Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

mof6_2002_039ap

VIEWS: 15 PAGES: 40

									                               PARTEA A VI-A
Anul III — Nr. 39                       ACHIZIÞII PUBLICE                      Joi, 28 februarie 2002

                                    SUMAR
                                                          Pagina

                           ANUNÞURI DE INTENÞIE
                  Achiziþii publice de produse .............................................    1–2
                  Achiziþii publice de lucr„ri.................................................   2–3
                          ANUNÞURI DE PARTICIPARE
                           LA LICITAÞIE DESCHIS√
                  Achiziþii publice de produse .............................................    3–28
                  Achiziþie public„ de produse/servicii ................................       28
                  Achiziþii publice de lucr„ri.................................................  29–34
                  Achiziþii publice de servicii ...............................................  34–37
                          ANUNÞURI DE PARTICIPARE
                          LA LICITAÞIE RESTR¬NS√
                  Achiziþie public„ de servicii/produse ................................     37–38
                           ANUNÞURI DE ATRIBUIRE
                      A CONTRACTELOR DE ACHIZIÞIE PUBLIC√
                  Achiziþii publice de lucr„ri.................................................  38–40
                     ANUNÞURI              DE     INTENÞIE

                           ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE

  1. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA — S.A., cod unic de                 3. Datele aproximative stabilite pentru iniþierea procedurilor
Ónregistrare nr. 14348448, satul Mintia, comuna Veþel, str. ™antie-        pentru atribuirea contractului de produse:
rului nr. 1, judeþul Hunedoara, nr. telefon 054/214040,               a) anunþ de participare la licitaþie deschis„: 15.04.2002;
054/211150 int. 138 sau 238 serviciul investiþii, telefax              b) data limit„ de depunere a ofertelor: 15.05.2002.
054/230161, 054/225846.                               4. Data transmiterii anunþului de intenþie c„tre Regia
  2. Se intenþioneaz„ achiziþionarea unei automacarale pe            Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 22.02.2002.
pneuri, cu braþ telescopic de 30 tone, cod CPSA 3410.52.                (1/4.522)

                                       !

  1. Denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, fax: S.C.         Sucursala V‚lcea, anunþ„ intenþia de organizare de proceduri de
Hidrotehnica S.A. — Sucursala Hidrocentrale R‚mnicu V‚lcea            achiziþie public„ de produse Ón conformitate cu O.G. nr. 60/2001
cu sediul Ón R‚mnicu V‚lcea, str. Decebal nr. 11, judeþul
V‚lcea, cod po∫tal 1000, telefon 050/73.94.80, fax 050/73.52.32,         ∫i H.G. nr. 461/2001, pentru aprobarea normelor de aplicare a
cod fiscal 13341921, nr. cont 2511.1-8.1/ROL deschis la B.C.R.          O.G. nr. 60/2001, Ón scopul atribuirii de contracte.
   2            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002

   Anunþ de intenþie pentru achiziþie public„ de produse
 Nr.             Denumirea                   Cantitatea     Codul        Date aproximative
 crt.            produselor                   (buc„þi)      CPSA         ale achiziþiei

 1.    Motocompresor de aer                         2       2912.34       Trimestrul III 2002
 2.    Electropalane I; I,5; 3,2 tf                    10       2922.11       Trimestrul IV 2002
 3.    Echipamente pentru ateliere auto, diverse              8       2922.13       Trimestrele II, III 2002
 4.    Tractor articulat forestier                     1       2931.2       Trimestrele II, III 2002
 5.    Ma∫in„ de frezat FUS 400                       1       2940.22       Trimestrele II, III 2002
 6.    Ma∫in„ de rectificat rotund                     1       2940.11       Trimestrele II, III 2002
 7.    Ma∫in„ de alezat ∫i frezat AFD 85                  1       2940.22       Trimestrele II, III 2002
 8.    Strung universal SN 320                       1       2940.11       Trimestrele II, III 2002
 9.    Fer„str„u vertical GST 100                      2       2940.11       Trimestrele II, III 2002
10.    Echipamente sudare MIG-MAG                     14       2940.6       Trimestrele II, III 2002
11.    Motostivuitor 3,2 tone                        1       2922.15       Trimestrele II, III 2002
12.    Tractor articulat forestier                     1       2931.2       Trimestrele II, III 2002
13.    Remorcher pentru trailer 100 tone                  1       3410.24       Trimestrele II, III 2002
14.    Manechin de resuscitare cardio-vascular„               1       3310.12       Trimestrele II, III 2002
15.    Autotractor cu ∫a                          1       3410.24       Trimestrele II, III 2002
16     Motopomp„ PSI                            1       2912.2       Trimestrele II, III 2002
17.    Fax, imprimant„ copiator                       3       3001.11       Trimestrele II, III 2002
18.    Videoproiector cu camer„ foto                    4       3001.11       Trimestrele II, III 2002
19.    Instalaþie de aliniere arbori cu laser                1       3320.6       Trimestrele II, III 2002
20.    Aparat pentru m„sur„tori topobatimetrice, teodolit          3       3320.6       Trimestrele II, III 2002
21.    Nivel„ electronic„ cu mire invar.                  1       3320.6       Trimestrele II, III 2002
22.    Osciloscop analogic                         4       3320.42       Trimestrele II, III 2002
23.    Instrumente pentru m„surarea ∫i controlul electricit„þii,
      diverse                               48       3320.4       Trimestrele  II,  III  2002
24.    B„rci cu v‚sle diferite                       14       3512.11       Trimestrele  II,  III  2002
25.    Remorc„ auto pentru transport barc„                 2       3420.23       Trimestrele  II,  III  2002
26.    Trafo putere MVA; 110/10,5 kV                    1       3110.4       Trimestrele  II,  IV  2002
27.    Trafo putere 25 MVA; 110/20 kV                    1       3110.4       Trimestrele  II,  IV  2002
28.    Ma∫in„ automat„ de cur„þat gr„tare                  1       2922.12       Trimestrele  II,  IV  2002
29.    Pompe de ap„ diverse                        10       2912.24       Trimestrele  II,  IV  2002
30.    Pompe de ulei diverse                        10       2912.24       Trimestrele  II,  IV  2002
31.    Microbuz 10+1 locuri                         4       3410.2       Trimestrele  II,  IV  2002
32.    Microbuz 17+1 locuri                         2       3410.2       Trimestrele  II,  IV  2002
33.    Tractor special de dimensiuni reduse                 1       2931.2       Trimestrele  II,  IV  2002
34.    Autoturism teren                           2       3410.2       Trimestrele  II,  IV  2002
35.    Automacara 25 – 40 tf                        1       2922.14       Trimestrele  II,  IV  2002
36.    Autoexcavator cu braþ telescopic                   1       2952.2       Trimestrele  II,  IV  2002
37.    Ma∫in„ de debitat cu band„ MDB                    1       2940.6       Trimestrele  II,  IV  2002
38.    Butelie amestec gaze inerte pentru sudur„              10       2940.6       Trimestrele  II,  IV  2002
Prezentul anunþ de intenþie a fost transmis c„tre R.A. MONITORUL OFICIAL Ón vederea public„rii Ón data de 25.02.2002.
     (2/4.523)
                           ACHIZIÞII PUBLICE DE LUCR√RI

  Muzeul Naþional de Istorie a Rom‚niei, Calea Victoriei           Sursa de finanþare: Bugetul de Stat.
nr. 12, sectorul 3, Bucure∫ti, telefon 311.33.56, fax 311.33.56.        Data aproximativ„ a licitaþiei: trimestrul II 2002.
  Achiziþie public„ deschis„ pentru lucr„ri.                 Calendarul execuþiei: 2002–2004.
  Obiectul achiziþiei: lucr„ri de consolidare, refuncþionalizare ∫i      Data transmiterii anunþului spre publicare: 25 februarie 2002.
amenajare a spaþiilor pentru Muzeul Naþional de Istorie.             (3/4.524)                                    !

  1. Direcþia Silvic„ Alba, cod fiscal R 1760993, cu sediul Ón        2. Lucr„ri: amenajare drumuri forestiere, 4 obiective, cod
Alba Iulia, Str. Basarabiei nr. 9, cod po∫tal 2500, telefon         C.P.S.A. 4525.7.
058/811080, 811081, telefax 058/813006.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                        3

  3. Amplasamentul ∫i lungimea drumurilor forestiere:
          Denumirea                               Amplasament              Lungime
        drumului forestier                     Localitatea         Judeþul          (km)

Amenajare drum forestier Valea Bobailor                   Cugir            Alba           4.2
Amenajarea drum forestier P‚r‚ul Pietrei                  Sugag            Alba           2.0
Amenajare drum forestier P‚r‚ul Calului                   Bistra            Alba           2.0
Amenajare drum forestier P‚r‚ul Costine∫ti                 Bistra            Alba           4.2

  4. Data stabilit„ pentru iniþierea procedurilor Ón vederea         7. Finanþarea lucr„rilor: lucr„rile se finanþeaz„ din fonduri
atribuirii contractelor de lucr„ri: trimestrul III 2002.          extrabugetare ∫i Ón contrapartid„ cu mas„ lemnoas„, conform
  5. Data aproximativ„ stabilit„ pentru Ónceperea lucr„rii:        O.G. nr. 70/1999, aprobat„ prin Legea nr. 653/2001.
septembrie 2002.                                8. Data transmiterii anunþului de intenþie c„tre Regia
  6. Calendarul pentru execuþia lucr„rilor: termen P.IF.         Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
trimestrul IV 2003.                               (4/4.531)

                                    !

   Regia Naþional„ a P„durilor, Ón calitate de autoritate contrac-      3. Direcþia silvic„ Bac„u, Brigada Negru — 3,2 km, Balta
tant„, a∫a cum este definit„ de H.G. nr. 173/2001, funcþion‚nd       Lacului — 1,1 km.
sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ∫i P„durilor,      4. Direcþia silvic„ Bihor, Valea Rea — 3,5 km.
intenþioneaz„ s„ efectueze achiziþii publice de lucr„ri, Ón anul        5. Direcþia silvic„ D‚mboviþa, Valea Lung„–Tamaia — 4,5 km.
2002, pentru construirea de drumuri forestiere.                 6. Direcþia silvic„ Prahova, Valea lui Elvis – 2,5 km.
   Œn conformitate cu art. 16 alin. (1) din O.G. nr. 60/2001, ∫i       7. Direcþia silvic„ Mehedinþi, Naiba prelungire — 3,5 km.
art. 13 alin. (1) din H.G. nr. 461/2001, facem cunoscut Ón mod         8. Direcþia silvic„ Cara∫-Severin, transformare cale ferat„
public lista cu aceste obiective, pentru drumuri forestiere.        forestier„ R‚ul Lung — 6,4 km, V‚lsanu — 1,8 km.
   Natura ∫i cerinþele de execuþie se g„sesc Ón caietele de sar-       9. Direcþia silvic„ Maramure∫, Rosusu Mic — 12 km,
cini care se pot cump„ra de la direcþiile silvice din subordinea      Corbului — 6,3 km.
Regiei Naþionale a P„durilor.                          10. Direcþia silvic„ Mure∫, M„gura-Deluþ – 4,9 km.
   Lucr„rile pentru construirea acestor drumuri forestiere se vor       11. Direcþia silvic„ Sibiu, Fata Pietrii – 1,5 km, Ardele∫ti –
finanþa Ón contrapartid„ cu mas„ lemnoas„, conform O.G.           2,1 km, P‚r‚ul Morii prelungire – 2,1 km.
70/1999, aprobat„ prin Legea nr. 653/2001.                   12. Direcþia silvic„ Suceava, Sihloaia — 2 km, Timotei pre-
   Informaþii suplimentare se pot solicita la Regia Naþional„ a      lungire — 3,2 km, Sofronari — 1,4 km, Muncelu Mic–Batca
P„durilor, Serviciul investiþii, telefon 01/6592020, int. 250 sau      Ro∫ie — 1,4 km, P‚r‚ul Gr„dinii–Suvaru — 4,2 km, Stegea
tel./fax 01/6592501.                            prelungire — 1,2 km.
   Obiectiv: Construire drumuri forestiere                  13. Direcþia silvic„ Neamþ, Verdele prelungire — 1,8 km,
   Amplasamente:                             Bratu prelungire — 1,8 km.
   1. Direcþia silvic„ Arad, P‚r‚ul lui Dr„gan – 2,8 km,           14. Direcþia silvic„ Arge∫, P‚r‚ul Sc„rii – 2,0 km, Zimbru
™oimu∫ – 1,1 km, Valea Oii – 1,7 km, Mo∫teni – 1,8 km,           prelungire – 2,5 km.
Haiagas – 0,9 km.                                Data transmiterii anunþului spre publicare: 25 februarie 2002.
   2. Direcþia silvic„ Buz„u, Crasna Nemþi – 2,5 km.              (5/4.577)  ANUNÞURI           DE   PARTICIPARE               LA    LICITAÞIE         DESCHIS√
                         ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE

  1. Spitalul C„i Ferate, Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol I         5. a) Un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ∫i pre-
nr. 5–7, cod fiscal 5041/4337395, telefon 052/317339, fax          zentarea ofertei se poate obþine de la secretariatul spitalului
052/317339, organizeaz„ licitaþie public„ deschis„.             C.F. Drobeta-Turnu Severin.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-       b) Costul pentru obþinerea unui asemenea exemplar:
nizare: licitaþie public„ deschis„.                     500.000 lei.
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate       Condiþiile de plat„: numerar, la casieria unit„þii.
ofertele: materiale specifice, consumabile ∫i medicamente pen-         c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 1 aprilie 2002.
tru Centrul de Hemodializ„.
                                        6. a) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
  3. a) Locul de livrare a produselor: la magazia ∫i farmacia
                                      Spitalul C„i Ferate Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol I nr. 5–7,
spitalului.
                                      Drobeta-Turnu Severin, judeþul Mehedinþi, cod po∫tal 1500.
  b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:
materiale specifice, consumabile ∫i medicamente pentru hemo-          c) Ofertele trebuie redactate Ón limba rom‚n„.
dializ„.                                    7. a) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschiderea
  Cantitatea produselor se va stabili lunar, Ón funcþie de nece-     ofertelor de c„tre membrii comisiei de evaluare.
sit„þi.                                     b) Data deschiderii ofertelor: 10 aprilie 2002, ora 13.00, la
  c) Ofertanþii pot depune ofert„ pentru Óntreaga cantitate de      sediul Spitalului C„i Ferate, Drobeta-Turnu Severin.
produse solicitate.                               8. Ofertanþii trebuie s„ depun„ garanþie pentru participare Ón
  4. Data de livrare a produselor: lunar.                 cuantum de 10.000.000 lei.
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002

  9. Modalit„þile de finanþare: Programul Naþional de S„n„tate         11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
PN 16 ∫i fonduri extrabugetare de la Casa Asigur„rilor de          oferta valabil„: 90 de zile.
S„n„tate a Transporturilor; modalitatea de plat„: virament. prin        12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:
Trezoreria Statului.                            oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
  10. Informaþiile privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i       13. Este interzis„ depunerea ofertelor alternative.
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i cea econo-        14. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
mico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul se      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
obþin din Documentaþia pentru prezentarea ∫i elaborarea ofertei.         (6/4.527)

                                    !

  1. Baza de aprovizionare Flore∫ti cu sediul Ón localitatea         7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor —
Flore∫ti, judeþul Prahova, Str. G„rii nr. 1, cod fiscal R 1305119,     reprezentanþii ofertanþilor care vor prezenta documente de Ómpu-
telefon 044-369.544, 369.545, fax 044-369.584.               ternicire de participare la licitaþie. La licitaþie vor participa pro-
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-     duc„torii ∫i dilerii autorizaþi.
nizare este licitaþia deschis„.                         b) Ofertele se vor deschide Ón data de 19.04.2002, ora
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care se solicit„       10.00, la sediul autorit„þii contractante, Flore∫ti, Str. G„rii nr. 1.
oferte este contract de furnizare produse.                   8. Garanþia de participare la licitaþie va fi 79.940.000 lei ∫i
  3. a) Livrarea produselor se face la sediul B.A. Flore∫ti.       se va constitui conform O.U.G. nr. 60/2001.
                                        9. Modalit„þi de finanþare: din surse proprii ale S.N.P.
  b) Produsele pentru care organizeaz„ procedura de licitaþie
                                      PETROM — S.A., Bucure∫ti.
deschis„ ∫i cantit„þile contractate sunt: electrozi de sudur„,
                                        10. —
99.400 kg, codul CPSA 287315429508311.                     11. Informaþiile privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
  Livrarea se poate face numai dup„ perfectarea contractului       cerinþele cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea economico-
de furnizare.                                financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul se
  4. a) Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei       g„sesc Ón documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei.
se poate obþine la sediul B.A. Flore∫ti, Secþia Comercial„ nr. 3,        12. Ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„ valabilitatea ofertei timp
tel. 044-369.301.                              de 90 de zile de la perfectarea contractului.
  b) Costul documentaþiei pentru prezentarea ∫i elaborarea          13. Criteriul pe baza c„ruia se obþine contractul de furnizare
ofertei este de 200.000 lei ∫i se va achita Ón numerar, la casie-      este preþul cel mai sc„zut.
ria unit„þii.                                  14.—
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor este 10.04.2002.      15. Se acord„ marj„ de preferinþ„ intern„.
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor este 18.04.2002,        16. Nu s-a publicat anunþ de intenþie Ón Monitorul Oficial al
ora 15.00.                                 Rom‚niei, Partea a VI-a, Achiziþii publice.
  b) Ofertele se vor depune la sediul B.A. Flore∫ti —             17. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
Registratur„.                                Autonom„ MONITORUL OFICIAL este 25.02.2002.
  c) Oferta va fi redactat„ Ón limba rom‚n„.                  (7/4.528)

                                    !

   1. Ministerul Dezvolt„rii ∫i Prognozei, cod fiscal 13643946,        5. a) Un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ∫i pre-
Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2–4, sectorul 1, telefon 01-        zentarea ofertei se poate obþine de la sediul firmei din T‚rgu-
3146187, 01-3142085, fax 01-3147854, 01-3124171, cofinanþeaz„        Neamþ, str. Ion Creang„ nr. 111 A, judeþul Neamþ.
achiziþionarea de c„tre S.C. CUIUL — S.R.L., cod fiscal R            b) Costul pentru obþinerea acestui exemplar este de
2063080, cu sediul Ón T‚rgu-Neamþ, str. Ion Creang„ nr. 111 A,       100.000 lei.
judeþul Neamþ, tel. 033-251147, fax 033-251147 a produselor           c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor este 10.04.2002.
necesare implement„rii proiectului Modernizare ∫i retehnologizare        6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor este 18.04.2002.
linie de producere cuie ∫i derivate.                      b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este
   2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-    sediul firmei din T‚rgu-Neamþ, str. Ion Creang„ nr. 111 A,
                                      judeþul Neamþ.
nizare: licitaþie public„ deschis„.
                                        c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele: limba rom‚n„.
   b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
                                        7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor
oferte: contract de furnizare de produse.
                                      vor fi reprezentanþii firmelor ofertante.
   3. a) Locul de livrare a produselor: T‚rgu-Neamþ, judeþul
                                        b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor va fi 19.04.2002,
Neamþ.
                                      ora 10.00, la sediul firmei din T‚rgu-Neamþ, str. Ion Creang„
   b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:       nr. 111 A, judeþul Neamþ.
   — ma∫in„ cuie, 4 buc„þi, cod CPSA 2940.35                 8. Garanþia solicitat„ pentru participare la licitaþie este Ón
   — ma∫in„ plas„ Rabitz, 1 bucat„, cod CPSA 2940.35           sum„ de 10.500.000 lei. Garanþia poate fi depus„ Ón numerar la
   — ma∫in„ plas„ Ómpletit„, 1 bucat„, cod CPSA 2940.35          casieria societ„þii sau Ón contul nr. 401000368000 deschis la
   — ma∫in„ trefilat, 1 bucat„, cod CPSA 2940.35.             Banca îIon Þiriac“, filiala T‚rgu-Neamþ.
   c) Ofertanþii trebuie s„ depun„ ofert„ complet„ pentru toate        9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„ sunt 54%
categoriile de echipamente specificate la pct. 3b.             din sursele proprii ale firmei ∫i 46%, sume provenite din fondu-
   4. Data limit„ de livrare a produselor va fi 30.09.2002, con-     rile alocate de Guvernul Rom‚niei prin programul Dezvoltarea
form graficului de livrare din documentaþia licitaþiei.           Regiunii Nord-Est, Ón conformitate cu H.G. nr. 116/2001.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                         5

   10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate pe care trebuie      13. Alte informaþii: se va acorda marj„ de preferinþ„ intern„,
s„ le Óndeplineasc„ ofertantul: se g„sesc Ón documentaþia de          Ón conformitate cu prevederile H.G. nr. 461/2001.
licitaþie disponibil„.                              14. Nu a fost publicat anunþ de intenþie Ón Monitorul Oficial
  11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„         al Rom‚niei, Partea a VI-a, Achiziþii publice.
oferta valabil„ va fi de 60 de zile.
                                         15. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului      Autonom„ MONITORUL OFICIAL este 25.02.2002.
de furnizare este oferta cea mai avantajoas„ din punct de
vedere tehnico-economic.                              (8/4.533)

                                      !

  Autoritatea contractant„: Ministerul Dezvolt„rii ∫i Prognozei, cod       b) Costul ∫i condiþiile de plat„ pentru obþinerea acestui
fiscal 13643946, Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2–4, sectorul 1, tele-    exemplar (unde este cazul): 100.000 lei, prin depunere cash la
fon 01-3146187, fax 01-3147854, cofinanþeaz„ achiziþionarea de         casieria societ„þii sau ordin de plat„ vizat de banc„.
c„tre S.C. BUCURONI — S.R.L., Giurgiu, str. Barbu ™tef„nescu-           c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 5.04.2002.
Delavrancea, judeþul Giurgiu, cod fiscal R2968160, Ónmatriculat„ la        6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor este 15.04.2002.
Oficiul registrului comerþului cu nr. J 52/1251/1992, telefon           b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Giurgiu,
046-216514 a produselor necesare implement„rii proiectului Secþie       ∫os. B„l„noaia nr. 4A, judeþul Giurgiu.
de mobil„ din panouri de lemn masiv ∫i lemn masiv din cadrul            c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele: limba
programului Dezvoltarea Judeþului Giurgiu.                   rom‚n„.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-        7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
nizare: licitaþie public„ deschis„.                      Ómputerniciþii ofertanþilor.
                                          b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 17.04.2002, ora
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
                                        14.00, Giurgiu, ∫os. B„l„noaia nr. 4A, judeþul Giurgiu.
oferte: contract de furnizare de produse.
                                          8. Garanþiile solicitate pentru participare: contravaloarea a
  3. a) Locul de livrare a produselor: Giurgiu, ∫os. B„l„noaia
                                        0,5% din valoarea ofertei, prin scrisoare de garanþie bancar„,
nr. 4A, judeþul Giurgiu.
                                        ordin de plat„ vizat de banc„ sau numerar.
  b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:           9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„: surse pro-
  — usc„tor lemn 30–40 m3, 1 bucat„, cod CPSA 2921.13            prii ∫i Bugetul de Stat, Ón cadrul programului Dezvoltarea
  — ma∫in„ de frezat cu ax superior lemn, 1 bucat„, cod           judeþului Giurgiu.
CPSA 2940.42                                    10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
  — pres„ panou lemn, 1 bucat„, cod CPSA 2940.42               cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea eco-
  — pres„ Ómbinat lemn cap-cap, 1 bucat„, cod CPSA              nomico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul:
2940.42                                    conform documentaþiei Óntocmite.
  — ma∫in„ de frezat lemn, 1 bucat„, cod CPSA 2940.42              11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
  — ma∫in„ de calibrat ∫i ∫lefuit lemn, 1 bucat„, cod CPSA          oferta valabil„: 60 de zile de la deschiderea ofertei.
2940.42                                      12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  — ma∫in„ de frezat lemn Ón cap, 1 bucat„, cod CPSA             de furnizare: cea mai avantajoas„ ofert„ din punct de vedere
2940.42                                    tehnico-economic.
  — pres„ aplicat furnir, 1 bucat„, cod CPSA 2940.42.              13. Alte informaþii (acordarea preferinþei interne etc.): se
  c) Se pot depune oferte parþiale pentru poziþiile de la punc-       acord„ marj„ de preferinþ„ intern„.
tul b).                                      14. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
  4. Data limit„ de livrare a produselor: cel mult 6 luni de la       a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea
Óncheierea contractului.                            inexistenþei unui astfel de anunþ: nu a fost publicat anunþ de
  5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la        intenþie.
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru              15. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
elaborarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de obþinere a         Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
exemplarului respectiv: de la sediul societ„þii.                  (9/4.534)

                                      !

  Autoritatea contractant„: Ministerul Dezvolt„rii ∫i Prognozei, cod       3. A. Locul de livrare a produselor: ora∫ul Mih„ile∫ti,
fiscal 13643946, Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2–4, sectorul 1,       ∫oseaua Bucure∫ti–Alexandria km 23, judeþul Giurgiu, conform
telefon 01-3146187, fax 01-3147854, cofinanþeaz„ achiziþionarea        caietului de sarcini.
de c„tre S.C. NORMA COMIMPEX — S.R.L., Filiala Mih„ile∫ti,             B. Natura ∫i cantitatea produselor ce vor fi achiziþionate:
cod unic de Ónregistrare 14356483, ora∫ul Mih„ile∫ti (Complex           1. ma∫in„ de ∫tanþat cu comand„ numeric„, cod CPSA
                                        2940.32
Agroindustrial), Hala nr. 1, judeþul Giurgiu, telefon 01-323.5077, fax
                                          2. pres„ tip abkant, cod CPSA 2940.34
01-3233123, e-mail norma@fx.ro a produselor necesare imple-
                                          3. ghilotin„ hidraulic„, cod CPSA 2940.31
ment„rii proiectului Secþie producþie confecþii metalice ∫i carcase        4. ma∫in„ roluit þevi, cod CPSA 2940.33.
aparatur„ electronic„ din cadrul programului Dezvoltarea Judeþului         C. Ofertanþii pot depune ofert„ pentru fiecare produs Ón
Giurgiu.                                    parte.
  2. Procedura de atribuire a contractului: licitaþie public„ des-        4. Data limit„ de livrare: 2 luni de la intrarea Ón vigoare a
chis„, contract de furnizare produse.                     contractului de livrare a produselor.
    6            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002

  5. A. Denumirea serviciului de unde se poate obþine docu-        S.R.L., secretariat, Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 5,
mentaþia de participare la licitaþie: Societatea Comercial„         ap. 118.
NORMA COMIMPEX — S.R.L., secretariat, Bucure∫ti, Bd. Unirii           8. Garanþii de participare: total 65 milioane lei, sau defalcat,
nr. 70, bl. J4, sc. 5, ap. 118.                       pe produse:
  B. Costul ∫i condiþiile de plat„ pentru documentaþie:            — 48 milioane lei pentru utilajul de la punctul 1;
100.000 lei, prin depunere cash la casieria societ„þii sau ordin        — 8 milioane lei pentru utilajele de la punctele 2, 3 ∫i 4,
de plat„ vizat de banc„.                          reprezent‚nd contravaloarea a 1% din valoarea ofertei, Ón scri-
  C. Data limit„ pentru clarific„ri: 8.04.2002 (minimum 6 zile      soare de garanþie bancar„ sau ordin de plat„ vizat de banc„.
Ónainte de data limit„ de depunere a ofertelor).                9. Mod de finanþare: surse proprii 50% ∫i Bugetul de Stat
  6. A. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 15.04.2002, ora      50%.
15.00 (dup„ 40 de zile de la data public„rii Ón Monitorul Oficial        10. Informaþii privind eligibilitatea: conform documentaþiei
al Rom‚niei).                                Óntocmite.
  B. Adresa la care se depun ofertele: Registratura Societ„þii        11. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la des-
Comerciale NORMA COMIMPEX — S.R.L., secretariat,              chiderea ofertelor.
Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 5, ap. 118.
                                        12. Criteriul de atribuire a contractului: preþul cel mai sc„zut.
  C. Limba de redactare a ofertelor: limba rom‚n„ sau limba
                                        13. Nu a fost publicat anunþ de intenþie pentru aceast„
englez„.
                                      achiziþie.
  7. A. Persoanele admise s„ participe la deschiderea oferte-
                                        14. Data transmiterii anunþului c„tre Regia Autonom„
lor: Ómputerniciþii ofertanþilor.
                                      MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
  B. Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 17.04.2002, ora
10.00, la sediul Societ„þii Comerciale NORMA COMIMPEX —             (10/4.535)

                                    !

