Docstoc

mof6_2002_008ap

Document Sample
mof6_2002_008ap Powered By Docstoc
					                                     PARTEA A VI-A
Anul III Ñ Nr. 8                             ACHIZIÞII PUBLICE                           Luni, 14 ianuarie 2002


                                         SUMAR

                                        Pagina                                          Pagina
         ANUNÞURI DE INTENÞIE                         Achiziþie publicã de produse ............................................     4Ð5
Achiziþie publicã de lucrãri ...............................................    1  Achiziþie publicã de lucrãri ...............................................     5
Achiziþie publicã de lucrãri ...............................................    1  Achiziþie publicã de lucrãri ...............................................    5Ð6
         ANUNÞURI DE PARTICIPARE                                 ANUNÞURI DE ATRIBUIRE
          LA LICITAÞIE DESCHISÃ                            A  CONTRACTELOR DE ACHIZIÞIE PUBLICÃ
Achiziþie  publicã de produse ............................................    2  Achiziþie  publicã de produse ............................................     6
Achiziþie  publicã de produse ............................................    2  Achiziþie  publicã de produse ............................................     6
Achiziþie  publicã de produse ............................................    2  Achiziþie  publicã de lucrãri ...............................................    6
Achiziþie  publicã de produse ............................................    3  Achiziþie  publicã de lucrãri ...............................................    7
Achiziþie  publicã de produse ............................................    3  Achiziþie  publicã de lucrãri ...............................................    7
Achiziþie  publicã de produse ............................................   3Ð4  Achiziþie  publicã de servicii ..............................................    7
Achiziþie  publicã de produse ............................................    4  Achiziþie  publicã de servicii ..............................................    7                    ANUNÞURI                  DE      INTENÞIE
                             ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE LUCRÃRI
   Direcþia Regionalã de Drumuri ºi Poduri Constanþa cu sediul              Ñ Pod la Ovidiu pe DN 2A, km 196+739
în Constanþa, Prelungirea Traian, cod poºtal 8700, telefon                 Ñ Pod la Agigea pe DN 39, km 8+988;
041/581.540, 581.147, telefax 041/584.371, având codul fiscal               judeþul Brãila
9047236, în conformitate cu O.G. nr. 60/2000, privind achiziþiile             Ñ Pod la ªendreni pe DN 2B, km 125+409.
publice, ºi H.G. nr. 461/2001, intenþioneazã sã scoatã la                 Natura lucrãrilor: lucrãri de revopsire tabliere metalice la
licitaþie, pentru execuþie în anul 2002, lucrãri de revopsire tabli-          poduri conform Anexei nr. 2 din H.G. nr. 461/2001, cod CPSA
ere metalice la poduri.                                 4521.21.
   Amplasamentul lucrãrilor:                               Finanþarea lucrãrilor: execuþia lucrãrilor va fi finanþatã din
   judeþul Ialomiþa                                  fonduri publice (Fondul Special al Drumurilor ºi alte surse legal
   Ñ Pod Cernavodã pe A2C1, A2C2, km 15+716;                     constituite).
   Ñ Pod Borcea pe A2C1, A2C2, km 2+105;                         Anunþul a fost transmis cãtre Regia Autonomã MONITORUL
   Ñ Pod Giurgeni pe DN 2A, km 114+134.                        OFICIAL spre publicare în data de 10 ianuarie 2002.
   judeþul Constanþa                                    (1/3.073)

                             ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE LUCRÃRI
  Universitatea din Craiova, cod fiscal 4553380, Craiova,                Finanþarea lucrãrilor se va face din fonduri bugetare ºi surse
str. Al. I. Cuza nr. 13, tel./fax 051/415899; 051/411754;                proprii, cu aplicarea decontãrii conform normelor în vigoare.
051/411752, are intenþia sã execute în anul 2002 lucrãri de                Data transmiterii anunþului spre publicare: 9.01.2002.
construcþii instalaþii pentru consolidãri, reparaþii capitale,
reparaþii curente ºi amenajãri la obiectivele care îi aparþin.                (2/3.074)
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 8/14.I.2002

ANUNÞURI DE PARTICIPARE LA LICITAÞIE DESCHISÃ
                      ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE PRODUSE
   Institutul Cantacuzino cu sediul în Bucureºti, Splaiul        Se vor lua în considerare numai ofertele care îndeplinesc
Independenþei nr. 103, sectorul 5, cod fiscal R 9975700, telefon    urmãtoarele condiþii:
411.35.00, 411.36.00, 411.38.00, fax 411.56.72, organizeazã        Ñ redactare în limba românã;
licitaþie deschisã în vederea atribuirii unui contract de furnizare    Ñ valabilitate ofertã, minimum 60 de zile;
pentru produsul carne macrã mânzat, cod CPSA 1511.11, în          Ñ cantitatea din ofertã sã fie cel puþin egalã cu cea solici-
cantitate de 18 tone, livrabile în tranºe de 1,5 tone lunar pânã    tatã în caietul de sarcini.
la data de 30.12.2002.                           Nu se admit oferte alternative.
   Licitaþia va avea loc în data de 1 martie 2002, ora 10.00, la     Garanþia de participare este de 2.000.000 lei, criteriul utilizat
sediul institutului. Ofertele se primesc pânã la data de        pentru atribuirea contractului de furnizare fiind preþul cel mai
26.02.2002, ora 14.00, pe adresa: Institutul Cantacuzino,       scãzut.
Bucureºti, Splaiul Independenþei nr. 103, sectorul 5.
                                      Nu s-a publicat anunþ de intenþie.
   Caietul de sarcini se poate ridica de la Serv. Aprovizionare
                                      Data transmiterii anunþului spre publicare: 10.01.2002.
al Institutului Cantacuzino dupã achitarea la casieria institutului
a contravalorii de 100.000 lei/exemplar.                  (3/3.075)

