mof6_2002_035ap

Document Sample
mof6_2002_035ap Powered By Docstoc
					                              PARTEA A VI-A
Anul III — Nr. 35                      ACHIZIÞII PUBLICE                      Joi, 21 februarie 2002

                                   SUMAR
                                                        Pagina
                          ANUNÞURI DE INTENÞIE
                Achiziþii publice de produse .............................................    1–6
                Achiziþii publice de lucr„ri.................................................   6–7
                Achiziþie public„ de servicii ..............................................    7
                         ANUNÞURI DE PARTICIPARE
                          LA LICITAÞIE DESCHIS√
                Achiziþii publice de produse .............................................    7–10
                Achiziþii publice de lucr„ri.................................................  10–12
                Achiziþie public„ de servicii ..............................................  12–13
                         ANUNÞURI DE ATRIBUIRE
                     A CONTRACTELOR DE ACHIZIÞIE PUBLIC√
                Achiziþii publice de produse .............................................   13–14
                Achiziþii publice de lucr„ri.................................................   15
                Achiziþii publice de servicii ...............................................  15–16

                   ANUNÞURI              DE     INTENÞIE

                         ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE
  1. Societatea Comercial„ Termoelectrica — S.A., Sucursala          Nr.            Denumire             Cod
Electrocentrale Pite∫ti, cod fiscal 13524589, Pite∫ti,             crt.            produs       Cantitate  CPSA
Bd. Petrochimi∫tilor km 8, telefon 048/218040 int. 136 —
Serviciul PPLUR, fax 048/218497 sau 048/216450.                 5. Corpuri celulare PAR — Cazan
  2. Completare la lista de produse ce urmeaz„ a fi                nr. 6 420 t/h CET Sud           1 ans.   2924
                                        6. PTC circuit gaze ∫i p„cur„ Cazan
achiziþionate Ón anul 2002:
                                          nr. 6 420 t/h CET Sud           1 ans.   2924
Nr.        Denumire                    Cod      7. Sufl„tori funingine — Cazan
                        Cantitate
crt.        produs                    CPSA        nr. 6 420 t/h CET Sud           1 ans.   2924
                                        8. Cartus rotoric — EPA CHP 125
 1. Sistem convectiv tr. I, II, III CAF                      CET Sud                  2 buc.   2923
  nr. 3 100 Gcal/h CET Gavana         1 ans.    2923.1      9. Motoare — EPA CHP 125 CET Sud       2 buc.   2923
 2. Canale aspiraþie VA sir A+B Cazan
                                         3. Perioada de desf„∫urare a procedurilor pentru atribuirea
  nr. 5 420 t/h CET Sud            1 ans.    2923
                                        contractelor de produse: martie 2002 — decembrie 2002.
 3. Economizor tr. I+II — Cazan                          4. Data transmiterii anunþului c„tre Regia Autonom„
  nr. 5 420 t/h CET Sud            1 ans.    2830      MONITORUL OFICIAL: 18.02.2002.
 4. Arz„toare cu Nox redus — Cazan
  nr. 6 420 t/h CET Sud            6 buc.    2921          (1/4.351)

                                      !
    2           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/21.II.2002

    Spitalul Universitar nr. 2 CF, Bucure∫ti, cu sediul Ón          Finanþarea achiziþion„rii de aparatur„ medical„ pentru dota-
                                      rea secþiei de Obstetric„-Ginecologie a Spitalului Universitar
bd. M„r„∫ti nr. 63, sectorul 1, cod fiscal 4505316, telefon         nr. 2 CF, Bucure∫ti, va fi asigurat„ de la bugetul de stat.
224.25.33, fax 224.49.01 intenþioneaz„ s„ achiziþioneze apara-         Pentru informaþii suplimentare v„ rug„m s„ ne contactaþi la
                                      sediul unit„þii noastre.
tur„ medical„ pentru dotarea secþiei de Obstetric„-Ginecologie         Data transmiterii anunþului spre publicare: 19 februarie 2002.
a Spitalului Universitar nr. 2 CF, Bucure∫ti, cod CPSA 3310.            (2/4.359)

                                    !

    Spitalul Judeþean Piatra-Neamþ, cod fiscal 2613362, Piatra-         — produse de panificaþie, cod C.P.S.A. 1581
Neamþ, bd. Traian nr. 1, judeþul Neamþ, telefon 033/219440 sau           — carne ∫i preparate din carne, cod C.P.S.A. 151
033/213470, fax 033/216562, intenþioneaz„ achiziþia public„ de:          — obiecte de inventar moale specifice utiliz„rii Ón spital, cod
    — medicamente destinate tuturor grupelor de afecþiuni, cod      C.P.S.A. 182
C.P.S.A. 244
                                          — conserve de legume ∫i fructe, cod C.P.S.A. 153.
    — reactivi ∫i medii de cultur„ pentru laborator, cod C.P.S.A.
                                          Anunþul de intenþie s-a transmis c„tre Regia Autonom„
244 223
                                      MONITORUL OFICIAL la data de 19.02.2002.
    — materiale medicale consumabile, cod C.P.S.A. 2442
    — produse parafarmaceutice, cod C.P.S.A. 244 224               (3/4.360)

                                    !

   1. Societatea Naþional„ de Transport Feroviar de C„l„tori       Nr.       Denumire            Cantitate    Cod
CFR C„l„tori — S.A., cod fiscal R 11054545, Bucure∫ti,           crt.       produs        U.M.   estimat„   CPSA
bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, cod po∫tal 77113,
                                      13. Melton              m.l.    14.000    1723
tel. 01/2222518, fax 01/4112084, va organiza prin Societatea de
                                      14. Geamuri pentru vagoane
Servicii de Management Feroviar SMF — S.A., Direcþia
                                        de c„l„tori            m2     10.000    2611
Dezvoltare, Administrare, Licitaþii, Serviciul Licitaþii ∫i Contracte
                                      15. Perdea ignifugat„         m.l.    40.000    1.724
tel./fax 01/212.62.18, tel. 01/223.06.60 int. 3681, 3618, licitaþii
                                      16. L„mpi electrice de uz
publice deschise pentru achiziþia urm„toarelor produse.
                                        general ∫i accesorii       buc„þi  150.000    3150
   2. Natura ∫i cantitatea produselor sunt prezentate Ón tabelul
                                      17. Acumulatori pentru
de mai jos:
                                        vagoane              buc„þi   3.060    3140
Nr.       Denumire            Cantitate   Cod      18. Acumulatori pentru
crt.       produs        U.M.   estimat„   CPSA        locomotive            buc„þi   6.000    3140
 1.   Perii colectoare diferite  buc„þi  10.000     2682     19. Motorin„             tone    13.500    2320
                                      20. P„cur„              tone    1.500    2320
 2.   Manometre, presostate    buc„þi    600     3320
                                      21. Combustibil lichid u∫or
 3.   Cartu∫ filtrant micronic   buc„þi   1.500     2924
                                        tip III              tone    10.000    2320
 4.   Serpentine conective     buc„þi    100     3520
                                      22. Ulei motor M25 W40        tone     850    2320
 5.   Saboþi S1 pentru vagoane
                                      23. Ulei H32             tone     200    2320
    de c„l„tori         buc„þi  800.000     2751
                                      24. Ulei H41             tone     100    2320
 6.   Ax cardanic pentru
                                      25. Ulei T85W90            tone     250    2320
    vagoane de c„l„tori     buc„þi    700    2914
                                      26. Ulei TR 30            tone     140    2320
 7.   Braþ de conducere radial
                                      27. Ulei palier            tone     150    2320
    pentru vagoane
                                      28. Ulei compresor K 100       tone     100    2320
    de c„l„tori         buc„þi   5.000    3520
                                      29. Ulei angrenaj LDE         tone     200    2320
 8.   Braþ de colþ pentru                         30. Ulei F15             tone      30    2320
    vagoane de c„l„tori     buc„þi   2.500    3520     31. Unsori Li 2 EP          tone      40    2320
 9.   Invertori pentru l„mpi                       32. Unsoare U90 Ca 1G         tone      19    2320
    fluorescente         buc„þi   2.000    3110     33. Unsoare U90 Ca 1S         tone      35    2320
10.   Elemente elastice cu 3
    ∫i 5 straturi pentru                          3. Finanþarea este asigurat„ din surse proprii.
    locomotive          buc„þi   1.200     2513       4. Data transmiterii anunþului de intenþie c„tre Regia
11.   Tergal            m.l.   35.000     1724     Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.02.2002.
12.   Stof„            m.l.   30.000     1722         (4/4.370)

                                    !
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/21.II.2002                       3