   Ministerul Dezvolt„rii ∫i Prognozei, cod fiscal 13643946,       unei Ómputerniciri din care s„ rezulte datele de identificare a
Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2—4, sectorul 1, telefon 314 61 87,    solicitantului (nume, adres„ telefon/fax).
314 20 85, fax 314 78 54, 312 41 71, cofinanþeaz„ achiziþiona-         Preþul documentaþiei pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei
rea de c„tre S.C. PLUTO — S.R.L. a produselor necesare           este de 300.000 lei ∫i se poate achita cash la casieria
implement„rii proiectului Dezvoltarea activit„þii patiserie-cofet„rie    societ„þii.
din cadrul programului Dezvoltarea Judeþului Tulcea               Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: cu 10 zile Ónainte
   Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de furnizare:    de termenul de depunere a ofertelor.
licitaþie deschis„.                               Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 40 de zile de la
   Contractul va fi de tipul furnizare de produse.            apariþia anunþului Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.
   Locul de livrare a produselor: Tulcea, Str. Frasinului, bl. 2,       Ofertele se vor depune la sediul din Tulcea, Str. Elizeului.
parter.                                     Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„.
   Produsele ce se vor achiziþiona:                      Valabilitatea ofertelor: 90 de zile de la data limit„ pentru
                                      depunerea ofertei.
 Nr.       Denumirea       Cantitatea,    Codul         Deschiderea ofertelor se va face Ón faþa comisiei de evalu-
 crt.       produselor       buc„þi     CPSA
                                      are a ofertelor, la sediul din Tulcea, Str. Elizeului, Ón ziua
                                      urm„toare datei limit„ pentru depunerea ofertelor.
 1.     Cern„tor f„in„         1       2953.1
                                        Garanþia pentru participare: 6.000.000 lei.
 2.     Divizor aluat          1       2953.1
                                        Sursele de finanþare a contractului de furnizare: fonduri
 3.     Malaxor aluat          2       2953.1
                                      guvernamentale ∫i fonduri proprii.
 4.     Mixer planetar         2       2953.1
                                        Plata contractului se face prin ordin de plat„.
 5.     Ma∫in„ de turat aluat      2       2953.1
                                        Calificarea se face pe baza documentelor care dovedesc eli-
 6.     Cuptor cu dospitor,                       gibilitatea, Ónregistrarea firmei, capacitatea tehnic„ ∫i capacitatea
      patiserie-cofet„rie       2       2953.1      economico-financiar„, fi∫a de informaþii generale, autorizaþie de
 7.     Set 24 t„vi pentru cuptor    2       2953.1      livrare, experienþ„ similar„, dot„ri specifice, bilanþ contabil,
 8.     Vitrin„ Óngheþat„        2       2953.13      informaþii privind personalul, Ón conformitate cu fi∫a de date a
  Se pot depune oferte numai pentru toate produsele solicitate      achiziþiei.
∫i pentru Óntreaga cantitate ce se intenþioneaz„ a fi              Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de achiziþie
achiziþionat„.                               public„: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere teh-
  Data limit„ de livrare a produselor: 2 luni de la data         nico-economic, metoda punctelor de calitate.
semn„rii contractului de furnizare.                       Data transmiterii anunþului c„tre Regia Autonom„ MONITORUL
  Ridicarea documentelor pentru elaborarea ∫i prezentarea         OFICIAL: 25.02.2002.
ofertelor se face de la sediul din Tulcea, Str. Elizeului, pe baza        (11/4.536)

                                    !

  1. Ministerul Dezvolt„rii ∫i Prognozei, cod fiscal 13643946,      prin crearea unei capacit„þi de producþie pentru t‚mpl„rie din
Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2—4, sectorul 1, telefon 3146187,     aluminiu Ón cadrul programului Dezvoltarea Judeþului Tulcea.
3142085, fax 3147854, 3124171, cofinanþeaz„ achiziþionarea de          2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
c„tre S.C. ELECTRO SANITAS — S.R.L. a produselor nece-           furnizare: licitaþie deschis„.
sare implement„rii proiectului Diversificarea ∫i dezvoltarea acti-       b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
vit„þii economice a S.C. ELECTRO SANITAS — S.R.L., Tulcea,         oferte: contract de furnizare de produse.
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                          7

  3. Locul de livrare a produselor: Tulcea, Str. Isaccei nr. 119.        7. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 40 de zile de
  4. Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona,         la data public„rii anunþului de participare Ón Monitorul Oficial al
codul CPSA:                                  Rom‚niei, Partea a VI-a, Achiziþii publice.
                                         b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Tulcea,
 Nr.     Denumirea          Cantitatea,    Codul
                                       str. Gavrilov Corneliu, bl. M1, parter.
 crt.     produselor          buc„þi     CPSA
                                         c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele: limba
11.   Ma∫in„ de t„iat 300 mm                        rom‚n„.
    portabil„               1       2940.52        8. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
                                       reprezentanþii legali ai ofertanþilor.
12.   Ma∫in„ de t„iat 300 mm,
                                         b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: Ón ziua urm„toare
    cap Ónclinabil, portabil„       1       2940.52
                                       dup„ data limit„ de depunere a ofertelor, ora 10, Tulcea,
13.   Ma∫in„ automat„ de t„iat                       str. Gavrilov Corneliu, bl. M1, parter.
    400 mm                1       2940.31
                                         9. Garanþia pentru participare: 18.000.000 lei. Forma de
14.   Frez„ pantograf portabil„       1       2940.52      constituire a garanþiei: scrisoare de garanþie bancar„ Ón favoa-
15.   Frez„ pantograf pneumatic„      1       2940.22      rea autorit„þii contractante, cu termen de valabilitate de 150 de
16.   Frez„ pantograf pneumatic„                      zile, egal cu cel al ofertei.
    cu frezare lateral„          1       2940.22        10. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„ ∫i/sau
17.   Ma∫in„ de sudat colþuri                        referirile la prevederile care le reglementeaz„
    PVC, pneumatic„            1       2940.60        • surse proprii (52% din valoarea contractului)
18.   Ma∫in„ de debavurat                            • surse guvernamentale (48 % din valoarea contractului)
    complet, pneumatic„          1       2940.22        • prevederile H.G. nr. 1.116/2001 ∫i ale Legii nr. 151/1999,
19.   Ma∫in„ de debavurat feþe,                       privind dezvoltarea regional„, cu modific„rile ulterioare, progra-
    pneumatic„              1       2940.22      mul Dezvoltarea Judeþului Tulcea.
10.   Ma∫in„ de t„iat baghete                          11. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze asocierea
    din PVC                1       2940.42      grupului de ofertanþi c„rora li s-a atribuit contractul de furnizare:
11.   Ma∫in„ de Ómbinat profile                       nu este cazul, achiziþia se va face de la un singur furnizor.
    din aluminiu prin deformare,                       12. Condiþiile ∫i cerinþele minime cu privire la capacitatea
    pneumatic„              1       2940.33      tehnic„ ∫i la cea economico-financiar„ pe care trebuie s„ le
                                       Óndeplineasc„ ofertantul sunt conform prevederilor din:
12.   Ma∫in„ de t„iat metale
    400 mm; include ∫i un                           — O.U.G. nr. 60/2001, capitolul IV, Secþiunea a II-a, art. 30
    polizor                1       2940.31      ∫i 31, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
                                       nr. 241/11 mai 2001
13.   Ma∫in„ de t„iat profile
                                         — Ordinul nr. 1.012/2001 Secþiunea II Fi∫a de date a
    cu dou„ capete, pneumatic„      1       2940.31
                                       achiziþiei pct. B, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei
  Ofertele se vor depune pentru Óntreaga cantitate de produse        nr. 336/25 iunie 2001.
solicitate.                                    13. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
  5. Data limit„ de livrare a produselor: produsele vor fi livrate     oferta valabil„: 150 de zile.
e∫alonat, Óncep‚nd cu prima lun„ de la atribuirea contractului          14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
de achiziþie public„, Ón maximum 4 luni.                   de furnizare: preþul cel mai sc„zut.
  6. a) Ridicarea documentaþiei pentru elaborarea ∫i selectarea         15. Nu se admit oferte alternative.
ofertei se va face la sediul S.C. ELECTRO SANITAS — S.R.L.,            16. Alte informaþii: se admite participarea oric„rui furnizor,
Tulcea, Serviciul secretariat, str. Gavrilov Corneliu, bl. M1,        rom‚n sau str„in, persoan„ fizic„ sau juridic„.
parter.                                      17. Nu exist„ anunþ de intenþie publicat Ón Monitorul Oficial
  b) Costul ∫i condiþiile de plat„ pentru obþinerea acestui         al Rom‚niei, Partea a VI-a, Achiziþii publice.
exemplar: 200.000 lei/exemplar, plata Ón numerar.                 18. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
                                       Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 8 zile Ónainte de
data limit„ pentru depunerea ofertelor.                      (12/4.537)

                                     !

   1. Ministerul Dezvolt„rii ∫i Prognozei, cod fiscal 13643946,        b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona;
Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2–4, sectorul 1, telefon 01 3146187,     codul CPSA: staþie de fabricare a betonului, automatizat„, cu
01 3142085, fax 01.314.7854, 01 312.41.71, cofinanþeaz„ achiziþio-      calculator de proces, codul CPSA 2952.40.
                                         c) Indicaþii referitoare la posibilit„þile ofertanþilor de a depune
narea de c„tre S.C. MAGIC — S.R.L., Boto∫ani, cod fiscal 609616,
                                       ofert„ pentru o parte sau pentru Óntreaga cantitate de produse
Boto∫ani, str. Bucovina nr. 15, parter, tel./fax 031.532803 a pro-      solicitate: ofert„ pentru Óntreaga cantitate de produse.
duselor necesare implement„rii proiectului Staþie de fabricare a         4. Data limit„ de livrare a produselor: e∫alonat, conform
betonului din cadrul programului Dezvoltarea Regiunii Nord-Est.        documentaþiei de elaborare a ofertei.
   2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-       5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la
nizare: licitaþie public„ deschis„.                      care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru
                                       elaborarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de obþinere a
   b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
                                       exemplarului respectiv: Serviciul tehnic al S.C. MAGIC —
oferte: contract de furnizare de produse.                   S.R.L., Boto∫ani — solicitare scris„.
   3. a) Locul de livrare a produselor: franco depozit achizitor,       b) Costul ∫i condiþiile de plat„ pentru obþinerea acestui
C„t„m„r„∫ti Deal, judeþul Boto∫ani.                      exemplar: 80.000 lei.
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 10.04.2002.      economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofer-
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 18.04.2002, ora      tantul: se g„sesc Ón documentaþia de licitaþie disponibil„.
16.00.                                     11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:           oferta valabil„: 60 de zile.
S.C. MAGIC — S.R.L., Boto∫ani, str. Bucovina nr. 15, parter.          12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele: limba rom‚n„.        de furnizare: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:       tehnico-economic, caz Ón care, al„turi de preþ, se iau Ón consi-
pot participa reprezentanþi ai firmelor ofertante.             derare ∫i se puncteaz„ ∫i alte aspecte ale ofertei.
  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 19.04.2002, ora         13. Nu se admit oferte alternative.
10.00, la sediul societ„þii.                          14. Alte informaþii: se va acorda marj„ de preferinþ„ intern„,
  8. Garanþiile pentru participare solicitate: sum„ fix„ —
                                      Ón conformitate cu prevederile H.G. nr. 461/2001.
30.000.000 lei.
                                        15. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
  9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„:
                                      a VI-a, a anunþului de intenþie: nu a fost publicat anunþ de
  — 50 % de la Bugetul de Stat, Ón cadrul programului
                                      intenþie.
Dezvoltarea Regiunii Nord-Est;
                                        16. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  — 50 % din surse proprii.
                                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
  10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea           (13/4.538)                                    !  1. Ministerul Dezvolt„rii ∫i Prognozei, cod fiscal 13643946,        c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele: limba rom‚n„.
Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2—4, sectorul 1, telefon           7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor
01-3146187, 01-3142085, fax 01-3147854, 01-3124171, cofi-          vor fi reprezentanþii firmelor ofertante.
nanþeaz„ achiziþionarea de c„tre S.C. EVEREST — S.R.L., cod          b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor vor fi 19.04.2002,
fiscal R5167078, cu sediul Ón Vaslui, Str. Republicii nr. 367        ora 10.00, la sediul firmei din Vaslui, Str. Republicii nr. 367
(parter), tel. 035-313196, fax 035-360059 a produselor necesare       (parter).
implement„rii proiectului Dezvoltare Capacitate Linie Producþie        8. Garanþia solicitat„ pentru participare la licitaþie este Ón
Patiserie-Cofet„rie.                            sum„ de 10.500.000 lei. Garanþia poate fi depus„ Ón numerar,
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-     la casieria societ„þii, sau Ón contul nr. 2511.1—40.1/ROL des-
nizare: licitaþie public„ deschis„.                     chis la B.C.R. filiala Vaslui.
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate       9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„ sunt: 51 %
oferte: contract de furnizare de produse.                  din surse proprii ale firmei ∫i 49 %, sume provenite din fondu-
  3. a) Locul de livrare a produselor: Vaslui, Str. Republicii      rile alocate de Guvernul Rom‚niei prin programul Dezvoltarea
nr. 367.                                  Regiunii Nord Est, Ón conformitate cu H.G. nr. 116/2001.
  b. Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona: echi-      10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate pe care trebuie
pamente specifice activit„þii de cofet„rie ∫i patiserie (21 buc„þi,
                                      s„ le Óndeplineasc„ ofertantul: se g„sesc Ón documentaþia de
Óncadr‚ndu-se Ón urm„toarele coduri CPSA: 2953.15 ∫i 2923.13.
                                      licitaþie disponibil„.
  c) Ofertanþii trebuie s„ depun„ ofert„ complet„ pentru toate
                                         11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
categoriile de echipamente specificate la pct. 3b.
                                      oferta valabil„ va fi de 60 de zile.
  4. Data limit„ de livrare a produselor va fi 30.09.2002, con-
                                        12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
form graficului de livrare din documentaþia licitaþiei.
                                      de furnizare este oferta cea mai avantajoas„ din punct de
  5. a) Un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ∫i pre-
                                      vedere tehnico-economic.
zentarea ofertei se poate obþine de la sediul firmei din Vaslui,
                                        13. Alte informaþii: se va acorda marj„ de preferinþ„ intern„,
Str. Republicii nr. 367 (parter).
                                      Ón conformitate cu prevederile H.G. nr. 461/2001.
  b) Costul pentru obþinerea acestui exemplar este de
                                        14. Nu a fost publicat anunþ de intenþie Ón Monitorul Oficial
100.000 lei.
                                      al Rom‚niei, Partea a VI-a, Achiziþii publice.
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor este 10.04.2002.
                                        15. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor este 18.04.2002.
                                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL este 25.02.2002.
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este
sediul firmei din Vaslui, Str. Republicii nr. 367 (parter).           (14/4.539)


                                    !
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                          9

  1. Ministerul Dezvolt„rii ∫i Prognozei, cod fiscal 13643946,       Comercial„ REZISTOTERM — S.R.L., Ia∫i, str. Islaz nr. 36,
Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2-4, sectorul 1, telefon 01         telefon 032 232015, fax 032 232015.
3146187, 01 3142085, fax 01 3147854, 01 3124171,                  b) Documentaþia se obþine gratiut.
cofinanþeaz„ achiziþionarea de c„tre Societatea Comercial„             c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 17.04.2002.
REZISTOTERM — S.R.L. cod fiscal R 1960886, Ia∫i, str. Islaz            6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 24.04.2002.
nr. 36, telefon 032 232015, fax 032 232015 a produselor nece-           b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
sare implement„rii proiectului Retehnologizarea procesului de         S.C. REZISTOTERM — S.A., Ia∫i, str. Islaz nr. 36 cod po∫tal
fabricaþie a elementelor Ónc„lzitoare electrice ∫i a cablurilor cu      6600.
izolaþie mineral„ din cadrul programului Dezvoltarea Regiunii           Transmiterea ofertelor se poate face prin delegat, po∫t„ sau
Nord-Est.                                   alte servicii de mesagerie.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-        c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele: ofer-
nizare: licitaþie public„ deschis„.                      tele pot fi f„cute Ón limba rom‚n„ sau Óntr-o limb„ de circulaþie
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate      internaþional„.
oferte: contract de furnizare de produse.                     7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
  3. a) Locul de livrare a produselor: Societatea Comercial„        pot participa delegaþi ai ofertanþilor.
REZISTOTERM — S.R.L., Ia∫i, strada Islaz nr. 36.                  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 25.04.2002, ora
  b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona,         12, la sediul Societ„þii Comerciale REZISTOTERM — S.R.L.,
codul CPSA:                                  Ia∫i.
  Ma∫in„ de umplere cu MgO, 1 bucat„, 2957.25                  8. Garanþiile pentru participare solicitate: 5.000.000 lei; pot fi
  Ma∫in„ de Óndoit elemente Ónc„lzitoare, 1 bucat„, 2940.33         depu∫i la casieria societ„þii sau Ón contul nr. 251100996015383
  Dispozitiv de Óndreptat þeav„ ∫i elemente Ónc„lzitoare,          deschis la B.R.D. Ia∫i.
1 bucat„, 2940.33                                 9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„ ∫i/sau refe-
  Dispozitiv de sudur„ prin presiune, 1 bucat„, 2940.60           ririle la prevederile care le reglementeaz„: finanþare asigurat„ Ón
  Dispozitiv de marcat elemente Ónc„lzitoare, 1 bucat„, 2957.25       pondere de 50 % de S.C. REZISTOTERM — S.R.L., Ia∫i, ∫i
  Instalaþie de sp„lare cu ultrasunete, 1 bucat„, 2957.25          finanþare asigurat„ Ón pondere de 50 % de la Bugetul de Stat,
  Ma∫in„ pentru debitat tabl„, 1 bucat„, 2940.33              Ón cadrul programului Dezvoltarea Regiunii Nord-Est, Ón confor-
  Dispozitiv de roluit, 1 bucat„, 2940.33                  mitate cu H. G. nr. 1116/2001.
  Aparate de m„sur„ ∫i control, 9 buc„þi, 3320.43.                10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
  c) Indicaþii referitoare la posibilit„þile ofertanþilor de a depune    cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
ofert„ pentru o parte sau pentru Óntreaga cantitate de produse        economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofer-
solicitate: ofertanþii pot depune ofert„ pentru o parte sau pentru      tantul se g„sesc Ón documentaþia de licitaþie disponibil„, Ón con-
Óntreaga canitate de produse solicitate.                   formitate cu pct 5.
  4. Data limit„ de livrare a produselor:                    11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
  Ma∫in„ de umplere cu MgO: 30.09.2002                   oferta valabil„: 60 de zile.
  Ma∫in„ de Óndoit elemente Ónc„lzitoare: 30.11.2002               12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  Dispozitiv de Óndreptat þeav„ ∫i elemente Ónc„lzitoare:          de furnizare: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
28.02.2003                                  tehnico-economic.
  Dispozitiv de sudur„ prin presiune: 28.02.2003                 13. Nu se depun oferte alternative.
  Dispozitiv de marcat elemente Ónc„lzitoare: 28.02.2003             14. Alte informaþii: se va acorda marj„ de preferinþ„ pentru
  Instalaþie de sp„lare cu ultrasunete: 30.07.2003             ofertanþii produc„tori interni, Ón conformitate cu prevederile H.G.
  Ma∫in„ pentru debitat tabl„: 30.07.2003                  nr. 461/2001.
  Dispozitiv de roluit: 30.07.2003                        15. Nu a fost publicat anunþ de intenþie.
  Aparate de m„sur„ ∫i control: 30.07.2003.                   16. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
                                       Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002
  5. a) Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei
se poate obþine prin solicitare scris„ de la Societatea              (15/4.540)

                                     !


  1. Ministerul Dezvolt„rii ∫i Prognozei, cod fiscal 13643946,         3. a) Locul de livrare a produselor ora∫ul Siret, str. Eroilor
Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2–4, sectorul 1, telefon 01.3146187,     nr. 4, judeþul Suceava.
01 3142085, fax 01 3147854, 01 3124171, cofinanþeaz„               b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:
achiziþionarea de c„tre Societatea Comercial„ EURO MAST            ma∫ini ∫i utilaje specifice industriei confecþiilor textile, Ón num„r
INDUSTRIES — S.R.L., Suceava, cod fiscal R 13736603, ora∫ul          de 34 buc„þi cu codurile CPSA 2954.21; 2954.23.
                                         c) Indicaþii referitoare la posibilit„þile ofertanþilor de a depune
Siret, str. Eroilor nr. 4, judeþul Suceava, telefon 095-111214, a
                                       oferta pentru o parte sau pentru Óntreaga cantitate de produse
produselor necesare implement„rii proiectului Linie tehnologic„
                                       solicitate: se depun oferte pentru Óntreaga cantitate de produse
pentru realizare de confecþii textile (pantaloni pentru b„rbaþi sau
                                       solicitate.
femei) din cadrul programului Dezvoltarea Regiunii Nord-Est.           d. Data limit„ de livrare a produselor: 31 mai 2002.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de          5. a) Denumirea ∫i adresa departamentului de la care se
furnizare: licitaþie public„ deschis„.                    poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ∫i
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate      prezentarea ofertei ∫i modalitatea de obþinere a exemplarului
oferte: contract de furnizare produse.                    respectiv: documentaþia poate fi ridicat„ de la sediul societ„þii
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002

din ora∫ul Siret, Str. Eroilor nr. 4, judeþul Suceava, printr-un       Dezvoltarea Regiunii Nord-Est, Ón conformitate cu H.G.
delegat menþionat Ón solicitarea scris„ transmis„ anterior c„tre       nr. 1.116/2001 ∫i 53 %, din surse proprii.
Departamentul Comercial al societ„þii.                      10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
   b) Costul ∫i condiþiile de plat„ pentru obþinerea unui exem-       cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
plar din documentaþia menþionat„: 100.000 lei, cu plata efec-         economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofer-
tuat„ prin ordin de plat„ sau depunerea sumei la casieria           tantul: conform documentaþiei de licitaþie disponibil„, a∫a cum
societ„þii.                                  este descris la pct. 5.
   c) Data limit„ pentru solicitatea clarific„rilor: 11.04.2002.        11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
   6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 19.04.2002         oferta valabil„: 60 de zile.
   b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: ora∫ul         12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
Siret, Str. Eroilor nr. 4, judeþul Suceava.                  de furnizare: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
   c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele: limba      tehnico-economic, fiind luate Ón considerare ∫i punctate, al„turi
rom‚n„ ∫i limba englez„.                           de preþ, ∫i alte aspecte ale ofertei.
   7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:         13. Nu se accept„ oferte alternative.
reprezentanþii societ„þilor ofertante.                      14. Alte informaþii (acordarea preferinþei interne, etc): se va
   b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 22.04.2002, ora       acorda marj„ de preferinþ„ intern„, Ón conformitate cu prevederile
12.00, la sediul societ„þii din ora∫ul Siret, Str. Eroilor nr. 4,       H. G. nr. 461/2001.
judeþul Suceava.                                 15. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
   8. Garanþiile pentru participare solicitate: 126.366.775 lei,      VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea
ordin de plat„ Ón contul nr. 251100996101503 deschis la B.R.D.        inexistentei unui astfel de anunþ: nu a fost publicat anunþ de
filiala R„d„uþi.                               intenþie.
                                         16. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
   9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i plat„ ∫i referirile la
                                       Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
prevederile care le reglementeaz„: finanþare asigurat„ Ón cuan-
tum de 47 % de la Bugetul de Stat, Ón cadrul programului              (16/4.541)


                                     !


  1. MINISTERUL DEZVOLT√RII ™I PROGNOZEI, cod fiscal            exemplarului respectiv: Suceava, str. Mircea Damaschin,
13643946, Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2–4, sectorul 1, telefon      Departament administrativ, persoan„ de contact Jauca Violeta,
013146187, 013142085, fax 013147854, 013124171,                reprezentant legal al societ„þii.
cofinanþeaz„ achiziþionarea de c„tre S.C. MARKETING GROUP             b) Costul ∫i condiþiile de plat„ pentru obþinerea acestui
— S.R.L., cod fiscal R6727378, str. Mircea Damaschin, telefon         exemplar: 100.000 lei.
030520454; 030520702 a produselor necesare implement„rii              c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 8.04.2002.
proiectului Achiziþionarea de utilaje ∫i echipamente de c„tre S.C.
                                          6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 15.04.2002.
MARKETING GROUP — S.R.L. pentru cre∫terea capacit„þii de
                                          b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
producþie de mobilier tapiþat ∫i a calit„þii produselor din cadrul
                                       Suceava, str. Mircea Damaschin, cod po∫tal 5800.
programului Dezvoltarea Regiunii Nord-Est.
                                          c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele: limba
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-
nizare: licitaþie public„ deschis„.                      rom‚n„.
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate         7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
oferte: contract de furnizare de produse.                   reprezentanþi legali ai ofertantului sau Ómputerniciþi ai acestuia.
  3. a) Locul de livrare a produselor: Suceava, str. Mircea           b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 16.04.2002, ora
Damaschin.                                  11.00, Suceava, str. Mircea Damaschin.
  b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona;           8. Garanþiile pentru participare solicitate: 26.200.000 lei, Ón
codul CPSA:                                  numerar, la casieria unit„þii.
ma∫ini de cusut, 5 buc., cod CPSA 2954.23                     9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„ ∫i/sau refe-
pistol preumatic pentru capsat, 10 buc., cod CPSA 2940.51           ririle la prevederile care le reglementeaz„: finanþarea asigurat„
ma∫ini pentru t„iat burete, 1 buc., cod CPSA 2954.21             Ón cuantum de 50 % de la Bugetul de Stat, Ón cadrul progra-
ma∫ini de ambalat, 1 buc., cod CPSA 2924.21                  mului Dezvoltarea Regiunii Nord-Est, Ón conformitate cu H.G.
compresor, 1 buc., cod CPSA 2912.34
                                       nr. 1.116/2001, ∫i 50 %, din surse proprii, Ón patru tran∫e.
fier„str„u panglic„, 1 buc., cod CPSA 2954.21
                                          10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze asocierea
  c) Indicaþii referitoare la posibilit„þile ofertanþilor de a depune
                                       grupului de ofertanþi c„rora li s-a atribuit contractul de furnizare:
ofert„ pentru o parte sau pentru Óntreaga cantitate de produse
                                       nu este cazul.
solicitate: ofertanþii vor depune oferta pentru Óntreaga gam„ de
echipamente.                                    11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
  4. Data limit„ de livrare a produselor: 20.09.2002, cu detali-      cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
ere Ón documentaþia licitaþiei.                        economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofer-
  5 a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la        tantul: conform documentaþiei de licitaþie.
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru ela-           12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
borarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de obþinere a          oferta: 90 de zile.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                        11

  13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului      16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
de furnizare: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere        VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea
tehnico-economic.                             inexistenþei unui astfel de anunþ: nu s-a transmis anunþ de
                                      intenþie.
  14. Interzicerea depunerii de oferte alternative: nu se
accept„ oferte alternative.                          17. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
                                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
  15. Alte informaþii: se acord„ marja de preferinþ„ intern„ Ón
conformitate cu prevederile H.G. nr. 461/2001.                 (17/4.542)

                                    !