                      ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE PRODUSE
  Institutul Cantacuzino cu sediul în Bucureºti, Splaiul         Se vor lua în considerare numai ofertele care îndeplinesc
Independenþei nr. 103, sectorul 5, fax 411.56.72, telefon       urmãtoarele condiþii:
411.35.00, 411.36.00, 411.38.00, cod fiscal R 9975700, organi-       Ñ redactare în limba românã;
zeazã licitaþie deschisã în vederea atribuirii unui contract de fur-    Ñ valabilitate ofertã, minimum 60 de zile;
nizare pentru produsul ovãz boabe, cod CPSA 0111.16, în          Ñ cantitatea din ofertã sã fie cel puþin egalã cu cea din
cantitate de 330 tone, livrabile în cursului anului 2002 începând   caietul de sarcini.
cu luna martie.                              Nu se admit oferte alternative.
  Licitaþia va avea loc în data de 5 martie 2002, ora 10.00, la     Garanþia de participare este de 1.300.000 lei, criteriul utilizat
sediul institutului. Ofertele se primesc pânã la data de        pentru atribuirea contractului de furnizare fiind preþul cel mai
1.03.2002, ora 14.00, pe adresa: Institutul Cantacuzino,        scãzut.
Bucureºti, Splaiul Independenþei nr. 103, sectorul 5.
                                      Nu s-a publicat anunþ de intenþie.
  Caietul de sarcini se poate ridica de la Serv. Aprovizionare
                                      Data transmiterii anunþului spre publicare: 10.01.2002.
al Institutului Cantacuzino dupã achitarea la casieria institutului
a contravalorii de 100.000 lei/exemplar.                  (4/3.076)


                      ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE PRODUSE
  1. Autoritate contractantã: Serviciul de Informaþii Externe cu     7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
sediul în Bucureºti, Aleea Teiºani nr. 8, sectorul 1, telefon     reprezentanþii împuterniciþi ai ofertanþilor.
203.40.36, fax 203.40.67, cod fiscal 10668016.               b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 5.03.2002,
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-  ora 11.00, la sediul situat în Bucureºti, Aleea Teiºani nr. 8,
nizare: licitaþie deschisã.                      sectorul 1.
  b) Tipul contractului: contract de furnizare de produse.        8. Garanþiile pentru participare solicitate: scrisoare de
  3. a) Locul de livrare ºi condiþia de livrare a produselor:    garanþie bancarã în valoare de minimum 46.000.000 lei.
Bucureºti; franco-depozit furnizor.                    9. Modalitãþile principale de finanþare ºi de platã: finanþarea
  b) Natura ºi cantitatea produselor ce se vor achiziþiona:     contractului de furnizare se face din fondurile alocate prin
  Ñ Motorinã auto 0,2% sulf Ñ 250 t., cod C.P.S.A. 2320.15;     Bugetul de Stat pe anul 2002, iar plata produselor se va efec-
  Ñ Benzinã Premium etilatã Ñ 20 t., cod C.P.S.A. 2320.11;      tua cu ordin de platã în contul furnizorului deschis la Trezorerie.
  Ñ C.L.U. tip 3 Ñ 30 t., cod C.P.S.A. 2320.16.             10. Condiþiile de eligibilitate, înregistrare, precum ºi cerinþele
  4. Data limitã de livrare a produselor: pânã la data de      minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi la cea economico-
31 decembrie 2002.                           financiarã pe care trebuie sã le îndeplineascã ofertanþii sunt
  5. a) Un exemplar al documentaþiei pentru elaborarea ºi pre-    prevãzute în documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea
zentarea ofertei se poate obþine de la sediului Serviciului de     ofertei.
Informaþii Externe Ñ Direcþia de Logisticã situat în Bucureºti,      11. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
Aleea Teiºani nr. 8, sectorul 1.                    oferta valabilã: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.
  b) Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea unui exem-
                                      12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
plar: 40.000 lei care se achitã în numerar la preluarea docu-
                                    de furnizare: preþul cel mai scãzut.
mentaþiei.
                                      13. Nu se admit oferte alternative.
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 22.02.2002,
                                      14. Nu se acordã marjã de preferinþã internã în condiþiile
ora 15.00.
                                    legislaþiei în vigoare.
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 4.03.2002,
                                      15. Nu s-a publicat anunþ de intenþie.
ora 14.00.
                                      16. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
  b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: Bucureºti, Aleea
                                    Autonomã MONITORUL OFICIAL: 10.01.2002.
Teiºani nr. 8, sectorul 1.
  c) Limba în care trebuie redactate ofertele: limba românã.       (5/3.077)
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 8/14.I.2002                        3