  1. Universitatea de Medicin„ ∫i Farmacie îGr. T. Popa“ Ia∫i,     Cod        Denumire
                                                            U.M.    Cant.
cod fiscal 4701100, Ia∫i, Str. Universit„þii nr. 16, telefon/ fax    CPSA        produs
032.211427.
  2. Produsele licitate:                        3310.15  Stereomicroscop trinocular     bucat„     1
                                    3320.53  Termometru de precizie       bucat„     1
Cod       Denumire
                        U.M.    Cant.     3320.53  Termostat             bucat„     1
CPSA       produs
                                    3310.15  Tester de anxietate cu ∫ocuri
3310.15  Recipient azot lichid       buc„þi     2
                                          de Ónalt„ tensiune         bucat„     1
3310.15  Refractometru           bucat„     1
                                    3310.15  Tester de dizolvare        bucat„     1
3162.1   Retroproiector portabil      buc„þi    15
                                    3310.15  Traductor convex cu band„
3001.2   RK pentru copiator         bucat„     1
                                          de frecvenþ„ 2,5-5 Hz       bucat„     1
3310.15  Rotavapor             bucat„     1
3001.2   Scaner color cu dispozitiv                  3310.15  Tr„g„tor microelectrozi      bucat„     1
      scanare film minim                      3310.13  Trus„ de ortodonþie fix„      bucat„     1
      1200/1400 dpi optic        bucat„     1     3310.13  Trus„ de reconstrucþie
3320.53  Semiautomatic Polarimeter                        mandibular„            bucat„     1
      ∫i Replacement tube                     3310.11  Trus„ endoscopie sinusal„
      100mm, 5ml             bucat„     1           cu accesorii            bucat„     1
3320.53  Separator             bucat„     1     3310.11  Trus„ implantologie friadent    bucat„     1
3310.15  Serioangiograf (digital                   3310.11  Trus„ resuscitare cardio
      radiologic system)         bucat„     1           respiratorie            bucat„     1
3310.15  Set de 50 clipuri vasculare                 3310.11  Trus„ chirurgical„
      cu 2 pense aplicatoare                         de mediastinoscopie        bucat„     1
      de clipuri             bucat„     1
                                    3310.11  Trus„ chirurgie laparoscopic„   buc„þi     2
3002.1   Sistem multimedia         bucat„     1
                                    3310.11  Trus„ de histeroscopie       bucat„     1
2923.12  Sistem aer condiþionat       buc„þi     2
                                    3310.11  Trus„ disecþie           buc„þi     9
3310.1   Sistem de achiziþie a imaginilor
      intraoperatorii          bucat„     1     3310.11  Trus„ pentru chirurgie
3310.1   Sistem de analiz„ a undei                        laparoscopic„           bucat„     1
      pulsului              bucat„     1     3310.11  Trus„ pentru chirurgie
3310.1   Sistem de cariotipare automat„   bucat„     1           microvascular„           bucat„     1
3310.1   Sistem de lipoaspiraþie      bucat„     1     3310.11  Trus„ pentru transplant
3310.1   Sistem HPLC            bucat„     1           hepatic              bucat„     1
3310.1   Sistem modular computerizat                 3310.15  Ultracentrifug„ cu r„cire     bucat„     1
      pentru lucr„ri practice                   3310.13  Unit dentar            buc„þi     40
      de explor„ri funcþionale      bucat„     1     3002.1   Unitate de comand„
3310.1   Sistem monitorizare 24 ore                       a sistemului de proiecþie
      a refluxului duodenogastric    bucat„     1           ∫i de procesare a imaginilor    bucat„     1
3002.9   Software potenþiale tardive                 3310.11  Videogastroscop pediatric
      ∫i analiz„ la efort        bucat„     1           cu diametrul de 9,8 mm       bucat„     1
3310.15  Sond„ de ecografie
                                    3162.1   Videoproiector           buc„þi     13
      intraoperatorie          bucat„     1
                                    3162.1   Videorecorder           bucat„     1
3310.15  Sond„ laparoscopic„ pentru
                                    3310.13  Simulatoare pentru
      bisturiu cu ultrasunete      bucat„     1
                                          stomatologie            buc„þi     21
3310.15  Sond„ pentru ultrasonografie
      Doppler transcranian„       bucat„     1
                                      3. Pentru atribuirea contractelor de achiziþie se au Ón vedere
3310.15  Sond„ tip creion          bucat„     1
                                    procedura de licitaþie deschis„, procedura de cerere de ofert„ ∫i
3010.15  Sp„l„tor de micropl„ci       bucat„     1
                                    procedura din surs„ unic„.
3310.15  Spectrofotometru          buc„þi     4
                                       4. Av‚nd Ón vedere faptul c„ produsele licitate sunt multe ∫i
3310.15  SphygmoCor             bucat„     1
                                    diverse, caietele de sarcini vor fi Óntocmite pe grupe de produse
3310.15  Spirometru             bucat„     1
                                    ∫i licitaþiile vor avea loc Ón mai multe date calendaristice.
3310.15  Standard Abbe refractometer    bucat„     1
                                      5. Data transmiterii anunþului de intenþie c„tre Regia
3310.15  Staþie de diagnosticare pentru
                                    Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 18.02.2002.
      explor„ri funcþionale
      respiratorii complexe       bucat„     1       (5/4.371)


                                  !
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/21.II.2002

  1. Universitatea de Medicin„ ∫i Farmacie îGr. T. Popa“ Ia∫i,      Cod        Denumire
                                                             U.M.    Cant.
cod fiscal 4701100, Ia∫i, Str. Universit„þii nr. 16, telefon / fax:    CPSA        produs
032 211427.
  2. Produsele licitate:                         3002.9   Licenþ„ WINDOWS NT
                                           SERVER 4.0             buc„þi     2
Cod        Denumire                        2971.2   Linie modern„ deservire
                        U.M.    Cant.
CPSA        produs
                                           cantin„              bucat„     1
3310.1   Echipament de videoendo-                   3310.15   Lup„ binocular„          buc„þi     2
      scopie flexibil„          bucat„     1     2957.1   Ma∫in„ de legat cu spiral„     bucat„     1
3320.82   Echipament foto/TV cu camer„                 3002.1   Medilive Video sisteme       bucat„     1
      digital„ pentru microscop     bucat„     1     3310.15   Melting point apparatus
3310.1   Echipament Holter                             ∫i accesorii            bucat„     1
      monitorizare electro-                     3410.23   Microbuz 12 locuri         bucat„     1
      cardiografic„           bucat„     1     3310.15   Micrometru obiectiv
3310.1   Ecocardiograf Doppler color    buc„þi     2           (1mm/0,01mm)            bucat„     1
3310.1   Ecograf Doppler color       buc„þi     2     3320.61   Microscop             buc„þi     12
3310.1   Electrocardiograf         buc„þi     5     3310.15   Microtom rotativ pentru
3310.1   Electrocauter           bucat„     1           parafin„              bucat„     1
3310.1   Electrodermatom          bucat„     1     3310.15   Minicentrifug„ cu r„cire      bucat„     1
3310.1   Electromiograf           buc„þi     3     3310.15   Monitor defibrilator        buc„þi     3
3310.15   Filtru de ie∫ire          bucat„     1     3310.15   Monitor pentru urm„rirea
3310.15   Fiziodispenser tip frios unit                       parametrilor cardiovasculari
      standard ∫i accesorii       bucat„     1           ∫i respiratori           bucat„     1
3310.15   Foarfeci laparascopie pentru                 3310.1   Negatoscop             buc„þi     2
      trus„ de celioscopie        bucat„     1     3310.1   Omogenizator electromagnetic
                                           cu Ónc„lzire            bucat„     1
3310.15   Fotometru pentru analiza
                                     3310.15   Oscilometru            buc„þi     3
      apelor               bucat„     1
                                     3310.1   Osteodensimetru
2971.11   Frigider              bucat„     1
                                           ultrasonografic          bucat„     1
3320.53   Gamma camera cu dublu cap
                                     3310.15   Pense laparoscopice pentru
      de detecþie            bucat„     1
                                           trus„ de celioscopie        buc„þi     5
3320.53   Gaz cromatograf cu detector
                                     3310.15   Ph metru              buc„þi     9
      cu ionizare Ón flac„r„ (FID)    bucat„     1
                                     3310.15   Photo Printer pentru ecograf
3310.15   Heat flux 1 R           bucat„     1
                                           AU 4 ESAOTE            bucat„     1
3310.15   Histeroscop            buc„þi     2
                                     3002.9   Plac„ captur„ video
3310.15   Holter               buc„þi     3
                                           ∫i software analiz„ imagine    bucat„     1
3310.15   Hot Plate Complete         bucat„     1
                                     3310.15   Plantar test complete       bucat„     1
3310.15   Hot„ cu flux laminar        buc„þi     2
                                     3310.15   Polarimetru            bucat„     1
3162.1   Imprimant„ laser color       buc„þi     2
                                     3310.15   Polifiziograf computerizat     bucat„     1
3310.15   Incubator shaker          bucat„     1
                                     3310.15   Pomp„ de vid cu accesorii     buc„þi     2
3310.15   Inscriptor potenþiometric     buc„þi     3
                                     3002.9   Program Dental CT
3310.15   Instrumentar pentru prelevare
                                           (Dentascanner) pentru
      multiorgan             bucat„     1
                                           achiziþionarea imaginilor CT
3002.9   Interfaþ„ ∫i software
                                           ∫i prelucrarea lor         bucat„     1
      de comunicaþii           bucat„     1
                                     3310.15   Psihrometru            bucat„     1
3310.15   Ionometru             bucat„     1
                                     3310.15   Puls oximetru           buc„þi     3
3310.15   Kit de biopsie cu posibilitate
      de ata∫are la transducer                      3. Pentru atribuirea contractelor de achiziþie se au Ón vedere
      liniar, examinare Ón mod                   procedura de licitaþie deschis„, procedura de cerere de ofert„ ∫i
      Doppler color, frecv. 5—12 MHz   bucat„     1     procedura din surs„ unic„.
3310.15   Lamp„ Wood             bucat„     1        4. Av‚nd Ón vedere faptul c„ produsele licitate sunt multe ∫i
3002.1   Laptop               buc„þi     7     diverse, caietele de sarcini vor fi Óntocmite pe grupe de produse
3310.15   Laser chirurgical         bucat„     1     ∫i licitaþiile vor avea loc Ón mai multe date calendaristice.
3310.15   Laser dermatologic         bucat„     1        5. Data transmiterii anunþului de intenþie c„tre Regia
3002.9   Licenþ„ OFFICE 2000                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 18.02.2002.
      PROFESIONAL            buc„þi     6       (6/4.372)

                                   !
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/21.II.2002                        5