   1. MINISTERUL DEZVOLT√RII ™I PROGNOZEI, cod fiscal:            Limba Ón care trebuie redactat„ oferta – rom‚n„.
13643946, Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2–4, sectorul 1, tele-       Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
fon: 013146187, 013142085, fax 013147854, 013124171, cofi-         delegaþii ofertanþilor.
nanþeaz„ achiziþionarea de c„tre S.C. G.D.O. 48 IMPEX —            Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 19 aprilie 2002, ora
S.R.L., Boto∫ani, cod fiscal R3371917, Calea Naþional„ nr. 72,       10.00, S.C. G.D.O. 48 IMPEX — S.R.L. Boto∫ani, Calea
telefon 031-537033; 031-530405, e-mail: gdo48@email.ro, a pro-       Naþional„ nr. 72.
duselor necesare implement„rii proiectului îModernizarea secþiei        Garanþia de participare solicitat„: 20.000.000 lei.
de panificaþie ∫i crearea secþiei de patiserie-cofet„rie“ din cadrul
                                        Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„: finanþarea asi-
programului îDezvoltarea regiunii nord-est“.
                                      gurat„ Ón cuantum de 50 % de la bugetul de stat, Ón cadrul
   Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de furnizare:
                                      programului îDezvoltarea Regiunii Nord-Est“ Ón conformitate cu
licitaþie public„ deschis„.
                                      H.G. nr. 1.116/2001.
   Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
oferte: contract de furnizare de produse.                   Condiþiile de eligibilitate, precum ∫i cerinþele minime cu pri-
   Locul de livrare a produselor: Boto∫ani, Calea Naþional„       vire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea economico-financiar„ pe
nr. 69, bl. K2.                              care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul: conform docu-
   Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona; codul     mentaþiei de licitaþie.
CPSA 2953.15; 2953.16; linie panificaþie — 3 utilaje; linie          Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„ oferta
patiserie-cofet„rie — 10 utilaje.                     valabil„: 45 zile.
   Oferta va cuprinde Óntreaga cantitate de echipamente ∫i uti-       Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare va
laje solicitate.                              fi oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
   Data limit„ de livrare a produselor: 24 mai 2002.           economic.
   Compartimentul de la care se poate obþine un exemplar al         Nu se accept„ oferte alternative.
documentaþiei pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei ∫i moda-        Alte informaþii: se acord„ marja de preferinþ„ intern„ Ón con-
litatea de obþinere a exemplarului respectiv: S.C. G.D.O. 48        formitate cu prevederile H.G. nr. 461/2001.
IMPEX — S.R.L. Boto∫ani, Calea Naþional„ nr. 72,                Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a,
Compartimentul economic — solicitare scris„.                Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea ine-
   Costul pentru obþinerea acestui exemplar – 50.000 lei.
                                      xistenþei unui astfel de anunþ: nu s-a transmis anunþ de intenþie.
   Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 10 aprilie 2002.
                                        Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
   Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 18 aprilie 2002.
                                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
   Adresa la care trebuie depuse ofertele: S.C. G.D.O. 48
IMPEX — S.R.L. Boto∫ani, Calea Naþional„ nr. 72.                (18/4.543)

                                    !


  1. MINISTERUL DEZVOLT√RII ™I PROGNOZEI, cod fiscal:            b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona;
13643946, Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2–4, sectorul 1, tele-     codul CPSA:
fon: 013146187, 013142085, fax 013147854, 013124171, cofi-           poz. 1 – cuptor multivatr„ ciclotermic; cod CPSA 2953.15,
nanþeaz„ achiziþionarea de c„tre S.C. ROSID PROD — S.R.L.,         1 buc.
cod fiscal R 4786840, cu sediul Ón Moine∫ti, str. Tristan Tzara        poz. 2 – alte ma∫ini ∫i utilaje pentru panificaþie ∫i patiserie
nr. 7, bl. 7, ap. 3, judeþul Bac„u, telefon 093-268101, fax 034-      descrise Ón documentaþia de achiziþie: cod CPSA 2953.16,
364798, a produselor necesare implement„rii proiectului îUtilaje      12 buc.
necesare Ón producþia de panificaþie ∫i patiserie“ din cadrul pro-       poz. 3 – central„ termic„; cod CPSA 2822.11, 1 buc.
gramului îDezvoltarea regiunii Nord-Est“.                   poz. 4 – instalaþie frigorific„ pentru congelare; cod CPSA
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-    2923.13, 1 buc.
nizare: licitaþie public„ deschis„.                      poz. 5 – vitrine frigorifice; cod CPSA 2923.13, 3 buc.
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate       poz. 6 – instalaþie de aer condiþionat; cod CPSA 2923.12,
oferte: contract de furnizare de produse.                 1 buc.
  3. a) Locul de livrare a produselor: Moine∫ti, str. Vasile         c) Pentru poziþiile 2 ∫i 5 se va depune oferta pentru
Alecsandri nr. 22, judeþul Bac„u.                     Óntreaga cantitate de echipamente.
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002

  Ofertele vor conþine numai utilaje noi.                    9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„ ∫i/sau refe-
  4. Data limit„ de livrare a produselor: prezentat„ Ón docu-        ririle la prevederile care le reglementeaz„ – finanþarea asigurat„
mentaþia de licitaþie pentru fiecare produs Ón parte.             Ón cuantum de 50 % de la bugetul de stat, Ón cadrul progra-
  5 a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la        mului îDezvoltarea Regiunii Nord-Est“ Ón conformitate cu H.G.
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru ela-         nr. 1.116/2001, ∫i 50 % din contribuþia proprie; modalit„þile de
borarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de obþinere a          plat„ sunt specificate Ón documentaþia de licitaþie.
exemplarului respectiv: Sl„nic Moldova, str. Nicolae B„lcescu nr.         10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
92, judeþul Bac„u; documentaþia poate fi obþinut„ Ón mod direct,       cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
Ón baza unei solicit„ri scrise.                        economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofer-
  b) Costul ∫i condiþiile de plat„ pentru obþinerea acestui         tantul: conform documentaþiei de licitaþie disponibile, Ón confor-
exemplar: 100.000 lei.                            mitate cu pct. 5.
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 16.04.2002.
                                         11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 24.04.2002.
                                       oferta valabil„: 60 zile de la stabilirea ofertei c‚∫tig„toare.
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Sl„nic
Moldova, str. Nicolae B„lcescu nr. 92, judeþul Bac„u; ofertele          12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
pot fi transmise Ón mod direct sau prin po∫t„.                de furnizare: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
  c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele:         tehnico-economic.
rom‚n„.                                      13. Alte informaþii (acordarea preferinþei interne etc.): se va
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:        acorda marja de preferinþ„ intern„ Ón conformitate cu prevede-
pot participa la deschiderea ofertelor maximum 2 persoane din         rile H.G. nr. 461/2001.
partea fiec„rui ofertant, cu delegaþie scris„ ∫i acte de identitate.       14. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 25.04.2002, ora       VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea
12.00, Sl„nic Moldova, str. Nicolae B„lcescu nr. 92, judeþul         inexistenþei unui astfel de anunþ: nu a fost publicat anunþ de
Bac„u.                                    intenþie.
  8. Garanþiile pentru participare solicitate: 50.000.000 lei pl„tiþi     15. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
prin scrisoare de garanþie bancar„, fil„ CEC sau ordin de plat„        Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
Ón contul 2511.1-145.1/ROL deschis la BCR Moine∫ti, judeþul
Bac„u.                                       (19/4.544)


                                     !


  1. MINISTERUL DEZVOLT√RII ™I PROGNOZEI, cod fiscal:              b) Costul ∫i condiþiile de plat„ pentru obþinerea acestui
13643946, Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2–4, sectorul 1, telefon      exemplar: documentaþia este gratuit„.
01 314 61 87, 01 3142085, fax 01 314 7854, 01 312 41 71,              c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 11.04.2002.
cofinanþeaz„ achiziþionarea de c„tre S.C. PRINTCO — S.R.L.,            6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 19.04.2002.
cod fiscal R – 10055640, Ia∫i, Calea Chi∫in„ului nr. 23, cod            b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
6600, telefon 032 230212, fax 032 231776, a produselor nece-         SC PRINTCO — S.R.L., Ia∫i, Calea Chi∫in„ului nr. 23, cod
sare implement„rii proiectului îDezvoltarea capacit„þii de impri-       po∫tal 6600.
mare Ón scopul fabricaþiei de etichete“ din cadrul programului           c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele:
îDezvoltarea Regiunii Nord–Est“.                       rom‚n„.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-        7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
nizare: licitaþie public„ deschis„.                      reprezentanþii societ„þilor ofertante.
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate         b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 22.04.2002,
oferte: contract de furnizare de produse.                   ora 10.00, Ia∫i, la sediul SC PRINTCO — S.R.L.
  3. a) Locul de livrare a produselor: localitatea Ia∫i.             8. Garanþiile pentru participare solicitate: 37.000.000 lei.
  b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona;           9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„ ∫i/sau refe-
codul CPSA:                                  ririle la prevederile care le reglementeaz„: finanþare asigurat„ Ón
    1. ma∫in„ de imprimat offset (cod CPSA 2957.13) — 1 buc.;       cuantum de 41,01% de la Bugetul de Stat, Ón cadrul programu-
    2. ram„ de copiat (cod CPSA 2957.14) — 1 buc.             lui îDezvoltarea Regiunii Nord-Est“ Ón conformitate cu H.G.
  c) Indicaþii referitoare la posibilit„þile ofertanþilor de a depune    nr. 1116/2001, ∫i 58,9% din surse proprii.
ofert„ pentru o parte sau pentru Óntreaga cantitate de produse           10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i cerinþele
solicitate: ofertanþii pot depune oferta pentru ambele echipa-        minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea economico-
mente.                                    financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul se
  4. Data limit„ de livrare a produselor: 5.11.2002.            g„sesc Ón documentaþia de licitaþie disponibil„ Ón conformitate cu
  5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la       pct. 5.
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru ela-           11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
borarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de obþinere a          oferta valabil„: 60 zile.
exemplarului respectiv: S.C. PRINTCO — S.R.L., Ia∫i, Calea             12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
Chi∫in„ului nr. 23, solicitare scris„, de ridicat prin delegat        de furnizare: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
menþionat Ón solicitarea scris„.                       tehnico-economic.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                         13

  13. Se va acorda marja de preferinþ„ intern„ Ón conformitate       inexistenþei unui astfel de anunþ: nu a fost publicat anunþ de
                                       intenþie.
cu prevederile H.G. nr. 461/2001.
                                         15. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  14. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea       Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002
a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea         (20/4.545)


                                     !


  1. MINISTERUL DEZVOLT√RII ™I PROGNOZEI, cod fiscal:              6 a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 22.04.2002.
13643946, Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2–4, sectorul 1, tele-         b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: 5800,
fon: 01 314 61 87, 01 3142085, fax 01 314 7854, 01 312 41 71,         Suceava, str. M„r„∫e∫ti nr. 7A.
cofinanþeaz„ achiziþionarea de c„tre S.C. MOLDSILVA — S.A.,            c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele:
Ónregistrat„ Ón Registrul comerþului cu nr. J 33/1860/1994, codul       rom‚n„.
fiscal sau codul unic de Ónregistrare R 6508793, cu sediul social         7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
Ón Suceava, str. M„r„∫e∫ti nr. 7a, cod po∫tal 5800, tel.           reprezentanþi legali ai ofertantului sau Ómputerniciþi ai acestuia.
030–520237, fax 030–217459, a produselor necesare imple-              b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 23.04.2002, ora
ment„rii proiectului îAchiziþionarea de utilaje ∫i echipamente de       14.00, Suceava, str. M„r„∫e∫ti nr. 7A
c„tre S.C. MOLDSILVA — S.A. pentru cre∫terea capacit„þii de            8. Garanþiile pentru participare solicitate: 19.138.000 lei Ón
producþie ∫i diversific„rii activit„þilor ∫i produselor din cadrul pro-    numerar la casieria unit„þii sau ordin de plat„ Ón contul
gramului îDezvoltarea Regiunii Nord–Est“.                   2511000034500010 ROL Banca Transilvania Sucursala Suceava.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-        9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„ ∫i/sau refe-
nizare: licitaþie public„ deschis„.                      ririle la prevederile care le reglementeaz„: finanþare asigurat„ Ón
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate      cuantum de 50% de la bugetul de stat, Ón cadrul programului
oferte: contract de furnizare de produse.                   îDezvoltarea Regiunii Nord-Est“ Ón conformitate cu H.G.
  3. a) Locul de livrare a produselor: sat R‚∫ca, comuna          nr. 1.116/2001, ∫i 50% din surse proprii Ón patru tran∫e.
Moldoviþa, judeþul Suceava.                            10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze asocierea
  b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona;         grupului de ofertanþi c„rora li s-a atribuit contractul de furnizare:
codul CPSA:                                  nu este cazul.
central„ termic„          1 buc.      cod CPSA 2822.12        11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
usc„toare             2 buc.      cod CPSA 2957.22     cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
mas„ pentru                                  economico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofer-
confecþionat schelete cas     1 buc.      cod CPSA 2811.10     tantul: conform documentaþiei de licitaþie.
sistem exhaustare         1 buc.      cod CPSA 2923.14        12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
motostivuitor           1 buc.      cod CPSA 2922.14
                                       oferta: 90 zile.
  c) Indicaþii referitoare la posibilit„þile ofertanþilor de a depune
                                          13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
ofert„ pentru o parte sau pentru Óntreaga cantitate de produse
                                       de furnizare: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
solicitate: ofertanþii vor depune oferta pentru Óntreaga gam„ de
                                       tehnico-economic.
echipamente.
                                          14. Interzicerea depunerii de oferte alternative: nu se
  4. Data limit„ de livrare a produselor 25.02.2003, cu detaliere
                                       accept„ oferte alternative.
Ón documentaþia licitaþiei.
                                          15. Alte informaþii: se acord„ marja de preferinþ„ intern„ Ón
  5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la
                                       conformitate cu prevederile H.G. nr. 461/2001.
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru
                                          16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
elaborarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de obþinere a
                                       VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea
exemplarului respectiv: Suceava, str. M„r„∫e∫ti nr. 7 A,
                                       inexistenþei unui astfel de anunþ: nu s-a transmis anunþ de
Departament administrativ, persoan„ de contact Zarujanu
                                       intenþie.
Angela.
                                          17. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  b) Costul ∫i condiþiile de plat„ pentru obþinerea acestui
                                       Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
exemplar: 100.000 lei.
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 15.04.2002.         (21/4.546)


                                     !


  1. MINISTERUL DEZVOLT√RII ™I PROGNOZEI, cod fiscal:            cel Mare nr. 22, telefon/fax: 035/311487, 093/170720, a produ-
13643946, Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2–4, sectorul 1, tele-       selor necesare implement„rii proiectului îAtelier producþie arti-
fon: 01.3146187, 01.3142085, fax: 01.3147854, 01.3124171,           cole, elemente ∫i lucr„ri fier forjat, producþie robineþi industriali,
cofinanþeaz„ achiziþionarea de c„tre Societatea Comercial„          producþie articole ∫i lucr„ri t‚mpl„rie“, din cadrul programului
LOYAL COMPANY — S.R.L., cod fiscal: 3551110, bd. ™tefan            îDezvoltarea Regiunii Nord-Est“.
    14          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002

  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-       c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele:
nizare: licitaþie public„ deschis„.                      rom‚n„.
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate        7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
oferte: contract de furnizare de produse.                   delegaþii ofertanþilor.
  3. a) Locul de livrare a produselor: atelier producþie, Staþia
                                         b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 25.04.2002, ora
CFR — Vaslui, Zona Triaj.
                                       10.00, la sediul societ„þii.
  b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:
ma∫ini ∫i utilaje pentru prelucrarea metalelor, lemnului, ma∫ini-          8. Garanþiile pentru participare solicitate: 2,5 milioane lei.
unelte portabile, Óncadr‚ndu-se Ón urm„toarele coduri CPSA:            9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„ ∫i/sau refe-
2912.37, 2921.13, 2924.24, 2940.21, 2940.22, 2940.34,             ririle la prevederile care le reglementeaz„: 55% din sursele pro-
2940.42, 2940.60, 2940.74, 3320.52, 2862.30, Ón num„r total de        prii ale firmei ∫i 45% sume provenite din fondurile alocate de
24 buc„þi.                                  Guvernul Rom‚niei prin programul îDezvoltarea Regiunii Nord-
  c) Indicaþii referitoare la posibilit„þile ofertanþilor de a depune    Est“, Ón conformitate cu Hot„r‚rea Guvernului nr. 116/2001.
oferta pentru o parte sau pentru Óntreaga cantitate de produse          11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
solicitate: se depun oferte pentru poziþii separate din list„.        cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea eco-
  4. Data limit„ de livrare a produselor: conform documentaþiei       nomico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul:
de licitaþie.                                 ofertantul trebuie s„ prezinte documentele care dovedesc Ónre-
  5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la       gistrarea, precum ∫i documentele care dovedesc capacitatea
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru ela-         economico-financiar„ astfel cum se precizeaz„ Ón fi∫a de date a
borarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de obþinere a          achiziþiei.
exemplarului respectiv: documentaþia pentru elaborarea ∫i pre-
                                         12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
zentarea ofertei se poate obþine de la sediul Societ„þii
                                       oferta valabil„: 60 zile.
Comerciale LOYAL — COMPANY — S.R.L., Vaslui, din locali-
tatea Vaslui, bd. ™tefan cel Mare nr. 22, telefon/fax:              13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
035/311487, mobil: 093/170720, pe baza unei cereri scrise pre-        de furnizare: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
zentate de un reprezentant al ofertantului care va fi menþionat        tehnico-economic.
∫i Ón solicitarea prezentat„. Legitimarea se va face pe baz„ de          15. Alte informaþii: se va acorda marja de preferinþ„ intern„
buletin de identitate.                            Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 461/2001.
  b) Costul ∫i condiþiile de plat„ pentru obþinerea acestui           16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
exemplar: 100.000 lei ∫i va fi achitat Ón numerar o dat„ cu          a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea
obþinerea acestuia.                              inexistenþei unui astfel de anunþ: nu a fost publicat anunþ de
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 16.04.2002.       intenþie.
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 24.04.2002.          17. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: localita-      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
tea Vaslui, str. ™tefan cel Mare nr. 22 (sediu Vama Vaslui),
judeþul Vaslui.                                    (22/4.547)


                                     !


  1. MINISTERUL DEZVOLT√RII ™I PROGNOZEI, cod fiscal:            Nr.                             Cod
                                                  Denumire utilaj
13643946, Bucure∫ti, Strada Ministerului nr. 2–4, sectorul 1,         crt.                            CPSA
telefon: 01 3146187, 01 3142085, fax: 01 3147854, 01 3124171,
                                        2.   Ma∫in„ de g„urit cu ax vertical          2940.42
cofinanþeaz„ achiziþionarea de c„tre Societatea Comercial„
                                        3.   Ma∫in„ de Óndreptat ∫i de rindeluit la suprafaþ„  2940.42
FREGATA IMPEX — S.A., codul fiscal: R 9876366, D„rm„ne∫ti,
                                        4.   Ma∫in„ de Óndreptat ∫i de rindeluit la grosime   2940.42
Calea Trotu∫ului nr. 155, judeþul Bac„u, telefon 094-649535, fax:
                                        5.   Ma∫in„ de rindeluit ∫i profilat pe 4 feþe     2940.42
+40 (034)356240, a produselor necesare implement„rii proiectului
îAccelerarea dinamiz„rii mediului de activitate al firmei prin asi-      6.   Ma∫in„ de formatizat panouri            2940.42
gurarea tehnologiei necesare producerii mobilierului din lemn“,        7.   Ma∫in„ de calibrat ∫i ∫lefuit           2940.42
din cadrul programului îDezvoltarea Regiunii Nord-Est“.            8.   Ma∫in„ de g„urit cu ax orizontal          2940.42
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-      9.   Ma∫in„ de frezat cu freza lanþ           2940.42
nizare: licitaþie public„ deschis„.                      10.   Circular de formatizat               2940.42
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate      11.   Ma∫in„ universal„ de t‚mpl„rie           2940.42
oferte: contract de furnizare de produse.                    c) Indicaþii referitoare la posibilit„þile ofertanþilor de a
  3. a) Locul de livrare a produselor: D„rm„ne∫ti, Calea          depune oferta pentru o parte sau pentru Óntreaga cantitate de
Trotu∫ului nr. 155, judeþul Bac„u.                      produse solicitate: se va depune oferta pentru fiecare poziþie Ón
  b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona;
                                       parte.
codul CPSA:
                                         4. Data limit„ de livrare a produselor: 60 zile de la semnarea
Nr.                              Cod       contractului de furnizare.
          Denumire utilaj
crt.                             CPSA
                                         5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la
 1. Circular pentru eliminat defecte            2940.42      care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                      15

elaborarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de obþinere a         9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„ ∫i/sau refe-
exemplarului respectiv: D„rm„ne∫ti, Calea Trotu∫ului nr. 155,       ririle la prevederile care le reglementeaz„: finanþare asigurat„ Ón
judeþul Bac„u.                              cuantum de 50% din contribuþia privat„ ∫i Ón cuantum de 50%
  b) Costul ∫i condiþiile de plat„ pentru obþinerea acestui       de la Bugetul de Stat, Ón cadrul programului îDezvoltarea
exemplar: 100.000 lei.                          Regiunii Nord-Est“, Ón conformitate cu Hot„r‚rea Guvernului
                                     nr. 1.116/2001.
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 17.04.2002,
                                        10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
ora 15.
                                     cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea eco-
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 24.04.2002,       nomico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul:
ora 15.                                  conform documentaþiei de licitaþie.
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:            11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
D„rm„ne∫ti, Calea Trotu∫ului nr. 155, judeþul Bac„u.           oferta valabil„: 60 zile.
  c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele:          12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
rom‚n„, german„ sau italian„.                       de furnizare: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:      tehnico-economic.
o persoan„ din partea ofertantului care trebuie s„ prezinte man-        13. Alte informaþii (acordarea preferinþei interne etc): se va
dat de reprezentare ∫i acte de identitate.                acorda marja de preferinþ„ intern„ Ón conformitate cu prevede-
                                     rile Hot„r‚rii Guvernului nr. 461/2001.
  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 25.04.2002,
ora 10.00, D„rm„ne∫ti, Calea Trotu∫ului nr. 155, judeþul Bac„u.        14. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
                                     VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea
  8. Garanþiile pentru participare solicitate: 30.000.000 lei sau
                                     inexistenþei unui astfel de anunþ: nu a fost publicat anunþ de
1.000 euro pl„tiþi cu ordin de plat„ ∫i/sau scrisoare de garanþie     intenþie.
bancar„; garanþia se va pl„ti Ón contul nr. 2511.1-166.1/ROL
                                        15. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
pentru contul Ón lei sau 2511.1-166.7/EUR pentru contul Ón euro
                                     Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
deschise la B.C.R. Com„ne∫ti; dovada achit„rii garanþiei va fi
anexat„ la documentaþia Óntocmit„ de ofertant.                 (23/4.548)


                                   !  1. MINISTERUL DEZVOLT√RII ™I PROGNOZEI, cod fiscal:            c) Ofertanþii vor depune oferta comun„ pentru ma∫ini din
13643946, Bucure∫ti, Strada Ministerului nr. 2–4, sectorul 1,       aceea∫i grup„ CPSA.
telefon: 01 3146187, 01 3142085, fax: 01 3147854, 01 3124171,         4. Data limit„ de livrare a produselor: 20.05.2002.
cofinanþeaz„ achiziþionarea de c„tre Societatea Comercial„           5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la
COMCEREAL — S.A., cod fiscal R 8208253, Vaslui, 6500, str.        care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru ela-
Podu Œnalt nr. 1, tel. 035/361575, 095/945144, fax 035/361569, a     borarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de obþinere a
                                     exemplarului respectiv: Serviciul mecano-energetic al Societ„þii
produselor necesare implement„rii proiectului îFabrica de p‚ine
                                     Comerciale COMCEREAL — S.A., dl Vieru Ioan, cu solicitare
Vaslui“, din cadrul programului îDezvoltarea Regiunii Nord—Est“.
                                     scris„ care s„ menþioneze ∫i numele delegatului care va ridica
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-
                                     documentele.
nizare: licitaþie public„ deschis„.                      b) Costul ∫i condiþiile de plat„ pentru obþinerea acestui
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate    exemplar: 100.000 lei, care se vor achita la casieria societ„þii.
oferte: contract de furnizare de produse.                   c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 22.04.2002.
  3. a) Locul de livrare a produselor: Societatea Comercial„         6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 30.04.2002,
COMCEREAL — S.A., str. ™tefan cel Mare nr. 91, Vaslui —          ora 16.00.
6500.                                     b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
  b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona;       Societatea Comercial„ COMCEREAL — S.A., Vaslui, 6500,
codul CPSA:                                str. Podu Œnalt nr. 1.
                                        c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele:
Nr.       Ma∫ini, utilaje,        Nr.    Cod
crt.       echipamente          buc.    CPSA
                                     rom‚n„.
                                        7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
 1.  Cern„tor                 1    2953.16     pot participa delegaþi ai ofertanþilor.
 2.  Malaxor spiral, cuv„ deta∫abil„ inox   2    2953.16        b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 1.05.2002, ora
 3.  Porþionator volumetric 160–1200 gr    2    2953.16     10.00, la sediul societ„þii.
 4.  Modelator rotunjitor 300–1200 gr     2    2953.16        8. Garanþia de participare este de 40.000.000 lei ∫i va fi
                                     depus„ Ón contul 2511.1461.1/ROL, deschis la B.C.R. Vaslui,
 5.  Modelator cu 2 cilindri 30–850 gr    2    2953.16
                                     p‚n„ cel t‚rziu la data de 30.04.2002.
 6.  Cuptor ciclometric 15–18 m2       2    2953.15
                                        9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„ ∫i/sau refe-
 7.  C„rucior dospitor portpanacoade     4    2953.16
                                     ririle la prevederile care le reglementeaz„: 50% din sursele
 8.  Portpanacoade              48    2953.16     proprii ale societ„þii ∫i 50% sume provenite din fondurile alocate
    16          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002

de Guvernul Rom‚niei prin programul îDezvoltarea Regiunii           13. Nu se vor depune oferte alternative.
Nord—Est“, Ón conformitate cu Hot„r‚rea Guvernului              14. Se va acorda marja de preferinþ„ intern„ Ón conformitate
nr. 116/2001.
                                      cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 461/2001.
  10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea eco-       15. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
nomico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul      VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea
se g„sesc Ón documentaþia de achiziþie disponibil„.            inexistenþei unui astfel de anunþ: nu a fost publicat anunþ de
  11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„       intenþie.
oferta valabil„: 60 de zile.                         16. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului    Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
de furnizare: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
tehnico-economic.                                (24/4.549)


                                    !