                       ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE PRODUSE
  1. Autoritate contractantã: Societatea Comercialã COMPANIA        6. a. Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
DE TRANSPORT PUBLIC Ñ S.A., cod fiscal 1708600, Arad,          comisia de evaluare ºi reprezentantul împuternicit al ofertantului.
Calea Victoriei nr. 35-37, telefon 057-221912, fax 057253685.        b. Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor, conform art. 24,
  2. a. Tip licitaþie: licitaþie deschisã de achiziþie de produse.   alin. 2 din O.U.G. nr. 60/2001: 17.02.2002, ora 9.00, sediul
  b) Natura, cantitatea ºi codul produselor care urmeazã a fi     CTP, Arad.
achiziþionate: echipamente pentru motoare Diesel: 1.252 repere,       7. Garanþiile pentru participare solicitate: 860 euro.
cod CAEN EN3430.12.                             8. Modalitãþi principale de finanþare ºi de platã: surse proprii,
  c. Urgentarea procedurii a fost necesarã în scopul apãrãrii     pe bazã de facturã ºi recepþie.
interesului public.                             9. a. Condiþii de eligibilitate: conform O.U.G. nr. 60/2001.
  3. a. Contractul conþine obiecte distincte: se poate descom-       b. Se vor prezenta date privind susþinerea tehnicã, condiþiile
pune pe tipuri de repere.                        de asigurare a calitãþii, experienþa similarã, recomandãri, resurse
  4. Termenul de valabilitate a contractului: 1.01.2002 Ñ       tehnice, resurse umane, certificatul de la Camera de comerþ cu
31.12.2002.                               datele firmei etc.
  5. a. Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei       10. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
se poate obþine contra cost de la sediul C.T.P., Arad, Calea       oferta valabilã, conform art. 24, alin. 2 din O.U.G. nr. 60/2001:
Victoriei nr. 35-37.                           17.02.2002 Ñ 31.01.2002.
  b. Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea unui exem-       11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de
plar: 50.000 lei achitaþi pe bazã de chitanþã fiscalã.          achiziþie de produse: conform O.U.G. nr. 60/2001, secþiunea 5,
  c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor, conform art. 24,  art. 60, lit. a.
alin. 2 din O.U.G. nr. 60/2001: 15.02.2002, ora 9.00.            12. Ofertantul poate prezenta oferte alternative în condiþiile
  5. a. Data limitã pentru depunerea ofertelor, conform art. 24,    art. 44, alin. 2 din O.U.G. nr. 60/2001.
alin. 2 din O.U.G. nr. 60/2001: 17.02.2002, ora 8.00.            13. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
  b. Adresa la care trebuie depusã oferta: Societatea         a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de intenþie: 7.12.2001.
Comercialã COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC Ñ S.A.,               14. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
Arad, Calea Victoriei nr. 35-37.                     Autonomã MONITORUL OFICIAL: 7.01.2002.
  c. Limba în care trebuie redactatã oferta: limba românã.         (6/3.078)                       ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE PRODUSE
  Penitenciarul Bacãu, cod fiscal 4278752, Bacãu, str. Gen.        Garanþia de participare în sumã de 14.700.000 lei pentru
Guºe nr. 3, telefon/fax 034/120852, organizeazã licitaþie des-      concentrate proteino-vitamino-minerale ºi 2.000.000 lei pentru
chisã în vederea atriburii contractului de vânzare-cumpãrare       furaje combinate poate fi depusã la casieria unitãþii sau în con-
pentru achiziþionarea a 70,5 tone concentrate proteino-vita-       tul nr. 50.09.4278752 Ñ Trezoreria Bacãu.
mino-minerale, pentru hrana suinelor ºi 22 tone furaj combinat        Plata produselor se va realiza din sumele finanþate de la
pentru specia galinacee Ñ cod C.P.S.A. 1570.10.             Bugetul de Stat cu ordin de platã.
  Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei se
                                       Pot depune oferte numai întreprinderi mici ºi mijlocii, specia-
poate obþine de la compartimentul G.A.Z. al Penitenciarului
Bacãu, telefon 034/120852, int. 117, contra sumei de 100.000 lei.    lizate în prepararea produselor mai sus menþionate ºi care
  Contractul de vânzare-cumpãrare se va derula pe durata        întrunesc condiþiile cerute de O.U.G. nr. 60/2001, cu privire la
anului 2002, produsele urmând a fi livrate la sediul           eligibilitate ºi capacitate economico-financiarã.
Penitenciarului Bacãu în cantitãþile ce urmeazã a fi comandate.       Oferta trebuie sã fie valabilã cel puþin 90 de zile.
  Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este de 11.02.2002.    Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este preþul cel
  Ofertele ºi documentaþia aferentã vor fi redactate în limba     mai scãzut ºi calitatea produselor.
românã ºi depuse în plicuri sigilate la secretariatul unitãþii din      Nu se admit oferte alternative; nu a fost publicat anunþ de
municipiul Bacãu, Str. Gen. Guºe nr. 3, pânã la data de         intenþie.
25.02.2002, ora 15.00.                            Data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al
  Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 27.02.2002,       României, Partea a VI-a, Achiziþii publice este 10.01.2002.
ora 9.00, la sediul unitãþii, unde pot fi prezenþi reprezentanþi ai
ofertanþilor.                                 (7/3.079)                       ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE PRODUSE
   Academia de Studii Economice Bucureºti, cod fiscal 4433775,       Caietul de sarcini se poate ridica de la Direcþia Economicã
cu sediul în Bucureºti, Piaþa Romanã nr. 6, sectorul 1, telefon     a A.S.E., Biroul Dotare-Aprovizionare, clãdirea Cihoschi, camera
2112650/2112665, fax 6592463 organizeazã, în condiþiile legii,      5317, etajul 3 ºi va costa 100.000 lei.
licitaþie deschisã în vederea achiziþionãrii a 40 tone de hârtie.      Depunerea ofertelor se va face pânã la data de 19.03.2002,
   Hârtia contractatã se va livra la sediul academiei (autoritate   ora 15.00, la Direcþia Economicã a A.S.E., Biroul Dotare-
contractantã) în termen de maximum 90 de zile de la încheierea      Aprovizionare, clãdirea Cihoschi, camera 5317.
contractului.
   Se doreºte achiziþionarea de hârtie offset de 80g/m2, dimen-      ªedinþa de deschidere a ofertelor va avea loc în ziua de
siunea 61x86 cm, cod CPSA 2.112.12 Ñ hârtie sub formã de foi       21.03.2002, ora 10.00, la Direcþia Economicã a A.S.E., clãdirea
sau coli.                                Cihoschi, et. 3, camera 5307, în prezenþa delegaþilor ofertanþilor
   Nu se vor accepta oferte parþiale.                 ºi a membrilor comisiei de evaluare.
   Garanþia de participare va fi sub formã de scrisoare de         Criteriile pe baza cãrora se va atribui contractul de furnizare
garanþie bancarã în valoare de 70.000.000 lei.              este conformitatea cu cerinþa tehnicã ºi preþul cel mai scãzut.
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 8/14.I.2002
   Relaþii suplimentare: Direcþia Economicã a A.S.E.,          Prezentul anunþ a fost transmis R.A. MONITORUL OFICIAL
tel. 211.26.50, 211.26.65/int. 333 sau 610.74.02 (organizarea
licitaþiei).                              în data de 10.01.2002.
   Academia de Studii Economice a publicat un anunþ de
intenþie în care sã fie prevãzutã aceastã achiziþie.             (8/3.080)


