Docstoc

mof6_2002_091ap

Document Sample
mof6_2002_091ap Powered By Docstoc
					                                     PARTEA A VI-A
Anul III Ñ Nr. 91                             ACHIZIÞII PUBLICE                              Vineri, 17 mai 2002


                                         SUMAR


                                        Pagina                                            Pagina

            ANUNÞURI DE INTENÞIE                                   ANUNÞURI DE PARTICIPARE
                                                         LA LICITAÞIE RESTRÂNSÃ
Achiziþii publice de produse .............................................    1Ð2
                                               Achiziþie publicã de produse ............................................     13
Achiziþie publicã de servicii ..............................................    2
                                                   ANUNÞURI DE PARTICIPARE LA NEGOCIERE
                                                         COMPETITIVÃ
          ANUNÞURI DE PARTICIPARE
            LA LICITAÞIE DESCHISÃ                         Achiziþii publice de servicii ...............................................  13Ð14

Achiziþii publice de produse .............................................    2Ð7        ANUNÞURI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR
                                                       DE ACHIZIÞIE PUBLICÃ
Achiziþii publice de lucrãri.................................................  7Ð12     Achiziþii publice de produse .............................................   14Ð15
Achiziþie publicã de servicii ..............................................   12     Achiziþii publice de lucrãri.................................................  15Ð16
                           ANUNÞURI DE INTENÞIE

                                ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE
  1. Autoritatea contractantã:                                 3. Datele aproximative stabilite pentru iniþierea procedurilor
  CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE                         pentru atribuirea contractelor de produse (dacã sunt cunoscute):
  ¥ Cod fiscal nr. 11697800                                licitaþie publicã deschisã.
  ¥ Adresa: Bucureºti, Calea Cãlãraºilor nr. 248, bl. S 19, sec-                4. Alte informaþii: sursa de finanþare a contractului de furni-
torul 3                                           zare care urmeazã sã fie atribuit o reprezintã fondul aferent
  ¥ Telefon: 30.26.269                                   cheltuielilor de administrare ºi funcþionare a Casei Naþionale de
  ¥ Fax: 32.68.051                                     Asigurãri de Sãnãtate.
  2. Natura ºi cantitatea produselor care se intenþioneazã sã                  5. Data transmiterii anunþului de intenþie cãtre Regia
fie achiziþionate:                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 9.05.2002.
  carnete de asigurat Ñ 5 milioane bucãþi
  cod CPSA: 2225.10                                       (1/6.921)

                                             «
  COMPANIA NAÞIONALÃ ROMTEHNICA Ñ S.A., cu sediul în                    Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, ale Hotãrârii Guvernului
Bucureºti, bd. Timiºoara nr. 5C, sectorul 6, cod unic de înregis-              nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a
trare 472771, înregistratã la Oficiul Registrului Comerþului                 Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziþiile
Bucureºti sub nr. J 40/7550/2001, telefon 410.28.30, fax                   publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
410.14.67, legal reprezentatã prin director general, inginer Aurel              nr. 268 din 24 mai 2001, ale Ordinului ministrului finanþelor
Cazacu, va organiza licitaþie publicã deschisã, în conformitate cu              publice nr. 1.012/2001 privind aprobarea structurii, conþinutului ºi
prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001 pri-               modului de utilizare a documentaþiei standard pentru elaborarea
vind achiziþiile publice, publicatã în Monitorul Oficial al României,            ºi prezentarea ofertei pentru achiziþia publicã de produse, publicat
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 91/17.V.2002

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 25 iunie        Informaþii suplimentare se pot obþine de la Serviciul 4
                                      Import, d-ra Cãtãlina Prunã, tel. 410.28.30.
2001, în vederea achiziþionãrii de medicamente, materiale sani-
                                        Acest anunþ de intenþie a fost transmis cãtre Regia
tare, reactivi ºi produse stomatologice pentru spitalele militare,     Autonomã MONITORUL OFICIAL la data de 14 mai 2002.
în valoare estimativã de 1.789.000 EURO.                     (2/6.927)
                                    «
  SPITALUL JUDEÞEAN MEHEDINÞI, cu sediul în Drobeta-             5. produse lactate ºi brânzeturi Ñ cod CPSA 1551;
Turnu Severin, splai Mihai Viteazul nr. 4, judeþul Mehedinþi, cod        6. produse de panificaþie Ñ cod CPSA 1581;
fiscal 4222239, tel. 052/313751, 052/326094, fax 052/321498,          7. alte produse alimentare Ñ cod CPSA 154;
intenþioneazã sã organizeze licitaþie publicã deschisã în vederea        8. sãpunuri, detergenþi, produse de întreþinere ºi dezinfecþie
achiziþionãrii urmãtoarelor produse:                    Ñ cod CPSA 2451;
  1. medicamente, materiale sanitare, produse farmaceutice,          9. carburanþi Ñ cod CPSA 2320.
reactivi de laborator Ñ cod CPSA 2442;                     Data aproximativã stabilitã pentru iniþierea procedurilor de
  2. materiale consumabile pentru dializã peritonealã ºi hemo-      atribuire a contractelor de achiziþie este 17.06.2002.
dializã Ñ cod CPSA 244;                             Data transmiterii anunþului cãtre Regia Autonomã MONITORUL
  3. carne ºi produse din carne Ñ cod CPSA 1511Ñ1513;           OFICIAL: 13.05.2002.
  4. produse ºi conserve din legume ºi fructe Ñ cod CPSA
1533;                                      (3/6.894)

                         ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE SERVICII

  SPITALUL JUDEÞEAN MEHEDINÞI, cu sediul în Drobeta              Data aproximativã stabilitã pentru iniþierea procedurilor de
Turnu Severin, splai Mihai Viteazul nr. 4, judeþul Mehedinþi, cod      atribuire a contractelor de achiziþie este 20.06.2002.
fiscal 4222239, tel. 052/313751, 052/323416, fax 052/321498,          Data transmiterii anunþului cãtre Regia Autonomã MONITO-
intenþioneazã sã organizeze licitaþie publicã deschisã în vederea
                                      RUL OFICIAL: 13.05.2002.
achiziþionãrii de servicii de spãlare ºi curãþare textile Ñ cod
CPSA 9301.                                    (4/6.895)
      ANUNÞURI DE PARTICIPARE LA LICITAÞIE DESCHISÃ

                         ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE
  Serviciul de Ambulanþã al Judeþului Ilfov, cod fiscal           Ofertele vor fi redactate în limba românã ºi vor fi depuse la
11348613, cu sediul în localitatea Baloteºti, judeþul Ilfov, tel./fax    sediul Serviciului de Ambulanþã Ilfov, în localitatea Baloteºti, sat
                                      Sãftica, pânã la data de 21 iunie 2002.
01/2662292, organizeazã licitaþie deschisã pentru încheierea          Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 25.06.2002, la
unui contract de achiziþie bonuri valorice (carduri) cod CPSA        ora 11,00, în prezenþa delegaþilor ofertanþilor, la sediul
2320.11, în vederea alimentãrii cu carburant a autoturismelor        Serviciului de Ambulanþã Ilfov.
din dotare la staþiile de carburant ale ofertanþilor.             Perioada de valabilitate Ñ 30 de zile de la data depunerii.
                                        Criteriul de atribuire a contractului va fi preþul cel mai scãzut
  Exemplarele documentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea       pentru carburant ºi bonuri valorice (carduri).
ofertei se pot obþine de la Serviciul Aprovizionare prin delegat.       Anunþul a fost transmis spre publicare în ziua de
Costul unui exemplar este de 50.000 lei.                  13.05.2002.
  Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este 12 iunie 2002.      (5/6.898)
                                    «
   Unitatea Militarã 01835 Bucureºti, cu sediul în ºos.           Oferta se redacteazã în limba românã.
BucureºtiÑPloieºti km 10,5, cod fiscal 5084673, tel./fax            Garanþia pentru participare la licitaþia deschisã este de
231.32.62, în calitate de autoritate contractantã, organizeazã       15 milioane de lei, depusã în contul U.M. 01835 Bucureºti Ñ
licitaþie deschisã pentru atribuirea contractului de furnizare beton    5005.5084673 deschis la Direcþia de Trezorerie ºi Contabilitate
de ciment marca Bc. RÑ5,0ÑSTAS 183Ñ92, cod CPSA 2626.13.          a Municipiului Bucureºti.
   Locul de livrare a cantitãþii totale de 3.176 metri cubi este la
                                        Ofertele se deschid pe data de 19.06.2002, ora 11,00, la
U.M. 01969 Câmpia Turzii, în perioada iunieÑseptembrie 2002,
într-un ritm zilnic de 50Ñ120 m3/zi cu autobetonierele furnizo-       sediul U.M. 01835 Bucureºti.
rului, inclusiv sâmbãta.                            Perioada de valabilitate a ofertei este de 150 de zile, res-
   Exemplarul documentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea       pectiv pe toatã durata derulãrii contractului de furnizare.
ofertei poate fi obþinut numai de la sediul U.M. 01835 Bucureºti        Criteriul pentru atribuirea contractului este preþul cel mai
(231/32.62 sau 231.30.30, int. 560), contra sumei de 150.000        scãzut.
lei, pânã la data de 31.05.2002, ºi cuprinde toate condiþiile de        Nu se admit oferte alternative, oferte pentru cantitãþi parþiale,
eligibilitate, capacitate tehnicã ºi cea economico-financiarã care     subcontractanþi.
trebuie sã le îndeplineascã ofertantul.                    Nu a fost publicat anunþ de intenþie.
   Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este 10.06.2002.      Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
   Data limitã pentru depunerea ofertelor este 18.06.2002.        Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14.05.2002.
   Adresa la care se depun ofertele: U.M. 01835 Bucureºti,
ºos. BucureºtiÑPloieºti, km 10,5.                        (6/6.899)
                                    «
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 91/17.V.2002                           3