  MINISTERUL DEZVOLT√RII ™I PROGNOZEI, cod fiscal              Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: cu 8 zile Ónainte
13643946, Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2–4, sectorul 1, tele-     de termenul de depunere a ofertelor. R„spunsul la clarific„ri se
fon: 013146197, 3142085, fax 3147854, 3124171, cofinanþeaz„        transmite cu cel puþin 6 zile Ónainte de data limit„ de deschi-
a chiziþionarea de c„tre Societatea Comercial„ ROMCON-           dere a ofertelor.
SULT — S.R.L., Tulcea, Strada P„cii nr. 10, num„r de Ónma-           Data limit„ de depunere a ofertelor: 40 zile de la data
triculare la Oficiul registrului comerþului J 36/334/2000, cod       apariþiei anunþului Ón Monitorul Oficial.
fiscal: R13567016, tel./fax 040506102/506103, e-mail:             Ofertele se vor depune la sediul societ„þii din Tulcea, Strada
office@romconsult.ro, a produselor necesare implement„rii         P„cii nr. 20, Hotel îEuropolis“, et. 4, la secretariat.
proiectului îImplementarea unui sistem integrat hardware ∫i          Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„.
software“:                                   Valabilitatea ofertelor: 30 zile de la data limit„ de depunere
  Procedura: licitaþie deschis„.                     a ofertei.
  Contractul va fi de tipul furnizare de produse.              Deschiderea ofertelor se va face Ón faþa comisiei de evalu-
  Locul de livrare a produselor: Tulcea, Str. P„cii nr. 20,       are a ofertelor, la sediul din Tulcea, Str. P„cii nr. 20, Hotel
judeþul Tulcea.                              îEuropolis“, Ón ziua urm„toare datei limit„ de depunere a ofertelor.
  Produsele ce se vor achiziþiona:                      Garanþia pentru participare reprezint„ 1% din valoarea
                                      contractului de achiziþie. Se vor prezenta scrisori de garanþii
 Nr.      Denumirea                 Codul
 crt.     produselor
                     Cantitatea
                             CPSA
                                      bancare.
                                        Sursele de finanþare ale contractului de furnizare: fonduri
1.    Staþii de lucru (workstations)   12     3002.1      guvernamentale ∫i fonduri proprii.
2.    Monitoare 21”            12     3002.1        Plata contractului se va face prin ordin de plat„.
3.    Server reþea            1      3002.1        Calificarea se face pe baza documentelor care dovedesc
4.    Switch reþea            1      3002.17      eligibilitatea, Ónregistrarea firmei, capacitatea tehnic„ ∫i capacita-
5.    Imprimant„ reþea Laser       1      3002.17      tea tehnico-financiar„, fi∫a de informaþii generale, autorizaþie de
6.    Ploter reþea AO           1      3002.17      livrare, experienþ„ similar„, dot„ri specifice, bilanþ contabil,
  Se vor depune oferte numai pentru produsele solicitate ∫i       informaþii privind personalul, Ón conformitate cu fi∫a de date a
pentru Óntreaga cantitate ce se intenþioneaz„ a fi achiziþionat„.     achiziþiei.
  Data limit„ de livrare a produselor: 30 iunie 2002.            Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de achiziþie
  Ridicarea documentaþiei pentru elaborarea ∫i prezentarea        public„: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere teh-
ofertelor se face de la sediul din Tulcea, Strada P„cii nr. 20,      nico-economic, metoda punctelor de calitate.
Hotel Europolis, et. 4, la secretariat, pe baza unei Ómputerniciri       Data transmiterii anunþului c„tre Regia Autonom„ MONITORUL
din care s„ rezulte datele de identificare ale solicitantului (nume,    OFICIAL: 25.02.2002.
adres„, telefon/fax).                              (25/4.550)


                                    !


   1. MINISTERUL DEZVOLT√RII ™I PROGNOZEI, cod fiscal:          Str. Timi∫orii nr. 4, 1700, judeþul Cara∫-Severin, Rom‚nia,
13643946, Bucure∫ti, Strada Ministerului nr. 2–4, sectorul 1,       telefon: 055 210997, fax 055 210995, e-mail monteban@cs.ro,
telefon: 01 3146187, 01 3142085, fax: 01 3147854, 01 3124171,       a produselor necesare implement„rii proiectului îAchiziþie linie
cofinanþeaz„ achiziþionarea de c„tre Societatea Comercial„         spaghete“, din cadrul programului îDezvoltarea judeþului Cara∫-
PANGRAM — S.A., codul fiscal: R 6695683, Re∫iþa,              Severin“.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                           17

  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-        b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 16 aprilie 2002,
nizare: licitaþie deschis„.                          ora 10.00, Societatea Comercial„ PANGRAM — S.A., Re∫iþa,
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate      Str. Timi∫orii nr. 4, 1700, judeþul Cara∫-Severin.
oferte: achiziþia public„ de produse.                       8. Garanþiile pentru participare solicitate: 3.500 euro.
  3. a) Locul de livrare a produselor: la adresa furnizorului.          9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„ ∫i/sau refe-
                                       ririle la prevederile care le reglementeaz„: contribuþia proprie a
   b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona: o
                                       autorit„þii contractante din reinvestirea profitului obþinut Ón anii
linie industrial„ de spaghete, capacitate 500…900 kg/or„, codul
                                       precedenþi, finanþare din bugetul Ministerului Dezvolt„rii ∫i
CPSA: 2953.16.
                                       Prognozei conform Contractului de Finanþare nr. 16 din
  c) Indicaþii referitoare la posibilit„þile ofertanþilor de a depune    16.02.2001, Óncheiat Óntre Societatea Comercial„ PANGRAM —
oferta pentru o parte sau pentru Óntreaga cantitate de produse        S.A. ∫i ADR V Vest; pl„þi e∫alonate prin banc„.
solicitate: nu este cazul.
                                          10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze asocierea
  4. Data limit„ de livrare a produselor: 1 iunie 2002.           grupului de ofertanþi c„rora li s-a atribuit contractul de furnizare
  5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la        (unde este cazul): nu este cazul.
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru              11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
elaborarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de obþinere         cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea eco-
a exemplarului respectiv: secretariat Societatea Comercial„          nomico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul:
PANGRAM — S.A., Re∫iþa, Str. Timi∫orii nr. 4, 1700, judeþul          conform art. 30 din Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 60
Cara∫-Severin, tel. 055 210997, fax 055 210995, e-mail            din 25 aprilie 2001 ∫i Ordinului ministrului finanþelor publice
monteban@cs.ro, ofertantul trimite o solicitare de obþinere a         nr. 1.012/2001, Secþiunea II, B.
documentaþiei pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei prin fax          12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
sau e-mail, exemplarul fiindu-i expediat prin po∫t„.             oferta valabil„: 90 zile.
  b) Costul ∫i condiþiile de plat„ pentru obþinerea acestui            13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
exemplar (unde este cazul): nu este cazul.                  de furnizare: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 7 aprilie 2002.     tehnico-economic.
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 15 aprilie 2002.         14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:           cazul): nu se admit oferte alternative.
Societatea Comercial„ PANGRAM — S.A., Re∫iþa, Str. Timi∫orii            15. Alte informaþii: nu este cazul.
nr. 4, 1700, judeþul Cara∫-Severin, Rom‚nia.                    16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a,
  c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele:          Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea inexis-
rom‚n„ sau englez„.                              tenþei unui astfel de anunþ: nu s-a publicat anunþ de intenþie.
                                          17. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
                                       Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
membrii comisiei de evaluare, reprezentanþi ADR, reprezentanþi
ai ofertanþilor.                                  (26/4.551)


                                     !  1. MINISTERUL DEZVOLT√RII ™I PROGNOZEI, cod fiscal:              c) Data limit„ pentru clarific„ri: 7.04.2002.
13643946, Bucure∫ti, Strada Ministerului nr. 2–4, sectorul 1,           6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor este 15.04.2002.
telefon: 3146187, 3142085, fax: 3147854, 3124171, cofinanþeaz„          b) Adresa pentru transmiterea ofertelor: Societatea
achiziþionarea de c„tre Societatea Comercial„ COMEXIM—            Comercial„ COMEXIM BANATUL — S.R.L., Caransebe∫, Str.
BANATUL — S.R.L., Caransebe∫, a produselor necesare imple-          Libert„þii nr. 28, judeþul Cara∫-Severin.
ment„rii proiectului îValorificarea superioar„ a resurselor naturale       c) Ofertele se vor redacta Ón limba rom‚n„.
de marmur„, calcar ∫i granit“, din cadrul programului               7. a) La deschiderea ofertelor vor participa membrii comisiei
îDezvoltarea judeþului Cara∫-Severin“.                    de evaluare; au dreptul s„ participe ∫i ofertanþii.
  2. a) Procedura aplicat„: licitaþie public„ deschis„.             b) Deschiderea ofertelor se va face Ón data de 16.04.2002,
  b) Tipul contractului: contract de furnizare produse (concasor      ora 10.
giratoriu ∫i Ónc„rc„tor frontal).                         8. Garanþie pentru participare solicitat„: 24.000.000 lei.
  3. a) Locul de livrare a produselor este sediul furnizorului.         9. Modalit„þi de plat„:
  b) Produsele achiziþionate sunt:                       — 50% din contribuþie proprie;
  — concasor giratoriu cod 2952.40 — 1 buc.;                  — 50% din fondul pentru dezvoltarea judeþului Cara∫-
  — Ónc„rc„tor frontal cod 2952.25 — 1 buc.                 Severin.
  c) Ofertele se vor depune pentru Óntreaga cantitate.             10. Nu se admit grupuri de ofertanþi.
  4. Data limit„ de livrare a produselor va fi 18.05.2002.           11. Condiþiile de eligibilitate sunt cuprinse Ón îFi∫ele de date
  5. a) Documentaþia pentru prezentarea ∫i elaborarea ofertei        ale achiziþiei“.
se va putea ridica de la sediul societ„þii din Caransebe∫,            12. Perioada de menþinere a ofertei este de 90 de zile.
Str. Libert„þii nr. 28, tel./fax: 055/512700, judeþul Cara∫-Severin.       13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: exclusivitate
  b) Nu se percep taxe pentru documentaþia de licitaþie.          îpreþul cel mai sc„zut oferit“.
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002

  14. Nu se admit oferte alternative.                    17. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  15. Alte informaþii (acordarea preferinþei interne): —         Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
  16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: nu exist„.         (27/4.552)


                                    !  MINISTERUL DEZVOLT√RII ™I PROGNOZEI, cod fiscal             contact — administrator Ioniþ„ Ana M„d„lina, tel.: 091 380166,
13643946, cu sediul Ón Bucure∫ti, Strada Ministerului nr. 2–4,       fax: 012507685.
sectorul 1, tel. 013146187, 013142085, fax 013147854,             Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 12 aprilie 2002.
013124171, cofinanþeaz„ achiziþionarea de c„tre Societatea           Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 22 aprilie 2002, ora
Comercial„ BAILONG — S.R.L., a produselor necesare imple-         14.00, la sediul firmei BAILONG din comuna Mihai Bravu,
ment„rii proiectului îSecþie de fabricaþie pentru preforme din       judeþul Giurgiu.
polietilen„ tereftalat„“, din cadrul programului îDezvoltarea         Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„.
judeþului Giurgiu“.                              La deschiderea ofertelor are dreptul s„ asiste un delegat al
  Atribuirea contractului de furnizare se va face prin licitaþie     ofertantului.
deschis„.                                   Ofertele vor fi deschise Ón ziua de 23 aprilie 2002, ora
  Se solicit„ oferte pentru Óncheierea unui contract de furni-      11.00, la sediul Societ„þii Comerciale BAILONG — S.R.L. din
zare produse prin cump„rare.                        comuna Mihai Bravu, judeþul Giurgiu.
  Locul de livrare a produselor contractate: Rom‚nia, comuna         Garanþia de participare la licitaþie este Ón valoare de
Mihai Bravu, judeþul Giurgiu.                       100.000.000 lei sub form„ de scrisoare de garanþie bancar„ Ón
  Se vor achiziþiona urm„toarele produse, av‚nd codul CPSA:        favoarea autorit„þii contractante, valabil„ p‚n„ la data de
  • ma∫in„ de injecþie pentru preforme PET, tip FT 180 —         30 aprilie 2002.
2 buc. — cod 2957.23                              Finanþarea contractului se va face Ón proporþie de 50% din
  • matriþ„ pentru preforme de 19 gr. — 1 buc. —             programul îDezvoltarea judeþului Giurgiu“ ∫i 50% din surse pro-
cod 2957.24                                prii ale Societ„þii Comerciale BAILONG — S.R.L.
  • matriþ„ pentru preforme de 25,5 gr. — 1 buc. —              Œn situaþia Ón care contractul de furnizare va fi atribuit mai
cod 2957.24                                multor furnizori care au depus ofert„ comun„, ace∫tia au
  • matriþ„ pentru preforme de 90 gr. — 1 buc. —
                                      obligaþia s„ se asocieze Óntr-o form„ legalizat„.
cod 2957.24
                                        Ofertanþii trebuie s„ Óndeplineasc„ condiþiile de eligibilitate
  • ma∫in„ de injecþie pentru preforme PET tip FT 300 —
                                      cuprinse Ón O.G. nr. 60 din 25.04.2001 ∫i capacitatea tehnic„ ∫i
1 buc. — cod 2957.23
                                      economico-financiar„ conform Ordinului Ministrului Finanþelor
  • matriþ„ pentru preforme de 44 gr. — 1 buc. — cod
                                      nr. 1.012/2001.
2957.24
                                        Perioada de valabilitate a ofertei: 30 aprilie 2002.
  • alimentator granule PET — 3 buc. — cod 2957.23
                                        Contractul de furnizare se va atribui pe baza criteriului preþul
  • bunc„r usc„tor — 3 buc. — cod 2957.23
                                      cel mai sc„zut.
  • r„citor pentru matriþ„ — 3 buc. — cod 2957.23.
                                        Se interzice depunerea de oferte alternative.
  Mai mulþi furnizori se pot asocia ∫i depune o ofert„ comun„.
                                        Nu se acord„ facilitatea preferinþei interne.
  Data limit„ de livrare a produselor: 31 august 2002.
                                        Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei se
                                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
poate cump„ra de la sediul firmei BAILONG din comuna Mihai
Bravu, judeþul Giurgiu, contra sumei de 50.000 lei. Persoana de         (28/4.553)


                                    !


  1. Autoritatea contractant„: MINISTERUL DEZVOLT√RII ™I           2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-
PROGNOZEI, cod fiscal 13643946, Bucure∫ti, Str. Ministerului        nizare: licitaþie public„ deschis„.
nr. 2–4, sectorul 1, telefon: 01-3146187, fax 01-3147854, cofi-        b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
nanþeaz„ achiziþionarea de c„tre Societatea Comercial„ POLL        oferte: contract furnizare produse.
CHIMIC — S.A., Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 89, cod fis-         3. a) Locul de livrare a produselor: Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918
cal R 6770963, nr. de Ónmatriculare la Oficiul registrului         nr. 89.
comerþului J 52/1013/1994, tel. 046 210061, a produselor nece-         b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona,
sare implement„rii proiectului îCre∫terea capacit„þii de producþie     codul CPSA:
a agenþilor tensioactivi pentru bitumul rutier ∫i Ómbun„t„þirea sis-      — instalaþie termotehnic„ cu ulei termic 1 buc. 2822.12
temului de control al calit„þii“, din cadrul programului            — spectrofotometru Ón infraro∫u cu transformat„ Fourier
îDezvoltarea judeþului Giurgiu“.                      (FT-IR) 1 buc. 3320.53
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                         19

  — etuv„ RTFOT 1 buc. 2921.13                         b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 19.04.2002, ora 14,
  — ductilometru 1 buc. 3320.62                       Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 89.
  — penetrometru automat 1 buc. 3320.62                     8. Garanþiile pentru participare solicitate: contravaloarea a
  — aparat FRAASS 1 buc. 3320.62                      0,5% din valoarea ofertei, Ón scrisoare de garanþie bancar„,
  — coloan„ cromatografic„ cu lichid (lichid cromatografic)         ordin de plat„ vizat de banc„ sau numerar.
HPLC 1 buc. 3320.52.                               9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„: surse pro-
  c) Se pot depune oferte parþiale pentru poziþiile de la          prii ∫i Bugetul de Stat Ón cadrul programului îDezvoltarea
pct. 3 b).                                  judeþului Giurgiu“.
  4. Data limit„ de livrare a produselor: cel mult 8 luni de la         10. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
intrarea Ón vigoare a contractului de livrare a produselor.
                                       cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea eco-
  5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la       nomico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul:
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru ela-         conform documentaþiei Óntocmite.
borarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de obþinere a
exemplarului respectiv: Departamentul Tehnic-Investiþii              11. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
al Societ„þii Comerciale POLL CHIMIC — S.A. Giurgiu,             oferta valabil„: 60 de zile de la deschiderea ofertelor.
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 89.                          12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  b) Costul ∫i condiþiile de plat„ pentru obþinerea acestui         de furnizare: cea mai avantajoas„ ofert„ din punct de vedere
exemplar (unde este cazul): 200.000 lei prin depunere cash la         tehnico-economic.
casieria societ„þii sau ordin de plat„ vizat de banc„.              13. Alte informaþii (acordarea preferinþei interne etc): se
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 30.03.2002.       acord„ marja de preferinþ„ intern„.
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 15.04.2002,           14. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
ora 17.                                    a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Giurgiu,       inexistenþei unui astfel de anunþ: nu a fost publicat anunþ de
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 89.                         intenþie.
  c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele: limba
                                         15. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
rom‚n„.
                                       Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
Ómputerniciþii ofertanþilor.                            (29/4.554)                                     !  1. MINISTERUL DEZVOLT√RII ™I PROGNOZEI, Bucure∫ti,               b) Costul ∫i condiþiile de plat„ pentru obþinerea acestui
Str. Ministerului nr. 2–4, sectorul 1, tel. 01-3146187, 01-3142085,      exemplar: gratuit.
fax: 01-3147854, 01-3124170, cofinanþeaz„ achiziþionarea de            c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 5.04.2002.
c„tre Societatea Comercial„ KRANZ GIURGIU — S.R.L. a                6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 12.04.2002.
produselor necesare implement„rii proiectului îStaþie de betoane          b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
de mare productivitate tip LIEBHERR“, din cadrul programului         Bucure∫ti, Bd. Libert„þii nr. 18, bl. 104, sc. 2, et. 2, ap. 19,
îDezvoltarea judeþului Giurgiu“.                       sectorul 5.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-        c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele:
nizare: licitaþie deschis„, Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului         rom‚n„.
nr. 60/25.04.2001.                                 7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
                                       c‚te 1 (un) reprezentant din partea fiec„rui ofertant.
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
                                          b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 15.04.2002,
oferte: contract de furnizare.
                                       ora 12, Bucure∫ti, Bd. Libert„þii nr. 18, bl. 104, sc. 2, et. 2, ap.
  3. a) Locul de livrare a produselor: Giurgiu, Str. Portului
                                       19, sectorul 5.
nr. 2, judeþul Giurgiu.
                                          8. Garanþiile pentru participare solicitate: 100.000.000 lei.
  b) Natura ∫i calitatea produselor ce se vor achiziþiona: staþie
                                          9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„ ∫i/sau refe-
de betoane, 1 buc., cod CPSA: 5162.10.
                                       ririle la prevederile care le reglementeaz„: resurse financiare
  c) Indicaþii referitoare la posibilit„þile ofertanþilor de a depune    Societatea Comercial„ KRANZ GIURGIU — S.R.L. ∫i
oferta pentru o parte sau pentru Óntreaga cantitate de produse        cofinanþare Ministerul Dezvolt„rii ∫i Prognozei; numerar/virament
solicitate: nu este cazul.                          bancar.
  4. Data limit„ de livrare a produselor: 7.06.2002.               10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze asocierea
  5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la       grupului de ofertanþi c„rora li s-a atribuit contractul de furnizare
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru ela-         (unde este cazul): nu este cazul.
borarea ∫i prezentarea ofertei ∫i modalitatea de obþinere a            11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
exemplarului respectiv: Biroul Investiþii, Bucure∫ti, Bd. Libert„þii     cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea eco-
nr. 18, bl. 104, sc. 2, et. 2, ap. 19, sectorul 5, tel.: 01-         nomico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul:
336.52.12 sau 01-336.18.52.                          conform M.O. nr. 1.012/25.06.2001.
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002

  12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„         16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
oferta valabil„: 90 zile.                         VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea
  13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului    inexistenþei unui astfel de anunþ: nu s-a publicat anunþ de
de furnizare: preþul cel mai avantajos.                  intenþie.
  14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este        17. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
cazul): nu este cazul.
                                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
  15. Alte informaþii (acordarea preferinþei interne etc): nu este
cazul.                                     (30/4.555)


                                    !  1. Ministerul Dezvolt„rii ∫i Prognozei, cod fiscal 13643946,        c) Limba sau limbile Ón care trebuie redactate ofertele: limba
Bucure∫ti, Strada Ministerului nr. 2–4, sectorul 1, tel. 01-3146187,    rom‚n„.
01-3142085, fax: 01-3147854, 01-3124171, cofinanþeaz„              7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
achiziþionarea de c„tre Societatea Comercial„ STYLE CON-          reprezentanþii legali sau Ómputerniciþii acestora.
STRUCT FILIALA GIURGIU — S.R.L., cod unic de Ónregistrare
                                        b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 2.04.2002,
R 14369661, comuna Gr„dinari, judeþul Giurgiu, a produselor
                                      ora 13.00, la sediul Societ„þii Comerciale STYLE CONSTRUCT
necesare implement„rii proiectului îDezvoltarea sectorului de
                                      — S.R.L., Bucure∫ti, str. R‚mnicu V‚lcea nr. 9, bl. S34A, sc. A,
producþie a materialelor de construcþie“, din cadrul programului
îDezvoltarea judeþului Giurgiu“.                      ap. 3, sectorul 3.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de         8. Garanþiile pentru participare solicitate:
furnizare: licitaþie deschis„.                         — pentru staþia de betoane: 12.000.000 lei;
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate       — pentru instalaþie pavele ∫i borduri: 42.000.000 lei;
oferte: contract de furnizare.                         — pentru ambele utilaje: 54.000.000 lei.
  3. a) Locul de livrare a produselor: Societatea Comercial„         9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„: 50%
STYLE CONSTRUCT FILIALA GIURGIU — S.R.L., comuna              finanþare Societatea Comercial„ STYLE CONSTRUCT FILIALA
Gr„dinari, judeþul Giurgiu.                        GIURGIU — S.R.L., 50% ARD 3 SUD MUNTENIA, conform
  b) Achiziþionarea unei staþii de betoane capacitate 15–60 m3/h,
                                      Hot„r‚rii Guvernului nr. 1116/2001. Se acord„ avans.
cod CPSA 2952.6, ∫i a unei instalaþii de pavele ∫i borduri capa-
                                        10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze asocierea
citate 150 — 400 m2/schimb, cod CPSA 2952.6.
  c) Ofertanþii pot depune oferta pentru livrarea ambelor uti-      grupului de ofertanþi c„rora li s-a atribuit contractul de furnizare:
laje.                                   conform legii se solicit„ legalizarea asocierii.
  4. Data limit„ de livrare a produselor este:                11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, cerinþele
  — pentru staþia de betoane maximum 30 zile de la semna-        minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea economico-
rea contractului;                             financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul, precum
  — pentru staþia de pavele ∫i borduri Ón 90 zile de la sem-       ∫i documentele pe care ofertanþii trebuie s„ le depun„ Ón acest
narea contractului.                            scop sunt prezentate Ón documentele licitaþiei Ón conformitate cu
  5. a) Documentaþia privind elaborarea ∫i prezentarea ofertei      Ordinul nr. 1012/2001.
poate fi obþinut„ de la Societatea Comercial„ STYLE
                                        12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
CONSTRUCT — S.R.L., Bucure∫ti, str. R‚mnicu V‚lcea nr. 9,
                                      oferta valabil„: 60 zile de la data limit„ de depunere a ofertelor.
bl. S34A, sc. A, ap. 3, sectorul 3, tel. 01/324-5160, fax 01/324-
6330.                                      13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  b) Costul unui exemplar de documentaþie pentru elaborarea       de furnizare: preþul cel mai sc„zut.
∫i prezentarea ofertei este de 500.000 lei, cu T.V.A. Plata aces-        14. Nu se accept„ oferte alternative.
tuia se va face Ón numerar la casieria Societ„þii Comerciale          15. Alte informaþii: se accept„ oferte numai pentru
STYLE CONSTRUCT — S.R.L., Bucure∫ti.                    utilaje noi.
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 25.03.2002.        16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 2.04.2002,        VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie sau menþionarea
ora 12.00.                                 inexistenþei unui astfel de anunþ: nu s-a publicat.
  b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:
                                        17. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
Societatea Comercial„ STYLE CONSTRUCT — S.R.L.,
                                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
Bucure∫ti, str. R‚mnicu V‚lcea nr. 9, bl. S34A, sc. A, ap. 3,
sectorul 3.                                   (31/4.556)                                    !
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                        21

  Ministerul Dezvolt„rii ∫i Prognozei, cod fiscal 13643946,          Data limit„ pentru depunerea ofertelor este de 40 de zile
adresa: Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2—4, sectorul 1, telefon:     dup„ data public„rii anunþului de participare la licitaþie. Ofertele
3146187, 3142085, fax 3147854, 3124171, confinanþeaz„           se depun la adresa bd. E. Margineanu, bl. 47/17, Hunedoara.
achiziþionarea de c„tre Societatea Comercial„ GETICA TUR —           Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„ sau limba englez„.
S.R.L. a produselor necesare implement„rii proiectului îFabrica        La deschiderea ofertelor pot participa reprezentanþii Ómputer-
de geamuri ∫i marmelad„“ din cadrul Programului îDezvoltarea        niciþi ai firmelor ofertante.
judeþului Hunedoara“.                             Ofertele se vor deschide Ón data de 21.04.2002, ora 10.00,
  Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de achiziþie     la sediul Societ„þii Comerciale GETICA TUR — S.R.L.,
este licitaþie deschis„, pentru achiziþionarea de utilaje pentru      bd. E. Margineanu, bl. 47/17, Hunedoara.
producþia de gemuri, marmelad„ ∫i nectaruri, dup„ cum             Garanþia pentru participare la licitaþie va fi de 35.000.000 lei
urmeaz„:                                  pentru Óntreaga gam„ de utilizare (sau echivalent Óntr-o valut„
  — instalaþie de pasteurizare, cod CPSA 2953.14             convertibil„, sub form„ de scrisoare de garanþie bancar„ emis„
                                      de o banc„ rom‚n„ sau str„in„) sau 1% din valoarea unui
  — omogenizator pentru nectar, cod CPSA 2953.14
                                      utilaj.
  — linie de Ómbuteliere nectar la sticle, cod CPSA 2953.14.         Modalit„þile de finanþare sunt: 50% finanþare din partea
  Licitaþia se organizeaz„ Ón baza Ordonanþei de Urgenþ„ a        Guvernului ∫i 50% cofinanþare firm„.
Guvernului nr. 60/2001, a H.G. nr. 461/2001 ∫i a Ordinului           Participanþii vor face dovada eligibilit„þii lor prin certificate
ministrului finanþelor publice nr. 1.012/2001. Ofertanþii pot       constatatoare privind plata impozitelor ∫i taxelor, acte privind
depune oferte pentru o parte dar ∫i pentru toat„ gama de          Ónmatricularea ∫i capacitatea tehnic„ ∫i financiar„, conform
produse solicitate.                            documentaþiei de licitaþie.
  Contractul de furnizare pentru care sunt solicitate oferte este       Ofertantul trebuie s„-∫i menþin„ oferta valabil„ 90 de zile
de tipul îcontract de achiziþie de bunuri“.                dup„ data susþinerii licitaþiei.
  Data limit„ de livrare a produselor este de 90 de zile de la        Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare va
data semn„rii contractului. Locul de livrare a produselor va fi la     fi criteriul tehnico-economic.
sediul firmei, bd. E. Margineanu, bl. 47/17, Hunedoara.            Nu se accept„ asocieri.
                                        Nu se accept„ oferte alternative.
  Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei se
                                        Nu s-a publicat anunþ de intenþie.
poate obþine gratuit de la sediul firmei: bd. E. Margineanu,
                                        Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
bl. 47/17, Hunedoara, tel. 092 376821. Data limit„ pentru solici-
                                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL este 25.02.2002.
tarea clarific„rilor este de cel puþin 8 zile Ónainte de data limit„
pentru depunerea ofertelor.                           (32/4.557)


                                    !