  1. Universitatea de Medicin„ ∫i Farmacie îGr. T. Popa“ Ia∫i,      Cod        Denumire
                                                              U.M.    Cant.
cod fiscal: 4701100, Ia∫i, Str. Universit„þii nr. 16, telefon / fax:    CPSA        produs
032 211427.
  2. Produsele licitate:                         3320.31   Balanþ„ electronic„        buc„þi     3
                                      3310.15   Bee XENON surs„ lumin„
Cod        Denumire                               pentru trus„ de eclioscopie    buc„þi     2
                         U.M.    Cant.
CPSA        produs
                                      3310.1   Bidistilator            buc„þi     2
3310.11   Accesorii instrumentar                     3320.61   Biomicroscop cu sistem digital
      endoscopie articular„        bucat„     1           de achiziþie a imaginilor     bucat„     1
3320.82   Accesorii pentru microscop     bucat„     1     3310.15   Bronhoscop pediatric        bucat„     1
3310.11   Accesorii cuþite, port-obiecte   bucat„     1     3310.15   Cadru Mayfield           bucat„     1
3310.15   Agitator electric termoreglabil                3002.1   Calculator             buc„þi     38
      cu plac„ superioar„         bucat„     1     3320.53   Camera r„cire, senzor digital,
3310.15   Agitator magnetic cu Ónc„lzire   bucat„     1           rezoluþie 1024x1024        bucat„     1
3310.15   Agitator orbital cu viteza                   3320.82   Camer„ video            buc„þi     2
      variabil„              bucat„     1     2921.11   Central„ termic„ pe gaz      buc„þi     2
3310.15   Amplificator universal                     3320.53   Centrifug„             buc„þi     5
      cu traductor de presiune      bucat„     1     3310.1   Chemiluminometru          bucat„     1
3310.11   Analizator calitativ al spermei-                3320.53   Circulator termostat        buc„þi     3
      analiz„ vizual„           bucat„     1     3320.53   Cititor de micropl„ci       bucat„     1
3310.15   Analizor chimic           bucat„     1     3310.15   Coagulometru            bucat„     1
3310.15   Analizor de biochimie                     3320.82   Control automat pentru
      semiautomat             bucat„     1           microscop             bucat„     1
3310.11   Aparat de anestezie general„    bucat„     1     3001.2   Copiator              buc„þi     5
3310.15   Aparat de extracþie         bucat„     1     3310.15   Completare trus„ de
3310.11   Aparat de sutur„ bron∫ic„      bucat„     1           laparoscopie ∫i histeroscopie   bucat„     1
3310.11   Aparat de ventilaþie artificial„  buc„þi     2     3310.15   Cuiburi de Ónc„lzire pentru
3310.11   Aparat Echo—Doppler                            baloane              bucat„     1
      intraoperator            bucat„     1     3310.15   Cuptor de calcinare        bucat„     1
3310.11   Aparat Holter pentru                      3310.15   Defibrilator            buc„þi     2
      monitorizarea tulbur„rilor                   3310.15   Dep„rt„tor autostatic       bucat„     1
      de ritm cardiac           bucat„     1     3310.15   Disector cu ultrasunete      bucat„     1
3310.11   Aparat monitorizare                      3310.1   Dispozitiv de analiz„
      hemodinamic„ neinvaziv„       bucat„     1           granulometric„           bucat„     1
3310.11   Aparat PCR complet         bucat„     1     3310.1   Dispozitiv electroforez„      bucat„     1
3310.11   Aparat pentru efectuarea                    3310.1   Dispozitiv pentru
      imunelectroforezei Ón lichidul                       electrocauterizare a leziunilor
      cefalorahidian           bucat„     1           cervicale             bucat„     1
3310.11   Aparat pentru monitorizare                   3320.53   Dispozitiv Rota Rod pentru
      electrocardiografic„ tip Holter   bucat„     1           ∫oareci              bucat„     1
3310.11   Aparat sedare con∫tient„      bucat„     1     3320.53   Dispozitiv Rota Rod pentru
3310.11   Aparat tonometric portabil     bucat„     1           ∫obolani              bucat„     1
3310.11   Artroscop              buc„þi     2     3320.53   Distilator             buc„þi     4
3162.1   Aspectomat             bucat„     1     3310.15   Dozator gaze            bucat„     1
2971.21   Aspirator de mare capacitate    bucat„     1        3. Pentru atribuirea contractelor de achiziþie se au Ón vedere
3310.15   Aspirator electric de secreþii   bucat„     1     procedura de licitaþie deschis„, procedura de cerere de ofert„ ∫i
3310.15   Aspirator ultrasonic        bucat„     1     procedura din surs„ unic„.
3310.15   Autoclave              buc„þi     2        4. Av‚nd Ón vedere faptul c„ produsele licitate sunt multe ∫i
3310.15   Baie de ap„             buc„þi     4     diverse, caietele de sarcini vor fi Óntocmite pe grupe de produse
3310.15   Baie de termostatare pentru                  ∫i licitaþiile vor avea loc Ón mai multe date calendaristice.
      160 probe              bucat„     1        5. Data transmiterii anunþului de intenþie c„tre Regia
3310.15   Baie uscat„             bucat„     1     Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 18.02.2002.
3320.31   Balanþ„ analitic„ electronic„    buc„þi     2       (7/4.373)


                                    !
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/21.II.2002

  1. Societatea Comercial„ TERMOELECTRICA — S.A.               Instalaþie regenerare ulei       bucat„  1
Bucure∫ti, Sucursala Electrocentrale Br„ila, comp. Investiþii, cu       Instrument cu termorezistenþ„     bucat„  1
sediul Ón comuna Chiscani, judeþul Br„ila, cod fiscal             Generator de funcþii          bucat„  1
R13293638/2000, telefon 039/611550, int. 199, 195, fax            Sursa tripl„ de tensiune        bucat„  1
039/611701, 611414.                              Ciocan demolator            bucat„  1
  2. Multimetru APPA/digital          buc„þi     2       Dispozitiv de sanfrenat þevi      bucat„  1
   Ciocan rotopercutor            buc„þi     2       Spectrofotometru            bucat„  1
   Polizor drept               buc„þi     4       Ph-metru cu conductometru       bucat„  1
   Motopompa portabil„            buc„þi     1       Convertizor sudur„           buc„þi  2
   Pomp„ submersibil„            bucat„     1       Dispozitiv de Ónc„lzit rulmenþi    bucat„  1
   Transformator sudur„ 220V/380V      buc„þi     4       Set extractoare/extractor 10 tone   buc„þi  3
   Instalaþie aer condiþionat        buc„þi    15       Pompa manual„/ACV           buc„þi  2
   Aparat de clorinare            buc„þi     1       Dispozitiv hidraulic HXD/SQD      buc„þi  2
   Aparat Inspector ultrasonic probe     bucat„     1       Etuv„ laborator            bucat„  1
   Ventilator portabil pentru evacuarea                  Pomp„ centrifug„
   gazelor din tancurile de marf„      bucat„     1       dozare/transvazare soluþie var/HCI   buc„þi  2
   Aparat portabil de m„surat                      3. Data transmiterii anunþului de intenþie c„tre Regia
   concentraþia de oxigen,                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 18.02.2001.
   gaze explozibile ∫i toxice        bucat„     1       (8/4.378)


                        ACHIZIÞII PUBLICE DE LUCR√RI

  Reabilitare ∫i extindere gospod„ria de ap„ perimetrul Str.       b) Natura ∫i cerinþe de execuþie: lucr„ri de reabilitare ∫i
Crinului — Bd. Dun„rii                         extindere a sistemului de alimentare cu ap„ a unui cartier de
                                    aproximativ 10.000 locuitori.
  1. Prim„ria Voluntari, cod fiscal 4283481, Voluntari, ∫os.
                                      3. Finanþarea lucr„rii se va realiza din bugetul local.
Afumaþi nr. 72 A, judeþul Ilfov, telefon 01-240.42.85, 01-         Reactualizarea preþurilor se va face conform prevederilor legale.
491.56.10; 01-491.56.11, fax 01-491.52.20.                 4. Data transmiterii anunþului c„tre R.A. MONITORUL
  2. a) Amplasamentul lucr„rii: comuna Voluntari, judeþul Ilfov,    OFICIAL: 19.02.2002.
perimetrul Str. Crinului — Bd. Dun„rii.                   (9/4.352)

                                  !

  Modernizare str. I.L. Caragiale                     b) Natura ∫i cerinþe de execuþie: Ómbun„t„þirea sistemului
                                    rutier al str„zii pe o lungime de 730 m ∫i o l„þime carosabil„ de
  1. Prim„ria Voluntari, cod fiscal 4283481, Voluntari, ∫os.
                                    7 m, precum ∫i realizarea trotuarelor aferente.
Afumaþi nr. 72 A, judeþul Ilfov, telefon 01-240.42.85,           3. Finanþarea lucr„rii se va realiza din bugetul local.
                                      Reactualizarea preþurilor se va face conform prevederilor legale.
01-491.56.10; 01-491.56.11, fax 01-491.52.20.
                                      4. Data transmiterii anunþului c„tre R.A. MONITORUL
  2. a) Amplasamentul lucr„rii: comuna Voluntari, judeþul Ilfov,    OFICIAL: 19.02.2002.
str. I.L. Caragiale.                             (10/4.353)

                                  !

  Modernizare bulevard Tudor Vladimirescu                 b) Natura ∫i cerinþe de execuþie: Ómbun„t„þirea sistemului
                                    rutier al str„zii pe o lungime de 1.350 m ∫i o l„þime carosabil„
  1. Prim„ria Voluntari, cod fiscal 4283481, Voluntari, ∫os.
                                    de 8 m, precum ∫i realizarea trotuarelor aferente.
Afumaþi nr. 72 A, judeþul Ilfov, telefon 01-240.42.85, 01-         3. Finanþarea lucr„rii se va realiza din bugetul local.
                                      Reactualizarea preþurilor se va face conform prevederilor legale.
491.56.10; 01-491.56.11, fax 01-491.52.20.
                                      4. Data transmiterii anunþului c„tre R.A. MONITORUL OFI-
  2. a) Amplasamentul lucr„rii: comuna Voluntari, judeþul Ilfov,    CIAL: 19.02.2002.
bd. Tudor Vladimirescu.                           (11/4.354)

                                  !

  Extindere canalizare ape pluviale ∫i menajere              2. a) Amplasamentul lucr„rii: zona de nord-est a comunei
                                    Voluntari, delimitat„ de ∫os. Bucure∫ti— Afumaþi, partea dreapt„,
  1. Prim„ria Voluntari, cod fiscal 4283481, Voluntari,        Ón sensul de mers spre ora∫ul Urziceni.
∫os. Afumaþi nr. 72 A, judeþul Ilfov, telefon 01-240.42.85,        b) Natura ∫i cerinþele de execuþie: reþea de canalizare Ón lun-
                                    gime total„ de 17.640 m din tuburi beton Dn 30 mm, Dn 400 mm,
01-491.56.10; 01-491.56.11, fax 01-491.52.20.              Dn 500 mm, Dn 800 mm, Dn 1000 mm.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/21.II.2002                        7

  Realizarea canaliz„rii conform tehnologiei din studiul de         Reactualizarea preþurilor se va face conform prevederilor
                                      legale.
fezabilitate ∫i documentaþia de execuþie.
                                       4. Data transmiterii anunþului c„tre R.A. MONITORUL
  3. Finanþarea lucr„rii se va realiza din bugetul local ∫i din      OFICIAL: 19.02.2002.
alte fonduri legal constituite cu aceast„ destinaþie.              (12/4.355)

                                    !

  Modernizarea str. Andrei Mure∫anu                      b) Natura ∫i cerinþele de execuþie: Ómbun„t„þirea sistemului
                                      rutier al str„zii pe o lungime de 875 m ∫i o l„þime carosabil„ de
  1. Prim„ria Voluntari, cod fiscal 4283481, Voluntari,
                                      7 m, precum ∫i realizarea trotuarelor aferente.
∫os. Afumaþi nr. 72A, judeþul Ilfov, telefon 01-240.42.85,           3. Finanþarea lucr„rii se va realiza din bugetul local.
                                        Reactualizarea preþurilor se va face conform prevederilor legale.
01-491.56.10, 01-491.56.11, fax 01-491.52.20.
                                        4. Data transmiterii anunþului c„tre Regia Autonom„
  2.a) Amplasamentul lucr„rii: comuna Voluntari, judeþul Ilfov,      MONITORUL OFICIAL: 19.02.2002.
str. Andrei Mure∫anu.                              (13/4.356)

                                    !

  1. Societatea Comercial„ TERMOELECTRICA — S.A.               b.2) M„sur„ debit ape prelevate ∫i evacuate.
Bucure∫ti – Sucursala Electrocentrale Br„ila, Compartimentul
                                       b.3) Punct alimentare cu carburanþi.
Investiþii, cu sediul Ón comuna Chiscani, judeþul Br„ila, cod fiscal
R/13293638/2000, telefon 039/611550, int. 199, 195, fax            b.4) Reabilitare cl„dire principal„ tronson I.
039/611701, 611414.
                                       3. Data transmiterii anunþului de intenþie c„tre Regia
  2.a) Toate lucr„rile sunt amplasate pe terenul proprietatea
S.E. Br„ila.                                Autonom„ MONITORUL OFICIAL a fost 18.02.2002.
  b.1) Surs„ abur pentru asigurarea serviciilor proprii Ón peri-
oada de oprire total„ a centralei ∫i repornire Ón S.E. Br„ila.         (14/4.357)

                                    !