   1. Denumirea autoritãþii contractante: Spitalul de Psihiatrie         6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 5.06.2002, ora 12,00.
Poroschia;                                     b) Adresa la care trebuie transmise/depuse orfertele: Spitalul
   ¥ Cod fiscal: 4568438;                          de psihiatrie Poroschia, cod 0721, judeþul Teleorman.
   ¥ Adresa:   com. Poroschia, cod 0721, judeþul Teleorman;          c) Limba în care trebuie redactate ofertele: limba românã.
   Nr. telefon/fax:     047/319191.                     7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
   2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-      reprezentanþi ai ofertanþilor care prezintã împuternicire semnatã
nizare: licitaþie publicã deschisã fãrã preselecþie.              ºi parafatã.
   b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate        b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 5.06.2002, ora 12,00.
ofertele: contract de furnizare de produse.                    8. Garanþiile pentru participare solicitate: 5.000.000 lei.
   3. a) Locul de livrare a produselor: Spitalul de psihiatrie          9. Modalitãþi principale de finanþare ºi de platã: fonduri asi-
Poroschia, judeþul Teleorman.                         gurate de la bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
   b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor livra:              10. Calitatea ofertantului la îndeplinirea contractului: contrac-
   ¥ GRUPA A: medicamente indigene (conform Anexei A);            tant unic.
   ¥ GRUPA B: medicamente de import (conform Anexei B);             11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
   ¥ GRUPA C: materiale sanitare (conform Anexei C);             cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea econo-
   c) Ofertanþii pot depune oferta:                     mico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
   ¥ pentru toate grupele;                          îndeplinirea obligaþiilor exigibile de platã a impozitelor ºi taxelor
   ¥ pentru una din grupe;                          cãtre bugetul de stat, bugetul local, a contribuþiei pentru asigurãrile
   ¥ pentru o parte din produsele conþinute în una din grupe.        sociale de stat ºi de sãnãtate, a contribuþiei pentru ajutorul de
   4. Data limitã de livrare a produselor: conform graficului de       ºomaj, a fondului de învãþãmânt ºi fondului de solidaritate.
livrare stabilit de autoritatea contractantã ºi însuºit de ofertantul       12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
declarat câºtigãtor la perfectarea contractului.                oferta valabilã: 60 zile calendaristice.
   5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului de la         13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru ela-         de furnizare: oferta cu preþul cel mai scãzut.
borarea ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a            14. Nu se depun oferte alternative.
exemplarului respectiv: Serviciul contabilitate Ñ telefon/fax:           15. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
047/319191;                                  a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: mai 2002.
   b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exem-        16. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
plar: 500.000 lei, plata cash, la casieria autoritãþii contractante;      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 15.05.2002.
   c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 24.05.2002.         (7/6.912)
                                      «
  1. Autoritatea contractantã: Ministerul Justiþiei Ñ Direcþia          7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
Generalã a Penitenciarelor Ñ Baza de Aprovizionare,              toþi reprezentanþii ofertanþilor care vor dori sã participe la
Gospodãrie ºi Reparaþii, cod fiscal 4193079, localitatea Jilava,        ºedinþa de deschidere ºi care vor trebui sã prezinte o împuter-
Str. Sabarului nr. 1, judeþul Ilfov, tel. 685.50.30/346, tel./fax:       nicire scrisã;
685.42.16.                                     b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 8.07.2002, ora
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-      10,00, la sediul Bazei de Aprovizionare, Gospodãrire ºi
nizare: licitaþie deschisã.                          Reparaþii, Str. Sabarului nr. 1, judeþul Ilfov.
  b) Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte: furni-        8. Garanþia pentru participare:
zare de produse.                                  Ñ 4.900.000 lei pentru pânzã rufãrie nealbitã lãþime Ñ 1,20 ml;
  3. a) Locul de livrare a produselor: Baza de Aprovizionare,          Ñ 1.100.000 lei pentru pânzã rufãrie nealbitã lãþime Ñ 0,90 ml;
Gospodãrie ºi Reparaþii, localitatea Jilava, Str. Sabarului nr. 1,         Ñ 8.500.000 lei pentru þesãturã dos saltea lãþime Ñ 105 cm;
judeþul Ilfov.
                                          Ñ 800.000 lei pentru þesãturã dos pernã lãþime Ñ 1,20 ml.
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:
                                          9. Modalitãþile principale de platã: ordin de platã prin trezo-
  1. 11.000 ml pânzã rufãrie nealbitã Ñ lãþime 1,20 ml Ñ cod
                                        rerie.
CPSA 1721.10;
  2. 3.400 ml pânzã rufãrie nealbitã Ñ lãþime 0,90 ml Ñ cod           Sursa de finanþare a contractului: subvenþii de la buget.
CPSA 1721.10;                                   10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
  3. 11.250 ml þesãturã dos saltea Ñ lãþime 105 cm Ñ cod           grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de furnizare:
CPSA 1721.10;                                 asocierea în participaþiune.
  4. 1.500 ml þesãturã dos pernã Ñ lãþime 1,20 ml Ñ cod             11.1. Informaþiile privind condiþiile de eligibilitate conform
CPSA 1721.10                                  art. 30 ºi art. 31 din O.U.G. nr. 60/2001.
  c) Se depun oferte pentru întreaga cantitate de produse            11.2. Cerinþe minime privind capacitatea tehnicã (autorizaþie
solicitate, corespunzãtor fiecãrei poziþii.                  pentru livrarea produselor, unde este cazul; certificate de cali-
  4. Data limitã de livrare a produselor:                  tate; recomandãri; experienþã similarã).
  Ñ 50 de zile de la data încheierii contractului.                11.3. Cerinþe minime privind capacitatea economico-finan-
  5. a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei        ciarã (situaþia financiarã, obligaþii financiare în desfãºurare, boni-
poate fi achiziþionatã de la sediul Bazei de Aprovizionare,          tate).
Gospodãrire ºi Reparaþii, Serviciul Aprovizionare, Str. Sabarului         12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã-ºi menþinã
nr. 1, localitatea Jilava, judeþul Ilfov, tel. 685.42.16; 685.50.30/346;    oferta: 50 de zile.
  b) Costul unui set de documente: 45.000 de lei; condiþii de          13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
platã: numerar;                                de furnizare: preþul cel mai mic, în condiþiile în care sunt întru-
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: nu mai târziu de     nite specificaþiile tehnice menþionate în caietul de sarcini.
8 zile înaintea termenului limitã pentru depunerea ofertelor.           14. Nu se acceptã oferte alternative.
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor 8.07.2002, ora          15. Alte informaþii: se acordã marja de preferinþã internã.
9,00.                                       16. Nu s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
  b) Adresa la care trebuie depuse ofertele:                 a VI-a, Achiziþii publice, anunþ de intenþie.
  Baza de Aprovizionare, Gospodãrire ºi Reparaþii, Str.             17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Sabarului nr. 1, localitatea Jilava, judeþul Ilfov, Serviciul
                                        Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14.05.2002.
Aprovizionare.
  c) Ofertele vor fi redactate în limba românã.                  (8/6.913)
                                      «
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 91/17.V.2002

  1. Denumirea autoritãþii contractante: S.C.I.L. CONFORT              c) Limba sau limbile în trebuiesc redactate ofertele: limba
URBAN Ñ S.R.L., Constanþa, cod fiscal R 1875349.                 românã.
  Adresa: piaþa Ovidiu nr. 9, Constanþa.                      7.a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
  Nr. telefon/fax: 041/672299.                         delegaþi cu împuternicirea ofertanþilor.
  2.a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-          b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 5.06.2002, ora
nizare achiziþionarea a 700 t bitum de drumuri tip 60-80.            11.00, piaþa Ovidiu nr. 9.
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt oferte Ñ           8. Modalitãþi principale de finanþare ºi de platã ºi/sau referi-
contract de furnizare de produse;                        rile la prevederile care le reglementeazã Ñ din surse proprii ale
  3.a) Locul de livrare a produselor: Baza de producþie            S.C.I.L. CONFORT URBAN Ñ S.R.L., Constanþa.
S.C.I.L. CONFORT URBAN Ñ S.R.L., str. Vârful cu Dor nr. 10,              9. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
Constanþa;                                    cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona: cocs        nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul
de petrol ºi bitum de petrol, cod C.P.S.A. 2320.32 (bitum de           Ñ conform documentaþiei pentru prezentarea ºi elaborarea ofer-
drumuri tip 60-80) în cantitate de 700 t;                    tei;
  c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a depune        10. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse:         oferta valabilã: 60 de zile.
pentru toatã cantitatea.                               11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  4. Data limitã de livrare a produselor: 1.11.2002;              de furnizare: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
  5.a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului de la         tehnico-economic.
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru ela-             12. Alte informaþii:
borarea ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a              a) Se va acorda marjã de preferinþã internã, în conformitate
exemplarului respectiv: serviciul tehnic al S.C.I.L. CONFORT           cu art. 44 din H.G. nr. 461/2001.
URBAN Ñ S.R.L., piaþa Ovidiu nr. 9, telefon 041/614973 sau              b) Posibilitatea aplicãrii procedurii de negociere cu o singurã
041/83360.                                    sursã pentru produse similare;
  b) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 26.05.2002;
                                           13. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  6.a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 4.06.2002;
                                         Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14.05.2002.
  b) Adresa la care trebuiesc transmise ofertele: Constanþa,
piaþa Ovidiu nr. 9, fax: 041/672299;                         (9/6.919)
                                       «
  Licenþe software ºi software utilitar                      Ñ licenþã Macromedia Dreamweaver: 500.000 lei;
  1. Autoritatea contractantã: Primãria Sectorului 2, cod fiscal          Ñ licenþã Adobe PhotoShop: 2.000.000 lei;
4204038, str. Olari nr. 11Ñ13, sectorul 2, tel: 252 77 73, fax: 252 80 94.      Ñ licenþã GeoMedia: 6.000.000 lei;
  2.a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-          Ñ licenþã GeoMedia WebMap: 7.000.000 lei;
nizare: licitaþie deschisã;                             Ñ licenþã Microsoft Vision Pro Win32: 500.000 lei;
  b) Tipul contractului de furnizare: cumpãrare produse soft-           Ñ licenþã Symantec Norton System Works Professional
ware de sistem ºi utilitare.                           2002: 400.000 lei;
  3.a) Locul de livrare a produselor: Primãria Sectorului 2, str.         Ñ licenþã Partition Magic Pro: 500.000 lei;
Olari nr. 11Ñ13, sectorul 2;                             Ñ licenþã Corel Draw Ð kitt: 900.000 lei;
  b) Natura ºi cantitatea produselor:                       Ñ licenþã Quark Xpress Ð kitt: 700.000 lei;
  Ñ licenþã Fox Pro, 2 buc., cod CPSA 7220.21;                   Ñ aplicaþie software cu indicatoare ºi norme de deviz:
  Ñ licenþã Macromedia Dreamweaver, 2 buc., cod CPSA              700.000 lei;
7220.21;                                       9. Modul de finanþare: buget local;
  Ñ licenþã Adobe PhotoShop, 4 buc., cod CPSA 7220.21;               10. Ofertantul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii
  Ñ licenþã GeoMedia, 1 buc., cod CPSA 7220.21;                de eligibilitate ºi cerinþe minime cu privire la capacitatea tehnicã
  Ñ licenþã GeoMedia WebMap, 1 buc., cod CPSA 7220.21;             ºi economico-financiarã:
  Ñ licenþã Microsoft Vision Pro Win32, 1 buc., cod CPSA              Ð asumarea rãspunderii privind eligibilitatea;
7220.21;                                       Ð dovada privind îndeplinirea obligaþiilor exigibile de platã a
  Ñ licenþã Symantec Norton System Works Professional             impozitelor ºi taxelor cãtre stat, inclusiv a celor locale, precum
2002, 2 buc., cod CPSA 7220.21;                         ºi a contribuþiei pentru asigurãrile sociale de stat;
  Ñ licenþã Partition Magic Pro, 2 buc., cod CPSA 7220.21;             Ð prezentare generalã;
  Ñ licenþã Corel Draw Ð kitt, 2 buc., cod CPSA 7220.21;              Ð susþinere tehnicã, prezentarea listei cu subcontractanþi, a
  Ñ licenþã Quark Xpress Ð kitt, 1 buc., cod CPSA 7220.21;           acordurilor de subcontractare, precum ºi a formularelor care tre-
  Ñ aplicaþie software cu indicatoare ºi norme de deviz,            buie prezentate de subcontractanþii care vor avea o pondere de
1 buc., cod CPSA 7220.21.                            peste 10% în îndeplinirea contractului;
  c) Se poate depune ofertã pentru o parte sau pentru               Ð autorizare pentru livrarea produselor;
întreaga cantitate de produse solicitate.                      Ð prezentarea cel puþin a unei recomandãri din partea unui
  4. Data limitã de livrare a produselor: 15 zile lucrãtoare de        beneficiar/client;
la data încheierii contractului;                           Ð încheierea ºi îndeplinirea, în ultimii trei ani, cel puþin a
  5.a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei          unui contract al cãrui obiect a fost furnizarea unui numãr egal
se poate obþine de la Serviciul Licitaþii, Contracte din cadrul         de produse (sau similare) cu numãrul produselor pentru care se
Primãriei Sectorului 2, situatã în str. Olari nr. 11Ñ13, sectorul 2;       oferteazã.
  b) Costul documentaþiei este de 100.000 lei ºi se achitã la           11. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data
casieria Primãriei Sectorului 2;                         deschiderii ofertelor.
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 2 iunie 2002;         12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  6.a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 10 iunie 2002;         de furnizare: preþul cel mai scãzut.
  b) Ofertele se vor depune la Registratura Primãriei               13. Informaþii suplimentare se pot obþine la Serviciul Licitaþii,
Sectorului 2 din str. Olari nr. 11Ñ13.                      Contracte, tel.: (01) 252 44 46.
  7.a) La deschiderea ofertelor pot participa în afara comisiei          14. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României a
de evaluare ºi delegaþi firmelor ofertante;
                                         anunþului de intenþie: 25.02.2002.
  b) Ofertele se vor deschide în data de 11 iunie 2002 la
                                           15. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
sediul Primãriei Sectorului 2 din str. Olari nr. 11Ñ13, sectorul 2.
                                         Autonomã MONITORUL OFICIAL: 13 mai 2002.
  8. Garanþia pentru participare la licitaþie. Dacã se liciteazã pentru:
  Ñ licenþã Fox Pro: 1.000.000 lei;                         (10/6.920)
                                       «
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 91/17.V.2002                          5