  Ministerul Dezvolt„rii ∫i Prognozei, cod fiscal 13643946,       punctul de lucru al firmei, comuna Rapot, localitatea Simeria,
adresa: Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2—4, sectorul 1, telefon:     judeþul Hunedoara.
3146187, 3142085, fax 3147854, 3124171, confinanþeaz„ achiziþiona-       Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei se
rea de c„tre Societatea Comercial„ DOR PLURICOMPREST —           poate obþine zilnic de la sediul firmei: Simeria, Str. 1 Decembrie,
S.R.L. a produselor necesare implement„rii proiectului îLinie de      bl. A, ap. 23, judeþul Hunedoara, tel. 054/233170, 054/233180.
producþie repere de mobilier din lemn masiv“ din cadrul progra-      Persoanele interesate pot obþine aceast„ documentaþie ∫i prin
mului îDezvoltarea judeþului Hunedoara“.                  po∫t„.
  Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de achiziþie       Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor este 16.04.2002.
este licitaþie deschis„, pentru achiziþionarea de utilaje pentru        Data limit„ pentru depunerea ofertelor este 23.04.2002.
producþia de mobilier, cod CPSA 2940.42, dup„ cum urmeaz„:         Ofertele se depun la adresa: Simeria, Str. 1 Decembrie, bl. A,
  — pres„ de aplicat furnir;
                                      ap. 23, judeþul Hunedoara.
  — ghilotin„ pentru furnir;
                                        Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„ sau limba englez„.
  — ma∫in„ de Ómbinat cu fir fuzibil;
                                        La deschiderea ofertelor pot participa reprezentanþi Ómputer-
  — pres„ pentru panouri;
                                      niciþi ai firmelor ofertante.
  — ma∫in„ de scobit cu 2 mese, tip MOD;
                                        Ofertele se vor deschide Ón data de 24.04.2002, ora 12.00,
  — camer„ de uscare tip ETR;
                                      la adresa: Deva, bd. Decebal, Complex Comercial Central, et. 1,
  — generator termic;
  — ma∫in„ de Óndreptat;                         corp A, judeþul Hunedoara.
  — ma∫in„ automat„ de pulverizat, model DUALTECH.              Garanþia pentru participare la licitaþie va fi de 97.000.000 lei
  Licitaþia se organizeaz„ Ón baza Ordonanþei de Urgenþ„ a        sau echivalent Óntr-o valut„ convertibil„, sub form„ de scrisoare
Guvernului nr. 60/2001, a H.G. nr. 461/2001 ∫i a Ordinului         de garanþie bancar„ emis„ de o banc„ rom‚n„ sau str„in„.
ministrului finanþelor publice nr. 1012/2001. Ofertanþii pot depune      Modalit„þile de finanþare sunt: 50% finanþare din partea
oferte pentru toat„ gama de produse solicitate.              Guvernului ∫i 50% cofinanþare firm„.
  Contractul de furnizare pentru care sunt solicitate oferte este      Participanþii vor face dovada eligibilit„þii lor prin certificate
de tipul îcontract de achiziþie de bunuri“.                constatatoare privind plata impozitelor ∫i taxelor, acte privind
  Data limit„ de livrare a produselor este de 90 de zile de la      Ónmatricularea ∫i capacitatea tehnic„ ∫i financiar„, conform docu-
data semn„rii contractului. Locul de livrare a produselor va fi la     mentaþiei de licitaþie.
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002

  Ofertantul trebuie s„-∫i menþin„ oferta valabil„ 90 de zile         Nu s-a publicat anunþ de intenþie.
dup„ data susþinerii licitaþiei.                        Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare va    Autonom„ MONITORUL OFICIAL este 25.02.2002.
fi criteriul tehnico-economic.
  Nu se accept„ oferte alternative.                      (33/4.558)

                                    !


  Ministerul Dezvolt„rii ∫i Prognozei, cod fiscal 13643946,        tel. 054/230630, 054/233730. Persoanele interesate pot obþine
adresa: Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2—4, sectorul 1, telefon:     aceast„ documentaþie ∫i prin po∫t„, contra cost.
3146187, 3142085, fax 3147854, 3124171, confinanþeaz„              Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor este de cel puþin
achiziþionarea de c„tre Societatea Comercial„ ALSI PROD —          17.04.2002.
S.R.L. a produselor necesare implement„rii proiectului îFlux          Data limit„ pentru depunerea ofertelor este 25.04.2002.
tehnologic pentru producþia de mobilier din lemn“ din cadrul        Ofertele se depun la adresa: Deva, Str. Zarandului, bl. 49,
programului îDezvoltarea judeþului Hunedoara“.               sc. C, ap. 31, judeþul Hunedoara.
  Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de achiziþie       Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„ sau limba englez„.
este licitaþie deschis„ pentru achiziþionarea de utilaje pentru pro-      La deschiderea ofertelor pot participa reprezentanþii Ómputer-
ducþia de mobilier, cod CPSA 2940.42, dup„ cum urmeaz„:           niciþi ai firmelor ofertante.
  — fier„str„u circular Multilama;                      Ofertele se vor deschide Ón data de 26.04.2002, ora 12.00,
  — pendulade retezat;                          la adresa: Deva, Str. Zarandului, bl. 49, sc. C, ap. 31, judeþul
  — fier„str„u vertical cu band„;                     Hunedoara.
  — ma∫in„ de rindeluit;                           Garanþia pentru participare la licitaþie va fi de 92.000.000 lei
  — ma∫in„ de prelucrat pe 4 feþe;                    sau echivalent Óntr-o valut„ convertibil„, sub form„ de scrisoare
  — centru de prelucrare CN ROVER;                    de garanþie bancar„ emis„ de o banc„ rom‚n„ sau str„in„.
  — ma∫in„ de calibrat ∫i ∫lefuit;                      Modalit„þile de finanþare sunt: 50% finanþare din partea
  — compresor cu ∫urub;                          Guvernului ∫i 50% cofinanþare firm„.
  — instalaþie de aspiraþie centralizat„.                   Participanþii vor face dovada eligibilit„þii lor prin certificate
  Licitaþia se organizeaz„ Ón baza Ordonanþei de Urgenþ„ a
                                      constatatoare privind plata impozitelor ∫i taxelor, acte privind
Guvernului nr. 60/2001, a H.G. nr. 461/2001 ∫i a Ordinului
                                      Ónmatricularea ∫i capacitatea tehnic„ ∫i financiar„, conform docu-
ministrului finanþelor publice nr. 1012/2001. Ofertanþii pot
                                      mentaþiei de licitaþie.
depune oferte pentru toat„ gama de produse solicitate.
                                        Ofertantul trebuie s„-∫i menþin„ oferta valabil„ 90 de zile
  Contractul de furnizare pentru care sunt solicitate oferte este
                                      dup„ data susþinerii licitaþiei.
de tipul îcontract de achiziþie de bunuri“.
                                        Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare va
  Data limit„ de livrare a produselor este de 90 de zile de la
                                      fi criteriul tehnico-economic.
data semn„rii contractului. Locul de livrare a produselor va fi la
                                        Nu se accept„ oferte alternative.
punctul de lucru al firmei, Deva, satul Bob‚lna, judeþul
                                        Nu s-a publicat anunþ de intenþie.
Hunedoara.
                                        Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei se
                                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL este 25.02.2002.
poate obþine zilnic de la adresa sediului firmei: Deva,
Str. Zarandului, bl. 49, sc. C, ap. 31, judeþul Hunedoara,            (34/4.559)


                                    !


  1. Ministerul Dezvolt„rii ∫i Prognozei, cod fiscal 13643946,        b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
adresa: Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2—4, sectorul 1, telefon:     oferte: contract de achiziþie public„.
3146187, 3142085, fax: 3147854, 3124171, cofinanþeaz„              3. a) Locul de livrare a produselor: Or„∫tie, judeþul
achiziþionarea de c„tre Societatea Comercial„ AG DOR —           Hunedoara.
S.R.L., Or„∫tie, a produselor necesare implement„rii proiectului        b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona
îFabrica de produse ceramice, c„r„mid„ ∫i þigl„“, din cadrul            denumire           nr. buc.      cod C.P.S.A.
Programului îDezvoltarea judeþului Hunedoara“.
  Societatea Comercial„ AG DOR — S.R.L., cu sediul Ón           —  excavator             1         2952.27
Or„∫tie, Str. Pricazului, bl. 34, ap. 51, Ónregistrat„ la Oficiul      —  alimentator            1         2952.40
registrului comerþului cu nr. J 20/524/2001, cod fiscal           —  colergang             1         2952.40
R 14089777, telefon 054/247519, 054/220840, fax: 054/220842,        —  concasor cu valþuri        1         2952.40
achiziþioneaz„ linie tehnologic„ complet„ de fabricare a produ-       —  valþuri separatoare        1         2952.40
selor ceramice.                               —  cur„þitor de argil„        1         2952.40
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-     —  malaxor              1         2952.40
nizare este licitaþie deschis„.                       —  vola               1         2952.27
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                        23

    denumire           nr. buc.      cod C.P.S.A.      — Deva, Str. Dorobanþilor nr. 32/A.
                                       c) Ofertele trebuie redactate Ón limba rom‚n„ ∫i german„.
— pres„ melc              2        2940.34
                                       7. a) Personale admise la deschiderea ofertelor: reprezen-
— filiere               10        2952.40
                                     tanþi ai A.N.D.R., acþionari ai Societ„þii Comerciale AG DOR —
— mas„ de t„iat c„r„mizi        1        2952.40
                                     S.R.L., membrii comisiei de evaluare.
— mas„ de t„iat þigle         1        2952.40
                                       b) Ofertele se deschid ∫i se evalueaz„ Ón data de
— transportoare cu benzi,      conform
                                     24.04.2002, ora 9.00, Ón Deva, str. Dorobanþi nr. 32/A.
elevatoare, vagoneþi uscare,    necesarului
                                       8. Garanþiile pentru participare sunt:
vagoneþi ardere, Ómping„tor     unei linii
                                       — 1% din valoarea contractului conform O.A.P.
vagoneþi, platform„ transbordare, tehnologice
                                     nr. 1.012/2001.
ventilatoare, arz„toare,        de
schimb„toare de c„ldur„      productivitate               9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„ sunt:
                 150—200 to/zi     2952.11        — conform Contractului de finanþare nr. 64 din 16.12.2001
— usc„tor               1        2952.40      Ón conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.116/2001 ∫i ale Legii
— cuptor ardere            1        2952.40      nr. 151/1998.
— motostivuitor            1        2952.27        10. Nu se admit grupuri de ofertanþi.
— ma∫in„ de Ónfoliat          1        2952.40        11. Condiþii principale de eligibilitate:
                                       — preþul ofertei;
  c) Oferta se depune pentru Óntreaga cantitate de utilaje.         — caracteristici tehnice ∫i funcþionale;
  4. Data limit„ de livrare a utilajelor: 30.06.2002.
                                       — disponibilitate de a asigura servicii post-v‚nzare ∫i asis-
  5. a) Obþinerea documentaþiei pentru elaborarea ∫i prezenta-     tenþ„ tehnic„.
rea ofertei se face de la sediul firmei din Or„∫tie,
                                       12. Ofertantul trebuie s„ menþin„ oferta valabil„ p‚n„ la
Str. Pricazului, bl. 34, ap. 51, judeþul Hunedoara, telefon
                                     semnarea contractului de furnizare.
054/247519, 054/220840, fax 054/220842.
                                       13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
  Solicit„rile de documentaþie vor fi trimise solicitanþilor prin
                                     va fi cel al preþului minim, precum ∫i caracteristici tehnice ∫i
po∫t„ la adresele indicate de ace∫tia.
                                     funcþionale superioare.
  b) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 8.04.2002.
                                       14. Se interzice depunerea de oferte alternative.
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 23.04.2002.
                                       Data transmiterii actului spre publicare: 25.02.2002.
  b) Adresa la care trebuie depuse ofertele este:
  — Or„∫tie, Str. Pricazului, bl. 34, ap. 51, judeþul Hunedoara;       (35/4.560)

                                   !


  Ministerul Dezvolt„rii ∫i Prognozei, cod fiscal 13643946,         Data limit„ de livrare a produselor este de 90 de zile de la
adresa: Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2—4, sectorul 1, telefon:    data semn„rii contractului de achiziþie public„.
3146187, 3142085, fax 3147854, 3124171, cofinanþeaz„             Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei se
achiziþionarea de c„tre Societatea Comercial„ AGRO COMPANY —       poate obþine zilnic de la secretariatul Societ„þii Comerciale
S.R.L., Deva, a produselor necesare implement„rii proiectului       AGRO COMPANY — S.R.L. Deva, str. Santuhalm nr. 123,
îDezvoltare unitatea de abatorizare“, din cadrul proiectului       judeþul Hunedoara, tel. 054/233388, fax 054/233389. Persoanele
îDezvoltarea judeþului Hunedoara“.                    juridice interesate pot obþine aceast„ documentaþie ∫i prin po∫t„.
  Societatea Comercial„ AGRO COMPANY — S.R.L., cu              Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor este 3.04.2002.
sediul Ón Deva, str. Santuhalm nr. 123, judeþul Hunedoara, tele-       Data limit„ pentru depunerea ofertelor este 18.04.2002.
fon 054/233388, fax 233389, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       Ofertele se depun la urm„toarea adres„: Societatea
                                     Comercial„ AGRO COMPANY — S.R.L., cu sediul Ón Deva,
comerþului cu nr. J 20/1584/1992, av‚nd codul fiscal R2116860
                                     str. Santuhalm nr. 123, judeþul Hunedoara.
∫i contul curent nr. 2511.1-424.1/Rol deschis la B.C.R. — S.A.,
                                       Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„ sau german„.
Deva, organizeaz„ Ón data de 22.04.2002, ora 10.00, licitaþie
                                       Ofertele se vor deschide la data de 22.04.2002 la sediul
deschis„ privind achiziþionarea urm„toarelor utilaje pentru indus-
                                     beneficiarului.
tria alimentar„, cod CPSA 2953.16.
                                       Garanþia de participare este de 1% din valoarea ofertei ∫i
  1. cutter cu malaxare ∫i desc„rcare;
                                     se poate depune:
  2. celule de fierbere ∫i afumare;
                                       a) sub forma unei scrisori de garanþie bancar„ Ón favoarea
  3. ma∫in„ de tocat carne Ø 160;                    autorit„þii contractante de o banc„ din Rom‚nia sau de o banc„
  4. ma∫in„ de umplut cu vid;                      din str„in„tate;
  5. ma∫in„ de clipsat automat„;                      b) ordin de plat„ Ón contul autorit„þii contractante;
  6. ma∫in„ de fulgi de gheaþ„;                       c) lichidit„þi depuse la casieria autorit„þii contractante.
  7. ma∫in„ de injectat;                          Achiziþia este finanþat„ de Guvernul Rom‚niei Ón proporþie de
  8. tumbler cu vid.                          50% prin Ministerul Dezvolt„rii ∫i Prognozei Ón cadrul programu-
  Utilajele se vor livra la destinaþia beneficiarului: Societatea    lui îDezvoltarea judeþului Hunedoara“.
Comercial„ AGRO COMPANY — S.R.L. Deva, str. Santuhalm             Participanþii vor depune oferta lor o dat„ cu documentaþia
nr. 123, judeþul Hunedoara.                        tehnic„ ∫i cea economico-financiar„ prev„zut„ Ón fi∫a de achiziþii
  Ofertanþii vor depune oferta pentru utilajele pe care le deþin.    ∫i caietul de sarcini ∫i vor face dovada eligibilit„þii lor cu cer-
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002

tificate constatatoare privind plata impozitelor c„tre stat ∫i        Nu se accept„ depunerea de oferte alternative.
locale, precum ∫i a contribuþiei pentru asigur„rile sociale de stat      Autoritatea contractant„ nu a f„cut cunoscut Ón mod public
(formulare-tip eliberate de autorit„þile competente din þara Ón      intenþia de a efectua achiziþii publice prin anunþ de intenþie care
care ofertantul este rezident).                      trebuia transmis spre publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
  Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.         Partea a VI-a — Achiziþii publice.
                                       Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  Criteriul care va fi folosit la atribuirea contractului de
                                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL este 25.02.2002.
achiziþie este oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
tehnico-economic.                               (36/4.561)


                                    !


  Ministerul Dezvolt„rii ∫i Prognozei, cod fiscal: 13643946, adresa: Bucure∫ti, Str. Ministerului nr. 2—4, sectorul 1, telefon
01/3146187, 01/3147854, 01/3124171, confinanþeaz„ achiziþionarea de c„tre Societatea Comercial„ GLOBAL INVEST — S.R.L. a
produselor necesare implement„rii proiectului îFabrica de prelucrare a c„rnii“ din cadrul Programului îDezvoltarea judeþului
Hunedoara“.
  Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului este licitaþie deschis„.
  Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:
Bazin de fierbere cu rezistenþe Ón baie de ulei            200 litri    1 buc.       Cod CPSA 2953.16
Bazin de fierbere cu rezistenþe Ón baie de ulei            500 litri    1 buc.       Cod CPSA 2953.16
C„rucior pentru carne                        CIMBER      8 buc.       Cod CPSA 2953.16
C„rucior pentru carne 200 litri                    GRAND      4 buc.       Cod CPSA 2953.16
C„rucior pentru carne 500 litri                    GRAND      2 buc.       Cod CPSA 2953.16
C„rucior pentru preparate                               2 buc.       Cod CPSA 2953.16
C„rucior mobil pentru CAF 1 (OL)                           5 buc.       Cod CPSA 2953.16
C„rucior mobil pentru CAF 1 (inox)                          5 buc.       Cod CPSA 2953.16
Cazan DUPLEX                               CD3     1 buc.       Cod CPSA 2953.16
Cazan DUPLEX cu agitator                         CD3     1 buc.       Cod CPSA 2953.16
Cazan DUPLEX                               CD4     1 buc.       Cod CPSA 2953.16
Elevator pentru c„rucioare                     ELCAR 21      4 buc.       Cod CPSA 2953.16
Celul„ de afumare ∫i fierbere                      CAF1     3 buc.       Cod CPSA 2953.16
Generator electric de fum                      GEF 800      3 buc.       Cod CPSA 2953.16
Instalaþie fierbere — afumare                    INFA 10     4 buc.       Cod CPSA 2953.16
Instalaþie de injectat saramur„ cu 1 ac                        1 buc.       Cod CPSA 2953.16
Malaxor pentru carne cu cuv„ rabatabil„               MCCR55      2 buc.       Cod CPSA 2953.16
Mas„ cu blat inox                                   5 buc.       Cod CPSA 2953.16
Mas„ de inox cu blaturi din polietilen„                        5 buc.       Cod CPSA 2953.16
Mas„ inox pentru c‚ntar                                1 buc.       Cod CPSA 2953.16
Ma∫in„ de ambalat Ón pungi cu vid                   MAV 2     1 buc.       Cod CPSA 2953.16
Ma∫in„ de injectat saramur„ cu ace multiple               MIS6     1 buc.       Cod CPSA 2953.16
Ma∫in„ de m„runþit gheaþ„                       MMG1      1 buc.       Cod CPSA 2953.16
Ma∫in„ de tocat carne                      MATOCA130       1 buc.       Cod CPSA 2953.16
Ma∫in„ de tocat carne, din inox                 MATOCA160       1 buc.       Cod CPSA 2953.16
Ma∫in„ de tocat carne                      MATOCUT60       1 buc.       Cod CPSA 2953.16
Ma∫in„ de umplut cu acþionare hidraulic„               MUM20      1 buc.       Cod CPSA 2953.16
Ma∫in„ de umplut cu vaccum                      TMUC65      1 buc.       Cod CPSA 2953.16
Ma∫in„ universal„ de m„runþit fin             MICROFIN R200        1 buc.       Cod CPSA 2953.16
Moar„ coloidal„                          MOLACOL      1 buc.       Cod CPSA 2953.16
Pres„ pentru carne (aluminiu)                             15 buc.       Cod CPSA 2953.16
Sterilizator pentru cuþite                              5 buc.       Cod CPSA 2953.16
Tav„ cu picior, pentru carne (aluminiu)                        12 buc.       Cod CPSA 2953.16
Tav„ cu picior, pentru carne (inox)                          10 buc.       Cod CPSA 2953.16.
  Echipamentele se vor livra la destinaþia beneficiarului, locali-      Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei (caie-
tatea Vulcan, Str. Cabanei nr. 1, judeþul Hunedoara.            tul de sarcini) cost„ 500.000 lei ∫i se poate obþine, zilnic Óntre
  Ofertanþii vor depune oferte pentru toate echipamentele enu-      orele 8.00—16.00, de la sediul beneficiarului din Petro∫ani,
merate.                                  Str. Griviþei nr. 36, judeþul Hunedoara, telefax 054/543451 sau
  Data limit„ de livrare a echipamentelor este la 60 de zile de     054/543452. Persoanele juridice interesate pot obþine aceast„
la data semn„rii contractului de achiziþie public„.            documentaþie ∫i prin po∫t„, dup„ ce au f„cut dovada achit„rii
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                         25

acesteia Ón contul nr. 2511.1-3041.1/ROL al Societ„þii             — lichidit„þi depuse la casieria autorit„þii contractante.
Comerciale GLOBAL INVEST — S.R.L., Aninoasa, deschis la            Participanþii vor depune ofertele lor o dat„ cu docu-
Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A., Sucursala Petro∫ani.           mentaþia tehnic„ ∫i cea economico-financiar„ prev„zut„ Ón fi∫a
  Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor este 15.04.2002,    de achiziþie ∫i caietul de sarcini ∫i vor face dovada eligibi-
ora 10.00.                                lit„þii lor cu:
  Data limit„ pentru depunerea ofertelor este 22.04.2002,          a) certificate constatatoare privind plata impozitelor c„tre stat
ora 10.00.                                ∫i locale;
  Ofertele se depun la urm„toarea adres„: Societatea             b) certificat emis de Casa de Pensii Judeþean„ din care s„
Comercial„ GLOBAL INVEST — S.R.L., cu codul fiscal            rezulte c„ ofertantul nu are obligaþii restante la plat„ c„tre
nr. R 12924536, cu sediul Ón Petro∫ani, Str. Griviþei nr. 36, cod     bugetul asigur„rilor sociale de stat;
2675, judeþul Hunedoara. Ofertele vor fi redactate Ón limba          c) certificat emis de Casa de Asigur„ri de S„n„tate
rom‚n„.                                  Judeþean„ din care s„ rezulte c„ ofertantul nu are obligaþii res-
  La deschiderea ofertelor pot asista: reprezentanþi ai persoa-     tante la plat„ c„tre fondul asigur„rilor de s„n„tate;
nelor juridice ofertante ∫i membrii comisiei de evaluare.           d) certificat de Ónmatriculare.
  Ofertele se vor deschide Ón data de 23.04.2002 la sediul          Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.
beneficiarului.
                                        Criteriul ce va fi folosit la atribuirea contractului de achiziþie
  Garanþia de participare este de 61.847.100 lei ∫i se poate
                                     este oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
depune:
                                     economic.
  — sub forma unei scrisori de garanþie bancar„ emis„ de o
                                        Se interzice depunerea de oferte alternative.
banc„ rom‚n„;
                                        Nu s-a publicat anunþ de intenþie.
  — ordin de plat„ Ón contul autorit„þii contractante (cont
                                        Data transmiterii actului spre publicare: 25.02.2002.
nr. 2511.1-3041.1/ROL deschis la B.C.R. — S.A., Sucursala
Petro∫ani);                                  (37/4.562)                                   !  1. Prim„ria municipiului Re∫iþa, cu sediul Ón Piaþa            6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor este 2.04.2002,
1 Decembrie 1918 nr. 1A, cod fiscal 3228764, tel./fax           ora 9.00.
055/215314.                                  6. b) Adresa la care trebuie depuse ofertele este Prim„ria
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-    municipiului Re∫iþa, Piaþa 1 Decembrie 1918 nr. 1A.
nizare este oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere          6. c) Limba Ón care se va redacta oferta este limba rom‚n„.
tehnico-economic.                               7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor
  2. b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solici-    sunt reprezentanþii ofertanþilor, cu delegaþie expres„ din partea
tate oferte: contract de furnizare de produse.              firmei.
  3. a) Locul de livrare a produselor — FRANCO RE™IÞA —           7. b) Deschiderea ofertelor va avea loc Ón data de
depozit beneficiar Societatea Comercial„ CET ENERGOTERM          2.04.2002, ora 11.00, la sediul Prim„riei municipiului Re∫iþa,
RE™IÞA — S.R.L., str. Revoluþia din Decembrie nr. 1.           etaj 1 — Sala de ∫edinþ„.
  3. b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:       8. Garanþia pentru participare la licitaþie este de 300 mili-
  — contoare 915 buc„þi pentru contorizare energie termic„       oane lei ∫i se constituie prin ordin de plat„ Ón contul
locuinþe, cod CPSA 3320.63.                        nr. 50063228764, deschis la Trezoreria municipiului Re∫iþa.
  3. c) Indicaþii referitoare la posibilit„þile ofertanþilor de a      9. Finanþarea se efectueaz„ din bugetul Consiliului Local ∫i
depune oferta pentru o parte sau pentru Óntreaga cantitate de       contribuþie consumatori.
produse solicitate — ofertanþii vor depune oferta pentru Óntreaga       10. Perioda de valabilitate a ofertei este de minimum 90
cantitate de produse solicitate.
                                     de zile.
  4. Data limit„ de livrare a produselor: 30 mai 2002.
                                       11. Criteriul de baz„ c„ruia se atribuie contractul de achiziþie
  5. a) Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei
                                     public„ este oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
se poate obþine de la Prim„ria municipiului Re∫iþa, Serviciul
                                     tehnico-economic.
Public municipal pentru Probleme de Investiþii ∫i Implementare
                                       12. Nu se accept„ oferte alternative.
de programe finanþate de Comunitatea European„, adresa: Piaþa
                                       13. Se acord„ marja de preferinþ„ intern„.
1 Decembrie 1918 nr. 1A.
                                       14. Anunþul de intenþie a fost publicat Ón Monitorul Oficial al
  5. b) Preþul de procurare al acestei documentaþii este de
                                     Rom‚niei, Partea a VI-a, nr. 27/8.02.2002.
50.000 lei, iar plata se face prin ordin de plat„ vizat de banc„
                                       15. Anunþul de participare a fost transmis c„tre Regia
sau cash la casieria Prim„riei Re∫iþa.
                                     Autonom„ MONITORUL OFICIAL Ón data de 25.02.2002.
  5. c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor este
23.03.2002, ora 9.00.                             (38/4.569)                                   !
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002

  1. Regia Autonom„ de Transport Bucure∫ti, cu sediul Ón           7. b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 10.04.2002,
bd. Dinicu Golescu nr. 1, sectorul 1, telefon/fax 210.30.00, Ónre-      ora 10.00; locul: sediul organizatorului.
gistrat„ la Oficiul registrului comerþului cu nr. J 40/46/1991, cod       8. Garanþiile pentru participare solicitate: valoarea garanþiei
fiscal R1589886, organizeaz„ licitaþie deschis„ pentru achiziþia       de participare 39.000.000 lei.
de elemente elastice ale arcurilor pneumatice, Ón anul 2002.          9. Sursele de finanþare provin de la Bugetul local.
  1. a) Organizator: Bursa Rom‚n„ de M„rfuri cu sediul Ón           10. Nu este cazul asocierii grupului de ofertanþi.
Piaþa Presei Libere nr. 1, sectorul 1, cod fiscal R1562694, tele-
                                         11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
fon: 224.45.60, fax: 224.28.78.
                                       cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i cea econo-
  2. a) Se organizeaz„ licitaþie deschis„.
                                       mico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul:
  2. b) Se solicit„ oferte pentru modelul de contract furnizare
                                        11.1. declaraþia privind eligibilitatea;
de produse, din secþiunea V — Ordonanþa de Urgenþ„ a
Guvernului nr. 60/2001.                             11.2. certificate constatatoare privind Óndeplinirea obligaþiilor
  3. a) Locul de livrare a produselor: franco, depozitele         exigibile de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre stat, inclusiv cele
R.A.T.B. (Regia Autonom„ de Transport Bucure∫ti).              locale, precum ∫i contribuþiei pentru asigur„rile sociale de stat.
  3. b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:        11.3. Cerinþe minime cu privire la capacitatea tehnic„:
elemente elastice ale arcurilor pneumatice, 2.503 buc„þi, cod          1 — prezentare general„
CPSA 2513.7, conform caietului de sarcini.                   2 — susþinere tehnic„
  3. c) Ofertele vor fi depuse pentru Óntreaga cantitate de pro-       3 — autorizare pentru livrarea produselor
duse solicitate.                                4 — recomand„ri din partea altor beneficiari/clienþi
  4. Data limit„ de livrare a produselor: trim. IV 2002. Un          5 — certificarea sistemului calit„þii
exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ∫i prezentarea
                                        6 — experienþ„ similar„.
ofertei se va obþine prin achiziþie direct„ de la sediul organiza-
                                         11.4. Cerinþe minime cu privire la capacitatea economico-
torului, Bursa Rom‚n„ de M„rfuri, Departamentul Operaþiuni —
                                       financiar„:
Tranzacþii.
  5. b) Costul documentaþiei este de 500.000 lei, plata se va         1 — obligaþii contractuale Ón desf„∫urare
face cu numerar la casieria organizatorului: Bursa Rom‚n„ de          2 — situaþia financiar„.
M„rfuri.                                    12. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile.
  5. c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor 8 zile Ónainte     13. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de furnizare
de data limit„ pentru depunerea ofertelor.                  este preþul cel mai mic.
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor 9.04.2002,           14. Nu se accept„ oferte alternative.
ora 15.00. Ofertele se vor transmite/depune la sediul organiza-         15. Se acord„ preferinþ„ intern„.
torului: Bursa Rom‚n„ de M„rfuri, cu sediul Ón Piaþa Presei
                                         16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
Libere nr. 1, sectorul 1, telefon: 224.45.60, fax: 224.28.78.
                                       VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: nu s-a publicat.
  6. c) Limba de redactare a ofertelor: limba rom‚n„.
                                        17. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
                                       Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
reprezentantul/reprezentanþii autorizat/autorizaþi corespunz„tor s„
angajeze ofertantul ∫i contractantul.                       (39/4.570)

                                     !