  Spitalul Universitar C.F.R. nr. 2 Bucure∫ti cu sediul Ón bd.        Finanþarea lucr„rilor de amenajare ∫i modernizare va fi
M„r„∫ti nr. 63, sectorul 1, cod fiscal 4505316, telefon          asigurat„ de la Bugetul de Stat.
224.25.33, fax 224.49.01 intenþioneaz„ s„ efectueze lucr„ri de         Pentru informaþii suplimentare, v„ rug„m s„ ne contactaþi la
amenajare ∫i modernizare, cu Óncepere din trimestrul II al anu-      sediul unit„þii noastre.
lui 2002, la obiectivele spitalului aflate la adresa mai sus-         Data transmiterii anunþului spre publicare: 19 februarie 2002.
menþionat„.                                   (15/4.358)                         ACHIZIÞIE PUBLIC√ DE SERVICII

  Spitalul Judeþean Piatra-Neamþ                       Intenþioneaz„ s„ fac„ achiziþie public„ de servicii sp„l„torie,
  Cod fiscal 2613362.                           cur„þ„torie ∫i dezinfecþie materiale inventar moale ∫i echipa-
  Adresa: municipiul Piatra-Neamþ, bd. Traian nr. 1, judeþul       ment, cod C.P.S.A. – 9301.
Neamþ.                                    Anunþul de intenþie s-a transmis c„tre Regia Autonom„
  Telefon 033/219440 sau 033/213470.                   MONITORUL OFICIAL Ón data de 19.02.2002.
  Fax 033/216562.                               (16/4.361)  ANUNÞURI          DE   PARTICIPARE               LA   LICITAÞIE          DESCHIS√
                         ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE

  Direcþia de S„n„tate Public„ Mehedinþi cu sediul Ón Drobeta-        Licitaþia se va organiza pentru achiziþia unei cantit„þi esti-
Turnu Severin, Splai Mihai Viteazul nr. 4—6, judeþul Mehedinþi,      mate de 30.000 kg lapte praf destinat copiilor cu v‚rsta
cod fiscal 11308023, tel. 052/32.36.38, fax 052/32.50.40 organi-      cuprins„ Óntre 0—12 ani care nu beneficiaz„ de lapte matern.
zeaz„ licitaþie public„ deschis„, conform Ordonanþei de urgenþ„        Codul C.P.S.A. pentru acest produs este 1551.20.
a Guvernului nr. 60/2001 ∫i Hot„r‚rii Guvernului nr. 461/2001,         Locul de livrare este sediul DSP Mehedinþi, iar datele de
pentru atribuirea contractului de furnizare a produsului lapte praf    livrare se g„sesc Ón graficul anexat documentaþiei pentru ela-
pentru copii cu v‚rsta cuprins„ Óntre 0—12 luni.              borarea ∫i prezentarea ofertei.
    8          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/21.II.2002
  Documentaþia este Ón conformitate cu Ordinul M.F.            Finanþarea achiziþion„rii produsului se face de la Bugetul de
nr. 1.012/25.06.2001 ∫i se poate procura de la sediul instituþiei    Stat, iar plata se va face cu ordin de plat„ prin Trezorerie.
noastre, Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Œntreþinere ∫i       Condiþiile de calificare a ofertanþilor sunt Ón conformitate cu
Investiþii Óncep‚nd cu data de 27.02.2002, contra sumei de        Ordinul M.F. nr. 1.012/2001 ∫i sunt precizate Ón documentaþie.
200.000 lei.                                Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile.
  Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor este 22.03.2002.     Pentru atribuirea contractului de furnizare, criteriul aplicat
  Data limit„ pentru depunerea ofertelor este 4.04.2002,        este preþul cel mai sc„zut.
ora 15.00, la sediul Direcþiei de S„n„tate Public„ Mehedinþi,        Nu se accept„ depunerea de oferte alternative.
Drobeta-Turnu Severin, Splai Mihai Viteazul nr. 4 (secretariat),      Menþion„m faptul c„ nu s-a publicat Ón Monitorul Oficial al
ofertele urm‚nd s„ fie redactate Ón limba rom‚n„.
                                     Rom‚niei, Partea a VI-a, Achiziþii publice, anunþ de intenþie
  Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 5.04.2002,
                                     pentru aceast„ achiziþie de lapte praf.
ora 10.00, la sediul D.S. Mehedinþi, de c„tre comisia de evalu-
                                      Anunþul de participare la licitaþie deschis„ a fost transmis la
are numit„ Ón acest sens.
                                     Regia Autonom„ MONITORUL OFICIAL Ón data de 19.02.2002.
  Pentru participarea la licitaþie se va depune scrisoare de
garanþie bancar„ Ón valoare de 18.287.000 lei.                 (17/4.362)

                                   !

  1. SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, cod fiscal             5. Caietul de sarcini se poate procura de la sediul S.E.
13557403, cu sediul Ón Rovinari, judeþul Gorj, tel. 053/372556,     Rovinari, serviciul Aprovizionare, contra cost, preþul unui exem-
fax 053/371590, anunþ„ organizarea licitaþiei deschise pentru      plar fiind de 100.000 lei, Óncep‚nd cu data de 25.02.2002.
achiziþia urm„toarelor produse:                       6. Oferta, redactat„ Ón limba rom‚n„ ∫i Ón conformitate cu
                                     fi∫a de date a achiziþiei, se va depune la Registratura
Nr.      Denumire       Codul     Data
                               Ora    Sucursalei p‚n„ la data licitaþiei, ora 8.00.
crt.    grup„ produse      CPSA    licitaþiei          7. Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor este 5.03.2002.
1. Piese schimb auxiliare                          8. Ofertele se vor deschide la sediul sucursalei la datele ∫i
  cazan 1.035 t/h         2830.12  12.03.2002   10.00    ora prezentate Ón tabelul de mai sus, Ón faþa membrilor comisiei
2. Piese schimb                             de evaluare ∫i a reprezentanþilor ofertanþilor.
  cazan 1.035 t/h         2830.13  13.03.2002   10.00      9. Garanþia de participare se va constitui Ón cuantumul ∫i
3. Piese schimb                             modalit„þile prev„zute Ón fi∫a de date a achiziþiei ∫i este stabilit„
  turbin„ 330 MW         2911.31  14.03.2002   10.00    pe anexele de la caietul de sarcini.
4. Piese schimb auxiliare                          10. Finanþarea contractului se face din surse proprii, plata
                                     produselor f„c‚ndu-se pe baza facturilor emise de furnizor dup„
  sal„ ma∫ini           2913.11  14.03.2002   10.00
                                     recepþia cantitativ„ ∫i calitativ„ a acestora.
5. Piese schimb agregate
                                       11. Toate informaþiile privind condiþiile de eligibilitate, precum
  auxiliare (p„rþi pompe)
                                     ∫i documentele solicitate din care s„ reias„ capacitatea tehnic„
  sal„ ma∫ini, sal„ cazane,
                                     ∫i economico-financiar„, acredit„rile organismelor abilitate nece-
  circuit hidro, secþie chimic„  2912.42  14.03.2002   10.00
                                     sare livr„rii produselor se g„sesc Ón fi∫a de date a achiziþiei.
6. Pompe              2912.24  14.03.2002   10.00
                                       12. Perioada Ón care ofertantul Ó∫i menþine oferta valabil„ va
7. Piese schimb compresor                        trebui s„ fie de minimum 90 de zile.
  aer lucru ∫i reglaj       2912.43  15.03.2002   10.00      13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
8. Piese schimb ∫i echipamente                      de furnizare va fi preþul cel mai sc„zut la care se aplic„ marj„
  pentru gospod„ria de c„rbune  2952.61  15.03.2002   10.00    de preferinþ„ intern„, dac„ este cazul.
9. Piese schimb secþia chimic„   2722.10  15.03.2002   10.00      14. Nu se admit oferte alternative.
  2. Tipul contractului de produse este tip achizitor, anexat la      15. Data transmiterii c„tre Monitorul Oficial al Rom‚niei,
fi∫a de date a achiziþiei.                        Partea a VI-a, a anunþului de intenþie a fost 18.12.2001.
  3. Locul de livrare a produselor este sediul S.E. Rovinari.       16. Data transmiterii c„tre Monitorul Oficial al Rom‚niei,
  4. Cantit„þile ∫i termenele de livrare sunt cele prev„zute Ón    Partea a VI-a, a anunþului de participare – 18.02.2002.
anexele la caietul de sarcini.                         (18/4.363)

                                   !

   1. Regia Autonom„ de Transport Ón Comun Constanþa, cod       Nr.                    Cantitatea,    Codul
                                             Produsul
fiscal R1883902, Str. Chiliei nr. 103, 8700 Constanþa, tel.       crt                      tone      CPSA
041/618581, interior 106, 041/694932, 041/694863.
                                     1.  motorin„                1.850     2320.15
   2.a) Procedura aplicat„: licitaþie deschis„.
                                     2.  benzin„                  40     2320.11
   b) Achiziþie public„ de produse obþinute din prelucrarea
                                     3.  combustibil îM“ neindustrial       60     2320.17
þiþeiului.
   3.a) Locul de livrare a produselor: RATC, Constanþa, Str.       c) Ofertanþii vor depune ofert„ pentru pachetul complet de
Chiliei nr. 103, Constanþa.                       produse solicitate.
   b) Natura ∫i cantitatea produselor ce urmeaz„ s„ fie          4. Data limit„ de livrare a produselor: conform contractului
achiziþionate ∫i codul CPSA:                       de furnizare.
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/21.II.2002                           9

  5.a) Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei            8. Garanþia pentru participare este de 4.800 euro.
se poate obþine, Ón urma solicit„rii, de c„tre ofertanþi de la            9. Modalitatea principal„ de finanþare: resurse proprii.
Serviciul Aprovizionare al RATC, Constanþa, tel. 041/618581
                                            11. Ofertantul va trebui s„ Óndeplineasc„ condiþiile de eligibi-
interior 106, 041/694932, persoana de contact ec. Dan Tudor.
                                         litate, precum ∫i cerinþele minime impuse Ón documentaþia pen-
  b) Costul unui exemplar din documentaþie este de 500.000 lei
                                         tru elaborarea ∫i prezentarea ofertei.
∫i aceasta se poate obþine contra cost de la Serviciul
Aprovizionare – RATC, Constanþa.                           12. Ofertantul va trebui s„ Ó∫i menþin„ oferta valabil„ pe o
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 7.03.2002.         perioad„ de 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.
  6.a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 15.03.2002.             13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  b) Ofertele se vor depune ∫i se vor Ónregistra la sediul           de furnizare va fi oferta cea mai avantajoas„ din punct de
RATC, Constanþa, Str. Chiliei nr. 103, 8700 Constanþa (personal          vedere tehnico-economic.
sau prin po∫ta PRIORIPOST).                              16. Data transmiterii anunþului de intenþie c„tre Monitorul
  c) Ofertele vor fi redactate Ón limba rom‚n„.                 Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a, Achiziþii publice: 9.01.2002.
  7.a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor             16. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Monitorul
vor fi cele care vor avea Ómputernicire din partea ofertantului.         Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a, Achiziþii publice: 18.02.2002.
  b) Deschiderea ofertelor se va face Ón data de 15.03.2002,
ora 11.00, la sediul RATC, Constanþa, Str. Chiliei nr. 103.              (19/4.364)

                                       !