  1. Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A., Sucursala              7.a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
Suceava-Crucea, cod fiscal 5295212, comuna Crucea, Str. Minei         conform comisiei de licitaþie, numitã prin dispoziþia
nr. 1, judeþul Suceava, telefon 030375196, fax. 030375197.          nr. 40/12.03.2002, semnatã de directorul Sucursalei Suceava ºi
  2.a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-      persoanele împuternicite de cãtre firmele ofertante.
nizare: licitaþie deschisã.                            b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 24.06.2002,
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate      ora 10,00, Sucursala Suceava, Str. Minei nr. 1, localitatea Crucea.
oferte: contract de furnizare de produse.                     8. Garanþia pentru participare solicitatã: 10 milioane lei, con-
  3.a) Locul de livrare a produselor: în depozitele Sucursalei       stituitã prin ordin de platã sau scrisoare de garanþie bancarã.
Suceava, Str. Minei nr. 1, localitatea Crucea.                   9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau refe-
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:         ririle la prevederile care le reglementeazã: fonduri constituite
echipament de protecþie a muncii pentru activitatea minierã,         prin valorificarea producþiei interne (cheltuialã de capital).
cod CPSA 182, 1930, 2524.                             10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
  c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a depune    grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de fuziune:
ofertã pentru întreaga cantitate de produse solicitate: se va         nu se acceptã asocieri.
depune ofertã pentru fiecare produs supus licitaþiei.               11. Informaþi privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
  4. Data limitã de livrare a produselor: lunar, conform graficu-      cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
lui de livrare.                                nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
  5.a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului de la        conform documentaþiei licitaþiei.
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru ela-           12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
borarea ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a          oferta valabilã: 45 de zile.
exemplarului respectiv: Sucursala Suceava, Biroul aprovizionare-          13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
marketing, Str. Minei nr. 1, localitatea Crucea. Obþinerea exem-       de furnizare: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
plarului se va face direct de la Biroul Aprovizionare-Marketing        tehnico-economic.
al Sucursalei sau prin PRIORIPOST, în baza scrisorii de interes          14. Interzicerea depunerii de oferte alternative: se acceptã
ºi a ordinului de platã.                           oferte alternative.
  b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui           15. Alte informaþii: se acordã marjã de preferinþã internã.
exemplar: 100.000 lei, la casieria unitãþii sau prin ordin de platã        16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
în contul nr. 2511.1Ñ6.1/ROL, deschis la B.C.R. Sucursala           a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea
Vatra Dornei.                                 inexistenþei unui astfel de anunþ: nu s-a publicat anunþ de
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 17.06.2002.       intenþie, deoarece contractul de furnizare a acestui produs este
  6.a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 24.06.2002, ora 9,00.
                                       cu mult sub limita de 750.000 euro.
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
                                          17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
C.N.U. Ñ S.A., Sucursala Suceava, Str. Minei nr.1, localitatea
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14.05.2002.
Crucea, judeþul Suceava.
  c) Limba sau limbile în trebuie redactate ofertele: limba românã.       (11/6.922)
                                     «
  1. Compania Naþionalã a Uraniului Ñ S.A., Sucursala              c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba
Suceava-Crucea, cod fiscal 5295212, comuna Crucea, Str. Minei         românã.
nr. 1, judeþul Suceava, telefon 030375196, fax. 030375197.             7.a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
  2.a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-      conform comisiei de licitaþie, numitã prin dispoziþia
nizare: licitaþie deschisã.                          nr. 40/12.03.2002, semnatã de directorul Sucursalei Suceava ºi
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate      persoanele împuternicite de cãtre firmele ofertante.
oferte: contract de furnizare de produse.                     b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 24.06.2002,
  3.a) Locul de livrare a produselor: în depozitele Sucursalei       ora 10,00, Sucursala Suceava, Str. Minei nr. 1, localitatea Crucea.
Suceava, Str. Minei nr. 1, localitatea Crucea.                   8. Garanþia pentru participare solicitatã: 10 milioane lei, con-
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona: uti-      stituitã prin ordin de platã sau scrisoare de garanþie bancarã.
laje pentru foraj ºi exploatare sonde (sape, prãjini, coroane),          9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau refe-
                                       ririle la prevederile care le reglementeazã: fonduri constituite
cod CPSA 2956.
                                       prin valorificarea producþiei interne (cheltuialã de capital).
  c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a depune
                                          10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
ofertã pentru întreaga cantitate de produse solicitate: se va         grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de fuziune:
depune ofertã pentru fiecare produs supus licitaþiei.             nu se acceptã asocieri.
  4. Data limitã de livrare a produselor: lunar, conform graficu-        11. Informaþi privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
lui de livrare.                                cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
  5.a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului de la        nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru ela-         conform documentaþiei licitaþiei.
borarea ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a            12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
exemplarului respectiv: Sucursala Suceava, Biroul aprovizionare-       oferta valabilã: 45 de zile.
marketing, Str. Minei nr. 1, localitatea Crucea. Obþinerea exem-          13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
plarului se va face direct de la Biroul Aprovizionare-Marketing        de furnizare: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
al Sucursalei sau prin PRIORIPOST în baza scrisorii de interes        tehnico-economic.
ºi a ordinului de platã.                              14. Interzicerea depunerii de oferte alternative: se acceptã
  b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui         oferte alternative.
exemplar: 100.000 lei, la casieria unitãþii sau prin ordin de platã        15. Alte informaþii: se acordã marjã de preferinþã internã.
în contul nr. 2511.1Ñ6.1/ROL, deschis la BCR Sucursala Vatra            16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
Dornei.                                    a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 17.06.2002.       inexistenþei unui astfel de anunþ: nu s-a publicat anunþ de
  6.a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 24.06.2002, ora       intenþie, deoarece contractul de furnizare a acestui produs este
10,00.                                    cu mult sub limita de 750.000 euro.
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: C.N.U.          17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Ñ S.A., Sucursala Suceava, Str. Minei nr.1, localitatea Crucea,        Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14.05.2002.
judeþul Suceava.                                  (12/6.923)
                                     «
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 91/17.V.2002

  1. Autoritatea contractantã: Administraþia Domeniului Public          c) Limba de redacare a ofertelor: limba românã.
Sector 2, ªos. Electronicii nr. 44, telefon 252.77.12, 252.77.89;         7.a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
fax 252.79.77; cod fiscal 4266260.                       comisia de evaluare numitã de conducerea unitãþii, conducãtorii
  2.a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-       societãþilor ofertante sau persoanele împuternicite de cãtre aceºtia.
nizare: licitaþie deschisã.                            b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 3.07.2002, ora
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate       10,00, la sediul autoritãþii contractante, ªos. Electronicii nr. 44.
oferte: contract de furnizare de produse.                     8. Garanþia pentru participare solicitatã: scrisoare de garanþie
  3.a) Locul de livrare a produselor: LOCO furnizor.             bancarã în favoarea autoritãþii contractante Administraþia
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona: cca       Domeniului Public Sector 2, în valoare de 23.000.000 lei.
1.200 tone produse asfaltice Ñ din care:
  Ñ 1.000 tone BA 8;                               9. Finanþarea este asiguratã de la bugetul local Ñ Primãria
  Ñ 200 tone BA 16                              Sectorului 2, iar plata se efectueazã prin Trezoreria Sectorului 2.
      cod CPSA 2682.12.                            10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
  c) Ofertanþii vor depune ofertã pentru întreaga cantitate de        grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul: nu este cazul.
produse solicitate.                                11. Condiþiile de eligibitate, capacitatea tehnicã ºi cea eco-
  4. Data limitã de livrare a produselor: 31.12.2002.            nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul
  5.a) Denumirea ºi adresa serviciului de la care se poate          sunt cele prevãzute în fiºa de date a achiziþiei (în concordanþã
obþine un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ºi pre-         cu Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001).
zentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a exemplarului res-          12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
pectiv: Serviciul Licitaþii, Contractãri, Investiþii ºi Control, telefon    ofertã valabilã: 60 de zile.
252.77.89 interior 217, începând cu data de 24.05.2002.              13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  b) Costul documentaþiei este de 100.000 lei, valoare ce se         de furnizare; oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
va achita la casieria autoritãþii contractante.                economic.
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 24.06.2002.         14. Nu a fost publicat anunþ de intenþie în Monitorul Oficial
  6.a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 3.07.2002,          al României, Partea a VI-a, Achiziþii publice.
ora 9,00.                                     15. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  b) Adresa la care trebuiesc depuse ofertele: Administraþia         Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14.05.2002.
Domeniului Public Sector 2, ªos. Electronicii nr. 44, Serviciul
Licitaþii, Contractãri, Investiþii ºi Control.                   (13/6.929)
                                      «
  Spitalul Clinic de Recuperare, cod fiscal 4288063, cu sediul          Ð oferta va fi redactatã în limba românã;
în Cluj-Napoca, Str. Viilor nr. 46Ñ50, telefon 064-438110,            Ð la deschiderea ofertelor va putea asista un reprezentant
123066*, fax 064-453131, organizeazã licitaþie deschisã în vede-        (împuternicit) din partea fiecãrui ofertant;
rea achiziþionãrii urmãtoarelor: endoproteze totale cimentate de         Ð ofertele vor fi deschise la secretariatul spitalului în data de
ºold, endoproteze totale necimentate de ºold, endoproteze           9.07.2002, ora 10,00;
totale de genunchi cimentate, endoproteze parþiale cervico-            Ð garanþia de participare este de 0,5%, în sumã de
cefalice, endoproteze totale de ºold pentru revizie cimentatã,         4.500.000 lei;
ciment ortopedic, cod CPSA 331017, urmând a fi încheiat un            Ð contractul de furnizare va fi finanþat din Programul
contract de furnizare în valoare estimatã de 900.000.000 lei.         20/2002, iar plãþile vor fi fãcute prin Banca Trezoreria Cluj;
  Precizãri:                                   Ð condiþiile de eligibilitate, cerinþele minime cu privire la
  Ð produsele vor fi livrate la sediul spitalului, pe bazã de         capacitatea tehnicã ºi cea economico-financiarã vor fi specificate
comandã, în termen de 72 de ore de la data primirii comenzii;         în documentaþia de elaborare a ofertei;
  Ð documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se           Ð valabilitatea ofertei va fi pânã la data de 31.12.2002;
poate obþine de la secretariatul spitalului, contra sumei de           Ð criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
300.000 lei, plãtiþi în numerar la casieria spitalului;            este oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-
  Ð data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este de           economic;
30.06.2002;
                                         Ð nu a fost publicat anunþ de intenþie;
  Ð data limitã pentru depunerea ofertelor este 8.07.2002;
                                         Ð data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  Ð adresa la care vor fi trimise/depuse ofertele este: Cluj-
                                        Autonomã MONITORUL OFICIAL este 14.05.2002.
Napoca, Str. Viilor nr. 46Ñ50, secretariatul Spitalului Clinic de
Recuperare;                                     (14/6.930)
                                      «
  1. Autoritatea contractantã: Compania Naþionalã a Huilei Ñ           c) Ofertanþii vor depune ofertã în plic sigilat, pentru toatã
S.A., cod fiscal R 2135187, cu sediul în Petroºani, str.            cantitatea de grinzi articulate ºi piese de schimb.
Timiºoara nr. 2, judeþul Hunedoara, cod poºtal 2675, telefon            4. Data limitã de livrare a produselor: eºalonat pânã în
054/541460, 054/541865, 054/541790, organizeazã în data de           31.12.2002.
29.05.2002, ora 12,00, aplicarea procedurii de atribuire a con-          5.a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei
tractului de furnizare pentru achiziþionare de grinzi articulate        se poate obþine contra cost de la sediul Companiei Naþionale a
GSA ºi piese de asamblare, pe anul 2002, prin licitaþie publicã        Huilei Ñ S.A., str. Timiºoara nr. 2, Petroºani, judeþul
deschisã.                                   Hunedoara.
  2.a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-         b) Costul unui exemplar al documentaþiei este de 112.000 lei,
nizare: licitaþie deschisã.                          plata se va face pe bazã de chitanþã la casieria autoritãþii
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate       contractante.
oferte: contract de furnizare de produse.                     c) Clarificãrile cu privire la conþinutul documentaþiei se pot
  3.a) Locul de livrare a produselor: Exploatãrile Miniere din        solicita în scris cu 8 zile înainte de data depunerii ofertelor ºi
cadrul CNH Ñ S.A., cu sediile în Valea Jiului, judeþul             se vor obþine cu 6 zile înainte de data limitã de depunere a
Hunedoara Ñ subunitãþi ale C.N.H. Ñ S.A.                    ofertelor.
  b) Natura ºi cantitatea produselor care se vor achiziþiona:          6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor este 29.05.2002,
  Obiectul licitaþiei deschise îl constituie achiziþionarea can-       ora 11.00, la sediul autoritãþii contractante.
titãþii de 500 buc. grinzi GSA 1250, 2.600 buc. grinzi GSA             b) Adresa la care trebuie depusã oferta: sediul C.N.H. Ñ
1.250 S, 2.560 buc. grinzi GSA 570 S, 780 buc. bolþuri de pivo-        S.A., Petroºani, str. Timiºoara nr. 2.
tare ºi 300 buc. pene de blocare.                         c) Oferta va fi redactatã în limba românã.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 91/17.V.2002                         7

  7.a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:       Guvernului nr. 60/2001 ºi Ordinul M.F. nr. 1.012/2001,
membrii comisiei de evaluare ºi reprezentanþii împuterniciþi ai      secþiunea I, pct. B.1ÐB.3.
ofertanþilor.                                 11. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
  b) Ofertele vor fi deschise la sediul C.N.H. Ñ S.A. în data      oferta valabilã este de 90 de zile.
de 29.05.2002, ora 12,00.                           12. Pentru atribuirea contractului de furnizare va fi utilizat
                                      criteriul: preþul cel mai scãzut, în condiþii similare tehnice ºi de
  8. Garanþia de participare la licitaþie este de 490.000.000 lei,    calitate.
constituitã prin filã CEC, bilet la ordin sau prin scrisoare de        13. Pentru aceastã licitaþie s-a procedat la publicarea în
garanþie bancarã în favoarea autoritãþii contractante.           Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 22/1.02.2002 a
  9. Sursa de finanþare: fonduri de producþie, iar modalitatea      anunþului de intenþie.
de platã pentru produsul achiziþionat: prin compensare cu ener-        14. Nu se acceptã oferte alternative.
gie electricã în termen de 30 de zile, dar nu mai târziu de 60         15. Se acordã marjã de preferinþã internã, conform O.U.G.
de zile, ºi prin alte modalitãþi de platã (OP, filã CEC).         nr. 60/2001.
  10. Condiþiile de eligibilitate precum ºi cerinþele minime cu       16. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
privire la capacitatea tehnicã ºi cea economico-financiarã pe       Autonomã MONITORUL OFICIAL, Partea a VI-a, Achiziþii
care trebuie sã le îndeplineascã ofertanþii trebuie sã fie con-      publice este 14.05.2002.
forme cu prevederile art. 30 ºi art. 32 din Ordonanþa a             (15/6.931)