  1. Regia Autonom„ de Transport Bucure∫ti, cu sediul Ón           3. c) Ofertele vor fi depuse pentru Óntreaga cantitate de pro-
bd. Dinicu Golescu nr. 1, sectorul 1, telefon/fax 210.30.00, Ónre-      duse solicitate.
gistrat„ la Oficiul registrului comerþului cu nr. J 40/46/1991, cod       4. Data limit„ de livrare a produselor: trim. IV 2002. Un
fiscal R1589886, organizeaz„ licitaþie deschis„ pentru achiziþia
                                       exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ∫i prezentarea ofer-
de elemente de cauciuc presat cu arm„turi metalice ∫i f„r„
                                       tei se va obþine prin achiziþie direct„ de la sediul organizatoru-
arm„turi, Ón anul 2002.
                                       lui, Bursa Rom‚n„ de M„rfuri, Departamentul Operaþiuni —
  1. a) Organizator: Bursa Rom‚n„ de M„rfuri, cu sediul Ón
Piaþa Presei Libere nr. 1, sectorul 1, cod fiscal R1562694, tele-      Tranzacþii.
fon: 224.45.60, fax: 224.28.78.                         5. b) Costul documentaþiei este de 500.000 lei, plata se va
  2. a) Se organizeaz„ licitaþie deschis„.                 face cu numerar la casieria organizatorului: Bursa Rom‚n„ de
  2. b) Se solicit„ oferte pentru modelul de contract furnizare      M„rfuri.
de produse, din secþiunea V — Ordonanþa de Urgenþ„ a              5. c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 8 zile Ónainte
Guvernului nr. 60/2001.
                                       de data limit„ pentru depunerea ofertelor.
  3. a) Locul de livrare a produselor: franco depozitele
                                        6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 9.04.2002,
R.A.T.B. (Regia Autonom„ de Transport Bucure∫ti).
                                       ora 15.00. Ofertele se vor transmite/depune la sediul organiza-
  3. b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:
elemente de cauciuc presat cu arm„turi metalice ∫i f„r„           torului: Bursa Rom‚n„ de M„rfuri, cu sediul Ón Piaþa Presei
arm„turi, 22.357 buc„þi, cod CPSA 2513.73, conform caietului         Libere nr. 1, sectorul 1, telefon: 224.45.60, fax: 224.28.78.
de sarcini.                                   6. c) Limba de redactare a ofertelor: limba rom‚n„.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                         27

  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:         3 — autorizare pentru livrarea produselor
reprezentantul/reprezentanþii autorizat/autorizaþi corespunz„tor s„       4 — recomand„ri din partea altor beneficiari/clienþi
angajeze ofertantul ∫i contractantul.                      5 — certificarea sistemului calit„þii
  7. b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 10.04.2002,         6 — experienþ„ similar„.
ora 12.00, locul: sediul organizatorului.                    11.4. Cerinþe minime cu privire la capacitatea economico-
  8. Garanþiile pentru participare solicitate: valoarea garanþiei     financiar„:
de participare 240.000.000 lei.                         1 — obligaþii contractuale Ón desf„∫urare
  9. Sursele de finanþare provin de la Bugetul local.             2 — situaþia financiar„.
  10. Nu este cazul asocierii grupului de ofertanþi.             12. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile.
  11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
                                        13. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de furnizare
cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i cea econo-
                                      este preþul cel mai mic.
mico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul:
                                        14. Nu se accept„ oferte alternative.
  11.1. declaraþia privind eligibilitatea;
                                        15. Se acord„ preferinþ„ intern„.
  11.2. certificate constatatoare privind Óndeplinirea obligaþiilor
                                        16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
exigibile de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre stat, inclusiv cele
                                      VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: nu s-a publicat.
locale, precum ∫i a contribuþiei pentru asigur„rile sociale de stat.
                                        17. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  11.3. Cerinþe minime cu privire la capacitatea tehnic„:
                                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
  1 — prezentare general„
  2 — susþinere tehnic„                            (40/4.571)

                                    !

  1. Autoritatea contractant„: Tribunalul Bucure∫ti              6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 10.04.2002, ora
  — cod fiscal 4340633;                          9.00.
  — adresa: Bucure∫ti, str. Danielopol nr. 2–4, sectorul 4, tele-       b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: Tribunalul
fon 335.41.07, fax 337.36.55.                        Bucure∫ti, cabinet pre∫edinte.
  2. a) Procedura aplicat„: licitaþie deschis„.
                                        c) Limba de redactare: limba rom‚n„.
  b) Tipul contractului: furnizare produse tipografie.
                                        7. Data deschiderii ofertelor: 10.04.2002, ora 11.00.
  3. a) Locul de livrare: Tribunalul Bucure∫ti.
                                        8. Garanþia pentru participare: 60.000.000 lei.
  b) Natura ∫i cantitatea produselor:
  — cod CPSA 222213, formulare imprimate (tipizate) =             9. Modalit„þi de finanþare: Bugetul de stat.
8.500.000 buc.                                 10. Condiþiile de eligibilitate pentru ofertanþi vor fi cele stipu-
  — cod CPSA 22223, alte lucr„ri imprimare — 400.000 buc.         late la capitolul B, oct. B.1.3. din secþiunea II din Ordinul
  — cod CPSA 2222.1, alte produse tipizate 500.000 buc.          nr. 1.012/6.06.2001 al ministrului finanþelor.
  — cod CPSA 22.23.1, lucr„ri de leg„torie ∫i finisare = 4.500        11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
buc.                                      12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  c) Se vor depune oferte pentru Óntreaga cantitate.           de furnizare: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
  4. Data limit„ de livrare a produselor: lunar, pe baza soli-      tehnico-economic.
cit„rilor beneficiarului.
                                        13. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  5. Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei se
                                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
poate procura de la Tribunalul Bucure∫ti, Serviciul contabilitate,
contra sumei de 100.000 lei.                           (41/4.578)

                                    !

  1. A.N.D. Bucure∫ti, Direcþia Regional„ de Drumuri ∫i Poduri        —  zona Beclean
Cluj, C.F. R2900300, Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128, cod          —  zona Salva
3400, tel. 064/432552; 064/432655, fax 064/432446.               —  zona Saratel
  2. a) Procedura aplicat„ pentru aplicarea contractului: licitaþie     3.  SDN Oradea
deschis„.                                   —  zona Oradea
  b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate       —  zona ™tei
oferte: contract de achiziþie de mixtur„ asfaltic„ Ba 16 pentru        —  zona Salonta
repararea defecþiunilor Ómbr„c„minþii rutiere.                 —  zona Marghita
  3. a) Locul de livrare al produselor: livrarea produselor se        4.  SDN Baia Mare
va face pentru secþiile din cadrul D.R.D.P. Cluj, Ón urm„toarele        —  zona Baia Mare
zone:                                     —  zona Sighet
  1. SDN Cluj                                —  zona Vi∫eu
  — zona Cluj                                5.  SDN Alba
  2. SDN Bistriþa                              —  zona Alba
  — zona Bistriþa                              —  zona C‚mpeni
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002

  — zona Sebe∫                               b) Data, ora ∫i locul de deschidere a ofertelor: 19.03.2002,
  6. SDN Satu Mare                           ora 9.00, la sediul D.R.D.P. Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128,
  — zona Satu Mare                           judeþul Cluj.
  — zona T„∫nad                              8. Garanþia de participare la licitaþie este de 50.000.000 lei.
  — zona Negre∫ti                             9. Finanþarea lucr„rilor de Óntreþinere curent„ a drumurilor
  — zona Carei                             este asigurat„ din Fondul Special al Drumurilor — Anexa la
  7. SDN Zal„u                             Bugetul de Stat.
  — zona Zal„u                               10. Forma de asociere: contract de asociere — dac„ este
  — zona Glod                             cazul.
  — zona Nusfal„u                             11. Orice ofertant nu trebuie s„ se g„seasc„ Ón oricare din
  — zona ™imleul Silvaniei                       urm„toarele situaþii:
  b) Natura ∫i cantitatea produselor care vor fi achiziþionate:      — este insolvabil sau Ón stare de faliment ori lichidare, afa-
  — mixtura asfaltic„ Ba 16                      cerile Ói sunt administrate de un judec„tor sindic;
  — cod C.P.S.A. 2682.12                          — face obiectul unei condamn„ri pentru un delict Ón leg„tur„
  c) Ofertele se pot depune pentru o singur„ zon„ de livrare      cu conduita sa profesional„;
a produsului, pentru mai multe zone, sau pentru toate zonele.        — nu ∫i-a Óndeplinit obligaþiile de plat„ a impozitelor, taxelor
  4. Data limit„ de livrare a produselor: termenul de derulare     ∫i a contribuþiei pentru Asigur„rile sociale de Stat;
a contractului de achiziþie de mixtur„ asfaltic„ Ba 16 este pe        — a comis o grav„ gre∫eal„, Ón materie profesional„, pe
perioada anului 2002.                          care autoritatea contractant„ o poate invoca aduc‚nd ca
  5. a) Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei     dovad„ orice mijloc probant pe care aceasta Ól are la dispoziþie.
se poate obþine de la sediul D.R.D.P. Cluj, Serviciul Licitaþii, Cluj-    12. Ofertanþii trebuie s„ menþin„ oferta valabil„ timp de
Napoca, str. Decebal nr. 128, tel. 064-432655, fax 064-432446.      60 zile de la data depunerii acesteia.
  b) Costul unui exemplar din documentaþia pentru elaborarea        13. Criteriul pentru atribuirea contractului de servicii este
∫i prezentarea ofertei este de 500.000 lei.               preþul cel mai sc„zut.
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor este 11.03.2002.
                                       14. Este interzis„ depunerea de oferte alternative.
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 18.03.2002.
                                       15. Se va acorda marja de preferinþ„ intern„, Ón conformi-
  b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul D.R.D.P.
                                     tate cu cap. XII, din O.U.G. nr. 60/2001.
Cluj, Serviciul Licitaþii, Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128, tel.
                                       16. Anunþul de intenþie s-a publicat Ón Monitorul Oficial al
064-432655, fax 064-432446.
                                     Rom‚niei, Partea a VI-a nr. 121/20.11.2001.
  c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele este limba
                                       17. Prezentul anunþ de participare a fost transmis c„tre
rom‚n„.
                                     Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL Ón data de 25.02.2002.
  7. a) La licitaþie pot participa ofertanþii sau Ómputerniciþi ai
acestora.                                   (42/4.579)                      ACHIZIÞIE PUBLIC√ DE PRODUSE/SERVICII

  INCDE—ICEMENERG, Bucure∫ti                       c) Limba de redactare a ofertei: limba rom‚n„.
  cod fiscal: R 10874610;                         7. a) La deschiderea ofertelor vor fi admi∫i reprezentanþii
  Bucure∫ti, Bd. Energeticienilor nr. 8, sectorul 3, telefon/fax:   ofertanþilor cu Ómputernicire legal„.
(01) 346.44.53/(01) 346.53.10.
                                      b) Ofertele vor fi deschise la data de 15.04.2002, ora 12.00,
  2. Procedura de achiziþie: licitaþie public„ deschis„, contract
                                     la sediul INCDE—ICEMENERG Bucure∫ti.
de furnizare de produse.
  3. a) Produsele vor fi livrate la sediul INCDE—ICEMENERG.        8. Garanþia de participare: 2.000.000 lei.
  b) Se va achiziþiona un Server DP III 1,13 GHZ, cod CPSA        9. Informaþiile privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
3002, Ómpreun„ cu licenþe MS Windows 2000 Server ∫i MS          cerinþele minime cu privire la capabilitatea tehnic„ ∫i economico-
Exchange 2000, cod CPSA 7220.22.                     financiar„ sunt prev„zute Ón îInformaþiile pentru ofertanþi“.
  c) Oferta trebuie s„ fie complet„.
                                      10. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
  4. Data limit„ de livrare a produselor: 22.04.2002.
                                      11. Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avan-
  5. a) Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei
se obþine de la Serviciul Aprovizionare.                 tajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
  b) Costul documentaþiei este de 300.000 lei.              12. Se pot depune oferte alternative.
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 8.04.2002.      13. Nu se acord„ marj„ de preferinþ„ intern„.
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 15.04.2002,        14. Nu a fost publicat anunþ de intenþie.
ora 9.00.                                  15. Data transmiterii spre publicare Ón Monitorul Oficial al
  b) Adresa la care trebuie depuse (transmise) ofertele: sediul
                                     Rom‚niei, Partea a VI-a, a anunþului de participare: 25.02.2002.
INCDE—ICEMENERG Bucure∫ti, secretariatul directorului gene-
ral, etajul 3, corp administrativ.                      (43/4.530)
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                          29

                          ACHIZIÞII PUBLICE DE LUCR√RI

  1. Consiliul local al comunei Flore∫ti                     b) Deschiderea ofertelor va avea loc Ón data de 30.03.2002,
  Adresa: str. Avram Iancu nr. 170, comuna Flore∫ti, judeþul         la ora 10.00, la sediul beneficiarului, comuna Flore∫ti, str.
Cluj, telefon: 064-265695, telefax: 064-265101.                Avram Iancu nr. 170, judeþul Cluj.
  2. a) Procedura aplicat„: licitaþie public„ deschis„ pentru          8. Garanþia de participare este de 100 milioane lei.
lucrarea îCorp nou la ™coala General„ Gheorghe ™incai“,              9. Modalit„þile de finanþare ∫i de plat„:
comuna Flore∫ti, str. A. Mure∫anu nr. 1, judeþul Cluj.               — bugetul local
  b) Contract pentru lucr„ri de execuþie îCorp nou la ™coala           — plata se va face conform normelor legale ∫i contractului
General„ Gheorghe ™incai“.                           de execuþie.
  3. a) Amplasamentul lucr„rii: comuna Flore∫ti, str. A.
                                          10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze asocierea
Mure∫anu nr. 1, judeþul Cluj.
                                        grupului de ofertanþi c„rora (dac„ este cazul) li se atribuie con-
  b) Natura ∫i cerinþele de execuþie: Ón vederea punct„rii
                                        tractul de lucr„ri (conform normelor legale ∫i instrucþiunilor pentru
îProgramului calit„þii“, ofertanþii trebuie s„ prezinte dovada c„ au
                                        ofertanþi).
lucrat cel puþin o construcþie similar„ (unitate de Ónv„þ„m‚nt).
                                          11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
  c) Lucrarea const„ din urm„toarele obiecte:
  — construcþii                               cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea eco-
  — instalaþii sanitare                           nomico-financiar„:
  — instalaþii electrice                             — solvabilitate: ≥ 30%
  — instalaþii termice                              — capacitatea financiar„: ≥ 2.700 milioane lei
  — instalaþii de gaz.                              — lucr„ri similare: ≥ 3.200 milioane lei
  4. Durata de execuþie: 24 luni.                        — cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: ≥ 15.000 milioane lei.
  5. a) Un exemplar din documentaþia pentru elaborarea ∫i            12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
punctarea ofertelor se va ridica de la Secretariatul Consiliului        oferta valabil„: 90 zile.
local al comunei Flore∫ti, str. Avram Iancu nr. 170, judeþul Cluj,         13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
telefon 064-265101, Óncep‚nd cu data de 4.03.2002, p‚n„ la           de lucr„ri este oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
data de 20.03.2002.                              tehnico-economic.
  b) Costul unui exemplar este de 1.500.000 lei, plata              14. Interzicerea depunerii de oferte alternative: nu se
f„c‚ndu-se Ón numerar.                             accept„ oferte alternative.
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 7 zile de la ridi-      15. Alte informaþii: construcþia are D+P+E ∫i acoperi∫ul
carea ofertelor.                                ∫arpant„, cu o structur„ format„ din fundaþii continue, diafragme
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 29.03.2002,
                                        de zid„rie cu sÓmburi de beton armat, combinat„ cu cadre din
ora 12.00.
                                        beton armat, plan∫ee din beton armat ∫i acoperi∫ul din ∫arpant„
  b) Oferta se va depune la secretariatul Consiliului local al
                                        de lemn.
comunei Flore∫ti, str. Avram Iancu nr. 170, judeþul Cluj.
                                          16. Data transmiterii anunþului de participare de c„tre Regia
  c) Limba Ón care trebuie redactat„ oferta este limba rom‚n„.
                                        Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
  7. a) La deschiderea ofertelor se va prezenta Ómputernicitul
legal cu drept de semn„tur„ al ofertantului.                    (44/4.529)

                                      !


  1. Administraþia Fluvial„ a Dun„rii de Jos RA, Galaþi, cod         50 euro, plus T.V.A. Se pot solicita clarific„ri cu cel puþin 8 zile
fiscal 1644670, Ónregistrat„ la Registrul Comerþului cu            Ónainte de data limit„ pentru depunerea ofertelor.
nr. J 17/10031/1991, cu sediul Ón Galaþi, Str. Portului nr. 32,          6. Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 40 zile de la
telefon 0040.36.460016, fax 0040.36.460847, telex 51246 AFDJ-R,        publicarea prezentului anunþ Ón Monitorul Oficial. Limba Ón care
e-mail: afdj@afdj.gala.i.ro — organizeaz„:                   se va redacta oferta este limba rom‚n„. Oferta se va
  2. Licitaþie deschis„ pentru achiziþie public„ de lucr„ri:         trimite/depune la sediul AFDJ Galaþi.
îReparaþie ∫i refuncþionalizare cl„dire sediu AFDJ RA, Galaþi —          7. Ora, data ∫i locul deschiderii ofertelor: ora 12.00 din a
Secþia C„i Navigabile Sulina“ — cod CPSA 4521.15.               43-a zi de la data public„rii prezentului anunþ Ón Monitorul
  3. Cl„direa se afl„ Ón Sulina, Strada I nr. 202, lucr„rile con-      Oficial sau Ón proxima zi lucr„toare, la sediul AFDJ Galaþi. Pot
stau Ón reparaþii construcþie, instalaþii sanitare, electrice ∫i de      participa cel mult doi delegaþi, Ómputerniciþi, de la fiecare ofertant.
Ónc„lzire, oferta urm‚nd a fi elaborat„ pentru Óntreg volumul de          8. Garanþia pentru participare este de 550 euro.
lucr„ri din caietul de sarcini. Cl„direa este de patrimoniu.            9. Finanþarea este asigurat„ din surse proprii ∫i din transfe-
  4. Termenul de execuþie a reparaþiei: 36 luni de la perfecta-       ruri bugetare, iar pl„þile se fac prin virament pe baza facturilor
rea contractului.                               Ónsoþite de procese-verbale de recepþie.
  5. Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei se          10. Documentele privind eligibilitatea, Ónregistrarea ∫i capaci-
obþine de la AFDJ Galaþi, Serviciul Œntreþinere ∫i Reparaþii Nave,       tatea tehhnic„ ∫i economico-financiar„ sunt cele prev„zute Ón
direct sau prin po∫t„. Costul este cel al echivalentului Ón lei a       îFi∫a de date pentru achiziþia public„ de lucr„ri“ din
  30            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002
îDocumentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei“. Condiþii         13. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de servicii
minime: cel puþin un contract de aceea∫i natur„ finalizat Ón ulti-      este: îoferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
mii 3 ani care a avut cel puþin valoarea de 100.000 euro ∫i          economic“.
                                         14. Se accept„ ∫i oferte alternative Ón condiþiile stipulate Ón
cifra medie anual„ de afaceri pe ultimii trei ani, minimum
                                       caietul de sarcini.
300.000 euro.
                                         15. Œn condiþii legale se poate acorda marj„ de preferinþ„
  11. Ofertanþii trebuie s„ fie atestaþi ISC sau s„ aib„ un sis-      intern„.
tem de asigurare a calit„þii certificat de organizaþii recunoscute        16. AFDJ Galaþi nu a dat publicit„þii anunþ de intenþie privind
Ón domeniul construcþiilor civile. De asemenea, trebuie s„ fie        achiziþii de lucr„ri.
autorizaþi s„ execute lucr„ri la cl„diri de patrimoniu.              17. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  12. Valabilitatea ofertei trebuie s„ fie minimum 45 zile de la      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
data deschiderii ofertelor.                            (45/4.532

                                     !

   1. Autoritatea contractant„: Societatea Comercial„ TERMO-           b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul
ELECTRICA — S.A. — Sucursala Electrocentrale Craiova, cod           Sucursalei Electrocentrale Craiova, Ón localitatea Craiova,
fiscal 11096583, cu sediul Ón Craiova, Platforma Industrial„         Platforma Industrial„ I∫alniþa la Serviciul Contractare Marketing.
I∫alniþa, cod po∫tal 1124, tel. 051/187.577/int. 246, fax             c) Ofertele se redacteaz„ Ón limba rom‚n„.
051/194.751, 051/194837.                              7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
                                       membrii comisiei de evaluare ∫i reprezentanþii legali ai
   2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
                                       ofertanþilor participanþi sau Ómputerniciþii acestora.
lucr„ri: licitaþie deschis„.
                                          b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 19.04.2002,
   b) Tipul contractului pentru achiziþia îReparaþie tip RC a aco-
                                       ora 12.00, la sediul S.E. Craiova.
peri∫ului ∫i pereþilor estacad„ de benzi transport c„rbune B4abc
                                          8. Garanþia pentru participare solicitate: 10.000.000 lei (f„r„
— U.E. Craiova II“: contract de execuþie de lucr„ri.             T.V.A).
   3. a) Amplasamentul lucr„rii: Ón incinta U.E. Craiova II, Ón         9. Surse de finanþare: fonduri proprii de producþie ale
Craiova.                                   Societ„þii Comerciale TERMOELECTRICA — S.A.
   b) Natura ∫i cerinþele de execuþie, caracteristicile generale         10. Nu este cazul.
ale lucr„rii: reparaþie curent„ a acoperi∫ului ∫i pereþilor de esta-        11. Condiþiile de eligibilitate ale ofertanþilor privesc docu-
cad„ de benzi transport c„rbune B4abc, cu demontarea pl„cilor         mente care dovedesc Ónregistrarea, plata taxelor ∫i impozitelor
de azbociment ondulat ∫i Ónlocuirea acestora cu pl„ci de tabl„        c„tre bugetul de stat ∫i a contribuþiei asigur„rilor sociale de stat,
zincat„ U.E. Craiova II, cod CPSA 4522.1.                   documente care s„ certifice Óncadrarea Ón categoria I.M.M.-urilor
   Pot participa Ón exclusivitate la procedura de achiziþie numai      conform Legii nr. 133/1999 eliberate de autorit„þile competente,
                                       certificarea sistemului calit„þii, dot„rile specifice, asigurarea cu
I.M.M.-urile cu capital integral privat, iar lucr„rile se vor executa
                                       personal de specialitate, obligaþii contractuale Ón desf„∫urare,
Ón regim de asigurare a calit„þii, standardul de calitate aplicat
                                       lucr„ri similare executate cu recomand„ri din partea altor bene-
fiind SR EN ISO 9002/1995.
                                       ficiari, situaþia financiar„.
   c) Oferta se va depune pentru Óntreaga lucrare licitat„.
                                          12. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile calendaristice.
   d) Scopul lucr„rii: reparaþie a acoperi∫ului benzilor de trans-        13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
port c„rbune.                                 preþul cel mai sc„zut.
   4. Termenul limit„ de execuþie a lucr„rii: 45 zile calendaristice.      14. Nu se depun oferte alternative.
   5. a) Un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ∫i pre-         15. Alte informaþii: Ón cazurile prev„zute la art. 26 alin. 2 ∫i
zentarea ofertei se poate obþine contra cost de la sediul S.E.        alin. 3 din O.U.G. 60/2001, licitaþia se va repeta Ón data de
Craiova, Serv. Contractare Marketing.                     3.05.2002.
   b) Costul unui exemplar este de 158.600 lei (f„r„ T.V.A.).          16. Nu s-a publicat anunþ de intenþie.
   c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 10.04.2002.         17. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
   6. a) Data limit„ de depunere a ofertelor: 19.04.2002,          Autonom„: MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
ora 11.00.                                     (46/4.573)

                                     !