  Spitalul Clinic Municipal îFilantropia“ cu sediul Ón Craiova,           Valoarea documentaþiei pentru elaborarea ∫i prezentarea
str. Constantin Br‚ncu∫i nr. 3, cod fiscal 52177, telefon             ofertei este de 300.000 lei/exemplar, sum„ ce va fi achitat„ la
051/412267, fax 051/414576, organizeaz„ licitaþie deschis„ Ón           casieria unit„þii, la ridicarea acesteia.
                                           Ofertele se vor depune la secretariatul unit„þii achizitoare
vederea achiziþion„rii de medicamente ∫i materiale sanitare
                                         p‚n„ la data de 28.03.2002 sau vor fi transmise prin po∫t„
pentru farmacie, conform finanþ„rii primite de la C.A.S.J. Dolj          p‚n„ la data de 28.03.2002.
∫i Bugetul de Stat, ∫i atribuie contracte de furnizare —               Ofertele vor fi redactate numai Ón limba rom‚n„.
v‚nzare-cump„rare.                                  La deschiderea ofertelor este permis„ prezenþa persoanelor
                                         Ómputernicite Ón scris de firmele ofertante.
                     Necesar*) (consum     Codul       Ofertele vor fi deschise la sediul Spitalului Clinic Municipal
       Produs
                      anual estimativ)    C.P.S.A.    îFilantropia“ cu sediul Ón Craiova, str. Constantin Br‚ncu∫i nr. 3,
                                         Ón ziua de 29.03.2002, ora 12.00.
Produse farmaceutice de baz„                   2441        Unitatea achizitoare solicit„ scrisoare de garanþie bancar„
Preparate farmaceutice                      2442      pentru participare ∫i scrisoare de garanþie bancar„ de bun„
Vat„ ∫i articole conf. din vat„                  175431     execuþie.
                                           Finanþarea se face de C.A.S.J. Dolj ∫i Bugetul de Stat.
  *) cantitatea final„ de produse achiziþionate va fi stabilit„ Ón funcþie
                                           Ofertanþii vor prezenta:
de valoarea fondurilor alocate de C.A.S.J. Dolj ∫i Bugetul de Stat).
                                           — declaraþii privind eligibilitatea (formular B1)
  Lista cuprinz‚nd denumirea medicamentelor (DCI) ∫i (DC) ∫i            — informaþii generale (formular B2, B3, B4)
materialele sanitare, cantit„þile, precum ∫i codul C.P.S.A. pentru          — formulare 2A, formular 3, 4, 5, prev„zute Ón documentaþia
fiecare produs Ón parte, pentru anul 2002, sunt incluse Ón docu-         standard aprobat„ prin Ordinul nr. 1.021/2001 emis de ministrul
mentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertelor pentru            finanþelor
achiziþia de medicamente ∫i materiale sanitare pentru farmacie,            — oferta este valabil„ p‚n„ la data de 31.12.2002 ∫i va fi
                                         prezentat„ pe suport magnetic ∫i sub form„ scris„ cu semn„tur„
Óntocmit„ Ón conformitate cu respectarea documentaþiei standard
                                         ∫i ∫tampil„, iar contractul de furnizare va fi atribuit ofertantului
pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei pentru achiziþia public„         c‚∫tig„tor prin estimarea preþului Ón lei ∫i Ón echivalent euro, care
de produse aprobat„ prin Ordinul 1.012/2001 al M.F.P.               nu pot fi modificate la data atribuirii contractului ∫i pe toat„ peri-
  Ofertele se depun pentru o parte sau pentru Óntreaga varie-          oada derul„rii acestuia dec‚t Ón condiþiile prev„zute de lege.
tate de medicamente sau tipuri de materiale sanitare precizate            Criteriile care vor fi utilizate pentru atribuirea contractului
anterior.                                     de furnizare sunt conforme cu formularul de evaluare a ofertei
                                         cu preþul cel mai sc„zut, stabilit cu respectarea Ordinului
  Livrarea se va face conform unui grafic de livrare stabilit de
                                         nr. 1.012/2001.
beneficiar ∫i prezentat Ón documentaþia pentru elaborarea ∫i pre-           Unitatea achizitoare nu a publicat anunþ de intenþie Ón
zentarea ofertei p‚n„ la data limit„ de 31.12.2002.                Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a, Achiziþii publice.
  Documentaþia pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei va             Data transmiterii spre publicare Ón Monitorul Oficial al
putea fi achiziþionat„ de c„tre ofertanþi de la Biroul Contabilitate,       Rom‚niei, Partea a VI-a, Achiziþii publice: 14.02.2002.
Óncep‚nd cu data de 1.03.2002.                             (20/4.365)

                                       !

  1. Denumirea: Prim„ria Municipiului Ia∫i, Direcþia de Salubritate.        2.a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-
  Cod fiscal R 9623207.                             nizare: licitaþie deschis„.
  Adresa: Ia∫i, bd. Tudor Vladimirescu nr. 32.
  Nr. telefon 032/279.638.                             b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate
  Nr. telefax 032/114.346.                            oferte: furnizare de produse.
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/21.II.2002

  3.a) Locul de livrare a produselor: sediul Direcþiei de           9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„: venituri
Salubritate, Ia∫i, bd. Tudor Vladimirescu nr. 32.              proprii; plata se face conform datelor din contractul de furnizare.
  b) Natura ∫i cantitatea produselor ce se vor achiziþiona;          10. Nu este cazul.
codul CPSA: autogunoier„ compactoare, 1 bucat„; cod 3410.54.           11. Comisia de evaluare va analiza eligibilitatea ofertanþilor
  c) Produsul nu poate fi ofertat dec‚t Ón Óntregul lui.         pe baza condiþiilor precizate Ón Ordinul nr. 1.012/6.06.2001 al
  4.a) Data limit„ de livrare a produselor: 15.05.2002.          ministrului finanþelor publice.
  5.a) Denumirea ∫i adresa compartimentului de la care se           Cerinþele minime cu privire la capacitatea tehnic„ ∫i la cea
                                      economico-financiar„ ale ofertanþilor sunt cele cuprinse Ón Ordinul
poate obþine un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ∫i
                                      nr. 1.012/6.06.2001 al ministrului finanþelor publice, ∫i anume: for-
prezentarea ofertei ∫i modalitatea de obþinere a exemplarului
                                      mularul B2, formularul B3, formularul B4, bilanþul contabil pe anul
respectiv: Compartiment Management, bd. Tudor Vladimirescu
                                      2001 vizat ∫i Ónregistrat de organele competente, dovada Óncheie-
nr. 32; documentaþia se obþine de la sediul direcþiei.           rii ∫i Óndeplinirii Ón ultimii trei ani a cel puþin unui contract al c„rui
  b) Costul exemplarului: 200.000 lei.                  obiect a fost furnizarea a cel puþin o autogunoier„ compactoare.
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 3.04.2002.         12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
  6.a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 11.04.2002.        oferta valabil„: de la depunerea ofertei p‚n„ la data de
  b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Direcþia de        20.05.2002.
Salubritate, Ia∫i, bd. Tudor Vladimirescu nr. 32.                13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
  c) Limba Ón care trebuie redactate ofertele: limba rom‚n„.       de furnizare: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
                                      tehnico-economic.
  7.a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
membrii comisiei de licitaþie, reprezentanþii ofertanþilor, alþi spe-      14. Nu se pot depune oferte alternative.
ciali∫ti invitaþi. Œnainte de deschiderea ofertelor, reprezentanþii       15. Nu se acord„ marj„ de preferinþ„ intern„.
ofertanþilor vor prezenta documentele de Ómputernicire.             16. Nu exist„ un anunþ de intenþie cu referire la aceast„
  b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 12 aprilie 2002,      achiziþie.
ora 12.00, Direcþia de Salubritate.                       17. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
                                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 18.02.2002.
  8. Garanþiile pentru participare solicitate: scrisoare de
garanþie bancar„ Ón valoare de 50.000.000 lei.                  (21/4.369)

                                    !

   Sulfat de aluminiu solid tip A, calitatea I, STAS 342/80          c) Limba rom‚n„ va fi limba de redactare a ofertelor.
   1. Regia Autonom„ Ap„ Craiova, cod fiscal R1140067,            7. a) La deschiderea ofertelor pot participa toþi ofertanþii care
Craiova, Str. Brestei nr. 101, tel. 051/422117/—118/—119, fax        au depus oferte sau Ómputerniciþii acestora, cu delegaþie.
051/422263 sau 196873 ∫i, pentru informaþii suplimentare, biroul        b) Deschiderea ofertelor va avea loc Ón data de 8.04.2002,
aprovizionare 051/422117/—118/—119, int. 178.                ora 10.00, la sediul regiei.
   2. a) Licitaþie deschis„ cu depunere de oferte.              8. Garanþia de participare la licitaþie va fi Ón valoare de 60
   b) Tipul contractului de furnizare va fi oferta comercial„ cea     milioane lei.
mai avantajoas„.                                9. Modalitatea de plat„ va fi prin virament, din surse proprii
   3. a) Produsul se va livra direct la Uzina de ap„ I∫alniþa,      ale regiei.
judeþul Dolj.                                  10. Oferta depus„ va fi a produc„torului direct ∫i va trebui s„
   b) Produsul achiziþionat va fi sulfat de aluminiu solid de tip     cuprind„ certificate constatatoare privind Óndeplinirea obligaþiilor
A, calitatea I, codul CPSA 2413.31.                     exigibile de plat„ a impozitelor c„tre Stat, inclusiv cele locale,
   c) Oferta depus„ va fi pentru Óntreaga cantitate de 1.200 tone.    capacitatea de producþie minim„/zi, autorizaþia pentru livrarea pro-
   4. Data limit„ de livrare va fi 31 decembrie 2002, cantitatea     dusului ∫i cifra medie anual„ de afaceri pe ultimii trei ani.
fiind furnizat„ la solicitarea contractantului.                 11. Perioada de menþinere a valabilit„þii ofertei va fi de 60
   5. a) R.A. AP√, Craiova, biroul aprovizionare, documentaþia      de zile de la data deschiderii ofertei.
put‚nd fi procurat„ prin achitarea la casieria unit„þii a sumei de       12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului va fi oferta
300.000 lei.                                comercial„ cu valoarea cea mai mic„.
   b) data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor va fi cu 7 zile      13. Nu a fost publicat anunþ de intenþie Ón Monitorul Oficial
Ónainte de data limit„ pentru depunerea ofertelor.             al Rom‚niei.
   6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 8.04.2002, la        14. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
ora 10.00.                                 Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 18.02.2002.
   b) Ofertele se depun la registratura unit„þii.               (22/4.379)