                         ACHIZIÞII PUBLICE DE LUCRÃRI
  1. Autoritatea contractantã: Direcþia Silvicã Vâlcea, cu sediul      8. Garanþia de participare este de D.F. CacovaÐGruieri,
în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 37, cod fiscal R 1474584,       110 mil. lei; D.F. Gruieri-Dobriceni, 75 mil. lei
telefon 050/735840, fax nr. 050/739266.                    ºi este valabilã 90 de zile.
  2.a) Atribuirea contractului de lucrãri se face prin licitaþie       9. Finanþarea execuþiei obiectivului este:
deschisã.                                   D.F. CacovaÐGruieri, fonduri extrabugetare; D.F. Gruieri-
  b) Tipul contractului: execuþie cu predare la cheie.          Dobriceni, contrapartidã cu masã lemnoasã.
  3.a) Amplasamentul lucrãrii: D.F. CacovaÐGruieri Ð Ocolul         10. Nu se admite asocierea mai multor ofertanþi pentru atri-
Silvic Râmnicu Vâlcea; D.F. Gruieri-Dobriceni Ð Ocolul Silvic
                                      buirea contractului de lucrãri.
Râmnicu Vâlcea.
  b) Lucrãrile sunt de drumuri forestiere.                  11. Condiþiile minime impuse sunt urmãtoarele:
  c) Oferta se va depune pe fiecare lucrare.                             D.F. CacovaÐGruieri D.F. Gruieri-Dobriceni
  4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii: D.F.
CacovaÐGruieri, min. 18, max. 24 luni; D.F. Gruieri-Dobriceni,       experienþa similarã      4.200 mil. lei    2.400 mil. lei
min. 15, max. 21 luni.                           (cod CPSA 4524.12)
  5.a) Documentaþia se poate procura de la Direcþia Silvicã       capacitatea financiarã     900 mil. lei     700 mil. lei.
Vâlcea, compartimentul Investiþii.                     minimã:
  b) Costul documentaþiei este de D.F. CacovaÐGruieri, 2,0
milioane lei; D.F. Gruieri-Dobriceni, 2,0 milioane lei.            12. Oferta va fi valabilã 90 de zile.
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: cu maximum 8      13. Contractul de lucrãri se va atribui dupã criteriul tehnico-
zile înainte de data depunerii ofertelor.                 economic.
  6.a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 4 iulie 2002,        14. Nu se primesc oferte alternative.
ora 9,00.                                   15. Alte informaþii: Ñ
  b) Adresa la care se depun ofertele: Direcþia Silvicã Vâlcea,       16. Nu a fost publicat anunþ de intenþie pentru licitaþia pri-
str. Carol I nr. 37, Râmnicu Vâlcea.                    vind achiziþia publicã a obiectivelor de investiþii: D.F.
  c) Oferta se întocmeºte în limba românã.                CacovaÐGruieri ºi D.F. Gruieri-Dobriceni.
  7.a) La deschiderea ofertelor va putea asista managerul          17. Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre Regia
unitãþii contractante sau împuternicitul acestuia.             Autonomã MONITORUL OFICIAL: 13.05.2002.
  b) Deschiderea ofertelor se va face la data de 4 iulie 2002,
ora 11,00, la sediul Direcþiei Silvice.                     (16/6.897)
                                    «
   Sucursala Electrocentrale Rovinari, cod fiscal 11566227, Str.     trebuie transmise/depuse ofertele este: S.E. Rovinari, Str.
Energeticianului nr. 25, telefon 371321, fax 371590 anunþã         Energeticianului nr. 25, Rovinari, judeþul Gorj, sau prin delegat
licitaþie  publicã  deschisã   pentru   RC clãdire sala      la registratura unitãþii.
maºiniÐreparaþie tencuieli interioare ºi refacere zugrãveli ºi         Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor sunt
vopsitorii bloc 1Ð4.                            membrii comisiei de evaluare desemnaþi prin decizie de cãtre
   Contractul de lucrãri pentru care sunt solicitate oferte este     conducãtorul unitãþii si ofertanþii sau reprezentanþii acestora,
de tip beneficiar.                             împuterniciþi.
   Lucrãrile ce se executã sunt în interiorul clãdirii sala maºini      Ofertele vor fi deschise în data de 4.06.2002, ora 13.00, la
bloc 1Ð6 ºi constã în:                           sediul S.E. Rovinari.
   Ñ reparaþii tencuieli interioare                      Ofertanþii vor constitui garanþia de participare la licitaþie în
   Ñ zugrãveli interioare în culori de apã ºi cu vopsea lava-      sumã fixã de 15.000.000 lei. Aceasta poate fi constituitã prin
bilã;                                   scrisoare de garanþie bancarã în favoarea autoritãþii contractante
   Ñ vopsitorii confecþii metalice ºi panouri de tablã cutatã;      sau ordin de platã în contul autoritãþii contractante sau lichiditãþi
   Ñ vopsitorii lamperie.                        ºi titluri de valoare. Finanþarea lucrãrilor se va face din surse
   S.E. Rovinari solicitã oferta pentru întreaga cantitate de      proprii.
lucrãri solicitate.                               Dupã deschiderea ofertelor nu se mai acceptã sub nici o
   Data limitã de execuþie a lucrãrii este 30.10.2002.          formã majorarea valorii precizatã în ofertã. Nu se admit înche-
   Documentele pentru licitaþie se pot obþine de la S.E.         ieri de contracte sau subcontracte între beneficiar ºi colaborato-
Rovinari, Serviciul GBCCR, telefon 053/372556-053/372560, inte-      rii contractantului.
rior 279 sau 280. Costul documentaþiei pentru elaborarea ºi pre-        Ofertantul trebuie sã aibã o cifrã medie de afaceri actuali-
zentarea ofertei este de 200.000 lei, sumã ce va fi depusã la       zatã pe ultimii 3 ani de minim 3 ori mai mare decât valoarea
casieria unitãþii.                             ofertatã. Capacitatea financiarã (în ultimul an) trebuie sã fie cel
   Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este: 28.05.2002.    puþin egalã cu suma ofertatã. În acest sens ofertanþii vor pre-
   Data limitã pentru depunerea ofertelor este 4.06.2002, ora      zenta acte doveditoare eliberate de D.G.F.P. ºi C.F.S., de
12.00, ofertele fiind redactate în limba românã. Adresa la care      Camera de Comerþ.
  8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 91/17.V.2002

   Ofertantul va face dovada cã are sistemul calitãþii certificat       Garanþia de participare la licitaþie constituitã de ofertantul a
de cãtre un organism de certificare acreditat de RENAR. Se          cãrui ofertã a fost declaratã câºtigãtoare se returneazã de cãtre
admite excepþie în cazul în care ofertantul este în curs de cer-       autoritatea contractantã în cel mult 3 zile lucrãtoare de la data
tificare (se va prezenta o copie dupã contractul cu firma de cer-      constituirii garanþiei de bunã execuþie.
                                        Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii este
tificare, firma acreditatã RENAR).
                                       preþul cel mai scãzut.
   Cele prezentate mai sus reprezintã condiþii obligatorii de par-      S.E. Rovinari interzice depunerea de oferte alternative.
ticipare la licitaþie.                             Beneficiarul are relaþii contractuale exclusiv cu ofertantul care
   Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la       a fost declarat câºtigãtor.
data depunerii lor.                               A fost publicat anunþ de intenþie în Monitorul Oficial al
   Garanþia de participare la licitaþie constituitã de ofertanþii a    României nr. 55, Partea a VI-a, din 27.03.2002.
cãror ofertã nu a fost declaratã câºtigãtoare se returneazã de         Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
cãtre autoritatea contractantã în cel mult 3 zile de la data         Autonomã MONITORUL OFICIAL este de 13.05.2002.
încheierii contractului cu firma câºtigãtoare.                  (17/6.900)

                                     «
  1. Autoritatea contractantã: S.C. ENERGOMUR Ñ S.A.,             c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 31.05.2002.
Târgu Mureº, cod fiscal R 13854579, cu sediul în Târgu Mureº,          6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 10.06.2002,
str. K—s K‡roly nr. 1/B, tel. 065-215952, fax. 065Ð213428.          ora 9,00.
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-       b) Adresa la care trebuie depusã oferta: S.C. ENERGOMUR
nizare: licitaþie publicã deschisã.                     Ñ S.A., Târgu Mureº, str. K—s K‡roly nr. 1/B, Serviciul
  b) Tipul contractului: achiziþie publicã de lucrãri.           Dezvoltare (corp C, cam 37).
  3. a) Amplasamentul lucrãrii: Centralele termice din Târgu          c) Limba de redactare a ofertei va fi limba românã, cu
Mureº, în exploatarea S.C. ENERGOMUR Ñ S.A.                 menþiunea cã documentele tipãrite prezentate de ofertant pot fi
  b) Natura ºi cerinþele de execuþie, caracteristici generale ale     redactate în altã limbã dacã sunt însoþite de o traducere în
lucrãrii:                                  limba românã.
Obiectul  Modernizarea sistemelor de      COD     Tipul       7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
      mãsurare a gazelor naturale      CPSA   contorului    cel mult doi reprezentaþi autorizaþi ai firmelor participante.
          la centralele:                        b) Data, ora, locul deschiderii ofertelor: 10.06.2002,
                                       ora 11,00, la sediul S.C. ENERGOMUR Ñ S.A., Târgu Mureº,
Ob. 1   C.T.  Secuilor Martiri        3320.91  G  650     str. K—s K‡roly nr. 1/B, corp F, camera nr. 11.
Ob. 2   C.T.  Mihai Viteazul         3320.91  G  650       8. Garanþia pentru participare este de 4.000.000 lei pe
Ob. 3   C.T.  Aleea Carpaþi nr. 2       3320.91  G  400     obiect ofertat; în cazul ofertelor pe mai multe obiecte garanþia
Ob. 4   C.T.  Nicolae Bãlcescu        3320.91  G  160     se cumuleazã; garanþia se prezintã sub formã de scrisoare de
Ob. 5   C.T.  Rovinari            3320.91  G  650     garanþie bancarã, conform modelului prezentat în formularul 4,
Ob. 6   C.T.  Sãvineºti            3320.91  G  160     Ordin M.F. Nr. 1.014/2001.
Ob. 7   C.T.  Gãrii              3320.91  G  400
                                         9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã: contractul
Ob. 8   C.T.  Tudor Vladimirescu  nr.  5  3320.91  G  1000
                                       de achiziþie publicã va fi finanþat din surse ale bugetului local la
Ob. 9   C.T.  Tudor Vladimirescu  nr.  7  3320.91  G  400
Ob.10   C.T.  Tudor Vladimirescu  nr.  8  3320.91  G  650     preþ ferm.
Ob.11   C.T.  Tudor Vladimirescu  nr.  9  3320.91  G  650       10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
Ob.12   C.T.  Grand              3320.91  G  250     grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de lucrãri:
Ob.13   C.T.  Mureºeni 2           3320.91  G  650     contract de asociere legalizat.
Ob.14   C.T.  Palatul Culturii        3320.91  G  250       11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate
Ob.15   C.T.  Pãcii              3320.91  G  650       1. declaraþie pe propria rãspundere completatã în conformi-
Ob.16   C.T.  Cãrãmidãrie           3320.91  G  650     tate cu formularul B1 din secþiunea IV, Ordin M.F.
Ob.17   C.T.  Republicii           3320.91  G  100     Nr. 1.014/2001;
                                         2. certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaþiilor exi-
  c) Ofertanþii sunt invitaþi sã depunã oferte separate pentru       gibile de platã a impozitelor ºi taxelor cãtre stat, inclusiv cele
fiecare obiect.                               locale, precum ºi a contribuþiei pentru asigurãrile sociale de stat
  Autoritatea contractantã va atribui contractul de achiziþie       (formulare-tip eliberate de autoritãþile competente din þara în
dupã criteriul menþionat la pct. 13 pe obiecte sau pentru          care candidatul/ofertantul este rezident).
întreaga lucrare dacã fiecare obiect îndeplineºte criteriul de la        12. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile.
pct. 13.                                     13. Criteriul pentru atribuirea contractului de achiziþie: ”preþul
  4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii: 60 de zile.          cel mai scãzut.Ò
  5. a) Locul unde se poate obþine un exemplar al docu-            14. Nu se acceptã oferte alternative.
mentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei: sediul S.C.         15. Se acordã marjã de preferinþã internã, conform
ENERGOMUR Ñ S.A., Târgu Mureº str. Kos K‡roly nr. 1/B,            Ordonanþei de Urgenþã nr. 60/2001.
Serviciul dezvoltare (corp C. cam. 37)                      16. Anunþul de intenþie s-a publicat în Monitorul Oficial
  Modalitatea de obþinere: preluare directã de cãtre ofertant de      nr. 6/10 ianuarie 2002.
la sediul Energomur.
                                         17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  b) Costul documentaþiei: 4.000.000 lei.
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 13.05.2002.
  Condiþiile de platã: numerar la casieria S.C. ENERGO-
MUR Ñ S.A.                                    (18/6.901)
                                     «
  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, tele-        2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de
graf, telex, telefax ale autoritãþii contractante: COMPANIA         lucrãri: licitaþie deschisã.
NAÞIONALÃ A LIGNITULUI OLTENIA Ñ S.A., Târgu-Jiu, cod              b) Tipul contractului de lucrãri pentru care sunt solicitate
fiscal 9994965, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, cod 1400,         oferte: contract de lucrãri.
Târgu Jiu, jud. Gorj, numãrul de telefon: +4Ð053-215055,             3. a) Amplasamentul lucrãrii: lucrãrile supuse licitaþiei se aflã
+4Ð053Ð213501; 212601; 214009; int. 1171; telex 45318, fax          pe halda exterioarã II Valea Mânãstirii, pe teritoriul comunei
053Ð216064, 222015.                             Cãtune, judeþul Gorj.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 91/17.V.2002                         9