                       ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE PRODUSE
  1. Societatea Comercialã TERMOELECTRICA Ñ S.A. Ñ            11. Forma juridicã în care trebuie sã se legalizeze asocierea
Bucureºti, Sucursala Electrocentrale Mureº (S.E. Mureº) Ñ cod      grupului de ofertanþi cãrora li s-a atribuit contractul de furnizare
fiscal 1228938, cu sediul în Iernut, judeþul Mureº, telefon       (unde este cazul): contract de asociere în baza art. 33Ð34,
065/471333, fax 065/471239.                       Legea nr. 15/1990.
  2. Procedura aplicatã: licitaþie deschisã.               12. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, cerinþele
  Tipul contractului: de furnizare.                  minime cu privire la capacitatea tehnicã ºi economico-financiarã:
  3. Locul de livrare a produselor: sediul S.E. Mureº (localitatea  conform art. 30 O.U.G. nr. 60/2001; înregistrare ca persoanã
Iernut, judeþul Mureº, cod poºtal 4351, Str. Energeticii nr. 1).    juridicã românã sau strãinã; autorizare pentru livrarea produse-
  4. Natura ºi cantitatea produselor: proiectarea tehnologicã,    lor; certificarea la producãtor ºi ofertant a sistemului calitãþii
procurarea ºi livrarea echipamentelor ºi asistenþa tehnicã la      (ISO 9001 Ñ ediþia 1994 sau 2000) de cãtre un organism de
montaj ºi punerea în funcþiune a instalaþiei de excitaþie staticã a   certificare acreditat sau comunicarea unuia dintre urmãtoarele
                                    organisme de certificare Ñ AEROQ, SIMTEXÑOC, QUALITAS,
generatoarelor nr. 3 ºi 4, de 100 MW Ñ CTE IERNUT. Cantitatea
                                    AFER, Lloyd Ô RQA, SRAC Ñ cã au încheiat contracte pentru
necesarã: douã instalaþii, cod CPSA 3330.1.
                                    certificarea sistemului calitãþii; experienþã similarã (încheierea ºi
  Oferta se va face pentru întreaga cantitate de produse       îndeplinirea în ultimii 3 ani a cel puþin unui contract al cãrui
solicitate.                               obiect a fost furnizarea de produse similare (proiectarea tehno-
  5. Data limitã de livrare a produselor: 4 luni de la încheierea   logicã, procurarea ºi livrarea echipamentelor ºi asistenþa tehnicã
contractului.                              la montaj ºi punerea în funcþiune a instalaþiei de excitaþie sta-
  6. Un exemplar din documentaþia pentru elaborarea ºi pre-      ticã a generatoarelor cu putere minimum 100 MW) ºi care fie a
zentarea ofertei se poate obþine de la sediul S.E. Mureº, comp.     avut o valoare egalã sau mai mare de 40.000.000 mii lei
contracte-vânzãri, prin poºtã sau delegat. Costul unui exemplar:    (1.399.188 euro), fie a avut ca obiect furnizarea unei cantitãþi
200.000 lei (la care se adaugã, dacã este cazul, taxele         de produse similare egalã sau mai mare decât 2 (doi); realiza-
poºtale). Condiþiile de platã: ordin de platã vizat de bancã sau    rea unei cifre medii anuale de afaceri pe ultimii 3 ani egale sau
suma cash, la casieria S.E. Mureº.                   mai mari de 400.000.000 mii lei (13.991.885 euro); lichiditate
  Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 25 februarie 2002.  generalã peste 100%; solvabilitate patrimonialã peste 30%.
  7. Data ºi ora limitã pentru depunerea ofertelor: 5 martie       13. Valabitatea ofertei: 90 de zile.
2002, ora 10.00.                              14. Eventualele contestaþii se vor depune la sediul S.E.
  Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: sediul S.E.    Mureº.
Mureº.                                   15. Criteriul pentru atribuirea contractului: oferta cu preþul cel
  Limba în care trebuie redactate ofertele: limba românã.       mai scãzut.
  8. Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:        16. Alte informaþii: se va acorda preferinþã internã, conform
reprezentanþii ofertanþilor.                      art. 43/H.G. nr. 461/2001.
  Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 5 martie 2002, ora      17. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a
11.00, la sediul S.E. Mureº.                      VI-a, a anunþului de intenþie: 21 decembrie 2001.
  9. Garanþia de participare: 750.000.000 lei.              18. Data transmiterii anunþului de participare cãtre R.A.
  10. Modalitãþile principale de finanþare: surse proprii       MONITORUL OFICIAL: 10 ianuarie 2002.
(reparaþii).                                 (9/3.081)                       ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE PRODUSE
  1. Societatea Comercialã pentru Servicii de Mentenanþã a         b) Adresa la care se depun ofertele: Societatea Comercialã
Reþelei Electrice de Transport Ñ SMART Ñ S.A. Bucureºti,        SMART Ñ S.A., Bacãu, str. Oituz nr. 41, judeþul Bacãu, cod
Sucursala Bacãu, cod fiscal 14296632, str. Oituz nr. 41, telefon    poºtal 5500.
034-170412.                                 c) Limba de redactare: limba românã.
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de fur-     7. a) Persoane admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
nizare: licitaþie publicã deschisã.
  b) Tipul contractului: contract de achiziþie publicã de pro-    reprezentanþii legali sau împuterniciþii acestora.
duse.                                    b) Data, ora ºi locul deschiderii ofertelor: 25.02.2002, ora 12.
  3. a) Locul de livrare: Bacãu, str. Oituz nr. 41.            8. Garanþia de participare: 10.000.000 lei.
  b) Natura ºi cantitatea produselor: motorinã, 84.000 litri, cod     9. Modalitãþile principale de finanþare: din surse proprii.
CPSA 2320.15; benzinã, 30.000 litri, cod CPSA 2320.11.            10. Nu este cazul.
  c) Nu este cazul.                            11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate: orice persoanã
  4. Data limitã de livrare a produselor: 31.12.2002.         juridicã sau fizicã românã ori strãinã are dreptul de a participa
  5. a) Un exemplar din documentaþia pentru elaborarea ºi       la procedura pentru atribuirea contractului de achiziþie publicã Ñ
prezentarea ofertei se obþine de la Biroul Aprovizionare-        conform Ordin M.F. nr. 1.012 Ñ B.1.1. Poate fi exclus dintr-o
Comercial, telefon 034-170412.
  b) Documentaþia pentru prezentarea ºi elaborarea ofertei      procedurã pentru atribuirea contractului, respectiv nu este eligi-
este gratuitã.                             bil, orice ofertant care se aflã în oricare dintre situaþiile Ñ con-
  c) Data limitã pentru solicitare clarificãri: 18.02.2002.      form Ordin M.F. nr. 1.012/2001 Ñ B.1.2. a, b, c, d, e.
  6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 25.02.2002,        12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sã îºi menþinã
ora 11.                                 oferta valabilã: 45 de zile.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 8/14.I.2002                        5

