Timiºoara, cod fiscal R13496861, cu         tehnic Ñ bretea de legãturã între magistrala de termoficare
                                       2xDn1000 mm ºi punctele termice din zona Calea Martirilor Ñ
sediul în Timiºoara, Piaþa Romanilor nr. 1Ñ2, judeþul Timiº, cod
                                       adaptare proiect tehnic la soluþia de alimentare a PT 58 din
poºtal 1900, telefon 056/434614; telex 71366; fax 056/190645.         2xDn400 mm de pe Calea Martirilor Timiºoara.
  2. Procedura aplicatã: negociere cu o singurã sursã.             6. Preþul plãtit: 80.000.000 lei fãrã T.V.A., preþ ferm.
  3. Data semnãrii contractului de servicii: 28.05.2002.            7. Termen predare: 30 de zile de la data încheierii contractului.
  4. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului cãruia i s-a          8. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 26.06.2002.
atribuit contractul: Societatea Comercialã I.S.P.E. Ñ S.A.,
Bucureºti, bd. Lacul Tei nr. 1Ñ3, sectorul 2.                   (35/8.342)
                                     «
  1. Autoritatea contractantã: Societatea Comercialã HIDRO-            4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii:
ELECTRICA Ñ S.A., cod fiscal R1326723, str. Constantin Nacu          încredinþarea contractului de service postgaranþie firmei care a
                                       livrat echipamentele.
nr. 3, sectorul 2.                                 5. Numãrul de oferte primite: Ñ
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de servi-         6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor:
                                       Societatea Comercialã C & D INDUSTRIES Ñ S.R.L.,
cii: negociere cu o singurã sursã.                      Bucureºti, str. Vasile Stroescu nr. 16, sectorul 2, cod fiscal
  3. Data semnãrii contractului de servicii: 1.06.2002.           R4418643.
  Nr. crt.       Denumire servicii           cod CPSA        Preþ (cu T.V.A.)          Executant
   1.    Service postgaranþie ”full serviceÒ        3001.25.       1.356,60 euro         Societatea Comercialã C & D
       la copiatoarele SharpÐARM 350 Ñ                                    INDUSTRIES Ñ S.R.L.
       1 bucatã ºi AR 120 Ñ 5 bucãþi
  7. Valoarea ºi partea din contractul de servicii care urmeazã         10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
sã fie subcontractatã (unde este cazul): Ñ
  8. Alte informaþii: Ñ                           Autonomã MONITORUL OFICIAL: 27.06.2002.
  9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: Ñ              (36/8.348)
                                     «
   1. Autoritatea contractantã: Compania Naþionalã a Huilei Ñ         5. Natura serviciilor achiziþionate: servicii de proiectare a
S.A., cod fiscal R2135187, cu sediul în Petroºani, str. Timiºoara       metodei cadru de exploatare cu banc subminat pentru
nr. 2, judeþul Hunedoara.                           condiþiile stratelor groase ºi înclinare mare din Valea Jiului
   2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de servi-      codul CPSA 7420.3.
                                         6. Valoarea contractului este de 230.000.000 lei.
cii: negociere cu o singurã sursã.
                                         7. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
   3. Data semnãrii contractului de servicii: 11.06.2002.
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 28.06.2002.
   4. Denumirea ofertantului câºtigãtor: Societatea Comercialã
I.C.P.M. Ñ S.A., Petroºani.                            (37/8.349)


                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

        Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate : Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
        Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 121/3.VII.2002 conþine 16 pagini.           Preþul 49.280 lei   ISSN 1582Ñ5884

								
To top