                         ACHIZIÞII PUBLICE DE LUCR√RI

  1. Autoritatea contractant„: Societatea Comercial„ ENERGO-         b) Natura ∫i cerinþele de execuþie, caracteristici generale ale
MUR — S.A., T‚rgu Mure∫, cod fiscal R13854579, cu sediul Ón         lucr„rii: modernizarea reþelei de distribuþie a energiei termice
T‚rgu Mure∫, str. Kós Károly nr. 1/B, tel. 065/215952, fax         prin Ónlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate.
065/213428.                                   c) Ofertanþii sunt invitaþi s„ depun„ o singur„ ofert„ pentru
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de fur-     toat„ lucrarea.
nizare: licitaþie public„ deschis„.                       4. Termenul limit„ de execuþie a lucr„rii: 16 luni calendaris-
  a) Tipul contractului: achiziþie public„ de lucr„ri.          tice de la data Óncheierii contractului de execuþie.
  3. a) Amplasamentul lucr„rii: cartierul Aleea Carpaþi din          5. a) Locul unde se poate obþine un exemplar al docu-
T‚rgu Mure∫.                                mentaþiei pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei: sediul
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/21.II.2002                         11

Societ„þii Comerciale ENERGOMUR — S.A., T‚rgu Mure∫,             9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i de plat„: contractul
str. Kós Károly nr. 1/B, Serviciul dezvoltare (corp C, cam. 37).     de achiziþie public„ va fi finanþat din surse ale bugetului local.
  Modalitatea de obþinere: preluare direct„ de c„tre ofertant        10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze asocierea
de la sediul S.C. ENERGOMUR — S.A.                    grupului de ofertanþi c„rora li s-a atribuit contractul de lucr„ri:
  b) Costul documentaþiei: 4.000.000 lei.                contract de asociere legalizat.
  Condiþiile de plat„: numerar la caseria Societ„þii Comerciale       11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate:
ENERGOMUR — S.A.                               1. declaraþie pe proprie r„spundere completat„ Ón conformi-
  c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 12.03.2002.     tate cu Formularul B1 din secþiunea IV, Ordin MF
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 19.03.2002,       nr. 1014/2001;
ora 8.                                    2. certificate constatatoare privind Óndeplinirea obligaþiilor exi-
  b) Adresa la care trebuie depus„ oferta: sediul Societ„þii      gibile de plat„ a impozitelor ∫i taxelor c„tre stat, inclusiv cele
Comerciale ENERGOMUR — S.A., T‚rgu Mure∫, str. Kós            locale, precum ∫i a contribuþiei pentru asigur„rile sociale de stat
Károly nr. 1/B, Serviciul Dezvoltare (corp C, cam. 37).          (formulare-tip eliberate de autorit„þile competente din þara Ón
  c) Limba de redactare a ofertei va fi limba rom‚n„, cu        care candidatul/ofertantul este rezident).
menþiunea c„ documentele tip„rite prezentate de ofertant pot fi        12. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile.
redactate Ón alt„ limb„ dac„ sunt Ónsoþite de o traducere Ón         13. Criteriul pentru atribuirea contractului de achiziþie: îoferta
limba rom‚n„.                               cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic“.
  7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:        14. Nu se accept„ oferte alternative.
cel mult doi reprezentanþi autorizaþi ai firmelor participante.        15. Se acord„ preferinþ„ intern„, conform Ordonanþei de
  b) Data, ora, locul deschiderii ofertelor: 19.03.2002, ora      urgenþ„ a Guvernului nr. 60/2001.
10,00, la sediul Societ„þii Comerciale ENERGOMUR — S.A.,           16. Anunþ de intenþie publicat Ón Monitorul Oficial al
T‚rgu Mure∫, str. Kós Károly nr. 1/B, corp F, camera 11.         Rom‚niei nr. 6/10.01.2002.
                                       17. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  8. Garanþia pentru participare este 113.000.000 lei, garanþia
                                     Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.02.2002.
se prezint„ sub form„ de scrisoare de garanþie bancar„, conform
modelului prezentat Ón formularul 4, Ordin M.F. nr. 1014/2001.         (23/4.366)
                                   !
  îConsolidare DC 128, km 12,250 + 19,250 S„cuieu, Scrind,         b) adresa la care trebuie depuse ofertele: Cluj-Napoca, Str.
judeþul Cluj“                               V‚n„torului nr. 17;
  1. Autoritatea contractant„                        c) limba Ón care se redacteaz„ ofertele: limba rom‚n„.
  a) denumire: Compania Naþional„ APELE ROM¬NE — S.A.,           7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
Direcþia Apelor Some∫-Tisa;                        conduc„torii firmelor ofertante sau persoanele Ómputernicite Ón
  b) cod fiscal: R 11751186;                      scris de c„tre ace∫tia;
  c) adresa: Cluj-Napoca, Str. V‚n„torului nr. 17;             b) data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 3.04.2002, ora
  d) telefon 064/433028;                        10.00, la sediul Direcþiei Apelor Some∫-Tisa, Cluj-Napoca, Str.
  e) fax 064/433026.                          V‚n„torului nr. 17.
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de        8. Garanþiile pentru participare solicitate: se solicit„ o
lucr„ri: licitaþie deschis„;                       garanþie de participare la licitaþie Ón valoare de 175.000.000 lei,
                                     prin scrisoare de garanþie bancar„ sau Ón numerar, la sediul
  b) tipul contractului de lucr„ri pentru care sunt solicitate
                                     Direcþiei Apelor Some∫-Tisa Cluj.
oferte: contract de execuþie de lucr„ri.
                                       9. Modalit„þile principale de finanþare ∫i plat„: lucrarea este
  3. a) Amplasamentul lucr„rii: Ón zona localit„þilor Bologa ∫i
                                     finanþat„ din fonduri de la bugetul de stat ∫i BEI; plata lucr„rilor
S„cuieu, judeþul Cluj;
                                     executate se va face pe baz„ de factur„ ∫i situaþii de lucr„ri
  b) natura ∫i cerinþele de execuþie, caracteristicile generale
                                     emise de c„tre executant ∫i acceptate de beneficiar.
ale lucr„rilor:                                10. Forma juridic„ Ón care trebuie s„ se legalizeze asocie-
  – se solicit„ execuþia unui sistem rutier pe traseul DC 128,     rea: contract de asociere, acolo unde este cazul.
Óntre km 0,000–12,250, care face leg„tura Óntre comuna Poieni,        11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate ∫i cerinþele
prin Bologa, ∫i comuna S„cuieu, din material pietros stabilizat      minime cu privire la capacitatea tehnico-financiar„ pe care tre-
cu ciment, protejat cu tratament bituminos dublu.             buie s„ le Óndeplineasc„ ofertantul:
  – investiþia va fi realizat„ Ón amplasamentul actual, Ón zona       – cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: 39.000.000 mii lei
drumului DC 128, fiind Óncadrat„ Ón clasa tehnic„ a IV-a.         (1.394.052 euro, la cursul zilei de 18.02.2002);
  c) ofertanþii vor depune oferta pentru toate lucr„rile          – lichiditate general„: minimum 100%;
prev„zute Ón documentaþia faza PT;                      – solvabilitate patrimonial„: minimum 30%;
  d) nu se solicit„ ofertanþilor Óntocmirea proiectelor aferente.      – capacitate financiar„: pozitiv„;
  4. Termenul limit„ de execuþie a lucr„rii: decembrie 2003.        – restul cerinþelor: conform documentaþiei pentru elaborarea
  5. a) Denumirea ∫i adresa serviciului de la care se poate       ∫i prezentarea ofertelor.
obþine un plan al documentaþiei ∫i modalitatea de obþinere:          12. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„-∫i menþin„
Direcþia Apelor Some∫-Tisa, serviciul Investiþii, Cluj-Napoca, Str.    oferta valabil„ este de 60 de zile.
V‚n„torului nr. 17, dup„ plata documentaþiei;                 13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului:
  b) costul unui exemplar ∫i condiþiile de plat„ pentru obþine-     oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.
rea acestuia: un exemplar cost„ 1.000.000 lei, plata se face Ón        14. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
numerar, la casieria Direcþiei Apelor Some∫-Tisa;             a VI-a, a anunþului de intenþie: nu s-a publicat.
  c) data limit„ pentru obþinerea clarific„rilor: 27.03.2002.        15. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 3.04.2002, ora     Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 18.02.2002.
9.00.                                     (24/4.367)

                                   !
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/21.II.2002

  Prim„ria Municipiului Piatra-Neamþ, str. ™tefan cel Mare          Condiþii pentru ofertanþi:
nr. 8, cod fiscal 2612790, telefon 033/218991, fax 033/215374,         – prezentarea dosarului privind sistemul propriu de condu-
anunþ„ licitaþie public„ deschis„ f„r„ preselecþie pentru lucrarea     cere ∫i asigurare a calit„þii;
de construcþie montaj Biserica Ortodox„, cartierul Speranþa din        – experienþ„ similar„ Ón condiþiile Ordinului nr. 1.014/874;
Municipiul Piatra-Neamþ.                            – condiþii de eligibilitate, cerinþe minime pentru capacitatea
  Documentaþia de licitaþie se va solicita de la Serviciul de       tehnic„ ∫i economico-financiar„ sunt prev„zute Ón documentaþia
Investiþii, telefon 033/218991, int. 223, contra-cost 1.800.000 lei.    de ofert„;
  Ofertele se vor depune la adresa menþionat„ mai sus p‚n„          – valabilitatea ofertei — 60 zile.
la data de 15 aprilie 2002, ora 12.00.
                                        Criteriile de atribuire a contractului — valoare ∫i termen de
  Ofertele licitaþiei publice se vor deschide Ón data de 16 aprilie
                                      execuþie.
2002, ora 10, de c„tre comisia numit„ prin decizia primarului.
                                        Data transmiterii anunþului spre publicare c„tre Regia
  Scrisoarea de garanþie bancar„ pentru participare la licitaþie
                                      Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 18.02.2002.
este Ón valoare de 50.000.000 lei.
  Lucrarea este finanþat„ de bugetul local.                  (25/4.374)

                                    !

