Docstoc

Program Semester PKn Kelas 7

Document Sample
Program Semester PKn Kelas 7 Powered By Docstoc
					                                           PROGRAM SEMESTER
                                     SMP NEGERI ................................................
                                  Mata Pelajaran         : Pendidikan Kewarganegaraan
                                  Kelas / Semester        : VII / 1 (Satu)
                                  Tahun Pelajaran        : ......................................................

                                                                                       BULAN
                                                Alokasi
No          KOMPETENSI DASAR                Materi Pokok              Juli      Agustus       September          Oktober             November       Desember    Ket
                                                Waktu
                                                       3 4    1  2 3 4      5  1 2 3 4           1 2 3      4        1 2 3 4       1 2 3 4
1.1  Mendeskripsikan hakikat nor ma-norma, kebiasaan, adat    Norma-norma dalam       14 Jp         
   istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat      masyarakat
1.2  Menjelaskan hakikat dan ar ti penting hukum bagi                                       
   warganegara
1.3  Menerapkan nor ma-nor ma, kebiasaan, adat istiadat dan                                           
   peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat,
   berbangsa dan bernegara
                                                                                 LIBUR AWAL PUASA
2.1  Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan           Hubungan proklamasi      14 Jp                            
                                                                                               LIBUR SEKITAR
                                  kemerdekaan dengan
                                                                                                       HARI RAYA
                                  UUD 1945
                                                      MOS
2.2  Mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi per tama                                                                               
2.3  Menganalisis hubungan antara proklamasi kemerdekaan                                                                                  
   dan UUD 1945
2.4  Menunjukkan sikap positif terhadap makna proklamasi                                                                                    
   kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi per tama
   Ulangan Harian                                                                                                        
   Remidial                                                                                                              R
   Cadangan                                                                                                                C
   Ulangan U mum                                                                                                               
                                                                               Jakarta,
         Mengetahui,
     Kepala SMP Negeri ………………                                                               Gu ru Mata Pelajaran
     NIP.                                                                         NIP.
                                    PROGRAM SEMESTER
                               SMP NEGERI .......................................................
                             Mata Pelajaran          : Pendidikan Kewarganegaraan
                             Kelas / Semester         : VII / 2 (Dua)
                             Tahun Pelajaran          :
                                                                        BULAN
                                         Alokasi
No        KOMPETENSI DASAR             Materi Pokok                       Januari  Februari   Maret     April        Mei             Juni           Ket
                                         Waktu
                                                 1          2 3 4  1 2 3 4   1 2 3 4 1    2 3   4 1    2 3             4 1 2          3
3.1  Menguraikan hukum dan kelembagaan HAM      Perlindungan dan       20 Jp               
                           penegakan HAM
3.2  Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya                                      
   penegakan HAM
3.3  Menghargai upaya perlindungan HAM                                                
                                               LIBUR AKHIR SEMESTER
3.4  Menghargai upaya penegakan HAM                                                    
                                                                                                  UJIAN AKHIR NASIONAL
                                                                                     UJIAN AKHIR SEKOLAH
4.1  Menjelaskan   hakikat     kemerdekaan  Kemerdekaan          14 Jp                               
   mengemukakan pendapat              mengemukakan
                           pendapat
4.2  Menguraikan    pentingnya   kemerdekaan                                                     
   mengemukakan pendapat secara bebas dan
   bertanggung jawab
4.3  Mengaktualisasi kemerdekaan mengemukakan                                                            
   pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
   Ulangan Harian                                                                                     
   Remidial                                                                                                      R
   Cadangan                                                                                                        C
   Ulangan Umum                                                                                                        
                                                                        Jakarta,
         Mengetahui,
    Kepala SMP Negeri ………………                                                        Gu ru Mata Pelajaran
    NIP.                                                                  NIP.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:230
posted:10/3/2011
language:Indonesian
pages:2