  13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului    16. Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
de furnizare: oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere
                                     pe data 11.01.2001.
tehnico-economic, conform O.M.F. 1.012/2001, art. E.7.2.a.
  14. Oferte alternative: nu este cazul.                 17. Data transmiterii anunþului de participare: 9.01.2001.
  15. Alte informaþii: conform documentaþiei pentru elaborarea
ofertei.                                   (10/3.084)                       ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE LUCRÃRI
  C.N. Administraþia Porturilor Maritime Ñ S.A., R 11062831,        Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 31.01.2002,
cu sediul în Constanþa, Gara Maritimã, Incinta Port, Poarta 1,      ora 11.00, la sediul organizatorului, în prezenþa membrilor comi-
tel. 041/611540, 601899/601649, fax 041/601242, 619512, orga-      siei de evaluare ºi a reprezentanþilor împuterniciþi ai ofertanþilor.
nizeazã licitaþie deschisã pentru execuþia obiectivului: dragaj de      Garanþia de participare la licitaþie, în valoare de 300 milioane
întreþinere cu dragã maritimã cu cupe în porturile Constanþa ºi     lei, se va depune sub formã de:
Midia.                                    Ñ ordin de platã vizat de bancã cu 24 de ore înainte
                                     de deschiderea licitaþiei, cont C.N.A.P.M.C. Ñ S.A.
  Pentru execuþia acestui obiectiv se va încheia contract de
                                     nr. 25.11.01.155.440/ROL, deschis la ALPHA BANK, sucursala
execuþie.                                Constanþa.
  Dragajul de întreþinere se va executa în porturile Constanþa       Ñ scrisoare de garanþie bancarã a cãrei valabilitate va fi de
ºi Midia în vederea aducerii la cotele corespunzãtoare ºi        minimum 45 de zile de la data deschiderii ofertelor.
întreþinerii adâncimilor ºi ºenalelor zonelor de manevrã din         Tariful de dragaj (lei/m2 ºi euro/m3) va fi prezentat pentru
aceste porturi.                             întreg complexul de dragaj (dragã ºi saland) ºi structurat pe
  Dragajul se va executa în material rezultat din depuneri,      principalele capitole de cheltuieli.
teren nisipos sau argilã necompactatã (categ. I Ñ II).            Lucrãrile sunt finanþate din fonduri de reparaþii Ñ surse pro-
  Dragajul se va executa pe zone Ñ iniþial fiind stabilite       prii C.N.A.P.M.C. Ñ S.A.
zonele din Danele 59-68, 49-57, 40-43 din Portul Constanþa.          Plata lucrãrilor se va face lunar în lei la cursul euroului
  Cantitatea totalã ce se va draga în anul 2002 va fi de        comunicat de B.N.R. din data emiterii facturii.
250.000 m3.                                  Plafoanele minime admise la participarea la licitaþie sunt:
                                       1. pentru cifra medie anualã pe ultimii 3 ani, de 45 miliarde lei
   Execuþia lucrãrii se va derula în conformitate cu un grafic de
                                       2. pentru lucrãrile similare executate în ultimii 5 ani (CH-
execuþie pe toatã durata anului 2002.                  Dragaje), de 10 miliarde lei
   Documentaþia poate fi obþinutã, contra cost, de la            3. pentru capacitatea financiarã, de 8 miliarde lei.
C.N.A.P.M.C. Ñ S.A. Ñ Serviciul Tehnic-Reparaþii, cu sediul în        Valabilitatea ofertelor minimã acceptatã este de 45 de zile
Gara Maritimã Ñ Incinta Port, Poarta nr. 1, camera 205.         de la data deschiderii ofertelor.
   Relaþii se pot obþine la tel. 041/601899, 601649 ºi fax         Atribuirea contractului de lucrãri se face pe baza criteriului
041/601242.                               oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
   Plata documentaþiei de licitaþie, în valoare de 450.000 lei       Anunþul de intenþie a fost publicat în Monitorul Oficial al
(inclusiv T.V.A.), se face cash la casieria C.N.A.P.M.C. Ñ S.A.     României, Partea a VI-a, din data de 22.11.2001.
  Ofertele se vor depune la Registratura C.N.A.P.M.C. Ñ S.A.        Data transmiterii anunþului de participare cãtre R.A. MONI-
pânã cel mai târziu la 31.01.2002, ora 10.30.              TORUL OFICIAL: 10.01.2002.
  Ofertele vor fi redactate în limba românã.                (11/3.082)                       ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE LUCRÃRI
   Denumirea: Regia Autonomã de Pieþe, Agrement ºi           ºi radierului cu beton armat, impermeabilizarea ºi etanºarea
Salubritate Oradea                            bazinului;
   Cod fiscal: R 7997507                          2. clãdire P+1E pentru grupuri sanitare, depozit materiale,
   Adresa: Oradea, cod poºtal 3700, Piaþa Cetãþii nr. 4, judeþul    birou;
Bihor.                                    3. racorduri la utilitãþi apã-canal ºi apã geotermalã;
   Nr. telefon: 059-13.43.43                        4. duºuri exterioare, cabinã îmbrãcare-dezbrãcare ºi alei pie-
   Nr. fax: 059-42.74.24.                       tonale.
   2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de       c) Contractul de lucrãri este pentru întregul obiectiv.
lucrãri: licitaþie deschisã.                         4. Termenul limitã de execuþie pentru întregul obiectiv este
   b) Tipul contractului de lucrãri pentru care sunt solicitate    30.06.2002.
                                       5. a) Documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei
oferte: contract de execuþie de lucrãri Cod C.P.S.A. 4525.44;
                                     se poate obþine de la R.A.P.A.S., Oradea, Piaþa Cetãþii nr. 4,
4521.15.
                                     secretariat. Relaþii suplimentare în termen legal, telefon 059-
   3. a) Amplasamentul lucrãrii: municipiul Oradea, ªtrandul
                                     13.43.43.
Municipal, str. Fãcliei, judeþul Bihor.                   b) Costul unui exemplar din documentaþie: 8.000.000 lei.
   b) Natura ºi cerinþele de execuþie, caracteristicile, caracteris-    c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 22.02.2002,
tici generale ale lucrãrii:                       ora 13.00.
   Ñ lucrãri de construcþii ºi instalaþii ale obiectivului de       6. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor: 1.03.2002,
investiþii modernizare bazin mare la ªtrandul Municipal Oradea;     ora 13.00.
   Ñ durata de execuþie solicitatã este de 90 de zile calenda-       b) Adresa la care se depun ofertele: R.A.P.A.S., Oradea,
ristice;                                 Piaþa Cetãþii nr. 4.
   Ñ caracteristicile obiectivului:                    c) Limba de redactare: limba românã.
   1. reabilitarea ºi modificarea bazinului mare în 2 comparti-      7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor:
mente cu suprafaþa totalã de 2.382 m2 prin cãmãºuirea pereþilor     reprezentanþii împuterniciþi ai firmelor ofertante.
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 8/14.I.2002
  b) Data, ora ºi locul de deschidere a ofertelor: 4.03.2002,          12. Ofertantul îºi va menþine oferta valabilã pe perioadã de
ora 10.00, la sediul Regiei Autonome de Pieþe, Agrement ºi           45 de zile de la data deschiderii ofertelor.
Salubritate Oradea.                                13. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri:
  8. Garanþia de participare solicitatã: 30.000.000 lei.           oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.
  9. Finanþarea lucrãrii: bugetul Consiliului Local Oradea.           14. Nu sunt admise oferte alternative.
  10. În situaþia în care oferta câºtigãtoare a fost depusã de          15. Acordarea preferinþei interne: numai dacã este cazul.
cãtre mai mulþi ofertanþi, asocierea acestora se va legaliza            16. Nu a fost publicat un anunþ de intenþie în Monitorul
înainte de încheierea contractului.                      Oficial al României.
  11. Informaþii privind condiþiile de eligibilitate, precum ºi         17. Data transmiterii anunþului de participare cãtre Regia
cerinþele cu privire la capacitatea tehnicã ºi economico-finan-        Autonomã MONITORUL OFICIAL: 10.01.2002.
ciarã vor fi în conformitate cu documentele de licitaþie.              (12/3.083)
                ANUNÞURI                 DE     ATRIBUIRE
A    CONTRACTELOR                         DE     ACHIZIÞIE              PUBLICÃ
                         ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE PRODUSE
  1. Universitatea de Medicinã ºi Farmacie ”Gr. T. PopaÒ Iaºi,         7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre
codul fiscal 4701100, Iaºi, Str. Universitãþii nr. 16.             ofertantul câºtigãtor: aparate anestezie 3 bucãþi, codul CPSA
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-       3310.15.
zare a produsului aparate anestezie: licitaþie deschisã.             8. Preþul sau gama preþurilor plãtite: 4.030.447.467 lei.
                                         9. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 7.12.2001.           urmeazã a fi subcontractatã (unde este cazul): nu este cazul.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:      10. Alte informaþii: nu este cazul.
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.         11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
  5. Numãrul de oferte primite: 5 (cinci).                  a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 28.08.2001.
  6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor:           12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
Societatea Comercialã MEDINVEST Ñ S.R.L., Iaºi, str. Hanciuc          Autonomã MONITORUL OFICIAL: 9.01.2002.
nr. 7, tel./fax 032/271418.                             (13/3.085)                         ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE PRODUSE
  1. Universitatea de Medicinã ºi Farmacie ”Gr. T. PopaÒ Iaºi,          7. Natura ºi cantitatea produselor care se vor livra de cãtre
codul fiscal 4701100, Iaºi, Str. Universitãþii nr. 16.             fiecare ofertant câºtigãtor: calculatoare lot A ºi B Ñ 63 bucãþi,
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de furni-       codul CPSA 3002.1 ºi calculatoare lot C 3 bucãþi, codul CPSA
zare a produsului calculatoare: licitaþie deschisã.              3002.90.
  3. Data semnãrii contractului de furnizare: 6.12.2001.             8. Preþul sau gama preþurilor plãtite: 2.046.636.515 lei.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:       9. Valoarea ºi partea din contractul de furnizare care
oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.        urmeazã a fi subcontractatã (unde este cazul): nu este cazul.
  5. Numãrul de oferte primite: 5 (cinci).                    10. Alte informaþii: nu este cazul.
  6. Denumirea (numele) ºi adresa ofertantului câºtigãtor:            11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
Societatea Comercialã QUARTZ MATRIX Ñ S.R.L., Iaºi,              a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 22.08.2001.
str. Palady nr. 8, tel./fax 032/217258 (lot A ºi lot B) ºi Societatea       12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
Comercialã RADIX COMPANY Ñ S.A., Iaºi, ºoseaua Pãcurari            Autonomã MONITORUL OFICIAL: 9.01.2002.
nr. 23, tel./fax 212453 (lot C).                          (14/3.086)
                         ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE LUCRÃRI
   1. Consiliul Judeþean Iaºi Ñ Serviciul Public de Administrare        7. Categoria lucrãrilor executate: definitivare pod pe DJ 207
a Drumurilor Judeþene cu sediul în Iaºi, bd. ªtefan cel Mare ºi        A StorneºtiÑSineºti, la km 35+917, peste Pârâul Storneºti, în
Sfânt nr. 13, având codul fiscal 14009336, tel./fax 032/147352.        localitatea Storneºti.
   2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri:       8. Preþul plãtit: 4.256.690.517 lei (inclusiv TVA).
licitaþie deschisã.                                9. Valoarea ºi partea din contractul de lucrãri care urmeazã
   3. Data semnãrii contractului de lucrãri: 27.12.2001.           sã fie subcontractatã: nu este cazul.
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta   10. Alte informaþii: nu este cazul.
cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.             11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
   5. Numãrul de oferte primite: 4 (patru).                 a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 10.10.2001.
   6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor: Societatea          12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
Comercialã L.D.P. Ñ S.A., Iaºi, str. Aurel Vlaicu nr. 76 A,          Autonomã MONITORUL OFICIAL: 9.01.2002.
judeþul Iaºi.                                    (15/3.087)
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a, Nr. 8/14.I.2002                          7