  b) Natura ºi cerinþele de execuþie, caracteristicile generale      obligaþia de a desemna reprezentanþi care sã asiste la deschi-
ale lucrãrii:                                derea ofertelor ºi împuterniciþi pentru semnarea contractului în
  Obiectul prezentei licitaþii este: realizarea lucrãrilor de recu-    caz de adjudecare.
perare a suprafeþei ocupate de halda exterioarã II Valea             b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 11.06.2002,
Mânãstirii prin modelare, nivelare ºi refertilizare agrochimicã       ora 11.00, Compania Naþionalã a Lignitului Oltenia Ñ S.A.,
cod CPSA G 4525.5.                             Direcþia Comercialã, str. Tudor Vladimirescu nr. 1Ñ15, cod
  c) Dacã lucrarea sau contractul de lucrãri este împãrþit în       1400, Târgu-Jiu, jud. Gorj.
mai multe obiecte distincte, indicaþii referitoare la posibilitãþile       În caz de neadjudecare, licitaþia se va repeta la data de
ofertanþilor de a depune ofertã pentru unul sau mai multe dintre      26.06.2002, respectiv 11.07.2002, ora 11.00, în aceleaºi condiþii
acestea.                                  de susþinere ºi depunere a ofertelor.
  Lucrãrile de recuperare a suprafeþei ocupate de halda exteri-        8. Garanþiile pentru participare solicitate: suma de
oarã II Valea Mânãstirii nu vor fi considerate obiecte distincte      65.000.000 lei, constituitã prin scrisoare de garanþie bancarã, în
ºi vor fi ofertate în comun.                        favoarea autoritãþii contractante, ordin de platã în contul
  d) Informaþii referitoare la scopul lucrãrii sau contractului de    nr. 2511.1-2.1/ROL, deschis la BCR Sucursala Târgu-Jiu, lichi-
lucrãri atunci când acesta necesitã ºi întocmirea proiectelor afe-     ditãþi depuse la casieria autoritãþii contractante.
rente.                                      9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau refe-
  Existã proiect întocmit pentru executarea lucrãrilor de recu-      ririle la prevederile care le reglementeazã: surse proprii.
perare a suprafeþei ocupate de halda.                      10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
  4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrii: maximum nouã luni      grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de lucrãri:
de la data semnãrii contractului.                      nu este cazul.
  5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului de la         11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru          cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
elaborarea ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a       nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
exemplarului respectiv.                           condiþiile de eligibilitate, capacitate tehnicã ºi economico-finan-
  Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se        ciarã sunt cele prevãzute de Ordinul M.F.P. ºi M.L.P.T.L.
poate obþine de la C.N.L.O. Ñ S.A., Direcþia Comercialã, Serv.       nr. 1.014/874/2001 ºi specificate în documentaþia de licitaþie.
Achiziþii Publice Lucrãri, pentru suma de 200.000 lei, cu achita-        12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
rea sumei, în numerar, la casieria instituþiei.               oferta valabilã: 60 de zile.
  b) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 31.05.2002,        13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
ora 10.00.                                 de lucrãri: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere teh-
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 11.06.2002,        nico-economic.
ora 10.00.                                    14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:          cazul): nu se acceptã oferte alternative.
Compania Naþionalã a Lignitului Oltenia Ñ S.A., str. Tudor            15. Alte informaþii: acordarea preferinþei interne, în conformi-
Vladimirescu nr. 1Ð15, cod 1400, Târgu-Jiu, jud. Gorj, înregis-       tate cu prevederile art. 45 din H.G. nr. 461/2001.
tratã ºi depusã la Registraturã.
                                         16. Data transmiterii anunþului de intenþie cãtre Regia
  c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 12.02.2002.
românã.
                                         17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14.05.2002.
pot participa la licitaþie persoane juridice constituite, organizate
ºi autorizate conform legislaþiei în domeniu, acestea având           (19/6.914)

                                    «
  Direcþia Silvicã Harghita, cu sediul în Miercurea-Ciuc,           Garanþia de participare solicitatã este de 130 milioane lei,
str. George Coºbuc nr. 78, tel. 113222, fax 112679, cod fiscal       care se va depune o datã cu oferta.
R 3133044, organizeazã licitaþie deschisã cu contract la cheie         Finanþarea investiþiei se va face din fonduri extrabugetare.
pentru obiectivul de investiþii drum forestier Licaº, cu amplasa-        Se impun condiþii de eligibilitate ºi de capacitate tehnicã ºi
mentul pe pârâul omonim afluent de stânga al râului Bicaz          financiarã, fiind stabilite urmãtoarele praguri minime de partici-
amonte de Lacul Roºu, judeþul Harghita.                   pare:
  Lucrãrile de construcþie a drumului (clasificare CPSA            Ñ experienþã în lucrãri similare: minimum 4.400 milioane lei
4525.7) cuprind lucrãri de terasamente, suprastructurã din         în ultimii 5 ani;
piatrã spartã, consolidãri ziduri din piatrã brutã ºi podeþe          Ñ capacitatea financiarã: minimum 800 milioane lei.
tubulare.                                    Echivalentul în euro al ofertei în lei se va determina cores-
  Durata de execuþie: minimum 24 de luni, maximum de 30          punzãtor cursului mediu al pieþei valutare din data de 13 mai
luni.                                    2002, respectiv 30.491 lei/euro.
  Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se          Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile.
poate cumpãra de la sediul Direcþiei Silvice, la preþul de           Contractul va fi atribuit pentru oferta cea mai avantajoasã
800.000 lei.                                din punct de vedere tehnico-economic.
  Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 30 mai 2002.         Nu se acceptã oferte alternative.
Ofertele vor fi redactate în limba românã, data limitã de depu-         S-a publicat anunþ de iniþiere referitor la acest obiectiv de
nere a lor fiind 7 iunie 2002, ora 11.00, la sediul Direcþiei        investiþii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, la data
Silvice Harghita, Miercurea-Ciuc, str. George Coºbuc nr. 78.        de 28 ianuarie 2002.
  La deschiderea ofertelor vor participa managerii firmelor care       Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
au depus oferte sau împuterniciþii acestora.
                                      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14 mai 2002.
  Deschiderea ofertelor va avea loc în data limitã de depunere
a ofertelor, ora 11.00.                             (20/6.916)

                                    «
  Direcþia Silvicã Harghita, cu sediul în Miercurea-Ciuc, str.       lui forestier ºi hidrografic Muncelu, în prelungirea drumului fores-
George Coºbuc nr. 78, tel. 113222, fax 112679, cod fiscal          tier, pe raza Ocolului Silvic Borsec, judeþul Harghita.
                                         Lucrãrile de construcþie a drumului (clasificare CPSA
R 3133044, organizeazã licitaþie deschisã cu contract la cheie
                                      4525.7) cuprind lucrãri de terasamente, suprastructurã din
pentru obiectivul de investiþii ”Drum forestier pr. lui BãlanÒ, cu     piatrã spartã, podeþe tubulare ºi dalate.
amplasamentul pe pârâul omonim la obârºia pârâului ºi bazinu-          Durata de execuþie: minimum 20 de luni, maximum 30 de luni.
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 91/17.V.2002

  Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei             Ñ experienþã în lucrãri similare: minimum 3.200 milioane lei
se poate cumpãra de la sediul Direcþiei Silvice, la preþul de         în ultimii 5 ani;
800.000 lei.                                   Ñ capacitatea financiarã: minimum 700 milioane lei.
  Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 30 mai 2002.          Echivalentul în euro al ofertei în lei se va determina cores-
Ofertele vor fi redactate în limba românã, data limitã de depu-        punzãtor cursului mediu al pieþei valutare din data de 13 mai
nere a lor fiind 7 iunie 2002, ora 11.00, la sediul Direcþiei         2002, respectiv 30.491 lei/euro.
Silvice Harghita, Miercurea-Ciuc, str. George Coºbuc nr. 78.           Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile.
  La deschiderea ofertelor vor participa managerii firmelor care        Contractul va fi atribuit pentru oferta cea mai avantajoasã
au depus oferte sau împuterniciþii acestora.                 din punct de vedere tehnico-economic.
  Deschiderea ofertelor va avea loc în data limitã de depunere         Nu se acceptã oferte alternative.
a ofertelor, ora 11.00.                              S-a publicat anunþ de iniþiere referitor la acest obiectiv de
  Garanþia de participare solicitatã este de 110 milioane lei,       investiþii în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, la data
care se va depune o datã cu oferta.                      de 28 ianuarie 2002.
  Finanþarea investiþiei se va face din fonduri extrabugetare.
                                         Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  Se impun condiþii de eligibilitate ºi de capacitate tehnicã ºi
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14 mai 2002.
financiarã, fiind stabilite urmãtoarele praguri minime de partici-
pare:                                       (21/6.917)
                                     «
  Reabilitare canalizare cartier Gura Câmpului Zona Vest            6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 5.06.2002,
municipiul Mediaº.                              ora 15.00.
  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, tele-         b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Consiliul
graf, telex, telefax ale autoritãþii contractante: Consiliul local      Local Mediaº, piaþa Mihai Eminescu nr. 3, et. 1, camera 15.
Mediaº, cod fiscal: 4240677, municipiul Mediaº, piaþa Mihai            c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba
Eminescu nr. 3, telefon: 069/844242.                     de redactare a ofertelor este limba românã.
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de          7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
lucrãri: licitaþie deschisã.                         reprezentantul împuternicit al ofertantului.
  b) Tipul contractului de lucrãri pentru care sunt solicitate         b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 6.06.2002,
oferte: contract de execuþie de lucrãri.                   ora 10.00, Sala de ªedinþe a C.L.Mediaº.
                                         8. Garanþiile pentru participare solicitate: 100.000.000 lei.
  3. a) Amplasamentul lucrãrii: municipiul Mediaº, cartier
                                         9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã ºi/sau refe-
Gura Câmpului Zona Vest.
                                       rire la prevederile care le reglementeazã: finanþarea lucrãrilor se
  b) Natura ºi cerinþele de execuþie, caracteristicile generale       va face din bugetul local.
ale lucrãrii; lucrãrile de bazã ale investiþiei sunt: canalizare         10. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
menajerã, canalizare pluvialã, închidere canal pluvial DN 1.000.       grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de servicii
  c) Indicaþii referitoare la posibilitãþile ofertanþilor de a depune    (unde este cazul): nu este cazul.
oferta pentru o parte sau pentru întreaga gamã de lucrãri soli-          11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
citate: oferta se depune pentru întreaga gamã de lucrãri.           cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
  4. Termenul limitã de execuþie a lucrãrilor: durata de deru-       nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul:
lare a contractului este de 18 luni.                     cifra medie anualã de afaceri pe ultimii 3 ani minimum
  5. a) Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului de la       12.000.000.000 lei.
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru             13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
elaborarea ºi prezentarea ofertei ºi modalitatea de obþinere a        oferta valabilã: 60 de zile.
exemplarului respectiv: documentaþia se poate obþine de la            14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
Primãria Mediaº, et. 1, camera 15, contra cost, dupã data           de servicii: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
apariþiei anunþului în Monitorul Oficial al României.             tehnico-economic.
  b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui           16. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
exemplar.                                   a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie Ñ 11.01.2002.
  Costul documentaþiei de licitaþie este de 800.000 lei.            18. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  Plata se face în numerar la casieria unitãþii.              Autonomã MONITORUL OFICIAL: 10.05.2002.
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor 28.05.2002.          (22/6.918)

                                     «
  Direcþia Regionalã Drumuri ºi Poduri Iaºi, cu sediul în Iaºi,        Pentru relaþii suplimentare vã puteþi adresa la telefon
str. Gh. Asachi nr. 19, tel. 032214430, fax 032214432, cu codul        032/217702 sau C.F.R. int. 2284, Serviciul Investiþii din cadrul
fiscal nr. 1983863, organizeazã licitaþie deschisã pentru contracta-     D.R.D.P. Iaºi.
rea execuþiei obiectivului ”Deviere DN 29D km 18+500Ð20+816Ò, în         Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 4.06.2002.
                                         Termenul limitã de depunere a ofertelor este 12.06.2002,
conformitate cu O.U.G. nr. 60/25.04.2001, H.G. nr. 461/24.05.2001.
                                       ora 9.00.
  Caracteristicile principale ale construcþiei sunt: lucrãri de        Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul D.R.D.P. Iaºi în
terasamente drum Ñ sistem rutier nou, lungimea traseului           data de 12.06.2002, ora 10.00, ºi pot participa împuterniciþii
2,600 km, lãþimea pãrþii carosabile 7,00 m, lãþimea platformei        legali ai ofertanþilor.
9,00 m cu douã benzi de încadrare de 0,50 m, ºanþuri pereate,          Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la deschide-
parapete de siguranþã, podeþe, drenuri.                    rea ofertelor.
  Durata minimã de execuþie a obiectivului: 18 luni.              Ofertele vor fi redactate în limba românã.
  Obiectivul de investiþii are sursa de finanþare asiguratã din        Garanþia de participare la licitaþie constã în prezentarea de
                                       scrisori de garanþie bancarã sau ordin de platã în contul
bugetul de stat ºi împrumut BEI.
                                       D.R.D.P. Iaºi, cu durata de valabilitate de 90 de zile.
  Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se           Cuantumul garanþiei de participare la licitaþie este de
poate procura de la sediul Direcþiei Regionale Drumuri ºi Poduri       600.000.000 lei.
Iaºi, Serviciul Investiþii, începând cu data de 20.05.2002, contra        Ofertele se vor transmite prin delegat pânã la data ºi ora
sumei de 2.000.000 lei numerar.                        prevãzute la sediul Direcþiei Regionale Drumuri ºi Poduri Iaºi.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 91/17.V.2002                          11