  Prim„ria Municipiului Piatra-Neamþ, str. ™tefan cel Mare nr. 8,      Lucrarea este finanþat„ de bugetul local.
cod fiscal 2612790, telefon 033-218991, fax 033-215374.            Condiþii pentru ofertanþi:
  Anunþ„ — licitaþie public„ deschis„ f„r„ preselecþie pentru        • Prezentarea dosarului privind sistemul propriu de condu-
lucrarea de construcþie montaj modernizare str„zi: M„r„∫ti,         cere ∫i asigurare a calit„þii.
Pesc„ru∫, Munteniei, Alianþei ∫i 1 Mai din municipiul             • Experienþ„ similar„ Ón condiþiile Ordinului 1.014/874.
Piatra-Neamþ.                                 • Condiþii de eligibilitate, cerinþe minime pentru capacitatea
  Documentaþia de licitaþie se va solicita de la Serviciul        tehnic„ ∫i economico-financiar„ sunt prev„zute Ón documentaþia
de Investiþii, telefon 033-218991, int. 223, contra cost —         de ofert„.
5.000.000 lei.                                 • Valabilitatea ofertei — 60 zile.
  Ofertele se vor depune la adresa mai sus-menþionat„ p‚n„
                                        Criteriile de atribuire a contractului — valoare ∫i termen de
la data de 16 aprilie 2002, ora 12.00.
                                      execuþie.
  Ofertele licitaþiei publice se vor deschide Ón data de 17 aprilie
                                        Data transmiterii anunþului spre publicare Ón Monitorul Oficial
2002, ora 10.00, de c„tre comisia numit„ prin decizia primarului.
                                      al Rom‚niei: 18.02.2002.
  Scrisoarea de garanþie bancar„ pentru participare la licitaþie
este Ón valoare de 200.000.000 lei.                       (26/4.375)


                         ACHIZIÞIE PUBLIC√ DE SERVICII

  1. Autoritatea contractant„: Regia Autonom„ pentru Activit„þi        c) Data limit„ pentru solicitarea clarific„rilor: 29.03.2002.
Nucleare — Sucursala ROMAG TERMO, cod fiscal                  6. a) Data limit„ pentru depunerea ofertelor: 10.04.2002,
R 10882752, cu sediul Ón Calea T‚rgu Jiului, km 5, Drobeta-         ora 10.00.
Turnu Severin, judeþul Mehedinþi, cod po∫tal 1500, telefon           b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: Regia Autonom„
052/323666, int. 106, fax 052/323066.                    pentru Activit„þi Nucleare — Sucursala ROMAG TERMO, cu
  2. a) Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de       sediul Ón Calea T‚rgu Jiului, km 5, Drobeta-Turnu Severin, judeþul
servicii: licitaþie deschis„.                        Mehedinþi.
  b) Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte —         c) Limba Ón care trebuie redactat„ oferta: limba rom‚n„.
contract de servicii.
                                        7. a) Persoanele admise s„ asiste la deschiderea ofertelor:
  3. a) Locul de prestare a serviciilor: la sediul ofertantului      membrii comisiei de evaluare ∫i reprezentanþii legali ai
c‚∫tig„tor.                                 ofertanþilor participanþi sau Ómputerniciþii acestora.
  b) Categoria serviciilor ce se vor achiziþiona ∫i descrierea        b) Data, ora ∫i locul deschiderii ofertelor: 10.04.2002,
acestora: reparaþie rotoare IP ∫i JP turbin„ DSL — 50, aferente       ora 12.00, Sucursala ROMAG TERMO.
TA 4, codul CPSA 2911.92.
                                        8. Garanþia pentru participare solicitat„: 20.000.000 lei.
  Pot participa la procedura de achiziþie numai firme care au
sistemul calit„þii certificat, iar serviciile se vor executa Ón regim      9. Modalitatea de finanþare: fonduri proprii de producþie.
de asigurare a calit„þii, standardul de calitate aplicat fiind SR        Plata se face prin:
EN ISO 9001/1995, SR EN ISO 9002/1995 ∫i SR EN ISO               — compensare cu datoriile furnizorului la Bugetul de Stat,
9001/2001.                                 conform HG nr. 38/17.01.2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
  c) Oferta se va depune pentru Óntreaga gam„ de servicii         Rom‚niei nr. 60/28.01.2002;
solicitate.                                   — prin compensare cu energie electric„ prin IMI Bucure∫ti,
  4. Durata sau termenul limit„ de prestare a serviciilor:        pe baz„ de factur„ emis„ de prestator ∫i Ónregistrat„ la sediul
30 zile calendaristice de la semnarea contractului.             achizitorului, Ón termen de 30 de zile de la data recepþiei ∫i
  5. a) Un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ∫i         Ónregistr„rii facturii la sediul achizitorului.
prezentarea ofertei se poate obþine contra cost de la sediul          Oferta financiar„ va preciza Ón mod explicit acceptarea
Suc. ROMAG TERMO, Serviciul LURI.                      modalit„þii de plat„ prin compensare. Oferta va fi respins„ Ón
  b) Costul unui exemplar este 100.000 lei ∫i se obþine contra      cazul neaccept„rii pl„þii prin compensare.
cost.                                      10. Nu este cazul.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/21.II.2002                         13

   11. Condiþiile de eligibilitate a ofertanþilor privesc: plata taxe-      13. Perioada pentru care ofertantul trebuie s„ Ó∫i menþin„
lor ∫i impozitelor c„tre bugetul de stat ∫i a contribuþiei sociale       oferta valabil„: 90 zile.
de stat, Ónregistrarea, certificarea sistemului calit„þii, dot„rile spe-      14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
cifice, asigurarea cu personal de specialitate, obligaþiile contrac-      de servicii: oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere
                                        tehnico-economic.
tuale Ón desf„∫urare, prestare de servicii similare, bilanþul
                                          15. Nu se depun oferte alternative.
contabil din anul precedent, cifra medie anual„ de afaceri, lichi-
                                          16. Alte informaþii: dac„ nu se Óndeplinesc condiþiile
ditate general„, solvabilitate patrimonial„.                  prev„zute de art. 26 alin. 4 din O.U.G. nr. 60/2001, licitaþia se
   Se accept„ neplata taxelor ∫i impozitelor c„tre bugetul de        va repeta Ón data de 15.04.2002.
stat ∫i a contribuþiei sociale de stat, Ón scopul accept„rii            17. Anunþul de intenþie a fost publicat Ón Monitorul Oficial al
condiþiilor de plat„ impuse de c„tre Sucursala ROMAG TERMO.          Rom‚niei, Partea a VI-a, Achiziþii publice, Ón data de 6.02.2002.
   12. c) Persoanele juridice sunt obligate s„ menþioneze            18. Data transmiterii anunþului de participare c„tre Regia
numele ∫i calific„rile profesionale ale personalului responsabil        Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 18.02.2002.
pentru prestarea serviciului ∫i s„ prezinte CV-ul acestora.             (27/4.368)               ANUNÞURI DE ATRIBUIRE
         A   CONTRACTELOR DE ACHIZIÞIE PUBLIC√
                          ACHIZIÞII PUBLICE DE PRODUSE

  îPenitenciarul Boto∫ani, cod fiscal 3503538, Boto∫ani,            Ofertantul c‚∫tig„tor este S.C. ELIA COM — S.R.L.,
str. I.I.C. Br„tianu nr. 104, prin licitaþie public„ deschis„ a        Boto∫ani, Str. Prim„verii nr. 24, care va livra zilnic cantitatea
atribuit contractul de furnizare p‚ine pe anul 2002.              de 900 kg p‚ine semialb„, cod CPSA 1581.11, la preþul de
  Contractul de furnizare a fost semnat Ón data de 8.02.2002,        7.440 lei/kg.
lu‚nd Ón considerare criteriul de atribuire îoferta cu preþul cel         Data transmiterii spre publicare: 19.02.2002.
mai sc„zut“, fiind primite un num„r de trei oferte.                 (28/4.376)

                                      !

  1. Autoritatea contractant„: COMPANIA NAÞIONAL√ A               7. Produsul: acumulatori CFR 12 V/360Ah, cod CPSA 3140,
HUILEI — S.A., cod fiscal R 2135187, cu sediul Ón Petro∫ani,          cu livrare imediat„, la data semn„rii contractului de ambele
str. Timi∫oara nr. 2, judeþul Hunedoara, cod po∫tal 2675.           p„rþi.
                                          8. Valoarea contractului este de 261.074.520 lei, f„r„ TVA.
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de furni-
                                          9. Nu este cazul.
zare: negociere cu o singur„ surs„, Ón regim de urgenþ„.              10. Alte informaþii: nu este cazul.
  3. Data semn„rii contractului: 29.01.2002.                   11. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:     VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: nu s-a transmis
preþul cel mai sc„zut.                             spre publicare anunþ de participare.
  5. O singur„ ofert„.                              12. Anunþul de atribuire se transmite la Regia Autonom„
                                        MONITORUL OFICIAL la data de 20.02.2002.
  6. Ofertantul c‚∫tig„tor: S.C. ROMBAT — S.A., Bistriþa,
str. Drumul Cet„þii nr. 6, Bistriþa, judeþul Bistriþa-N„s„ud.            (29/4.419)

                                      !

  1. Autoritatea contractant„: COMPANIA NAÞIONAL√ A                7. Produsul: elemente de str‚ngere — bride SG—23, cu
HUILEI — S.A., cod fiscal R 2135187, cu sediul Ón Petro∫ani,          livrare imediat„, la data semn„rii contractului de ambele p„rþi.
str. Timi∫oara nr. 2, judeþul Hunedoara, cod po∫tal 2675.              8. Valoarea contractului este de 2.141.560.000 lei, f„r„ TVA.
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de furni-         9. Nu este cazul.
zare: negociere cu o singur„ surs„, Ón regim de urgenþ„.              10. Alte informaþii: nu este cazul.
  3. Data semn„rii contractului: 30.01.2002.                   11. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:     VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: nu s-a transmis
                                        spre publicare anunþ de participare.
preþul cel mai sc„zut.
                                          12. Anunþul de atribuire se transmite la Regia Autonom„
  5. O singur„ ofert„.
                                        MONITORUL OFICIAL la data de 20.02.2002.
  6. Ofertantul c‚∫tig„tor: S.C. MECANICA BOTO™ANI,
Boto∫ani, str. Manole∫ti Deal, judeþul Boto∫ani.                  (30/4.420)

                                      !
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/21.II.2002
  1. Autoritatea contractant„: COMPANIA NAÞIONAL√ A               7. Produsul: elemente de str‚ngere — bride SG—23, cu
HUILEI — S.A., cod fiscal R 2135187, cu sediul Ón Petro∫ani,         livrare imediat„, la data semn„rii contractului de ambele p„rþi.
str. Timi∫oara nr. 2, judeþul Hunedoara, cod po∫tal 2675.             8. Valoarea contractului este de 2.141.560.000 lei, f„r„ TVA.
  2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de furni-        9. Nu este cazul.
zare: negociere cu o singur„ surs„, Ón regim de urgenþ„.             10. Alte informaþii: nu este cazul.
  3. Data semn„rii contractului: 30.01.2002.                  11. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:    VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: nu s-a transmis
                                       spre publicare anunþ de participare.
preþul cel mai sc„zut.
                                         12. Anunþul de atribuire se transmite la Regia Autonom„
  5. O singur„ ofert„.
                                       MONITORUL OFICIAL la data de 20.02.2002.
  6. Ofertantul c‚∫tig„tor: S.C. MECANICA BOTO™ANI,
Boto∫ani, str. Manole∫ti Deal, judeþul Boto∫ani.                 (31/4.421)


                                     !