                         ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE LUCRÃRI
   1. Consiliul Judeþean Iaºi Ñ Serviciul Public de Administrare        7. Categoria lucrãrilor executate: pietruire drum de pãmânt
a Drumurilor Judeþene cu sediul în Iaºi, bd. ªtefan cel Mare ºi        pe DC 15 Cilibiu Grãdinari.
Sfânt nr. 13, având cod fiscal 14009336, tel./fax 032/147352.           8. Preþul plãtit: 6.439.356.203 lei (inclusiv TVA).
   2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrãri:       9. Valoarea ºi partea din contractul de lucrãri care urmeazã
licitaþie deschisã.                              sã fie subcontractatã: nu este cazul.
   3. Data semnãrii contractului de lucrãri: 27.12.2001.            10. Alte informaþii: nu este cazul.
   4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri: oferta   11. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea
cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.           a VI-a, Achiziþii publice, a anunþului de participare: 10.10.2001.
   5. Numãrul de oferte primite: 8 (opt).                    12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
   6. Denumirea ºi adresa ofertantului câºtigãtor: Societatea
                                        Autonomã MONITORUL OFICIAL: 9.01.2002.
Comercialã SINCOP Ñ S.R.L., Iaºi, bd. Nicolae Iorga nr. 61,
judeþul Iaºi.                                    (16/3.088)