  La licitaþie pot participa numai constructori români de spe-         În cazul apariþiei unor situaþii neprevãzute ce determinã exe-
cialitate, la care:                              cutarea de lucrãri suplimentare similare (care nu au fost incluse
  Ð cifra medie anualã de afaceri pe ultimii trei ani, numai din      în contractul de lucrãri), noile lucrãri vor fi contractate prin pro-
                                       cedura de negociere cu o singurã sursã în conformitate cu
activitatea de C+M Ð minimum 100.000 milioane lei;
                                       art. 12 c) din O.U.G. nr. 60/2001.
  Ð valoarea pentru fiecare lucrare similarã terminatã Ñ mini-         În conformitate cu O.U.G. nr. 60/2001, art. 16, menþionãm
mum 36.000 milioane lei.                           cã existã anunþ de intenþie.
  Criteriul pentru atribuirea contractului de execuþie este oferta       Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.           Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14 mai 2002.
  Nu se acceptã depunerea de oferte alternative.                 (23/6.925)

                                     «
  1. Autoritatea contractantã: Serviciul Public Judeþean de           Ð plata Ñ cont deschis la Trezoreria municipiului Bacãu,
Drumuri, Bacãu, strada George Bacovia nr. 57, tel./fax 188337,        ordin de platã.
cod fiscal 14503401.                               24. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
  16. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de         cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi cea econo-
lucrãri: licitaþie publicã deschisã.                     mico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertantul
  17. a) Amplasamentul lucrãrii: drumul judeþean DJ 156H,          sunt prevãzute în Ordinul ministrului finanþelor publice ºi al mini-
Buhuºi-Runc, km 1+820Ð4+450.                         strului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei
  b) Natura ºi cerinþele de execuþie, caracteristicile generale       nr. 1.014/874/2001 privind aprobarea structurii, conþinutului ºi
de execuþie: execuþie lucrãri de îmbrãcãminte asfalticã, lucrãri       modului de utilizare a Documentaþiei standard pentru elaborarea
de terasamente, ºanþuri, acostamente, podeþe de descãrcare.          ºi prezentarea ofertei pentru achiziþia publicã de lucrãri:
  c) Indicaþii privind posibilitãþile ofertanþilor de a depune oferta      c) documente care atestã eligibilitatea:
pentru unul sau mai multe obiecte distincte: se va depune             Ð declaraþie pe propria rãspundere;
oferta pentru toate obiectele.                          Ð certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaþiilor exi-
  18. Perioada de execuþie a lucrãrii: 3 luni.               gibile de platã a impozitelor ºi taxelor cãtre stat, inclusiv cele
                                       locale, precum ºi a contribuþiei pentru asigurãrile sociale de stat;
  19. a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei
                                         Ð certificat de înmatriculare emis de Oficiul registrului
se poate obþine de la Serviciul Public Judeþean de Drumuri,          comerþului;
Serviciul Programare, Pregãtire, Licitare ºi Urmãrirea Lucrãrilor         d) documente care dovedesc capacitatea tehnico-financiarã:
de Drumuri, începând cu data de 23.05.2002, între orele              Ð fiºã cu informaþii generale Ð formularul B 2, secþiunea IV;
10.00Ñ16.00.                                   Ð dosar de prezentare a sistemului propriu de conducere ºi
  b) Contravaloarea documentaþiei este de 3.000.000 lei,          asigurare a calitãþii lucrãrilor;
plata fãcându-se la casieria Serviciului Public Judeþean de            Ð fiºã de informaþii privind experienþa similarã Ñ formularul
Drumuri.                                   B3, secþiunea IV (ofertantul trebuie sã facã dovada cã a înche-
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 30.05.2002.       iat ºi a îndeplinit în ultimii 5 ani cel puþin un contract de
  20. a) Data limitã de depunere a ofertelor: 7.06.2002,          execuþie a unor lucrãri similare, cu o valoare egalã sau mai
ora 10.00.                                  mare de 3.000.000.000 lei);
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Serviciul        Ð recomandãri din partea altor beneficiari;
Public Judeþean de Drumuri Bacãu, str. George Bacovia               Ð declaraþie conþinând informaþii cu privire la dotãrile speci-
nr. 57.                                    fice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, labo-
  c) Limba în care trebuie redactate ofertele: limba românã.        ratoarele ºi alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeazã
  21. a) La deschiderea ofertelor pot participa reprezentanþii       sã le utilizeze pentru îndeplinirea contractului;
ofertanþilor sau împuterniciþi ai acestora.                    Ð cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: 10.000.000 mii lei;
  b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 7.06.2002, ora          Ð capacitatea financiarã a ofertantului de a susþine execuþia
12.00, la sediul Serviciului Public Judeþean de Drumuri Bacãu.        lucrãrii pe o perioadã de 2 luni.
  22. Garanþia de participare solicitatã este în valoare de           25. Oferta va fi valabilã 90 de zile de la depunerea ofertei.
150.000.000 lei ºi poate fi constituitã printr-una din urmãtoarele        26. Contractul va fi atribuit ofertei celei mai avantajoase din
forme:                                    punct de vedere tehnico-economic.
  Ð scrisoare de garanþie bancarã:                       27. Nu se vor depune oferte alternative.
  Ð numerar depus la casieria autoritãþii contractante;             28. În Monitorul Oficial, Partea a VI-a, a fost publicat anunþ
  Ð ordin de platã.                             de intenþie în data de 25.01.2002.
  23. Modalitãþi de finanþare ºi de platã:                   29. Anunþul de participare a fost transmis spre publicare
  Ð finanþarea se va asigura din Fondul special al drumurilor        Regiei Autonome MONITORUL OFICIAL în data de 14.05.2002.
conform Legii nr. 118/1996;                            (24/6.926)
                                     «
  1. Autoritatea contractantã: Direcþia Silvicã Argeº, cu sediul        b) Costul documentaþiei este de 2.000 mii lei.
în Piteºti, str. Trivale nr. 82, cod fiscal R128205, telefon           c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 5 iunie 2002.
048213434, fax 048214099.                             6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 10 iunie,
  2. a) Atribuirea contractului de lucrãri se face conform         ora 9.00.
O.U.G. nr. 60/2001, Cap. II, art. 9, alineat a, prin licitaþie des-
chisã cu prezentarea ofertei în plic închis.                   b) Adresa la care se depun ofertele: Direcþia Silvicã Argeº,
  b) Tipul contractului: execuþie cu predare la cheie.           str. Trivale nr. 82, Piteºti.
  3. a) Amplasamentul lucrãrii: comuna Nucºoara, judeþul            c) Oferta se întocmeºte în limba românã.
Argeº, în fond forestier proprietatea statului.                  7. a) La deschiderea ofertelor va putea asista managerul
  b) Lucrãrile sunt de corectare a torenþilor pe o lungime de        unitãþii ofertante sau împuternicitul acestuia.
3,4 km ºi cuprind toatã gama de lucrãri specifice execuþiei            b) Deschiderea ofertelor se va face în data de 10 iunie
lucrãrilor de corectare a torenþilor.
                                       2002, ora 11.00, la sediul Direcþiei Silvice Argeº.
  4. Termenul-limitã de execuþie a lucrãrii este de minimum 26
ºi maximum 30 de luni.                              8. Garanþia de participare este de 300.000 mii lei ºi va fi
  5. a) Documentaþia de licitaþie se poate procura de la          valabilã 60 de zile.
Direcþia Silvicã Argeº, Biroul investiþii.                    9. Finanþarea execuþiei obiectivului este din fonduri BEI.
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 91/17.V.2002

  10. Condiþiile minime impuse sunt urmãtoarele:                13. Nu se primesc oferte alternative.
  Ð capacitate financiarã minimã: 1.500.000 mii lei, 49.195 euro;       14. A fost publicat anunþ de intenþie privind achiziþia publicã a
  Ð experienþã similarã în lucrãri de construcþii de asigurare a      lucrãrii corectarea torenþilor din B.H. Râul Doamnei (Cernatu) în
surselor de apã, baraje, diguri, canale, apeducte, regularizare,
combaterea eroziunii solului, corectare a torenþilor (inclusiv        Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 18/28 ianuarie
întreþinerea acestora) (cod CPSA 4524.12): 9.500.000 mii lei,        2002.
311.567 euro.                                  15. Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre Regia
  11. Oferta va fi valabilã 60 de zile.                  Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14 mai 2002.
  12. Contractul de lucrãri se va atribui dupã criteriul tehnico-
economic.                                     (25/6.932)
                                     «
  1. Autoritatea contractantã: Direcþia Silvicã Argeº, cu sediul        7. a) La deschiderea ofertelor va putea asista managerul
în Piteºti, str. Trivale nr. 82, cod fiscal R128205, telefon         unitãþii ofertante sau împuternicitul acestuia.
048213434, fax 048214099.                            b) Deschiderea ofertelor se va face în data de 10 iunie
  2. a) Atribuirea contractului de lucrãri se face conform Ord.      2002, ora 10.00, la sediul Direcþiei Silvice Argeº.
nr. 60/2001, Cap. II, art. 9, alineat a, prin licitaþie deschisã cu       8. Garanþia de participare este de 45.000 mii lei ºi va fi
prezentarea ofertei în plic închis.                     valabilã 60 de zile.
  b) Tipul contractului: execuþie cu predare la cheie.             9. Finanþarea execuþiei obiectivului este în contrapartidã cu
  3. a) Amplasamentul lucrãrii: comuna Arefu, judeþul Argeº,        masa lemnoasã, conform prevederilor Ordonanþei Guvernului
                                       nr. 70/1999, modificatã ºi completatã prin Legea nr. 653/2001.
în fond forestier proprietatea statului.                     10. Condiþiile minime impuse sunt urmãtoarele:
  b) Lucrãrile sunt de construire a drumului forestier Zimbru,         Ð capacitate financiarã minimã: 550.000 mii lei, 18.038 euro;
cu o lungime de 1.983 km, ºi cuprind toatã gama de lucrãri            Ð experienþa similarã în lucrãri de amenajare ºi refacere a
specificã execuþiei drumurilor forestiere.                  drumurilor forestiere; (cod CPSA 4525.7): 1.500.000 mii lei,
  4. Termenul-limitã de execuþie a lucrãrii este de minimum 12       49.195 euro.
ºi maximum 16 luni.                               11. Oferta va fi valabilã 60 de zile.
  5. a) Documentaþia de licitaþie se poate procura de la            12. Contractul de lucrãri se va atribui dupã criteriul tehnico-
Direcþia Silvicã Argeº, Biroul investiþii.                  economic.
  b) Costul documentaþiei este de 2.000 mii lei.                13. Nu se primesc oferte alternative.
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 5 iunie 2002.       14. A fost publicat anunþ de intenþie privind achiziþia publicã
  6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor: 10 iunie 2002,       a lucrãrii: construire drum auto forestier Zimbru în Monitorul
ora 9.00.                                  Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 39/28 februarie 2002.
  b) Adresa la care se depun ofertele: Direcþia Silvicã Argeº,         15. Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre Regia
str. Trivale nr. 82, Piteºti.                        Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14 mai 2002.
  c) Oferta se întocmeºte în limba românã.                   (26/6.933)