  S.C. ELECTRICA — S.A., cod fiscal R 13267221, sediul:            Ofertant c‚∫tig„tor este S.C. Transim Zimnicea,
Bucure∫ti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sectorul 1, telefon:       ™os. Alexandriei nr. 3.
230 07 00/1801, fax: 230 07 00/1805, anunþ„ atribuirea con-           Produsele care se vor livra sunt Ón cantitate de 10 buc.
                                       autospeciale PRB, cod CPSA 3410.24.
tractului de achiziþii nr. 274/13.12.2001 prin procedura de cerere
                                        Valoarea contractului este de 470.000 USD.
de ofert„.                                   Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a:
  Data semn„rii contractului este 13.12.2001; criteriul utilizat      25.02.2002.
pentru atribuire este oferta cea mai avantajoas„ din punct de          Data transmiterii anunþului la Regia Autonom„ MONITORUL
vedere tehnico-economic, Ón baza unui num„r de 13 oferte           OFICIAL: 20.02.2002.
primite.                                     (32/4.422)


                                     !  S.C. ELECTRICA — S.A., cod fiscal R 13267221, sediul:            Produsele care se vor livra sunt Ón cantitate de 106 buc.
Bucure∫ti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sectorul 1, telefon:       automobile, cod CPSA 341.
230 07 00/1801, fax: 230 07 00/1805, anunþ„ atribuirea con-           Preþurile pl„tite vor fi:  — 4.925 euro/buc.
                                                       — 3.268 euro/buc.
tractului de achiziþii nr. 273/13.12.2001 prin procedura de cerere
                                                       — 4.729 euro/buc.
de ofert„.                                                  — 4.938 euro/buc.
  Data semn„rii contractului este 13.12.2001; criteriul utilizat       Valoarea contractului este de 47823 euro f„r„ TVA.
pentru atribuire este oferta cea mai avantajoas„ din punct de          Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a:
vedere tehnico-economic, Ón baza unui num„r de 13 oferte           25.02.2002.
primite.                                    Data transmiterii anunþului la Regia Autonom„ MONITORUL
                                       OFICIAL: 20.02.2002.
  Ofertant c‚∫tig„tor este S.C. AUTOMOBILE DACIA — S.A.,
Coliba∫i, Str. Uzinei nr. 1—3, judeþul Arge∫.                   (33/4.423)


                                     !  S.C. ELECTRICA — S.A., cod fiscal R 13267221, sediul:            Preþurile pl„tite vor fi pentru:
Bucure∫ti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sectorul 1, telefon:           — ARO—243 preþ cu TVA inclus, 10.957 euro/buc.
230 07 00/1801, fax: 230 07 00/1805, anunþ„ atribuirea con-             — ARO—244 preþ cu TVA inclus, 11.839 euro/buc.
tractului de achiziþii nr. 1563/19.11.2001 prin procedura de
                                           — ARO—324 preþ cu TVA inclus, 12.289 euro/buc.
cerere de ofert„.
  Data semn„rii contractului este 20.11.2001; criteriul utilizat       Valoarea contractului este de 646.403 USD cu TVA.
pentru atribuire este oferta cea mai avantajoas„ din punct de          Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a:
vedere tehnico-economic, Ón baza unei singure oferte primite.        25.02.2002.
  Ofertant c‚∫tig„tor este S.C. ARO — S.A., C‚mpulung-            Data transmiterii anunþului la Regia Autonom„ MONITORUL
Muscel, str. Traian nr. 223.                         OFICIAL: 20.02.2002.
  Produsele care se vor livra sunt Ón canitate de 53 buc.
automobile ARO, cod CPSA 341.                           (34/4.424)
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/21.II.2002                         15

                          ACHIZIÞII PUBLICE DE LUCR√RI


   1. Autoritatea contractant„: Ministerul Culturii ∫i Cultelor, cod     reabilitarea faþadelor a 3 imobile, total 200 m 2, hidroizolaþii
fiscal 4192812, cu sediul Ón Bucure∫ti, Piaþa Presei Libere,          fundaþii ∫i 250 m 2 refacere tencuieli, precum ∫i amenajarea
nr. 1, sectorul 1.                               scuarului, cu 1.600 m2, pavaj din bolovani de r‚u, transplanta-
   2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:     rea a 30 buc. arbori, mobilier urban ∫i lucr„ri conexe.
licitaþie deschis„.                                8. Preþul lucr„rilor contractate: 1.170.887 mii lei.
   3. Data semn„rii contractului: 19.02.2002.                  9. Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri: Ón    s„ fie subcontractat„: nu este cazul.
mod exclusiv, preþul cel mai sc„zut.                       10. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
   5. Num„rul de oferte primite: 3 (trei).                  a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 7 noiembrie
   6. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C. CREATIV       2001.
GROUP — S.A., Bistriþa, str. Liviu Rebreanu nr. 15, judeþul            11. Data transmiterii anunþului de atribuire c„tre Regia
Bistriþa-N„s„ud.                                Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.02.2002.
   7. Caracteristici generale ale lucr„rilor: îReabilitare urban„
Piaþa 1 Decembrie Biertan — judeþul Sibiu“ — lotul 2 —               (35/4.425)

                                      !


   1. Autoritatea contractant„: Ministerul Culturii ∫i Cultelor, cod     tarea faþadelor a 11 imobile, total 700 m2 hidroizolaþii fundaþii,
fiscal 4192812, cu sediul Ón Bucure∫ti, Piaþa Presei Libere nr. 1,       200 m2, refacere trotuare, 1200 m2 refacere tencuieli, 350 m2
sectorul 1.                                  refacere Ónvelitoare.
   2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de lucr„ri:
                                          8. Preþul lucr„rilor contractate: 1.437.627 mii lei.
licitaþie deschis„.
                                          9. Valoarea ∫i partea din contractul de lucr„ri care urmeaz„
   3. Data semn„rii contractului: 19.02.2002.
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucr„ri: Ón    s„ fie subcontractat„: nu este cazul.
mod exclusiv, preþul cel mai sc„zut.                        10. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
   5. Num„rul de oferte primite: 3 (trei).                  a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 7 noiembrie
   6. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C. CREA-        2001.
TIV GROUP – S.A., Bistriþa, str. Liviu Rebreanu nr. 15, judeþul          11. Data transmiterii anunþului de atribuire c„tre Regia
Bistriþa-N„s„ud.                                Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.02.2002.
   7. Caracteristici generale ale lucr„rilor: îReabilitare urban„
piaþa 1 Decembrie Biertan — judeþul Sibiu“ — lotul 1 — reabili-           (36/4.426)
                           ACHIZIÞII PUBLICE DE SERVICII

  1. Autoritatea contractant„:                         7. Ofertantul c‚∫tig„tor:
  a) Denumirea: HIDROELECTRICA — S.A. Sucursala                 a) Denumirea: S.C. ALSTOM POWER — S.R.L., Bucure∫ti
Hidrocentrale R‚mnicu V‚lcea;                           b) Adresa: Bucure∫ti, Bd. Energeticienilor nr. 13-15, sectorul 3.
  b) Adresa: R‚mnicu V‚lcea, str. Decebal nr. 11, judeþul            8. Valoarea serviciilor: 10.974.406.000 lei.
V‚lcea, cod 1000;                                 9. Subcontractanþi:
  c) Codul fiscal: R 13341921.                         Denumire: S.C. ENERGOMONTAJ IEA Bucure∫ti; valoare:
  2. Denumirea serviciilor: RK — sistem de telefonie de Ónalt„        159.777.000 lei.
frecvenþ„ U.E. Lotru. Cod CPSA: 6421.13.                     10. Data public„rii Ón Monitorul Oficial a anunþului de partici-
  3. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului: licitaþie
                                        pare: 15.11.2001.
deschis„.
                                         11. Data transmiterii anunþului de atribuire c„tre Regia
  4. Data semn„rii contractului: 15.02.2002.
                                        Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 19.02.2002.
  5. Criteriul utilizat pentru atribuire: preþul cel mai sc„zut.
  6. Num„rul de oferte primite: 2.                        (37/4.377)


                                      !


  S.C. ELECTRICA — S.A., cod fiscal R 13267221, cu sediul            Data semn„rii contractului este 14.12.2001, criteriul utilizat
Ón Bucure∫ti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sectorul 1, telefon:      pentru atribuire fiind oferta cea mai avantajoas„ din punct de
230 07 00/1801, fax: 230 07 00/1805
  Anunþ„ atribuirea contractului de achiziþii nr. 275/14.12.2001       vedere tehnico-economic Ón baza unui num„r de o singur„
prin procedura de licitaþie public„ deschis„.                 ofert„ primit„ ∫i calificat„.
  16            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 35/21.II.2002
   Ofertant c‚∫tig„tor este S.C. MANIC — SRL, Giurgiu,             Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a:
∫os. Bucure∫ti, bl. 45/D.                           25.02.2002.
   Prestare servicii ce intr„ Ón categoria îÓntreþinerea ∫i repara-
rea autovehiculelor, cod CPSA — 502.                       Data transmiterii anunþului la Regia Autonom„ MONITORUL
   Valoarea contractului este de 8.170.000.000 lei ∫i 51.000        OFICIAL: 20.02.2002.
lei/or„ manopera prestare servicii de reparaþii autovehicule (f„r„
TVA).                                        (38/4.427)


                                     !   1. Denumirea, codul fiscal ∫i adresa autorit„þii contractante:       7. Categoria serviciilor care se vor presta de c„tre ofertant,
Administraþia Rom‚n„ a Serviciilor de Trafic Aerian —             cod CPSA: servicii de asigurare full CASCO a parcului auto al
ROMATSA — R.A., Bucure∫ti, str. Ion Ionescu de la Brad
                                       ROMATSA —R.A., cod CPSA 6603.12.
nr. 10, cod fiscal R1589932.
   2. Procedura aplicat„ pentru atribuirea contractului de servicii:      8. Preþul contractului: 33.493 euro.
licitaþie deschis„.                               9. Data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
   3. Data semn„rii contractului de servicii: 12.02.2002.          a VI-a — Achiziþii publice, a anunþului de participare:
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii:
oferta cea mai avantajoas„ din punct de vedere tehnico-economic.       12.11.2001, Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 113.
   5. Num„rul de oferte primite: 5.                      10. Data transmiterii anunþului de atribuire c„tre Regia
   6. Denumirea ∫i adresa ofertantului c‚∫tig„tor: S.C. ASTRA —       Autonom„ MONITORUL OFICIAL: 20.02.2002.
S.A., Sucursala Victoria, strada Ion C‚mpineanu nr. 16, sectorul 1,
Bucure∫ti.                                      (39/4.434)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAÞILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate : Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
        Tiparul : Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a, nr. 35/21.II.2002 conþine 16 pagini.           Preþul 49.280 lei   ISSN 1582—5884

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:10/3/2011
language:Romanian
pages:16