  1. A.N.D. Bucure∫ti — Direcþia Regional„ de Drumuri ∫i            b) Tipul contractului de lucr„ri pentru care sunt solicitate
Poduri Cluj, cod fiscal R 2900300, Cluj-Napoca, str. Decebal nr.       oferte:
                                         — contract de execuþie a lucr„rilor de reparaþie a drumurilor
128, cod 3400, tel. 064/432552; 064/432655, fax 064/432446.
                                       naþionale de pe raza D.R.D.P. Cluj, cu mixtur„ BA 16.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru aplicarea contractului de
                                         3. a) Amplasamentul lucr„rilor: poziþionarea sectoarelor de
lucr„ri:                                   drum pe care se vor executa lucr„ri de reparaþie cu mixtur„
  — licitaþie deschis„.                           asfaltic„ BA 16 este urm„toarea:
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                         31

  SDN Cluj              DN  75              km  135+000—160+800          =        25,8  km
  SDN Bistriþa            DN  15A              km  18+000—46+597           =        28,6  km
                    DN  17              km  6+500—116+000           =        109,5  km
                    DN  17C              km  0+000—65+000            =         65  km
                    DN  17D              km  0+000—71+650            =        71,6  km
  SDN Oradea             DN  1H              km  12+000—27+000           =         15  km
                    DN  19              km  43+000—76+000           =         33  km
                    DN  75              km  0+000—29+000            =         29  km
                    DN  76              km  83+000—154+000           =         71  km
  SDN Baia Mare            DN  1C              km  114+000—119+000          =          5  km
                    DN  1C              km  154+000—181+000          =         27  km
                    DN  17C              km  65+000—81+000           =         16  km
                    DN  18              km  3+500—34+000            =        30,5  km
                    DN  18              km  130+000—156+000          =         26  km
                    DN  19              km  195+000—234+000          =         39  km
  SDN Alba Iulia           DN  14B              km  26+000—39+600           =        13,6  km
                    DN  67C              km  75+000—122+000           =         47  km
                    DN  74              km  29+000—71+000           =         42  km
                    DN  74A              km  0+000—11+000            =         11  km
                    DN  75              km  29+000—80+000           =         51  km
  SDN Satu Mare            DN  1C              km  192+000—197+000          =          5  km
                    DN  19              km  85+000—95+000           =         10  km
                    DN  19              km  171+000—195+000          =         28  km
  SDN Zal„u              DN  1C              km  76+000—114+000           =         38  km
                    DN  1G              km  15+000—26+000           =         11  km
                    DN  1H              km  27+000—36+000           =          9  km

  TOTAL:                                                             857,6 km

  b) Categoria lucr„rilor ce se vor achiziþiona:              10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze asocierea
  — lucr„ri de copertare rutier„                    grupului de ofertanþi: contract de asociere — dac„ este cazul.
  — Cod C.P.S.A. 4523.12.                          11. Orice ofertant nu trebuie s„ se g„seasc„ Ón oricare din
  c) Ofertele se pot depune pentru o poziþie, pentru mai multe     urm„toarele situaþii:
poziþii sau pentru toate poziþiile de mai sus.                — Este insolvabil sau Ón stare de faliment ori lichidare, afa-
  4. Termenul limit„ de execuþie a lucr„rilor: termenul de deru-    cerile Ói sunt administrate de un judec„tor sindic.
lare a contractului de execuþie va fi pe durata anului 2002.         — Face obiectul unei condamn„ri pentru un delict Ón
  5. a) Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei      leg„tur„ cu conduita sa profesional„.
poate fi procurat„ de la sediul D.R.D.P. Cluj, Serviciul Licitaþii,      — Nu ∫i-a Óndeplinit obligaþiile de plat„ a impozitelor, taxelor
Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128, tel. 064-432655, fax 064-       ∫i a contribuþiei pentru Asigur„rile sociale de Stat.
432446.                                    — A comis o grav„ gre∫eal„, Ón materie profesional„, pe
  b) Costul unui exemplar din documentaþia pentru elaborarea      care autoritatea contractant„ o poate invoca, aduc‚nd ca
∫i prezentarea ofertei este de 500.000 lei.                dovad„ orice mijloc probant pe care aceasta Ól are la dispoziþie.
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 11.03.2002.       La licitaþie pot participa persoane juridice rom‚ne, care au
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 18.03.2002.       ca domeniu principal de activitate construcþiile de drumuri ∫i
  b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul D.R.D.P.      poduri.
Cluj, Serviciul Licitaþii, Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128,         12. Ofertanþii trebuie s„ menþin„ oferta valabil„ timp de
tel. 064-432655, fax 064-432446.                     60 de zile de la data depunerii acesteia.
  c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele este limba          13. Criteriul pentru atribuirea contractului de lucr„ri este teh-
rom‚n„.                                  nico-economic.
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor        14. Este interzis„ depunerea de oferte alternative.
sunt reprezentanþii ofertanþilor.                       15. Se va acorda marja de preferinþ„ intern„, Ón conformitate
  b) Data, ora ∫i locul de deschidere a ofertelor: 19.03.2002,     cu cap. XII din O.U.G. nr. 60/2001.
ora 12.00, la sediul D.R.D.P. Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128.       16. Anunþul de intenþie s-a publicat Ón Monitorul Oficial al
  8. Garanþia de participare la licitaþie este de 50.000.000 lei.    Rom‚niei, Partea a VI-a nr. 121/20.11.2001.
  9. Finanþarea lucr„rilor de Óntreþinere curent„ a drumurilor       17. Prezentul anunþ de participare a fost transmis c„tre
este asigurat„ din Fondul Special al Drumurilor — Anexa la        Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL Ón data de 25.02.2002.
Bugetul de Stat.                                (47/4.580)

                                   !
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002
  1. A.N.D. Bucure∫ti — Direcþia Regional„ de Drumuri ∫i          b) Tipul contractului de lucr„ri pentru care sunt solicitate
Poduri Cluj, cod fiscal R 2900300, cu sediul Ón Cluj-Napoca, str.     oferte:
Decebal nr. 128, cod po∫tal 3400, tel. 064/432552; 064/432655,        – contract de execuþie a lucr„rilor de asanare suprafeþe
fax 064/432446.                              burdusite.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru aplicarea contractului de         3. a) Amplasamentul lucr„rilor: poziþionarea sectoarelor de
lucr„ri:                                 drum pe care se vor executa lucr„ri de asanare suprafeþe
  – licitaþie deschis„.                         burdusite este urm„toarea:

              SECTOARE                   BURDUSIRI

  SDN Oradea             DN 1H               km 12+000 – 27+000            =        15,0 km
                    DN 19               km 43+000 – 76+000            =        33,0 km
                    DN 76               km 83+000 – 90+000            =        7,0 km
  SDN Baia Mare            DN 1C               km 154+000 – 181+000           =        27,0 km
  SDN Satu Mare            DN 1C               km 192+000 – 197+000           =        5,0 km
  SDN Zal„u              DN 1G               km 15+000 – 26+000            =        11,0 km
                    DN 1H               km 27+000 – 36+000            =        9,0 km

  TOTAL:                                                     =       107,0 km

  b) Categoria lucr„rilor ce se vor achiziþiona:              10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze asocierea
  – lucr„ri de copertare rutier„;                    grupului de ofertanþi: contract de asociere – dac„ este cazul.
  – cod C.P.S.A. 4523.12.                          11. Orice ofertant nu trebuie s„ se g„seasc„ Ón oricare din
  c) Ofertele se pot depune pentru o poziþie, pentru mai multe     urm„toarele situaþii:
poziþii sau pentru toate poziþiile de mai sus.                – Este insolvabil sau Ón stare de faliment ori lichidare, afa-
  4. Termenul limit„ de execuþie a lucr„rilor: termenul de deru-    cerile Ói sunt administrate de un judec„tor sindic.
lare a contractului de execuþie va fi pe durata anului 2002.
                                       – Face obiectul unei condamn„ri pentru un delict Ón leg„tur„
  5. a) Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei
                                     cu conduita sa profesional„.
poate fi procurat„ de la sediul D.R.D.P. Cluj, Serviciul Licitaþii,
                                       – Nu ∫i-a Óndeplinit obligaþiile de plat„ a impozitelor, taxelor
Ón Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128, tel. 064/432655,
                                     ∫i a contribuþiei pentru Asigur„rile sociale de Stat.
fax 064/432446.
                                       – A comis o grav„ gre∫eal„, Ón materie profesional„, pe
  b) Costul unui exemplar din documentaþia pentru elaborarea
∫i prezentarea ofertei este 500.000 lei.                 care autoritatea contractant„ o poate invoca, aduc‚nd ca
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 11.03.2002.     dovad„ orice mijloc probant pe care aceasta Ól are la dispoziþie.
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 19.03.2002.         La licitaþie pot participa persoane juridice rom‚ne care au ca
  b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul D.R.D.P.      domeniu principal de activitate construcþiile de drumuri ∫i poduri.
Cluj, Serviciul Licitaþii, Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128,         12. Ofertanþii trebuie s„ menþin„ oferta valabil„ timp de
tel. 064/432655. fax 064/432446.                     60 zile de la data depunerii acesteia.
  c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele este limba          13. Criteriul pentru atribuirea contractului de lucr„ri este teh-
rom‚n„.                                  nico-economic.
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor        14. Este interzis„ depunerea de oferte alternative.
sunt reprezentanþii ofertanþilor.                       15. Se va acorda marja de preferinþ„ intern„, Ón conformitate
  b) Data, ora ∫i locul de deschidere a ofertelor: 20.03.2002,     cu cap. XII din O.U.G. nr. 60/2001.
ora 9.00 la sediul D.R.D.P. Cluj, Cluj-Napoca, str. Decebal nr.
                                       16. Anunþul de intenþie s-a publicat Ón Monitorul Oficial al
128.
                                     Rom‚niei, Partea a VI-a, nr. 121/20.11.2001.
  8. Garanþia de participare la licitaþie este de 25.000.000 lei.
                                       17. Prezentul anunþ de participare a fost transmis c„tre
  9. Finanþarea lucr„rilor de Óntreþinere curent„ a drumurilor
                                     Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL Ón data de 25.02.2002.
este asigurat„ din Fondul Special al Drumurilor – Anex„ la
Bugetul de Stat.                                (48/4.581)

                                   !

  1. A.N.D. Bucure∫ti — Direcþia Regional„ de Drumuri ∫i          b) Tipul contractului de lucr„ri pentru care sunt solicitate
Poduri Cluj, cod fiscal R 2900300, cu sediul Ón Cluj-Napoca, str.     oferte:
Decebal nr. 128, cod po∫tal 3400, tel. 064/432552; 064/432655,        – contract de execuþie a lucr„rilor de Óntreþinere curent„ a
fax 064/432446.                              drumurilor naþionale de pe raza D.R.D.P. Cluj.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru aplicarea contractului de        3. a) Amplasamentul lucr„rilor: poziþionarea sectoarelor de
lucr„ri:                                 drum pe care se vor executa lucr„ri Óntreþinere curent„ ∫i natura
  – licitaþie deschis„.                         lucr„rilor necesare este urm„toarea:
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                       33

SDN Cluj      DN 1        km 535+000 – 565+000      =       30 km   –  rezolvare scurgere ape*
                                                 –  finalizare contract podeþ km 563
          DN 1        km 449+600 – 473+600      =      24,6 km   –  aripi podeþe
                                                 –  amenaj„ri rigole zona podeþe
                                                 –  zid sprijin
          DN 75       km 135+000 – 160+800      =      25,8 km   –  rezolvare scurgere ape*
SDN Bistriþa    DN 17D       km 0+000 – 72+000        =       72 km   –  rezolvare scurgere ape*
                                                 –  ∫anþuri beton monolit
                                                 –  montat parapet metalic
                                                 –  vopsitorii
          Se mai solicit„:
                    – ∫anþuri beton monolit – DN 17C+15A
                    – montaj parapet metalic – DN 17C+15A
                    – vopsitorii       – toate traseele
SDN Oradea     DN 1H       km 0+000 – 27+000        =       27 km   –  rezolvare scurgere ape*
                                                 –  demontare-montare parapet metalic
                                                 –  complet„ri acostamente
          DN 19       km 43+000 – 76+000       =       33 km   –  rezolvare scurgere ape*
          DN 19C       km 0+000 – 9+300        =       9,3 km   –  rezolvare scurgere ape
                                                 –  execuþie ∫anþ pereat
          DN 75       km 0+000 – 29+000        =       29 km   –  rezolvare scurgere ape*
                                                 –  reparaþii parapet greu zid„rie
                                                 –  reparaþii zid sprijin 40 m3
          DN 79       km 56+000 – 112+000       =       56 km   –  rezolvare scurgere ape*
                                                 –  complet„ri acostamente
SDN Baia Mare    DN 1C       km 114+000 – 148+000      =       34 km   –  reparaþii ∫i vopsitorii parapet metalic
          DN 17C       km 65+000 – 81+000       =       16 km   –  rezolvare scurgere ape*
                                                 –  Ónlocuit parapet metalic
          DN 18       km 15+000 – 37+000       =       22 km   –  reparaþii parapet greu zid„rie
          DN 18       km 110+000 – 150+000      =       40 km   –  rezolvare scurgere ape*
SDN Alba Iulia   DN 74       km 29+000 – 100+000       =       71 km   –  rezolvare scurgere ape*
                                                 –  demontare-montare parapet metalic
          DN 75       km 29+000 – 80+000       =       51 km   –  rezolvare scurgere ape*
                                                 –  reparaþii parapet metalic
SDN Satu Mare    DN 1C       km 181+000 – 200+000      =       19 km   –  rezolvare scurgere ape*
                                                 –  defri∫„ri
                                                 –  demontat parapet DGD
                                                 –  montat parapet metalic
                                                 –  Ónlocuire borne beton cu metal
          DN 19       km 171+000 – 195+000      =       24 km   –  rezolvare scurgere ape*
                                                 –  t„ieri acostamente mecanizat
                                                 –  vopsitorii parapet
          DN 1F       km 123+000 – 147+000      =       24 km   –  t„ieri acostamente mecanizat
                                                 –  refacere postamente borne
          DN  19      km  76+000 – 135+000      =       59  km  –  refacere postamente borne
SDN Zal„u      DN  1C      km  106+000 – 114+000     =        8  km  –  complet„ri acostamente
          DN  1F      km  36+000 – 123+000      =        8  km  –  vopsitorii parapet metalic
          DN  1G      km  15+000 – 26+000      =       11  km  –  complet„ri acostamente
          DN  1H      km  37+000 – 69+000      =       85  km  –  rezolvare scurgere ape*
                    km  75+000 – 128+000
                    km  27+000 – 36+000      =        9 km   – complet„ri acostamente
  * rezolvare scurgere ape cuprinde pentru fiecare poziþie urm„toarele operaþii:
  – cur„þare ∫anþuri;                           – cod C.P.S.A. 4523.1.
  – desfund„ri ∫anþuri;                          c) Ofertele se pot depune pentru o poziþie, pentru mai multe
  – desfund„ri camere c„dere;
                                   poziþii sau pentru toate poziþiile de mai sus.
  – desfund„ri podeþe.
  b) Categoria lucr„rilor ce se vor achiziþiona:             4. Termenul limit„ de execuþie a lucr„rilor: termenul de deru-
  – lucr„ri de construcþii de c„i de comunicaþie terestr„;      lare a contractului de execuþie va fi pe durata anului 2002.
  34            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002
  5. a) Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei        – Este insolvabil sau Ón stare de faliment ori lichidare, afa-
poate fi procurat„ de la sediul D.R.D.P. Cluj, Serviciul Licitaþii, Ón  cerile Ói sunt administrate de un judec„tor sindic.
Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128, tel. 064/432655, fax 064/432446.      – Face obiectul unei condamn„ri pentru un delict Ón leg„tur„
  b) Costul unui exemplar din documentaþia pentru elaborarea      cu conduita sa profesional„.
∫i prezentarea ofertei este 500.000 lei.                   – Nu ∫i-a Óndeplinit obligaþiile de plat„ a impozitelor, taxelor
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 11.03.2002.     ∫i a contribuþiei pentru Asigur„rile sociale de Stat.
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 19.03.2002.         – A comis o grav„ gre∫eal„, Ón materie profesional„, pe
  b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul D.R.D.P.      care autoritatea contractant„ o poate invoca, aduc‚nd ca
Cluj, Serviciul Licitaþii, Ón Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 128, tel.   dovad„ orice mijloc probant pe care aceasta Ól are la dispoziþie.
064/432655. fax 064/432446.                          La licitaþie pot participa persoane juridice rom‚ne care au ca
  c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele este limba rom‚n„.    domeniu principal de activitate construcþiile de drumuri ∫i poduri.
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor        12. Ofertanþii trebuie s„ menþin„ oferta valabil„ timp de 60
sunt reprezentanþii ofertanþilor.                     zile de la data depunerii acesteia.
  b) Data, ora ∫i locul de deschidere a ofertelor: 20.03.2002,
                                       13. Criteriul pentru atribuirea contractului de lucr„ri este teh-
ora 12.00, la sediul D.R.D.P. Cluj, Ón Cluj-Napoca, str. Decebal
                                     nico-economic.
nr. 128.
                                       14. Este interzis„ depunerea de oferte alternative.
  8. Garanþia de participare la licitaþie este de 50.000.000 lei.
                                       15. Se va acorda marja de preferinþ„ intern„, Ón conformitate
  9. Finanþarea lucr„rilor de Óntreþinere curent„ a drumurilor
                                     cu cap. XII din O.U.G. nr. 60/2001.
este asigurat„ din Fondul Special al Drumurilor – Anex„ la
                                       16. Anunþul de intenþie s-a publicat Ón Monitorul Oficial al
Bugetul de Stat.
                                     Rom‚niei, Partea a VI-a, nr. 121/20.11.2001.
  10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze asocierea
                                       17. Prezentul anunþ de participare a fost transmis c„tre
grupului de ofertanþi: contract de asociere – dac„ este cazul.
                                     Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL Ón data de 25.02.2002.
  11. Orice ofertant nu trebuie s„ se g„seasc„ Ón oricare din
urm„toarele situaþii:                             (49/4.582)


                          ACHIZIÞII PUBLICE DE SERVICII

   1. Autoritatea contractant„: Societatea Comercial„ TERMO-        6. a) Data limit„ de depunere a ofertelor: 18.04.2002, ora
ELECTRICA — S.A., Sucursala Electrocentrale Craiova, cod fis-       11.00.
cal 11096583, cu sediul Ón Craiova, Platforma Industrial„          b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul
I∫alniþa, judeþul Dolj, cod po∫tal 1124, tel. 051/187.577, int. 246,   Sucursalei Electrocentrale Craiova, Ón Craiova, Platforma
fax 051/194.751, 051/194.837.                       Industrial„ I∫alniþa la Serv. Contractare Marketing, judeþul Dolj.
   2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de
                                       c) Ofertele se redacteaz„ Ón limba rom‚n„.
lucr„ri: licitaþie deschis„.
                                       7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
   b) Tipul contractului pentru achiziþia îReparaþie r„citor con-
                                     membrii comisiei de evaluare ∫i reprezentanþii legali ai
dens boiler tr. II aferent grupului nr. 2 de 150 MW – U.E.
                                     ofertanþilor participanþi sau Ómputerniciþii acestora.
Craiova II“: contract de execuþie de lucr„ri.
   3. a) Amplasamentul lucr„rii: Ón incinta U.E. Craiova II, Ón      b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 18.04.2002, ora
localitatea Craiova.                           12.00, la sediul S.E. Craiova.
   b) Natura ∫i cerinþele de execuþie, caracteristicile generale      8. Garanþia pentru participare solicitat„: 5.000.000 lei (f„r„
ale lucr„rii: reparaþie r„citor condens boiler tr. II aferent grupului  T.V.A.).
nr. 2 de 150 MW – U.E. Craiova II, cu demontarea,              9. Surse de finanþare: fonduri proprii de producþie ale
confecþionarea ∫i montarea fasciculului de þevi schimb„toare de      Societ„þii Comerciale TERMOELECTRICA — S.A.
c„ldur„, cod C.P.S.A. 2822.90.
                                       10. Nu este cazul.
   Pot participa Ón exclusivitate la procedura de achiziþie numai
                                       11. Condiþiile de eligibilitate a ofertanþilor privesc documen-
I.M.M.-urile cu capital integral privat, iar lucr„rile se vor executa
                                     tele care dovedesc Ónregistrarea, plata taxelor ∫i impozitelor
Ón regim de asigurare a calit„þii, standardul de calitate aplicat
                                     c„tre bugetul de stat ∫i a contribuþiei asigur„rilor sociale de
fiind SR EN ISO 9002/1995.
                                     stat, documente care s„ certifice Óncadrarea Ón categoria I.M.M.-
   c) Oferta se va depune pentru Óntreaga lucrare licitat„.
                                     urilor conform Legii nr. 133/1999, eliberate de autorit„þile com-
   d) Scopul lucr„rii: reparaþie r„citor condens boiler tr. II din
                                     petente, certificarea sistemului calit„þii, dot„rile specifice,
circuitul de preÓnc„lzire regenerativ„ aferent grupului nr. 2 de
                                     asigurarea cu personal de specialitate, obligaþii contractuale Ón
150 MW.
                                     desf„∫urare, lucr„ri similare executate cu recomand„ri din par-
   4. Termenul limit„ de execuþie a lucr„rii: 90 zile calendaristice.
                                     tea altor beneficiari, situaþia financiar„.
   5. a) Un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ∫i
prezentarea ofertei se poate obþine contra cost de la sediul         12. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile calendaristice.
S.E. Craiova, Serv. Contractare Marketing.                  13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
   b) Costul unui exemplar este de 166.400 lei (f„r„ TVA).       preþul cel mai sc„zut.
   c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 9.04.2002.      14. Nu se depun oferte alternative.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                         35

  15. Alte informaþii: Ón cazurile prev„zute la art. 26, alin. 2 ∫i      17. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
alin. 3, din O.U.G. nr. 60/2001, licitaþia se va repeta Ón data de      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
2.05.2002.
  16. Nu s-a publicat anunþ de intenþie.                     (50/4.572)

                                     !

  Direcþia Regional„ Vamal„ Interjudeþean„ Bucure∫ti, str.         data de 11.04.2002, ora 12, Ón prezenþa ofertanþilor sau repre-
Mircea Eliade nr. 18, sectorul 1, cod fiscal 4382477, telefon        zentanþilor acestora, cu Ómputernicire scris„.
01/201.12.50; 01/201.12.46, fax 201.12.54, organizeaz„ licitaþie         Cuantumul garanþiei pentru participare va fi de 60.000.000
deschis„ pentru atribuirea contractului de achiziþie public„ de       lei, sub form„ de scrisoare de garanþie bancar„.
prest„ri servicii privind: exploatarea, deservirea ∫i Óntreþinerea        Sursele de finanþare sunt din fonduri extrabugetare.
curent„ a echipamentelor, instalaþiilor electrice ∫i automatizare         Documentele care dovedesc eligibilitatea:
aferente obiectelor ce deservesc:                         Informaþiile privind condiþiile de eligibilitate, cerinþele minime
  a) Biroul Vamal de Control ∫i V„muire la Frontiera Giurgiu,       cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea economico-financiar„
amplasat pe DN 5, km 63, judeþul Giurgiu;                  pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul, precum ∫i docu-
  b) Biroul Vamal de Control ∫i V„muire la Interior Slobozia,       mentele pe care ofertanþii trebuie s„ le depun„ Ón acest scop
amplasat pe ™os. Br„ilei nr. 14, judeþul Ialomiþa.              sunt prezentate Ón Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezenta-
  Pentru perioada 1.05.2002 — 31.12.2003.                 rea ofertei, compus„ din:
  Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziþie         Secþiunea I – Informaþii generale;
public„ este preþul cel mai sc„zut.                        Secþiunea II – Fi∫a de date a achiziþiei de prest„ri servicii;
  Documentaþia se poate obþine, Ón baza unei solicit„ri scrise,         Secþiunea III – Caietul de sarcini;
de la Compartimentul Investiþii, et. 5, din cadrul Direcþiei           Secþiunea IV – Formulare;
Regionale Vamale Interjudeþene Bucure∫ti, telefon 01/201.12.46,          Secþiunea V – Contract de prest„ri servicii.
f„r„ a se percepe taxa.
                                         Cerinþe minime cu privire Ia:
  Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor ∫i vizionarea obiec-
                                         Se interzice depunerea de oferte alternative.
tivelor din cadrul unit„þilor vamale menþionate mai sus este
                                         Se respinge ofertantul ale c„rui documente nu corespund
5.04.2002.
                                       cerinþelor pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei ∫i caietului de
  Data limit„ pentru depunerea ofertelor este 11.04.2002, ora 10.
                                       sarcini sau nu sunt complete.
  Ofertele vor fi depuse la secretariatul de la et. 5 al Direcþiei
                                         Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 zile de la data
Regionale Vamale Interjudeþene Bucure∫ti, din Bucure∫ti, str.
                                       deschiderii acesteia.
Mircea Eliade nr. 18, sectorul 1.
                                         Anunþul de intenþie nu s-a publicat Ón Monitorul Oficial al
  Oferta, Ómpreun„ cu toat„ corespondenþa ∫i documentele
                                       Rom‚niei, Partea a VI-a – Achiziþii publice.
referitoare la licitaþie, schimbate Óntre furnizor ∫i autoritatea con-
                                         Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
tractant„, vor fi redactate Ón limba rom‚n„.
                                       Autonom„ MONITORUL OFICIAL este 25.02.2002.
  Deschiderea ofertelor se va face la sediul Direcþiei
Regionale Vamale Interjudeþene Bucure∫ti, et. 5, sectorul 2, la          (51/4.526)

                                     !