                         ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE SERVICII

   1. C.N.U. Ñ S.A. Bucureºti, Sucursala Feldioara, cod fiscal         1) certificatul de înregistrare al firmei emis de Oficiul regis-
R 6535810, comuna Feldioara, Str. Dumbrãvii nr. 1, jud.           trului comerþului de pe lângã Camera de comerþ ºi industrie
Braºov, tel. 068/265.137, fax 068/265445.                  (statut);
   2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului:            2) certificat de înmatriculare în Registrul comerþului;
   a) licitaþie deschisã de achiziþie servicii;                3. certificat de înregistrare fiscalã ºi dovadã plãtitor T.V.A.;
   b) contract de prestãri servicii de prevenire ºi stingere a         4. bonitatea ofertantului;
incendiilor cu formaþie normatã de PSI.                     5. certificat de atestare fiscalã de la DGFPCFS;
   3. Prestarea serviciilor se va face la C.N.U. Ñ S.A.            6. informaþii privind asigurarea cu personal de specialitate,
Bucureºti, Sucursala Feldioara.                       echipamente, alte mijloace fixe ºi servicii;
   Cod CAEN: 7484, 9305.                            7. informaþii generale despre ofertant: posedã capacitatea
                                       tehnicã ºi managerialã de a furniza astfel de servicii, calitatea
   Oferta va prezenta în mod detaliat valoarea totalã a servici-
                                       serviciilor furnizate, sunt atestaþi conform legii pentru aceasta;
ilor de prevenire ºi stingere a incendiilor, defalcarea pe ele-
                                         8. informaþii privind experienþa ofertantului;
mente de cheltuieli fiind obligatorie pe fiecare serviciu ofertat.        9. dovada privind cifra de afaceri anualã, eliberatã de
   4. a) Documentaþia necesarã participãrii la licitaþie se poate     Administraþia Financiarã pe baza datelor din bilanþul contabil al
obþine de la Serviciul marketing al Sucursalei Feldioara.          ultimului an fiscal încheiat;
   b) Costul documentaþiei este de 200.000 lei ºi se va achita         10. certificat privind plata asigurãrilor sociale ºi a pensiilor
prin CEC, OP sau numerar la casieria sucursalei.               suplimentare Ñ Casa de Pensii;
   c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 10.06.2002.        11. certificat de la Casa de Asigurãri de Sãnãtate;
   5. a) Data limitã pentru depunerea ofertei: 13.06.2002, ora 9.00.      12. certificat de la Agenþia pentru ocupare ºi formare profe-
   b) Ofertele se depun/transmit la sediul sucursalei Feldioara.      sionalã (fondul de ºomaj);
   c) Ofertele se redacteazã în limba românã.                 13. certificat constatator emis în baza Legii nr. 26/1990 de
   7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:       la Camera de comerþ;
reprezentanþii împuterniciþi ai persoanelor juridice care au           14. declaraþie privind eligibilitatea Ñ pe propria rãspundere
depus ofertã valabilã.                            (formular B1 din Ordin MF nr. 1.012);
   b) Ofertele se deschis la sediul sucursalei Feldioara în data        15. bilanþul contabil.
de 13.06.2002, ora 10.00.                            12. Oferta trebuie sã fie fermã ºi sã rãmânã valabilã pe
   8. Garanþia de participare va fi în cuantum de 20.000.000 lei,     toatã perioada derulãrii contractului.
care se va depune în contul 2511.1.12.1/ROL BCR BV sau la            13. Criteriul pentru atribuirea contractului: preþul cel mai scãzut.
casieria sucursalei Feldioara.                          14. Nu s-a publicat un anunþ de intenþie în Monitorul Oficial
   9. Pentru achiziþionarea serviciilor sursa de finanþare o con-     al României.
stituie fondurile provenite din valorificarea producþiei interne.        15. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
   10. Pentru dovedirea eligibilitãþii, a capacitãþii tehnice ºi a     Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14.05.2002.
capacitãþii economico-financiare ofertanþii vor prezenta:             (27/6.924)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 91/17.V.2002                       13

    ANUNÞURI DE PARTICIPARE LA LICITAÞIE RESTRÂNSÃ

                         ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE PRODUSE
  U.M. 02550, Bucureºti, prin U.M. 02635, Bucureºti, Drumul        Data limitã de transmitere a invitaþiilor de participare:
Taberei nr. 9Ð11, sectorul 6, telefon 313.62.20, fax 314.93.33,     11.06.2002.
cod fiscal 4283716, organizeazã licitaþie restrânsã acceleratã în      Numãrul de candidaþi care vor fi invitaþi sã depunã ofertã:
vederea achiziþionãrii urmãtoarelor produse:              5Ð7.
  Ð echipamente pentru infrastructura de comunicaþii pentru        Data limitã pentru depunerea ofertelor: 25.06.2002, ora
transmiterea de date:                          10.00.
  ¥ echipamente active de reþea                      Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: U.M.
  Ð 4 complete router (varianta constructivã nr. 1)          02635 Bucureºti, Drumul Taberei nr. 9Ð11, sectorul 6.
  Ð 6 complete router (varianta constructivã nr. 2)            Limba de redactare: limba românã.
  Ð 8 echipamente switch                         Oferta se va deschide în data de 25.06.2002, ora 11.00, la
  Ð 2 complete multiplexor digital                  sediul U.M. 02635, Bucureºti.
  Ð 20 complete modem sincron                       Garanþia bancarã pentru participare este de 40.000.000 lei.
  Ð 6 complete modem HDSL                         Finanþarea se face din fonduri bugetare ºi plata se va face
  Ð 2 complete repetor HDSL                      prin facturã, însoþitã de documente justificative, prin Direcþia de
  ¥ echipamente pasive de reþea                    Trezorerie ºi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureºti, cont
  Ð 8 complete având urmãtoarea configuraþie:             de virament nr. 235401204283716.
  Ð cablu UTP, solid 5, 4 perechi, cat. 5, 1.000m;            Pentru oferta comunã, legalizarea asocierii se face înaintea
  Ð kit prizã simplã aplicatã RJ 45, cat. 5, 20 bucãþi        atribuirii contractului.
  Ð patch panel, minimum 24 porturi, 19ý, cat. 5, 1 bucatã        Condiþiile de eligibilitate ºi capacitate tehnicã ºi economico-
  Ð suport corduri flexibile, 19ý, cat 5, 1 bucatã          financiarã: conform prevederilor H.G. nr. 1.186/2001, art. 7, cu
  Ð rack de perete 6U, 19ý, cat. 5, 1 bucatã             urmãtoarele precizãri:
  Ð canal PVC mascare cablu ºi accesorii, 150m;              Ð candidaþii români trebuie sã deþinã o certificare a sistemu-
  ¥ echipamente de completare a reþelelor locale interconec-     lui de asigurare a calitãþii conform SR-ISO-9001 sau SR-ISO-
tate                                  9002, eliberatã de O.M.C.A.S. (în baza H.G. nr. 1.073/1996)
  Ð 3 complete video-proiectoare                   sau de alte organisme acreditate de Autoritatea Naþionalã în
  ¥ echipamente de alimentare cu surse de tensiune neîntre-      domeniu;
ruptibile                                  Ð candidaþii strãini care nu au sediul în România trebuie sã
  Ð 8 complete surse de tensiune neîntreruptibile           deþinã o certificare sau o acreditare pentru acelaºi domeniu
  Ð echipamente pentru conectare radare civile:            acordatã de un organism naþional sau internaþional, recunoscut
  Ð 10 complete modem sincron.                    de o þarã membrã NATO.
  Codul CPSA al produselor: 3002.                     Selectarea candidaþilor calificaþi se realizeazã pe baza
  Autoritatea contractantã a ales procedura acceleratã întrucât    urmãtoarei modalitãþi de punctare a performanþelor tehnice ºi
produsele sunt necesare pentru realizarea unor obiective de       financiare;
parteneriat ºi trebuie instalate în locaþii cel târziu la începutul     ¥ capacitatea tehnicã:
trimestrului IV 2002.                            Ð experienþã similarã, 50 de puncte
  Locul de livrare a produselor: Bucureºti, Chitila, Ovidiu,       Ð resurse tehnice, 10 de puncte
Feteºti, Buzãu, Titu, Craiova, Câmpia Turzii, Timiºoara.          Ð resurse umane, 10 de puncte
  Oferta se va depune pentru toatã cantitatea, cu respectarea       ¥ capacitatea economicã-financiarã:
normelor legale în vigoare.                         Ð cifra medie de afaceri: 30 de puncte.
  Data limitã de livrare a produsului: 1.10.2002.             Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data des-
  Documentele referitoare la calificarea ºi selecþia candidaþilor   chiderii ofertelor, cu posibilitate de prelungire, la cerere.
se pun la dispoziþia celor interesaþi în baza unor solicitãri scrise,    Nu se admit oferte alternative.
iar costul unui exemplar este de 150.000 lei (inclusiv T.V.A.)       Se acordã marjã de preferinþã internã, conform art. 43Ð45
plãtibili la sediul U.M. 02550 Bucureºti, zilnic, între orele      din H.G. nr. 461/2001.
8.00Ð10.00 sau 13.00Ð15.00.                         Criteriul de atribuire a contractului: îndeplinirea cerinþelor teh-
  Data limitã pentru transmitere a scrisorii de interes ºi a     nice ºi preþul cel mai scãzut pentru totalul echipamentelor.
documentelor de calificare: 6.06.2002, ora 12.00.              Relaþii se pot obþine la telefoanele 410.22.20 int. 2773, 2109.
  Adresa la care se transmit scrisoarea de interes ºi           Anunþul de participare a fost transmis cãtre Regia Autonomã
documentele de calificare: U.M. 02635, Bucureºti, Drumul        MONITORUL OFICIAL la data de 14.05.2002.
Taberei nr. 9Ð11, sectorul 6.                        (28/6.902)   ANUNÞURI DE PARTICIPARE LA NEGOCIERE COMPETITIVÃ

                         ACHIZIÞII PUBLICE DE SERVICII
  CN CFR Ñ S.A., Bucureºti, sectorul 1, bd Dinicu Golescu         Ofertanþii pot obþine documentaþia referitoare la calificare ºi
nr. 38, cod poºtal 77113, cod fiscal R 11054529,            selecþie, respectiv vor depune scrisorile de interes ºi documen-
tel. 01/6382235, fax. 01/3123207, prin Regionala CF Galaþi Ð      tele de calificare la Regionala CF Galaþi Ð Divizia Instalaþii,
Divizia Instalaþii, Galaþi, Str. Domneascã nr. 51, cod poºtal      Biroul Tehnico-Economic, camera 57, Galaþi, Str. Domneascã
6200, tel. 036/460920, fax 036/461312, anunþã achiziþia publicã     nr. 51, cod poºtal 6200, tel. 036/460920, fax 036/461312, data
de servicii de întreþinere ºi reparare prin procedura de negoci-    limitã fiind 31.05.2002.
ere competitivã pentru întreþinerea tehnicã ºi repararea          Scrisorile de interes ºi documentele de calificare vor fi
instalaþiilor SCB ºi ELF din staþiile ºi haltele situate pe Secþia   redactate în limba românã.
de Circulaþie Buzãu NordÐNehoiaºu, codul CPSA EM3162.92, în         Numãrul de candidaþi care vor fi invitaþi sã depunã ofertã va
conformitate cu prevederile O.G. nr. 60/2001, ale H.G. nr.       fi de 2 (doi), data limitã pentru transmiterea invitaþiilor de parti-
461/2002 ºi ale O.M.F.P./M.L.P.T.L. nr. 1.013/873/2001.         cipare la negociere fiind 3.06.2002.
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 91/17.V.2002

  Garanþia de participare, în valoare de 10 milioane lei, se        obiectul de activitate declarat serviciile din categoria celor pentru
poate constitui prin:                            care se organizeazã achiziþia.
  a) scrisoare de garanþie bancarã în favoarea organizatorului         Fiecare ofertant trebuie sã facã dovada calitãþii de furnizor
procedurii;                                 feroviar, prezentând autorizaþia de furnizor feroviar ºi agremen-
  b) ordin de platã în contul Regionalei CF Galaþi, nr.          tele tehnice feroviare valabile pe durata derulãrii contractului (12
251101186180012227015 deschis la Banc Post Ñ Filiala Galaþi;
  c) lichiditãþi depuse la casieria Regionalei CF Galaþi;         luni), respectiv dovada îndeplinirii condiþiilor de eligibilitate, înre-
  La procedura de achiziþie pot participa agenþi economici care      gistrare, capacitate tehnicã ºi economico-financiarã. Pentru califi-
sunt autorizaþi drept furnizori feroviari de Autoritatea Feroviarã      care, autorizaþia ºi agrementele tehnice trebuie sã fie valabile
Românã (AFER), care deþin agremente tehnice feroviare pentru         minimum 3 (trei) luni de la data deschiderii ofertelor.
fiecare serviciu critic ce face obiectul achiziþiei ºi care sunt eli-      Deschiderea ofertelor, evaluarea acestora ºi atribuirea con-
gibili.                                   tractului se vor desfãºura la data prevãzutã în invitaþia de parti-
  Nu sunt eligibile persoanele juridice care se aflã în oricare      cipare.
dintre situaþiile prevãzute la art. 30, lit. aÐe din O.G. nr.          Data transmiterii anunþului cãtre Regia Autonomã MONITO-
60/2001.                                   RUL OFICIAL: 13.05.2002.
  Ofertanþii trebuie sã prezinte dovadã din care sã rezulte o
formã de înregistrare ca persoanã juridicã ºi faptul cã au în           (29/6.896)