                         ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE LUCRÃRI

  Universitatea ”Babeº-BolyaiÒ, Cluj-Napoca, str. Mihail Kogãlni-        Numãrul de oferte primite: 9 (nouã).
ceanu nr. 1, cod fiscal 4305849, telefon 192838, fax 190592, a          Ofertantul câºtigãtor: Societatea Comercialã CARTEL BAU Ñ
atribuit contractul de lucrãri care are ca obiect reparaþii,          S.A., Cluj-Napoca.
renovãri, recompartimentãri ºi acoperire Grãdina de varã la            Scopul lucrãrilor: refuncþionalizarea spaþiilor.
Casa Universitarilor Cluj-Napoca.                         Preþul lucrãrilor: 9.517.410 mii lei.
  Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului: licitaþie des-       Valoarea ºi partea din contractul de lucrãri care sã fie
chisã.                                     subcontractatã: nu este cazul.
  Data semnãrii contractului: 20 decembrie 2001.
                                         Data transmiterii anunþului: 11 ianuarie 2002.
  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: oferta cea mai
avantajoasã din punct de vedere tehnico-economic.                  (17/3.091)


                         ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE SERVICII

  1. Direcþia judeþeanã de drumuri ºi poduri Botoºani, cod fis-         7. Caracteristicile generale ale lucrãrii: servicii de întreþinere
cal 10854132, cu sediul în Botoºani, Str. Victoriei nr. 2, a atri-       curentã a drumurilor pe timp de iarnã, având urmãtoarele
buit contractul de prestãri servicii care are ca obiect            coduri: 9000.3 servicii de curãþire a locurilor publice, pentru
întreþinerea curentã a drumurilor pe timp de iarnã.              activitatea de înlãturare a gheþii ºi zãpezii; 4550.1 servicii de
                                        închiriere a utilajelor de construcþii, cu personal aferent, pentru
  2. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului: licitaþie
                                        închirierea autogrederelor, încãrcãtoarelor etc.; 6024.3 servicii
publicã deschisã.                               de închiriere a vehiculelor de marfã, pentru activitatea de trans-
  3. Data semnãrii contractului: 28.12.2001.                 port a materialului antiderapant, nisip etc.
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrãri:        8. Data publicãrii în Monitorul Oficial al României, a
preþul cel mai scãzut.                             anunþului de participare: 4.10.2001.
  5. Numãrul de oferte primite: 2 (douã).                    12. Data transmiterii spre publicare a anunþului de atribuire:
  6. Ofertantul câºtigãtor: Societatea Comercialã TRANSPOR-         9.01.2002.
TURI AUTO Ñ S.A., Botoºani, str. I.I.C. Brãtianu nr. 114.              (18/3.092)