   1. Ministerul Ap„r„rii Naþionale, prin Unitatea Militar„ nr.        5. a) Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei
01109, cod fiscal 6596027, cu sediul Ón Timi∫oara, Str. Chi∫odei       se poate cump„ra de la sediul autorit„þii contractante,
nr. 125, judeþul Timi∫, cod po∫tal 1900, tel. 056/215751, int.        Compartimentul Logistic, Ón perioada 1.03.2002 – 14.04.2002.
182; 134, anunþ„, Ón baza O.U.G. nr. 60/2001, ∫i H.G.              Autoritatea contractant„ organizeaz„ vizitarea spaþiilor desti-
nr. 461/2001, organizarea licitaþiei publice deschise Ón vederea       nate hr„nirii Ón data de 14.03.2002, Óntre orele 12.00–14.00, ∫i
atribuirii contractului de servicii.                     Ón data de 15.03.2002, Óntre orele 12.00–14.00.
   2. a) Procedura ce se aplic„ pentru atribuirea contractului:        b) Costul documentaþiei este de 100.000 de lei cu plata Ón
licitaþie deschis„.
                                       numerar la casieria autorit„þii contractante.
   b) Tipul contractului: contract de prest„ri servicii, av‚nd ca
                                         c) Clarific„ri privind documentaþia pentru elaborarea ∫i
obiect hr„nirea militarilor prin intermediul societ„þilor comerciale
                                       prezentarea ofertei pot fi solicitate p‚n„ la data de 14.04.2002,
de profil cod C.P.S.A. 5551.
                                       ora 14.00.
   3. Prestarea serviciilor se va executa pentru unit„þile militare
                                         6. a) Ofertele se pot depune p‚n„ la data de 22.04.2002,
dispuse Ón garnizoana Timi∫oara. Prepararea hranei se va exe-
cuta la U.M. 01109, Timi∫oara.                        ora 14,30.
   Ofertanþilor le este interzis s„ depun„ oferte alternative sau       b) Ofertele se vor depune la registratura autorit„þii contrac-
pentru o parte din gama de servicii solicitate.               tante.
   4. Contractul se va Óncheia pe durat„ de trei ani, cu posibi-        c) Ofertele vor fi redactate numai Ón limba rom‚n„.
litatea prelungirii pe Ónc„ trei ani. Pentru achiziþionarea ulterioar„      7. a) La deschiderea ofertelor se admite numai prezenþa
de servicii similare, se va putea aplica procedura de negociere       reprezentanþilor Ómputerniciþi ai ofertanþilor.
cu o singur„ surs„.                               b) Ofertele vor fi deschise Ón data de 25.04.2002, ora 9.00.
  36            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002

  8. Garanþia de participare este de 120.000.000 lei, av‚nd           12. a) Prestarea de servicii se refer„ la personalul M.Ap.N.
perioada de valabilitate cel puþin egal„ cu cea a ofertei.          din garnizoana Timi∫oara, precum ∫i la cel care desf„∫oar„
                                       activit„þi ocazionale Ón unit„þile militare din garnizoan„.
  9. Prestaþia este finanþat„ de la bugetul de stat repartizat
                                         b) Baza legal„: O.U.G. nr. 60/2001, H.G. nr. 461/2001,
Ministerului Ap„r„rii Naþionale.
                                       Ordinul nr. 1.013/873/2001 al ministrului finanþelor publice ∫i al
   10. Pentru a fi calificaþi, ofertanþii vor trebui s„ prezinte cer-    ministrului lucr„rilor publice, transporturilor ∫i locuinþelor. Ordinul
tificate constatatoare privind Óndeplinirea obligaþiunilor exigibile     nr. M. 198/2001 al ministrului ap„r„rii naþionale.
de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre stat, inclusiv a celor          c) Ofertantul este obligat s„ precizeze numele ∫i
locale, precum ∫i a contribuþiei pentru asigur„rile sociale de stat      calific„rile profesionale ale personalului responsabil pentru
(formulare-tip eliberate de autorit„þile competente din þar„), s„       prestarea serviciului.
aib„ ca obiect de activitate alimentaþia public„, s„ deþin„ licenþ„        13. Ofertantul trebuie s„-∫i menþin„ oferta pentru o perioad„
de fabricaþie – eliberat„ de c„tre Ministerul Agriculturii ∫i         de 90 de zile de la data licitaþiei.
Alimentaþiei – din care s„ rezulte c„ societatea are capacitatea         14. Pentru atribuirea contractului se va utiliza criteriul îoferta
                                       cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic“.
tehnic„ ∫i profesional„ de a desf„∫ura activitatea de alimentaþie
                                         15. Nu vor fi acceptate oferte alternative.
public„.
                                         16. Ofertantul trebuie s„ fie persoan„ juridic„ rom‚n„ ∫i nu
  Ofertanþii trebuie s„ Óndeplineasc„ condiþiile de eligibilitate      se acord„ marja de preferinþ„ intern„.
conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 60/2001.               17. Nu a fost publicat anunþ de intenþie.
  Pentru ca ofertantul s„ poat„ fi calificat trebuie s„ fie reali-        18. Anunþul a fost transmis spre publicare c„tre Regia
zat„ o cifr„ medie de afaceri pe ultimii trei ani Ón valoare de        Autonom„ MONITORUL OFICIAL Ón data de 25.02.2002.
8.000.000.000 (opt miliarde) lei.                         (52/4.574)
                                     !

   Ministerul Ap„r„rii Naþionale, prin Unitatea Militar„ nr. 01336,       Garanþia de participare este de 2 % din valoarea estimat„ a
cod fiscal 4792230, cu sediul Ón Zal„u, str. Simion Barnuþiu         contractului pentru primul an, adic„ 480.000.000 lei.
nr. 91, judeþul S„laj, cod po∫tal 4700, telefon/fax 060/615420;          Prestaþia este finanþat„ de la bugetul de stat repartizat
060/615422, v„ invit„ s„ participaþi la licitaþia deschis„ privind      Ministerului Ap„r„rii Naþionale, Ón funcþie de creditele bugetare
atribuirea contractului de prest„ri servicii, av‚nd ca obiect         primite.
hr„nirea militarilor prin intermediul societ„þilor comerciale de pro-       Pentru a fi calificaþi, ofertanþii vor trebui s„ prezinte certifi-
fit, cod C.P.S.A. 5551.
                                       cate constatatoare privind Óndeplinirea obligaþiilor exigibile de
   Prestarea serviciilor se va executa la sediul autorit„þii con-
                                       plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre stat, inclusiv a celor locale,
tractante ∫i Óntr-o localitate aflat„ la o distanþ„ de 25 km de
                                       precum ∫i a contribuþiei pentru asigur„rile sociale de stat (for-
sediul acesteia.
                                       mulare-tip eliberate de autorit„þile competente din þar„), s„ aib„
   Ofertanþilor le este interzis s„ depun„ oferte alternative sau
pentru o parte din gama de servicii solicitate.                ca obiect de activitate alimentaþia public„, preparare hran„, s„
   Contractul se va Óncheia pe durat„ de 3 ani. Pentru           deþin„ licenþa de fabricaþie eliberat„ de c„tre Ministerul
achiziþionarea ulterioar„ de servicii similare, se va putea aplica      Agriculturii ∫i Alimentaþiei din care s„ rezulte c„ societatea are
procedura de negociere cu o singur„ surs„.                  capacitate tehnic„ ∫i profesional„ de a desf„∫ura activitatea de
   Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei se         alimentaþie public„. Pentru ca ofertantul s„ poat„ fi calificat tre-
poate cump„ra de la sediul autorit„þii contractante Ón perioada        buie s„ fi realizat o cifr„ medie de afaceri pe ultimii 3 ani Ón
6.03–13.04.2002. Costul documentaþiei este de 150.000 lei           valoare de 10.000.000.000 lei.
   Autoritatea contractant„ organizeaz„ vizitarea spaþiilor desti-       Oferta va fi valabil„ 60 de zile de la data depunerii ei.
nate hr„nirii Ón data de 2.04.2002, ora 10.00.                  Pentru atribuirea contractului se va utiliza criteriul îoferta cea
   Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor este 8.04.2002.      mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic“.
   0fertele se pot depune la data de 16.04.2002, p‚n„ la ora          Autoritatea contractant„ accept„ la licitaþie numai persoane
14.00, la registratura de la sediul autorit„þii contractante.
                                       juridice rom‚ne.
   Ofertele vor fi redactate numai Ón limba rom‚n„.
                                         Nu s-a publicat anunþ de intenþie.
   Ofertele vor fi deschise Ón data de 17.04.2002, ora 10.00, la
                                         Data transmiterii anunþului public de participare: 22.02.2002.
sediul autorit„þii contractante ∫i pot participa reprezentanþii Ómpu-
terniciþi ai ofertanþilor.                             (53/4.575)

                                     !

   1. Autoritatea contractant„: Unitatea Militar„ nr. 01841, cod        Selectarea candidaþilor ∫i ofertelor se va face conform docu-
fiscal 4395108, cu sediul Ón Caracal, Str. Œnfr„þirii nr. 7, judeþul     mentaþiei standard pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei pen-
Olt, telefon 049/515860, fax 049/512964.                   tru achiziþia public„ de servicii aprobat„ prin Ordinul
   2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de ser-     nr. 1.013/2001 al ministrului finanþelor publice, publicat Ón
vicii: licitaþie deschis„.                          Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I-a, nr. 340/27.06.2001.
   b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate        3. a) Locul de prestare a serviciilor: Ón þar„ (garnizoana
oferte: achiziþie public„ de servicii.                    Caracal – U.M. 01841).
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                         37

  b) Categoria serviciilor ce se vor achiziþiona ∫i descrierea      luare, Ón data de 23.04.2002, ora 10.00, ∫i vor participa per-
acestora: activit„þi de preparare, transport ∫i distribuþie a hranei    soanele stabilite de ofertant Ón baza Ómputernicirii.
pentru un efectiv mediu de 450 cadre ∫i militari Ón termen, cod        c) Œn caz de neadjudecare, licitaþia se va repeta Ón zilele de
C.P.S.A. 5552.13 pentru U.M. 01841, Caracal.                30.04.2002, ora 10.00, ∫i 7.05.2002, ora 10.00.
  Serviciile vor consta Ón:                         8. Garanþia de participare se va constitui sub forma de scri-
  – achiziþionarea produselor agro-alimentare conform normelor      soare de garanþie bancar„ de participare Ón favoarea unit„þii, Ón
de hran„ ale M.Ap.N.;                           procent de 2 % din valoarea contractului pe primul an.
  – prepararea centralizat„ ∫i distribuþia hranei pentru un efec-      9. Modalit„þi de finanþare: cap. 54.02 Bugetul de stat.
tiv mediu de 450 cadre ∫i militari Ón termen.                 10. Œn cazul prezent„rii unei oferte comune declarate
                                      c‚∫tig„toare, grupul de ofertanþi Ó∫i va legaliza asocierea
  c) Nu se accept„ oferte parþiale.
                                      printr-un notar public p‚n„ la data Óncheierii contractului.
  4. Durata de prestare a serviciilor: 1.06.2002 – 31.12.2004.
                                        11. Informaþiile privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
  5. a) Denumirea serviciului de la care se poate obþine un       cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i cea econo-
exemplar al documentaþiei referitoare la calificarea ∫i selecþia      mico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ ofertanþii sunt
candidaþilor: U.M. 01841, Caracal, Str. Œnfr„þirii nr. 7, judeþul Olt,   specificate Ón Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea
telefon 049/515152, 049/515860, int. 170 sau 196.             ofertelor.
  b) Costul documentaþiei este de 400.000 lei, prin achitarea        12. Persoanele juridice sunt obligate s„ menþioneze numele
sumei la casieria unit„þii.                        ∫i calific„rile profesionale ale personalului responsabil pentru
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 5.04.2002, ora    prestarea serviciului.
15.00.                                     13. Ofertele depuse vor fi valabile 60 zile dup„ data depu-
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor, personal sau       nerii ofertelor.
prin po∫t„: 15.04.2002, ora 15.00, la registratura unit„þii.          14. Criteriul pentru atribuirea contractului de servicii este oferta
  b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul U.M.         cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
01841, Caracal.                                15. Nu se agreeaz„ oferte alternative.
  c) Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„.               16. Nu se acord„ marja de preferinþ„ intern„.
  7. a) Persoanele admise s„ participe (asiste) la deschiderea        17. Informaþii p‚n„ la data de 5.04.2002.
ofertelor: reprezentanþii autorizaþi din partea ofertanþilor, comisia de    18. Nu s-a transmis anunþ de intenþie.
evaluare, jurist consult M.Ap.N., reprezentantul e∫alonului superior.     19. Anunþul de participare a fost transmis c„tre Regia
                                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL la data de 25.02.2002.
  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: ofertele vor fi des-
chise la sediul U.M. 01841, Caracal, de c„tre comisia de eva-          (54/4.576) ANUNÞURI          DE    PARTICIPARE              LA    LICITAÞIE          RESTR¬NS√
                       ACHIZIÞIE PUBLIC√ DE SERVICII/PRODUSE

   1. Autoritatea contractactant„:                      c) Justificarea acceler„rii procedurii prin reducerea num„rului
   • Ministerul Turismului                        de zile acordate pentru transmiterea scrisorii de interes ∫i pen-
   • Cod fiscal: 4221322                         tru depunerea ofertei: preg„tirea programului de publicitate
   • Bucure∫ti, strada Apolodor nr. 17, sector 5             (creaþie, angajare de spaþiu publicitar Ón mass-media din þ„rile
   • Telefon: 410.03.70; fax: 336.29.00.                 þint„) care urmeaz„ a fi implementat Ón cursul trim. II—IV a.c.,
   2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de ser-    efectuarea de film„ri pentru filmele documentar-turistice, editarea
vicii: licitaþie restr‚ns„.
                                      materialelor promoþionale care implic„ un volum mare de
   b) Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte:
                                      munc„, face necesar„ demararea acþiunii de licitaþie c‚t mai
achiziþia public„ de servicii ∫i produse.
                                      repede posibil, Ón vederea asigur„rii termenelor de prestare a
   Œntruc‚t serviciile au o pondere de circa 60% Ón volumul
                                      serviciilor ∫i realiz„rii produselor p‚n„ la sf‚r∫itul anului.
total al achiziþiei, urmeaz„ a se Óncheia un singur contract pen-
tru Óntreaga gam„ de servicii ∫i produse. Selectarea candidaþilor       3. a) Locul de prestare a serviciilor: Ón þar„ ∫i str„in„tate;
∫i evaluarea ofertelor se va face conform Documentaþiei stan-       locul de livrare a produselor: Ministerul Turismului, str. Apolodor
dard pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei pentru achiziþia       nr. 17, Bucure∫ti, sector 5, ∫i Birourile de Promovare ∫i
public„ de servicii, aprobat„ prin Ordinul nr. 1013/2001 al        Informare Turistic„ din str„in„tate.
Ministerului Finanþelor Publice, publicat Ón Monitorul Oficial nr.       b) Categoria serviciilor precum ∫i natura ∫i cantitatea produ-
336 din 25 iunie 2001.                           selor ce se vor achiziþiona; cod CPSA:
Nr.                                                         Termen de        Cod
             Tematica                   Cantitatea       Versiuni
crt.                                                         realizare       CPSA

1.   Publicitate-creaþie, angajare spaþiu publicitar           —         englez„,      trim. II—IV 2002       744
    Ón mass-media din þ„rile þint„,                            german„,
    realizare plan media, obiecte de reclam„,                       francez„
    distribuire de materiale promoþionale
    38          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002

Nr.                                                           Termen de         Cod
             Tematica                  Cantitatea         Versiuni
crt.                                                           realizare       CPSA

2.   Tip„rituri — 13 tematici                   250.000          rom‚n„ +       trim. II—IV 2002       222
                                   exemplare        limbi str„ine
3.   Filme documentar-turistice: Cura balnear„/geriatrie,    6 filme color         englez„,      trim. III 2002        921
    Delta Dun„rii, Bucure∫ti, Bucovina de aur,        pe casete video        francez„,
    Dracula Park, Superschi Ón Carpaþi             (Beta+VHS)          german„
4.   Panouri fotocolor                       200 m2             —        trim. IV 2002        744
5.   CD-ROM-uri cu oferta turistic„ a Rom‚niei        12.500 exemplare         englez„,      trim. III 2002        223
                                                franceaz„,
                                                 german„
6.   CD-ROM-uri cu imagini fotografice — multiplicare         250            —        trim. III 2002        223
  c) Indicaþii referitoare la posibilit„þile ofertanþilor de a depune      8. Garanþia solicitat„ de participare la licitaþie: 360 milioane lei.
oferta pentru o parte sau pentru Óntreaga cantitate de servicii ∫i        9. Modalitatea principal„ de finanþare ∫i de plat„: Bugetul
produse solicitate:                              Ministerului Turismului pe anul 2002.
  Ofertanþii vor prezenta oferta pentru Óntreaga gam„ de servi-         10. Nu se agreeaz„ asocierea grupului de ofertanþi.
cii ∫i produse solicitate, prev„zute la punctul 3, lit. b). Nu se         11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ∫i
accept„ oferte parþiale.                           cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea eco-
  4. Termenul limit„ de prestare a serviciilor ∫i livrare a pro-      nomico-financiar„ pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ candida-
duselor: 29 noiembrie 2002.                          tul: conform Fi∫ei de date a achiziþiei.
  5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului/compartimentului de la         12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
care se poate obþine un exemplar al documentaþiei referitoare         oferta valabil„: 60 de zile.
la calificarea ∫i selecþia candidaþilor:                     13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  • Direcþia General„ Economic„, Administrativ„ ∫i Resurse         de servicii:
Umane, telefon 410.03.70, adresa menþionat„ la punctul 1.             • Oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-
  b) data limit„ pentru transmiterea scrisorii de interes ∫i a       economic.
documentelor de calificare: 15.03.2002.
                                         14. Nu se agreeaz„ depunerea de oferte alternative.
  c) Adresa la care trebuie trimise scrisoarea de interes ∫i
                                         15. Alte informaþii (acordarea marjei de preferinþ„ intern„
documentele de calificare: Ministerul Turismului, Bucure∫ti, str.
                                       etc.): Se acord„ marja de preferinþ„ intern„.
Apolodor nr. 17, sector 5, camera 10.
                                         16. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
  d) Limba Ón care trebuie redactat„ scrisoarea de interes ∫i
                                       a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: 18/21.01.2002.
documentele de calificare: limba rom‚n„.
                                         17. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  6. Data limit„ de transmitere a invitaþiilor de participare:
                                       Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 25.02.2002.
20.03.2002.
  7. Num„rul de candidaþi care vor fi invitaþi s„ depun„ oferta: 5.       (55.4.525)               ANUNÞURI DE ATRIBUIRE
          A  CONTRACTELOR DE ACHIZIÞIE PUBLIC√
                          ACHIZIÞII PUBLICE DE LUCR√RI

  Societatea Comercial„ APA NOVA Bucure∫ti — S.A., cu             Ofertantul c‚∫tig„tor este Societatea Comercial„ EDICON —
sediul Ón Bucure∫ti, str. Aristide Demetriad nr. 2, sectorul 1, cod      S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. L‚n„riei nr. 147, sector 1,
fiscal R 122 769 49, telefon 310.02.74, fax 312.44.37, Ón baza        cod fiscal R 324791, telefon 336.19.22, fax 336.35.62.
art. 71 alineat (1) din Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr.
                                         Se vor executa 108 ml reþea ap„ din tuburi de polietilen„
60 din 25 aprilie 2001, atribuie contractul de lucr„ri extindere
                                       PEID PE 100 ∫i 110 ml canal din conduct„ P.V.C.
reþele de ap„ potabil„ ∫i canalizare pe Str. Angrenajului, sector
2, ofertantului a c„rui ofert„ a fost stabilit„ c‚∫tig„toare de c„tre      Preþul contractului este 7.215 euro cu T.V.A.
comisia de evaluare.                               Autoritatea contractant„ a transmis spre publicare anunþul de
  Investiþia face parte din obiectivul: lucr„ri de extindere reþele     participare pe data de 2 octombrie 2001. Anunþul a fost publicat
de ap„ ∫i canalizare — etapa I — 2001.                    Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a — Achiziþii
  Pentru atribuirea contractului de lucr„ri a fost aplicat„ proce-     publice, nr. 84/3.10.2001.
dura prin licitaþie deschis„.                          Prezentul anunþ de atribuire a fost transmis spre publicare
  Au fost primite 7 oferte.
                                       pe data de 25.02.2002.
  Contractul a fost semnat la data de 5.12.2001, criteriul utili-
zat pentru atribuire fiind preþul cel mai mic.                   (56/4.563)
                                     !
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002                       39

  Societatea Comercial„ APA NOVA Bucure∫ti — S.A., cu            Ofertantul c‚∫tig„tor este Societatea Comercial„ CONCIF —
sediul Ón Bucure∫ti, str. Aristide Demetriad nr. 2, sectorul 1, cod     S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ™os. Vergului nr. 65, sector 2,
fiscal R 122 769 49, telefon 310.02.74, Ón baza art. 71 alineat       cod fiscal R 25040391, tel/fax 320.28.47.
(1) din Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 60 din 25 aprilie        Se vor executa 158 ml reþea ap„ din tuburi de polietilen„
2001, atribuie contractul de lucr„ri extindere reþea public„ de
                                      PEID PE 100 ∫i 156 ml canal din conduct„ P.V.C.
alimentare cu ap„ ∫i canalizare pe str. Nemira, sector 2, ofer-
tantului a c„rui ofert„ a fost stabilit„ c‚∫tig„toare de c„tre comi-      Preþul contractului este 10.003 Euro cu T.V.A.
sia de evaluare.                                Autoritatea contractant„ a transmis spre publicare anunþul de
  Investiþia face parte din obiectivul lucr„ri de extindere reþele    participare pe data de 2 octombrie 2001. Anunþul a fost publicat
de ap„ ∫i canalizare — etapa I — 2001.                   Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a — Achiziþii
  Pentru atribuirea contractului de lucr„ri a fost aplicat„ proce-    publice, nr. 84/3.10.2001.
dura prin licitaþie deschis„.                         Prezentul anunþ de atribuire a fost transmis spre publicare
  Au fost primite 9 oferte.                        pe data de 25.02.2002.
  Contractul a fost semnat la data de 7.12.2001, criteriul utilizat
pentru atribuire fiind preþul cel mai mic.                    (57/4.564)

                                    !

  Societatea Comercial„ APA NOVA Bucure∫ti — S.A., cu            Ofertantul c‚∫tig„tor este Societatea Comercial„ EDICON —
sediul Ón Bucure∫ti, str. Aristide Demetriad nr. 2, sectorul 1, cod     S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. L‚n„riei nr. 147, sector 1,
fiscal R 122 769 49, telefon 310.02.74, fax 312.44.37, Ón baza       cod fiscal R 324791, telefon 336.19.22, fax 336.35.62.
art. 71 alineat (1) din Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr.
                                        Se vor executa 115 ml reþea ap„ din tuburi de polietilen„
60 din 25 aprilie 2001, atribuie contractul de lucr„ri îExtindere
                                      PEID PE 100 ∫i 100 ml canal din conduct„ P.V.C.
reþele de ap„ potabil„ ∫i canalizare pe str. Tarniþa, sector 3“,
ofertantului a c„rui ofert„ a fost stabilit„ c‚∫tig„toare de c„tre       Preþul contractului este 4.597 EURO cu T.V.A.
comisia de evaluare.                              Autoritatea contractant„ a transmis spre publicare anunþul de
  Investiþia face parte din obiectivul îLucr„ri de extindere reþele    participare pe data de 2 octombrie 2001. Anunþul a fost publicat
de ap„ ∫i canalizare — etapa I — 2001“.                   Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a — Achiziþii
  Pentru atribuirea contractului de lucr„ri a fost aplicat„ proce-    publice, nr. 84/3.10.2001.
dura prin licitaþie deschis„.                         Prezentul anunþ de atribuire a fost transmis spre publicare
  Au fost primite 9 oferte.
                                      pe data de 25.02.2002.
  Contractul a fost semnat la data de 5.12.2001, criteriul utili-
zat pentru atribuire fiind preþul cel mai mic.                  (58/4.565)
                                    !

  Societatea Comercial„ APA NOVA Bucure∫ti — S.A., cu            Ofertantul c‚∫tig„tor este Societatea Comercial„ EDICON —
sediul Ón Bucure∫ti, str. Aristide Demetriad nr. 2, sectorul 1, cod     S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. L‚n„riei nr. 147, sector 1,
fiscal R 122 769 49, telefon 310.02.74, fax 312.44.37, Ón baza       cod fiscal R 324791, telefon 336.19.22, fax 336.35.62.
art. 71 alineat (1) din Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 60
                                        Se vor executa 435 ml reþea ap„ din tuburi de polietilen„
din 25 aprilie 2001, atribuie contractul de lucr„ri extindere
                                      PEID PE 100 ∫i 450 ml canal din conduct„ P.V.C.
reþea ap„ ∫i canalizare pe str. Erou Gheorghe Pan„, sector 3,
ofertantului a c„rui ofert„ a fost stabilit„ c‚∫tig„toare de c„tre       Preþul contractului este 27.737 euro cu T.V.A.
comisia de evaluare.                              Autoritatea contractant„ a transmis spre publicare anunþul de
  Investiþia face parte din obiectivul îLucr„ri de extindere reþele    participare pe data de 2 octombrie 2001. Anunþul a fost publicat
de ap„ ∫i canalizare — etapa I — 2001“.                   Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a — Achiziþii
  Pentru atribuirea contractului de lucr„ri a fost aplicat„ proce-    publice, nr. 84/3.10.2001.
dura prin licitaþie deschis„.                         Prezentul anunþ de atribuire a fost transmis spre publicare
  Au fost primite 12 oferte.
                                      pe data de 25.02.2002.
  Contractul a fost semnat la data de 7.12.2001, criteriul utili-
zat pentru atribuire fiind preþul cel mai mic.                  (59/4.566)
                                    !

  Societatea Comercial„ APA NOVA Bucure∫ti — S.A., cu            Investiþia face parte din obiectivul lucr„ri de extindere reþele
sediul Ón Bucure∫ti, str. Aristide Demetriad nr. 2, sectorul 1, cod     de ap„ ∫i canalizare — etapa I — 2001.
fiscal R 122 769 49, telefon 310.02.74, fax 312.44.37, Ón baza         Pentru atribuirea contractului de lucr„ri a fost aplicat„ proce-
art. 71 alineat (1) din Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului
                                      dura prin licitaþie deschis„.
nr. 60 din 25 aprilie 2001, atribuie contractul de lucr„ri extin-
dere reþele publice de alimentare cu ap„ ∫i canalizare pe Str.         Au fost primite 12 oferte.
Toporului, sector 2, ofertantului a c„rui ofert„ a fost stabilit„       Contractul a fost semnat la data de 5.12.2001, criteriul utili-
c‚∫tig„toare de c„tre comisia de evaluare.                 zat pentru atribuire fiind preþul cel mai mic.
  40            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 39/28.II.2002

  Ofertantul c‚∫tig„tor este Societatea Comercial„ VD CONS —           Autoritatea contractant„ a transmis spre publicare anunþul de
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Estacadei nr. 13, sector 6,       participare pe data de 2 octombrie 2001. Anunþul a fost publicat
cod fiscal R 6272837, telefon 430.39.03, fax 430.39.04.            Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a — Achiziþii
                                       publice, nr. 84/3.10.2001.
  Se vor executa 400 ml reþea ap„ din tuburi de polietilen„           Prezentul anunþ de atribuire a fost transmis spre publicare
PEID PE 100 ∫i 417 ml canal din conduct„ P.V.C.                pe data de 25.02.2002.
  Preþul contractului este 21.352 euro cu T.V.A.                 (60/4.567)

                                     !

  Societatea Comercial„ APA NOVA Bucure∫ti — S.A., cu             Ofertantul c‚∫tig„tor este Societatea Comercial„ VD CONS —
sediul Ón Bucure∫ti, str. Aristide Demetriad nr. 2, sectorul 1, cod      S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Estacadei nr. 13, sector 6,
fiscal R 122 769 49, telefon 310.02.74, fax 312.44.37, Ón baza        cod fiscal R 6272837, telefon 430.39.03, fax 430.30.04.
art. 71 alineat (1) din Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului
                                         Se vor executa 133 ml reþea ap„ din tuburi de polietilen„
nr. 60 din 25 aprilie 2001, atribuie contractul de lucr„ri extindere
                                       PEID PE 100 ∫i 130 ml canal din conduct„ P.V.C.
reþele de ap„ potabil„ ∫i canalizare pe str. Va∫c„u, sector 2,
ofertantului a c„rui ofert„ a fost stabilit„ c‚∫tig„toare de c„tre        Preþul contractului este 9.675 euro cu T.V.A.
comisia de evaluare.                               Autoritatea contractant„ a transmis spre publicare anunþul de
  Investiþia face parte din obiectivul lucr„ri de extindere reþele     participare pe data de 2 octombrie 2001. Anunþul a fost publicat
de ap„ ∫i canalizare — etapa I — 2001.                    Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a — Achiziþii
  Pentru atribuirea contractului de lucr„ri a fost aplicat„ proce-     publice, nr. 84/3.10.2001.
dura prin licitaþie deschis„.                          Prezentul anunþ de atribuire a fost transmis spre publicare
  Au fost primite 8 oferte.
                                       pe data de 25.02.2002.
  Contractul a fost semnat la data de 5.12.2001, criteriul utili-
zat pentru atribuire fiind preþul cel mai mic.                  (61/4.568)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAÞILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate : Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
        Tiparul : Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a, nr. 39/28.II.2002 conþine 40 de pagini.         Preþul 123.200 lei  ISSN 1582—5884

								
To top