                                     «
   1. S.C. TERMOELECTRICAÑS.A., Sucursala Electrocentrale           6. Data limitã de transmitere a invitaþiilor de participare:
Craiova, cod fiscal 11096583, cu sediul în Iºalniþa, Platforma        22.06.2002.
Industrialã, codul 1124, judeþul Dolj, telefon 051/187577, fax          7. Numãrul de candidaþi care vor fi invitaþi sã depunã ofertã:
051/194837                                  toþi candidaþii selectaþi.
   2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de ser-       8. Garanþia de participare: 50.000.000 lei.
vicii: negociere competitivã                           9. Modalitãþi principale de finanþare: surse proprii de pro-
   b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate      ducþie.
oferte: elaborare proiect pentru RKÑsistem de reglare ºi pro-
                                         10. Nu este cazul.
tecþie cazane Bloc 8 Ñ CET Iºalniþa.
   3. a) Locul de prestare a serviciilor: Sucursala              11. Informaþiile privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi
Electrocentrale Craiova                           cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea eco-
   b) Categoria serviciilor care se vor achiziþiona. Servicii de      nomico-financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã candidatul
inginerie specializatã; codul CPSA 7420.3                  sunt trecute în fiºa de date a achiziþiei.
   c) Se va depune ofertã pentru întreaga gamã de servicii           12. a) Nu este cazul.
solicitate                                    b) Nu este cazul.
   4. Durata de prestare a serviciilor: 90 de zile               c) Se vor menþiona numele ºi calificãrile profesionale ale
   5. a) Documentaþia referitoare la calificarea ºi selecþia can-     personalului responsabil pentru prestarea serviciului.
didaþilor se poate obþine de la Serviciul Contractare Marketing         13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã menþinã oferta
din Sucursala Electrocentrale Craiova.                    valabilã: 60 de zile.
   b) Data limitã pentru transmiterea scrisorii de interes ºi a        14. Nu se interzice depunerea de oferte alternative.
documentelor de calificare: 5.06.2002.                      15. Se acordã marjã de preferinþã internã.
   c) Scrisoarea de interes ºi documentele de calificare se vor        16. Nu s-a publicat anunþ de intenþie.
trimite la Sucursala Electrocentrale Craiova cu sediul în Iºalniþa,       17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Platforma Industrialã, judeþul Dolj.
                                       Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14.05.2002.
   d) Scrisoarea de interes ºi documentele de calificare se vor
redacta în limba românã.                             (30/6.915)   ANUNÞURI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIÞIE PUBLICÃ

                         ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE
  Stâlpi metalici tramvai fixaþi în fundaþii de beton             6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor: S.C.
  1. Autoritatea contractantã: Regia Autonomã de Transport         DUAL MANÑS.R.L., Bucureºti, Bd Burebista nr. 4, bl. 82,
                                       sc. 3, sectorul 3.
Timiºoara, cod fiscal R2490570, Timiºoara, bd. Take Ionescu           7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre
nr. 56, tel. 0040 56 433240, 435241, tel./fax 0040 56 433354         ofertantul câºtigãtor: 1136 bucãþi stâlpi metalici, codul CPSA
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-      28.11.10.
zare: licitaþie publicã deschisã, internaþionalã.                8. Preþul: 993.492 euro.
                                         9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 5.04.2002.          a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 20.08.2001.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:      10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
preþul cel mai scãzut.                            Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14.05.2002.
  5. Numãrul de oferte primite: 5 (cinci).                   (31/6.903)

                                     «
  Suspensie transversalã elasticã cu corzi înclinate în ”VÒ ºi        2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-
compensare automatã cu scripeþi ºi contragreutãþi pentru tramvai       zare: licitaþie publicã deschisã, internaþionalã.
  1. Autoritatea contractantã: Regia Autonomã de Transport          3. Data semnãrii contractului de furnizare: 19.04.2002.
Timiºoara, cod fiscal R 2490570, Timiºoara, bd Take Ionescu           4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
nr. 56, tel. 0040 56 433240, 435241, tel./fax 0040 56 433354.        preþul cel mai scãzut.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 91/17.V.2002                        15

  5. Numãrul de oferte primite: 2 (douã).                  8 Preþul: 1.128.869 euro.
  6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor: S.C.       9. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
ELEKTROLINE Ñ S.R.O., Cehia, Praga 8, K Ladvi 20, cod            a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 20.08.2001.
18400.                                     10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
  7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre      Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14.05.2002.
ofertantul câºtigãtor: 40.118 m linie simplã suspensie transver-
salã, codul CPSA 2873.11.                            (32/6.904)

                                    «
  Regia Autonomã de Transport Bucureºti cu sediul în             Procedura aplicatã pentru atribuire: negociere cu o singurã
Bucureºti, bd. Dinicu Golescu nr. 1, sectorul 1, înregistratã la      sursã.
Oficiul Registrului Comerþului sub nr. J 40/46/1991, cod fiscal R       Data semnãrii contractului: 29.04.2002.
                                        Numãrul de oferte primite: 1 (una).
1589886, atribuie firmei DE SIMON S.p.A. cu sediul în Italia,         Natura ºi cantitatea produselor ce se vor livra: piese de
33010 Ossopo/Udine Ñ Zona Industriale di Rivoli, înregistratã        schimb caroserie DE SIMON, codul CPSA 3430.30.
în Registrul companiilor sub nr. 163378 Udine, cod fiscal P. IVA        Valoarea contractului: 100.080,60 euro (2.942.369.640 lei).
01235530308, contractul de achiziþie publicã de piese schimb          Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia Autonomã
caroserie pentru autobuzele ROCAR DE SIMON pentru acoperi-         MONITORUL OFICIAL: 14.05.2002.
rea întregului an 2002.                             (33/6.928)

                                    «
  1. S.C. HIDROELECTRICA Ñ S.A. Bucureºti, Sucursala             6. Ofertantul cãruia i s-a atribuit contractul: Societatea
Hidrocentrale Porþile de Fier cu sediul în Drobeta Turnu-Severin,      Comercialã ROMCAT SPARE PARTS SERVICE Ñ SRL,
str. I. Gh. Bibicescu nr. 2, judeþul Mehedinþi, cod fiscal R        Bucureºti, str. Av. Fuica Vasile nr. 73.
                                        7. Natura ºi cantitatea produselor: utilaj compact multi-
1605574, telefon 052/308676, fax 052/311514.
                                      funcþional, 2 bucãþi, codul CPSA 2952.27.
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-       8. Valoarea contractului: 3.050.570.232 lei, preþ ferm.
zare produse: licitaþie deschisã.                       9. Anunþul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial
  3. Data semnãrii contractului: 26.04.2002.               al României, Partea a VI-a, nr. 20, 30.01.2002.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare     10. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
produse: oferta cu preþul cel mai scãzut.                  Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14.05.2002.
  5. Numãr de oferte primite: 3 (trei).                    (34/6.908)

                         ACHIZIÞII PUBLICE DE LUCRÃRI

  1. Autoritatea constractantã: S.C. ELECTRICA Ñ S.A. Ñ            6. Denumirea ofertantului câºtigãtor: S.C. ELCO Ñ S.A.Ñ
Filiala Electrica Oltenia Ñ S.A., cod unic de înregistrare         Râmnicu Vâlcea cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str. Depozitelor
                                      nr. 2Ð3, cod fiscal R3768888.
R14491102, cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 2.              7. Categoria lucrãrilor executate: electrificare sat Comanca
  2. Procedura aplicatã: licitaþie deschisã.               Ñ Bãile Olãneºti, judeþul Vâlcea.
  3. Data semnãrii contractului: 7.05.2002.                  8. Valoarea contractului: 2.041.465.000 lei (fãrã TVA).
                                        9. Sursa de finanþare: Fond Special (taxa de dezvoltare).
  4. Criteriul utilizat este oferta cea mai avantajoasã din punct       10. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României a
de vedere tehnico-economic, conform art. 38 (2) din Hotãrârea        anunþului de participare: 30.01.2002.
Guvernului nr. 461/2001.                            11. Data transmiterii anunþului de atribuire: 13.05.2002.
  5. Numãr de oferte: 6 (ºase).                        (35/6.905)
                                    «

  1. Autoritatea contractantã: S.C. ELECTRICA Ñ S.A. Ñ            6. Denumirea ofertantului câºtigãtor: S.C. ELCO Ñ S.A.,
Filiala Electrica Oltenia Ñ S.A., cod unic de înregistrare R        Drobeta-Turnu Severin, cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, Str.
                                      Banoviþei nr. 1, cod fiscal R3197854.
14491102, cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 2.               7. Categoria lucrãrilor executate: îmbunãtãþire nivel tensiune
  2. Procedura aplicatã: licitaþie deschisã.               reþea joasã tensiune, satul Salcia, judeþul Mehedinþi.
  3. Data semnãrii contractului: 19.04.2002.                 8. Valoarea contractului: 2.558.404.000 lei (fãrã TVA).
                                        9. Sursa de finanþare: Fond Special (taxa de dezvoltare).
  4. Criteriul utilizat este oferta cea mai avantajoasã din punct       10. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României a
de vedere tehnico-economic, conform art. 38 (2) din Hotãrârea        anunþului de participare: 30.01.2002.
Guvernului nr. 461/2001.                            11. Data transmiterii anunþului de atribuire: 13.05.2002.
  5. Numãr de oferte: 15 (cincisprezece).                   (36/6.906)
                                    «

  1. Societatea Comercialã HIDROELECTRICA Ñ S.A.,               2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri:
Bucureºti, Sucursala Hidrocentrale Porþile de Fier cu sediul în       negociere cu o singurã sursã.
Drobeta-Turnu Severin, str. I. Gh. Bibicescu nr. 2, judeþul          3. Data semnãrii contractului: 9.05.2002.
Mehedinþi, cod fiscal R 1605574, telefon 052/308676, fax            4. Ofertantul cãruia i s-a atribuit contractul: Societatea
052/311514.                                 Comercialã AMO CONSTRUCT Ñ S.R.L., Deva.
  16            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 91/17.V.2002

  5. Obiectul contractului: refacerea învelitorii acoperiºului           7. Durata de execuþie: 30 de zile.
sãlii maºinilor UHE Porþile de Fier II.                        8. Data transmiterii anunþului de atribuire: 14.05.2002.
  6. Preþul lucrãrilor contractate: 2.132.641.255 mii lei fãrã
TVA.                                          (37/6.907)
                                        «
   Societatea Comercialã HIDROELECTRICA Ñ S.A. Bucureºti,              7. Lucrarea executatã: reparaþii ºi amenajãri arhitecturã cota
Sucursala Hidrocentrale Porþile de Fier cu sediul în Drobeta            42,50 CHE Porþile de Fier I, codurile CPSA 4542.12. 4543.12,
Turnu-Severin, str. I. Gh. Bibicescu nr. 2, judeþul Mehedinþi, cod         4543.2.
fiscal R 1605574, telefon 052/308676, fax 052/311514.
                                           8. Preþul lucrãrii contractate: 3.892.621.000 lei, preþ ferm.
   2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri:
licitaþie deschisã.                                  9. Durata de execuþie: 90 de zile.
   3. Data semnãrii contractului: 29.04.2002.                    10. Anunþul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta    al României, Partea a VI-a, nr. 20, 30.01.2002.
cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.               11. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
   5. Participanþi la licitaþie: 4 (patru).                   Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14.05.2002.
   6. Ofertantul cãruia i s-a atribuit contractul: Societatea
Comercialã ALMO CONSTRUCT Ñ S.R.L., Deva.                       (38/6.909)
                                        «
   Societatea Comercialã HIDROELECTRICA Ñ S.A., Bucureºti,             7. Lucrarea executatã: reparaþii ºi amenajãri arhitecturã cota
Sucursala Hidrocentrale Porþile de Fier cu sediul în Drobeta-           66,00 CHE Porþile de Fier I, codurile CPSA 4542,12. 4543.2,
Turnu Severin, str. I. Gh. Bibicescu nr. 2, judeþul Mehedinþi, cod         4544.22, 4545.12.
fiscal R 1605574, telefon 052/308676, fax 052/311514.
                                           8. Preþul lucrãrii contractate: 2.978.705.000 lei, preþ ferm.
   2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri:
licitaþie deschisã.                                  9. Durata de execuþie: 90 de zile.
   3. Data semnãrii contractului: 29.04.2002.                    10. Anunþul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta    al României, Partea a VI-a, nr. 20, 30.01.2002.
cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.               11. Data trasmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
   5. Participanþi la licitaþie: 5 (cinci).                   Autonomã MONITORUL OFICIAL: 14.05.2002.
   6. Ofertantul cãruia i s-a atribuit contractul Societatea
Comercialã ALMO CONSTRUCT Ñ S.R.L., Deva.                       (39/6.910)
                                        «
   1. Denumirea, codul fiscal ºi adresa autoritãþii contractante          7. Categoria lucrãrilor executate sau caracteristicile generale
Ñ Ministerul Industriei ºi Resurselor, cod fiscal nr. 4192863, cu         ale construcþiei realizate: lucrãri de consolidare sediu minister.
sediul în Bucureºti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1.               8. Preþul sau gama preþurilor plãtite: 213.300.000.000 lei (la
   2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri:       care se adaugã TVA).
licitaþie deschisã.
   3. Data semnãrii contractului de lucrãri: 18.04.2002.              9. Valoarea ºi partea din contractul de lucrãri care urmeazã
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta    sã fie subcontractatã (unde este cazul): 69.207.990.682 lei (la
cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.             care se adaugã TVA).
   5. Numãrul ofertelor primite: 4 (patru).                     10. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
   6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor Ñ Asocierea          a VI-a, a anunþului de participare: 28 august 2001.
Societãþii Comerciale C.C.C.F. BUCUREªTI Ñ S.A. Ñ S.C.                11. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre R.A.
BOGÕART. Ñ S.R.L., având ca lider Societatea Comercialã              MONITORUL OFICIAL: 14.05.2002.
C.C.C.F. BUCUREªTI Ñ S.A. cu sediul în Bucureºti, Bd. Dinicu
Golescu nr. 38, sectorul 1.                              (40/6.911)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

        Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                 cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                 ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate : Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
        Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                 E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 91/17.V.2002 conþine 16 pagini.              Preþul 49.280 lei   ISSN 1582Ñ5884

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:10/3/2011
language:Romanian
pages:16