                         ACHIZIÞIE PUBLICÃ DE SERVICII
  Reparaþie motor tracþiune nr. 2 de la locomotiva DA              7. Categoria serviciilor care se vor presta ºi descrierea
008Ð2100 CP aparþinând U.E. Craiova II                     acestora: reparaþia constã în demontare motor de pe boghiu,
  1. Societatea Comercialã TERMOELECTRICA Ñ S.A. Ð              reparare motor, reparare motor ºi montare motor pe boghiu.
Sucursala Electrocentrale Craiova, cod fiscal 11096583, cu sediul         8. Preþul contractului: 158.500.000 lei (fãrã TVA).
în localitatea Craiova, Platforma Industrialã Iºalniþa, cod poºtal
1124, judeþul Dolj, tel. 051/187577, fax 051/194751, 051/194837.          9. Valoarea ºi partea din contractul de servicii care urmeazã
  2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de         sã fie subcontractatã: nu este cazul.
servicii: negociere cu o singurã sursã.                      10. Alte informaþii: nu este cazul.
  3. Data semnãrii contractului de servicii: 19.12.2001.             11. Data publicãrii anunþului de participare în Monitorul
  4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: nu    Oficial al României: nu este cazul.
este cazul.                                    12. Data transmiterii anunþului de atribuire cãtre Regia
  5. Numãrul de oferte primite: 1 (una).                   Autonomã MONITORUL OFICIAL: 10.01.2002.
  6. Denumirea ºi adresa ofertantului: Societatea Comercialã
RELOC Ñ S.A., Craiova, str. Decebal nr. 5.                     (19/3.093)
                                    P R E Þ U R I L E
                          publicaþiilor legislative pentru anul 2002
                              Ñ pe suport tradiþional Ñ

                                         Valoarea                  Valoarea
 Nr.                                Nr.    abonamentului             abonamentului trimestrial
 crt.       Denumirea publicaþiei              anual      anual                   Ñ lei Ñ
                                 de apariþii
                                         Ñ lei Ñ        Trim. I   Trim. II     Trim. III   Trim. IV

 1.   Monitorul Oficial, Partea I, în limba românã        700      5.938.400      1.484.600  1.633.060      1.796.366  1.976.003
 2.   Monitorul Oficial, Partea I în limba românã,         50      1.114.880         Ñ      Ñ          Ñ      Ñ
     numere bis
 3.   Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiarã       250      4.950.400      1.237.600  1.237.600      1.237.600  1.237.600
 4.   Monitorul Oficial, Partea a II-a              300      7.804.160      1.951.040  1.951.040      1.951.040  1.951.040
 5.   Monitorul Oficial, Partea a III-a              750      1.584.128       396.032   396.032       396.032   396.032
 6.   Monitorul Oficial, Partea a IV-a             2.100      6.691.360      1.672.840  1.672.840      1.672.840  1.672.840
 7.   Monitorul Oficial, Partea a VI-a              250      6.162.000      1.540.500  1.540.500      1.540.500  1.540.500
 8.   Colecþia Legislaþia României                 4      1.557.400       389.350   428.285       471.114   518.225
 9.   Colecþia de hotãrâri ale Guvernului ºi alte         12      2.595.840       648.960   713.856       785.242   863.766
     acte normative
 10.   Repertoriul actelor normative                 1       390.000          Ñ      Ñ         Ñ      Ñ
 11.   Decizii ale Curþii Constituþionale              1       292.500          Ñ      Ñ         Ñ      Ñ
 12.   Ediþii trilingve                       12      1.560.000          Ñ      Ñ         Ñ      Ñ
 13.   Ediþii tematice*)                                Ñ          Ñ      Ñ         Ñ      Ñ

      *) Preþ individual pe apariþie ce se va comunica difuzorului cu 30 de zile înainte de tipãrire.

   Publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ menþionate la punctele 1Ð7 sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de
19%, iar cele menþionate la punctele 8Ð13 sunt scutite de T.V.A.
  Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
     x COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
     x RODIPET Ñ S.A.                             Ñ prin toate filialele
     x INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.                       Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
                                          (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
     x PRESS EXPRES Ñ S.R.L.                         Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
                                          (telefon/fax: 772.66.87; 095.133.712)
     x M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.                       Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
                                          (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
     x G & F PRESS DISTRIBUTION Ñ S.R.L.                   Ñ Bucureºti, ªos. Alexandriei nr. 76, bl. PC 8, sc. 1, et. 5, ap. 22
                                          (telefon/fax: 420.99.71)
     x ZIRKON MEDIA Ñ S.R.L.                         Ñ Bucureºti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22, ap. 38
                                          (telefon/fax: 340.31.09)
     x CURIER PRESS Ñ S.R.L.                         Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
                                          (telefon/fax: 068/47.05.96)
     x MIMPEX Ñ S.R.L.                            Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
                                          (telefon/fax: 054/71.92.43)
     x CALLIOPE Ñ S.R.L.                           Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
                                          (telefon/fax: 044/11.40.52, 044/11.48.01)                        EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

         Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                 cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                 ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
         Adresa pentru publicitate : Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
         Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                 E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 8/14.I.2002 conþine 8 pagini.                  Preþul 24.640 lei      ISSN 1582Ñ5884

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:10/3/2011
language:Romanian
pages:8